Page 1

6 Thema

13 De Medewerker

22 Producten & Diensten

31 Heracles Almelo

ondernemers over de crisis- en herstelwet

Léon Veldhof, Area Sales Manager bij Ecophon

Leveranciers geven meer informatie over hun programma

18-20 Het Project

Cultuurgebouw ArtCourt te Hoofddorp

De voetbalclub presteert buitengewoon goed

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

ja a r g a n g 5

> juni 2010

Crisis- en herstelwet geeft impuls aan bouwsector juni 2010

Het heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland, maar de Cri-

Bouwsector

toekomst van Nederland’, onder

door de Tweede en de Eerste

van het Besluit uitvoering Cri-

sis- en herstelwet is op 18 maart jl. in werking getreden. Dat de wet

Dat de bouwsector hard ge-

meer door tijdrovende procedu-

Kamer heeft heel wat overleg

sis- en herstelwet. Deze alge-

een impuls zal geven aan onder meer de bouwsector is een feit. Het

troffen is door de gevolgen van

res in te korten, zodat er snel-

gekost, waardoor de wet later

mene maatregel van bestuur

is echter nog te vroeg om met zekerheid te kunnen aangeven wat de

de crisis, is een gegeven. Het

ler geïnvesteerd kan worden.

dan verwacht is goedgekeurd.

is een aanvulling op de wet.

resultaten zijn van de invoering ervan. De wet vervalt met ingang

aantal projecten in de bouw is

De crisiswet heette al snel de

Zorgvuldige besluitvorming was

van 1 januari 2014.

gedaald, de werkloosheid in de

crisis- en herstelwet en maakt

noodzakelijk, maar het was te-

Er is een procedure in de wet

bouw stijgt steeds sneller en die

deel uit van een uitgebreid

vens nodig om de wet snel in te

opgenomen die versnelde uit-

ontwikkeling is fnuikend voor

pakket aan maatregelen om de

voeren. Op 18 november 2009

voering van met name wo-

De Crisis- en herstelwet is ge-

de economie te realiseren. In

het herstel van de Nederlandse

economie te stimuleren, zoals

ging de Tweede Kamer akkoord

ningbouwprojecten

richt op een versnelde uitvoe-

de wet zijn diverse tijdelijke

economie. Duizenden banen

deeltijd-ww, omscholingsbo-

met de wet, waarna alles in het

maakt. Dit betreft onder andere

ring van projecten in het ruim-

en permanente maatregelen

zijn reeds verloren gegaan

nussen,

voor

werk werd gesteld om de wet

onderwijsgebouwen,

telijke domein.

opgenomen, onder andere op

en duizenden andere banen

ouderen, ervaringscertificaten,

snel door de Eerste Kamer heen

huizen en zorginstellingen.

te loodsen.

arbeidskorting

het terrein van infrastructuur

staan op de tocht. Voor de hele

een doorwerkbonus, vrijstelling

Het doel hiervan is om de ne-

en stedelijke ontwikkeling. Dit

bouwsector hangt dan ook veel

van premiebetaling en loonbe-

gatieve gevolgen van de eco-

moet onder meer de besluitvor-

af van deze wet, die moeizaam

lasting en de startersaftrek.

nomische crisis op te vangen

ming rond bouw- en infrapro-

tot stand is gekomen.

en een duurzaam herstel van

jecten sneller maken.

www.obimex.nl

www.typischobimex.nl

Daarnaast stimuleert de wet Het bleek niet mogelijk om de

lokale projecten met nationale

wet op korte termijn in de Eer-

betekenis, om de economi-

Dit jaar is € 416 miljoen gereser-

ste Kamer te behandelen, on-

sche belangrijke bouwsector

veerd voor bovengenoemde en

der meer door het groot aantal

een extra impuls te geven.

Premier Balkenende gaf op 21

overige maatregelen. Het geld

amendementen dat is aange-

maart 2009 te kennen, dat hij

is bedoeld voor het investeren

nomen. Half maart keurde de

Het versneld kunnen uitvoe-

een speciale crisiswet in het

in innovatie, de inzetbaarheid

Eerste Kamer de wet pas goed.

ren van grotere infrastructurele

leven wilde roepen. Door deze

van werknemers en het stimu-

Op 31 maart jl. is de wet offici-

projecten zal naar verwachting

wet zouden projecten die de

leren van ‘arbeidsfitheid’.

eel in werking getreden.

een positieve invloed hebben

kunnen worden uitgevoerd. De

Goedkeuring wet

Half april ging de ministerraad

nemers en daardoor ook op de

premier wilde ‘bouwen aan de

De goedkeuring van de wet

akkoord met de eerste tranche

Nederlandse economie.

economie stimuleren sneller

op opdrachtgevers, opdracht-

Leiderschap: de 7 eigenschappen volgens Covey. Effectiviteit heeft te maken met het vinden van balans in het sturen op productie en het sturen op productiecapaciteit (zie pagina 29)

Producten & diensten

zieken-

€ 416 miljoen

Nieuwhuis Consult

Nieuws

mogelijk

Het Project

Thema

www.obimember.nl

Natte afbouw

Sport


2 > nieuws

TypischObimex <

agenda

ingezonden

Typisch Obimex lezen kan altijd en overal, ook in rome!

Jaardag Plafond & Wand op 5 november 2010 AFDRUKKEN WAAR U EEN KLEUR VAN KRIJGT!

Ook dit jaar vindt de drukbezochte Jaardag Plafond & Wand weer plaats. Het programma zal er in grote lijnen hetzelfde uitzien als in 2009, maar staat op dit moment nog niet definitief vast. De Jaardag is te bezoeken in het Regardz Event Center (zaal Hart van Holland) in Nijkerk.

De vorige editie is zowel de organisatie, de standhouders als de bezoekers zeer goed bevallen. Nog nooit waren er zoveel bezoekers. De algemene ledenvergadering voor leden van de NOA en de NVF werd

In een wereld die snel verandert, is Hillen Kantoorefficiency al tientallen jaren een

goed bezocht en er was ook bijzonder veel belangstelling voor de con-

oase van stabiliteit.

tact- en informatiebeurs. Vanwege het grote succes is besloten om de

Wij hebben de kennis en ervaring om

jaardag op dezelfde locatie te laten plaatsvinden.

ervoor te zorgen dat u bij alle hedendaagse dynamiek toch efficiënt kunt blijven werken. Bijvoorbeeld met de kleurenprinters van

Meer informatie over de inhoud van het programma is te zijner tijd te

Kyocera: voordelige kwaliteit op maat voor elk bedrijf. Kom ze snel bekijken!

vinden op de website van de NOA. Inl. NOA Tel. 0318 – 52 72 90 www.noa.nl

www.hillenkantoor.nl

prijzen

Hillen Kantoorefficiency

Tel.:

(0546) 81 21 39

Twentepoort Oost 1

Fax:

(0546) 81 05 28

7609 RG Almelo

Email:

info@hillenkantoor.nl

(Bron: Vraag en Aanbod) (per 31 mei 2010)

Prijzen kunststof

Prijzen staal [per 100 kg. in € ]

(gangbare kunststoffen in €/ton]

Koudgewalst plaatstaal

Per levering in silowagen

prime/virgin

regranulaat

maalgoed

LDPE film

1300

870 - 1040

400 - 600

LLDPE film

1250

-

-

Dikte 0,50 en 0,75 mm

270

HDPE extr

1180

700 - 880

420 - 550

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

262

HDPE spuitgiet

1180

700 - 860

450 - 700

Kwaliteit S235JRG2

PP homo

1340

890 - 1000

550 - 700

Dikte 1,50 en 2,50 mm

222

PP copol

1410

1000 - 1150

650 - 850

Dikte 3,00 t/m 15,00 mm

208

PVC

1000

-

100 - 200

Dikte 20,00 t/m 50,00 mm

164

PS helder

1400

-

820 - 1000

PS slagvast

1470

980 - 1120

650 - 950

>= 1.000 kg kwaliteit DC01

Elektrolytisch verz. Plaatstaal Kwaliteit DC01 + ZE2525-A volgens EN 10 152. (vh) St 12 ZE 25/25-03 Toleranties volgens DIN 1541 of EN 10 131, gechromateerd en/of gefosfateerd

Aluminiumprijzen

[Slotnoteringen London Metal Exchange (LME) in US$ per ton] Aankoopwaarde US$ op 31 mei 2010: Verkoopwaarde US$ op 31 mei 2010:

21 mei

24 mei

25-mei

27-mei

278

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

276

Sendzimir verzinkt plaatstaal

€ 1,153200 € 1,356800 26-mei

Dikte 0,50 en 0,75 mm

28-mei

+/-

Alum

Kwaliteit DX51D + 7275NA-C volgens EN 10 142 (vh. St 12 ZE 25/25-03) Toleranties volgens EN 10 143, gechromateerd, niet geolied Dikte 0,40 en 0,75 mm

291

Loco

2.013

2013

1.969

2.002

2.030

2.033

20

Dikte 0,75 t/m 2,00 mm

285

3-mnds

2.055

2083

2.017

2.015

2.064

2.042

-13

Dikte 2,00 t/m 4,00 mm

277


3 > TypischObimex

nieuws <

colofon

gastcolumn

Door Michel Verweg, directeur Obimex

De afbouwmarkt heeft rust en stabiliteit nodig

Typisch Obimex is een uitgave van: Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo Telefoon: 0546 – 45 55 13

De afbouwsector lijdt onder de

moet nu uitgebreid worden ver-

rust en stabiliteit nodig om orde

door in de hele sector. Vooral bij

gevolgen van de grootste naoor-

dedigd en aangepast.

op zaken te kunnen stellen.

kleinere bedrijven en montage-

Telefax: 0546 – 45 56 08

logse crisis, waarvan het einde

E-mail: verkoop@typischobimex.nl

in zicht is. Vrijwel

bedrijven komt dat hard aan.

voorlopig nog niet alle ondernemingen in de sector

Internet: www.typischobimex.nl

hebben sinds het begin van de cri-

Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers

Uiteindelijk zullen zij

‘De economische gevolgen van de crisis zullen nog lang doorwerken in de sector’

meer moeten gaan betalen voor de producten die zij afnemen, maar ze kunnen deze prijsstijgingen in

sis in september

de huidige markt ech-

2008 te maken gekregen met

De bodem hebben we nu wel

Een gevoelig punt voor de af-

een omzetdaling van circa 20-

bereikt, maar groei zit er voor-

bouwsector, vooral voor mon-

25%. De bodem lijkt nu echter

lopig niet in. Naar verwachting

tagebedrijven, zijn de prijzen.

Actief

te zijn bereikt.

zullen we nog wel zo’n 1 à 1,5

Terwijl projecten voor steeds

Bedrijven onderzoeken momen-

jaar op het niveau blijven, voor-

lagere prijzen worden aange-

teel alle opties die ze hebben om

moet komen op het oude niveau

De economische gevolgen van

dat er weer sprake zal zijn van

nomen, stijgen de prijzen van

de huidige situatie goed door te

van 2007-2008, blijft voorlo-

de crisis zullen nog lang door-

enige groei. En dan nog zal het

onder meer grondstoffen en

komen, want er zijn altijd mo-

pig een groot vraagteken. Of de

werken in de sector. Wat bijna 2

waarschijnlijk jaren duren voor-

materialen. Staal en brandstof-

gelijkheden. Veel bedrijven be-

Crisis- en herstelwet een posi-

Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl

jaar geleden begon als een ban-

dat we weer terug zullen zijn op

fen zullen waarschijnlijk nog

steden momenteel bijvoorbeeld

tieve bijdrage zal leveren, zal

kencrisis begint nu langzaam te

het oude niveau. De branche

eens circa 10% duurder worden.

veel aandacht aan aquisitie en

in de toekomst blijken. Het zal

veranderen in een landen- an-

maakte voor de teruggang top-

Er is een schaarste aan staal, wat

projectbeheer.

naar verwachting minstens een

Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

nex eurocrisis. Dit laat de af-

jaren mee in 2007 en 2008.

de prijs opdrijft. Daarnaast is de

medewerkers

hun

paar jaar duren, voordat er weer

Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com Vormgeving: DGSW, Enschede

ter nauwelijks aan.

Buitendienst bezoeken

dollar de laatste maanden stevig

relaties frequenter en laten zich

sprake is van een redelijke omzet

Behalve een omzetdaling en een

Rust

in prijs gestegen en brandstoffen

goed informeren over de nieuw-

en redelijke prijzen.

aanzienlijke legere opdrachten-

De huidige (af)bouwmarkt is

worden in US dollars betaald.

ste ontwikkelingen. Zij zijn de

portefeuille heeft de sector ook

zeer onrustig, wat sturing in de

Leveranciers en groothandels

voelhorens van de branche.

stevige prijsdalingen voor zijn

gewenste richting erg moeilijk

zien zich met deze prijsstijging

kiezen gekregen. Elke offerte

maakt. De branche heeft juist nu

geconfronteerd en dat werkt

bouwsector niet ongemoeid.

Michel Verweg Hoe de afbouwmarkt weer terug

Directeur Obimex

N

HET STARTSCHOT VOOR EFFICIËNTIE EN 3D PRESENTATIE BIBLIOTHEEK MET INFORMATIE OVER OBI SYSTEEMWANDEN TEKENPAKKET PLATTEGRONDEN TEKENEN MATERIALENSTATEN MAKEN AUTOCAD TEKENINGEN IMPORTEREN ZIE HET ARTIKEL ELDERS IN DEZE KRANT

Het juiste softwarepakket voor systeemwanden

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 GEBRUIKSVRIENDELIJK | EFFICIËNTER WERKEN | 3D PRESENTATIE

W X U ME IE I N OB

VA

TEKENEN EN PRESENTEREN

Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl


PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

SF - SCHADUWVOEG DESIGN & FUNCTIONALITEIT MET THERMATEX SF Acoustic

Nieuw van AMF

ELEGANT UITZICHT - MINIMALE INBOUWHOOGTE GEMAKKELIJKE CONTROLE - HOGE GELUIDSABSORPTIE De nieuwe AMF-systeemplafondplaat met SF-schaduwvoegen bekoort door haar elegantie en heeft slechts een zeer kleine inbouwhoogte nodig. De platen worden immers uitsluitend aan de onderzijde van het plafond geplaatst. Met het oog op controles kunnen de afzonderlijke plafondplaten gemakkelijk weggenomen en opnieuw geplaatst worden, door ze langs de profielen te verschuiven. Dankzij de onzichtbare perforatie garandeert THERMATEX SF Acoustic zeer hoge waarden op het gebied van geluidsabsorptie. De platen leveren een glad en homogeen wit plafondbeeld. Een contrasterende vormgeving van het plafond met profielen in verschillende RAL-kleuren is mogelijk.

