Page 1

Det finns så många kompisar och skog överallt. so m är bä st An na 9 år , om va d / sid 8 sö re ty a tr ös d me

information till dig som bor i östra tyresö och vill veta vad som pågår

september 2011

Brevik

, k i v e r B Hallå ! i v r e m nu kom koll! sid 6  l l å h 6  id s ? r ä n sid 4  Varför? sid 2  hur? re trafik sid 6  a r k ä s 6  id s r a g vä nya promenad

hef JM Entreprenads platsc Hans-Åke Pettersson och ef kommunens projektch ägen, Sven Brodin på Fiskarrov el­ cyk och ggån e and den bliv ärden. vägen längs med Kalvfj 

fot o: ryn o qua ntz


2

information om utbyggnaden av östra tyresö

Noggrann planering gör arb … men det kommer bli värre innan det blir bättre – Det blir värre innan det blir bättre, men vi försöker genomföra arbetena så smidigt det bara går. Det säger Åke Skoglund, förvaltningschef på Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning apropå att vägarbetena på och kring Breviksvägen nu har kommit igång.

– Arbetet sker i olika steg. Först anläggs el, tele och belysning på ena sidan av vägen. Senare grävs för vatten och avlopp på den andra sidan vägen. Därför kommer de olika sträckorna att stängas av vid två olika tillfällen. På det totalt två kilometer långa arbetsområdet sker för närvarande arbeten på fem olika ställen samtidigt, förklarar projektchefen Sven ­Brodin. Upphandlingen av entreprenör för väg- och VA-arbetena i Orrnäsets detaljplan och Orrnäsvägen i Måsvägens detaljplan är avslutad och det är JM Entreprenad AB som genomför arbetena. Platschefen Hans-Åke Pettersson och arbetsledaren Johan

Arbetshandling­arna är väldigt väl genom­ arbetade – allt finns med! Det är ovanligt. Hans-Åke Pettersson, platschef

Westman har hjälp av fyra hantverkare och två lärlingar. Till det underentreprenörer i form av fem maskinförare och tre lastbilsförare samt en bergsprängare. Gång- och cykelväg

Det först påbörjade arbetet var gång- och cykelvägen, Fiskarrovägen, eller ”Räddningsvägen” som den allmänt kallas. Den blir permanent och förstärks för att klara nödvändiga transporter och utryckningsfordon då Breviks­ vägen inte är framkomlig. – Denna natursköna väg längs med Kalvfjärden, från Breviks skola och fram till Stallviken, blir fullt tillgänglighetanpassad och ordentligt belyst på kvällarna. Här kommer vi också att placera ut parkbänkar och bord. Delar av utbyggnaden går igenom Måsvägens detaljplan och görs av kommunens egen regi-anläggare, berättar projektchef Sven Brodin. – De mest utmanande arbetena är de på Breviksvägen. Den första tiden, med schaktarbeten för vatten- och avloppsledningar, är mest intensiv. En del kurvor ska rätas ut och berg behöver sprängas på sina ställen för att vägen inte ska bli fullt så brant. Den besvärligaste sträckan är den mellan Slottsvägen och Klockargårdsvägen samt en del av Bofinksvägen. Marken är gammal havsbotten, vi måste sponta och gräva upp till tre och en halv meter djupa schakt. Då krävs yrkesskicklighet för att hantera alla de kablar som ligger i marken, säger Hans-Åke Pettersson på JM Entreprenad som är väldigt tillfreds med kommunen som beställare. Kommunen får beröm

– Arbetshandlingarna är väldigt väl genomarbetade – allt finns med! Det är ovanligt. Ofta är det

Projekteringsingenjör Roland Karlsson (t.h.) är pappa till de ritningar som behövs för det stora Breviksbygget. Över 100 ritningar har tagits fram. Här tillsammans med JM Entreprenads arbetsledare Johan Westman.  foto: ryno quantz

stor skillnad mellan de handlingar en entreprenör får i förfrågningsunderlaget och de arbetshandlingar som ska ligga till grund för genomförandet. Det innebär en massa extra arbete, administration och irritation. Så är det inte här.

