Page 1

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE 25. märts 2011

Türi hariduselu

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE 25. märts 2011

www.tyri.ee/rahvaleht

Türi Gümnaasiumi ja Türi Majandusgümnaasiumi tegevus lõpetatakse Kooli tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust. Türi Vallavolikogu võttis 21. märtsil 2011 vastu otsuse nr 16 „Türi valla haridussüsteemi ümberkorraldamise tulemusel Türi Gümnaasiumi ja Türi Majandusgümnaasiumi tegevuse lõpetamine“, mille järgi lõpeb nimetatud koolide tegevus 31. augustil 2011. Õigus haridusele on Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi igaühe põhiõigus, seetõttu kohustab meie põhiseadus riiki ja kohalikke omavalitsusi hariduse andmiseks ülal pidama vajalikul arvul koole. Kohaliku omavalitsuse kooli – munitsipaalkooli pidajaks on vald või linn, siit tuleb ka „kooli pidaja“ mõiste, mida palju kasutatakse. Seega, kui Türi Vallavolikogu otsustas 2010. aasta aprillis muuta valla hariduskorralduslikku süsteemi eesmärgiga lõpetada praeguste linna gümnaaasiumide tegevus ning asutada kaks uut kooli, võttis Türi vald endale samas ka kohustuse jälgida, et hariduse andmise võimalused Türi linnas jätkuksid, loodetavasti veel paremini. Kui Haridus- ja Teadusministeerium 7. märtsil 2011 Türi Põhikoolile ja Türi Ühisgümnaasiumile koolitusload väljastas, oli see konkreetne ja selge signaal koolituslubade saamise nimel töötanutele – pikka aega kestnud mahukas töö on heaks kiidetud ning eelnevaid tegevusi tunnustatud.

Mis on koolitusluba? Koolitusluba on dokument, mis annab vallale või linnale õiguse vastavas koolis koolitusloal märgitud haridustasemetel või põhikooli kooliastmetel koolitustegevust korraldada. Koolitusloa saamise taotluse esitab kooli pidaja haridus- ja teadusministrile vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust. Uue kooli asutamisel ja koolitusloa esmakordsel taotlemisel väljastatakse tähtajaline koolitusluba kehtivusega kuni viis õppeaastat. Tähtajalise koolitusloa kehtivuse jooksul korralda-

takse riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. Kui riikliku järelevalve käigus ettekirjutusi ei tehta, väljastab haridus- ja teadusminister uue koolitusloa tähtajatult. Haridus- ja teadusminister väljastas Türi koolidele koolitusload tähtajaga 31. august 2013, seega saab nende alusel õppetööd korraldada kahel järgneval õppeaastal. Miks ei antud näiteks viieaastast koolitusluba? Minister põhjendab oma otsust sellega, et ühisgümnaasiumis saab kahe aasta lõppedes läbi üleminekuperiood (periood, mille kestel võetakse vastu õpilasi uutele õppekavadele ning samas lõpetavad praegused 10. ja 11. klassid vanade õppekavade alusel) ning seejärel rakendub uus ühisgümnaasiumi õppekava täies ulatuses. Koolituslubade esmakordsel taotlemisel tuli seaduse järgi mõlemal koolil ministeeriumile esitada ainult õppekava kavand, tähtajatu koolitusloa saamiseks tuleb aga õppekavad n-ö lõpuni valmis teha ja täiustada. Täiustuma peab ka muu kooli dokumentatsioon. Seega on koolituslubade saamine küll mingi etapi lõpp, samas aga uue, pingutust nõudva ajajärgu algus.

Türi Põhikool Põhikoolil on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mõttes nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus, ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Koolis on neli osakonda: õppeosakond, majandusosakond, huvitegevuse osakond ja kantselei. Kooli peamised dokumendid leiab lehe ilmumise ajal Türi valla veebilehelt Internetis aadressil www.tyri.ee, hiljemalt 1. maist 2011 alates on koolil oma kodulehekülg. Kooli võetakse õpilasi vas-

Vallavolikogu võttis 21. märtsil vastu otsuse, mille tulemusel lõpetavad 31. augustil tegevuse Türi Gümnaasium ning Türi Majandusgümnaasium. tu haridus- ja teadusministri kehtestatud korras, kooli vastuvõtukord, mille leiate ajalehe 2. leheküljelt, on ministri määrust täiendav ja täpsustav.

on ning kuidas on kavandatud õpilaste vastuvõtt 2011/12. õppeaastaks, saab teada ajalehe 3. ja 4. leheküljelt.

