Page 1

Tyresรถ i siffror 2013


Innehåll

Landareal

69 km

2

Invånare per km

2

632

2

Befolkning

5

Barn, skola och utbildning

9

Sysselsättning

13

Sociala medier

15

Kultur och fritid

17

Omsorg och socialt stöd

19

Bostäder

20

Miljö

21

Ekonomi

22

Kommunfullmäktige

23

3


Befolkning FOLKMÄNGD 1950–2012 45 000

43 764 39 071 33 973 31 061

30 000

27 112

15 000 6 012 3 169

0 1950

1960

1970

1980

1990

2000

2012 Källa SCB

FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING 2012 Födda Döda Inflyttningar Utflyttningar Folkökning

Män Kvinnor 220 198 131 126 1 430 1 392 1 296 1 250 +223 +214

Totalt 418 257 2 822 2 546 +437 Källa SCB

4

5


BEFOLKNING 2012

Tyresö Stockholms län Riket 43 764 2 127 006 9 555 893

Folkmängd Därav andel (%) Kvinnor Män Gifta Skilda Utländsk bakgrund Utrikes födda Utländska medborgare Medelålder

50,1 49,9 34,4 9,9 19,7 14,6 6,6 38,7

50,4 49,6 31,9 10,3 29,5 22,2 10,1 38,9

50,1 49,9 33,8 9,6 20,1 15,4 7,0 41,2 Källa SCB

16,3 %

Stockholms län 24,8 %

15,4 %

21,5 %

Riket 19,1 %

18–64 år

6

58,9 %

63,1 %

60,7 %

65– år

2010 12 332 1 850 15 220 3 789 2 539 3 978 2 244 931 42 947

2012 12 472 1 862 15 603 3 807 2 500 4 200 2 347 914 43 764

2010: 64 invånare

Källa SCB

20,2 %

2005 11 795 1 720 15 017 3 725 2 560 3 421 2 033 797 41 134

Restförda*: 2005: 66 invånare

* På församlingen skrivna men inte folkbokförda på någon fastighet som kan hänföras till ett speciellt delområde eller bostadsområde.

0–17 år

Område Trollbäcken Lindalen Bollmora Krusboda Öringe Tyresö Strand Brevik Raksta, Solberga, Bergholm Totalt

2012: 59 invånare

ÅLDERSFÖRDELNING 2012 Tyresö

ANTAL INVÅNARE FÖRDEL ADE PÅ BOSTADSOMRÅDEN

Under 2012 vigdes 144 par genom Tyresö kommun, av dessa var 49 par inte folkbokförda i Tyresö. 2011 vigdes 126 par.

Källa SCB 7


Barn, skola och utbildning ANTAL BARN OCH ELEVER, under höstterminen Folkbokförda i kommunen Förskola (0–5 år) Familjedaghem (0–5 år) varav vård av eget barn Fritidshem (6–10 år) Förskoleklass (6 år) Grundskola inkl. särskola varav, skolår 1–5 varav, skolår 6 varav, skolår 7–9 Gymnasieskola inkl. särskola

2005 2 458 156 –* 2 016 574 6 216 3 177 773 2 266 2 131

2010 2 696 153 46 2 377 616 5 424 3 000 568 1 856 2 127

2012 2 739 121 31 2 476 618 5 056 3 160 496 1 400 1 866

* Uppgifter saknas.

SK APANDE SKOL A 2011 2012 Skapande skola – satsningen, kr* 690 000 1 113 000 Elever som fick del av satsningen under höstterminen 823 3 727 * Statlig satsning med bidrag från Kulturrådet för två år.

8

9


ANTAL SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FAMIL JEDAGHEM Antal Kommunala förskolor Enskilda förskolor Kommunala familjedaghem Enskilda familjedaghem Kommunala grundskolor Friskolor Kommunal gymnasieskola

2005 27 12 6 12 14 2 1

2010 23 17 1 13 13 3 1

BEFOLKNINGEN EFTER UTBILDNINGSNIVÅ 2012 22 17 1 9 13 3 1

31 december 2012, avser 20–64 år. Procent Män Kvinnor 100

Totalt

90 80 70 60 50 40 Eftergymnasial utbildning

30

Gymnasial utbildning

20

NATURSKOL AN

Uppgift saknas

0 RIK

ET T

RE

ET T

NE

TY

RIK

NE

ET T

RE

TY

RIK

NE

RE

10

10 TY

Under 2012 har naturskolan vid 83 tillfällen undervisat följande grupper: • 1 500 elever från i huvudsak år 2, 5 och 9 har besökt naturskolan på olika temadagar. • 90 elever från förskolan, år 2 och 3 har varit med på äventyrsdagar. • 7 fortbildningar för förskole- och grundskolepersonal har genomförts med sammanlagt 90 deltagare. • Två öppna arrangemang har genomförts med sammanlagt 50 deltagare; en familjedag med vattenhåvning i Kolardammarna och en slåtterdag vid Ahlstorp.

