Page 1

10 Knauf AMF

3 Ledenvergadering

Nieuw: twee plafondplaten en een profielsysteem

Nieuwe normen op Arbo-gebied

14 Chicago Metallic

13 Partnerprogramma Partners maken 1000 sushi hapjes en versieren cupcakes

4 Rockfon/Rockwool

Duurzame plafondoplossingen uit het boekje

Steenwol: een onuitputtelijke en 100% her te gebruiken grondstof

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

j a a r g a n g 7 > S P E C IA L j a a r d a g pl a f o n d & w a n d 2 0 1 2

special jaardag plafond & Wand 2012

Jaardag Plafond en Wand: bescheiden bijeenkomst zonder feestavond De jaardag Plafond en Wand 2012 vindt dit jaar weer als vanouds

ditiegetrouw een drukbezochte

De jaardag mag zich, zoals gebrui-

mers is ook dit jaar weer gedacht.

naar volgend jaar. “Ook dan wil-

plaats, met één belangrijk verschil. De bijeenkomst krijgt dit jaar

bijeenkomst. Conform deze tra-

kelijk, in een aanzienlijke belang-

“Zij kunnen deelnemen aan de

len we weer een jaardag organi-

een sober jasje: er is met instemming van de leden geen feestavond

ditie is de jaardag begonnen met

stelling verheugen. Er zijn circa

workshops sushi en cupcakes ma-

seren voor en met bedrijven uit

georganiseerd.

de jaarvergadering. Daarna volgt

500 mensen naar Hart van Hol-

ken voordat ze zich bij hun part-

onze branche. Dit is tenslotte een

op de beursvloer de traditionele

land in Nijkerk gekomen. Van Dijk:

ners op de beursvloer voegen. Wij

unieke gelegenheid voor onze

“De NOA heeft dit jaar gekozen

gekomen dat een overweldi-

contact- en informatiebeurs, hét

“Er zijn net zoveel standhouders

vinden het belangrijk om ook de

leden om de onderlinge banden

voor een ander concept”, vertelt

gende meerderheid van 98% de

ontmoetingsplatform voor de af-

als 2 jaar geleden: 40. De indeling

partners bij de jaardag te betrek-

aan te halen en te versterken.”

Frans van Dijk, secretaris van de

voorkeur geeft aan een jaardag

bouwsector. “Dit is een unieke

in de 2 zalen is wel aangepast.

ken. In veel kleinere bedrijven

hoofdsector Plafond- en wand-

zonder feestavond. Dit jaar sluit

gelegenheid waarbij heel veel

De podia in beide zalen zijn ver-

werken vrouwen vaak actief mee.

Inl.: NOA

montage van de NOA. Hij is ook

de beurs om 20.00 uur, waarna

spelers in de afbouwmarkt elkaar

wijderd en er is dus meer ruimte

Het sociale aspect van deze bij-

Tel. 0318 – 52 72 90

dit jaar weer verantwoordelijk

de bezoekers op het plein van de

in een relaxte en ongedwongen

gecreëerd, de standhouders staan

eenkomst vinden wij belangrijk:

www.noa.nl

voor de organisatie van de vlek-

workshops ter afsluiting in plaats

sfeer kunnen ontmoeten: fabri-

dit jaar in een halve cirkel langs

de partners kunnen hier collega’s

keloos verlopende jaardag. “Veel

van een feestavond een kopje

kanten, leveranciers, afbouw-

de wanden na opgesteld. Iedere

ontmoeten. Veel dames stellen

bedrijven hebben het zwaar

koffie en een drankje krijgen.”

bedrijven en gebruikers komen

stand staat op een goede plaats.

het op prijs dat we ook aan hen denken.”

en daar houden wij tijdens de

hier gemakkelijk met elkaar in

Per zaal is dan ook snel te zien

jaardag rekening mee. Er is een

Ons kent ons

contact.” Het is prettig druk, ter-

welk bedrijf waar staat.

enquête onder onze leden ge-

Op een dag als deze is het vooral

wijl de partners er nog niet eens

houden. Hierbij is naar voren

‘ons kent ons’. De jaardag is tra-

bij zijn.

Terwijl de jaardag nog in volle Aan de partners van de deelne-

gang is, kijkt Van Dijk al vooruit

Typisch Obimex ook op internet: www.typischobimex.nl


TypischObimex <

2 > SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

‘LED made easy’ De led technologie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een niet meer weg te denken bron van duurzame verlichting. Armaturen met energiezuinige led lichtbronnen zijn vanwege hun lange levensduur en besparingsmogelijkheden dan ook op steeds meer plaatsen te vinden.

Chameleon series Flow series

twentelaan 19 • 7609 re almelo t 0546 825725 post@e-light.nl

e-light almelo BV www.e-light.nl

LED made easy

advertentie_e-light_typischobimex(x2).indd 1

De nieuwe generatie plafonds

E-LIGHT De ‘Led made easy’ verlichtingsar-

uit de Flow 2 series de prestigieuze

maturen van E-Light Almelo BV we-

iF-design award in de wacht ge-

ten zich op allerlei vlakken positief

sleept.

AlpinA op

te onderscheiden van traditionele armaturen. Zo is er bij de armatu-

Ook aan de opvallende verpakking

ren veel aandacht besteed aan het

is veel zorg en aandacht besteed.

design, de techniek en aan instal-

Zo is het armatuur zichtbaar door

latiegemak.

het transparante venster. Daarnaast

08-10-12 11:49

staat alle belangrijke informatie op Met een minimum aan gereed-

de verpakking vermeld, zoals licht-

schap, dat zelfs deels wordt meege-

opbrengst, levensduur en instal-

leverd, zijn in een mum van tijd de

latieadvies. Om het helemaal ‘easy’

armaturen eenvoudig te monteren.

te maken zijn vrijwel alle armaturen

SOLIDE... GEZOND...

uit voorraad leverbaar.

Aansprekend design Het aansprekende design van de

In de vernieuwde showroom van

led armaturen van E-light Almelo

E-Light Almelo zijn de verschil-

spreekt iedere architect en op-

lende armaturen te zien. Daar-

drachtgever aan. Het Nederlandse

naast is uitgebreide documentatie

ontwerp waarborgt de kwaliteit en

beschikbaar.

de lange levensduur van de verlich-

Meer informatie over de mogelijk-

tingsarmaturen.

heden is te vinden op de website.

Dat professionals de led armaturen

Inl.: E-Light Almelo BV

bijzonder waarderen is reeds be-

Tel. 0546 – 82 57 25

wezen. Zo hebben de armaturen

www.e-light.nl

colofon Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo Telefoon: 0546 – 45 55 13 Telefax: 0546 – 45 56 08 E-mail: verkoop@typischobimex.nl Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers

Duurzaa m...

Redactie: Carola Laterveer, 053 - 434 15 21 claterveer@hotmail.com

en altijd een luisterend oor

Vormgeving: Studio DWF, Enschede

• Alpina w = 0.70(H) • Alpina OP w = 0.90

Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl

Alpina & Alpina OP, sterker met zijn 2 !

Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. PX1202 – 05/2012 –

Typisch Obimex is een uitgave van:

Meer informatie? Nederland : (+31) 076 52 30 200 www.armstrong.nl/plafonds

ARMSxxx_AP_190x270_NL.indd 1

25/05/12 11:18


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

3 > TypischObimex

Constructieve algemene ledenvergadering NOA Voordat ‘s middags de eerste bezoekers zich melden op de beursvloer van de NOA Plafond & Wanddag, vindt wederom de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NOA plaats. Jan van Strijp, voorzitter van de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage, kijkt tevreden terug op het constructieve karakter van zowel de algemene ledenvergadering als de informatiebeurs. Traditiegetrouw blikt de NOA

op Arbo-gebied ter sprake en het

tijdens de algemene ledenver-

overleg dat de NOA hierover heeft

gadering eerst terug op het ach-

gevoerd met de Arbeidsinspectie.

terliggende jaar. “We hebben

“In dat opzicht kunnen we mel-

onder andere iets verteld over

den dat er nieuwe normen zullen

onze activiteiten en de regio-

volgen”, geeft Van Strijp aan. “Er

nale bijeenkomsten die er heb-

zit bijvoorbeeld een verbod aan te

ben plaatsgevonden.”, zegt Jan

komen op het horizontaal op de

van Strijp. “Verder hebben we

vloer leggen van gipskartonpla-

het gehad over de geldende

ten, want dat is de meest kwalijke

richtlijnen en zijn we wat die-

belasting die er is. Vanaf 1 janu-

per ingegaan op zwembad-

ari 2013 zal er eerst gewaarschuwd

de Arbeidsinspectie zelf ook nog

hem gediscussieerd. Verder heb-

tijd.” Van Strijp kijkt tevreden te-

den ben over de informatiebeurs

plafonds, een actueel onder-

worden, maar na de bouwvak

aan het woord in de persoon van

ben de NOA-bestuursleden Hilco

rug op de algemene ledenverga-

en het grote aantal bezoekers dat

werp gezien de incidenten die

zullen er daadwerkelijk boetes

Leo de Jong, die een presentatie

Nijmeijer en Pieter van Herk een

dering, die een kleine twee uur

op de NOA Plafond en Wanddag is

er in zwembaden plaats hebben

volgen.”

gaf. “Hij legde uit hoe het precies

presentatie gegeven. Hilco heeft

in beslag nam. “Er was een goede

afgekomen.”

zit met het geven van boetes”, ver-

iets verteld over onderwijs en

interactie tussen de sprekers en de

de technische normeringen hier-

Interactie

volgt Van Strijp. “Vervolgens werd

Pieter gaf aan hoe de NOA leden

toehoorders in de zaal. Al met al

Inl.: NOA

omtrent scherp zien te krijgen.”

