Page 4

TÜRI RAHVALEHT 6. märts 2015

4

haridus Õpikogukond Türi põhikoolis Selle aasta märtsis täitub üks aasta õpikogukonna tegutsemisest meie koolis. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse poolt ellu kutsutud õpikogukondade projektiga oli võimalus liituda üheksal koolil üle vabariigi. Õpikogukondade loomise eesmärk oli ühiselt edendada riikliku õppekava erinevaid põhimõtteid. Jaanika Eik

Türi põhikooli õpetaja

Türi põhikooli õpikogukonna liikmed on õpetajad Lea Allik, Sirli Biene, Jaanika Eik, Ellen Roosileht, Anneli Talviste, Kadri Tammar, Kaja Sepp ja õppealajuhataja Ülle Tammela. Selles töörühmas tegeletakse õppimist toetava hindamise põhimõtete rakendamisega ainetundides. Mida teha, et õpilasest saaks ennast juhtiv õppija? Et õppimine ei oleks pelgalt hinnetejaht? Hindamine on eduka õppimise lahutamatu osa, ent õppimist toetava hindamise mõistes ei ole peamine numbriliste hinnete panemine. Siin on märksõnad ühine eesmärkide seadmine, enese- ja kaaslasehindamine ja edasiviiva (enamasti suulise) tagasiside andmine kogu õppeprotsessi vältel. Enese- ja kaaslasehindamine on väga oluline õpiressurss. Kaaslase tööd analüüsides on kergem märgata vajakajäämisi enda töös, kaaslase kriitikat on lihtsam vastu võtta, teades, et rollid peagi vahetuvad. Kõiki neid oskusi tuleb õpilastega samm-sammult harjutada, tulemusi ei saavutata üleöö. Meie õpikogukonna tegevuste hulka on selle aasta jooksul mahtunud igakuised kohtumised. Kevadel 2014 andsid õpilased hinnangu koolielu erinevate aspektide ja tagasisidet kõigi õpikogukonda kuuluvate aineõpetajate tegevuse kohta. Küsitluse tulemustega tutvusime septembris, neist lähtuvalt sõnastasime iseenda professionaalse arengu eesmärgid õppimist toetava hindamise rakendamisel. Meie Tartu koordinaator Katri Lamesoo külastas kõigi kogukonna õpetajate tunde. Õpetajad Lea Allik ja Kadri Tammar olid nõus oma tundide filmimisega. Detsembris käis meil külas ekspert Eva Ingerpuu-Rümmel, kellega koos tegime läbi koolitunni näidisanalüüsi. Õppimist toetav hindamine ei ole piisavalt efektiivne, kui see toimub vaid mõnes üksikus klassiruumis. Õppimist toetava hindamise põhimõtteid tuleb tutvustada kolleegidele ja lastevanematele, need peavad leidma tee kooli õppekavasse. Kõige tõhusamateks peetakse selliseid arengutegevusi, milles koostöö kolleegide vahel on eriti tähtsal kohal. Õpikogukonna ettevõtmised ongi viinud meid mitmeid kordi ka kooliseinte vahelt välja. Juba augustis toimus esimene õpikogukondade koostööpäev Tartus (vt Türi Rahvaleht, sept 2014). 12. jaanuaril 2015 osalesime Tartus õpioskuste teemalisel webinaril, mis kanti üle TÜ haridusuuenduskeskuse YouTube`i kanalil reaalajas. Marje Kuslap Rakvere gümnaasiumist jagas kursuse “Õppides loon ennast” õpetamisel saadud kogemusi. Järgmisel päeval tutvusime Tartu Kesklinna kooliga, külastasime sealsete õpikogukonda kuuluvate õpetajate ainetunde ja hiljem toimus ühine arutelu. Jaanuari lõpus tutvustasime õpikogukonna tegemisi meie oma kooli rahvale. Nende Eesti koolide ja õpetajate kogemuste põhjal, kes õppimist toetavat hindamist süsteemselt kasutavad, on see üks imelisemaid haridusmuudatusi. Meile on osalemine õpikogukonnas pakkunud palju väljakutseid, huvitavaid kogemusi, töörõõmu ja ootusärevust tuleviku suhtes.