Så bevarar vi skärgårdsmiljön Allt fler vill bosätta sig permanent i vackra Östra Tyresö. Utmaningen är att bevara den fina miljön och skärgårdskaraktären och sam­ tidigt möta nya krav på bekvämlighet och trygghet.

telsen att bo på landet, nära kust och hav och ändå så nära city. Ökat permanentboende medför dock större trafikvolymer och vägslitage, att mer vatten tas ur privata brun�nar och att avloppsmängderna ökar.

n Östra Tyresös karaktär är fortfa-

Infrastrukturell anpassning På olika sätt arbetar kommunen för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste också ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vat-

rande lantlig. Kommunala gator, vatten och avlopp är endast utbyggt i liten utsträckning. För femton år sedan var allt, från Öringe och utåt, fritidshusområde. På dessa femton år har detaljplaner för permanent bebyggelse gjorts i stort sett till Nytorp. Områdena i Gimmersta och Strand är till största delen färdiga och bebyggda. Utflyttningstrenden ser ut att hålla i sig. Allt fler faller för fres-

Skärgårdskänsla: Sandholmarnas naturreservat och bebyggelsen därikring.

ten och avlopp byggas ut. Utbyggnaden sker etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030. Fram till 2013 ska Måsvägens detaljplan och Orrnäsets detaljplan genomföras.

Hans-Åke Pettersson har själv tidigare arbetat med väg och anläggningar på kommunal nivå, vilket gör att han känner till den kommunala beslutsprocessen. Det underlättar naturligtvis kommunikationen mellan entrepre­

nören och kommunen. Kommunens projektchef Sven Brodin å sin sida har tidigare arbetat hos ett mycket stort entreprenadföretag, så han å sin sida har stor förståelse för entreprenörens vardag och verklighet. Att samar-


spara tidningen – läsvärd till 2013!

3

betet smidigt

I entreprenörens arbetsbod sitter ritningnarna och planering över­ skådligt på väggen. Alla kan se arbetets framfart och hålla koll på ändringar i planeringen.  foto: ryno quantz

2011-2013

Sven Brodins förflutna inom entreprenadbranschen kommer väl till pass i hans arbete som kommunens projektledare.  foto: ryno quantz

betet flyter smidigt och att relationerna är goda innebär ömsesidigt förtroende och trivsel på arbetsplatsen, vilket i slutänden även innebär god ekonomi. Andra viktiga relationer är de med de kringboende.

Viktigt med hänsyn till boende

Utöver diskussioner om till exempel framkomligheten till fastigheterna under byggtiden har – redan innan arbetena påbörjades – samtliga berörda hus genomgått en besiktning som utförts av en

utomstående konsult. Denne har gjort riskanalyser som entreprenören har att följa. Till exempel har konsulten tittat på hur mycket vibrationer det blir vid kommande sprängningar, så att dessa kan dimensioneras så att husen inte

tar skada. Eftersom grundläggning med mera varierar från ett hus till ett annat, är detta ett ganska omfattande arbete. När väg­ arbetena sedan är klara, görs en ny efterbesiktning. När allt är klart, under 2013,

kommer Breviksvägen att vara bredare, bättre belyst och trafik­ säkerheten har höjts, även genom en ny gång- och cykelväg. Då har fastigheterna i området också fått kommunalt vatten och avlopp.

Vad tycker du om utbyggnaden av Brevikshalvön? Björn Hammar

Nils Grund

Berit Almquist

Ordförande Tyresönäs Villaägareförening

Ordförande Tyresö Vägförening, suppleant Tyresönäs Villaägareförening

Ledamot Tyresönäs Villaägareförening

– Jag är positiv till utbyggnaden. Det finns en springande punkt: att man börjar förse fastigheterna med vatten och avlopp! Då slipper vi risken att få in grannens avloppsvatten i våra brunnar! Dessvärre kommer utbyggnaden att ta många år, men detta är i alla fall en bra början. Att Breviksvägen byggs ut och att det görs ett antal gång- och cykelvägar är mycket bra. Men visst, det blir otroligt jobbigt för dem som måste passa tider på morgnar och kvällar med alla de trafikhinder som utbyggnaden innebär.

