Page 1

apr

Information, nyheter och evenemangstips från Tyresö kommun

nr 4  april 2011

En skola för alla Vetenskapliga akademier, lärstils­ utbildningar och samtalsutbildning för mot målen. Tyresös skolor ska passa alla elever, från högpresterande till barn i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen har länge arbetat för detta mål men startar nu ett projekt för att påskynda utvecklingen.

n – I Tyresö finns många högpresterande elever som behöver extra utmaningar. Det finns också barn som behöver extra stöd för att nå målen och bli behöriga till högre studier. Oavsett svårigheter ska man kunna få det stöd man behöver i en skola i sin närmiljö, säger Birgitta Wigren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Agneta Ahlin, som sedan ett år tillbaka arbetar som strateg med ansvar för barn i behov av särskilt stöd i Tyresö, säger att det finns fall där det gynnar eleven att gå i en specialskola, men för de flesta elever är det positivt att gå i samma skola och fritidshem som deras kompisar i närområdet. – Att behöva åka taxi till en skola i en annan kommun blir en form av utanförskap. Tyresös skolor har arbetat bra för att ge dessa elever goda förutsättningar och varje skola ska arbeta fram en handlingsplan för hur arbetet ska fortsätta, säger Agneta Ahlin. Bertil Wennström, rektor i Njupkärrs skola, menar att tanken ”en skola för alla” ställer stora krav på att skolan har rätt mental

Tillbaka till skolan och det riktiga livet SID 2

Agneta Ahlin och Birgitta Wigren diskuterar. foto elisabeth grahn

inställning och att lärarnas kompetens breddas. I Tyresö har ­lärarna fått utbildning i olika lärstilar, vilket gagnar alla elever. Samarbeta med föräldrarna

Många har också utbildats i konsten att möta barn med neurologisk funktionsnedsättning på bästa sätt. Dessutom har skolledare utbildats i samtalsmetodik, en utbildning som nu också erbjuds pedagoger. – Det är viktigt att vi kan möta och samarbeta med föräldrarna på ett bra sätt. Vi får inte se eleven eller familjen som ett problem, utan diskutera utifrån hur vi i skolan kan anpassa vårt arbetssätt för att passa eleven. Det blir en positiv spiral, främst för eleven, men också för skolan som får mer resurser genom att pengar kan omfördelas, säger Bertil Wennström. Birgitta Wigren betonar särskilt vikten av att det första samtalet blir bra: – Vi måste skapa förtroende. Det är inte lätt att ha ett barn som

Skolan ska ge alla elever en chans att nå målen och dessutom uppmuntra till högre studier.

foto ryno quantz

inte är som alla andra, men alla föräldrar vill sitt barns bästa och vårt mål är att Tyresös skolor ska kunna hjälpa alla elever att nå målen. Att välja en förskola eller skola utanför hemkommunen ska inte vara ett bättre alternativ, säger hon.

strategen och politiker träffar regelbundet högstadieelever i en ungdomsdialog som leder till för­bättringsförslag. Bland annat kom en elev med idén att starta ännu en vetenskaplig akademi.

och entreprenörskap. – Maktbegreppet handlar om både politik och media. Det entreprenöriella handlar om makten över den egna framtiden, säger utvecklingsstrateg Erik Sanner.

Vetenskapliga akademier

Vill locka till högre studier

Elevdialogen är viktig

Det var för två år sedan som Tyresö kommun startade en vetenskaplig akademi inom naturvetenskap och teknik. Två grupper med teknikintresserade elever från årskurs 5 till 9 får ett par eftermiddagar i månaden fördjupa sig i naturvetenskap genom spännande laborativt arbete och möten med forskare. Den nya akademi som startar i höst får inriktning makt, samhälle

Dessutom får de elever i årskurs 8 som har bäst betyg möjlighet att delta i en premieskola, där de under en extra skolvecka i början på sommarlovet får lära sig mer om energi, hållbar utveckling och yttrandefrihet. Syftet med premieskolan och de vetenskapliga akademierna är att de ska uppmuntra studieintresserade elever, fungera som en morot i årskurs 7 och 8 samt stimulera till högre studier.

– Det är viktigt att ta till vara elevernas erfarenheter när vi utvecklar skolan, säger Birgitta Wigren och berättar att ett nytt grepp för detta är att träffa elever i årskurs 2 i gymnasiet: – När de gått ett tag på gymnasiet har de perspektiv på grundskolan och vi tror att de kan berätta om vad vi kan bli bättre på. Birgitta Wigren, utvecklings-