Sihikindel. Kokkuhoidev. Hooliv. Mis teeb ühest koolist hea kooli? Võib pikalt ja palju arutleda, mis eristab head kooli teistest. Eks ole igal inimesel oma arusaam parimast, oma nägemus, kuidas võiks toimida. Ometi leidub ühe kollektiivi arvamuste seas ka päris palju sarnasusi, mis kehtivad kõigi puhul. Väärtused on sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida hinnatakse ja tähtsaks peetakse. Vajaduste teadvustamine ja tunnetamine annab võimaluse rahuldustpakkuvalt oma eesmärkide poole püüelda. Ühisgümnaasiumis koostavad kõik 11. klassi õpilased uurimistöö. Alljärgnevalt on vaadeldud ühte osa sel aastal valmivast tööst, mis uurib ühisgümnaasiumi õpilaste väärtusi. Töö üheks eesmärgiks oli selgitada, milline on õpilaste arvates hea kool ning võrrelda saadud tulemusi arvamustega Türi ühisgümnaasiumi kohta. Küsitlusel osalesid kõikide klasside õpilased.

Hea kool Tulemustest selgus, et kõige enam hindavad õpilased heaks sellist kooli, kus koolipere on sõbralik ja positiivne, õpilasi õpetavad lahked ja asjatundlikud õpetajad. “Minu arvates iseloomustab head kooli see, et õpetajad ja õpilased saavad omavahel hästi läbi.” Üks gümnasist sõnastas oma mõtte selliselt: “Hea on kool, kus on korrali-

Türi ühisgümnaasiumis saavad õpilased omavahel hästi läbi. Erakogu kud õpetajad, kes naudivad oma tööd ja normaalsed õpilased, kellele läheb korda nende endi haridus.” Oluline on, et koolis ennast hästi tuntakse – et kõigil oleks hea koolis käia, õppida ja õpetada. Väga olulisena nimetatakse ka kokkuhoidmist, ühtsust. Samuti peavad õpilased oluliseks head seltskonda, häid õpitulemusi ning õpilaste ja õpetajate vastastikust austust. Heas koolis on sõbralikud õpetajad ja õpilased, head suhted omavahel. Just sellist kooli soovivad õpilased. Võib tunduda, et nende omadustega kooli pole ehk üldse olemas. On ju igal kollektiivil omad tugevad ja nõrgad küljed.

Türi ühisgümnaasium Vastates küsimusele TÜGi tugevaima külje kohta, nimetavad õpilased enim kordi kokkuhoidmist ja hoolivat juhtkonda.

“Me hoiame ühte, mis on hea, sest kui midagi juhtub, saame sellest koos üle.” Kiidusõnu pälvisid koolitöötajad oma hoolivuse ja positiivsuse eest. “Väga tore direktor ja õppealajuhataja. Alati võtavad kõiki sõbralikult vastu ja kui abi on vaja, siis aitavad alati.” Veel toodi esile kooli positiivset õhkkonda, ka õpetajate ja õpilaste vahelist usaldust ja koostööd. Õppurid leiavad, et koostöö õpilaste ja õpetajate vahel aitab kaasa õppeedukusele. Peaaegu kõigile neile, kes TÜGi uksest iga päev sisse astuvad, tundub siinne olemine sõbralik ja rõõmus.“ Juba koolimajja sisenedes võib tunnetada, kuidas kõik suhtuvad teistesse hästi ning siin keskel on hea olla.” Veel toodi välja, et TÜGis on sõbralikud ja head õpetajad ning turvaline keskkond. „Türi ühisgümnaasiumi õpetajad üldiselt

