Page 18

UMBERTO ECO n ROÞËS VARDAS

19

Mums gyvenant vienuolyne, nuo Viljamo delnø ir pirðtø nenykdavo knygø dulkiø ir dar neiðdþiûvusiø miniatiûrø aukso pëdsakai, taip pat gelsvø miðiniø, kuriuos jis liesdavo Severino ligoninëje, þymës. Atrodë, màstyti jis temoka rankomis, o tai, kaip anuomet galvojau, dera tik mechanikui (mane mokë, jog mechanikas – tai moechus1, iðduodàs intelektualøjá gyvenimà, su kuriuo turëjo bûti susijæs tyriausia sàjunga); taèiau ir tada, kai jo rankos liesdavo trapiausius dalykus – rankraðèius su dar drëgnomis miniatiûromis ar laiko sugrauþtais lapais, biriais lyg prëski paplotëliai, – tas prisilietimas man atrodë toks pat nepaprastai ðvelnus kaip ir tas, kai lytëdavo savo maðinas. Reikia pridurti, jog tas keistas vyras kelionmaiðyje neðiojosi anksèiau man neregëtus prietaisus, kuriuos pats vadino savo nuostabiomis maðinomis. Maðinos, – sakydavo jis, – tai gamtà mëgdþiojantys meno kûriniai, atkuriantys ne jos formas, o veiklà. Taip jis man iðaiðkino laikrodþio, astroliabijos, magneto stebuklus. Tiesa, ið pradþiø bijojau, jog tai kaþkokie kerai, ir, kai jis giedromis naktimis su keistu trikampiu rankose susiruoðdavo stebëti þvaigþdþiø, apsimesdavau miegantis. Italijoje, o ir mano kraðte, paþinti pranciðkonai buvo paprasti, daþnai neraðtingi þmonës, ir að stebëjausi Viljamo iðmintimi. Jis ðypsodamasis atsakë, kad jo salø pranciðkonai drëbti ið visai kito molio: „Mano garbusis mokytojas Rodþeris Bekonas skelbë, kad ateis diena, kai dieviðkojo plano skraistë apgaubs ir mechanikà, kuri yra ðventa gamtos magija. Ir vienà dienà gamtos jëgos padës sukurti navigacijos prietaisus, su kuriais laivai plaukios unico homine regente2 ir bus daug greitesni uþ varomus vëjo ar irklø, ir bus veþimai, ut sine animali moveantur cum impetu inaestimabili, et instrumenta volandi et homo sedens in medio instrumenti revolvens aliquod ingenium per quod alae artificialiter compositae aerem verberent, ad modum avis volantis3. Ir ma1

moechus – paleistuvis

2

unico homine regente – vieno þmogaus valdomi

3

ut sine animali… – be gyvuliø, nepaprasto greièio ir bus skraidymo aparatai, kuriø

viduje sëdës þmogus ir sumaniai privers dirbtinius sparnus plasnoti, kaip tai daro skrisdami paukðèiai

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...