Kuidas edasi? Türi Ühisgümnaasium Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvija võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes. Koolis on kolm osakonda: õppeosakond, majandusosakond ja (tulevikus) õpilaskodu. Kooli peamised dokumendid – põhimäärus, õppekava kavand, vastuvõtu kord jms – leiab lehe ilmumise ajal Türi valla veebilehelt Internetis, hiljemalt 1. maist 2011 on koolil oma koduleht. Missugused mõtted kooli tegevuse ja arenduse suhtes koolil

Järgnevad tegevused on Türi Gümnaasiumil ja Türi Majandusgümnaasiumil seotud nende tegevuse lõppemisega (õppeaasta lõpetamine, varade üleandmine, töötajatega töösuhte lõpetamine jms) ning põhikoolil ja ühisgümnaasiumil kogu personali komplekteerimise ja asutuse töö alustamisega. Uute koolide personali koosseisu 2011/12. õppeaastaks kinnitas Türi Vallavalitsus korraldusega juba 3. jaanuaril. Põhikooli töötajate koosseisus on kõik vajalikud tugispetsialistid, abiõpetajate tegelik vajadus selgub alles õppeaasta alguses. Palju on küsitud, kuidas toimub varade jaotamine ja kes seda otsustab ning kas uute õppekavade rakendamiseks vajalikud investeeringud ikka tehakse. Praeguste linna gümnaasiumide kasutuses oleva vara ja inventari kohta on inventuurid tehtud, uute koolide vajadusest peavad teada andma nende koolide juhid. Kindlasti leidub mahakandmisele kuuluvat (oma aja ära elanud) vara ning sama kindlasti on vajadus uute soetuste järele, mille tingib uutele õppekavadele üleminek. Prioriteetides lepivad valla- ja koolijuhid omavahel kokku. Türi Gümnaasiumi ja Türi Majandusgümnaasiumi arhiivid

antakse üle Türi Vallavalitsusele, selles osas on kõik osapooled omavahel juba plaane ja kokkuleppeid teinud. Uued koolid on ära tellinud õppekirjanduse ja töövihikud, raamatukogude üleminek veel täpsustub. Lapsevanemaid huvitav küsimus on, kuidas toimub õpilaste üleminek ühest koolist teise. Nagu eespool öeldud, praeguste koolide tegevus lõpetatakse, töösuhted lõpetatakse ja arhiivid suletakse jms – seega ka õpilased ei liigu automaatselt ühest koolist teise. Türi Rahvalehe toimetajad on lahkesti lubanud, et hariduse ümberkorraldusega seonduv saab piisavalt leheruumi ka järgmiste kuude lehtedes. Kui uute koolide vastuvõtukorrad ja -tingimused leiab sellest ajalehest, siis praeguste koolide lõpetamisega seonduva juba järgmistest lehtedest. Põhjuseks asjaolu, et koolitusload on nii „värsked“ – enne nende saamist ei hakanud koolide juhid n-ö laskmata karu nahka jagama.

Toitlustamine Koolide lõppemisel lõpevad ka nende koolide sõlmitud lepingud. Siinkohal ei tähenda see, et uutes koolides süüa ei saagi. Saab ikka, uute lepingute tingimustes räägivad asjassepuutuvad pooled omavahel läbi ja sõlmivad uued kokkulepped.

Koolitransport Õpilastransport on üks neist asjaoludest, mis kindlasti

Silvi Lukjanov

muutub. Tänaseks on Türi Vallavalitsus alustanud läbirääkimisi MTÜga Järvamaa Ühistranpordi Keskus, oma visiooni ja soovid õpilastranspordi korralduse kohta ütlevad koolijuhid hiljemalt maikuus. Selleks, et õpilastranspordi korraldust muuta, tuleb muuta ka kirjutatud põhimõtteid ehk teiste sõnadega – töötatakse välja uued alused õpilastele sõidukaartide väljastamiseks ja koolisõidu kulu hüvitamiseks. Eesti Vabariigi haridusseadusega on antud õpilastranspordi korraldamine kohalike omavalitsuste pädevusse, seega on omavalitsus nende reeglite seadmisel autonoomne, ignoreerida ei saa ainult koolikohustuslikkuse ja selle tagamise printsiipi. Õpilastranspordi korraldus muutub ilmselt kõikide valla koolide õpilaste jaoks, ka see info jõuab lehelugejateni järgmiste kuude ajalehe veergudel.