In het tweede gedeelte van de al-

hierover door de zzp’ers in de zaal

wil helpen op operationeel vlak,

was het dan ook een geslaagde

Tel. 0318 – 52 72 90

Ook komen de ontwikkelingen

gemene ledenvergadering kwam

op een constructieve manier met

zeker in deze economisch mindere

vergadering. Zoals ik ook tevre-

www.noa.nl

gevonden. Samen moeten we

Duurzame houtwolplaten in lavarode en mintgroene kleuren Heraklith richt zich als handelsmerk van Knauf Insulation op

“De NOA Plafond & Wanddag is

afbouwers en handelshuizen te

primeerd tot een lichte, multi-

Kleurtoepassingen

de ontwikkeling en productie van isolatie- en houtwolplaten.

vooral een dag van relatiebe-

gaan benaderen en dichter bij de

functionele plaat. Hierbij wordt

Tijdens de NOA Plafond en Wand-

De platen van Heraklith bieden een hoogwaardige afwerking

heer, dat is waar het hier om

verwerker te zitten. Dit doen we

gebruik gemaakt van groene

dag 2012 toont Paardehaar een an-

voor tal van toepassingen, zowel voor nieuwbouw als renova-

draait”, zegt account manager

onder andere door bij alle pal-

energie en een hoog gehalte aan

der onderdeel van de ‘Inspired by

tie binnen de woning- en utiliteitsbouw, waaronder parkeer-

Marco Paardehaar van Heraklith.

lets een servicedocument mee te

milieuvriendelijke grondstoffen.

Nature’-campagne. “We hebben

garages en galerijen.

“Een paar jaar geleden zijn we al

leveren voor de juiste verwer-

Verder wordt het productieaf-

met Heraklith een aantal kleur-

de weg ingeslagen om meer de

king van onze producten. Verder

val grotendeels gerecycled.” De

toepassingen meegenomen om te

geven we desgewenst advies,

houtwolplaten

Heraklith

laten zien dat onze houtwol- en

bijvoorbeeld over een strakke

hebben dezelfde levensduur als

combi-isolatieplaten meer zijn

verwerking van onze platen met

het gebouw waarin ze worden

dan het ouderwetse grijze ma-

behulp van massieve slagplug-

toegepast en werken als hitte-

teriaal dat vroeger ook wel de

gen.”

schild. De constructie blijft intact

stookplaat werd genoemd. Je kunt

bij extreme omstandigheden als

er toch echt wel iets mee en kunt

Duurzaam

brand. In combinatie met steen-

er ruimtes zoals een parkeergarage

Heraklith levert gegarandeerd

wol, EPS en resol, bieden de

net iets fleuriger mee maken en

kwalitatieve producten met ISO-

Heraklith houtwolplaten uitste-

positiever aankleden. Je ziet ook

en PEFC-certificatie en houdt in

kende thermische, akoestische en

dat dit momenteel heel veel ge-

het kader van zijn ‘Inspired by

brandwerende

eigenschappen.

beurt, alles is in kleur. Bovendien

Nature’-campagne

bovendien

“De meest duurzame plafond-

zijn alle kleurtoepassingen bij He-

rekening

HERAKLITH

met

van

duurzaamheid.

en wandoplossing is de Heraklith

raklith mogelijk, van lavarood tot

“Heraklith houtwolplaten zijn

minerale wol met Ecose Techno-

mintgroen.”

van nature duurzaam”, geeft

logy”, weet Paardehaar. “Dit is

Paardehaar aan. “Bij de produc-

een PEFC-gecertificeerde hout-

tie van de houtwolplaten worden

wolplaat, gecombineerd met de

Inl.: Heraklith

lange, dunne houtwolvezels met

milieuvriendelijke minerale wol

Tel. 0162 – 421 245

een mineraal bindmiddel gecom-

met Ecose Technology.”

www.heraklith.nl


TypischObimex <

4 > SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

Branchespecifiek advies over vele veranderingen op verzekeringsgebied De wereld is aan snelle veranderingen onderhevig en dat is op

in dat als een opdrachtgever een

de overheid een werkgever of

de assurantiebelasting van 9,7%

Want er is zo’n ongelooflijke in-

verzekeringsgebied niet anders. Assurantiemakelaar Wuthrich

ozp’er inhuurt en hetzelfde werk

opdrachtgever vaak ziet als de

naar 21%. Wuthrich wil natuur-

formatievoorziening, dat bran-

volgt alle recente ontwikkelingen binnen verzekeringsland op

laat doen als de rest van zijn

aansprakelijke partij die ook de

lijk ook creatief blijven denken

chespecifieke informatie er bijna

de voet om organisaties binnen de afbouwbranche van be-

personeel, hij gewoon aanspra-

verzekeringen afsluit.”

en eigenlijk zou ik alle relaties uit

niet tussenuit te halen is.”

drijfsspecifieke informatie te kunnen voorzien.

kelijk is als werkgever. Daar zijn

willen nodigen om ons gewoon

veel ondernemingen zich niet

Informatievoorziening

eens te bellen en te vragen wat

Inl.: Wuthrich

“Wij zijn als Wuthrich onder an-

Ontwikkelingen

van bewust. En met een nieuwe

Een ander verschijnsel is volgens

voor relevante zaken er voor hun

Tel. 030 – 254 91 91

dere actief als NOA Verzekerings-

Wuthrich houdt de verzekerings-

regering in de maak, worden er

Sijbrandij de vele sociale rege-

onderneming allemaal spelen.

www.wuthrich.nl

dienst”, zegt Joyce Sijbrandij.

gerelateerde ontwikkelingen in

ook nu weer allemaal nieuwe

lingen die wel beschikbaar zijn

“Door de goede relatie en sa-

relatie tot de afbouwbranche

akkoorden gesloten en gaat er

voor werknemers maar niet of

menwerking met de NOA is het

scherp in de gaten. “We leven

waarschijnlijk veel veranderen.

in beperkte mate voor onder-

mogelijk om leden, relaties en

tegenwoordig in een snel ver-

Straks geldt misschien wel voor

nemers. “Daar hebben wij bij

leveranciers van de NOA verze-

anderende wereld en het is een

werkgevers dat er zes maanden

Wuthrich natuurlijk allemaal ver-

keringsproducten aan te bieden

roerig jaar geweest waar het

WW moet worden doorbetaald

zekeringsoplossingen voor, maar

die specifiek zijn afgestemd op de

gaat om de ontwikkelingen rond

aan tijdelijke werknemers indien

die worden er niet goedkoper

afbouwbranche. Op die manier

ozp’ers, de ondernemers zonder

ze even niet genoeg werk voor

op. Dus wij blijven doorlopend

krijgen bedrijven niet te maken

personeel”, vervolgt Sijbrandij.

deze personen hebben. Dat is

in onderhandeling met verzeke-

met gaten in de dekking van

“Dit jaar is vanuit een gerechte-

heel erg lastig, maar dat zijn wel

raars als het gaat om bijvoorbeeld

bijvoorbeeld hun personeels- of

lijke uitspraak gebleken dat een

ontwikkelingen waar we naartoe

arbeidsongeschiktheid.

bedrijfsaansprakelijkheidsverze-

werkgever gelijk wordt gesteld

gaan. Gedurende de afgelopen

hebben we vanaf 1 januari 2013

kering.”

aan een opdrachtgever. Dit houdt

jaren hebben we gemerkt dat

te maken met een verhoging van

Hergebruikt materiaal in duurzame plafonds ARMSTRONG

‘Duurzaamheid en duurzame

WUTHRICH

Verder

Olympische trip fantastisch einde van ‘Go4Gold’ campagne

producten worden steeds be-

De Go4Gold actie, waarbij vele plafondmontagebedrijven actief

langrijker voor de afbouw-

loten hebben gekrast, is door het bezoek aan de Olympische Spe-

sector’, legt marketing coör-

len in Londen officieel afgesloten. In totaal zijn meer dan 14.000

dinator Lisette Bouman uit.

