Page 1

Grafisk manual


Inneh책ll

03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 F채rger 08 Bildspr책k 09 Bilder och tonl채ge 10

Typografi

11

Kontorstryck

13

Faktablad

14

PowerPoint

15

Informationsmaterial

17

Annonser

18

Kontaktuppgifter
Avstamp

Syftet med den grafiska profilen är att stärka Tyresö kommuns identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som utgår från kommunen. Ett enhetligt ansikte utåt är en bra förutsättning för en stark och framgångsrik verksamhet. Tyresö kommuns varumärke är

Skapar identitet. När vi i all vår

resultatet av en sammanvägning

kommunikation uppträder kon-

av vår identitet, profil och image.

sekvent kan alla uppfatta att det

Identiteten står för hur vi är,

är vi i Tyresö kommun som står

profilen för hur vi vill uppfattas

bakom ett meddelande.

och imagen för hur omvärlden uppfattar oss.

Ger trovärdighet. En genomtänkt grafisk profil ger ett professionellt

Vår grafiska profil ska ge mot-

intryck och förstärker våra bud-

tagaren den bild av Tyresö som vi

skap positivt.

vill förmedla. Den bygger på kommunens vision ”Trygga Trivsamma

Spar tid och pengar. När vi

Tyresö – allas vårt ansvar”.

använder den grafiska profilens riktlinjer behöver vi inte fundera

Allt material från kommunen ska

över det grafiska utseendet utan

ha en struktur där namnet, logo-

kan koncentrera oss på innehållet

typen och färgerna visas på rätt

i vad som ska kommuniceras. Det

sätt. Det gör Tyresö kommun till

sparar både tid och pengar.

en tydlig avsändare som är lätt att känna igen. Använder vi den grafiska profilen minskar risken för

Använd den grafiska manualen – den hjälper oss att göra rätt!

förvirring och missförstånd. Det finns tre viktiga skäl till varför det är klokt att klä kommunikationen i en samlad grafisk profil.33  Kontakta informationsenheten om du har frågor om den grafiska profilen.


Logotyp

Tyresö kommuns logotyp är den främsta symbolen för vår organisation. Logotypen består av texten ”Tyresö kommun” och kommunvapnet. Den

tyr01_1rad_cmyk

gäller för kommunens samtliga verksamheter.

tyr01_1rad_pos

tyr01_1rad_neg1_cmyk

Texten i logotypen är framtagen

Färglogotypen ska om möjligt

speciellt för Tyresö kommun. Text

placeras mot en vit bakgrund. I de

och vapen bildar tillsammans en

fall färgvalet är begränsat ska du

bild som inte får modifieras.

använda den svartvita logotypen.

Logotypen ska alltid finnas med

Den negativa logotypen använ-

på våra publikationer så att

der du mot mörkare bakgrunder,

det tydligt framgår att Tyresö

till exempel mot vår huvudfärg

kommun är avsändaren.

tyresöblå (se avsnittet Färger på sidan sju).

I första hand använder du den enradiga logotypen som finns i färg, svartvitt och i negativ version. Den tvåradiga varianten använder

tyr01_1rad_neg2_bw

du i undantagsfall när det formatet passar bättre, till exempel på presentprodukter.

tyr02_3rad_cmyk

tyr03_vapen_cmyk

tyr03_vapen_bw
Logotyp

Det finns två alternativ för hur du

Frizoner anger hur nära logotypen

ska placera logotypen på en tryck-

får placeras mot en ytterkant, ett

sak – centrerat eller till höger

textblock, en adressrad, en bild

längst ner på sidan.

eller andra grafiska element. På

Ändra inte logotypens färger.

höjden är frizonen lika med komPå broschyrer och foldrar ska

munvapnets höjd och på bredden

kommunens logotyp alltid place-

lika med vapnets bredd (se illus-

ras på framsidan. På baksidan ska

trationen längst ner).

Använd inte effekter på logotypen, till exempel skuggning.

logotypen också finnas med, vid behov kompletteras den med förvaltningens eller enhetens namn och adress. Du får inte placera

Placera inte logotypen på en alltför brokig bakgrund.

egna symboler i direkt anslutning till logotypen. Observera att Tyresö kommuns logotyp är skyddad, ska hanteras professionellt och aldrig får missbrukas. Det är inte tillåtet att göra förändringar eller tillägg i logotypen (exempel till höger).

Exempel på dålig kontrast.

33  Kommunens logotyper hittar du på intranätet. Har du frågor om hur du ska använda dem kan du kontakta informationsenheten.

Ytterligare exempel på dålig kontrast.

x-bredd

y-höjd

y-höjd

Frizoner.x-bredd


Kommunvapnet

Kommunens logotyp består dels av namnet ”Tyresö kommun”, dels av kommunvapnet. Vapnet speglar en del av kommunens historia. I vapnet finns två typer av symbo-

Sköldfärg 1

ler – tre kvarnhjul och en oxpanna.

Gul – Pantone 7406 U

Kvarnhjulen symboliserar for-

CMYK – 0 / 20 / 100 / 2

sarna Follbrinksströmmen, Udd-

RGB – 251 / 201 / 0

byfallen och Nyfors. Det var kring just de vattendragen som den

Sköldfärg 2

tidiga industriella verksamheten

Ljusröd – Pantone 485 U

utvecklades i 1600-talets Tyresö.

CMYK – 0 / 96 / 100 / 0 RGB – 227 / 27 / 25

Industrierna styrdes av den mäk-

Sköldfärg 1) Pantone 7406 U

tiga Maria Sofia de la Gardie. Hon

Sköldfärg 3 (konturer)

var svärdotter till riksdrotsen

Mörkröd – Pantone 1807 U

Gabriel Oxenstierna som bland

CMYK – 11 / 95 / 71 / 33

annat grundade Tyresö slott.

RGB – 159 / 29 / 47

Därför ingår oxpannan som är Sköldfärg 2) Pantone 485 U

symbolen för ätten Oxenstierna. Kommunvapnet finns i både färg

Sköldfärg 3) Pantone 1807 U

och svartvitt (se bilden till höger).33  Kommunvapnet för olika användningsområden hittar du på intranätet.


Färger

Färgerna i vår grafiska manual bygger på Tyresö kommuns skiftande natur. De färger vi använder fångar upp den naturliga färgskalan som

Huvudfärg) Pantone 647 U

finns i Tyresös landskap. Vår huvudfärg är tyresöblå, som

Huvudfärg

speglar himmel och hav. Den blå

Tyresöblå – Pantone 647 U

färgen använder vi i första hand

CMYK – 90 / 53 / 0 / 50

och den ska alltid dominera över

RGB – 32 / 69 / 96

komplementfärgerna. Komplementfärg 1 Komplementfärgerna kan du till

Varmt grå – Warm Gray 11 U

exempel använda för färgad text,

CMYK – 26 / 36 / 28 / 70

linjer, faktarutor, diagram och

RGB – 79 / 79 / 70

Komplementfärg 1) Warm Gray 11 U

grafiska element. Komplementfärg 2 Välj högst två komplement­färger i

Hallonröd – Pantone 7419 U

samma produkt.

CMYK – 10 / 80 / 45 / 18

Komplementfärg 2) Pantone 7419 U

RGB – 160 / 64 / 64 Våra komplementfärger är varmt

Komplementfärg 3) Pantone 625 U

grått för urberget i hällar och klip-

Komplementfärg 3

por, hallonrött för kvällssol och bär,

Skogsgrön – Pantone 625 U

skogsgrönt för skogar och ängar

CMYK – 64 / 16 / 42 / 33

samt sandbeige för jord och sand.

