Page 1

8 Hard en zacht

8 Kant-en-klaar

10 Innovatie

13 Samenwerking

OP-technologie van Armstrong verovert de markt

4 Ga voor goud

Rockfon gaat samen met relaties voor goud met Go4Gold actie

Lafarge Gips ontwikkelt gebruiksklaar voegmateriaal en finisher

Knauf blijft nieuwe producten ontwikkelen

Via samenwerkingsverbanden leerlingen opleiden

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

ja a r g a n g 6

> S p e c i a l NOA - A f b o u w d a g : A f b o u w i n P e r s p e c t i e f

SPECIAL: NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

NOA-Afbouwdag: 10-jarig jubileum eenvoudig gevierd De NOA bestaat 10 jaar en dat is reden voor een feestje, maar wel

doen om de leden bij te staan in

stands hebben opgesteld. Het mini-

een bescheiden feestje. Voor het eerst vindt dit jaar een gecom-

deze zware tijden.”

congres mag zich ook in een grote

bineerd evenement plaats: de NOA-Afbouwdag, met als thema

Op het programma staan bekende

belangstelling verheugen: bijna 550

‘Afbouw in Perspectief’. Leden uit de plafond- en wandbranche

onderdelen: naast de contact- en

mensen hebben het uitstekende

en de sectoren vloeren en terrazzo en stukadoren zijn in groten

informatiemarkt ook een mini-

symposium bijgewoond. Ook het

getale aanwezig.

congres, het partnerprogramma en

aantal bezoekers van de contact- en

een eenvoudige feestavond.

informatiemarkt is niet gering: Meer

Frans van Dijk, secretaris van de

Combinatie

hoofdsector Plafond- en wand-

“In verband met de recessie vonden

Drukbezocht

hebben zich geregistreerd als bezoe-

montage van de NOA, is samen

we het wenselijker om in plaats

Dat het een druk evenement is,

ker. Dat is veel meer in vergelijking

in de vorm van een feestavond blijkt

2011 bekend werd gemaakt. Het

met zijn collega’s Rob van Boxtel

van drie aparte jaardagen voor de

stond door het aantal inschrijvin-

met vorig jaar. Het partnerprogram-

een grote aantrekkingskracht uit te

bedrijf NAS Afbouw heeft deze

en Erica van Aken wederom druk

leden van onze hoofdsectoren nu

gen al vast. Vanwege de massale

ma bestond uit de keuze voor een

oefenen. Hoewel de opzet eenvou-

felbegeerde titel veroverd en mag

met de organisatie van de dag. Die

een gecombineerde afbouwdag te

belangstelling was het noodza-

stadswandeling in Amersfoort onder

diger is dan vorig jaar, met de band

zich beste leerbedrijf 2011 noemen.

vindt dit jaar voor de vierde keer

organiseren”, vertelt Van Dijk. “De

kelijk om dit jaar naar een andere

leiding van een gids of de mogelijk-

Big Fat Lady Godiva als gangmaker,

plaats in het Regardz Event Center

afbouwsector maakt moeilijke tij-

locatie op hetzelfde terrein uit te

heid om zelfstandig te winkelen. Dat

zijn er 450 mensen aanwezig.”

in Nijkerk. Hierbij verzetten alle

den door. Deze dag is één van de

wijken: “de Loods”.

dit een aantrekkelijk vooruitzicht is

medewerkers van NOA gezamen-

middelen die wij hebben om onze

“Doordat de beurs een breder ka-

blijkt, want in totaal hebben zich 97

Nieuw dit jaar is dat tijdens het

lijk veel werk om de dag tot een

leden te ondersteunen en te laten

rakter heeft, zijn er dit jaar meer

partners aangemeld, voornamelijk

congres de winnaar van de titel

succes te maken.

zien dat ook wij als NOA er alles aan

standhouders: 88, die in totaal 115

vrouwen. Ook de jubileumviering

Beste Leerbedrijf sector Afbouw

dan 1000 belangstellenden (1054)

Zie vervolg op pagina 2

Typisch Obimex ook op internet: www.typischobimex.nl


TypischObimex <

2 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief chicago metallic

Zonnepanelen voor duurzame plafondoplossingen

Connecties opdoen tussen mannen in pak

Edwin Roelofs en Casper Pastoor zijn als bezoeker op de contact-

che met de plafond-, wand- en

en informatiemarkt van de NOA-Afbouwdag afgekomen. Edwin is

vloerensector geeft de beurs iets

al 19 jaar als stukadoor werkzaam, terwijl Casper 15 jaar ervaring

extra’s. Op deze manier kun je

in het stukadoorswerkveld heeft.

mensen uit verschillende vakdisciplines aan het werk zien.”

“We zijn door NOA uitgenodigd”,

dig stukadoor verder te gaan.”

vertellen beide stukadoors. “Het

De organisatie van de NOA Af-

Er is Edwin en Casper ook iets

is de 1e keer dat we deze dag

bouwdag stemt Edwin en Casper

opgevallen. “Er zijn iets meer

Producten presenteren en tegelijkertijd de meningen peilen van de

Bogaert ook nog een lans voor de

bezoeken. Aan het begin van dit

tot tevredenheid. “De NOA-Af-

mannen in pak dan we had-

aanwezige bezoekers en standhouders. Voor Koen Bogaert bestaat

Screenline Eilandenkit. “Of je nu in

jaar zijn we allebei voor ons-

bouwdag biedt ons een mooie

den verwacht”, concluderen ze.

de NOA-Afbouwdag uit een combinatie van deze twee elementen.