krasbiljetten opgegeven op de actiewebsite gedurende de actie-

‘Daarom gebruiken wij bij de

periode en namen meer dan 1200 unieke deelnemers deel aan de

productie van al onze pla-

Go4Gold campagne.

fonds gerecycled materiaal.’ Tijdens een groots galadiner werd

koppelden een eigen actie aan Go-

“Er zijn twee vormen van recy-

het bedrag bekendgemaakt dat

4Gold. Zo leverde de Obimex Lego-

cling: upcycling en downcycling.

tijdens de actie verzameld is door

actie €7.500 extra op ten behoeve van

rug voor de business die hij/zij bereid is met jou te doen.”

middel van de opengekraste bron-

SOS Kinderdorpen. Dit bedrag kwam

een boom maak je eerst karton en

nieuw de technische eigenschap-

gen voor een zuivere luchtkwaliteit

zen medailles. Voor iedere bronzen

bovenop de donatie van Rockfon.

daarna krantenpapier. Het materi-

pen van plafondsystemen aan te

conform ISO 5. De plafonds zijn bo-

medaille werd geld opgehaald

aal verliest daarbij steeds meer aan

passen.”

vendien 100% recyclebaar.”

voor het SOS Kinderdorpen pro-

Op naar Londen

men met enkele vertegenwoordigers

ject in Kinshasa. Met een prach-

Als echte kers op de taart mochten

van Rockfon afgereisd waren naar

Upcycling is noodzakelijk, zodat

“Waar we uiteindelijk naar toe

tig eindbedrag van €23.430, door

de gouden medaillewinnaars van de

Londen waren immens positief. Het

Upcycling

reeds gebruikte grondstoffen lang-

willen is milieueffectiviteit”, aldus

Rockfon verhoogd naar €40.000,

Rockfon Go4Fold actie en diegenen

was voor velen een geweldige er-

Armstrong doet aan upcycling.

durig beschikbaar blijven. Op het

Rockx. “De natuur vormt hiervoor

is een school gerealiseerd in het

die tijdens de gehele actieperiode de

varing, een bijzondere dag met veel

Guido Rockx, technisch sales ma-

gebied van wetgeving is hier steeds

onze inspiratiebron: in de natuur

kinderdorp.

meeste seconden hadden gespaard

sfeer en gezelligheid.

nager, vult aan: “Wij gebruiken

meer aandacht voor. Daarnaast is

wordt niets verspild en vindt re-

grondstoffen steeds opnieuw in het

het ook belangrijk met het oog op

cycling continu plaats. Wij willen

Rockfon handelaren werden opti-

in Londen. Een unieke beleving die

Inl.: Rockfon

productieproces, zonder daarbij in

duurzaamheidslabels van gebou-

dat uiteindelijk ook, maar dat vergt

maal bij de actie betrokken. Sommige

perfect paste in de gedachte achter de

Tel. 0475 – 35 36 08

te boeten op de kwaliteit van die

wen.

een bewustwordingsproces op al-

handelaren, zoals Obimex in Almelo,

Go4Gold actie: “Geef je klant wat te-

www.rockfon.nl

Downcycling kent iedereen: van

kwaliteit.”

grondstof. Door op een bepaalde

lerlei niveaus: van opdrachtgever

manier de ingrediënten te men-

Op plafonds

tot afnemer. Op den duur moeten

gen, kunnen wij de kwaliteit van

“Een goed voorbeeld van upcycling

we toe naar een volledig gesloten

de grondstof behouden en lang-

is ons OP plafondsysteem, dat we

kringloop van materialen, waarbij

durig hetzelfde product creëren.

tijdens deze jaardag onder de aan-

100% wordt herbruikt. Als we de

Bijvoorbeeld om vervuiling van te-

dacht brengen”, vertelt Bouman.

kringloop rond krijgen, dan zorgen

gels te voorkomen of om de brand-

“Deze plafondsystemen kennen

we voor een betere toekomst.”

weerstand, de geluidsisolatie, de

een uitstekende balans in densiteit

lichtreflectie of de luchtkwaliteit

en bieden optimaal comfort: een

Armstrong

te verbeteren. Wat dat betreft is er

heel hoge absorptie in combinatie

Tel. 076 - 521 77 33

van alles mogelijk, door steeds op-

met een hoge lichtreflectie. Ze zor-

www.armstrong.nl/plafonds

De reacties van de winnaars die sa-

een dag naar de Olympische spelen


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

Professionele hoekset Het snelste systeem voor perfecte hoeken

5 > TypischObimex

Diamond Board voor beplating van niet-dragende scheidingswanden

Eenvoudig beter plamuren • Snel – tot wel 80 % tijdbesparing • Perfect resultaat – recht en stabiel • Gegarandeerd verhoogte scheurbestendigheid door papieren ommanteling

KNAUF

Diamond Board is een paneel van topkwaliteit, dat de beste ei-

in het formaat 1500 x1000 mm,

genschappen van gipsvezel- en gipskartonplaten combineert.

bij uitstek geschikt voor reno-

Deze plaat is uitermate geschikt voor de beplating van lichte,

vatie activiteiten.

niet-dragende scheidingswanden met houten of metalen staan-

• Diamond Board Toiletplaat:

derwerk. Dat geldt in het bijzonder als er aanvullende eisen gel-

deze is eenvoudig te monteren

den voor vochtbestendigheid, geluidsisolatie, brandwerendheid

op de verzwaarde profielen

en stootvastheid. Ook leent deze gipsplaat zich uitstekend voor

(UA-staanders) aan weerszij-

een hoogwaardige afwerking van plafonds en voor beplating in

den van het toiletframe. De

vochtige ruimtes.

daarvoor

benodigde

boor-

puntschroeven worden stanDe plaat bevat een extra zware

hoog afwerkingsniveau mogelijk

daard meegeleverd. De plaat

kern van gips, is versterkt met

maakt. De plaat wordt op stan-

kan worden afgewerkt met

glasvezels en bekleed met spe-

daard CW- en UW profielen van

onder meer tegels. Montage-

ciaal karton. In tegenstelling tot

0,6 mm gemonteerd en is stan-

tijd wordt bespaart, omdat

gipsvezelplaat is Diamond Board

daard leverbaar in de breedtes

passen, meten en zagen van

door middel van insnijden en

600 en 1200 mm.

de uitsparingen niet meer

breken eenvoudig te verwerken.

Voor meer informatie: usgeurope.com USG Deutschland GmbH Metallstraße 1 | 41751 Viersen

Te.l: +49 (0) 2162 95 70 E-Mail: info-nl@usg.com

nodig is. De geprefabriceerde

Verder onderscheidt het paneel

De Diamond Board wordt met

plaat bevat uitsparingen voor

zich ten opzichte van gipsvezel-

HGP schroeven bevestigd en is

spoelwatertoevoer, -afvoer en

platen als het gaat om het op

zeer gemakkelijk te verwerken.

bevestigingspunten van hang-

maat maken en bevestigen. De

Door voor het afvoegen de spe-

toiletten. De Toiletplaat heeft

platen zijn eenvoudig, zonder

ciale Diamond Flott te gebruiken

een formaat van 1000 x 1500

oprullen, te schroeven en hoe-

wordt zeker gesteld dat de na-

mm.

ven daardoor niet vlakgeschuurd

den even hard zijn als de plaat.

te worden. De gipsplaat is door-

voor bevestiging en de speciale

en-door geïmpregneerd, waar-

Productrange

door deze niet gevoelig is voor

Het volledige productassorti-

uitzetting en krimp vanwege

ment bestaat uit:

luchtvochtigheid. In plaats van 1

• Diamond Board, in diverse af-

dilatatie per 8 m. is slechts 1 dilatatie per 15 m. nodig, wat een

• Diamond Board HGP schroeven

metingen; • Diamond Board 1-mans plaat:

voegafwerking Diamond Flott.

Inl.: Knauf NL Tel. 030 – 247 33 89 www. Knauf.nl


TypischObimex <

6 > SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

Steenwol: een onuitputtelijke en 100% her te gebruiken grondstof De stand van Rockfon/Rockwool is versierd met stapeltjes stenen. “Dit is

Rockwool heeft wereldwijd 27 fabrie-

de grondstof voor de producten van Rockwool, legt Sales director Bene-

ken, bij 16 daarvan staat een recycle-

lux Eric Manders uit. “Vandaag willen wij bezoekers meer vertellen over

fabriek. “Recycling is een belangrijk

Rockcycle, het duurzame kringloopproces van steenwol.”

speerpunt voor ons. Wij zijn de enige plafondfabrikant die producten ook

“Relaties ontmoeten op de beurs is

om bijvoorbeeld snijafval of het te-

één van de redenen waarom wij op de

rughalen van bestaande plafonds bij

beurs staan. Duurzaamheid is een be-

renovatieprojecten.

in Nederland vervaardigt.”

