Page 1

Tyresรถ i siffror 2012


Landareal

69 km

2

Inv책nare per km2

626

2


Innehåll

Befolkning

5

Barn, skola och utbildning

9

Sysselsättning

13

Kultur och fritid

17

Social service

19

Bostäder

20

Miljö

21

Ekonomi

22

Kommunfullmäktige

23

3


4


Befolkning foLkmängd 1950–2011 45 000

43 328 39 071 33 973 31 061

30 000

27 112

15 000 6 012 3 169

0 1950

1960

1970

1980

1990

2000

2011 Källa SCB

foLkmängdsförändrIng 2011 Födda Döda Inflyttningar Utflyttningar folkökning

män kvinnor 234 207 153 108 1 262 1 281 1 160 1 184 +183 +196

Totalt 441 261 2 543 2 344 +379 Källa SCB 5


BefoLknIng 2011

Tyresö stockholms län riket 43 328 2 091 473 9 482 855

Folkmängd därav andel (%) Kvinnor Män Gifta Skilda Utländsk bakgrund Utrikes födda Utländska medborgare Medelålder

50,1 49,9 34,1 9,9 19,4 14,5 6,5 38,5

50,5 49,5 31,9 10,3 28,9 21,7 10,0 38,9

50,2 49,8 33,9 9,6 19,6 15,1 6,9 41,1 Källa SCB

ÅLdersfördeLnIng 2011 Tyresö 15,9 %

Stockholms län 25,2 %

15,2 %

21,6 %

Riket 18,8 %

20,2 % 0–17 år 18–64 år

6

58,9 %

63,2 %

60,9 %

65– år

Källa SCB


AnTAL InvÅnAre fördeL Ade pÅ BosTAdsomrÅden område Trollbäcken Lindalen Bollmora Krusboda Öringe Tyresö Strand Brevik Raksta, Solberga, Bergholm Totalt

2000 11 513 1 383 14 964 3 815 2 590 2 306 1 751 674 39 071

2005 11 795 1 720 15 017 3 725 2 560 3 421 2 033 797 41 134

2011 12 356 1 866 15 407 3 807 2 520 4 057 2 322 917 43 328

Restförda*: 2000: 75 invånare 2005: 66 invånare 2011: 76 invånare * På församlingen skrivna men inte folkbokförda på någon fastighet som kan hänföras till ett speciellt delområde eller bostadsområde.

Källa SCB

Tyresö kommuns facebooksida hade 4 034 som gillade sidan i december 2011. 7


8


Barn, skola och utbildning AnTAL BArn och eLever, under höstterminen folkbokförda i kommunen Förskola (0–5 år) Familjedaghem (0–5 år) varav vård av eget barn Fritidshem (6–10 år) Förskoleklass (6 år) Grundskola inkl. särskola varav, skolår 1–5 varav, skolår 6 varav, skolår 7–9 Gymnasieskola inkl. särskola

2000 2 055 248 –* 2 219 627 5 323 –* –* –* 1 744

2005 2 458 156 –* 2 016 574 6 216 3 177 773 2 266 2 131

2011 2 751 133 32 2 551 648 5 459 3 088 570 1 800 1 978

* Uppgifter saknas.

sk ApAnde skoL A Skapande skola – satsningen 2011/2012, kr* Elever som fick del av satsningen under höstterminen

2011 690 000 823

* Statlig satsning med bidrag från Kulturrådet för två år.

9


AnTAL skoLor, förskoLor och fAmIL jedAghem Antal Kommunala förskolor Enskilda förskolor Kommunala familjedaghem Enskilda familjedaghem Kommunala grundskolor Friskolor Kommunal gymnasieskola

2000 25 –* –* –* 14 1 1

2005 27 12 6 12 14 2 1

2011 23 17 1 13 13 3 1

* Uppgifter saknas

nATurskoL An Under 2011 har naturskolan vid 91 tillfällen undervisat följande grupper: • 1 530 elever från i huvudsak åk 2, 5 och 9 har besökt naturskolan på temadagar • 75 SFI-elever har gått på naturguidningar • 90 elever från förskolan, åk 2 och 3 har varit med på äventyrsdagar • 6 fortbildningar för förskole- och grundskolepersonal har genomförts med sammanlagt 100 deltagare • Två öppna arrangemang har genomförts med sammanlagt 50 deltagare; en familjedag med vattenhåvning i Kolardammarna och en slåtterdag i Ahlstorp. 10