–Det är bra att det görs! Att kommunen bygger ut vatten och avlopp är något som på sikt måste ske. Vägarna, som byggdes när Brevikshalvön var ett fritidshusområde har en sådan standard att den successiva omoch utbyggnaden är absolut nödvändig. Jag önskar bara att det kunde gå lite fortare, men förstår att det inte är lätt.

– Det går inte att stoppa utvecklingen, det måste man förstå. Det flyttar in allt fler människor hit som bor här permanent. Breviksvägen byggdes på 1950-talet – trafiken har ökat väldigt mycket och det behövs bättre vägar. Det kommer att bli ett elände medan arbetena pågår, men det får vi ta! Vi måste tänka kollektivt. Vattnet räcker inte till alla, eftersom det är berggrund här ute. Nu finns ju också EU-beslut om att alla kommuner måste se till att avloppet inte går ut i något vattendrag, så det är bara att gilla läget. Miljön är en viktig fråga.

Fredrik Saweståhl Kommunstyrelsens ordförande (M)

– Det är bra att vi nu kommer igång och kan ta stora kliv framåt i utvecklingen av Östra Tyresö. Jag vet att det kan bli besvärligt under bygg­ tiden, men det färdiga resultatet kommer att bli bra. Ett stort lyft för trafiksäkerheten och bättre möjligheter för kollektivtrafiken. Att vi också kan ansluta många nya fastigheter till kommunalt vatten och avlopp betyder jättemycket för miljön. Just miljöskälen är för mig högst på listan för att motivera hela den mycket stora investering som utvecklingen av Östra Tyresö är.

Martin Nilsson Oppos itionsråd (S)

– Östra Tyresö ska vara Tyresös skärgårdsmiljö men samtidigt svara mot medborgarnas behov av samhälls­ service och ett starkt miljötänkande. Utbyggnaden av en fungerande infrastruktur är inte alltid enkel på kort sikt – men oumbärlig och mycket bra på sikt.


4

information om utbyggnaden av östra tyresö

Utbyggnad av infrastruktur

Det grävs och det fylls igen och det grävs upp igen … vad håller de på med e n Det ligger mycket plane-

ringsarbete bakom en utbyggnad av infrastruktur. Under markytan går el-, tele-, vatten- och avloppsledningar. Och vattenledningarna måste ligga djupare än de för el och tele. För att eventuella framtida arbeten med vattenledningarna inte ska störa el och tele, grävs dessa dessutom ner på andra sidan vägen.  Ibland bjuds på överraskningar. Markförhållanden kan variera mycket, även på kortare sträckor, och kommunens entreprenör är beroende av att deras planering även passar el-, tele- och bredbandsbolag.   Trots noggrann planering upplever utomstående ofta vägarbetet som oplanerat och ostrukturerat. Det grävs ju upp och fylls igen och grävs upp igen och fylls igen … varför?   Här försöker vi förklara. Häng med!

1

2

Befintlig vägbana

Befintligt dagvatten

Befintlig telebrunn

Befintlig telebrunn

Till att börja med måste en förberedande breddning av vägen göras, s som trafiken kan fortgå på den del av vägen som det inte arbetas på.

Under den befintliga vägbanan finns el, tele- och dagvattenledningar som löper under olika sidor av vägbanan.

5

Förberedande breddning

Omläggning till nytt el- och telestråk

6

Schaktning för VA och dränerin

Dräneringsledning

Befintlig telebrunn

El-och telestråk Korsande VA-servis VA-schakt

I det tredje skedet flyttas el-, tele- och dräneringsledningarna till den del av vägen som fram tills nu varit arbetsområde. Då flyttas också arbetsområdet över till den del av vägen som i skede 1 blivit breddad.

