Page 8

TÜRI RAHVALEHT 29. november 2013

8

vallavalitsus

Loe Türi valla uudiseid www.tyri.ee

Türi vallavanem kuulutab välja suulise avaliku enampakkumise Türi valla hooldusel oleva pärandvara hulka kuuluva korteriomandi võõrandamiseks. Enampakkumine toimub 16. detsembril 2013 kell 15.00. Avaliku suulise enampakkumise korra ja tingimustega on võimalik tutvuda Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.eeja Türi vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis. Täiendavat infot saab telefonidel 384 8249 või 512 1815.

Osa trassiuuendusi jääb kevadesse „Tänavuseks on tööd Türi Vabriku tänava katlamaja soojatrasside rekonstrueerimisel lõpetatud,” ütles vallavalitsuse energeetik Urve Meerits. „Kuna puudus võimalus sooja veega varustamise katkestamiseks osade hoonete juures ja peamagistraalil ühel 148 jm lõigul, siis lükkusid need tööd siiski järgmisele kevadele. Kevadel tuleb neid teha umbes 300 m. Samuti jäävad kevadesse haljastus ja korrastustööd, mida peab tegema trasside kaevealal,” lisas ta. Praegune ilm on väga märg ja korralikku tulemust ei ole võimalik saavutada. Kui kõik tööd on lõppenud, saab Türi linn 4240 meetrit korralikku soojatrassi ja võib öelda, et kõik soojatrassitorustikud Türil on rekonstrueeritud.

tr

Laekus neliteist toetusavaldust 18. novembriks oli Türi vallavalitsusele laekunud 14 avaldust summas 77 252 eurot taotlemaks toetust hajaasustuse programmist. Programmiga toetatakse projekte maksimaalsummas 6500 eurot, millest kolmandik jääb valla, kolmandik riigi ja taotleja kanda. Toetuste tarbeks planeerib vald oma järgmise aasta eelarvesse 25 751 eurot. Kui kevadel taotlusvooru avamisel tuleb rohkem avaldusi kui eelarves raha, peab komisjon tegema valikud ja läbi hindamise tehakse otsused, kelle taotlus on abikõlbulik ja kelle oma mitte.

Urve Meerits

energeetik

Väärikate ülikooli esimene loenguaasta lõpeb

19. detsembril toimub Türi kultuurikeskuses väärikate ülikooli lõpuaktus. Päev algab kell 13 loenguga „Eluoskused“, lektoriks Dagmar Kutsar (TÜ dotsent), ja jätkub pärast kohvipausi piduliku lõpuaktusega. Neile, kes on osalenud loengutes vähemalt seitsmel korral, antakse Tartu ülikooli tunnistus. Tunnistuse saajaid on umbes 120. Väärikate ülikool on lõpetamas oma esimest õppeaastat ja osalejaid on olnud nii Järva- kui Raplamaalt. Väärikate ülikooli projekti on toetanud hasartmängumaksu nõukogu, Järva maavalitsus, Raplamaa omavalitsuste liit ja Türi vallavalitsus. Koostööpartnerid on Tartu ülikooli elukestva õppe keskus. Lõpuaktusele on lubanud tulla ka kõik toetajad või nende esindajad. Soovime loenguid jätkata ka järgmisel aastal.

Kristina Gudinas

SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuse projektijuht

21. detsembril kell 19 Türi kultuurimajas Piletid eelmüügist 16 € Statoilis, Piletilevis ja Piletimaailmas. Kollektiivtellimused info@kontsertkorraldus.ee Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

KOIT TOOME, LUISA VÄRK, ROSANNA LINTS, ALEN VEZIKO

TŠELLOKVARTETT C-JAM JA KONTRABASSIL EDUARDS GLOTOVS

Vallavalitsuses asus tööle kaks uut spetsialisti Türi vallavalitsuses asus novembris tööle kaks uut ametnikku. 4. novembril alustas rahandusosakonna juhtajana tööd Aime Roosioja. Aime Roosiojal on kõrgharidus rahanduse ja krediidi alal ning on töötanud üle 20 aasta avalikus teenistuses rahandusvaldkonnas juhtivatel ametikohtadel. 5. novembril asus haridusspetsialistiks Sirle Võtti, kellel on rakenduslik kõrgharidus ärijuhtimises ja bakalaureusekraad eesti keele erialal. Tal on läbitud ka Tartu Ülikooli õpetajakoolitusprogramm ning ta on töötanud alates 2001. aastast õpetajana. „Pean esmajärjekorras oluliseks, et Türi valla haridusvaldkonna töö läheks sujuvalt ja tõrgeteta edasi, hoolimata ametnikuvahetusest. Seega pean kõigepealt tähtsaks töiste ja efektiivsete suhete sisseseadmist kõigi osapooltega ning kohalikus hariduselus toimuvast mitmekülgse ülevaate saamist,” ütles Võtti. Võtti lisas, et Türi valla ja Eesti haridussüsteemis laiemalt on toimunud ja endiselt toimu-

Türi vallavanem ootab eakaid ümarlauda neljapäeval, 5. detsembril kell 11.

