Page 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

feb

Just nu söker Tyresö kommun sjukgymnast, Lediga jobb! socialsekreterare, kommunjurist, gymnasielärare samt chefer för personalavdelningen och ekonomiavdelningen med flera. Läs mer på tyreso.se/lediga jobb!

INFORMATION, NYHETER OCH EVENEMANGSTIPS FRÅN TYRESÖ KOMMUN

NR 1 FEBRUARI 2012 foTo: Msb

1

2012

Varför slänga popcorn i havet? SID 2

Nytt i centrum

Gatuvy över hur nya bebyggelsen vid Bollmora allé är tänkt att se ut. Mastenhuset med bland annat C3L till vänster, ett nytt parkeringshus i bakgrunden.

illusTrATion: bsK ArKiTeKTer

stökigt i trafiken när över 300 lägenheter byggs i centrala Tyresö. Nu tar Tyresö ytterligare ett steg mot ett mer stadsmässigt centrum med tydliga kvarter. Det innebär att trafikmiljön i centrum blir stökig en tid framöver.

n I februari väntas detaljplanen för 200 nya bostäder vid Bollmora allé att beslutas i fullmäktige. Ett område vid Bollmora allé planeras för flerfamiljshus med cirka 200 bostäder och våningshöjderna varierar från fyra våningar närmast Mastenhuset upp till åtta våningar närmast Tyresövägen. Byggnaderna delas in i stadsmässiga kvarter. I bostadsområdet kommer det att bli möjligt att etablera affärer, restaurang, café och kontorslokaler. De parkeringsplatser som idag finns vid Masten är tänkta att ersättas av ett parkeringshus. Placeringen av bostadshusen tar hänsyn till bullernivåerna från Tyresövägen och lämnar plats för stora och luftiga innergårdar. Byggnationerna tar troligtvis fart redan till hösten då parkeringsgaraget planeras att byggas. Nyinvigda Bollmora allé ska till våren få göra skäl för sitt namn. Björkar kommer att planteras längs vägen. Till sommaren kom-

mer den nya rondellen att glittra av vatten. Trafikavstängningar när höghuset byggs

Redan nu i februari börjar byggföretaget Strabag att bygga Tyresö View med över 100 lägenheter och handelsytor i Bollmoradalen. Först börjar schaktarbetena och i början av mars startar sprängningarna för att bygga ett parkeringsgarage under mark. Totalt kommer cirka 11 300 kubikmeter jord och 4 800 kubikmeter berg att schaktas bort – ett arbete som pågår fram till juni 2012. Som en säkerhetsåtgärd kommer den del av Bollmoravägen som går förbi Tyresö centrum stängas av under de korta stunder i vår då det sprängs. – Detta innebär risk för köbildning, försenad busstrafik och det kan bli bökigt med all byggtrafik. Vi rekommenderar bilisterna att i möjligaste mån välja en alternativ färdväg via Tyresövägen, säger kommunens trafikingenjör Helena Hartzell. Stängningarna sker tre gånger per dag, med en reservtid på kvällen. Skyltar kommer att finnas med information om tiderna. Innan sprängningsarbetena börjar kommer parken att hägnas

Den nya höghuset i Tyresö centrum innehåller över 100 lägenheter, och Bollmoradalen ska bli en vacker stadspark.

illusTrATion: sTrAbAg

in med byggstängsel och arbetsbodar ställs upp. Även gång- och cykeltrafik i området kommer till viss del styras om. Förnyelse av Tyresö centrum

När etableringen av höghuset är klar kommer den nya stadsparken aVStÄNGNINGaR I tYRESÖ C