90

90

80

80

70

70

60

60

50

Förskolor

50 Grundskolor

Familjedaghem

30

40 81,2 % 30

20

20

Kommunala

10

10

Enskilda

0

Friskolor Män

40

0

42,5 %

Män

57,5 %

Kvinnor

7,1 %

92,9 %

18,8 %

Totalt

Kvinnor

BefoLknIngen efTer uTBILdnIngsnIvÅ 31 december 2011, avser 20–64 år. Procent 100

Män

Kvinnor

Totalt

90 80 70 60 50 40 Eftergymnasial utbildning

30

Gymnasial utbildning

20

Förgymnasial utbildning

10

Uppgift saknas

0 SÖ

ET RIK T NE

RE

TY

ET RIK T NE LÄ SÖ RE

TY

ET RIK T NE

RE

TY

Källa SCB

11


12


Sysselsättning sAmmAnräknAd förvärvsInkomsT 2010 Antal kronor i 1000-tal, avser 20–64 år.

medelinkomst Tyresö Länet Riket

män kvinnor 361 271 345 262 299 229

Totalt 316 304 265

män kvinnor 62 62 87 84 84 81

Totalt 62 86 83

förvärvsArBeTAnde 2010* Andel (%) av alla i resp. ålder Tyresö 20–24 år 25–44 år 45–64 år Totalt Tyresö 20–64 år Länet 20–64 år riket 20–64 år

83 78 77

81 76 75

82 77 76

* Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Källa SCB, gäller alla tabeller på denna sida

13


ArBeTsTILLfäLLen I kommunen Dagbefolkning

2000 9 325

2005 9 761

2010 10 413

2000 20 063

2005 19 869

2010 20 857

män kvinnor 2 600 1 972 7 853 7 163

Totalt 4 572 15 016

Dagbefolkning: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen

förvärvsArBeTAnde som Bor I kommunen Nattbefolkning Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

pendLIng 2010 Inpendling ` Utpendling _

Källa SCB, gäller alla tabeller på denna sida

92 procent av Tyresöborna tycker att Tyresö är en attraktiv kommun att bo i och framförallt uppskattar man naturen och kommunikationerna.

14


16

14

12

10

8

6

4

2

0 15 15 14 10 5 5 2 2 2 Okänd bransch

420

Energi och miljö

472

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Tyresö män kvinnor 4 3 3 2 1 1 7 4

Kreditinstitut och försäkringsbolag

Fastighetsverksamhet

3 Information och kommunikation

Antal 20–64 år

Hotell och restauranger

Andel % 20–64 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Därav 20–24 år

Civila myndigheter och försvaret

Personliga och kulturella tjänster, m.m

7 Transport

Tillverkning och utvinning

Företagstjänster

18 Handel

Byggverksamhet

18

Vård och omsorg

% 20

Utbildning

ArBeTssök Ande, mars 2012 Totalt 4 2 1 6 Länet 5 3 2 6

892

riket 7 4 3 11

64 179 369 749 Källa SCB

ArBeTsTILLfäLLen efTer närIngsgren

1 1 1 1 Källa SCB

15


16


Kultur och fritid frITIdsAnL äggnIngAr, maj 2011 Anläggning Badplatser Bangolfbana Bowlinghall Båtklubbar Friluftsgård Fritidsgårdar

Antal 12 2 1 2 1 3

Anläggning Antal Golfbana, 18 hål 1 Gym 6 Gymnastiksalar 10 Gästhamn 1 Idrottsplatser 2 Idrottshallar 7

Anläggning Rackethall Ridskola Simhall Skatepark Tennisbanor Träffpunkter

Antal 1 1 1 1 4 3

kuLTurAkTIvITeTer Antal Besök i Tyresö konsthall Utställningar Elever som deltagit i visning och arbete i bildverkstaden Elever i kulturskolan* Program genomförda i kulturavdelningens regi Besökare offentliga arrangemang varav under 18 år

2009 25 500 10

2010 26 135 8

2011 22 415 8

390 1 000 96 12 900 6 650

240 1 008 101 13 915 7 580

453 1 179 97 15 430 8 250

* Verksamhet utanför skoltid. 17


BIBLIoTek

I kommunen finns tre bibliotek - i Tyresö centrum, Trollbäcken och Tyresö Strand.

Antal Fysiska besök Fysiska besök/invånare Virtuella besök webbsida Bestånd totalt (böcker m.m.) Utlån totalt Utlån e-böcker/media Lån/invånare Programaktiviteter för vuxna och barn

2000 2005 336 915 305 015 8,62 7,42 781 50 031 147 968 126 498 278 890 253 751 2 240 2 596 7,14 6,17 171 401

2011 257 634 6,0 77 398 103 371 234 339 5 642 5,43 290

nATurguIdnIngAr Under 2011 arrangerades 38 naturguidningar. Guidningarna var gratis och ägde rum i olika delar av Tyresös natur. De var anpassade för olika målgrupper och sammanlagt deltog 440 personer.

