Page 1

2 Wandpaneel

4 Sushi maken

4 Alles-in-één wand

6 De Vakopleiding

2 workshops staan op het partnerprogramma: sushi creëren en bonbons maken.

Polyrey introduceert wandpaneel van melamine op gips.

W’all-in-One is een nieuwe allesin-één wand voor renovatieprojecten van Faay en EcoTherm.

4 Feest

Vernieuwde Vakopleiding focust op praktijkgerichte manier van leren.

Rockfon bestaat 35 jaar in Nederland en Benelux

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

ja a r g a n g 4

> S P E C IA L ja a r d a g pl a f o n d & w a n d 2 0 0 9

SPECIAL: Jaardag Plafond & Wand 2009

Veel bezoekers op jaardag Plafond & Wand

shop luxe bonbons maken. Dit nevenprogramma is te bezoeken in 2 ruimtes naast de hoofdruimte waar de beurs plaatsvindt. Er wordt in 2 groepen gewerkt, zodat alle partners van onze leden de mogelijkheid hebben om aan beide work-

Lopend door de menigte die de jaardag Plafond & Wand in Nij-

Zoals ieder jaar begint de jaardag

Beurs

moeilijk. Er worden relatief weinig

kerk bezoekt, valt op dat het veel drukker lijkt dan vorig jaar. “Dat

met de algemene ledenvergadering

Vast onderdeel van de jaardag is de

nieuwbouwprojecten

klopt”, beaamt Frans van Dijk, secretaris van de hoofdsector pla-

voor leden van de NOA en de NVF.

contact- en informatiebeurs, die

maar er liggen wel kansen in de re-

De feestavond vormt het traditi-

fond- en wandmontage van de NOA. “Dit jaar hebben we aanzien-

Deze is geopend door Jan van de

’s middags plaatsvindt. De sfeer is

novatiehoek. We hebben de indruk

onele slot van een succesvolle en

lijk meer aanmeldingen dan vorig jaar ontvangen.”

Kant, voorzitter van de NOA. “De

ongedwongen en gezellig. “Net-

dat momenteel vaker voor reno-

geslaagde jaardag.

jaardag 2009 staat in het teken van

werken is belangrijk op een dag als

vatie dan voor nieuwbouw wordt

de ontwikkelingen van het afgelo-

deze. We maken tijden mee waarin

gekozen.”

shops deel te nemen.”

opgestart,

Dat er veel belangstelling voor de

en partners. Het aantal stand-

pen jaar. Verder zijn ook de nieuwe

aannemers en architectenbureaus

jaardag in het Regardz Event Cen-

houders is dit jaar hoog, ca. 41.

regels besproken. De vergadering is

het moeilijk hebben. Er zijn min-

Partners

Tel. 0318 – 52 72 90

ter is, blijkt. Terwijl de expositie op

Ook het aantal bezoekers ligt aan-

afgesloten met een suggestie hoe

der opdrachten voorhanden in de

Ook voor de partners van de leden

www.noa.nl

zijn einde loopt, arriveren er nog

zienlijk hoger dan een jaar gele-

je klanten op een positieve wijze

bouw, dat heeft uiteraard ook zijn

is goed gezorgd. Zij kunnen deelne-

steeds bezoekers. “De mensen wil-

den. Via de voorinschrijving heb-

(niet) moet benaderen in minder

weerslag op onze sector. Tot nu toe

men aan het partnerprogramma.

len er dit jaar echt bij zijn, merken

ben zich 513 belangstellenden

voorspoedige tijden, zoals de sector

is het aantal opdrachten nog rede-

Van Dijk: “Dit jaar organiseren we

we. Dat geldt voor leden, bezoekers

aangemeld.”

nu beleeft.

lijk, maar volgend jaar wordt het

een sushi workshop en een work-

Inl.: NOA

Typisch Obimex ook op internet: www.typischobimex.nl


TypischObimex <

2 > special jaardag plafond & wand 2009 Armstrong

Polyrey introduceert wandpaneel van melamine op gips met Obimex als dealer Het Franse merk Polyrey ontwikkelt al meer dan 50 jaar decoratie-

Geen kromme plafondplaten meer

ve laminaatbekleding voor de interieurbouw. Tijdens de Jaardag Plafond & Wand 2009 is Polyrey voor de eerste keer aanwezig op deze Nederlandse relatiebeurs. ”Het is voor onze organisatie een spannend moment en we hebben dan ook echt naar deze dag toegewerkt”, verklaart Ben Rensink, sales representative bij

Armstrong is met een opvallende stand aanwezig op de jaardag.

Armstrong de voordelen van hard

Plafondplaten zijn nergens te bekennen, maar wel heel veel tros-

en zacht mineraal. De overlangs-

sen bananen. Marketing coördinator Lisette Bouman: “Wij willen

geluidsisolatie is relatief hoog, tot

“HPL, oftewel hogedruklaminaat,

lamine”, vervolgt Rensink. “Deze

bezoekers op ludieke wijze laten kennismaken met onze Sierra

28 dB. Deze plafondplaten zijn

is altijd onze core business ge-

plaat is ontwikkeld in samenwer-

plafondplaten die niet krom trekken.”

geschikt voor een breed scala aan

weest. Daar ligt onze basis. Tussen

king met twee gipsproducenten.

Polyrey.

toepassingen, bijvoorbeeld in kan-

alle organisaties die plafond- en

Bovendien heeft ons bedrijf een

‘Zet jezelf niet voor aap, met

ken deze plaat.” De Sierra ligt vlak

toren, ziekenhuizen en scholen. De

wandsystemen produceren, zijn

wereldwijd patent op het gebruik

Sierra geen kromme platen’ is één

in het systeem, is gemakkelijk te

plaat is een beetje een schaap met

wij dan ook enigszins een vreemde

van melamine op gips. Naast het

van de thema’s van de campagne

verwerken en trekt niet krom.

vijf poten.”

eend in de bijt tijdens de jaardag”,

esthetische aspect zijn de eenvou-

rondom dit product. Een aap, een

Doordat deze plaat geen filteref-

beseft Rensink.

dige verwerking en de uitstekende

chiquita-meisje en een snelte-

fect heeft zoals wel het geval is bij

“Tot nu toe hebben we al heel

kenaar benadrukken het thema

bijvoorbeeld zachtmineralen blijft

wat positieve reacties uit de markt

Desondanks weet de onderneming

product. Doordat deze plaat verder

tijdens de jaardag. “Dit thema is

deze plaat langer schoon.

gehad”, vertelt Bouman. “Mon-

zich tijdens de beurs te onder-

aan alle zeer hoge brandveilig-

teurs vinden deze plaat echt een

scheiden met de introductie van

heidseisen voldoet, zijn de Rey So-

onderdeel van een serie om de

geluidsisolatie kenmerken van ons

afbouwmarkt kennis te laten ma-

OP serie

topper, en dat beschouwen wij als

Rey Solutions in Nederland. “Rey

lutions wanden geschikt voor alle

ken met deze plafondplaat die wij

Sierra maakt deel uit van een nieu-

een compliment.”

