Page 1

15 De Medewerker

6 - 9 Thema

Invloed crisis op afbouwsector

Hans van Bezouw, hoofd verkoop binnendienst Benelux en Duitsland bij Armstrong

21 Producten & Diensten

31 The Big Bulls

Leveranciers geven meer informatie over hun programma

Almelose rugbyclub in finale Nationale Beker II competitie

18 Het Project Metalstud wanden

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

Nummer 1

Herstel afbouwsector pas in 2014

> Juni 2012

JUNI 2012

Na een herstel in 2011 neemt de productie en werkgelegenheid in de afbouwsector dit jaar af. Volgend jaar blijft de productie op dit niveau steken. Pas vanaf 2014 is sprake van een stevig herstel van gemiddeld 4% per jaar over de periode 2014-2017. Dit staat in het rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 - 2017’, dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onlangs heeft gepubliceerd. Het EIB voert ieder jaar in opdracht

productie opnieuw af. De afbouw

bedrijven met 5%. Bedrijven met

van Bedrijfschap Afbouw en Savantis

bereikt dit jaar het dieptepunt. De

personeelsleden in dienst (-5½%)

een onderzoek uit naar economische

productie daalt met 4%. De krimp

worden hierbij harder getroffen

trends en ontwikkelingen in de af-

geldt zowel voor woningbouw als

dan zzp’ers (-2½%). Met een be-

bouwbranche. Het EIB voert ieder

utiliteitsbouw. Volgend jaar blijft de

scheiden groei van ½% wordt de

jaar in opdracht van Bedrijfschap Af-

productie op dit niveau steken. Her-

situatie in 2013 nauwelijks beter.

bouw en Savantis een onderzoek uit

stel volgt pas vanaf 2014. Door de Eu-

Vooral zzp’ers zullen hiervan pro-

naar economische trends en ontwik-

ropese schuldencrisis zet het herstel

fiteren.

kelingen in de afbouwbranche.

twee jaar laten in dan aan het begin van de crisis werd ingeschat.

In het rapport gaat het EIB in op

Voor de komende vijf jaar verwacht het EIB dat de geringere vraag naar

ontwikkelingen en verwachtingen

Het beeld voor de werkgelegen-

nieuwbouw op het gebied van de

in relatie tot de productie, werkge-

heid in de afbouwsector is ook niet

utiliteitsbouw een drukkend effect

legenheid en bedrijfseconomische

rooskleurig. In 2009 en 2010 nam de

zal hebben op het herstel van de

structuur van de hele afbouwsector.

werkgelegenheid in navolging van

plafond- en wandbranche. Verder

Het nieuwste onderzoek beschrijft de

de productiedaling fors af. Ook vorig

zal er ook sprake zijn van geringere

resultaten van de afgelopen jaren en

jaar daalde de werkgelegenheid met

investeringen door lagere overhe-

de verwachtingen voor de komende

2%. In dit jaar zal de werkgelegen-

den vanwege de budgettaire druk

in loondienst bij bedrijven neemt

montagebranche over een periode

nomen door algemene bouwbe-

vijf jaar, zowel sectorbreed als per

heid naar verwachting met 1½%

om te bezuinigen.

dan nog verder af, terwijl er dan

van 10 jaar (2008-2017) achterblij-

drijven. Ook het verschuiven van

branche.

verminderen en in 2013 met nog

wel al een groeiende vraag naar

ven in vergelijking met de hele

bouwactiviteiten naar de voorfase

De werkgelegenheid zal op termijn

uitzendkrachten en gedetacheer-

afbouw- en de totale bouwsector.

biedt mogelijkheden.

weer groeien. In 2011 daalde deze

den te zien zal zijn. Vanaf 2014

eens ½%.

Afbouwsector Wand- en plafondmontagebranche

met 1½%. Vooral voor zzp’ers nam

neemt vooral de vraag naar uit-

Ondanks de economische omstan-

Een exemplaar van het rapport is

sector nam in 2011 met 2½% toe. Dit

de werkgelegenheid af. Dit jaar

zendkrachten en de werkgelegen-

digheden ziet het EIB ook kansen

te verkrijgen bij het EIB en Bedrijf-

herstel is bescheiden na de sterke

Ook de wand- en plafondmonta-

zal de werkgelegenheid op het

heid voor zzp’ers weer toe.

voor de plafond- en wandbran-

schap Afbouw.

daling van 20% in de jaren 2009

gesector profiteerde van de ople-

dieptepunt belanden en opnieuw

en 2010. De groei werd in de eerste

ving in 2011. De omzet steeg 3% tot €

1½% krimpen. Ook in 2013 zal de

Kansen

ductaanbod te verbreden of door

Inl.: Bedrijfschap Afbouw

helft van het jaar gerealiseerd. Vanaf

919 miljoen. Dit jaar daalt de totale

werkgelegenheid nog licht verder

Over het geheel genomen zal het

in de toekomst werkzaamheden

Tel. 070 – 33 66 500

de tweede helft van 2011 nam de

omzet van de wand- en plafond-

dalen. Het aantal personeelsleden

volume in de plafond- en wand-

te gaan uitvoeren die zijn overge-

www.bedrijfschapafbouw.nl

Producten & diensten

Het Project

De totale productie van de afbouw-

Nieuws

che. Bijvoorbeeld door het pro-

Thema

Natte afbouw

Sport


2 > nieuws NOA jaardag plafond & wand 2012 op 5 oktober TypischObimex <

BOUW AGENDA

Ook dit jaar organiseert de NOA

Ook het partnerprogramma vindt

teleurgesteld dat de feestavond

een Jaardag Plafond & Wand.

wederom plaats. Veel partners

niet doorgaat, maar de meesten

“Deze dag krijgt in grote lijnen

(waarvan de meesten dames

vinden de uitloopavond een goed

dezelfde opzet als in 2010”, al-

zijn) werken mee in het bedrijf,

initiatief. Onze leden kunnen het

4-6 september 2012

5 oktober 2012

6-14 oktober 2012

dus Frans van Dijk, secretaris

vooral als het om kleinere be-

waarderen dat wij in tijden waar-

Bouw Relatiedagen

van de hoofdsector Plafond- en

drijven gaat. Wij vinden dat zij

in bedrijven het zwaar hebben,

Evenementenhal Gorinchem

Jaardag Plafond & Wand

BIS Bouwen Immosalon

wandmontage van de NOA. “Het

waardering verdienen voor al

geen geld over de balk smijten.

grote verschil is dat we dit jaar

hun werk.”

Nijkerk

Flanders Expo, België

Tel. 0183 – 68 06 80

Inl.: NOA

Inl.: Artexis Exhibitions nv

Vorig jaar vierde de NOA het

www.evenementenhal.nl/

Tel. 0318 – 52 72 90

Tel. +32 - +32 (0)9 241 93 78

Uitloopavond

10-jarig bestaan, maar ook dit

gorinchem/beurzen/view/130/

www.noa.nl

www.bisbeurs.be

bouw-relatiedagen

geen feestavond, maar een uitloopavond organiseren.”

Inl.: Evenementenhal Gorinchem

De NOA heeft een enquête onder

jaar wordt het een boeiend eve-

De Jaardag vindt op 5 oktober

de leden gehouden om te vra-

nement voor de plafond- en

2012 plaats in het Regardz Event

gen of zij een feestavond of een

wandmontagesector. “Ieder jaar

Center in Nijkerk. Het programma

uitloopavond wilden. Van Dijk:

is er meer belangstelling, dus we

is opgezet volgens het beproefde

“Deze vraag hebben wij aan onze

verwachten in oktober honder-

schema. Wij organiseren op deze

leden gesteld, omdat we midden

den bezoekers. We willen onze

dag de jaarlijkse ledenvergade-

in een recessie zitten. Onze ver-

leden oproepen om 5 oktober

ring, waar altijd veel belang-

eniging wil het goede voorbeeld

2012 alvast in de agenda te zetten

stelling voor bestaat. Daarnaast

geven en een feestavond kost

en hun brievenbus in de gaten

9-11 oktober 2012

6-8 november 2012

10 november 2012

vormt de contact- en informa-

aanzienlijk meer dan een uit-

te houden voor meer informatie.

Dag van de afwerking

loopavond.”

Iedereen die deze dag wil bezoe-

Bouw Relatiedagen Hardenberg

Bouw Compleet Venray

tiebeurs een prominent onder-

Evenementenhal Venray

de ‘Kelders van Cureghem’ in

ken, verzoeken wij om de uitno-

Evenementenhal Hardenberg

Inl.: Evenementenhal Venray

Anderlecht, België

aantal aanmeldingen verloopt

Maar liefst 80% van onze leden

diging in te vullen en tijdig naar

Inl.: Evenementenhal

Tel. 0478 – 51 97 90

Inl.: BEWAP

voorspoedig, er hebben zich al

heeft voor de uitloopavond ge-

ons op te sturen. Wij willen van

Hardenberg

www.evenementenhal.nl/

www.dagvandeafwerking.be/

31 standhouders aangemeld. In

stemd, die tot 22.00 uur duurt.

tevoren namelijk graag weten

Tel. 0 523 - 28 98 98

venray/beurzen/view/124/bouw-

index.html

totaal is er ruimte voor 42 deel-

Bezoekers kunnen dan iets drin-

hoeveel mensen er komen.”

www.evenementenhal.nl/

compleet

nemers, dus er zijn nog een

ken op het plein en met elkaar

paar plaatsen beschikbaar. Wie

praten. “We hebben op deze

Inl.: NOA

daarvoor interesse heeft, moet

beslissing al veel positieve reac-

Tel. 0318 – 52 72 90

zich wel haasten, want vol=vol.

ties ontvangen. Een enkeling is

www.noa.nl

deel van het programma. “Het

prijzen

hardenberg/beurzen/view/135/ bouw-relatiedagen

(Bron: Vraag en Aanbod / 12 juni 2012)

Prijzen kunststof

Prijzen staal [in € per 100 kg]

(gangbare kunststoffen in € per ton] Per levering in silowagen

LDPE film

prime/virgin

regranulaat

maalgoed

1.240

920

470

Plaatstaal Koudgewalst DC01

132

S235JRG2

143

LLDPE film

1.200

-

-

HDPE extr

1.280

880

520

HDPE spuitgiet

1.280

950

790

PP homo

1.280

1.050

750

PP copol

1.320

1.120

840

Plaatstaal Warmgewalst, DD11

PVC

1.000

-

200

Strekmetaal gevlakt

194

PS helder

1.450

-

1050

DD11 strekmetaal, 51 x 23

183

PS slagvast

1.570

1.320

1050

DD11 strekmetaal, 51 x 27

201

Prijzen metaal

Plaatstaal Warmgewalst, S235JR

[Slotnoteringen London Metal Exchange (LME) in US$ per ton]

Strekmetaal, 51 x 23

385

Strekmetaal, 51 x 27

491

Aankoopwaarde US$ op 12 juni 2012: Verkoopwaarde US$ op 12 juni 2012:

Antislip

271

Vierkant perforatie

339

€ 1,170900 € 1,380700

DC01 Vierkant perforatie tot 1,00 mm:

161

DC01 Vierkant perforatie vanaf 1,00 mm:

139

4 juni

11 juni

+/-

DC01 Rond perforatie tot 1,00 mm:

145

Loco

1.937

1.944

7

Loco

16025

16815

790

DC01 Rond perforatie vanaf 1,00 mm: 1

126

3-mnds

1.973

1.973

0

3-mnds

16100

17325

1225

DC01 Strekmetaal Geperforeerd

163

Koper

+/-

Alum

4 juni

11 juni

+/-

Nikkel

Tin

Loco

7364

7396

32

Loco

19805

19875

70

Plaatstaal

3-mnds

7632

7420

58

3-mnds

19395

19505

110

Elektrolytisch verzinkt

146

Kwaliteit DC01 + ZE2525-A volgens EN 10 152. (vh) St 12 ZE 25/25-03 Lood

Sendzimir verzinkt

Zink

Loco

1881

1895

14

Loco

1853

1881

28

3-mnds

1901

1914

13

3-mnds

1891

1891

0

164

Kwaliteit DX51D + 7275NA-C volgens EN 10 142 (vh. St 12 ZE 25/25-03)


Column & nieuws <

3 > TypischObimex

Op je geld zitten

colofon Typisch Obimex is een uitgave van: Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo

Alle huidige investeringen stilleggen, nieuwe investeringen uitstel-

uitgaven spelen nu een rol en

len, herinvesteringen doorschuiven en zuinig zijn op je geld. Dat

kunnen mede bepalen of een

lijkt het motto voor de afbouwsector. De komende twee jaar wor-

bedrijf de crisis overleeft.

Telefoon: 0546 â&#x20AC;&#x201C; 45 55 13 Telefax: 0546 â&#x20AC;&#x201C; 45 56 08

den bijzonder spannend. Velen van ons, inclusief ikzelf, verwachtten in 2010 dat 2012 een jaar van voorzichtig herstel zou worden.

Hoe de afbouwsector er over

Het tegendeel is echter het geval. Veel (onder)aannemers hebben

twee jaar uitziet, vind ik moei-

het niet gered en zijn helaas failliet gegaan of verkeren in ernstige

lijk te bepalen. Dat de markt

moeilijkheden. Nog meer faillissementen zullen hoogstwaarschijn-

anders is dan nu, dat lijkt ze-

lijk volgen.

ker. Er komt veel vraag terug

E-mail: verkoop@typischobimex.nl Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers

naar de markt vanwege de onDe overheid heeft alle inves-

niet genoeg. Zorg er ook voor

verhoopte faillissementen van

teringen op een laag pitje ge-

dat u goed op de hoogte blijft

aannemers, andere klanten

zet en de bankensector staat

van de kredietwaardigheid en

en helaas ook van plafond-

op het punt om het woning-

het betalingsgedrag van klan-

en

bouwverenigingen aanzienlijk

ten en relaties. Maak goede en

Dit effect is overigens al volop

moeilijker te maken om krediet

duidelijke afspraken, leg deze

zichtbaar, want dit is nu al een

te krijgen. Het algemeen ver-

vast in opdrachtbevestigin-

feit.

wachte herstel blijft uit. Het

gen en laat u nooit verleiden

zou dan ook zo maar kunnen,

om zomaar van deze afspra-

Mijn mening is dat als bedrij-

dat onze sector na de bouwvak

ken af te zien. Bevestig al het

ven nu op hun geld blijven

20-30% minder omzet zal re-

meerwerk tijdens een lopende

zitten, hun klanten en relaties

aliseren in vergelijking met de

opdracht. Ga de eventuele dis-

controleren en ervoor zorgen

eerste helft van 2012.

cussie hierover aan voordat u

dat zij zich houden aan ge-

Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 15 21 claterveer@hotmail.com

wandmontagebedrijven.

aan het meerwerk begint. Als

maakte afspraken, ze straks

Advies

dit namelijk al is afgerond,

kunnen profiteren van de

Het advies voor afbouwbedrij-

dan ligt het voordeel bij uw

vraag die terugkomt vanuit de

ven is de komende jaren heel

klant of relatie. En als laat-

markt.

goed op het geld te zitten, nu

ste: houd nu meer dan ooit

meer dan in de periode 2008-

uw kosten goed in de gaten

Michel Verweg

2011. De in- en uitgaven nauw-

en denk heel goed na voor-

Directeur

lettend in de gaten houden is

dat u geld uitgeeft. Ook kleine

Obimex b.v.

Vormgeving: Studio DWF, Enschede Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Wel/geen hoger btw-tarief Het btw-tarief gaat omhoog,

vering als leidend. Hou hiermee

althans, dat is de bedoeling.

dus rekening, ook bij het opstel-

De verhoging betreft alleen het

len van facturen.

teren van het huidige tarief.

Wel/niet Of de verhoging daadwerkelijk

tarief van 19%, dat per 1 oktober 2012 naar 21% gaat. Het lage

Voor

prestaties,

doorgaat, is onbekend. Twee af-

tarief blijft 6%. In het Lenteak-

waarbij goederen of diensten zo-

spraken uit het Lenteakkoord zijn

koord zijn hierover afspraken

wel voor als na 1 oktober zijn ge-

ondertussen al van tafel geveegd.

gemaakt.

leverd, kan de btw gesplitst bere-

Zowel de afschaffing van de hypo-

kend worden. Tot 1 oktober wordt

theekrenteaftrek voor aflossings-

Voor het sturen van business-to-

dan 19% btw berekend over de

vrije hypotheken als het belasten

business offertes maakt de ver-

geleverde goederen en diensten

van de reiskostenvergoeding gaan

hoging weinig uit. Immers: prijs-

en vanaf 1 oktober dus 21%.

voorlopig niet door.

worden verstuurd. Dat ligt anders

Er valt voor doortastende on-

Of dit ook gaat gebeuren met de

voor business-to-consumer of-

dernemers misschien nog winst

voorgenomen

fertes en prijsopgaven. Hierin

te behalen uit de verhoging,

is ongewis. De kans dat de btw

moet altijd een aanbod inclusief

door hun klanten erop te wijzen

omhoog gaat, lijkt vrij groot te

btw worden gedaan. Het is dus

dat het btw-tarief gaat stijgen.

zijn, want het is een gemakkelijke

zaak van tevoren te bedenken

Hierdoor

opdrachten

manier om meer belastinggeld

of een product of dienst voor of

wellicht naar voren worden ge-

te innen. Echter, de Eerste en de

vanaf 1 oktober wordt geleverd.

haald. Klanten die tijdig in zee

Tweede Kamer moeten zich hier

Hierbij geldt de datum van le-

gaan, kunnen nog dan nog profi-

nog over uitspreken.

doorlopende

opgaven mogen exclusief btw

Kranten

|

kunnen

Drukwerk

|

btw-verhoging

Relatiegeschenken

www.dwfpublishing.nl

|

Websites


TypischObimex <

4 > producten & diensten

Akoestisch plafondeiland met verfijnd design Moderne bouwstijlen maken vaak voornamelijk gebruik van

lithische kanten creëert men de

harde materialen, zoals glas, staal en beton. Vaak vervult het

indruk van een zwevend eiland.

beton tevens de functie van verwarmings- of koeloppervlak.

De plafondeilanden worden aan

Hierdoor is er nog maar een klein oppervlak over voor akoes-

vier kabeltjes opgehangen. Het

tische doeleinden. Dit is dikwijls onvoldoende om de ruimte

ophangsysteem maakt het mo-

akoestisch optimaal af te stemmen op de functie.

gelijk het plafondeiland snel en nauwkeurig te monteren en in de

Om de nagalmtijd met een mi-

oplossing om design met akoes-

nimale inzet van materiaal en

tiek te verbinden.

middelen effectief te verminde-

juiste stand te brengen. Het productengamma biedt zowel

ren vormt Thermatex Sonic Ele-

Thermatex Sonic Element is een

concave en convexe, als vlakke

ment van Knauf AMF Plafonds

akoestisch plafondeiland bekleed

elementen. De regelbare ophan-

een uitstekend hulpmiddel. Dit

met een mineraal vlies dat geen

ging met roestvrij stalen draden

plafondeiland wordt gekenmerkt

kaderprofiel nodig heeft. AMF

maakt een individuele regeling

door een verfijnde vormgeving.

Thermatex biedt, in combinatie

van de hoogte op maat mogelijk.

Daarom vindt de toepassing ervan

met het speciale vliesoppervlak

Kortom, Thermatex Sonic maakt

vooral plaats in hoogwaardige ar-

van de Acoustic Range, een maxi-

optimaal gebruik van het plafond.

chitectonische omgevingen, zoals

male geluidsabsorptie.

lobby’s, recepties, restaurants en

Inl.: Knauf AMF Plafonds

moderne kantoorgebouwen. Het

Door de verdekte bevestigings-

Tel.: 013 – 503 03 35

plafondeiland biedt de optimale

punten en de kaderloze mono-

www.amfceilings.com

Alpina OP: de nieuwe generatie systeemplafonds

Persoonlijk dessin voor projecten met Wallhalla Wallcovering Wallhalla van BN-Wallcoverings biedt opdrachtgevers, aannemers

gen op www.bndigital.nl. Voor

en architecten de mogelijkheid om hun project een heel eigen

meer informatie over Wallhalla

Armstrong Plafonds is voort-

signatuur te geven. Deze serie biedt een uitgebreid scala aan mo-

Wallcovering kunnen belang-

durend in ontwikkeling. De

gelijkheden op het gebied van wandbekleding: van robuust tot

stellenden ook contact opnemen

nieuwe

modern of van wit tot kleurrijk.

met de verkoopafdeling.

generatie

systeem-

plafonds combineert met de innovatieve Open Plan (OP)-

De designstudio van BN Inter-

bij de keuze voor een specifiek

technologie de beste eigen-

national zet ideeën om in een

ontwerp.

schappen van harde en zachte

projectwandbekleding. Wat de

minerale plafondtegels. Dus

inspiratiebron ook is en op wel-

sterke tegels met een hoge

ke wijze dit ook moet worden

densiteit die zeer goed geluid

vertaald: vrijwel ieder dessin is

absorberen en isoleren, maar

weer te geven. De wallcoverings bieden niet alleen een uniek

nauwelijks vervuilen. relatief goede overlangsgeluid-

gebied van brandveiligheid. De

dessin. Ze bieden ook goede

De series Perla OP, Ultima OP

isolatie. Dat maakt de innova-

tegels zijn eenvoudig schoon te

eigenschappen, zo zijn de wall-

en Sierra OP zetten een nieuwe

tieve OP-plafondsystemen tot

houden. Als randafwerkingen

coverings krasvast, afborstelbaar

norm

voor

systeemplafonds

een uitstekende oplossing voor

zijn Board, Tegular en MicroLook

en lichtecht. Wat het design be-

neer, waarin akoestiek, esthe-

moderne

mogelijk.

treft: de sky is echt de limit.

tiek en duurzaamheid op su-

grote lichtpartijen en veelal

blieme wijze zijn geïntegreerd.

harde materialen zijn toege-

Alpina

48 dessins

Alpina OP is een economische

past. OP-plafondtegels dragen

Naast Alpina OP is ook Alpina

Behalve een persoonlijk des-

variant op deze nieuwe genera-

ook actief bij aan de verbetering

leverbaar. Dit is een mooi, wit

sin levert BN ook de Wallhalla

tie plafonds.

van de luchtkwaliteit. De hoge

plafondsysteem met een goede

collectie van Feran Thomassen.

gebouwen

waarin

densiteit houdt stof vanuit het

geluidabsorptie (αw = 0,70).

