Page 1

14-15 Het Project BaLaDe, een opvallend, kruisvormig multifunctioneel complex in waalwijk

6-7 Thema

De visie van producenten op de ontwikkelingen in de afbouwsector

17 Producten & Diensten

Leveranciers geven meer informatie over hun programma

11 De Medewerker

Tonny Kiffen, chef werkplaats bij Obimex, houdt ervan om zelf producten te maken

18 Zachte mineraal platen

De snelle opmars van dit bouwmateriaal in Nederland

www.obimember.nl

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

ja a r g a n g 4

> mei 2009

De gevolgen van de kredietcrisis beginnen langzaam maar zeker ook merkbaar te worden in de afbouwsector. Aan 7 ondernemingen is gevraagd hun visie te geven op het thema van dit nummer van Typisch Obimex: ‘Ontwikkelingen in de afbouwsector’ (zie pagina’s 6 & 7).

mei 2009

Vakspecialisten ontmoeten tijdens Zaterdag van de Afbouw De Week van het Ambacht werd ge-

den deze op een plaats naar keuze

op zaterdag 18 april een Open Dag

de Afbouw en de Open Dag van De Vakopleiding kunnen tevreden

Week van het Ambacht

organiseerd door het Hoofdbedrijf-

ontmoeten, bij hen thuis of op de

speciaal voor VMBO-leerlingen,

terugkijken op geslaagde evenementen.

April is de maand waarin ambach-

schap Ambachten (HBA), het UWV

plaats waar de afbouwspecialist

maar overige belangstellenden

ten en de afbouwsector extra in

Werkbedrijf (nieuwe naam van het

aan het werk was. Via de website

waren ook van harte welkom. Tij-

de belangstelling staan. De derde

CWI) en het Bedrijfschap Afbouw

www.afbouwenonderhoud.nl

dens de open dag konden zij ken-

editie van de Week van het Am-

met het Servicepunt Ambachten.

konden particulieren deelnemen-

nismaken met diverse beroepen

bacht schonk van 17 tot en met

Ook kenniscentra SVGB en SVO ver-

de bedrijven in hun buurt vinden.

in de afbouwsector: plafond- en

25 april 2009 aandacht aan een

leenden hun medewerking.

De organisatoren van de Week van het Ambacht, de Zaterdag van

onmisbaar beroep: het ambacht

Producten & diensten

vloerenlegger en terrazzowerker.

Zaterdag van de Afbouw

traatje. Particulieren die op de Za-

Op de vier locaties in Amsterdam,

het opkrikken van het imago van

terdag van de Afbouw een afspraak

Assen, Rosmalen en Veenendaal

het ambacht door de maatschap-

De afbouwsector kan alle extra

maakten met een afbouwvakman

werden demonstraties, oefenin-

pij ervan te doordringen dat am-

belangstelling voor het ambach-

en een offerte aanvroegen, maak-

gen en activiteiten georganiseerd.

bachtslieden een wezenlijke bij-

telijke vak goed gebruiken, om-

ten kans op een afbouwcheque

Jongeren die hieraan meededen,

drage leveren aan de Nederlandse

dat er een personeelstekort in de

die recht geeft op € 500 korting

konden een iPod winnen.

economie.

zijn

sector dreigt, onder andere door

op het werk dat nog dit jaar wordt

onmisbaar. Naar schatting gaat het

te weinig jonge aanwas en ver-

uitgevoerd.

om 220.000 bedrijven, waarbij

grijzing. Tijdens de door het Be-

zo’n 900.000 mensen werkzaam

drijfschap Afbouw georganiseerde Zaterdag van de Afbouw op 18

Open Dag Vakopleiding

Ambacht het boegbeeld van de af-

zijn. Samen zijn ze goed voor een omzet van € 70 miljard. Jongeren

april jl. stonden de deuren van

De Vakopleiding, vakschool voor

de locaties aanwezig om leerlingen

(en ouderen) kunnen hierin uit-

een groot aantal afbouwbedrij-

de afbouwbranche, timmerde ook

te motiveren de juiste opleidings-

stekend hun brood verdienen. Via

ven in heel het land wagenwijd

flink aan de weg. Zij organiseerde

keuze te maken.

informatie, demonstraties en pre-

open. Particulieren die iets aan

sentaties konden bezoekers op zes

hun huis willen laten doen kon-

locaties kennismaken met diverse

den op deze dag in contact komen

ambachten.

met een afbouwspecialist. Zij kon-

in al zijn vormen. Doel ervan was

Nieuws

wandmonteur, stukadoor, dekEn er was kans op een mooi ex-

Vakspecialisten

Het Project

Thema

Judoka en dj Dennis van der Geest vormde tijdens de Week van het bouwbranche. Hij was op één van

www.obimex.nl

www.typischobimex.nl Natte afbouw

Sport


TypischObimex <

colofon

Agenda

Typisch Obimex is een uitgave van:

5, 6 en 7 mei 2009

Relatiedagen Facilitaire Diensten en Producten

Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo telefoon: 0546 – 45 55 13 telefax: 0546 – 45 56 08

Inl.: Evenementenhal Hardenberg Evenementenhal Hardenberg, Tel. 0523 – 28 98 98 www.evenementenhalhardenberg.nl

E-mail: verkoop@typischobimex.nl

15, 16 en 17 September 2009

Interieurbouw, Hout & Kunststof Vakbeurs

Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers

2 > nieuws

Inl.: Evenementenhal Gorinchem Evenementenhal Gorinchem, Tel. 0183 – 68 06 80 www.evenementenhalgorinchem.nl 24, 25 en 26 September 2009

AfbouwExpo International Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com

Inl.: Belgium Expo Events AntwerpExpo, Antwerpen (België), Tel. 076 - 541 62 01, www.afbouwxpo.be

Vormgeving: Digigram vormgevers, Enschede Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

2 oktober 2009

Dag van de Afwerking Inl.: Bewap Kelders van Cureghem, Brussel (België), Tel. 0032 – 02 - 545 59 47, www.bewap.be 27, 28 en 29 oktober 2009

Schilder, Glas- en Afbouwvakdagen Locatie: Evenementenhal Gorinchem Inl.: Evenementenhal Gorinchem Tel. 0183 – 68 06 80 www.evenementenhalgorinchem.nl

“Pro-Spray” Skim Compound

www.sheetrock.de

Spuitplamuur ‘Pro-Spray’

Hoogwaardige kant-en-klare plamuurmassa voor airless gebruik • • • •

In plaats van tijdrovend handmatig plamuren Bespaart tijd en geld Moeiteloos opbrengen Geoptimaliseerde consistentie

• • • •

Voor de meest verschillende ondergronden Sneldrogend Perfect vulvermogen Eenvoudig te schuren

USG Deutschland GmbH Metallstr. 1 D-41751 Viersen Tel. +49-2162-957-0 E-Mail: info@sheetrock.de


nieuws <

goederenvervoer, een kwestie van goed plannen

3 > TypischObimex 14 april 2009) prijzen (per (Bron: Vraag en Aanbod)

Prijzen kunststof (gangbare kunststoffen in €/ton] Per levering in silowagen

prime/virgin

regranulaat

maalgoed

LDPE film

870

550 - 650

150 - 250

LLDPE film

830

-

-

HDPE extr

840

550 - 650

200 - 300

HDPE spuitgiet

840

550 - 650

300 - 450

PP homo

760

520 - 620

300 - 450

PP copol

810

600 - 660

350 - 500

PVC

680

-

100 - 150

PS helder

830

-

350 - 500

PS slagvast

880

550 - 700

250 - 350

Aluminiumprijzen

[Slotnoteringen London Metal Exchange (LME) in US$ per ton] Aankoopwaarde US$ op 14 april 2009: € 1,2498 Verkoopwaarde US$ op 14 april 2009: € 1,4704

Dagelijks begeven vele vrachtwagenchauffeurs zich op weg om materialen voor bouwprojecten op de juiste locatie af te leveren. Muller Transport Rijssen (MTR) is gespecialiseerd in transport van zeer uiteenlopende materialen door heel Nederland, onder meer

voor de afbouwsector.

Alum

En komt op logistiek vlak nogal wat

dat het product in goede staat en op

bij kijken om dat vervoer – vaak op

de juiste locatie wordt afgeleverd.

zeer korte termijn – en nauwkeurig

Gedurende de hele dag worden de

te plannen, want niet alles is in te

ritten verzameld. In de loop van de

calculeren, zoals lange files als ge-

dag worden de ritten globaal in-

volg van een ongeluk.

gepland. Bovendien komen er ook omdat MTR uitsluitend stukgoed

Het traject begint bij de opdrachtge-

vervoert is daar snel en adequaat

ver. Wij werken veel samen met een

op in te spelen. Een vast team van

Obimex B.V. Zodra de verkopers van

medewerkers zorgt er dagelijks voor

deze relatie een opdracht krijgen,

dat zij alle opdrachten conform de

begint het traject. De order wordt

specificaties afleveren.

6-Apr

7-Apr

8-Apr

9-Apr

10-Apr +/-

Loco

1410

1447

1.425

1.416

1.451

1.416

6

3-mnds

1451

1490

1.459

1.456

1.489

1.456

5

Prijzen staal [per 100 kg. in € ]

ad hoc opdrachten binnen, maar

Planning

3-Apr

Koudgewalst plaatstaal >= 1.000 kg kwaliteit DC01

verwerkt en vervolgens kunnen

Dikte 0,50 en 0,75 mm

328

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

320

de materialen ingepland worden

Ritten

voor transport. Vervolgens lichten

Nadat alle goederen bij de diverse

de medewerkers van de relatie de

opdrachtgevers zijn opgehaald, los-

Dikte 1,50 en 2,50 mm

231

transporteur in over specificaties en

sen de chauffeurs ze deze bij MTR

deze en tekent de vrachtbrief af.

ren en ook moeten uitzoeken hoe je

Dikte 3,00 t/m 15,00 mm

206

hoeveelheden. Waar moet de le-

in Rijssen, waar ze verzameld wor-

Hierna rijden de chauffeurs door

ze het beste kunt stapelen. Daar zijn

Dikte 20,00 t/m 50,00 mm

185

vering naartoe? Om wat voor soort

den. Vervolgens delen wij aan het

naar de volgende klant. Aan het

we in de loop van de jaren echte

goederen gaat het? Wat is het vo-

begin van de avond de ritten in en

eind van de dag komen ze weer

experts in geworden. En er komen

lume? Is een kooiaap (bepaald soort

laden de vrachtwagens in, zodat de

terug in Rijssen en leveren alle pa-

altijd goederen bij. Als deze relatie

heftruck) wel/niet nodig? En, niet

chauffeurs ’s ochtends op tijd kun-

pieren van de rit van die dag in.

een nieuw product heeft dat wij

onbelangrijk, is er een levertijd aan

nen vertrekken. Zij moeten de goe-

Ondertussen zijn diezelfde dag de

moeten vervoeren, dan zoeken we

de opdracht verbonden? Samen met

deren op het afgesproken tijdstip

ritten voor de volgende dag alweer

samen met hen naar een optimale

de relatie, die een eigen wagenpark

kunnen afleveren bij de klant, ook

gepland en voorbereid.

werkwijze om zo naar tevredenheid

heeft, verzorgen wij de dagelijkse

als ze onderweg te maken krijgen

ritten naar de klanten. Hoewel je als

met onverwachte vertragingen ver-

We werken al 10 jaar plezierig sa-

transportbedrijf slechts tussenper-

oorzaakt door files of omleidingen.

men met Obimex B.V. Natuurlijk

soon bent, is het wel onze verant-

Bij aankomst neemt de klant de

hebben we in het begin moeten le-

Gerhard Muller

woordelijkheid om ervoor te zorgen

goederen in ontvangst, controleert

ren wat voor producten wij vervoe-

Muller Transport Rijssen

Kwaliteit S235JRG2

Elektrolytisch verz. Plaatstaal Kwaliteit DC01 + ZE2525-A volgens EN 10 152. (vh) St 12 ZE 25/25-03 Toleranties volgens DIN 1541 of EN 10 131, gechromateerd en/of gefosfateerd

te kunnen voldoen aan ieders verwachtings- en kostenpatroon.