Nära smäller högt i valet av skola

187

)312 221 " 454 119 248 " " ) )" # * # 433 ) 292 " ) 327 133 436* # * 135 # )* 265 199 9 " # *" )377 11# 30 281 * 361 213 214 77 " ) # * * 185 29 42 # 452 232 25 )267 " 244 395 123 13 112 ) # *369 447" ) " )4157" " ) " ) 376 ) 78 # * 160 212 371# 69 346 90 309" * 317 " ) " " ) 338 385 126 251 397 " 337 ) 234 " )307" # *)190 181 313 ) 8 203 53 " ) 219 162 $ 1 301 39 438 145 403 # * 342 # 62 54 " ) # 306 * # * 59 * # * # * " ) 408 " 211 ) 241 451 " )164 " ) 275 328 344 # " * ) Strandskolan 32 " 402 243 ) 189 343 387 334 $ 1 " ) *73 233 470 " ) * # 151# *" 347# ) 345# *288 " ) " ) 242 150 484# # *458*93" 284 # *420 130 $ 1 " ) " * )400 #370127 " ) )224 339 106# " ) *# " )88 81 * # * 296 363 92 63 " ) 116 # *47546 33 474 446 * ) 364 125 " )# " )" # *# ) # * " ) 193 # *97 * 223 421191" 60 467 " )26373479 354# * 102 192 # *260 383 " )# 437# *76# 418 # * 398 *" # " * 323 380 )" # * # * * ) # * ) 138 456 # *357 # 270 " $ ) 1 # * * 96 131 249 " ) # *305 14 " ) # *23 384 67 " ) * # 465 # # * 180 # * " * 137 # * )115 * 239 147 # " ) # * 172 " ) 325 # * # * 415 351 152 240 # * # * 252 " ) 110 " ) # 205 ) * 82 153 12 # 175 *" ) # *" # * #314 165 469 " ) " ) ) *" 231 427 167

SID 3

" ) missa inte tyreso.se full av nyheter, tjänster och information till dig som bor eller arbetar i Tyresö! 283

31

# *

" ) 236

215 188

134

442

277

48

168 142 340

121

) " )"

) # *" " )184" )

389

320 43

" )

" )

413

161 238

" )

" )

163

" )

129 264 295

" )

87

" ) " 200 ) 22 " )


Kommunen besöker företagare Ansvarig utgivare

Karin Hassler, karin.hassler @tyreso.se Produktion

apr

Informationsenheten, info@tyreso.se Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

Marknadsgränd 2, Tyresö centrum Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94 kommun@tyreso.se www.tyreso.se

n Under 2009 och 2010 besökte en grupp av ledande tjänstemän ett antal utvalda större företag i kommunen. Samtalen kretsade kring hur kommunen kan stötta företagen och hur företagarna ser på den kommunala servicen. Responsen på kommunens besök hos företagen blev positiv så besöken fortsätter under 2011.

Överlag var företagarna nöjda med samarbetet med kommunen, informationen, bemötandet och kommunens service.   På företagarnas önskelista står bland annat övernattningsmöjligheter i Tyresö, bättre elkapacitet, bredband, mer lagerutrymmen, snabbare bygglovshantering och expansionsmöjligheter.

Nyfiken på vinnarna? n Vid Kultur- och idrottsgalan fredagen den 25 mars delade Tyresö kommun ut ett antal priser till föreningar och personer aktiva inom kultur- och idrottsområdet. Kommunen vill med dessa priser uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för Tyresö. På föreningsportalen

på webben kan du läsa om vilka som vann. Gå in på tyreso.se/ foreningsportalen.

Återvändarskolan

Återvändarskolan startade som ett projekt i september 2008. Anledningen var en rapport från Skolverket som tog upp prob­ lemet med ett ökande antal elev­ er som sitter hemma i stället för att gå i skolan. Läraren Jörgen Thullberg ledde projektet som resulterade i att Tyresö Återvän­ darskola öppnade i Strandvillan i februari 2009. Verksamheten blev permanent i januari 2010. Loggbok med anteckningar om det som hänt under dagen.

Tillbaka i skolbänken Återvändarskolan hjälpte Ida Åkesson att hitta tillbaka till skolan, lugnet och ett riktigt liv. Livet krånglade till sig för Ida Åkesson när hon började i sexan och flyttade från en liten Montessoriskola med få elever till Kunskapsskolan, en vanlig skola för elever från sexan till nian. Sam­ tidigt blev hennes mamma sjuk i cancer.

n För Ida blev något så vardagligt som att gå till skolan helt övermäktigt. Med undantag för några månader stannade hon hemma från skolan i nästan tre år. – Jag kom tillbaka och jobbade hårt i en termin, men när jag fick veta att jag trots det måste gå om årskursen föll jag tillbaka, säger Ida Åkesson. Ida fick hjälp med sin tappade ork på flera sätt, bland annat i form av stöd från BUP – barnoch ungdomspsykiatrin – och från skolkuratorn. – Jag fick diagnosen ADD, det betyder att jag bland annat har koncentrationssvårigheter. Och så fick jag antidepressiv medicin. Ida hade även kontakt med kuratorn Kerstin Wikström på Kunskapsskolan som föreslog Tyresö Återvändarskola. – Jag började där hösten 2010. Det var skönt att det inte var så många elever och det var jättebra lärare som förstod och peppade. En av lärarna heter Jörgen Thullberg och han har hållit i Återvändarskolan från plane-

ringsstadiet och framåt. Han berättar att skolan är starkt individanpassad eftersom det finns så många olika anledningar till att elever vägrar att gå till skolan. Några exempel: – Sjukdom som gjort att man kommit efter. En förälders sjukdom. Psykisk ohälsa. Många skolbyten – en del av eleverna är experter på att byta skola.

