__MAIN_TEXT__

Page 1

newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

OI Κ OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς

ΟΣΙΟΥΣ

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ Η ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ν ΤΟΥ ΕΤ ΟΥΣ

2013


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Μ. Πέμπτη, καθαγιασμός Ἁγ. Μύρου, Π. Π. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Φανάρι, 12-4-2012. -2-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ἱερώτατε Μητροπολίτα Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Μετὰ πλείστης χαρᾶς λαβόντες ἀνέγνωμεν τὴν ἀδελφικὴν τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ἐπιστολὴν δι᾽ ἧς ὑπεβάλατε ἡμῖν τὴν παράκλησιν ὅπως τύχῃ τῆς ἡμετέρας Πατριαρχικῆς εὐλογίας τὸ ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον τῆς καθ᾽ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ ἐπιόντος σωτηρίου ἔτους 2013 καὶ διεπιστώσαμεν ὅτι καὶ τοῦτο, κατὰ τὸ φιλάγιον ὑμῶν ἔθος τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀφιεροῦται εἰς τὴν τιμὴν Ἁγίων τῆς τοπικῆς ὑμῶν Ἐκκλησίας, συγκεκριμένως δὲ εἰς πάντας τοὺς ἐν Γορτύνῃ καὶ Ἀρκαδίᾳ διαλάμψαντας Ὁσίους. Ἡ προβολή Ὁσίων, εἴτε γηγενῶν τέκνων τῆς Κρητικῆς γῆς εἴτε παρεπιδημησάντων, οἵτινες ἀφῆκαν τὸ στῖγμα αὐτῶν εἰς τὴν τοπικὴν ἱστορίαν καὶ λατρείαν, ἰδιαιτέρως εἰς καιροὺς χαλεπούς, πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀνεχείας οἰκονομικῆς, εἶναι ἀναγκαία σήμερον, ἰδίως διὰ τοὺς νέους, λόγῳ τῆς διαπιστουμένης ἐλλείψεως ὑγιῶν προτύπων, καθ᾽ ὅσον ἡ εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως ἐπιστροφὴ ἐχέγγυον ἀποτελεῖ ἀσφαλοῦς διάπλου πρὸς λιμένα ὑπήνεμον. -3-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ὁ κατὰ τὸν Ζ´ αἰῶνα ἐκδιδάξας «τρανῶς πίστιν τὴν ἔνθεον, τοῦ δοξάζειν τόν Χριστόν, ἐν δύω φύσεσι, θελήμασί τε καί ἐνεργείαις ὑπάρχοντα» Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, γέννημα τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ὅστις ἐπολέμησε τὴν αἵρεσιν μὴ φοβούμενος τὰς ἀπειλὰς καὶ ἐξορίας τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου, διῆλθεν ἀπὸ τὴν μεγαλόνησον. Ὁμοίως ὁ θεοφόρος Νίκων, ὁ «Μετανοεῖτε», κατὰ τὸν Ι´ αἰῶνα, «τὴν ἀγγελικὴν μιμούμενος πολιτείαν» καὶ «μετανοίας τὴν τρίβον δεικνύων ἡμῖν», διέμεινεν ἐν Κρήτῃ διδάσκων ἐπὶ εἴκοσι συναπτὰ ἔτη πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Λακεδαίμονα. Κατὰ τὸν ΙΓ´ αἰῶνα, ὁ Γρηγόριος, ὁ Σιναΐτης, ἔχων μαθητὴν τὸν ἀγωνισθέντα κατὰ τῶν Λατίνων Γεράσιμον Εὐβοέα, μετὰ τὴν προσκυνηματικὴν αὐτοῦ θεωρίαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ Παλαιστίνην ἐλιμενίσθη ὡς ἄλλος Ἀπόστολος Παῦλος εἰς Καλοὺς Λιμένας, ὅπου εἰς τὸ περιώνυμον διὰ τὸν ἀσκητισμὸν «Ἁγιοφάραγγον», ἐν τοῖς Ἀστερουσίοις ὄρεσιν, ἐδιδάχθη ὑπὸ τοῦ ἐρημίτου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Ἁγιοφαραγγίτου τὴν νοερὰν προσευχήν, ἥντινα ἐκεῖθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος μετελαμπάδευσεν. Ἐκ τῶν ἀναστημάτων τῆς Κρήτης ἐκπρόσωπος τοῦ θήλεος φύλου ἡ Ὁσία Κασσιανή ἠσκήθη κατὰ τὸν Θ´ αἰῶνα μετὰ τῶν συνεορταζόντων ἁγίων ἀδελφῶν αὐτῆς, Ἐπισκόπου Εὐτυχίου καὶ Ὁσιομάρτυρος Εὐτυχιανοῦ, ἕνεκα διωγμῶν, ἐν τοῖς Ἀστερουσίοις ὄρεσιν. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, ὁ Ξένος, κατὰ τὸν Ι´ αἰῶνα, ἐκ τοῦ χωρίου Σίββα, παιδιόθεν ἔχων μοναχικὴν κλίσιν, ἐβίου ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ κτίτωρ ἐγένετο Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν προμνημονευθέντων Ἁγίων Εὐτυχίου καὶ Εὐτυχιανοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θεοτόκου Ἀντιφωνητρίας καὶ τοῦ μεγάλου κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. Ὁ ἐκ Ρεθύμνης Ὅσιος Μεθόδιος κατὰ τοὺς ΙΖ´ - ΙΗ´ αἰῶνας ἀνεδείχθη «τῆς Νη-4-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

βρύτου κλέος σεπτόν... καὶ τῆς Κρήτης αὖχος λαμπρόν», ἀκολουθήσας τὴν ἀναχωρητικὴν βιοτήν. Οἱ περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ´ καὶ ἀρχὰς τοῦ Κ´ αἰῶνος «τὰ σπήλαια καὶ τὰς ὀπὰς τῶν Ἀστερουσίων ὀρέων ἐπιλέξαντες ὡς τῶν ἀσκητικῶν» αὐτῶν «καμάτων κονίστραν» αὐτάδελφοι Παρθένιος καὶ Εὐμένιος, ὧν τὴν ἁγιοκατάταξιν παρὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἡ ὑμετέρα Ἱερότης ᾐτήσατο, ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ χωρίου Πιτσίδια τῆς ἐπαρχίας Πυργιωτίσσης, ὑπὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου προετράπησαν νέοι κτίτορες γενέσθαι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Κουδουμᾷ. Ὁ νεοφανὴς ἐπὶ ἀρχιερατείας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου Ὅσιος Χαραλάμπης ἐκ Δαφνῶν ἐτιμήθη πρεπόντως δι᾽ἀνεγέρσεως Ναοῦ εἰς τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καλυβιανῆς. Ὅθεν, εὐφραινόμενοι ἐπί τε τῇ φιλαγίᾳ ἐκλογῇ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἡμερολογίου τῆς καθ᾽ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τοὺς ἐν αὐτῇ διαλάμψαντας Ὁσίους καὶ ἐπὶ τῇ διηνεκεῖ ὑμῶν προσπαθείᾳ περὶ ἀποδόσεως τιμῆς εἰς τοὺς Ἁγίους πρὸς δόξαν Θεοῦ ζῶντος, εὐχόμεθα πατρικῶς ὑμῖν τε καὶ τῷ θεοσεβεῖ ὑμῶν ποιμνίῳ εἰρήνην καὶ ὑγείαν κατ᾽ἄμφω. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πρεσβείαις τῶν προαναφερθέντων Ὁσίων, ὧν καλλιτέρα μνήμη ἡ μίμησις αὐτῶν, ἐλεήσαι πάντας ἡμᾶς κατὰ τὸ ἐπιὸν σωτήριον ἔτος 2013. βιβ´ Σεπτεμβρίου ιζ´

´

-5-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος. Μ. Πέμπτη, καθαγιασμός Ἁγ. Μύρου, Π. Π. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Φανάρι, 12-4-2012. -6-


Μέ τόν Ἱ. Κλῆρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Κερᾶς ἤ Ἁγ. Τίτου Γόρτυνας, 20-9-2012.

newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

-7-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ἀντί προλόγου Τό 2011 ἀφιερώσαμε τό ἡμερολόγιο μας στούς Ἁγ. Ἐπισκόπους τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τό 2012, στούς Ἁγ. Μάρτυρές της. Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2013, τό ἀφιερώνουμε εὐλαβικά, στούς Ὁσίους της. Χρέος ἱερό ἡ τιμή πρός αὐτούς. Ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Γορτυνίων, εὐλογήθηκε καί ἀπό Ὁσίους Πατέρες. Μοναστήρια καί ἐρημητήρια, ἁγιάσθηκαν ἀπό τό πέρασμά τους. Μιλοῦν μέχρι σήμερα. Ὅλα λάμπουν πνευματικά στά Ἀστερούσια, στίς ρίζες τοῦ Ψηλορείτη καί στόν κάμπο. Οἱ δρόμοι τῶν ἀναχωρητῶν της φεγγοβολοῦν. Ἁγιασμένοι τόποι σάν τούς ἀπεναντινούς τῶν ἀββάδων τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἁγιοφαραγγίτικος ἐρημητισμός μᾶς ἔδωσε καί τήν νοερά προσευχή τῶν θεουμένων. Μοναδική εὐλογία γνωστῶν καί ἀγνώστων Ἁγίων Πατέρων. Ἡ πρόσκλησή τους, στήν κρίση πού περνᾶμε, εἶναι νά ἀνεφοδιάσουμε τίς ψυχές μας μέ τή μετάνοια. Αὐτή εἶναι καί ἡ εὐχή μας γιά τό νέο ἔτος 2013.Μέ πατρικές εὐχές † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος -8-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μ ε γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν , Ἦχος πλ. δ΄

Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, Ὁσίους Πατέρας, τῆς Γορτύνης θείους φρουρούς, πάντας ἐπωνύμους ὁμοῦ καί ἀνωνύμους, θαύμασι καί ἀσκήσει τούς διαλάμψαντας. -9-


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ὅσιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής

Γεννήθηκε στήν Κων/πολη καί ἔδρασε τόν 7ο αἰ. Σπούδασε φιλοσοφία, μελέτησε τίς Γραφές, ἐνῶ παράλληλα ἀγωνιζόταν γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Διετέλεσε γραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου, θέση τήν ὁποία ἐγκατέλειψε γιά νά γίνει Μοναχός. Μέ τήν Κρήτη συνδέεται διότι κατά τή διέλευσή του μέ προορισμό τήν Αἴγυπτο, παρέμεινε σ᾽ αὐτήν ἀπό τό 626-628 μ.Χ. καί ἀντιμετώπισε αἱρετικούς Σεβηριανούς ἐπισκόπους. Ἀπό τήν Κρήτη ἄρχισε τούς δογματικούς, διαλόγους γιά τήν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ-Μονοενεργρητισμοῦ (Migne P.G. τομ. 91, βλ. Φειδᾶ Ἐκκλησ. Ἱστορία Τομ. Α΄ σελ. 742.) Γιά τούς ἀγῶνες καί τά θεολογικά του συγγράμματα βασανίσθηκε καί τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσσα καί τό χέρι. Ἐκοιμήθη ἐξόριστος καί φυλακισμένος. - 10 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ὁσία Κασσιανή Ἀδελφή τῶν Ἁγ. Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, ἀσκήτεψε σέ ἀπρόκρημνο μέρος τοῦ ἀκρωτηρίου Λίθινo τῆς Ἱ. M. Ὁδηγήτριας, στήν ὀνομαστή «σπηλιά τῆς Καλόγριας». Γιά τούς Ἁγίους ἀναφέρεται στήν διαθήκη του ὁ ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς, Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος ἔζησε μετά τό 961 μ. Χ. Ἀνακάλυψε τούς τάφους των καί ἔκτισε Ναό πρός τιμήν των. Τό 2011, ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, τέλεσε τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ πρός τιμήν τῶν Ἁγίων, ἀνεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ στό Ἱ. Μετόχιο τῶν Ἁγ. Εὐτυχιανῶν, μέ τήν φροντίδα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθενίου Βουλγαράκη, Ἡγουμένου καί τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας. Ἡ σπηλιά τῆς ἄσκησης τῆς Ὁσίας. - 11 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P

Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε

Γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰ. Ἔδρασε στήν Κρήτη, μετά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ (961).«Γιά τή στερέωση τοῦ θρησκευτικού φρονήματος ὁ Νίκων ἔκτισε πολυάριθμες ἐκκλησίες. Ἀναφέρεται συγκεκριμένα ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, πού ἔκτισε ὁ Νίκων σέ ἀπόσταση τριῶν ἡμερῶν πορείας ἀπό τή Γόρτυνα». Θεοχ. Δετοράκη, Ἱστορία τῆς Κρήτης, σελ. 158. Μέχρι σήμερα ἄνθρωποι τοῦ οἰκισμοῦ Ἁγιά Φωτιά τῆς Μεσαρᾶς, μέ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς, μέ τοιχογραφίες τοῦ 12ου αἰ., ἀφηγοῦνται, μέ ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές γιά τήν ἐκεῖ διαμονή καί διέλευση τοῦ Ἁγ. Νίκωνος. Ἀπό τόν τόπο διαμονῆς τοῦ Ὁσίου, Ἁγιά Φωτιά, Μεσαρᾶς. - 12 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος

Ἔζησε μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ τό 961 μ.Χ. στό Χωριό Σίβα τῆς Μεσαρᾶς. Σπουδαία πηγή περί αὐτοῦ ἀποτελεῖ ὁ κώδικας τῆς Βοδληϊανῆς Βιβλιοθ. τῆς Ὀξφόρδης πού περιέχει πιστό ἀντίγραφο τῆς Διαθήκης τοῦ Ὁσίου. Ἐπέλεξε τόν αὐστηρό ἀσκητικό βίο «…ὑπομένοντας τόν καύσωνα τοῦ ἡλίου καί τήν κρυάδα τῆς νυκτός, ὡσάν νά ἦτο πέτρινος…». Περιπλανώμενος στά ἀσκητικά μέρη τῆς Ἱ. Μ. Ὀδηγητρίας, βρῆκε μέ ἀποκάλυψη ἀπό τόν Θεό τούς τάφους τῶν Ἁγ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί ἔκτισε Ναό πρός τιμήν τους. Πατρική οἰκία Ὁσίου, Σίβα Μεσαρᾶς. - 13 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης

Ὁ «…ἐν γήρᾳ πολιός ἀνήρ καί σεμνός…» Ὅσ. Ἀρσένιος, μύησε τόν Ὅσ. Γρηγόριο τόν Σιναΐτη στήν νηπτική ἐργασία τῆς ἐμπειρικῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό χειρόγραφα. Μετά ἀπό συναναστροφή τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου μέ τόν Ὅσ. Ἀρσένιο, τόν δίδαξε «… περί νήψεως εἰλικρινοῦς καί καθαρᾶς προσευχῆς, ὅπως διά τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας ὁ νοῦς καθαίρεται καντεῦθεν ὁ οὕτω θεοφιλῶς μεριμνῶν καί μελετῶν ἄνθρωπος ἐλλαμπόμενος ὅλος φωτοειδής γίνεται…». Ἡ νοερά προσευχή αὐτή διά τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου, μεταφέρθηκε στό Ἅγ. Ὄρος. Ἀπό τό Ἁγιοφάραγγο.

- 14 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης

Γεννήθηκε περί τό 1265. Στό Σινᾶ ἔγινε μοναχός καί περιῆλθε πολλά μέρη τῆς βαλκανικῆς, ὅπου ἵδρυσε μοναστικά κέντρα. Ὑπῆρξε δάσκαλος μεγάλων ἡσυχαστῶν. Ἀπό τούς Ἁγ. Τόπους ἦλθε στούς Καλούς Λιμένες μετά ἀπό θαλασοταραχή, ὅπως ὁ Ἀπ. Παῦλος, καθώς ἀναφέρουν ἑλληνικά καί σλαβικά χειρόγραφα. Ἔζησε καί στή περιοχή μας σέ σπηλιές, ὅπου βρῆκε τόν Ὅσ. Ἀρσένιο, ἀπό τόν ὁποίο διδάχθηκε τή νοερά προσευχή, μεταφέροντάς την στή συνέχεια στό Ἅγ. Ὄρος. Ὁ μαθητής του Πατριάρχης Κων/ λεως Κάλλιστος Α΄ περιγράφει ἀναλυτικά τήν ὅλη πνευματική κατάσταση τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου καί χαρακτηριστικά τό καταλάμπον πρόσωπό του, μετά τόν φωτισμό του ἀπό τό θεῖο φῶς.

Καλοί Λιμένες, τόπος ἀποβίβασης τοῦ Ὁσίου. - 15 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Εὐβοεύς

Ὑπῆρξε ὁ γνησιώτερος μαθητής τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Στά χειρόγραφα ἀναφέρεται ὡς «… πρῶτος τῶν ἐκείνου μαθητῶν, ὁ ἐν ἁγίοις Γεράσιμος, ὡρμημένος ὤν ἐξ Εὐρίπου…». Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος γνώρισε τόν Ὅσ. Γρηγόριο στό Σινᾶ. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀκολούθησε «…κατ᾽ ἴχνος…» τόν δάσκαλό του, «…ὡς ἐκμαγεῖον τῶν ἀρετῶν γενομένου…». Ὅταν ἔφυγε ἀπό τό Σινᾶ ὁ Ὅσ. Γρηγόριος πῆρε μαζί του τόν Ὅσ. Γεράσιμο. Μαζί ἐπιβιβάστηκαν σέ πλοῖο, τό ὁποῖο τούς ἔφερε στούς Καλούς Λιμένες τῆς περιοχῆς μας. Κατοίκησε μέ τόν Ὅσ. Γρηγόριο σέ σπηλιές τοῦ τόπου μέ βίο αὐστηρά ἀσκητικό, μέχρι πού βρῆκαν τόν ἐρημίτη Ὅσ. Ἀρσένιο τόν Ἀγιοφαραγγίτη, ὁ ὁποῖος τούς δίδαξε τά περί τοῦ βάθους τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀξιώθηκε πολλῶν θεοσημειῶν καί ἔγινε πνευματικός πατέρας ἀναχωρητῶν καί ἀσκητῶν. - 16 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Μεθόδιος ὁ ἐν Νυβρίτῳ Ἀσκήτεψε στό σπήλαιο τοῦ σημερινοῦ προσκυνήματός του, στό Χωριό Νύβριτος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ προσκύνημα γιά τήν περιοχή τῆς Μεσαρᾶς. Οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου μας τόν τιμοῦν πολύ, μέ ἀποκορύφωμα τήν παραμονή καί τήν ἡμέρα τῆς ἱ. μνήμης του. Στό χῶρο τοῦ σπηλαίου τῆς ἄσκησής του ὑπάρχει παρεκκλήσι τό ὁποῖο ἐνσωματώθηκε μέσα σέ ἕνα μεγαλύτερο ναό πού κτίσθηκε ἀργότερα πρός τιμήν του. Ὁ Ὅσιος ἐπιδώθηκε σέ μεγάλους ἀσκητικούς ἀγῶνες, ἀγάπησε τήν ἱερή ἡσυχία καί εὐεργέτησε πνευματικά τήν περιοχή. Ἐπιτέλεσε καί ἐπιτελεῖ μέχρι σήμερα πολλά θαύματα. Ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου. - 17 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιος Χαραλάμπης ὁ ἐν Καλυβιανῇ

Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Τιμοθέου, κατά τή διαμόρφωση τῆς αὐλῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς, δίπλα σχεδόν στόν παλαιό Ἱ. Ναό της, βρέθηκε ἕνας τάφος, ἀπό τόν ὁποῖο ξεχύθηκε εὐωδία καί βρέθηκαν καί ἱ. λείψανα. Ὁ Ὅσιος ἀποκαλύφθηκε σέ πολλούς καί φανέρωσε τήν καταγωγή του ἀπό τό χωριό Δαφνές, ὅπου ἦλθε καί ἀφιερώθηκε στήν Ἱ. Μονή τῆς Καλυβιανῆς. Ἔζησε βίο ἀσκητικό καί ἔτυχε ὁ ἴδιος θαύματος ἀπό τήν Παναγία. Μεταξύ τῶν θαυμάτων πού ἔκαμε ὁ Ὅσιος ἦταν καί στή γυναίκα τοῦ ἀγᾶ ἀπό τά Καλύβια, μέ ἀποτέλεσμα νά βαπτισθοῦν ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του χριστιανοί. Κτίστηκε Ναός πρός τιμήν του ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Τιμόθεο, τόν ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος, μετά τῶν Ὁσιομαρτύρων καί λοιπῶν Ὁσίων τῆς Ἱ. Μονῆς, στίς 29/9/2012. - 18 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ

Ὁ Ὅσ. Παρθένιος γεννήθηκε στά Πιτσίδια Μεσαρᾶς τό 1829 καί ὁ ἀδελφός του Εὐμένιος τὸ 1846. Ἀπό τήν παιδική τους ἠλικία, ἀξιώθηκαν πολλῶν θαυμάτων. Εἰσῆλθαν στό μοναστικό στίβο τὸ 1858 στήν Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας. Ἀσκήτευσαν στό Μάρτσαλο κοντά στό Ἁγιοφάραγγο. Ἀργότερα καί ἀφοῦ ἔζησαν ἐρημητικά γιά λίγα ἔτη στά Ἀστερούσια Ὄρη, ἔφθασαν στά ἀσκηταριά τοῦ Κουδουμᾶ καί ἔγιναν οἱ νέοι κτήτορες τῆς ἐρειπωμένης Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ. Ἕνα πλῆθος θαυμάτων ἐτέλεσαν οἱ Ὅσιοι. Τό Μοναστῆρι κατέστη ἀσκητικό μοναστικό κέντρο. Τό 1905 ἐκοιμήθη ὁ Ὅσ. Παρθένιος καί ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ἱ. λειψάνων του ἔγινε τό 1907, ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας Βασίλειο, ἐνῶ τό 1920 ἐκοιμήθη ὁ Ὅσ. Εὐμένιος. Τὸ 2007 ἔγινε ἡ ἐπίσημη κατάταξη τῶν Ὁσίων στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατόπιν εἰσηγήσεως, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. - 19 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὁσιομάρτυρες καί Ὅσιοι οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς

Οἱ Ὅσιοι αὐτοί διέλαμψαν στήν Ἱ. Μονή Καλυβιανῆς, κατά τούς δυσχειμέρους καιρούς τῆς Ἑνετικῆς καί Ὀθωμανικῆς κατοχῆς τῆς Κρήτης. Ἐμφανίστηκαν σέ πολλούς διηγούμενοι τόν βίο καί τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή τους. Τό 1993 στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς ξεράθηκε ἕνα κυπαρίσσι τό ὁποῖο ἔπρεπε νά κοπεῖ γιά λόγους ἀσφαλείας. Ὅταν ἔγινε ἡ ἐκρίζωση τοῦ δένδρου βρέθηκαν τάφοι καί λείψανα τά ὁποῖα ἀπέπνεαν εὐωδία. Τότε πλήθυναν τά σημεῖα τῆς ἐμφανείας τους σέ μοναχές, εὐσεβεῖς χριστιανούς, ἐργάτες, τεχνίτες καί προσκυνητές ἀπό τήν Κρήτη καί ἐκτός αὐτῆς. Στίς 28-9-2008 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καθαγίασε κατά τήν Θ. Λειτουργία τήν Ἱ. Εἰκόνα τους καί καθιέρωσε τό πρῶτον τήν ἑορτή τῆς συνάξεώς των, ἐνῶ στίς 28-9-2012 ἐγκαινίασε τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ὁσ. Χαραλάμπη, δίπλα στόν ὁποῖο βρέθηκαν οἱ τάφοι τους καί στό ὅνομα τῶν ἐν λόγῳ Ὁσιομαρτύρων καί Μαρτύρων. Τά λείψανά τους, βρύουν ἰάσεις. - 20 -