Solutions is een innovatief wand-

interieurtoepassingen en publieke

een jaar geleden hebben geïn-

we generatie duurzame plafonds,

paneel dat alle voordelen com-

omgevingen. Daar komt nog eens

troduceerd. Een hoge akoestische

de OP serie. Collega Guido Rockx

Inl.: Armstrong

bineert van een gipsplaatkern en

bij dat het product duurzaam en

absorptie en een relatief hoge

(technisch sales manager) legt uit:

Tel. 076 – 521 77 33

een oppervlakte van Polyrey me-

milieuvriendelijk is.”

overlangsgeluidsisolatie kenmer-

“Met deze technologie combineert

www.armstrong.nl

Gipsleverancier met cradle-to-cradle gedachte Meer doen met minder materiaal. Aldus luidt het credo van

Cradle-to-cradle

Van de Weerd vindt het niet

vindt hij. “Niet alleen om je te

brengen van een aantal produc-

Fermacell. “Wij leveren gipsvezelplaten voor de droge af-

Naast de producttoepassingen

meer dan logisch dat Ferma-

laten zien aan de eindafnemer,

ten, vervult Fermacell tijdens de

bouw”, vertelt Rogier van de Weerd, rayonmanager Noord-,

die in Nijkerk op de beursvloer

cell op de Jaardag Plafond &

maar we zijn met Fermacell ook

Jaardag ook een adviserende rol.

Oost- en Midden-Nederland bij Fermacell. “Het gaat hierbij om

gepresenteerd worden aan be-

wanden, vloeren en plafonds.”

langstellenden, beschikt Ferma-

Rogier van de Weerd: “We bezoe-

cell volgens Van de Weerd ook

ken regelmatig bouwplaatsen om

Brandwerend,

geluidswerend,

interessant is voor nieuwbouw

over een cradle-to-cradle pro-

een hoge schroefvastheid en

en renovatie. Het kan gebruikt

duct. “Onze platen bestaan uit

stootvast: het zijn productken-

worden in de woningbouw maar

rookgasontzwavelingsgips,

merken die typisch Fermacell

ook in de utiliteitsbouw zoals

bijproduct van energiecentra-

zijn. Tijdens de Jaardag Plafond

verzorgingshuizen en ziekenhui-

les, en daarnaast uit oud papier

& Wand kan het langslopende

zen.“

en water. Ook verwerken we tot

publiek twee producten van Fermacell aanschouwen.

een

25% zaagafval en schoon gipsBehalve Fermarock toont Fer-

afval in onze platen. Daarmee

“Fermarock kan gebruikt worden in de woningbouw maar ook in de utiliteitsbouw, verzorgingsen ziekenhuizen”

adviezen te geven over de verwerking van onze producten. Zo zien we onder andere dat er nog regelmatig

verwerkingsfouten

met Fermacell-platen worden gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld met onze platen stofvrij zagen, maar dan moeten hiervoor wel de juis-

macell in de beursstand ook een

zijn de platen bewezen bouwbi-

“Allereerst staan we hier met Fer-

woningscheidende vloer. Van de

ologisch verantwoord.” Fermacell

marock”, vervolgt Van de Weerd.

Weerd: “Een nieuw systeem, dat

produceert echter meer Cradle

“Dat is een Komo-gecertificeerde

erg interessant is voor bijvoor-

to Cradle producten. “We ma-

systeemwand die al enige tijd

beeld een Vereniging van Eige-

ken bijvoorbeeld sinds kort ook

bestaat en die we samen met

naren in verband met de goede

vloerelementen met een viltlaag

Rockwool en Dingemans heb-

waarden op het gebied van ge-

eronder en leveren ‘groene lij-

Wand aanwezig is. “Dit is een

gewoon één van de belangrijke

Inl.: Fermacell BV

ben ontwikkeld. Fermarock is

luidswering en brandwering bij

men’ voor de verwerking van

vakbeurs waar je als fabrikant

merken in het hele verhaal.”

Tel. 024 – 649 51 11

een uniform wandsysteem dat

renovatie.”

onze platen”.

gewoon aanwezig móét zijn”,

Behalve het onder de aandacht

www.fermacell.nl

te gereedschappen gebruikt worden. Dit soort adviezen proberen we dan ook mee te geven aan de bezoekers van deze vakbeurs.“


special jaardag plafond & wand 2009 <

3 > TypischObimex

Voordelig collectief verzekeren voor NOA-leden

Samenwerking

deze vakbeurs.” Polyrey beschikt

Rensink is erg te spreken over de

Volgens Ben Rensink verloopt de

over een uitgebreid distributienet-

samenwerking. “Obimex is als or-

eerste kennismaking van Polyrey

werk in Europa en mag sinds kort

ganisatie deskundig, verkoopge-

goed. “Ons product is uitstekend

Obimex tot Nederlandse distribu-

richt en beschikt over commerciële

ontvangen door de bezoekers.

teur van Rey Solutions rekenen.

slagkracht. Samen met hen hebben

We hebben als aanbieder van

“Als voorraadhouder en sales-

wij tijdens de jaardag laten zien

een nieuw product goed kun-

en marketingorganisatie brengt

dat we de Nederlandse markt wil-

nen pionieren op de Nederlandse

deze onderneming Rey Solutions

len bewerken en hierin ook willen

markt. Bovendien hebben we met

op de Nederlandse markt”, zegt

investeren.”

veel mensen afspraken gemaakt

Rensink.” Obimex heeft twaalf de-

voor een vervolggesprek. We zijn

cors beschikbaar. Bovendien be-

Inl.:

Net zoals in voorgaande jaren, zijn de beursstands van NOA en Wuthrich tijdens de Jaardag Plafond

dan ook positief gestemd over het

schikt Polyrey over stalen op maat

Polyrey Benelux BVBA

& Wand pal naast elkaar te vinden. Niet verwonderlijk gezien de samenwerking die Wuthrich met

verloop van deze dag en hebben

waardoor we deze decors snel bij

Tel. 020 – 708 31 31

een goede indruk gekregen van

de klant kunnen bezorgen.” Ben

www.polyrey.com

NOA heeft en de verzekeringen en pensioenen die zij kunnen verzorgen voor NOA-leden.

wuthrich

polyrey

Wuthrich is een makelaar in as-

klantenbestand uit zowel een-

lijk maar 80% van hun premie

surantiën en tevens gevolmach-

manszaken als grote bedrijven.

daadwerkelijk gebruikt voor hun

tigd agent. In deze hoedanigheid

Dit maakt het leuk en afwisselend

pensioenopbouw.”

bemiddelt Wuthrich in bedrijfs-

werk om te doen, want elk bedrijf

matige verzekeringen en mag

is anders en heeft behoefte aan

Voor het nieuwe jaar heeft Jean

het optreden als verzekeraar.

een andere vorm van service.”