är sjuka. Vi frågar hur det är att gå på skolan: – Det känns bra att gå hit, det känns som att alla här är kompisar, säger en av eleverna och fortsätter: – Förut kunde jag sitta och traggla med samma sida en halvtimme. Här får jag saker gjorda och jag får jobba med det jag behöver tills jag är klar. Och jag får hjälp. Hon tror att hon kommer tillbaka till sin gamla skola i höst.

Olika förutsättningar

Tiden som eleverna har suttit hemma varierar, från ett halvår upp till fem år. För en ny elev i Återvändarskolan kan det därför ibland vara tillräckligt med en timme per dag. Tiden utökas successivt till normal tid som är 8.30–14.00. – Vi minimerar kraven på eleverna och vi har olika regler för alla, för alla har olika förutsättningar. Men grunden är att alla ska göra så gott de kan. ”Må brakänslan” är viktig, vi vill att de ska hitta glädje i att lära sig, ­säger ­Jörgen Thullberg. Alla elever jobbar efter sin egen planering, ibland enskilt, ibland i en liten grupp. Antalet elever varierar, under 2010 var det ett 15-tal elever som undervisades. Men lärarna jobbar även med elever som inte är inskrivna på Återvändarskolan, utan är kvar hemma. Man har kontakter med både skolor i Tyresö, med social-

Större självförtroende

Lärarna Jörgen Thullberg och Louise Backman tillsammans med en av eleverna vid det kombinerade frukost- och arbetsbordet.  foton eva tinnerholm

”Vi har olika regler för alla, för alla har olika förutsättningar. Men grunden är att alla ska göra så gott de kan.” Jörgen Thullberg tjänsten och Mobila Teamet som arbetar förebyggande med elever som har olika svårigheter i skolan. Framgångsreceptet bygger på en strukturerad relation till eleverna. – Vi ser elevernas personlighet.

Vi har respekt för individen och lyssnar på deras åsikter, säger Jörgen Thullberg och betonar att det inte är självklart att alla elever ska komma tillbaka till sin vanliga skola. Ibland slussas de vidare till någon annan verksamhet. "Här får jag saker gjorda"

I höstas flyttade Återvändarskolan från Strandvillan in i bättre anpassade lokaler i Tyresö centrum. Här är det samling varje morgon med frukost och tidningsläsning med diskussion om artiklarna man läst. Just den här morgonen är det extra lugnt, eftersom flera elever

Hur gick det då för Ida Åkesson att komma tillbaka till den vanliga skolan? – Det tog ett tag innan jag vande mig, men man anpassar sig rätt fort. Ida Åkesson är ett år äldre än sina klasskompisar, men tycker inte att det är något problem – hon har hittat en grupp som fungerar väldigt bra. I vår går hon ut nian och hoppas komma in på Berga naturbruksgymnasium i höst. – Som person har jag blivit lugnare, jag förstår andra bättre och dömer inte andra. Jag har också blivit mer självsäker, innan var jag blyg. På skolavslutningen på Återvändarskolan sjöng jag för 30 personer – det hade jag aldrig vågat innan, säger Ida och avslutar: – Jag har kommit tillbaka till det riktiga livet.


Kommunen utvecklar sin styrprocess n En översyn av Tyresö kommuns sätt att arbeta med styrning och ledning för att säkra bästa kvalitet för Tyresöborna pågår. Målet är att det ska vara tydligt vem som gör vad och när. Det handlar också om gränsdragning mellan politik och förvaltning, och hur budgetprocessen ska effektiviseras.

– Tydlighet, enkelhet och engagemang ger ökad effektivitet, säger kommundirektör Bo Renman. – Vi kan bli ännu bättre på att sätta tydliga mål för alla verksamheter, mål som engagerar medarbetare på alla nivåer och hjälper oss att utveckla en bra

Allt fler pantar till bistånd kommun till att bli en ännu bättre plats att bo och verka på. I samband med styrprocessen sker också en översyn av kommunens organisation – främst när det gäller kommunstyrelseförvaltningen. Beslut om ny styrprocess och ny organisation kommer att tas under våren.

miljoner till bistånd – en miljon mer än året innan, berättar Kooperation utan gränser och Vi-skogen. I Tyresö skänktes 3,6 procent av panten till biståndsprojekt – genomsnittet för hela landet är 2,8 procent. Pengarna går till hjälp till självhjälp för fattiga bonde­familjer.

n Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Tyresö på plats 34 när det gäller att skänka bort pant till biståndsverksamhet. Sedan några år tillbaka har vi möjlighet att skänka bort panten till biståndsverksamhet när vi lämnar våra flaskor och burkar i automaterna och allt fler gör det. 2010 fick Coops butiker 7,3

Närheten viktig i klurigt skolval

Rekordmånga förstagångsväljare röstade

Föräldrar till barn som ska börja i sexårsverksamhet eller på högstadiet (årskurs 6) i höst har precis genomfört sitt skolval. De har angett vilken skola de önskar att barnet ska gå i – i första, andra och tredje hand. Till sin hjälp med placeringarna använder sig kommunen av ett databaserat geografiskt informationssystem – GIS.

n I valet till Tyresös kommun­ fullmäktige 2010 fick ovanligt många, drygt 2459, förstagångsväljare rösta. Det var framför allt de stora barnkullarna som föddes i början av 90-talet som fick möjlighet att gå till valurnorna för första gången. I landet som helhet ökade valdeltagandet bland förstagångsväljarna från 70,7 procent 2006 till 74,1 procent 2010. Som för­klaring till detta pekar Sveriges Kommuner och LandsDet är inte alltid så lätt att välja, men oftast föredrar familjer den skola som är närmast hemmet. Foto Ryno Quantz ting på att den svenska skolan har en positiv inverkan på valdeltaexempel de sko- ler har nedsatt hörsel. gandet och att svenska elever har gis – Dessa barn får förtur till skolor som har så inter­nationellt sett goda kunskalor som bäst kan möta deras bekallade profilper om demokrati. " ) hov, säger Magnus Duvnäs. klasser. Det gäl" Tyresö kommun har också )" ) # ) # * # " ) " * # * " )* # *" ) # * " ) # * # *" Nu är administrationen med ) ler idrottsklass gjort extra satsningar på att öka " ) # " * ) " ) " ) " ) " ) # * * " ) # " ) " ) placeringarna i stort sett klar. I ") #*")")")$1 #* ")#*#* #* #*") ")#*")")") ") ")$1 #*")#* och musikklass valdeltagandet bland unga väljare. * *" # ) * # " ) " * # ) # *# # * $ 1 ) " ) " * ) # " )" (från år 4) på Fo- höst är det cirka 600 barn som ska Demokratiprojekt och debatter, " ) # *# " ) * # * " ) # * * " " )# " ))" ) # *# " ) # * # *" ) " )" * * " " ) # ) # * ) börja förskoleklass och 550 som rellskolan. De vykort till förstagångsväljare och # ) *# " ) " )# *# # * *" # " " * )" )" # * *# * ) * # " ) ) " ) # * $ 1" ) * # *" )# " ) Magnus Duvnäs uttagningarna " ) börjar i sexan. Något som#*")tar #*#* #*#* #* egna webbplatser för valet och för # *# # * " ) * " ) " )# " ) # * * mycket tid i anspråk är att söka") #* *" sker först, innan man fortsätter " # )unga i Tyresö är några exempel. *# # ) " * #" )# *) # * " ) " )" " ) ) " ) upp de familjer som inte gör nå- ") #*")På GIS-kartan ser man"var")de med övriga placeringar. Det " ) har också blivit lättare att för" ) " ) ) $ 1 # * # *" " )" ) " ) ) " ) # * som har valt en särskild got val alls, för att påminna dem. #* #* #* barn Barn som redan går i en tidsrösta och kommunen satsade " ) # * " ) )" # * " # *)" ) skola bor – färgerna visar om de – Alla barn i Tyresö kommer ­F–9-skola i femman, får också på extra valinformation via en # * valt skolan i första, andra eller förtur att fortsätta i samma skola, att få plats i våra skolor. De allra bilaga i lokaltidningen. flesta av eleverna kommer in i den tredje hand. men även föräldrar till dessa barn Valdeltagandet bland första" )   Kunskapsskolan ingår inte i skola de sökt i första") hand, säger måste göra ett aktivt val. gångsväljarna i Stockholms Län kommunens GIS-baserade skol­ Magnus Duvnäs. #* En annan grupp som behandvar högst i Lidingö som var en av val. De barn som vill gå där har Ett brev med placeringsbesked las särskilt är barn i behov av särlandets tre kommuner där 85 pro$ 1 $ 1 därför även fått ansöka direkt i dagarskilt stöd. Det handlar till exempel skickas hem till eleverna cent valde att rösta. Danderyd låg $ 1 hos Kunskapsskolan. om barn som är rullstolsburna el- na. lägst med 62 procent. $ 1