Talgud Türi Vallavalitsusel on plaanis korraldada juunikuus talgupäev või -päevad, et koole pakkimis-, kolimis- ja muudel tegevustel abistada. Kui oma tegevustes nii kaugele jõutakse, teavitatakse sellest ka teisi huvilisi.

TEAVE Täiendavat infot annab abivallavanem haridus-, kultuuri- ja sotsiaalküsimustes Vahur Salom, tel 384 8232 või vahur.salom@tyri.ee.


2

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE 25. märts 2011

Türi Põhikool

Hariduse andmine Türil jätkub

Alustan Betti Alveri sõnadega: „Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb – mitte keegi ei oota.“ Olukorras, kus õpilaste arv väheneb, õpetajate kaader vananeb, rahalisi vahendeid napib, on vaja muudatusi. GARIS PIHELGAS Türi Põhikooli direktor

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus põhikoolis Türi Põhikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on luua igale lapsele võimalus saada oma võimetele vastav hea haridus. Selleks jälgivad õpetajad õpilase arengut ja toimetulekut koolis, selgitavad välja individuaalsed õpivajadused ning kohandavad õpet ja õppemeetodeid õpilaste vajaduste järgi. Hariduslik erivajadus on nii andekus kui ka mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel. Türi Põhikool pakub õpiraskustega õpilastele õpiabirühma tuge, kõneravi, abiõpetaja tuge, õpilaste individuaalset juhendamist, võimalust osaleda pikapäevarühma tegevustes, aineõpetust tasemegruppides, individuaalset õpinõustamist ja võimalust õppida individuaalse õppekava alusel, psühholoogi teenust, õpet lihtsustatud õppekava alusel ning vajadusel koduvõi haiglaõpet. Andekate õpilaste toetamiseks on kool valmis pakkuma individuaalset õppekava (või individuaalseid õpiülesandeid), ettevalmistust olümpiaadideks ja võistlusteks, aineõpetust tasemegruppides, osalemist erinevates projektides ja teaduskoolis, õppekäike ning mitmekesist huvitegevust. Õppekava läbimise hõlbustamiseks on põhikooli tunnijaotusplaani lisatud järgmised valikkursused: informaatika (2. ja 6.-8. klassile), karjääriõpetus 9. klassi õpilastele, ettevõtlikkusõpe 3. ja 5. klassi õpilastele, ettevõtlus 7. ja 8. klassi õpilastele, rütmika 1. klassile ning tantsuõpetus 4. klassi õpilastele. Allikas: Türi Põhikooli õppekava

Võimegi vaidlema jääda, millised muudatused on mõistlikud, vajalikud või möödapääsmatud, ikka arvab üks osa inimestest nii, teine naa ja kolmas-neljas hoopis omamoodi. Tänaseks on otsused tehtud ja tuleb edasi minna. Mõelgem hoopis sellele, milline meie ühine uus kool olema peaks, et seal oleks hea õppida ja õpetada, et vanem võiks hommikul oma järeltulija rahuliku südamega sinna saata ja õhtul pisut targema ja tublimana koju oodata. Türil otsustati jätkata kahe eraldi kooliga – põhikooli ja gümnaasiumiga. Valla juhtide, koolide kollektiivide, õpilaste, lastevanemate ja kõigi Türi inimeste abiga peame jõudma parima tulemuseni, milleks me koos võimelised oleme. Türi Põhikoolis saab olema 600 õpilast ja 80 töötajat ning väga suur arv lapsevanemaid.

Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiala treeneri erialal, kehalise kasvatuse õpetajana töötasin 18 aastat. Seejärel õppisin Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiskasvanute Hariduse Keskuses huvijuhiks ja töötasin huvijuhina 16 aastat, selle aja sisse jäävad ka õpingud