Paul Hoogerwerf ook nog een ad-

“Het voordeel dat wij NOA-leden

Eerlijk advies

men er ziektekosten met nieuwe

in de collectieve vorm van onze

Hoogerwerf plaatst een kant-

voorwaarden. Dit houdt voor

verzekeringen en pensioenen”,

tekening met betrekking tot het

NOA-leden in dat zij straks ge-

legt Jean Paul Hoogerwerf van

collectieve pensioen. “Alle sec-

bruik kunnen maken van meer-

Wuthrich uit. “Collectieve inkoop

toren in Nederland staan door de

dere collectiviteiten. Vanwege

brengt betere voorwaarden en

recessie onder druk en dit geldt

onze relatie met NOA kunnen be-

een ruimere eindleeftijd bij ar-

dus ook voor organisaties binnen

drijven bij ons altijd terecht voor

beidsongeschiktheid

met zich

verzekeringsland. Zowel bij tus-

een eerlijk advies. Wuthrich kijkt

mee. Dit laatste is met name

senpersonen als bij verzekeraars

daarbij bovendien naar het totale

interessant voor zelfstandigen.

is de premiehonger momenteel

plaatje van een bedrijf en niet al-

We hebben bij Wuthrich alles in

groot. Bedrijven moeten daarom

leen naar het pensioen.”

huis: van pensioenverzekeringen

goed kijken naar de kosten die

tot levensloopregelingen en van

zij aan tussenpersonen betalen

Inl.: Wuthrich

zorgverzekeringen tot schadever-

bij het afsluiten van een collec-

Tel. 030 – 254 91 91

zekeringen. Daarnaast bestaat ons

tief pensioen. Vaak wordt name-

www.wuthrich.nl

Internet www.typischobimex.nl

Vormgeving Digigram vormgevers, Enschede

Contactpersonen Harry Bouwhuis Vincent Timpers

Drukwerk & realisatie DWF Publishing www.dwfpublishing.nl

Redactie Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com

Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

colofon Typisch Obimex is een uitgave van:

Fermacell BV

vies. “Vanaf 1 januari 2010 ko-

kunnen bieden zit onder andere

Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo telefoon: 0546 – 45 55 13 telefax: 0546 – 45 56 08 E-mail: verkoop@typischobimex.nl

Fotografie Gert Pardon


TypischObimex <

4 > special jaardag plafond & wand 2009

Workshops sushi en bonbons maken erg gezellig Het partnerprogramma heeft dit jaar een record aantal deelnemers

zelf proberen in kleine groepjes.

de vorige workshop moesten we

naar Nijkerk gelokt. Maaike Hoogenboom van Hoogenboom Systeem-

Deze sushi workshop vind ik erg

chocolade om marsepein heen

plafonds en Jolanda Hollander van Hollander Projectafbouw zijn be-

leuk om te doen, omdat ik erg

krijgen en dat was erg lastig. Met

zig met de workshop sushi maken. Hoogenboom: “Ik ben heel be-

benieuwd ben naar het eindre-

vier dames hadden we 1 bakje tot

nieuwd naar het eindresultaat”.

sultaat. Bij de andere workshop,

onze beschikking, dus dat ging

bonbons maken, ging daarnet

een beetje rommelig. Het is erg

Bonbons maken en kunstwerkjes

als het op het partnerprogramma

nogal wat mis, de chocola werd

leuk om nu met een ander pro-

met sushi creëren zijn de twee

aankomt. Hoogenboom: “Dit is

dik en de amandelpraliné ver-

duct bezig te zijn. En sushi is na-

workshops die dit jaar op het pro-

de 4e keer dat ik meedoe”. “Voor

zonk in de chocolade. We heb-

tuurlijk erg lekker.”

gramma staan voor partners van

mij is het zelfs de 5e keer”, aldus

ben er met z’n allen veel plezier

deelnemers aan de jaardag. Er

Hollander. We ontmoeten elkaar

in. Vanavond worden al onze

Bedankt

zijn veel belangstellenden voor de

ieder jaar tijdens deze dag.”

sushi-hapjes tijdens het feest-

De organisatie verdient een be-

programma uitgedeeld.”

dankje, vinden beide dames

workshops, meer dan vorig jaar. Overal buigen groepjes vrouwen

Sushi

en één man zich over de bakjes

Maaike Hoogenboom maakt voor

Jolanda Hollander is het eens met

goed georganiseerd, zowel de

chocolade of over ingrediënten om

de eerste keer sushi. “De kok

het commentaar van haar col-

beurs als het partnerprogramma,

sushi mee te maken. Hoogenboom

heeft uitgelegd en voorgedaan

lega. “Sushi maken vind ik ook

beiden vinden wij altijd goed ver-

en Hollander zijn oudgedienden

hoe het moet. Nu mogen we het

het leukste onderdeel. Tijdens

zorgd.”

“want de jaardag is altijd heel

35 jaar creativiteit en Familiebedrijf blijft nieuw innovatie in plafonds wanden introduceren “Kennis en kennissen. Dat verklaart in een noten-

gaat al 35 jaar niets boven de Rockfon Whites!’ Met

Faay Vianen B.V. is al ruim 35 jaar een specialist in het produceren van

Tijdens de Jaardag Plafond & Wand

dop het succes van 35 jaar Rockfon in de Benelux”,

deze actie willen we 35 jaar topkwaliteit en innovatie

scheidingswanden en plafondsystemen die over uitzonderlijke eigen-

van vorig jaar schonk Faay extra

vat Dominique Goven, area marketing manager

in plafondpanelen op een positieve manier benadruk-

schappen beschikken. De wandsystemen van Faay onderscheiden zich

aandacht aan het KBL-systeem,

Benelux van Rockfon, bondig samen. Deze jaardag

ken. Er worden in deze tijden immers al genoeg nega-

door een kern die bestaat uit samengeperste vlasscheven (bastvezels van

een wandsysteem met ruimte

staat vooral in het teken van het tweede: kennis-

tieve boodschappen de wereld in gestuurd.”

vlas) welke aan weerszijden zijn voorzien van een gipskartonplaat.

achter een afneembare plint, op-

sen. ”Dit evenement is ideaal om onze relaties te begroeten in een ongedwongen sfeer.”