Deze collectie bestaat uit maar

De belangrijkste kenmerken van

plenum tegen en voorkomt het

Door de hoge densiteit heeft

liefst 48 unieke dessins. Daar

Alpina OP zijn:

ongewenste filtereffect. Dankzij

Alpina geen nadelig filtereffect,

kunnen klanten 1:1 gebruik van

• mooie vlakke platen;

een lichtreflectie tot 85% en de

dus wat wit is blijft wit. De Al-

maken. Het is uiteraard ook mo-

• blijvend wit (geen filter-

zeer goede thermische isolatie

pina is ook in de randafwerkin-

gelijk om een dessin naar eigen

effect);

leveren de tegels ook nog een

gen Board, Tegular en MicroLook

inzicht aan te passen. Bijvoor-

• richtingloos vlies;

hoge energieprestatie.

mogelijk.

beeld door te kiezen voor een bepaalde kleurstelling, uitver-

• hoge kwaliteit.

groting, verkleining of een ge-

OP-plafondtegels zijn zoveel

Absorptie en isolatie

mogelijk gemaakt van gerecy-

Inl.: Armstrong

Alpina OP biedt een uitstekende

cled materiaal en hebben een

Tel. 076 – 52 30 200

akoestiek met een geluidab-

lange levensduur. Daarnaast

www.armstrong.nl/plafonds

sorptie αw van 0,90 en een

presteren zij zeer goed op het

spiegeld dessin. De designstudio heeft de nodige ervaring opgedaan met wallcoverings en denkt graag mee

Inl. BN International Tel.: 035 - 524 84 21

De Feran collectie is te bezichti-

www.bninternational.com


OLGA’s App is klaar ... en geeft u direct antwoord op al uw gipsvragen

Wilt u persoonlijk advies of heeft u vragen over de App, volg @OLGA_app op Twitter.

Ik ben OLGA. Uw On-Line-Gips-Adviseur en geef u direct antwoord op ál uw gipsvragen op het gebied van brandwerendheid, vocht, geluidsisolatie en vele andere details. Uw vraag beantwoord ik direct en compleet, inclusief alle technische gegevens,

www.lafargegips.nl 121544_Lafarge_adv_App_me_262x390.indd 1

detailtekeningen en de oplossing in een PDF-module. Download mij nu via de App Store of Google Play Store. Voor meer informatie ga naar www.olga-app.nl. Daar sta ik 24 uur per dag gratis voor u gereed.

UW PARTNER VOOR DE DROGE AFBOUW

05-06-12 15:10


TypischObimex <

6 > thema

thema

Crisis in de bouw

Stabilisatie in 2013, lichte groei in 2014 Dat de toekomst zich niet altijd ontwikkelt, zoals je een of twee

De bouwsector groeide weer. De

nemen, een zeer forse daling,

naar verwachting enkele pro-

jaar eerder dacht, is gebleken. Eind 2010 en begin 2011 zag het

kentering kwam echter halver-

wat ook invloed zal hebben op

centen bedragen.

ernaar uit dat het einde van de crisis voor de (af)bouwsector in

wege 2011. We zitten nu midden

de werkgelegenheid. Naar het

zicht was. Toen dachten velen dat 2012 een jaar van stabilisatie

in een tweede crisis, de zoge-

zich laat aanzien zal er in 2013

Een groot deel van de bedrijven

slaat nieuwe wegen in. De visie

zou worden.

naamde ‘dubbele dip’. Dit jaar

sprake zijn van stabilisatie en

zal dit en volgend jaar heel hard

en verwachtingen van enkele

zal de omzet van de plafond- en

misschien zelfs van een klein

moeten werken om het hoofd

ondernemingen leest u in dit

wandbranche met circa 5% af-

plusje. In 2014 zal de omzetgroei

boven water te houden. En dat

thema.

De eerste helft van 2011 gaf alle

reden voor een positievere kijk.

doen deze ondernemingen ook. De (af)bouwsector werkt hard en

Stimulans moet komen vanuit overheid én afbouwmarkt Dat de afbouwsector het moeilijk heeft is bekend, vooral 2012

kantoren- en woningmarkt zit

wordt voor veel bedrijven een uitdagend jaar. De grote kaalslag

op slot. De hypotheekrenteaf-

binnen de afbouwsector heeft echter al plaatsgevonden. Sinds

trek beperken levert de overheid

het begin van de crisis is de werkgelegenheid met circa 30%

€ 5,5 miljard euro op, maar kost

verminderd. Een belangrijke oorzaak is de gestage afname van

de bouwnijverheid € 2,5 miljard

de bouw van nieuwe woningen. Zo worden er dit jaar 56.000

en 20.000 arbeidsplaatsen. Dat

nieuwe woningen gebouwd.

terwijl de bouwnijverheid al zeer harde klappen heeft gekregen.

Ook 2013 wordt nog een zwaar

renovatie wel opwegen tegen die

Bedrijven en burgers die niet we-

jaar, maar er vindt dan ook stabi-

van nieuwbouw.

ten waar ze aan toe zijn, inves-

lisatie plaats. Vanaf 2014 is er naar

teren echter minder. Wij zijn be-

het zich laat aanzien weer sprake

De utiliteitsbouw kampt met over-

zorgd als de oplossing alleen van

van een lichte opleving. Het Eco-

capaciteit in kantoorpanden. Door

de kant van de bouwnijverheid

nomisch Instituut voor de Bouw

thuiswerk en digitalisering is er

moet komen. Dat lukt niet, ook de

(EIB) heeft een rapport uitgebracht

sprake van structurele overca-

overheid moet haar verantwoor-

over trends en ontwikkelingen in

paciteit. Gebouwen moeten een

delijkheid nemen.

de afbouwbranche (zie cover),

andere functie kunnen krijgen,

waaruit deze trend blijkt.

als daar behoefte aan bestaat.

Maatregelen

Zo zijn er diverse projecten opge-

Enkele maatregelen zijn nodig om

De werkgelegenheid in de af-

start om kantoorruimte geschikt

de markt weer vlot te trekken:

bouwsector loopt dit jaar nog

te maken voor woonruimte. Ook

• maatregelen om de leencapa-

terug, maar er is geen sprake van

de overheid moet nadenken over

citeit van burgers te vergroten

een sterke terugval zoals in 2009

hergebruik van gebouwen. Zij kan

(bijvoorbeeld door pensioen-

en 2010. Toch is de werkgelegen-

daaraan een bijdrage leveren door

fondsen te laten lenen aan

heid met ongeveer 30% afgeno-

bijvoorbeeld bestemmingsplan-

men. Op dit moment vallen 7100

nen te vereenvoudigen en bar-

• de hypotheekrenteaftrek levert

werknemers onder een cao. Dat

rières in beeld te brengen en te

de overheid € 5,5 miljard euro

waren er een paar jaar geleden

slechten.

op, maar kost de bouwnijver-

nemers te laten betalen, betekent

wij op voor de belangen van onze

waarmee wij onze leden onder-

burgers);

heid € 2,5 miljard en 20.000

vooral voor mkb-bedrijven een

leden. Daarvoor voeren we onder

steunen. Daarnaast proberen wij

dat hun aantal daalt. De totale

Het is afwachten met wat voor

arbeidsplaatsen De overheid

enorme

Om

meer een actieve politieke lobby,

ook ontwikkelingen in de markt

omzet in de bedrijfstak afbouw is

plannen een nieuw kabinet komt.

moet de effecten van de hui-

nog maar niet te spreken over de

regelmatig met succes. Zo zijn wij

in beeld te brengen. Wij facilite-

gedaald tot circa € 2,4 miljard aan

De overheid streeft naar duur-

dige voorstellen nog eens goed

verhoging van pensioenpremies.

blij dat het lage btw-tarief voor

ren onze leden onder andere met

omzet, tegen € 3 miljard enkele

zaamheid, innovatie en keten-

bestuderen. Als bijvoorbeeld

Bedrijven kunnen onder de hui-

stukadoors en schilders behouden

begeleiding, laten onderzoeken

jaren geleden.

samenwerking. Fosag-NOA wil

de helft van hypotheken aflos-

dige omstandigheden niet meer

blijft. Eigenlijk moet het lage tarief

uitvoeren en ontwikkelen beleid

in ieder geval dat de overheid de

singsvrij mogen worden afge-

verhogen. Bedrijven hebben na

voor de gehele bouwnijverheid

om de belangen van leden te

Vraag en aanbod

bouwnijverheid steunt en maat-

sloten heeft dat voor de bouw

de afgelopen crisisjaren vrijwel

worden ingevoerd

behartigen. Zo hebben we vorig

De kwantitatieve vraag naar wo-

regelen neemt. De plannen van

positieve gevolgen. Ook vinden

geen vet meer op de botten. Bo-

ningen blijft lineair. Daarvoor

het kabinet om de hypotheek-

wij dat op termijn het bedrag

vendien vinden velen dat er al

Verder proberen we onze leden

in september ‘De Toekomst van

wordt echter onvoldoende gere-

renteaftrek te beperken maakt

van € 2,5 miljard volledig moet

oneerlijke

concurrentieverhou-

op tal van terreinen zo goed mo-

de Afbouw’ gepresenteerd. Hierin

noveerd of nieuw gebouwd. Daar

hypotheken duurder en draagt

worden gecompenseerd

dingen bestaan. Veel zzp’ers wer-

gelijk te ondersteunen. Juridische

zijn aanbevelingen geformuleerd

komt bij dat het aantal traditione-

er zorg voor dat de doorstroming

• huurmarkt, de huurbescher-

ken tegen of zelfs onder de kost-

vragen over onder andere de

met als doel de afbouwmarkt te

le gezinsverbanden afneemt en er

op de woningmarkt nog verder

ming is te ver doorgeschoten.

prijs, bedrijven met vast personeel

CAO,

stimuleren. Wij blijven ons sterk

vergrijzing plaatsvindt, waardoor

wordt beperkt, Het consumenten-

hebben hogere kosten. Wij vinden

sten, Arbo, belastingen proberen

de behoefte aan woningen toe-

vertrouwen daalt en deze situatie

Daarnaast willen wij graag dat

dat de kostprijs eigenlijk omlaag

wij zo goed mogelijk te beant-

neemt. Op dit moment ligt de na-

zorgt voor een drukkend effect op

de overheid rekening houdt met

moet.

woorden. Ook sluiten we collec-

druk niet op nieuwbouw, maar op

de waarde van woningen.

het bedrijfsleven. Het plan om

nog 10.000. Ook voor zzp’ers geldt

renovatie. Het is echter de vraag of de kwaliteit en de kosten van

Investeren is noodzakelijk. De

lastenverzwaring.

jaar tijdens de NOA-Afbouwdag

aannemingsovereenkom-

maken voor de sector.

tieve contracten op bijvoorbeeld

Stichting Fosag-NOA

werkgevers de eerste 6 maanden

Fosag-NOA

het gebied van verzekeringen,

Frank Rohof

de WW-uitkering van hun werk-

Als brancheverenigingen komen

maar ook voor andere producten

Algemeen directeur


thema <

7 > TypischObimex

Inhaalslag nodig voor bouw en renovatie van scholen Terugblikkend constateren wij dat 2011 voor Chicago Metallic

mieën zullen volgend jaar naar

(CMC) over het algemeen een goed jaar was. De renovatiesector

verwachting een voorzichtige groei

deed het goed, we kregen enkele grote overheidsopdrachten en

laten zien. Elke nieuwe tegenslag

de resultaten van onze innovatieve producten waren beter dan

op macro-economisch niveau zal

verwacht.

het herstel echter met enige maanden vertragen.

Binnen de Europese context is

Wat nieuwbouw en renovatie van

Misschien zal de afbouwsector het

CMC minder afhankelijk van de

kantoren betreft, zijn de verwach-

niveau van voor de crisis pas vol-

individuele conjunctuur van be-

tingen niet hooggespannen. Hier

gend decennium weer halen. Op

paalde landen. Spanje doet het

zal relatief weinig behoefte aan

sectorniveau zullen nieuwe ventila-

momenteel erg slecht. Daar staat

zijn. Anders ligt het bij de bouw

tie- en isolatienormen de komende

tegenover dat andere landen,

en renovatie van ziekenhuizen en

jaren de behoefte aan renovatie

waaronder Duitsland, het op-

scholen. Op dit vlak is een belang-

stimuleren.

merkelijk goed doen.

rijke inhaalslag nodig. De budgetten hiervoor zouden van de overheid

Vernieuwing

Marktontwikkelingen

moeten komen, echter met name

2012 is een jaar van verandering.

Of de crisis dit jaar het hoogte-

in Nederland wordt flink bezuinigd.

Halverwege 2012 zwaait algemeen

punt bereikt, is afwachten. Het

De utiliteitsbouw en de kantoren-

directeur Firmin Pieck af. Theo Rik-

macro-economische en politieke

markt zullen het dit jaar nog minder

sen is zijn opvolger, hij heeft om-

speelveld is continu in bewe-

goed doen. Overige sectoren krijgen

vangrijke ervaring in de afbouwsec-

paspoort. Hierdoor kan een pla-

biedt als voordeel dat er tot 50%

de Europese norm in klasse C, maar

ging.

te maken met bevriezing van het

tor opgedaan.

fondmonteur de nodige praktische

minder ophangpunten nodig zijn in

ook materiaal dat beantwoordt aan

ervaring opdoen bij verschillende

vergelijking met lage plenumoplos-

de strengste eisen, klasse D. Uiter-

bedrijven.

singen van klassieke systemen. Met

aard blijven we ook dit jaar innove-

het Infinity eilandkader zijn rechte,

ren, zie hiervoor onze website.

projectaanbod en mogelijk minder Wanneer de onzekerheid toe-

fondsen.

neemt, nemen de consumen-

De behoefte aan (praktisch) opgeleide medewerkers wordt steeds

tenbestedingen af. Dat is geen

Verwachtingen

groter. CMC heeft dit jaar zijn trai-

Enkele producten krijgen dit jaar

convexe en concave vormen te creë-

goede voedingsbodem voor de

Herstel zal pas plaatsvinden als er

ningscentrum vernieuwd en uit-

extra aandacht, bijvoorbeeld Gyp-

ren. Tevens is het productengamma

Chicago Metallic

noodzakelijke groei. Toch is het

sprake is van een begrotingseven-

gebreid. In samenwerking met de

fix: een oplossing voor (gips)pla-

aangepast aan de nieuwe zwem-

Thomas Pacco

belangrijk in moeilijke tijden

wicht, wellicht zien we dit pas in

NOA heeft CMC bovendien de aftrap

fonds met een lage plenumhoogte

badrichtlijn. Wij leveren niet alleen

Sales Division Manager

optimistisch te blijven.

2015. De West-Europese econo-

gegeven voor het nieuwe Afbouw-

en optimale brandprestaties. Gypfix

corrosiewerend materiaal conform

Northern Europe

Actie ondernemen om markt te vergroten Een jaar geleden werd voorspeld dat het economische herstel door

momenteel goed. De overheid

kwaliteit te komen. Ecophon

zou zetten. Dat is niet uitgekomen en heeft twee negatieve ef-

ontwikkelt plannen om de

neemt bijvoorbeeld deel aan

fecten. De hoeveelheid renovatiewerk zal dalen, omdat bedrijven

structuur van de zorgsector te

een

minder snel beslissingen nemen. Op de langere termijn zal ook de

veranderen en dit kan invloed

voor professionele monteurs.

nieuwbouw afnemen, aangezien projecten een langere doorloop-

hebben op het huisvestings-

Doel hiervan is te komen tot

tijd hebben. Het huidige beeld heeft invloed op bouwplannen die

beleid. Hoe precies, is moeilijk

een verdere professionalisering

organisaties bedenken. Daar bovenop komen nog eens de extra

te zeggen. De vergrijzing zal de

en kwalificering van de branche

bezuinigingen uit het Lenteakkoord.

vraag naar zorghuisvesting doen

(zie ook pag. 24).

nieuw

opleidingstraject

toenemen.

Nieuwe producten

Bedrijven kunnen klagen en

en de verwachting is dat door

toezien hoe de omzet terugloopt

fenomenen zoals Het Nieuwe

Het segment scholen biedt on-

Dit jaar introduceren we een

of ze kunnen actie ondernemen

Werken de vraag naar kantoor-

danks de bezuinigingen kansen.

totaalconcept voor klaslokalen.

om door middel van innovatie

ruimte verder zal teruglopen.