Avstängningarna på bollmoravägen mars–juni kommer att vara korta, maximalt fem minuter, och tidpunkterna är lagda så trafikproblem ska minimeras så långt det är möjligt. Trafiken stängs av en femminutersperiod under dessa tider på vardagar:

n 09.30–09.45 n 12.00–12.15 n 14.00–14.15 n Reservtid: 18.30–18.45

att anläggas. Tyresöborna ska kunna ha picknick framför parkteaterns scen, åka skridskor på dammen, leka eller bara sitta ner och njuta av grönskan. Under våren i år kommer en ny lekpark anläggas i Bollmoradalen, ungefär på samma ställe där den gamla lekparken låg. Detaljplanen för de nya bostäderna vid Bollmora allé och Bollmoradalen är två av planerna som grundar sig på ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum”. Syftet med programmet är att det ska bli lättare att hitta till Tyresö centrum, centrums attraktionskraft ska stärkas och kvaliteten på offentliga miljöer utanför inomhuscentrumet ska öka. Programmet tar hänsyn till att det finns ett stort behov av bostäder nära centrum och kollektivtrafik.

Företagslotsen visar vägen Nu har servicen till Tyresös företagare utökats genom en företagslots. Målet: Att göra det enklare att vara företagare i Tyresö.

n En företagslots uppgift är att vägleda företagarna när det gäller lagar och regler. Gunilla Berg, bygglovsinformatör, har fått tjänsten. Hon har erfarenhet från flera branscher och därmed en förståelse för företagare och deras villkor: – Min roll är att skapa möjligheter för en snabb och effektiv handläggning av företagens ärenden, jag kommer också att verka för ökad öppenhet och dialog, säger hon. Företagslots har provats i flera andra kommuner och visat sig väsentligt underlätta kontakterna mellan näringsliv, kommun och andra aktörer. Gunilla Berg tar emot besök i Servicecenter, men har sin anställning på samhällsbyggnadsförvaltningen. – Det här ska verkligen bli jättekul. Jag ser fram emot att få skapa och bygga goda relationer och att bidra till det positiva företagsklimatet i Tyresö, säger hon.

Gunilla Berg – bygglovsinformatör, företagslots och något av en spindel i nätet. fÖREtaGSLOtS

Lotsen kan hjälpa till med bland annat

n direktkontakter med kommunen och andra myndigheter n tillståndsfrågor n mark- och utbyggnadsfrågor n bygglov n allmän rådgivning

MISSA INTE TYRESO.SE FULL AV NYHETER, TJÄNSTER OCH INFORMATION TILL DIG SOM BOR ELLER ARBETAR I TYRESÖ!


7

1

2

8

9

3

4

5

Karin Hassler, karin.hassler @tyreso.se PRODUKTION

feb

2012

Informationsenheten, info@tyreso.se TYRESÖ KOMMUN, 135 81 TYRESÖ

Marknadsgränd 2, Tyresö centrum

Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se www.tyreso.se

Ängsgården snart i privat regi n Efter upphandling går äldreboendet Ängsgården i Trollbäcken över i privat regi från den 26 mars, 2012. Avtal har tecknats med Mimosa Vård & Omsorg AB. Ängsgården är ett gruppboende med 21 lägenheter för personer med demenssjukdomar. Uppdraget omfattar individuellt planerad vård och omsorg, hälso-

foTo Jenny lunDgren

6

ANSVARIG UTGIVARE

och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå samt kost. Mimosa Vård och Omsorg AB är ett nytt litet familjeföretag med ambition att växa. – Vi är glada att nu kunna utöka valfriheten inom äldreomsorgen med ytterligare en omsorgsgivare, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande.