dat vrije bekabeling voor 230 volt Hierbij zijn het niet de gasten die cadeaus meene-

en dataverkeer kan worden door-

men, Rockfon deelt deze zelf uit. Goven: “De actie is

gevoerd. Dit jaar introduceert Faay

“We hebben een reputatie in de markt”, vervolgt Go-

gekoppeld aan twee actieproducten, Krios A en Fibral

een nieuw soort wand. “We heb-

ven. “We treden naar buiten met een sterk merk. De

wit A plafondpanelen. Door de actieproducten te ko-

ben na de bouwvak een nieuw

kwaliteit van onze producten en systemen is bekend

pen zijn mooie prijzen te winnen, zoals iPods, iTunes

product op de markt gebracht: de

bij de meeste spelers in de afbouwmarkt, daarom be-

waardebonnen, en nog veel meer. Producten die zich

W’all-in-One”, vertelt directeur

steden onze medewerkers op deze dag juist aandacht

ook kenmerken door hun functionaliteit en design,

Monique de Vos-Faay. “Dit is een

aan onze relaties. Het is volgens ons juist in deze tijd

net als Rockfon. In elke doos actieproducten zit een

alles-in-één wand die we in sa-

erg belangrijk om intensief contact te hebben met

kraslot. Bovendien belonen onze trouwe handelaars

menwerking met EcoTherm heb-

onze afnemers, om te horen wat voor ontwikkelingen

hun klanten bij aankoop van deze producten met een

ben ontwikkeld en erg geschikt is

er spelen op de afbouwmarkt en om te zien waar onze

extra lot. Zo deelt niet alleen de monteur, maar ook

voor renovatieprojecten. Boven-

collega’s mee bezig zijn.”

de bedrijfsleider mee in de prijzen.” De actieperiode loopt van 5 november 2009 tot 5 februari 2010.

Feestje Dit jaar viert Rockfon feest. “Het sterke merk Rockfon

Inl.: Rockfon

is 35 jaar aanwezig in de Benelux en dat willen we

tel. 0475 - 35 36 46

vieren. Dat doen we met de Rockfon iDeal Actie, ons

www.rockfon.nl

verjaardagsfeestje, zeg maar. Onze slogan luidt: ‘Er

Geluidsabsorberend pla brandwerende eigenscha Wie informatie wil hebben over akoestische plafondpanelen

Rockfon

luidsisolatie,

is bij de stand van Knauf AMF Plafonds op het juiste adres. De

Thermatex dB Acoustic: een

Thermatex Alpha, onderdeel van de Acoustic Range, is een inte-

plaat die voldoet aan strenge

ressant product dat de nodige aandacht verdient.

eisen op het gebied van overlangsgeluidsisolatie,

De Acoustic Range bestaat uit meer-

tie combineert met een goede

dere plafondpanelen met verschil-

Thermatex Acoustic RL: een

brandwerendheid,

paneel met zeer hoge ge-

Thermatex Thermofon, een

luidsreflecterende

van gering absorberend tot hoogst

paneel met een uitstekende

schappen.

absorberend. De overlangsgeluids-

geluidsabsorptie, waardoor

isolatiewaarden van deze reeks

hij bij uitstek geschikt is voor

Thermatex Alpha

verschillen van 26 dB tot 43 dB. De

het verkorten van de nagalm-

Dit gladde, minerale plafondpa-

serie bestaat uit:

tijd in ruimtes,

neel is uitstekend toe te passen in

lende eigenschappen, die variëren

een

ruimtes waarbij bepaalde eisen

Thermatex Alpha, een akoes-

plafondtegel die een goede

worden gesteld aan de akoestiek.

tische, minerale plafondtegel

geluidsabsorptie combineert

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken

die een hoge geluidsabsorp-

met een prima overlangsge-

aan kantoorgebouwen, openbare

• •

eigen-

Thermatex

Acoustic,


we

special jaardag plafond & wand 2009 <

5 > TypischObimex

Grootformaat plafondsysteem uniek in zijn soort ”Een efficiënte middag om alle relaties te spreken”, aldus oordeelt Arie Groeneveld, general manager bij Hunter Douglas, over de Jaardag Plafond & Wand. “Hunter Douglas is een producent van alle metalen plafondsystemen die je maar kunt verzinnen. Wij willen onszelf als bedrijf continu vernieuwen en verbeteren en in principe elk jaar iets nieuws op de markt brengen.” met een metalen schommel de eigen ophangsystemen onder de aandacht van de beursbezoekers. Dit jaar bepalen geïntegreerde Led-verlichting, een nieuwe kantlijst en Techstyle-plafondplaten het gezicht van de beursstand. “Bij het integreren van Led-verlichting in plafondsystemen hebben we gekozen voor een designoplossing”, vervolgt Groeneveld. “Led-verlichting is veel zuiniger dan gewone verlichting. Het scheelt een factor twintig en gaat bovendien 30x zo lang mee.” Vervolgens toont Groeneveld de nieuwe kantlijst voor buitenplafonds. “We hebben een kantlijst ontwikkeld die pas ach-

Hunter Douglas

teraf aangebracht hoeft te worden, terwijl gewoonlijk de kantlijst als eerste wordt gemonteerd. Dit maakt de montage van buitenplafonds aanzienlijk eenvoudiger.”

Bedrijfschap Afbouw

Handboek afbouw is af

dien is het een prijsaantrekkelij-

Monique de Vos-Faay en haar

Geheim van de smid

Een handboek ligt uitnodigend ter inzage op de stand van het

ke wand die niet gevoelig is voor

broer Mark. Vader Cees Faay heeft

Met Techstyle heeft Hunter Douglas een uniek product in handen.

Bedrijfschap Afbouw. Hermen de Hek, senior technisch adviseur,

vocht. Daarnaast heeft de wand

Faay Vianen B.V. in 1971 opge-

“Het plafondsysteem Techstyle hebben we 2 jaar geleden op de

vertelt dat het de proefversie is van het Handboek Droge Afbouw.

een hoge Rc-waarde, waardoor

richt en is de bedenker geweest

markt gebracht”, vertelt Groeneveld. “Het is een sterk akoestisch

“Toonden we vorig jaar tijdens de jaardag alleen deel 1, over

het blijvend een hoog thermisch

van de uitzonderlijke bouwfysi-

plafond met een grote vlakverdeling. Op de Jaardag Plafond & Wand

gipskarton, dit jaar is het hele handboek gereed.”

rendement oplevert.”

sche eigenschappen waarover de

worden de XL Techstyle platen geïntroduceerd, met een standaard

De producten van Faay worden

wanden en plafondsystemen van

afmeting van 1200x2400 mm. Maar we hebben ook platen die een

“Het handboek bevat bijzonder uitgebreide informatie over gipskar-

voor 100% in Nederland gepro-

Faay beschikken.

