Page 1

MOODIN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA | TILASTOTIETEEN OPISKELIJOIDEN LEHTI | IV/2014

fuksit esittäytyvät

Moodi came, saw, and conquered!

Ekonurkka: Varaslähtö jouluun

tilastotiede psykologiassa

elävien kuolleiden päivä

opintopalsta: Vuosi Paketissa


Pääkirjoitus

Kiitos ja kumarrus! Pitelet tällä hetkellä käsissäsi vuoden viimeistä Tyyppiarvoa.

Saimme myös psykologian opiskelijalta, Emma Peltomaalta,

Kirjoittaessani tätä tuntuu siltä kuin olisin vasta aloittanut

mielenkiintoisen artikkelin siitä millaista on tilastotiede

päätoimittajan pestissä tammikuussa. Vuosi vaikuttaa kadonneen

psykologian alalla! Suosittelen lämpimästi kurkkaamaan tämän

ilmaan, ja silti niin paljon on ehtinyt tapahtua. Päätoimittajana

artikkelin, joka valottaa hieman tilastotieteen soveltavampaa

toimiminen on opettanut itselleni paljon. Olen päässyt myös

puolta.

seuraamaan läheltä lehden tekovaiheita ja lukemaan mielenkiintoisia juttuja tilastotieteen alueelta.

Joulun tunnelmissa on Tyyppiarvon ekonurkka, jossa ympäristövastaavamme Sirpa esittelee näppärän vinkin,

Vuoden lähestyessä loppuaan myös minun ja Janinan pestit

esimerkiksi paperisen kirjanmerkin luomiseen. Ekonurkassa

päätoimittajina alkavat olla ohi. Samoin Villen työ Moodin

lähdetäänkin värjäämään valkoista paperia kauniin

puheenjohtajana lähentelee loppuaan. Hän avaakin hieman

vanhanaikaiseksi kahvin avulla!

kulunutta vuotta ja kertoo omista mietteistään puheenjohtajan palstallaan.

Kaiken kaikkiaan kirjoittelen viimeistä pääkirjoitustani hieman haikeissa tunnelmissa. En väitä, että päätoimittajan pesti olisi

Moodin opintomatka järjestettiin tänä syksynä ensimmäistä

ollut kaikkein helpoin, mutta itselläni on ollut hauskoja ja

kertaa Lontooseen. Valmistelut olivat alkaneet jo keväällä, ja

opettavaisia hetkiä lehden parissa. Olen onnellinen hyvästä

moni ihminen häärikin kiireisenä projektin parissa. Matkaan

ryhmähengestä, jolla lehteä on luotu. Olemme Janinan ja Jarmon

valikoitui lopulta liuta pino innokkaita moodilaisia, jotka lähtivät

kanssa olleet siinä onnekkaassa asemassa, että Moodissa on aina

haastamaan Englannin metropolin. Viiden päivän reissusta

ollut aktiivisia kirjoittajia, joilla on sana valmiina. Haluaisin antaa

fiiliksineen voit lukaista tästä lehdestä sivulta 10. Koska matka

isot kiitokset Janinalle ja Jarmolle kaikista niistä tunneista ja

järjestettiin Englantiin, on täysin luonnollista, että lukija pääsee

viesteistä, joita on lähetelty yön pikkutunneilla. Kiitos myös

myös herättelemään kielitaitoaan tekstin parissa englanniksi.

kaikille kirjoittajille ja lukijoille, jotka ovat olleet innoissaan ainejärjestölehdestämme! Palautteenne on ollut arvokasta.

Viimeisessä lehdessä pääset tutustumaan myös tilastotieteen

Joulun odotusta toivottaen,

fukseihin, jos he ovat jollain lailla jääneet vielä näkemättä. Tiukassa tenttauksessa kyseltiin muun muassa syitä, joiden takia fuksit päätyivät lopulta tilastotieteeseen. Tämä kun tuntuu kiehtovan vuodesta toiseen useimpia meitä vanhemman vuoden

et ehkä fukseista tiennyt!

Se puolikas päätoimittaja

IV / 14

Pauliina Karell

Tyyppiarvo

moodilaisten näppärät vastaukset ja saada selville asioita, joita

vasemmalla Janina Hietala, oikella Pauliina Karell

opiskelijoita. Sivulta 14 eteenpäin voitkin lukea uusien

3


Esittelyssä

Emma Kämäräinen -Moodin taloudenhoitaja

IV / 14 | 97. numero | 30. vuosikerta

Julkaisija

Moodi ry

blogs. helsinki. fi/moodi-ry

Päätoimittajat

Pauliina Karell Janina Hietala

pauliina. karell@helsinki. fi janina. hietala@helsinki. fi

Ulkoasun suunnittelu

Jarmo Kallio

Taitto ja grafiikka

Jarmo Kallio

Kirjoittajat Olen Emma Kämäräinen, ja tänä vuonna olen toiminut Moodin hallituksessa taloudenhoitajana. Tilastotiedettä on nyt tullut opiskeltua kolme vuotta, kohta varmaan pitäisi jokin kandinaihe keksiä. Lukion jälkeen minulla ei ollut minkään sorttista käsitystä siitä mitä tahtoisin tehdä, mutta matikka jäi positiivisella tavalla mieleen viimeisiltä lukion kursseilta. Minulla on ystävä matikan opettajalinjalla, ja hän sitten kertoi minulle tilastotieteestä. Tilastotieteessä kiinnosti hyvät työllisyysmahdollisuudet, ja pääsykokeisiin lukiessa mielenkiinto sitten heräsi. Lisäksi kun oli pari vuotta töitä tehnyt, niin kovasti kiinnosti taas opiskelu yllättäen!