Eleverna sätter färg på Nyboda när nya nyboda skola invigs till hösten är den ljus och fräsch, klimatsmart och anpassad för pedagogik i framkant. elevgruppen som är med och sätter sin prägel på inredningen ser fram emot att få jobba i en kreativ miljö.

foTo: Msb

n Nya Nyboda skola har fått en glasad fasad och planlösning skapad för möten och smidigt samarbete i de olika arbetslagen. Skolgården blir helt ny och eleverna har varit med och bestämt hur utemiljön ska vara. Just nu diskuteras skolans inredning och inredningsarkitekten Molly får beröm av de elever som ingår i referensgruppen. Nu har de fått se skisser på färg- och möbelval till lektionssalar, allrum, matsal, bibliotek och andra mötesplatser. Färgglada kulörer i skön blandning. – Jag kommer att stortrivas, säger Johannes som tror att det är lättare att prestera på topp i en

kreativ miljö med glada färger. De andra eleverna instämmer och skrattar när nya skolans rektor Kia Broomé säger att ”det blir ingen beige skola”. Sugna på att flytta

Eleverna gillar att vara med och diskutera sin nya skolmiljö. De har valt en annan färg på golvet än vad arkitekten föreslog och har också önskemål kring färgsättningen i matsalen. De diskuterar också praktiskt kring stolval och hur möblerna kan nyttjas i olika situationer. I klassrummen kommer inte finnas någon traditionell kateder, däremot ståbord avsedda för datorer som kopplas upp till

Eleverna Johannes och Krystian går tillsammans med rektor Kia Broomé igenom några av alla svåra, men ändå rätt roliga, be Hur ska vår vår skola se ut? Vilka färger och material ska vi använda?

projektorn. När eleverna får egna laptop-datorer blir arbetet flexiblare och man kan ibland sätta sig bekvämt i allrummens soffor eller sittpuffar och arbeta. – Jag är gärna med och bär och möblerar, säger en av eleverna, men backar när han får klart för

Planering och övning förbereder oss för oljeutsläpp

Oljeskyddsövningen Boilex i Nynäshamn i höstas lärde länderna runt Östersjön att hitta gemensamma verktyg och förhållningssätt om en oljekatastrof skulle inträffa. Popcorn fick agera olja under övningen!

sig att det sker under lovet. En stimulerande arbetsplats

Kia Broomé har uppdraget att forma och bemanna den nya skolan utifrån barn- och utbildningsnämndens önskemål. – Kia har erfarenhet av att star-

Oljeutsläppet som drabbade västkusten i höstas var en påminnelse om att oljeutsläpp i Sverige kan inträffa utan förvarning. Det utsläppet var dock, trots betydande lokala miljökonsekvenser, blygsamt om man ser till den hotbild som finns mot östkusten.

n Östersjön trafikeras dagligen av mer än 2000 fartyg. Av dessa fraktar cirka 500 farligt gods, till exempel olja. Det finns fartyg med upp till 150 000 ton råolja ombord och även vanliga fraktfartyg har stora mängder olja i sina drivmedelstankar. Utvecklingen inom fartygstonnaget i Östersjön går mot allt större fartyg och för tillfället planeras tankfartyg med lastkapacitet uppemot 200 000 ton. Om ett stort oljeutsläpp skulle drabba den svenska kusten har Sverige inte tillräckliga resurser att hantera det själva, utan vi behöver hjälp från våra grannländer kring Östersjön. Sverige har därför ett samarbete med grannländerna

ta nytt, både vad gäller arbetssätt och fysisk planering. Hon har varit med och påverkat arkitekternas arbete så att den nya skolan anpassas till nya läroplanen, modern teknik och nya arbetssätt. Detta ska bli en stimulerande arbetsplats för både elever och för lärare som

och Tyresö kommun deltog i höstas i en internationell oljeskyddsövning i Nynäshamn – Boilex. Snabba beslut avgör