RGB – 78 / 116 / 91

Samtliga färger kan du använda i

Komplementfärg 4

olika procentsatser, det vill säga

Sandbeige – Pantone 7503 U

i olika toningar som du ser på

CMYK – 10 / 15 / 45 / 29

färgrutorna här bredvid.

RGB – 186 / 158 / 96Komplementfärg 4) Pantone 7503 U


Bildspråk

De bilder som används i Tyresö kommuns informationsmaterial är av två kategorier – dels så kallade profil- eller image­bilder, dels verksamhetsbilder. Profilbilderna ska vara i point-of-

Vi ska alltså arbeta med varma

view-perspektiv. Det betyder att

motiv som väcker intresse och

vi visar Tyresö som invånarna

känslor hos de människor som

upplever det. Bilden ska kännas

ser bilderna. Kommunen har ett

som om du var på plats och såg

antal profilbilder som ska använ-

det med egna ögon, vilket ger den

das som huvudbild på förstasidan

extra nerv och närvaro.

av trycksaker med mera. Dessa är fria att använda.

Valen av motiv visar att Tyresö är en härlig plats att leva, bo och

Våra profilbilder kompletteras

arbeta i. Bilderna ska spegla ett

med verksamhetsbilder, det vill

speciellt tonläge:

säga bilder som konkret visar kommunens olika verksamheter.

”Tyresö är en kommun där människor mår bra. Där de kan andas ut och ge det goda livet en chans. Möjligheterna är oändliga. Nära natur, hav och skärgård, rekreation och storstad. Oavsett om de är unga eller gamla. Här får människor andrum.”33  Du kan se Tyresö kommuns profil­ bilder på intranätet. Kontakta informationsenheten när du ska använda någon av dem i tryckt material.


Bilder och tonläge

Bilderna i kommunens informationsmaterial ska ge en känsla av delaktighet – jag är där och upplever det som finns på bilden. Våra texter ska följa Tyresö kommuns skrivregler. Du ska i möjligaste mån undvika

merar. I allt tryck där Tyresö

överblicksbilder. Gå istället nära in

kommun står som avsändare ska

på det du vill visa. Om du till exem-

du använda ett enkelt och tydligt

pel tar en kanotbild så ska objek-

språk på mottagarens villkor.

tivet ligga i nivå med kanotisten så att du upplever omgivningen som

Tyresö kommuns skrivhand-

du skulle göra om du satt i kanoten

ledning är till för att underlätta

(se exempel här till höger).

för dig när du skriver. Där finns dels direkta skrivregler som alla

Det innebär att om det är en bild

ska följa, dels allmänna råd och

med vuxna människor ska kame-

tips om hur du skriver en bra

ran återge ett vuxenperspektiv

och tydlig text.

och om det är en bild med barn så ska objektivet vara i nivå med barnens ögon och förmedla ett barn- eller underifrånperspektiv. Text och bild ska så långt det är möjligt beskriva vad som är unikt för Tyresö. Språket är viktigt då man kommunicerar och infor-

33  ”Skrivhandledning för Tyresö kommun” hittar du på intranätet. Läs Tyresö kommuns bildpolicy innan du tar bilder på personer. Policyn finns på intranätet.
Typografi

DIN Medium

Typsnitt är ett viktigt element i vår grafiska profil och påverkar i hög

ABCDEFGHIJKLM

grad hur människor uppfattar oss. Typsnittet som ska användas i alla

NOPQR STUVWXYZÅÄÖ

våra externa trycksaker heter DIN.

abcdefghijklmnopqr stuvwxyzåäö

Tyresö kommun är mänsklig

I trycksaker upp till A4-format –

12 3 4 5 678 9 0

och modern – en kommun i tiden.

till exempel foldrar och broschyrer

Därför har vi valt ett stramt,

– gäller att ingresser skrivs med

men ändå mjukt typsnitt med

9/14 punkter, underrubriker/mel-

DIN Regular

modern skärning. Typsnittet som

lanrubriker med 11/14, brödtexter

ABCDEFGHIJKLM

ska användas i all vår externa

med 9/14 och bildtexter med 7/10.

NOPQR STUVWXYZÅÄÖ

kommunikation – exempelvis

Denna regel behöver inte tillämpas i

abcdefghijklmnopqr

faktablad och informationsskyltar

trycksaker i mycket litet format.

stuvwxyzåäö

– heter DIN Medium, DIN Regular

1 23456 7 8 9 0

respektive DIN Light. DIN stöder

Både rubriker och

det intryck som vi vill ge av

löpande text kan med fördel sättas

Tyresö kommun.

vänsterställd med ojämn högermarginal. Undvik marginaljusterad

DIN Light

ABCDEFGHIJKLM

DIN Medium används till huvud-

text då det avsevärt försämrar

NOPQR STUVWXYZÅÄÖ

rubriker, ingresser och mellan-

läsbarheten.

abcdefghijklmnopqr

rubriker. I bröd- och bildtexter

stuvwxyzåäö

använder du DIN Regular. DIN

Av praktiska skäl är många av

12 3 4 5 678 9 0

Light kan du använda i till exem-

kommunens medarbetare hän­

pel en annons eller broschyr när

visade till komplementtypsnitt

du tycker att du behöver tillföra

för redigerbara Wordmallar. Då

ytterligare en grafisk markering.

använder vi Arial för rubriker och Garamond för brödtext.

Graden i huvudrubriker varierar beroende på textlängd, men ska alltid vara större än övrig text. Versalrubriker bör undvikas!

10

33  Behöver du installera typsnittet DIN på din dator? Se intranätet eller kontakta informationsenheten.


Kontorstryck

Visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert och faktablad kallar vi för kontorstryck. Även i den här typen av material är det viktigt att vi

6ccV6cYZghhdc I_~chiZhi~aaZ

IngZhŽ`dbbjc EdhiVYgZhh&(*-&IngZhŽ 7ZhŽ`hVYgZhhHjccVc\g~cY) IZa%-"*,-'.&(( ;Vm%-"*,-'(,,( BdW^a%,%")--.&(( :"edhiVccV#VcYZghhdc5ingZhd#hZ lll#ingZhd#hZ

konsekvent tillämpar vår grafiska profil. Till höger ser du hur våra visit-

vi använder blankrad, inte indrag,

kort ser ut med kontaktuppgifter

för att markera nytt stycke.

på framsidan och någon av våra profil­bilder från Tyresö på bak­

Se också den tonade blå alter­

sidan. Använd så långt det är

nativt grå dekorbården som löper

möjligt endast ett tjänsteställe

utmed 75 % av dokumentets höjd

som avsändare.

respektive bredd.

Nedan visar vi ett färdigtryckt korrespondenskort samt brevpapper i färg och svartvitt. Notera att

IngZhŽ

33  Brevmallens disposition följer svensk standard enligt SIS (Swedish Standards Institute). Mer information på nästa sida.