Ἀπό τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ ἱ. Ναοῦ τῶν Ὁσιομαρτύρων, Ὁσίων καί Ὁσίου Χαραλάμπη τῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς, 28-9-2012.

newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

- 21 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

I A N OYA PI OΣ 2 01 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐν Λέσβῳ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ. Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., Ρωμανοῦ νεομ. Καρπενησίου † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μ. Ἁγιασμός) † Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Γεωργίου Χοσεβίτου, Δομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ & Κύρου ΚΠόλεως Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου θαυματ. ὁσ., Παρθένας Ἐδεσσαίας † Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκ. Μελιτινῆς † Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου καί Πέτρου καί ἑτέρων 8 μαρτύρων † ΜΕΤΑΤΑ ΦΩΤΑ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσ., Πανσοφίου μ. † Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ. νεομ. † Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἰωαννίνοις † Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας † Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου Κερκ. † ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. † Μαξίμου ὁμολογ., Ἁγνῆς μ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ † Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσ. Ἡγιασμένου Κλήμεντος ἐπ. Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Ξένης ὁσ., Νοεφύτου Ἐγκλ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος ἐπ. Καρπασίας † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., ἐκ Βελλάς, Πουπλίου Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Κλήμεντος Ἀθην. † ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Ἀν. λειψ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτυρος † Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου νεομ. Χιοπολίτου † Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμ. εὑρέσ. εἰκ. Ευαγγελιστρίας Τήνου Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργ., Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ

- 22 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

IANOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1 Κολασ. β΄ 8-12 Λουκ. β΄ 20-21, 40-52 6 Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 Ματθ. γ΄ 13-17 7 Πράξ. ιθ΄ 1-8 Ἰωάν. α΄ 29-34 8 Ἐφεσ. δ΄ 7-13 Ματθ. δ΄ 12-17 15 Κολοσ. γ΄ 15-17 Λουκ. ιζ΄ 12-19 18 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19 22 Α΄ Τιμ. α΄ 15-17 Λουκ. ιθ΄ 1-10 25 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 27 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἰωάν. ι´ 9-16 29 Β´ Κορ. στ´ 16 - ζ´ 1 Ματθ. ιε΄ 21-28 30 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19

HXΟΣ

EΩΘINON

δ´

Ι Ζ´ Θεοφανείων Βαπτιστοῦ Ἰωάννου πλ. α΄ Η΄ πλ. β΄ Θ´ Ἀθανασίου - Κυρίλλου βαρύς Ι´ Γρηγορίου Θεολόγου Ἰωάν. Χρυσοστόμου πλ. δ΄ ΙΑ΄ Τριῶν Ἱεραρχῶν

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 5 11 13 15

Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820) Ἁγ. Νεομάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832) Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας. Ἁγ. Γερασίμου Παλλαδᾶ, Πατρ. Ἀλεξανδρείας. (1714) 21 Ὁσ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. (7ος αἰ.) 22 Ὁσ. Ἰωσήφ Σαμάκου τοῦ Ἡγιασμένου, ἐξ Ἀζωκεράμου τῆς Σητείας. (1511) 29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.) - 23 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Φ ΕΒΡOYA PI OΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π

Τρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου † ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου Τραπ. † ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης πρ., Σταματίου, Ἰωάν. Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου ΚΠόλεως, Θεοδοσίου Βουκόλου Σμύρ., Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ μεγ., Νόννης & Ἀνθούσας † Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτ. † Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλ., Ζαχαρίου πρ., Μάρθας, Μαρίας Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου Σικελίας, Παγκρατίου Ταυρομενίου μ. † ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόμ. † Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου νεομ. Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β΄ ΚΠόλεως, Χρήστου νεομ. Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρ. Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Τραπεζούντ. Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νέου ὁσιομ. ἐκ Χαλάστρας Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ πατριάρχου ΚΠόλεως, ὁσ. Μαρουθά † ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας), Θεοδώρου, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Γρηγορίου μάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Εὐτροπίου Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Θαλασσίου ὁσ., Βαραδάτου ὁσ. † Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας, Πολυχρονίου † ΙΣΤ´ΛΟΥΚΑ(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)Α´ & Β´ εὕρ. τιμ. κεφ. Ἁγ. Ἰωάν. Πρ. Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτυρος Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης, Φωτεινῆς μ. & ἰσαπ., Σαμαρείτιδος Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου, Στεφάνου γηροκόμου Βασιλείου ὁμ., Κυράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκη, Προτερίου Ἀλεξανδρ.

- 24 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΦEBPOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

2

Ἑβρ. ζ΄ 7-17

5

Β´ Τιμ. γ´ 10-15

Λουκ. ιη´ 10-14

10

Β´ Τιμ. β´ 1-10

Ἰωάν. ιε´ 17 ιστ´ 2

HXΟΣ

Λουκ. β΄ 22-40

12 Α´ Κορ. στ´ 12-20

Λουκ. ιε´ 11-32

18

Α΄ Θεσ. δ´13-17

Λουκ. κα´ 8-9

19

Α´ Κορ. η´ 8-θ΄ 2

Ματθ. κε´ 31-46

24

Β´ Κορ. δ´ 6-15

Ματθ. ια´ 2-15

EΩΘINON

Ὑπαπαντῆς α΄

Α´

Χαραλάμπους ἱερομ. β´

Β´ Ψυχοσάββατον

25-27, 35-36

26 Ρωμ. ιγ´ 11 - ιδ΄ 4

Ματθ. στ´ 14-21

γ΄

Γ΄ Προδρόμου

δ´

Δ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 4 7

Συνάξεως Θεοτόκου Βρεφοτρόφου, ἐν Ἁγ. Νικολάῳ Λασιθίου. (12ος αἰ.) Ὁσ. Νικολάου, Στουδίτου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκ Κυδωνίας. (868) Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου Διβόλη, ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1867) - 25 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΜΑ ΡΤI OΣ 2013 1Π 2 Σ 3Κ 4Δ 5Τ 6Τ 7Π 8Π 9Σ 10 Κ 11 Δ 12 Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ 17 Κ 18 Δ 19 Τ 20 Τ 21 Π 22 Π 23 Σ 24 Κ 25 Δ 26 Τ 27 Τ 28 Π 29 Π 30 Σ 31 Κ

Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης μ., Παρασκευᾶ νεομ. Τραπ. Ἡσυχίου μ., Νικολάου Πλανᾶ ὁσ., Εὐθαλίας, Θεοδότου Κυρηνείας † ΙΖ´ΛΟΥΚΑ(ΑΣΩΤΟΥ), Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μ. Γερασίμου ὁσ. τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύτων Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος ὁσιομ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Μνήμη εὑρεσις Τιμίου Σταυροῦ Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, Παύλου ὁσ. τοῦ ἁπλοῦ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀπ., Παύλου ὁμολογητοῦ † Ψυχοσάββατον, Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ † ΑΠΟΚΡΕΩ, Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλού, Θεοδώρας Ἄρτης Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών τοῦ νέου θεολ. Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομ. Κρητός Ἰουλιανοῦ μ., Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ, Σαβίνου † ΤΥΡΙΝΗΣ, Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμολογ. † ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Κυρίλλου Ἱεροσολ., Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρά νεομάρ. Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα ἀν. ὁσίων, Νικήτα ὁμ., Μύρωνος νεομ. Κρητός Θωμᾶ ΚΠόλεως, Ἰακώβου ὁσ. ὁμ., Μιχαήλ τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. Θεσ. † Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βασιλείου ἱερ., Καλλινίκης μ., Εὐθυμίου νεομ. † Θεοδώρου θαῦμα Κολλύβων, Νίκωνος & τῶν 199 μαρτ., Λουκᾶ νεομ. † Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθ/ξίας), Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ´ † ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ † Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκη, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτύρων Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Διονυσίου ἐλεήμ. † Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου Ἀρεθ., Κυρίλλου διακ. & σύν αὐτοῖς μ. Ἰωάννου Κλίμ., Ζαχαρίου νεομ. Κορίνθου, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. Πσντελήμ. † Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Θεοφίλου Κρ.

- 26 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

MAPTIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

3

Β´ Τιμ. 1-10

Μάρκ. β´ 23-γ´ 5

Σαββάτου Α´ Νηστ.

4

Ἑβρ. ια´ 24-26,

Ἰωάν. α´ 44-52

πλ. α΄

Ε´

32-40 9

Ἑβρ. ιβ΄ 1-10

Ματθ. κ΄ 1-16

11

Ἑβρ. α´ 10-β΄ 3

Μάρκ. β´ 1-12

Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πλ. β´

18

Ἑβρ. δ´ 14-ε´ 6

Μάρκ. η´ 34-θ´ 1

βαρύς

Ζ´

25

Ἑβρ. β´ 11-18

Λουκ. α´ 24-38

πλ. δ΄

Εὐαγγελ.

ΣΤ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 17 20 25

Ἁγ. Νεομ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792) Ὁσιομ. Παύλου. (8ος αἰ.) Ἁγ. Νεομ. Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1793) Ἁγ. Νεομάρτ. Γεωργίου καί τῶν σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομαρτ. Γέργερης. (1828) 31 Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (3ος-4ος αἰ.) - 27 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Α ΠΡΙ ΛI OΣ 2013 1Δ 2Τ 3Τ 4Π 5Π 6Σ 7Κ 8Δ 9Τ 10 Τ 11 Π 12 Π 13 Σ 14 Κ 15 Δ 16 Τ 17 Τ 18 Π 19 Π 20 Σ 21 Κ 22 Δ 23 Τ 24 Τ 25 Π 26 Π 27 Σ 28 Κ 29 Δ 30 Τ

Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Σάββα Καλύμν., Μακαρίου ὁσ., Γεροντίου Τίτου ὁσ. θαυμ., Ἀμφιανοῦ και Αἰδεσίου μαρτ., Θεοδώρας Παρθενομ. Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Νικήτα ὁσίου ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου Γεωργίου ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Νικήτα ἱερομ. ἐν Σέρραις † Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Διοδώρου, Νικηφόρου μ., Γεωργίου νεομ. Εὐτυχίου Κ/Πόλεως, Τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτ., Πλατωνίδος μ. † Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως) Καλλιοπίου & Ἀκυλλίνης μαρτ. Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου 70 Ἀπ., Ἑρμοῦ Ἰωσήφ Παγκάλου, Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομάρτυρος Γρηγορίου Ε´ Κ/πόλεως, Τερεντίου, Δήμου νεομάρτυρος Ἀντίπα Περγάμου, Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ † Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βασιλείου Παρίου, Ἀνθούσης, Ἀκακίου Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτυρος † Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), Ἀριστάρχου, Πούδη Λεωνίδου μάρτ. ἐπ. Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτυρος Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας & τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων ἐν Κορίνθῳ Ἀδριανοῦ μ., Συμεών ἱερομ., Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ † Μ. ΚΑΝΩΝ, Σάββα στρατηλ., ὁσ. Ἰωάννου & Ἀθανασίας Αἰγίνης † ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Παφνουτίου ἱερ., Φιλίππας, Ἀγαθαγγέλου Ζακχαίου ἀποστόλου, Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. † Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ἰανουαρίου ἱερ., Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιν. Θεοδώρου ὁσίου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστόλου, Νεάρχου μάρτ. † Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ, Σάββα Στρατηλ. † Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου ΚΠόλεως, Νίκης μ. Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ., Νέστορος † ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Συμεών ἐπισκ. Ἱεροσολύμων † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος θαυματ. † Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ. † Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων, Ἰακώβου, Δονάτου, Ἀργυρῆς

- 28 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

AΠPIΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1 Ἑβρ. θ´ 11-14 7 Ἑβρ. ιβ´ 28 - ιγ´ 8 8 Φιλίπ. δ´ 4-9 15 Πράξ. α΄ 1-8 16 Πράξ. α΄ 12-17, 21-26 20 Πράξ. γ΄ 1-8 22 Πράξ. ε΄ 12-20 23 Πράξ. ιβ΄ 1-11 25 Α΄ Πέτρ. ε΄ 6-14 29 Πράξ. στ΄ 1-7

Μάρκ. ι´ 32-45 Ἰωάν. ια´ 1-45 Ἰωάν. ιβ´ 1-18 Ἰωάν. α´ 1-17 Ἰωάν. α´ 18-28

HXΟΣ

EΩΘINON

α΄ Θ΄ Τοῦ Λαζάρου Τῶν Βαΐων Ἀναστάσεως Δευτέρας Διακαινησ.