Schoolbesturen zijn zich ervan

De basis hiervan is het nieuwe

en vernieuwing de markt te ver-

Nieuwbouw van kantoren zal

bewust dat ze meer in onder-

Master Rigid systeem, dat spe-

groten. Ecophon kiest voor deze

zeer beperkt zijn vanwege de

wijshuisvesting moeten inves-

ciaal voor dit doel is ontwik-

laatste optie. Zo benadrukken

hoge leegstand. Uit onderzoek

teren. Door middel van de PO

keld. De panelen hebben een

we het belang van akoestiek bij

blijkt dat alleen kantoren die

en VO raden (voor primair resp.

versterkt oppervlak, zijn stoot-

eindgebruikers, zoals schoolbe-

huurders iets extra bieden kans

voortgezet onderwijs) lobbyen

bestendig en voldoen aan de

sturen en grote werkgevers. Ook

maken om verhuurd te wor-

zij actief voor meer investerin-

hoge akoestische eisen die een

hebben we diverse innovatieve

den. Wij verwachten dan ook

gen in schoolgebouwen. Eind

leeromgeving stelt.

nieuwe oplossingen gelanceerd,

dat eigenaren van kantoren

mei vond in de Tweede Kamer

zoals het MasterRigid systeem

zullen proberen hun kantoren

een debat plaats over onder-

voor klaslokalen.

aantrekkelijker te maken, bij-

wijshuisvesting, waaruit diverse

voorbeeld door de akoestiek

Kansen

te verbeteren met een nieuw

De situatie op de kantoren-

akoestisch plafond.

markt is moeilijk. Er is al teveel kantoorruimte beschikbaar

Het werk in ziekenhuizen loopt

sing die samen met Philips is

vernieuwd. Deze serie is eind

ontwikkeld. Dit vrij hangende

2011 uitgebreid met nieuwe

Ook nieuw is onze lijn akoesti-

element biedt een alles-in-één

kleuren, expressieve patronen

sche panelen voor directe be-

oplossing, speciaal voor gebou-

en passende randprofielen.

veelbelovende ideeën naar vo-

vestiging aan het bouwkundige

wen waarin betonkernactive-

ren kwamen.

plafond door middel van lijmen

ring is toegepast.

of schroeven. Een ander nieuw

Ecophon

Kennis en kennisdeling zijn

product is Soundlight Comfort,

Verder zijn onze Wall Panel

Joeri Decae

essentieel om tot een goede

de ‘akoestiek & licht’ oplos-

akoestische

Business Unit Manager

wandoplossingen


TypischObimex <

8>

thema

thema vervolg

Crisis in de bouw

Kijk verder dan vandaag, denk ook na over 2020 De dubbele dip in de economie is ook in de bouwsector terug te zien.

over bijvoorbeeld de pensioenen,

lemma oplevert. Financiering heeft

De jaren 2009 en 2010 lieten een terugval noteren. In 2011 werd ech-

de koopkracht en de huizenprijs.

effect op de markt, echter de markt

ter een plus van 4,5% gerealiseerd. Voor 2012 stevenen we opnieuw af op een min, waarschijnlijk -2% voor de hele sector.

heeft ook effect op het tot stand Nieuwbouw zal nog enige tijd on-

komen van financiering.

der druk blijven. Dat is trouwens De groei in 2011 had te maken

factoren af. Daarom wordt gekeken

relatief goed nieuws voor bouw-

2020

met een relatief goed 1e kwar-

naar de verschillende mogelijke

bedrijven die actief zijn in ‘herstel,

De bouwsector heeft een sterke fo-

taal, vooral vanwege het gunstige

scenario’s en de kansen voor be-

onderhoud en renovatie’. Verder

cus op de korte termijn, maar moet

bouw-weer. De positieve stem-

drijven op individuele basis.

zal er meer sprake zijn van herbe-

ook kijken naar de wat langere ter-

stemming van kantoren, maar ook

mijn om de richting van het bedrijf

ming hield aan tot juli 2011. De resultaten voor de bouwsector zullen

Maatregelen

winkels. Binnen deze vastgoed

te kunnen bepalen. Na 2020 zijn

dit jaar slechter zijn in vergelijking

De overheid heeft de afgelopen

categorieën is een toename van de

er nieuwe kansen voor de bouw-

met de Nederlandse economie in

jaren veel maatregelen getroffen

leegstand te verwachten. Beleggers

sector. Vanwege demografische

zijn geheel. Voor 2013 verwacht ING

die (tijdelijk) effect hadden, zoals

willen investeren om de waarde

wijzigingen verandert de vraag. De

een kleinere min: -1,5%. Afhanke-

de btw-verlaging. Het verlagen

en exploitatiemogelijkheden van

techniek is verder ontwikkeld en er

lijk van een groot aantal factoren

van de overdrachtsbelasting heeft

het bezit te bevorderen. Panden

zijn meer online mogelijkheden.

kan 2014 het eerste jaar met voor-

daarentegen nauwelijks effect ge-

ombouwen tot hotel, studenten-

Verder zal ook duurzaamheid van-

zichtig herstel worden.

had. Demissionair minister Spies

huisvesting of woningen is soms

zelfsprekend zijn. Individuele be-

(Binnenlandse Zaken) heeft een

een mogelijkheid. Slopen en ver-

drijven moeten deze ontwikkelin-

ING monitort de economische

bouwteam opgericht dat aan-

volgens nieuwbouw is een laatste

gen scherp in de gaten houden en

ontwikkelingen en volgt klanten

bevelingen doet om de sector te

optie. Dit vergt in veel gevallen een

doen er goed aan hun bedrijfsmo-

nauwgezet, dit geldt ook voor de

hervormen en dat de kansen voor

forsere investering.

del hierop aan te passen. Nu is al te

bouwsector. Tot nog toe kon de

innovatie in beeld brengt.

zien dat bedrijven die een paar jaar Financiering is ingewikkelder dan

geleden inspeelden op trends het

(onder

De bouw heeft last van vraaguitval,

enkele jaren geleden, omdat reke-

nu gemakkelijker hebben. Onder-

meer woningbouw) wordt sinds

omdat bedrijven en consumenten

ning moet worden gehouden met

nemers die rekening houden met

2011 echter minder opgestart. ING

nauwelijks bereid zijn om te inves-

waardeontwikkeling, betaalbaar-

de toekomst denken na over dat

wat de markt vraagt. Het is een

probeert samen met haar klanten

teren en te besteden. Het kabinet

heid, voorspelbaarheid van kas-

wat ze echt kunnen toevoegen en

kwestie van en-en. Succesvolle

ING Nederland

vooruit te kijken. Voor bouwbe-

kan een bijdrage leveren aan het

stromen en huurcontracten met

ook kunnen uitvoeren.

bedrijven doen niet alleen van-

Jan van der Doelen

drijven is prognosticeren echter

herstel van vertrouwen van onder-

steeds kortere looptijden. Banken

daag wat ze kunnen, maar weten

Senior Sectormanager

ingewikkeld, want ontwikkelin-

nemers en consumenten. Het pro-

hebben baat bij een stabielere

Ondertussen moeten ondernemers

ook waar ze over 5 jaar willen zijn

Bouw, Onroerend Goed &

gen hangen van veel verschillende

bleem is dat er veel onzekerheid is

markt dan we nu zien, wat een di-

niet vergeten om datgene te doen

en hoe ze dat willen bereiken.

Leisure

sector profiteren van doorlopende projecten.

Nieuwbouw

Verschuiving van activiteiten naar andere sectoren De financiële crisis heeft het afgelopen jaar invloed op onder meer

Voor het komende jaar verwachten

nam de Etex groep onder meer de

de niet-residentiële bouwsector. Of het dieptepunt van de crisis ein-

wij dat de bouw en renovatie van

Europese activiteiten van Lafarge

delijk bereikt is, valt niet aan te geven. Echter, als we de ontwikke-

kantoren zal stagneren. De nieuw-

Gips over. Dit jaar vindt de inte-

lingen in de landen rondom ons bekijken (de sterke Duitse economie,

bouw en de renovatie van openbare

gratie van Lafarge binnen de Etex

een nieuwe president in Frankrijk en de evolutie in Griekenland),

diensten vormt hierop een uitzon-

plaats. Daarnaast zijn we bezig met

dan denken we dat de bodem nu wel is bereikt.

dering. Een positieve ontwikkeling

het opzetten van een nieuwe Busi-

zal waarschijnlijk te zien zijn in de

ness Unit Benelux. Verder zullen we

Op macro-economisch niveau grijpt

ting de doe-het-zelf markt. Tegen-

bouw en renovatie van ziekenhuizen

onze nieuwe corporate identity in-

de overheid in als de economische

woordig zijn wij de vaste leverancier

en scholen. In een snel verande-

troduceren op de markt. Ecologisch

groei achterblijft. Hierdoor vindt eni-

van enkele grote ketens in deze

rende omgeving is er namelijk grote

en maatschappelijk verantwoord

ge compensatie plaats als het gaat

branche.

behoefte aan een aangepaste infra-

ondernemen is een speerpunt.

structuur.

Lafarge Gips blijft ook investeren,

om groei in openbare werken en gebouwen, voornamelijk renovatie

Verwachtingen

Op het gebied van opleidingen ho-

enerzijds in face-to-face technical

en enigszins de nieuwbouw. Om de

Er is sprake van een vrij grote leeg-

pen wij dat er een permanente vorm

support en anderzijds in IT-com-

crisis aan te pakken, zijn wij er een

stand van niet-residentiële gebou-

van samenwerking komt tussen de

municatietechnieken (bijvoorbeeld

voorstander van, dat de overheid het

wen. Dit vormt een indicatie voor

overheid en de industrie. Volgens

Apps, Facebook en Olga).

btw-tarief op renovatiewerken per-

de toekomst, waarbij renovatie in

ons moeten beide partijen op dit vlak

manent verlaagt. Dat kan de markt

toenemende mate een rol van be-

een maatschappelijke rol vervullen.

Speciale acties komen er voor on-

weer in beweging brengen

tekenis zal spelen. Goede technische

Samen kunnen zij goede opleiding-

der andere WAB, LaDura en het ETEX

is onze bekende, stootvaste, vezel-

we ondernemen onze klanten

De nieuwe crisis gaat gepaard met

ondersteuning en begeleiding van

centra opzetten en uitbouwen.

huis. Lafarge WAB is een extreem

versterkte gipskartonplaat. Het ETEX

centraal.

veranderingen. Een huidige trend is

afbouwbedrijven zullen cruciaal

waterwerende gipsplaat, die onder

huis een totaal concept samen met

de verschuiving van activiteiten naar

zijn. Dat geldt ook voor producten

Lafarge Gips

andere te gebruiken is als schei-

andere ETEX-producten.

andere sectoren. Zo heeft Lafarge

en oplossingen op het gebied van

Dit jaar werken wij diverse beleids-

dingswand,

Gips het werkterrein uitgebreid rich-

renovatie.

lijnen verder uit. In november 2011

plafondplaat ZELFS BUITEN. LaDura

muurbekleding

of

Lafarge Gips Ronald Laffra

Uiteraard stellen we bij alles wat

Sales Manager


thema <

9 > TypischObimex

Meer aandacht voor duurzaamheid en vernieuwing Een jaar geleden keek de markt reikhalzend uit naar tekenen van

jecten voor ziekenhuizen, scholen

wende economie, dat biedt extra

herstel of stabilisering, die echter uitbleven. De gevolgen van de

en de gezondheidzorg zijn mis-

kansen.

dubbele dip waar we ondertussen mee te maken hebben zijn lastig

schien minder conjunctuurgevoe-

in te schatten. Toen de crisis in 2008 begon, verwachtte men dat de

lig, maar ook hier is steeds vaker

economie vanaf 2012 weer zou herstellen. Voor de (af)bouwsector zal

sprake van stagnatie, als gevolg

denkbaar, zoals overheidsstimu-

de nasleep nog lang duren, omdat verbetering op zich laat wachten.

van financieringsproblemen. On-

lering voor talenten binnen een

Andere

initiatieven

zijn

ook

derwijs en woongerelateerde zorg

onderneming. De arbeidsmarkt

Door de instabiele Europese eco-

heeft gevolgen voor de totale be-

blijven noodzakelijk, dus in deze

vergrijst, het aantrekken en vast-

nomie is veel onzeker. Naar ver-

drijfsstructuur.

segmenten zal altijd worden geïn-

houden van getalenteerde mede-

vesteerd.

werkers wordt steeds belangrijker.

wachting zal de crisis nog zeker 2 jaar aanhouden en zullen de ge-

Ook Armstrong ontkomt niet aan

volgen hiervan de komende 10 jaar

kostenbeheersing en bezuinigin-

In de zakelijke markt zien we

soneelsbezetting en medewerkers

merkbaar zijn. Bouwprocessen zijn

gen. Zo richten wij ons onder meer

nieuwe initiatieven en samenwer-

betrokken en gemotiveerd hou-

over het algemeen langdurend, de

op procesoptimalisatie, om flexibel

kingsverbanden ontstaan, onder-

den vanwege toekomstige groei

golfbeweging van de crisis werkt

te kunnen acteren in de grillige

nemingen willen overleven. Het

vormen een uitdaging.

daarom lang door. Veel bedrijven

markt.

kabinet zal moeten experimente-

in de afbouwsector hebben vroeg-

Meer halen uit de bestaande per-

ren om zaken sneller, efficiënter en

Naar verwachting zal er meer

tijdig ingegrepen, maar ontkomen

Trends

professioneler te regelen. De Crisis-

samenwerking

niet aan verdere maatregelen. De

Wat de bouw en renovatie van

en herstelwet is een goed initiatief

partijen in de afbouwsector ont-

Armstrong

groene oplossingen. Armstrong

vraag is in hoeverre ondernemin-

kantoren betreft zal de nadruk

van de overheid. Vanwege kortere

staan, die gezamenlijk creatieve

Ons aanbod zal worden uitge-

blijft zich ook in de toekomst on-

gen voldoende solvabel zijn en

steeds meer op renovatie komen

procedures kunnen bouwprojec-

ideeën gaan ontwikkelen. Hierbij

breid met oplossingen die aan-

derscheiden op het gebied van

blijven. In de hele bouwsector,

te liggen. Kortlopende renova-

ten sneller worden uitgevoerd. De

valt te denken aan samenwerking

sluiten op een duurzame en

duurzaamheid.

van architect tot aannemer, kun-

tieprojecten vormen een interes-

financiering van bouwprojecten

tussen montagebedrijven onder-

vernieuwende economie. Het is

nen kritieke situaties ontstaan.

sante ontwikkeling, omdat hier-

wordt echter steeds lastiger. On-

ling, maar ook tussen fabrikanten

noodzakelijk om juist op dit vlak

Armstrong

Veel bedrijven zijn gedwongen om

aan doorgaans meer budget wordt

der de wet vallen ook maatregelen

om nieuwe producten te ontwik-

te blijven ontwikkelen, vanwege

Edgar Belonje

‘tot op het bot’ te snijden en dat

besteed dan aan nieuwbouw. Pro-

voor een duurzame en vernieu-

kelen.

de steeds toenemende vraag naar

Area Sales Manager Nederland

tussen

diverse

Afbouwsector moet aandacht blijven richten op duurzaamheid en kwaliteit Het afgelopen jaar is voor Isover behoorlijk goed verlopen.

duceren van energieverbruik.

of kredieten van banken blijft

aanvraag van een omgevings-

van betrouwbare topprestaties,

Dat geldt trouwens ook voor de eerste maanden van 2012. In

In het nieuwe Bouwbesluit

moeilijk.

vergunning voor het bouwen

de zorg voor het milieu en ge-

de utiliteitsbouw ging het nog goed, zowel op het vlak van

2012 is een belangrijke kans

van woningen en kantoren een

zondheid.

nieuwbouw als renovatie, maar de woningbouw geeft een

gemist, omdat bij verbouwing

Wat kantoorpanden betreft zal

nieuwe plicht: de milieupres-

heel ander beeld door het strenge winterweer in februari.

van

gebouwen

er meer gerenoveerd worden.

tatieberekening. Opnieuw een

Verder blijven we aandacht

de isolatie-eisen zijn terug-

Verder zullen dit soort gebou-

eis van het Bouwbesluit, die

besteden aan productontwik-

bestaande

De ontwikkelingen in de sector

belangrijk dat de overheid erin

gebracht naar het “rechtens

wen met name in grotere ste-

aangeeft dat duurzaamheid

keling. Dit jaar zetten we onder

volgen we op de voet. De dip

slaagt om het (consumenten)

verkregen niveau” (de wette-

den steeds vaker een andere

de komende jaren alleen maar

meer in op luchtdicht bouwen.

voor de utiliteitsbouw moet

vertrouwen te herstellen. Door

lijke eisen ten tijde van de oor-

functie krijgen, bijvoorbeeld

belangrijker wordt in de bouw.

Dit najaar zal Isover nog komen

hoogstwaarschijnlijk nog ko-

duidelijke maatregelen te ne-

spronkelijke bouw); wat ons

voor studentenhuisvesting of

men, terwijl de woningbouw

men, zoals het versoepelen

betreft zouden voor nieuwe

een andere herbestemming.

Het onderzoek dat het gere-

gebied van na-isolatie van het

daar nu midden in zit. De

van de voorwaarden aan het

bouwdelen

Renovatieprojecten

houden

nommeerde instituut NIBE al

hellende dak en tapes en kit-

markt zakt weg, de nieuw-

verschaffen van een hypotheek

wen, dakkapellen en compleet

daarmee de utiliteitssector re-

sinds 20 jaar verricht naar de

ten voor luchtdicht bouwen,

bouw van woningen zal ver-

en de lage overdrachtsbelas-

nieuwe gevels) hogere Rc eisen

delijk op peil, maar zijn feite-

milieuprestaties van bouwma-

hou daarvoor onze website in

moedelijk met meer dan 20%

ting van 2% te handhaven. Als

(bijvoorbeeld

lijk een lapmiddel.

terialen, is nu dan ook actue-

de gaten.

dalen. De utiliteitsbouw heeft

het

sen) moeten gelden.

te maken met een vertragings-

weer stijgt, dan heeft dat een

effect. De dip zal misschien niet

spin-off werking voor de hele

zo sterk zijn, maar de bodem

markt.

consumentenvertrouwen

(zoals

aanbou-

nieuwbouwei-

met nieuwe systemen op het

ler dan ooit. Daaruit blijkt dat glaswol de meest milieuvrien-

Rekening houdend met al

Toekomst

Isover staat voor duurzaamheid

delijk isolatie is voor de meest

deze ontwikkelingen moeten

Ook voor volgend jaar ver-

Los van de economische om-

belangrijke toepassingen, zoals

we ons als sector sterk blijven

de spouw en het hellende dak.

maken voor kwaliteit en zorg-

wachten we nog niet dat de

standigheden lijkt de trend van

we naar de getallen kijken,

Waar de overheid volgens ons

markt zal aantrekken. Daar-

beter en duurzaam bouwen

dan zien we dat de productie

ook meer aandacht aan moet

voor is de onrust op de finan-

onomkeerbaar. Daarom blijven

Onze ingeslagen weg met het

koesteren wij onze relaties en

voor de utiliteitsbouw ver-

besteden is renovatie van kan-

ciële markten over de Eurozone

we als Isover focussen op het

nieuwe G3 keurmerk blijft

ondersteunen hen bij hun pro-

mindert: voor kantoren -15%,

toren, scholen, de woning- en

nog te groot. Nieuwbouw van

belang hiervan door middel

daarmee uitermate relevant

jecten.

voor scholen -11% en voor de

utiliteitsbouw en de gezond-

vooral kantoren, scholen en de

van onze producten en wijze

voor onze klanten en hun op-

gezondheidszorg -9%.

heidszorg.

moet

gezondheidszorg zullen vol-

van ondernemen.

drachtgevers (zoals de overheid

Isover

er in het algemeen ook meer

gend jaar achterblijven. Ook

en grote aannemers). G3 staat

Eric Govers

aandacht komen voor het re-

het verkrijgen van hypotheken

voor 3 garanties: op het gebied

Commercieel Directeur

moet nog bereikt worden. Als

Voor economische groei is het

Daarnaast

Vanaf 1 januari 2013 geldt bij de

vuldig bouwen. Ondertussen


PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

NIEUW VAN AMF

H R % 100 e i t p r o s b a s d i u l e g e Ho g r a a b Afwa s

THERMATEX AQUATEC.

Plafondplaat voor 100% RH met hoge Geluidsab sorptie In ruimten met voortdurende hoge luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sanitaire voorzieningen of ook grootkeukens, worden speciale eisen gesteld aan het plafond inzake vochtbestendigheid en stabiliteit. Door zijn speciale samenstelling is THERMATEX Aquatec vochtbestendig tot 100% RH. Dit betekent dat deze bij aanhoudende hoge luchtvochtigheid en temperaturen van 0° tot 40°C vormvast is. Ten behoeve van een grondige reiniging kan THERMATEX Aquatec ook nat gereinigd worden, zelfs met een hogedrukreiniger. Daarbij heeft de plafondplaat een uitstekende geluidsabsorptie en is daarmee de optimale oplossing voor hygiënische ruimten.

voor Nederland Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, NEDERLAND Tel : +31 (0) 13 50 30 335, Fax : +31 (0) 13 50 30 500 E-mail: info@knauf-amfplafonds.nl, http://www.amfceilings.com

om n Ro gens a e l C ol e 3 v 4-1 s s a kl 1464 ISO

Knauf AMF Plafonds voor België en Luxemburg Antwerpsesteenweg 124, B - 2630 Aartselaar, BELGIE, Tel: +32 (0) 3 887 85 48, Fax: +32 (0) 3 887 95 12 E-mail: amfplafonds@skynet.be, http://www.amfceilings.com

MADE IN GERMANY

137273_Ins_Typ_Obimex_Aquateec_NL_262x390.indd 1

02.05.12 13:53


nieuws <

column

11 > TypischObimex

Door: Mr. Marieke Douwenga

UAV 2012: Wat betekent dit voor u? De nieuwe Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uit-

zigde wet- en regelgeving en de jurisprudentie van de afgelopen

voering van werken en van technische installatiewerken 2012

jaren dienden te worden verwerkt in de nieuwe UAV. Dit heeft

(UAV 2012) zijn vastgesteld en op 30 januari 2012 gepubliceerd

uiteindelijk geresulteerd in de UAV 2012.

in de Staatscourant. De UAV 2012 is een herziening van de UAV 1989. De UAV zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden in

Algemeen

de bouw in de relatie tussen de opdrachtgever en de aannemer.

In het algemeen kan worden gezegd dat er inderdaad sprake is van een lichte herziening van de UAV 2012 ten opzichte van de

In dit artikel zal kort worden ingegaan op de voorgeschiedenis

UAV 1989. Wat opvalt, is dat de terminologie van de UAV 2012 is

van de UAV in het algemeen, waarna een tweetal in de UAV 2012

aangepast aan de terminologie van de wet en de UAV voor geïn-

doorgevoerde wijzigingen zullen worden belicht.

tegreerde contracten (UAV-GC 2005). De UAV voor technische installatiewerken (UAV-TI 1992) is bovendien geïntegreerd in de UAV

Voorgeschiedenis

2012, waardoor er geen aparte set algemene voorwaarden meer is

Eind negentiende eeuw wilde de Nederlandsche Aannemersbond

voor technische installatiewerken.

een verbetering bewerkstelligen van de positie van de aannemers. De bond wilde bovendien een (beter) alternatief voor de

De UAV 2012 hebben de status van “normale” algemene voor-

eenzijdig door de overheid opgestelde algemene voorwaarden.

waarden. Partijen dienen de toepasselijkheid van de UAV 2012

In 1948 gaven de destijds bij de bouw betrokken ministers een

overeen te komen in de aannemingsovereenkomst en kunnen

commissie de opdracht om uniforme algemene voorschriften voor

naar wens afwijken van deze algemene voorwaarden. Dit be-

de uitvoering van werken op het gebied van de bouwnijverheid

tekent verder dat als partijen er de voorkeur aan geven om de

op te stellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de UAV 1968.