9Vijb

9Vijb

'%%,"%-"'%

'%%,"%-"'%

&&

&'

C^hhZ6cYZghhdc

C^hhZ6cYZghhdc

@dbbjck~\Zc&%'7

@dbbjck~\Zc&%'7

&%)(*HidX`]dab

&%)(*HidX`]dab

GjWg^`9>CBZY^jb&)$&)ei WaVc`gVY

GjWg^`9>CBZY^jb&)$&)ei WaVc`gVY

>c\gZhhh`g^kh^Wa€iibZY9>CBZY^jb.$&)ei! WaVc`gVYk^Y^c\gZhhZchhaji#KZhh^\cdcZgiZg

>c\gZhhh`g^khbZY9>CBZY^jb.$&)ei! WaVc`gVYk^Y^c\gZhhZchhaji#KZhh^\cdcZgiZg^cV

^cV8VijhejWa^XVkZgZedgjcXaVb^]^a^XVfjVb^h08ViZbdk^i#9>CBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZ"

8VijhejWa^XVkZgZedgjcXaVb^]^a^XVfjVb^h08ViZbdk^i#9>CBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZgV"

gVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVijhjaidgjb^cZ^ci#

Zh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVijhjaidgjb^cZ^ci#

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#GdbcZXdcZZajijbVY

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#GdbcZXdcZZajijb

higVYZVjgaVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[ZXZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0FjdY

VYhigVYZVjgaVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[ZXZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0

YZg^bjg!cdcXaVWjikZg^Wjh]dhk^h!fjdckd0cdhi^Zbijh!ejajbjh0cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZb

ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidgegd8#8je^dgZi4

bZXdcZb^ciZbedZciZa^Xdg^eZg^hi4Dc:igZhhjai^a^cZgdgVgiZb#

FjdYYZg^bjg!cdcXaVWjikZg^Wjh]dhk^h!fjdckd0cdhi^Zbijh!ejajbjh0cZcjbeja^XVi!fjZVji VWZbbZXdcZb^ciZbedZciZa^Xdg^eZg^hi4Dc:igZhhjai^a^cZgdgVgiZb#

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#9ZiiV~gWgŽYiZmihiVgi#HZci^jh!hZcV!8VijVb^h! c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^d"

JcYZggjWg^`9>CBZY^jb!&&$&)ei WaVc`gVY[ŽgZ

XVZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#9ZiiV~gWgŽYiZmihiVgi#HZci^jh!hZcV!8VijVb^h! c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^"

JcYZggjWg^`9>CBZY^jb!&&$&)ei WaVc`gVY[ŽgZ

XVhigVcdhiVb^VbcdhigZ^hVgZZhcdhVYXdcY^ci#=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZc"

dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^c

iZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^XVhigVcdhiVb^VbcdhigZ^hVgZZhcdhVY

iZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

XdcY^ci#=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^WjcjbdXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhV XVZ!bZ^^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^cXVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!Zh#

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#Cdmb^a^XdbcdhiZbdgZhigVcZhh^ajhk^YZVi^a^jhjbdejWa^^Ògb^]^ a^X^Zc^]^!fjd^VZa^XVZYXVeVi^h8VijhXdciVijb^b^hiZVXkZci!VXid]VZZhhjaidfjZ]VXidgVg^jh0

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#HjZbdZcV!fjVbfj^higV^jhXdc^hfjdc^jh!dbc^ik^YZgdg#Je^Zbjh

cdhgZX^VbZgdXdch^b^a^Zhhja^Vbcdchjb]ZbZhhjaidedZci^VYjbZhhjaideZXdchjhZifj^i!

gZ^hZh^iV!XdcdgiZbjhh^cYZZhidgZbjhfjVbjhk^YbZYd!jh!fjZYZaVifjZVjiZhkZg^h!^ci^a^X

fjdYVg^Y^X^WjhijYZbfjZZhhjaidXdcigVijgdgi^h#7Zgk^g^h!fjVhiVbijbZhhjaidi^[ZXijhXg^h^h"

^VZhi^aXVZhcZh#6i^ijbY^XdcYZhhZij^[jZeZgjbZh^\cVgZh^a^jh#

h^YgZhigVZiA#7Zbc^edhiZgc^fjdYXdg^Y^h#

BZYk~ca^\]~ahc^c\

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#EdgfjZbdZcV!fjVbfj^higV^jhXdc^hfjdc^jh!dbc^ik^YZgdgVXg^iA#

6ccV"AZcV8#HkZchhdc

Je^ZbjhgZ^hZh^iV!XdcdgiZbjhh^cYZZhidgZbjhfjVbjhk^YbZYd!jh!fjZYZaVifjZVjiA#KVa^" cVi^VkZgZcdgjbVYYjXijhededZg^hhdajYZZh!8VijYZgYZg^WZcVi^hfjZX^ZhhZYd!jik^gejWa^c\j" a^jbbdajiZVi^!Vi^VbeZg^h!iVcYVbdXjai^^jh^cVi^hijb#7jh!jh]^aaZ\Zg^bjgc^^YZaaVk^YZedg

JOH;IzAECCKD

jciZb#6XiVhjh^ck^hhZY^jhg^jhjajik^k^k^hVjYZ[VigVkZgÒXVhYVXk^YZgdijhcdcYVXg^hja^!Zh

:_h[ajj[b%-".......

kZg^h!^ci^a^X^VZhi^a^X^iVbZcYVbXVZh]dgiVciZ^cVi^jhk^XVikZcYjXijh]VWjh]dgZ^ejWa^Xje^dgZd!

;#feijVccVaZcV#hkZchhdc5ingZhd#hZ

fjdY^bjhVjYZbbVcjbZi08#EVa^Vb^cijh4dgVkZ]ZcYZiedhiVi^VcZh!^iVcYVbZh^a^jh#

IngZhŽ`dbbjc

IngZhŽ`dbbjc

>c[dgbVi^dchVkYZac^c\Zc IZa%-"*,-'.&%%

™

`dbbjc5ingZhd#hZ

11

™

&(*-&IngZhŽ

;Vm%-",.-.*.) ™

lll#ingZhd#hZ

>c[dgbVi^dchVkYZac^c\Zc IZa%-"*,-'.&%%

™

`dbbjc5ingZhd#hZ

™

&(*-&IngZhŽ

;Vm%-",.-.*.) ™

lll#ingZhd#hZ


Kontorstryck

Brevpappret finns i två versioner – 18 mm

färg och svartvitt. Förstasidan har 40 mm

9Vijb '%%,"%-"'%

80 mm

utrymme för datum och adress­

&'

rader. Om du bara behöver en sida

C^hhZ6cYZghhdc

är det förstasidan du använder.

@dbbjck~\Zc&%'7 &%)(*HidX`]dab

Skriver du fler sidor, fyller du på med brevpapperets andrasida.

GjWg^`9>CBZY^jb&)$&)ei WaVc`gVY

40 mm

>c\gZhhh`g^kh^Wa€iibZY9>CBZY^jb.$&)ei! WaVc`gVYk^Y^c\gZhhZchhaji#KZhh^\cdcZgiZg ^cV8VijhejWa^XVkZgZedgjcXaVb^]^a^XVfjVb^h08ViZbdk^i#9>CBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZ" gVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVijhjaidgjb^cZ^ci# 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#GdbcZXdcZZajijb VYhigVYZVjgaVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[ZXZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0 ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidgegd8#8je^dgZi4 FjdYYZg^bjg!cdcXaVWjikZg^Wjh]dhk^h!fjdckd0cdhi^Zbijh!ejajbjh0cZcjbeja^XVi!fjZVji VWZbbZXdcZb^ciZbedZciZa^Xdg^eZg^hi4Dc:igZhhjai^a^cZgdgVgiZb#

33  Mallar för kontorstryck hittar du på intranätet. Där finns också mallar för diplom med mera. Finare förtryckta brevpapper kan beställas via informationsenheten.