Õpilastel on võimalus tutvuda kõigi oma eakaaslastega, koos õppida, oma huvialadega tegeleda, sõpru ja vaenlasi soetada. Suur osa nende rõõmudest ja muredest koonduvad ühe katuse alla. Kooli töötajad peavad olema valmis nende rõõme jagama, neid ära kuulama, nende probleeme lahendama, neid õpetama ja kasvatama, neile erinevates olukordades toeks olema. Õpilaste vastuvõtt uude Türi Põhikooli algab 1. juunist tööpäeviti kell 8–17 Türi Gümnaasiumi hoones. Kõikide õpilaste vanemad peavad vajalikud dokumendid oma laste praegusest koolist välja võtma ja uude kooli astumiseks taotluse esitama. Õppetöö algab 1. septembril kahes majas, I, II ja III klass hakkavad õppima praeguses Türi Gümnaasiumi väikeses majas ja IV–IX klass peamajas. Enamik klasse lähevad uude kooli täies koosseisus, loomulikult kui kõik seda soovivad. Põhikooli osas on praegu kahes koolis 33 klassikomplekti, jääb 29. Kolm paralleeli saab olema IVII klassini, VIII ja IX klassides neli paralleeli. Kui klassides on praegu 11, 13, 15, 16 kuni 26 õpilast, siis sügisest saab klassis olema 18–24 õpilast. Kindlasti on võimalik uude klassi minna koos oma parima sõbra või

sõpradega. Paljudele jääb alles ka nende klassijuhataja. Enamik praegu Türi koolides töötavatest õpetajatest asub tööle ka uutesse koolidesse. Nad on oma tööd seni hästi teinud, ei ole mingit kahtlust, et nad seda ka edaspidi teevad. Õpetajad on erineva kogemusega – äsja kooli lõpetanutest kuni väga pikaajaliste kogemustega pedagoogideni. Kool on õppimise ja õpetamise koht, meie juhtmõtteks võiks olla: „Õpime õpetama ja õpetame õppima“. 1. septembrist alustame õpetamist uue õppekava alusel. Õpetajaid ootab ees suur töö, et ainekavad õppeaasta alguseks valmis oleksid, kohtusime selleks esimest korda 22. märtsil, et üldistes eesmärkides ja põhimõtetes kokku leppida, töörühmad moodustada ja nende juhid valida. Lisaks ainetundidele aitavad õpilasel järje peal püsida konsultatsioonitunnid, õpiabi, pikapäevarühm. Õppida tuleb järjepidevalt, et ei oleks vaja „kahtesid parandada“. Pikemalt puudunud õpilane tuleb kooli jõudmisel järele aidata. Vajaduse korral rakendame lihtsustatud või individuaalset õppekava, koduõpet. Aineõpetajatele asuvad abiks logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog. Õpilaste annete arendamiseks

rakendame tööle erinevad ringid: laulukoorid ja -ansamblid, tantsurühmad; näiteringid; kunsti-, käsitöö-, meisterdamise ringid; spordiringid. Vabal ajal on võimalik kasutada kooli raamatukogu, võimlat jne. I kooliastmes jätkub õpetamine Hea Alguse põhimõtete järgi, mida praegu kasutab Türi Gümnaasium. Majandusgümnaasiumist tulevad õpetajad täiendavad seda avastusõppe meetoditega, mille tulemusel uus kool ja selle õpilased ainult võidavad. III kooliastmes jätkub diferentseeritud õpetamine eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeltes. Paranema hakkavad ka õppimise ja õpetamise tingimused. Suvel remonditakse kolm klassiruumi: keemia-füüsika- ja arvutiklass. Lähiaastateks on planeeritud uue võimla ehitamine, vana ümberehitus ja klassiruumide järkjärguline renoveerimine. Kui kõik see on tehtud, asuvad ka I kooliastme klassid õppima peamajas, saades enda kasutusse koolimaja II korruse. Hariduse andmine Türil jätkub. Analüüsides olukorda, hinnates kõrgelt seni tehtut, seades selgeid sihte ja kindlaid eesmärke, kaasates võimalikult paljusid inimesi, saame uue heal tasemel kooli rajamisega hakkama.

koolijuhikursustel.

ilusad ja meeldejäävad. Eelnev töökogemus on andnud mulle võimaluse õpetada õpilasi igas vanuseastmes, õppida tundma väga erinevate ainete õpetamise metoodikat ja laste vanuselist eripära, andnud meeskonnatöö kogemusi, õpetanud iseennast ja oma tööd analüüsima ning andnud oskuse näha kooli ja koolikollektiivi ühe tervikuna. Õppealajuhatajana tahan pöörata erilist tähelepanu

meeskonnatööle ja suhetele kollektiivis nii õpilaste kui õpetajate vahel. Soovin, et lastevanemad tuleksid kooli heameelega ka siis, kui nende lapsed on juba algklassi east välja kasvanud. Olen ise saanud palju tunnustust, usun, et oskan märgata ka kolleegi pingutusi ja kordaminekuid. Teen endast kõik oleneva, et uues koolis tunneksid end ühtviisi hästi nii õpilased kui ka õpetajad.