Dikte 0,50 en 0,75 mm

345

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

339

Sendzimir verzinkt plaatstaal Kwaliteit DX51D + 7275NA-C volgens EN 10 142 (vh. St 12 ZE 25/25-03) Toleranties volgens EN 10 143, gechromateerd, niet geolied Dikte 0,40 en 0,75 mm

334

Dikte 0,75 t/m 2,00 mm

339

Dikte 2,00 t/m 4,00 mm

338


TypischObimex <

4> PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

THERMATEX Symetra. De trend naar geperforeerde oppervlakken Mineraalvezelplafondplaat met verschillende perforatiepatronen en varieerbare kantenuitvoeringen Optimale brandwering Hogere akoestische overlangsgeluidsisolatie dankzij de niet doorboorde perforaties Gemakkelijk te plaatsen - toegankelijk - zelfde ophangsystemen als voor andere AMF Plafonds Geen filtereffect (niet doorboord, dus geen ophoping van vuil en stof ten gevolge van luchtdoorstroming) Licht en makkelijk verwerkbaar Hygena verflaag mogelijk (bactericide en fungicide werking) Meer informatie op www.amfceilings.com of neem contact met ons op, wij staan graag tot uw dienst !

Knauf AMF Plafonds bvba, Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar, BelgiĂŤ / Knauf AMF Plafonds bvba, Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, Nederland Tel BE: +32 (0)3 887 85 48, Fax BE: +32 (0)3 887 95 12, E-mail: amfplafonds@skynet.be / Tel NL: +31 (0) 13 50 30 335, Fax NL: +31 (0) 13 50 30 500, E-mail: knauf-amfplafonds@home.nl MADE IN GERMANY

119891_Ins_Obimex_Symetra_BE2.indd 1

Groep

18.03.2009 13:46:51 Uhr


producten en diensten <

Luxe uitstraling creëren met plafondeilanden Armstrong biedt innovatieve en creatieve mogelijkheden met canopies. Met de zwevende plafondpanelen Optima Canopy en Axiom Knife Edge Canopy zijn saaie ruimtes om te toveren tot sfeervolle vertrekken. Canopies zijn zeer geschikt om de

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

enmet training op en maat: “Groei op Advies tijd mee markt wetgeving!” • ISO 9001 certificering • VCA-certificering • VCA-opleidingen

Axiom Knife Edge Canopy ‘eilanden’ absorberen tot 88% meer geluid dan eenzelfde oppervlak van een tradi-

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Advies en training op maat:

akoestiek in een ruimte te verbeteren. De series Optima, Axiom en

5 > TypischObimex

• ISO 9001 certificering • Arbo en Veiligheid • VCA-certificering • Bedrijfshulpverlening - BHV Doelmatig. Praktisch. Ervaren. • VCA-opleidingen • Interim Management

tioneel plafond van muur tot muur. De hoge geluidsabsorptie helpt om de nagalmtijd te verkorten en ach-

Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

tergrondgeluid te reduceren.

Optima Canopy De nieuwe Optima Canopy serie biedt een uitgebreide keuze in zwevende designplafonds. De vlakke mineraalpanelen zijn te verkrijgen in tien verschillende vormen: naast vierkant en rechthoekig ook convex, concaaf, cir-

Nieuwhuis Consult

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

info@nieuwhuisconsult.nl

|

www.nieuwhuisconsult.nl

kelvormig, zeshoekig, als trapezium en als parallellogram. Deze panelen

Nieuwhuis Consult

en afmetingen zijn er allerlei creatieve

nopy. Het verschil zit echter in de bijDenekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024 zondere esthetiek van de aluminium info@nieuwhuisconsult.nl | www.nieuwhuisconsult.nl rand. De ‘Knife Edge’ omkadering

oplossingen mee te realiseren. Optima

loopt schuin af en heeft de uitstraling

Canopy verbetert daarnaast het alge-

van een schilderijlijst.

zijn op talloze manieren toe te passen. Door de diverse vormen, materialen

hele comfort van de (werk)omgeving en biedt een uitstekende geluidsab-

Deze prachtige randafwerking geeft

sorptie en lichtreflectie.

een bijzondere sfeer aan een plafond van standaard plafondtegels.

armstrong

Axiom Knife Edge Canopy

Inl.: Armstrong

De Axiom Knife Edge Canopy heeft

Tel. 076 - 521 77 33

dezelfde eigenschappen als Axiom Ca-

www.armstrong.nl

lafarge

LaDura voor elke wandtoepassing

0,6 mm staalprofielen

te werken als een ‘normale‘ gips-

Waar andere leveranciers bij een

kartonplaat.

dergelijke robuuste plaat naar 0,75

De Technische Service Desk van

mm profielen moeten overstap-

Lafarge is bereikbaar voor meer

pen, kan met LaDura nog steeds

informatie. Zij kunnen antwoord

met 0,6 mm staalprofielen worden

geven op onder andere technische

gewerkt. Natuurlijk moeten hier-

vragen over buig- en treksterktes,

voor wel speciale LaDura schroe-

brandvoortplanting, rookdichtheid

De LaDura van Lafarge is een stootvaste gipsplaat. Dit innovatieve plaatmateriaal is niet alleen opmerkelijk

ven worden gebruikt. Bovendien

en Brinell hardheid van LaDura.

stootvast, maar ook nog eens brandveilig (Euroklasse A2), vochtwerend, geluidsisolerend en stabiel. Deze

is het plaatmateriaal handzaam

plaat wordt dan ook vaak toegepast in ziekenhuizen, scholen, bioscopen en andere locaties waar een zware

en gemakkelijk te plaatsen. De

Inl.: Lafarge

belasting kan plaatsvinden. Daarnaast is LaDura ook zeer geschikt als scheidingswand in woningen, omdat

platen zijn op dezelfde wijze en

Tel. 0596 – 64 93 33

voorwerpen tot 100 kg aan een console kunnen worden opgehangen.

met dezelfde soort compounds af

www.lafargegips.nl


TypischObimex <

6 > ontwikkelingen afbouwsector in 2009

Promotie op maat aanbieden

dingemans

Naar de toekomst blijven kijken

“De berichtgeving over de economische situatie van de afgelopen maanden heeft een negatief effect op de ondernemersgeest.” Dit is de mening van Jan Endeman, algemeen directeur van Dingemans

Voor CMC wordt 2009 een jaar waarin een aantal nieuwe ontwikkelingen onder de loep zullen worden

Elementenbouw. “De bereidheid en de mogelijkheden van ondernemingen om te investeren is be-

genomen. “Dit is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de financiële crisis”,

hoorlijk teruggelopen, hetgeen zeer schadelijk is voor de economie. Bovendien hebben ondernemers

aldus Thomas Pacco, sales division manager Northern Europe van Chicago Metallic.

te maken met risicoloos kredietbeleid van kredietverzekeraars. Dit maakt zakendoen lastig voor alle betrokken partijen en bevordert de groei niet.”

CMC gaat er in het algemeen

paciteiten aanzienlijk hebben te-

maakt voor standaard T15, T24

vanuit dat de regeringen van de

ruggebracht, tot wel 50%. Zodra

en T35 of een combinatie met

De prijzen zullen volgens Ende-

durig contract met een zeer goede

voudiger af te handelen. Verder is

diverse landen een fikse inspan-

de vraag weer aantrekt kan dit

verhoogd systeem. Om te monte-

man zakken, omdat de afbouw-

huurder is. De overheid heeft nu

er een 24-uurs service met tijds-

ning zullen leveren om de over-

opnieuw tot een onevenwichtige

ren zijn geen speciale profielen of

markt niet groeit en de meeste

een belangrijke functie om een

levering, waardoor ‘onmogelijke’

heidsinvesteringen te verhogen

situatie leiden, waarbij de vraag

schroeven nodig. Dit is toe te pas-

producenten met een overcapaci-

groot aantal overheidsprojecten

leveringen toch haalbaar zijn.”

en tevens bouwactiviteiten te on-

groter zal zijn dan het aanbod.

sen bij volledig verdekt/uitneem-

teit zitten. “Dit zal naar verwach-

naar voren te schuiven. Ondanks

Verder heeft Dingemans een to-

dersteunen.

Wij verwachten dan opnieuw

bare eilanden of plafonds met

ting verder doorwerken in de

tekorten aan bepaalde soorten

taalconcept ontwikkeld waarbij

prijsverhogingen.“

verdekt uitneembare systemen.

keten. De hele bouwkolom zal el-

woningtypes is een grote daling

dragende constructies berekend

“Voor de afbouwsector valt het

kaar een lagere prijs geven, terwijl

zichtbaar van de bouwactivitei-

kunnen worden en eenvoudig

meeste te verwachten van de

Toekomst

in samenwerking met Rockfon

het volume niet groeit. Dit zal er-

ten. Woningen blijven onverkocht

te verwerken zijn met niet dra-

segmenten onderwijs, gezond-

Ook in tijden van economische

een oplossing presenteren voor

toe leiden dat veel producenten,

en men is bang dat investeren in

gende afbouwsystemen. Ook zal

heidszorg en de sociale sector.

crisis vindt CMC het belangrijk

alle klassen (1A, 2A en 3A) van

handelaren en afbouwbedrijven

onroerend goed wel eens waar-

de producent binnenkort een

Utiliteitsbouw en retail schatten

om naar de toekomst te blijven

het balvaste plafond.

het moeilijk gaan krijgen.”

deverminderend kan werken.”

flexibele profileerlijn in gebruik

wij als segmenten duidelijk lager

kijken. Pacco: “Productinnovatie

nemen, die een grote variatie

in. De prijsontwikkeling op de

is een absolute noodzaak. We

Continuïteit

Endeman verwacht dat bepaalde

Uitdagingen

aan maatvoeringen kan produ-

markt voor ophangsystemen blijft

kunnen nog niet alles prijsgeven,

Verder blijft CMC actief zoeken

sectoren in de bouw, zoals klein-

Een krimpende markt biedt orga-

ceren. Pasklare promotie heeft

gelijk.

maar onze meest recente ontwik-

naar methoden om montagebe-

schalige particuliere renovatie en

nisaties echter ook nieuwe kansen

ook prioriteit, bijvoorbeeld in de

keling is de Cross Flex beugel voor

drijven te ondersteunen, onder

kleine utiliteitsbouw, redelijk op

en uitdagingen, onder meer door

vorm van klant- en productpre-

“De prijzen stijgen niet. Wel zien

850/2850 hoofdprofielen, die

meer op het gebied van efficiën-

peil zullen blijven dit jaar. Gro-

kritisch naar de eigen organisatie

sentaties.

we dat staalfabrikanten hun ca-

elke primaire structuur mogelijk

tie. “Zekerheid en continuïteit

tere

voor

te kijken en in te spelen op eisen

de huurmarkt zal mede door de

en vragen van de markt. Zo heb-

Endeman licht het beleid toe:

grootschalige leegstand minimaal

ben wij alle eigen vrachtwagens

“Wij gaan ervan uit dat je ook in

projectontwikkeling

Daarnaast zullen we later dit jaar

Scherp reageren op marktontkansen op wikkelingen renovatiemarkt

zijn. “Projectontwikkelaars krijgen

onlangs uitgerust met kooiapen.

periodes met mindere resultaten

de financiering niet rond voor dit

Hierdoor zijn kleine leveringen en

als bedrijf onder de aandacht

soort projecten, als er geen lang-

moeilijk bereikbare plaatsen een-

moet komen van klanten.”

isover

Marc van de Put, sales manager Nederland van Ecophon verwacht dat 2009 een lastig jaar wordt.

“Het bouwvolume in 2009 zal minder zijn dan in 2008.” Aan het woord is Peter Laros, sales director van

“Het is een jaar waarin we zeer scherp moeten reageren op ontwikkelingen in de markt.”