een schoolklas zit of aan het eten

zelf begonnen. Ondanks dat het

kans om nieuwe producten te

“Maar dit is anderzijds ook wel

Tussendoor vindt hij ook nog de tijd om het belang van duurzaam-

bent in een restaurant, overal is

werken voor een baas in prin-

zien en nieuwe connecties op te

weer logisch, aangezien zij als

heid onder de aandacht te brengen.

lawaai. Met de Screenline eilanden

cipe meer zekerheid geeft, zijn

doen”, weten ze. “Het is een leu-

verkopers hun product aan de

wordt het akoestische comfort in

we blij met de keuze voor het

ke beurs om te zien. Je ontmoet

man willen brengen.” Om er ge-

“We hebben onze bandraster

van zichzelf al een duurzaam en

een gebouw verhoogd. Het is een

zelfstandig

ondernemerschap.

hier toch bepaalde fabrikanten

vat aan toe te voegen: “Door de

hoekstukken meegenomen naar

recyclebaar product. Maar ook onze

creatief concept dat snel te monte-

In al die jaren hebben we ge-

die je normaal gesproken niet

verschillen in kledingstijl kun je

de NOA-Afbouwdag”, zegt Bo-

productie willen we zo duurzaam

ren is en zowel in nieuwbouw als

noeg ervaring, kennis en con-

zo snel tegenkomt. De samen-

de stukadoors er gelukkig gemak-

gaert, die als Marketing Executive

mogelijk plaats laten vinden.”

bestaande bouw is in te passen.”

tacten opgedaan om als zelfstan-

voeging van de stukadoorsbran-

kelijk tussenuit pikken.”

zaam is. “Dat zijn hoekstukken die

Om dit karakter te bevestigen,

Bogaert beschouwt de afbouwdag

standaard een hoek van 90 of 135

investeerde de onderneming in

als dé hoofddag voor de afbouw-

graden hebben. We leveren echter

een duurzaam productieproces.

sector in Nederland. “Het is als

ook in verstek gezaagde bandraster

“Sinds juni 2011 staan er 6960

bedrijf altijd leuk om je product

hoekstukken voor alle mogelijke

zonne­panelen op onze fabriek in

te kunnen presenteren. Daarnaast

hoeken tussen 90 en 180 graden en

het Belgische Wijnegem”, vertelt

biedt deze dag de mogelijkheid

voor alle breedtes. Bovendien zijn

Bogaert. “Dit was het maximum

om

onze hoekstukken zeer stevig en

aantal zonnepanelen dat op onze

meningen en peilingen over de

snel en eenvoudig te monteren.”

fabriek geplaatst kon worden en

afbouwbranche te horen. Iedereen

ook de meest optimale energie-

bekijkt dit vanuit zijn eigen visie en

Bogaert benadrukt het duur-

opbrengst opleverde. De opge-

inzichten. Deze afbouwdag is geen

zame karakter van de bandraster

vangen energie wordt toegepast

supercommerciële dag, aangezien

hoekstukken. “Het is een 100%

in het productieproces. Het is een

ik hier tussen mijn collega’s van

recyclebaar product. Duurzaam-

grote stap voorwaarts en een eer-

R&D, Technical Assistance en Sales

heid is voor ons zeer belangrijk en

ste aanzet om tot nog meer duur-

Service sta, maar dat geeft deze dag

bovendien vragen ook klanten er

zaamheid te komen.”

ook juist een warm karakter. Het

Europe voor Chicago Metallic werk-

steeds vaker naar. Van eindpro-

verschillende

stemmingen,

speciale is dat zowel vak- als sa-

duct tot verpakking, alles zal in de

Akoestisch comfort

toekomst duurzaam geproduceerd

Behalve de duurzaamheid van

moeten zijn. Wat dat betreft zit-

de bandraster hoekstukken en de

Inl.: Chicago Metallic B.V.

ten we bij ons bedrijf aan de goede

verduurzaming van het productie-

Tel. +32 (0)3 – 360 14 00

kant van het verhaal, want staal is

proces van Chicago Metallic, breekt

www.chicago-metallic.eu

lesmensen hier samen rondlopen.”

Als VIP naar de Olympische Spelen Londen 2012! Kras & Win! Speel het spel. Spaar seconden. Deel ... en steun SOS Kinderdorpen. www.rockfon-go4gold.com

te wisselen en te netwerken wat in deze zware tijd nog

Go4Gold krasloten te verkrijgen bij Obimex

belangrijker is.” Hoewel de opzet in het geheel soberder is dan voorgaande jaren, kan de NOA terugkijken op een geslaagd evenement. “Voor de verschillende sectoren is het bijzonder leuk om voor een keer een gecombineerd evenement mee te maken.

Succesvol

Het is misschien iets minder intiem dan vorig jaar

Volgens Van Dijk is de NOA-dag “een uitstekende

en het was een beetje te warm op de beursvloer

manier voor de fabrikanten, leveranciers, afnemers

door het ontbreken van airco, maar we hebben over

en klanten om met elkaar in contact te komen. Het

het algemeen zeer veel positieve geluiden mogen

draait om een gezellig en informeel samenzijn, met

ontvangen.”

Go4Gold loopt van 4 april 2011 tot 6 april 2012. Actie t.v.v. SOS Kinderdorpen. Actievoorwaarden en reglement: www.rockfon-go4gold.com

SOS KINDERDORPEN

Een liefdevol thuis voor ieder kind

113347

Vervolg van pagina 1

voldoende mogelijkheden om zakelijke informatie uit


special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief <

3 > TypischObimex

Schoon binnenmilieu door gipsvezelplaat Tussen de vele uitbundig aangeklede beursstands, valt de stand-

len. Fermacell is een van die door

plaats van Fermacell op door zijn eenvoud. “Laat ons maar gewoon

het SHI aanbevolen producten.”