UAV 1989 op de overeenkomst van toepassing te verklaren dit nog steeds mogelijk is. Hieronder zal een tweetal specifieke wijzigin-

De UAV zijn in 1989 aangepast aan de jurisprudentie en de wijzi-

gen nader worden belicht.

gingen in de wet- en regelgeving. Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft in 2009 in opdracht van het voormalige Ministerie

Aansprakelijkheid opdrachtgever

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de

Paragraaf 5 behandelt de verplichtingen van de opdrachtgever.

“Werkgroep Herziening UAV 1989” samengesteld, bestaande uit

Deze opdrachtgever is onder omstandigheden aansprakelijk voor

vertegenwoordigers van de bouwsector, bouwrechtadvocatuur en

door hem voorgeschreven leveranciers of bouwstoffen. In de UAV

de wetenschap. De opdracht vanuit het Ministerie was om tot een

2012 is de specifieke bepaling met betrekking tot de aansprake-

lichte herziening van de UAV 1989 te komen, waarbij de gewij-

lijkheid van de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier moeten worden be-

De nieuwe Isover generatie kiest voor duurzaamheid

trokken, dan wel bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, vervallen ten opzichte van de UAV 1989. De positie van de voorgeschreven leverancier is in de UAV 2012 gelijk getrokken

geheel of gedeeltelijk vergaat, de zogenaamde ‘ernstige gebre-

met de positie van de voorgeschreven

ken’. De aannemer diende onder de UAV 1989 binnen een termijn

onderaannemer. In de praktijk betekent

van tien jaar aansprakelijk te zijn gesteld, maar de procedure kon

dit een verdergaande aansprakelijkheid

ook na deze termijn worden begonnen.

van de opdrachtgever voor de voorgeschreven leverancier ten opzichte van de

De aannemer is op grond van de UAV 1989 ook gedurende een

UAV 1989. De ratio achter deze wijziging

periode van vijf jaar aansprakelijk voor ‘verborgen gebreken’ die

is dat het in voorkomende gevallen niet

zich na de oplevering openbaren. De procedure dient binnen vijf

mogelijk is om te achterhalen of er sprake

jaar na de oplevering te worden begonnen.

is van een voorgeschreven leverancier of een

onderaannemer.

In de UAV 2012 is allereerst gewijzigd dat de eis dat het gebrek

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht

voorgeschreven

‘verborgen’ moet zijn, nu ook geldt voor de zogenaamde ‘ern-

aan de leverancier van een CV-installatie

stige gebreken’. De tweede wijziging is dat de tienjaarstermijn

en de installateur. In de UAV 2012 is dit

een vervaltermijn is geworden, waar dit in de UAV 1989 een aan-

onderscheid niet meer van belang.

sprakelijkheidstermijn betrof. Dit betekent dat de procedure binnen de termijn van tien jaar dient te worden ingesteld. Het is

Aansprakelijkheid aannemer

niet langer voldoende om de aannemer alleen aansprakelijk te

Paragraaf 12 gaat in op de aansprakelijk-

stellen.

heid van de aannemer na oplevering.

De driedubbele Isover garantie • Garantie op betrouwbare topprestaties • Garantie op zorg voor het milieu • Garantie op gezondheid

OOK DAT IS www.isover.nl/g3

De hoofdregel van paragraaf 12 is dat de

Conclusie

aannemer na de oplevering niet meer

De UAV 2012 is slechts op detailpunten gewijzigd ten opzichte van

aansprakelijk is voor eventuele gebre-

de UAV 1989. Het is echter wel wenselijk om kennis te nemen van

ken. Paragraaf 12 van de UAV bepaalt

de wijzigingen, aangezien deze grote gevolgen kunnen hebben.

dat de aannemer in uitzonderingsgevallen ook na de oplevering van het werk aansprakelijk kan zijn voor gebreken aan

mr. Marieke Douwenga

het werk. Op grond van de UAV 1989 is

Advocaat

de aannemer na de oplevering voor een

Damsté Advocaten – Notarissen

periode van tien jaar aansprakelijk voor

Tel. 053 - 484 00 12

gebreken als gevolg waarvan het gebouw

www.damste.nl


nieuws

technische voorschriften opgenomen waaraan gebouwen moeten

van een bouwwerk is voortaan

voldoen.

geen vergunning meer nodig. Een sloopmelding volstaat, bij-

Het nieuwe besluit wordt geken-

eisen aan het (ver)bouwen, het

voorbeeld voor het slopen van

merkt door minder regels. Door

gebruik, de staat en de sloop

een gebouw met grotere hoe-

diverse besluiten en regels samen

van gebouwen. Dit waarborgt de

veelheden afval.

te voegen is het aantal artikelen

minimaal gewenste kwaliteit en

met een derde verminderd. Het

veiligheid.

is de bedoeling dat hierdoor de

Regio Noord-Nederland Jan de Groot, Siegerswoude

x

x

Vragen over het nieuwe besluit

06-15374660

kunnen worden gesteld aan de

x

x

regeldruk binnen het bouwproces

Enkele voorbeelden: een raam

medewerkers van de Helpdesk

MEB Montage, Assen

aanzienlijk vermindert.

in slaapkamers van nieuwe

Bouwregelgeving en brandvei-

0592-398595 / 06-25080240

x

x

x

x

woningen moet voortaan open

lig gebruik dat is ingesteld door

de

kunnen, ook mogen ventilatie-

het ministerie van Binnenland-

Stoffers, Tynaarlo

bouwsector en de ‘bouwcon-

installaties minder geluid ma-

se Zaken en Koninkrijksrelaties

0592-545095 / 06-47500725

sumenten’ waren betrokken bij

ken. Daarnaast zijn verplichte

(BZK). Ook kunnen mensen hier

het opstellen van het Bouwbe-

buitenruimtes, zoals een balkon

onduidelijkheden melden.

sluit 2012. Van tevoren maakten

of een tuin en de buitenber-

praktijktesten duidelijk of nieuwe

ging opnieuw te vinden in het

voorschriften bruikbaar en toe-

Bouwbesluit. Voor het verbou-

Inl.: Rijksoverheid

06-14890194

pasbaar waren.

wen van leegstaande kantoren

vrom.bouwbesluit.com

Vertegenwoordigers

van

Afw. gipskartonwanden

verbouwniveau. Voor het slopen

Timmerwerk

heden geldt er een landelijk

lijk het Bouwbesluit 2012 in werking. In dit Bouwbesluit zijn de

activiteit (x)

Systeemwanden

Er is al veel over gezegd en geschreven, op 1 april 2012 trad einde-

ZZP database MS Wanden

Bouwbesluit 2012 in werking getreden

MS Plafonds

12 >

Systeemplafonds

TypischObimex <

x

x

x

x

x

Regio West-Nederland

Ron Driessen, Amsterdam

x

Helpdesk Bouwregelgeving

Enmago Interieurafbouw, Soest

fing van nieuwbouweisen meer

en brandveilig gebruik

06-41587731

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe

nodig van de gemeente. Vanaf

213.154.245.57/vromvvb

x

x

x

naar woningen is geen onthef-

x

x

x

Nieuwe eisen

PS Montage, Zoetermeer

x

x

x

x

x

x

079-8880879

Bloem Montage, Almelo

x

Regio Oost-Nederland

x

x

x

x

x

06-22463130 Wijnand Menzing plafond en Wand,

x

x

x

x

Haaksbergen, 06-53385290 R Bakker, Wierden

x

x

x

x

x

06-43563886

Personalia & Bedrijfsnieuws

Regio Zuid-Nederland

AB Plafonds en Wanden, Esbeek

x

x

x

x

bedrijf gevonden waarin ik deze

In zijn vorige functies was Rik-

013-5169606 / 06-25036686

eigenschappen goed kan gaan

sen als directeur betrokken bij

uitdragen. Ik heb er veel zin in!”

de internationale uitbouw van

Zundert Interieurbouw, Lage Zwaluwe

Robert heeft de interne training

bouwgerelateerde bedrijven met

0168-480306 / 06-50653159

gevolgd en is nu druk met het

oplossingen voor onder meer mo-

bezoeken van klanten en archi-

biele wanden & vloersystemen.

Hoedemakers, Waalwijk

tecten in zijn rayon.

Bouwend op vaste Chicago Metal-

06-51369526

lic waarden als klantgerichtheid,

technische know-how en een

x

x

x

x

x

uitgebreid productengamma, en ondersteund door gemotiveerde Ecophon heeft een nieuwe area

werknemers, zal Riksen het bedrijf

sales manager voor Noord-Oost

nog dichter bij de markt brengen.

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen aan de plafond- en wandmontagebedrijven van Nederland? Kijk dan op www.typischobimex.nl

Nederland. Robert Brand (28, foto boven) is sinds 1 januari 2012 verantwoordelijk voor het rayon

Paul Steen heeft een nieuwe

Noord-Oost-Nederland. Hiervoor

functie aanvaard. Hij is nu Busi-

was Robert actief als accountma-

ness Director bij Rockpanel bin-

nager/adviseur bij een bouwge-

nen Rockwool Group BV. De

relateerd bedrijf. “Ik heb als zoon

Halverwege 2012 zwaait Firmin

hierdoor opengevallen functie

van een aannemersfamilie grote

Pieck (65) af als Algemeen Di-

van Commercieel Directeur bij

affiniteit met de bouwwereld

recteur bij Chicago Metallic. Zijn

Rockfon is overgenomen door

meegekregen. Het ondernemen,

opvolger is Theo Riksen (56, foto

Eric Manders (foto links). Hier-

adviseren en verkopen zit mij in

boven), die een uitgebreide er-

voor was Manders Sales Manager

het bloed. In Ecophon heb ik een

varing in de afbouwsector heeft.

Nederland bij Rockfon.

De contactgegevens van de afdeling Techniek van Bedrijfschap Afbouw zijn gewijzigd. Het nieuwe bezoek- en postadres is: Mauritskade 27 2514 HD Den Haag Tel. 070 - 33 66 555 Fax 070 - 33 66 533 Het e-mailadres blijft ongewijzigd: techniek@bedrijfschapafbouw.nl


producten & diensten <

13 > TypischObimex

Rockfon Color-all geeft Voorkom aansprakelijkheid kleur aan akoestiek voor de belastingschuld van een ander

Menig ondernemer moet zich flink inspannen om ervoor te zor-

relevant. De schade kan voor

gen dat zijn klanten zijn facturen (tijdig) betalen. Een stijgend

deze vennootschap oplopen tot

aantal ondernemers, onder meer in de bouwbranche, heeft het

enkele tonnen.

moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. Het laatste waar een ondernemer dan op zit te wachten is de aan-

Heeft u zich voldoende ingedekt

sprakelijkheidsstelling door de belastingdienst voor de belasting-

tegen

schuld van een ander.

lingen door de belastingdienst

aansprakelijkheidsstel-

voor de belastingschuld van een Toch komt dit met enige re-

geleende arbeidskrachten als-

gelmaat in de praktijk voor en

mede over zogenaamde

gelet op de huidige economi-

E101-verklaringen, zo-

In samenwerking met Carlin In-

gebied van decoratie en archi-

Rockfon Color-all hebben een

sche situatie zal het aantal aan-

dat duidelijk was dat

ternational

Rock-

tectuur. De nieuwe ontwerpmo-

verbeterde gladheid, de matte

sprakelijkheidsstellingen

naar

deze arbeidskrachten in

fon een nieuw kleurengamma:

gelijkheden richten zich op het

glans laat de kleuren optimaal

verwachting eerder stijgen dan

Duitsland premieplich-

Rockfon Color-all. Het gebruik

welzijn, het zelfbewustzijn en

uitkomen.

afnemen.

tig waren en bleven

van kleur biedt grotere ont-

de wil om onderscheidend te zijn

werpvrijheid

vanuit het oogpunt van zowel de

Het informatieblad, een brochure

Er bestaan meerdere soorten aan-

gebruiker als de locatie.

of een kleurenkaart over Rock-

sprakelijkheidsstellingen.

introduceert

en

uitgebreidere

mogelijkheden om een aangename sfeer te creëren in een

ander?

voor de volksverzekeringen.

Een

fon Color-all zijn te downloaden

daarvan is de zogenaamde in-

De

ruimte. Het gamma bestaat uit

De 34 kleuren zijn beschikbaar

vanaf de website. Ook telefonisch

lenersaansprakelijkheid

en

maakte echter de fout

34 exclusieve kleuren, van heel

als vlak, inleg, shadowline of

of per e-mail kunnen belang-

daar werd een ondernemer

door de bij haar uitge-

subtiel tot zeer opvallend, inge-

verdekte toepassing in verschil-

stellenden meer informatie op-

(die we hierna: Inleen-BV zul-

leende werknemers in-

deeld in 6 inspirerende thema’s.

lende afmetingen. Het gebruik

vragen.

len noemen) recent mee ge-

gehouden loonheffing

confronteerd. Inleen-BV leende

in Duitsland af te dra-

van nieuwe technologieën en

Duitse

uitlener

De inspiratie voor Rockfon Color-

productietechnieken heeft gere-

Inl. Rockfon

technisch personeel in van een

gen, terwijl dit in Ne-

all is gehaald uit onder meer

sulteerd in tijdloze en homogene

Tel. 0475 – 35 30 35

Duitse uitlener om hier in Ne-

derland had moeten gebeuren!

maatschappelijke trends op het

kleuren. De oppervlakken van

www.rockfon.nl

derland onder toezicht/leiding

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vra-

van Inleen-BV werkzaamheden

De uitlener was niet in staat

gen op financieel en/of fiscaal

Productspecificaties Kenmerk

Norm

te verrichten. Inleen-BV was in

om deze loonbelastingschuld

gebied, neemt u dan contact

• Geluidsabsorptie αw= 1.00

ISO 354, ISO 11654

de veronderstelling dat zij haar

alsnog aan de Nederlandse be-

met ons op.

aansprakelijkheid

voldoende

lastingdienst te betalen, met als

• Brandreactie Overige kleuren

CE brandklasse A1

EN 13501-1

had ingedekt. Zo vroeg en kreeg

gevolg dat de belastingdienst

Baker Tilly Berk

Precious Tones

CE brandklasse A2-s1, d0

EN 13501-1

zij van de Duitse uitlener bewij-

een vordering instelde op grond

Accountants en

zen van goed betalingsgedrag

van de inlenersaansprakelijk-

BelastingAdviseurs

Wijdte < 700 mm

1/C/ON

EN 13964, tot 100% RV

jegens de Duitse belastingdienst.

heid bij Inleen-BV. Inleen-BV

Brian Pennings,

Wijdte > 700 mm

2/C/ON

EN 13964, tot 100% RV

Inleen-BV beschikte verder over

was te goeder trouw maar dat is

Belastingadviseur Partner

• Lichtreflectie

Kleurafhankelijk

ISO 7724-2

een kopie ID-bewijs van de in-

in deze zaak voor de fiscus niet

Tel.nr. 038-4258600

• Milieu

100% recycleerbaar

• Vochtbestendigheid

Sheetrock Expert, Obimex, USG en U! De relatie tussen Obimex en USG bestaat al een zeer lange tijd. Al

op de bouw door USG alsmede

jaren werken we op een prettige manier samen. We zijn actief op

Obimex;

dezelfde markt en proberen elkaar hierbij te helpen en te onder-

• Een jaarlijks informeel treffen

steunen, om de afbouwmarkt van dienst te zijn. Beide partijen in-

met uw collega-afvoegers (na-

troduceren op 1 juli 2012 gezamenlijk de ‘Sheetrock Expert’.

tionale afvoegersdag); • Aantrekkelijke spaaracties en een

USG is bekend van de Sheetrock

menwerking

producten, de Easywin raamko-

Obimex en USG te verbeteren en te

• Een afvoegers database ten be-

zijnen en het Donn DX plafond-

vergroten. Op deze wijze willen we

hoeve van afbouwbedrijven;

systeem. Obimex heeft een naam

de kwaliteit perfectioneren, u als

• Een helpdesk ter beantwoording

opgebouwd als betrouwbare groot-

afvoeger ‘ontzorgen’ van alle rand-

handelaar, met advies op maat,

werkzaamheden en gezamenlijk tot

snelle en correcte leveringen, een

het beste eindresultaat komen

tussen

afvoegers,

magazijn met veel producten stan-

kledingpakket;

van al uw vragen; • Een aantrekkelijk prijsniveau van alle afvoegmaterialen in het as-

afvoeger gebruikt daarbij zijn eigen

zijn met hulp, ondersteuning of

eindresultaat!

sortiment;

kennis en vaardigheden.

advies. Wij zijn er voor u en wij

Werkt u met ons mee als Sheetrock

hopen dat u er ook voor ons bent,

Expert? Neem dan voor meer infor-

Afvoegers willen hun opdrachtge-

want ook wij kunnen van u leren.

matie contact op met:

ver tevredenstellen en goed werk

Heeft u op- of aanmerkingen over

Eindverbruikers zijn op zoek naar

afleveren, zonder dat er tijdens

onze producten en diensten? Laat

Maikel Eshuis (Obimex)

daard op voorraad en een platte

Wat levert dit gebruikers op? Obimex

organisatiestructuur. Om deze sa-

en USG gaan samenwerken om af-

menwerking te intensiveren en te

voegers te ondersteunen en u een

bundelen komen Obimex en USG

groot aantal voordelen te bieden,

samen met een nieuw concept.

zoals:

de juiste producten met een uit-

of na de bouwklachten over hun

het ons weten en wij doen wat we

Oliver Küppers (USG)

• Speciale opleidingsdagen voor u

stekende kwaliteit. Iedere afwerker

werkzaamheden komen. Hier ko-

kunnen om onze service te ver-

tel: 06 – 13 14 49 79

Sheetrock Expert

en uw huidige en nieuwe mede-

heeft zijn voorkeur qua product,

men Obimex en USG in beeld. Wij

beteren voor u. Zodat u ontzorgt

tel: +49 (0)160 -98 90 95 53

Dit is de naam van een nieuwe

werkers;

afwerking en werkmethode. Hier

vormen in de markt een sterk team

wordt en u kunt richten op datgene

www.obimex.nl

zijn geen richtlijnen voor, iedere

dat u als afvoeger van dienst wil

wat er daadwerkelijk toe doet: het

www.usg.com

methode van werken om de sa-

• Rechtstreekse

ondersteuning

• Als eerste de nieuwste producten proberen.


TypischObimex <

14 > nieuws

Auto, privékilometers, CO2 en de Belastingdienst De auto van de zaak blijft een bron van discussie als het gaat om bij-

maar de daadwerkelijke afleverda-

telling in verband met verreden privékilometers. Het laatste nieuws:

tum. Is dat 1 juli of later en voldoet

kilometers gemaakt om thuis te lunchen gelden in bepaalde gevallen

de auto niet aan de strengere eisen,

als woon-werkverkeer. Overig nieuws: vanaf 1 juli 2012 gelden in

dan is dat pech hebben. Slimme

verband met de bijtelling strengere CO2-grenzen.

ondernemers hebben vooruitgedacht, maanden geleden al een

Privégebruik

kwam dat hij thuis ging lunchen.

nieuwe auto besteld en zorgen

Ondernemers die rondrijden in een

Hierop werden de gemaakte kilo-

ervoor dat deze uiterlijk op 30 juni

auto van hun BV krijgen standaard

meters beschouwd als privékilome-

wordt afgeleverd. Het percentage

de fiscale bijtelling van 25%. Wie

ters. Dit leverde een forse naheffing

van 14% blijft dan van kracht zolang

dat niet wil, moet nauwkeurig een

op, inclusief boete en rente.

de auto in het bezit is van de on-

kilometeradministratie bijhouden.

dernemer of de onderneming, ook

Zoals bekend mogen er maximaal

De ondernemer ging in beroep en

al voldoet de uitstoot niet aan de

499 kilometers privé gereden wor-

de Hoge Raad vernietigde het geno-

nieuwe CO2 eisen.

den met de auto. Echter, niet altijd

men besluit. De Raad vond name-

is duidelijk of gereden kilometers

lijk dat er geen bewijsmateriaal was

zakelijk of privé zijn.

dat niet alle woon-werkkilometers

Om recht te houden op het lage soort ritten als zakelijk te betitelen.

komt voor het gunstige belasting-

Controleer vooraf welk bijtellings-

percentage is het de moeite waard

tarief van 14% doet er goed aan

percentage van toepassing is op

om te kiezen voor een model dat

De Hoge Raad heeft een uitspraak

dat de ondernemer vrijuit ging en

CO2 eisen

hiermee rekening te houden bij de

de auto volgens de huidige én de

voldoet aan de nieuwe normen.

gedaan in een zaak van een on-

geen naheffing, boete en rente

Niet iedere nieuwe milieuvriende-

aanschaf van een nieuwe auto.

nieuwe regeling. De CO2 uitstoot

Dit voorkomt problemen als de auto

dernemer die in zijn auto van de BV

hoefde te betalen. De uitspraak

lijke auto geldt vanaf 1 juli 2012 nog

bepaalt of er voor een nieuwe auto

toch een week te laat wordt afge-

rond het middaguur naar huis reed.

van de Hoge Raad heeft ook con-

als milieuvriendelijk voor de Belas-

Een auto die voor 1 juli conform de

geleverd vanaf 1 juli een hoger bij-

leverd.