MADE IN GERMANY

Knauf AMF Plafonds bvba, Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, Nederland Tel.: +31 (0) 13 50 30 335, Fax: +31 (0) 13 50 30 500, e-mail: info@knauf-amfplafonds.nl, www.amfceilings.com 122644_Ins_Schattenfuge_NL_Obimex.indd 1

29.04.2010 13:56:46 Uhr


producten & diensten <

5 > TypischObimex

armstrong

de generatie systeemplafonds,

Alpina

vervaardigd uit een poreuzer

Deze derde generatie plafonds

basismateriaal. De densiteit van

wordt uitgebreid met Alpina. Dit

deze plafonds was echter laag,

30 minuten brandwerende pla-

waardoor ze niet alleen geluid,

fondsysteem biedt een uitsteken-

maar ook vuil absorbeerden.

de akoestische oplossing, maar heeft geen last van het bekende,

Tegenwoordig is een plafond niet

nadelige filtereffect.

alleen functioneel, maar biedt

Alpina, het 3 generatie akoestische plafond e

het een multifunctionele op-

Hierdoor behoudt de tegel, ook

lossing. Hiervoor introduceerde

na jaren, zijn oorspronkelijke

Armstrong vorig jaar het derde

witte kleur. De 13 mm. dikke

generatie plafond: het OP pla-

plafondplaten zijn leverbaar in

fondsysteem. Dit bestaat uit een

600x600 en 600x1200 mm.

zeer sterke tegel met een hoge

De

densiteit, die geluid uitstekend

αw 0.70 (H) en de overlangsge-

absorbeert, maar waarop vuil

luidsisolatie is 28 dB. De relatieve

geen kans krijgt. Tot dit systeem

vochtbestendigheid is 95 RH.

behoren de Ultima OP, Perla OP en

De lichtreflectie is 84% Boven-

Sierra OP.

dien is het systeem gemakkelijk te

geluidsabsorptie

bedraagt

reinigen. De plaat kent een lange Deze fraai vormgegeven plafonds

levensduur, daarom zit er een ga-

combineren

rantie op van 15 jaar.

akoestiek,

duur-

zaamheid, esthetiek en milieuArmstrong introduceert in juni 2010 een nieuw plafond: Alpina. Dit

De eerste generatie plafonds was

bedekken. Vervolgens moesten de

vriendelijkheid, want ze zijn gro-

Inl.: Armstrong

plafond behoort tot de nieuwe, 3e generatie plafonds: het is een

vooral functioneel van aard: het

plafonds ook geluid kunnen ab-

tendeels van gerecycled materiaal

Tel. 076 – 521 77 33

akoestisch plafond zonder nadelig filtereffect.

moest het bouwkundige plafond

sorberen. Hierna kwam de twee-

gemaakt.

www.armstrong.nl

Sealfast: sterk merk in plafondafhangsystemen

rockwool

Poppers Technofast, onderdeel van de Poppers Groep, is sinds jaar en dag een vaste waarde in de montagewereld, niet alleen voor dak- en gevelwerken voor industriebouw en aanverwante sectoren, maar ook voor de binnenafbouw. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van plafondafhangsystemen. mocht dat toch niet voldoende

pOppers

zijn, dan zijn er losse haak- en oogdraden verkrijgbaar in lengtes van 9cm tot 6m. In combinatie met de losse snelspanveren betekent dit dat monteurs iedere denkbare snelhanger zelf kunnen samenstellen. Zij kunnen het af-

Hellend Dak Isolatiesysteem: isoleren en afwerken in 1

hangbereik helemaal zelf bepalen, en dat allemaal uiteraard met behoud van kwaliteit. De draden

Snel en eenvoudig hoogwaardige en afgewerkte isolatie monteren

wordt geschoven en middels een

Onder de merknaam Sealfast le-

meest gebruikte profielen, dwars-

zijn standaard 4mm dik, het

zonder regelwerk: dat is hét kenmerk van Rockwool Fastfixx. Het

schroef wordt bevestigd tegen het

vert Poppers enerzijds het uitge-

en langsverbinders, directafhan-

veerstaal van de dubbele veren is

Rockwool Fastfixx Hellend Dak Isolatiesysteem wordt toegepast bij

dakbeschot. T-afwerkprofielen: te

breide Nonius-gamma. Dit be-

gers, verbindingsstukken, veren

6mm, in tegenstelling tot vele an-

het renoveren en/of na-isoleren van hellende daken en wordt door

plaatsen tussen de platen voor de

staat onder meer uit bovendelen

en plafondankers behoren onder

dere systemen die op de markt te

middel van verlijming en/of mechanische bevestiging aangebracht.

afwerking. L-profielen (optioneel)

in alle standaard lengtes, van 14

andere tot het productengamma.

vinden zijn.

Het systeem is ook voor nieuwbouwtoepassing geschikt.

voor de randafwerking. Rockwool

cm tot 300 cm. Langere afmetin-

gen zijn op verzoek natuurlijk ook

Snelhangers

Uitgebreide informatie over de

te krijgen. Ook onderdelen voor de

Anderzijds zijn er de snelhangers.

producten van Poppers Technofast

Het na-isoleren van een hellend

Poppers biedt een ruime keuze in

is te vinden op de website.

voorgemonteerde

Monteurs kunnen alles krijgen wat ze maar nodig hebben om

Fastfixx heeft meerdere voordelen: het is een volledig afgewerkt systeem dat snel en eenvoudig te

dak bestaat over het algemeen

Fastfixx componenten

uit verschillende processen. Eerst

Rockwool Fastfixx is een volle-

Fastfixx is hoogwaardig isolerend,

Inl.:

wordt de isolatie aangebracht,

dig afgewerkt, snel en eenvoudig

brandveilig (Euro Brandklasse A2),

Poppers Technofast

waarna een dampscherm en uit-

te monteren isolatiesysteem en

brandwerend (60 min.), geluids-

een afhangbereik tussen 9cm en

Tel. +31 – (0)320 28 74 44

eindelijk de beplating volgen.

bestaat uit de volgende compo-

werend (tot 11dB), dampremmend

maar liefst 3,6m te realiseren. En

www.poppers-technofast.com

Tenslotte dient het geheel netjes

nenten. Fastfixx isolatieplaat: een

en toepasbaar in nieuwbouw en

afgewerkt te worden, bijvoorbeeld

harde, brandveilige, geluidswe-

renovatie.

met een likje verf. Het Fastfixx

rende en thermisch isolerende

Hellend dak isolatiesysteem com-

steenwolplaat met geïntegreerde

Uitgebreide informatie over het

bineert isoleren en (dampdicht)

dampremmer en een afgewerkte

Fastfixx Hellend Dak Isolatiesysteem

afwerken. In enkele stappen kun-

zichtzijde.

is te vinden op www.fastfixx.nl of

nen verwerkers het systeem aan-

Fastfixx lijm: speciale elastische lijm

op de website van Rockwool.

brengen.

voor het verlijmen en kitten van

Daarbij zijn de Fastfixx isolatiepla-

het Fastfixx Hellend Dak Isolatie-

Inl.: Rockwool Benelux B.V.

ten in een gemakkelijk te hanteren

systeem. Fastfixx anker:een meta-

tel: 0475 - 35 35 77

kartonnen doos verpakt.

len anker dat in de Fastfixx isolatie

www.rockwool.nl

snelhangers.

monteren is zonder regelwerk.


TypischObimex <

6 > thema

crisis- & herstelwet Crisis- en herstelwet: wel/niet positief voor de afbouwsector? De crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van ruimtelijke projecten, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie door gerichte investeringen door het kabinet. De projecten geven een stimulans aan de economie en moeten bijdragen aan werkgelegenheid en duurzaamheid.

Directeuren en managers van drie belangrijke afbouwbedrijven geven hun mening over de effecten die deze wet naar verwachting zal hebben voor de afbouwsector.

Afbouwmarkt herstelt zich over een paar jaar Simon Schilder, directeur van montagebedrijf Kwakman, verwacht dat

Dat de wet een positieve bijdrage

de Crisis- en herstelwet een positieve invloed zal hebben op de werk-

zal leveren aan de ontwikkelingen

gelegenheid. “Bedrijven zien weer toekomst in de (af)bouwsector,

in genoemde sectoren zal duidelijk

dankzij de grotere economische zekerheid die deze wet biedt.”

zichtbaar worden, verwacht Schilder. Voorlopig zal dat echter vooral gelden voor de ondernemingen

De positieve uitstraling van deze

stelwet. “Voor de bouwsector zal

die bij deze projecten betrokken

wet zal ook een impuls geven

dat vooral de woningbouw zijn,

zijn. Het zal in veel mindere mate

aan andere, geplande projecten.

maar ook infrastructurele projec-

gelden voor bedrijven die in an-

Schilder: “Gemeenten geven ver-

ten hebben er belang bij. De wet

dere sectoren actief zijn.

gunningen sneller af en projecten

zal ook positieve effecten hebben

gericht op duurzaamheid, ener-

voor bedrijven die zich richten op

Langzaam herstel

gie en innovatie krijgen steun.

het verbeteren van duurzaamheid

Herstel van de afbouwmarkt zal

Dit biedt nieuwe kansen voor de

en die actief zijn op het gebied van

volgens Schilder nog wel enige tijd

markt.”

energie.” Ook ondernemingen die

op zich laten wachten. ”Ik denk

zich bezighouden met innovatie-

dat er in de komende 2 à 3 jaar

Meerdere sectoren zullen vol-

ve ontwikkelingen op het gebied

nog wel sprake zal zijn van enige

gens Schilder profiteren van de

van milieu zullen baat hebben bij

achteruitgang in onze sector. Dit

invoering van de Crisis- en her-

de wet.

komt onder meer voort uit de cal-

culaties en begrotingen die in deze

Verbeteren

men. Met het oog op de toekomst

crisistijd zijn gemaakt, waarbij

De huidige crisis biedt echter ook

willen we graag duidelijkheid

bedrijven met zeer scherpe prijzen

kansen. Montagebedrijf Kwakman

creëren, zodat we weten wat we

werken. We blijven daarom de

steekt dit jaar veel tijd in het op-

van elkaar kunnen verwachten.

rest van 2010 in een neerwaartse

timaliseren van de samenwerking

Daarnaast willen we meer aan-

prijsspiraal zitten. Het zal dan ook

met klanten.

dacht besteden aan het milieu,

zeer moeilijk te voorkomen zijn

want dat is in de afbouwbranche

dat een aantal bouwonderne-

“We willen een nog grotere meer-

nog te vaak een onbelicht onder-

mingen failliet zal gaan.

waarde voor onze klanten vor-

werp.”


thema <

“We moeten zelf proberen om de problemen op te lossen”

7 > TypischObimex

De komende jaren krijgen vrij-

grondstoffen en materialen.

wel alle bedrijven te maken met

Dat komt voor een deel door de

een lagere omzetverwachting.

gestegen dollarprijs.”

Nijland: “Bedrijven moeten zich daarop instellen, daar waar no-

Lichtpuntjes

dig passende maatregelen tref-

Ondanks de situatie, ziet Nijland

fen en vervolgens met minder

ook lichtpuntjes. “In een dalen-

omzet genoegen nemen. “

de markt krijg je als ondernemer meer tijd voor andere zaken. Je

Prijzen

kunt creatief zijn, de efficiëntie

Het geslonken aanbod aan

verbeteren, eens nadenken of

werk heeft de marktprijzen on-

er zaken zijn die anders kun-

der druk gezet. “De prijzen zijn

nen. Dan kun je op een andere

gekelderd, omdat er te weinig

manier geld verdienen. In een

werk is. Om het hoofd bo-

drukke markt heb je daarvoor

ven water te kunnen houden,

geen tijd. Ook positief is dat je

André Nijland van Eissink Plafond- en Wandsystemen BV verwacht

ik verwacht niet dat dit door de

maar groeien. De crisis is dan

voelen sommige bedrijven zich

momenteel goede en betaalbare

dat de positieve effecten van de Crisis- en herstelwet nog wel enige

nieuwe wet veel sneller zal gaan.

ook hard aangekomen. Bij

genoodzaakt om onder de prijs

mensen kunt krijgen. Bedrijven

tijd op zich zullen laten wachten. “Op korte termijn verwacht ik dat

Volgens mij moet onze sector op

onze oosterburen is de situatie

te gaan werken. En daardoor

kunnen daardoor kwalitatief

de afbouwsector weinig voordeel zal hebben van de invoering van de

dit moment niet wachten op de

aanzienlijk stabieler. In Duits-

worden de prijzen weer lager.

beter werk leveren. Bovendien

Crisis- en herstelwet. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat

overheid, maar kunnen we beter

land zijn ze de afgelopen jaren

Volgens mij hebben we qua

hebben we nu ook de tijd om

de afbouwsector achter de economische ontwikkelingen aanloopt,

het heft in eigen handen nemen

niet zo hard gegroeid, maar de

prijzen het dieptepunt nu wel

nieuwe mensen op te leiden.”

omdat wij in een latere fase van het bouwproces zitten.”

en zelf proberen naar oplossin-

markt is daar ook niet zo hard

bereikt.

gen te zoeken.”

onderuit gegaan.

Volgens Nijland is het nog maar

heid hierin fors investeert. De

de vraag of de wet daadwer-

afbouwsector heeft echter veel

Te sterke groei

kelijk een positieve bijdrage zal

vaker met bedrijven te maken.

Een ander probleem dat Nijland

leveren aan de groei. “Het zijn

Wij zijn wat dat betreft afhanke-

vooral noodoplossingen die de overheid ons biedt.” De infra-

“ Wat we nu met z’n allen moePrijsstabilisatie is waar de sec-

ten doen is de bodem zoeken en

Een snel herstel zit er dan ook

tor op wacht. Dan kan je met

vervolgens langzaam groeien.

niet in, volgens Nijland. “Dat

prijzen langere termijnen gaan

Misschien dat hier een rol voor

aanstipt, is het feit dat de (af)

zal nog wel een paar jaar du-

overbruggen, want nu is het zo

de overheid ligt, om regels te

lijk van de investeringen die be-

bouwsector de laatste jaren

ren. We moeten eerst met z’n

dat ondernemingen hun offer-

stellen die ertoe leiden dat de

drijven willen doen. Bovendien

in Nederland zeer hard is ge-

allen gaan werken aan een

tes keer op keer moeten aan-

groei zich langzaam ontwikkelt.

structuur zal volgens hem het

is de overheid een traag orgaan.

groeid. Te snel volgens hem.

vaste bodem in de markt. Pas

passen. Tegelijkertijd ziet de

Wat mij betreft kiezen we voor

meeste profiteren van de nieuwe

“Het wijzigen van bestemmings-

“Er is zoveel geplust. Een tijd

daarna kunnen we weer eens

sector zich geconfronteerd met

een stabielere markt met een

wet. “Dit komt omdat de over-

plannen duurt meestal jaren en

kon het niet op en bleven we

gaan nadenken over groei.”

hogere prijzen voor energie,

rustiger groei.”

Eind 2011 komt herstel in zicht Als Krupe naar de investerings-

gens Krupe in mindere mate

weer overeind zal komen. Dat is

Barry Krupe, eigenaar van Krupe AfbouwSystemen, verwacht dat de in-

plannen kijkt, dan constateert

afhankelijk van de Crisis- en

onder andere te merken aan het

voering van de Crisis- en herstelwet slechts weinig effect zal hebben

hij dat er vooral veel projecten

herstelwet. Veel hangt ook af

aantal aanvragen en offertes. We

op de afbouwsector. “Wat er op het gebied van de (af)bouw gebeurt,

worden uitgevoerd op het gebied

van het beleid van politici, kre-

zijn daar voorzichtig positief over.

zal voor een deel afhangen van de verkiezingen die op 9 juni hebben

van de infrastructuur. “Er zijn

dietmaatschappijen en banken,

Maar voorlopig zitten we in een

plaatsgevonden. Herstel op korte termijn zit er niet in, dat verwacht ik

wel plannen om projecten op

als het gaat om utiliteitsbouw.

situatie waarin we het diepte-

pas eind 2011.”

het terrein van de woningbouw

“Onze branche kijkt vol belang-

punt nog niet bereikt hebben.

uit te voeren, maar of dat door-

stelling uit met wat voor beleid

Bedrijven vallen nog steeds om,

gaat is voorlopig afwachten. De

politici zullen komen als het gaat

er wordt onder de prijs gewerkt

hypotheekrenteaftrek is voor ons

om banken en kredietmaat-

en het is momenteel ieder voor

een belangrijk gegeven. Als het

schappijen. Het is belangrijk dat

zich.“

nieuwe kabinet straks eventueel

er een kentering komt, zodat het

beslist om die te beperken, dan

voor onze sector weer gemakke-

Dit jaar richt Krupe Afbouw-

zal dat grote gevolgen hebben

lijker wordt om de financiering

Systemen de aandacht op in-

voor de bouwsector. Veel minder

van projecten in de utiliteitsbouw

standhouding. Krupe: “Groei zit

mensen zullen dan besluiten om

rond te krijgen.”

er voorlopig niet in, dus onze

een huis te (ver)kopen, te bou-

focus ligt op continueren, zorgen

wen of te laten verbouwen. En

Voorlopig blijft het afwachten

dat we de mensen aan het werk

dat betekent minder opdrach-

welk kabinet wordt gevormd nu

houden. Investeren heeft op dit

ten. Voor de bouwsector is het

de verkiezingen achter de rug

moment nog weinig zin. Als je

belangrijk dat de hypotheekren-

zijn. “Wat voor kabinet er komt

de aanbiedingsniveaus ziet, dan

teaftrek ongewijzigd blijft als het

en wat dat voor invloed heeft op

maak ik me daar zorgen over.

gaat om woningbouw.”

onze sector is op dit moment niet

Herstel komt, maar het zal zeker

aan te geven”, aldus Krupe. Zo-

zo’n 4 jaar duren, voordat we

Beleid

als gezegd verwacht ik pas eind

weer enigszins op het oude ni-

Herstel op de bouwmarkt is vol-

2011 dat de branche voorzichtig

veau zitten.”