Schaktning för vatten- och avloppsledningar (VA), dränering etc, görs breddade delen av vägen. VA-schakten kan inte ligga på samma sida so VA-ledningarna ligger djupare; blir det problem får inte el- och tele lig

”El , tele, vatten – allt ska ner i backen” Nu när vägarna på Brevikshalvön byggs om, är målet att få ner alla ledningar i backen. Vatten och avlopp, el och tele. Hängande belysningsarmaturer över vägarna och stolpar med hängande transformatorer blir förhoppningsvis ett minne blott. Allt ska ner i marken. – Vi önskar och hoppas att fastighetsägarna också markförlägger el och tele från servisanslutningen till sina hus. Kommunen drar fram anslutningar till fastighetsgränsen. Därefter måste fastighets­ägarna tala med Vattenfall och sina respektive el- och teleleverantörer för att få in anslutningarna i husen.

Det är en förhållandevis låg kostnad att dra in el och tele från marken om man passar på att göra det samtidigt som man gör VA-anslutningarna. Det är gräv­ arbetena som kostar mest pengar, säger kommunens projektchef Sven Brodin. Elnätet förstärks, strålning minskar – Nu när vägarna förbättras måste elnätet förstärkas, både själva ledningsnätet och nätstationerna. För vår del innebär det rätt stora investeringar som vi gör i denna exploatering. Idag har vi en hel del stolpstationer, nu är det bra om vi kan få ner allt till markstationer.

Då minskar även strålningen, även om strålningen redan idag inte innebär några som helst problem, eftersom det är så låg spänning det är fråga om, säger planeringsingenjör Erik Hellstrand, områdesansvarig på Vattenfall. Anslutning – när vägen är slutbesiktigad – När hela entreprenaden är besiktigad och godkänd skickar kommunen ut fakturor på anslutningsavgiften till fastighetsägarna. Först efter det att denna avgift är betald kan man göra sin anslutning. Dock måste man räkna med att det tar några veckor innan det är klart.

Innan entreprenaden besiktigats, provas hela anläggningen med alla pump- och VA-ledningar samt transformatorstationer med elledningar. Man testar även tele och vägbelysningen. Allt detta kan göras först när hela entreprenaden är färdigbyggd. Därefter krävs några veckors handläggningstid innan den fysiska anslutningen kan ske, påpekar Sven Brodin. Mer information om anslutning och anslutningsavgifter finns på kommunens webbplats, tyreso.se. . Hacke H. får ta sig an levande träd i fortsättningen för nu försvinner eloch telestolparna. Foto: Bildarkivet


spara tidningen – läsvärd till 2013!

5

r – så funkar det

egentligen?

ng

s under den om el- och tele. gga i vägen.

Förberedande av nytt el- och telestråk

4

Byggande av nytt el- och telestråk

Tele

Provisorisk anslutning till dagvattnet

El- och telestråk Korsande VA-servis

I det första trafikskedet breddas alltså ett körfält, trafikbelysningen på ena sidan vägen flyttas provisoriskt, och provisoriska anslutningar till dagvattnet görs för de fastigheter som ligger invid denna del av vägen.

7

Gång- och cykelväg

Dräneringsledning

Därefter byggs nya el- och telestråk samtidigt som hänsyn måste tas till korsande vattenledningar som går under vägen och som också måste byggas ut.

8

Färdig väg!

I det slutliga produktionsskedet byggs en gång- och cykelväg, den provisoriska belysningsmasten rivs och permanent belysning av vägen färdigställs.

Illus trat ione r: Olov Nori

Klent intresse för bredband via fiber

Bygga ut eller bygga nytt?

n Telia är enda operatören som lägger fiberkabel på Brevikshalvön i samband med vägbygget. Varje enskild teleoperatör avgör själv om de vill lägga fiberkabel i området eller ej. Kommunens roll är att se till att detta görs så bra och kostnadseffektivt som möjligt. – Med Telia har vi tecknat ett avtal som innebär att Telia lägger ner fiberkabel till självkostnadspris, säger projektchef Sven Brodin. – Tidigare hade vi enbart kopparnät. Det känns praktiskt att även lägga fiberkabel nu när det ändå läggs ledningar för vatten och avlopp på Brevikshalvön, det gynnar alla, säger Hans Sjöqvist på Eltel Networks, entreprenör åt Telias nätbolag.

