Page 1

3.4.

Tema

Lietuvà – mūsų tėvynė

I. Norime sužinoti y

y

nybybybybybybybybybybym

b y

m

b

y

b

y

b

y

b

y

b

y

b

y

b

y

b

y

b

y

y

b y

b

y

b

y

b

y

n

SVARBIAUSI ŽODŽIAI

y

Kodėl žmogui svarbi tėvynė.

y

b

Geri žmonės myli savo kraštą.

b

IŠSIAIŠKINSIME

respùblika, konstitùcija, suverenitètas, demokrãtija, tėvỹnė.

SVARBIAUSIŲ ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAS

respùblika [lot. res publica – visuomeninis reikalas; valstybė] – valstybės valdymo forma; konstitùcija [lot. constitutio – nustatymas] – pagrindinis valstybės įstatymas; suverenitètas [pranc. souveraineté – nepriklausomybė] – valstybės teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus; demokrãtija [gr. dēmokratia – liaudies valdžia] – valdžia, kylanti iš visuomenės (bendruomenės) daugumos valios; tėvỹnė – gimtoji vieta, gimtinė, tėviškė.

Ką nauja galima sužinoti keliaujant po gimtąjį kraštą?

Kokių tautybių mokinių mokosi jūsų klasėje? Kokių tautybių mokinių mokosi jūsų mokykloje? Kokių tautybių žmonės taikiai sugyvena Lietuvojè? 93


II. Nagrinėjame

Perskaitykite Lietuvõs Respublikos Konstitucijos 1 ir 2 straipsnius ir atsakykite: Kokia respublika yra Lietuvõs valstybė ir kam priklauso jos suverenitetas? LIETUVOS VALSTYBĖ 1 straipsnis Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2 straipsnis Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. LIETUVIŲ TAUTA – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos piliečių priimtos 1992 m. spalio 25 d. referendume, įvadinė dalis.

Kas kuria valstybę? Kodėl jums svarbi Lietuvà? Kuo lietuviai unikalūs ir įdomūs pasauliui? Perskaitykite Justino Marcinkevičiaus eilėraštį ir atsakykite: Kas, anot poeto, jį gražiai augino? TAI GRAŽIAI MANE AUGINO Tai gražiai mane augino laukas, pieva, kelias, upė, tai gražiai už rankos vedė vasaros diena ilga.

94


III skyrius. Socialiniai santykiai: Aš–mes Tai gražiai lingavo girios, uogų ir gegučių pilnos, tai gražiai saulutė leidos, atilsėlį nešdama. Tai gražiai skambėjo žodžiai: laukas, pieva, kelias, upė. Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis: L i e t u v à.

Justinas Marcinkevičius. Vėlyvo vėjo vėliavos. V., 2009, p. 24.

Kuo ypatinga Lietuvõs gamta ir jos žmonės? Kas sieja Lietuvojè ir svetur gyvenančius tautiečius? Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Karalių pasaka, 1909

Kaip dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis paveiksle perteikia meilę Letuvai? 95


Perskaitykite tekstą ir atsakykite: Kas, anot autorės, yra tėvynės kūnas ir dvasia? TĖVYNĖS KŪNAS IR DVASIA Kiekvienas žmogus turi motiną. Kiekvienas žino, kaip nesuskaičiuojamai daug padaro ji savo vaikams; ji davė mums gyvastį, išpenėjo, išaugino; kol buvome silpni ir maži, nešiojo mus ant rankų. Bet be tos motinos, atskiros kiekvienam žmogui, žmogus turi ir antrąją. Tai žemė, kurioje gimėme mes ir mūsų tėvai, tai – mūsų tėvynė. Pažiūrėkime, argi ne teisingai vadiname tėvynę motina? Motina davė mums gyvastį, tą gyvastį pradėjome tėvynėje; joje pamatėme šviesią saulelę, joje išgirdome balsą motinėlės ir kitų žmonių. Kaip kiekvienas turi motiną, taip turi ir tėvynę. O kaip vaikai turi tokią pat pavardę kaip jų motina, taip pat ir vaikai vienos tėvynės gauna jos vardą. Kaip žmogus susideda iš kūno ir iš dvasios, taip ir tėvynė turi kūną ir dvasią. Žemė ta, – miškai, kalnai, laukai, – yra tai tik kūnas tėvynės, o dvasia jos – tai mūsų tikėjimas, kalba, dainos būdas. Pagal kn. Šatrijos Ragana. Raštai. T. 3. V., 2008, p. 7–8.

Kodėl žmonės tėvynę vadina motina? Kodėl žmonės gerbia savo tėvynę? Kaip reiškiama pagarba tėvynei? Aš gyvenu Klapėdoje. Čia grynas oras. Atvykęs gali išvysti gražiausių vaizdų, papramogauti. Galima nuvažiuoti į Jūrų muziejų, Pilies muziejų, Laikrodžių muziejų ir Kalvystės muziejų. Vasarą galima pasimaudyti Báltijos jūroje, pasivaikščioti po mišką. Klapėda – pats geriausias miestas! Atvykite – nepasigailėsite. Pagal žurn. Bitutė. 2007, balandis, p. 30.

Noriu papasakoti apie savo gimtąjį miestą – Ignalną. Čia gera gyventi tarp miškų ir ežerų. Mano miestas lyg sala, apsupta miškų ir dvynių ežerų. O kokie nuostabūs jų pavadinimai: Gavỹs, Gaváitis, Ìlgis, Šiekštỹs, Mekšrnis ir Gulbnis. Kartais žmonės pajuokauja – kiekvienas turime po ežerą. Prie Ìlgio ežero trykšta šaltinis. Galima atsigaivinti. Vakarais ežerai tarsi atgyja. Nuo saulės šviesos jie atrodo stebuklingi ir šiek tiek paslaptingi. Ignalinà pradėjo kurtis 1861–1862 metais. Taigi mano miestas dar labai jaunas! Pagal žurn. Bitutė. 2007, balandis, p. 31.

96


III skyrius. Socialiniai santykiai: Aš–mes

Kokių minčių jums kyla žvelgiant į šį kraštovaizdį? Kiekvienam žmogui yra brangios savo tautos vertybės: kalba, istorija, tikėjimas, tradicijos, papročiai, simbolika. Jie jas gerbia, brangina ir puoselėja. Lietuvojè gyvena nemažai kitataučių. Domėkitės, kas jiems patinka, kas juos džiugina, kas skaudina. Būkite geranoriški, ieškokite teigiamų bendravimo ypatumų. Gerbkite savo ir kitų vertybes. Jei kitus laikysime asmenybėmis, tai ir mes patys būsime verti pagarbos. III. Išvados ir apibendrinimas

Keliais sakiniais apibūdinkite, kas jums yra tėvynė. Kodėl tėvynė svarbi kiekvienam žmogui? Susiskirstykite į grupes ir parenkite projektą „Lietuvà – mūsų tėvynė“. Atkreipkite dėmesį, kokios tradicijos, šventės, simboliai perteikia žmonių pagarbą tėvynei.

Parašykite rašinėlį apie Letuvą. Iliustruokite jį.

97

Raisa Melnikova "Mokomės etikos. 5 kl."  

Raisa Melnikova "Mokomės etikos. 5 kl." Atvartas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you