Dingemans Elementenbouw BV Amerikastraat 12, 5171 PL Kaatsheuvel Telefoon 0416 275081 Fax 0416 277241 www.dingemans.eu / info@dingemans.eu

DUURZAAM IN STAAL

Dingemans ziet duurzaamheid niet als trend, maar als verantwoordelijkheid. Onze organisatie handelt volgens de 3P’s (People, Planet, Profit) als het op zijn processen en producten aankomt.

Facebook actie

langrijk thema voor de afbouwmarkt. Als Rockfon/Rockwool willen wij dat

“Samen met Van Gansewinkel, een

Terug naar de steentjes. “In

begrip concreter maken. De steenwol

bedrijf gespecialiseerd in het inza-

elk steentje zit een lootje ver-

die wij produceren is daar een goed

melen, verwerken en recyclen van

stopt. Als bezoekers naar onze

voorbeeld van.” Vrijwel alle bezoekers

restmaterialen, hebben wij een

website op Facebook gaan, ons

aan de stand reageren verbaasd als

retourhaalsysteem

Van

‘liken’ en zich registreren, dan

ze horen dat de stapeltjes stenen de

Gansewinkel haalt op maat, bijvoor-

kunnen ze een leuke prijs win-

basis voor steenwol vormen. Steenwol

beeld op pallets of via containers, het

nen. Tegelijkertijd ondersteu-

wordt namelijk gemaakt van basalt,

restmateriaal terug. Hiermee ontzor-

nen ze hiermee SOS Kinder-

een vulkanisch gesteente. “Ondanks

gen wij de klanten. Het enige wat zij

dorpen. Deze actie ligt in het

het woord ‘steen’ in de productnaam

hoeven te doen is contact op te ne-

verlengde van onze Go4Gold

weet bijna niemand dat, hoog tijd dus

men met Van Gansewinkel, die voor

Actie, want ook hierin willen

om daar verandering in te brengen.”

de afhandeling zorgt. Wij hergebrui-

we duurzaam zijn.

Basalt is een onuitputtelijke grondstof.

ken deze materialen in ons produc-

Dit vulkanisch gesteente wordt jaar-

tieproces. Daarmee is de productie-

Inl.: Rockfon

lijks 38.000 keer meer aangemaakt

cirkel rond en dat sluit nauw aan op

0475 – 35 30 35

door de aarde dan Rockwool gebruikt

onze cradle-to-cradle filosofie.”

www.rockfon.nl

opgezet.

Door de moderne productietechnieken is Dingemans in staat om gerecycled materiaal te gebruiken met een consistente en duurzame kwaliteit. In combinatie met de beschermende toeslagstoffen ligt de gemiddelde levensduur boven de 25 jaar. Hierna wordt 99% van dit staal opnieuw benut.

bij de productie.

Rockcycle Bovendien is steenwol bijzonder duurzaam en 100% recyclebaar.

STAAL VERBRUIK JE NIET, JE GEBRUIKT ‘T !

Manders: “Vandaag lanceren we met Rockwool opnieuw ons recycling-

Dingemans beschikt over een MRPI rapport voor haar producten.

programma, onder de nieuwe naam ‘Rockcycle’. Opdrachtgevers en aan-

ROCKFON

nemers verwachten van ons dat wij afval retour nemen.” Dat kan gaan

Verder bouwen op Donn DX, Sheetrock en EasyWin Geen introductie van nieuwe producten van USG tijdens de NOA

Sheetrock

EasyWin

van 100mm, 125mm en 150mm

lemaal voordelen die een hoge

Plafond & Wanddag 2012. De van oorsprong Amerikaanse orga-

USG begeeft zich verder nog al-

De EasyWin prefab ramen van

toegepast worden. Het mono-

kwaliteit opleveren.”

nisatie richt zich bij voorkeur op het verder positioneren van de

tijd op de markt met Sheetrock

USG zijn volgens Küppers spe-

blokelement levert een goede

reeds bestaande producten.

Fill & Finish light Plus3, een

ciaal ontworpen voor de droge

akoestische bescherming door

Inl.:

direct verwerkbare voeg- en fi-

afbouw en bieden veel moge-

de dubbele beglazing. Er is een

USG Deutschland GmbH

“We zijn dit jaar niet speciaal

Donn DX

nishplamuurpasta.

“Sheetrock

lijkheden om de ruimte vorm

ruime keuze aan kleurstellingen

Tel. +49 (0)2162 – 95 70

met nieuwe producten naar de

Met Donn DX heeft USG een pla-

Fill & Finish Plus3 kan worden

te geven. ”De ramen kunnen

en glassoorten en EasyWin kan

www.usg.de

NOA Plafond & Wanddag geko-

fondsysteem in het assortiment

gebruikt voor het vervaardigen

snel en eenvoudig in metal-

zowel tijdens als na het bouw-

men”, bevestigt Oliver Küppers,

dat anders dan de gebruikelijke

van hoogwaardige oppervlak-

stud wanden met wanddikten

verloop toegepast worden. Al-

area sales manager Benelux bij

plafondsystemen is. “Donn DX

ken op gipsplaat, pleister, beton

USG. “We richten ons nog altijd

is een Clipsysteem dat veilig en

of andere ondergronden”, geeft

op onze drie hoofdproducten:

snel te monteren is”, zegt Küp-

Küppers aan. “Daarnaast leve-

Donn DX, Sheetrock en EasyWin.

pers. “Het voldoet aan alle be-

ren de direct verwerkbare pla-

We hebben een goed jaar achter

nodigde eisen voor een plafond-

muurpasta’s van Sheetrock een

de rug en willen dan ook niet te-

systeem. USG heeft met het Donn

aanzienlijke

veel klagen over de economische

DX-systeem een van de meest

op, evenals werkverlichting en

crisis. De markt is nu eenmaal

gevraagde systemen in heel Eu-

een hoge kwaliteit van het eind-

altijd in beweging, het kan wat

ropa. USG heeft een uitgebreid

resultaat. Sheetrock is een pro-

minder of het kan wat meer zijn.

assortiment voor alles wat no-

duct dat in samenwerking met

Uiteraard zien ook wij dat het

dig is om verlaagde plafonds

Obimex heel sterk loopt en dat

rustig is in de nieuwbouw, maar

te maken. Demontage zonder

vinden wij natuurlijk heel mooi.

we zien daarentegen ook nog

gereedschap is mogelijk en voor

We zijn er in geslaagd om op een

steeds onze kansen in de markt.

montagebedrijven die dit willen

lager marktniveau toch weer te

Het gaat erom dat je als bedrijf

testen, hebben we speciale prijs-

groeien en ons plan voor 2013 is

oplossingen levert en we zien

aanbiedingen en demonstraties

om onze marktpositie verder uit

nog steeds genoeg marktpoten-

op de bouwplaats.”

te bouwen.”

tieel voor onze producten.”

werktijdbesparing

USG


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

7 > TypischObimex

Vindingrijke producten ontlasten het lichaam Dat het monteren van plafonds en wanden eigenlijk kinderlijk eenvoudig is, laat de instructiefilm van Syneo Idee-systemen zien. De kleinkinderen van eigenaar Herman de Boer tonen in de film aan dat montage van wanden en plafonds met de juiste hulpmiddelen een hoop tijd en energie besparen. Net als voorgaande jaren is Her-

en steeds meer bukken naarmate

man de Boer met een diversiteit

de stapel platen op de pallet lager

aan zelfbedachte en -ontwikkelde

wordt. Toch wordt het nog vaak op

producten naar de NOA Plafond &

deze manier gedaan. Als je gips-

Wanddag 2012 gekomen: kolom-

bokjes gebruikt kun je de platen

ringen met een band eromheen,

direct rechtop zetten en precies op

een tweezijdige gipssnijder (de

de plek waar je ze nodig hebt. Je

Plastermaster), een opperroller en

hoeft dan achteraf niet te laveren

zogenoemde ‘bokjes’. “Ik bedenk

met platen tussen de stijlen en ko-

bij Syneo Idee-systemen oplos-

zijnen door. Het is een heel simpel

singen voor technische problemen

iets, maar het neemt veel minder

waar mensen tijdens plafond- en

ruimte in beslag dan dat je de pla-

wandmontage tegenaan lopen”,

ten neerlegt. Een plaat moet toch

zegt De Boer, die zelf jarenlang in

een keer komen te staan, of dat nu

de plafondmontage actief was.