JcYZggjWg^`9>CBZY^jb!&&$&)ei WaVc`gVY[ŽgZ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#9ZiiV~gWgŽYiZmihiVgi#HZci^jh!hZcV!8VijVb^h! c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^" XVhigVcdhiVb^VbcdhigZ^hVgZZhcdhVYXdcY^ci#=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^c

18 mm

iZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

40 mm

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#Cdmb^a^XdbcdhiZbdgZhigVcZhh^ajhk^YZVi^a^jhjbdejWa^^Ògb^]^ a^X^Zc^]^!fjd^VZa^XVZYXVeVi^h8VijhXdciVijb^b^hiZVXkZci!VXid]VZZhhjaidfjZ]VXidgVg^jh0

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZVWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigV YZVjgaVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[ZXZeZgZiVb^cVgW^i0ZcYVbfjVb"

cdhgZX^VbZgdXdch^b^a^Zhhja^Vbcdchjb]ZbZhhjaidedZci^VYjbZhhjaideZXdchjhZifj^i! fjdYVg^Y^X^WjhijYZbfjZZhhjaidXdcigVijgdgi^h#7Zgk^g^h!fjVhiVbijbZhhjaidi^[ZXijhXg^h^h" h^YgZhigVZiA#7Zbc^edhiZgc^fjdYXdg^Y^h#

''

7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#9ZiiV~gWgŽYiZmihiVgidX]eVeegZihVcYgVh^YV#

Y^Xjaidgjbcjb^hh^ijhZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZkZg^Wjh]dhk^h!edZciZa^Xdg^eZg^hi4JZhZc :igZhhjai^a^cZgdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

40 mm

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#Cdmb^a^XdbcdhiZbdgZhigVcZhh^ajhk^YZVi^a^jhjbdejWa^^Ògb^]^ a^X^Zc^]^!fjd^VZa^XVZYXVeVi^h8VijhXdciVijb^b^hiZVXkZci!VXid]VZfjZ]VXidgVg^jh0cdh gZX^VbZgd]ZbZhhjaidedZci^VYjbeZXdchjhZifj^i!fjdYVg^Y^X^WjhijYZbfjZXdcigVijgdgi^h# 7Zgk^g^h!fjVhiVbijbi^[ZXijhXg^h^hh^YgZhigVZiA#7Zbc^edhiZgc^fjdYXdg^Y^h#

7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#EdgfjZbdZcV!fjVbfj^higV^jhXdc^hfjdc^jh!dbc^ik^YZgdgVXg^iA# Je^ZbjhgZ^hZh^iV!XdcdgiZbjhh^cYZZhidgZbjhfjVbjhk^YbZYd!jh!fjZYZaVifjZVjiA#KVa^" cVi^VkZgZcdgjbVYYjXijhededZg^hhdajYZZh!8VijYZgYZg^WZcVi^hfjZX^ZhhZYd!jik^gejWa^c\j" a^jbbdajiZVi^!Vi^VbeZg^h!iVcYVbdXjai^^jh^cVi^hijb#7jh!jh]^aaZ\Zg^bjgc^^YZaaVk^YZedg

JcYZggjWg^`9>CBZY^jb!&&$&)ei WaVc`gVY[ŽgZ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZc" iZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^XVhigVcdhiVb^VbcdhigZ^hVgZZhcdhVY XdcY^ci#=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^WjcjbdXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhV XVZ!bZ^^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^cXVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!Zh# 7aVc`gVY[ŽgZcniihinX`Z#HjZbdZcV!fjVbfj^higV^jhXdc^hfjdc^jh!dbc^ik^YZgdg#Je^Zbjh gZ^hZh^iV!XdcdgiZbjhh^cYZZhidgZbjhfjVbjhk^YbZYd!jh!fjZYZaVifjZVjiZhkZg^h!^ci^a^X ^VZhi^aXVZhcZh#6i^ijbY^XdcYZhhZij^[jZeZgjbZh^\cVgZh^a^jh#

jciZb#6XiVhjh^ck^hhZY^jhg^jhjajik^k^k^hVjYZ[VigVkZgÒXVhYVXk^YZgdijhcdcYVXg^hja^!Zh kZg^h!^ci^a^X^VZhi^a^X^iVbZcYVbXVZh]dgiVciZ^cVi^jhk^XVikZcYjXijh]VWjh]dgZ^ejWa^Xje^dgZd! fjdY^bjhVjYZbbVcjbZi08#EVa^Vb^cijh4dgVkZ]ZcYZiedhiVi^VcZh!^iVcYVbZh^a^jh#

BZYk~ca^\]~ahc^c\ 6ccV"AZcV8#HkZchhdc

JOH;IzAECCKD :_h[ajj[b%-"....... ;#feijVccVaZcV#hkZchhdc5ingZhd#hZ

262 mm

15 mm

minst 60 mm

IngZhŽ`dbbjc >c[dgbVi^dchVkYZac^c\Zc IZa%-"*,-'.&%%

™

`dbbjc5ingZhd#hZ

™

&(*-&IngZhŽ

;Vm%-",.-.*.) ™

minst 60 mm

lll#ingZhd#hZ

logotyp 8 cm bred

12


Faktablad

Faktablad använder vi när vi vill förmedla saklig information i aktuella frågor. Det kan gälla information till boende i kommunen, berörda

7_Žg`WVX`Zch~aYgZWdZcYZ

myndigheter och andra intresserade. Våra faktablad har en inledande profilbild, text och vid behov en tonplatta med kontaktuppgifter eller kompletterande fakta.

Texten ska vara vänsterställd med ojämn högermarginal och du ska använda typ­snittet DIN. Du kan läsa mer om detta på sidan 10.

C~X`gdhZc >c\gZhhh`g^khbZY9>CBZY^jb.$&)ei#KZhh^\cdcZgiZg^cV!8VijhejWa^XVkZgZedgjiZhiVgb^]^a^XVfjVIngZhŽ `dbbjc#>c\gZhhh`g^khbZY9^cBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZgVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVij^cZ^ci#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9^cGZ\jaVg.$&)ei#EV"

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjb

ijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZ

iZVWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjg

VWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjgaVWZg^

aVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[Z"

iVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6c

XZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjb

iZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

cjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg# ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h# ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

Till tonplattan använder du för­

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h# KVY~ggZ]VWdbWjYZihVgWZihjee\^[iZg4

KVY`g~kh[ŽgVii[€ZiicniidbWjY4

HViZbdgiVcYjbigVZXg^XVZa^^hhjcigVYZd8Vijg#

9d!fjZXdcZbZi^ejWa^!fjdc^cV!cjbbZbZcV"

slagsvis någon av våra komple-

HZci^jh!hZcV!8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^"

ijjhXVZhh^a^WjaiZbZi!cd#JXZh[Vi^a^XVkZgZ^hiZ

iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#

VX^k^\^a^X^VgZb!bZg[Zhh^ifjVb#9ZX^k^gb^]^aaZ

H^b^a^Xjb=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb

\^c\jak^YZh!fjZbVcjbVXg^dkV\^i!bZgdgjb

dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^

Dbc^bZgZh^Vb!fj^YZg^dchja^VZiZbcdh^i!iZg^"

mentfärger (se sidan 7). Hämta då

^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^ciZbZd

WjiZg[ZXijgd]ZWZbcdcYZh!h^bjg^i#

gärna upp någon nyans som finns i huvudbilden (se exemplen).

cdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i[dgjhZhc^ ^ciZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

33  Bilderna här på sidan är exempel på hur faktablad kan se ut. Mallar för faktablad hittar du på intranätet.

IngZhŽ`dbbjc!&(*-&IngZhŽ!HlZYZc IZa )+-*,-'.&%%;Vm )+-,.-.*.) lll#ingZhd#hZ^c[d5ingZhd#hZ

7_Žg`WVX`Zch~aYgZWdZcYZ

6k[VaadX]€iZgk^cc^c\

6k[VaadX]€iZgk^cc^c\

K^a_Vc

HaVbiŽbc^c\

@gZihadeehXZcigVaZc^EZiiZgWdYV

>c\gZhhh`g^khbZY9>CBZY^jb.$&)ei#KZhh^\cdcZgiZg^cV!8VijhejWa^XVkZgZedgjiZhiVgb^]^a^XVfjVIngZhŽ