Saint-Gobain Isover Benelux. “Gezien de fasen in het bouwproces verwachten wij dat de afbouwsector later met het effect van de recessie zal worden geconfronteerd dan partijen die vooraan in het bouw-

De overheid zal bouwplannen in de sectoren on-

traject actief zijn.

derwijs en gezondheidszorg stimuleren, verwacht Van de Put. “Utiliteitsbouw en woningen, daar-

De prijsdruk in de branche is momenteel een groot pro-

producten ontwikkeld voor deze specifieke markt. Wat

entegen, zullen achterblijven ten opzichte van

bleem, erkent Laros. “Het blijft voor alle partijen in de

betreft innovatie in de afbouwmarkt valt te denken aan

voorgaande jaren. Bovendien zullen de prijzen

afbouwmarkt enorm belangrijk de toegevoegde waarde

systeemtoepassingen en ‘plug en play’ oplossingen,

in de afbouwsector onder druk komen te staan.

in geld om te zetten. Alleen op deze manier kunnen we

waarbij snel en eenvoudig verwerken het uitgangspunt

Dit wordt onder meer veroorzaakt door de grotere

de neergaande prijsspiraal aanpakken.”

is. Akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid moeten

concurrentie, omdat er minder projecten zijn.”

hierbij gewaarborgd blijven. Ten slotte blijven wij onze Toch hoeft 2009 voor de afbouwsector geen slecht jaar

partners ondersteuning bieden op het gebied van know-

Ecophon zal zich dit jaar slagvaardig en flexibel

te worden. Volgend jaar wordt wel een moeilijk jaar en

how, logistiek en commercie. Juist in minder goede tij-

presenteren in de markt. “We leggen de nadruk

vervolgens moet het herstel inzetten. Volgens Laros wijzen

den is het goed te weten op wie je kunt rekenen.”

op sales en op het versterken van de relaties met

alle signalen erop dat de nieuwbouw terug zal vallen.

onze klanten, met name opdrachtgevers, archi-

“Er liggen echter kansen op de renovatiemarkt (woning-

tecten en verwerkers. Om het serviceniveau en

en utiliteitsbouw). Het kabinet heeft bekendgemaakt

de beschikbaarheid van onze producten te ver-

de komende 2 jaar € 320 miljoen te zullen besteden

groten, gaan we nauwer samenwerken met een

aan energiebesparende maatregelen in bestaande wo-

aantal distributeurs.

ecophon

ningen. Daarnaast zal er fors worden geïnvesteerd in de bouw en in verbetering van zorginstellingen en scholen.

Corridor

cleanrooms. Hygiëne en akoestiek kenmerken

Hoe dit moet worden gerealiseerd is nog niet duidelijk,

Nieuwe producten presenteert Ecophon ook. In

deze reeks.

maar de hele afbouwsector kan hiervan profiteren.“

april 2009 is het ‘Corridor’ programma geïntroduceerd. Dit betreft een systeem voor oplos-

Wat betreft reclame heeft het bedrijf besloten een

Innovatie

singen in gangen. In november 2009 lanceert

conservatieve koers te volgen. “Wij hebben een

Isover richt zich al langere tijd actief op de renovatiemarkt.

de onderneming de serie ‘Hygiëne’ producten

zeer kundige buitendienst en dat is de beste pro-

“Wij benaderen betrokken partijen intensief en hebben

speciaal voor toepassingen in ziekenhuizen en

motie voor Ecophon.”


ontwikkelingen afbouwsector in 2009 <

7 > TypischObimex

Dingen bijzonder goed doen Edwin den Breejen, sales manager Benelux voor Armstrong, verwacht dat de bedrijvigheid dit jaar van het ophangsysteem zijn voor

zal krimpen. “Onze markt zal in omvang afnemen. In hoeverre bedrijven in de afbouwsector hier-

hen noodzakelijk, dus wij voeren

door getroffen worden hangt af van hun focus op de diverse segmenten in de sector en de mate van

intern een nauwgezette kwali-

onderscheidend vermogen. Bedrijven zullen hun marktbenadering kritisch moeten onderzoeken en

teitscontrole uit. Ons streven is

eventueel stappen moeten nemen.”

0% externe klachten met betrekking tot de kwaliteit te krijgen en

Sectoren die het volgens Den

tieel dat niet alleen Armstrong,

goed’. Kom je afspraken na en

geen uitval op de bouw.” Wat

Breejen dit jaar goed zullen doen

maar ook alle andere partijen op

wees er voor je klant.”

promotie betreft, maakt CMC een

qua afbouw zijn educatie en ge-

de afbouwmarkt zich realiseren

afweging van kosten en baten,

zondheidszorg, omdat ze gesubsi-

dat het bouwvolume zal afne-

waarbij zichtbaarheid heel erg

dieerd worden door de overheid.

men. “Het is volgens ons zinloos

belangrijk is. “Via onze nieuwe

Armstrong gaat door met de hui-

om de markt te ‘kopen’ door te

productindex en de lancering

dige strategie. “Onze focus ligt op

snijden in marges. De concurrent

van onze nieuwe website (www.

klantenrelaties, het bieden van

zal dan als reactie daarop het-

chicago-metallic.eu)

probeert

de gewenste service en de juiste

zelfde wapen inzetten, met alle

CMC de bereikbaarheid van tech-

kwaliteit.” De onderneming zet

gevolgen van dien. De broekriem

nische oplossingen te vereenvou-

ook in op uitbreiding van het pro-

zal bij iedereen aangetrokken

digen.

ductengamma. “Wij zullen onze

moeten worden, wat ook impact

nieuwe generatie Perla OP, Ultima

zal hebben op promotie.”

Verder zullen we dit jaar ook weer

OP en Sierra plafondtegels verder

prominent aanwezig zijn op de

uitbreiden met snel te monteren

“Volgens ons is het beter om te

Jaardag Plafond & Wand, omdat

platen met een hoge absorptie.

doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Onze filosofie

dit voor ons een uitgelezen kans om nieuwigheden te presenteren

CMC

aan een groot aantal verwerkers.”

Niet snijden

is: ‘Doe geen bijzondere dingen,

Volgens Den Breejen is het essen-

maar doe de dingen bijzonder

Efficiëncy maakt slagvaardiger Paul Steen, commercieel directeur van Rockfon, verwacht dat de gevolgen van de kredietcrisis voor de afbouwsector vooral na de zomer merkbaar zullen worden. “Wij constateren dat er momenteel wel veel bouwprojecten worden afgerond, maar dat er weinig nieuwe worden opgestart. Het is afwachten wat het resultaat zal zijn van de stimuleringsmaatregelen van de overheid.” De precieze invloed van deze ontwikkelingen

tionele organisatie. Hierdoor kunnen we ook

aan onze klanten. Dit doen wij niet alleen

zijn volgens Steen moeilijk te voorspellen.

slagvaardiger reageren op minder goede tij-

door het leveren van kwalitatief hoogwaar-

“Sommige sectoren zullen het dit jaar beter

den.”

dige producten, maar ook door het onder-

doen dan andere.” Rockfon heeft vorig jaar een efficiency slag gemaakt.

houden van de relatie met onze klanten. Dit jaar focust de onderneming op kansen in de markt. “Daarnaast investeren wij

Klantgerichtheid, service en meedenken met

“We hebben onze organisatie omgebouwd

in campagnes en richten wij ons proactief

de klant in alle opzichten staan bij ons hoog

van een ‘landen’organisatie naar een func-

op het verlenen van een optimale service

in het vaandel.”

lafarge

rockfon sneller en geluidloos. Bovendien

nodige van mailing en marketing

De volumes in de bouw lopen sneller en eerder terug dan ver-

kent dit systeem een betere vlak-

acties. “Deze richten wij niet al-

wacht. Dit constateert commercial director Jeroen Holman van

heid. Ook in arbeidstechnisch

leen op onze klanten. We gaan

Lafarge Gips. “Het slaat als een grote golf over ons heen.”

opzicht is dit een interessante ont-

“Architectenbureaus

ontslaan

zorg geven nog wel geld uit aan

wikkeling, omdat

werknemers of verlengen tijde-

bouwprojecten. Daarnaast biedt

het werk minder

lijke contracten niet”, vervolgt

ook de renovatiebranche opties.

repeterend wordt

Holman. “De orderportefeuille

Als mensen niet verhuizen, dan

(schroeven is mi-

raakt leeg. Volgend jaar wordt

kiezen ze sneller voor renovatie

nimaal).

nog slechter dan dit jaar. De

van de bestaande woning. Gips

naast

klappen vallen het hardst in de

wordt hierbij veel toegepast.”

bezig met de ontwikkeling van

doelgericht mailingen versturen

een gipskartonplaat voor buiten

en marketingacties houden. Hier-

utiliteitsbouw: 6 mln. vierkante

innovatie staat voorop

“Wij werken aan ons imago”

Daar-

zijn

wij

meter staat leeg, waarvan de

Nieuwe producten

toepassingen, zoals buitenste be-

mee willen we onder meer onze

helft onverhuurbaar is. Ook de

Lafarge zet in op vernieuwing,

plating van binnenspouwbladen

producten beter bekend maken

woningmarkt staat compleet stil.

bijvoorbeeld op het gebied van

of plafonds van balkons en over-

bij de eindgebruiker. Daarom

Volgens ons heeft dat grotendeels

stalen profielen voor wanden.

kappingen”.

wordt niet gesneden in het mar-

te maken met de consumenten,

“Hierbij worden panelen niet

die weinig vertrouwen hebben.”

langer geschroefd, maar geplakt.

Nadrukkelijker op de markt aan-

van mening dat het noodzakelijk

De malaise geldt volgens Hol-

Dit betekent een voordeel voor

wezig zijn vormt ook onderdeel

is om te werken aan ons imago en

man niet voor alle sectoren. “Het

opdrachtgevers zoals ziekenhui-

van het beleid van Lafarge. Naast

aan het vergroten van de naams-

onderwijs en de gezondheids-

zen, want het werkt verloopt

innovatie verwacht Lafarge het

bekendheid van Lafarge.”

ketingbudget. Holman: “Wij zijn


TypischObimex <

8 > nieuws

Beste leerbedrijf Savantis 2009

Nederland’ verstuurd naar alle

bijzondere aandacht voor ‘een

erkende leerbedrijven van Sa-

leven lang leren’. DRT Vloeren

vantis en de Roc’s.

uit Oss won in 2008 niet alleen in de sector Afbouw, maar was

De eretitel ‘Beste Leerbedrijf

ook de grote overall winnaar

De organisatoren van de Week van het Ambacht, de Zaterdag van

Savantis 2009’ heeft als doel

van Savantis.

de Afbouw en de Open Dag van De Vakopleiding kunnen tevreden

leerlingen, de afbouwsector

terugkijken op geslaagde evenementen.

en

onderwijsinstellingen

te

>>industriële lakverwerking, >>afbouw, >>reclame, presentatie en communicatie.

Savantis zal deze winnaars voordragen voor de landelijke verkiezing ‘Beste Leerbedrijf’. Dit is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur

De vier winnaars en de over-

en Wetenschap.

koepelende winnaar (één van

Sectoren

deze vier) worden bekend ge-

Inmiddels is het niet meer mo-

inspireren door een bijzondere

De verkiezing vindt plaats voor

maakt op donderdag 24 sep-

gelijk voor leerbedrijven om

Savantis is ook dit jaar weer

opleiden van medewerkers.

werkwijze of een opvallende

de volgende sectoren:

tember 2009 tijdens het eve-

zich aan te melden, want de

op zoek naar leerbedrijven

Daartoe is de uitnodiging ‘Ge-

prestatie van collega’s. De rode

nement ‘Uitblinkers zetten de

inschrijfperiode is gesloten op

die uitblinken als het gaat om

zocht! Beste Leerbedrijf van

draad hierbij is opleiden, met

toon’ in De Flint in Amersfoort.

17 april jl.