tijdens het opperen gebeurt of na-

“Helaas worden mijn ideeën en

derhand, dat blijft gelijk. Boven-

producten niet altijd in de praktijk

dien kunnen mensen er niet over-

toegepast. Soms ben ik dan ook wel

heen lopen en ligt er niet allerlei

eens een beetje teleurgesteld in de

gereedschap op de platen.” Ook bij

inventiviteit van de monteurs. Nog

de opperroller, bedoeld voor het

steeds beweren sommige monteurs

opperen door kozijnen, dient het

dat ze zelf sneller snijden dan met

gemak de mens. “Ik wou dat zo’n

een Plastermaster. Dat vind ik wel

apparaat al bestond toen ik nog

eens vreemd.”

monteerde”, zegt De Boer. “Voor-

Ergonomisch werken

heen moest je houtjes aan elkaar

De producten van Syneo Idee-

slaan met als risico dat je het ko-

systemen hebben tijdsbesparing

zijn beschadigde. En zo knoeiden

en ergonomisch werken als doel.

we maar door. Met de opperroller

“Onze

verminderen

breng je de kozijnen zo naar bin-

de belasting van het lichaam met

nen. Dat maakt het leven zoveel

zestig procent”, beweert De Boer.

gemakkelijker.”

producten

SYNEO IDEE-SYSTEMEN

“Zoals bijvoorbeeld gipsbokjes, bedoeld om plafond- of wandplaten rechtop te zetten. Die moet je

Inl.: Syneo Idee-systemen

niet op de pallet laten liggen, want

Tel. 0320 – 22 11 15

dan moet je raar gebogen staan

www.ideesystemen.com

Ook adverteren? Neem dan contact op met harry bouwhuis tel. 0546 - 45 55 13

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

Advies en training op maat:

de volgende

typisch obimex verschijnt in week 50

• VCA-opleidingen

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Doelmatig. Praktisch. Ervaren. Nieuwhuis Consult

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

info@nieuwhuisconsult.nl |


TypischObimex <

8>

<

9 > TypischObimex

Jaardag Plafond en Wand 2012


TypischObimex <

10 > SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

Bevestigingshaak ter bescherming van plafondtegels Eind vorig jaar vonden de firma De Bree en de firma Poppers

dicht geknepen dient te worden,

deze altijd verzegeld. Dit biedt

“De veer wordt iets lichter, dus

van de 4 mm hanger doordat we

Technofast elkaar in een samenwerking. De gezamenlijke bun-

met als reden dat het plafond-

naast een tijdbesparing van de

de monteur krijgt ook minder last

een ander, sterker materiaal ge-

deling van krachten resulteerde dit jaar in PBT Fixing, dat in-

profiel niet van de snelhanger af

arbeid voor het dichtknijpen ook

van zijn handen. Verder gebeurt

bruiken, waardoor het maximale

ternationaal opereert op het gebied van bevestigingsmiddelen

kan schuiven op het moment dat

de zekerheid van een correcte

alles gewoon volgens de normen

afhanggewicht zelfs verhoogd is.”

en zich onder meer binnen de droge afbouw focust op plafond-

er een opwaartse kracht op wordt

afhangconstructie. Eigenlijk heeft

en waarden die er aan het pla-

bevestigingssystemen.

uitgeoefend. Bij de beschermhaak

de haak dus twee verschillende

fondsysteem gesteld worden qua

Inl.: PBT Fixing

is dit niet meer nodig, want door

functies.” Haakon van der Lem

afhang en gewicht. Het systeem

Tel. 0320 – 28 74 44

de speciale omgebogen vorm is

ziet echter nog meer voordelen.

is zelfs verstevigd ten opzichte

www.pbtfixing.com

De NOA Plafond en Wanddag

Plafondtegelbeschermhaak

2012 vormde voor PBT Fixing een

Binnen de afbouwbranche pro-

mooi podium om de gebundelde

beert PBT Fixing een bestaand

krachten te tonen. “Ik denk dat

product op de Nederlandse markt

het goed is om hier te staan en

te brengen: een haak die be-

met andere organisaties te praten

schadigingen aan plafondtegels

over de markt”, zegt Haakon van

voorkomt. “Het product bestaat

der Lem, sales manager Benelux.

al een tijdje”, geeft Van der Lem aan. “Internationaal verkopen we

“De markt is natuurlijk sterk in

dit product al ontzettend veel en

beweging, alleen helaas niet in de

is het gewoon niet meer weg te

richting die we graag willen zien.

denken. Universele snelhangers

Ik denk echter ook dat we elkaar

wil men steeds minder, maar men

niet het hoofd op hol moeten

stapt over op deze speciale be-

brengen, maar op een creatieve

schermhaak. De traditionele snel-

manier moeten bekijken waar de

hanger heeft een haak die door

kansen liggen. Bij PBT Fixing kij-

het systeem heen gaat, maar op

ken we naar de mogelijkheden

het moment dat je de tegel optilt,

om ons te verbreden qua produc-

komt deze altijd tegen de haak

ten, klantenbestand en branches

aan en raakt beschadigd. Bij de

waarin we actief zijn. De afbouw-

beschermhaak van PBT Fixing is dit

branche is daar een onderdeel

niet het geval. Ander nadeel van

van.”

de traditionele haak is dat deze

PBT FIXING

Plafonddesign in een nieuw licht Drie nieuwe producten trekken de aandacht op de stand van

Varioline

die tevens een hoge geluidsabsorp-

is, dat het systeem in drie verschil-

laten printen op dit materiaal. The

Knauf AMF. “Wij introduceren twee nieuwe plafondplaten en ons

Het allernieuwste product dat Knauf

tie bieden.” Kowal verwacht veel

lende oppervlakken verkrijgbaar is:

sky is the limit wat dat betreft.”

eigen ophangsysteem” vertelt Architect Consultant Nederland

AMF op de markt introduceert is het

van dit plafondsysteem.

met een houtprint, een metalen

Marco Kowal. Het betreft de Thermatex Aquatec plafondplaat, de

Varioline plafondsysteem. “Het be-

“Het geeft een chique uitstraling

print of een individuele print. Be-

Inl.: Knauf AMF Plafonds

Varioline plafondplaat en het Ventatec profielsysteem. Op deze

treft designplaten met de look van

aan onder andere kantoren en

drijven kunnen bijvoorbeeld hun

Tel. 013 – 503 03 35

beurs merk ik dat de bezoekers benieuwd zijn naar deze nieuwe

onder meer houten fineerplaten

wachtruimtes. En het interessante

logo of een foto uitvergroten en

www.amfceilings.com

producten. De reacties zijn erg positief.” Kowal is enthousiast over de moge-

een

lijkheden die deze producten bie-

“Het betreft hier dan ook een ge-

den. “Zo is de afwasbare Thermatex

perforeerde plaat, met een wit

Aquatec plaat ideaal voor ruimtes

akoestisch open vlies. Dit plafond-

die een hoge luchtvochtigheid ken-

systeem completeert onze Therma-

nen. Deze plafondplaat is tot 100%

tex Acoustic Range.”

harde

mineraalvezelplaat.

RH vochtbestendig, wat hem ideaal maakt voor vochtige ruimtes, zo-

Ventatec profielen

als grootkeukens, zwembaden en

Sinds kort beschikt de onderneming

douche- of kleedruimtes in onder

ook over een eigen ophangsy-

andere (sport)scholen. De plaat is

steem: het Ventatec profielsysteem.

Clean Room klasse 3 volgens ISO

“Als leverancier van plafondplaten

14644-1 gecertificeerd en daardoor

willen we ook een profielsysteem

uitermate geschikt voor gevoelige

kunnen leveren aan onze gebrui-

ruimtes in ziekenhuizen. Boven-

kers. Daarmee bieden we een lo-

dien heeft dit systeem een hoge

gistiek voordeel aan. Dit verzinkte/

geluidsabsorptie. De αw = 0,90 voor

gelakte stalen systeem is geschikt

een 19 mm. plaat, conform EN ISO

voor alle soorten verlaagde pla-

354, een opvallende prestatie voor

fonds.”

