Page 1

Tyresรถ i siffror 2009

1


2


Innehåll

Befolkning

5

Bostäder

9

Sysselsättning

10

Social service

13

Barn, skola och utbildning

15

Kultur och fritid

19

Miljöstatistik

21

Ekonomi

22

Kommunfullmäktige

23

3


Landareal

69 km

2

Inv책nare per km2

609

4


Befolkning folkmängd 2001–2008 År 2001 2002 2003 2004

Antal 39 434 39 720 40 097 40 605

År 2005 2006 2007 2008

Antal 41 134 41 476 42 047 42 332 Källa SCB

Folkmängdsförändring 2008 Män Kvinnor Födda 248 266 Döda 132 125 Inflyttningar 1 196 1 228 Utflyttningar 1 157 1 237 Folkökning +155 +132

Totalt 514 257 2 424 2 394 +287 Källa SCB

5


Befolkning 2008 Folkmängd

Tyresö Stockholms län Riket 42 332 1 981 263 9 256 347

Därav andel (%) Kvinnor 50,2 50,6 Män 49,8 49,4 0–17 år 26,2 21,8 18–64 år 59,7 63,8 65– år 14,1 14,4 Gifta 34,3 31,9 Skilda 9,9 10,3 Utländsk bakgrund 18,6 26,9 Utrikes födda 13,8 20,2 Utländska medborgare 6,2 8,9 Medelålder 37,8 39,0

50,3 49,7 20,8 61,4 17,8 34,1 9,4 17,9 13,8 6,1 41,0 Källa SCB

6


Antal invånare fördelade på bostadsområden Område Bollmora Trollbäcken Tyresö Strand Krusboda Öringe Brevikshalvön Lindalen Raksta, Solberga, Bergholm

Totalt 15 065 12 115 3 816 3 772 2 564 2 173 1 821 907

Restförda: 99 invånare

Källa SCB

Av alla Tyresöbor som flyttade under 2008, flyttade 55 procent inom kommunen. 7


8


Bostäder bostadsbestånd,

i småhus* och flerbostadshus

Lägenheter varav småhus* varav flerbostadshus

2006 16 182 8 002 8 180

2007 16 299 8 039 8 260

* Fritidshus ingår ej

2008 16 410 8 098 8 312 Källa SCB

Nybyggda bostäder Småhus Flerbostadshus

2006 41 32

2007 37 80

2008 59 52 Källa SCB

Bostadsprognos 2009: 120 bostäder varav 60 friliggande villor 2010: 350 bostäder varav 60 friliggande villor

9


Sysselsättning Arbetstillfällen i kommunen 2007 Dagbefolkning

10 095

Dagbefolkning: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen

förvärvsarbetande som bor i kommunen 2007 Nattbefolkning

20 800

Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Pendling 2007 Män Kvinnor Inpendling 2 521 1 737 Utpendling 7 827 7 136

Totalt 4 258 14 963

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007 Antal kronor i 1000-tal, avser 20–64 år.

Medelinkomst Män Kvinnor Tyresö 348 250 Länet 332 244 Riket 289 214

Totalt 298 288 252

Källa SCB, gäller alla tabeller på denna sida 10


arbetssök ande, mars 2009 Tyresö Andel % Män Kvinnor 20–64 år 3 2 Öppet arbetslösa 2 2 Program med aktivitetsstöd 1 1 Därav 20–24 år 6 4 Antal 20–64 år 364 302

Totalt Tyresö 3 2 1 5 666

Totalt Totalt Länet Riket 4 6 3 4 1 2 4 10 45 923 304 702 Källa SCB

arbetssök ande, mars 2008 Tyresö Andel % Män Kvinnor 20–64 år 2 2 Öppet arbetslösa 2 2 Program med aktivitetsstöd 0 1 Därav 20–24 år 4 3 Antal 20–64 år 266 274

Totalt Tyresö 2 2 0 4 540

Totalt Totalt Länet Riket 3 4 2 3 1 1 3 6 33 606 205 768 Källa SCB

11


12


Social service Handik appomsorg 2008 Antal Personer med insatser varav personer i särskilt boende personer med personlig assistent personer med daglig verksamhet

2006 471

2007 480

2008 498

121 81 96

114 94 98

126 82 111

Antal 2006 Hemtjänsttimmar 134 934 Personer med hemtjänst i genomsnitt/mån 317 Platser kommunalt äldreboende 176 Platser entreprenad 59 Köpta helårsplatser i andra kommuner 12

2007 148 692

2008 130 953

354 176 59 14

ca 400 159 84 17

2007 196

2008 199

Äldreomsorg 2008

Ekonomiskt bistånd 2008 Antal Hushåll med försörjningsstöd

2006 213

13


14


Barn, skola och utbildning Antal Barn och elever, under höstterminen Folkbokförda i kommunen Förskola (0–5 år) Familjedaghem (0–5 år) varav vård av eget barn

2006 2 506 160 12

2007 2 570 146 21

2008 2 623 147 47

Fritidshem (6–10 år) Förskoleklass (6 år)

2 085 570

2 122 586

2 240 * 628 **

Grundskola inkl. särskola varav, skolår 1–5 varav, skolår 6 varav, skolår 7–9

5 684 2 916 678 2 090

5 627 2 866 638 2 123

5 502 2 917 575 2 010

Gymnasieskola inkl. särskola

1 977

2 025

2 075

* 76 % av Tyresös 2946 barn i gruppen 6-10 år går i fritidshem ** 98,1 % av totalt 640 6-åringar går i förskoleklass

Fruktsamheten i Tyresö är högre än i riket. År 2008 var snittet 2,14 barn per kvinna i Tyresö, 1,91 i riket. 15


Antal skolor och famil jedaghem

Kommunala förskolor Enskilda förskolor

Antal 23 17

Kommunala familjedaghem Enskilda familjedaghem

1 14

Kommunala grundskolor Friskolor

14 3

Kommunal gymnasieskola Enskild gymnasieskola*

1 1

Procent 100

93,3 % 82,4 %

80 60 40

Kommunala 57,5 %

Enskilda 42,5 %

Friskolor 17,6 %

20 6,7 % 0 Förskolor

Familjedaghem

Grundskolor

* Från och med mars 2009 finns inte någon enskild gymnasieskola i Tyresö. 16


Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2008, avser 20–64 år.