Över 350 personer från svenska kommuner, länsstyrelser, kustbevakning, räddningstjänst och frivilligorganisationer deltog i övningen. Motsvarande organisationer från Finland, Estland och Ryssland samt observatörer från flera andra länder. Övningen var uppdelad i en ledningsövning och en praktisk fältövning som innehöll allt från larmning och kommunikation till praktiska övningar till havs. Skydd och sanering av stränder av olika karaktär övades också. Deltagarna fick också öva sig i att använda oljeskyddsutrustning och hur man hanterar och sanerar oljeskadade fåglar. Övningen innebar att deltagarna ställdes inför stora utmaningar där snabba beslut är avgörande. Vilka kuststräckor ska främst skyddas från det hotande oljebältet? Är en populär badstrand mer


n Vid årsskiftet startade projekt Medborgarfokus i Tyresö kommun. Projektet syftar till att utveckla Tyresö kommuns medborgarservice och kvalitetsarbete. – Satsningen betyder att vi blir ännu bättre på att följa upp kvalitet och granska både kommunala och privata verksamheter, samtidigt som vi sätter fokus på hur vi

Välkommen till anhörigcaféet

kan bli bättre på att ta tillvara alla Tyresöbors intressen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Projektet beräknas pågå under tre år (2012–2014) och utvärdering sker löpande.

n Du som vårdar en nära anhörig är välkommen till ett Anhörigcafe sista onsdagen i varje månad. Här kan du träffa andra i samma situation och delta i tematräffar med olika ämnen efter önskemål.

LÄS MER

29 februari, 28 mars, 25 april och 30 maj.

tyreso.se/medborgarfokus

Datum för vårterminen 2012:

Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 C Lokal: Caféet Tid: Klockan 13.00–15.00 Fika till självkostnadspris!

Foto ryno quantz

Projekt för ökat medborgarfokus

Mer information

Lena Nylund, tel 08-5782 98 78 eller Kaija Partanen, tel 08-5782 95 48.

Hur ska Tyresö se ut i framtiden? Om några år ska en ny översiktsplan för Tyresö börja gälla. 2012 ska en projektplan vara färdig och 2014 beräknas ett förslag stå klart för samråd – då kan alla Tyresöbor lämna synpunkter.

n – En översiktsplan är ett slags avsiktsförklaring som beskriver hur vi långsiktigt ska utveckla, bevara och använda kommunens mark- och vattentillgångar, berättar Carolina Fintling Rue, nyanställd som översiktsplanerare. – Framför oss väntar ett stort arbete där många ska involveras för att vi på bästa sätt ska få plats med framtidens bostäder, arbetsplatser, förskolor och särskilda boenden. Mycket viktigt är också hur vi ska ta tillvara rekreationsoch grönområden.

årig samhällsplanerare och kulturgeograf, utbildad vid universitetet i Stockholm. Hon är född i Stockholm, uppvuxen i Luleå och har de senaste åren arbetat som översiktsplanerare i Nynäshamn, där hon dessförinnan hade en tjänst som säkerhetsansvarig.

– Det jobbet fick jag eftersom min uppsats under utbildningen handlade om riskhantering – men det är i det här yrket jag hör hemma, säger hon. LÄS MER

tyreso.se/oversiktsplanering

En löpande process

eslut de står inför.

foto ryno quantz

Eleverna uppskattar inredningsarkitektens förslag – men har ändå några synpunkter.

vill utveckla pedagogiken, säger Birgitta Wigren, chef för barnoch utbildningsförvaltningen. Gärna fler profilklasser

I mitten av februari ska lärartjänsterna utlysas och alla lärare i kommunen är fria att söka sig dit.

skyddsvärd än en föryngrings­ plats för fisk och ­fågel? Hur rankas vatten­täkter, samhällsviktiga hamnar och industrier? Hur fattas besluten om när flera kommuner och län samtidigt är drabbade? – Boilex lärde oss framförallt hur vi ska samarbeta och inte tveka om att be om hjälp från våra grannländer, säger Bertil Eriksson, enhetschef för vatten, avfall och renhållning i Tyresö. Oljan var popcorn

Boilex blev en ganska spektakulär historia. Ett stort antal fartyg deltog i övningen, och ”oljan” bestod av 60 kubikmeter popcorn som släpptes ut i vattnet. Popcorn beter sig ungefär likadant som olja när det sprids ut i havet och risken för miljöpåverkan är nästan obefintlig. – Det är bäst att få upp så mycket olja som möjligt medan det befinner sig till havs, men vi måste snabbt bestämma oss för vilka stränder som är priorite-

– Vi vill gärna skapa fler profilklasser för de yngre eleverna. Sedan tidigare finns profilklasser för musik och idrott. Hittar vi lärare med intresse och kompetens för arbete med profilinriktning så kan det bli det verklighet redan i höst, säger Kia Broomé.

rade att skydda, säger Bertil Eriksson.

