Page 1

nr 3  oktober 2009 Foto lars fuglesang

Information, nyheter och evenemangstips från Tyresö kommun

De gör klipp på Tyresö gymnasium SID 2 Trafikutställning i Servicecenter

Vecka 41 delar vi ut reflexer vid skolor och busshållplatser Fredrik Gillgren på Fårdala skola inväntar en "Vandrande skolbuss" vid en av de speciella busshållplatserna.

foto elisabeth grahn

n Besök Tyresö kommuns ut­ ställning om trafik och till­gänglighet. Utställningen visas i samband med Europeiska trafikantveckan och till den 2 oktober. Utställningen handlar om Tyresös kollektivtrafik, tra­ fiksäkerhet och om hur Tyresö blir tillgängligt för alla. Se också blivande planarki­ tekten Christian Nützels ex­ ampensarbete om ett spännan­ de framtida färdsätt i Tyresös luftrum – spårbilar.

Tyresö – trafiksäkert!

Av landets 290 kommuner är Tyresö bland de klart bästa vad gäller trafiksäkerhet. n Tyresö har flera år i rad ham­ nat bland de trafiksäkraste kommun­erna i Sverige. Antalet person­skador i vägtrafik­olyckor var 12,6 per 10 000 invånare är 2008, vilket kan jämföras med snittet för hela riket som var 29. – Det är resultatet av ett lång­ siktigt, målmedvetet arbete, säger Åke Skoglund, chef för tekniska kontoret på Tyresö kommun. Sedan början på 90-talet har kommunen byggt sex rondeller och anlagt minirondeller och skyddade avlämningsplatser vid skolorna. – Kommunen har också arbe­ tat systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafi­ ken, säger Åke Skoglund som en förklaring till att antalet trafik­ olyckor minskat. 30-zoner har införts i flera om­ råden. Vid Tyresös mest trafike­ rade övergångsställen finns nu farthinder för att dämpa hastig­ heten. Åk kollektivt!

Kollektivtrafiken har också en positiv påverkan på trafik­säker­ heten – och på miljön förstås. Fler

infartsparkeringar är därför en viktig del i planeringen. Ett spännande framtida färd­ sätt är så kallade spårbilar, som är ett datoriserat transportsätt ovan mark. I den utställning i Service­ center som visas till den 2 oktober kan man läsa mer om vad detta innebär.

Ur "Så gör prinsessor".  FOTO BOULEVARDTEATERN

Höstlov på Kvarnhjulet!

Fler åtgärder 2010

Under 2010 arbetar kommunen för att höja trafiksäkerheten ytter­ ligare: n Ny cirkulationsplats samt ett nytt busstorg vid Alléplan. n Ny cirkulationsplats vid Brak­ marsvägen längs Tyresövägen. n Ny infart från Tyresövägen med cirkulationsplats vid Dal­ gränd minskar belastningen på intilliggande vägar. n Varvsvägen, Måsvägen och Orrnäset får nya gång- och ­cykelvägar. n Nya 30-zoner införs. Se vilka områden det gäller på tyreso.se/trafik. Säkra skolvägar

En annan åtgärd för att minska olycksrisker vid skolor – och

Nya infarter från motorvägen ska minska belastningen på trafiken genom Tyresö centrum. foto Johanna östhem

främja folkhälsan – är vandrande skolbussar. Det är ett organiserat samgående av flera familjer som turas om att gå eller cykla med sina och andras barn till skolan. Ett tillgängligt Tyresö

I all trafikplanering tas hänsyn till de som har något funktionshin­ der. Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger kommunen, entreprenö­

rer och byggherrar anvisningar hur vi kan skapa ett Tyresö till­ gängligt för funktionshindrade. fakta

År 2007 var antalet personskador i vägtrafikoyckor i Tyresö per 10 000 invånare bara 7,2. Då var Tyresö näst trafiksäkrast i landet. (Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA)

missa inte nya tyreso.se – bästa kommunala webbplatsen i sverige

n Under höstlovet kommer hjulen snurra fort på Kvarn­ hjulet vid Nyboda skola. Det blir hip-hopfest, klas­ sisk konsert, barnteater, mim­ verkstad med en av Sveriges bästa mimare och skapande verksamhet. Kom och pimpa en cool mössa till dig själv eller fixa en personlig ram att ge bort. Kan­ ske kan du prova det där vackra instrumentet du alltid velat prova? Eller kom hit bara för att fika! Höstlovsprogram med alla evenemang finns att hämta på Servicecenter samt på bibliote­ ken från vecka 42. Du kan också ladda ner pro­ grammet från kommunens webbplats ­tyreso.se/hostlov.


