Page 26

UMBERTO ECO n ROÞËS VARDAS

29

daug vëliau, bet taip, kad to didþiulio statinio orientavimas atitiktø baþnyèios orientavimà, ir atvirkðèiai. Mat architektûra – tai menas, dràsiausiai ið visø menø siekiantis savo ritmu pakartoti visatos tvarkà, senovëje vadintà kosmos, kitaip tariant – papuoðta, ji – tarsi milþiniðka bûtybë, kurios visos kûno dalys spindi tobulybe ir darna. Ir tebûnie pagarbintas mûsø Kûrëjas, kuris, kaip sako Augustinas, nustatë visa ko skaièiø, svorá ir dydá.

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...