Översiktplanen ska visa hur kommunen samordnar den fysiska planeringen med nationell och regional planering för hållbar utveckling. Kommuner, regionala och statliga organ liksom intresseorganisationer kommer att få tillfälle att lämna synpunkter. Allmänhetens hjälp behövs också i arbetet – Tyresöborna kommer att få tycka till i olika omgångar. – En översiktsplan är inte juridiskt bindande, säger Carolina Fintling Rue. Men den är starkt vägledande och alla har ett ansvar att jobba i dess riktning. I mitt arbete ska också ingå att hålla planen vid liv – översiktsplanering är en löpande process som ska följas upp och utvärderas. Tidigare i Nynäshamn

Carolina Fintling Rue är en 31-

Carolina Fintling Rue ska under de närmaste åren leda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tyresö. foto elisabeth grahn

Oljeskyddsplan underlättar

För det är alltid prioriteringar som löpande måste övervägas vid oljeutsläpp. Skyddsutrustningen räcker bara till en bråkdel av alla stränder i vår örika skärgård, så man måste välja var länsar och stranddukar ska läggas ut. Vilka strandområden som är känsligast och var det är lättast att sanera när väl oljan nått land är därför väldigt viktigt att kartlägga. För att kunna ha ett förberett underlag har Tyresö kommun tillsammans med Nynäshamns, Nacka, Haninge och Södertälje i samråd med Södertörns brandförsvars­förbund och SWECO tagit fram en oljeskyddsplan. Kommunen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att göra strandinventeringar. Dessa uppgifter ska läggas in i ett gemensamt databaserat stöd för att kunna prioritera strandskyddet.

Det är lätt att gifta sig borgerligt! Tyresö kommuns Servicecenter administrerar borger­liga förättningar – vigslar och begravningar. Anmälan om vigsel gör du enklast via webben.

n Det speciella datumet 11 nov­ ember 2011 – 111111 – lockade många till giftermål. I Tyresö valde fyra par att viga sig borgerligt det datumet. Ett av dem var Anne-Marie Svennberg Pessoa och Jose Manuel Costa Pessoa. Det blev en liten ceremoni med de allra närmaste, med musik, dikter och en fin stämning på Kumla herrgård. Om man vill gifta sig borgerligt i Tyresö ansöker man först om hindersprövning hos Skatteverket. Därefter går man in på kommu-

Anne-Marie och José Manuel gifte sig på Kumla Herrgård 11/11 2011. Klockan 11.11 för att vara exakt!  foto elisabeth grahn

nens webbplats och fyller i ett formulär med önskemål om plats, tid och vigselförrättare. Det finns ett vigselrum i kommunhuset, men man kan också önska att gifta sig hemma eller någon annanstans. Senast två veck-

or före ceremonin ska man göra anmälan om vigsel. För dem som önskar ett specifikt datum är det bra att vara ute i extra god tid. – Det var väldigt smidigt att ordna allt via webben. Vi träffade vigselförrättaren vi hade valt och hon hjälpte oss med förslag till hur vi kunde utforma ceremonin. – Det blev ett mycket trevligt bröllop, berättar de nygifta. Vi blev så väl bemötta och vigseln kändes speciell. fakta

2011 var det 126 par som vigde sig borgerligt i Tyresö. Det finns cirka tio borgerliga vigselförrättare i kommunen. Antal vigslar i Tyresö församling 2011 var 74.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

feb

bort Barnteater: Ture blåser djungler och hav. er, En hundpromenad bär iväg över städ Entré: 30 kr. er. teat s man För barn 2-4 år med Hed d.se gar gde Förbokas: info@tyresoby Sön dag 5 feb rua ri, kl 14.3 0,