Förgymnasial utbildning

Källa SCB

Drygt en tredjedel av Tyresös natur är skyddad i form av naturreservat och nationalpark. Det senaste tillskottet är Dyviks lövängars naturreservat.

11


Sysselsättning SAMMANRÄKNAD FÖRVÄRVSINKOMST 2011 Antal kronor i 1000-tal, avser 20–64 år.

Medelinkomst Tyresö Länet Riket

Män Kvinnor 370 281 357 270 311 237

Totalt 326 314 274

Män Kvinnor 63 61 88 85 85 82

Totalt 62 86 84

FÖRVÄRVSARBETANDE 2011* Andel (%) av alla i resp. ålder Tyresö 20–24 år 25–44 år 45–64 år Totalt Tyresö 20–64 år Länet 20–64 år Riket 20–64 år

84 79 79

81 77 75

82 78 77

* Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Källa SCB, gäller alla tabeller på denna sida

12

13


ARBETSTILLFÄLLEN I KOMMUNEN

2000 9 325

Dagbefolkning

2005 9 761

2011 10 724

Sociala medier FACEBOOK

Dagbefolkning: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen

2010 3 412

Antal som gillar Tyresö kommun

FÖRVÄRVSARBETANDE SOM BOR I KOMMUNEN

2000 20 063

Nattbefolkning

2005 19 869

2011 21 160

2011 4 034

2012 4 790

Procentuell fördelning av gilla-markeringar på Tyresö kommuns Facebook-sida Kvinnor 15 12

Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

9 6

PENDLING 2011

Män Kvinnor 2 737 2 016 7 986 7 203

Inpendling ` Utpendling _

Totalt 4 753 15 189

ARBETSSÖK ANDE, mars 2013 Andel % 20–64 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Därav 20–24 år Antal 20–64 år

Tyresö Män Kvinnor 4 4 3 3 2 2 9 6 539

507

Ålder

13–17

0 2 4 6 8 10 12

Totalt 4 3 2 8 1 046

Länet 6 3 2 6

Riket 7 4 3 11

71 214 388 867

18–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65+

Källa Facebook Män

Källa SCB, gäller alla tabeller på denna sida 14

3 0

Tyresö kommun gick med i Facebook 7 oktober 2009

Besöken till bibliotekets webbplats via mobiltelefon har ökat med cirka 65 procent på ett år, de flesta kommer via bibliotekets app.

15


Kultur och fritid FRITIDSANL ÄGGNINGAR, maj 2013 Anläggning Badplatser Bangolfbana Bowlinghall Båtklubbar Friluftsgård Fritidsgårdar

Antal 13 2 1 50 1 3

Anläggning Antal Golfbana, 18 hål 1 Gym 8 Gymnastiksalar 11 Gästhamn 1 Idrottsplatser 2 Idrottshallar 7

Anläggning Rackethall Ridskola Simhall* Skatepark Tennisbanor Träffpunkter

Antal 1 1 2 1 4 3

* Vattenhuset inräknat

KULTURAKTIVITETER Antal Besök i Tyresö konsthall Utställningar Elever som deltagit i visning och arbete i verkstaden Elever i kulturskolan* Program genomförda i egen regi Besökare offentliga arrangemang – varav under 18 år

2010 26 135 8

2011 22 415 8

2012 22 740 8

240 1 008 101 13 915 7 580

453 1 179 97 15 430 8 250

485 1 361 98 16 042 8 291

* Verksamhet utanför skoltid 16

17


ANTAL DELTAGARE I FÖRENINGSLIVET Antal, i åldrarna 7–20 Totalt antal deltagare – varav flickor – varav pojkar

BIBLIOTEK

2010 9 300 4 200 5 100

2011 9 350 4 220 5 130

2012 9 410 4 260 5 150

I kommunen finns tre bibliotek - i Tyresö centrum, Trollbäcken och Tyresö Strand.