ÜLLE TAMMELA Türi Põhikooli õppealajuhataja

Viimased neli aastat olen töötanud klassiõpetajana. Lõpetasin ka Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppekeskuses klassiõpetaja kursuse ja kaitsesin lõputöö. Mulle on antud pedagoogi-metoodiku ametijärk. Kõik kolm tööperioodi on olnud väga


3

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE 25. märts 2011

Türi Ühisgümnaasium

1. septembril 2011 alustab tööd Türi Ühisgümnaasium Uuele koolile on tänaseks lisaks direktorile ja õppealajuhatajale valitud tublid ning töökad õpetajad. Töötajate hulk suureneb veelgi – peagi otsime tugiteenuse- ja haldusspetsialiste, samuti on valimata majandus- ning abipersonal. Alustada päris algusest – see on erakordne võimalus ja suur väljakutse kõigile Türi Ühisgümnaasiumis töötavatele ja õppivatele inimestele. Koolil ei ole veel sümboolikat, lippu, laulu ega mütsi. Koolil ei ole veel traditsioone, siin pole harjumusi ega kirjutamata kokkuleppeid. Kõik jääb meie endi teha. Kuigi – mõni asi on selge ka täna. Meie kool ei tule kindlasti ainult juhtkonna või õpetajate nägu – uus kool tuleb koolipere nägu. See on rõõmus, teotahteline, loov ja algatusvõimeline. Meie koolis peab saama hea hariduse, et noor inimene saaks edaspidises elus hästi hakkama, meie kooli lõpetaja jaoks on olulised isamaa, emakeel ning eestlus, kuid ka eurooplaseks ja maailmakodanikuks olemine. Oleme õnnelikud, et saame uude kooli kaasa väga palju väärtuslikku praegustest Türi koolidest. Õppimine on koolielus kõige

olulisem, kuid see ei saa tähendada vaid riiklikus õppekavas ettenähtud ainete omandamist. Osalemine teaduskoolis ning projektides, aineolümpiaadideks valmistumine, õppekäigud ja projektipäevad, valikained ja konsultatsioonid ning õpinõustaja tugi peavad tagama igale õpilasele tema võimetele vastava hariduse. Individuaalne lähenemine on väga oluline, olgu tegemist eriliselt andeka või mõnes aines õpiabi vajava õpilasega. Samal ajal ei tähenda kool

ainult õppimist, hakkaja õpilasesindus ja põnev huvitegevus on gümnaasiumielu lahutamatud osad. Võimalused on kooliraadio tööks ja koolilehe väljaandmiseks, koorides laulmiseks, rahvatantsuks. Põnev projekt võiks olla näidendi või muusikali kirjutamine ja lavastamine. Erinevad huvialaringid tehnika- või kunstihuvilistele, väitlus- või luuleklubi loomine – võimalusi on väga palju. Head jooksu-, suusa- ja orienteerumisrajad kõrval asuvas

Tolli metsas, väärt staadion ja ujula kooli vahetus läheduses, korralik võimla ning jõusaal – on selge, et ka sport kuulub lahutamatuna kooliellu. Lisades siia loetellu veel mõne toreda sõpruskooli leidmise ning õpilasvahetuseks tingimuste loomise, on väljaspool tunde aktiivset tegevust igaühele. Türi Ühisgümnaasiumist saab hea kool, aga koos Sinu tulekuga muutub ta veel paremaks!

ELLU RUSI direktori kohusetäitja

Õppesuunad ja õppekorraldus Türi Ühisgümnaasiumis Uue kooli kahel esimesel, niinimetatud üleminekuaastal õpitakse korraga kaheksa erineva suuna õppekava alusel: Türi Gümnaasiumist tulevad ühisgümnaasiumisse kaheks aastaks reaal- ja humanitaarsuuna õppurid, Türi Majandusgümnaasiumi õppurid jätkavad aga majandus-, spordi- ja kunstisuunal. Türi Ühisgümnaasiumi 10. klass alustab õppimist uue õppekava järgi ning neil on valida kolme õppesuuna vahel: rakendus-, kunstija loodus-reaalsuund. Koolis on võimalik õppida ka mittestatsionaarses õppes, järgmisel õppeaastal 10. ja 11. klassis, alates ülejärgmisest õppeaastast kõigis gümnaasiumiklassides. Samuti pakub gümnaasium võimalust lõpetada kooli eksternina. Õppetöö ühisgümnaasiumis on korraldatud traditsioonilise aineõppe süsteemis kursustena. Valikainete puhul kasutatakse perioodõpet ning mõnel juhul ka klassideta õpet. Õpilase minimaalne õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 96 kursust (kursus on 35 õppetundi ühes õppeaines). Riikliku õppekava järgi läbivad kõik õpilased 63 kohustuslikku