Ἰωάν. β΄ 18-22 Zωοδόχου Πηγῆς Ἰωάν. κ΄ 19-31 Α´ Ἰωάν. ιε΄ 17-ιστ´ 1-2 Ἁγίου Γεωργίου Μάρκ. στ΄ 7-13 Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκ. ιε΄ 43-ιστ´ 8 β´ Δ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 7 20 22

Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου. (886) Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου. (1770) Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου. (14ος αἰ.) Ὁσ. Ἀνανίου (Χατζη-Ἀνανίας). (1907) - 29 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΜΑ Ϊ OΣ 20 13 1Τ 2Π 3Π 4Σ 5Κ 6Δ 7Τ 8Τ 9Π 10 Π 11 Σ 12 Κ 13 Δ 14 Τ 15 Τ 16 Π 17 Π 18 Σ 19 Κ 20 Δ 21 Τ 22 Τ 23 Π 24 Π 25 Σ 26 Κ 27 Δ 28 Τ 29 Τ 30 Π 31 Π

† Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἱερεμίου, Εὐθυμίου † Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ἀν. λειψ. Ἀθανασίου Μεγ. † Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Τιμοθέου & Μαύρας † Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου, Πελαγίας † ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, Εἰρήνης μεγαλομ. † Γεωργίου Μεγαλομ., Ἰώβ Πολυάθλ., Σεραφείμ ὁσ. ὄρει Δομβοῦς Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου Κοδράτου † Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις † Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος ἀποστόλ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. † Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. † ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἐπιφανίου Κύπρ., Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ. Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱερομ., Λεοντίου Ἱεροσολύμων Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης, Θεοδώρου Βυζαντ. Θεοδώρου ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ, Νικολάου Μυστ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου & τῶν σύν αὐτῷ † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ μαρτ. Θαλλελαίου μάρτ., Λυδίας Φιλιππισίας, Νικήτα Χίου † Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων, Παχωμίου νεομ. Δημητρίου & Παύλου νεομ. ἐν Τριπόλει, Βασιλίσκου μάρτυρος Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας μυροφ., Συνεσίου ἐπισκ., Ἰωακείμ Ἰθακησ. Συμεών ὁσ. ἐν θαυμαστῷ ὄρει, Μελετίου Στρατηλάτου † Ἡ Γ´ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. † ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁμολ., Θεράποντος ἱερομ., Ἑλλαδίου ἱερομ. Εὐτυχοῦς ἐπισκ. Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτ., Νικήτα Χαλκηδόνος † ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Θεοδοσίας παρθενομ., Ὑπομονῆς ὁσ. Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας ἁγ. μητρός Μεγ. Βασιλείου Ἑρμείου μάρτυρος, Εὐσεβίου μ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως

- 30 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

MAΪΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2 6 8 9 13 20 21 23 24 25 27

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Πράξ. θ΄ 32-42 Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7

Ματθ. ε΄ 14-19 Ἰωάν. ε´ 1-15 Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κη´ 24-25 Πράξ. ιδ´ 6-18 Ἰωάν. ζ´ 14-30 Πράξ. ια´ 19-30 Ἰωάν. δ´ 5-42 Πράξ. ιστ´ 16-34 Ἰωάν. θ´ 1-38 Πράξ. κστ´ 1, 12-20 Ἰωάν. ι´ 1-9 Πράξ. ιη´ 22-28 Ἰωάν. ιβ´ 36-47 Πράξ. α´ 1-12 Λουκ. κδ´ 36-53 Β´ Κορ. δ´ 6-13 Λουκ. ζ´ 17-30 Πράξ. κ´ 16-18, 28-36 Ἰωάν. ιζ´ 1-13

HXΟΣ

EΩΘINON

Ἁγίου Ἀθανασίου γ΄ Ε΄ Ἰωάννου Θεολόγου Μεσοπεντηκοστῆς δ΄ Ζ´ πλ. α´ Η΄ Κων/ντίνου - Ἑλένης Ἀπόδοσις Πάσχα Ἀναλήψεως Προδρόμου πλ. β´ Ι´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

1 7 8 14 • 15 19 26

Α´ Κυριακή τοῦ Μαΐου, ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἁγ. Νεομ. Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρνῆς Μεραμβέλλου. (1826) Τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, 1982, Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. Ἁγ. Νεομ. Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643) Ἁγ. Λεοντίου Β΄, Πατρ. Ἱεροσολύμων. (12ος αἰ.) Ἀνάμνησις ἐπανακομιδῆς Τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου. (1966) Ἰωάννου Νεομ. «Ἀρναουτογιάννη», τοῦ ἐν Φαιστῷ. (1845) Ἀποστόλου Κάρπου. (1ος αἰ.) - 31 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

I OY Ν I OΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ

Ἰουστίνου φιλοσόφου μάρτ., Θεσπεσίου ὁμολογητοῦ, Χαρίτωνος † ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου μ. Λουκιλλιανοῦ & Παύλης μαρτ. & 4 νηπίων, Πάππου Μἀρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Μητροφάνους Κ/Πόλεως Δωροθέου Τύρου ἱερομ., Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου (Μ. Δαλμάτων), Ἀττάλου ὁσ., Γελασίου μ. Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσ., Παναγῆ Μπασιᾶ † Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. † ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Κυρίλλου Ἀλεξ., Ἀνανίου μ., Θέκλης & 4 Παρθενομ. Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομ. † Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν, Λουκᾶ † ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ † ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ἀκυλίνης μ., Ἄννης & υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁμολ., Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου Ἀμώς προφ., Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας † ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρ. Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτύρων, Ἰσαύρου διακόνου Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτύρων Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου ἱερομ. Μεθοδίου ἐπισκ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου ΚΠόλεως Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Εὐσεβίου, Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ. † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ. † ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Γεν. Ἰωάννου Προδρ., Ἀθανασίου Παρίου Φεβρωνίας ὁσιομ., Διονυσίου ὁσ., Γεωργίου ἐξ Ἀτταλείας Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ, Δαβίδ νέου ὁσιομ., Ἰωάννου ἐπισκόπ. Γοτθ. Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ., Ἰωάννας μυροφ. Ἀνακομιδή λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Παύλου ὁσίου † ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων † Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ), Σύναξις 12 Ἀποστ.

- 32 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

IOYNIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2 3 4 10

Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 Πράξ. β´ 1-11 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ἑβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2

17 24

Ρωμ. β´ 10-16 Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ΄ 4

29 Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9 30 Α΄ Κορ. δ´ 9-16

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰω. κα΄ 15-25 Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12 Ματθ. ιη΄ 10-20 Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Ματθ. δ´18-23 Λκ. α´ 1-25, 57-68, 76, 80 Ματθ. ιστ´ 13-19 Ματθ. θ´ 36, ι΄ 1-8

HXΟΣ

EΩΘINON

Ψυχοσαββάτου Τῆς Πεντηκοστῆς Ἁγίου Πνεύματος πλ. δ΄ Α΄ α´ β´

Β´ Γ´

Πέτρου καί Παύλου Δώδεκα Ἀποστόλων

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 Ὁσ. Σάββα τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ. (14ος αἰ.) 23 Ἁγ. Νεομ. Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν σύν αὐτοῖς. (1821-1822) 25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης. (17ος18ος αἰ.) 27 Κυρίλλου Λουκάρεως Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Κων/πόλεως. (1623) 28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου. (9ος αἰ.) 29 Ἁγ. Ἀπ. Παύλου. (1ος αἰ.) - 33 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

I OY ΛI OΣ 20 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ, Κων/νου ἐν Κύπρ. † Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθήτας τῆς Θεοτόκου, Παναγίας ἐν Βλαχέρναις Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίμου νέου Καρπενησιώτου † Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου Κυρήνης † Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νέου ὁσιομ. Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθενομάρτυρος σύν 24 μ. † Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κυριακῆς Μεγαλομ., Θωμᾶ ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ † Προκοπίου Μεγαλομ., Θεοφίλου ὁσ. τοῦ Μυροβλήτου ἐκ Ζίχνης Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου † Εὐφημίας Μεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου ὁσιομ. Βρυούλων Πρόκλου & Ἱλαρίου μ, Βερονίκης αἱμορροούσης, Ἀνδρέου στρατηλ. † Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου † Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ´ Οἰκ. Σύν), Ἀκύλα ἀπ., Ἰούστου μ. Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος, Ἀντιόχου μάρτ. † Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Βερονίκης, Σπεράτου μ. Αἰμιλιανοῦ μ., Παύλου, Θέης & Οὐαλεντίνης μ., Ὑακίνθου μ. Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Θεοδώρου Σαββαΐτου † Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου † Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰωάννου & Συμεών Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενομ. Χιοπολίτιδος Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ, Θύρσου ἐπ. Καρπ. Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτ. † Ἡ Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσ. † Παρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομ., Συμεών ὁσ. τοῦ Στυλίτου † Παντελεήμονος Μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολογ. † Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προχόρου, Νικάνορος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καλλινίκου & Θεοδότης μαρτ. καί τῶν τέκνων αὐτῆς, Θεοδοσίου Β΄ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου ἐκ 70 ἀπ. Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

- 34 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

IOYΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8 8 Ρωμ. ι΄ 1-10 15 Τίτ. γ΄ 8-15 22 Ρωμ. ιε΄ 1-7 25 Γαλ. δ΄ 22-27 26 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5 27 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 29 Α΄ Κορ. α΄ 10-17

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. η΄ 5-13 Ματθ. η΄ 28-θ´ 1 Ματθ. ε΄ 14-19 Ματθ. θ´ 27-35 Λουκ. η´ 16-21 Μάρκ. ε΄ 24-34 Ἰωάν. ιε´ 17-ιστ´ 2 Ματθ. ιδ´ 14-22

HXΟΣ

EΩΘINON

γ´ Δ´ δ΄ Ε´ πλ. α΄ ΣΤ΄ πλ. β´ Ζ´ Ἁγίας Ἄννης Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίου Παντελεήμονος βαρύς Η´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 2 4 5 9 • 10 12 14 • • • 25

Α΄ Κυριακή τοῦ Ἰουλίου, ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Συνάξ. Εἰκ. Παν. Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. (740) Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.) Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (304) Ἁγ. Ἱερομ. Μεθοδίου, Ἐπισκ. Λάμπης. (1793). Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐμενίου, τῶν ἐν Κουδουμᾷ. (1905 καί 1920) Ὁσ. Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν. (18ος αἰ.) Ἁγ. Νέου Ἱερομ. Πέτρου Γορτύνης. (4 αἰ.) Ὁσ. Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου. (14ος αἰ.) Ἁγ. 4 Νεομ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάμου. (1681) Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (451) Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (553) - 35 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΑΥ Γ ΟΥ ΣΤOΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ

† Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἑπτά παίδων Μακκαβαίων Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Δαρδανελλίων Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης μυροφόρ., Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ † ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου ὁσ. Αἰτ., Νόννης μητρ. Γρηγορίου Θεολόγου † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακούμ Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ. θαυμ., Θεοδοσίου ὁσ. ἰαματικοῦ † Μύρωνος Κρήτης, Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς † Ματθίου ἀποστόλου, Ἁγίων 10 μαρτύρων ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν † Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὔπλου, Νήφωνος, Ἀνάμνησις θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδ. Φωτίου & Ἀνικήτου, Παμφίλου & Καπίτωνος μαρτύρων † Μαξίμου ὁμολ., Εὐδοκίας, Δωροθέου & Δοσιθέου, Ξένης μοναχῆς Μιχαίου προφ., Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομ. † ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου μάρτ. Διομήδους μάρτ., Τιμοθέου Εὐρίπου, Σταματίου, Διομήδους μ. Μύρωνος μάρτ., Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων, Στράτωνος † Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος καί Ἕρμου μαρτ. Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος Στρατηλάτου, Θεοφάνους τοῦ θαυματουρ. Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ., Θεοχάρους νεομάρτυρος Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης & τέκνων αὐτῆς (Θεογνίου, Ἀγαπίου, Πιστοῦ) Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων † Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου Λουγδ., Παναγίας Προυσ. Κοσμᾶ Ἐθνομ. Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομ., Ἀν. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου † Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τιτου Α´ Επισκοπου Κρητης Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσίου, Τιθόη, Ἀττικοῦ † Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας μ. Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος † Ἀποτομή τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Θεοπίστης ὁσίας Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως † Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

- 36 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

AYΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5 6 12 15 19 23 24 26 29

Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 Β΄ Πέτρ. α´ 10-19 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Φιλιπ. β΄ 5-11 Α´ Κορ. θ´ 2-12 Φιλιπ. β´ 5-11 Ἐφεσ. δ´ 7-13 Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 Πράξ. ιγ΄ 25-32

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ιδ΄ 22-34 Ματθ. ιζ´ 1-9 Ματθ. ιζ΄ 14-23 Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-29 Ματθ. ιη΄ 23-35 Λουκ. ι΄ 38-42, ια´ 27-28 Μάρκ. δ´ 1-9 Ματθ. ιθ΄ 16-26 Μάρκ. στ´ 14-30

HXΟΣ

EΩΘINON

πλ. δ´ Θ´ Μεταμορφώσεως α´ Ι´ Κοιμήσεως Θεοτόκου β´ ΙΑ΄ Ἀποδόσ. Κοιμήσεως Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ γ´ Α´ Ἀποτομῆς Προδρόμου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 7 8 12 17 18 19 21 23 25

Σάβ. μετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκ. Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. Ὁσ. Ἰωσήφ ἐν Καψᾷ Σητείας. (1874) Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (9ος αἰ.) Ἁγ. Ματθαίου ἐκ Γερακαρίου Ἀμαρίου. (1697) Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Τριῶν Νεομ. (1867) Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ Mυλοποτάμου. (1654) Ὁσ. Χαραλάμπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ. (1788) Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Α΄ Ἐπισκόπ. Κρήτης. (1ος αἰ.) - 37 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΣΕΠΤΕΜΒPI OΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

† Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών Στυλίτ., Ἁγ. 40 παρθ. Μάμαντος, Διομήδους, Ἰωάννου Νηστευτοῦ πατρ. ΚΠόλεως, Ἡσυχίου Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου, Φοίβης διακόνου, Πολυδώρου Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου † Ζαχαρίου προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. Περσίδος Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχαγγέλ. Μιχαήλ, Καλοδότης μ. Σώζοντος μάρτ., Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ. † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ † Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πουλχερίας τῆς παρθέν. Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου μάγειρος, Εὐανθίας μάρτυρος Αὐτονόμου, Κουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ., Ἰκονίου Ἀριστείδου μ., Ἱεροθέου ὁσ. Καλαμῶν, Κορνηλίου ἑκατόνταρχου † ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Θεοκλῆ μάρτυρος † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης † Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος, Κασσιανοῦ † Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μαρτ., Ἡρακλείδη & Μύρωνος † Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης, Ρωμύλου μ., Κάστορος μάρτυρος Δορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου, Σαββατίου, Σωσσάνης † Εὐσταθίου μεγαλομ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου, Ἀκακίου, Ἰσαακίου Κύπρου † Α΄ ΛΟΥΚΑ, Φωκᾶ ἱερομ., Ἰσαάκ & Μαρτίνου μ., Λοΐζου ὁσιομ. Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Νικολάου Καρπ.Ξανθίππης & Πολυξένης † Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου Εὐφροσύνης ὁσ., Παφνουτίου πατρός αὐτῆς, Σεργίου Ράντονεζ † Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου Καλλιστράτου μάρτ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομ. ἐκ Ζαγκλιβερίου Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσ., Βαρούχ προφ. †Β΄ ΛΟΥΚΑ, Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσιομ. ἐν Ρόδῳ Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου & Μαρδονίου

- 38 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 8 9 14

Α΄ Τιμ. β΄ 1-7 Φιλιπ. β΄ 5-11 Γαλ. στ´ 11-18 Α΄ Κορ. α΄ 18-24

23 30

Γαλ. δ΄ 22-27 Β΄ Κορ. στ΄ 16-ζ 1

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Λουκ. δ΄ 16-22 Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Ἰωάν. γ´ 13-17 Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30 Λουκ. ε´ 1-11 Λουκ. στ´ 31-36

HXΟΣ

EΩΘINON

Τῆς Ἰνδίκτου Γενεσίου Θεοτόκου πλ. α΄ Γ´ Ύψώσεως Τιμίου Σταυροῦ βαρύς πλ. δ´

Ε´ ΣΤ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 2 4 9 11 15 16 18 20 • 24 25 27 28

A′ Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου. Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.) Ὁσ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου. (658) Ὁσ. Ἀνθίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781) Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (431) Συνάξ. Εἰκ. Θεοτ., Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης. Ἁγ. Νεομ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811) Ἁγ. Βασιλείου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (760) Ἁγ. Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.) Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς. (1027) Ἁγ. Ὁσιομ. Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804) Συνάξ. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Παληανῆς. Εὑρέσεως Ἱ. Εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας, ἐν Μοχῷ. Ἁγ. Ἀποστ. Ἀριστάρχου καί Ζηνᾶ. (1ος αἰ.) Τῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς Ὁσιομαρτύρων καί Ὁσίων. - 39 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΟΚΤΩΒPI OΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π

Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Ἀνανίου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάν. Κουκουζέλη ὁσ. Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογητοῦ † Διονυσίου Ἀρεοπαγίτουν, Δαμάρεως μ., Θεαγένους, Θεοκτίστου Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., Δομινίνης, Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ, Ἑρμογένους ἱερ. † Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Θωμᾶ Ἀποστ., Μακαρίου νέου ἐκ Κίου Βιθυνίας Σεργίου & Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος † Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας ὁσ., Ἰγνατίου νεομ. † Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσ., Ἀμβροσίου ὁσ. (Ρώσ.) Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ Νικαίας Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών νέου Θεολόγου † Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Κάρπου, Παπύλου μ., Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομ. Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχ., Σαββίνου ὁσ., Βάρσου, Εὐθυμίου νεομ. Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ. & Λεοντίου μαρτύρων Ὠσηέ προφ., Ἀνδρέου ὁσιομ. τοῦ ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγ. Ἀναργύρων † Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μάρτυρος Ἰωήλ προφήτου, Σαδώθ ἐπισκ. καί 120 σύν αὐτῷ μαρτ. ἐν Περσίδι † ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασ. Κεφαλ, Ματρώνης ὁσ. Χιοπολ. Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Σωκράτους, Θεοδότης Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαποστόλου, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων † Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος, Σαβίνου Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου Νοταρίων, Ταβιθᾶς ἐλεήμον., Χρυσάνθης † Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσιομ. † Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου † Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου Ἀναστασίας ὁσιομ. τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. & Μαρίας ἀνηψ. αὐτοῦ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Κλεόπα & Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Νικολάου νεομ.

- 40 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

OKTΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 9 16 21 26

Πράξ. ιζ´ 16-34 Β´ Κορ. θ´ 6-11 Τίτ. γ΄ 8-15 Γαλ. α´ 11-19 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ιγ΄ 44-54 Λουκ. ζ΄ 11-16 Λουκ. η΄ 5-15 Λουκ. η´ 26-39 Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2

HXΟΣ

EΩΘINON

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου α΄ Ζ΄ β΄ Η΄ γ´ Θ´ Ἁγίου Δημητρίου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 6 7 8 10 13 • 17 18 • 20 • • 28 30

Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. (1ος αἰ.) Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρημίτου καί 98 Πατέρων. (1632) Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.) Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.) Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. (1601) Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας. (787) Ὁσιομ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (767) Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ. (1ος αἰ.) Ἰσιδώρου ἱερομ. καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, ἐν Βαλῇ. (17ος αἰ.) Ὁσιομ. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579) Ὁσιομ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.) Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδων. Ἁγ. 4 Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ. (1824) Ἁγ. Ἀποστ. Ἀρτεμᾶ. (1ος αἰ.) - 41 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

N OEMBPI OΣ 2 01 3 1Π 2Σ 3Κ 4Δ 5Τ 6Τ 7Π 8Π 9Σ 10 Κ 11 Δ 12 Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ 17 Κ 18 Δ 19 Τ 20 Τ 21 Π 22 Π 23 Σ 24 Κ 25 Δ 26 Τ 27 Τ 28 Π 29 Π 30 Σ

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν, Δαυίδ ὁσ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου & Ἀνεμποδίστου μ. † Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀκεψιμᾶ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου & Ἀποστόλου νεομ. Ἰωαννικίου ὁσίου, Νικάνδρου ἱερομ., Πορφυρίου μίμου Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλ. Παύλου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου † Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπ. Ἀσωμ. Δυν. † Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὁσ., Ὀνησιφόρου μ. † Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀρσενίου Καππαδ., Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μ. † Μηνᾶ μεγαλομ., Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδίτου † Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου, Μαρτίνου † Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κ/πόλεως & μητρός αυτοῦ, Ἀνθούσης † Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου, Κωνσταντίνου νεομ. τοῦ Ὑδραίου Γουρία, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων & ὁμολογητῶν, Παϊσίου ὁσ. † Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας † Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου Νεοκαισ., Μαξίμου & Γενναδίου ΚΠόλεως Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ., Ρωμανοῦ μ. Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου μαρτύρων, Βαρλαάμ μ. Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Σωζομενοῦ ὁσ. ἐν Κύπρῳ Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστ., Γερμανοῦ ὁσ. Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος ἐπ., Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν † ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας † Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος & πανσόφου, Μερκουρίου, Πέτρου ὁσ. † Στυλιανοῦ, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου νεομ. Χίου Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁμ., Εἰρηνάρχου μάρτ. Διονυσίου Κορίνθου ἱερομαρτ., Φαίδρου μάρτ., Παραμόνου † Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπ.