>>schilderen en onderhoud,


nieuws <

9 > TypischObimex

Nieuwe ontslagvergoeding sinds 1 januari 2009

column

Door: mr Astrid Riemslag

We kunnen de krant niet openslaan, de televisie niet aanzetten of de radio niet beluisteren: ieder-

Kennelijk hebben de kantonrechters al in oktober

de kantonrechters hiermee om zullen gaan, weten

een heeft het over de kredietcrisis en vraagt zich af hoe lang dit gaat duren. Duidelijk is dat veel

2008 een vooruitziende blik gehad. Eind oktober

we nog niet. In de tot nu toe gepubliceerde uitspra-

bedrijven hiervan last hebben. Werktijdverkorting, langere vakantieperiodes, vermindering van het

heeft de Kring van kantonrechters besloten een

ken is hierover onvoldoende bekend. De kanton-

aantal uren in de arbeidsovereenkomst of ontslagen, alle mogelijke oplossingen worden bedacht en

nieuwe formule te gaan hanteren als de arbeids-

rechters kwamen er in die zaken niet aan toe, omdat

uitgeprobeerd.

overeenkomst tot een einde moet komen. Deze

door werkgevers en werknemers aan dit aspect geen

nieuwe regeling geldt sinds 1 januari 2009.

aandacht was besteed. Van belang is om aan de kantonrechter inzicht te verschaffen over de positie

Berekening nieuwe vergoeding

op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: zijn er veel va-

Golden tot 1 januari de dienstjaren tot het 40e

van de werknemer? Heeft de werkgever iets gedaan

levensjaar voor 1, van 40 tot 50 jaar voor 1,5 en

aan scholing tijdens het dienstverband, zodat de

vanaf 50 jaar voor 2. In de nieuwe formule tellen de

werknemer geschoold op zoek kan gaan naar ander

dienstjaren tot 35 jaar voor 0,5; van 35 tot 45 jaar

werk?

catures in die branche en met het opleidingsniveau

voor 1; van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Wat hebben

Financiële positie werkgever

de rechters namelijk bedacht? We moeten niet kijken

Werd tot 1 januari 2009 geen aandacht besteed aan

naar hele jaren, maar naar maanden.

de financiële positie van de werkgever, vanaf 1 ja-

voor 2. Dit lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar

nuari gebeurt dat wel. Als een werk-

Stap 1

gever kan aantonen dat het betalen

werknemer is 32 jaar en 9 maanden bij indiensttreding, werkne-

van een vergoeding niet haalbaar

mer is 57 jaar en 5 maanden bij uitdiensttreding. Dus: 57/5 – 32/9

is of een faillissement dreigt als de

= 24 jaar en 8 maanden. Een periode van 6 maanden en één dag

volledige vergoeding betaald moet

wordt naar een heel jaar afgerond, dus spreken we in dit geval over

worden, dan zal de kantonrechter

25 dienstjaren. Hoeveel maanden vergoeding kan deze werknemer

op basis daarvan een lagere dan de

krijgen?

gebruikelijke vergoeding toekennen. De werkgever zal zijn standpunt met

Stap 2

cijfers moeten kunnen onderbou-

tot 35 jaar:

2 jaar + 3 maanden, afgerond 2x 0,5 =

35 – 45 jaar:

10 jaar x 1 =

10

45 – 55 jaar:

10 jaar x 1,5 =

15

Kortom, als het in deze moeilijke tij-

na 55 jaar:

2 jaar + 5 maanden, afgerond 2 x 2 =

4

den tot ontslagen moet komen, is de

30

werkgever goedkoper uit dan voor 1

totaal aantal dienstjaren

1

wen.

januari 2009 het geval was.

Voorbeeld

Damsté Advocaten, vestiging Almelo

Werknemer is geboren op 1 mei 1952, treedt in

Tel 0546-533607

dienst op 1 februari 1985 en het is de bedoeling dat

e-mail: riemslag@damste.nl

hij uit dienst gaat op 1 oktober 2009. Omdat zowel bij de jaren tot 35 jaar als bij de jaren na 55 jaar het aantal dienstjaren naar beneden is afgerond, worden slechts 24 dienstjaren meegenomen, terwijl bij stap 1 berekend was dat het gaat om 25 dienstjaren. De kantonrechters hebben besloten dat in dit geval de jaren na 55 jaar opgeplust moeten worden, dus 3 x 2 = 6. Het totaal wordt daarmee 32 dienstjaren, wat betekent dat de vergoeding 32 maandsalarissen moet zijn. Ter vergelijking: volgens de oude formule zou deze werknemer 37 maandsalarissen hebben meegekregen. De nieuwe berekening heeft met name gevolgen voor werknemers die jonger zijn dan 35 jaar, alhoewel ook oudere werknemers er iets van merken, zoals uit het voorbeeld blijkt.

Arbeidsmarktpositie werknemer In de nieuwe berekening kan rekening worden gehouden met de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt. Gekeken wordt of de werknemer een afwijkende arbeidsmarktpositie heeft. Volgens de kantonrechters moet gekeken worden naar de prognoses en de verwachtingen over de kans op werk. Hoe groot is de afstand van de werknemer tot de arbeidsmarkt waar hij nieuw werk moet zoeken? Hoe


10 >

ZZP database

x

x

Afw. gipskartonwanden

x

Timmerwerk

x

Regio Oost-Nederland

Pilage Systeemmontage, Coevorden

x

x

x

x

Yildirim Afbouw, Deventer

06-44666344 Uding Klus en afbouw, Koudum

x

x

x

x

Jan de Groot Montage, Siegerswoude

x

x

x

Miroc Bouw en Afbouw, Nijverdal

x

K.P.W.A., Almelo

x

Epping Afbouw, Dedemsvaart x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Hoedemakers, Waalwijk

x

P v Esch Systeemplafonds/systeemwand, St-Michielsgestel

x

x

x

x

x

x

073-5942479, 06-54900199

06-14951169 EB Montage binnenafbouw, Zwartemeer

x

06-51369526

Co Otsen Montage & Timmerwerken, Grootebroek

x

Regio Zuid-Nederland

06-51789985 Daniel Grift Systeemplafonds , Hoofddorp

x

x

0523-611923, 06-21218624 x

x

06-53552437

Regio West-Nederland x

x

06-54397799 x

0516-542313, 06-15374660

Uding Klus en afbouw, Baarn

x

0570-605307, 06-53714323 x

06-10538515

06-54221206

Systeemwanden

Regio Noord-Nederland

MS Wanden

Afw. gipskartonwanden

Timmerwerk

Systeemwanden

MS Wanden

MS Plafonds

Systeemplafonds

activiteit (x)

MS Plafonds

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen aan de plafond- en wandmontagebedrijven van Nederland? Kijk dan op www.typischobimex.nl

Systeemplafonds

TypischObimex <

x

x

x

Jac van de Werve Wandafwerking, St-Michielsgestel

x

06-57013053

x

073-5942479, 06-54900199

sHeetrock® UNIVERSEEL LICHT VOEGMIDDEL

SHEETROCK® PLUS 3 Heeft alle eigenschappen van gebruiksklaar voegmiddel gecombineerd met de volgende voordelen: • • • • •

www.sheetrock.de

Weegt 35% minder dan traditionele afvoegmiddelen Minder materiaalverbruik bij het voegen van hoekversterkingsprofielen en bevestigingsmiddelen Geen speciale voegenvuller of afwerkingsproducten nodig Hecht als een voegenvuller Net zo eenvoudig te verwerken als een afwerkingsproduct Eenvoudig te schuren

USG Deutschland GmbH Metallstr. 1, D-41751 Viersen, Tel. +49-2162-957-0, E-Mail: info@sheetrock.de

H p


Nieuws en produkten <

11 > TypischObimex

Eén uniform wandsysteem voor nieuwbouw en renovatie, utiliteit- en woningbouw. Dat is FERMAROCK. Een slimme, snelle én hoogwaardige oplossing die overal op berekend is.

Licht, zeker en snel bouwen,

Solide ophangsysteem voor plafonds Een solide ophangsysteem zorgt voor stabiliteit van akoestische

Opgebouwd uit producten van topkwaliteit die gezamenlijk zijn gecertificeerd in één KOMO certificaat: stalen profielen van Dingemans, steenwol isolatie van Rockwool en Fermacell gipsvezelplaten van Xella.

met één uniform systeem.

designplafonds. Drukbestendigheid en stabiliteit zijn basiseisen waaraan dit plafondsysteem moet voldoen om trillingen tijdens het bouwproces en andere invloeden van buitenaf goed te kunnen weerstaan.

Meer weten? Kijk op www.fermarock.nl.

FERMAROCK

Van de werkvloer:

rubriek

een werknemer aan het woord Naam: Tonny Kiffen Functie: Chef werkplaats Bedrijf: Obimex B.V.

Zowel de standaard ophangsystemen van Vogl alsook hun op maat ontworpen systemen voldoen aan zeer hoge eisen. Ze kunnen in de meest

Heeft u altijd deze functie uitgeoefend?

bijvoorbeeld deurkozijnen. Maar

uiteenlopende situaties worden toegepast. Om akoestische designplafonds

zijn vaak specifieke bestellingen van

ook glaskozijnen met jaloezieën

goed te kunnen monteren, is het noodzakelijk ze aan een drukbestendig

klanten. In de werkplaats zorgen

Voordat ik bij Obimex aan de slag

maak ik graag. Het is elke keer wat

en stabiel ophangsysteem te monteren. “Wij vinden het belangrijk om

wij ervoor dat de juiste producten

ging, heb ik 22 jaar in de vleessec-

anders en dat maakt mijn werk zo

voor iedere situatie de juiste oplossing aan te bieden”, aldus bedrijfsleider

worden besteld en geleverd. Ook

tor gewerkt als uitbener. Dat is alle-

leuk. Zo hebben wij sinds kort een

Olaf Thiel. “De ophangsystemen van Vogl bieden veiligheid en de beno-

maken wij hier allerlei onderdelen

maal stukwerk. Na jarenlang in het

nieuwe cnc-machine, waarmee we

digde basis om het plafond vlak te monteren. Het is belangrijk dat het

op maat, zoals deur- en raamkozij-

vlees gewerkt te hebben wilde ik

nog nauwkeuriger scharnier inkro-

ophangsysteem ongevoelig is voor trillingen.

Wat zijn uw taken/ werkzaamheden?

nen en wandonderdelen.

iets anders gaan doen. Ik zag toe-

zingen kunnen maken. Het is leuk

vallig een advertentie van Obimex

om daarmee te werken.

Als chef werkplaats regel ik alles.

Hoe lang werkt u al bij Obimex?

in een dagblad staan. Bovendien

Al 10 jaar. Ik heb eerst als opleiding

auto’s hadden gekocht. Daardoor

meegelopen in de bouw. Na een

nenkomen, handelen wij af. Dat

Alle produktieorders die hier bin-

Vogl levert een uitgebreide hoeveelheid componenten voor het ophangen van plafondsystemen, ook voor speciale constructies, zoals koepels, gewelven of vrijdragend. Voor iedere denkbare toepassing is er het juiste

kwam ik op het idee om eens bij

Wat vindt u leuk aan het werken met plafonds en wanden?

paar maanden liep ik een aantal

dit bedrijf naar binnen te lopen en

Het contact met mijn collega’s. De

Verfijning en raffinement kenmerken de systeemcomponenten, waarbij

dagen mee als productiemedewer-

te vragen of ze nog mensen nodig

werksfeer is heel goed. Bijna alles

rekening is gehouden met het gegeven dat ophangsystemen niet altijd

ker in de werkplaats en dat beviel

hadden. En dat was dus het geval.

kun je in overleg doen of regelen.

volgens dezelfde methode worden gemonteerd. Geavanceerde technie-

Er is altijd wel een mouw aan te

makkelijker. De profielen moet niet alleen het gewicht van de plafond-

gebleven. Momenteel werk ik hier

Wat vindt u leuk aan uw werk bij Obimex?

passen. Alle deuren staan open en

panelen dragen, ze moeten ook vlak zijn en garanderen dat de eraan vast

als chef werkplaats.

Het zelf produceren van producten,

je kunt bij iedereen binnen lopen.

vastgeschroefde plafondpanelen niet gaan doorzakken of verschuiven.

wist ik dat ze meerdere bedrijfs-

zowel mijzelf als de werkgever zo goed, dat ik op deze afdeling ben

product.

ken, zoals de kruisverbinding, maken het boven het hoofd werken ge-

Plafondmonteurs kunnen hierdoor sneller werken en meer m2 per dag maken.