Emma Kämäräinen Emma Peltomaa Heikki Ritaluoma Nea Rantanen Pauliina Karell Sirpa Myllymäki Statisti Tuomo Nieminen Ville Hyvönen

Kansikuva

Pauliina Karell

Tyyppiarvo-logo

Heikki Ritaluoma

Sarjakuva

Heikki Ritaluoma

Tyyppiarvo

IV / 14

Paino

4

Opiskelun ja hallitustoiminnan ohella tykkään istua koneella, erinäisiä sarjoja tulee seurattua, lukea kirjoja ja rapsutella marsuja, joita minulta kotoa löytyy kaksi (jos joku toteemieläin pitäisi keksiä, niin marsu olisi kyllä minun). Nukkuminen on myös ihan minun lempipuuhaani, helposti menisi 12 tuntia yössä jos ei tarvitsisi herätä.

Stadin Ammattiopisto Painos 60 kpl

Verkossa

issuu.com/tyyppiarvo facebook.com/tyyppiarvo Ota yhteyttä

tyyppiarvo@gmail.com Tyyppiarvo saa HYY:n järjestölehtitukea


Pääkirjoitus: Kiitos ja kumarrus!

s.4

Esittelyssä Emma Kämäräinen

s.6

Tapahtumakalenteri: Joulu 2014

s.7

Puheenjohtajan Sanoma

s.8

Opintopalsta: Vuosi paketissa

s.10

Lontoon Matka: Moodi came, saw, and conquered

s.14

Tuoreet Tilastotyypit

s.18

Tilastotiede psykologiassa

s.20

Statisti: Elävien kuolleiden päivä

s.22

Ekonurkka: Varaslähtö Jouluun

s.24

Sarjakuva

Tyyppiarvo

s.3

IV / 14

SISÄLTÖ

5


Joulukalenteri

joulu 2014

Tyyppiarvo

IV / 14

Lomailua ja juhlimista

6


Puheenjohtajan sanoma

puheenjohtajan sanoma

V

iime keväänä tilastotieteen opiskelijoilta tuli

vuosijuhlilla peräkkäisinä iltoina käydyistä keskusteluista

kehitysehdotuksia koskien laskuharjoituskäytäntöjä.

kymmenen vuoden takaisten Moodi-aktiivien ja

Vaikka ns. perinteinen tyyli, jossa kukin opiskelija

laskarinvetäjien kanssa; kiitos Hessu, Maria ja Reijo!

laskee vuorollaan yhden tehtävän taululle, on sinänsä

toimiva, se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi jalostaa ja kehittää.

Mikä sitten oli pienen kokeilumme tulos? Ainakin laskuharjoitusten vetäjän näkökulmasta tehtävien käyminen

Palautetta tuli mm. siitä, että opiskelijat kokivat ahdistavaksi

läpi ryhmissä oli hyvä idea. Laskuharjoitusten tunnelma oli

tilanteen, jossa joutuu yksin kirjoittamaan taululle ratkaisunsa,

mielestäni paljon vapautuneempi ja laskuharjoituksissa oli

josta on monesti epävarma. Tässä tietenkin myös harjoitusten

paljon pienempi kynnys kysyä myös vetäjältä tehtävistä. Myös

pitäjällä on tärkeä rooli, ja itse ainakin olen vilkaissut

luokan edessä esiteltävät vastaukset olivat paljon valmiimpia,

opiskelijan ratkaisun etukäteen läpi, jos hän on ollut epävarma

kun niitä oli vielä mahdollisuus hioa ryhmissä ennen

siitä.

esittämistä. Negatiivisena puolena voi mainita, että pitkien teknisten laskujen läpikäynti saattoi jäädä pintapuoliseksi, kun

Toisena selkeänä puutteena on nähty se, että perinteinen

ei ollut mahdollista seurata tehtävää samaan aikaan kun

käytäntö on ajankäytöllisesti melko tehoton. Jos harjoituksissa

opiskelija kirjoittaa sitä. Toisaalta taas tehtävät käytiin sitäkin

on viisi tehtävää, viisi opiskelijaa pääsee aktiivisesti

perusteellisemmin ryhmissä läpi niitä kirjoitettaessa.

osallistumaan laskuharjoitustilanteeseen, minkä ajan muut istuvat hiljaa paikallaan. Laskuharjoituksiin toivottiinkin

Sivuvaikutuksena oli myös se, että jakaessani opiskelijat

enemmän aktiivista tekemistä ja osallistumista.

ryhmiin, he joutuivat työskentelemään myös heille ennestään tuntemattomien opiskelijoiden kanssa, ja näin sekä oppivat

Opiskelijoiden palautteen innoittajana olivat ainakin osittain

niitä kuuluisia ryhmätyötaitoja että tulivat keskustelleeksi

joidenkin tietotekniikan laitoksen kurssien laskuharjoitukset,

myös muiden kuin omien kavereiden kanssa.

joissa opiskelijat laskivat tehtävät yhtä aikaa ryhmissä erillisille tauluille (luokassa oli tauluja useammalla seinällä), ja

Mutta mitä mieltä te opiskelijat olitte tästä kokeilusta?

vastaukset käytiin lopuksi yhdessä läpi.

Kirjoittakaa siitä kurssipalautteeseen tai kertokaa suoraan laskareiden vetäjille tai opintovastaavallemme Tuomo

Onneksi laitoksellamme luennoitsijoilla ja laskuharjoitusten

Niemiselle. Varsinkin tällaisia uusia (tai ainakin meille uusia

pitäjillä on melko vapaat kädet suunnitella millaisella

tilastotieteen laskareita vedettiin siis samankaltaisella tyylillä

formaatilla laskuharjoitukset vedetään. Päätimme kokeilla

laitoksellamme jo kymmenen vuotta sitten) käytäntöjä

vaihtoehtoisia tapoja vetää laskuharjoituksia syksyn

kokeiltaessa opiskelijoiden palaute on ensiarvoisen tärkeää!

Todennäköisyyslaskennan ja Tilastollisen päättelyn kursseilla.