Anhörigdagen 6 oktober n Du som hjälper eller vårdar en anhörig uppmärksammas tisda­ gen den 6 oktober – den Natio­ nella Anhörigdagen. Då ordnas en rad aktiviteter på Björkbackens äldre­centrum. Träffa representanter från kommun, organisationer och ­företag. Lyssna på föredrag och se vår utställning. Vi bjuder på kaffe

Ansvarig utgivare

Karin Hassler, karin.hassler @tyreso.se Produktion

Informationsenheten, info@tyreso.se Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

Marknadsgränd 2, Tyresö Centrum Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94 kommun@tyreso.se www.tyreso.se

och tårta och det är gratis entré. Platsen är Björkbackens äldre­ centrum, restaurang Lyktan på Bollmoravägen 28 D. Vi håller öppet 13.30–16.00 – kom och gå som du vill! Välkommen! Vill du veta mer kan du kon­ takta anhörigkonsulent Marita Westblom, tel 5782 92 73, marita.westblom@tyreso.se.

Grönt och skönt i Tyresö Vad är det bästa med Tyresö? ”Närheten till naturen”, är det vanligaste svaret när Tyresöborna får frågan. För att Tyresö som ­helhet ska vara grönt och skönt måste vi hjälpas åt.

n Människor mår bra av att vistas i en grön miljö. De gröna stråken bjuder på avkoppling, upplevel­ ser, lek och är viktiga som sociala mötes­platser. Kommunens arbete med den gröna miljön är både säsongsbe­ tonad och långsiktig. Vi kan alla hjälpas åt för att hålla snyggt och för att även kommande generatio­ ner ska få njuta av Tyresös natur. Skräp skapar otrygghet

En nedskräpad plats drar snabbt till sig mer skräp, många undviker är vara där och platsen blir ett otryggt ställe. Skräpet kan verka oskyldigt, till exempel komposter­ bart löv och ris som lagts på kom­ munal mark. Men högen inbjuder folk till att slänga andra saker där,

till exempel skrotade cyklar. Det ser ju redan skräpigt ut. Därför är det viktigt att föränd­ ra attityderna till nedskräpning. Antalet papperkorgar har i år utö­ kats till nästan 400 stycken för att ingen ska lockas att kasta skräp på marken bara för att de inte ser ­någon papperkorg. – Extra stora papperskorgar har satts upp i centrumområ­ dena. Våra van­ liga papperskor­ gar kan nu också användas för Mikael hundbajs, det be­ Svan hövs inte speci­ ella hundlatriner längre, berättar Mikael Svan som är parkchef i ­Tyresö kommun. Han basar bland annat för ett tiotal anställda som varje morgon plockar skräp runt om i kommu­ nen. Under sommarmånaderna finns personal ute även under hel­ gerna.

fakta

Tyresös grönytor i framtiden I år har en ny grönplan tagits fram. Grönplanen innehåller förslag till åtgärder som berör kommunens parkmark, trafiknära ytor och naturmark. Säker och trygg lek Tyresös lekparker underhålls löpande och besiktigas en gång om året. Lekplatserna i Vårlökspar-

ken och Rödingevägen vid skånelängorna och Grepvägens lekplats rustas upp nu under hösten. En ny lekplats vid Trädgårdsbruket blir klar senare i höst. Så blir du av med ris Fram till 11 oktober kan du på helgerna lämna risavfall på ristippen på Mediavägen. På Petterboda kretsloppscentral kan du lämna ris året runt.

Kommunens arbete med vår utemiljö är både säsongsbetonat och långsiktigt. foto Mik ael Rönnvall

Så här ska det inte se ut på telestolparna.

Skolor hjälper till

för att utomhusmiljön ska kännas trygg under den mörka årstiden, säger Mikael Svan.