TypischObimex <

8 > agenda

Agenda heeft

Dag van de Architectuur Diverse locaties in Nederland Inl.: Bond van Nederlandse Architecten

Ze

26 en 27 juni 2010

Tel. 020 - 555 36 66

is

Gewillig

KARAKTER

is

is

zachtaardig

aantr kkelijk

7-9 september 2010

Bouw Relatiedagen Evenementenhal Gorinchem Inl.: Evenementenhal Gorinchem Tel. 0183 â&#x20AC;&#x201C; 68 06 80

AlpinA

www.bna.nl/dvda/nl/contact

> Comfort in montage

> Comfort in gebruik

> Comfort & VeiLigHeiD

> Comfort in uw Portemonnee

www.evenementenhal.nl/gorinchem

Tel.: 076 521 77 33 (NL) Tel.: 02 223 00 72 (BEL)

Ervaar AlpinA zelf! Op voorraad bij uw distributeur

A-Pub190x131-NL.indd 1

11/05/10 11:32:43

24-26 september 2010

Bouw en Tuinbeurs Jaarbeurs Ieper Inl.: Jaarbeurs Ieper Tel. + 32 (0)489 - 57 13 97 http://jaarbeurs-ieper.be

30 september 2010

Dag van de afwerking Kelders Cureghem, Anderlecht Inl.: Confederatie Bouw - Afwerking Tel. +32 (0)2 - 545 57 25 www.confederatiebouw.be

9-17 oktober 2010

Bis Bouw en Immosalon Flanders Expo Gent Inl.: Artexis Exhibitions nv Tel. +32(0)9 - 241 93 75 www.bisbeurs.be

12-14 oktober 2010

Bouw Relatiedagen

4-AK gipskartonplaat:

Een schuine kant doet wonderen ...

Evenementenhal Hardenberg Inl.: Evenementenhal Hardenberg Tel. 0523 â&#x20AC;&#x201C; 28 98 98 www.evenementenhal.nl/hardenberg

27 en 28 oktober 2010

Concept en Build Brussels Expo Paleis 2 FISA Exhibition Services nv

Speciaal voor grote wand- en plafondoppervlakken biedt Lafarge Gips u de 4-AK gipskartonplaat. Deze plaat is rondom voorzien van een Afgeschuinde Kant, waardoor u na montage snel en eenvoudig de naden kunt afwerken. Met een superstrak en glad oppervlak als eindresultaat, waar u vierkant achter zult staan ... Meer weten? Technische Service Desk 0596-649 333.

De vele plussen van de 4-AK gipskartonplaat: + Zeer geschikt voor grote oppervlakken + Superstrak eindresultaat + Snel te monteren + Eenvoudig en snel af te werken

Tel. +32 (0)2 - 663 14 00

www.lafargegips.nl

adv 4AK 193x262.indd 1

UW PARTNER VOOR DE DROGE AFBOUW

28-04-2010 10:37:00


producten & diensten <

9 > TypischObimex

ecophon

Een goede akoestische omgeving bij strenge hygiënische eisen De keuze voor een akoestisch plafond en geluidsabsorbers met de

een kleiner risico op ongevallen op de werkplek zonder daarbij de

“De Hygiëne systemen zijn speciaal ontwikkeld voor zeven verschil-

hoogste absorptieklasse is een goede investering. “Elke dag on-

reinigingsvoorwaarden uit het oog te verliezen. Met Ecophon Hygiëne

lende toepassingsgebieden, waaronder grootkeukens, gezondheids-

dervinden we de invloed van geluid op tal van manieren”, aldus

hebben we een oplossing ontwikkeld, die alle vereisten op het gebied

zorg en de voedings- en farmaceutische industrie”, aldus Lucas.

Raymond Lucas, national sales manager bij Ecophon. “Geluidshinder

van reinigbaarheid en gezonde akoestiek integreert. Bovendien zorgen

“Ze voldoen aan de specifieke eisen die in deze omgevingen gesteld

kan vermoeidheid, stress en communicatieproblemen veroorzaken.

de technische eigenschappen van onze producten ervoor dat ze vol-

kunnen worden. Eén van de innovaties van de Hygiëne serie is het

Dit is natuurlijk schadelijk voor zowel de productiviteit als de veilig-

doen aan de relevante keurmerken.”

hoogwaardige, roestvast stalen ophangsysteem. Het is leverbaar met

heid en dat is weer nadelig voor de winstgevendheid. Bovendien

alle bijbehorende accessoires in corrosiebestendigheidsklasse C4 en is

kan geluidshinder ook in strijd zijn met de arbo regelgeving. Er kan

Hygiëne

dus veel voordeel behaald worden door het creëren van een opti-

Vandaag de dag is het een misvatting dat harde oppervlakken per de-

male akoestische omgeving.”

finitie eenvoudiger schoon te houden zijn dan andere oppervlakken.

Soms kunnen er in toepassingsgebieden geluidsniveaus heersen, die

De systemen van de nieuwe Ecophon Hygiëne reeks omvatten nieuwe

ongezond en schadelijk zijn.

oppervlakken met een specifieke coating voor elk type, die ook nog

bestand tegen schadelijke, corrosieve omgevingen.” De nieuwe Hygiëne reeks biedt een optimale akoestiek in combinatie met uitstekende reinigingsvoorwaarden, die nodig zijn voor specifieke omgevingen.

eens eenvoudig te reinigen zijn. Dit betekent dat het niet langer nodig

Inl.: Ecophon

Lucas: “De vraag is dan of verbeteringen in de akoestische omgeving

is om af te doen aan het belang van een gezonde akoestiek omwille

Tel. 076 – 502 00 00

kunnen leiden tot een hogere productiviteit, lagere verzuimcijfers en

van de hygiëne.

www.ecophon.nl

polyrey

singen en publieke omgevingen. Bovendien is het product duurzaam en milieuvriendelijk. Het 12,5 mm dikke FA gesatineerde wandpaneel is verkrijgbaar in de afmeting 3000x1185 mm. Op aanvraag zijn ook andere formaten leverbaar, namelijk 3000x1200 mm en 2600x1200 mm. Door de lage calorische waarde (ISO 1716 Mj/m2 10.72) is de plaat overal en in allerlei ruimten te plaatsen. Polyrey beschikt over een uitgebreid distributienetwerk in Europa en mag sinds kort Obimex tot Nederlandse distributeur van

Polyrey introduceert wandpaneel van melamine op gips

Rey Solutions rekenen. Als voorraadhouder en sales- en marketingorganisatie

brengt

de Nederlandse markt. Obimex heeft twaalf decors op voorraad. Bovendien beschikt Polyrey over stalen op maat waardoor ze deze decors snel bij de klant kunnen bezorgen.

Rey Solutions is een innovatief

keld in samenwerking met ge-

ken van dit product. Doordat het

Het Franse Polyrey is al 50 jaar een bekend en sterk merk op het

wandpaneel dat de voordelen

renommeerde gipsproducenten.

paneel aan zeer hoge brandveilig-

Inl.:

gebied van decoratieve laminaatbekleding voor de interieurbouw.

van een gipsplaatkern en een op-

Naast het esthetische aspect zijn de

heidseisen (B-s1, d0) voldoet, zijn

Polyrey Benelux BVBA

HPL, oftewel hogedruk laminaat, is de core business van de organi-

pervlakte van Polyrey melamine

eenvoudige verwerking en de uit-

de Rey Solutions wanden geschikt

Tel. 020 – 708 31 31

satie. Rey Solutions is het nieuwste paradepaardje.

combineert. Deze plaat is ontwik-

stekende geluidsisolatie kenmer-

voor alle soorten interieurtoepas-

www.polyrey.com

www.obimex.nl | www.typischobimex.nl

deze

onderneming Rey Solutions op

www.obimember.nl


TypischObimex <

10 > nieuws

REKEN MET DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN OBIMEX Snel plafondcalculaties uitvoeren Handige USB stick Eenvoudig een projectoverzicht aanmaken Overzichtelijk calculatie- en bestelformulier Projectadministratie altijd bij de hand

voor meer info, zie pagina 26 OBI CALCULATOR

OBI PLAFOND CALCULATOR

De Obimex PlafondCalculator, vraag hem nu aan! Aanvragen kan via www.obimex.nl/calculator

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl â&#x20AC;˘ www.obimex.nl


nieuws <

11 > TypischObimex

column

Door mr. Isandra Dunhof-Lampe

Binnenkort geen bouwvergunning meer, maar een omgevingsvergunning De kapvergunning en de bouwvergunning zullen naar verwachting

beantwoord worden de uitkomsten getoond. Met andere woorden, er

mr. I.C. Dunhof-Lampe

per 1 juli 2010 tot de verleden tijd behoren. Ongeveer 25 vergun-

wordt aangeven of een omgevingsvergunning nodig is.

Damsté, vestiging Enschede

ningen, die nu in aparte wetten zijn geregeld, worden opgenomen in één wet: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Tel. 053- 484 00 78

Drie typen

www.damste.nl

Voordat u een aanvraag indient, moet u het type omgevingsvergunIn de toekomst vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een be-

ning kiezen. Er zijn drie typen: een omgevingsvergunning voor het

paalde activiteit, zoals bouwen of het kappen van bomen. Ook heeft

gehele project, een omgevingsvergunning voor een deelproject of een

u straks een omgevingsvergunning nodig voor een ontheffing van het

gefaseerde omgevingsvergunning.

bestemmingsplan en voor het uitvoeren van een project waarbij het gaat om meerdere plaatsgebonden activiteiten.

Het opdelen van projecten in deelprojecten is echter aan een grens gebonden. Voor activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-

Aanvraag

den, moet u in één keer een omgevingsvergunning aanvragen. Het

De omgevingsvergunning houdt verband met plaatsgebonden activi-

gaat dan om activiteiten die fysiek niet te scheiden zijn. Bijvoorbeeld,

teiten, die op de één of andere manier van invloed zijn op de fysieke

bij het project ‘slopen van een monumentaal pand’ is sprake van de

leefomgeving. Het is belangrijk om de activiteiten exact en nauw-

vergunningplichtige activiteiten ‘slopen van een bouwwerk’ en ‘slo-

keurig in de aanvraag van de omgevingsvergunning te vermelden.

pen van een monument’. Deze activiteiten zijn fysiek niet te scheiden.

Deze activiteiten bepalen waarvoor de omgevingsvergunning wordt

In dit geval moet de aanvraag van een omgevingsvergunning op beide

verleend. Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat u maar

activiteiten betrekking hebben.

één aanvraag voor een project hoeft in te dienen en dat één bevoegd gezag deze beoordeelt. Dit gezag is verantwoordelijk voor de vergun-

Beslistermijn

ningverlening en beschikt over het volledige dossier.

De Wabo introduceert nieuwe beslistermijnen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Betreft het een reguliere procedure voor

De omgevingsvergunning is zowel digitaal als op papier aan te vra-

activiteiten zoals bouwen en slopen, dan moet er binnen 8 weken

gen. Bedrijven zullen na een overgangsperiode van waarschijnlijk

na de datum van ontvangst van de aanvraag een besluit worden ge-

twee jaar verplicht worden de aanvraag digitaal in te dienen.

nomen. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het maximum is dus 14 weken. Voor de uitgebreide procedure,

De fase voorafgaand aan de aanvraag is met name van belang. U zult

bijvoorbeeld voor bepaalde milieu-inrichtingen en tijdelijke ont-

er als aanvrager voor moeten zorgen, dat er goed contact is met de

heffingen van het bestemmingsplan, geldt echter een beslistermijn

(lokale) overheid en dat alle facetten van het plan uitgebreid bespro-

van 6 maanden. Deze termijn kan eventueel met 6 weken worden

ken zijn. Op die manier komt u er achter hoe uw plan het best te

verdaagd.

realiseren is. Ook wordt dan duidelijk of u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning moet aanvragen. In de praktijk speelt

In mijn vorige column schreef ik over de bouwvergunning van rechts-

de digitale vergunningcheck een rol. Hiervoor is allereerst de postcode

wege, die kan ontstaan bij overschrijding van de wettelijk voorge-

en het huisnummer nodig. Wanneer die onbekend zijn, voldoet se-

schreven beslistermijn. Na de inwerkingtreding van de Wabo ont-

lectie van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt. Vervolgens

staat bij overschrijding van de beslistermijn de omgevingsvergunning

moet de aanvrager aangeven om welke activiteiten het gaat, bijvoor-

van rechtswege. Maar let op, dit geldt alleen voor de reguliere pro-

beeld bouwen, een terrein inrichten of veranderen. Meerdere activi-

cedure. Binnen 2 weken moet het bestuursorgaan deze vergunning

teiten tegelijkertijd aangeven is mogelijk. Afhankelijk van de gese-

van rechtswege bekendmaken. Indien het bestuursorgaan dit nalaat,

lecteerde activiteiten volgt een aantal vragen. Nadat alle vragen zijn

verbeurt het een dwangsom vanaf 2 weken na ingebrekestelling.

Vakantie 2010 Zomervakantie Regio Noord:

26 juli t/m 13 augustus 2010 (week 30-32)

Regio Midden:

19 juli t/m 6 augustus 2010 (week 29-31)

Regio Zuid:

2 t/m 20 augustus 2010 (week 31-33)

Najaarsvakantie Regio Noord:

25 oktober t/m 29 oktober 2010 (week 43)

Regio Midden en Zuid: 18 oktober t/m 22 oktober 2010 (week 42) Meer informatie over de plaatsen en provincies die behoren tot een bepaalde regio kunt u vinden op de website van de NOA. Inl.: NOA, tel. 0318 – 52 72 90, www.noa.nl

www.obimember.nl


TypischObimex <

12 > zzp “Familiebedrijven kiezen vaak voor Berk. Het voelt een beetje alsof we zelf ook deel uitmaken van zo’n familie.”

ZZP database Timmerwerk

Afw. gipskartonwanden

x

x

x

Systeemwanden

MS Plafonds

x

MS Wanden

Systeemplafonds

activiteit (x)

Regio Noord-Nederland Stoffers Tynaarlo

x

0592-545095 / 06-47500725 Jan de Groot Montage Siegerswoude

x

x

x

www.berk.nl/familiebedrijven

x

06-15374660

Berk Accountants en Belastingadviseurs is dé specialist in de begeleiding van familiebedrijven. Bijvoorbeeld bij vraagstukken als bedrijfsopvolging en -overdracht. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om familiebedrijven optimaal te begeleiden. Bent u geïnteresseerd? Bel dan eens met Gerard Holterman of Ronald Hoeksel van onze vestiging in Zwolle: (038) 425 86 00.