Compleet programma voor perfecte plafonds

Onderconstructies

Montagetoebehoren

Componenten

Revisiekleppen

Vogl plafondsystemen, uw competente partner voor veeleisende plafondoplossingen, begeleidt u bij alle wezenlijke plannings- en verwerkingsstappen: van de montage van de onderconstructie en plafondplaten, over verschillende voegtechnieken tot aan de perfecte afwerking van het plafond: alles voor een maximum aan zekerheid in de verwerking en het resultaat. Plafonds en direct aansluitend handwerk van de aanbieder van en uitgebreid gamma met innovatieve producten en systemen van topkwaliteit. Selectie uit het productenspectrum van Vogl: akoestische designplafonds, akoestische pleistersystemen, spevormdelen, onderconstructie-elementen, plamuur en kleuren. Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestrasse 10

Bouwchemie

Inl.: Vogl Deckensysteme GmbH Tel. +49 (0)9104-82491-191 www.vogl-deckensysteme.de

Plafondtechniek

Dienstverlening

Topondersteuning voor uw eigen veiligheid op:

www.vogl-deckensysteme.de www.vogl-ausschreiben.de

www.vogl-communicator.de

Voor een duidelijk geoptimalisieerde

Informatie-uitwisseling voor een succesvolle business in onroerend

verwerkingsstroom

goed

www.vogl-formitekt.de

www.vogl-colorator.de

Vormdelen kinderlijk eenvoudig plannen

In de fabriek gekleurde plafondplaten-

www.vogl-deckenprofiler.de

met gaten zelf configureren

Met maar een paar klikken nnar het aanbod aan plafonds

www.vogl-videothek.de

www.vogl-insider.de

Verwerkingsvideo's voor alle relevante processtappen

Belangrijke informatie als eerste horen

91448 Emskirchen

Telefon +49 (0) 9104 - 825 - 0

info@vogl-deckensysteme.de

Typisch Obimex ook op internet: www.typischobimex.nl


Waarom Obiwand? De Obiwand onderscheidt zich door een diversiteit in uitvoeringen en het montage gemak waarom de Obiwand uw project tot een succes maakt. Beter kunnen wij de Obiwand niet omschrijven, een strak systeem dat aanzien geeft aan elk interieur. Het Obiwandsysteem is zeer flexibel en kan op diverse manieren worden afgewerkt. Bijvoorbeeld met een gipsplaat, vinyl, hout of met gemelamineerde spaanplaat in verschillende dessins. Daarnaast zijn de mogelijkheden volop aanwezig om glas- en deurkozijnen, schuifloketten en deuren toe te passen. Kortom maatwerk is voor ons gesneden koek. De Obiwand garandeert tevens dat het systeem altijd probleemloos en op economische wijze kan worden verplaatst, veranderd of uitgebreid.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl

De Obiwand kent nauwelijks beperkingen en biedt de mogelijkheden voor een ontwerp naar eigen voorkeur. De glaselementen zijn eveneens leverbaar in vele avarianten, van volledig transparant, gelaagd, tot dubbel beglaasd met ge誰ntegreerde lamellen. Dezelfde keuzevrijheid heeft u ook bij het bepalen van de deurelementen in glas of hout. Tenslotte is Obiwand flexibel en snel en is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een verfraaiing van elk interieur.

Informeer vrijblijvend naar de mogel


OBI 100 Standaard Stalen omega met PVC oplegbies

OBI 200 Standaard Plus Aluminium omega met PVC inlegbies

OBI 300 De Luxe Veer- en groefpaneel (velling)

OBI 400 Monoblok Stapelkozijn

OBI 500 Cassette-wand Panelenwand

lijkheden of vraag een brochure aan

Vanaf 14 april 10% in prijs verlaagd!


TypischObimex <

14 > Het project

het project

Multifunctioneel complex BaLaDe gebouwd volgens strakke planning BaLaDe, een multifunctioneel complex, verrijst in Waalwijk uit de steigers. Dit opvallende,

delde dag lopen hier 100 à 150

een beetje gestuurd worden,

dat iedereen kan doorwerken.

kruisvormige gebouw zal onderdak bieden aan diverse gebruikers, organisaties en dienstverleners.

mensen rond. Mijn grootste

maar het systeem moet gewoon

Daarnaast moet je de levertij-

draaien.”

den zeer goed in de gaten hou-

Zorgappartementen voor ouderen en mensen met een handicap, een basisschool, een sociaal

uitdaging is om al die mensen

cultureel centrum, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een huisarts, een fysiotherapeut, een

in staat te stellen hun werk te

grand café en zelfstandige appartementen zijn onder andere te vinden in dit nieuwe complex.

doen. We kunnen het ons niet

Het systeem is heilig bij dit soort

uit voorraad leverbaar, terwijl je

De naam BaLaDe is ontleend aan de beginletters van de wijk Baardwijk/Laageinde/De Hoef.

veroorloven om het project 1

grote projecten. Op deze wijze

voor andere materialen al snel

Het complex moet straks een centrale rol spelen in het verbinden van bewoners van de wijk,

dag stil te lagen liggen. Als er

wordt gewerkt van vleugel naar

te maken hebt met levertijden

het gebouw en de aanbieders van diensten in het pand.

problemen zijn, moeten die

vleugel en van verdieping naar

van 10 à 15 weken.”

worden

opgelost.

den. Sommige materialen zijn

Stagnatie

verdieping. De west-, zuid-,

moet vermeden worden. De

noord- en oostvleugels wor-

Het is volgens Vissers bijzonder

basisafspraak is 10 dagen per

den van beneden naar boven

belangrijk dat een dergelijk ge-

laag. “Het werkt als een slang,

opgebouwd. De vleugels zijn

bouw tot stand komt in overleg

waarbij alle partijen achter el-

het eerst en de kern is het laatst

met de verschillende gebruikers.

gepland.

“Iedereen heeft van tevoren zijn

Het complex is ontworpen door

meer Bouw uit Rosmalen. Hans

de Architecten Werkgroep uit

Vissers coördineert als bedrijfs-

Strak schema

kaar door het pand schuiven.

Tilburg. Cofier verzorgt in op-

leider van Dura Vermeer de ac-

Er is in overleg een uitermate

Alle betrokken partijen gaan

dracht van Casade Woondien-

tiviteiten. Bij het project zijn

strak schema ontwikkeld, waar-

volgens

voorgeschreven

Vissers: “Het is de kunst om zo’n

nen leggen. Hier houden we

sten de projectontwikkeling en

diverse onderaannemers betrok-

aan alle partijen zich dienen te

routing te werk. Vandaar dat

gebouw binnen een bepaalde

uiteraard altijd rekening mee,

de bouwbegeleiding. Het pand

ken, zoals Bert Buteijn, eigenaar

houden. Vissers legt de reden

wij ons soms behoorlijk hard

tijd klaar te krijgen. Je moet al-

hoewel we tijdens de bouw

wordt gebouwd door Dura Ver-

van Berton Afbouw in Berlicum.

hiervan uit. “Op een gemid-

moeten opstellen. Er kan wel

tijd de deadline bewaken, zo-

met enkele wijzigingen te ma-

BaLaDe, een kruisvormig gebouw

de

wensen en eisen op tafel kun-


het project <

15 > TypischObimex

ken kregen. Zo hebben enkele

worden. “Wij zijn eind 2007

niet kunt beïnvloeden. We

den. We hadden zelfs nog 1,5

en op tekening verwerkt, ook de

langrijk zijn, is de Rockfon Krios

partijen zich teruggetrokken uit

gestart met de voorbereidin-

besloten over te gaan tot 2

dag over.”

eisen met betrekking tot geluid,

gemonteerd, in totaal is 3600

het project. Er wordt nu gezocht

gen voor het bemalen. Voor

soorten bemalingen. Eerst zijn

isolatie,

brandwerendheid,

m2 vlakke inlegplaat aange-

naar een andere invulling voor

de bemaling hadden we 17

er damwanden geslagen en

Het casco van het gebouw

sparingen en dergelijke zijn op

bracht met een wit zichtbaar,

de ruimtes die voor hen waren

weken de tijd. In dat tijdsbe-

vervolgens werd zowel binnen

is gemaakt door middel van

tekening verwerkt.”

24 mm breed systeem. Voor

gereserveerd. De vloeren en de

stek moesten wij de complete

als buiten de dam bemalen. De

holle wanden (kelder/liftker-

afwerking hebben we achter-

fundering en kelderwanden

niveauverschillen werden con-

nen/trappenhuizen),

prefab

Buteijn heeft zich gehouden

heeft de architect gekozen voor

wege gelaten, in afwachting

inclusief

kolommen/balken

stant gecontroleerd om water-

kolommen en balken en tra-

aan het bestek. “De architect

de Armstrong Ultima Vector.”

van het wensenpakket van de

hebben gemaakt en het kel-

spanning te voorkomen. In dat

ditioneel in het

nieuwe gebruikers.”

derdek hebben gestort Vervol-

geval krijg je problemen als je

werk

gestorte

Met alle plafond-

gens lieten we in de kelder ca.

palen de bodem in boort. Het

betonwanden

systemen die in

Ingewikkeld

1 m water lopen, omdat het

water kruipt dan langs de paal

door middel van

Vissers: “Constructief gezien

kelderdek anders zou gaan op-

naar boven toe.

wandbekisting.

is dit een heel ingewikkeld

drijven. Het was een behoorlijk

bestaat de kans op uitspoe-

De

gebouw. Voordat de eerste

ingewikkelde klus, omdat we

ling van de palen. Het is ons

zijn dichtgelegd

paal de grond in kon, moest

te maken hadden met een vrij

gelukt om de bemaling binnen

met traditionele

de bodem intensief bemaald

hoge grondwaterstand, die je

de gestelde periode af te ron-

breedplaatvloe-

Bovendien

vloervelden

de gemeenschappelijke ruimte

“Een gebouw van deze omvang plannen is vooral een kwestie van logisch denken”

gemon-

teerd worden is Buteijn bekend, “maar het gaat hier wel om grote hoeveelheden.

ren. De ruimte-

De eisen bepalen

indelingen

wat voor mate-

gemaakt

zijn

riaal wordt ge-

door

middel van kalkzandsteen- en

heeft de keuzes gemaakt en wij

bruikt, alhoewel er soms wat

metalstud wanden.

monteren de voorgeschreven

aangepast moet worden. Er is

plafond- en wandsystemen en

gekozen voor een Rigips door-

Binnenafbouw

alle koofbetimmeringen con-

zaktegel, omdat dit de vele in-

Voor de binnenafbouw heeft

form de vermelde specificaties”,

stallaties erboven eenvoudiger

Vissers het afbouwbedrijf van

aldus Buteijn. In het pand is

toegankelijk maakt. Tegen-

Buteijn ingeschakeld, Berton Af-

een kilometer koven verwerkt.

woordig zit er zoveel techniek

bouw. Het is niet de eerste keer

“Bijna alles hebben we op de

in gebouwen, dat het weg-

dat Vissers en Buteijn samen-

bouwplaats op maat gemaakt,

werken van al die leidingen in

werken. “De prijs is belangrijk,

omdat het niet prefab kon wor-

een bepaalde ruimte dikwijls

maar andere dingen zijn nog

den aangeleverd.”

een probleem oplevert”, vult

belangrijker, zoals vertrouwen

Constructief gezien is dit een ingewikkeld gebouw

BaLaDe

Vissers aan. “ Je hebt in diverse

in de partij waarmee je samen-

Plafondsystemen

ruimtes een minimale hoogte

werkt. Dat wil niet zeggen dat

De architect heeft gekozen voor

nodig. De kunst is om de ruw-

alles altijd goed verloopt, maar

verschillende

plafondsyste-

bouwhoogte goed te bepalen,

het biedt wel meer zekerheid.”

men en materialen. Buteijn:

zodat je je leidingwerk kwijt

“Wij zijn een middelgroot af-

“Zo wordt er ca. 2300 m2 Ri-

kan en toch de plafondhoogtes

bouwbedrijf en dit is voor ons

gips van Gyproc (Point 11)

kunt handhaven die door de

een behoorlijk groot project”,

verwerkt. Deze plafondtegel

afnemers gewenst zijn. Op de

aldus Buteijn. “Het vraagt om

is gemonteerd in een doorzak

begane grond is de ruwbouw

afwerking op hoog niveau. Het

uitvoering, omdat dit meer

3.51 m, op de 1e verdieping

is voor ons dan ook een uitda-

uitstraling geeft dan een vlak-

3.05 m en op de overige ver-

ging om dit tot een goed eind-

ke inlegtegel. De keuken is een

diepingen heeft de ruwbouw

resultaat te brengen.”

gemeenschappelijke

de gebruikelijke verdiepings-

ruimte

waar iedereen gebruik van kan

hoogte van 2.62 m.”

