Page 10

UMBERTO ECO n ROÞËS VARDAS

11

tæ aðtuonioliktojo amþiaus Didþiojo Alberto ir Maþojo Alberto1 leidimai, tais laikais jau nepataisomai iðkreipti. Taèiau kas laiduos, jog tekstuose, cituojamuose Adso ar vienuoliø, kuriø kalbas jis persako, tarp ávairiø glosø, scholijø ir papildymø nëra ásipynusiø taip pat ir anotacijø, kurios buvo visos vëlesnës kultûros pamatas? Pagaliau kà turëjau daryti su tomis lotyniðkomis iðtraukomis, kuriø Valë nevertë, matyt, norëdamas iðsaugoti to meto dvasià? Neturëjau kitø prieþasèiø palikti jas nepaliestas, kaip tik norà, gal klaidingà, likti iðtikimas savo ðaltiniui… Pertekliø iðverèiau, dalis vis dëlto liko. Ir bijau, kad bûsiu pasielgæs kaip prasti romanistai, kurie, pristatydami veikëjà prancûzà, verèia já sakyti „parbleu!“2 ir „la femme, ah! la femme!“3 Taigi esu draskomas abejoniø. Në neþinau, kodël, sukaupæs visà dràsà, nusprendþiau paskelbti tekstà taip, lyg bûtø jis autentiðkas Adso ið Melko rankraðtis. Vadinkim tai meilës mostu. Arba bûdu iðsivaduoti ið begaliniø ásisenëjusiø ákyriø minèiø. Raðiau nepaisydamas nûdienos. Tuomet, kai mano rankose atsidûrë abato Valë knyga, vyravo nuomonë, jog raðyti galima tik nuolat galvojant apie dabartá ir tik tam, kad pakeistum pasaulá. Ðiandien, daugiau kaip po deðimties metø, raðytojas (kuriam gràþinta derama pagarba) dþiûgauja, nes gali raðyti tiesiog ið meilës raðtui. Ir todël dabar jauèiuosi galás papasakoti Adso ið Melko istorijà vien ið pasimëgavimo, o tai, kad ji tokia tolima mums (ðiandien, kai atbudæs protas iðvaikë visas sapnø pagimdytas pabaisas), tokia atsijusi nuo mûsø laikø, tokia svetima mûsø viltims ir ásitikinimams, mane dràsina ir ramina. Nes tai yra knygø, o ne varganos kasdienybës istorija, ir, skaitydami jà, galime tarti kartu su didþiuoju imitatoriumi ið Kempio: „In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro“4. 1980 m. sausio 5 d. 1

Les admirables secrets d’Albert le Grand, A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres,

à l’Enseigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Albert, A Lyon, ibidem, MDCCXXIX. (Aut. past.) 2

Po velniø!

3

Moterys, ak, tos moterys!

4

„In omnibus requiem…“ – Visur ieðkojau ramybës ir niekur jos neradau, tik kamputyje,

su knyga.

Umberto Eco „Rožės vardas“  

Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U.Eco įtraukia skaityt...

Advertisement