- 42 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

NOEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8 4 Γαλ. στ´ 11-18 8 Ἑβρ. β´ 2-10 11 Β´ Κορ. δ΄ 6-15 12 Β´ Κορ. θ´ 6-11 13 Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 14 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 16 Ρωμ. ι΄ 11-ια΄ 2 18 Ἐφεσ. β´ 4-10 21 Ἑβρ. θ΄ 1-7 25 Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ι΄ 1, 5-8 Λουκ. ιστ´ 19-31 Λουκ. ι´ 16-21 Λουκ. ι´ 25-37 Λουκ. θ´ 37-43 Ἰωάν. ι´ 9-16 Ἰωάν. α΄ 44-52 Ματθ. θ´ 9-13 Λουκ. ιβ´ 16-21 Λκ. ι΄38-2, ια΄27-28 Λουκ. ιη΄ 18-27 Ἰωάν. α΄ 35-52

HXΟΣ

EΩΘINON

Ἁγίων Ἀναργύρων πλ. α΄ ΙΑ´ Παμμεγ. Ταξιαρχῶν πλ. β΄ Α΄ Ἰωάννου Ἐλεήμονος Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀποστόλου Φιλίππου Εὐαγγελ. Ματθαίου βαρύς Β´ Εἰσοδίων Θεοτόκου πλ. δ´ Γ΄ Ἁγίου Ἀνδρέου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου. (4ος αἰ.) 22 Ἁγ. Ἀνθίμου ὁμολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης. (1371) 26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.) 27 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί Γερασίμου Εὐβοέως. (13ος-14ος αἰ.) - 43 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΔEKEMBPI OΣ 2 01 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ

† ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ, Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου τοῦ Ἐλεήμονος Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτ. τῆς ἐν Χίῳ, Θεοφίλου ὁσ. Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ., Θεοδούλου ὁσίου † Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ ἐπ. Φαναρίου † Σάββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος † Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ἀσκ. ἐξ Εὐβοίας † Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Τυχικοῦ κλπ. Ο΄ ἀπ., Παταπίου ὁσ. Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης (μητρ. Θεοτόκου), Ἄννης προφ. (μητρ. πρ. Σαμουήλ) Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μάρτ. † Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος θαυματ., Ἰωάννου ὁσ. Ζιχνῶν Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μαρτ. Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου μαρτ. † ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἐλευθερίου ἱερομάρ. & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης Διονυσίου ἐπ. Αἰγίνης θαυματ., Δανιήλ προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων Νικοστράτου, Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς κλπ. μαρτ., Φωκᾶ μάρτυρος Ἀγλαΐδος Ρωμ. & Βονιφατίου μ., Ἄρεως Εὐτυχίου & Θεσσαλονίκης μ. Ἰγνατίου ἱερομ. τοῦ Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσίου, Ἰωάννου Θάσου Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτ. † ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτ. Κρήτης, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτ. πατρός αὐτῆς † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ † Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομ. & ὁμολ. † Στεφάνου πρωτομάρτ. & Ἀρχιδιακ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ Τῶν ἁγ. Δισμυρίων μ. τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων, Δόμνης μάρτ. Τῶν ἁγίων 14.000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μαρτύρων, Γεδεών ἐν Τυρνάβῳ ὁσ. Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου

- 44 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΔEKEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

2 4 5 6 9 12 15 16

Λουκ. ιη΄ 35-43 Μάρκ. ε΄ 24-34 Ματθ. ια΄ 27-30 Λουκ. στ΄ 17-23 Λουκ. ιγ´ 10-17 Ἰωάν. ι´ 9-16 Μάρκ. β΄ 23 - γ΄ 5 Λουκ. ιδ´ 16-24, Ματθ. κβ´ 14 Ματθ. α´ 1-25 Ματθ. β΄ 1-12 Ματθ. β΄ 13-23 Ματθ. κα´ 34-42 Ματθ. β΄ 13-23

Ἐφεσ. ε´ 8-19 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5 Γαλάτ. ε΄ 22 - στ΄ 2 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Γαλ. δ΄ 22-27 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 Κολοσ. γ΄ 4-11

23 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40 25 Γαλ. δ΄ 4-7 26 Ἑβρ. β´ 11-18 27 Πράξ. στ΄ 8 - ζ΄ 5, 47-60 30 Γαλ. α´ 11-19

HXΟΣ

EΩΘINON

α΄ Δ΄ Βαρβάρας μεγαλομ. Σάββα Ἡγιασμένου Ἁγίου Νικολάου β´ Ε´ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἁγίου Ἐλευθερίου γ΄ ΣΤ΄ δ΄ Ζ΄ Χριστουγέννων Β´ Χριστουγέννων Στεφάνου πρωτομ. πλ. α´ Η´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 8 11 23 30

Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀπολλώ. (1ος αἰ.) Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966) Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250) Ἁγ. Γεδεών Νεομ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818) - 45 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

H EKK ΛHΣIA KPHTH Σ Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπόλεων, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης † Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς, Πρόεδρος † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς † Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ε ὐ γ έ ν ι ο ς † Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α μ α σ κ η ν ό ς † Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς † Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς † Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς † Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς † Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης Ὑπογραμματεύς: Διακ. Πρόδρομος Ξενάκης Κωδικογράφος: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης - 46 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

ΙεΡΑ ΜΗ ΤΡΟπΟΛΙΣ ΓΟΡ ΤυνΗ Σ ΚΑΙ ΑΡΚ ΑδΙΑΣ

Ἁγιολόγιο Ἅγ. Ἀπόστολοι: Κάρπος 26 Μαΐου, Παῦλος 29 Ἰουνίου, Τίτος 25 Αὐγούστου, Ἀρίσταρχος 27 Σεπτεμβρίου, Ζηνᾶς 27 Σεπτεμβρίου, Λουκᾶς Εὐαγγελιστής 18 Ὀκτωβρίου, Ἀρτεμᾶς 30 Ὀκτωβρίου, Ἀπολλώς 8 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Ἐπίσκοποι: Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης ὑμνογράφος 4 Ἰουλίου, Κύριλλος Γορτύνης Ἱερομάρτυς 14 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου, Πέτρος Γορτύνης Νέος Ἱερομάρτυς 14 Ἰουλίου, Μαρτύριος Γορτύνης 14 Ἰουλίου, Θεόδωρος Γορτύνης 25 Ἰουλίου, Μύρων Γορτύνης θαυματουργός 8 Αὐγούστου, Εὐτύχιος Γορτύνης 17 Αὐγούστου, Ἰκόνιος Γορτύνης 9 Σεπτεμβρίου, Βασίλειος Γορτύνης 16 Σεπτεμβρίου, Εὐμένιος Γορτύνης θαυματουργός 18 Σεπτεμβρίου, Παῦλος Γορτύ- 47 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

νης θαυματουργός Α΄ Κυριακή Ὀκτωβρίου, Φίλιππος Γορτύνης 8 Ὀκτωβρίου, Ἠλίας Γορτύνης 13 Ὀκτωβρίου, Ἰωάννης Ἀρκαδίας 13 Ὀκτωβρίου, Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 13 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Μάρτυρες: Ἅγιοι Δέκα 23 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Νεομάρτυρες: Γεώργιος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομ. Γέργερης 25 Μαρτίου, Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» 19 Μαΐου, Τρεῖς Νεομάρτυρες Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἐξ Ἄνω Μουλίων Κυριακή μετά τήν 15ην Αὐγούστου, Ἰσίδωρος Ἱερομάρτυς καί τέκνα του Βαλῆ Μεσαρᾶς 18 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Ὁσιομάρτυρες: Εὐτυχιανός 17 Αὐγούστου. Ὅσιοι: Μάξιμος ὁμολογητής 21 Ἰανουαρίου, Μεθόδιος Νυβρίτου 25 Ἰουνίου, Παρθένιος καί Εὐμένιος Κουδουμᾶ 10 Ἰουλίου, Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης 14 Ἰουλίου, Κασσιανή 17 Αὐγούστου, Χαράλαμπος Καλυβιανῆς 23 Αὐγούστου, Ἰωάννης Ξένος ἐκ Σίββα Πυργιωτίσσης 20 Σεπτεμβρίου, Ὁσιομ. καί Ὁσίων Καλυβιανῆς 28 Σεπτεμβρίου, Νίκων «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβρίου, Γρηγόριος Σιναΐτης καί ὁ μαθητής αὐτοῦ Γεράσιμος Εὐβοεύς 27 Νοεμβρίου. - 48 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Διοίκηση Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Μακάριος, χειροτονία: 8/10/2000. Ἕδραׂ Μοῖρες, Ἁγ. Γεωργίου 16, 704 00 Μοῖρες. Ἴντερνετ· www. imga.gr καί e-mail: info@imga.gr Γραφεῖο Μητροπολίτου, τηλ. 28920-22824, fax. 28920-23483. Γραφεῖα, τηλ. 28920-22208, fax 28920-24804. Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός, τηλ. 6973981584. Ὑπάλληλοι: κ.κ. Ἰωάν. Σκαρπαθιωτάκης, Κων. Ρουκουνάκης, Βασ. Κυπριωτάκης.

Συμβούλια 1) Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη: Οἱ Πρεσβ. Γεώργ. Γαργουλάκης καί Γεώργ. Ραπτάκης, ἡ Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Μοιρῶν, κ. Σοφία Μπλαβάκη, ἡ Δικηγόρος, κ. Ὀρέστια Πολιτάκη καί ὁ Ἐκκλησ. Σύμβουλος, κ. Ἀντώνιος Τσιριγωτάκης. Γραμματεύων, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός. 2) Πολιτιστικό Κέντρο - Ἐπικοινωνιακό & Μορφωτικό Ἵδρυμα. (Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β) ὑπό ἀνέγερση. Δ. Σ.: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ἀντιπρόεδρος, κ. Χαράλ. Στρατιδάκης, ΓραμματέαςΤαμίας, κ. Κων. Ρουκουνάκης. Μέλη: κ.κ. Ροδάμ. Χουστουλάκης, Κων. Πετρόπουλος. Διευθυντής, π. Νικ. Κοκολάκης. - 49 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

3) «Μέριμνα ἡλικιωμένων περιοχῆς Ἀστερουσίων», Γηροκομεῖο, στό Πύργο Μονοφ. Δ.Σ.: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ἀντιπρόεδρος, π. Ἐμμ. Μαυριτσάκης. Μέλη: π. Ἰωάν. Σαριδάκης, κ. Ἑλ. Βελεγράκη, κ. Χαράλ. Τσατσάκης, κ. Σοφία Χασχατζῆ. 4) Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Γραμματέας, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός, Ταμίας - Λογιστής, κ. Κων. Ρουκουνάκης.

Ἐπισκοπικό Δικαστήριο Πρόεδρος, Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη: Ἀρχιμ. Νεκτ. Πατεράκης καί Αἰδεσ. Ἀνδρ. Μετοχιανάκης. Γραμματέας, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός.

Ἐνορίες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024247, κιν. 6944656445. 1. Μοῖρες - Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892023800. Ἐφημ: Ἰωάν. Φραγκάκης, τηλ. οἰκ. 2894031707, κιν. 6977694647. Βασίλ. Κοκαράκης, τηλ. οἰκ. 2892024544, κιν. 6974704636. 2. Μοῖρες - Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892022432. Ἐφημ: Νικ. Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 2892022830, κιν. 6973024107. Μιχ. Ψαρουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024242, κιν. 6977781877. - 50 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

3. Μοῖρες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892024159. Ἐφημ: Νεκτ. Χουστουλάκης, τηλ. οἰκ. 28920 23340, κιν. 6988119688. 4. Μοῖρες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Γεώργ. Μαραγκάκης, κιν. 6980430083. 5. Ἀληθινή - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892041156. Ἐφημ: Ἐμμ. Ντελιδάκης, τηλ. οἰκ. 2892041175. 6. Ἀντισκάρι - Ἱ Ν. Μεταμ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Δημ. Τσαβολάκης, τηλ. οἰκ. 2892093224, κιν. 6978031076. 7. Βρέλης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Νεκτ. Πατεράκης, τηλ. οἰκ. 2892022162. 8. Γαλιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892071648. Ἐφημ: Ζαχ. Μακρυδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024064, κιν. 6937208382, Ζαχ. Κοκαράκης, κιν. 6972581793. 9. Καλαμάκι - Ἱ. Ν. Προφ. Ἠλιού. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Ἀντ. Χριστουλάκης, τηλ. 2892053400, κιν. 6977887246. 10. Καμηλάρι - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Σωκρ. Τσικνάκης, τηλ. οἰκ. 2892023400, κιν. 6973091692. 11. Καπαριανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892024641. Ἐφημ: Ἰωάν. Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024247, κιν. 6944656445. Ἄμισθος Διάκ: Νικ. Ξυλούρης, κιν. 6947774040. 12. Καστέλλι Καιν. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Ἀντ. Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024217, κιν. 6973480855. - 51 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