Moa Lindkvist

n Oftast föredrar barn och föräldrar den skola som ligger närmast bostaden. Men ibland finns det skäl till att de väljer en annan skola – man har hört att den har gott rykte, den har en profilklass barnet är intresserat av eller så har barnet ett syskon som går där. Valet sker via webben på Skolportalen. Alla föräldrar har fått söka inloggningsuppgifter och båda föräldrarna ska gå in och välja. Efter valet får alla rektorer listor på vad eleverna valt, kopplat till så kallade GIS-kartor. GIS är ett databaserat geografiskt informationssystem – via kartor på datorn kan man se exakt hur lång sträcka eleverna har från bostaden till skolan. – Eftersom föräldrarna måste registrera sig för att göra sitt val har de också uppgett den adress barnet är skrivet på, säger Magnus Duvnäs, rektor på Strandskolan. – På den digitala kartan ser vi därför hur olikfärgade ”pluppar” markerar var barnet bor i förhållande till skolan. I Tyresö går man efter närhetsprincipen – om fler elever valt en skola än vad det finns platser så är det de som bor längst bort från skolan som inte får den önskade platsen. Men det finns undantag. Till

Valdeltagande bland förstagångsväljarna blev rekordstort 2010. I Tyresö röstade hela 79 procent av förstagångsväljarna i kommunalvalet. Snittet för Stockholms län var 76 procent, för riket 74 procent.

187

231 427 167

133 436

31

215

236

411

337

317

438 164 342

221 312 454 248 327 292 135 265 199 9 30 281 361 185 452 29 244 395

8

442

276

245

310 311

460 72 316 302

13 112 346 90 309 78 338 385 126 251 397 313 219 162 203 145 54 306 241 451 211 Strandskolan 387 334 189 242 150 130 88 446

193 102

234

32

63 364

168 142

340

192

456

121

389

413

184

320 43

161 238

132

163

96 131

137

287

129 264 295

205

87

426

200

485

222

188

134

68

433

377 11 213 214 77 42 447 41 369 267 57 371 69 376 160 212 190 181 307 53 39 403 62 59 408 344 275 328 402 243 343 470 73 151 347 345 420 233 484 288 93 284 370 458 106 400 224 339 81 127 363 296 92 116 46 125 474 475 33 97 60 467 223 421 191 354 26 479 398 373 383 418 260 437 323 380 138 76 357 270 249 305 23 384 67 14 465 180 115 239 147 172 325 415 351 152 240 252 110 153 82 12 314 175 165 469 232

25

123

301

283

119

15

277 464

392

48 352

65

122

440 157

308

103

230 407

85

220

Strandskolan, år 6

299

Val 1 Strandskolan, 65 st Val 2 Strandskolan, 97 st Val 3 Strandskolan, 86 st

Skolor

Alla elevnummer har inte fått plats i kartan, se därför inzoomad karta över Tyresös centrala delar.

Dalskolan

Forellskolan

Elever boende utanför kommunen

PERSONNR 000119-3705 990307-3279 990330-5515 990517-0586 990813-4241 990814-4547 990928-1702 991007-0102 991009-8244 991026-8300 991211-6630 991213-8931

Kumla skola

Strandskolan

$ 1

Tyresö skola

NAMN SJÖBERG HEDDA NYQVIST CHRISTOFFER RONGIONE ELIAS BOULARBAH HANNAH JONSSON HÄLLSTRÖM LINNEA LEDIN ALICE ARENBLAD VICTORIA FALK JOSEFINE BERLIN ERICA SJÖBLOM CORNELIA RYD STERNBECK THOMAS ANDERSSON VESTLUND ROBIN

ADRESS HENRIKSBERGSVÄGEN 98 BÄCKALIDSVÄGEN 34 ÅVÄGEN 42 ALFABETSVÄGEN 64 SVARTBÄCKENS BY 250 STORA HUNDENS GATA 621 ALFABETSVÄGEN 68 VILLAVÄGEN 18 ARABESKVÄGEN 25 LÄRARINNEVÄGEN 7 TUVVÄGEN 7 6TR ALFABETSVÄGEN 8

POSTNR 136 67 138 36 136 75 136 69 136 59 136 64 136 69 137 38 746 95 136 69 136 39 136 69

ORT VENDELSÖ ÄLTA VENDELSÖ VENDELSÖ VENDELSÖ HANINGE VENDELSÖ VÄSTERHANINGE SKOKLOSTER VENDELSÖ HANDEN VENDELSÖ

Val1 KU IDKLASS KU KU IDKLASS KU KU KU FO KU FO KU

InriktningVal1 Val2 InriktningVal2 JA FO FO FO FO SD DA FO SD SD TY INTERNATIONELL DA JA FO

JA JA

Val3 DA DA TY DA TY SD DA TY

InriktningVal2 JA

IDROTT/FRILUFT

INTERNATIONELL

FO

Tyresös pedagoger vässar IT-kunskaperna Bland förskolans och skolans pedagoger varierar kunskapen inom IT och media stort. Samtidigt ställer samhällsutvecklingen allt större krav på att dessa yrkesgrupper ska kunna hantera detta. Tyresö kommun satsar därför på PIM – praktisk IT- och mediekompetens.