Ovatko mielestänne ”perinteisen” vai ryhmätyylin laskarit

Otimme huomioon sekä opiskelijoiden palautteen, että omat

toimivampia, vai kaipaatteko vieläkin radikaalimpia

näkemyksemme siitä millainen laskuharjoitustilanteen tulisi

uudistuksia?

olla. Kiitos vielä Mitjalle ja Henkalle kehitystyöstä, Jukka Kohoselle Opiskelijat ovat siis saaneet nauttia/kärsiä kehitystyömme

ja Pekka Niemiselle ennakkoluulottomuudesta kokeilla uusia

hedelmistä tämän syksyn ajan. Mitään radikaaleja muutoksia

asiota, ja ennen kaikkea Emmalle ja muille opiskelijoille, joilta

emme tehneet, vaan edelleen tarkoituksena on tehdä tehtävät

aloite tähän oli alunperin lähtöisin, sekä tietenkin kaikille

kotona ja sitten käydä ne läpi harjoitustilaisuudessa. Tehtävien

todarin ja tilpän laskareissa tänä syksynä istuneille kiitos

läpikäyntitapaa kuitenkin muutimme. Aluksi laskuharjoitusten

kärsivällisyydestä!

pitäjä jakaa luokan ryhmiin ja antaa kullekin ryhmälle yhden tai kaksi tehtävää. Sitten ryhmät käyvät ratkaisunsa läpi ja

Koska käytössämme ei ollut luokkia, joissa olisi taulut useammalla seinällä, pyyhimme pölyt laskariluokkien nurkissa lojuvien piirtoheitinten päältä, etsimme viimeiset laadukkaat länsi-saksalaista alkuperää olevat vesiliukoiset piirtoheitintussit välinevarastosta, ja näin mahdollistimme sen että ryhmät voivat kirjoittaa vastauksensa yhtä aikaa.

Ville Hyvönen toimii Moodi Ry:n puheenjohtajana kaudella 201 4

Tyyppiarvo

ratkaisunsa ryhmä kerrallaan koko luokalle.

IV / 14

kirjoittavat ne piirtoheitinkalvoille. Lopuksi opiskelijat esittävät

Inspiraation tähän saimme keväänä Survo-risteilyllä ja Kannun

7


Opintopalsta

vuosi paketissa teksti: Tuomo Nieminen

Tyyppiarvo

IV / 14

Moodille on valittu uusi komea hallitus ja tätä myötä myös uudet opintovastaavat. Astun sivuun tietysti hieman haikeana, mutta kuitenkin hyvillä mielin, sillä olen äärettömän luottavainen uuden opintovastaavaparin, Tommi Mäklinin ja Pihla Oksasen, suhteen. Uskon, että he vievät asioita varmasti eteenpäin aktiivisesti ja oikeaan suuntaan ja toivotan heille onnea ja menestystä! Itse jättäydyn tätä myötä ensi vuonna taka-alalle järjestötoiminnasta. (Epäilemättä on kuitenkin todennäköistä, että en todellisuudessa pysty olemaan erossa Moodista kovinkaan pitkään!)

8

Oma vuoteni opintovastaavana on ollut hyvin antoisa ja vaiherikas. Alkuvuodesta asiat tapahtuivat hyvin nopeasti ja pääsin (jouduin) heti keskelle tutkintovaatimusten uudistuskierrosta. Ei ollut aivan helppoa tottua ottamaan kantaa merkityksellisiin päätöksiin tilastotieteen opiskelijoiden puolesta. Samaan aikaan oli myös _tulostusgate valloillaan ja perioditauko

uhattuna_[http://blogs.helsinki.fi/moodiry/2014/04/perioditauko-uhattuna/]. Selvisin kuitenkin näistä mielestäni ihan kunnialla – pakollisten opintojen määrä tutkinnossa lisääntyi vain viidellä opintopisteellä Tämän jälkeen pystyin ottamaan hieman rauhallisemmin ja keskittyä itseäni kiinnostaviin opintoasioihin. Oma motivaationi opintovastaavan pestiin on kummunnut hyvin pitkälti samoista lähtökohdista, kuin mitä toinen tulevan vuoden opintovastaavista, Tommi Mäklin, otti esille Moodin vaalikokouksessa; halusta puuttua havaitsemiinsa heikkouksiin ja parantaa opiskelumahdollisuuksia nykyisille ja tuleville tilastotieteen opiskelijoille. On hauska huomata, että Kumpulassa asioihin voi vaikuttaa ja muutosta kyllä tapahtuu, kunhan opiskelijat ovat aktiivisia ja esittävät hyviä ideoita. Vuoden 2014 ehkäpä merkittävin asia, jota olin itse viemässä eteenpäin, oli laskuharjoitustilaisuuksien uudistaminen.


Opintopalsta

Vanha ”kylmiltään taululle” –systeemi on monien opiskelijoiden mielestä epämiellyttävä ja tehoton. Sen luoma ahdistava ilmapiiri jopa sulkee osan opiskelijoista kokonaan pois laskuharjoitustilaisuuksista. Onneksi nyt asiaan on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuulette varmasi lisää heti alkuvuodesta.

haastattelun Eljasta (Tyyppiarvon numerosta 4/2013 vaikkapa netistä issuu.comista).