KNAUF AMF PLAFONDS


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

11 > TypischObimex

Akoestische plafonds en wandpanelen bieden afbouwers niet te missen kans Met een voetbaldoel, een groene grasmat en een voetbal heeft

ECOPHON

Saint-Gobain Ecophon de eigen stand creatief ingericht tijdens de NOA Plafond & Wanddag 2012. Het schot voor open doel symboliseert volgens het bedrijf de kansen die er voor afbouwers liggen op het gebied van akoestische plafonds en wandpanelen. “Op deze manier willen we aan de

afbouwer moet de bal er alleen nog

afbouwers laten zien dat er meer-

inschieten.”

dere mogelijkheden zijn om in de huidige tijden toch nieuwe projec-

Eilandoplossing

ten te scoren”, verduidelijkt Koen

Ecophon brengt onder meer de

Smulders, area sales manager van

Solo onder de aandacht van de

Saint-Gobain Ecophon. “Er liggen

afbouwer. “De Solo is onze serie

voor afbouwers nog veel kansen

van vrijhangende eilandplafonds”,

waar het gaat om het geven van

vervolgt Smulders. “Bij ruimtes met

advies over oplossingen voor klein-

een akoestisch probleem kan de

schalige, akoestische problemen,

akoestiek heel eenvoudig verbeterd

bijvoorbeeld in lokale restaurants

worden met een eilandoplossing.

en kantoren. Vervolgens kunnen er

Niet alleen in kantoorgebouwen,

eenvoudig producten worden gele-

maar ook in bijvoorbeeld de restau-

verd tegen goede marges. We willen

rantsfeer is er vraag naar akoestische

tijdens de NOA Plafond & Wanddag

oplossingen. Uit onderzoek blijkt

uitleggen met welke van onze pro-

dat een slechte akoestiek in restau-

ducten deze akoestische problemen

rants een hele grote hinder is. Je

simpel kunnen worden opgelost.

ziet nooit iemand rustig zitten eten

Panelen

verfde kant en kunnen daardoor ge-

breid, voorheen Wall Panel genaamd.

via de wanden alsnog ver de ruimte

Ook willen we onze kennis delen

als hij wil converseren, maar altijd

Verder heeft Ecophon het assortiment

makkelijk en snel in vrije velden aan

“Er zijn meer kleur- en systeemmoge-

ingaat en dat wil je eigenlijk dicht bij

met afbouwers die meer akoestische

voorover hangen omdat de tafelge-

aan verlijmbare producten vergroot.

het plafond verlijmd worden. Ook

lijkheden, waardoor de akoestiek op

de bron aanpakken.”

adviezen willen geven. Er zijn nog

noten anders niet zijn te verstaan.

“Eén van de vernieuwingen is de SQ

kan er een aantrekkelijk ontwerp mee

een creatieve manier met wandpa-

zoveel van dit soort projecten, dat

Restaurants beginnen dit steeds

randafwerking voor de Focus en Mas-

gemaakt worden.” Daarnaast heeft

nelen verbeterd kan worden. Dit geldt

Inl.: Saint-Gobain Ecophon

de bal eigenlijk voor open doel ligt

meer te merken en vragen vaker

ter panelen”, geeft Smulders aan. “De

Ecophon recentelijk het programma

ook voor een open kantooromgeving,

Tel. 076 - 502 00 00

en het niet meer mis kan gaan. De

naar akoestische oplossingen.”

SQ panelen hebben een rechte, ge-

van de Vista wandpanelen uitge-

want het risico is namelijk dat geluid

www.ecophon.nl

“Bedrijven, geef nieuwe leerlingen een kans” “Wij zijn hier aanwezig om bedrijven te stimuleren om hun leerlingen een gedegen opleiding te laten volgen. Dat is nodig, want het aantal leerlingen, maar ook het aantal leerplaatsen neemt snel af.” Henri van Heist, opleidingsadviseur bij Savantis, is een bevlogen pleitbezorger voor dit onderwerp tijdens de jaardag. In heel Nederland lopen leerlin-

aangeboden kan. En dat moet de

genaantallen in de afbouw te-

droge afbouwsector niet willen.”

rug. Door een tekort aan nieuwe leerlingen dreigt dat de opleiding

“We blijven de boodschap herha-

wand en plafond op een aantal lo-

len: zodra de economie aantrekt,

caties niet meer kan worden aan-

zijn jonge, goed opgeleide leer-

geboden. “Dat zou buitengewoon

lingen hard nodig”, vervolgt Van

jammer zijn”, aldus Van Heist. De

Heist. Gelukkig zijn er nog steeds

betrokken partijen hebben er zo-

bedrijven die ruimte hebben voor

veel tijd en moeite in gestoken om

nieuwe leerlingen. Echter, die zijn

hier een opleiding van de grond te

steeds moeilijker te vinden. Door de

krijgen. In januari doen de laatste

huidige situatie zijn jongeren na-

leerlingen van de opleidingsloca-

melijk steeds minder gemotiveerd

ties Assen en Purmerend examen.

om te kiezen voor een opleiding in

Savantis

de (af)bouwsector.”

Leerlingen aannemen

de afbouwbranche. Hij neemt de

waarbij ze ook begeleiding krij-

vier maanden, waarna eventueel

we leerlingen in de afbouwsector

Vandaag gaan we vooral werk-

Samenwerkingsverband

schildersbranche als voorbeeld,

gen. Via een crisismaatregel kan

een arbeidscontract conform de

ook zo’n traject zouden kunnen

gevers uit Noord-Nederland aan-

Er zijn een paar regelingen om

daar is het vanzelfsprekend om

dat tegen gunstige voorwaarden.

cao volgt.

bieden.”

spreken en vragen of leerlingen

het opleiden of in dienst nemen

leerlingen op te leiden via een

Jongeren krijgen een proefcon-

aan de opleiding mogen mogen

van leerlingen te stimuleren. Van

samenwerkingsverband. “In die

tract van twee maanden en een

“Bedrijven kunnen dus een jaar

deelnemen. De kans is heel reëel

Heist is een voorstander van op-

branche neemt een samenwer-

maandsalaris van € 300. Als ze

lang tegen een aantrekkelijk uur-

Inl.: Savantis

dat straks, gezien het lage aantal

leiden via een samenwerkings-

kingsverband leerlingen in dienst

goed hebben gepresteerd volgt

loon jongeren inwerken en op-

tel. 0182 - 64 11 11

leerlingen de opleiding alleen nog

verband, zoals reeds bestaat voor

en leent hen uit aan lidbedrijven,

een voorlopig arbeidscontract voor

leiden. Het zou heel mooi zijn als

www.savantis.nl


TypischObimex <

12 >

SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

Heel veel keuze in plafonds, wanden en verlichting Op de stand van Obimex staan tijdens de jaardag de nieuwe led-

OBIMEX

armaturen in de schijnwerpers. “Vandaag willen wij deze nieuwe armaturen extra onder de aandacht van de bezoekers brengen.” Marcel Vleerbos, hoofd verkoop

nieuwste ontwikkelingen.”

buitendienst, is samen met een aantal collega’s aanwezig. “Deze

Led en profielen

contact- en informatiebeurs biedt

Een van de producten die de on-

ons ieder jaar weer een uitste-

derneming demonstreert is de

kende gelegenheid om relaties te

nieuwe led verlichting. “Wij wil-

begroeten en onderlinge banden

len bezoekers informeren over de

te versterken. Tevens ontmoeten

mogelijkheden die led armaturen

we hier nieuwe bezoekers, die

bieden. Een belangrijke eigen-

we informeren over de producten

schap van dit soort verlichting is

en diensten die wij als handels-

de lange levensduur en natuur-

onderneming leveren.

lijk zijn led lampen bijzonder energiezuinig. Tegenwoordig is

Over het aantal aanwezige be-

er bij deze verlichting ook steeds

drijven op de beurs is Vleerbos

meer aandacht voor de vorm-

meer dan tevreden. “Het is goed

geving. Dat maakt het voor veel

dige

profielsystemen.

gens maar een greep uit het vol-

recht voor onze eigen producten,

gesprekken gevoerd, die de ko-

dat belangrijkste partijen in de

bedrijven aantrekkelijker om over

Deze hebben wij al enige tijd in

ledige productengamma van de

zoals de bekende Obiwand.”

mende weken zeker tot een aantal

afbouwsector zich op een dag als

te gaan tot de aanschaf ervan.”

ons assortiment opgenomen. We

onderneming. “Vrijwel alle be-

Hoewel het iets minder druk is dan

vervolgacties zullen leiden.”

deze presenteren. Daardoor heb-

Geipel

krijgen regelmatig vragen over

kende merken op het gebied van

in het voorgaande jaar, is Vleerbos

ben bezoekers een unieke gele-

Verder zijn op de stand ook

de verschillende mogelijkheden

plafonds, wanden en verlichting

tevreden over de kwaliteit van

Inl.: Obimex

genheid om zich volledig op de

profielen te zien. Vleerbos: “Dit

ervan.”