kursust, neile lisandub 20 kohustuslikku kursust vastavalt valitud õppesuunale. Lisaks saab iga õpilane vabalt valida 13 kursust kooli pakutavatest valikkursustest. Valikkursus rakendub 12 soovija olemasolu korral. Loodus-reaalsuuna eesmärk on süvendada huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. See on suund, kus läbitakse matemaatika laiendatud kursus ning saadakse sügavamad teadmised nii füüsikas, bioloogias kui ka keemias – eesmärgiks tingimuste loomine õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Õppesuunda toetavateks kohustuslikeks kursusteks ongi eelkõige täiendavad tunnid matemaatikas ja loodusainetes, kuid ka võõrkeeltes ja näiteks joonestamises. Õpilase valitavateks kursusteks pakub kool nii suunaaineid täiendavaid kursusi reaal- ja loodusainetes (näiteks programmeerimine, majandusmatemaatika või loogika) kui ka silmaringi laiendavaid (usundi-, karjääri- või riigikaitseõpetus,

majandus või hoopis psühholoogia, meedia või etikett). Õppekava näeb ette ka huvitavaid õppekäike, projekte ja kohtumisi põnevate külalistega. Kunstisuuna peamine ülesanne on kunstis andeka õpilase arengu soodustamine. Tunnetada kunsti mitmekesisust, nihutada piire, mõelda loovalt, kogeda loomingus vabadust – see kõik peaks looma eeldused haridustee jätkamiseks kunsti valdkonnas, aga miks mitte ka kunstiga tegelemiseks lihtsalt iseenda rõõmuks. Lisaks riiklikus õppekavas ette nähtud kursustele on kunstisuunas kohustuslike kursustena võõrkeel, kirjandus ning loomulikult kunstiained: maalimine, joonistamine, modelleerimine. Selliseid kohustuslikke kunstiaineid on kokku 9 kursust, see tähendab 315 tundi gümnaasiumi jooksul. Ilmselgelt on kunsti valdkonda õppides võimalus tutvuda erinevate kunstitehnikate ja – stiilidega, külastada kunstimuuseume, -näitusi ja -galeriisid. Mitmed tegevkunstnikud on andnud nõusoleku pakkuda erinevaid valikkursuseid – fotograafia, arvutigraafika, tarbe-

kunst, mood ja õmbluskunst. Samas ei piirdu õpilase valikud vaid kunstiainetega, võimalik on soovi korral omandada majandusteadmisi, saada karjääri- või projektiõpetust. Rakendussuunda iseloomustavad praktilisema suunitlusega valikained, tehnoloogiaja majandusõpe. See suund pakub võimalusi nii humanitaarsete huvidega õpilastele kui ka neile, kes oma edasistes valikutes veel nii kindlad ei ole. Lisaks üldainetele pakub kool suuremas mahus võõrkeeli, mitmesuguseid sotsiaalaineid (inimene ja õigus, psühholoogia, inimgeograafia, majandus, tehnoloogia ajalugu jne), aga ka joonestamist, loogikat ja informaatikat. Õpilase enda valitavate kursuste loetelu on samuti lai. Humanitaarhuvi puhul võib selleks olla kolmas võõrkeel, usundiõpetus või meediakursus. Praktiliste huvidega õpilastele pakub kool aga kulinaariat või näiteks elektrotehnikat. Eesmärgiks on, et gümnaasiumi lõpetades on õpilane veendunud: minu unistuste (kutse-, kõrg-) kool on just selles valdkonnas.