Hij had thuis ook nog een privé auto

sequenties voor andere ritten naar

tingdienst. De CO2 eisen aan de auto

uitstoot een bijtellingspercentage

tellingspercentage gaat gelden.

staan. De aftrek werd goedgekeurd,

huis, bijvoorbeeld om thuis iets op

zijn vanaf deze datum scherper.

van 14% kent, kan na 1 juli opeens

Voor de bijtelling geldt niet de da-

Bron: Tips & Advies U & Uw BV/Tips

totdat de Belastingdienst erachter

te halen. Het is dus mogelijk om dit

Wie wil dat zijn auto in aanmerking

20% bijtelling opleveren.

tum waarop de auto is besteld,

& Advies Belastingen

zakelijk waren. Dat betekende dus

Stralingsplafonds in combinatie met droogbouwtechnologie voor gebouwkoeling

Klimaatplafondsysteem Obimex organiseer t voor projec tleiders, werkvoorbereiders en monteurs:

Thema praktijkm iddag

en 2 0 1 2 s t e m en 2 e ronde in oktyo be r

klimaatplafonds

Klimaatplafondsystemen van Obimex Ervaar hoe Obimex met haar fabrikant een systeem heeft ontwikkeld waarbij plafonneur en installateur heel eenvoudig bij elkaar komen Zowel warm alS koel


van de werkvloer <

15 > TypischObimex

Van de werkvloer:

nieuws

een werknemer aan het woord Naam: Functie: Bedrijf:

Hans van Bezouw Hoofd verkoop binnendienst Benelux en Duitsland Armstrong Building Products

de redenen om in 2006 op zoek te gaan naar een soortgelijke functie in de omgeving van Breda. Al vrij snel kwam ik in contact met Armstrong en bij dit bedrijf kreeg ik een

Wat zijn uw werkzaamheden?

van verkoper binnendienst. Een

boeiende, uitdagende functie aan-

jaar later kreeg ik de verantwoor-

geboden.

Als hoofd verkoop binnendienst

delijkheid voor de binnendienst

ben ik verantwoordelijk voor de

medewerkers voor de Benelux.

dagelijkse gang van zaken in ver-

Sinds begin 2012 is dit takenpakket

band met het aansturen van de

uitgebreid met Duitsland.

Wat vindt u leuk aan uw werk bij Armstrong? De diversiteit van onze klantgroe-

afdeling verkoop binnendienst.

Heeft u altijd deze functie uitgeoefend?

pen spreekt me bijzonder aan. Je

steunt de account managers van Armstrong op allerlei gebieden.

Voordat ik bij mijn huidige werk-

uit het bouwproces: architecten,

Bijvoorbeeld bij de acquisitie,

gever in dienst kwam heb ik voor

aannemers, dealers, montagebe-

het opstellen van offertes en het

twee verschillende bedrijven ge-

drijven, maar ook met brandweer-

bieden van telefonische onder-

werkt als service coördinator. Het

commandanten en overheden. Ei-

steuning of marketingactiviteiten

ene bedrijf handelde in medische

genlijk onderhouden we contacten

richting onze klanten. Hiertoe

apparatuur, waardoor ik vaak in

met iedere partij die iets met de

partijen om tot de beste productsa-

dereen’ werkt. Dat betekent dat

Steeds zoeken naar de juiste com-

behoren diverse groepen, zoals

contact kwam met laboratoria en

bouw te maken heeft.

menstelling te komen.

je producten in je portfolio moet

binatie maakt het werk super inte-

architecten,

hebben die voor zowel architec-

ressant. Iedere dag is anders.

ten, verwerkers als eindgebrui-

hebt te maken met allerlei partijen

montagebedrijven,

ziekenhuizen. De andere onderne-

dealers en overige bouwgerela-

ming produceerde stansmachines

Wij informeren onze klanten altijd

teerde bedrijven.

voor de kartonverwerkende indu-

over de verschillende toepassingen

strie. Dit betrof een Zwitsers bedrijf

van onze producten. Ons systeem-

Wat vindt u interessant aan het werken met plafonds en wanden?

Hoe lang werkt u al bij Armstrong?

met een kantoor in Antwerpen

plafond is natuurlijk maar één van

(België), dus ik had te maken met

de schakels in het totale bouwpro-

Dat is alweer bijna zes jaar. In sep-

een aanzienlijke reistijd.

komen bij Armstrong in de functie

Deze lange reistijd vormde één van

Vakantie

Daarnaast moeten onze plafonds

Hoewel het nog een paar weken

Armstrong houdt zich vooral be-

uiteraard ook aan alle gestelde

duurt, wil ik trouwens van de

zig met plafonds en ophangsy-

eisen voldoen, onder andere op

gelegenheid gebruik maken om

ces, maar biedt toch een enorme

stemen. Het fascineert mij om

het gebied van geluidsabsorp-

namens Armstrong alle lezers

diversiteit

mogelijkheden.

bij iedere opdracht te zoeken

tie, overlangsgeluidsisolatie en

een bijzonder fijn bouwverlof te

We overleggen met alle betrokken

naar een oplossing die voor ‘ie-

brandwerendheid.

wensen!

aan

Winst- en verliesrekening

Budget Beheersen

Geef kleur aan akoestiek

Belastbaar

Fiscale vraagstukken Controle Vooruitzicht Vermogenspositie

Resultaat

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening Bedrijfsvoering

Balans

Risico’s

Bank

Verbeterpunten

Ondersteuning

Wet- en regelgeving

Eigen vermogen

Aangiften Fiscaal

Ambities

tember 2006 ben ik in dienst ge-

kers de juiste oplossing bieden.

Analyse

Ons binnendienst team onder-

Administratie

Financiën

Belastingdienst

Salarisadministratie

34 nieuwe exclusieve kleuren 6 inspirerende thema’s

Ondernemen is keuzes maken. Gebaseerd op de kennis die er is. Van de marktsituatie en de branche. Maar ook van toekomstige ontwikkelingen en van de emoties en verwachtingen die in en rondom het bedrijf leven. Betrouwbare cijfers zijn daarbij het uitgangspunt. Alleen een adviseur die op al die terreinen een sparringpartner is, kan u daarbij helpen.

www.rockfon.nl

TO

Begeleiding

Middelen

Baker Tilly Berk Zwolle Contactpersonen: Pierre Satink en Brian Pennings Telefoonnummer: (038) 425 86 00

NES

www.bakertillyberk.nl

6112 BTB Advertentie Zwolle Resultaat 129x193mm.indd 1

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

06-06-12 12:56


SHEETROCK

Expert

VIP GIPSKARTONWAND AFWERKER

Ben jij Gipskartonwanda of de VIP Gipskartonwan

Op 2 juli start o SHEETROCK Exp Lees er alles over op pagina 13 Geïnteresseerd? Bel dan nu met: Maikel Eshuis 06 -13144979 U bepaalt uw eigen prijs naar gelang afname

Technisch adv en ondersteun bij projecten, bijvoor vlakheid en discu op de bouwpl

Bedrijfskleding wordt u ter beschikking gesteld en u spaart d.m.v. omzet uw gratis handgereedschap

Door sa USG / verwerker, g op het mate en

En nog veel meer!


afwerker, ndafwerker?

ons pert programma Obimex

Afvoeger/ verwerker

vies ning rbeeld op ussies laats

amenwerking / Obimex en grotere voordelen t gebied van eriaal, prijs snelheid

SHEETROCK

Expert


TypischObimex <

18 > het project

het project

Metalstud wanden met melamine toplaag voor kantoorpand In het midden van het land wordt een kantoorgebouw gerenoveerd. In het pand zijn zowel niet-dragende

venter ingeschakeld. “Wij werken

Verder plaatst Donec ook nog alle

“De kamer- en ruimtescheidende

metalstud scheidingswanden met een melamine toplaag als Obiwanden gemonteerd. Het pand is ver-

al jaren samen met Koopmans en

HPL binnendeuren.

wanden zijn opgebouwd uit me-

bouwd volgens de design & build-methode. Deze werkwijze vraagt om allround vakmensen, die als echte

andere vaste partijen waarmee

duizendpoten van alle markten thuis zijn.

zij samenwerken en zijn goed op

Metalstud wanden

beide zijden enkelvoudige gips-

talstud met 75 mm. staal en aan

elkaar ingespeeld”, aldus pro-

In het oude pand zaten onder

beplating (12,5 mm). De twee

“Wij hebben een kantoor inge-

400 m2 groot en heeft geen ver-

“S&O is verantwoordelijk voor

jectleider afbouw Vincent Broeks.

andere niet-dragende gemet-

buitenste platen zijn voorzien

richt voor het management van de

diepingen. Dit pand wordt op-

het bouwkundige deel van het

“Voor dit project verzorgen wij het

selde muren. Koopmans heeft

van een melamine spaanplaat

opdrachtgever. Dat management

nieuw ingedeeld. Er komen drie

werk, waaronder alle dragende

afbouw- en het binnen timmer-

deze gesloopt. Vervolgens heeft

met een harde toplaag. Hierdoor

wil vanuit een centrale plek kun-

kantoren in, een ontvangstruimte,

constructies en scheidingswan-

werk. Wij monteren onder andere

Donec hiervoor in de plaats me-

ontstaan robuuste wanden, die

nen werken. Uitgangspunt hierbij

een

is dat het pand moet voldoen aan

twee vergaderruimten (waarvan

het nieuwe Bouwbesluit en een

één open en één gesloten), een

warme uitstraling moet krijgen”,

kleedruimte en een archief. Ver-

aldus vestigings- en projectleider

der worden er nog twee kleinere

Jacques van Berkum van werk-

overlegruimtes, een reproruimte

maatschappij Koopmans Service

en een pantry, gang en entree in

& Onderhoud (S&O) uit Deven-

aangelegd.

administratieve

afdeling,

ter, onderdeel van TBI Koopmans Bouwgroep. Het kantoorgebouw is ongeveer

“Doordat bij design & build de uitgangspunten van een project vooraf zijn vastgesteld, kun je binnen het besluit zelf detailleringen bepalen”

Koopmans is als hoofdaannemer en penvoerder ingeschakeld

den”. Voor de droge afbouw heeft

de niet-dragende scheidings-

talstud wanden met een mela-

tegen eens stootje kunnen en een

voor de renovatie. Van Berkum:

Koopmans Donec Afbouw uit De-

wanden en de systeemplafonds.”

mine toplaag geplaatst. Broeks:

lange levensduur hebben.”


het project <

19 > TypischObimex koelunits (airco) moeten goed

ken fineerplaat), om wederom de

bereikbaar zijn. Er vindt namelijk

warme uitstraling van het pand te

twee keer per jaar onderhoud aan

benadrukken.

deze units plaats.

Oplossingen Broeks: “Oorspronkelijk hadden

Als er knelpunten opdoken die

we het SL2 plafond van Armstrong

om een oplossing vroegen, dan

Materialen: In het pand zijn de volgende materialen verwerkt:

• 250 m2 metalstud wanden • 70 m2 glaswanden (Obiwand 400 Monoblok) • 7 aluminium kozijnen met deuren • houten kozijnen met brandwerende brede deuren met brede pui

• 130 m2 beplaate voorzetwanden • 350 m2 systeemplafond: Armstrong Ultima 300 x 1800 mm inlegsysteem

Alle metalstud wanden met me-

de dagelijkse praktijk wordt deze

ervan.” De verschillende ruimtes

nonius onder-en bovendelen.

bemonsterd, dit is een verdekt

zijn deze in de meeste gevallen

lamine beplating lopen door tot

methode vaker om deze reden

vormen op deze wijze een geheel.

Nonius wordt altijd toegepast bij

uitneembaar systeem. De op-

ter plekke op de bouwplaats op-

het bouwkundige plafond, dat

toegepast. Op deze wijze kun je

systeemwanden, omdat er dan

drachtgever gaf echter de voor-

gelost. Soms kan dat echter niet.

een hoogte heeft van 4.20 m.

comfortabele ruimtes creëren qua

Plafonds

geen beweegbaarheid naar bo-

keur aan een inlegsysteem, in

Berkum: “Tijdens de uitvoering

Onder het plafond zijn glasschei-

akoestiek en privacy. Het is een

In het gebouw is een bandras-

ven is.

verband met de uitneembaarheid

van het project is een wijziging

dende wanden aangebracht on-

systeem dat zijn waarde bewezen

terplafond 100 mm van Geipel

van de panelen. Toen dit bekend

in de oorspronkelijke indeling

der een bandraster van 100 mm.

heeft, op deze wijze kun je met

van het gebouw bekendgemaakt.

Boven het bandraster is een ge-

metalstud scheidingswanden een

Een van de geplande kleine over-

luidsbarrière toegepast. Deze be-

goede geluidsabsorptie halen.”

legruimtes kwam te vervallen.

staat uit 60 mm steenwoldeken, de Obisound soundschorten, die

Obiwanden

aan beide zijden zijn gecacheerd

In het gerenoveerde pand zitten

met aluminiumfolie. Deze wan-

verschillende Obiwanden met

den krijgen de uitstraling van een

glaspanelen. “Alle niet-schei-

systeemwand. Ze zijn afgewerkt

dingswanden die in het pand

met Omega afdekbiezen en de

zijn gemonteerd betreffen de Obi-

vloeraansluitingen zijn uitgevoerd

wand 100 smal systeem met vol-

met Obiprofielen.

ledige glaspanelen in horizontale

“Dit kan alleen met zelfstandige monteurs, echte vakmensen die kwalitatief hoogwaardig werk kunnen leveren”

opdeling. Het kader rondom het

Hierdoor moesten het stramien en de maatvoering worden aangepast. Daar zijn we met de groep heel snel op ingesprongen.” In dit geval was het niet mogelijk om ter plekke een oplossing te verzinnen, dus dat is op afstand gedaan. In dit soort gevallen is de onderlinge communicatie op detailniveau bijzonder belang-

Door deze massieve wanden door

glas is 17 mm, uitgevoerd in blank

te laten lopen van de bouwkun-

geanodiseerd aluminium. In zo-

aangebracht, met een stramien

Het inlegsysteem is in alle ruim-

werd moest er heel snel het nodi-

continuïteit van de werkzaamhe-

dige vloer tot het bouwkundige

wel de kantoren, gangwanden

van 1800 mm, waartussen de

tes gemonteerd. Voor dit inlegsy-

ge berekend, besteld en geleverd

den in de gaten houden. Daarbij

plafond stijgt het niveau van de

als spreekkamers zijn Obiwanden

Armstrong Ultima panelen met

steem met zichtbare T-profielen is

worden, vanwege de korte door-

hebben de verschillende partijen

geluidswaarde. “Verhoogde ge-

gemonteerd. Voor glas is gekozen,

een breedte van 300 mm zijn ge-

om praktische redenen gekozen,

looptijd van dit project.”

elkaar soms ook ondersteund, om

luidseisen vormen de reden voor

vanwege de transparantie en de

plaatst. De bandrasters kennen

in verband met de bovenliggende

deze keuze”, vertelt Broeks.“In

publieksvriendelijke

starre afhanging door middel van

technische installaties. Vooral de

uitstraling

rijk, want alle partijen moeten de

wachttijden te voorkomen. Verder zijn in de plafonds nog de benodigde roosters, spotjes en

“We werken niet alleen na en

armaturen ingebouwd door de

naast elkaar, maar ook voor el-

installateur.

kaar”, legt Broeks uit. “Er is geen sprake van standaard normden-

Koven en pantry

ken. Hier moeten we heel veel zelf

In het pand zijn een aantal ko-

bepalen. Zo verrichten de mede-

ven gemonteerd. Deze koven zijn

werkers van Koopmans en Donec

bedoeld als niveausprong in de

soms elkaars werkzaamheden, als

plafonds in verband met de bo-

de situatie er om vraagt. Om dat

venliggende techniek, want er is

te kunnen doen, heb je als be-

te weinig plenumhoogte. De ko-

drijf echte allround mensen no-

ven zijn in de lengterichting in het

dig, die als duizendpoot van alle

hele gebouw aangebracht. Aan

markten thuis zijn. Dit kan alleen

de onderzijde zijn ze voorzien van

met zelfstandige monteurs, echte

100 mm bandraster. De staande

vakmensen die kwalitatief hoog-

zijde is voorzien van een 12 mm

waardig werk kunnen leveren.”

melamine spaanplaat met een harde toplaag, om zoveel moge-

Design & build

lijk eenheid binnen het gebouw

Het kantoorgebouw wordt ge-

te creëren.

renoveerd volgens de design & build-methode, een soort ‘ver-

De buitenzijde van de pantry en

volg’ op design & construct, waar-

de reproruimte zijn afgewerkt met

bij het vaak om het bouwkundige

een plaat met houtstructuur (ei-

traject gaat. Bij design & construct


TypischObimex <

20 > het project

is de aannemer verantwoordelijk

De vele werkzaamheden zijn door

voor zowel het ontwerp als de

middel van opnames gedaan. Er

uitvoering van een project. Er zijn

is niet gewerkt met een volledig

verschillende vormen. De basis is

ontwikkeld bestek en tekeningen,

dat de aannemer een functionele

maar aan de hand van summiere

projectomschrijving krijgt, aan-

gegevens. “Zo is er een opname

gevuld met een programma van

gemaakt, waarvoor de belang-

eisen. Op basis van deze gegevens

rijkste bij het project betrokken

vervaardigt hij een detailontwerp

partijen zijn uitgenodigd. Hierbij

en neemt de constructie op zich.

is gezamenlijk overlegd wat de

Dit alles gebeurt tegen een vaste

wensen en mogelijkheden zijn

projectprijs. Deze constructie biedt

en we hebben gezamenlijk een

aannemers zowel een verregaan-

projectprijs ingediend. In dit ge-

de verantwoordelijkheid als ook

val kunnen we zelf aangeven wat

grote vrijheid.

we willen. Omdat we in dit geval werkten met gipsplaat voorzien

“Voor dit project hebben wij als

van een melamine toplaag be-

groep gezamenlijk gekozen voor

sloten we om een architect bij het

de design & build-methode,

project te betrekken.”

waarbij het vaak om het interieur van een bouwwerk gaat.

Doordat bij design & build de

betekent dat ook onze input goed

Het relatief kortdurende project

het juiste moment aanwezig zijn

gebied van leveringstijden van

Broeks legt uit: “Als groep ont-

uitgangspunten van een project

moet zijn.

wordt voor de bouwvak turnkey

en hun werk kunnen doen. Dit

enkele materialen. Dat vraagt

opgeleverd”, vertelt Van Ber-

vraagt om een gestructureerde

hier en daar om enige bijsturing

kum.

planning. We hebben een to-

en controle. Maar tot nu toe is

wikkel en ontwerp je gezamen-

vooraf zijn vastgesteld, kun je

lijk een project, dat je vervolgens

binnen het besluit zelf detail-

Voorspoedig

met z’n allen uitvoert. Uiteraard

leringen bepalen. Broeks: “Je

De renovatie van het pand is in

taalplanning opgesteld, die als

alles soepel verlopen.

werken we hierbij met vaste ba-

ontzorgt de opdrachtgever. Dat

april 2012 gestart. “We zijn met

“We hebben in totaal maar een

basis dient voor de weekplan-

“Alles wat je doet, doe je uitein-

siscontracten. Het is een manier

biedt voordelen, maar tegelijker-

de opdrachtgever om de tafel

paar maanden de tijd om alle

ning. Als dat nodig is, wordt die

delijk voor een tevreden klant.

benodigde werkzaamheden te

planning regelmatig bijgesteld.”

Het is wat dat betreft een uitda-

verrichten. Dus we willen dat

“Alle niet-dragende gemetselde muren zijn vervangen door metalstud wanden met een melamine toplaag” van werken waarmee je je kunt

tijd ligt de verantwoordelijkheid

gaan zitten en hebben vervol-

onderscheiden van collega-be-

voor een correcte uitvoering van

gens onze wederzijdse eisen en

drijven.”

een project bij de hele groep. Dat

verwachtingen

ging, want die klant heeft een

alles soepel verloopt. Alles moet

Echt grote problemen is Van

bepaald

kloppen, van begin tot eind. Ons

Berkum tot nu toe niet tegen-

waar jij aan moet voldoen. Dan

grootste aandachtspunt is ervoor

gekomen, wel een aantal kleine

ben je altijd blij, als je dat kunt

te zorgen dat alle partijen op

hobbeltjes, bijvoorbeeld op het

waarmaken.”

verwachtingspatroon

“Alle niet-scheidingswanden die in het pand zijn gemonteerd betreffen de Obiwand 400 Monoblok”

uitgesproken.