Pilage Systeemmontage Coevorden

x

x

x

x

06-44666344

Regio West-Nederland B&S Projectafbouw Beverwijk

x

x

x

x

x

x

An Independent Member of Baker Tilly International

06-50205222 R&F Afbouw en Montage Den Helder

x

x

x

x

x

x

06-51407893 Uding Klus en afbouw Baarn

x

06-51789985

x

x

x

x

x

x

x

Regio Oost-Nederland

RB Montage Geesteren

x

x

06-22070236

Decoratie in harmonie

R Bakker Wierden 06-43563886

x

x

x

x

x

Creëer in alle vrijheid…

Seba Almelo

x

x

x

x

De Rey Solutions Wanden is een geoctrooieerd product dat de voordelen van gipsplaat en van melamine optimaal combineert. Kortom, Rey Solutions is een revolutionair product voor wanden en plafonds: voordelig, milieuvriendelijk, decoratief, geluidsabsorberend, niet ontvlambaar en aangepast aan het gebruik W W W. P O LY R E Y. C O M in openbare plaatsen.

x

06-43856579 K.P.W.A. Almelo

x

x

x

x

06-53552437

Wanden

Regio Zuid-Nederland

Decoratief oppervlak doordrenkt met melaminehars

Producten

AB Plafonds en Wanden Esbeek

x

x

x

Gipsplaat afgewerkt met een decoratief met melamine geïmpregneerd oppervlak.

x

013-5169606 06-25036686

Gipsplaat

Zundert Interieurbouw Lage Zwaluwe

x

x

x

x

Kenmerken van de Rey Solutions Wanden

0168-480306 Afmetingen in mm,

3000 2600 3000 2600

Dikte in mm

12,5

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen aan de plafond- en wandmontagebedrijven van Nederland?

Afwerking

FA gesatineerd

Plaatsing

geschikt voor alle soorten van profielen

Brandclassificatie

B-s1, d0

Kijk dan op www.typischobimex.nl

Decors

13 decors in voorraad in het Express-gamma 30 decors op bestelling

06-50653159

x x x x

1200 1200 1185 1185

(op voorraad) (met korte levertijd) (op aanvraag) (op aanvraag))


nieuws <

13 > TypischObimex nieuws

Van de werkvloer: “Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

en met training op en maat: “Groei op Advies tijd mee markt wetgeving!” • ISO 9001 certificering • VCA-certificering • VCA-opleidingen

een werknemer aan het woord Naam: Léon Veldhof Functie: Area Sales Manager Bedrijf: Ecophon

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Advies en training op maat:

• ISO 9001 certificering • Arbo en Veiligheid • VCA-certificering • Bedrijfshulpverlening - BHV • VCA-opleidingen • Interim Management Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

Hoe bent u hier terecht gekomen?

tische omgeving is, merk je als

Bij mijn vorige werkgever had

ga je vanzelf harder praten.

je een gesprek hebt met iemand die via de autotelefoon belt, dan

ik te maken met geluid van buiten naar binnen. Dat vond

Bij Ecophon reguleren we de

ik een interessant werkgebied,

akoestiek via de plafonds en

maar ik kon hier niet verder in

wandsystemen. En dat biedt

Wat zijn uw werkzaamheden?

doorgroeien. Met mijn perso-

vaak een prima oplossing, want

neelbemiddelingsbureau heb ik

absorptiemateriaal zoals gordij-

Als Area Sales Manager ben ik

mijn wensen besproken en die

nen, meubilair en tapijt is niet

actief in het middenoosten van

zijn toen actief op zoek gegaan

genoeg om te zorgen voor de

Nederland: Overijssel, Gelder-

naar een bedrijf dat veel met

juiste akoestiek.

land en Flevoland. In dit gebied

akoestiek doet. Zij wezen mij op

onderhoud ik de contacten, die

Ecophon, waar ik vervolgens op

we hebben met onder andere

gesprek ben geweest.

architecten,

plafondmonta-

gebedrijven, leveranciers en klanten.

Wat trekt u aan in het werk bij Ecophon?

Wat vindt u leuk aan het werken met plafonds?

Ik heb voor een handelaar gewerkt en ook voor een producent, allebei in de bouw en nu

Je kunt zoveel over akoestiek ver-

heb ik een functie waarin ik

tellen, want de akoestiek in een

beide elementen kan samen-

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

Hoe lang werkt u al bij Ecophon?

ruimte wordt steeds belangrijker,

voegen.

info@nieuwhuisconsult.nl

Ik ben op 1 april 2010 in dienst

omdat er steeds meer geluid is

Na mijn sollicitatiegesprek had ik

getreden bij Ecophon.

in een ruimte en opdrachtge-

een bepaald beeld van het werk

vers weten hier vaak niet genoeg

gekregen en dat beeld klopt nu

van af. Neem bijvoorbeeld een

nog steeds. Een intensieve trai-

Heeft u altijd deze functie uitgeoefend?

school waar de akoestiek zoda-

ning van 3 weken heb ik achter

nig slecht is, dat zowel leraren

de rug en nu loop ik met een

als leerlingen in de klas zowat

aantal mensen mee om zoveel

De bouw is altijd mijn werk-

lopen te schreeuwen om zich

mogelijk kennis op te doen over

gever geweest. Bij Raab Kar-

verstaanbaar te kunnen maken.

onze producten en de toepas-

cher Bouwmaterialen ben ik

Dat veroorzaakt dan weer ge-

sing ervan. Je komt in contact

begonnen, waar ik op de bin-

zondheidsklachten. En dat valt

met veel verschillende mensen

nendienst werkte, eerst op de

te verhelpen door een ander

en het is belangrijk om je daarbij

afdeling stenen en dakpannen,

plafond te monteren. Een goede

in te leven in de behoeften en

daarna op de afdeling beton en

akoestiek wordt steeds belangrij-

wensen van je gesprekspartner.

als laatste op de afdeling Mi-

ker en mensen hebben er steeds

lieu, waarbij ik eerst in de bin-

meer aandacht voor, in allerlei

Deze functie, waarin ik iets van

nen- en later in de buitendienst

omgevingen. Of het nu gaat om

mijn eigen interesse kwijt kan,

actief was.

woningen vlak naast een spoor-

vind ik boeiend. Het zorgt ervoor

lijn, scholen of kantoren, overal

dat je op een positieve manier

Vervolgens kwam ik terecht bij

is akoestiek. Te veel nagalm heeft

met je werk omgaat en dat heeft

Vilton, een fabrikant in water-

bijvoorbeeld nadelige effecten.

weer invloed op iedereen met

kerende- en oplegmaterialen.

Hoe belangrijk een goede akoes-

wie je contact hebt.

Nieuwhuis Consult

|

www.nieuwhuisconsult.nl

Nieuwhuis Consult

Isover isolatie-oplossingen www.nieuwhuisconsult.nl voor de afbouw en renovatie

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

info@nieuwhuisconsult.nl

� � � � � �

|

Compleet assortiment Hoge isolatiewaarde Uitstekende geluidisolatie Eenvoudig en snel te verwerken Brandveilig Duurzaam

Saint-Gobain Isover Postbus 96, 4130 EB Vianen Telefoon 0347 35 84 00 E-mail info@isover.nl

OOK DAT IS www.isover.nl www.isover.nl


TypischObimex <

14 > nieuws

ObiWand Tekenprogramma,

een multifunctioneel tekenpakket Het ObiWand Tekenprogramma is een multifunctioneel tekenpakket, waarmee gebruikers een uitgebreid aantal wanden vorm kunnen geven op hun pc. Het tekenprogramma bevat een overzichtelijke database die alle producten en materialen bevat die via Obimex te krijgen zijn. Gebruikers kunnen met behulp

wanden

Hier-

tegronden kunnen ze allerlei

Een handig hulpmiddel van het

van het ObiWand tekenprogram-

voor kunnen ze gebruik maken

details invullen van wanden.

programma is de materialen-

ma

aanmaken

van de handleiding die Obimex

Bovendien kunnen gebruikers

staat. Gebruikers kunnen die zelf

en daarop zelf één of meerdere

heeft samengesteld. In de plat-

reeds bestaande autocad teke-

snel aanmaken. Het programma

ningen importeren. Tijdens het

groepeert de materialen per soort,

tekenen is het mogelijk om aller-

zodat in één oogopslag te zien is

lei gegevens aan te passen en het

welke materialen nodig zijn om

resultaat daarvan vanuit verschil-

een wand te realiseren. De ma-

lende standpunten te bekijken,

terialenstaat is gemakkelijk om

bijvoorbeeld als een bovenaan-

te gebruiken bij het bestellen van

zicht.

de benodigde materialen om de

plattegronden

samenstellen.

wand te kunnen installeren.

Bibliotheek Met behulp van de overzichtelijke

Meer informatie over de moge-

bibliotheek berekent het pro-

lijkheden van het ObiWand Te-

gramma hoeveel en welke soor-

kenprogramma is te verkrijgen bij

ten materialen nodig zijn om de

Obimex.

getekende wanden te realiseren. Gebruikers kunnen de gegevens

Inl.: Obimex

op ieder moment wijzigen, op-

Tel. 0546 – 45 55 13

slaan of printen.

www.obimex.nl

OBIMEX BV


nieuws & producten <

15 > TypischObimex

Hoge boetes bij misbruik auto van de zaak Inbouwluidspreker Leaserijders moeten op hun tellen passen. Of eigenlijk op hun privé kilometers. Het ziet ernaar uit dat de Belastingdienst uitgebreid gaat controleren of zij een auto van de

Dimotech

maakt plafond compleet

zaak niet ongeoorloofd gebruiken voor privé ritten. Zoals bekend mag een werknemer met een auto van de zaak

Dimotech is een elektrotechnisch aansluitbedrijf. Het bedrijf verricht

spreker zijn levensechte geluids-

te voorzien. Dimotech ontwerpt en

maximaal 500 km. per jaar privé rijden. Rijdt hij meer, dan

niet alleen elektrotechnisch installatiewerk, maar is daarnaast als

weergave, grote belastbaarheid en

implementeert een totaaloplossing

moet hij 25% van de cataloguswaarde van de auto bij zijn in-

Bose Pro Partner gespecialiseerd in het leveren en installeren van

betrouwbaarheid. Een speciale dri-

geheel volgens de specificaties van

komen optellen. Deze bijtelling geldt trouwens niet voor hele

professionele Bose geluidssystemen. Deze systemen zijn overal in-

ver garandeert de levensechte ge-

de klant. De onderneming coördi-

zuinige auto’s, die een uitzondering vormen.

zetbaar: voor achtergrondmuziek of als omroepsysteem. Voor alle

luidsweergave, grote belastbaarheid

neert elk facet van het installatie-

situaties waar de kwaliteit van geluid belangrijk is, is een systeem

en betrouwbaarheid. Deze driver,

proces, vanaf de voorbereidingen

op maat leverbaar: op de voorgrond, achtergrond, binnen of buiten,

met een volledig frequentiegebied,

op locatie tot en met de ingebruik-

vast of mobiel.

verspreidt het geluid gelijkmatig

stelling van het systeem en leveren

over een groot gebied. Hierdoor

het beloofde resultaat. Voor meer

Inbouw in systeemplafond syste-

winkels en kantoorpanden. De Bose

zijn muziek en oproepen overal

info kijk op www.dimotech.nl

men vindt plaats bij uiteenlopende

luidsprekers zijn ontworpen met

duidelijk te horen. Dankzij de grote

projecten, bijvoorbeeld in horeca,

het oog op de hoge eisen die het

openingshoek van deze driver zijn

Inl.: Dimotech

restaurants, voetbalstadions, be-

bedrijfsleven stelt aan plaatsing en

met een minimum aan luidspre-

Tel. 0546 – 45 73 99

drijven en instellingen maar ook in

prestatie. Kenmerken van de luid-

kers grote oppervlakten van geluid

www.dimotech.nl

column

Door Arjan te Lintelo, Accent op ontwikkeling

Zichtbare meerwaarde biedt kansen in een weerbarstige tijd

Om problemen te voorkomen kunnen werknemers het beste een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Werknemers die geen bijtelling privégebruik willen, kunnen een verklaring van de Belastingdienst gebruiken om ervoor te zorgen dat de werkgever geen loonheffing hoeft in te houden. Mocht achteraf blijken dat er meer dan 500 km. privé is gereden met de auto, dan moet de werknemer de te weinig geheven loonbelasting

We ondernemen in een weerbarstige tijd die voor afbouwbedrijven ook kansen biedt. Alleen hoe zie

(en premie zorgverzekeringswet) alsnog bijbetalen. Werkgevers

je de kansen die er ondanks andere tijden nog steeds zijn? Ook ik denk hierover na en al peinzende

die op de hoogte zijn van het feit dat hun werknemer meer dan

schiet me de gedachte te binnen die me al eerder hielp als ik voor mezelf een andere kijk op de wer-

500 km. per jaar aan privékilometers rijdt, kunnen in dit geval

kelijkheid wilde hebben.

ook een naheffing loonbelasting tegemoet zien. De handel ligt op straat, je hoeft je

eel! Het me verdiepen in het boek

deze is. Hier is immers geen directe

Hogere boetes

alleen maar een andere manier van

‘Blauwe Oceaan Strategie’ heeft mij

invloed op uit te oefenen. Ook daag

Sinds het begin van dit jaar heeft de Belastingdienst de hoogte

bukken aan te leren om de handel

enorm geholpen door een andere

ik de banken uit hun verantwoorde-

van de boetes gewijzigd. Vooral bij auto’s van de zaak zijn de

weer te zien!

bril naar het begrip meerwaarde

lijkheid te nemen en fundamenteel

boetes hoger. Als bij een controle blijkt, dat bijtelling wel had

te kijken. Door het benoemen van

anders naar een kredietaanvraag te

moeten plaatsvinden, dan is een boete van 40% mogelijk. Er

Het lastige nu is het je eigen maken

waar u echt goed in bent wordt op

kijken.

moet dan wel sprake zijn van grove schuld. Is er sprake van

van die andere manier van bukken.