Päike lubab kevadet Meie jaoks on see kevad eriline. Nimelt lõpetame me pärast lühemat või pikemat vaheaega klassi. Eriline ei ole muidugi klassi lõpetamine iseenesest, vaid see, et tegemist on mittestatsionaarse õppe 10. klassiga. Pole sugugi kerge töö ja pere kõrvalt taas haridust hakata omandama. Ilma hariduseta aga tänapäeva elus hakkama ei saa. Türile loodud mittestatsionaarne õpe on hea võimalus õppida elukoha lähedal. Kuigi siin käiakse ka kaugemalt, on ju rongiliiklus Türile suureks plussiks. Õppetööst rääkides tuleb tunnistada, et iseseisvat tööd tuleb loomulikult rohkem teha, kui statsionaarses õppes. Hea on aga see, et kolmel päeval nädalas toimuvad ainetunnid samal moel kui tavalises gümnaasiumis – on nii loenguid, seminare, arutlusi kui ka kontrolltöid, kirjandeid ning ülesannete lahendamisi. Tähtsaks peame seda, et kõiki tunde siin annavad õpetajad, kes õpetavad ka statsionaarses õppes. Seega on nad väga hästi kursis kõige sellega, mida tavalises gümnaasiumis nõutakse, ning oskavad meid kooli lõpetamiseks ja riigieksamiteks ette valmistada. Meie klass ei ole suur, õpetajatel on aega ja tahtmist õpilastega individuaalselt tegeleda, nad on alati valmis meie küsimustele vastama ning leiavad lisaaega, et uuesti selgitada mõnd arusaamatut valemit või reeglit. See aasta on tõepoolest olnud eripalgeline kogu meie klassi jaoks. Uuesti kooli ja õppimisega harjuda ei olegi nii lihtne. Üht aga võime kindlasti soovitada, kui kahtled, kas jätkata õpinguid või mitte – siis ära enam mõtle, tule ja too oma dokumendid kooli ning hakkame sügisest Türi Ühisgümnaasiumi täieõiguslike õpilastena koos õppima!

MITTESTATSIONAARSE ÕPPE 10. KLASSI ÕPILASED

Sisseastumine Türi Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi 2011/2012. õppeaastal võetakse Türi Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi vastu kõik selleks soovi avaldanud sel kevadel Türi Gümnaasiumi ja Türi Majandusgümnaasiumi 10. ja 11. klassi lõpetanud õpilased, kes on õppenõukogu otsusega üle viidud järgmisesse klassi. Kõik õpilased jätkavad õpinguid valitud õppesuundades. Vajalikud dokumendid on: 1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus; 2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument (alla 18-aastaste õpilaste puhul); 3) õpilase tervisekaart; 4) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte; 5) eelmisest koolist väljastatud klassitunnistus või õpinguraamat, mis on kinnitatud direktori allkirja ja kooli pitseriga; 6) õpilase 2 fotot (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks). Taotleja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena. Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad ning kinnitab need. Mittestatsionaarsesse õppesse vastuvõtmiseks esitatakse taotlus 10. septembriks 2011.


4

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE 25. märts 2011

Türi Ühisgümnaasiumisse vastuvõtmine

Sisseastumiskatsed Türi Ühisgümnaasiumi 10. klassi Sisseastumiskatsed 10. klassi rakendus-, kunsti- ja loodus-reaalsuunda toimuvad 11. mail 2011 Türil aadressil Tolli tn 62. Katsete sooritaja saab valida temale sobiva kellaaja (12.00, 14.00 või 16.00). Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja 9. klassi klassitunnistus (või selle koopia). Kunstisuuna õpilased võivad tutvustuseks kaa-

sa võtta oma varasemaid töid. Vabariiklikele aineolümpiaadidele kutsutud õpilased võetakse vastu katseteta, neil palume kaasa võtta vaid klassitunnistus. Kandideerida saab mitmesse suunda, kuid katsetel tuleb märkida esimene eelistus. Kõik kandidaadid sooritavad matemaatika, eesti keele ja valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) koondtesti.

Loodus-reaalsuunas on lisaks test loodus- ja reaalainetes (füüsika, keemia, geograafia, bioloogia). Rakendussuunda kandideerijad teevad silmaringitesti. Kunstisuunas lisandub praktiline kunstikatse. Täpsem informatsioon Türi valla veebilehel, telefonil 384 8565 või e-posti aadressil tyriyg@tyri.ee

25.03.2011 - Türi Rahvalehe lisaleht Hariduselu  

Tere tulemast lugema Türi Rahvalehe vahel 2011. aasta märtsikuus ilmunud lisalehte Hariduselu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you