Vuosi oli kokonaisuudessa Moodilta todella aktiivinen ja monia asioita kokeiltiin ja saatiin aikaiseksi ja liikkeelle. Ensi vuodeksi ovat myös isot pyörät pyörimässä erään todella merkittävän – ellei jopa historiallisen – Moodin Moodissa parasta on tietysti aktiivinen jäsenistö, jolta tulee jäsenistöä varmasti ilahduttavan asian suhteen. Asia on loistavia ehdotuksia. Toteutimmekin yhdessä Moodin vasta valmisteluvaiheessa, joten en voi siitä kertoa sen design-vastaavan, Heikki Ritaluoman kanssa kevään ja enempää. Mutta odottakaa hyvä asioita ensi vuodelta!i kesän aikana jäsenistön toiveen ja meillä on nyt oma varjo-opinto-opas, josta löytyy tietoa kursseista ja vanhoja tenttejä. Myös ensi vuosi käynnistyy heti iloisella opintouutisella, sillä alkuvuodesta järjestetään opintopiiri. Pyysimme emeritusprofessori Elja Arjasta vetämään opintopiiriä hänen lempiaiheestaan: Bayes-päättelystä. Tälläinen on nyt alkamassa heti III periodissa (12.1. tai 19.1.) ja tulee kokoontumaan koko kevään joka toinen viikko maanantaisin kello 14-16. Voit lukea Tyyppiarvon

Tämä teksti on alun perin julkaistu hieman eri muotoisena Moodin nettisivujen opintoblogissa 22.12.2014. Alkuperäistä tekstiä voi tarkastella ja kommentoida osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/moodi-ry

Tyyppiarvo

IV / 14

Tuomo Nieminen on Moodi Ry:n opintovastaava vuodelle 2014

9


Opintomatka

Moodi came, saw, and conquered What happens when you accommodate fourteen statistics students under one roof? Something unforgettable!

teksti&kuvat: Pauliina Karell

Tyyppiarvo

IV / 14

Moodi has had grand plans for a field trip

10

England. In the spring we had a new

lots of emails and lots of text messaging,

for at least two years. Last autumn

course called “Roots of statistics”

not to forget about dreamless nights.

someone casually mentioned that it would

(Tilastotieteen juuret) where we had come

Finally everything was set: flights booked

be nice to see what it’s like to study

to know all the famous statisticians, for

and accommodation reserved. All in all

statistics abroad and the whole idea

example Thomas Bayes and Ronald Fisher.

fourteen eager statistics students hopped

stemmed from there. A few active students

The both men had born and lived in

aboard. On 6th of November all fourteen of

started to plan and think about the

England.

us arrived at the Helsinki- Vantaa airport

destination; what country would have a

very early in the morning. We all got to the

nice history according to the field of

So for almost half a year we planned and

airplane without problems and set course

statistics? The answer was obvious:

polished our plan until it was ready. It took

to London, specifically to Gatwick.


Opintomatka

We arrived to our destination at 10:15

Mr. Kuha brought us to a very interesting

local time and headed straight to London

lesson, which was about applied linear

Bridge from where we had to take an

regression. Every one of us liked the

underground to reach our first statistical

lecturer, who had a nice and relaxed touch

sight. Fortunately we were ahead of

to the teaching. We didn’t have the luxury

schedule and had time to grab a bite

to be in the end of the lesson because we

before going to Royal Statistical Society,

got to know more about the London

which is a famous statistical society. There

School of Economics and Department of

we had a warm welcome from lovely Sarah

Methodology. Familiarization started with

Barker, who kindly introduced us to RSS’s

gracious lunch, which covered all kinds of

activities. We also had time to chat with

sandwiches, chips and pastries. It was a

her personally. After a small info package

perfect timing since we had eaten hours

she was willing to lead us to the grave of

ago. Almost all of the food sunk in our

pastor Thomas Bayes, who was the founder bellies, while we listened how one can of Bayesian inference.

study statistics in London overall. It was a little surprise to hear that they didn’t have

"We had a warm welcome from lovely Sarah Barker, who kindly introduced us to RSS’s activities."

an option to major in statistics like we do in Finland! After the informative session with Mr. Kuha everyone went to their own ways; however, most of us decided to go and see National Gallery, which was quite near. There we

The rest of the day was spent travelling to

had only three hours to get to known to

our accommodation, which resided in

the most famous artists and painters

Albert Square, in Maryland. It was a lovely

through ages. At six o’clock we had

storage house with a nearby Morrisons’s,

promised with Demis to go eat with him

where we bought our ingredients for

and his girlfriend, Jenni, to an Indian

spaghetti Bolognese (we forgot the pasta).

restaurant. When our stomachs were full

We all ate together while changing the

again we were introduced to the local

first feelings of the field trip.

student nightlife, where we had lots of amazed answers from local students who

The next day we woke up early because we heard that we had travelled from Finland. had an arranged meeting with one of our

At the same time it was a good way to

student’s (Jadwiga’s) friend, Demis. He

teach them a little bit of Finnish… Saturday was reserved for the sights that

where the first department of statistics

people wanted to see or for the things they

was founded. We had a little tour around

wanted to do. Almost all of us head to the

the campus area and got to also know the

biggest shopping center in Europe: to

location of the department of statistics.

Westfield to check the place out. However,

Unfortunately we didn’t have that much

there was an error in our calculations: it

time to get in there due to the fact that we

seemed that the whole London was

had another meeting with Jouni Kuha, who

shopping there at the same time. Some of

was an associate professor and head of the

us actually found something to buy, while

methodology department in London

others were just famished. Spending three

School of Economics.

hours there was quite enough for all of us.