EE

St aa De fu

zijn en doen wat we doen, daar zijn we goed in”, zegt Cees Verbeek, commercieel technisch adviseur bij de producent en leverancier van

Brandveiligheid

gipsvezelplaten en vloerelementen.

De onderneming richt zich echter niet alleen op een schoner binnen-

“We hebben geen producten mee-

dit wel mede afhankelijk van de af-

milieu, maar ook op een brandvei-

genomen naar de NOA-Afbouwdag,

werking van de plaat. De Greenline

lige omgeving. “Met de Fermacell

want we zijn hier in principe voor

kan zowel gebruikt worden voor

Firepanel A1 zit er op korte termijn

relatiebeheer”, vervolgt Verbeek.

renovatie als voor nieuwbouw en

een nieuw product aan te komen”,

“Gewoon elkaar de hand schudden

kent een werkingsduur van mini-

zegt Verbeek. “Dit wordt door onze

en contact leggen met elkaar. Wat

maal 20 jaar.”

collega-fabrikanten met argusogen

dat betreft is deze dag voor ons een feest van herkenning.”

bekeken, want het zal een nieuwe

EEN STERK STAALTJE VAKWERK Steelframe produceert en levert een breed scala aan stalen wand-en plafondprofielen. De productie vindt plaats in een nieuw en functioneel pand.

Steelframe B.V.

Ondanks dat de kwaliteit van het

markt openbreken. De Firepanel is

binnenmilieu niet wordt omschre-

een plaat die de brandwerendheid

Toch heeft het bedrijf voor de

ven in het Bouwbesluit, wordt het

verhoogt door het gebruik van niet-

langslopende bezoekers genoeg

volgens Van Dijk wel een steeds

brandbare vezels. De plaat wordt

producten in het assortiment. “Zo-

belangrijker onderwerp in de af-

als de Fermacell Greenline”, zegt

bouwsector. “Onze platen worden

Hectorstraat 3 de rollensets van de productiemachines. Steelframe doet veel onderop dit moment al beperkt ingezet, 5047 RE Tilburg zoek naar rollensets en deze worden steeds opnieuw door de eigen maar heeft veel meer mogelijkhe-

technisch adviseur Michiel van

veelvuldig toegepast in de zieken-

den. De Europese normen en eisen

Dijk. “Dit is een plaat met dezelfde

huisbouw en scholenbouw. Een

eigenschappen als een gipsvezel-

instituut dat zich met het binnen-

+31 13 544 98 59op de door u gewenste afmeting. profielen te leveren op het gebied van brandveiligheid T: tijde zijn verscherpt, wat ook leidt tot F: +31 13 544 98 60

plaat, maar daarnaast reinigt de

klimaat bezighoudt, maar in Ne-

eisen op het gebied van bouw-

Greenline het binnenmilieu. Door

derland nog relatief onbekend is, is

materialen en -onderdelen. Voor

de Greenline te bewerken met een

het Sentinel-Haus Institut in Duits-

impregneermiddel, worden veront-

land. Het SHI is een onderzoeks- en

Steelframe verwerkt uitsluitend hoogwaardig sendzimir verzinkt staal. Het gehele productieproces voldoet aan de norm NEN-EN-ISO www.steelframe.nl info@steelframe.nl openbare gebouwen in Europa 9001:2008 zodat u ervan verzekerd bent dat u kwaliteitsproducten zal in toenemende mate gipsplakrijgt geleverd.

reinigingen chemisch gebonden en

adviesinstituut voor de bouwsector

ten bouwmateriaal van klasse A1

afgebroken. Hierbij moet gedacht

en certificeert met een zogenaamde

worden geëist. Speciaal hiervoor

worden aan rooklucht, VOC’s en

‘gezondheidspas’ het binnenmilieu

heeft het bedrijf de Firepanel

andere vluchtige stoffen zoals die

van een gebouw. De focus ligt daar-

A1 ontwikkeld.”

bijvoorbeeld afkomstig zijn uit lijm

bij op het beperken van de scha-

of verf. De Greenline is uniek in het

delijke stoffen die in een gebouw

Inl.: Fermacell BV

aantal stoffen dat het kan binden

aanwezig zijn, door het aanbevelen

Tel. 024 – 649 51 11

en de mate waarin dit gebeurt, al is

van ‘woongezonde’ bouwmateria-

www.fermacell.nl

De progressieve aanpak van Steelframe vindt u met name terug in

technische afdeling ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk u te allen

Steelframe B.V.

Steelframe B.V.

3 Hectorstraat 3, 5047 REHectorstraat Tilburg, 5047 RE Tilburg T: +31 13 544 98 59, F: +31 13 544 98 60 www.steelframe.nl, info@steelframe.nl T: +31 13 544 98 59

info@steelframe.nl

Met een Engelse dubbeldekker naar Amersfoort Net als in voorgaande jaren was er rond de NOA-Afbouwdag een Ook Marga en Nicole uit Limburg partnerprogramma samengesteld. Terwijl de contact- en informa- behoorden tot het gezelschap dat tiemarkt in het teken stond van kennismaking, productinformatie per bus van Nijkerk naar Amersen een weerzien met oude bekenden, stonden er voor de partners foort werd gereden. “De bus romvan de standhouders twee traditionele Engelse dubbeldekkers klaar. melde behoorlijk en het stonk er naar diesel”, vertellen ze. “Maar het zorgde allemaal wel voor een leuke entourage.” Eenmaal in Amersfoort werden de dames voor een keuze gesteld. “Er werd ons de mogelijkheid geboden om een stadswandeling te maken”, vervolgen ze. “Maar uiteindelijk hebben we besloten om hier vanaf te zien en te gaan winkelen.” Ook zonder stads-

colofon

wandeling kregen de Limburgse

Internet www.typischobimex.nl

Vormgeving Studio DWF, Enschede

Contactpersonen Harry Bouwhuis Vincent Timpers

Drukwerk & realisatie DWF Publishing www.dwfpublishing.nl

van de nodige inkopen aan het

Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo telefoon: 0546 – 45 55 13 telefax: 0546 – 45 56 08