zijn bij ons verkrijgbaar. Daarnaast

de bezoekers. “Deze is hoog. We

Tel. 0546 – 45 55 13

hoogte te laten brengen van de

zijn de kwalitatief hoogwaar-

Deze twee producten zijn overi-

kunnen opdrachtgevers bij ons te-

hebben al heel wat interessante

www.obimex.nl

PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

0%BAAR 10 YCLE

REC

1. Daken

Plafonddesign in een nieuw licht

2. Buitengevels

3. Plafonds

4. Binnenwanden

5. Technische isolatie

6. Brandwerende toepassingen

THERMATEX Varioline

7. Vloeren

Een nieuwe leefomgeving – met plafonds met natuurhout- of metaaluitstraling. Uw Voordelen: Een brede waaier aan ontwerpmogelijkheden De hoogste akoestische absorptiewaarden Vormstabiel, maatvast en makkelijke montage Brandweerstand Laag gewicht 100% recycleerbaar

www.amf-varioline.com Knauf AMF Plafonds bvba Postbus 1 NL - 5070 AA Udenhout, Nederland Tel : +31 (0) 13 50 30 335, Fax : +31 (0) 13 50 30 500 e-mail: info@knauf-amfplafonds.nl http://www.amfceilings.com MADE IN GERMANY

Rockwool steenwol heeft 4 unieke productvoordelen en biedt isolatie-oplossingen voor de totale gebouwschil. Rockwool 4 in 1 Betrouwbare bescherming tegen vuur Langdurige kracht en stabiliteit Uitstekende geluidsabsorptie en -isolatie Uiterst vriendelijk voor mens en milieu www.rockwool.nl


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

13 > TypischObimex

Partnerprogramma: “tapas en cupcakes smaken overheerlijk” Zoals gebruikelijk kent de jaardag ook een programma voor de partners. Dit jaar staan de workshops tapas maken en cupcakes versieren op het menu. “We doen hier leuke ideeën op”, aldus ‘stamgasten’ Maaike Hoogenboom (Hoogenboom Plafonds) en Regina van den Dam (Van den Dam Montage en Kleinbouw). Ze leggen net de laatste hand aan

behulp van een malletje gemaakt.

de tapas. Regina: “Tapas zijn kleine,

Voor beginnelingen is dit goed te

hartige hapjes voor bij de borrel.”

doen, maar het is wel een heel ge-

“Met zoete invloeden”, vult Maaike

priegel.”

aan. “Tapas komen trouwens niet uit Spanje, zoals bijna iedereen

Beiden nemen dit jaar voor de 4e

denkt, maar uit Mexico.” Maaike en

of 5e keer deel aan het Partner-

Regina maken twee soorten tapas:

programma en dat bevalt hen heel

een hapje met ontbijtkoek, gei-

goed. Regina vindt de workshop

tensmeerkaas, ham en een stukje

tapas maken de leukste, “omdat

mango, het andere hapje bestaat

ik meer van hartig hou”. Maaike

uit krieltjes uit de oven met een

geniet van beide workshops: “het

mengsel van zalm, crème fraîche,

prettige is de gezellige sfeer en de

mierikswortel en bieslook. “En ze

interessante ideeën die we krijgen

smaken overheerlijk.”

aangereikt. Regina sluit zich hier volledig bij aan. “Je ziet oude be-

De dames hebben ondertussen de

kenden, ontmoet nieuwe mensen

workshop cupcakes al achter de

en bent met elkaar bezig. De NOA

moment de workshop cupcakes.

kleine kraaltjes vastplakken.” Ilse

kers mee en ik ga tapas maken.”

aan de NOA-dag. Voor de onder-

rug. Maaike: “Wist je dat cupcakes

verdient een compliment, want

“Voor mij is dit de leukste work-

is ook positief over de workshop

“Straks delen we duizend hartige

nemers is er nieuwe informatie

versierde muffins zijn? We hebben

iedere keer verzint de organisatie

shop, ondanks het feit dat ik van

tapas maken. “We hebben een

tapas hapjes uit, die we vandaag

door middel van de ledenvergade-

ze opgemaakt met fondant en mar-

weer iets nieuws en is alles tot in de

nature niet zo geduldig ben. We

mooi kookboek over tapas gekre-

met alle dames hebben gemaakt,

ring en diverse stands. Ook aan de

sepein. Met deze ingrediënten kun

puntjes geregeld.”

zijn ruim 1 uur bezig met het ver-

gen, dat ik zeker ga gebruiken.

dan kunnen onze partners ook

partners wordt elk jaar weer veel

sieren van 2 muffins. Er gaat heel

Komend weekend overnachten we

eens proeven wat we gemaakt

aandacht besteed door middel van

je allerlei vormpjes maken: roosjes, dieren of letters: wat je maar wilt.

Geduld

veel werk in zitten: vormpjes ma-

samen met vrienden in een her-

hebben. “Het is elk jaar weer leuk

een workshop. Namens alle da-

Roosjes hebben we trouwens met

Ilse de Krosse bezoekt op dat

ken, uitsnijden, lijmen en hele

berg. We nemen allemaal wat lek-

en interessant om deel te nemen

mes: “NOA bedankt!”

Veilige, snelle en comfortabele voegafwerking Vorig jaar konden bezoekers tijdens de NOA Plafond & Wanddag hun lichaam ter ontspanning even tot rust laten komen op een van de massagestoelen die Knauf rond de beursstand had gepositioneerd. Dit jaar waren er geen masseuses bij Knauf te vinden, maar kregen bezoekers wel een voorkijkje van een nieuw, ergonomisch product. “We hebben dit jaar een heel

je zonder inspanning al rollend

nieuw hulpmiddel meegeno-

de voegenband aan op de naad.

men, dat met name bedoeld is

Als laatste snijd je op het eind-

voor de voegafwerkers in Ne-

punt de gaasband eenvoudig af

derland”, zegt Jacqueline Feld-

door lichtjes de Flottrunner in te

brugge, market manager bouw.

drukken. Daarbij hoef je niet te

“Voegafwerking is een zware

bukken en bovendien is er sprake

klus. Je moet achtereenvolgens

van veel minder tapeverlies. Ie-

bukken, voegenband aanbren-

der stukje tape dat op de rol zit

gen, afrollen, een trapje pakken

kun je gewoon gebruiken.”

en plakken. We hebben nu een heel mooi apparaat in ons assor-

Voorkijkje

timent, de Flottrunner, die in het

De Flottrunner is ook goed te

kader van arbo is ontwikkeld.

gebruiken voor voegafwerking

Allereerst bevestig je een rol zelf-

van plafonds. “Dat is normaal

weer een extra hulpmiddel ont-

juist dat bukken, trapje op en

vast een voorkijkje gunnen”,

heel lang meegaat. En mocht het

klevend gaasband om de houder

gesproken een zware klus om te

wikkeld om de mens te ontlas-

trapje af is bij voegafwerking

zegt Feldbrugge. “De Flottrunner

mesje toch bot worden, dan kan

van de Flottrunner, daarna zet je

doen omdat je boven het hoofd

ten, want dat is een belangrijk

zo intensief.” De Flottrunner is

kan overigens voorzien worden

op iedere straathoek een nieuw

de Flottrunner met de zelfkle-

moet werken”, weet Feldbrugge.

thema bij ons. De Flottrunner

waarschijnlijk vanaf januari 2013

van een kleine of grote houder,

mesje gekocht worden.”

vende zijde van het gaasband

“De meeste standaardplafonds

is veilig, snel en comfortabel.

op de markt verkrijgbaar. “We

afhankelijk van het formaat voe-

tegen het plafond of de wand.

zijn met behulp van de Flott-

En dat is ontzettend belangrijk,

wilden de bezoekers van de NOA

genband dat men wil gebruiken.

Inl.: Knauf B.V.