n Under tiden som infra­

strukturförändringen pågår beviljas inga bygglov. Arbeten inom Måsvägens detaljplan beräknas avslutas våren 2012.  Inom Måsvägens detaljplan kan bygglov dock beviljas från den 3 december 2011 trots att delar av entreprenaden inte är riktigt klar.   Arbeten Orrnäsets detaljplan avslutas under sommaren 2013. Inom Orrnäsets detalj­ plan kan bygglov beviljas från den 4 mars 2013.

n

foto: bildarkivet

samtidigt

3


6

information om utbyggnaden av östra tyresö

Utbyggnaden av Brevik – for

Utbyggnaden är ett långsiktigt projekt – först 2030 är VA-nätet utbyggt till Gamla Tyresö Centrums Båtklubb

en äg gv

v.

myr av äg

Vägsträcka med vägarbete. Vägen regleras med trafiksignaler som kontinuerligt skiftar mellan rött och grönt. Vardagar kl. 09:00-15:00 är trafiksignalernas intervall 30 minuter och trafiken släpps igenom en gång varje halvtimme.

30 min

yg sm rd Gä

Lju ng vä g

ERSTA

Vi ol Vits st. ipp

en

T ran

n

Stra nd v äg en

. ev

Bry g

sip pe

. r n b ä rsv

ck

Bl bä årsv .

Törnrosväg e

Bjö

Ba

Detaljplanearbetet med den fortsatta utbyggnaden av Brevikshalvön fortsätter och det råder febril aktivitet i kommunhuset. Närmast på tur står etapp 9, vid Ugglevägen på sydöstra sidan av Brevikshalvön.

Ersättningsväg för fordon < 3,5 ton

ks

M

M

M

M

M

M

G

M

K lo

Orrn äsv .

M

tjärtv. ds Rö

rsv. Brakma

M

v.

Vrå kv

M

M

r ön sis k

M

Brob änks v.

Slo t tsv.

Stra n

v. idé rk

e

. – Startmöte ägde rum i våras. vä dvO ägen 50 g en n Vid stormötet med de boende Mötesplats M Tyresö skola infann sig cirka 60 personer. Vi kommer att träffa berörda esövä boende flera gånger i mindre Slottsvillan gen ORRNÄSET Bofinks vä grupper, där fas­tighetsägarna får ge fin o 5 n 0 träffa en handläggare från komB B 30 min revik . v munen. Alla ska få möjlighet att sväg rre 30 min Do en he ev. säga sitt, säger samhällsbyggnadsmGAMLA TYRESÖ Sta Fis Ky Kyrkogård chef Åke Skoglund. kar llvi rkv ro v Kyrkans förskola Östra ä k Under vintern sker samråd och ge äg n e . Tyresö kyrka n Fiskea Handels- n r rov. våren 2012 ställs planen ut. Om 2 30 min Slo trädgård ttsv allt går i enlighet med kommu. nens förhoppningar, kan detaljTyresö slott planen vinna laga kraft tidigast NYTORP å 1 under vintern 2012. Blir den överPrinsvillan klagad, kanske det blir först somKlockar3 gården maren 2014. Bygglov kan ges . Fatburen tidigast under vintern 2015/2016. v rkv ås Lä Utbyggnad av gator och VA be0 n 15 200 400 600 800 1000m räknas ta cirka två och ett halvt år ge vä F e Målet med den fortsatta utisk 50 ars Fin vecklingen av Brevikshalvön är un Br Rävnäset de Solb bo a detsamma som för nu pågående t m St rax edi n tu r r Jun 2011 etapper: att bygga permanent­ Start av arbeten på Breviksvägen, bostäder i området, att bygga ut mellan Slottsvägen och Strandkommunalt vatten och avlopp vägen. Start även på Räddningssamt att förbättra vägstandarden. vägen, mellan Fiskarrovägen och – Vi vill också utreda vad de n Redan 2010 påbörjades de infra- ena sidan vägen. I ett senare skede Slottsvägen kommunägda tomterna kan angrävs för vatten och avlopp på anstrukturella arbeten som behövs aug 2011 vändas till. Samtidigt är det viktigt dra sidan vägen. Därför stängs för att genomföra Måsvägens och Start av arbete på Orrnäsvägen. att vi bevarar områdets karaktär, Orrnäsets detaljplaner. Viktiga för- de olika sträckorna av vid flera natur och kulturvärden. När det olika tillfällen. Bilden visar hur beredande arbeten är redan klara: okt 2011 gäller etappen 10, belägen på den vägsträckor på upp till 700 meter spontning för pumpstationer på Arbetena på Fiskarrovägen och nordvästra delen av Brevikshalvi taget periodvis kommer att regleMåsvägen, kalkstabilisering i Klockargårdsvägen startar, liksom ön räknar vi med att politikerna ras av trafikljus. När trafikljusen Edinsborgskurvan och på Fiskarde på Breviksvägen mellan Klockkommer att ge oss ett uppdrag nu argårdsvägen och Nytorpsvägen. behövs kommer vägen varje halvrovägen, breddning av korsningen i höst för planeringen av denna timma vara öppen några minuter Breviksvägen/Bofinksvägen. maj 2012 etapp, säger Åke Skoglund. i vardera körriktning, vardagar De närmaste åren kommer el, Detaljplan för Måsvägen klar. Kommunen lägger löpande ut mellan kl 9–15. De röda sträckoch vatten- och avlopp byggas Alla ska få möjlig­ tele Jun 2013 information på tyreso.se/ostra orna tjänar som ersättningsvägar ut längs Breviksvägen. het att säga sitt. Detaljplan för Orrnäset klar. om den fortsatta utvecklingen av för fordon lättare än 3,5 ton. De blå Arbetet sker i olika steg. Först Brevikshalvön. M:en markerar mötesplatser. anläggs el, tele och belysning på Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef M