één A4 zichtbaar wat úw meer-

opzet, dan bedraagt de boete 80%. Als de rittenadministratie

Hiervoor zijn creativiteit en durf no-

waarde is. In mijn beleving is dat

Een uitgewerkt meerwaardeplaatje

je klanten. Een vooruitziende blik

onjuist of onvolledig is, dan is de boete nog hoger, namelijk

dig. Vooral durf, durf om het gewoon

nu juist waar bestaande en nieuwe

zegt veel meer over de ondernemer

die actueler is dan ooit. Om in deze

100%. De Belastingdienst moet wel opzet of grove schuld kun-

te doen, durf om tegen iemand te

klanten naar op zoek zijn: zichtbare

en zijn plannen dan de zoveelste re-

tijd vol uitdagingen minder op de ‘p’

nen aantonen om deze boetes te kunnen opleggen.

zeggen ’ja, en..’ in plaats van ‘ja,

meerwaarde!

kenexercitie die sluitend gemaakt is.

van prijs te hoeven reageren moeten

Of zoals de oud financieel directeur

u en ik zichtbare meerwaarde leve-

maar..’. Voorlopig lijkt het erop dat alleen werknemers te maken zullen

onderscheidende vermogen is naar

Alleen als klanten en potentiële

van een ijzerhandel met meerdere

ren, iedere dag opnieuw. Wie doet

krijgen met de nieuwe boetes. Voor ondernemers die de bij-

‘Wat een open deur, dit hoor en lees

klanten meerwaarde in uw pro-

vestigingen ooit tegen mij zei: ‘de

er mee?

telling moeten aangeven in de winst, blijven de boetes waar-

ik overal’ hoor ik u zeggen. Klopt

duct of dienst zien zijn ze bereid dit

kostenkant van een bedrijf is snel

schijnlijk 25% of 50%.

helemaal! De open deur brengt mij

tegen een faire prijs bij u en mij af

nauwkeurig te becijferen, hoe zit

Arjan te Lintelo

op de vraag hoe ik mij een andere

te nemen. Ik daag u uit uw eigen

het met de omzetkant?’Hij zette mij

Accent op ontwikkeling

manier van bukken eigen maak?

meerwaardeplaatje te tekenen en

destijds al scherp om goed duide-

Tel. 033-4532693

Deze hoe- vraag is juist nú erg actu-

de concurrentie te laten voor wat

lijk te maken wat nu je werkelijk

www.accentopontwikkeling.nl

Bron: Tips & Advies Belastingen


MONTEER DE OBIWAND NU SNELLER MET DE NIEUW ONTWIKKELDE STAANDER!

t e m t k a l p Gips be e i r e s t r o f a r du

GIPS MET DURAFORT VINYL

DWARSLIGGER

t e m t k a l p e Gips b ud rafort serie GIPS MET DURAFORT VINYL

DWARSLIGGER

t e m t k a l p e b Gips e i r e s t r o f a dur

VOORDELEN VAN DE H-PROFIEL STAANDER ZIJN: • • • •

3 L I A T DE

TIJDWIN ST

De wand zet zichzelf uit door op maat geleverde dwarsliggers (2 per staander) Aluminium staander laat zich beter en makkelijker bewerken dan een stalen staander Gebruik van schroefmachine en parkers is niet meer nodig door kliksysteem van aluminium lijst op H-staander Het plaatsen van isolatie wordt vergemakkelijkt door de op stramien geplaatste dwarsligger H-profiel kan ook toegepast worden bij hoekoplossingen van 90º/135º en variabele hoek, deurkozijn, glaskozijn en wandbeëindiging profielen

NIEUW H-PROFIEL

GIPS MET DURAFORT VINYL

30%

5 L I A T DE

GEGARA NDEER

GIPS MET DURAFORT VINYL

Waarom Obiwand? De Obiwand onderscheidt zich door een diversiteit in uitvoeringen en het montage gemak waarom de Obiwand uw project tot een succes maakt. Beter kunnen wij de Obiwand niet omschrijven, een strak systeem dat aanzien geeft aan elk interieur. Het Obiwandsysteem is zeer flexibel en kan op diverse manieren worden afgewerkt. Bijvoorbeeld met een gipsplaat, vinyl, hout of met gemelamineerde spaanplaat in verschillende dessins. Daarnaast zijn de mogelijkheden volop aanwezig om glas- en deurkozijnen, schuifloketten en deuren toe te passen. Kortom maatwerk is voor ons gesneden koek.

t e m t k a l p e b Gips e i r e s t r o f a dur

t e m t k a l p e b Gips e i r e s t r o f a dur

De Obiwand garandeert tevens dat het systeem altijd probleemloos en op economische wijze kan worden verplaatst, veranderd of uitgebreid. De Obiwand kent nauwelijks beperkingen en biedt de mogelijkheden voor een ontwerp naar eigen voorkeur. De glaselementen zijn eveneens leverbaar in vele avarianten, van volledig transparant, gelaagd, tot dubbel beglaasd met geïntegreerde lamellen. Dezelfde keuzevrijheid heeft u ook bij het bepalen van de deurelementen in glas of hout. Tenslotte is Obiwand flexibel en snel en is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een verfraaiing van elk interieur.

Informeer vrijblijvend naar de mogel


%

RD

OBI 100 Standaard Stalen omega met PVC oplegbies

DETAIL 9 OBI 200 Standaard Plus Aluminium omega met PVC inlegbies

7 L I A T DE

DETAIL 9 OBI 300 De Luxe Veer- en groefpaneel (velling)

OBI 400 Monoblok Stapelkozijn

OBI 500 Cassette-wand

AIL 6

Panelenwand

lijkheden of vraag een brochure aan


TypischObimex <

18 > Het project

het project

Cultuurgebouw Haarlemmermeer is kloppend cultureel hart van Hoofddorp In Hoofddorp wordt een ambitieus project gerealiseerd: het Raad-

betrokken. De architectuur is een

wanden en akoestische wanden.

organisaties onderdak”, legt Deen

De verschillende bouwen zijn

huisplein biedt onderdak aan het nieuwe Cultuurplein, waarvan

ontwerp van het Rotterdamse bu-

Ook installeren wij alle plafonds,

uit. “Hierin komen schouwburg

verbonden met loopbruggen. Een

de blikvanger het cultuurgebouw Haarlemmermeer is, een mul-

reau Kraaijvanger Urbis. Architect

waaronder alle systeemplafonds

De Meerse, cultureel-educatief

passage loopt vanaf het bestaande

tifunctioneel cultureel complex. Aandachttrekkers zijn de opval-

Wouter Deen licht het ontwerp toe.

en akoestische plafondbakken.

centrum Pier K, de hoofdvesti-

gebouw naar het centrale binnen-

lende en bijzondere details.

“Onze opzet is een gebouw te ma-

Ook monteert Kwakman buiten

ging van de bibliotheek en het

plein toe. Dit binnenplein vormt

ken zonder achterkanten, met een

het gebouw alle aluminium la-

jongerencentrum Duiker, dat de

het hart van het nieuwe complex.

grote toegankelijkheid.” Met de

mellenplafonds die van buiten

naam binnenkort wil wijzigen in

Er is een overdekte doorloop tus-

Bebouwing en verbouwing van

het hart van cultureel Hoofddorp

bouw is in 2008 gestart. Voor de

naar binnen doorlopen.

Duiker.”

sen het centrum, het station en

het Raadhuisplein vindt aan drie

worden, een locatie waar mensen

afbouw is gekozen voor montage-

zijden plaats. Het huidige Raad-

naar concerten gaan en optredens

bedrijf Kwakman bv uit Volendam,

huis blijft intact. Daarnaast komt

bijwonen, de bibliotheek be-

dat in november 2009 is begon-

er het cultuurgebouw Haarlem-

zoeken of elkaar ontmoeten. Het

nen met de afbouw. Projectleider

mermeer, dat een grondige reno-

plein biedt onderdak aan cafés,

Jaap Buijs is namens Kwakman bij

vatie ondergaat, maar ook deels

terrassen, restaurants, woningen

het project betrokken. “Wij zijn

uit nieuwbouw bestaat. De archi-

en een parkeergarage.

verantwoordelijk voor de comple-

het zakendistrict.

“Onze opzet is een gebouw te maken zonder achterkanten”

Het gebouw heeft een open en uitnodigende uitstraling. Buijs: “Er komt een gegolfde luifel en een aluminium lamellenplafond die rond het hele gebouw zullen

te afbouw. Wij monteren vrijwel

Haarlemmermeer

Een groot, golvend dak overkoe-

lopen. Die golf is binnen in het

bouw is aangepast aan het cultu-

Bij de verbouwing van het cul-

overal wanden, het gaat hierbij

“In het opvallende Haarlem-

pelt de vier gebouwen, zodat er

gebouw op subtiele wijze terug te

rele doel. Het nieuwe plein moet

tuurcomplex is aannemer Bam

voor een groot deel om metalstud

mermeer krijgen diverse culturele

een overdekte passage ontstaat.

vinden.”

tectuur van het plein en het ge-


Het project <

19 > TypischObimex

Schouwburg

Rockfon Krios

Schouwburg De Meerse ondergaat een verbouwing en wordt aan-

>> De multifunctionele Rockfon Krios plafondpanelen zijn

zienlijk groter. Er komen 4 zalen

licht, absorberen geluid (αw = 1,00) en zijn leverbaar in

bij. In het pand zitten onder an-

zeer veel moduulmaten, in een groot aantal kantafwer-

dere een grote zaal, een kleine

kingen. Het witte systeemplafond is verkrijgbaar in vele

zaal en een bioscoop.

formaten en is op vrijwel iedere plek toe te passen.

“De schouwburg heeft een in-

>> Het standaard assortiment is fors uitgebreid, waardoor nu

teressante vormgeving”, vertelt

meer kantafwerkingen en meer moduulmaten beschikbaar

Deen. “Van de buitenkant gezien

zijn, zoals een bandrastersysteem in lengtematen tot 2400

oogt het als een opgetilde doos.

mm. Alle kantafwerkingen zijn geschikt voor ieder profiel-

Hieronder bevindt zich de entree.

systeem. De panelen zijn 30% lichter in gewicht.

De grote zaal is uitgevoerd als een ‘black box’, want dat wilde de

>> Rockfon Krios plafondpanelen zijn: onbrandbaar (Europese

directie van het theater graag, zo-

brandklasse A1), gemakkelijk te (de)monteren, vochtbe-

dat er ook een soiree of een diner

stendig, vormvast, hygiënisch, eenvoudig te reinigen en

dansant georganiseerd kan wor-

milieuvriendelijk.

den. Voor het gebouw komt een glazen serre met een theaterrestaurant en een cultuurcafé. Bij de schouwburg horen ook een galerie

geplaatst, wederom met dubbele

zijn afgewerkt met Hpl plaat met

foyer is een verdekt plafond van

en een vip-room.”

isolatie. Daarover zit een firetdoek

houtprint. Ook hier loopt het mo-

Ecophon geplaatst.

(zwart schaduwdoek) en geper-

tief van buiten naar binnen door.

Buijs heeft veel werk verricht aan

foreerde mdf beplating. Dat heeft

de schouwburg. “De binnen-

een neutraal, verzorgd uiterlijk. De

De oude foyer is grotendeel ge-

we pand is bestaande bouw”,

afbouw betreft een uitgebreide

plafonds in deze zaal zijn voorzien

handhaafd.

“Bijzonder is de

legt Buijs uit. Waar nodig is dit

renovatie van de plafonds en

van akoestische plafondbakken

hoogte van en de extra’s in het

grondig gerenoveerd. Pier K krijgt

wanden. Het huidige pand met

met een verende multiplex laag.”

plafond”, vertelt Deen. “Zo zijn er

een aantal extra leslokalen en

“Minstens de helft van het nieu-

bovendien ook een auditorium.

“In verband met de geluidsreflectie en geluidsabsorptie is gekozen voor houten wandpanelen”

De nieuwe zaal van Pier K, de podiumzaal, wordt gedeeld met de nieuwe hoofdvestiging van de

een gespannen net. Hier kun je

Daardoor creëer je een dyna-

bibliotheek. Deze is te bereiken via

bekabeling en verlichtingsinstal-

misch geheel. Qua interieur is dat

een brug.”

laties doorheen trekken.

uitgebeeld door het looppad te ontwerpen rondom de centrale

onder meer de grote theaterzaal

Voor deze constructie is gekozen in

daklichten in de foyer geplaatst .

De grote zaal van Pier K is qua bin-

Het kleine auditorium in een

trappenhal. Hiervoor hebben we

blijft staan, maar ondergaat een

verband met de noodzakelijke ge-

Bovendien vormt de pui in de foy-

nenafbouw afgestemd op het ge-

ronde trommel is één van de

2 soorten linoleum gebruikt. Dat

complete vernieuwing. Er komt

luidsabsorptie en geluidsreflectie.

er vormt een ‘glazen dak’ boven

bruik, bijvoorbeeld voorstellingen,

meest bijzondere ruimten van Pier

is de kapstok, waar de bibliotheek

de passage. Passanten kunnen

kamermuziek

en voordrachten.

K. Hier zitten veel krommingen

clusters met informatie rond kan groeperen.”

een nieuwe trekkenwand voor de theaterzaal, een nieuwe vlakke

Er is continuïteit binnen en bui-

daardoor ook de daklichten van

Buijs: “In verband met de geluids-

in en dat is altijd een uitdaging

vloerzaal en een groter theaterres-

ten qua plafondafwerking. Het

de schouwburg zien.

reflectie en geluidsabsorptie is ge-

qua afbouw. “Het auditorium is

taurant. Ook de toneeltoren krijgt

grote, golvende dak boven het

kozen voor houten wandpanelen.

afgewerkt met gipsplaat en de

In de bibliotheek is ervoor geko-

een geheel vernieuwd uiterlijk.”

hele complex is binnen terug te

Pier K

Dit zijn reflector en diffusiepane-

binnenwand heeft een latten-

zen om de betonnen constructie

vinden in de vormgeving van de

Het cultureel-educatieve centrum

len, bestaande uit houten latten.

wand gekregen in verband met de

gedeeltelijk in het zicht te laten. In

“De grote zaal van de schouwburg

plafondafwerking, op verschillen-

Pier K krijgt in het cultuurgebouw

Die breken de echo.”

akoestische absorptie.”

de plafondafwerking zijn beton-

krijgt voorzetwanden”, vervolgt

de hoogtes. Op de 1e verdieping

meer ruimte. “Het huidige ge-

Buijs. “Deze bestaan uit 2x100

bevindt zich een omloop met een

bouw vormde ons uitgangspunt

In verband met de uitgebreide

“De vloerafwerking van het ge-

Deen licht de reden hiervan toe.

mm isolatie en 3 lagen gips voor-

Rockfon Krios systeemplafond, wat

bij de verbouwing”, aldus Deen.

hoeveelheid technische installa-

bouw is opvallend”, benadrukt

“De betonnen draagstructuur met

zien van dampremmende folie.

ook te vinden is in de foyer.

In dit gebouw zitten kantoren,

ties, waarover de podiumzaal van

Deen. “Er is gekozen voor een

de constructieve zones is gebruikt

leslokalen en overige ruimtes.

Pier K moet beschikken is gekozen

kleurenpalet in de vloerafwerking

om ritme te creëren en een onder-

Deze zijn intact gehouden. In de

voor een tension grid plafond, met

dat deels bestaat uit een gietvloer

verdeling in de vijf grote vloervel-

en deels uit linoleum.” Verder

den aan te brengen.”

Hiervoor is een akoestische voorzetwand van houten regelwerk

Twee wanden van de vip-room

nen, constructieve stroken te zien.

zijn ook in Pier K Rockfon Krios systeemplafonds geïnstalleerd.

Montagebedrijf Kwakman heeft in de bibliotheek metalstud wan-

Bibliotheek

den geplaatst, in combinatie met

De bibliotheek heeft een schitte-

zowel dubbelgips als enkel gips.

rende buitenkant, met een kope-

Dit hangt af van het gebruik van

ren dakbekleding. Ook binnenin is

de diverse ruimtes. “Voor de kan-

de opzet opvallend. De bibliotheek

toren is bijvoorbeeld voor enkel

is opgebouwd rondom een cen-

gips gekozen”, aldus Buijs. “De

trale open trappenhal in het mid-

bibliotheek is verder voorzien van

den van het gebouw. Daarboven

schuin oplopend Rockfon Krios

is een groot daklicht geplaatst.

voor alle verdiepingen.”

Voor de bibliotheek heeft Kraaij-

Duiker/Artquake

vanger Urbis ook het interieur-

Het vierde onderdeel van Haar-

ontwerp verzorgd. Deen legt het

lemmermeer is het jongerencen-

concept uit. “Uitgangspunt is de

trum Duiker met een poppodium

bibliotheek als warenhuis, waar

en stichting Artquake. De centrale

boeken en overige thematische

foyer wordt hier gedeeltelijk be-

informatie vrij herindeelbaar is.

grensd door het volume van de


TypischObimex <

20 > het project

popzaal, net als bij de theaterzaal

is gecacheerd met donker doek.

van de schouwburg. Er komen

Hiervoor is gekozen in overleg met

extra studio’s bij het Duiker. Voor

de directie van het popcentrum.

het hele Haarlemmermeer com-

De kantoren op de 2e verdieping

plex gaat het om een totaal van

zijn voorzien van metalstud wan-

14 extra studio’s. Op de begane

den.

het project

“Het meest bijzondere onderdeel van dit project bestaat vooral uit details” grond is gekozen voor doos-in-

De vloeren van Duiker vallen op.

doos constructies bij de studio’s

Deze vloeren zijn uitgevoerd als

in verband met het beperken van

containervloeren. Ze bestaan uit

geluidshinder.

verlijmde houten latten, die in de transportsector in containers wor-

Zowel de grote als de kleine zaal

den gebruikt. Het is een industri-

zijn voorzien van voorzetwanden

eel product, bestaande uit mas-

die boven reikhoogtes (2.40m) uit

sief houten latten van 3x3 aan

strekmetaal zijn vervaardigd. Dit

elkaar verlijmd en afgewerkt met

heeft te maken met de geluids-

een sterke lak. Deen: ”Hierdoor

aborptie. “Het is een vrij rauw

ontstaat een mooi contrast tussen

trum. Dit is bereikt door wanden

bij Duiker. Dat hebben trouwens

doorgetrokken in het plafond. Het

“Dit lamellenplafond is voor ons

en stoer afwerkingsmateriaal”,

de warme vloerafwerking en de

rood te sausen, een sterke accent-

alle instellingen gekregen, maar

60x60 Rockfon systeemplafond

precisiewerk om te maken”, aldus

volgens Deen, “uitermate geschikt

stoere wandafwerking.”

kleur. De foyer is theatraal aange-

alleen het jongerencentrum en de

loopt in dezelfde richting als het

Buijs. Het loopt met de buitenrand

kleed, en als contrast diep donker-

schouwburg gebruiken ze daad-

lamellenplafond. Dit is vooral op

van de gevel mee. In theorie is al-

metaal zit steenwol, in verband

Eenvoudige, maar theatrale effec-

blauw gesausd. Opvallend detail

werkelijk als kassa. Deze huisjes

de bovenste verdiepingen van de

les precies berekend, maar vaak

met de geluidsabsorptie. Alles

ten domineren het jongerencen-

is het kassahuisje aan de passage

zijn allemaal afgewerkt met een

verschillende instellingen binnen

heb je toch te maken met kleine

naadloze epoxy-coating.