Tyresö är en av de fem kommuner som boende i stockholms län allra helst vill flytta till. 18


Social service omsorg om funkTIonshIndrAde Antal Personer med insatser bland annat personer i särskilt boende personer med personlig assistent personer med daglig verksamhet

2009 504 122 94 113

2010 541 124 74* 112

2011 589 114 77* 114

* Ny beräkningsgrund. Före 2010 kunde en person räknas fler än en gång.

äLdreomsorg Antal Hemtjänsttimmar Personer med hemtjänst i genomsnitt/mån Platser kommunalt äldreboende** Platser entreprenad** Köpta helårsplatser i andra kommuner

2009 2010 144 170 180 345 438 535 151* 151 89 94 19 29

2011 184 842 505 151 99 20

* Antalet platser efter ombyggnad är 151. ** Det finns fyra äldreboenden i kommunen varav två är privata.

ekonomIskT BIsTÅnd Antal Hushåll med försörjningsstöd

2009 255

2010 292

2011 276 19


Bostäder BosTAdsBesTÅnd Lägenheter och småhus

2000 15 254

2005 16 109

2011 17 364 Källa SCB

nyByggdA BosTäder Nybyggda bostäder

2000 84

2005 177

2011 142 Källa SCB

BosTAdsprognos* uppskattning bostäder: 2012: 300 varav 60 småhus 2013: 300 varav 60 småhus * Givna bygglov

123 650 besök gjordes till kretsloppscentralen petterboda under 2011, det vill säga nästan 400 besök varje öppen dag.

20


Miljö Antal besök under 2011 på kretsloppscentralen Petterboda var 123 650.

renhÅLLnIng Ton Grovavfall Elavfall Farligt avfall - småkemikalier - småbatterier Hushållsavfall Hushållsavfall, kg per invånare

2009 9 469 629 119 5,7 9 309 219

2010 10 802 663 123 12,3 9 466 220

2011 10 716 674 150 10 9 539 220

2010 8,38 2,39 0,87 17,55 35,95

2011 7,68 2,65 0,76 18 39

InsAmL Ade förpAcknIngAr och TIdnIngAr kg per invånare Wellpapp/pappersförpackningar Hårda plastförpackningar* Metallförpackningar Glas** Tidningar

2009 8,47 2,12 0,59 18,77 28,83

* Notera att plastförpackningar avser både hårda och mjuka plastförpackningar, sedan 2008 samlar Förpacknings- och tidningsinsamlingen in båda i en fraktion. ** Insamlingsresultaten inkluderar även insamling från företag (restauranger och storhushåll).

Källa FTI 21


Ekonomi neTTokosTnAder, TKR 2000 Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur (inkl räddningstjänst) 66 273 Vuxenutbildning 40 857 Socialtjänst 304 253 Ungdomsutbildning 564 832 Kultur och fritid 48 265 Övrigt 48 323 summa 1 072 803

2005

95 903 114 693 20 736 28 458 398 774 541 341 783 933 980 073 58 890 82 342 19 566 32 498 1 377 802 1 779 405

Ungdomsutbildning 55 %

2012 betalar vi 31,58 kr per 100 kr beskattningsbar inkomst.

Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur (inkl räddningstjänst) 6 %

Av dessa går:

19,48 till kommunen 12,10 till landstinget 22

Socialtjänst 30 %

Vuxenutbildning 2 % Kultur och fritid 5 % Övrigt 2 %

2011


InTäkTer,

TKR

Skatteintäkter Utjämningssystem etc Fastighetsavgift Statsbidrag maxtaxa Övriga intäkter summa

2000 1 054 000 41 161 0 0 276 421 1 371 582

2005 1 355 891 44 763 0 21 094 319 316 1 741 064

2011 1 721 570 117 735 61 396 19 983 479 746 2 400 430

Kommunfullmäktigevalet 2010 mAndAT I kommunfuLLmäkTIge Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna samtliga partier

män kvinnor 11 10 1 0 3 2 1 1 2 2 7 7 0 2 2 0 27 24

Totalt 21 1 5 2 4 14 2 2 51 Källa SCB 23


24

Grafisk formgivning: Lisbeth Byman Design Foto i visad ordning: Ulf Berglund, Elisabeth Grahn, Ryno Quantz, Lars Fuglesang, Dana Marouf Juni 2012

postadress 135 81 Tyresö Besöksadress Marknadsgränd 2 Telefon 08-5782 91 00 e-post kommun@tyreso.se www.tyreso.se www.facebook.se/tyresokommun

Tyresö i siffror 2012  

Statistik från Tyresö kommun

Tyresö i siffror 2012  

Statistik från Tyresö kommun

Advertisement