Utbildningsnivå, %, Tyresö Män Kvinnor Förgymnasial utbildning 15 12 Gymnasial utbildning 52 50 Eftergymnasial utbildning 31 37 Uppgift saknas 2 1

Totalt 14 51 34 1

Utbildningsnivå, %, Länet Män Kvinnor Förgymnasial utbildning 15 12 Gymnasial utbildning 42 40 Eftergymnasial utbildning 41 46 Uppgift saknas 3 2

Totalt 13 41 43 2

Utbildningsnivå, %, Riket Män Kvinnor Förgymnasial utbildning 17 13 Gymnasial utbildning 50 46 Eftergymnasial utbildning 31 39 Uppgift saknas 2 2

Totalt 15 48 35 2 Källa SCB

17


18


Kultur och fritid bibliotek

I kommunen finns tre bibliotek - i Tyresö Centrum, Trollbäcken och Tyresö Strand.

Fysiska besök Fysiska besök/innevånare Virtuella besök webbsida Bestånd totalt (böcker m.m.) Utlån totalt Lån/innevånare

2006 312 038 7,59 32 223 121 700 251 553 6,11

2007 286 221 6,78 66 166 112 067 248 541 5,88

2008 281 071 6,64 88 895 113 493 261 022 6,17

Biblioteket genomförde 449 programaktiviteter 2008 för barn och barn med föräldrar.

fritidsanl äggningar, maj 2009 Anläggning Badplatser Bangolfbana Bowlinghall Båtklubbar Friluftsgård Fritidsgårdar

Antal 13 2 1 2 1 3

Anläggning Antal Golfbana, 18 hål 1 Gym 6 Gymnastiksalar 10 Gästhamn 1 Idrottsplatser 2 Idrottshallar 7

Anläggning Rackethall Ridskola Simhall Tennisbanor Träffpunkter

Antal 1 1 1 4 2

19


kulturaktiviteter under 2008 Antal Besök i Tyresö konsthall Utställningar Elever som deltagit i visning och arbete i bildverkstaden Elever i kulturskolan* Elever i kulturskolans skolprojekt** Program genomförda i kulturavdelningens regi Besökare offentliga arrangemang varav under 18 år Besökare i kulturarrangemang i förskola och skola år 1–9 * Verksamhet utanför skoltid ** Verksamhet under skoltid

20

2007 29 400 9

2008 24 000 10

583 985 750 111 8 587 4 491

350 994 480 137 11 080 6 050

4 656

3 651

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter.

Läs mer på www.sodertornskommunerna.se/ nyckeltal


Miljöstatistik Antal besök under 2008 på kretsloppscentralen Petterboda var 70 763.

renhållning Ton Grovavfall Elavfall Farligt avfall - småkemikalier - småbatterier Hushållsavfall

2006 7 944 578 127 8,9 9 357

2007 7 272 675 114 6,7 8 834

2008 7 593 546 184 7,2 9 332

2006 226

2007 210

2008 220

Hushållsavfall KG per invånare

Hushållsavfall

insamlade förpackningar och tidningar

Kg per invånare

2007 2008

Wellpapp/ Hårda Metall- pappersförp. plastförp. förp. Glas Tidningar 11,89 1,15 0,61 16,74 51,54 11,12 1,44 0,80 17,78 44,94 Källa FTI

21


Ekonomi Nettokostnader,

mkr

Förskola, skola, gymnasium 917,6 Socialtjänst 473,6 Kultur och fritid 72,5 Gata, park och stadsbyggnad 66,1 Vuxenutbildning 26,0 Övrigt 79,0 Summa 1 634,8

Förskola, skola, gymnasium 56,1 % Gata, park och stadsbyggnad 4,0 % Vuxenutbildning 1,6 %

Socialtjänst 29,0 %

Kultur och fritid 4,4 % Övrigt 4,8 %

INTÄKTER,

mkr

Skatteintäkter Statsbidrag maxtaxa Övriga intäkter Summa

22

1 589,6 21,2 371,8 1 982,6


Kommunfullmäktigevalet 2006 Mandat i kommunfullmäktige Män Kvinnor Moderata samlingspartiet 13 9 Centerpartiet 1 1 Folkpartiet liberalerna 2 2 Kristdemokraterna 2 0 Miljöpartiet de gröna 1 2 Socialdemokraterna 8 8 Vänsterpartiet 0 2 Samtliga partier 27 24

Totalt 22 2 4 2 3 16 2 51 Källa SCB

2009 betalar vi 31,58 kr per 100 kr beskattningsbar inkomst. Av dessa går:

19,48 till kommunen 12,10 till landsting 23


Grafisk formgivning: Lisbeth Byman Design Foto: Håkan Lindgren Juni 2009

Postadress 135 81 Tyresö Besöksadress Marknadsgränd 2 Telefon 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94 E-post kommun@tyreso.se www.tyreso.se 24

Tyresö i siffror 2009  

Statistikuppgifter om Tyresö kommun

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you