tunnevad oma tööd hästi ning on alati valmis õpilasi vajadusel aitama.” Teine õpilane lisab, et õpetajad on kenad. Kindlasti ei ole ka Türi ühisgümnaasium läbi ja lõhki ideaalne kool. Ometi tahab TÜG olla kõigi jaoks olemas, olla kogukonna kool, mis pakub võimalust omandada Türil head gümnaasiumiharidust. Mitmeid kordi on õpilased vastustes rõhutanud abivajajate märkamist ning ühist tegutsemist. Ja kuigi tuleb ette ka arusaamatusi ja probleeme, püüab TÜG leida lahendusi ning muutuda, et olla õpilastele ja kogukonnale heaks toeks ja abiliseks. Ühe õpilase poolt iseloomustuseks kirjutatud kolm lihtsat sõna võtavad hästi kokku TÜGi näo: “Sihikindel. Kokkuhoidev. Hooliv.” Nagu iga kool ja asutus, on ka TÜG nende inimeste nägu, kellest ta koosneb. See, millist kooli soovitakse, mõjutab kindlasti ka õpilaste suhtumist nende oma kooli ja hinnangut sellele. Soovimata teha siinkohal põhjalikke järeldusi, võib ometi küsitluse tulemuste põhjal öelda, et Türi ühisgümnaasiumi iseloomustavad, kasutades taaskord õpilase sõnu: “Tahe omandada uusi teadmisi, tahe teha omavahel koostööd, tahe arendada kõike paremaks.”

Pille-Riin Kaaver

11. loodus-reaalklassi õpilane

Oma kooli nädal Türi põhikoolis

Veebruari teise nädala juhtmõtteks oli: „See on meie kool ja ainult meie ise saame seda toredamaks ja sõbralikumaks muuta.“ Tähistasime Türi põhikoolis oma kooli nädalat. Terve nädal olid koridoris iga klassi sõbrapostkastid, et kõikide head soovid sõbrapäevaks kohale jõuaksid. Lisaks sellele tõmbas iga klass loosiga tegevuse, mis tuli koos sama tegevuse tõmmanud klassiga esitada. Näiteks tegid 8b ja 5b klass regilaulu teemal „Oh me armas koolike“, mis tuli ka ühisele ettekandmisele. 4c

ja 9c klass tantsisid vahetunnis koos ringmängu „Kes aias“ , 6a ja 9b tõestasid veelkord, et eestlased on laulurahvas, esitades ühiselt loo „Kauges külas“. Kogu koolinädal oli sisustatud klasside ühistegevustega, et tekitada rohkem ühtekuuluvustunnet ja panna õpilased koos tegutsema. Avatud oli kiidunurk ja sai meisterdada sõbrakaarte. Õpilasesindus korraldas helkurikontrolli, et lõbusa nädala vältel ei läheks meelest turvaline liiklemine. Teisipäeval võttis õpilasi uksel vastu unine õpetaja, seljas

südametega pidžaama ja padi kaenlas. Toimus stiilipäev, mille märksõnadeks olid tuduriided, padjad ning kaisuloomad. Vahva oli näha nii õpilasi kui õpetajaid mitte just kõige tavapärasemas kooliriietuses. Vahetundide ajal sai vaadata multikaid. Kogunenud energia mahalaadimiseks korraldati disko nii väikese kui ka suure maja õpilastele. Reedel võttis õpilasi vastu TOREvant, et kõiki eesootava sõbrapäeva puhul sõbralikult kallistada. Avati sõbrapostkastid ning algklasside õpilased lugesid

kokku, mitu kallistust nad olid nädala jooksul kogunud. Oli meeleolukas ning vahva nädal. Vabariigi aastapäeva aktus 20.02 tähistasime Eesti Vabariigi 97. aastapäeva piduliku kontsertaktusega. Nagu sünnipäeval tavaks, kutsutakse ikka külalisi. Seda tegime ka meie. Külas käisid Türi muusikakooli õpilased ja õpetajad, kes tegid meile suurepärase kingituse, pannes meie koolimaja kõlama imelisest pillimuusikast. Suur tänu!

türi põhikool

Head Türi valla elanikud! Tänan Teid suure ja oluliselt kasvanud toetuse eest! Praegu on minu töö riigikogus lõppemas, kuid jätkan kaasarääkimist Türi ühiskondlikus elus. Teilt saadud suur häältehulk lubab mul iga kell minna IRLi fraktsiooni liikmete juurde meie probleemidele lahendusi nõutama.

Tänan Teid senise suurepärase koostöö eest, kohtumisteni! Lugupidamisega Kaia Iva, Riigikogu liige

Ka

Sinu kandidaat Järva- ja Viljan

Profile for Tyri Development Agency

06.03.2015 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema märtsikuu Türi Rahvalehte

06.03.2015 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema märtsikuu Türi Rahvalehte