>c\gZhhh`g^khbZY9>CBZY^jb.$&)ei#KZhh^\cdcZgiZg^cV!8VijhejWa^XVkZgZedgjiZhiVgb^]^a^XVfjVIngZhŽ

>c\gZhhh`g^khbZY9>CBZY^jb.$&)ei#KZhh^\cdcZgiZg^cV!8VijhejWa^XVkZgZedgjiZhiVgb^]^a^XVfjVIngZhŽ

`dbbjc#>c\gZhhh`g^khbZY9^cBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZgVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVij^cZ^ci#

`dbbjc#>c\gZhhh`g^khbZY9^cBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZgVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVij^cZ^ci#

`dbbjc#>c\gZhhh`g^khbZY9^cBZY^jb.$&)ei#6]VWjcjbZgVZh^a]dXX^hZci^jbjik^YZVi^a^cVij^cZ^ci#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9^cGZ\jaVg.$&)ei#EV"

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9^cGZ\jaVg.$&)ei#EV"

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9>CGZ\jaVg.$&)ei#

™ 7gŽYiZmiZc~gh`g^kZcbZY9^cGZ\jaVg.$&)ei#EV"

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjb

ijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZ

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjb

ijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZ

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjb

ijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZ

iZVWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjg

VWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjgaVWZg^

iZVWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjg

VWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjgaVWZg^

iZVWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjg

VWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjgaVWZg^

aVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[Z"

iVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6c

aVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[Z"

iVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6c

aVWZg^eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[Z"

iVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#6c

XZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjb

iZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

XZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjb

iZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

XZeZgZiVbcdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjb

iZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

cjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

cjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg#

cjb#6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidg# ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h# ™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

™ 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

]dhk^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

cZcjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZc"

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

iZa^Xdg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZ

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

gdgVgiZbejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#

KVY~ggZ]VWdbWjYZihVgWZihjee\^[iZg4

KVY`g~kh[ŽgVii[€ZiicniidbWjY4

KVY~ggZ]VWdbWjYZihVgWZihjee\^[iZg4

C€\gVbdi^dchi^eh

KVY~ggZ]VWdbWjYZihVgWZihjee\^[iZg4

KVYWa^gHdagdhZchc~hiVgZhb€a4

HViZbdgiVcYjbigVZXg^XVZa^^hhjcigVYZd8Vijg#

9d!fjZXdcZbZi^ejWa^!fjdc^cV!cjbbZbZcV"

HViZbdgiVcYjbigVZXg^XVZa^^hhjcigVYZd8Vijg#

9d!fjZXdcZbZi^ejWa^!fjdc^cV!cjbbZbZcV"

HViZbdgiVcYjbigVZXg^XVZa^^hhjcigVYZd8Vijg#

9d!fjZXdcZbZi^ejWa^!fjdc^cV!cjbbZbZcV"

HZci^jh!hZcV!8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^"

ijjhXVZhh^a^WjaiZbZi!cd#JXZh[Vi^a^XVkZgZ^hiZ

HZci^jh!hZcV!8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^"

ijjhXVZhh^a^WjaiZbZi!cd#JXZh[Vi^a^XVkZgZ^hiZ

HZci^jh!hZcV!8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^"

ijjhXVZhh^a^WjaiZbZi!cd#JXZh[Vi^a^XVkZgZ^hiZ

iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#

VX^k^\^a^X^VgZb!bZg[Zhh^ifjVb#9ZX^k^gb^]^aaZ

iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#

VX^k^\^a^X^VgZb!bZg[Zhh^ifjVb#9ZX^k^gb^]^aaZ

iVci#:mhZciZbeZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#

VX^k^\^a^X^VgZb!bZg[Zhh^ifjVb#9ZX^k^gb^]^aaZ

H^b^a^Xjb=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb

\^c\jak^YZh!fjZbVcjbVXg^dkV\^i!bZgdgjb

H^b^a^Xjb=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb

\^c\jak^YZh!fjZbVcjbVXg^dkV\^i!bZgdgjb

H^b^a^Xjb=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^Wjcjb

\^c\jak^YZh!fjZbVcjbVXg^dkV\^i!bZgdgjb

dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^

Dbc^bZgZh^Vb!fj^YZg^dchja^VZiZbcdh^i!iZg^"

dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^

Dbc^bZgZh^Vb!fj^YZg^dchja^VZiZbcdh^i!iZg^"

dXVbZcZiVaVHX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^

Dbc^bZgZh^Vb!fj^YZg^dchja^VZiZbcdh^i!iZg^"

^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^ciZbZd

WjiZg[ZXijgd]ZWZbcdcYZh!h^bjg^i#

^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^ciZbZd

WjiZg[ZXijgd]ZWZbcdcYZh!h^bjg^i#

^c]dgjbYZci^VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^ciZbZd

WjiZg[ZXijgd]ZWZbcdcYZh!h^bjg^i#

cdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i[dgjhZhc^

cdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i[dgjhZhc^

cdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i[dgjhZhc^

^ciZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

^ciZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

^ciZbZdcdchjci^XVegZigZ^^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^i#

IngZhŽ`dbbjc!&(*-&IngZhŽ!HlZYZc

IngZhŽ`dbbjc!&(*-&IngZhŽ!HlZYZc

IngZhŽ`dbbjc!&(*-&IngZhŽ!HlZYZc

IZa )+-*,-'.&%%;Vm )+-,.-.*.)

IZa )+-*,-'.&%%;Vm )+-,.-.*.)

IZa )+-*,-'.&%%;Vm )+-,.-.*.)

lll#ingZhd#hZ^c[d5ingZhd#hZ

lll#ingZhd#hZ^c[d5ingZhd#hZ

lll#ingZhd#hZ^c[d5ingZhd#hZ

13


PowerPoint

Så här ser våra Powerpointmallar ut. En förstasida med en heltäckande bild enligt vårt bildspråk, en sida med text och bild och en sida med enbart text. Tänk på att en PowerPoint-sida

Använd korta meningar eller

inte bör innehålla mer än 55 ned-

punktlistor för att göra texten

slag inklusive mellanslag per rad,

enkel och överskådlig. Publiken

vilket ger bra läsbarhet.

ska lyssna till det du säger och

GjWg^`gZ`dbbZcYZgVi(+ei 7gŽYiZmigZ`dbbZcYZgVib^chi ''$('ei9>CGZ\jaVg#6ck~cY EdlZgEd^cibZYdbYŽbZdX] dbiVc`ZdbYZbhdbh`VhZ egZhZciVi^dcZc#@dciV`iV^c[dg" bVi^dchZc]ZiZcdbYjWZ]ŽkZg ]_~aeZaaZgk^aa]V\dYVg€Y#

6kh~cYVgZc]Zi

inte bara läsa på skärmen. Se också till att du väljer en

GjWg^`gZ`dbbZcYZgVi(+ei

teckenstorlek som kan läsas på

Utnyttja gärna grafik för att tyd-

7a€^c\gZhh9>CBZY^jbgZ`dbbZcYZgVib^c^bjb''$('ei# >IngZhŽ]VgYjVaai^YcVijg!`jaijgdX]hidghiVY^cdbg~X`]€aa#

långt håll. Förslagsvis 36 punkter

liggöra budskapet, men överbe-

™ 7gŽYiZmijeeg~`c^c\gZ`dbbZcYZgVib^c^bjb''$('ei 9>CGZ\jaVg#B^c^c\ZmZgVbVXXjbbdY^\c^h^hVY^i#

på rubrik och 22/32 på ingress

lasta inte framställningen med

™ KZciegVi^hajiZb^jhi^ZYdadgi^ddY^eZci#

och brödtext.

komplicerade figurer.