Redactie Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com

eerste keer dat we in Amersfoort

E-mail: verkoop@typischobimex.nl

Fotografie Gert Pardon

Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Typisch Obimex is een uitgave van:

EEN S

St se

Steelfra aan stal De prod function

He No u

De prog met nam producti Steelfra en deze technisc mogelijk de door

Steelfra sendzim

F: +31 13 544 98 60

www.steelframe.nl

De m pr St en te m de

dames een positieve indruk van Amersfoort, waarna ze voorzien einde van de dag terugkeerden in Nijkerk. “Het was voor ons de waren, maar het kwam op ons over als een leuke stad”, oordelen ze. “Het is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.”

Het geh NEN-EN verzeke geleverd


TypischObimex <

4 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

Samen voor goud met Go4Gold Iedereen die zich een (top)sporter voelt, kan zich uitleven op de

Nieuwe producten

wit, lichtgrijs en donkergrijs. De

akoestiek, zijn veiligheid, hygiëne

de promotie van deze 12 mm witte

stand van Rockfon. Daar is een Nintendo Wii met OS games opge-

Behalve aandacht voor de Go4Gold

wandpanelen kunnen toegepast

en reinigbaarheid in zorgomgeving

budgetplaat. Meer informatie hier-

steld. “Hiermee willen wij onze Go4Gold actie promoten. De cam-

actie brengt Rockfon tijdens de

worden met 2 verschillende beves-

belangrijke aspecten die mee heb-

over is te vinden op de actiewebsite:

pagne krijgt een extra boost, doordat er vanaf half september ook

contact- en informatiebeurs ook

tigingssystemen.” Nieuw is ook het

ben gespeeld bij de ontwikkeling

www.rockfonpacific.com.”

krasloten zitten in 25.000 dozen Krios en Fibral Wit (600 x 600 mm

nieuwe producten onder de aan-

Medicare assortiment. Dit bestaat

van deze nieuwe producten.

en 1200 x 600 mm), speciaal voor de monteur.”

dacht. “Het VertiQ wandpaneel

uit 3 nieuwe producten voor de

is onlangs gelanceerd. Dit betreft

gezondheidssector: MediCare Roy-

Verder mag het Pacific plafondpa-

Inl.: Rockfon

Aan het woord is Veronique Leunissen,

ste successen kunnen we intussen

een stootbestendige plaat, die ver-

al, MediCare Plus en MediCare Air.

neel niet onvermeld blijven. “Wij

Tel. 0475 – 35 30 35

Marketing communicatie coördinator

melden. Tot nu toe hebben we al

krijgbaar zal zijn in drie kleuren:

Naast brandveiligheid, esthetiek en

hebben een leuke actie opgezet voor

www.rockfon.nl

voor de Benelux van Rockfon. “De

6 gouden medailles kunnen uitde-

Go4Gold actie is gestart in april 2011.

len. Deze gelukkige winnaars heb-

Deelnemers maken kans op mooie

ben de hoofprijs gewonnen: een

sportprijzen en op de hoofdprijs - een

VIP-dagtrip naar Londen.

VIP-ticket naar de Olympische Spelen in Londen.

Er zijn overigens nog steeds loten met een gouden medaille in om-

Bovendien steunen zij door hun

loop. Die zitten tijdelijk verpakt

deelname een goed doel: SOS

in dozen met onze actieproduc-

Kinderdorpen. Het leuke is dat ie-

ten of worden door onze Rockfon

dereen kans maakt om te winnen:

verdelers met de factuur meege-

installateurs, plafond- en wand-

stuurd. Verder kunnen alle klanten

montagebedrijven, en nu door de

meedoen met het secondenspel

tijdelijke in-box actie ook mon-

en sparen voor de hoofdprijs.”

teurs op de bouwplaats.”

De Wii op de stand is vooral bedoeld als een knipoog, zowel naar

Actie

de Olympische Spelen als naar de

De reacties uit de markt tot nu toe

actie. “Wij hebben trouwens nog

zijn bijzonder positief. Een groot

een leuk extraatje. De meest fana-

aantal accounts is ondertussen

tieke sporter op onze stand, Vin-

aangemaakt op de actiewebsite

cent Bacas van ATOP / DURF Bouw-

www.rockfon-go4gold.com door

concepten, heeft de WII van ons

relaties die meedingen. “De eer-

kado gekregen.”


special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief <

5 > TypischObimex

Sneller calculeren met actuele artikelgegevens De aanwezigheid van ingenieursbureau IB op de NOA-Afbouwdag

ervoor dat alles netjes en zo uit-

het aanleveren van het maatwerk-

lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd, “maar dat is niet zo.

gebreid mogelijk in onze database

artikelbestand, zorgen wij door

Wij zijn namelijk een dataleverancier en communiceren namens

wordt opgenomen.”

middel van update-bestanden dat

vrijwel alle fabrikanten aanwezig op deze beurs de artikelgegevens aan afnemers”, verklaart Richard Rijsterborgh.

NAS Afbouw

de assortimentsgegevens altijd upVervolgens wordt in overleg met de

to-date zijn. Een bestelling van één

leverancier bepaald welke afne-

of meerdere artikelen verloopt op deze manier zonder fouten.”