ArcCourt te zien. Een golvend dak

afwijkingen. Die hebben we ter

voor het doel”. Onder het strek-

plekke opgelost.”

“De grote zaal van de schouwburg krijgt voorzetwanden”

Details “Het meest bijzondere onderdeel van dit project bestaat voor ons toch vooral uit details”, vindt Buijs. “Het afbouwwerk voor Haarlemmermeer bestaat uit een

Lamellenplafond

betekent ook verschillen in pla-

aaneenschakeling van bijzon-

Een opvallend element van het

fondhoogtes,

dere details, vooral bij de pop- en

gehele complex is het aluminium

2.60 m tot 3.50 m.

Hunter

Douglas

die variëren van

lamellenpla-

theaterzalen. Doordat we met grote hoogtes te maken hebben

fond. Dit loopt rondom het hele

Als je bijvoorbeeld op de 2e ver-

in de zalen hebben we heel veel

gebouw mee met het golvende

dieping onder het dak een ruimte

maatwerk moeten leveren, vooral

dak, in een hoek van 45 graden

binnenloopt, dan zie je dat het

qua zaagwerk en betimmering

ten opzichte van de hoofdas van

plafond meeloopt in dezelfde

met mdf plaat. De afbouw is mo-

het gebouw. Ook hier geldt weer

richting. Deen: “Dit is een subtiel

menteel grotendeels afgerond.

dat wat je buiten ziet, ook bin-

effect, maar helpt wel om richting

Rond de bouwvak zijn we klaar en

nen teruggevonden kan worden.

te geven en de bijzondere golven

kunnen gebruikers en bezoekers

De richting waarin het lamellen-

van het plafond en het dak te be-

genieten van een bijzonder en

plafond loopt is op subtiele wijze

nadrukken.”

functioneel complex.”


nieuws <

21 > TypischObimex Personalia/ nieuwe medewerkers Rockfon Thorsten Hoogstad is sinds 12 april 2010 bij Rockfon in dienst als de nieuwe rayonmanager Middenwest Nederland. Hij heeft tijdens zijn carrière ruime technische en commerciële ervaring opgedaan. Bij Hunter Douglas Luxalon plafonds is hij lange tijd accountmanager geweest. “Het is een hele uitdaging om bij een

W W W. D W F P U B L I S H I N G . N L

mooi bedrijf als Rockwool/Rockfon te mogen werken. Deze nieuwe uitdaging ga ik met veel plezier aan.” Hoogstad is te bereiken op tel. 06 – 22 18 42 72, e-mail: thorsten.

KRANTEN

|

DRUKWERK

|

R E L AT I E G E S C H E N K E N

|

WEBSITES

hoogstad@rockfon.nl

Ecophon Léon Veldhof is met ingang van 1 april 2010 actief als Area Sales Manager bij Ecophon. Zie voor meer informatie de rubriek ‘Van de werkvloer’ (pag 13). De heer Veldhof is te bereiken op tel. 06 – 25 01 67 53, e-mail: leon.veldhof@ecophon.nl

www.obimember.nl

1

Isoleren en afwerken in


TypischObimex <

22 > producten & nieuws

Op weg naar de WK-finale: “One goal, One team” rockfon ren, waaronder Obimex, zijn opEind februari 2010 sloot Rock-

timaal betrokken bij deze cam-

fon haar succesvolle Rockfon

pagne die in april jl. is gestart

i-Deal campagne af, waarin

met het uitdelen van unieke

bijna

plafondmonta-

WK-pennen. Eind mei werd dit

gebedrijven en plafond- en

1200

opgevolgd door verschillende

wandmonteurs

meedongen

Oranje gadgets, die ter beschik-

naar de prachtige ‘i-prijzen’:

king zijn gesteld aan de samen-

i-Tunescards, i-Pods en de

werkende handelaren. Verder

benijdenswaardige

koppelt Rockfon nog een aantal

i-Phone.

Deze actie kreeg veel bijval.

concrete acties aan de campagne speciaal gericht op klanten.

‘Helemaal uit je plaat!’

De eerste van drie acties is on-

Het bedrijf rust echter niet op zijn

dertussen begonnen: de ‘Jong

lauweren en heeft intussen een

Oranje Kleurwedstrijd’. Dit is een

nieuwe campagne gelanceerd op

kleurwedstrijd voor kinderen t/m

de Nederlandse markt, gekop-

15 jaar, waarbij mooie prijzen te

peld aan het WK voetbal 2010.

winnen zijn. Kleurplaten zijn

Deze campagne is gestoeld op de

af te halen bij de handelaren.

successen van Rockfon i-Deal en

Kinderen die hun kleurplaat

heet: Rockfon ‘Helemaal uit je

inleveren, maken onder andere

WK-campagne is een speciale

rondom de WK 2010 campagne

2010 nieuws e-mail. Kleur-

plaat!’ WK 2010.

kans op een Playstation 3 FIFA

actie-website: www.helemaal-

te vinden. Er staat bijvoorbeeld

platen zijn ook vanaf de site te

pakket.

uitjeplaat.nl.

informatie over alle Rockfon WK

downloaden. Op 7 juni zijn de

2010 acties en de gadgets op

vervolgacties begonnen, en ook

Inl.: Rockfon

Het betreft een sympathieke actie die aansluit bij het marktimago

Actie-website

Op deze site zijn alle nieuw-

vermeld. Verder kunnen bedrij-

hierover is informatie te vinden

Tel. 0475 -35 33 79

van de onderneming. Handela-

Het centrale punt rondom de

tjes

ven zich inschrijven voor de WK

op de website.

www.rockfon.nl

en

wetenswaardigheden

lafarge

4-AK gipsplaat biedt uitkomst bij grote wanden plafondoppervlakken Sommige projecten vragen om een specifieke en kostenefficiënte

afwerkingsvorm biedt gebruikers

oplossing. Neem bijvoorbeeld een project waarbij een afbouwer te

een aantal concrete voordelen,

maken heeft met grote wand- en plafondoppervlakken. In dat ge-

zoals een snelle montage, een-

val biedt Lafarge Gips de 4-AK gipsplaat. Deze gipskartonplaat heeft

voudige afwerking en een super-

rondom een Afgeschuinde Kant, waardoor wand- of plafondop-

strak eindresultaat.

pervlakten zeer snel, eenvoudig en superstrak zijn af te werken. Meer informatie over de eigenDe 4AK-gipsplaat biedt een oplos-

tieprojecten. Maar ook de 15 mm

schappen en toepassingen van

sing waar vanaf de introductie al

dikke Novlam, voor een 60 min

de 4-AK gipsplaat is te krijgen bij

veel vraag naar is. Sinds kort biedt

brandwerend plafond in 4-AK,

de Technische Service Desk van

Lafarge Gips een nog uitgebrei-

behoort tot de mogelijkheden.

Lafarge Gips.

dere keus in oplossingen. Zo is er

In principe zijn op aanvraag alle

nu naast de standaard 1200mm

gangbare plaattypes in 4-AK le-

brede afmeting ook een 600mm

verbaar.

brede plaat leverbaar in 4-AK. Dit is het ideale paneel voor renova-

Inl.: Lafarge Gips Tel. 0596 - 64 93 33

Kortom, het werken met deze

www.lafargegips.nl


de vakopleiding <

23 > TypischObimex

de vakopleiding

“De leerlingen willen zo veel mogelijk praktijkles” Victor Bolsius is docent aan de Vakopleiding te Rosmalen. Hij

leveranciers zijn een belangrijk

beste ligt. Het zijn jongens uit de

leerling, afhankelijk van het

hulp vragen.” In een map, die de

geeft daar samen met een collega les aan eerste- en tweedejaars

onderdeel. Zij komen regelmatig

bouw, die het liefste met hun

onderwerp. Bolsius: “Plafonds

leerlingen meekrijgen, staan alle

leerlingen. In januari jl. is het vernieuwde programma van start

langs om uitleg te geven over ei-

handen willen werken.“

kunnen ze in hun eentje maken.

opdrachten vermeld die ze in hun

gegaan. “Er zit veel meer praktijk in en dat bevalt de leerlingen

genschappen en verwerkingsme-

uitstekend”.

thoden van hun producten.

Maar als ze aan de slag gaan met

leerbedrijf moeten uitvoeren. Ze

Lesprogramma

bijvoorbeeld vaste wanden, dan

werken allemaal bij een leerbe-

Op het lesprogramma staan be-

doen ze dat met z’n tweeën.”

drijf en beschikken daar over een

De klasgrootte is ongeveer hetzelf-

langrijke onderwerpen, zoals het

Competentiegericht onderwijs is

ste verandering is dat de leer-

de gebleven. “We hebben mo-

installeren van diverse soorten

Voorafgaande aan een praktijk-

De leermeester en de consulent

de kern van het nieuwe lespro-

lingen veel meer praktijklessen

menteel 14 nieuwe leerlingen in

plafonds, waaronder systeem-

blok krijgen de leerlingen hun

ondertekenen de opdrachten.

gramma, dat de eerstejaars leer-

krijgen. De nieuwe opleiding be-

Rosmalen, die wij ook tijdens het

plafonds, maar ook het monteren

instructies. Bolsius legt dit uit.

lingen volgen. De tweedejaars

vat 20% theorieles en 80% prak-

tweede jaar van de opleiding be-

van verschillende wanden. Alle

“Opdrachten bespreken we klas-

“Op school controleren wij de op-

maken gewoon de oude oplei-

tijkles. In de oude opzet was dat

geleiden”, aldus Bolsius. “We zijn

leerlingen volgen hetzelfde pro-

sikaal, vervolgens leggen we de

drachten weer. Uiteraard zijn er

ding af.

ongeveer 50%-50%. De lesblok-

afgestapt van het oude systeem.

gramma, met theorielessen, maar

theorie bij de opdracht uit, bij-

ook vooruitgangsgesprekken om

ken zijn hetzelfde gebleven, in

Doordat de leerlingen nu meer

ze moeten op school ook praktijk-

voorbeeld over maatvoering, de

de vorderingen van de leerlingen

Gewijzigde opzet

clusters van 3 dagen per maand.

praktijklessen krijgen, kunnen ze

werkstukken maken. Dit doen ze

werkwijze

te bespreken.

De hele opzet is gewijzigd. Groot-

Gastlessen van fabrikanten en

beter de richting uit die hen het

alleen of samen met een mede-

Vervolgens maken de leerlingen

leermeester, die hen ondersteunt.

en

samenwerking.

vragen over het onderwerp en

Op deze wijze kunnen wij bijhou-

kunnen ze aan hun praktijkwerk-

den wat een leerling binnen zijn

stuk beginnen. Dat gebeurt in een

bedrijf doet en weet het bedrijf

ander lokaal.”

wat de leerling op school doet.”

Begeleiding

Resultaten

“Als docent ben je er vooral voor

Wat de resultaten van de ver-

de begeleiding, ook al omdat

nieuwde Vakopleiding zijn, is nog

er veel meer praktijk in de ver-

niet aan te geven op dit moment,

nieuwde opleiding zit. We wil-

want de opleiding is pas in ja-

len onder meer bereiken dat de

nuari van start gegaan en zal deze

jongens zelfstandiger worden.

zomer worden geëvalueerd. Bol-

Het meest interessante onderdeel

sius is zeer goed te spreken over

is zien hoe de leerlingen aan de

de vernieuwing.

slag gaan met de opdracht. Je staat erbij en controleert hoe ze

“Leerlingen komen nu veel vaker

het doen. Je springt bij als dat

met vragen. Volgens mij werkt de

nodig is, maar ze kunnen ook om

methode goed.“


TypischObimex <

24 > de vakopleiding de vakopleiding

“Ondernemers, meld u aan als leerbedrijf” Henri van Heist geeft samen met Victor Bolsius les in Rosmalen. We

Vakopleiding te maken met een

maken, want als het werk over

roepen om zich aan te melden

die het aantrekkelijk maken om

hebben dit jaar 14 nieuwe leerlingen aangetrokken in Rosmalen.

lagere instroom van leerlingen.

een paar jaar weer aantrekt, dan

als leerbedrijf. Samen met deze

leerlingen in dienst te nemen.

Van Heist: “Op dit moment zijn we al weer druk bezig om voor

“We kunnen met de opleiding

schreeuwt de branche om nieu-

ondernemingen willen we het

Uitgebreide informatie hierover

komend voorjaar een klas vol nieuwe leerlingen te krijgen en dat

op een locatie starten als zich

we werknemers.”

UWV-werkbedrijf benaderen om

is te vinden op de website van

loopt redelijk goed.”

15 leerlingen hebben aange-

de mogelijkheden tot het plaat-

Savantis.

meld.” Dat lukt niet overal, maar

Leerbedrijven

sen van leerlingen te onderzoeken.”

in Rosmalen wel. “Er zullen nog

“Wij zijn niet alleen op zoek naar

Er is nog steeds vraag naar werk-

Van Heist: “Op het vmbo in

een aantal campagnes volgen

nieuwe leerlingen, maar ook

nemers in de afbouwsector,

Waalwijk bouwen we samen

om leerlingen te werven. Het

naar meer leerbedrijven. Daarom

Subsidie

Tel. 0318 – 56 11 47

hoewel dat verschilt per regio.

met een aantal leerlingen een

is belangrijk om nu reclame te

willen we ondernemingen op-

Er zijn subsidies verkrijgbaar

www.savantis.nl

Medewerkers van Savantis en

kantoorruimte. We hebben

De Vakopleiding benaderen be-

op deze school eerst een pre-

drijven om te vragen of daar ook

sentatie gehouden over het

(jonge) medewerkers zijn die in

afbouwvak. Aan het einde

aanmerking komen voor het vol-

daarvan hebben we gevraagd

gen van een opleiding.

of er jongens waren die interesse hadden in het vak. In

Leerlingen gezocht

samenwerking met de school

“Sommige bedrijven melden zich

heb ik met de leerlingen af-

spontaan bij ons”, vertelt Van

gesproken om een werkstuk

Heist. “Zij zijn dringend op zoek

te maken in een ruimte van

naar leerlingen, maar die zijn

ca. 3x2,5 m. Daarin komen

soms moeilijk te vinden. Vmbo-

metalstud wanden, een hoek

scholen zijn er genoeg, maar het

met een douchecabine en een

vak van plafond- en wandmon-

toilet. De leerlingen installe-

teur is nog steeds vrij onbekend

ren een systeemplafond en

bij leerlingen van deze scholen.

een koofje.