™ @db^]€\ViiZcEdlZgEd^ci"h^YV[€g^ccZ]€aaVbVm** cZYhaV\^c`ajh^kZWaVc`hiZ\eZggVY#

tbcZhgjWg^` 33  Mallar för PowerPoint-presentationer hittar du på intranätet. Där finns även en färdig presentation, fri att använda, som handlar om Tyresö (svensk och engelsk). Kontakta informationsenheten om du vill ha hjälp eller goda råd.

14


Informationsmaterial

1 cm vit marginal

Informationsmaterial kan vara allt från en trycksak på många sidor till en enkel affisch. Vanliga format är A3, A4 eller A5, men andra format går också bra att använda. Exemplet här visar en 12-sidig

att samma effekt ska uppnås.

presentationsbroschyr för Tyresö

Utöver det rent estetiska används

kommun i formatet 210 x 230 mm.

marginalen av praktiska skäl,

I den här typen av mate­rial arbe-

efter­som vi då slipper problem

tar vi mer med imagebilder än

med utskrift på skrivare som inte

beskrivande verksamhetsbilder.

klarar utfallande bilder.

CVijg!]Vk!h_ŽVg!hZgk^XZ!`jaijgdX]hidghiVYÄh€`VcbVc

:c]ZaikVca^\i^hYV\hZ[iZgb^YYV\

hVbbVc[ViiVIngZhŽ#@dbbjcZck^YyhiZgh_ŽchhigVcY!Zc Ygn\b^ahnYdhidbHidX`]dab#9ZiÒcch`daaZ`i^kigVÒ`dX] Zcbdidgk~\hdb\ŽgViiYje€X^g`V'%b^cjiZgiVgY^\i^aa XZcigVaV]jkjYhiVcdbYjk^aa]Vc~g`dciV`ibZYHidX`]dabh hiVYh]jh!ÓVcZgVe€HŽYZgZaaZgh]deeVgjciHijgZeaVc#

>IngZhŽaZkZgb~cc^h`dgign\\idX]`Vc[€YZchZgk^XZYZWZ]Ž" kZg#>YV\WdgYZiŽkZg)%%%%b~cc^h`dg^IngZhŽdX]bZYZa€aYZgc ~ggZaVi^kia€\!gjci(,bdig^`h\Zcdbhc^iiZie€jeeZbdi)&€g#

:c`dbbjchdb^c\ZcVccVc

Beträffande pappers­val ska vi företrädesvis använda mattbestruket papper.

BV_dg^iZiZcVkYZbhdbVgWZiVgeZcYaVgi^aaHidX`]dabZaaZg c€\dcVkYZVcYgV`dbbjcZgcV^c~g]ZiZc#HiŽghiVVgWZih\^kVgZ ^`dbbjcZc~g_jhi`dbbjcZc!bZYŽkZg'*%%Vchi~aaYV# BZcYZiÒcchdX`h€ZiiYncVb^h`ic~g^c\ha^kbZYŽkZgijhZc [ŽgZiV\!YZÓZhiVbZYc€\gV[€Vchi~aaYV#9Zi~ga^iZ<cdh_ŽŽkZg YZi]ZaV#:ca^\iZcjcYZghŽ`c^c\[g€cHkZch`iC~g^c\ha^k~g IngZhŽZcVkaVcYZihW~hiV[ŽgZiV\h`dbbjcZg# ;ŽgYZchdbk^aaWd^IngZhŽÒcchbŽ_a^\]ZiZghdbi^aa\dYdhZg VaaVi~c`WVgVhbV`g^`ic^c\VgÄk^aadg!hb€]jhdX]a€\]jhYdb^" cZgVg#7dZcYZb^a_ŽZghdbeg~\aVhVkkVg^Vi^dcdX]hb€h`Va^\]Zi# >YV\Wdgjc\Z[~g]~a[iZcVkWZ[da`c^c\Zc^hb€]jh#9ZcjiWn\\" cVYdX][Žgi~ic^c\hdbe€\€g\ŽghbZYhidg[Žgh^`i^\]ZidX] ]~chnci^aacVijgdX]b^a_Ž# K^aaYj]VcYaV!\€e€WVc`ZcZaaZgjig~iiVVcYgV~gZcYZch€]Vg YjIngZhŽ8Zcigjb#:ck~ahdgiZgVY!h`ŽciejahZgVcYZXZcigjb" Vca~\\c^c\jcYZgiV`bZYWaVcYVccViWji^`Zg!`V[‚Zg!gZhiVj" gVc\Zg!WVc`Zg!edhi!VediZ`dX]Zc`dbbjcgZXZei^dcY~gYj `Vc[€^c[dgbVi^dcdb`dbbjcZc#9ZhhjidbÒcchYZiZiik~aji" gjhiViXZcigjb^IgdaaW~X`Zc# >IngZhŽ~gYZi[VciVhi^h`V[Žgjih~iic^c\Vg[ŽgZche~ccVcYZ [g^i^Y#;ŽgZc^c\ha^kZiWadbhigVgbZYŽkZg'%%[ŽgZc^c\Vg#DX]~g Yj^Ygdiih^cigZhhZgVYh€]VgYjWaVcYVccViik€^YgdiiheaVihZg! Zch^b]Vaa!Zc."]€ah\da[WVcV!Zcb^c^\da[WVcV!^Ygdiih]VaaVg! \nbcVhi^`hVaVg!Zc^h]Vaa![diWdaaheaVcZg!ÓZgV\nb!g^Yh`daV! ZcWdla^c\]Vaa!Zc[g^i^Yh\€gYdX][g^i^Yh`ajWWVg[ŽgWVgcdX] jc\Ydb#DX]c~gYjk^aaVcYVh[g^h`aj[ih€hi^\ZgYjWVgVgV`iji^ Zc]~ga^\cVijgbZYh`d\Vg!ŽeecVaVcYh`Ve!h_ŽVgdX]]Vk^cdb

Språket har en mer känslomässig ton än i renodlat faktamaterial.

;_~gYVgdX]]dabVg!a€c\i!a€c\iji^YZid~cYa^\V½ H€h`gZk6j\jhiHig^cYWZg\Zc\€c\db IngZhŽ^gdbVcZcI_~chiZ`k^ccVchhdc#

DX]W~iigZ`VcYZik~a^ciZh~\Vh#BŽ_a^\"

I format som exempelvis A4 och

]ZiZgcV~gd~cYa^\V#=~gb€gb~cc^h`dg WgV#9Z`VcVcYVhji!he~ccVVkdX]c_jiVVkYZi\dYVa^kZi#DVkhZiidbYZ~gjc\V ZaaZg\VbaV#K^aaa~hVWŽX`ZgZaaZgheZaV[diWdaa#EVYYaV!`a~iigV^WZg\ZaaZgdYaV `gj`k~miZg#:aaZgc€\dci^c\VccVi#

A5 lämnas en marginal på 1 cm,

9j~gVaai^Yc~gVcVijg!]VkdX]h`~g\€gYdX]gZ`gZVi^dc#9Zi]VcYaVgdbajhi! [g^]ZidX]k~aWZÒccVcYZ#DbZiiign\\i!]Vgbdc^h`ia^kY~gYj`Vc[€VaaYZchZg" k^XZYjWZ]ŽkZg#9ZiheZaVg^c\ZcgdaadbYjeaj\\Vg!_dWWVgZaaZg~geZch^dc~g#

men i mindre och större format

=Vg[Vb^a_ZaaZgaZkZgZchVb#>IngZhŽ`VcYjkVcYgV^ajbb^\Vh`d\Vg!]Ve^X`c^X` ^YZi\gŽcV!hZ\aV!hk^c\VZc\da[`ajWWV!jeeaZkV`jaijgZaaZg\ŽgVc€\diVccVi Vk`deeaVcYZ#9j[€ghk~c\gjbdX]VcYgjb#Aj[iZc~g`aVg!cVijgZc^cW_jYVcYZ dX]dbk~maVcYZ#DX]]VkZi!Y€4?d!YZiiVgVaYg^\haji#

måste marginalen anpassas för

15


Informationsmaterial

1 cm vit marginal

Här ser du ett exempel på en

K€gVh`dadg ;g€\dgdX]hncejc`iZg

broschyr i A5-format som presenterar kommunens skolor.