Dura Vermeer heeft voor Berton

maken. Hierin is een hygiëne-

Afbouw en alle andere partijen

plaat onontbeerlijk. Daarom

Fermacell

een wandenboekje gemaakt. “

is gekozen voor de Ecophon

Voor de binnenwanden is ge-

Hierin staan alle eisen, mate-

Performance plaat met een to-

kozen voor een hoogwaardige

rialen en de verwerkingswijze

taaloppervlak van ca. 600 m2.

beplating. “De keuze viel op de

beschreven. Alles is gecodeerd

Waar akoestische waarden be-

harde Fermacell plaat”, vertelt

De basisafspraak is 10 dagen per laag

Er zijn verschillende plafondsystemen in het pand verwerkt


TypischObimex <

16 > Het project

rayon manager Jos Verheyen

enkele Fermacell plaat vervangt

van Xella Droogbouw Systemen.

deze dubbele beplating en le-

“In dit gebouw zit ongeveer

vert dezelfde prestaties op het

Fermacell plaat.

gebied van brand, geluid, sta-

45.000 m

2

Dit geldt trouwens niet voor de

het project - vervolg

biliteit en stootvastheid.”

natte cellen, waar gekozen is voor een WR-beplating.

Voor de gebruikers heeft de Fermacell plaat een aantal

Verheyen legt uit waarom voor

voordelen. Verheyen: “Je kunt

de Fermacell plaat is gekozen.

er zwaardere voorwerpen tot

“De wanden moeten voldoen

50 kg aan ophangen met een

aan de eisen van het Bouwbe-

hollewandplug; zonder plug

“We hebben alles in het werk gemeten” sluit en de eindgebruikers. Er

kan er 30 kg aan worden op-

moeten bepaalde geluidsiso-

gehangen. Hierdoor kun je met

latiewaarden worden gehaald.

minder achterhout toe.

Lijstwerk van gevelstuc in 10 verschillende afwerkingen

Regelmatig gebeurt dit door middel van een metalstud sy-

Bovendien is het een milieu-

vezel in de plaat is gemaakt van

ner mee kunt werken. Gebrui-

Accenten

steem in combinatie met een

vriendelijk product. Het bestaat

oud papier. Het bindmiddel tus-

kelijk is een metalstud syteem

Er zitten een paar opvallende accenten in BaLaDe. Een mooi accent

duurdere dubbele gipskarton-

voor 80% uit rookgasontzwa-

sen gips en vezel is water. Een

van 75 mm. Hierop worden 2

is volgens Vissers de afwerking van de gevels. “Dat is een lijstwerk

beplating aan beide zijden. Een

velingsgips (rogips), terwijl de

ander pluspunt is dat je er dun-

gipskartonplaten van 12,5 mm

van gevelstuc, op circa 10 verschillende manieren ingevuld. Vari-

geschroefd. Met de Fermacell

atie is er ook in kozijnen. Er zitten 3 soorten kozijnen in het pand.

plaat is dezelfde waarde te halen met eenmaal 12,5 mm.

Een ander opvallend element in de constructie zijn alle deuren. Die

Hierdoor win je ruimte. De plaat

zijn allemaal op maat gemaakt. Vissers: “Bijna iedere deur in dit

wordt fabrieksmatig geïmpreg-

gebouw is uniek, hetzij qua kleur, vorm, afmeting of sparingen. Ze

neerd met een siliconenoplos-

zijn allemaal op maat gemaakt.”

sing, zodat de eindgebruiker deze direct kan behangen of

De schuifpuien in de natte cellen zijn aangepast, in overleg met

schilderen.

de opdrachtgever. Oorspronkelijk schoven ze voor de wand. Bij dit systeem heb je echter een ruimteprobleem, want je kunt het deel

Omdat Fermacell een homo-

van de wand waar de pui naartoe schuift, niet gebruiken. Vervol-

gene plaat is, is deze zwaarder

gens is in overleg besloten om alle schuifpuien in de wand te laten

en harder dan een gipskar-

schuiven. Het monteren hiervan heeft wel tot enige stagnatie in de

tonplaat. “Dat is deels op te

planning geleid, maar dat is ondertussen opgelost.

lossen, door te werken met de juiste gereedschappen. Daarnaast leveren wij desgewenst

nog gegoten moesten worden

bouwplaatsbegeleiding

platen op lengte aan op de

en platen in het werk op maat

bijvoorbeeld door te informe-

bouwplaats. In Waalwijk is dit

moesten worden gemaakt. In

ren over de juiste verwerking

niet gebeurd, omdat de vloeren

een dergelijk geval biedt Xella

van de platen.

aan,

In de algemene ruimtes en de zorgappartement is een 2-laags Fermacell plaat gemonteerd, in de overige appartementen 1-laags. In verband met de akoestiek is in corridorwanden gekozen voor 2 framewerken los van elkaar en is er een dubbele Fermacell plaat gemonteerd.”

Logisch “Een gebouw van deze omvang plannen is vooral een kwestie van logisch denken, en een werkbare situatie creëren. Soms moet je iedereen terugfluiten, van de architect tot en met de installateurs. Als je de boel onder controle houdt, dan kan iedereen zijn werk doen. Van tevoren moet je daar goed over nadenken en toleranties inbouwen. We denken altijd met de opdrachtgever mee”, besluit Vissers. “Je bereikt daar 2 dingen mee: een beter eindproduct en je kunt geld besparen.”


producten en diensten <

Houd de (bouw)club bij elkaar

Meer toepassingen voor vernieuwde houtvezelplaatschroef Poppers Technofast is een gerenommeerde leverancier van onder meer schroeven voor binnenafbouw en gipsverwerkers. Om het gebruik van de producten te verbreden en te perfectioneren heeft de onderneming de houtvezelplaatschroef aangepast. Hierdoor is de schroef geschikt voor alle vezel(hout) gebonden platen zoals de DuraGyp plaat van Gyproc, de LaDura van Lafarge & de Diamond Board van Knauf AMF.

Het schroeven in deze harde, stootvaste platen is hiermee een fluitje van een cent. De schroef is

Ieder (bouw)bedrijf bestaat bij de gratie van loyale medewerkers

op een aantal punten verbeterd:

en trouwe klanten. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven op dit moment op de kosten letten en in veel gevallen daarin ook nood-

>> Bredere spoed: hierdoor heeft

gedwongen moeten snijden. Maar is het verstandig alle bijeen-

de schroef meer grip/draagvlak

komsten en evenementen voor medewerkers te schrappen?

in metaalprofielen en hout,

“Een gevoel van betrokkenheid, samen er tegenaan gaan”

17 > TypischObimex

plaat (moment van de meeste

kop heeft een gladde schacht.

frictie),

Doordat hier geen schroefdraad

>> Diepere freesrand onder de

zit, heeft de schroef minder

geen nabehandeling meer nodig. Inl.: Poppers Technofast N.V

kop: deze neemt meer plaat-

weerstand bij het verzinken in

Tel. (+32) 011 - 60 52 85

materiaal mee onder de kop,

de plaat.

www.poppers-technofast.com

zodat de plaat niet gaat opbol-

Al deze verbetering zorgen ervoor

len rond de schroefkop,

dat de schroef met weinig weer-

>> Verbeterde kop-schacht

stand verwerkt wordt.

waardoor deze minder snel

configuratie voor het optimaal

doldraait op het moment dat

verzinken van de schroef,

Dit resulteert in een perfecte af-

de schroef zich verzinkt in de

>> Het bovenste deel onder de

werking van de plaat. Er is dus

Als de financiële situatie uiterst zorgwekkend is, dan is dit uiteraard zeer verstandig. Echter, het gevaar op dit moment is dat we alleen nog gefocust zijn op kostenreductie. Uiteindelijk bestaat ieder bedrijf bij de gratie van een team van loyale medewerkers dat de uitvoering van de bouw vormgeeft en een groep trouwe relaties die ons opdrachten verstrekt.

‘Warm nest’ Voor veel bedrijven is het herkenbaar dat minder mensen hetzelfde werk moeten verzetten. Natuurlijk hebben veel medewerkers daar in deze onzekere tijden begrip voor. Maar de loyaliteit neemt af naarmate de werkbelasting toeneemt. Juist nu

Profielen

dienen bedrijven het zogenaamde ‘warme nest gevoel’ te behouden. Een gevoel van betrokkenheid, samen er tegenaan gaan, met plezier naar je werk gaan en op zijn tijd humor en ontspanning. Personeelsevenementen kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. En dat kan ook met minder

• Voor elke wand- en plafondconstructie toe te passen; • Alle profielen zijn leverbaar in de gangbare maten met een dikte van 0,6 mm; • Zéér concurrerend tarief; • Alle profielen voldoen aan de geldende EN-/DIN-/NEN-normen; • Voor al uw overige vragen en/of advies kunt u terecht bij de Technische Service Desk van Lafarge: (0596) 64 93 33.

budget. Belangrijker dan het budget is de originaliteit van het programma en het goed aansluiten bij de wensen en interesses van de medewerkers. Tendolle heeft diverse evenementconcepten die een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan een positieve werksfeer. Tendolle organiseert veel voor de bouwwereld en heeft zich de laatste jaren verdiept in de wensen van de branche. Neem gerust contact op met Carel ten Dolle (carel@tendolle.nl), die geheel vrijblijvend meedenkt over doelgerichte oplossingen om

Lafarge Gips B.V., Postbus 45, 9930 AA Delfzijl

bouwmedewerkers bij elkaar te houden.

Telefoon: (0596) 64 93 00, Fax: (0596) 61 71 88 Inl.: Tendolle Reizen & Evenementen

gipsinfo@lafargegips.nl, www.lafargegips.nl

Tel. 074 – 255 70 30 www.tendolle.nl adv Profielen 193x129.indd 1

30-03-2009 13:03:12


TypischObimex <

18 > oorsprong van producten

De geschiedenis van... Zachtmineraal Plafondpanelen

rubriek

Zachtmineraal plafondpanelen zijn genoemd naar het basismateriaal waaruit ze zijn opgebouwd:

kaders (baffles), eilanden en wall

minerale wol. Tot deze groep behoren plafondpanelen voor systeemplafonds vervaardigd uit steen-

absorbers.

en glaswol.

>> goede brandwerendheid

Er zijn veel speciale plafonds ont-

(steenwol),

Diabas en basalt zijn de grond-

akoestisch-open vlies. Hierdoor

wikkeld voor diverse branches.

>> bestand tegen

stoffen waaruit steenwol wordt

kreeg het product een esthetische

Zo zijn er bijvoorbeeld hygiëne-

hoge relatieve

vervaardigd. Glaswol wordt ver-

meerwaarde en werd het geschikt

plafonds ontwikkeld voor de ge-

vaardigd uit zand en glas.

voor de afwerking voor plafonds.

zondheidszorg, de voedingsmid-

vochtigheid,

>> licht in gewicht, >> goed te versnijden.

over-

Omdat minerale wol een relatief

delen- en de hightech industrie.

In Nederland zijn zacht minerale

laag gewicht per m2 heeft, maakte

En voor sportzalen en scholen zijn

plafondpanelen al circa 30 jaar te

dit het verwerken van plafondpa-

plafonds ontwikkeld die balvast

Innovatie

Vooral in de kantorenmarkt is veel

verkrijgen. De grootste producen-

nelen zeer eenvoudig.

en stootbestendig zijn. Voor de

Nieuwe ontwikkelingen richten

vraag naar een dergelijk product,

langsgeluidsisolatie van 46 dB (Dn,f,w).

kantoren markt heeft Rockfon

zich vooral op het oplossen van

om ervoor te zorgen dat mede-

nelen voor de Nederlandse markt

Innovatie

een plafondpaneel ontwikkeld

bovengenoemde nadelen. Zacht

werkers rustig en geconcentreerd

zijn Rockwool-Rockfon en Saint-

Nadat de zacht-minerale pla-

dat zowel een hoge geluidab-

minerale plafondpanelen hebben

kunnen werken en zo min mo-

Gobain Eurocoustic / Ecophon.

fondpanelen hun intrede deden

sorptie (w = 0,90) als een hoge

door de hoge absorptiewaarde

gelijk gestoord worden door om-

in de bouw is de ontwikkeling

overlangsgeluidsisolatie (>44 dB)

een lagere overlangsgeluidsiso-

gevingsgeluiden. Met de dB pro-

Thermische isolatie

ervan heel snel gegaan. Deze pa-

combineert in 1 paneel.

latie. Door gebruik te maken van

ducten is dat eenvoudig haalbaar

In de bouw wordt minerale wol

nelen zijn verder ontwikkeld en

barrièreschotten is dit probleem

met alleen jet dB plafondpaneel.

reeds geruime tijd gebruikt voor

te verkrijgen voor een uitgebreid

Voor- en nadelen

opgelost. Rockfon is erin geslaagd

thermische isolatie. Door de open

scala aan toepassingen. De meest

De voordelen van zachtminerale

in één paneel zowel de absorptie

structuur van het isolatiemateriaal

toegepaste horizontale plafonds

plafondpanelen zijn:

als de overlangsgeluidsisolatie op

Sam Vroomen

en het hoog geluidsabsorberend

in een grote diversiteit aan afme-

>> een zeer hoge

het hoogste niveau te regelen. De

Manager Technical Service

vermogen ontstond het idee om

tingen, kant-afwerkingen, kleu-

nieuwe dB serie heeft een absorp-

Rockfon B.V.

het product af te werken met een

ren en texturen alsook in verticale

tiewaarde van aw = 0,90 en een

Tel. 0475 – 35 33 83

ten van zachtmineraal plafondpa-

geluidsabsorptie,

>> brandreactie CE A1 (steenwol),

Knallende aanbieding !! Kredietcrisis?