Huvihariduse sõidukulu hüvitamisest

Rahandusosakonna juhataja Aime Roosioja.

Haridusspetsialist Sirle Võtti. mas suured muutused, mis ei ole tänaseks veel lõpule jõudnud ning vajavad ehk veidi avarama pilguga vaadet. „Seetõttu näen Türi haridusvaldkonna

2x Teet Reier

töö koordineerimises ja arendamises huvitavat väljakutset.” Mõlemad ametnikud valiti avaliku konkursi korras.

tr

OÜ Türi Vesi uus hinnakiri Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab OÜ Türi Vesi, et alates 01.01.2014.a. kehtivad OÜ Türi Vesi teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad: Nr.

Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1.

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas

0,913 €/m³

1,0956 €/m³

2.

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas

1,061 €/m³

1,2732 €/m³

3.

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Oisu 0,832 €/m³ alevikus ja Taikse külas

0,9984 €/m³

4.

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas

1,031 €/m³

1,2372 €/m³

5.

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Kabala ja Kahala külades

0,887 €/m³

1,0644 €/m³

6.

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Kabala ja Kahala külades

1,129 €/m³

1,3548 €/m³

7.

tasu võetud vee eest Kirna ja Poaka külades

0,942 €/m³

1,1304 €/m³

8.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas

0,993 €/m³

1,1916 €/m³

9.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas

1,131 €/m³

1,3572 €/m³

10.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas

0,981 €/m³

1,1772 €/m³

11.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas

1,180 €/m³

1,416 €/m³

12.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Kabala ja Kahala külades

0,993 €/m³

1,1916 €/m3³

13.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,287 €/m³ juriidilistele isikutele Kabala ja Kahala külades

1,5444 €/m³

14.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Kirna ja Poaka külades

1,242 €/m³

1,035 €/m³

Kõik eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 24.10.2013.a. otsusega nr.9.1-3/13-018. Nimetatud dokumendiga on võimalik tutvuda Türi valla kodulehel www.tyri.ee ja OÜ Türi Vesi kodulehel www.tyrivesi.ee

Septembris, oktoobris ja novembris 2013 huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu osaliseks hüvitamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 16. detsember kell 17. Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamist reguleerib Türi vallavolikogu 28. novembri 2007 määrus nr 33 “Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise kord”. Hüvitamist on määruse järgi õigus taotleda Türi vallas elava põhikooli- ja gümnaasiumiõpilase seaduslikul esindajal, kui õpilane osaleb osalustasuga huviringi või treeningrühma tegevuses, huvihariduse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel taotleja elukohast ning huvitegevuses osalemist on tõendanud ringijuht või treener. Eelnimetatud kolm tingimust on hüvitise taotlemise eeldusteks ning kui kas või üks kolmest ei ole täidetud, ei teki hüvitise saamise õigust. Taotlusi huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu osaliseks hüvitamiseks saab esitada Türi vallavalitsusele kolm korda kalendriaastas. Juhin siinkohal tähelepanu taotlusvormi täitmisele. Kuigi on kehtestatud hüvitise piirmäär, millest rohkem ei hüvitata, tuleb taotlusesse siiski märkida kolme kuu jooksul (taotlusperioodil) huvihariduse omandamisel tehtud tegelik sõidukulu. Treeneri kinnituse osas tuleb kinni pidada vormis küsitud andmete nõudest ning jälgida, et see oleks õigesti täidetud. Treener peab kinnitama tegelikke asjaolusid, st mitmel korral õpilane vastaval taotlusperioodil reaalselt on treeningul osalenud. Vastutus taotluses esitatud andmete õiguspärasuse eest lasub taotlejal. Taotlusi menetlev komisjon hindab taotluste õiguspärasust ja sisulist põhjendatust. Tähtajaks esitamata taotlusi läbi ei vaadata. Kui komisjoni hinnangul on taotleja esitanud valeandmeid või kui hüvitamise eeldused ei ole täidetud, jätab vallavalitsus tehtud kulu hüvitamata. Määrus koos taotlusvormiga on Türi valla kodulehel www.tyri.ee (taotlusvorm – / haridus/avalduste vormid).

Eda Lippur

Türi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja abi

29.11.2013 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema novembrikuu Türi Rahvalehte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you