– På våren får vi välkommen för­ stärkning av skolungdomar och föreningar. Skolorna arbetar mål­ medvetet och långsiktigt med att hålla Tyresö rent vilket känns mycket positivt inför framtiden, berömmer Mikael Svan: – Samarbetet med Tyresös ­skolor är central i det långsiktiga arbetet med att förändra attity­ derna till nedskräpning. En annan variant av nedskräp­ ning är otillåtna uppspikade flyg­ blad på el- och telestolpar. – Vi har fått många klagomål från kommuninvånare om detta så under försommaren rensade vi bort det mesta av den här typen av affischering. Det passar inte in i våra omgivningar, och vi hoppas

slippa se mer av denna skräpiga reklam, säger Mikael Svan. Skötsel året runt

Kommunen arbetar året runt med underhåll och tillsyn av ut­ omhusmiljön för att den ska vara så trivsam som möjligt. Under våren storstädas parker och grönområden, på sommaren klipps gräs, planteras blommor och ogräs rensas bort. Friluftsbad, bollplaner, motionsspår och vand­ ringsleder städas och underhålls. På vintern är det naturvård som gäller – till exempel trädfäll­ ning, beskärning och röjning längs gång-, cykel- och bilvägar. – Vi försöker hålla sikten fri runt gatubelysningar och buss­ hållplatser. Det betyder mycket

Alla kan hjälpas åt

Alla kan utan större ansträngning hjälpa till att hålla Tyresö snyggt och tryggt. Använd papperskor­ gar och plocka upp efter hunden. Det är förbjudet att lägga av­ verkade stubbar och liknande på kommunal mark och husägare ska hålla sikten fri runt tomten. – Vi vill gärna att Tyresöborna hör av sig till oss och berättar om var de tycker det är långt mellan papperskorgarna. Medborgarnas synpunkter och idéer är värdefulla i vårt arbete för att förbättra ute­ miljön och trivseln i kommunen, betonar Mikael Svan.

Invigning av nya gymnasieprogram Besök Tyresö gymnasium fredag 21 oktober kl 17–19. Då är tvprofilen och globetrottern Peter Siepen med och inviger två nya gymnasieprogram.

n För att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft har två nya program startat på Tyresö ­g ymnasium – ­frisörprogrammet samt hotell- och turismprogram­ met. På nya hotell- och turism­ programmet går 23 elever som får möjlighet till internationell ­arbetslivserfarenhet och språk­ kunskaper. Hotell- och turism­ näringen växer och branschen bedömer att det finns behov av

mer arbetskraft framöver. På hantverksprogrammet med frisörinriktning studerar 17 moti­ verade elever för att om tre år kunna gå ut i arbetslivet och ar­ beta som frisörer. Redan har elev­ erna fått prova på flera olika delar i yrket. Klippdockor

Den första terminen arbetar elev­ erna främst på dockor, men snart är de redo att ta emot både mo­ deller och kunder. – Vi har lärt oss jättemycket på kort tid. Det är roligt att få börja arbeta praktiskt med till exempel klippningar och långhårsuppsätt­ ningar, säger eleven Ida Sundell.

Målet med frisörprogrammet är att det ska leda till arbete, antin­ gen som egen företagare eller an­ ställd. Utbildningen ger även be­ hörighet för vidare studier vid universitet och högskola. Förutom att lära sig grunderna i frisöryrket lär sig eleverna make­ up och att arbeta med naglar. Andra viktiga delar är företags­ ekonomi, försäljning, service samt arbetsmiljö. Ökad jämliket

Utbildningen är mycket verklig­ hetsanknuten. Förutom praktik på frisersalonger tillbringar elev­ erna en stor del av sin skoltid i det nybyggda klassrummet som är

utformad som en riktig salong. – Vi startade programmet för att öka jämställdheten, säger rek­ tor Eva Svensson. Vi har många yrkesprogram som är populära bland pojkar, vi saknade något motsvarande som många flickor gillar. Och många elever köar till frisörprogrammet på andra skolor utan att komma in. De båda nya programmen in­ vigs den 21 oktober. Det blir fri­ sörvisning, underhållning och till­ fällen att ställa frågor till branschfolk. Underhållaren Peter Siepen be­ rättar om sina erfarenheter som programledare för TV-program­ met När & Fjärran.