Betrokken partijen De belangrijkste betrokken partijen bij het bouwproject waren:

• Penvoerder: werkmaatschappij Koopmans Service & Onderhoud van de TBI Koopmans Bouwgroep, die als hoofdaannemer optrad

• Basisontwerp: Beltman Architecten • Afbouw: Donec Afbouw: droge afbouw,

inlegplafonds, binnentimmerwerk en TBI deuren

• Vloerbedekking: Boerhof Projectinrichters.


producten & diensten <

21 > TypischObimex

Perla OP: paneel met absorptie van 1,00 αw of 0,95 αw In grote ruimtes waarin harde materialen zijn toegepast, is een

uitgekiende selectie van Arm-

Armstrong OP (optimaal) plafond de perfecte oplossing. In deze

strong plafonds waarborgt een

nieuwe generatie systeemplafonds zijn de beste eigenschappen

transparant werkklimaat met be-

van harde en zachte minerale plafondtegels gecombineerd. De

houd van privacy.

Perla OP vormt hier een goed voorbeeld van. aantrekkelijke

De vertrouwde Perla OP-plafond-

Optimaal akoestisch comfort

Perla OP-serie met een strak, wit

tegel met een geluidabsorptie van

“Het hele gebouw ademt open-

oppervlak biedt een uitmuntende

0,95 αw blijft in Perla OP 0.95 be-

heid. Om functionele en tevens

geluidabsorptie in combinatie met

schikbaar. Deze tegel is slechts 15

aangename werkplekken in die

een goede overlangsgeluidisola-

mm. Ook deze plaat kan worden

open ruimtes te creëren, hebben

tie. Akoestiek, esthetiek en duur-

toegepast met Board, Tegular en

we een mix van verschillende

zaamheid integreren op sublieme

MicroLook randafwerkingen.

plafonds geselecteerd, die zor-

De

economisch

gen voor een optimaal akoestisch

wijze. Armstrong heeft twee ab-

Santander Consumer Finance Benelux.

comfort in een besloten sfeer. De

Dat de nieuwe generatie plafonds

dat er geen vervuilend filtereffect

Perla OP 0.95 en Perla OP 1.00

in trek is, blijkt wel uit de vele

ontstaat. Ze passen dus prima in

projecten waarin de plafonds zijn

ons beleid over duurzaam bou-

Perla OP 1.00 heeft een absorptie

toegepast. Het Perla OP-plafond

wen.”

van 1,00 αw. Hoewel de paneel-

is bijvoorbeeld gemonteerd in

D+Z Architecten + Projectmana-

dikte van de nieuwe Perla OP 1.00

het Santander Consumer Finance

gers - Naarden

plafondtegel nu 20 mm bedraagt

Benelux B.V. in Utrecht. Het fi-

(was 18 mm), blijven de bestaan-

nanciële kantoorpand herbergt

Inl.: Armstrong

de randafwerkingen Board, Tegu-

veel open ruimtes waarin intieme

Tel. 076 - 521 77 33

lar en MicroLook mogelijk.

werkplekken zijn gecreëerd. Een

www.armstrong.nl/plafonds

sorptiewaarden in de Perla OPserie.

plafonds zijn sterk en glad, zo-

Handige Olga-App eerste in de gipsmarkt Lafarge Gips heeft als eerste voor de gipsmarkt een handige app ontwikkeld: de Olga-App. Deze app is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar de slimste oplossing voor een wand-, vloer- of plafondsysteem. Daarnaast geeft deze app informatie wanneer gebruikers staalconstructies 100% brandwerend willen bekleden met Pregyfeu-A1. Olga is de afkorting van OnLine

In vier simpele stappen is de

Gips Adviseur. Met Olga hebben

oplossing binnen handbereik

aannemers of montagebedrij-

(zie illustraties rechts).

ven 24 uur per dag de beschikking over een persoonlijke onli-

De Olga-App is te downloaden

ne gips adviseur. Op elke locatie

via de App Store, Google Play

en voor iedere gipstoepassing

Store of te downloaden via

staat Olga klaar om een oplos-

www.olga-app.nl.

sing te bieden.

zijn alle nieuwtjes en kennis-

Daarnaast

gevingen te volgen op Twitter,

Digitaal antwoord

via @OLGA_App.

Met deze app kunnen gebruikers direct digitaal antwoord op

Belangstellenden

al hun gipsvragen ontvangen,

informatie over de Olga-App

bijvoorbeeld op het gebied van

wil hebben, kunnen hiervoor

brandwerendheid, geluidsiso-

contact opnemen met de Tech-

latie of vochtbestendigheid. Alle

nische Service Desk van Lafarge

technische gegevens ontvangen

Gips.

die

meer

de gebruikers in pdf-formaat.

www.olga-app.nl

De informatie is eenvoudig op te slaan of te versturen per email. Bovendien geeft Olga alle

Lafarge Gips

randvoorwaarden

Tel. 0596-64 93 33

die

zijn voor de montage.

nodig

www.lafargegips.nl


TypischObimex <

22 > natte afbouw

Houtskeletbouw villa in Almere met verschillende soorten gips In Almere is onlangs een vrijstaande villa opgeleverd. Het betreft

wat ik heel speciaal vond.” Verder

het gelijkmatig aanbrengen van

een houtskeletbouwwoning waarin diverse soorten gips zijn ver-

behoorden er nog een kelder en

het materiaal op de wanden. Het

werkt. Lammertink Schilders uit Enter werd als onderaannemer

een opslagruimte tot de villa.

gelijkmatige aanbrengen van het

aangetrokken voor het uitvlakken van de woningen, het stukadoorswerk, het schilderwerk en de wandafwerking.

materiaal is heel belangrijk bij het

A-plus afwerking

verwerken van glasvlies.

De garage en de kelder zijn con“De villa is door ons afgewerkt in

behang. Verder hebben we al

form klasse-B afgewerkt. Deze zijn

De A-plus klasse kunt u met

opdracht van Presolid Home uit

het houtwerk geschilderd en alle

dan ook standaard gesausd. Voor

Sheetrock ProSpray Finish 3-in-1

Enter. Wij werken al ruim 20 jaar

wanden en plafonds gesausd.”

veel ruimtes is echter gekozen

(Tuffhide) doen. Klasse A-plus

voor een klasse A afwerking. “De

bestaat niet als een officieel

met deze opdrachtgever samen”, aldus Tom Wigger, die namens

Het was een vrij grote villa van

overige ruimtes waarin wij aan

afwerkingsniveau, maar als u met

levert geen materiaalverlies op en

hoogglans. Dit sauzen gebeurde

Lammertink vanaf het begin

circa 1800 m3. Wigger: “Op de

de slag gingen, kregen allemaal

Sheetrock ProSpray Finish 3-in-1

zorgt voor een rechte, strakke en

in een aantal accentkleuren, ter-

tot en met de nazorg het hele

begane grond zijn we aan de

een klasse A afwerking, zelfs de

(Tuffhide) werkt, voldoet u meer

stabiele hoek. “Daarna werden

wijl er in de slaapkamer ook nog

bouwproject heeft begeleid. “Wij

slag gegaan met een slaapkamer,

zolder.”

dan voldoende aan de eisen voor

de naden en de schroefgaten 3x

met glitters werd gewerkt.”

denken en werken altijd mee met

de woonkamer, de eetkamer, de

klasse A. Sheetrock ProSpray Finish

uitgevlakt met Sheetrock Fill &

keuken, de muziekruimte, de

Om deze klasse A te bereiken vond

3-in-1 (Tuffhide) is een direct ver-

Finish Light Plus3, waarna we nog

Al het houtwerk is twee maal

ken zijn. Zo is er in de afgelopen

vide, een kantoor, een garage en

een verdere afwerking plaats

werkbare spuitplamuur inclusief

een keer schuurden. Vervolgens

geschilderd. Ook wat dat betreft

jaren een hechte samenwerking

het toilet.” Op de 1e verdieping

met USG Sheetrock ProSpray light

grondering en verf (RAL9010).

werd er nog een keer heel dun

verrichtten de medewerkers van

Het product wordt gespoten met

nagevlakt, waarbij we er als het

Lammertink alle werkzaamheden:

een airless-machine. U finisht,

ware een heel dun meslaagje

van schuren, stoppen en kitten

grondeert en verft in een keer.

overheen aanbrachten.”

tot eenmaal voorlakken. Daarna

de projecten waarbij we betrok-

ontstaan. De opdrachtgever is dan ook goed bekend met onze afwerkingsmethode.” Zo ook bij dit project. Wat de afbouw betreft is Lammertink

Voor veel ruimtes is gekozen voor een klasse A-plus afwerking”

Schilders ingeschakeld voor het

is al het houtwerk nogmaals licht

Daarom heet het product 3-in-1. Het mooiste aan het product is

Voor het machinaal schuren van

geschuurd, afgestoft en afgeschil-

dat het vanzelf egaliseert. Geen

de hele woning werd gebruik

derd met Rezisto Highgloss in de

nabewerking (afmesen) meer

gemaakt van een Festool Planex

kleur RAL 9010. Voor Rezisto is

afvoegen van de houtskeletbouw

bevonden zich de hoofdslaapka-

en glasvlies. Voor deze optie is

nodig. Dit bespaart geld en tijd.

muren die er staan. “Verder

mer, een kleedruimte, drie slaap-

gekozen, omdat het een grote,

Het product droogt binnen 60

Uitvlakken in m2:

hielden we ons bezig met het

kamers, een overloop, een was-

moderne woning betrof met veel

minuten, is extreem slijtvast en

• 800 m2 wanden (Sheetrock Fill & Finish Light (Plus3) & ProSpray Light)

uitvlakken van de wanden met

kamer en een badkamer inclusief

lichtinval. Sheetrock ProSpray

glad. Het voorbewerken is bij het

• 500 m2 plafonds (Sheetrock Fill & Finish Light (Plus3) & ProSpray

Sheetrock Fill & Finish Light (Plus3)

toilet. “Ook de zolder namen we

light is een direct verwerkbare

werken met dit product heel be-

en het aanbrengen van Sheetrock

onder handen. Hier bevonden

spuitplamuur. Deze is uitstekend

langrijk. De oneffenheden moeten

• 300 m1 Sheetrock Las Vegas binnenhoeken

ProSpray light en Sheetrock Pro-

zich een vijfde slaapkamer, de

geschikt voor het aanbrengen met

namelijk vrijwel nihil zijn, zodat

• 350 m1 Sheetrock Dallas buitenhoeken

Spray Finish 3-in-1 (Tuffhide) van

sauna, een techniekruimte, nog

airless apparatuur. Het werken

je deze zo goed als niet meer ziet.

• 700 m glasvliesbehang (wanden)

USG op de plafonds. De wanden

een badkamer, de overloop, 2

met een airless machine verhoogt

De ondergrond moet klasse B

voorzagen we van een glasvlies-

bergingen en een gebedsruimte,

de productiviteit en zorgt voor

voorbereid zijn.

Finish 3-in-1 (Tuffhide))

schuurmachine. Het voordeel van

gekozen, omdat dit huidresistent

Werkwijze

deze machine is dat hij zichzelf

is. Dat voorkomt vlekken van de

De eerste werkzaamheden in

vacuüm zuigt, wat ergonomische

huid.

de villa betroffen het finishen

voordelen oplevert.

Uitdagingen

van de gipskartonvoegen van de plafonds. Dit werd gedaan met

Sheetrock ProSpray

“Hoewel we in alle ruimten

Sheetrock Fill & Finish Light Plus3

Na het schuren van de hele

genoeg hadden aan onze stelten

van USG (zie kader). De plafonds

woning, werden de plafonds

om tot het plafond te kunnen

waren overal 2.60m hoog,

voorzien van ProSpray Finish

reiken, gold dit niet voor de grote

behalve in de muziekkamer,

3-in1(Tuffhide) spuitplamuur, in

vide in de hal. Daar hebben we

waarvan de hoogte 2.80 m betrof.

de kleur RAL 9010 (zie kader). Dit

dan ook een steiger voor moeten

“Voor het uitvlakken van de pla-

is de standaard witte kleur van de

bouwen.”

fonds gebruikten we stelten. We

ProSpray 3-in-1 (Tuffhide). De grootste uitdaging was de

zijn daar helemaal aan gewend en het is prettig en gemakkelijker

De wanden werden voorzien

logistiek. Wigger legt dit uit: “We

om op hogere niveaus te kunnen

van glasvezelbehang, ook in

hadden in totaal maar een paar

werken.”

standaard wit. Hierna konden we

weken om de hele woning af

beginnen met het sauzen van de

te krijgen voor de afgesproken

wanden.

opleverdatum. Daarom was het

Voor het uitvlakken van de

erg belangrijk om tijdens de

wanden is ook gekozen voor Sheetrock Fill & Finish Light

Schilder- en houtwerk

uitvoering van onze werkzaam-

(Plus3), dat werd aangebracht met

Na het afwerken en schuren van

heden rekening te houden met

een klein spackmes. De naden

de wanden en plafonds zijn deze

alle andere partijen die ook aan

werden ook gefinisht met het

twee keer gesausd met de was-

de gang waren in de villa, zoals

“blauwe deksel”, maar dan met

bare, matte, A-klasse Sensocryl

de tegelzetters of de elektriciens.

een verdunde en opgeroerde

muurverf. Voor een matte verf is

We ontvingen wekelijks de plan-

versie. “Vervolgens plaatsten wij

gekozen, omdat oneffenheden zo

ning, waaraan alle partijen zich

alle buiten- en binnenhoeken, de

min mogelijk zichtbaar moesten

dienden te houden. Deze plan-

Sheetrock Dallas en Sheetrock Las

zijn in verband met de vereiste

ning werd, indien noodzakelijk,

Vegas hoekstrippen van USG, met

A-plus klasse. “Daarnaast is mat

aangepast, zodat eventuele logis-

het Hopper systeem”, vertelt Wig-

tegenwoordig ook een trend,

tieke problemen meteen konden

ger. Dit systeem werkt super snel,

aanzienlijk populairder dan

worden opgelost.” Obimex heeft


natte afbouw <

23 > TypischObimex

USG Sheetrock Sheetrock Fill & Finish (Plus3) is een kant-en-klare plamurpasta van USG. Dit product is geschikt voor gebruik als voegenvuller, 2e laag en 3e finishlaag, maar kan ook worden toegepast bij het volvlakkig behandelen van gipskartonwanden, gipsvezelplaten of droge Putz en (poreus) beton. Het grote voordeel van dit product is dat u meer m² per uur kunt afwerken. Het ‘blauwe deksel’ is gebruiksklaar. Het is dus niet nodig om het product te mengen. Sheetrock is rechtstreeks uit de emmer te verwerken. Het is een kwestie van goed roeren en vervolgens handmatig of machinaal aanbrengen. Het product is goed smeerbaar en eenvoudig te schuren. Het krimpt heel weinig, u hebt geen oprollen aan de randen van de voegen. Zuivere overgang op nul en zeer gemakkelijk te schuren (vanaf korreldikte 200) ons hierbij fantastisch geholpen

Sheetrock ProSpray Light (of Pro-

Ook Sheetrock ProSpray hoeft

met hun snelle service en correcte

Spray Plus) is de bekende spuit-

niet te worden aangemaakt

levertijden.

plamuur die voor het uitvlakken

en kan direct vanuit de zak

van de volledige oppervlakken

of emmer via een airless

Boeiend

voldoet. Deze spuitplamuur

spuitapparatuur op de muur

De oplevering van de villa was op

wordt airless aangebracht en

worden aangebracht. Dat

1 mei. Met de bouw ervan werd

uitgemest. Dit product garandeert

scheelt veel kostbare werk-

in januari begonnen. Lammertink

een afwerking die voldoet aan de

tijd. De Sheetrock ProSpray

Schilders begon in week 12 met

eisen van klasse-A.

Finish 3-in-1 (Tuffhide) is het

de werkzaamheden. “Wij waren

ProSpray Light en ProSpray Plus

product waarbij, zoals de naam het al zegt, 3 producten in 1 product zijn verweven. De plamuurlaag, de grondering, en de verflaag in RAL 9010.

Professionele hoekset Het snelste systeem voor perfecte hoeken

Eenvoudig beter plamuren • Snel – tot wel 80 % tijdbesparing • Perfect resultaat – recht en stabiel • Gegarandeerd verhoogte scheurbestendigheid door papieren ommanteling

Daarnaast is het product extreem slijt –en krasbestendig. Ook dit product is rechtstreeks uit de emmer te verwerken met een airless pomp en hoeft daarna niet meer worden afgemest. Het product trekt zichzelf glad en strak* na 60 tot 90 minuten. ”

bijna de laatste partij die bij het

zijn bij uitstek geschikt voor

werk betrokken was. Na ons

oppervlakken waarop onef-

kwam alleen nog de elektriciën,

fenheden duidelijk zichtbaar

voor de afwerking. We liepen

zijn, bijvoorbeeld plafonds met

met gemiddeld 4-5 man rond,

directe tl-verlichting, koven,

in totaal hebben we zo’n 700

wanden met glimmende verven

manuren in de villa zitten. Het

of oppervlakken beschenen door

was een bewerkelijke klus, maar

strijklicht. Met deze spuitplamuur

ook erg interessant.”

worden namelijk niveauverschillen en andere oneffenheden, bij-

Het leukste onderdeel van deze

voorbeeld verbindingsnaden, na

opdracht was toch wel de grootte

verwerking en afwerking vrijwel

en de complexiteit van de wo-

onzichtbaar.

ning, die in klasse A-plus moest worden afgewerkt. “Bepaalde elementen maakten het werk

Sheetrock Hopper systeem “professionele hoekset”

anders dan gewoonlijk, zoals de

Vier stappen voor de perfecte hoekbescherming

grote schouw in de woonkamer,

Stap 1: De Sheetrock Hopper wordt met Sheetrock Fill & Finish Light

de grote vide in de hal, de pla-

(Plus3) plamuurpasta (verdunnen met water) gevuld en op de em-

fondverhoging in de muziekka-

mer geplaatst.

mer (dankzij de verlaagde vloer),

Stap 2: Knip de Sheetrock hoekbeschermingsprofielen (DALLAS, LAS

de schuine kanten op de zolder,

VEGAS of GÖPPINGER) op de gewenste lengte en trek ze de Hopper

maar vooral ook de aanwezig-

trekken. Automatisch wordt de juiste hoeveelheid Sheetrock pla-

heid van een gebedsruimte. Een

muurpasta op het profiel aangebracht.

dergelijke ruimte in een woning

Stap 3: Druk het hoekbeschermingsprofiel licht aan en rol daarna

ben ik nog niet eerder tegen-

stevig aan met de Sheetrock buitenhoekroller.

gekomen in al deze jaren. Dat

Stap 4: Vervolg met opvullen en finishen van de hoek

maakte ons werk nou zo leuk en zo boeiend.

Alle USG Sheetrock producten zijn bij Obimex verkrijgbaar. Voor meer informatie: usgeurope.com

Voor meer informatie: usgeurope.com

Eenvoudig beter plamuren

USG Deutschland GmbH Metallstraße 1 | 41751 Viersen

* Mits goed verwerkt (klasse B voorbereid ondergrond)

Te.l: +49 (0) 2162 95 70 E-Mail: info-nl@usg.com

Sheetrock ProSpray Om een afwerking te krijgen conform klasse A en A-plus is gekozen voor Sheetrock ProSpray Light en Sheetrock ProSpray Finish 3-in-1 (Tuffhide) spuitplamuur.


TypischObimex <

24 > savantis

Nieuwe allround opleiding Assistent Afbouw op niveau 1 Er is een nieuwe werkend-lerenopleiding op afbouwgebied, die dit

kennismaking met alle facetten van

najaar van start gaat: Assistent Afbouw. Leerlingen die deze oplei-

het vak. Tijdens de stage wordt

ding volgen, ontvangen een brede training op niveau 1. Tijdens hun

vanzelf duidelijk welk afbouw-

opleiding maken de leerlingen kennis met alle onderdelen van de

vak de leerling het beste bevalt.

afbouwsector: het monteren van plafonds en wanden, stukadoren

De nieuwe lesmethode biedt de

en dekvloeren leggen, waarbij ze zich in één vak verder bekwamen.

sector de kans om leerlingen te behouden, juist doordat ze een

“Deze eenjarige beroepsopleiding

het beste bij hen past. Bovendien

switch naar een andere tak van

is een initiatief van diverse partij-

biedt deze opleiding leerlingen

de afbouw kunnen maken, als

en”, aldus Marcel van der Borden,

een goede basis om door te stro-

die beter bevalt. Hierdoor is de

Projectleider van De Vakopleiding.

men naar een vervolgopleiding

kans groter dat de leerling voor

Bij de invulling hiervan zijn NOA,

op niveau 2. Na de opleiding As-

de

Savantis, ROC’s, het bedrijfsleven

sistent Afbouw kunnen zij dan de

blijft. En dat is weer goed voor

en werknemersorganisaties be-

vervolgopleiding tot plafond- en

de motivatie van de betrokken

trokken. Zij vinden het, net zoals

wandmonteur, stukadoor of dek-

partijen om met deze opleiding

de Rijksoverheid, belangrijk om

vloerenlegger volgen.

aan de slag te gaan.

afbouwsector

behouden

met goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers te werken.