Tyyppiarvo

London, which was also the university

IV / 14

studied in the local university, College of

The next destination depended on people:

11


Opintomatka

some chose to visit the British Science Museum, where few people found famous statistician, Galton, and some of us head to Tate museum, which was a modern art museum. Galton had been enthusiastic scientist on the many fields and in the museum there were two items from his collection: Galton’s pantograph and his notebook concerning genetics. In the evening part of the students ate in the Brewdog while others found a nearby pub and were satisfied with it. We had one goal on our trip: to eat fish&chips; however, till the Saturday night this goal wasn’t reached. On Sunday morning we decided to go to a free sightseeing tour, which included all the famous spots: the Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben and so on. We also had the pleasure of enjoying the company of Demis and Jenni, who joined us at 11 o’clock. The tour guide was a temperament Welsh, who had a theatrical way of telling myths and histories about the sights. We were also informed that it was a festive week due to Remembrance day so there were lots of people circling around like we were. One could also hear fireworks in the distance. Unfortunately we didn’t have the courtesy of seeing Her Majesty; however we were able to get a picture with Bobbies. The tour took almost two hours after which we decided that it would finally be the time to taste fish&chips. Obviously all the diners were full but we IV / 14

were still able to find a shady Indian restaurant near the center. We entered all the same, probably

Tyyppiarvo

because of the sign, which shouted “Fish&Chips 5£! Coke included”. Needless to say, we were bought. Even though the fish&chips weren’t that good we had a nice surprise from Sebastian, who had reserved tickets for all

12


Opintomatka

those who wanted to go to see a musical

accompanied by Ville and Jadwiga who

reserved enough time for everyone to find

in the Royal Palace Theatre. We found out

also completed their assignments while all

the Liverpool station and to buy train

that the musical was nothing else but The

the others were enjoying themselves.

tickets to Gatwick airport. Till three o’clock

Commitment’s, of which the posters in

However, their time wasn’t in vain, because

everyone used the little time they had in

underground were full of. With great

all of those who stayed behind to study

the way they wanted; some us went to

expectations some of us met on Trafalgar

wrapped up their works.

write the blog in a café and some of us

definitely wasn’t a disappointment. It was

On Monday morning we all woke as we

nice to see how thrilled the whole

liked but there was nostalgia in the air. The At 18:45 every student was in airplane,

audience was: people seated on the

five days had flown past way too quickly

which headed to Helsinki-Vantaa airport.

ground floor were dancing during the final

and neither of us would have wanted to

Some were sleeping and those who had

songs.

leave yet. Some of us actually started to

battery left, were writing the blog. All in all

plan for the next field trip to London

we all had very good time and got some

Not all of us had the time to enjoy of the

because we had so many places left

extra motivation for our studies. This was

sightseeing or the musical due to

unchecked and those, which we had

definitely the highlight of the year, which

deadlines: Tuomo had to stay behind and

checked, were in hurry. Our flight was to

didn’t disappoint any of us.

finish his school assignments. He was

depart 18:45 local time but we had

IV / 14

wanted to buy the last souvenirs.

Tyyppiarvo

Square and went to see the musical, which

13


Haastattelu

Tuoreet tilastotyypit teksti: Nea Rantanen

Tässä jutussa tutustumme paremmin neljään tämän syksyn tilastotieteen fuksiin. Aktiivisina fukseina he ovat varmasti jo monelle tuttuja, mutta nyt mennään pintaa syvemmälle. Ainakin pariin heistä tutustutaan ensi vuonna varmasti vielä paremmin, ovathan he tulevassa hallituksessakin!

Tyyppiarvo

IV / 14

Susanna Dakash

14

34-vuotias Susanna kertoo päätyneensä

opettajana. Koska opettajankin on hyvä

kysyttäessä hän kertoo, että Unicefin

opiskelemaan tilastotiedettä yrityksen ja

välillä kehittyä, Susanna haki

raportti, jonka mukaan lapsikuolleisuus on

erehdyksen kautta. Hänen elämäänsä on

opiskelemaan lisää. Tämän syksyn parasta

maailmanlaajuisesti puolittunut vuodesta

mahtunut jo monenlaista. Lukion jälkeen

kokemusta kysyttäessä hän vastaakin, että

1990, oli hieman lohduttava.

hän opiskeli ranskalaista ja englantilaista

opiskelu itsessään on ihan parasta. Sitä

Intohimoikseen hän luettelee hyvän ruoan,

filologiaa sekä kasvatustiedettä, ja

osaa arvostaa eri tavalla työelämässä

oikeudenmukaisuuden tavoittelun, ihmisen

valmistui filosofian maisteriksi. Siinä

oltuaan. Susanna näkee itsensä 20 vuoden

psyyken tutkimisen sekä taidolla tehdyn

vaiheessa hän jo työskentelikin nykyisessä

kuluttua parantamassa maailmaa

viihteen kaikissa muodoissaan.

työpaikassaa eli yläasteen kielten

ruohonjuuritasolla. Merkityksellistä tilastoa


Haastattelu

Karoliina Kuisma

Nastolasta kotoisin oleva Karoliina, 23,

Helsinkiin. Vuoden ajan hän kävi töissä,

Emergence of Probability, johon hän tarttui

meni lukion jälkeen Lahden

valmistautui pääsykokeisiin ja opiskeli

Tilastotieteen juuret -kurssin innoittamana.

taideinstituuttiin opiskelemaan

avoimen yliopiston puolella. Kun ovet

Hän on siitä todella innoissaan ja kertoo,

kuvataidetta, jonka parissa hän viihtyi

psykologiaan eivät edelleenkään auenneet, että harvoin kohtaa tieteellisiä julkaisuja,

kolmisen vuotta. Tilastotiedettä hän päätyi

oli tilastotiede hyvä varavaihtoehto. Tämän

jotka säväyttäisivät ja muuttaisivat

opiskelemaan

suunnitelmien muutoksen vuoksi

ajattelutapaa samalla tavalla. Karoliinan

Karoliinan on hankala nähdä, mitä hän

intohimo on kuitenkin taide, jonka hyvä

klassisen tarinan myötä, eli haki

haluaisi tulevaisuudessa tehdä, mutta

puoli hänen mukaansa on se, ettei siinä

ensisijaisesti opiskelemaan psykologiaa ja

ainakin yhteiskunnallinen yrittäjyys,

koskaan voi tulla tarpeeksi hyväksi.

oppimisen tutkimuksen tieteellisesti

psykologiaa, ja kun ensimmäisellä kerralla

voisivat kiinnostaa. Karoliina on hiljattain

ei vielä tärpännyt, hän muutti silti

lueskellut Ian Hackingin teosta The

Tyyppiarvo

kahtena keväänä opiskelemaan

IV / 14

tilastotiede oli varavaihtoehtona. Hän pyrki tieteellisen tiedon suhde yhteiskuntaan tai

15


Haastattelu

Tyyppiarvo

IV / 14

Daniel Kari

16

19-vuotias Daniel on syntyperäinen

hyödyntämään kaikkia siistejä

Daniel mainitsee jalkapallon ja Pepsin,

helsinkiläinen ja viime kevään ylioppilas.

tilastomatikkajuttuja. Danielia on

mutta lisää vielä, että on matikkakin kivaa!