“In het kort gezegd komt het erop

Werkwijze

mers voorzien worden van de as-

neer dat wij namens een leveran-

IB werkt voor zowel leverancier

sortimentsgegevens. Een belangrijk

cier artikelgegevens aanleveren

als afnemer maatwerk. Voor een

aspect hierbij is dat de afnemer kan

“Als artikelen niet meer leverbaar

die door de afnemer direct in het

leverancier werkt het bedrijf het

aangeven welke (calculatie)software

zijn, dan staat dit in onze database

eigen softwarepakket ingelezen

assortiment zo compleet mogelijk

wordt gebruikt. Op basis hiervan le-

en communiceren wij dit aan de

kunnen worden. Hierbij maken

uit en slaat dit op in een database.

vert IB per afnemer een maatwerk-

afnemer. Ook nieuwe artikelen van

we een vertaalslag naar het ge-

Alle artikelgegevens worden opge-

bestand aan, wat direct ingelezen

een leverancier staan snel in het

bruikte softwarepakket en houden

nomen: uiteraard de handelsge-

kan worden in de gebruikte software.

systeem van de afnemer”, aldus

wij rekening met de werkwijze

gevens, maar ook alle kenmerken,

van de afnemer en bestaande

eigenschappen, plaatjes, product-

Up-to-date

altijd over de juiste en meest actuele

inhoud van het softwarepakket.

bladen en technische bladen. De

Op het moment dat afnemers in hun

artikelgegevens”.

Een afnemer hoeft zich niet meer

vorm waarin bedrijven hun infor-

systemen over de actuele gegevens

sector Afbouw 2011 kwam niet helemaal als een verrassing.

bezig te houden met het invoeren

matie aanleveren, maakt niet uit.

van de leverancier beschikken, is

”Dat we wonnen echter wél.” Directeur Robert van der Heijden is

van de artikelen in de (calcula-

“Of het nu gaat om een catalogus,

het heel gemakkelijk om over te

Inl.: Ingenieursbureau-IB

tie)software. Wij zorgen ervoor

website, PDF-prijslijst of uitdraai

gaan tot het calculeren en bestellen

Tel. 040 – 211 85 89

dat alle gegevens beschikbaar en

van een ERP-pakket, wij zorgen

van producten. Rijsterborgh: “Na

www.ib.nl

Janson. “De afnemer beschikt dus

En het Beste Leerbedrijf is: NAS Afbouw Dat NAS Afbouw genomineerd zou worden als Beste Leerbedrijf

blij verrast met de eretitel. Het Beste Leerbedrijf werd tijdens de NOA-Afbouwdag bekendgemaakt. “Wij verwachtten niet dat we zouden winnen, omdat wij niet zozeer

actueel zijn.”

breed opgeleide, maar vooral gespecialiseerde medewerkers in dienst Dana Janson vult haar collega aan.

hebben”, legt Van der Heijden uit. “Wij geloven dat je op een doordachte

“Hoewel de kern van IB wordt

wijze met werknemers moet omgaan. Onze leermeesters weten hoe ze

bepaald door de artikelgegevens

hun leerlingen moeten begeleiden en hoe ze hun dingen op de juiste

die wij aanleveren en onderhou-

manier kunnen bijbrengen. Daarbij is het belangrijk dat er altijd een klik

den, fungeren we in uitzonderlijke

is tussen leermeester en leerling.”

gevallen ook als software-leverancier. Wanneer een bestaande

Opleiden

klant een specifieke software op-

Opleiden is iets dat NAS al heel lang doet. “Mijn vader was daar een

lossing nodig heeft omtrent as-

voorstander van. Volgens hem begint alles met opleiden en moet je daar

sortimentsgegevens, zetten wij

nooit mee stoppen.”

onze kennis in om dit samen met de klant voor elkaar te krijgen.

“Als sector moeten we ervoor zorgen dat we voldoende mensen op-

Maatwerk staat hierbij centraal. Zo

leiden, wat de komende jaren erg moeilijk zal zijn door de crisis. Gro-

hebben wij voor Obimex bijvoor-

tere bedrijven zullen dit gemakkelijker kunnen dan kleinere bedrijven.

beeld Obi Calculate ontwikkeld,

Herstel laat nog een paar jaar op zich wachten, maar je moet dan wel

waarmee op een snelle en een-

opgeleide mensen hebben. Dat betekent dat je nu al leerlingen moet

voudige manier met assortiments-

opleiden, en dat is lastig als je weinig werk hebt. Maar als je het nu niet

gegevens van Obimex gecalculeerd kan worden.”

Ingenieursbureau-IB

doet, loop je straks tegen een tekort aan.” Adjunct directeur Dave Verstegen vult aan: “Je hebt niet alleen werk nodig, maar ook voldoende budget. De subsidiekraan gaat langzaam dicht, wat leidt tot een krapper opleidingsbudget. De combinatie van een gering werkaanbod en minder budget maakt het lastiger om leerlingen te plaatsen. Daarbij komt het nadeel van verspreiding, doordat er steeds meer kleinere bedrijven ontstaan. Grotere ondernemingen zijn vooral bezig met langetermijnstrategieën, terwijl kleinere bedrijven vooral naar de korte termijn kijken.”