Poppers Technofast doet u een knallend aanbod: Het betreft de Tytrak, “gas-aangedreven nagelmachine voor beton en staal”.

Sierra, topkwaliteit voor een bodemprijs

6x

knal

1 Tytrak 150 GSC + 6.000 nagels € 875,-

(ongeachte welke lengte nagels)

Ervaar het voordeel van de nieuwe

TY150GSC

js epri nd

875.00 VOORWAARDEN   

Gas-aangedreven nagelmachine voor beton en staal

Poppers Technofast NV

www.poppers-technofast.com

le

Nagels naar keuze Franco geleverd 1 jaar garantie


nieuws <

19 > TypischObimex

Investeren en afschrijven in 2009 Nederland verkeert momenteel in een economische crisis. Binnen dit kader heeft de Nederlandse wetgever

deze faciliteit zorgt ervoor dat

er diverse uitzonderingen. Deze

Wanneer bedrijfsmiddelen niet

maatregelen bedacht die ervoor moeten zorgen dat ondernemingen blijven investeren. De door de wetgever

investerende bedrijven minder

stimulerende regeling is niet

versneld mogen worden afge-

bedachte stimulerende maatregel is onderwerp van dit artikel.

belasting dienen te betalen. In

van toepassing voor bedrijfs-

schreven, dan dienen de re-

S. Oosterhuis

het beginsel komen de meeste

middelen die hoofdzakelijk aan

guliere

Bedrijfsmiddelen

bedrijfsmiddelen in aanmer-

derden ter beschikking worden

worden gevolgd. Dit betekent

Ondernemers die in 2009 be-

king voor versnelde afschrij-

gesteld of worden verhuurd.

dat deze bedrijfsmiddelen in

drijfsmiddelen aanschaffen kun-

ving. Zo is de regeling onder

nen deze in twee jaar afschrij-

andere van toepassing op ma-

Daarnaast worden onder an-

ven. Gevolg is dat het resultaat

chines, bestel- en vrachtauto’s,

dere

waarover belasting wordt gehe-

installaties, computers en in-

bouwen, grond-, weg- en

ven gedurende twee jaren lager

ventaris.

waterbouwkundige

wordt. Dit zorgt ervoor dat een

afschrijvingsregels

minimaal 5 jaar moeten worden woningen,

afgeschreven.

bedrijfsgewerken,

Inl.: Berk Accountants

onzuinige personenauto's en

en Belastingadviseurs

onderneming minder belasting

Uitzonderingen

immateriële vaste activa (waar-

Tel. 038 - 425 86 00

dient te betalen.

Inherent aan de fiscaliteit zijn

onder software) uitgezonderd.

www.berk.nl

De bedrijfsmiddelen dienen uiterlijk op 1 januari 2012 in gebruik te worden genomen. Naast deze regeling kunnen de on-

www.obimex.nl

www.typischobimex.nl

dernemingen natuurlijk gebruik blijven maken van de reguliere

berk

investeringsaftrek-faciliteit. Ook

www.obimember.nl

GRAFISCH ONTWERP EN BEGELEIDING VAN > HUISSTIJLEN - VERPAKKINGEN - BROCHURES - WEBSITES P E R I O D I E K E N - A D V E R T E N T I E S - P O S T E R S - P R I J S L I J S T E N - F LY E R S - D R U K W E R K - P R I N T W E R K

Grafisch ontwerp is wat we ademen. Wat we dromen, zien, lezen maar vooral doen! Ambitieus als we zijn mixen we onze ideeën, visies en kennis. Samenspel is het recept . De ingrediënten hier voor zijn: korte lijnen, juiste snelheid en stevige accuratie

Bel met Pim of Raimond of stuur een e-mail en

gegarneerd met frisse nuchterheid en smaakvolle creativiteit .

informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

www.dgsw.nl

Proef onze ambitie en schuif bij ons aan tafel.

te

053 7501 705 | info@dgsw.nl


TypischObimex <

20 > producten en diensten

Innovatie in dwarsprofielen

De TLX-clip van Armstrong is een technisch geavanceerd koppelstuk, dat door zijn bijzondere vorm voor een strakkere en stabielere koppeling zorgt. Het TLXprofiel is zeer sterk, maatvast en gemakkelijk te monteren. TLX

De behoefte van installateurs om in

In de praktijk blijkt dat 90% van de

de bouwpraktijk sneller te kunnen

TLX installatietijd wordt besteed aan

werken staat aan de basis van deze

het op maat maken van dwars-

ontwikkeling. Met de clip kunnen

profielen. De TLX-dwarsprofielen

ze sneller, mooier en beter wer-

zijn snel en gemakkelijk op maat te

ken.

knippen. Er kunnen dus veel meer

Armstrong-017804.jpg

vierkante meters per dag worden

TLX

Sterker TLX Het TLX-dwarsprofiel is veel sterker dan gebruikelijk door de bijzondere samenstelling. Naast de extra stijfheid van het materiaal zorgen

Armstron

gemonteerd. Bovendien zijn de profielen licht qua gewicht. Ze wegen tot 50%

Armstrong-017804.jpg

minder dan gebruikelijke profie-

Armstrong-017807.jpg

Armstron

de dubbele zoom en de dubbele

len. Het TLX-systeem met de TLX-

stitching voor een grotere weer-

clip voldoet aan de hoogste eisen

stand tegen tordering. De TLX-clip TLX TLX

van brandveiligheid. Armstrong

is uiterst stevig verankerd aan het

beschikt voor dit programma over

Armstrong-017834.jpg

Armstron

dwarsprofiel. Deze stabiele ver-

een uitgebreide brandcertificering,

Armstrong-017804.jpg

Armstron

binding maakt het ophangsysteem Armstrong-017804.jpg

die op verzoek ter inzage wordt Armstrong-017807.jpg

bijzonder maatvast.

gegeven. Daarnaast heeft het sy-

Armstrong-017823.jpg

steem een CE-markering volgens

Betere koppeling

Armstrong-017834.jpg EN 13964.

Armstrong-017861.jpg

Armstron

De aangezette clip zorgt voor een stevige en stabiele aansluiting. De koppeling van dwarsprofielen is Armstrong-017804.jpg Armstrong-017804.jpg heel eenvoudig, dankzij

de zand-

Inl.: Armstrong 076 - 521 77 33 Armstrong-017807.jpg Armstrong-017807.jpg www.armstrong.nl

lopervormige sleufgaten. De clip

Armstrong-017834.jpg

geeft bij plaatsing een hoorbare klik. Zo weet de gebruiker altijd

Armstrong-017834.jpg

Armstrong-017823.jpg Armstrong-017823.jpg Armstrong-017892.jpg

Armstrong-017861.jpg

Armstrong-017870.jpg

dat het dwarsprofiel op de juiste manier is bevestigd. Dit geeft altijd een mooie, vlakke, haakse verbin-

Armstrong-017892.jpg

ding. Omdat het systeem zichzelf uitlijnt, bevinden de profielen zich altijd op dezelfde hoogte. Armstrong-017834.jpg Armstrong-017834.jpg

Armstrong-017861.jpg Armstrong-017861.jpg

Armstrong-017870.jpg Armstrong-017870.jpg

Armstrong-017892.jpg

Armstron


nieuws <

Isover isolatie-oplossingen voor thermisch en akoestisch comfort De voordelen van het Isover assortiment • hoge gegarandeerde isolatiewaarde • uitstekende geluidisolerende eigenschappen • eenvoudig en snel te verwerken • brandveilig en duurzaam • veel vierkante meters per verpakking • levering op pallets voor logistiek gemak Isover Soneroll

21 > TypischObimex

Last Minute Risico Analyse De nieuwe VCA-norm 2008/05 is in oktober 2008 verschenen. Deze norm heeft een aantal praktische voordelen. Doordat hij nu veel meer op de werkvloer gericht is, is hij een stuk lichter en aantrekkelijker geworden. Het opvallendste voordeel is dat de toolboxmeeting voor VCA is komen te vervallen. Nieuw is de zogenaamde Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) die vóór aanvang van het werk door de medewerkers moet worden uitgevoerd. Hoewel de LMRA regel ook voor VCA gecertificeerde bedrijven geldt, is de norm grotendeels ongewijzigd gebleven voor hoofdaannemers.

Isover Sonepanel

LMRA’s toezicht wordt gehou-

procedures. Er kunnen zich ech-

den en eventueel bijsturing

ter situaties voordoen waarin

plaatsvindt.

werknemers toch geconfronteerd worden met gevaren, die bij-

Eddy Nieuwhuis Directeur Nieuwhuis Consult

Betrokkenheid

voorbeeld in de voorbereiding

De LMRA wordt door de mede-

over het hoofd zijn gezien of om

werkers zelf uitgevoerd en de

een andere reden op de werkplek

voordelen ervan zijn ook direct

aanwezig zijn. Om deze gevaren

voor hen. Bovenop alle reeds

alsnog te herkennen en gepaste

genomen maatregelen op een

maatregelen te nemen, zelfs op

werkplek is de operationele me-

het laatste moment dat ze ermee

dewerker uiteindelijk zelf het

geconfronteerd worden, is de

beste in staat om over zijn eigen

zogenaamde LMRA beschikbaar.

veiligheid en gezondheid te wa-

Saint-Gobain Isover Benelux B.V. Verkoopkantoor Nederland Stuartweg 1b. Postbus 96, 4130 EB Vianen Telefoon 0347 35 84 00. Fax: 0347 35 84 01 E-mail algemeen: info@isover.nl. E-mail verkoop: verkoop@isover.nl

OOK DAT IS www.isover.nl

www.isover.nl

Een merk van Saint-Gobain

LMRA

ken en een ongeval te voorko-

Geen rompslomp

De Laatste Minuut Risico Analyse

men. Er wordt dus niet begon-

De administratieve lasten bij

(LMRA) is een nieuw begrip in de

nen met het werk of de activiteit

LMRA zijn minimaal. Een LMRA

VCA. Andere omschrijvingen die

als de gevaren niet geëlimineerd

vereist geen papierwerk en dit

gebruikt worden zijn:

zijn en ook de (rest)risico’s niet

onderdeel hoeft alleen bij de

beheerst zijn. Het is beter om

locatiebezoeken geverifieerd te

vooraf nog even zelf na te den-

worden. Om de LMRA in te voe-

ken dan achteraf spijt te hebben

ren en aan de gang te houden

en met de consequenties gecon-

kan gebruik gemaakt worden

fronteerd te worden.

van geplastificeerde kaartjes die

>> start-werkanalyse, >> bezinningsmoment, >> stopmoment. De beste omschrijving zit in de algemeen

“Familiebedrijven kiezen vaak voor Berk. Het voelt een beetje alsof we zelf ook deel uitmaken van zo’n familie.”

bekende

kunnen worden uitgedeeld aan

wijsheid

Een LMRA is dus een pro-actief

werknemers om als geheugen-

‘Bezint eer ge begint!’ De LMRA is

hulpmiddel om incidenten te

steun gebruikt te worden op de

een eenvoudig middel waarmee

voorkomen. De LMRA is ook een

werkplek. Op zo’n LMRA-kaartje

bij aanvang van de werkzaam-

goed hulpmiddel voor werkne-

zijn de stappen van dit denkpro-

heden een laatste controle kan

mers om zich volledig op hun

ces nogmaals weergegeven en

worden uitgevoerd op de veilig-

taak of opdracht te concentre-

uitgedrukt in de vorm van een

heidsaspecten. Het wordt reeds

ren en alle andere zaken even

stoplicht om extra de nadruk te

opgelegd aan verschillende op-

op de achtergrond te parkeren.

leggen op de verschillende stap-

drachtgevers.