afmeting hebben van 600x3600 mm. Platen met dergelijke grote

ton- en gipsvezelplaten voor wanden en plafonds. Het is een zeer

afmetingen zijn nieuw en uniek binnen deze markt. Techstyle biedt

handig naslagwerk voor iedereen die in de afbouwsector met deze

uitgangspunt bij de ontwikkeling

De Vos-Faay: “Cees vindt de ont-

de mogelijkheid om een plafond zowel functioneel als decoratief

producten te maken heeft. Het handboek is op internet te vinden en

van een product dat het snel,

wikkelingskant leuk om te doen

op te waarderen.” Groeneveld wil weinig loslaten wanneer hem

te downloaden als pdf, maar we zullen het ook in gedrukte versie

gemakkelijk en kwalitatief goed

en houdt zich hiermee nog altijd

gevraagd wordt naar het geheim van de smid, die het ontwikkelen

aanbieden. Onze ervaring is dat er ook veel mensen zijn die het pret-

moet zijn. ”De ontwikkeling van

volop bezig. Hij heeft de afgelo-

van plafondplaten met een dergelijke grote omvang mogelijk maakt.

tig vinden om door een boek te kunnen bladeren. Ze krijgen daarom

Faay staat niet stil”, vervolgt De

pen decennia veel kennis opge-

“Deze platen zijn ontwikkeld in Amerika en behalve Hunter Douglas

de keuze tussen boek of internet. De sector hebben we gevraagd om

Vos-Faay. “We luisteren naar de

daan op het gebied van wand-

is er verder geen ander bedrijf dat plafondplaten van dit formaat

reacties op de inhoud, in de vorm van aanvullingen of verbeteringen.

markt, pikken de signalen op en

systemen en beschikt daarnaast

kan produceren”, besluit hij met een geheimzinnige glimlach.

Bijna iedereen die we gesproken hebben, is er positief over. Er is dan

proberen die informatie te ge-

over veel bouwkennis, materi-

bruiken om onze producten te

aalkennis en mensenkennis.”

duceerd. Daarbij heeft Faay als

verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen.” Faay is een echt familiebedrijf dat

ook behoorlijk lang aan gewerkt, ruim 2 jaar, inclusief alle voorbeInl.: Hunter Douglas

reidingen.”

Plafondsystemen Nederland Inl.: Faay Vianen B.V.

Tel. 010 – 496 22 22

Corrosie

Tel. 0347 – 37 66 24

www.hunterdouglas.nl

Nieuw te verkrijgen bij het bedrijfschap is BA-richtlijn 3.4 ‘Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloe-

www.faay.nl

sinds 2005 geleid wordt door

ren’. De Hek legt uit waar dit om draait. “Wij hebben onderzoek ver-

Vorig jaar bracht Hunter Douglas tijdens de Jaardag Plafond & Wand

richt naar corrosievorming van metalen profielen op anhydriet vloeren.

afondpaneel met appen

Het blijkt dat er problemen kunnen optreden als kale profielen worden gemonteerd op een anhydriet vloer. Deze wordt afgevloeid op een betonnen vloer in een laag van ca. 5-6 cm. dik om een vlakke vloer te creëren. In de praktijk blijkt dat dit gaat reageren met de zinklaag en het metaal van de metalen profielen. Hierdoor ontstaat corrosievorming rondom de onderkant van bevestigingspunten (zoals spijkers)

ruimtes, conferentiezalen of scho-

vlies. De robuuste plaat is vocht-

van de profielen. Daarom zijn beschermende maatregelen om corrosie

len.

bestendig (tot 95% relatieve

te voorkomen aan te bevelen.”

luchtvochtigheid) .

Afwerkingsniveaus

Geluidsabsorptieklasse A is de klasse waarin deze plaat valt.

Thermatex Alpha wordt standaard

Het kaartje met de afwerkingsniveaus is al langer bekend in de markt.

Bovendien voldoet het paneel

in wit geleverd, net zoals alle an-

Duitsland en Nederland zijn de enigen die afwerkingsniveaus in be-

aan strenge eisen op het gebied

dere platen uit de Acoustic Range.

paalde klassen hebben onderverdeeld. Daar komt waarschijnlijk ver-

van brandwerendheid, namelijk

Productie vindt plaats conform

andering in, aldus De Hek. “Er is overleg opgestart om te komen tot

brandweerstandsklasse

A2-s1,

het natte procédé (Wetfelt). Hier-

een Europese versie. Deze zal waarschijnlijk samengaan met de Duitse

d0 volgens DIN EN 13501-1. De

door zijn de plafondplaten ge-

Q1-Q4 klassen, omdat dit systeem al door meerdere landen is overge-

overlangsgeluidsisolatie bedraagt

makkelijk te verwerken.

nomen, waaronder Oostenrijk, Zwitserland en Polen. Of, hoe en wan-

DN,c,w – 26 dB volgens DIN EN

neer een Europese klasseverdeling in afwerkingsniveaus tot stand zal

20140-9 (19 mm). De lichtre-

komen, valt op dit moment nog niet te zeggen, want de gesprekken

flectie benadert wit RAL 9010,

Inl.:

niet-reflecterend tot circa 88%.

Knauf AMF Plafonds

Aan de zichtzijde is de tegel be-

Tel. 0032 - (0)3 887 85 48

kleed met een akoestisch-open

www.amfceilings.com

verkeren in een pril stadium. We houden iedereen op de hoogte.”

Knauf AMF Plafonds

Inl.: Bedrijfschap Afbouw Tel. 0318 - 50 56 02, www.bedrijfschapafbouw.nl


TypischObimex <

6 > special jaardag plafond & wand 2009

Zelfbedachte Vernieuwde Vakopleiding producten focust op praktijkgerichte verhogen manier van leren werkgemak “De inhoud van De Vakopleiding is met ingang van dit jaar aangepast

werkgever kan deze schooldag

zijn. De leerlingen blijven zo op

Een jas en een das zijn niet besteed aan Herman de Boer, eigenaar

en daar gaan we vandaag over in gesprek met bezoekers. Met ingang

declareren tegen een bedrag van

de hoogte van de nieuwste pro-

van Idee-systemen. Hij houdt het liever informeel en verschijnt

van dit jaar is de opleiding echt maatwerk. Leerlingen krijgen zelf

€ 85,- per dag, met een maxi-

ducten, systemen en methodes,

gekleed in een T-shirt en sportschoenen op de Jaardag Plafond &

meer verantwoordelijkheid en de inhoud en het tempo wordt aan de

mum van 35 dagen per jaar.

waarmee zij hun voordeel kun-

Wand. Het past ook het beste bij de uitstraling van zijn beursstand,

kennis en vaardigheden de leerling aangepast. Hierdoor kunnen zij

waar een werkbank met diverse zelfbedachte producten een bijpas-

onze opleiding juist sneller of in een aangepast tempo volgen”, aldus

Nieuwe opleiding

send podium vormt.

projectleider Marcel van der Borden.