Antal Fysiska besök Virtuella besök Mobilbesök Utlån totalt E-boklån Lån/invånare Besök/invånare Kostnad/invånare

2010 2011 294 822 257 634 64 802 77 398 140 4906 254 988 234 339 2 596 5 642 5,9 5,4 8,3 7,7 388 385

2012 243 500 82 423 13 900 256 615 6 209 5,9 7,4 398

NATURGUIDNINGAR Under 2012 arrangerades 44 naturguidningar. Guidningarna är gratis och ägde rum i olika delar av Tyresös natur. Sammanlagt deltog 463 personer. Drygt hälften av guidningarna riktades till särskilda målgrupper, som människor med funktionsnedsättningar, barnvagnsföräldrar och SFI-studenter. 18

Omsorg och socialt stöd OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antal, årsboende Kommunal regi Köpta platser Entreprenad Hemtjänsttimmar Antal

2010 83,0 18,1 6,0

2011 85,2 12,7 6,0

2012 88,2 7,0 6,0

2010 26 518

2011 29 206

2012 24 436

ÄLDREOMSORG Antal Hemtjänsttimmar – varav i kommunal regi – varav i privat regi genom kundval

2010 180 345 122 405 57 940

2011 2012 184 842 197 468 121 871 139 003 62 971 58 465

EKONOMISKT BISTÅND Antal Hushåll med försörjningsstöd

2010 289

2011 276

2012 285

19


Miljö

Bostäder BOSTADSBESTÅND Lägenheter och småhus

2005 16 109

2010 16 551

2012 17 296 Källa SCB

BOSTADSPROGNOS* Uppskattning bostäder: 2013: 250 varav 40 småhus 2014: 250 varav 40 småhus * Givna bygglov

Under 2012 bidrog hushållen i Tyresö med 52 ton matavfall. På den mängd matavfall kan en biogasdriven bil köra cirka 7 400 mil.

Antal besök under 2012 på kretsloppscentralen Petterboda var 107 843.

RENHÅLLNING Ton Grovavfall Elavfall Farligt avfall – småkemikalier och -batterier Hushållsavfall Hushållsavfall, kg per invånare Matavfall Matavfall, kg per anslutet hushåll

2010 10 802 663 135,3 9 466 220

2011 10 716 674 160 9 539 220

2012 10 095 596 167 9 439 216 52 114,79

2011 7,68 2,65 0,76 18,00 39,00

2012 8,46 2,80 0,77 17,37 34,30

INSAML ADE FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR Kg per invånare Wellpapp/papper Plast Metall Glas Tidningar

2010 8,38 2,39 0,87 17,55 35,95

Källa FTI 20

21


Ekonomi NETTOKOSTNADER,

TKR 2005 Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur (inklusive räddningstjänst) 95 903 Vuxenutbildning 20 736 Socialtjänst* 398 774 Barn- och ungdomsutbildning 783 933 Kultur och fritid 58 890 Övrigt 19 566 Summa 1 377 802

2010

2012

109 547 117 134 27 123 28 817 534 098 568 687 978 573 1 056 439 78 105 89 222 34 318 41 233 1 761 764 1 901 532

* Innefattar bland annat äldre, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, barn och familj.

INTÄKTER,

TKR

Skatteintäkter Utjämningssystem etc Fastighetsavgift Statsbidrag maxtaxa Övriga intäkter Summa

2005 1 355 891 44 763 0 21 094 319 316 1 741 064

2012 betalar vi 31,58 kr per 100 kr beskattningsbar inkomst.

Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur (inkl räddningstjänst) 6,2 %

Av dessa går:

19,48 till kommunen 12,10 till landstinget

Socialtjänst 29,9 %

Vuxenutbildning 1,5 % Kultur och fritid 4,7 % Övrigt 2,2 %

2012 1 790 535 111 259 65 107 19 619 519 969 2 506 489

Kommunfullmäktigevalet 2010 MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Barn- och ungdomsutbildning 55,6 %

2010 1 665 931 108 296 60 128 20 336 445 753 2 300 444

Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Samtliga partier

Män Kvinnor 11 10 1 0 3 2 1 1 2 2 7 7 0 2 2 0 27 24

Totalt 21 1 5 2 4 14 2 2 51 Källa SCB

22

23


24

Grafisk formgivning: Lisbeth Byman Design Foto: Susanne Walström, Hannes Söderlund/Bildarkivet.se, Ryno Quantz, Håkan Lindgren, Johan Margulis/Bildarkivet.se Juni 2013

Postadress 135 81 Tyresö Besöksadress Marknadsgränd 2 Telefon 08-5782 91 00 E-post kommun@tyreso.se www.tyreso.se www.facebook.se/tyresokommun

Tyresö i siffror 2013  
Tyresö i siffror 2013  
Advertisement