9j`Vc[€^c[dgbVi^dcdX]a~bcVhncejc`iZge€ÓZgVh~ii# ™ @dbbjcZchk~mZa%-",)'.&%%

Vilken typ av rubrik du ska välja

™ JiVc[Žg`dcidghi^YVck~cYhk€ggŽhiWgZka€YV 

%-",)'.(%%hdbVkanhhcVh`dbbVcYZVgWZihYV\

™ EZgZ"edhi/Zme5ingZhd#hZ

beror på sammanhanget. Gäller

™ K^VWgZk/IngZhŽ`dbbjc!7Vgc"dX]jiW^aYc^c\h" 

[ŽgkVaic^c\Zc!&(*-&IngZhŽ#6ck~cY\~gcV`dbbjcZch[daYZgÇHncejc`iZgdX]`aV\db€aÇbZYedgidWZiVai#

det material som tar upp ett sak-

BZg^c[dgbVi^dc]^iiVgYje€lll#ingZhd#hZ

område på övergripande nivå, bör du använda en rubrik som sakligt beskriver vad det handlar om – till exempel ”Våra skolor”.

7Vgc"dX]jiW^aYc^c\h[ŽgkVaic^c\Zc IngZhŽ`dbbjc

™

lll#ingZhd#hZ

™

Handlar det om ett mer djup­

&(*-&IngZhŽ

™

IZa%-"*,-'.&%%

;Vm%-",.-.*.)

`dbbjc5ingZhd#hZ

gående beskrivande material passar det bättre med en mer emotionellt betonad rubrik – till exempel ”Unga människor med svängrum för utveckling”.

@kVa^iVi^kjiW^aYc^c\i^aa bdg\dcYV\Zch\ZcZgVi^dc

På tryckt material placeras kommunens logotyp alltid på framsidan.

EVijb^\cVifj^egd8#>YZbjh#Dh!fjZ^c>iVbXdgjbiZ VWjh!fjVbGdbcZXdcZZajijbVYhigVYZVjgaVWZg^

Logotypen ska även finnas med på

eg^hhjhVH^bjh^VZVciZ!iV!hZhhZXajh!jiZg[ZXZeZgZiVb cdXVZX^^cVgW^i0ZcYVbfjVbY^Xjaidgjbcjb#

baksidan – vid behov kompletterat

6ciZgdgZb^hh^ijhZi4CdhhZggViZg^dXjbdXidgegd8# 8je^dgZi4FjdYYZg^bjg!YZZhhZcdcXaVWjikZg^Wjh]dh k^h!fjdckd!XdcY^i0cdhi^ZbYZXdcXijh!ejajbjh0cZ

med den aktuella förvaltningens

cjbeja^XVi!fjZVjiVWZbbZXdcZb^ciZbedZciZa^X JeiVi!kZc^beZgkdh^]ZciVY^dZa ZcYgZg^cX^a^fjVbXdchZfjVi#Gdh ZghZfjViVbXdchZc^ha^c#

dg^eZg^hi4DiZg^dchjbZhZi4Dc:igZhhjai^a^cZgdgVgiZb ejWa^ciZYjbiZa^jXdchjaVWjh!VidY^^h#^bbdgjgVkZgZ!Zh

eller enhetens namn. Läs mer om

HX^Cdmb^a^XdbcdhiZbdgZhigVcZhh^a# @VZfjZ]VXidgVg^jh0cdhgZX^VbZgdXdch^b^a^Zhhja^Vb <nbcVh^Zh`daVÄ^YZia^kha€c\Va~gVcYZi

cdchjb]ZbZhhjaidedZci^VYjbeZXdchjhZifj^i!fjdY

HViZbdgiVcYjbigVZXg^XVZa^^hhjcigVYZd8Vijg#HZci^jh!

Vg^Y^X^WjhXdcigVijgdgi^h#7Zgk^g^h!ijbi^[ZXijhXg^h^hh^Y

hZcV!8VijVb^h!c^bjbjhVYXdcYVXijgc^iVci#:mhZciZb

gZhigVZiA#7Zbc^Xdg^Y^h#BVZeZgjcXaZhi^VbiZbjh[Vjh

eZg^dgjbVjX^kV\^i#>hiVWjh!Xg^i08#H^b^a^Xjbeja^XVhigV

VY8VijhV^VbfjZbeZgg^ijhgZfjVbijbedgfjZbdZcV!

cdhiVb^VbcdhigZ^hVgZZhcdhVYXdcY^ci#

fjVbfj^higV^jhXdc^hfjdc^jh!dbc^ik^YZgdgVXg^iA#

=VWZbfjdY^ZcV!bdZc^bdXdiVk^a^WjcjbdXVbZcZiVaV

<nbcVh^Zh`daVÄ^YZia^kha€c\Va~gVcYZi

HX^hZci#Hjbjak^kZg^dji^jhVXVZ!bZ^^c]dgjbYZci^"

Je^ZbjhgZ^hZh^iV!XdcdgiZbjhh^cYZZhidgbjhk^YbZYd!

VZXgjhdWjh![dgjhZhc^^ciZbZdcdchjci^XVegZigZ^

jh!fjZYZaVifjZVjiA#KVa^cVi^VkZgZcdgjbVYYjXijh

^bbdgjgVkZgZ!ZhHX^Cdmb^a^XdbcdhiZbdgZhigVcZhh^a

ededZg^hhdajYZZh!8VijYZgXdcYjbdedgjb!fjZb!hZcV

jhk^YZVi^a^jhjbdejWa^^Ògb^]^a^X^Zc^]^!fjd^VZa^XVZYXV

^cY^!Zi^!kZg[ZgZXidgY^igVfjZbXdchjbVi^a^egVkV\^i4

eVi^h8VijhXdciVijb^b^hiZVXkZci!VXid#

De^X^k^kZg^eZg^dhiVcZgi^hgZejaVg^i0

+

,

16

logotypen på sidan 4–5.

JeiVi!kZc^beZgkdh^]ZciVY^dZa ZcYgZg^cX^a^fjVbXdchZfjVi#Gdh ZghZfjViVbXdchZc^ha^c#

33  På intranätet hittar du en mall för en enkel 4-sidig folder i A5-format. Den passar för produktion i skrivare. Där finns också en särskild manual för beställning av skyltar. För produktion av annat informationsmaterial, kontakta informationsenheten.


Annonser

Annonsering bidrar i hög grad till hur omvärlden uppfattar Tyresö kommun. De grafiska anvisningarna i manualen gäller alla slags annonser.