Er is veel samenwerking met be-

Het interessante aan deze pi-

drijven om voorlichting te geven

lot is dat andere disciplines

op vmbo-scholen om leerlingen

hieraan kunnen meewerken.

en docenten beter bekend te

Leerlingen

maken met het vak. Van Heist:

techniek volgen, brengen bij-

“We delen flyers uit op scholen

voorbeeld de leidingen in de

en op beurzen. We doen heel

wand aan en de timmerklas

veel om ons vak bekend te ma-

hangt de deuren af. Weer

ken bij jongeren. Daar wordt ook

een andere groep leerlingen

wel op gereageerd. Onlangs vond

brengt het tegelwerk aan. Het

bijvoorbeeld de Week van het

is een tamelijk praktijkgerich-

Ambacht plaats. Dat soort eve-

te manier van werken.

die

installatie-

nementen zijn bij uitstek geschikt om reclame te maken voor ons

De leerlingen leren hierbij

vak. Wij doen alles om in contact

hoe ze moeten werken, maar

te komen met jongeren.”

ook dat ze afspraken met elkaar moeten maken en met

Dat gaat langzaam, maar ge-

elkaar moeten samenwerken.

staag. “Er zijn contacten met het

Ook gaan ze een dag mee op

UWV-werkbedrijf. Tenslotte zijn

cursus. De docenten zijn erg

veel jongeren die een baan zoe-

enhousiast over deze pilot.

ken ingeschreven bij het UWV. Via

“Wij moedigen hen aan om

het werkbedrijf is het gelukt om

deze manier van werken op

verschillende jongens te plaatsen

te pakken en zelf dit soort ac-

bij leerbedrijven.”

tiviteiten te organiseren.”

Praktijk pilot

Voor ons zit hier heel veel

We timmeren hard aan de weg

werk in, maar het gaat erom

om meer bekendheid te geven

dat scholen kunnen zien

aan ons beroep. Letterlijk. We

wat het vak van plafond- en

organiseren niet alleen voorlich-

wandmonteur in de praktijk

tingsmiddagen voor docenten

inhoudt.

en directies van vmbo-scholen, maar willen ook praktijklessen

Nieuwe leerlingen

verzorgen.

Als gevolg van de crisis heeft De

Inl.: De Vakopleiding

SHEETROCK EASY SAND ®

LICHTGEWICHT VOEGENVULLER & FINISHER

25%

R E G I L E D R O VO MEER VOLUME!

• Voegenvuller en finisher. • Verwerkt als een finisher, vult als een voegenvuller. • Voor gipspanelen met afgeschuinde kanten. • Weegt 25% minder dan conventionele voegenvullers.. • Enorm goed te schuren met korrel 180/220. • Uitzonderlijk hechtvermogen met weinig krimp. • Scheurbestendig, ook bij groot vulvolume. • Keuze uit verschillende uithardingstijden. • Verwerkingstijd 60 minuten en 30 minuten.

USG Deutschland GmbH Metallstr. 1, D-41751 Viersen, Tel. +49-2162-957-0, E-Mail: info@sheetrock.de

WWW.SHEETROCK.NL


nieuws <

25 > TypischObimex

tips

geval meer over de reden dat de klant niet voor hem kiest. Aankomende klanten kunnen een negatieve beslissing ook tactisch gebruiken, bijvoorbeeld bij wijze van vertragingsmechanisme. Ook in dit geval is het belangrijk dat de ondernemer doorvraagt. Een stilte laten vallen in een gesprek is trouwens ook een goed idee. Veel mensen weten hier niet goed mee om te gaan. Het is trouwens niet altijd nodig om iets te zeggen. Als een ondernemer bewust een stilte in het gesprek laat vallen, dan is de kans groot dat zijn gesprekspartner zich daar ongemak-

Potentiële klanten beleefd overtuigen

kelijk onder gaat voelen en juist daarom gaat praten. En dan kan hij net die informatie geven, die de ondernemer nodig heeft om het gesprek weer op te pakken. Anderzijds kan een ondernemer stilte ook gebruiken om zijn eigen gedachten te ordenen. Ook non-verbale communicatie is een machtig wapen, denk daarbij bij-

Alle ondernemers en account managers kennen het. Een potentiële klant wil misschien geen afspraak

Art Scobzak is een expert in het

Toelichting

maken of is wel enigszins geïnteresseerd in het product of de dienst, maar kiest uiteindelijk toch voor

interpreteren van wat iemand wel

Het is in dit soort gevallen de

een andere partij. En wat de reden hiervan is, blijft vaag. Een potentiële klant overtuigen is een kunst

of juist niet zegt. Ook lichaamstaal

moeite waard om een gespreks-

Zeg echter nooit tegen een klant

die te leren valt.

heeft voor hem weinig geheimen.

partner beleefd om een nadere

dat je het niet met hem eens bent.

toelichting te vragen wat de reden

Dit maakt een verdere conversatie

is van een negatieve beslissing.

zeer lastig. Als een ondernemer

wat hij zegt. Aarzelend spreken,

krijgen vaak extra uitleg. Hierdoor

is het beter om te zeggen dat je het

veel ‘eehs’ en andere haperingen

wordt duidelijker waarom een

anders ziet of dat je een andere

Vaak kan een ondernemer aan

voorbeeld aan een vragende blik.

en account mana- het niet eens is met de argumenEEN STERK Ondernemers STAALTJE VAKWERK gers die durven door te vragen, tatie van zijn gesprekspartner, dan

een potentiële klant merken of hij

echt geïnteresseerd is en meent

prospect niet voor x maar een kijk op breed de zaak hebt.scala Tien tegen Steelframe produceert enbedrijf levert voor bedrijf y kiest. Deze extra een dat de klant daarop reageert. aan stalen wand-en plafondprofielen. speelt hierin ook een belangrijke uitleg kan voor de ondernemer En dat biedt weer een opening DeNervositeit productie vindt plaats in een en het aanknopingspunt vormen om nieuw rol. of iemand niet om de kwestie te bespreken en de aankijken kunnen tekenen zijn eventuele bezwaren van de klant klant te overtuigen. functioneel pand. in het gesprek maken duidelijk dat iemand twijfelt. Lichaamstaal

EEN STERK STAALTJE VAKWERK Steelframe produceert en levert een breed scala aan stalen wand-en plafondprofielen. De productie vindt plaats in een nieuw en functioneel pand.

Steelframe B.V.

De progressieve aanpak van Steelframe vindt u met name terug in

Hectorstraat 3 de rollensets van de productiemachines. Steelframe doet veel onder5047 RE Tilburg zoek naar rollensets en deze worden steeds opnieuw door de eigen technische afdeling ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk u te allen

T: tijde +31 13 544 98 59op de door u gewenste afmeting. profi elen te leveren F: +31 13 544 98 60

Steelframe verwerkt uitsluitend hoogwaardig sendzimir verzinkt staal. Het gehele productieproces voldoet aan de Din Norm 18.182 zodat u www.steelframe.nl info@steelframe.nl ervan verzekerd bent dat u kwaliteitsproducten geleverd krijgt.

Steelframe B.V. Hectorstraat 3, 5047 RE Tilburg, T: +31 13 544 98 59, F: +31 13 544 98 60 www.steelframe.nl, info@steelframe.nl

dat een gesprekspartner niet over-

uit de weg te ruimen. Mocht dat

tuigd is van wat hij zegt.

niet lukken, dan weet hij in ieder

Bron: Tips & Advies Verkoop

De progressieve aanpak van Steelframe vindt u met name terug in de rollensets van de productiemachines. Steelframe doet veel onderzoek naar rollensets en deze worden steeds opnieuw door de eigen technische afdeling ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk u te allen tijde profielen te leveren op de door u gewenste afmeting.

Te Koop!

Steelframe verwerkt uitsluitend hoogwaardig sendzimir verzinkt staal. Het gehele productieproces voldoet aan de Din Norm 18.182 zodat u ervan verzekerd bent dat u kwaliteitsproducten geleverd krijgt.

Ervaar een gevoel van rust en vrijheid in de bijzondere omgeving van Twente! Bij interesse kunt u zich melden bij S. Wendels, tel.: 0031 (0)6 224 91 767


TypischObimex <

26 > natte afbouw

Easy Sand: voegenvuller voor gipskartonplaten Easy Sand is de naam van een nieuwe, lichtgewicht voegenvul-

De voegen moeten volkomen

ler voor gipskartonplaten van Sheetrock. Deze voegenvuller is te

droog zijn en ventilatie is nood-

gebruiken als een finisher en vult als een gewone voegenvuller. Dit

zakelijk bij het aanbrengen en

materiaal is zeer geschikt voor gebruik bij onder meer gipskarton-

het droogproces. Het materiaal is

platen met afgeschuinde kanten. De voegenvuller is in twee versies

eenvoudig gebruiksklaar te ma-

leverbaar: Easy Sand 90 en Easy Sand 45.

ken. Water toevoegen en roeren

obimex

is alles wat nodig is om te zorgen voor een goed mengproduct. Het De voegenvuller is het ideale pro-

ken. Zodra het voegvulmiddel

voegmiddel wordt opgebracht na

duct voor het repareren en egali-

is uitgehard, kunnen er vul- en

een korte inweektijd en opnieuw

seren van droge oppervlakken en

afwerklagen op worden op-

roeren.

betonoppervlakken. Deze opper-

gebracht. Kenmerken van het

vlakken moeten wel minimimaal

materiaal zijn een zeer goede

Easy Sand 90 kent een verwer-

60 dagen oud zijn. Oppervlakken

hechting, weinig krimp en snelle

kingstijd van 60 minuten en een

die zijn bewerkt met deze voe-

uitharding. Als bonus biedt de

uithardingstijd van 80-130 mi-

genvuller zijn snel en eenvoudig

voegenvuller

arbotechnische

nuten. Easy Sand 45 werkt nog

te schuren met korrel 180/220.

voordelen, want het is 25% lich-

sneller, het is namelijk in slechts

ter in gewicht dan conventionele

30 minuten te verwerken en

voegenvullers.

hardt uit in 30-80 minuten.

wordt gebruikt in grotere vulvo-

Om dit product te kunnen gebrui-

Inl.: Obimex

lumes. Het is bestand tegen een

ken moet de temperatuur van het

Tel. 0546 - 45 55 13

kleine hoeveelheid extra water,

oppervlak, het water, het meng-

www.obimex.nl

dat anders krimp zou veroorza-

sel en de lucht minstens 7°C. zijn.

www.usgeurope.com

Easy Sand is uitermate goed bestand tegen scheuren, ook als het

Snel plafondcalculaties uitvoeren met Obi Plafond Calculator Wie wel eens plafondcalculaties uitvoert, weet dat er veel factoren

Dit is een usb-stick die een inge-

uit te voeren. Het gebruik van de

zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Dat maakt het be-

bouwde database met plafond-

stick wijst zich vanzelf. Nadat de

stellen van de juiste materialen in de gewenste hoeveelheden en

materialen en een calculatiepro-

USB stick is gekoppeld aan een

het berekenen van de correcte prijs vaak lastig. Dat kan sinds kort

gramma bevat. Hiermee zijn snel

USB-poort van een pc verschijnt

aanzienlijk gemakkelijker, met de Obi Plafond Calculator.

en gemakkelijk plafondcalculaties

er een pop-up venster. Gebruikers kunnen de software van het Obi Calculatie programma daarna gemakkelijk op hun pc installeren en vervolgens gebruiken.

Functies

OBIMEX BV

Het programma biedt een aantal

Allerlei variabelen zijn daarbij in

kan op ieder gewenst moment.

handige functies voor gebruikers:

te voeren, zoals profielen, hoeklij-

Uiteraard is het ook mogelijk om

bedrijfsinstellingen, projectover-

nen, snijverlies en arbeidskosten.

de materialen meteen te bestellen.

zichten, een calculatieformulier

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd,

Dit kan via het bestelformulier.

en een bestelformulier.

berekent het programma onder

Het calculatieprogramma berekent

andere hoeveel materiaal nodig is,

automatisch welke en hoeveel

Zo kunnen bedrijven zelf hun

hoeveel arbeidsuren met het pro-

materialen nodig zijn. Daarna is

bedrijfsgegevens invullen en wij-

ject gemoeid zijn en wat de totale

het alleen nog een kwestie van het

zigen, wat erg prettig is bij het

projectkosten zijn. Deze gegevens

bestelformulier faxen of e-mailen

maken van de berekeningen. Een

staan vermeld in het calculatie-

en de bestelling wordt afgeleverd

ander nuttig onderdeel van het

formulier. De calculaties zijn een-

op het opgegeven adres.

programma is het projectoverzicht.

voudig te printen of op te slaan,

Bedrijven kunnen zelf projecten

bijvoorbeeld in een pdf-bestand.

Inl.: Obimex

invoeren en voor ieder project

Het opvragen en aanpassen van

Tel. 0546 â&#x20AC;&#x201C; 45 55 13

calculaties maken of aanpassen.

reeds gemaakte projectoverzichten

www.obimex.nl

vanaf oktober 2010: obigipskarton calculator!


producten & diensten <

27 > TypischObimex

EasyWin, innovatie voor de droogbouw

USG biedt een oplossing voor bedrijven die een snelle, schone en eenvoudige oplossing voor het plaatsen van ramen in een droogbouwwand zoeken. Hiervoor zijn de kwalitatief hoogwaardige EasyWin kant-en-klaar ramen uitstekend geschikt. Deze ramen worden als dubbel

monteur alleen nog de meege-

verglaasde

monoblokelementen

leverde aluminium afdeklijsten

op de bouwplaats geleverd. Ze

in elkaar te steken en direct op

zijn al voorgemonteerd en kunnen

het monoblokelement vast te

dus direct geplaatst worden. Alle

drukken. Deze afdeklijsten wor-

monoblokelementen zijn gemaakt

den kant-en-klaar en in verstek

van aluminium, voorzien van een

gesneden geleverd.

poedercoating en van binnen gereinigd.

EasyWin biedt flexibele planningsmogelijkheden voor ruimtelijk de-

Montage vindt plaats in slechts vier

sign en akoestische oplossingen.

stappen:

Bovendien bespaart dit kwaliteits-

>> Na levering steekt de monteur

product kostbare werktijd en biedt

de gepatenteerde stalen veer-

het absoluut een meerwaarde.

clips rondom in het monoblokelement;

Bedrijven kunnen EasyWin een-

>> Vervolgens plaatst hij het monoblokelement in de raam-

voudig uitproberen. Meer informatie hierover is te krijgen bij Obimex.

opening;

>> Hierna schroeft hij het element

obimex 10????_Adv StrekMetaal 129x193:Opmaak 1

26-05-2010

15:29

Tel. 0546 – 45 55 13

bouwwand.

www.obimex.nl

>> Als laatste handeling hoeft de

Pagina 1

BERK

Inl.: Obimex

en de clips vast aan de droog-

www.usgeurope.com

De jaarrekening in roerige tijden

De (af)bouwbranche lijdt onder de economische crisis. Leveranciers, kredietverzekeraars en banken zijn steeds kritischer in hun beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven. Voor deze beoordeling maken zij in belangrijke mate gebruik van de jaarrekening. Hoe kunnen bedrijven het beeld dat hun jaarrekening oproept positief beïnvloeden?

Rekening-courantverhoudingen Gierveld adviseert bedrijven ervoor te zorgen dat per einde jaar de rekening-courant verhoudingen tussen de werkmaatschappijen zijn geminimaliseerd. “(Onnodige) vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen per jaareinde verhogen het balanstotaal, waardoor de solvabiliteit volgens de jaarrekening afneemt.”

Juridische structuur “Creëer een goede juridische structuur, waarbij de vaste activa (waaronder panden, machines en installaties) in een andere vennootschap zijn ondergebracht dan de onderneming waarin de activiteiten plaatsvinden. Dit verbetert de solvabiliteit van de werkmaatschappij, aangezien panden en daarbij behorende leningen niet het balanstotaal van deze vennootschap opstuwen.

® Registered trademark - a HunterDouglas® product.