ck

g ar

anpassad för till exempel barnvagn eller rollator. Det kommer också finnas bänkar där du kan vila eller bara njuta av utsikten. När du passerar Brevik skola kan du ta en dopp vid den nya allmänna brygga som kommunen just anlagt!

Rö dh ak

äg en

M

En ny gång- och cyklebana samman­ binder Klockargårdsvägen med Finborgsvägen.

Ha

n Ett trevligt strandnära promenadstråk till och från slottsområdet skapas när gångvägen Fiskarro­ vägen, allmänt kallad Räddningsvägen, förstärks för att i nödsituationer kunna tjäna som alternativ väg för nödvändiga transporter till Brevikshalvön. Tack vare den, en nybyggd gång- och cykelbana från Klockargårdsvägen till Finborgsvägen och lugna smågator så kan du nu få en trevlig tur mellan Tyresö slott och Tegelbruket. Den väl belysta gångbanan kommer att vara tillgänglighets-

. sv

Snart kan du promenera och cykla ända från slottet till Tegelbruket. Och ta dig ett dopp vid Breviks skola!

k ac kb Gö

Mu

För badare och flanör

en äg nv sa Fa

. sv rd

sink n llbr Fo mme ö str

k

Här grävs det fram till 2013


spara tidningen – läsvärd till 2013!

7

ortsättning följer

l Trinntorp Vad står på? Kolla här!

10

15 16

17 20

2-6 13

1 21

7

22

9 8

19 12

11 18

14

Detaljplanering i etapper Östra Tyresö kommer successivt att detaljplaneläggas för permanentboende i etapper. Arbetet har pågått i ett par år och kommer att fortgå under flera decennier.

n Den första etappindelningen togs fram i den fördjupade översiktsplanen från 2003. Kommunen ser etappindelningen som ett föränderligt dokument som kommer att omarbetas och justeras vid behov. Etappindelningen ändrades

enligt beslut i kommunstyrelsens planberedning den 11 juni 2008. De större gatukostnadsområdena har plockats bort och nästan alla etapper har fått nya nummer. Denna etappindelning omfattar 22 detaljplaner. Turordningen för detaljplanerna styrs främst av tekniska för­ut­sätt­ningar, sanitära angelägen­ heter, trafiksäkerhetskrav och av de ekonomiska fördelningsområdena för att få rättvisa gatukostnader.