BOL Een oplossing kan liggen in het creëren van meer beroepsopleidende leerweg (BOL) stageplaatsen. Leerlingen krijgen dan niet langer een salaris, maar een stagevergoeding. Het voordeel hiervan is dat een leerling toch een opleiding kan volgen. Consulent Henri van Heist van Savantis beaamt dit. “Er werken op dit moment al verschillende opleidingslocaties met BOL-stageplaatsen. Het is namelijk een beter alternatief dan jongens bij gebrek aan werk naar huis sturen. Bedrijven moeten investeren in de toekomst en ook jongeren kunnen zo toch een opleiding volgen.” INl.: NAS Afbouw Tel. 073 – 534 22 22 www.nasafbouw.nl


TypischObimex <

6 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

Verwerkingsvoorschriften gipskartonplaten en gipsvezelplaten uitgebreid bouw introduceert op de NOA-Afbouwdag BA-richtlijn 3.3 ‘Verwer-

Richtlijn zwembadenplafonds

kingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met

Ondertussen is het bedrijfschap al-

gipskartonplaten en gipsvezelplaten’.

weer druk met de volgende publi-

Het is nieuw, maar toch ook weer niet helemaal. Bedrijfschap Af-

catie. De Hek: “Dat wordt de richt“Deze nieuwe richtlijn is eigenlijk

als vervorming of scheurvorming

lijn zwembadenplafonds. Hierbij

een vervolg op het kleine kaartje

van de gemonteerde materialen.

moet je denken aan corroside-

met

verwerkingsvoorschriften,

Aannemers moeten er voor zor-

rende maatregelen die getroffen

dat we een aantal jaren gele-

gen dat de bouwplaats wind- en

moeten worden bij het toepassen

den hebben ontwikkeld”, aldus

waterdicht is. Ook moet er continu

van systeemplafonds in zwemba-

Hermen de Hek, senior technisch

regelmatig gestookt worden, om

den. In het verleden is het enkele

adviseur van Bedrijfschap Afbouw.

een gelijkmatige temperatuur te

malen voorgekomen dat plafonds

“Het oude kaartje vormt als het

garanderen.”

naar beneden zijn gekomen.

ware de basis voor deze nieuwe

De oorzaak hiervan lag onder

richtlijn, die veel uitgebreider is

De richtlijn vermeldt onder meer

meer in de toepassing van roest-

uitgewerkt.” In de richtlijn staat

de minimale en de ideale tempe-

vast staal. In diverse geldende

een overzicht aan welke eisen de

ratuur voor het monteren en voe-

normen is hierover informatie op-

klimatologische en bouwplaats-

gen van gipsplaten. Daarnaast is

genomen. Wij hebben echter van

omstandigheden moeten voldoen

er ook informatie over materiaal-

diverse kanten de vraag gekregen

voor en tijdens montage en afvoe-

opslag, dilatering en detaillering

of we hierover die informatie dui-

gen, maar ook na oplevering.

in te vinden. Uiteraard is ook de

delijker, in een voorschrift kunnen

bekende, beknopte en overzichte-

opnemen.”

Ideale omstandigheden

lijke checklist opgenomen.

“Doordat bouwplaatsen ’s winters

zullen komen zijn verzinken, een

“Vervolgens sturen wij deze tekst

lijn, die wij hopelijk nog dit jaar

minimum zinklaag en een coa-

naar fabrikanten van plafond-

kunnen publiceren.

De nieuwe richtlijn beschrijft cor-

tinglaag voor de metalen draag-

profielen toe, zodat zij de inhoud

koud en nat kunnen zijn, ver-

De richtlijn is half september naar

rosiewerende maatregelen om

constructie.

kunnen controleren en aanvullen.

Inl.: Bedrijfschap Afbouw

oorzaken deze omstandigheden

alle leden verzonden, maar is ook

het corroderen van staal tegen te

Hun reacties en opmerkingen ver-

Tel. 0318 – 50 56 02

soms problemen na droging, zo-

op te vragen bij het bedrijfschap.

gaan. Onderwerpen die aan bod

De concepttekst is bijna gereed.

werken wij in de definitieve richt-

www.bedrijfschapafbouw.nl

Hameren op het belang van de massieve slagplug Kwalitatief goede producten leveren is één. Maar deze producten op

minderd en is ook de montagetijd

de juiste manier toepassen is een ander verhaal. Vandaar dat Marco

korter. Uit een testrapport blijkt

Paardehaar, Account Manager van Heraklith, hamert op een goede

bovendien dat dit product met

productverwerking en een speciale actie in de aanbieding heeft.

de massieve slagplug 90 minuten brandwerend is.”

“Vorig jaar hadden we de Heraklith

baarheid van het product binnen

Combi Plus steenwol EPS net nieuw

de afbouwbranche onder de aan-

Speciale actie

op de markt gebracht”, zegt Paar-

dacht brengen.” Om dit te illu-

Paardehaar wil de nieuwe manier

dehaar. “De Heraklith Combi Plus is

streren, haalt Paardehaar een plug

van werken graag onder de aan-

een houtwolplaat voor plafondtoe-

tevoorschijn. “Dit is een massieve

dacht brengen binnen de afbouw-

passingen met zeer hoge akoesti-

slagplug”, zegt hij. “Een unieke

branche. “In tegenstelling tot wat

sche, thermische en brandwerende

plug uit ons assortiment, met als

afbouwers gewend zijn, moet de

eisen, die eenvoudig te verwerken

voordeel dat het maar 2,5 centime-

plug er worden ingeklopt en niet

is tot een strak plafond.

ter het beton in hoeft. Door deze

ingedraaid. Hiervoor zijn een spe-

zetdiepte heb je minder kans dat

ciaal hulpstukje en een boor nodig.