13. Κουσέ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Γεώρ. Καδιανάκης, τηλ. οἰκ. 2892042465, κιν. 6947080505. 14. Μάταλα- Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Ἐμμ. Τσατσάκης, κιν. 6973275773. 15. Πέρι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Ἐμμ. Φραγκιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892025173, κιν. 6974797991. 16. Πετροκεφάλι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύματος. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Ἰωάν. Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 2892024851, κιν. 6974166418. 17. Πηγαϊδάκια - Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Κενή. 18. Πιτσίδια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Γεώρ. Σφακάκης, τηλ. οἰκ. 2892045315, κιν. 6937601770. 19. Πόμπια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Στυλ. Σμαραγδάκης, κιν. 6932725001. 20. Σίβας - Ἱ. Ν. Τιμ. Προδρόμου. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892042039. Ἐφημ: Κενή. Β΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892091318. 1. Ἁγ. Ἰωάννης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Θεοφύλ. Πεδιαδιτάκης, τηλ. οἰκ. τηλ. 2810257356, κιν. 6938226364. 2. Βῶροι - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Μιχ. Τζαγκαράκης, τηλ. οἰκ. 2892043317, κιν. 6973956786. - 52 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

3. Γρηγοριά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέρ: Ἐμμ. Κυριακάκης, τηλ. οἰκ. 2892042076. 4. Καλοχωραφίτης - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Μιχ. Ρουσάκης, κιν. 6944761827. 5. Κισσοί - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Ἐμμ. Μπαριτάκης, τηλ. οἰκ. 2892043121, κιν. 6932425561. 6. Κλῆμα - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ 702 00. Ἐφημ: Γεώρ. Ζαχαριουδάκης, κιν. 6976322035. 7. Λαγολιό - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Κων. Πατενταλάκης, κιν. 6984396566. 8. Μαγαρικάρι - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Μιχ. Ρουσσάκης, κιν. 6974541343. 9. Κόκ. Πύργος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Μιχ. Ματαλλιωτάκης, κιν. 6974458192. 10. Σκούρβουλα - Ἱ. Ν. Ὑπ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Γεώρ. Πουλινάκης, τηλ. οἰκ. 2892043382, κιν. 6932478924. 11. Τυμπάκι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892052295. Ἐφημ: Γεώρ. Ντισπυράκης, κιν. 6977435087. Γεώρ. Ἀθανασάκης, Ἄμισθος Ἐφημέριος, τηλ. 2892052643. 12. Τυμπάκι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892053133. Ἐφημ: Εὐάγ. Μηλολιδάκης, τηλ. οἰκ. 2892051151, κιν. 6944867609 καί Γεώρ. Τσιπέλης, τηλ. οἰκ. 2892024167, κιν. 6976478349. 13. Τυμπάκι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύματος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Γεώρ. Παπουτσάκης, τηλ. οἰκ. 2892052619, κιν. 6937299318. - 53 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

14. Φανερωμένη - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημ: Γεώρ. Μαθιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892091318. Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ. οἰκ. 2892024249, κιν. 6977003061. 1. Ἁγ. Δέκα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031808. Ἐφημ: Γεώρ. Ραπτάκης, τηλ. οἰκ. 2892024249, κιν. 6977003061. Διάκ: Ἀρσέν. Προκοπάκης, κιν. 6972449950. 2. Ἁγ. Κύριλλος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυρίλλου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Μιχ. Τυράκης, τηλ. οἰκ. 2892094137, κιν. 6977594632. 3. Ἀμπελοῦζος - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031251. Ἐφημ: Ἐμμ. Κανακαράκης, τηλ. οἰκ. 2892023948, κιν. 6945246848. 4. Ἀπεσωκάρι - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, Ἐφημ: Κενή. 5. Βαγιωνιά - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Ἐμμ. Παπαδάκης, κιν. 6932375499. 6. Βαλῆ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70012,. Ἐφημ: Ἀντ. Δουλγεράκης, τηλ. οἰκ. 2892031295, κιν. 6932619437. 7. Βασ. Ἀνώγεια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Ἀνδρ. Μετοχιανάκης, τηλ. οἰκ. 2892071129, κιν. 6979015291. 8. Βασιλική - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Γεώρ. Γιαχνάκης, τηλ. οἰκ. 2892071652, κιν. 6972453181. - 54 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

9. Βουρβουλίτης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Δημ. Φορτετσανάκης, κιν. 6936640169. 10. Γκαγκάλες - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031029. Ἐφημ: Νικ. Νινιράκης, τηλ. οἰκ. 2894023035, κιν. 6972200362. 11. Κανδήλα - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Παρθ. Βουλγαράκης, τηλ. οἰκ. 2892042364, κιν. 6977887483. 12. Καπετανιανά - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Νικόδ. Ἀτσαλάκης, κιν. 6976195790. 13. Κρότος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Ἐλευθ. Λαμπράκης, τηλ. οἰκ. 2892094274, κιν. 6974407783. 14. Λέντας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Μακ. Σπυριδάκης, τηλ. οἰκ. 2893041324, κιν. 6974852023. 15. Λούκια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικήτα. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Ἰωάν. Ρουκουνάκης, κιν. 6981824514. 16. Μητρόπολις - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031030. Ἐφημ: Γρηγ. Πεδιαδιτάκης, τηλ. οἰκ. 2810257356, κιν. 6936434066. 17. Μιαμοῦ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Ἐμμ. Μηναδάκης, κιν. 6988578756. 18. Πλάτανος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ι.Ν. 28920 71529. Ἐφημ: Νεκτ. Γουρλεμάκης, τηλ. οἰκ. 2892024277, κιν. 6932607116. 19. Πλώρα - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Δημ. Παπαδομανωλάκης, κιν. 6934400067. Διάκ: Γαβρ. Χατζηδάκης, τηλ. οἰκ. 2892097453. - 55 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

20. Στάβιες - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Ἰωάν. Φουντουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893031054, κιν. 6972694368. 21. Φλαθιάκες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πάντων. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Νεκτ. Γκίνος, κιν. 6944972064. 22. Φουρνοφάραγγο - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Γεώρ. Δασκαλάκης, κιν. 6974180814. 23. Χουστουλιανά - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Νικ. Τζαγκαράκης, κιν. 6982950933. Δ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893022628, κιν. 6977221648. 1. Ἀποῒνι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Ἐμμ. Δασκαλάκης, τηλ. οἰκ. 2893041372, κιν. 6972718894. 2. Ἀσήμι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031381. Ἐφημ: Μιχ. Παπαδάκης, κιν. 6974424498. 3. Ἀτσιπάδες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031370. Ἐφημ: Γεώρ. Σταυρουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893031370, κιν. 6947480764. 4. Διονύσι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Γεώρ. Μπαμπιωνιτάκης, κιν. 6977988188. 5. Δωράκι - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Γεώρ. Μαραβελάκης, τηλ. οἰκ. 2810214341, κιν. 6974758694. 6. Ἐθιά - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Θεολ. Μαράκης, τηλ. οἰκ. 2893041324, κιν. 6976372698. - 56 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

7. Κεφαλάδω - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Εὐτυχ. Σηφάκης, τηλ. οἰκ. 2892042364, κιν. 6938658406. 8. Λιγόρτυνος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Παντελ. Παξιμαδᾶς, τηλ. οἰκ. 2893022451, κιν. 6946419447. 9. Λοῦρες - Ἱ. Ν. Τιμ. Σταυροῦ. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Μιχ. Τσατσάκης, τηλ. οἰκ. 2893041672, κιν. 6946426622. 10. Μεσοχωριό - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Γεώρ. Γοραντωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893022997, κιν. 6978170854. 11. Μοριάς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Κενή. 12. Μουρνιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάμαντος. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Νεόφ. Καρύδης, κιν. 6975619261. 13. Παναγιά Μονοφ. - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Νικ. Χριστοφοράκης, τηλ. οἰκ. 2893041811, κιν.6974122912. 14. Παρανύμφοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Γεώρ. Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893023266, κιν. 6976419500. 15. Πλακιώτισσα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Ἐλευθ. Μπικάκης, τηλ. οἰκ. 2893022548, κιν. 6973815407. 16. Πραιτόρια - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893022243. Ἐφημ: Στυλ. Ἀνδριανάκης, κιν. 6972694991. - 57 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

17. Πρινιᾶς Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Ἰωάν. Ζουριδάκης, κιν. 6998467184. 18. Πύργος Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023418. Ἐφημ: Χαράλ. Παπαδόπουλος, τηλ. οἰκ. 2893023507, κιν. 6975853535. Ἰωάν. Σαριδάκης, τηλ. 2893022277 κιν. 6974833613. 19. Ροτάσι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023195. Ἐφημ: Μιχ. Βελεγράκης, τηλ. οἰκ. 2893022071, κιν. 6972051021. 20. Στέρνες - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημ: Ἰωάν. Σκουλᾶς, κιν. 6972411160. 21. Στόλοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 70012. Ἐφημ: Νικόλ. Ἀνδρεαδάκης, κιν. 6977626506. 22. Σωκαρᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031337. Ἐφημ: Χαράλ. Κοπανάκης, τηλ. οἰκ. 2893023027, κιν. 6974106929. 23. Τεφέλι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ι.Ν. 2893051534. Ἐφημ: Ἰωάν. Μπρίμης, τηλ. οἰκ. 2893051044, κιν. 6972223931. 24. Τρεῖς Ἐκκλησίες. - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Γεώρ. Βακωνάκης, κιν. 6974751719. 25. Χάρακας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023400. Ἐφημ: Γεώρ. Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893022628, κιν. 6977221648, Νεκτ. Τριανταφυλλάκης, τηλ. οἰκ. 2893023235, κιν. 6974121686. Ἄμισθος Διακ: Δημ. Κρουσταλάκης. - 58 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ε΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χασουράκης, τηλ. οἰκ. 2894023429, κιν. 6978157184. 1. Ἁγ. Βαρβάρα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Ἡρακ. Δραμουντάνης, τηλ. οἰκ. 2894022751, κιν. 6946479642. Διάκ.: Νικόλ. Κοκολάκης, τηλ. οἰκ. 2894023376, κιν. 6977177531. 2. Ἁγ. Θωμᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Θωμᾶ. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Παν. Δούλης, τηλ. οἰκ. 2894022520. 3. Δούλι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Φαν. Τσαφαντάκης, κιν. 6946404583. 4. Ἴνια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Γεώρ. Κρητικόπουλος, κιν. 6978147015. 5. Καστέλλι Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Γαβρ. Μπιγικάκης, τηλ. κιν. 6974390599. 6. Λαράνι - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Βασ. Ρουμελιώτης, τηλ. 2894023287, κιν. 6989194672. 7. Μεγ. Βρύση - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Νικ. Τσακαλάκης, τηλ. οἰκ. 2894022023, κιν. 6979681323. 8. Μελιδοχῶρι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Ἰγνάτ. Χουστουλάκης, κιν. 6993853180. 9. Ἄ. Μούλια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 70003, τηλ. Ἱ. Ν. 2894023439. Ἐφημ: Ἰωάν. Χασουράκης, τηλ. οικ. 2894023429, κιν. 6978157184. 10. Πρεβελιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου. Τ.Κ. - 59 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

70003. Ἐφημ: Γεώρ. Καλλέργης, τηλ. οἰκ. 2894023253, κιν. 6945409440. 11. Πρινιᾶς Μαλεβ. - Ἱ Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ.70003. Ἐφημ: Μιχ. Τζουανάκης, τηλ. οἰκ. 2894022055, κιν. 6971554922. 12. Χαράκι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημ: Παρθ. Καντάρας, κιν. 6942650630. ΣΤ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Λέανδρος Σταματάκης, τηλ. οἰκ. 2894031550, κιν. 6937214084. 1. Ἀπομαρμᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Ἰωακ. Καρανδινός, κιν. 6973981584. 2. Βορίζια - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Ἰωάν. Γιαννουλάκης, κιν. 6977157725. 3. Γέργερη - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002, τηλ. Ἱ. Ν. 2894041456. Ἐφημ: Σταῦρ. Ξημεράκης, κιν. 6974024759, Μιχ. Τσακαλάκης, τηλ. κιν. 6973692363. 4. Ἄ. Ζαρός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002, τηλ. Ἱ. Ν. 2894031370. Ἐφημ: Λέανδ. Σταματάκης, τηλ. οἰκ. 2894031550, κιν. 6937214084, Μιχ. Ἀλπαντάκης, τηλ. οἰκ. 2894031425, κιν. 6973370631. 5. Κ. Ζαρός - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Ἰωάν. Χαραλαμπάκης, τηλ. οἰκ. 2892023297, κιν. 6974547885. 6. Καμάρες - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Νεκτ. Χατζάκης, τηλ. οἰκ. 2892052688, κιν. 6944434526. - 60 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

7. Καρδαμιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Μιχ. Τσακαλάκης, κιν. 6971897928. 8. Μάκρες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Δημ. Χρονάκης, τηλ. οἰκ. 2892024251. 9. Μορόνι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Μιχ. Παπαηλιάκης, τηλ. οἰκ. 2892024254, κιν. 6981822936. 10. Νύβριτος - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Γεώρ. Παπαδοβασιλάκης, τηλ. οἰκ. 2894031091. 11. Παναγιά Καιν. - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Χριστοφ. Ἀλεβυζάκης, τηλ. οἰκ. 2894031247, κιν. 6974562624. 12. Πανασός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημ: Νικόλαος Μαρκουλάκης, τηλ. οικ. 2892024003, κιν. 6945957795. 13. Πλουτή - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημ: Νικ. Καλαϊτζάκης, τηλ. οἰκ. 2894031910, κιν. 6948825349. 14. Ρουφᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημ: Νεκτ. Σαριδάκης, κιν. 6936679780. Ἐνοριακοί Ἱ. Ναοί 108. Παρεκκλήσια 75. Ἐξωκκλήσια 759. Ἱ. Ν. Κοιμητηρίων 100. Μοναστηριακοί Ἱ. Ναοί 29. Μισθοδοτ. κληρικοί 118, ἄμισθοι 5. Σύνολο κληρικῶν 123.

- 61 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ἱερές Μονές 1) Ὁδηγητρίας (Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή): Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Παρθένιος (μ. 5). Δόκ. 1. Τηλ. 2892042364. 2) Βροντησίου: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος (μ. 2). Τηλ. 2894031247. 3) Ἀπεζανῶν: Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Διάκ. Γαβριήλ (μ. 4). Τηλ. 2892097390. 4) Κουδουμᾶ: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Μακάριος (μ. 5). Δόκ. 2. Τηλ. 2893041324, κιν. 6974852023. 5) Ἁγ. Νικολάου Ζαροῦ: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Χαρίτων (μ. 4). Τηλ. 2894031246. 6) Παναγίας Καλυβιανῆς: Ἡγουμ. Μον. Τιμοθέη (μ. 39). Δόκ. 8. Τηλ. 2892022151. Ἱδρύματα Ἱ. Μονῆς: Στοργῆς, Παιδικῆς Προστασίας καί Οἶκος Εὐγηρίας. Μετόχια Ἱ. Μονῶν: Ἁγ. Εὐτυχιανῶν (Ἁγιούς), Ἁγ. Ἀναργύρων Λιβαδιώτη, Μεταμ. Κεφαλίου Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας. Παναγίας Καρδιωτίσσης, Ἁγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου Ἱ. Μ. Βροντησίου. Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Βασιλείου Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ.

Ἱ. Ἀποστολικά Προσκυνήματα

Ἅγ. Ἀπ. Παῦλος καί Τίτος Καλῶν Λιμένων καί Γόρτυνας.

Ἱ. Προσκυνήματα

Ἁγ. Δέκα, Ἁγιοφαράγγου, Μαρτσάλου, Ἁγιῶν, Ἁγ. Κυρίλλου, Ἁγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀπολύχνου κ.λ.π. - 62 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Πνευματική Διακονία α) Κήρυγμα, ὁμιλίες: Σεβ. Μητροπολίτης, Ἱεροκήρυκες Ἀρχιμ. Ἀντ. Φραγκάκης, Συμ. Αὐγουστάκης καί Αἰδεσ. Ἐφημέριοι. β) Ἱ. Ἐξομολόγηση: Ἀπό τούς ἐντεταλμένους Πνευματικούς. γ) Ἐνοριακά κέντρα νεότητας καί αἴθουσες στίς μεγάλες Ἐνορίες. δ) Γραφεῖο Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας: π. Νεκτάριος Χουστουλάκης. ε) Πνευματικά Κέντρα Ἐνοριῶν: Ἱ. Μητροπ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκτάριου Μοιρῶν, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Δέκα, Πόμπιας, Ἁγ. Βαρβάρας, Πύργου Μονοφ., Ἀσημίου, Χάρακα κ.λ.π.

Φιλανθρωπική Διακονία Γ. Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί Ἐνοριακά Φιλόπτωχα. Συσσίτια ἀπόρων Ἐνοριῶν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Πύργου Μονοφ. Τράπεζες τροφίμων Ἐνοριῶν Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Βαρβάρας καί Ἀσημίου. Τρόφιμα διανέμονται καί ἀπό ἄλλες Ἐνορίες.

Μουσεῖα Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς, Ἐνοριῶν Πύργου Μον., Ἄ. Ζαροῦ, Ἁγ. Δέκα.

Ἱστορικά Μνημεῖα Γόρτυς, Φαιστός, Λασσαία, Καμαραϊκό Σπήλαιο, Πύργος Ξωπατέρα κ.λ.π. - 63 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὅλο τό 24ωρο ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας στό Ράδιο 108 FM Κάθε Δευτέρα 6 μ.μ., Τετάρτη 5 μ.μ., καί Παρασκευή 5 μ.μ. ἐκπέμπεται ραδιοφωνικό πρόγραμμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Στήν περιοχή μας ὑπάρχει ἀκόμα καί ἡ συχνότητα 99,7 FM

Ζητεῖστε τό περιοδικό μας «Ἐ ν Ἐ σ ό π τ ρ ῳ», ἀπό τά παγκάρια τῶν Ἱ. Ναῶν. Διατείθεται δωρεάν.

Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μητροπόλεως, Μοῖρες. Χριστιανικές ἐκδόσεις καί ἐκκλησιαστικά εἴδη. Τηλ. 28920-23790

Πολιτιστικό Πολύκεντρο τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου. Βοηθεῖστε μας γιά νά στεγάσουμε τίς δραστηριότητες τῶν νέων παιδιῶν μας. Τηλ. 6977435087

Μέριμνα ἡλικιωμένων περιοχῆς Ἀστερουσίων. Γηροκομεῖο τῆς Ἐκκλησίας, στόν Πύργο Μονοφατσίου.Ἐνισχύστε τήν προσπάθεια αὐτή. Τηλ. 6974833613 - 64 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Συσσίτια καί τράπεζες τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό φαγητό καί τρόφιμα Στίς Ἐνορίες Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν καί Πύργου Μονοφ., λειτουργοῦν συσσίτια για ἐνδεεῖς καί ἄπορους. Στίς Ἐνορίες Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Βαρβάρας καί Ἀσημίου λειτουργοῦν τράπεζες τροφίμων. Tρόφιμα διανέμονται καί σέ ἄλλες Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μποροῦμε νά κόψουμε περιττά πράγματα καί νά τά κάνουμε φαγητό καί τρόφιμα. Παρακαλοῦμε βοηθεῖστε μας… Πληροφ: 28920 22208, 6977694647 καί 6977435087 ___________________________________________ Ἐπισκεφθεῖτε μας στό Διαδίκτυο:

www.imga.gr

___________________________________________ - 65 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

Φωτορεαλιστική ἀπεικόνιση Μέ συνδρομή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν Ἱ. Μονῶν - Ἐνοριῶν της καί δωρητῶν, ἐκπονήθηκαν οἱ μελέτες καί κατασκευάσθηκαν τά δύο ὑπόγεια. Εὐχαριστοῦμε πολύ, ὅλους ὅσους συνέδραμαν. Ἡ συνέχιση τῆς ἀνέγερσης γίνεται ἀπό τό ΕΣΠΑ, ἐκτός τοῦ Β´ ὀρόφου.

- 66 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

Ἀπό τήν κατασκευή τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, Νοέμβριος 2012. - 67 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

Τμήματα πού θά στεγασθοῦν: 1. Ἐκδηλώσεων, συνεδρίων καί ὁμιλιῶν. 2. Μελέτης καί ἀντιμετώπισης κοινωνικῶν προβλημάτων. 3. Κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. 4. Νεανικῶν συνάξεων. 5. Ψυχαγωγίας νέων. 6. Συμπαράστασης μαθητῶν, σπουδαστῶν. 7. Στήριξης οἰκογένειας. 8. Περιβαλλοντικῆς εὐαισθητοποίησης. 9. Καλλιέργειας φαρμακευτικῶν καί ἀρωματικῶν φυτῶν Κρήτης. 10. Μάθησης ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. 11. Πολυμέσων καί ἴντερνετ. 12. Βιβλιοθήκης, ἀναγνωστηρίου. 13. Σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.

14. Μάθησης παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων. 15. Σεμιναριακῆς ἐπιμόρφωσης εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. 16. Ζωγραφικῆς καί σχεδίου. 17. Σχολῆς ἁγιογραφίας. 18. Ψηφιδωτοῦ. 19. Ἐπιμόρφωσης στελεχῶν Ἐκκλησίας. 20. Ἐκδόσεων. 21. Βιβλιοπωλείου. 22. Καταγραφῆς – διαφύλαξης ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομίας. 23. Ἐκθετηρίου. 24. Ραδιοφωνικοῦ προγράμματος. 25. Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ. 26. Γραφείων Πολιτιστικοῦ Κέντρου. 27. Φιλοξενίας.

- 68 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μοῖρες Στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Τυμπάκι Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Ἁγ. Βαρβάρα Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Πύργος Μονοφατσ. Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης ΤΜΗΜA ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μοῖρες Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Τυμπάκι Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μοῖρες Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Τυμπάκι Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Ἁγ. Βαρβάρα Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

Μοῖρες Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Τά σεμινάρια εἶναι δωρεάν. Πληροφορίες στήν Ἱερά Μητρόπολη, στίς Ἐνορίες της, στό τηλ. 2892022208 καί στό e-mail: info@imga.gr - 69 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Γιά παιδιά Δημοτικοῦ Νεανικές Συντροφιές στούς Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου καί Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν καί Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου καί εἰκαστικό ἐργαστήρι στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν. Για νέους Γυμνασίου - Λυκείου Νεανικές Συντροφιές στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν. Μέ πολλές δραστηριότητες:

Προβολή ταινιῶν, εἰκαστικές δημιουργίες, θεατρικές ὁμάδες, χορωδία, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, ἐκδρομές καί ἐξορμήσεις...

Ἔλα, σέ περιμένουμε! Πληροφ. στήν Ἱ. Μητρόπολη, στίς Ἐνορίες της, στό τηλ. 2892022208 καί στό e-mail: info@imga.gr

- 70 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

(Φ.Ε.Κ. 3255/30-12-2011, τ.β)

Ἀπό τήν λήξη τῶν δραστηριοτήτων τῶν τμημάτων τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, σχολ. ἔτος 2011-2012.

- 71 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὀνοματεπώνυμο

- 72 -

Τηλέφωνο


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὀνοματεπώνυμο

- 73 -

Τηλέφωνο


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὀνοματεπώνυμο

- 74 -

Τηλέφωνο


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Ὀνοματεπώνυμο

- 75 -

Τηλέφωνο


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Σημε ι ώσε ι ς

- 76 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Σημε ι ώσε ι ς

- 77 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Σημε ι ώσε ι ς

- 78 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Σημε ι ώσε ι ς

- 79 -


newGORT & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:26 AM P

Σημε ι ώσε ι ς

- 80 -

Profile for iconio

Ημερολόγιο 2013  

Ημερολόγιο 2013  

Profile for tzatzanis
Advertisement