n PIM är en kompetensutvecklingssatsning från Skolverket och består av webbhandledningar och ett system med examination av pedagogerna i fem kunskapsnivåer. Barnskötaren Linda Nilsson på Fornuddens skola är en av examinatorerna och ägnar sig åt PIM på 20 procent av sin arbetstid: – Det finns för närvarande fyra pedagoger som arbetar som examinatorer i Tyresö. De andra är

lärare, men eftersom jag tidigare arbetat mycket med IT, och är IT-ansvarig för Trollbäckens förskolor och skolor, blev det naturligt för mig att anmäla mitt intresse. Jag själv har examinerat 12 personer, och för närvarande har jag ytterligare 60 pedagoger som är mitt i utbildningen. I Tyresö kommun har man som mål att alla pedagoger och skolledare ska genomföra utbildningens tre första steg och därmed få en diplomering i PIM. Då har pedagogen tillräckliga kunskaper för att kunna använda IT och media i undervisning och dokumentation. Den första uppgiften består av att arbeta med Word-dokument. Det andra avsnittet består av att lära sig göra informativa, tydliga

PowerPoint-presentationer och i den tredje uppgiften ska eleverna göra en film i Photostory eller Moviemaker med temat ”ett pedagogiskt minne”. Även kommunens skolledare behöver fortbildning inom IT. Därför finns en särskild utbildning för dem – skolledar-PIM. Examinatorns roll är att stödja, uppmuntra och handleda enskilda pedagoger och arbetslag samt till sist genomföra examinationen. Uppgifterna görs på nätet på kvällar och helger och man ska ha klarat av de tre stegen på en termin. För detta får man några dagar kompledigt. Inför redovisning av den tredje uppgiften ses examinator och elever på ett gemensamt seminarium. – Utbildningen har varit jätte-

Linda Nilsson, barnskötare – och examinator.

bra och rolig, berättar Kristina Böndergaard på Njupkärrs förskola. Nivå 1 och 2 var lätta eftersom jag redan hade ganska mycket datorvana, så jag har lärt mig mest av nivå 3. Jag har fått bra respons efter att jag skickat in uppgifterna. Efter utbildningen gör jag all dokumentation i PowerPoint. Hur använder då pedagogerna sina nyvunna kunskaper?

– Det finns många användningsområden, säger Linda Nilsson. Krav på IT-kompetens har ökat från olika håll. Man använder IT i undervisningen på olika sätt, vilket gagnar alla elever. Särskilt barn med behov av stöd vinner på detta eftersom det underlättar inlärning. De får alternativa möjligheter att tillägna sig kunskap. De blir mer studiemotiverade och ökade IT-kunskaper hos lärare erbjuder nya möjligheter för elever att arbeta utifrån sina olika lärstilar. IT-kunskaperna används även för egen dokumentation och för att digitalt berätta om sin verksamhet för till exempel föräldrar. Kommunikation mellan förskola och föräldrar sker också i allt större grad digitalt vilket spar tid.


apr

ammarna Grodkonsert vid Kolardr den sjungande grodtera Grodexpert Pär Brännström presen Stövlar och ficklampa a. arn amm ard Kol och paddkören vid medlemmar. rekommenderas. 20 kr, gratis för

kol a, par ker inge n på Får dal a rids 13 apr il, kl 20, Sam ling vid esö . Tyr i gen nin öre dsf kyd urs Rids kol evägen 2. Arr : Nat

annonsplats för tyresö kommun och föreningar. Nästa annons kommer vecka 17 – lämna ditt bidrag senast 10 april på tyreso.se/evenemangstips

Antikrunda

Lördag 2 april

Vill du veta mer om dina gamla saker av silver, glas, porslin eller keramik? Visa upp dem för Lars Gundberg, senior advisor på Bukowskis, så berättar han mer. kl 18.30, Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors, Pluggv 6 B. Arr: Tyresö Hembygdsförening/Tyresö kommun.

Växter för sol och skugga Föredrag med landskapsarkitekt Torsten Wallin. 80 kr, 50 kr för medlem, inklusive fika. Anmälan senast 1/4 tel 773 32 73. kl 19–21, Kvarnhjulet, hus B, sal Follbrinken, Pluggvägen 6 B. Arr: Tyresö trädgårdssällskap.

Lammvisning på Uddby gård Bonden Martin Magnusson visar de nyfödda lammen och berättar om livet på gården. Gratis! Lördag 2 april kl 11 och kl 14, Uddby gård. Arr: Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Om inlärningssvårigheter Föredrag med Åsa Öfors, specialpedagog. Om hjälpmedel och studieteknik. Gratis, ej föranmälan. kl 18.30–20.30, Biblioteket i Tyresö centrum. Arr: Tyresö kommun.

