Page 24

UMBERTO ECO n ROÞËS VARDAS

27

þirgas, kurá spëjau èia prabëgus, nebûtø buvæs pats puikiausias ið visø, esanèiø ðiose arklidëse, bûtø keista, kad jo ieðkoti iðsiruoðë pats raktininkas. Mat vienuolis, manantis, jog þirgas yra tiesiog neþemiðkai tobulas, tegali já matyti toká, koká yra apraðæ auctoritates1, ypaè jei tas vienuolis, – èia jis kreivai ðyptelëjo, – yra mokytojas benediktinas… – Na gerai, – tariau, – bet kodël Brunelis? – O, kad Ðventoji Dvasia ákrëstø tau daugiau proto, nei turi jo dabar, sûnau mano! – suðuko mokytojas. – Kaip kitaip galëtum já pavadinti, jei net didysis Buridanas, kuris netrukus Paryþiuje taps rektoriumi, kalbëdamas apie dailø þirgà neranda jam tinkamesnio vardo? Toks tad buvo mano mokytojas. Jis ne tik mokëjo skaityti didþiàjà gamtos knygà, bet ir nuspëti, kaip vienuoliai skaito raðto knygas ir kur link ðios kreipia jø minèiø tëkmæ. Toji dovana, kaip matysim, netrukus labai jam pravertë. O jo paaiðkinimas dabar man atrodë toks akivaizdus, kad gëdà, jog pats to nesugalvojau, nustelbë pasididþiavimas, nes dabar buvau tos iðminties dalininkas ir kone sveikinau save dël tokio nepaprasto áþvalgumo. Tokia yra tiesos galia, kad ji, kaip ir gëris, pati sklinda á visas puses. Ir tebus pagarbintas ðventas mûsø Vieðpaties Jëzaus Kristaus vardas uþ patirtà ðá nuostabø praregëjimà. Tenenutrûksta tavo gija, o pasakojime, nes ðis susenæs vienuolis per daug nukrypo á marginalijas. Porink verèiau, kad jau sustojome prieðais didþiuosius vienuolyno vartus, o ant jø slenksèio mus pasitinka abatas su dviem novicijais, laikanèiais aukso dubená, sklidinà vandens. Nusëdus nuo mulø, abatas numazgojo Viljamui rankas ir pasveikino apkabindamas ir pabuèiuodamas á lûpas, o raktininkas tuo metu rûpinosi manim. – Dëkoju, Abone, – tarë Viljamas, – man didis dþiaugsmas áþengti á vienuolynà, nes garsas apie já sklinda toli nuo ðitø kalnø. Atvykstu kaip mûsø Vieðpaties piligrimas ir kaip toká jûs mane pagerbët. Taèiau atvykstu ir mûsø vieðpaties ðioje þemëje vardu, kà suprasit ið ðito ðtai laiðko, todël ir jo vardu dëkoju jums uþ toká nuoðirdø sutikimà. 1

auctoritates – autoritetai

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...

Advertisement