"Salongen är helt ny, den är verkligen jättefin o ­Nordberg som går på det nya frisörprogramme


För dig som gillar kartor n Torsdagen den 22 oktober firas Kartans dag i Tyresö. Då kan alla intresserade delta i olika semina­ rium i kommunhuset och bland annat få en demonstration av en helt ny webbkarta. Under hela vecka 43 och 44 kan du besöka en utställning i Ser­ vicecenter som visar kartans roll i olika sammanhang, olika kartor

som kommunen tagit fram ge­ nom åren visas och även hur kar­ tor kan tänkas utvecklas i fram­ tiden. Har du inte möjlighet att se ut­ ställningen? Kika gärna ändå på den nya webbkartan på tyreso.se. I den finns flera sökfunktioner och du kan välja på vanlig karta, tomtkarta eller flygfoto.

Svenska på distans De invandrare som inte kan läsa svenska på dagtid kan nu läsa Svenska för invandrare (Sfi) på distans via dator. De kan börja sina studier när som helst under året .

n Sfi är studier för invandrare som saknar grundläggande kun­ skaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Kurser startar flera gånger per termin, både dag- och kvällskurser, och undervisningen kan kombineras med praktik eller arbete. I höst har Sfi startat en distans­ kurs för invandrare folkbokförda i Tyresö som av någon anledning inte kan delta i reguljär undervis­ ning. Eleverna läser via egen dator och språkprogram på internet. – Idén till en distanskurs kom till mig en natt då jag hade svårt att sova, berättar Monica Wig­ ström som är Sfi-ansvarig på Ar­ betscentrum i Tyresö. – Vi har under flera års tid haft en nybörjarkurs på kvällstid en gång i veckan och resultatet har inte varit helt tillfredsställande. Eleverna har inte alltid kunnat komma – ofta på grund av beor­ drad övertid på jobbet. Det blev därför långt mellan träffarna.

Distanskursen är upplagd så att eleverna får reda på hur det inter­ aktiva program­ met på internet fungerar. De får i uppgift att göra Monica vissa övningar Wigström och sedan träffas gruppen ett par gånger under hösten med tester. När de klarat testerna kan de flytta till en annan lärarledd grupp som träffas varje vecka. – Intresset har varit stort och det kommer deltagare varje vecka som vill skriva in sig på kursen, säger Monica Wigström.

fakta

n Sfi har ungefär 120 elever som studerar svenska per månad i olika gruppkonstellationer dagoch kvällstid. Kurser startar kontinuerligt. 2008 påbörjade 213 nya elever sin utbildning. n De flesta elever har spanska, arabiska eller polska som modersmål. I år har 51 länder varit representerade.

Sunit Budngam från Thailand och José Luis Diaz Vera från Chile trivs med att läsa svenska på Sfi. foto elisabeth grahn

och man blir glad när man kommer hit", tycker Rebecca Lindström och Jennifer et på Tyresö gymnasium. foto lars fuglesang

Fråga politikerna! Må 5 oktober 17.00–18.30 Har du frågor, något du vill diskutera eller synpunkter på beslut? Första måndagen i varje månad är du välkommen att träffa representanter för den borgerliga ­alliansen i Tyresö på de tre biblioteken i Tyresö.

Trollbäcken

Tyresö Centrum

Strand

Dick Bengtson (M), ordförande i kulturoch fritidsnämnden

Andreas Jonsson (M), Berit Assarsson (M), kommunstyrelsens kommunstyrelsen ordförande Anne Christine

Anna SteeleKarlström (FP), ordförande i socialnämnden

Centerstig (C), kommunstyrelsen

Jan Larsson (FP), ordförande i kommun­fullmäktige

Tronskifte i två nämnder En fotbollsentusiast och en trygghetsivrare, bägge från moderaterna, har tagit över ordförandeklubban i kultur- och fritidsnämnden respektive byggnadsnämnden.