Niet alleen de kwaliteiten en ei-

je bijvoorbeeld een kabel of leiding

Omdat afbouwers deze manier van

genschappen van het product zijn

raakt.

werken niet gewend zijn, zal het een uitdaging worden om hen te

echter bepalend voor het gewenste resultaat, maar ook de manier

Door Heraklith Combi Plus te ver-

overtuigen van deze andere werk-

waarop het wordt verwerkt. We

werken met de massieve slagplug,

wijze. Om ze over de drempel te

willen nu dan ook de verwerk-

wordt de boortijd met 25% ver-

helpen, hebben we daarom binnenkort een speciale actie om de nieuwe manier van verwerken onder de aandacht te brengen. Bij bestelling van minimaal 2500 m2 Heraklith Combi Plus in combinatie met massieve slagpluggen, ontvangt de klant een gratis klopboormachine ter waarde van € 225,-. Uiteraard ondersteund door een stukje service en uitleg van ons.” Inl.: Heraklith Tel. 0162 – 421 245 www.heraklith.com


special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief <

Verzekeringen NOA-leden op maat gemaakt

7 > TypischObimex de vrijheid om producten op maat te

het bedrijf maatwerk. Dit resulteerde

maken”, vervolgt accountmanager

onder andere in nieuwe producten die

Carola van der Meeren. “Wij maken

aansluiten bij ondernemingen zonder

producten die nauw aansluiten bij de

personeel.

behoefte van onze klanten.

“De risico’s bij zaken als aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid

NOA-leden hebben hun specifieke ri-

liggen voor OZP’ers anders dan bij

sico’s op het gebied van bijvoorbeeld

bedrijven met personeel”, weet Van

aansprakelijkheid en dit risico past

der Meeren. “We zijn dan ook echt

niet in een ‘standaard’ product. Dit

het gesprek met deze groep zelf-

signaleren wij niet alleen, maar we

standigen aangegaan om de risico’s

worden hierin ook gesteund door de

en bijbehorende kosten in kaart te

NOA. Onze producten kennen zeer

brengen. Op die manier willen we

uitgebreide voorwaarden en een

productgericht maatwerk leveren.

scherpe premie. Daarvoor is enerzijds

Dat is een heel ander uitgangspunt

verzekeringstechnische kennis nodig,

dan dat wij eerst een verzekerings-

maar anderzijds ook verdieping in

pakket bedenken en dit vervolgens

de mensen- en productensfeer.We

aanbieden aan onze klanten.“

hebben de klant centraal gesteld en ons georiënteerd op de bedrijven en

Ook de komende periode blijft het

branches waarvoor ze werken. De tijd

speerpunt van Wuthrich om namens

dat de accountmanager de klant ver-

NOA Verzekeringsdienst nieuwe pro-

telde welke verzekeringsproducten

ducten te ontwikkelen die aansluiten

hij nodig had, is voorbij. Het bedrijf

bij de behoefte van de NOA-leden.

bespreekt samen met de klant wat

“We kunnen alle leden van NOA unie-

zijn risico’s zijn. Hiermee creëer je een

ke producten bieden, die aansluiten

Al jarenlang bestaat er tussen NOA en assurantiemakelaar Wuthrich

andere nieuwe mensen aangetrokken

samenwerken, waaronder NOA, en

verzekeringspakket op maat waar

bij hun eigen wensen”, concluderen

een samenwerking die is geformaliseerd in de NOA Verzekerings-

om invulling aan dit proces te geven.

uiteraard gaan we daar de komende

beide partijen zich veilig bij voelen.”

Van der Meeren en Vijlbrief. “Dit geldt

dienst. Om nog meer in te kunnen spelen op de wensen en moge-

Onze afdelingen werken daardoor ef-

tijd mee door.”

lijkheden van klanten, heeft Wuthrich het afgelopen jaar een andere

ficiënter en op deze manier kunnen

Deze verdiepingsslag vertaalt zich in

inrichting gegeven aan de eigen organisatie.

we nog beter anticiperen op de klantbehoefte. Het afgelopen jaar hebben

voor zowel OZP’ers als voor bedrijven met personeel.”

een uitbreiding van het productas-

Onderneming zonder personeel

sortiment, maar ook het bestaande

Een trend die meer regel wordt dan

Inl.: Wuthrich

“Dat proces is vorig jaar al in gang

geëffectueerd”, licht accountmanager

we een verdiepingsslag gemaakt voor

assortiment is aangepast. “Als ge-

uitzondering, zijn de ondernemingen

Tel. 030 – 254 91 91

gezet, maar is nu ook daadwerkelijk

Henk Vijlbrief toe. “Zo zijn er onder

de brancheorganisaties waar we mee

volmachtigd agent heeft Wuthrich

zonder personeel. Ook hiervoor levert

www.wuthrich.nl


TypischObimex <

8 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

Alpina OP: plafond met voordelen van harde en zachte panelen “De akoestische Alpina OP plafondplaat is dit jaar op de markt

wikkeld: een plaat die de voordelen

(aw = 0,90) en is 30 minuten brand-

geïntroduceerd en is bezig een stevige positie te veroveren.

van harde en zachte plafondpane-

werend. De overlangsgeluidisolatie

Reden te over dit plafondsysteem tijdens de NOA-Afbouwdag extra te

len combineert. “De OP-serie be-

is 25 dB, de RV bedraagt 95% en

belichten”, vertelt Hans van Bezouw, Market service center manager

staat uit verschillende producten:

de lichtreflectie is 85%. Daarnaast

Benelux enthousiast.