Tyr esö byg degård , Kyr kvä

gen 7

2012

Foto : Per- Erik Adamsso n

annonsplats för tyresö kommun och föreningar. Nästa annons kommer vecka 9 – lämna ditt bidrag senast 10 februari på tyreso.se/evenemangstips

Onsdag 1 februari Bio Forellen, Tyresö C. Biljetter kan inte förbokas. Kassan öppnar 30 minuter innan filmen börjar.

Mästerkatten i stövlar Svärd kommer att korsas och hjärtan kommer att krossas i det här äventyret med Mästerkatten. Lör Sön

4/2 5/2

kl 13 kl 13

Från 7 år. 91 min. 80 kr.

Simon och ekarna Simon växer upp i en arbetarfamilj under andra världskriget. Trots en kärleksfull uppväxt känner han sig annorlunda. Sön Tis Ons

5/2 7/2 8/2

kl 18 kl 19 kl 19

fRÅN 11 ÅR. 122 MIN. 80 KR.

Järnladyn Margaret Thatcher kom från ingenstans, trotsade klass- och könsbarriärer och gjorde sig hörd i en mansdominerad värld. Ett enastående porträtt av järnladyn. Sön Tis Ons

12/2 14/2 15/2

kl 18 kl 19 kl 19

Från 11 år. 105 min. 80 kr.

Mannen från Le Havre Marcel Marx har lämnat sitt bohemiska författarliv för att försörja sig som skoputsare. Allt förändras när hans fru får en allvarlig sjukdomsdiagnos samtidigt som en båtflykting från Afrika dyker upp. Tors 16/2 kl 19

Hundrundan varje onsdag

Filmvisning på bibblan

Aktiveringspromenad för Tyresös hundar med hundägare. Pris 50 kr inkl kaffe. Ej föranmälan eller medlemsskap krävs. För vägbeskrivning se www.tyresobk.se

”Kalas Alfons Åberg”. För de yngre barnen. Ingen föranmälan.

kl 19–20.30, Prästängen (Nedanför Krusboda, mot Nyfors). Start vid parkeringen. Arr: Tyresö Brukshundklubb.

Torsdag 2 februari

Sagolek på bibblan För hemmabarn från 4 år. Föranmälan: susanne.gunnarsson@tyreso.se kl 10–11, biblioteket i Tyresö Strand. Arr: Tyresö kommun .

Café Ventilen Samtal om datafrågor. För seniorer. kl 14-16, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, sal Navet, Pluggvägen 6 C. Arr: SeniorNet Tyresö.

Fredag 3 februari

Metal Festival ’12 – i två dagar Rockkonsert för ungdomar 16–20 år. Fre 3/2 kl 19–24, lör 4/2 kl 17–24. Entré 50 kr 2 dagar/30 kr 1 dag.

LÖRdag 4 februari

Strömstarespaning vid Nyfors Ta gärna med kikare. Info/anmälan Solveig Dahl tel 070-350 11 39. kl 11–13, Samling vid Nyfors, ändhållplats för buss 873. Arr: Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Barntillåten. 105 min. 80 kr.

Foto: Thron Ullberg

kl 18 kl 19 kl 19

Från 11 år. 90 min. 80 kr.

Sportlovsfilm: Happy feet 2 Tillbaka till Antarktis för att återse vår steppande pingvinhjälte. OBS! Förbokning senast 19/2 via e-post: bioforellen@hotmail.com Ons

29/2

kl 13

Från 7 år. 99 min. 60 kr.

Jazz med Swing Delight på scenen. kl 13–15, Tyresö centrum. Arr: Tyresö Jazz & Blues Club/Tyresö Centrum.