Als zij namelijk meerdere zaken

pen.

tegelijk doen, is de kans op fouHet doel van LMRA is het iden-

ten veel groter en dat kan slecht

Om het proces levend te houden

tificeren van gevaren op de

aflopen.

is het belangrijk om er met el-

eigen werkplek en het wegne-

www.berk.nl/familiebedrijven

Berk Accountants en Belastingadviseurs is dé specialist in de begeleiding van familiebedrijven. Bijvoorbeeld bij vraagstukken als bedrijfsopvolging en -overdracht. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om familiebedrijven optimaal te begeleiden. Bent u geïnteresseerd? Bel dan eens met Gerard Holterman of Ronald Hoeksel van onze vestiging in Zwolle: (038) 425 86 00.

kaar over te (blijven) communi-

men van risico’s en gevaarlijke

Bij de dagelijkse handelingen,

ceren. Een leidinggevende vraagt

omstandigheden die tot een

taken en andere activiteiten zijn

ernaar bij zijn werknemers en

incident kunnen leiden. Een

er heel wat gevaren en risico’s,

collega’s delen onderling goede

goede, grondige toelichting is

die verwondingen en ander-

LMRA-ervaringen uit om van el-

nodig voordat de medewer-

soortige incidenten veroorzaken.

kaar te leren.

kers een LMRA toepassen. Dit

Het merendeel van deze risico’s

verhoogt het veiligheidsbe-

kan worden weggenomen of

Inl.: Nieuwhuis Consult

wustzijn. Daarnaast is belang-

beheerst door het toepassen van

Tel. 0541 – 66 10 24

rijk dat op de uitvoering van

werkinstructies en (veiligheids)

www.nieuwhuisconsult.nl

www.obimex.nl

www.typischobimex.nl An Independent Member of Baker Tilly International

www.obimember.nl


TypischObimex <

Informatie

22 > restanten

Omschrijving

levereenheid

voorraad

firma

telefoonnummer

Gyptone point 11

600x600x12,5 (6st/pk)

30pk

Kadak

072-5741342

contactpersoon

U monteert en installeert al jaren gipsplaten, u-profielen, verlichtingsarmaturen of pla-

K. Dapper

Gyptone Casparano

600x600 (forte)

550 platen

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Gyptone point 11

600x600x15 (e15)

13 pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

Enig minpuntje: u bent in de loop

Cortega

600x600x15

6 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

der tijd blijven zitten met steeds

Fine Fissured SL2

300x1800x17

2 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

meer restmateriaal, dat zo lang-

Cirus ML

600x600x15

2 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

zamerhand een grote hoeveel-

Sahara Board

1720x300x17

42pk

Kadak

072-5741342

K. Dapper

heid ruimte in beslag neemt. U

Dune plus microlook

600x600X15

2pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Casa Tegular

600x600

8pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

fond onderdelen bij uw klanten. U doet uw werk goed en uw klanten zijn tevreden.

heeft dat niet weggegooid, want misschien vragen uw klanten nog eens of u toevallig nog een plafondplaatje heeft liggen.

Verkoop uw restanten Bent u zoâ&#x20AC;&#x2122;n verzamelaar? Gooi

Thermofon silver

1200x1200x30

70pk

Obimex bv

0546-455513

B. van Ommen

Feinestratos VT24

600x600

6pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

dat materiaal niet weg, want dat is jammer. U kunt dat beter

Sonar A2

600x600x18

3 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

verkopen, bijvoorbeeld via onze

Dekor E15

600x600x15

4 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

restantenpagina. Wij vermelden

Sonar P

900x900x25

6pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

gratis welke restanten u aan-

Fibral Ocean

600x1200x20

2pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

biedt. Voordelen? U bent van

Opal creme e-24

600x600x20

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

Fibral Ocean

600x600x20

1pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

Fibral zwart A-15

600x600x20mm

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

Fibral Zwart

1200x1200x25

4pk

Harmsen Zevenaar

06-22424561

H. Harmsen

uw oude voorraad af, die in een hoekje stof ligt te verzamelen en u maakt er anderen blij mee. En als u zelf op zoek bent naar

dan profiel dat niet meer wordt gemaakt? Er is een grote kans

Hygiene Advance

600x1200x20

1 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

dat een ander bedrijf dat in een

Advantage E24

600x600x15

1 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

hoekje heeft liggen en dat u dat

Focus E24

600x600x20

1 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

toevallig aantreft op onze restan-

Focus E15

1200x1200x20

2 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

tenpagina.

Gedina E24

600x600

8 pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Combison Solo D

600x600

6 pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Focus E24

600x600

5 pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Hygiene Advance

600x1200

3pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Kijk op www.typischobimex, vul de bon in en mail deze vervolgens naar ons toe. In het volgende nummer van Typisch Obimex

kunnen duizenden collegaâ&#x20AC;&#x2122;s leCosmos N inleg

600x1200x15

2 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

Sternbild K1 verdekt

600x600x15

24 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

Overigens kunt u op www.typi-

Sternbild K3 inleg

300x1800x15

25 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

schobimex.nl het meest actuele

Cirrus 75 tegular

600x600x15

12 pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

aanbod van restanten bekijken.

zen welke producten u aanbiedt.

Altes Boreal

600x600x25

4 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

Minerval Lux CF

600x600x15

2 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

Tonga Blanc

600x1200x25

1 pk

WDS Afbouw

0318-477080

T. Jacobsen

Atrium

600x600x20

10 pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

C en U profielen U-150 4000mm

U-150

46st

Ceran International

06-14444958

M. Ceran

C-150 1800mm

C-150

85st

Ceran International

06-14444958

M. Ceran

C-150 2730mm

C-150

120st

Ceran International

06-14444958

M. Ceran

C-150 2600mm

C-150

38st

Ceran International

06-14444958

M. Ceran

C-150 3800mm

C-150

30st

Ceran International

06-14444958

M. Ceran

inleg lichtblauw

600x600

60st

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Olympia microlook

600x600

2 pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Clastone doorzak

600x600

4 pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Doordraaikoz. Met dubbele deuren

2x 930x2315

1st

Brewie

06-21564199

S. Wieskamp

Plan Plaza

600x600

6 pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Diversen

het meest actuele aanbod van restanten bekijken > www.typischobimex.nl


sport <

23 > TypischObimex

Jurjen Uitterdijk

Nieuw seizoen, steviger concurrentie De paasrace op het circuit van Assen, de eerste race van het seizoen in de ONK Supersport 600 cc klasse zit erop voor motorcoureur Jurjen Uitterdijk. Dat er dit jaar veel meer concurrenten op de loer liggen voor een podiumplek heeft hij gemerkt. Hij sloot de eerste race af met een 8e plaats. “Het was een mooie race, hoewel

Snel

Tijdens de wedstrijd vertrok Uitterdijk

Aanzien

het er van tevoren anders leek te

Zaterdag waren de kwalificaties

vanaf de 4e startrij. “Dat is geen al te

De concurrentie is steviger dan vorig

gaan. Op donderdag, tijdens de

voor de race op 2e Paasdag. “Die

beste uitgangspositie, want dan loop

jaar, onder meer omdat er coureurs

vrije trainingsdag, ben ik zwaar

verliepen iets minder goed. Mijn

je in de 1 bocht bijna vast. Daarom

bij zitten die de races in de Supers-

gecrasht, omdat mijn voorband

tijd was redelijk, maar de concur-

ben ik blij, dat het toch gelukt is om

port 600 klasse gebruiken om zich

nog te koud was. Ik was op het

rentie reed vreselijk hard. Zij gingen

als 8 te eindigen. Na de kwalificaties

voor te bereiden op hun EK en WK.

circuit de nieuwe Dunlop ban-

meteen snel naar voren. De tijden

leek de situatie niet zo rooskleurig,

“Kortom een zwaar veld, maar dat

den aan het testen, maar wilde

tijdens deze training waren sneller

maar ik wist dat verbetering van mijn

is juist positief, want hierdoor krijgt

blijkbaar te veel. Zelf had ik geen

dan vorig jaar.

positie erin zat. En ik heb de race lek-

onze klasse meer aanzien.”

e

e

blessure, maar de motor had wel

e

Ik finishte als 15 op 3 seconden,

ker agressief kunnen rijden.” Ook qua

schade opgelopen. Wij konden die

wat een grote achterstand bete-

tijd ging het een stuk beter dan tijdens

Belangstellenden die een race van

niet in Assen repareren en hebben

kent. Tijdens de 2e training ging de

de training. “Het gat van 3 sec. tijdens

Uitterdijk willen bijwonen, kunnen

dat thuis moeten doen. Vrijdag

motor opnieuw kapot, de span-

de training heb ik teruggebracht naar

de bon invullen en opsturen. “Half

reden we 2 trainingen. Die verlie-

ningsregelaar deze keer. Dus dat

1 sec. De Dunlop banden zijn een

mei rijden we weer in het Gelderse

pen vrij goed, maar ik was wel iets

was pech, want hierdoor kon ik

aanwinst. In een wedstrijd van 14

Hengelo. Dat is altijd spectaculair

voorzichtiger in de bocht waarin ik

mijn tijd niet verbeteren om een

ronden finishte ik er 10 seconden

voor het publiek, omdat de straten

onderuit ben gegaan.”

betere startpositie te krijgen.”

sneller mee dan vorig jaar.”

zo smal zijn.”

Ja, ik wil graag een race bijwonen Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Adres: Postcode / Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Stuur deze bon ingevuld retour naar typisch Obimex en het raceteam van Obimex neemt contact met u op. Obimex Raceteam, Twentepoort-West 39, 7609 RD Almelo.


obimex20% gratis! aktie • AKTIE • AKTIE • A profiteer nu van de

Obimex uit Almelo is dé groothandel op het

spectaculaire

gebied van plafonds, wanden en verlichting.

kortingen op diverse

voegproducten • • •

Van 1 april t/m 30 juni 2009 bieden wij u een spectaculaire korting op diverse voegproducten. Bij afname van 5 zakken of emmers, betaalt u er slechts 4! De aktie geldt voor de volgende producten:

Wat u nodig heeft kunnen wij snel en voordelig leveren, hiermee proberen wij u duidelijk te maken dat service, kwaliteit en leveringssnelheid van de bekende merken en de meest gangbare producten voor plafonds, wanden en verlichting voor afbouwbedrijven van essentieel belang zijn.

Obimex profileert zich door een compleet Artikel

Inhoud

leveringsprogramma en speelt in op de toenemende

Jointcompound plus 3

18,5 l

vraag naar kwaliteit en esthetisch hoogwaardige producten. Naast eigen productie van aluminium systeemwanden, de zogeheten Obiwand, is Obimex constant bezig nieuwe producten te ontwikkelen en te genereren om haar klanten optimaal van

Artikel

Inhoud

Pregylys 15 pr

25 kg

Pregylys 25 pr

10 kg

Pregylys 35 pr

25 kg

dienst te kunnen zijn.

Het Obimex verkoopteam heeft de benodigde vakkennis voor vakkenners in huis om een juist individueel advies te geven op het gebied van plafonds, wanden en verlichting.

Artikel

Inhoud

JointFiller 45

5 kg

JointFiller 120

25 kg

JointFiller Vario

5 kg

Ook voor levering van volle pallets!

5 pallets halen = 4 pallets betalen! Deze aktie is niet geldig in combinatie met andere akties en/of speciale projectprijzen voor de in deze leaflet genoemde producten. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopmedewerkers:

Maikel Eshuis, verkoop binnendienst Thomas Kupschus, verkoop buitendienst

0546 - 45 55 13 06 - 22 97 81 40

Deze aktie geldt alleen voor plafond- en wandmontage bedrijven en gespecialiseerde gipskarton afwerkers.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl

TYPISCH OBIMEX MEI 2009  

TYPISCH OBIMEX MEI 2009

TYPISCH OBIMEX MEI 2009  

TYPISCH OBIMEX MEI 2009

Advertisement