Säker och snål belysning n Det har säkert inte undgått de boende på Brevikshalvön som har hus i närheten av Breviksvägen att vägarmaturerna kommer att bytas ut. I möten med kommunens representanter har de nämligen tillfrågats vilken typ av belysningsarmatur de föredrar. – Sent på kvällarna kommer vi att sänka belysningen på lokal­ gatorna i området. Då förbrukas endast hälften av den energi som går åt vid full belysning. Visser­ ligen kommer det att märkas en aning, men det innebär inte alls att belysningen kommer att vara hälften så stark, snarare minskar ljuseffekten endast med cirka 25 procent. De flesta kommer de facto inte att märka

någon större skillnad, påpekar kommunens projektchef Sven Brodin. – De boende vid lokalgatorna har ofta klagat på att de får för starkt ljus in i sina hus. Med denna energisparande lösning tillmötesgår vi deras önskemål. Vid skymningstid och på morgnarna, efter cirka klockan 06.00, kommer belysningen att vara på med full effekt. Breviksvägen och andra större vägar kommer att ha belysning med full effekt under hela den mörka tiden på dygnet. Det bidrar både till trafiksäkerheten och till tryggheten för de som går och cyklar längs vägen kvällar och nätter.

Framtagandet av varje detaljplan beräknas ta omkring 1,5 år. Utbyggnad av gator samt vatten och avlopp inom området beräknas därefter ta ytterligare mellan två och tre år. Utbyggnad av gator kan påbörjas först när detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Om en detaljplan överklagas kan planprocessen förlängas med några år. Mer information finns på kommunens webbplats, tyreso.se.

Information till Breviksbor, fritidsboende och näringsidkare som berörs i vardagen av infrastrukturarbetet ges hög prioritet. En egen webbplats har byggts upp och den som önskar mer automatiska nyhetsupp­ dateringar kan prenumerera på elektroniskt nyhetsbrev eller få tweets genom Twitterkanalen ostratyreso.

n På webbplatsen tyreso.se/ ostra kan du få fördjupad information om omdaningen av Östra Tyresö och via RSS hämta nyhetsflöden till sin webbläsare eller smartphone. Genom att lämna din e-postadress i ett formulär som finns på webbplatsens startsida kan du få ny information via digitala nyhetsbrev. För dig som vill ha nyhetsuppdateringar så fort något sker som påverkar trafikssituationen finns nu även en Twitter-kanal för Östra Tyresö. Via den kan du få snabba nyheter direkt till ditt twitterflöde eller som sms i din smartphone. Vi kommer twittra om hur arbetet med Breviks­ vägen fortskrider och om even-

tuella stora trafikstopp. Det som krävs är att du går in på Twitter.com och skapar ett Twitterkonto, vilket är gratis, och väljer att följa oss på twitter. com/ostratyreso. Då får du alla nyheter direkt till ditt twitterflöde. Sedan kan du välja att få det till din mobiltelefon via twitterflöde och i vissa fall som sms. – Vi vill underlätta för de boendes planering genom att i god tid informera om väg­ arbetet, trafikstörningar och andra olägenheter. Breviksborna ska veta vad som görs, varför och vad de själva kan göra för att minimera de tillfälligt negativa konsekvenserna av vägarbetet, säger Åke Skoglund. De fastighetsägare som direkt berörs av trafikomläggningar och erforderlig breddning av vissa vägsträckor informeras personligen direkt och i god tid om planerna. Så skedde vad gäller Måsvägens och Orrnäsets detaljplanerna när de vann laga kraft och så kommer ske även för kommande etapper. I samarbete med väg- och villa­ föreningar sprids information också via anslagstavlor.