Hän pitää tilastoista ja kirjoitti viime

liikuttanut / inspiroinut / hämmentänyt /

Lisäksi hän haluaa vielä lähettää Saville

keväänä pitkästä matematiikasta eximian,

pelottanyt tilastotieto siitä, että jokaisella

terveiset, että toisten tonttulakkeja ei ole

joten hän tuli suoravalinnalla

ihmisellä on keskimäärin yksi kives. Syksyn

kohteliasta rei’ittää.

opiskelemaan tilastotiedettä. Hänen

parasta kokemusta kysyttäessä hän kertoo,

tapauksessaan siis lukion ja tilastotieteen

että valinta on todella vaikea, mutta toteaa

väliin mahtui vain yksi tavallista pidempi

sitten, että kenties HYY:n fuksiseikkailu

kesäloma. Daniel toivoisi 20 vuoden

tilastoporukalla oli mieleenpainuvin

kuluttua olevansa työssä, jossa hän pystyy

yksittäinen tapahtuma. Intohimoikseen


Haastattelu

Katja Laine Sipoolaisen Katjan, 23, intohimon kohteita

lisää. Tilastotiede vaikutti kuitenkin

suunnitelmia kovin pitkän ajan päähän.

ovat matkustaminen, musiikki, koripallo ja

kiinnostavalta, joten hän päätti lähteä

Syksyn kokemuksista suurin osa on

laskettelu. Hänelle ei oikeastaan ikinä ollut kokeilemaan sitä. Katja kokee tulleensa

kuitenkin ollut niitä hetkiä, jotka ovat

selvää, mitä hän haluaisi opiskella. Hän

tilastolle jäädäkseen. Hän uskoo, että

liittyneet vähemmän itse opiskeluun.

pitikin lukion jälkeen neljä välivuotta,

tilastotiede on monella tavalla hyödyllinen Esimerkiksi sitsit ja fuksisuunnistukset

joiden aikana hän teki töitä ja matkusteli.

ala, ja toteaa, että vaikka joskus päätyisikin

ovat jääneet mieleen. Vaikka on

Sinä aikana hän pohti omien sanojensa

opiskelemaan jotain ihan muuta, siitä ei

opiskeluunkin liittynyt oivaltamisen

mukaan ‘ehkä liiankin syvällisesti’, mitä

varmastikaan ole koskaan mitään haittaa.

riemua, ja on ollut mahtavaa huomata,

haluaisi lähteä lukemaan ja päätyi siten

Tulevaisuudensuunnitelmia tiedusteltaessa miten vaikeatkin asiat on lopulta

viettämään aina vielä yhden välivuoden

Katja sanoo, ettei tykkää tehdä

Tyyppiarvo

IV / 14

ymmärtänyt ja oppinut.

17


Artikkeli

tilastotiede psykologiassa teksti & kuva: Emma Peltomaa

"Tilastotaitaminen tulee esiin kliinisellä puolella töitä paiskiessa,"

Tyyppiarvo

IV / 14

"Olenkin valtavan tyytyväinen meidän metodiopetukseen,"

18


Artikkeli

”Höhö, sä varmaan luet mun ajatuksia!” Tässä yksi

niin kauan, kunnes tällainen lyhytmatikkalainenkin

tyypillisimmistä lausahduksista, jonka kuulen

sen ymmärtää. Erityisesti olen pitänyt tämän syksyn

kanssaelävän suusta, kun kerron opiskelevani

psykometriikan kurssista, jossa on käyty läpi

psykologiaa. Jostain kumman syystä psykologialla on

faktorianalyysia, keskusteltu soveltuvuuskokeista,

vieläkin osittain vanhana sielutieteenä tunnettu,

testimenetelmistä ja mikä tärkeintä, perusteltu

pseudotieteellinen maine. Vaikka moni akateemisesti

tilasto-osaamista psykologin ammatissa. Kurssin

orientoitunut tietää, että psykologian pääsykokeet

innoittamana olenkin enemmän pärinöissä tilastoista

ovat vaativat, silti tilastotieteen osuutta psykologian

kuin koskaan ennen. Lisäpotkua metoditaitojen

alalla ihmetellään. Mihin kummaan psykologi

kehittämiseen antaa koko vuoden kestävä

tarvitsee t-testejä, korrelaatioita ja

harjoituskurssi, jossa suunnitellaan, toteutetaan ja

todennäköisyyksiä?

raportoidaan itse tehty havaintopsykologinen tutkimus alusta asti itse! Opinnoissa pääsee siis hyvin

Lukiessani pääsykokeisiin kyseenalaistin itsekin

käytännössä soveltamaan osaamistaan sekä

tilastojen hyödyllisyyttä psykologin ammatissa. Miten

tilastopuolelta että psykologian opinnoista, ja

regressioanalyysi auttaisi ymmärtämään toisen

näkemään, kuinka hermoja raastavaa, hidasta, mutta

ihmisen mielen maailmaa? Nyt kuitenkin opintojen

kuitenkin palkitsevaa tutkimuksen tekeminen on.