Je drukt het eerst een klein

runner zeer goed te doen. Met

want we moeten tegenwoordig

Plafond & Wanddag dit product

Het snijmechanisme bestaat uit

Tel. 030 – 247 33 11

stukje aan en vervolgens breng

dit product hebben we bij Knauf

allemaal langer doorwerken en

echter niet onthouden en ze al-

een standaard stanleymesje, dat

www.knauf.nl

Knauf


TypischObimex <

14 > SPECIAL jaardag plafond & wand 2012

Duurzame plafondoplossingen uit het boekje Chicago Metallic houdt zich al decennialang bezig met de productie en ontwikkeling van ophangsystemen voor (verlaagde) plafonds. De laatste jaren is ook duurzaamheid een belangrijk thema geworden voor het van oorsprong Amerikaanse bedrijf, waarvan de Europese hoofdvestiging in het Belgische Wijnegem is gevestigd. Chicago Metallic heeft een effectieve

Duurzaam

manier gevonden om een groot ge-

De plafondsystemen van Chicago Me-

deelte van alle plafondoplossingen

tallic voldoen aan de recente normen,

tijdens de NOA Jaardag Plafond &

worden indien gewenst bij klanten

Wand onder de aandacht te brengen.

gedemonstreerd en tevens wordt er ter

“We hebben onze nieuwe catalogus

plekke voor technische ondersteuning

meegenomen waarin allerlei pla-

gezorgd. Enerzijds probeert Chicago

fondsystemen van Chicago Metallic

Metallic de eigen producten tijdens de

terug te vinden zijn”, zegt kwaliteits-

NOA Jaardag Plafond & Wand onder

manager Erik van Bouwel. “In onze

de aandacht te brengen, anderzijds

catalogus staan producten die we

biedt de informatiebeurs ook een

heel bewust aan de man proberen te

mooie gelegenheid om te kijken waar

brengen en dat is ook de reden van

collega-bedrijven mee bezig zijn. “We

onze aanwezigheid tijdens de NOA

benutten deze bijeenkomst ook om

Plafond en Wanddag. We ervaren

te netwerken”, vervolgt Van Bouwel.

ven ook een keer het gezicht te zien

steeds meer in duurzame plafond-

zevenduizend zonnepanelen staan,

Inl.: Chicago

deze dag elke keer opnieuw als een

“Vandaar dat er heel veel medewer-

van onze medewerkers die ze normaal

oplossingen. “We zetten met Chicago

waardoor Chicago Metallic producten

Metallic Continental

mooi succes. Er hangt altijd een hele

kers van ons bedrijf aanwezig zijn en

gesproken alleen via de telefoon spre-

Metallic heel erg in op duurzaam-

heeft met een zeer mooie ecologi-

Tel. +32 (0)3 – 360 14 00

goede sfeer en het is een dag waar je

op de informatiebeurs rondlopen. Zo

ken.” Chicago Metallic zoekt het bij de

heid”, bevestigt Van Bouwel. “Op

sche voetafdruk, oftewel weinig CO2-

www.chicago-metallic.eu

als bedrijf gewoon bij moet zijn.”

krijgen de mensen van andere bedrij-

ontwikkeling van nieuwe producten

onze fabriek in Wijnegem hebben we

uitstoot.”

CHICAGO METALLIC CONTINETAL

Dingemans Elementenbouw bouwt eigen stalen voorgevel Dingemans Elementenbouw is onlangs gestart met het plaatsen van een nieuwe voorgevel bij het bedrijfspand in Kaatsheuvel. Deze voorgevel bestaat uit koudgevormde stalen profielen welke middels het eigen, volledig geautomatiseerd machinepark, zijn ge-

Rotsvaste duurzaamheid. Uw onderscheid in de markt.

produceerd. Deze gevel is 9 meter hoog en 100 meter lang. Het gepatenteerde en unieke bouwsysteem kenmerkt zich door een simpele bouwmethode waardoor een hoge montagesnelheid wordt bereikt, in combinatie met een grote stabiliteit en vlakheid. De extreem hoge sterkte wordt bereikt door U-profielen horizontaal in het frame aan te brengen. Het systeem is ook uitstekend te gebruiken voor plafonds, vloeren en wanden. Ondanks het huidige economische klimaat in de Nederlandse bouw, willen de Dingemans Bedrijven zichtbaar in de toekomst investeren. Zij zijn van mening dat hun producten en service een garantie zijn voor verdere groei.

Rockfon en Van Gansewinkel maken samen de inzameling en recycling van steenwolresten mogelijk in de markt. U zamelt in, Rockfon recycleert de steenwolresten in eigen productieproces tot een nieuw product, dat tot 84% uit gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen bestaat. Met investeren wij samen met U in een betere en duurzame toekomst voor de volgende generatie. www.rockfon.nl


SPECIAL jaardag plafond & wand 2012 <

15 > TypischObimex

Afbouwkeur: kwaliteitsmerk voor afbouwbedrijven Rob van Boxtel, Secretaris verenigingszaken van de NOA, staat vandaag met een dubbele pet op de beursvloer. Enerzijds ver-

stichting afbouwkeur

tegenwoordigt hij uiteraard de NOA, tegelijkertijd vraagt hij ook aandacht voor Afbouwkeur. “Afbouwkeur (vroeger ESA) is een

ken hebben. Van Boxtel: “Zo is er

kwaliteitskeurmerk dat wordt toe-

onder meer aandacht voor het per-

gekend aan afbouwbedrijven. Het

soneelsbeleid. Verder komen ook

is een laagdrempelig keurmerk.

de administratie, het opstellen van

Elk afbouwbedrijf dat deel wil ne-

offertes en opdrachtbevestigingen

men kan zich aanmelden. Als zij

aan bod. Wij stimuleren onze leden

voldoen aan onze kwaliteitseisen,

om ervoor te zorgen dat ze hun za-

dan kunnen ze het Afbouwkeur

ken goed voor elkaar hebben en dat

krijgen. Zo letten wij onder andere

ze duidelijke afspraken maken”.

op ondernemersvaardigheden en

Voor sommige nieuwe bedrijven die

vakbekwaamheidsdiploma’s

van

zich aanmelden zijn deze bezoeken

de medewerkers. Wij stimuleren

zeer waardevol. De adviezen die ze

onze deelnemers om hun interne

krijgen maken deel uit vaneen leer-

bedrijfsorganisatie goed op orde te

proces. Bedrijven krijgen duidelijke

brengen en te houden. Als bedrij-

adviezen hoe ze op een eenvoudige

ven voldoen aan de eisen komen

manier hun bedrijf anders kunnen

ze in aanmerking voor het afbouw-

inrichten. Op deze wijze verhogen

keurstempel.”

wij de kwaliteit binnen de bouwsector. Wat dat betreft is dit keur-

Controle

merk echt een goede aanvulling op

vermeld in de Deelnemerslijst Af-

bedrijf zoeken, kunnen op deze

gevers duidelijk te maken dat het

Inl.: Stichting Afbouwkeur

Bedrijven krijgen eenmaal per jaar

andere keurmerken, zoals ISO- of

bouwkeur. De bedrijven zijn ver-

wijze in hun directe omgeving

verstandig is om een afbouwbedrijf

Tel. 0318 – 54 20 67

een contactpersoon op bezoek, die

Komo-certificaten.“

meld op postcode, inclusief een

altijd een bedrijf vinden dat ons

in te huren dat het keurmerk voert.

www.afbouwkeur.nl

vermelding van hun activiteiten.

keurmerk heeft. Wij verzoeken

Op deze wijze kunnen we elkaar

“Opdrachtgevers die een afbouw-

onze leden ook altijd om opdracht-

stimuleren.”

alle voetangels en klemmen kent waarmee afbouwbedrijven te ma-

Deelnemende

bedrijven

staan

VAN KEES

Diamond Board van Knauf De overtreffende trap in droge afbouw VAN ■

Optimaal verwerkbaar

Een topkwaliteit afbouwplaat waarin de goede

Stootvast & sterk

eigenschappen van gipsvezel- en gipskartonplaat

Bestand tegen vocht

zijn gecombineerd in één plaat met uitstekende

Geluidsisolerend

verwerkingseigenschappen.

Brandwerend

www.diamondboard.nl


Stralingsplafonds in combinatie met droogbouwtechnologie voor gebouwkoeling

Klimaatplafondsysteem U komt t och ook?

O b i m ex o rg a n werkvoor isert voor projectl b e re i d e r s e en monte iders, urs

Thema pr Woensda aktijkmidda g g 21 nov Scan de Q R-cod em be r

e of mail n en meld u aar info@obimex .nl nu aan! Locatie: E emlan d Hoeve,

Bunschote

n

Klimaatplafondsystemen van Obimex Ervaar hoe Obimex met haar fabrikant een systeem heeft ontwikkeld waar plafonneur en installateur heel eenvoudig bij kunnen komen. Zowel warm alS koel

Eenvoudige montage Aangepast

Vormgeving

Duidelijkheid

De voor de droogbouw karakteristieke modulaire bouwwijze leidt ertoe dat de vormgeving een zeer hoge mate van flexibiliteit krijgt.

De richtlijn voor de vormgeving was het uniforme behoud van de charme van de diepe ribbeton-velden.

De overdracht aan de hydraulica en de meet- en regeltechniek gebeurt bij de regelcircuitverdeler. Deze wordt op de afbeelding net gemonteerd. Hierop kunnen de koelbuizen met een vaste steekverbinding worden aangesloten.

Er zijn bij het systeem geen speciaal geproduceerde elementen op de bouw geleverd, maar warmtegeleidingsprofielen in standaardlengten, die ter plaatse aangepast worden aan de geometrie van de ruimtes en de zaken die in het plafond worden ingebouwd.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl

Typisch Obimex Special Okt 2012  

Typisch Obimex Special Okt 2012