Start

De opleiding biedt leerlingen het voordeel dat ze op een laagdrem-

opleiding volgen. Leerlingen die geen

de afbouwsector. Deze praktijkop-

lingen een leidinggevende of een

Komend najaar start De Vakop-

Verkenning

pelige wijze de beginselen van het

leerbedrijf hebben, kunnen kiezen

drachten zijn gekoppeld aan de vol-

ervaren vakman. Ze mogen zelf

leiding de nieuwe opleiding in

Met deze nieuwe opleiding be-

afbouwvak leren, voordat ze in de

voor de beroepsopleidende (bol-)

gende thema’s:

ook aan de slag met diverse soor-

Purmerend en in Rijen.

schikt ook de afbouwsector vanaf

praktijk aan de slag gaan voor een

leerweg. Hierbij gaan ze langer naar

• systematisch werken in de

ten werkzaamheden, bijvoorbeeld

september over een opleiding op

werkgever.Het is trouwens niet in

school en lopen ze stage bij een er-

afbouw & gereedschappen

voorbereiden, uitvoeren, afwer-

Tijdens de open dagen heb-

niveau 1. “Op niveau 2 waren er

alle gevallen zo, dat nieuwe leer-

kend leerbedrijf.

binnen onze sector al diverse op-

lingen beginnen op niveau 1. Uit

leidingen, maar we hadden nog

de intakeprocedure moet blijken

geen basisopleiding.”

• veilig en gezond werken & milieu

ken en opruimen. Afhankelijk

ben we daar toekomstige deel-

• sociale vaardigheden

van het type bedrijf waar de leer-

nemers geïnformeerd over de

Tijdens hun opleiding op niveau 1

• vaktheorie dekvloeren legger

lingen stage lopen, verrichten ze

mogelijkheden. De reacties zijn

welk niveau het meest geschikt

doen de leerlingen niet alleen ken-

• vaktheorie plafond- en

werkzaamheden als plafond- en

zeer positief, men vindt het een

is. Als kandidaten een geschikte

nis en ervaring op het vakgebied op,

wandmonteur

wandmonteur,

goed initiatief. Er blijkt veel

Het voorkomen van voortijdige

vooropleiding hebben gevolgd,

maar volgen ze ook algemene lessen,

• vaktheorie stukadoor

of stukadoor.

uitstroom, het niet halen van het

dan kunnen ze eventueel direct

gericht op het omgaan met collega’s,

De leerlingen moeten zowel tij-

diploma en het behouden van

instromen op niveau 2.

werk plannen en veilig werken.

dens schooluren als tijdens hun

De stage biedt voordelen voor

en ouders vinden het een prima

stage bij hun leerbedrijf circa 30

zowel bedrijven als leerlingen.

opstap naar een vervolgoplei-

jongeren voor de afbouwsector

dekvloerenlegger

vraag naar dit soort onderwijs te zijn. Bedrijven, deelnemers

zijn belangrijke redenen om een

Lesprogramma

Een bol-opleiding neemt een heel

verschillende

praktijkopdrachten

Bedrijven kunnen tijdens een

ding. We verwachten dat deze

allround basisopleiding in de af-

Hoe snel een leerling het hele

schooljaar in beslag. De leerlingen

uitvoeren. Dit zijn er ongeveer 20

stageperiode bekijken met wat

opleiding prima gaat scoren.

bouw op te zetten. “We hebben

opleidingstraject op niveau 1 en

gaan ruim 7 maanden, 4 dagen per

voor school en de rest bij het stage-

voor leerling ze te maken heb-

Naast De Vakopleiding bieden

bewust gekozen voor één oplei-

2 afrondt, verschilt. Een leerling

week naar school. In de periode

bedrijf. Verder krijgen de leerlingen

ben. Als er een match is tussen

de andere ROC’s de opleiding

ding, waarbij jongeren de kans

met een goede basis en de no-

maart tot en met juni lopen ze stage

ook les in rekenen en in Neder-

leerling en bedrijf, dan is de

ook aan.

krijgen om diverse aspecten van

dige begeleiding kan de opleiding

bij een leerbedrijf en zijn er nog te-

lands. Ze leren uitrekenen hoeveel

kans groter dan hij op niveau 2

het afbouwvak te verkennen. Op

misschien in 2 à 2,5 jaar afronden.

rugkomdagen op school.

materiaal ze nodig hebben om een

een bbl-opleiding kan volgen bij

deze wijze krijgen zij een goed

Dat hangt mede af van het gege-

opdracht te kunnen uitvoeren.

dat bedrijf.

beeld van de verschillende moge-

ven of de leerling al werkt bij een

Aan de hand van praktijkopdrachten

lijkheden en kunnen zij bewuster

erkend leerbedrijf. In dit geval kan

leren de kandidaten wat de verschil-

Stage

Leerlingen behouden

Tel. 0318 – 56 11 47

kiezen voor de afbouwrichting die

hij de beroepsbegeleidende (bbl-)

lende werkzaamheden zijn binnen

Tijdens de stage assisteren leer-

De opleiding en stage bieden een

www.devakopleiding.nl

Inl.: De Vakopleiding


De nieuwe generatie plafonds

AlpinA op SOLIDE... GEZOND...

Duurzaa m... en altijd een luisterend oor • Alpina w = 0.70(H) • Alpina OP w = 0.90

PX1202 – 05/2012 –

Alpina & Alpina OP, sterker met zijn

2!

Meer informatie? Nederland : (+31) 076 52 30 200 www.armstrong.nl/plafonds

ARMSxxx_AP_190x270_NL.indd 1

25/05/12 11:18


TypischObimex <

26 > nieuws

Een dwangsom: geld krijgen van de Belastingdienst na ingebrekestelling Niemand zit te wachten op de beruchte blauwe envelop, maar er

loaden via de site van de Belasting-

zijn uitzonderingen. Zo hoeft u niet altijd geld te betalen, maar

dienst. In de meeste gevallen zal de

kunt u in sommige gevallen de Belastingdienst om een dwangsom

dienst na ontvangst van dit formulier

vragen. Hoe kan dat?

proberen zo snel mogelijk met een uitspraak te komen.

Dit hangt af van het feit of de Belas-

Dit geldt niet in alle gevallen. De

tingdienst op tijd reageert. De media

Belastingdienst heeft de mogelijk-

Mocht dit niet gebeuren en als de

benadrukken regelmatig dat de Be-

heid om deze termijn eenzijdig met

Belastingdienst geen hogere prioriteit

lastingdienst achter de feiten aan-

6 weken te verlengen. Voor verder

schenkt aan het bezwaar, dan kan

loopt. Zo liggen bijvoorbeeld grote

uitstel is altijd instemming van de

de bezwaarmaker een dwangsom

stapels bezwaarschriften te wachten

bezwaarmaker nodig.

eisen. Dit is mogelijk in het geval dat

totdat de medewerkers van de Be-

de Belastingdienst niet binnen twee

lastingdienst tijd hebben om deze

In gebreke

weken na ontvangst van de ingebre-

af te handelen. Al die tijd horen de

Het ingebrekestellen van de Belas-

kestelling met een uitspraak komt.

bezwaarmakers niets. Dat hoeven zij

tingdienst is erg eenvoudig en snel

Deze dwangsom bedraagt € 20 per

niet zomaar te accepteren.

te doen. De bezwaarmaker moet

dag, met een maximum van € 1260

hiervoor schriftelijk bij de Belas-

en is automatisch verschuldigd.

Als de Belastingdienst niet op tijd re-

tingdienst aangeven, dat de termijn

ageert, kan deze door de bezwaar-

om te reageren op een bepaald be-

Afwachten

maker ‘in gebreke’ worden gesteld.

sluit is verstreken. Verder dient de

Niet in alle gevallen is het verstandig

Dit kan vanaf de wettelijke termijn

bezwaarmaker aan te geven dat er

om een dwangsom te eisen. In som-

waarop de Belastingdienst een uit-

een uitspraak dient te komen. Om

mige gevallen kan de bezwaarmaker

spraak moet doen op bijvoorbeeld

zo spoedig mogelijk een reactie van

daar beter mee wachten, bijvoor-

altijd een afwijzing en moet meteen

eerst goed na of het verstandig is

Inl.: Belastingdienst

een bezwaarschrift. Deze termijn is

de Belastingdienst te krijgen, is het

beeld als het gaat om een bezwaar

in beroep gaan. Dat is zonde van de

om een ingebrekestelling in te die-

www.belastingdienst.nl

vastgesteld op 12 weken gerekend

handig om voor dit ingebrekestel-

tegen de btw-correctie over het pri-

tijd en het geld. En het is nergens

nen en een dwangsom te eisen. Het

Bron: Tips & Advies Belastingen

vanaf de dagtekening van het besluit

len een special modelformulier te

végebruik van een auto. Wie in dit

voor nodig, want de procedures zijn

kan echter de moeite waard zijn.

waartegen bezwaar is ingediend.

gebruiken. Dit formulier is te down-

geval een uitspraak eist, krijgt vrijwel

immers al in gang gezet. Denk dus

Dag van de Bouw trekt 115.000 bezoekers Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor de Dag van de

“Hoe onmisbaar de sector ook is,

blijft er toch een enorme be-

frastructuur. Veel processen en

ling was er ook voor projecten

Bouw. Op 2 juni jl. kon heel Nederland een kijkje nemen bij één

iedereen weet dat het niet goed

hoefte bestaan voor de produc-

ontwikkelingen kunnen boven-

in het centrum van Utrecht rond

van de 222 bouw- en infraprojecten die waren opengesteld voor

gaat met de bouw. De economi-

ten en de diensten van de sector.

dien vlotter. Dat kost geen geld,

het

publiek. In totaal bezochten meer dan 115.000 belangstellenden

sche crisis blijft aanhouden, daar

Met nieuwe investeringen zal

dat levert de maatschappij juist

Dat de Dag van de Bouw popu-

een of meerdere project(en).

lijdt de bouw het hardst onder –

de bouw opnieuw een econo-

snel meer op.”

lair was, bleek ook op Twitter.

en dus ook heel Nederland. Maar

mische motor worden. Dat kan,

stationsgebied/Vredenburg.

Aan het eind van de middag stond

De Dag van de Bouw is een ini-

presentatieruimten ingericht of

ondanks de teruggang in de pro-

als we investeren in de woning-

Drukbezocht

#dagvandebouw in de top 5 van

tiatief van Bouwend Nederland,

gaven rondleidingen.

ductie, die de groei van de hele

markt - vooral voor starters, in

De Noord-Zuidlijn was het meest

Nederlandse trending topics.

Nederlandse

wegen en ondergrondse in-

bezochte project. Veel belangstel-

samen met bouw- en infrabedrijven. Deze dag maakt deel

Impasse verbreken

uit van de imagocampagne ‘De

Demissionair minister Spies (Bin-

Bouw maakt het’. Doelstelling

nenlandse Zaken) knipte met

is inwoners van Nederland te

een betonschaar op symboli-

laten kennismaken met bouw-

sche wijze het slot door dat op

projecten. De bouwsector vervult

de woningmarkt zit. De minister

namelijk een belangrijke taak op

verzorgde dit jaar samen met Elco

het gebied van wonen, werken,

Brinkman, voorzitter van Bou-

bereikbaarheid en recreatie.

wend Nederland, de opening bij zwembad Aquarijn in Alphen aan

Een grote diversiteit aan projec-

de Rijn.

ten verspreid over heel Nederland was opengesteld. Bezoekers

Minister Spies en Brinkman gin-

konden onder andere terecht bij

gen in op de problemen die

wegen, tunnels, restauratiepro-

de

jecten, scholen, kantoorpanden,

De minister riep op “om de han-

winkelcentra, stations, zieken-

den ineen te slaan en daarmee

huizen, gebouwen in aanbouw

de impasse te doorbreken. Het

en woningbouwprojecten. Ge-

belang van de bouwsector is

woonlijk zijn bouwplaatsen niet

groot, voor zowel de economie

geopend voor publiek, dus wa-

als de hele Nederlandse samen-

ren er veel mensen die deze kans

leving. Een sector die bovendien

aangrepen om een indruk te

qua werkomgeving veel jonge

krijgen van de activiteiten op een

mensen een mooi perspectief

bouwplaats. Veel bouwplaatsen

biedt.” Brinkman onderstreepte

hadden aparte ontvangst- en

het betoog van minister Spies.

bouwsector

ondervindt.

economie

remt,


nieuws <

27 > TypischObimex

Nieuwhuis Consult

standaarden

ontwikkelen,

• bij inkoop dienen FSCPEFC-

certificeren en accrediteren.

eisen gesteld te worden;

Een certificeringssysteem dat

• leveranciers moeten ge-

voldoet aan deze code is een

checkt worden op FSC/PEFCcertificering

betrouwbaar systeem. Uit onderzoek blijkt dat FSC/

• op de bouw aangeleverd

PEFC een succesvol marktin-

hout moet gecontroleerd

strument is. Positieve effecten

worden op FSC/PEFC

van FSC/PEFC-certificering die

• medewerkers moeten

werden gevonden zijn onder

worden voorgelicht m.b.t.

andere betere toegang tot de

FSC/PEFC

markt, hogere prijzen, sta-

• per project moet een

bielere contracten, gunstige

materiaalbalans worden

kredietregelingen,

bijgehouden (hoeveelheid

efficiën-

tere productie en een beter imago. Het omgekeerde is ook waar. Bedrijven zonder FSC-

ingekocht – hoeveelheid gebruikt – rest) • op de eindafrekening van

certificering lopen het risico

het werk (richting opdracht-

op grote imagoschade wan-

gever) dient een “FSC-claim”

neer ze bijvoorbeeld door de

te worden aangegeven (bijv.

milieubeweging openlijk aan

“70% FSC” of “Pure-FSC”)

de schandpaal worden gena-

• FSC/PEFC eisen moeten

geld. FSC-certificering is goed

worden meegenomen in

voor mens en natuur. Vol-

interne audits

gens onafhankelijk onderzoek

• FSC/PEFC moet worden

draagt FSC-certificering bij aan

opgenomen in de jaarlijkse

het behoud van de natuur en

Management Review

de biodiversiteit, verbetering

FSC-certificering: goed voor mens en natuur, maar ook voor uw bedrijf

van het loon en de veiligheid

Om te kunnen certificeren

van werknemers. Bovendien

moeten

stimuleert de certificering de

enkele administratieve) za-

ontwikkeling van de lokale in-

ken ‘op papier’ geregeld zijn,

frastructuur.

een en ander kan procedu-

bovenstaande

(en

reel worden opgenomen in Ook brengt FSC-certificering so-

het bestaande Management-

ciale problemen aan het licht,

handboek. Bedrijven kunnen

bijvoorbeeld op plekken waar

zelf bepalen wanneer zij een

grote

vlak

project onder FSC/PEFC uitvoe-

naast lokale gemeenschappen

ren (bijvoorbeeld alleen als

zijn gevestigd. FSC-certificering

de klant dit eist). In theorie is

kan hier leiden tot grotere

het zelfs mogelijk om een FSC/

transparantie en bedrijven en

PEFC-certificaat te krijgen zon-

lokale gemeenschappen met

der dat projecten worden uit-

elkaar in gesprek brengen.

gevoerd onder FSC/PEFC.

ondernemingen

Certificering Wat houdt FSC/PEFC certificeFSC-gecertificeerd hout is bij iedereen wel bekend. Niet al-

is FSC/PEFC het enige certifice-

ISEAL Alliance is een vereniging

ring in de praktijk in? Bedrij-

Eddy Nieuwhuis

leen bij leveranciers van aannemers vind je het logo terug,

ringsysteem voor verantwoord

van toonaangevende inter-

ven die FSC/PEFC willen certi-

Nieuwhuis Consult

maar ook bij de bouwmarkt. Hard- en zachthout is leverbaar

bosbeheer, dat voldoet aan de

nationale organisaties die op

ficeren moeten voldoen aan

Tel. 0541 – 66 10 24

met FSC certificatie. PEFC-gecertificeerd hout daarentegen is

ISEAL Code of Good Practice. De

sociaal en ecologisch gebied

onderstaande eisen:

www.nieuwhuisconsult.nl

minder bekend. PEFC is een Europees certificaat en is vooral te krijgen als zachthout. Het doel van FSC (Forest Ste-

van FSC en/of PEFC en dienen

wardship Council) en PEFC

gecertificeerd te worden door

(Programm for Endorsement of

een onafhankelijk certifice-

Forest Certification Schemes) is

rende instantie

zorgdragen voor een verantwoord,

(duurzaam)

bosbe-

heer.

Waarom FSC? Uit onafhankelijk onderzoek blijkt FSC/PEFC het enige cer-

Dit wordt gerealiseerd door

tificeringsysteem te zijn dat

middel van een Chain of Cus-

objectieve en meetbare eisen

tody (handelsketen). Dit houdt

stelt aan bosbeheerders en

in dat het volledige traject dat

deze ook nauwgezet contro-

het hout aflegt tussen het ge-

leert.

certificeerde bos en de consu-

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

Advies en training op maat: • VCA-opleidingen

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

ment wordt vastgelegd. Alle

Alleen bij FSC zijn economi-

partijen die onderdeel zijn van

sche, ecologische en sociale

de handelsketen (bijvoorbeeld

belangen evenredig vertegen-

bosbeheerder, zagerij, invoer-

woordigd en zijn samenvattin-

der, groothandel, aannemer)

gen van de certificeringsrap-

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

moeten voldoen aan de eisen

porten openbaar. Daarnaast

info@nieuwhuisconsult.nl |

Nieuwhuis Consult


TypischObimex <

28 > nieuws

Bedrijfschap Afbouw publiceert ‘richtlijn systeemplafonds in zwembaden’ Voor meer informatie: Bedrijfschap Afbouw

Dit is een uitgave van het:

Afdeling Techniek

Bedrijfschap Afbouw

Telefoon: 070 - 33 66 555

Mauritskade 27

Fax: 070 - 33 66 553

2514 HD Den Haag

Techniek

BA-richtlijn 3.6

E-mail: techniek@bedrijfschapafbouw.nl

Systeemplafonds in zwembaden

Internet: www.bedrijfschapafbouw.nl

T.3.011.12 - Uitgave februari 2012

BA-richtlijn 3.6 ‘Systeemplafonds in zwembaden’ is een nieuwe

fondsystemen aan. Vooral cor-

omstandigheden stellen aan ma-

richtlijn uitgegeven door Bedrijfschap Afbouw. De richtlijn heeft be-

rosie van niet of onvoldoende

terialen.

trekking op systeemplafonds in zwembaden en heeft als doel om

behandelde metalen delen van

schade door corrosie van constructieve delen van verlaagde plafond-

de ophangconstructie vormt een

De richtlijn is in samenwerking-

systemen in zwembaden zoveel mogelijk te beperken.

gevaar. Ook roest-vast-staal is

met fabrikanten van systeem-

gevoelig voor corrosie.

plafonds opgesteld en naar alle

Deze richtlijn is gepubliceerd,

van systeemplafonds in zwem-

omdat er in de praktijk bij wand-

baden.

De specifieke en agressieve om-

drijven verstuurd. Wand- en pla-

en

plafonden wandmontagebeSysteemplafonds in zwembaden downloaden vanaf de website.

plafondmontagebedrijven

Een hoge relatieve luchtvochtig-

standigheden

zwembaden

fondmontagebedrijven die meer

behoorlijk wat onduidelijkheid

heid, chloordampen en zouten

worden in deze richtlijn be-

informatie willen ontvangen,

is over het gebruik van de juiste

in het gebouw en temperatuur-

handeld.

Tevens wordt nader

kunnen hiervoor terecht bij het

Inl.: Bedrijfschap Afbouw, Tel. 070 – 336 65 55

materialen voor het monteren

schommelingen tasten de pla-

ingegaan op de eisen die deze

Bedrijfschap. De richtlijn is ook te

www.bedrijfschap-afbouw.nl

in

€ 7500 voor SOS-Kinderdorp in Kinshasa

De zeer succesvolle Lego spaaractie ‘Bouwers voor de toekomst’ van Obimex heeft niet alleen eerlijk (hand)werk in de bouwsector in Nederland gestimuleerd. Ook 150 weeskinderen in de Congolese hoofdstad Kinshasa hebben weer een toekomst. Medewerkers van plafond- en

een medisch centrum gebouwd.

wandmontagebedrijven die bij

EEN STERK STAALTJE VAKWERK Steelframe produceert en levert een breed scala aan stalen wand- en plafondprofielen. De productie vindt plaats in een nieuw en functioneel pand. De progressieve aanpak van Steelframe vindt u met name terug in de rollensets van de productiemachines. Steelframe doet veel onderzoek naar rollensets en deze worden steeds opnieuw door de eigen technische afdeling ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk u te allen tijde profielen te leveren op de door u gewenste afmeting.