"Tulevassa ammatissani aion hyödyntää valideiksi ja reliaabeleiksi todettuja testejä ja menetelmiä työni tukena."

edetessä tilastollisten menetelmien osaamisen tärkeys on avautunut aivan uudella tavalla, vaikka

Koen myös metodiopintojen auttavan oman ammatti-

myönnettäköön, että ihastuin pikkuisen tilastoihin jo

identiteetin kehittymisessä. Vaikka en osannut

hakuprosessin aikana.

lukiossa laskea keskihajontaa ja taistelin pääsykokeissa summamerkinnän kanssa, niin nyt uskallan sanoa, että ymmärrän tilastotieteestä ja

parissa työskentelevän, työssä tarvitaan tilastollista

psykologiasta jotakin. Ennen kaikkea, osaan soveltaa

osaamista. Vaikka usein kuulee ihmisten puhuvan

tilastotiedettä omaan alaani. Erityisen mukavaa on

muiden ”analysoimisesta”, niin todellisuudessa

ollut se, että tilastot ovat tuotu opinnoissa

psykologiassa käytetyt menetelmät esimerkiksi

lähemmäksi omaa alaa, eivätkä asiat ole jääneet vain

terapeuttista työtä tehdessä perustuvat tieteellisiin

leijailemaan alitajuntaan abstrakteina käsitteinä.

tutkimuksiin. Jos meiltä ei vaadittaisi opintojen aika tilastojen osaamista, emme voisi mitenkään tulkita,

En siis lue ajatuksia enkä analysoi jokaista

mitkä tutkimukset ovat hyviä ja mitkä, no, vähemmän

tapaamaani ihmistä. Tulevassa ammatissani aion

hyviä. Toinen asia, missä tilastotaitaminen tulee esiin

hyödyntää valideiksi ja reliaabeleiksi todettuja testejä

kliinisellä puolella töitä paiskiessa, on psykologisten

ja menetelmiä työni tukena – mihin sitten

testien tekeminen, johon koulutus antaa oikeuden.

loppupeleissä päädynkin työskentelemään. Kuitenkin,

Ilman näitä standardoituja testejä voisi asiakkaan

uskon koulutuksen metodipainotteisuuden,

ongelman selvittäminen varsinkin uran

teorialuentojen, erilaisten harjoitustöiden ja

alkutaipaleella olla haasteellista. Testit ovat yksi

ammattikäytäntöjen antavan minulle hyvät eväät

työkalu psykologin salkussa, ja niiden hyödyntäminen

työelämään. Metodit ovat toki vain yksi psykologin

yhdessä esimerkiksi haastattelun kanssa, auttavat

työn ulottuvuuksista, mutta mielestäni ilman sen

psykologeja toimimaan asiakkaan parhaaksi.

luomaa tieteellistä aspektia, psykologin työ olisi mututuntumaan perustuvaa tunteista juttelua.

"Metodit ovat toki vain yksi psykologin työn ulottuvuuksista,"

IV / 14

Psykologin, niin kliinisellä puolella kuin tutkimuksen

metodiopetukseen, koska asioista jaksetaan jankata

Tyyppiarvo

Olenkin valtavan tyytyväinen meidän

19


Statisti

elävien kuolleiden päivä Kuopiossa sataa jo lunta, toteaa lievästi halvalta viinalta tuoksahtava kulahtaneeseen nahkatakkiin ruhonsa tunkenut viisikymppinen maaseudun aidon ja puhtaan suomalaisuuden edustaja. Koko spåra haisee viinalle ja normaali julkisen liikenteen inhimillisestä kommunikaatiosta riisuttu robottimaisuus on korvattu kollektiivisella rikkinäisellä murrepuhelimella, jossa huolehditaan omien parin metrin päässä sijaitsevien tyhjien matkalaukkujen turvallisuudesta ja toistetaan hassunhauskojen setämiesten komediakerhon uusinta materiaalia.

Tyyppiarvo

IV / 14

Tuurin kyläkaupan tarjoushaukat ajelehtivat sanattomana massana kohti viisikymmenmetristä jonotuslaitetta jo puoli tuntia ennen lähtöporttien avautumista. Tässä vaiheessa illuusiot kaikkoavat ja totean, että meillä on edessämme matka syvälle suurten ikäluokkien ja maakuntien Suomen jo aiemmin moottoriteiden varsien ABC:lta tuttuun ahtaaseen sielunmaisemaan. Lastenrattaat, matkalaukut ja kävelykepit toimivat aseina, kun keskiikäiset, eläkeläiset ja lapsiperheet taistelevat kärsimättöminä tilasta laivaan johtavilla käytävillä.

20

Asetumme istumaan pyöreään pöytään ravintolan lavan lähelle nauttimaan edellisenä päivänä dyykattuja leivoksia. Viereisessä pöydässä puhutaan neekereistä, joulupukki jakaa syliinsä istuville ujoille ja onnellisille lapsille joulukalentereita ja tonttulakkeja samalla kun vanhemmat käyvät hakemassa baarista viinaa.

Bingo julistetaan alkaneeksi kolmella kielellä, palkinnot kasvavat miesjuontajan mukaan progressiivisesti, okirjaimen kohdalla skoolataan, Love Boat soi kolme kertaa putkeen. Paikan ainoa pukumies seuralaisineen tyhjentää kyllästyneen oloisena jo toista pulloa skumppaa. Palkintorahaa jaettaessa juontaja kertoo keski-ikäiselle Keijolle Tallinnan olevan syntinen kaupunki. Lopulta viinanhimoiset robotit päästetään rynnimään satama-alueelle ohi tullivirkailijoiden mean mug- kilpailun. Lähdemme Rimiin ostamaan salaattia, jonka syömme sataman edustan puupenkeillä ihaillen paikallisten Dynamit-jonnejen sotaa roomalaisilla kynttilöillä. Kaikkia vaadittuja bissejä ei löydy lähimmästä SuperAlkosta, joten edessämme on pyhiinvaellus suomalaisen alkoholikulttuurin temppeliin eli koko Baltian suurimpaan viinakauppaan. Massivisen, harmaan ja kolkon varastorakennuksen hyllyt ovat pullollaan päämäärätietoisen ja insinöörisrationaalisen humalahakuiseen juomiseen sopivaa bulkkiroskaa halpislagereista ja esanssiidereistä aina Vergi-vodkaan. Rukoilun jälkeen poistumme kasuaalisti alttarihopeat mukanamme. Terminaalia lähestyttäessä huomaamme sääntöjä noudattavan ja kiirehtivän maakuntarobottilauman muuttuneen parissa tunnissa pienissä joukoissa epämääräisesti haahuileviksi zombeiksi. Epäilen bulkkilagerin ja Viru Valgen yhteyttä asiaan. Terminaalin