Tisdag 14 februari

Alla hjärtans dag-pyssel Gör ett kort eller ett hjärta till någon du tycker om. kl 15–17, Biblioteket i Tyresö Strand. Arr: Tyresö kommun.

Föredrag: Var är alla kvinnorna i konsthistorien?

Tisdag 7 februari

Lättvandrad naturguidning Genom Alby naturreservat. Ta med matsäck, varma kläder och grova kängor/stövlar. Ej föranmälan. Kl 10.35–13.30, Samling Vid busshpl Öringe (buss 875). Avslutning vid busshpl Nyfors (buss 873). Arr: Tyresö kommun.

Söndag 12 februari kl 15, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B, Pluggvägen 6 B. ARr: tyresö kommun.

kl 11.30 och kl 13, Biblioteket i Tyresö c. Arr: Tyresö kommun.

Söndag 19 februari

Konstvetare Miranda Bachelder berättar om kvinnans plats i konsthistorien. Fri entré.

Öppet hus på Ahlstorp

kl 18.30–20, Biblioteket i Tyresö centrum. Arr: Tyresö konstförening/Tyresö kommun.

kl 11–15, Ahlstorps båtsmanstorp, Alby friluftsområde. Arr: Tyresö Hembygdsförening.

kl 19–21, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B, sal Follbrinken, Pluggvägen 6 B. Arr: Tyresö Trädgårdssällskap.

Medryckande svängig jazz. Entré: 100 kr, 80 kr för medlem, 30 kr för gäst under 30 år. Bordsbeställning tel 742 00 30. kl 19.30, Spis och Vin, Bäverbäcksv 14. Arr: Tyresö Jazz & Blues Club.

Lördag 18 februari

Semlor, kaffe och korvgrillning.

Onsdag 22 februari

Musikal ”Vår egen Snövit i schlagerns tecken” Med gymnasiesärskolan & elever från estetiska programmet. Entré 50 kr. Biljettbokning tel 070-169 85 54. Kl 11–12, Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7. Arr: Tyresö kommun.

Torsdag 23 februari

Tummetott – rim och ramsor För barn 0–12 månader. Ej föranmälan. kl 10–11, Biblioteket i Tyresö Strand. Arr: Tyresö kommun.

Musikal ”Vår egen Snövit i schlagerns tecken” Med gymnasiesärskolan & elever från estetiska programmet. Entré 50 kr. Biljettbokning tel 070-169 85 54.

övrigt

Sportlov i Tyresö vecka 9 Se alla roliga aktiviteter på www.tyreso.se/sportlov från v 8.

Aktiviteter för seniorer Bokcirkel med Ulla Bråhne. Tisdagar jämna veckor kl 10.30– 12, studierummet. Minnesspår – vi diskuterar med ljudboken ”Minnesspår” av Eivor Långström som utgångspunkt. Torsdagar kl 10.30–11.30, Komm-in. Björkbackens äldrecentrum, studierummet, Bollmoravägen 28 D. Arr: Frivilligcentralen/ Tyresö kommun.

Träna på dator Surfa på Internet, lär dig e-posta, hantera bilder. Inga förkunskaper krävs. Kursmaterial finns. Trollbäckens bibliotek 6, 13, 20 feb kl 14-16 C3L, Bollmora Gårdsv 12 1½ tr, sal 4102 6, 7, 13, 14, 20, 21 feb kl 15.00–18. Samling i caféet. Tyresö gymnasium sal E 21 1, 8, 15, 22 feb kl 15.00–18. Samling i caféet. Arr: Seniornet Tyresö.

Utställningar

Kl 11–12, Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7. Arr: Tyresö kommun.

Spåra och spana med Natursnokarna

kl 10–12, Samling vid Alby friluftsgård. Arr: Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Lasse Tennander framför sina mest älskade sånger men även visor av bl a Taube och Cornelis. Afternoon tea serveras från kl 14.30 och ingår i priset. Entré: 80 kr, 60 kr för pensionärer, gratis under 18 år. Förköp på Servicecenter i Tyresö C, kvarvarande biljetter säljs i entrén.