Onsdag 6 april

Söndag 3 april

Att lära sig förstå

Dressyrtävling Ryttartävlingar i dressyr. Fri entré. kl 9–16, Fårdala Gård, Ridskolev 2. Arr: Tyresö Ryttarförening.

Mat och musik med Ulla Olsson Underhållning i restaurang Lyktan. Lunch 60 kr serveras kl 11–13. kl 12–12.45. Björkbackens äldrecentrum, Bollmorav 28 D. Arr: Tyresö kommun.

Mässa i c-moll av W A Mozart Med Tyresö kammarkör, solister, musiker. 100 kr. Förköp i The Body Shop, Tyresö C, resterande i entrén. kl 19–20.15, Bollmoradalens kyrka. Arr: Tyresö församling.

Gratis naturguidning i Nyfors

Séraphine - föredrag och film Föredrag om den franska konstnärinnan Séraphine Louis kl 18. Kl 19 visas filmen om hennes liv. Föredraget är gratis, filmen 70 kr. kl 18–21, Bio Forellen. Arr: tyresö konstförening/Tyresö kommun/ Tyresö filmförening.

Jazz med Pan Brazil Med den brasilianska sångerskan Deise Andrade m fl. Förband 18.45 Plasticwrapped Harmony. kl 19.30, restaurang Fairway Inn (vid golbanan) Bäverbäcksv 14. Arr: Tyresö Jazz & Blues Club .

Lördag 16 april

Vårstädning vid Stensjödal Alla som hjälper till får nyttja huset gratis under året som kommer. Vi bjuder på korv. Anmäl senast10/4 tel 500 105 54. kl 10, Stensjödal, Tyresta nationalpark. Arr: Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Föredrag med Jan Israelsson, Utbildningscenter Autism. Om lärande och utveckling för barn med autism.

Hopptävling

kl 18.30–20.30, C3L, hörsalen, Bollmora Gårdsväg 12. Arr: Tyresö kommun.

kl 9–16, Fårdala Gård, Ridskolev 2. Arr: Tyresö Ryttarförening.

Lördag 9 april

Trollflöjten Musikaliskt äventyr med Hedmans teater för barn 4-7 år. 30 kr. Förköp på Servicecenter, Tyresö C, från 4/4, resterande vid entrén. kl 11.30 och kl 13, Biblioteket i Tyresö c. Arr: Tyresö kommun.

Tisdag 12 april

Dans med Jörgen och Kurre

Tisdag 5 april

torsdag 14 april

Kaffe med dopp 25 kr.

Söndag 17 april Ryttartävlingar i hoppning. Fri entré!

Catharina Segerbank, präst, och Lena Nylund, sjuksköterska, talar. kl 13–16, Bollmoradalens kyrka, Församlingssalen. Arr: Tyresö Väntjänst/Svenska kyrkan.

Tisdag 26 april

Föredrag om dyskalkyli Vad är räknesvårigheter? Markus Björnström, logoped, berättar. Gratis, ej föranmälan.

Vandring i lugnt tempo. Ta med matsäck och bra skor. Ej föranmälan. kl 10–13, Samling vid hpl Nyfors, buss 873. Arr: Tyresö kommun.

Hämta kraft i naturen

Café Ventilen för seniorer

Kurs med Bosse Rosén, naturhälsopedagog. 600 kr för 6 ggr. Anmälan/ info tel 0733-442162.

Konsert med B.M.P.

kl 18.30–20.30, Naturens rum, Alby friluftsgård. Arr: Tyresö naturskyddsförening/Uteandningen/Studiefrämjandet.

Kl 14, Björkbackens äldrecentrum, Bollmoravägen 28 D. Arr: Tyresö kommun.

kl 14–16, Kvarnhjulet, hus B, Pluggvägen 6 B, sal Uddbyfallet. Arr: SeniorNet Tyresö.

kl 18.30–20.30, Biblioteket i Tyresö centrum. Arr: Tyresö kommun.

Torsdag 28 april Trion spelar kända låtar. Fri entré!

Lördag 30 april

Valborgsfirande vid Ahlstorp Bio Forellen, Tyresö Centrum. Biljetter kan inte förbokas. Kassan öppnar 30 minuter innan filmen börjar. Vi säljer godis på bion!

Rango

Sverigepremiär: Rio

Kameleonten Rango tar itu med banditerna en gång för alla.

Den flygrädde burfågeln Blu ger sig ut i den brasilianska djungeln.

Sön

Fre Sön

3/4

kl 13

Från 7 år. 103 min. 50 kr.

Fjortonåriga Mattie Ross far har blivit skjuten till döds och hon är fast besluten att se till att rättvisa skipas. 3/4 5/4 6/4

Elden tänds cirka kl 20. Tyresökören medverkar. Kaffe finns i torpstugan. kl 19–21.30, Ahlstorps båtsmanstorp, vid Alby friluftsområde. Arr: Tyresö Hembygdsförening/ Fårdala egnhemsförening.

kl 18 kl 19 kl 19

Från 15 år. 110 min. 70 kr.