Statisti

liukuportaissa Karhu- lavoin varustautunut zombi ehtii heittää kolme kuperkeikkaa takaperin, ennen kuin ehdimme pysäyttää portaat ja pelastaa uhrin päästä valuvaa verivanaa uhmaten tämän aidon suomalaisuuden ikonin itseltään. Pakenemme nopeasti zombeja hissiin.

humalassa. Hetkeä myöhemmin ylikypsä Tapola heittää varoittamatta käsilaukkunsa päälleni ja käskee antamaan tilaa. Kun kieltäydyn vähemmän kohteliaasti, ilmoittaa zombi kovaan ääneen rukoilevansa sieluni puolesta ja jatkaa omansa puhdistamista.

Laivassa livahdamme sisäänkäynnin viereisen syvennyksen sohville vietnamilaisen kolmen sukupolven perheen seuraksi odottamaan turvallista ulospääsyä zombien suunnatessa ravintolan karaokeen laulamaan Ukkometsoa. Kulman takana koffeissaan pärisevä piritorin nahkazombilauma ahdistelee äänekkäästi joulupukkia.

Laivan lipuessa satamaan zombit esittelevät ristiretken sotasaalistaan ja valuvat lopulta hoippuen, mölisten ja lasittunein katsein muodottomana massana ulos Helsingin yöhön. Stadin autiot ja pimeät kadut tervehtivät meitä välinpitämättömästi. Hymyilen salaa.

Tyyppiarvo

IV / 14

Unohdimme ostaa Tallinnasta eväitä, joten joudumme tyytymään kulinaariseen masturbaatioon ylihinnoiteltujen ja mauttomien sipsien muodossa. Zombit kävelevät käytävillä jalat haparoiden, kädet tönkkönä edessä, sormet vapisten ja kommunikoivat joko tuijottamalla eteensä, mölisemällä tai toistelemalla koodiston mukaisia hokemia. Keski-ikäinen Saaremaa- zombi istuu keskelle käytävän lattiaa kännykkäänsä lataavan nelikymppisen naisen ja tämän viisitoistavuotiaan tyttären eteen ja kiteyttää ennen epätoivoista iskuyritystään olennaisen: Mä oon vähän

21


Ekonurkka

ekonurkka teksti&kuvat: Sirpa Myllymäki

Ekonurkka ottaa tänä vuonna varaslähdön jouluun! Kyseinen vinkki ei tällä kertaa ole itseni suunnittelema, mutta kirjahyllymme kätköstä löysin muutaman vuoden vanhan Kaarnasydän ja Sammalkranssi –kirjan (Seppälä, M. 2011). Kyseisestä teoksesta löytyi kiva ja yksinkertainen ohje, jota haluaisin heti kokeilla. Testasin ohjetta kuitenkin hieman soveltaen. Tämänkertainen ekonurkka testaa siis valkoisen paperin/pahvin vanhentamista. Tämä olikin paljon yksinkertaisempaa kuin luulin, joten olkaa rohkeita ja kokeilkaa kyseistä vinkkiä. Tarvikkeet: -haluamasi kokoinen pala valkoista paperia/pahvia -vahvaa jäähtynyttä kahvia ja kahvinpuruja -laakea astia -sanomalehti ja talouspaperia

1. Leikkaa valkoisesta paperista tai pahvista haluamasi kokoinen pala. 2. Kaada jäähtynyt kahvi laakeaan astiaan, johon paperisi/pahvisi mahtuu.

3. Liota palaa hetken aikaa jäähtyneessä kahvissa ja nosta kuivumaan sanomalehden ja talouspaperin päälle.

4. Paperin ollessa vielä märkä ripottele reilusti kahvinpuruja paperisi päälle, ja anna kuivua.

Tyyppiarvo

IV / 14

5. Leikkaa paperi haluamasi muotoiseksi ja keksi uusia käyttötarkoituksia. Itse tein näin joulun alla pienen pakettikortin.

22


HaLUatko tyyppiarvon toimittajaksi? Olet sydämellisesti tervetullut vakituiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen ______________________________________________________________ Odotamme: Suomen kielen kohtalaista kirjoitustaitoa (mielellään myös lukutaitoa), kiinnostusta lehdenteon eri osa-alueisiin ja aikatauluissa pysymisen jaloa taitoa (plus miinus neljä päivää). Arvostamme myös nykyistä tai edeltävää kontaktia tilastotieteeseen tai Moodi ry:hyn. Katsomme ansioksi myös omat juttuideat, mutta emme niitä vaadi. _____________ Tarjoamme: Uusia elämyksiä, mielenkiintoisia kontakteja ja arvokasta kokemusta lehtimaailmasta. Lisäksi etuihimme kuuluu pääsy suoraan sisäpiiriin. Näet ja koet sellaista mistä monet voivat vain haaveilla!

Rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa vuoden 2015 alusta uusi päätöimittaja Jarmo kallio(etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Myös mahdollisen kiinnostuksen voi osoittaa ko. henkilöille.

Tyyppiarvo

II / 14

Nähdään ja kuullaan journalismin merkeissä!


Tyyppiarvo 4 / 14  
Advertisement