Luxalon® Strekmetalen plafond nu ook balvast Hunter Douglas heeft haar succesvolle plafondprogramma uitgebreid met een ‘balvast’ strekmetalen plafond. Het standaardprogramma omvat een scala aan kleuren, maaspatronen, openheid en bevestigingssystemen in zowel tegels als panelen. Het product is geliefd door de openheid van het systeem, de wijze waarop verandering van maasinrichting zorgt voor een bijzonder visueel effect en waar verlichting boven het plafond kan zorgen voor specifieke lichtpatronen en schaduweffecten. Het nieuwe ‘balvaste’ plafond voldoet aan degeldende norm. Het strekmetalen sportplafond is leverbaar in meerdere kleuren en maastypen. HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL PROJECTS NEDERLAND Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam - Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam Tel. (010) 496 22 22 - Fax (010) 423 78 90 - info@hunterdouglas.nl - www.hunterdouglas.nl

Gerard Gierveld, registeraccountant bij Berk Ac-

Ook kan dit een belangrijke beperking van risico’s

countants en Belastingadviseurs N.V. te Zwolle,

voor de moedermaatschappij betekenen bij een

heeft hier vaak mee te maken. “De beoordeling

mogelijk faillissement.”

van kredietwaardigheid is onder andere geba-

Project : Metzo College Locatie : Doetinchem, Nederland Architect : EEA - Erick van Egeraat Associated architects Product : Stretch Metal

seerd op ratio’s, zoals de solvabiliteit en liqui-

Voor iedere vennootschap zijn de omstandig-

diteit. Deze zijn af te leiden uit de jaarrekening.

heden weer anders. Het is dan ook verstandig

Bedrijven kunnen de ratio’s optimaliseren door,

deskundig advies in te winnen over de mogelijk-

al voordat het boekjaar is afgelopen, de voorlo-

heden.

pige balans in te schatten en na te gaan welke acties nodig zijn. Twee van de suggesties die wij

www.obimex.nl

www.typischobimex.nl

vaak aan bedrijven geven hebben betrekking op

Inl.: Berk NV

rekening-courantverhoudingen en de juridische

Tel.: 038 – 425 86 00

structuur.”

www.berk.nl


Een betere geluidsomgeving met nieuwe Ecophon Hygiëne systemen

18 nieuwe Hygiëne systemen voor 7 verschillende toepassingsgebieden. Elk Ecophon Hygiëne systeem heeft een specifieke coating, die eenvoudig te reinigen is. Nieuw en uniek is het hoogwaardig, roestvast stalen ophangsysteem met alle bijbehorende accessoires in corrosiebestendigheidsklasse C4, dat bestand is tegen schadelijke corrosieve omgevingen. Meer informatie: www.ecophon.nl

Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, Nederland, Tel. +31 (0)76 502 00 00, Fax +31 (0)76 501 74 00, www.ecophon.nl, plafonds@ecophon.nl


nieuws <

29 > TypischObimex

Nieuwhuis Consult

Als mensen alleen met het resul-

maken met de erkenning van we-

taat bezig is, hebben ze vaak geen

derzijdse afhankelijkheid. Het besef

idee welke middelen zij kunnen

dat men andere mensen nodig heeft

aanwenden om dat resultaat te be-

om zelf succesvol te zijn en dat men

reiken. Als ze alleen maar met het

zelf weer bij kan dragen aan het suc-

productieproces bezig zijn, vergeten

ces van anderen. Deze wederzijdse

ze vaak dat het echt om het resultaat

erkenning kan leiden tot betere

gaat.

samenwerking. De zevende eigenschap heeft te maken het vermogen

Middelen

om te inspireren. Het vermogen om

Er zijn drie soorten middelen die we

te inspireren completeert het model.

kunnen aanwenden in het productieproces: materiële, financiële en

8e eigenschap

menselijke middelen. Teveel focus

Onlangs heeft Covey de 8e eigenschap

op het resultaat gaat vaak ten koste

geïntroduceerd. Deze eigenschap

van middelen. ‘Eigenschappen’ is

is een belangrijke aanvulling op de

een wat abstract begrip. Volgens

zeven eigenschappen voor succesvol

Covey bestaat een eigenschap uit de

leiderschap en persoonlijk succes. De

volgende aspecten:

8e eigenschap heeft te maken met het streven naar ‘volledigheid’ als

>> Kennis: weten wat er gebeuren moet;

>> Vaardigheden: het uit kunnen voeren;

mens. Covey presenteert het paradigma van de complete mens, dat is opgebouwd uit de elementen lichaam, hoofd, hart en ziel.

>> Motivatie:

Leiderschap de 7 eigenschappen volgens Covey

de wil om iets te bereiken en

Inl.: Eddy Nieuwhuis,

de bereidheid om daar energie

Nieuwhuis Consult,

in te steken.

Tel. 0541 – 66 10 24 www.nieuwhuisconsult.nl

Covey combineert de eigenschappen in een model om de onderlinge relatie duidelijk te maken. Eigenschappen 1 tot en met 3 hebben te maken met het bereiken van onafhankelijkheid. Om effectief te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat mensen zich niet afhankelijk opstellen,

Effectiviteit heeft te maken met het vinden van balans in het sturen op productie en het sturen op productiecapaciteit. Stephen R. Covey,

maar daadwerkelijk onafhankelijk

auteur van ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ noemt dat de P/PC-balans. P staat voor de productie van hetgeen je hebben wil.

durven te denken en handelen. Ei-

PC staat voor productiecapaciteit, de zaken waarmee je je doelstelling kunt bereiken.

genschappen 4, 5 en 6 hebben te

Stephen R. Covey

1. Be proactive: wees pro-actief, wacht niet tot anderen zeggen wat u moet doen, maar ga zelf aan de slag. Neem initiatief. Maak u niet druk om wat u niet kunt beïnvloeden, maar houd u vooral bezig met zaken waar u wel invloed op heeft; 2. Begin with the end in mind: weet wat u wilt bereiken en werk voortdurend aan het bereiken van uw bestemming. Bepaal welke principes u daarbij wilt hanteren; 3. Put first things first: Probeer uw bestemming stap voor stap te bereiken. Doe niet alles tegelijkertijd en stel prioriteiten; 4. Think win-win: Denk niet vanuit schaarste, gun ook anderen hun succes. Uw succes hoeft niet ten koste van anderen te gaan; 5. Seek first to understand then be understood: Verplaats uzelf in anderen en probeer hen te begrijpen. Luister naar anderen. Alleen dan zult u zelf begrepen worden; 6. Synergize: Erken dat mensen verschillend zijn en zoek vanuit synergie naar alternatieve oplossingen om onnodige conflicten te voorkomen; 7. Sharpen the saw: Streef naar continue verbetering. Verslap niet en wees niet te snel tevreden. Houd focus. Bron: Stephen R. Covey, ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’


TypischObimex <

Informatie

Omschrijving

30 > restantenpagina levereenheid

voorraad

firma

telefoonnummer

contactpersoon

U monteert en installeert al jaren gipsplaten, u-profielen,

Gyptone Casparano

600x600 (forte)

550 platen

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

verlichtingsarmaturen of pla-

Gyptone point 11 E15

600x600

4pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

Dune plus microlook

600x600X15

2pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

Casa E24

600x600

5pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

fond onderdelen bij uw klanten. U doet uw werk goed en uw klanten zijn tevreden. Enig minpuntje: u bent in de loop der tijd blijven zitten met steeds

Sahara Verdekt

1800x300

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

meer restmateriaal, dat zo lang-

Neeva Board

600x600

16pk

Juffer Afbouw

06-10084124

L. Bakker

zamerhand een grote hoeveel-

Cirrus E24

600x600

35pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

heid ruimte in beslag neemt. U

Orcal Axal Plain

600x600

26pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

heeft dat niet weggegooid, want

Visual (T15)

600x600

2pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

misschien vragen uw klanten nog

Fine Fissured

600x1720x17

2pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

eens of u toevallig nog een pla-

Ultima DB

600x1200

3pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

fondplaatje heeft liggen.

Adria (oude versie)

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Tatra

1250x625

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Verkoop uw restanten Bent u zoâ&#x20AC;&#x2122;n verzamelaar? Gooi

dat materiaal niet weg, want dat is jammer. U kunt dat beter

Sonar P

900x900x25

2pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

verkopen, bijvoorbeeld via onze

Opal Roomwit

600x600x20

1pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

restantenpagina. Wij vermelden

Fibral Savanne

600x600x20

7pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

gratis welke restanten u aan-

Fibral Beige

600x600x20mm

3pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

biedt. Voordelen? U bent van

Fibral Artic

600x600

5pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

uw oude voorraad af, die in een

Fibral Dakar

600x600

6pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

hoekje stof ligt te verzamelen en

Fibral Saphir

600x1200

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

u maakt er anderen blij mee.

Royal dz shadowline

600x600

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Opal Ametist

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

En als u zelf op zoek bent naar

Astropanell compleet

1200x1200

27st

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

dan profiel dat niet meer wordt

Fibral Kiezel

600x1200

2pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

gemaakt? Er is een grote kans dat een ander bedrijf dat in een hoekje heeft liggen en dat u dat toevallig aantreft op onze restan-

Combison Solo D

600x600

4pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

tenpagina.

Focus E24

600x600

5pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Hygiene Advance

600x1200

3pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

Kijk op www.typischobimex, vul

Hygiene Performance

600x600

4pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

de bon in en mail deze vervol-

Focus Wing Kit

1400x200

9pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

gens naar ons toe. In het volgen-

Hygiene Performance

625x625

5pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

de nummer van Typisch Obimex

Focus D

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

kunnen duizenden collegaâ&#x20AC;&#x2122;s le-

zen welke producten u aanbiedt. Overigens kunt u op www.typi-

Cirrus 75 tegular

600x600x15

12pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

schobimex.nl het meest actuele

Cosmos kante 6 beige

600x600

12pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

aanbod van restanten bekijken.

Cosmos ongeperf. Dz

600x600

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Regelmatig geboard

600x600

10pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Feinstratos

600x600x40

9pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Feinstratos VT24

600x600

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Vega Sky Blue SK

600x600

2pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Diversen Tectum inleg lichtblauw

600x600

60st

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

USG Olympia microlook

600x600

2pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

USG Clastone doorzak

600x600

4pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

USG Artica doorzak

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

USG Olympia 11 Micro

600x1200

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Dana Plan Plaza geperf.

600x600

6pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

HWC Plano

600x1200x25

19stuks

T en R

073-5119069

K. Treuren

7stuks

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Wandonderd. 90 graden hoek

het meest actuele aanbod van restanten bekijken > www.typischobimex.nl


heracles almelo <

31 > TypischObimex

“2010 was het mooiste seizoen ooit voor Heracles Almelo” Succes

maakt. Hoofdtrainer Gertjan Ver-

Succes heeft trouwens niet al-

“Het afgelopen jaar was ons

beek is één van de mensen die

leen voor-, maar ook nadelen, is

meest succesvolle seizoen in de

daaraan een belangrijke bijdrage

gebleken. “We merken dat onze

12 jaar dat ik aan de club ver-

heeft geleverd. Elkaar motiveren

spelers en onze trainer sterk in de

bonden ben”, vertelt Smit. “Een

en elkaar scherp houden was de

belangstelling staan van andere

exacte analyse van het succes kan

opdracht.”

clubs. Dat is de tol van succes. We

“Het is een combinatie van factoren geweest, zoals een goed beleid, rust binnen de selectie en vooral het creëren van een goed team”

hebben onlangs dan ook afscheid

begroting en een deel gaat naar

genomen van één van onze beste

het spelersinvesteringsfonds. Ook

spelers, Bas Dost. Hij is vertrokken

trainer Gertjan Verbeek vertrekt en

naar SC Heerenveen. Het was de

dat vinden we bijzonder jammer.

grootste transfer uit onze geschie-

Hij gaat naar AZ. Gelukkig blijft

denis. De opbrengst investeren we

assistent-trainer Hendrie Krüzen

deels in het stadion, deels in de

bij ons.”

Vooruitblik Heracles Almelo gaat volgend jaar verder met bijna dezelfde club mensen als het afgelopen seizoen en ze hebben natuurlijk nog een aantal goede beloften. “We hebben ondertussen ook een goede aanvaller gecontracteerd: Glynor Plet. Deze aanvaller is afkomstig van Telstar en heeft een contract voor drie jaar getekend bij Heracles Almelo.” Verder heeft de club ook een uitstekende hoofdtrainer gevonden in Peter Bosz. “In het verleden hebben we al goede ervaringen met hem

ik niet geven. Het is een combi-

Het is een prestatie van grote

opgedaan. Hij krijgt van ons dezelfde opdracht mee als Verbeek vorig

Voorzitter Jan Smit van voetbalclub Heracles Almelo kijkt met ge-

natie van factoren geweest, zoals

klasse die Heracles Almelo heeft

jaar: rechtstreekse handhaving zo vroeg mogelijk in het seizoen.”

paste trots terug op het afgelopen voetbalseizoen. “Onze club ein-

een goed beleid, rust binnen de

geleverd. De club heeft namelijk

digde in de eredivisie op de uiterst succesvolle 6e plaats, zo hoog

selectie en vooral het creëren van

het op één na laagste budget

zijn we nog nooit geëindigd.”

een goed team. De spelers gaan

van alle ploegen in de eredivisie.

door het vuur voor elkaar. Toen

Daarom is de geleverde prestatie

we de winterstop ingingen, ston-

des te opmerkelijker.

Ook het aantal punten dat het

reden genoeg reden om blij te

den we op de 5e plaats. We heb-

afgelopen seizoen werd gescoord

zijn met de 6e positie. Smit kijkt

ben op dat moment met elkaar

Nu de club zulke goede resul-

was een record: 56. Smit is zeer

echter alweer vooruit naar het

afgesproken dat we in het linker

taten heeft behaald, neemt

tevreden over het resultaat.

volgende seizoen. “We gaan ons

rijtje wilden eindigen met deel-

sponsoring ook een grote vlucht.

“Wij hebben een bijzonder ge-

volgend jaar wederom richten op

name aan de play-offs voor Eu-

“Ondanks de recessie groeit de

slaagd seizoen achter de rug.”

rechtstreekse handhaving in een

ropees voetbal. Vervolgens heeft

business club nog steeds, we

De voetbalclub uit Almelo heeft

vroeg stadium”.

iedereen zich daar sterk voor ge-

breiden prima uit.“

“We willen onszelf niet allerlei eisen gaan opleggen. We blijven reële doelstellingen hanteren” Nieuw stadion Als alles mee zit, speelt Heracles Almelo komend seizoen voor het laatst in het oude Polman stadion. De bouw van het nieuwe stadion kan doorgaan nu de gemeente Almelo minimaal € 12,5 miljoen in het nieuwe stadion steekt. “Alles loopt op schema”, volgens Smit. “We zijn al in gesprek met de gemeente en met architecten. De noodzakelijke procedures vergen tijd, maar we doen alles om de zaak zo snel mogelijk af te kunnen wikkelen, Het nieuwe stadion krijgt veel meer skyboxen dan het huidige. Er zal ruimte zijn voor zo’n 14.000 à 15.000 bezoekers en uiteraard wordt het stadion voorzien van kunstgras.

Nieuw seizoen Het nieuwe seizoen staat voor de deur en dat betekent nieuwe kansen. “Begin juli gaan we op trainingskamp naar Duitsland. Daarna volgt de gebruikelijke serie oefenwedstrijden. En dan beginnen we weer vanaf het nulpunt met het nieuwe eredivisie seizoen. Vol optimisme blikt Smit vooruit. “Komend seizoen willen we ons richten op rechtstreekse handhaving. We willen onszelf niet allerlei eisen gaan opleggen. We blijven reële doelstellingen hanteren.”


TypischObimex <

32 > nieuws

VAKANTIE OP LOCATIE...

Open tijdens de bouwvak

TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ GEWOON GEOPEND! (VRIJDAG 23 JULI OM 16.00 UUR GESLOTEN)

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo • Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 • Telefax (0546) 45 56 08 • verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl

Typisch Obimex juni 2010  
Typisch Obimex juni 2010  

Typisch obimex 2010 juni

Advertisement