Van Heist. “Deze 12 leerlingen

Herman de Boer werkte in het verleden zelf in de plafondmontage sector

Het aantal leerlingen is dit jaar

te maken hebben de sociale part-

we deze nieuwe manier van op-

en weet uit eigen ervaring tegen welke praktische problemen plafond-

hard teruggelopen. “Hadden we

ners NOA, FNV Bouw en CNV Hout

leiden starten. De leerlingen moe-

bouwers aanlopen bij het plaatsen van een plafond. ”Wij bedenken

vorig jaar nog circa 40 aanmel-

en Bouw afspraken gemaakt om

ten zelfstandiger leren werken en

daarom handige hulpmiddelen voor het plaatsen van systeemplafonds

dingen, dit jaar zijn het er slechts

de economische crisis in de af-

zelf informatie opzoeken en leren

en wanden”, vertelt De Boer. Samen met zijn collega toont De Boer een

12.” Consulent Henri van Heist

bouwsector te bestrijden. Van der

toepassen in praktijkwerkstuk-

keur aan producten en uitvindingen die het werken in de wand- en pla-

kan de waarschijnlijke oorzaken

Borden legt uit: “De nadruk ligt

ken. De leerling krijgt een grotere

fondbranche aangenamer moeten maken. Zo zijn op de werkbank van

wel aangeven. “Bedrijven zijn

vooral op het behouden en la-

verantwoordelijkheid, terwijl de

Idee-systemen onder andere stalen spotplaten, Wim-platen, kolomrin-

door de gevolgen van de recessie

ten instromen van leerlingen. De

docent meer de functie van coach

gen en kunstclips terug te vinden.

voorzichtiger met het aannemen

drempel moet lager, er zijn subsi-

krijgt. Dit bevordert de motivatie.

en opleiden van nieuwe mede-

dies beschikbaar en het is dankzij

We kijken ook hoe leerlingen din-

werkers. Daarnaast hebben wij

de crisismaatregel voor werkge-

gen oppakken. Verder is er meer

ook de indruk dat jongeren een

vers mogelijk om met een nieuwe

aandacht voor het werken in

functie in de bouw momenteel

leerling-werknemer een arbeids-

teamverband, inhoudelijk afge-

minder aantrekkelijk vinden.”

overeenkomst af te sluiten voor

stemd op de dagelijkse praktijk.

nen doen bij de werkgever.”

vormen de eerste groep waarmee

Idee-systemen Handige producten “Normaal gesproken worden spotjes vastgeklemd aan de plafondplaat, maar deze zijn vaak niet bestand tegen het gewicht en de druk van de spotjes”, legt De Boer uit. “Onze stalen spotplaten vangen de druk op die door de spotjes wordt uitgeoefend op de plafondplaat, waardoor de plafondplaten niet worden beschadigd. De spotplaten zijn traploos verstelbaar in grootte en hebben een zeer geringe dikte. Normaliter worden spots ingebouwd met houten platen. Deze hebben echter een hoop nadelen. Het grootste nadeel is dat ze kunnen roken en daarna branden. Vooral omdat ze pal naast een warmtelek liggen als er brand uitbreekt. Wim-

minimaal vier dagen per week.

Bovendien vragen we leveranciers

Aantrekkelijker

Binnen deze vier dagen gaat de

om een bijdrage te leveren, omdat

Om de opleiding aantrekkelijker

leerling een dag naar school. De

zij constant met innovatie bezig

Toegankelijk en demontabel balvast plafond conform klasse 1A

platen worden gebruikt als versteviging in een metal studwand, zodat er aan de gipsplaat zware dingen kunnen worden bevestigd of opgehangen, bijvoorbeeld een kapstok of wastafel. De Wim-plaat vervangt een eventuele houten plaat die meer tijd kost om te monteren en kan gaan roken. Kolomringen zorgen voor een snelle en nette afwerking van ronde kolommen in een plafondsysteem. Ze worden bovendien standaard voorzien van boorgaten, zodat voorboren niet meer nodig is. Met een kunstclip kan eenvoudig een schilderij aan het plafondsysteem worden bevestigd zonder hierbij gebruik te hoeven maken van gereedschap, schroeven of rails. Bovendien worden hierdoor de wanden niet beschadigd.”

Gipssnijder Enige tijd terug bracht Idee-systemen ook al de Plastermaster 300 en 600 op de markt, een gipssnijder die aan twee kanten tegelijk gips kan snijden. “Helaas is dit apparaat een jaar uit de running geweest vanwege problemen met de handvatten en snijkoppen”, aldus De Boer. “Dit zijn echter kinderziektes geweest die we eruit hebben gehaald. Alle klanten die in het verleden een snijtang hebben aangeschaft kunnen deze daarom terugsturen zodat wij de snijtang voor hen kunnen aanpassen. Wij willen bij Idee-systemen namelijk alleen tevreden klanten zien.” Inl.: Idee-systemen Tel. 0320 – 22 11 15, www.ideesystemen.com

chicago Metallic BV


special jaardag plafond & wand 2009 < Tempo aangepast

leerling wel of niet kan, zodat zijn

Een andere grote wijziging is het

niveau bij ons bekend is.

aanpassen van het lesprogramma

7 > TypischObimex

Belangstelling voor nieuwe producten en methoden

aan het niveau van de leerlingen.

Van der Borden sluit af: “Ik hoop

“Als zij al ervaring hebben opge-

dat veel werkgevers toch overwe-

daan in bepaalde onderdelen is

gen om leerlingen in dienst te ne-

het misschien niet nodig om het

men en op te leiden. Als de crisis

voegmiddelen en brandwerende

hele lesprogramma te volgen. On-

over een paar jaar achter de rug is,

oplossingen geven we vandaag

derdelen die ze beheersen, hoeven

dan hebben we die jongens hard

meer informatie.

ze niet langer te volgen. Zo kunnen

nodig. En als die leerlingen er dan

leerlingen sneller de opleiding af-

niet zijn, loop je achter de feiten

Ontwikkelingen

ronden. Het kan echter ook zijn dat

aan. “

‘Voor ons is het ook belangrijk om te horen waar fabrikanten en af-

een leerling juist meer tijd nodig heeft voor de opleiding. Op deze

Inl.: De Vakopleiding

bouwbedrijven mee bezig zijn”,

wijze verzorgen wij maatwerk.