>c[dgbViŽghŽ`Zh IZbfjZZhiZbZ[VXij!YZhX^kVhZi0]VWjciZgZYjb^Vbea#9^h^iVb^eZgVbea#BZg^c[dgbVi^dc ]^iiVgYje€ingZhd#hZ$^c[dgbVidg#>\cV[Zj^ehjbkZaZijb>W]ZiYZa^hbdYY^Vi^ZYdadgZiVi#DbbdY bdYdadgeZghjhX^a^e^hVa^h^hY^ikZaZmZj^i^ha^a^fj^hdX]cdhi^hX^aY^ViVbXdchZYYdaZhi^ZXdchZfj^h Za^iZj^WaVingZhd#hZ$^c[dgbVidg#

Här ser du exempel på plats­

Vi använder hustypsnittet DIN i

annonser. Det finns två alternativ:

rubrik och brödtext. Dessutom

en ren textannons eller en med

ska följande presentationstext

både text och bild.

alltid finnas med (texten kan även hämtas på intranätet):

IngZhŽ~g]~ga^\iWZa~\Zi'%`bhnYdhidbHidX`]dabk^Y:ghiVk^`ZcdX] bZYIngZhiVcVi^dcVaeVg`^ce€`cjiVgcV#7jhhZciVgY^\]^ie€&*b^cjiZg [g€c<jaabVgheaVc#IngZhŽ`dbbjc]Vgc~gbVgZ(%%%Vchi~aaYVdX] VgWZiVgb€abZYkZiZi[ŽgViiWa^YZcW~hiVVgWZih\^kVgZc^a~cZi#

>c[dgbViŽghŽ`Zh IZbfjZZhiZbZ[VXij!YZhX^kVhZi0]VWjciZgZYjb^Vbea#9^h^iVb^eZgVbea#BZg^c[dgbVi^dc ]^iiVgYje€ingZhd#hZ$^c[dgbVidg#>\cV[Zj^ehjbkZaZijb>W]ZiYZa^hbdYY^Vi^ZYdadgZiVi#DbbdY bdYdadgeZghjhX^a^e^hVa^h^hY^ikZaZmZj^i^ha^a^fj^hdX]cdhi^hX^aY^ViVbXdchZYYdaZhi^ZXdchZfj^h

Vi använder också en annons­­­-

Za^iZj^WaVingZhd#hZ$^c[dgbVidg#

mo­dell som bara innehåller rubrik

Tyresö är härligt beläget 20 km

plus webblänk (se nedan).

sydost om Stockholm vid Ersta­

IngZhŽ~g]~ga^\iWZa~\Zi'%`bhnYdhidbHidX`]dabk^Y:ghiVk^`ZcdX] bZYIngZhiVcVi^dcVaeVg`^ce€`cjiVgcV#7jhhZciVgY^\]^ie€&*b^cjiZg [g€c<jaabVgheaVc#IngZhŽ`dbbjc]Vgc~gbVgZ(%%%Vchi~aaYVdX] VgWZiVgb€abZYkZiZi[ŽgViiWa^YZcW~hiVVgWZih\^kVgZc^a~cZi#

viken och med Tyresta nationalpark in på knutarna. Bussen tar dig hit på 15 minuter från Gullmarsplan.

>c[dgbViŽghŽ`Zh ingZhd#hZ$^c[dgbVidg

Tyresö kommun har närmare 3000 anställda och arbetar målmedvetet för att bli den bästa arbetsgivaren i länet.

33  De vanligaste dagstidningarna har fått grafiska anvisningar för alla slags annonser från Tyresö kommun. Läs mer på intranätet om hur du gör när du ska annonsera. För annonser i Kommun­rutan i Mitt i Tyresö kontaktar du informationsenheten per telefon eller e-post: annons@tyreso.se

>c[dgbViŽghŽ`Zh IngZhŽ`dbbjckZbfjZZhiZbZ[VXij!YZhX^kVhZiÄ]VWjciZgZYjb^Vbea#9^h^iVb ^eZgVbea#BZg^c[dgbVi^dc]^iiVgYje€ingZhd#hZ$^c[dgbVidg#>\cV^c[dgbViŽgkZaZg^jb

>c[dgbViŽghŽ`Zh

Zijb>W]YZiYZa^hbdYY^Vi^ZYdadgZiVi#DbbdYbdYdadgeZghdbVii`dbbZghjh^e^h Va^h^hY^ikZaZmZbeZaZj^i^ha^a^fj^hdX]cdhi^hX^aY^ViVbXdchZYYdaZhi^ZXdchZfj^hZa^i Zj^WaVXdcjaejiVil^h^hh^Zj[ZjbingZhd#hZ$^c[dgbVidg#

IngZhŽ`dbbjckZbfjZZhiZbZ[VXij!YZhX^kVhZiÄ]VWjciZgZYjb^Vbea#9^h^iVb

IngZhŽ~g]~ga^\iWZa~\Zi'%`bhnYdhidbHidX`]dabk^Y

^eZgVbea#BZg^c[dgbVi^dc]^iiVgYje€ingZhd#hZ$^c[dgbVidg#>\cV^c[dgbViŽgkZaZg^jb :ghiVk^`ZcdX]bZYIngZhiVcVi^dcVaeVg`^ce€`cjiVgcV#

7jhhZciVgY^\]^ie€&*b^cjiZg[g€c<jaabVgheaVc#IngZhŽ

Zijb>W]YZiYZa^hbdYY^Vi^ZYdadgZiVi#DbbdYbdYdadgeZghdbVii`dbbZghjh^e^h `dbbjc]Vgc~gbVgZ(%%%Vchi~aaYVdX]VgWZiVgb€a" bZYkZiZi[ŽgViiWa^YZcW~hiVVgWZih\^kVgZc^a~cZi# Va^h^hY^ikZaZmZbeZaZj^i^ha^a^fj^hdX]cdhi^hX^aY^ViVbXdchZYYdaZhi^ZXdchZfj^hZa^i

Zj^WaVXdcjaejiVil^h^hh^Zj[ZjbingZhd#hZ$^c[dgbVidg#

IngZhŽ~g]~ga^\iWZa~\Zi'%`bhnYdhidbHidX`]dabk^Y :ghiVk^`ZcdX]bZYIngZhiVcVi^dcVaeVg`^ce€`cjiVgcV# 7jhhZciVgY^\]^ie€&*b^cjiZg[g€c<jaabVgheaVc#IngZhŽ `dbbjc]Vgc~gbVgZ(%%%Vchi~aaYVdX]VgWZiVgb€a" bZYkZiZi[ŽgViiWa^YZcW~hiVVgWZih\^kVgZc^a~cZi#

17


Kontaktuppgifter

Den grafiska profilen är framtagen av informationsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen 2007. Vår samarbetspartner i arbetet har varit reklambyrån Contactor i Stockholm. Riktlinjerna gäller tills vidare och kommer att uppdateras och kompletteras efter behov. Du hittar den grafiska manualen

Tyresö kommun

på www.tyreso.se och på intranä-

Informationsenheten

tet – både i en webbanpassad ver-

135 81 Tyresö

sion och för utskrift. telefon  08-5782 91 00 Vill du ha fler tryckta manualer

fax  08-798 95 94

kontaktar du informationsenheten.

hemsida  tyreso.se

Det är även informations­enheten

e-post  info@tyreso.se

du hör av dig till om du har frågor om den grafiska profilen.

18


tyreso.se 

• 

• 

135 81 Tyresö Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se

A U G U S T I

2 0 0 7

Tel 08-5782 91 00 

• 

C O N TA C T O R 

Tyresö kommun 

Grafisk manual för Tyresö kommun  

Syftet med den grafiska profilen är att stärka Tyresö kommuns identitet och göra det lätt föt omvärlden att känna igen information från komm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you