SL ökar turtätheten på Brevikshalvön n Med anledning av arbetena på Breviksvägen har SL justerat tidtabellen för att passa trafiksignalerna. SL ökar turtätheten, från 40- till 30-minuterstrafik, under vardagar 09:00 till 15:00. Under den tiden kommer trafiksignalerna vara inställda på halvtimmestrafik. Under de perioder, max 30 minuter, som delar av Breviks­ vägen är avstängd, kommer det att finnas ersättningsvägar för fordon under 3,5 ton. Om behov uppstår att öppna Breviksvägen mellan dessa intervaller kommer JM Entreprenad att göra vad de kan för att hjälpa till. – Före 9 och efter 15 går trafiken normalt, berättar Mikael Eriksson på SL.


För frågor om innehållet Sven Brodin, tel 08-5782 94 85, eller sbf@tyreso.se Mer information om Östra Tyresö www.tyreso.se/ostra, www.twitter.com/ostratyreso Produktion Informationsenheten, Tyresö kommun Texter Peggy Häggqvist, Peggy Communication m.fl.

Tyresö kommun 135 81 Tyresö (Marknadsgränd 2,Tyresö centrum) Tel 08-5782 91 00, fax 08-798 95 94 kommun@tyreso.se www.tyreso.se

Foto: Erik Lindvall/Folio

Säkrare att gå och cykla

Nya Breviksvägen håller Tyresö kvar på trafiksäkerhetstoppen Tyresö tillhör Sveriges tio trafiksäkraste kommuner. Att Breviksvägen breddas och får separat gång- och cykelbana samt bättre belysning är ett led i trafiksäkerhetsarbetet.

n Att Tyresö år efter år har relativt få trafikskador i förhållande till invånarantalet, beror naturligtvis till stor del på att kommunen inte är en genomfartskommun men siffrorna visar också tydligt att trafiksäkerhetsarbete lönar sig.

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete …

Kommunen arbetar systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken. I samband med infrastrukturutbyggnaden görs detta nu också på Breviks­ vägen fram till Trinntorp. Andra exempel på åtgärder är att korsningar på kommunens huvud­ vägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Säkerhetsåtgärder kring

huvudlederna ger mest effekt, men fysiska hinder för att dämpa farten i bostadsområden minskar också olycksrisken. Farthinder har anlagts vid kommunens mest trafikerade övergångsställen. … håller olycksrisken nere

Tyresö kommun har under många år toppat Sveriges trafik­ säkerhetslista. År 2010 var antalet skadade i trafiken i Tyresö 10,2 per 10 000 invånare. Motsvarande genomsnittliga siffra för riket var

25,2. Kommunens läge och ett målmedvetna trafiksäkerhets­ arbete bidrar båda till att olycksrisken är låg. Årets siffror kommer från den nybildade myndigheten Trafikanalys som övertagit ansvaret för att sammanställa och analysera statistik. Redovisningen görs numera endast länsvis, men Tyresö kommun har fått ta del av underlaget som visar att kommunen fortfarande hör till landets tio trafiksäkraste kommuner.

Ta det lugnt Trots smal väg, branta backar och många kurvor görs det farliga omkörningar i alldeles för hög hastighet. Även nu, när det pågår vägarbeten och människor arbetar på och invid vägarna. Kommunen och byggentreprenören vädjar därför till alla som kör bil på Breviksvägen att hålla hastigheten nere. Vi tackar för förståelse och visat tålamod under byggtiden!

Vad är det bästa med att bo i Östra Tyresö?

Det finns så många kompisar och skog överallt. Anna, 9 år Brevik

Det är kul. Annars Alla backar jag kan hade jag inte gått i den cykla på. Och så här skolan, och det här rådjuren! är en bra skola.

Det finns så mycket natur här, och mycket vatten så att man kan bada.

Karl-Oskar, 7 år Brevik

Loke, 9 år Brevik

Vincent, 4 år slottsområdet

Jag gillar det, för här finns mycket skog och natur. Lisa, 10 år Solberga

Brevik - omdaning 2010-2013  
Brevik - omdaning 2010-2013  

Information om förnyelsen av infrastrukturen i Östra Tyresö och de vägarbeten som är aktuella för 2010-2013.

Advertisement