Tel. 0318 – 561147

aldus Vleerbos. “Ontwikkelingen

Onze consulenten weten wat de

www.devakopleiding.nl

in de afbouwmarkt volgen wij op de voet, het is belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws van zowel leveranciers als afbouwbedrijven.” “De afbouwsector is een klein

obimex

wereldje, waar we met z’n allen op een prettige manier in willen samenwerken. Partijen willen

“Het is een drukke dag, het lijkt erop dat er meer bezoekers naar Nijkerk zijn gekomen dan vorig jaar en

graag zakendoen met een partner

daar zijn we erg blij mee.” Marcel Vleerbos, hoofd verkoop buitendienst van Obimex, is tevreden over

waar ze op kunnen bouwen. Juist

het verloop van de jaardag.

in deze tijd zijn betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit en ga-

De Vakopleiding

“Het onderhouden van contacten

is hoog. Veel mensen willen van

kunnen interessant zijn om een

ranties zaken waar onze relaties

met onze relaties is een belang-

ons weten welke producten ze bij

voorsprong te verwerven bij het

naar op zoek zijn.“

rijke reden om op deze jaardag

ons kunnen krijgen. Daarbij gaat

verkrijgen of uitvoeren van op-

aanwezig te zijn. Er komen veel

de belangstelling onder andere

drachten. Nieuw in ons assorti-

Inl.: Obimex

beslissers naar deze jaardag toe,

uit naar de nieuwste producten

ment zijn bijvoorbeeld de produc-

Tel. 0546 - 45 55 13

dus de kwaliteit van de bezoekers

en verwerkingsmethoden. Die

ten van Polyrey. Ook over nieuwe

www.obimex.nl

Chicago Metallic heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. In een afkalvende afbouwmarkt komt de onder-

www.damste.nl

neming met producten die gebruikers de mogelijkheid geven om zich te onderscheiden. “Samenwerking en innovatie is een belangrijk middel om de afbouwmarkt te benaderen.” Eric Verheyen, Sales Manager Nederland, vertelt over de nieuwe producten, waaronder het akoestische, balvaste plafond voor sporthallen, een innovatief systeem van Rockfon en CMC.

“Het gaat om de Rockfon-boxer-

visuele uitzicht op geen enkele

raster 50, voor het balvaste 1A

plaat van 40 mm dikte in een

manier wordt aangetast. De Rock-

plafond. Voor bandraster 75, 100,

bandraster van 50mm in combi-

fon Boxer-panelen zijn uitermate

125 en 150 is één nieuwe tang

natie met een hold down frame

stootvast en het holddown frame

ontwikkeld met een rechte sleuf.

van CMC. CMC en Rockfon hebben

van CMC dat is bevestigd aan de

Voor het CMC systeem 850 is de

dit product samen ontwikkeld,

achterzijde houdt de panelen op

tang vernieuwd en het 2850/2890

vanwege de grotere vraag naar

hun plaats als er een bal tegenaan

systeem heeft een tang met een

akoestische sportplafonds die een-

komt.” Bonus van het brandvei-

‘honde kluif’ of ‘klik‘ sleuf.

voudig te installeren en brandvei-

lige systeem is dat het eenvoudig

lig zijn. Scholen zijn bereid hierin

van onderaf te demonteren is. Het

Daarnaast leveren wij een tang

te investeren. Bovendien zijn CMC

totale systeem is gepatenteerd. Dit

voor het Screenline eilandensy-

en Rockfon actief in heel Europa.

gloednieuwe product komt vanaf

steem, zodat monteurs zelf het

januari 2010 op de markt, Rock-

Screenline profiel kunnen in-

Dit levert een plafond op met een

fon en CMC zullen hieraan een

korten en voorzien van nieuwe

balvastheid

speciale actie verbinden.

perforaties. Binnenhoeken, bui-

conform

Europese

klasse 1A volgens EN13964, An-

Damstélegt legt Damsté het oprust rust het accent accent op

tenhoeken en lengtekoppelingen

nex D. Dominique Goven, area

Crossflex beugel

klikken gemakkelijk in elkaar. Dit

marketing manager van Rockfon

CMC presenteert tijdens de jaardag

waarborgt de flexibiliteit.

Als u een advocaat of notaris nodig hebt, bent

Een Damsté-advocaat en een Damsté-notaris

u in de eerste plaats op zoek naar professionele rechtsbijstand. Maar het gevoel van

geven u rust én het vertrouwen dat uw zaak bij hem of haar in goede handen is.

zekerheid en vertrouwen in een goede afloop zijn even belangrijk. Bij Damsté vinden we dat u van advocaten en notarissen meer mag verwachten dan kennis en ervaring op juridisch terrein.

Meer dan 100 juridische professionals staan voor u klaar. Advocaten, notarissen en andere medewerkers.

vult aan: “De norm houdt in dat

ook de Crossflex beugel. Verheyen:

een handbal 36 keer na elkaar

“Hiermee kun je met een stan-

CMC gaat ook volgend jaar door

wordt afgevuurd op het plafond:

daard T24 hoofdprofiel een ver-

met het ontwikkelen van nieuwe

12 keer in verticale richting en 12

dekt plafondsysteem maken, een

producten. “Daarbij ligt het ac-

keer vanuit twee verschillende

brugconstructie en kun je tussen-

cent op duurzaamheid, een hoog

richtingen onder een hoek van

afstanden verzekeren/verankeren.

afwerkingsniveau en efficiëntere

60 graden met een snelheid van

Het is, kortom, multifunctioneel.

montage”.

de sterkte, functie en veiligheid

Screenline

Inl.: Chicago Metallic BV

van het verlaagde plafond niet

Het assortiment tangen is volledig

Tel. 0032 - 3 360 14 15

negatief beïnvloed worden en het

vernieuwd, één voor het band-

www.chicago-metallic.nl

16,5 m/s. De test is geslaagd als

Handels- & Ondernemingsrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Incasso • Vennootschapsrecht • Notariaat • Faillissementsrecht • Mededingingsrecht • Intellectuele eigendom & ICT-recht • Arbeidsrecht • Ambtenarenrecht • Bouw- & Woonrecht • Milieurecht • Letselschade • Personen-, Familie & Erfrecht • Strafrecht • Aanbestedingsrecht • Ruimtelijk Bestuursrecht • Overheidspraktijk • Planschade • Onteigeningsrecht • Vastgoedrecht.


TypischObimex <

8 > special jaardag plafond & wand 2009

Meester in geluidsabsorberende plafonds

Saint-Gobain Ecophon B.V. Ecophon is een leverancier van geluidsabsorberende plafond- en

oppervlak heeft nanoporeuze

Baffle-plafondpanelen

staan

gebracht. De afmetingen van de

hebben gekozen voor kleuren

openingen, die in combinatie

centraal in de sculptuur van

bafflepanelen zijn 1194x200 of

die beter bij elkaar passen en te

met glaswol voor een optimale

Ecophon. “De Master Solo is een

1194x300 mm en zijn gemaakt

combineren zijn in de huidige

geluidsabsorptie zorgen. Verder

vrijhangend paneel met een

van glaswol met een hoge dicht-

interieurtrend.

kent een Akutex Ft oppervlak

afmeting van 1200x1200 of

heid. De Master Baffle is erg ge-

een lichtreflectie van meer dan

2400x1200 mm en een dikte

schikt voor toepassing in ruimtes

De plafondpanelen hebben over

85 procent voor zowel invallend

van vier cm”, legt Vosman uit.

waar een wand-tot-wandpla-

het algemeen een mildere en

daglicht als kunstlicht. Met een

“Behalve aan de onderzijde is de

fond niet mogelijk of ongewenst

zachtere kleur gekregen, terwijl

lichtdiffusie van meer dan 99

Master Solo ook aan de boven-

is.”

de wandpanelen wat frisser

procent wordt het licht boven-

zijde voorzien van een Akutex Ft

dien zo diffuus en gelijkmatig

oppervlaktecoating,

waardoor

Eugenio Vosman weet verder te

gereflecteerd dat het geen ver-

het paneel aan beide kanten

melden dat Ecophon ook het

Inl.:

blinding of weerspiegeling ver-

geluidsabsorberend is. De Master

kleurengamma van de eigen

Saint-Gobain Ecophon B.V.

oorzaakt.