Med Pantomimteatern för 3-6 år. Entré: 30 kr. Förköp på Servicecenter från 13/2, rest vid entrén.

Söndag 5 februari

Vi letar efter spår av djur, tittar efter vinterfåglar och grillar. Familjeverksamhet. Gratis.

Konsert med Lasse Tennander

Barnteater: Bokstavligt

Stockholm Stompers

kl 14, Tyresöhallen, Tjärnstigen 1. Arr: Tyresö IF.

26/2 28/2 29/2

Musik i centrum

torsdag 16 februari

Tyresö IF–Täby HBK. Entré 50 kr.

Sön Tis Ons

kl 10.30–14, Biblioteket i Tyresö Strand. Arr: Tyresö kommun.

Möt Bengt Ohlsson, nu aktuell med romanen ”Rekviem över John Cummings”. Fri entré.

Handboll - division 1

Cyril, 12 år, rymmer från barnhemmet och hamnar av en händelse i händerna på en hårfrisörska med ett sällsynt stort hjärta.

Sagoläsning eller filmvisning kl 10.30, därefter pysslar vi. För de yngre barnen, ingen föranmälan.

Författarträff: Bengt Ohlsson

kl 13, Biblioteket i Tyresö c. Arr: Tyresö kommun. Författaren är bokad via Författarcentrum.

Pojken med cykeln

Lördag på bibblan i Strand

Trädgårdsmästare Anna Pettersson, talar om odling av frukt- och bärsorter. Avgift: 80 kr (medlem 50 kr) inklusive fika. Anmälan senast 9/2 till Lena Stenström tel 712 41 97.

Sven är en karriärcoach med inrutat vardagsliv som fått nog av att hjälpa andra att byta liv. Vad vill Sven egentligen göra med sitt liv och med vem? kl 18 kl 19 kl 19

Lördag 11 februari

Föredrag: Frukt och bär

En gång i Phuket

19/2 21/2 22/2

kl 15–15.30, Biblioteket i Tyresö Strand. Arr: Tyresö kommun.

Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, Pluggvägen 6 B. Arr: Tyresö kommuN/Kulturföreningen Domusängen.

Från 15 år. 97 min. 80 kr.

Sön Tis Ons

Fredag 10 februari

Fredag 24 februari Foto: Susanne Sabir

Gratis naturguidning Från Alby till Tyresö slott. Ta med matsäck, varma kläder och grova kängor/stövlar. Ingen föranmälan. kl 10–13.30, Samling vid busshpl Nyfors kl 10 (buss 873). Avslutning vid Tyresö kyrka (buss 875). Arr: Tyresö kommun.

Handboll - division 1 Tyresö IF–IK Cyrus. Entré 50 kr. kl 14, Tyresöhallen, Tjärnstigen 1. Arr: Tyresö IF.

Filmvisning på bibblan Filmen ”Vem?” visas, en liten film om stora känslor. Gratis. kl 15–15.30, Biblioteket i Tyresö Strand. ARr: Tyresö kommun.

Tisdag 28 februari

Musik med Matilda Mörks trio Melodier ur Monica Zetterlunds repertoar. Fri entré. kl 14.30, restaurang Utsikten, Bollmora allé 7. Arr: Tyresö kommun.

Tankeåterbäring - måleri och collage av Magnus Fliesberg Vernissage 4 februari kl 12-15. Pågår t o m 10 mars. Tyresö konsthall

Daniel Kafle - foto Vernissage 11 februari kl 12–14. Pågår t o m 7 mars. biblioteket i Trollbäcken

se fler evenemang på tyreso.se/evenemang

Februari 2012 Tyresö kommun  

Tyresö kommuns bilaga i tidningen Mitt i Tyresö. Bilagan kommer ut tio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör k...