n Dick Bengtson, kultur- och fri­ tidsnämndens nya ordförande, och Ann-Christin ”Anki” Svens­ son, byggnadsnämndens nya ord­ förande är partikollegor i modera­ terna. De är båda relativt färska som fritidspolitiker – för Dick Bengtson är detta första mandat­ perioden, för Ann-Christin Svensson den andra. Dick Bengtson, som i många år har tränat pojklag i fotboll, beskri­ ver sig som en curlingförälder. Genom eget och barnens engage­ mang har han varit involverad i ett tiotal olika idrottsföreningar i kommunen – allt från innebandy och golf till båtklubben. – Som politiker vill jag ge med­ borgarna stort utrymme att forma sitt liv och göra egna val. I kulturoch fritidsnämnden leder det till ambitionen att skapa så många arenor som möjligt, säger Dick Bengtson och förklarar att ett mo­ tionslopp kan vara en sådan arena, likväl som elljusspår, kanotleder och kultur- och fritidsfestivaler. Allt som stimulerar folkhälsan kort sagt. Ann-Christin Svenssons hjärte­ fråga är trygghet. Hon har själv nattvandrat i flera år och känner som tonårsförälder en oro över det ökande våldet. Som kommun­ politiker är möjligheten att på­ verka det polisiära arbetet ganska litet, men som nämndeman ser Ann-Christin att kommunens ­förebyggande arbete är viktigt. – Som politiker vill jag att i allt

De nya nämndordförandena Ann-Christin Svensson och Dick Bengtson vill ge varje Tyresöbo utrymme att göra sina egna val. foto elisabeth grahn

som görs, ska det finnas ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gen­ temot enskilda invånare. Jag tror att varje människa har förmåga och vilja att göra egna val och ta ansvar för sitt liv. – Min ambition är att hante­ ringen av bygglovsansökningar

snabbas upp och får mer kund­ fokus. Medborgarnas önskemål ska så långt möjligt och rimligt tillgodoses. Dick Bengtson och Ann-Chris­ tin Svensson ersätter Lilian Ed­ berg respektive Ossian Lund­ ström, vilka båda fortfarande är kvar i kommunfullmäktige.

fakta

Ann-Christin Svensson

Dick Bengtson

Ålder: 50 år Familj: Man, fyra barn 12–30 år. Yrke: Ekonomian­ svarig i företag, de senaste åren parallellt med studier som lett till en jur. kand. Bor: Krusboda Uppskattar i Tyresö: Närhet till ­natur och stad. ”Det är trivsamt, lagom stort och skönt att man tar sig hit med buss.” Politiska uppdrag: Ordförande i byggnadsnämnden, vice ordförande i Södertörns miljö- och hälso­skyddsförbund, nämndeman i Nacka tingsrätt och ledamot i kommunfullmäktige.

Ålder: 51 år Familj: Tre vuxna barn Yrke: Egenföretagare inom organisations­ utveckling med mera. Bor: Sikvägen, tidigare i Krusboda och Trollbäcken Uppskattar i Tyresö: Naturen och människorna Politiska uppdrag: Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Tyresö Bostäders styrelse, ersättare i kommunfullmäktige samt barn- och utbildnings­ nämnden. Blogg: dickbengtson.blog­spot. com

Dags för bygglov över disk Snart kan Tyresöborna få snabbare svar på sina bygglovsansökningar. En av åtgärderna är att ­införa ”bygglov över disk”.

n Tidigare ansvarade samtliga bygglovshandläggare för alla ­typer av ärenden, vilket ibland ­genererade långa handläggnings­ tider. – Nu blir vi ett speciellt team på tre personer som under en för­ söksperiod bland annat ska an­ svara för bygglovsanmälningar och så kallade enklare bygglov, säger Gunilla Berg, bygglovs­ handläggare. Om man har alla papper i ord­ ning besöker man bygglovsenhe­ ten i kommunhuset måndag till

onsdag mellan kl 9 och 16. – Detta innebär att den som till exempel bara ska glasa in sin balkong eller sätta in ett fönster får sitt bygglov mycket snabbare – ­ibland redan samma dag, säger Gunilla Berg. –Vi har även bemannad bygglovs-dropin i Servicecenter på torsdagar mellan 15–17. Då kan Tyresöborna lämna in ansök­ ningar eller ställa frågor. Andra förbättringar som pla­ neras inom bygglovshanteringen är bättre information på internet, fler e-tjänster samt nya adminis­ trativa rutiner. All information om bygglov kommer att läggas ut på kommu­ nens webbplats www.tyreso.se.

fakta

Exempel på bygglovsanmälan n Installation av eldstad n VA-anslutning n Anläggning av pool Exempel på enklare bygglov

n Inglasning av balkong n Byte av fasadbeklädnad eller taktäckmaterial

n Ändring av fasad (till exempel

sätta in nytt fönster) n Rivningslov

Oktober 2009 Tyresö kommun  

Kommunens bilaga i Mitt i Tyresö oktober 09.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you