Baffle is een nieuw product dat

plafond- en wandsystemen on-

Tel. 076 – 502 00 00

we recent op de markt hebben

der de loep heeft genomen. “We

www.ecophon.nl

wandsystemen, die een goede geluidsomgeving creëren voor kantoren, scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en hoogwaar-

Nieuw is ook de retroreflectie co-

dige industrie. “Door de zeer goede geluidsabsorptie van onze pla-

ëfficiënt van het oppervlak. Dit

fonds kunnen mensen op de werkvloer geconcentreerder werken“,

zorgt ervoor dat de omgevings-

vertelt Eugenio Vosman van de afdeling Design Support & Technical

kleuren van wanden en vloeren

Solutions.

niet worden overgenomen door

ogen.”

Lafarge Gips

het plafondoppervlak en geeft ”Ecophon is elk jaar terug te

opgesierd met een opvallende

het plafond een rustige en ge-

vinden op de Jaardag Plafond &

sculptuur die is opgebouwd uit

lijkmatige uitstraling. Daarnaast

Wand. Het is namelijk interes-

verpakkingsdozen van Ecophon

heeft het oppervlak een hogere

sant om te zien waar onze con-

en eigen plafond- en wandpa-

krasbestendigheid

collega’s mee bezig zijn. Daar-

nelen, voorzien van een Aku-

met de vorige generatie Akutex T

naast speelt het sociale aspect

tex Ft oppervlaktecoating. “Deze

oppervlakken.”

ten opzichte van bedrijven die

coating heeft als vernieuwd

plafondsystemen installeren een

akoestisch oppervlak een aan-

belangrijke rol.” De beursstand

tal belangrijke eigenschappen”,

Tweezijdig geluidsabsorberend

van Ecophon wordt dit jaar

vervolgt Vosman. “Het paneel-

Ook de Master Solo- en Master

vergeleken

Isover isolatie-oplossingen voor thermisch en akoestisch comfort De voordelen van het Isover assortiment • hoge gegarandeerde isolatiewaarde • uitstekende geluidisolerende eigenschappen • eenvoudig en snel te verwerken • brandveilig en duurzaam • veel vierkante meters per verpakking • levering op pallets voor logistiek gemak

Gipsproducent toont groene imago Een aanzienlijk aantal mensen dat tijdens de Jaardag Plafond & Wand langs Lafarge Gips loopt, blijft even stilstaan bij de twee fietsen die de beursstand flankeren. Beursbezoekers maken kans om een fiets te winnen door het juiste antwoord te geven op de prijsvraag: ‘Hoeveel perforatiegaatjes zitten er in een LaCoustic-plaat 8/18 van 1188x1998mm?’ Met LaCoustic is gelijk ook het belangrijkste product genoemd dat Lafarge Gips deze middag onder de aandacht wil brengen. “LaCoustic is tegenwoordig verkrijgbaar als akoestische plafondtegel of plafondplaat”, zegt Wouter Toonder, technisch adviseur bij Lafarge Gips. “De fietsen dienen als aandachtstrekker om het product extra aandacht te geven. De plafondtegels zijn een totaal nieuw product van ons en worden toegepast voor het uiterlijk of voor de akoestische eigenschap geluidsabsorptie, die voor een beheersbaar geluidsniveau in een ruimte zorgt. Het speciale aan de platen is dat ze in elke gewenste kleur geleverd kunnen worden. De platen worden dan fabrieksmatig voorzien van een UV-bestendige coating.” De platen voor naadloze plafonds zijn voorzien van een nieuwe kantvorm. “De platen worden rondom voor-

Isover Soneroll

Isover Sonepanel

zien van een zogenaamde CC-kant, een schuine kant waardoor ze stotend gemonteerd kunnen worden. De openstaande naad die overblijft kan worden gevuld met PlanFix Fresh. Het grote voordeel is dat de kant zo nauwkeurig is dat het patroon onzichtbaar doorloopt van plaat naar plaat. En bij de montage is de welbekende afstandshouder niet meer nodig. Dit bespaart tijd op de bouwplaats”.

Groene huisstijl Behalve met de nieuwe LaCoustic kunnen beursbezoekers ook kennis maken met de nieuwe huisstijl van Lafarge Gips. “We zijn onlangs overgestapt naar een herkenbare groene kleur en deze zal in al onze uitingen terugkomen”, verklaart Toonder. “Enerzijds heeft dit te maken met het groene Lafarge, anderzijds past de kleur groen beter bij de enige Nederlandse producent van gipskartonplaat. Binnen ons productieproces wordt veel rekening gehouden met het milieu. Eén van de vele voorbeelden is het gebruik van regenwater, waardoor 80.000 liter leidingwater per dag wordt bespaard. Daarnaast is gipskartonplaat een zeer duurzaam product. Het past perfect in het plaatje van duurzaam bouwen en de gipskartonplaat is een cradle-to-cradle product, aangezien het oneindig gerecycled en hergebruikt kan worden. Dit gebeurt dan ook al jaren binnen Saint-Gobain Isover Benelux B.V. Verkoopkantoor Nederland Stuartweg 1b. Postbus 96, 4130 EB Vianen Telefoon 0347 35 84 00. Fax: 0347 35 84 01 E-mail algemeen: info@isover.nl. E-mail verkoop: verkoop@isover.nl

ons bedrijf. We willen uitstralen dat we een milieubewust en groen bedrijf zijn en dit kunnen we waarmaken met ons product en productieproces.” Over het belang van de Jaardag Plafond & Wand voor Lafarge Gips is Toonder duidelijk. “Het is dé dag dat alle afbouwbedrijven en dus verwerkers van ons product aanwezig zijn en daarom kun je deze vakbeurs als

OOK DAT IS

bedrijf niet missen. Het is de ideale mogelijkheid om in een informele sfeer contacten te onderhouden en nieuwe contacten op te doen.” En wat is precies het antwoord op de prijsvraag? Toonder: “7326 stuks”.

www.isover.nl

www.isover.nl

Een merk van Saint-Gobain

Inl.: Lafarge Gips, Tel. 0596 – 64 93 00, www.lafargegips.nl

Jaardag Special Plafond en Wand 2009  
Jaardag Special Plafond en Wand 2009  

Jaardag Special Plafond en Wand 2009 Sroge en natte afbouw

Advertisement