Steelframe B.V. Hectorstraat 3 5047 RE Tilburg

Steelframe verwerkt uitsluitend hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

T: +31 13 544 98 59 F: +31 13 544 98 60 www.steelframe.nl

info@steelframe.nl

Het gehele productieproces voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 zodat u ervan verzekerd bent dat u kwaliteitsproducten krijgt geleverd.

Obimex materialen bestelden,

Weeskinderen en in de steek

ontvingen over al deze produc-

gelaten kinderen hebben met

ten

Deze

het kinderdorp een nieuw thuis

spaarpunten konden worden

gekregen. Mede dankzij Obimex

ingewisseld voor diverse artike-

krijgen zij niet alleen de nodige

len uit de Lego-catalogus.

verzorging, maar volgen ook een

Lego-spaarpunten.

opleiding.

SOS-Kinderdorpen

Omdat deze actie zo succes-

viel zelfs dubbel in de prijzen,

vol verliep, besloot Obimex

want ook een deel van de op-

om een donatie van € 7500 te

brengst van de Rockfon Go4Gold

schenken aan het SOS-Kin-

actie ging naar het dorp toe.

derdorp

dat

het

afgelopen

jaar is opgezet in Kinshasa.

Het dorp is ingehuldigd in aan-

Het SOS-Kinderdorp in Kin-

wezigheid van onder meer Vin-

shasa bestaat uit twee scholen:

cent Kompany, SOS-ambassa-

een kleuterschool voor 75 kinde-

deur. Het was een prachtig en

ren en een basisschool voor 210

ontroerend moment voor alle

kinderen. Daarnaast zijn in het

aanwezigen, maar vooral voor

dorp ook vijftien familiehui-

de kinderen die nu aan hun ei-

zen, een gemeenschapshuis en

gen toekomst gaan bouwen.


nieuws <

29 > TypischObimex

Een goede marketingstrategie is een onmisbare basis Nu de afbouwmarkt al een paar jaar aan krimp onderhevig is, is

Welke (potentiële) klanten zijn er

een goed doordacht verkoopbeleid onmisbaar. Onderdeel hiervan

en wat willen zij? Hoeveel klanten

is de marketingstrategie: een systematisch opgestelde evaluatie-

zijn er bij gekomen en hoeveel

en werkmethode om betere verkoopresultaten te boeken.

haakten er af? Wat is hiervan de reden? Wat zijn specifieke be-

Een goede marketingstrategie be-

Stel bij deze informatie ook altijd

hoeften van de klanten? Kan een

palen lijkt ingewikkelder dan het

een overzicht op van de marke-

ondernemer in de behoeften van

is. Het bevat in essentie drie on-

tingactiviteiten van het afgelopen

zijn klanten voorzien? Voldoet het

derdelen: informatie over het ei-

jaar. Dingen op papier zetten

product of dienst dat zij leveren

gen bedrijf, de afzetmarkt en het

maakt het gevolgde beleid inzich-

wel aan die behoeften van de

marketingplan.

telijk. Het geeft de kans om plan-

klant? Kunnen producten of dien-

nen bij te sturen of aan te vullen.

sten op maat worden ontwikkeld?

Een goede ondernemer zal in

Benoem ook de sterke punten van

Concurrenten zijn ook actief op de

zijn marketingstrategie altijd in-

de eigen onderneming en geef

markt. Hoeveel concurrenten zijn

formatie over het eigen bedrijf

aan wat er uniek is aan bijvoor-

er en hoe actief zijn deze? Kan ik

moet worden. Stel vervolgens vast

brochures en flyers, het sturen van

of 10.000e klant uitbundig.

meenemen. Deze informatie dient

beeld het product, de dienst, het

de concurrent verslaan? Wat zijn

op welke wijze dit doel bereikt kan

(digitale) mailings of het bieden

Zorg ook dat alle medewerkers

overzichtelijk, kort en bondig te

bedrijf of de service. De informatie

hun sterke, maar ook hun zwakke

worden. Maak hierbij gebruik van

van korting.

binnen de onderneming ook we-

beschrijven welke bedrijfsactivi-

die hieruit naar voren komt vormt

kanten? Valt er iets te leren van

alle middelen die ter beschikking

Denk ook eens na over het be-

ten hoe ze de marketingstrategie

teiten het afgelopen jaar, jaren

de basis voor verdere stappen.

hun marktbenadering?

staan. En niet onbelangrijk: stel

nutten van de mogelijkheden

kunnen ondersteunen. Maak ge-

een budget vast en hou dat goed

van sociale media (Twitter, Hyves,

bruik van alle mogelijke midde-

in de gaten.

Facebook). Schrijf persberichten

len en aarzel niet om onbekende

zodra een nieuw product of een

paden in te slaan. Het kan veel opleveren.

Eigen bedrijf

of decennium zijn ondernomen. Hierin valt in de meeste gevallen

De markt

Het marketingplan

een bepaalde lijn te ontdekken.

Bij dit onderdeel kijken onder-

Als een ondernemer in kaart heeft

Bepaal welke lijn dat is en stel

nemers naar de markt. Belangrijk

gebracht wat zijn eigen activitei-

Aarzel niet om onbekende paden

nieuwe dienst op de markt komt.

vast of de ondernomen activi-

punt hierbij is de marktanalyse.

ten zijn en hoe de markt in elkaar

in te slaan. In een goed marke-

Verzin een ludieke actie waardoor

teiten nog voldoen. Misschien is

Vragen die hierbij aan bod ko-

steekt, is het tijd om weloverwo-

tingplan staan niet alleen be-

u aandacht krijgt in (lokale) media.

het nodig een andere richting te

men, zijn onder andere: Waar kan

gen het marketingplan op te stel-

kende middelen vermeld, zoals

Nodig (potentiële) klanten uit voor

kiezen.

ik nieuwe klanten vinden? Hoe

len. Bepaal het doel dat binnen

het maken of actueel houden van

een informatiebijeenkomst of de-

Bron:

behandel ik mijn huidige klanten?

een afgebakende periode bereikt

een website, het vervaardigen van

monstratie. Verwelkom de 2.500e

Tips & Advies Verkoop

Dingemans Elementenbouw BV Amerikastraat 12, 5171 PL Kaatsheuvel Telefoon 0416 275081 Fax 0416 277241 www.dingemans.eu / info@dingemans.eu

WAKE UP

Fullcolour afdrukken vanaf € 0,0195

DUURZAAM IN STAAL

Dingemans ziet duurzaamheid niet als trend, maar als verantwoordelijkheid. Onze organisatie handelt volgens de 3P’s (People, Planet, Profit) als het op zijn processen en producten aankomt.

GO KYOCERA

TASKalfa 3050ci Behoefte aan een flexibele en betrouwbare kleurenmultifunctional? • Tot 30 A4 pagina’s per minuut in kleur • Geavanceerde kleurtechnologie voor een uitstekende kwaliteit • Standaard 2 GB RAM + 160 GB HDD • Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en formaten: tot 300 g/m2, 304,8 x 457,2 mm en banner printing tot 122 cm • Tot 6 papierlades en finisher met booklet en tri-folding • Optioneel dubbelzijdig scannen in één doorvoer • Optionele EFI Fiery controller en kleurmanagement • Long-life componenten voor ongekende efficiëntie en betrouwbaarheid

STAAL VERBRUIK JE NIET, JE GEBRUIKT ‘T ! Dingemans beschikt over een MRPI rapport voor haar producten.

Professionals in bedrijf

Bel snel voor een afspraak 0546 - 81 21 39!

Projectinrichting

Facility service & support

Documents solutions

Een inspirerende en productieve werkomgeving.

U bent verzekerd van de gewenste kwaliteit en nazorg.

Kosten verlagen en productiviteit verhogen.

Door de moderne productietechnieken is Dingemans in staat om gerecycled materiaal te gebruiken met een consistente en duurzame kwaliteit. In combinatie met de beschermende toeslagstoffen ligt de gemiddelde levensduur boven de 25 jaar. Hierna wordt 99% van dit staal opnieuw benut.

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • info@hillenkantoor.nl • www.hillenkantoor.nl


TypischObimex <

Informatie

Naam

30 > restanten Omschrijving

Levereenheid

Voorraad

Firma

Telefoonnummer Contactpersoon

U monteert en installeert al

jaren gipsplaten, u-profielen,

Gyproc

Gyptone Casparano

600x600 (forte)

550 platen

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

verlichtingsarmaturen of pla-

Gyproc

Quattro 20

600x600

15pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

fond onderdelen bij uw klan-

Gyproc

Base

600x600

7pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Armstrong

Dune plus microlook

600x600X15

2pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Armstrong

Casa E24

600x600

5pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Enig minpuntje: u bent in de

Armstrong

Sahara Verdekt

1800x300

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

loop der tijd blijven zitten met

Armstrong

Fine Fissured

600x1720x17

2pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Armstrong

Ultima DB

600x1200

3pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Armstrong

Adria (oude versie)

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Armstrong

Tatra

1250x625

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Armstrong

Celio Flush microlook

600x600

1pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Armstrong

Sahara micro platinum

600x600

3pk

Jan de Groot

06-15374660

J. de Groot

Armstrong

Neeva Tegular E24

600x600

4pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Armstrong

Colort. Tegul. 9163m4

600x600

14pk

Altus Abouw

06-55880188

J. Tippe

ten. U doet uw werk goed en uw klanten zijn tevreden.

steeds meer restmateriaal, dat zo langzamerhand een grote hoeveelheid ruimte in beslag neemt. U heeft dat niet weggegooid, want misschien vragen uw klanten nog eens of u toevallig nog een plafondplaatje heeft liggen.

Verkoop uw restanten

Bent u zoâ&#x20AC;&#x2122;n verzamelaar? Gooi

Rockfon

Opal Roomwit

600x600x20

1pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

dat materiaal niet weg, want

Rockfon

Fibral Artic

600x600

5pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

dat is jammer. U kunt dat beter

Rockfon

Fibral Dakar

600x600

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

verkopen, bijvoorbeeld via onze

Rockfon

Fibral Saphir

600x1200

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

restantenpagina. Wij vermelden

Rockfon

Royal dz shadowline

600x600

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

gratis welke restanten u aan-

Rockfon

Opal Ametist

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

biedt. Voordelen? U bent van

Rockfon

Royal inleg

600x600

1pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

uw oude voorraad af, die in een

Rockfon

Royal inleg

1200x1200

1pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

hoekje stof ligt te verzamelen en

Rockfon

Onyx

600x600

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Rockfon

Astropanell compleet

1200x1200

27st

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Rockfon

Fibral Kiezel

600x1200

1pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Rockfon

Opal Creme E24

600x600

1pk

Teerlink

06-54634289

Dhr Teerlink

Rockfon

Fibral wit

600x1200

2pk

M. Nijsen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

Rockfon

Royal dz E24

1200x1200

14pk

De Vier Totaalafbouw BV

0172-537176

P. Fokker

Rockfon

Fibral Oranje

600x600/1200

7pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Rockfon

Fibral Alu

600x600

1pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Rockfon

Ligna Beuken

600x1200

1pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Rockfon

Opal Lichtgrijs

600x1200

1pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Kijk op www.typischobimex, vul

Rockfon

Sonar

600x600

4pk

Altus Abouw

06-55880188

J. Tippe

de bon in en mail deze vervol-

gens naar ons toe. In het volgen-

Ecophon

Combison Solo D

600x600

4pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

de nummer van Typisch Obimex

Ecophon

Focus E24

600x600

5pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

kunnen duizenden collegaâ&#x20AC;&#x2122;s le-

Ecophon

Hygiene Advance

600x600

6pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

zen welke producten u aanbiedt.

Ecophon

Super G-plus grijs

1200x600x40

14pk

Altus Abouw

06-55880188

J. Tippe

u maakt er anderen blij mee. En als u zelf op zoek bent naar dan profiel dat niet meer wordt gemaakt? Er is een grote kans dat een ander bedrijf dat in een hoekje heeft liggen en dat u dat toevallig aantreft op onze restantenpagina.

Ecophon

Hygiene Protec A

1200x600

15pk

Altus Abouw

06-55880188

J. Tippe

Op www.typischobimex.nl kunt

Ecophon

Hygiene Protec C

1200x600

3pk

Altus Abouw

06-55880188

J. Tippe

u ook het meest actuele aanbod

Ecophon

Focus D

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

van restanten bekijken.

OWA

Cosmos ongeperf. Dz

600x600

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

OWA

Regelmatig geboard

600x600

10pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

OWA

Sternbild K6 doorzak

600x1200

6pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

OWA

Sternbild K6 doorzak

600x600

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

AMF

Feinstratos

600x600x40

9pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

AMF

Feinstratos VT24

600x600

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

AMF

Feinstratos VT15

600x600

1pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Eurocoustic

Vega Sky Blue SK

600x600

2pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Eurocoustic

Tonga

600x600

6pk

Henk vd Berg

06-53916321

H. vd Berg

Diversen Tectum

inleg lichtblauw

600x600

60st

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

USG

Artica doorzak

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

USG

Olympia 11 Micro

600x1200

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Dana

Plan Plaza geperf.

600x600

6pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

HWC

Plano

600x1200x25

19stuks

T en R

073-5119069

K. Treuren

Wandonderd.

90 graden hoek

3000mm

7stuks

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

HWC

Divers met EPS

diverse afm

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Durlum

S1 kassette ral 9001

600x600

M. Nijssen plafonds

06-53121099

M. Nijsen

80 stuks

het hetmeest meestactuele actueleaanbod aanbodvan vanrestanten restantenbekijken bekijken>>www.typischobimex.nl www.typischobimex.nl


sport <

31 > TypischObimex

Bouw nieuwe stadion Heracles Almelo start in zomer slotte de combinatie Volker Wes-

van de voetbalclub. Hoewel in de

sels, Dura Vermeer en Bramer. Een

media de naam ‘Ten Cate Arena’

boardingcommissie ondersteunt

als nieuwe naam voor het voet-

Heracles Almelo bij het kiezen van

balstadion wordt genoemd, is dat

de juiste partner voor de bouw

nog lang geen uitgemaakte zaak.

en exploitatie van het nieuwe

De Stichting Stadion Heracles Al-

stadion. In deze commissie zitten

melo bepaalt de nieuwe naam.

onder andere voetbalbestuurders Henk Kesler en Arie van Eijden en

Kunstgras

oud-burgemeesters Bert Meul-

Vanaf volgend seizoen speelt

man (gemeente Hardenberg) en

Heracles Almelo op een nieuw

Menno Knip (gemeente Almelo).

kunstgrasveld. Dit is vervaardigd met behulp van een speciale,

Het hoofdgebouw van het huidige

driedimensionale weeftechniek.

stadion blijft ook in de toekomst

Het nieuwe veld moet beter be-

bestaan, dankzij de parkeerplaat-

speelbaar zijn dan de bestaande

sen buiten het terrein van het

kunstgrasvelden. Als het goed

Heracles Almelo wil deze zomer beginnen met de bouw van het

Ook onderzoekt Heracles Almelo

Duurzaam

stadion. Wel krijgt het gebouw

functioneert, dan komt deze

nieuwe voetbalstadion. De plannen liggen al een paar jaar klaar en

hoe de kosten kunnen worden

Het nieuwe onderkomen van

een andere invulling. Nieuwe be-

nieuwe mat ook in het nieuwe

ook de gemeenteraad van Almelo is vorig jaar akkoord gegaan. Het

beperkt. Zo gaat de voorkeur van

de voetbalclub uit Almelo wordt

bouwing met een nieuwe functie

stadion te liggen.

nieuwe stadion kost circa € 30 miljoen en moet onderdak bieden

de club uit naar erfpacht van de

op duurzame wijze gebouwd.

komt op de plaats van de huidige

aan 15.000 toeschouwers.

grond. Dit vergt een investering

Welke partij dat gaat doen is nog

zuid- en oostkant. Het huidige

Als alles verloopt zoals gepland,

veld wordt een parkeerplaats.

zal Heracles vanaf het seizoen

van € 4,1 miljoen, maar dat is

niet bekend. Hiervoor zijn drie

Om het stadion daadwerkelijk te

elkaar zien te krijgen. Er wordt

altijd nog veel goedkoper dan

consortia in de race: BAM; het

kunnen bouwen, moet de voet-

dan ook intensief gezocht naar

aankoop. Dat kost namelijk het

consortium Van Wijnen, Trebbe

De Almelose textielfabrikant Ko-

balclub echter nog € 2 miljoen bij

en onderhandeld met sponsoren.

dubbele.

Bouw en Friso Bouwgroep en ten

ninklijke TenCate is hoofdsponsor

2013-2014 in het nieuwe stadion spelen.

Big Bulls bijna kampioen Nationale Beker II competitie Ze hebben er hard hun best voor moeten doen en het is the Big Bulls

aanval als in de verdediging werd

waar de finale tegen RC Bekaro uit

uit Almelo gelukt: ze hebben voor het eerst in de geschiedenis de

beloond. De eindstand was 36-19

Roosendaal plaatsvond. Een tou-

finale van de Nationale Beker II competitie in de 3e klasse bereikt.

in het voordeel van the Big Bulls,

ringcar werd ingezet om spelers en

Hoewel ze die finale niet wonnen, hebben ze toch een grandioze

die doorgingen naar de halve

supporters op de plaats van be-

RC Bekaro bleek de zenuwen net

The Big Bulls zijn dan misschien

prestatie geleverd.

finale.

stemming te krijgen.

iets beter onder controle te heb-

net geen bekerwinnaar geworden,

gevolg van te scherpe noppen

21-12 de felbegeerde beker mee naar huis.

De sfeer op het complex werd be-

ben. Tot de laatste minuut vochten

maar hun leden en supporters

Rugby lijkt op het eerste gezicht

porters na afloop van de wedstrijd

Dat de tegenstander beter en de

paald door de bijzonder enthou-

de spelers van the Big Bulls voor

hebben grote saamhorigheid en

een harde sport, met veel fysiek

gezamenlijk het glas. Prima condi-

competitie heviger wordt als je ho-

siaste supporters en jeugdspelers

de overwinning, maar dat bleek

veel doorzettingsvermogen ge-

contact, maar het is veel meer dan

ties dus voor de competitie.

ger op de ranglijst staat, hebben de

van the Big Bulls, die het nieuwe

tevergeefs.

toond. Op naar het volgende sei-

Bekaro nam na de eindstand van

zoen!

dat. Het is een sport die vraagt om

spelers van de Almelose rugbyclub

clublied aanhieven: ‘Big Bulls, sa-

de nodige vaardigheden, zoals

Kwart en halve finale

gemerkt. De halve finale werd een

men zijn wij sterk. Schouder aan

kracht, snelheid, uithoudingsver-

De kwartfinale was een Twents-

zwaar bevochten duel tegen Rug-

schouder, als één team aan het

mogen en inzicht. Bovendien gaat

Achterhoeks onderonsje: het 1e

byclub Zwolle. Uiteindelijk moch-

werk!’

rugby uit van wederzijds respect.

team van the Big Bulls nam het op

ten de rugbyers van the Big Bulls

Nog nooit is er sprake geweest van

tegen het 1e team van The

zich terecht de finalist van de Be-

Traditiegetrouw vond de kick off

supportersgeweld of van geweld

Wild Rovers uit Doetinchem. De

kercompetitie noemen.

(de aftrap) van de 1e teams plaats

tegen de scheidsrechter. Natuurlijk

trainingen waarin extra aandacht

wordt er weleens een ‘beuk’ op

aan de defensie was besteed ble-

De finale

middel van de toss de aftrap en

het veld uitgedeeld, daar blijft het

ken effectief, net als de tijd die

Op 21 april jl. toog heel rugbymin-

speelhelft bepaald. Ook de nop-

bij. Onafhankelijk van de uitslag

was geïnvesteerd in balbehande-

nend Almelo richting Amsterdam,

pencontrole vond voor de wed-

heffen beide ploegen en hun sup-

ling. Het harde werken in zowel de

naar het Nationale Rugby Centrum

strijd plaats, zodat blessures als

om 14.30 uur. Vooraf werd door


VAKANTIE 2012

TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ GEWOON GEOPEND! Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo | Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon 0546 45 55 13 Telefax 0546 45 56 08 | verkoop@obimex.nl

Typisch Obimex 2012 nr 01  

typisch obimex 2012 nr 01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you