Burlesque En ung kvinna flyr sitt förflutna. Tors 7/4 kl 19 Barntillåten. 120 min. 70 kr.

The Kings speech Oscarvinnare! Sön Tis Ons

10/4 12/4 13/4

kl 18 kl 19 kl 19

Barntillåten. 115 min. 70 kr.

Torsdagsbio: Séraphine Föredrag och film om den franska konstnärinnan Séraphine Louis. Föredrag kl 18, fri entré. Tors

14/4

kl 19

Från 11 år. 127 min. 70 kr.

I programmet ”Allt mellan himmel och jord” sjunger Margareta Bengtson visor, jazz och egna låtar ackompanjerad av Mattias Algotsson på piano. Afternoon tea från kl 14.30. Biljetter 80 kr, 60 kr/pensionär, gratis under 18 år. Förköp på Servicecenter, resten vid entrén. 17 april, kl 15, Kvarnhjulet, hus B, Pluggv 6 B. Arr: Tyresö kommun i samarbete med Tyresö Jazz & Blues Club.

Loppisfynd & handarbeten

övrigt

Handbollsskola Prova på! För flickor och pojkar födda mellan 2002–2004. 1/4 kl 17–18 Fornuddens skola 2/4 kl 10–11 Dalskolan 3/4 kl 11–12 Breviksskolan Arr: Tyresö handboll.

Öppen ateljé på Kvarnhjulet Skapa i olika material under ledning av en bildpedagog. 70 kr/ gång. För vuxna & unga från 15 år. 4/4 och 11/4 kl 18–19.30 Kvarnhjulet hus A, pluggv 6 A. Arr: Tyresö kommun.

Foto: Kristoffer Helgesson

Scouternas valborgsfirande Eldslukare inviger kvällen. Fiskdamm, lotter, sockervadd, kaffe, grill och kök. Brasa. Fyrverkerier. kl 18–22, Fornuddsparken. Arr: Trollbäckens Scoutkår.

Välkommen varje tisdag kl 10–15 Textilverkstan, Sikvägen 12 A. Arr: Tyresö kommun.

Träna på dator Biblioteket i Trollbäcken 4/4, 11/4 kl 14–16 C3L, Bollmora Gårdsv 12 1½ tr 4/4, 5/4, 11/4, 12/4, 26/4 kl 15.15–18. Måndagar sal 4102. Tisdagar sal 4110. Tyresö gymnasium sal E 21 6/4, 13/4, 27/4 kl 15.30–18 Arr: Seniornet Tyresö.

Utställningar

Påskpyssel på bibblan Alla åldrar. ej grupper. Gratis! 18/4 kl 14–17, biblioteket Tyresö C 20/4 kl 14–17, bibl. i Trollbäcken Arr: Tyresö kommun.

Prova på vävning Vi visar våra vävar och berättar om vår verksamhet varje onsdag mellan kl 13–16. Välkomna! bollmoravägen 95, gaveln. Arr: Föreningen Hantverksgårdens vänner.

Senioraktiviteter

kl 17 kl13

80 kr.

True Grit

Sön Tis Ons

8/4 10/4

Konsert med Margareta Bengtson

Onsdag 20 april

Tröst från A – Ö

kl 14–14.45, Björkbackens äldrecentrum, Bollmorav 28 D. Arr: Tyresö kommun.

Samtal om datorfrågor/problem.

Foto: EWA-Marie Rundquist

Stickcafé. Ta med handarbete. Måndagar kl 13–14.30. Rörelseglädje, motionssalen. Tisdagar kl 10–10.30. Torsdagar kl 11–11.30. Bokcirkel med Ulla Brohne Tisdagar kl 10.30–12, jämna veckor, studierummet Bingo. 25 kr/bricka. Rest Lyktan. Onsdagar kl 14–15. Minnesspår. Torsdagar kl 10.30 Diskussionsgrupp. Fredagsträffar. Fredagar 13.30 Björkbackens äldrecentrum, Bollmoravägen 28 D. Arr: Tyresö kommun/Tyresö väntjänst/Frivilligcentralen.

Sofi Lardner Häggström & Therese Szatek - måleri och teckning Pågår t o m 21/4. Tyresö konsthall

Åke och Riitta Lundeqvist Mellan himmel och hav - fotografi Pågår t o m 6/4. Biblioteket i Trollbäcken

Förskolan - första steget i ett livslångt lärande Kommunala förskolans pedagogiska forum presenterar årets tema i ord och bild. 28/4–21/5 Tyresö konsthall

se fler evenemang på tyreso.se/evenemang

April 2011 Tyresö kommun  
April 2011 Tyresö kommun  

Tyresö kommuns bilaga i tidningen Mitt i Tyresö. Bilagan kommer ut nio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör k...

Advertisement