Page 11

12

UMBERTO ECO n ROÞËS VARDAS

Pastaba

Adso rankraðtis suskirstytas á septynias dienas, o kiekviena diena – á tarpsnius, atitinkanèius liturgines valandas. Paantraðtës, paraðytos treèiuoju asmeniu, matyt, pridurtos abato Valë. Bet kadangi jos padeda skaitytojui gaudytis knygoje, o tas paprotys nëra svetimas anø laikø literatûrai, raðytai liaudies kalba, nutariau jas palikti. Mane kiek sutrikdë Adso nuorodos apie kanonines valandas ne tik dël jø kitimo priklausomai nuo vietos ir metø laiko, bet ir todël, kad XIV amþiuje ðv. Benedikto reguloje nustatytø nuorodø, matyt, nebuvo grieþtai laikytasi. Kad skaitytojas nors apytikriai galëtø orientuotis, siûlyèiau ið dalies remtis tekstu, o ið dalies, sulyginus pirminæ regulà su vienuoliø gyvenimo apraðymu Eduardo Ðnaiderio knygoje Benediktinø valandos (Paryþius, Grasset, 1925), laikytis tokio paros padalijimo: Auðrinë Rytmetinë

Jà Adsas kartais vadina ir senuoju vardu – Vigilija. Tarp 2.30 ir 3.00 nakties. (Ið senesnës tradicijos vadinta Matutinumu.) Tarp 5.00 ir 6.00 ryto,

Pirmoji Treèioji Ðeðtoji

baigiasi dienai auðtant. Apie 7.30, prieð pat auðrà. Apie 9.00. Pusiaudienis (vienuolyne, kurio vienuoliai nedirba laukuose, þiemà

Devintoji Miðparai Naktinë

yra taip pat ir valgymo metas). Tarp 2.00 ir 3.00 po pietø. Apie 4.30, prieð saulëlydá (regula prisako vakarieniauti iki sutemstant). Apie 6.00 (apie 7.00 vienuoliai eina ilsëtis).

Taip skirstant atsiþvelgta á tai, kad Ðiaurës Italijoje lapkrièio pabaigoje saulë teka apie 7.30 ir leidþiasi apie 4.40 po pietø.

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...

Advertisement