Alpina OP, Perla OP, Sierra OP en Ul-

is Alpina OP zeer milieuvriendelijk,

tima OP, een tegel met een luxe uit-

daar het is samengesteld uit 53% re-

Gipsproducent met toegevoegde waarde

“Deze plafondplaat met OP-techno-

de marktvraag om voordelige pane-

straling. Hiermee kunnen wij iedere

cycled content. Door de hoge den-

logie is bijzonder goed ontvangen

len met een degelijke uitstraling.”

partij een geschikt product leveren.

siteit heeft Alpina OP geen nadelig filtereffect. Deze 13 mm dikke pla-

Gips past als 100% recyclebaar product uitstekend in het huidige tijds-

mers, leveranciers als onze klanten

OP-serie

Deze afbouwdag biedt Armstrong

fondplaten zijn leverbaar in de af-

beeld van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Enkele ja-

reageren positief. Dit product is ont-

Met de OP-serie heeft de producent

de mogelijkheid om de Alpina OP

metingen 600x600 en 600x1200 en

ren geleden is Lafarge Gips dan ook begonnen om het groene karakter

wikkeld om tegemoet te komen aan

een nieuw soort plafondtegel ont-

wat breder toe te lichten en vragen

in verschillende randafwerkingen.

van de eigen organisatie en producten onder de aandacht te brengen.

te beantwoorden. “We merken dat

Vragen die Armstrong over dit pro-

dit product echt begint te leven,

duct krijgt, verschillen. “Zo kijkt

“We zijn altijd bezig om duurzaam en groen in het productie- en bedrijfs-

waar we erg blij mee zijn. Als je

een architect niet alleen naar

proces te krijgen”, zegt Wouter Toonder, technisch adviseur bij Lafarge Gips.

een nieuw product in de markt wilt

praktische eigenschappen, zoals

“Dit doen we onder andere door bouw- en sloopafval van gips te hergebrui-

zetten, heb je ten slotte de mede-

de αw-waarde, maar ook naar de

ken, regenwater in te zetten tijdens het productieproces en gebruik te maken

werking van alle partijen nodig.

uitstraling van een product. Dis-

van een installatie om warmte terug te winnen.” Tijdens de NOA-Afbouwdag

De architect moet het paneel voor-

tributeurs letten meer op de prijs-

laat de onderneming zien dat het meer produceert dan gipsproducten alleen.

schrijven, de leverancier moet het in

kwaliteitverhouding, terwijl voor

“Onlangs hebben we de Smartmix Xtra geïntroduceerd”, vervolgt Toonder.

zijn bestand hebben en afbouwbe-

afbouwers de verwerkingsmethode

“Dat is een gebruiksklaar voegmateriaal, dat rechtstreeks vanuit de emmer

drijven en monteurs moeten weten

belangrijk is.”

gebruikt kan worden. Het is bedoeld om zowel naden en voegen te vullen als

door onze relaties. Zowel aanne-

om te finishen. Voor een kant-en-klaar product kenmerkt Smartmix Xtra zich bo-

hoe ze het moeten plaatsen. Hun medewerking en feedback heeft ons

Van Bezouw is benieuwd wat de

vendien door een minimale krimp.” Smartmix Xtra is een doorontwikkeling van

geholpen bij het ontwikkelen van

nieuwe opzet van de jaardag zal

Lafarge FineForm. “Dat wordt door gebruikers ervaren als hét voegmateriaal en dé

deze oplossing. ”

brengen. Het mini-congres is net

finisher voor de droge afbouw”, vervolgt Toonder. “Dit voegmateriaal laat zich erg

afgelopen en de eerste deelne-

gemakkelijk verwerken en is eenvoudig te schuren. Daarnaast is het ook geschikt

Alpina OP

mers stromen de hal binnen. “Het

voor het vullen van spijker- en schroefgaten. Bovendien kan Smartmix Xtra zo-

Alpina OP is een wit plafondsysteem

ziet ernaar uit dat het een gezellig

wel handmatig als machinaal verwerkt worden. Het geeft verder een uitstekende

met een goede geluidabsorptie

drukke dag gaat worden.”

dekking voor afwerking met schilderswerk. Bovendien is de emmer afsluitbaar, daarom is het voegmateriaal ook goed te gebruiken bij kleinere projecten.”

Hulpmiddelen maken het werk van afbouwers lichter Wie tijdens de NOA-Afbouwdag de contact- en informatiemarkt

gemakkelijk een kozijndorpel te

bezoekt, loopt direct tegen de stand van Idee-Systemen aan. Eige-

beschermen tijdens transportwerk-

naar Herman de Boer heeft ook dit jaar weer nieuwe oplossingen

zaamheden. Het gaat hierdoor ook

bedacht om het werk van afbouwers gemakkelijker te maken.

nog eens een stuk lichter. Langer bestaande producten die hun

Nieuw is de met de hand verbuig-

maten: voor 5 cm bandraster en 10

diensten al bewezen hebben,

bare hoeklijn met voorgeboorde

cm bandraster. “Het unieke van dit

heeft De Boer ook meegenomen,

gaten voor de montage. “Dat is

product is dat het in een stuk wordt

zoals de Mini-spotplaat. “Hier-

handig als er tijdens de bouw plot-

geproduceerd waardoor het altijd

mee kunnen snel en gemakkelijk

seling een rond wandje verschijnt

haaks is.”

spotjes worden bevestigd zonder

waartegen een hoeklijn bevestigd

Inl.: Armstrong Tel. 076 – 521 77 33

Inl.: Lafarge Gips BV, Tel. 0596 – 64 93 00,

www.armstrong.nl/plafonds

www.lafargegips.nl

De nieuwe Isover generatie kiest voor duurzaamheid

de plafondplaat te beschadigen.”

moet worden. In tijden van nood

Arbo-tools

Uitgedacht is de Boer nog lang

moet je jezelf toch aanpassen? Deze

Verder is ook de kolomring met het

niet. “Handige hulpmiddelen voor

hoeklijn kun je alleen toepassen als

zachte bandje, dat veelvuldig za-

de uitvoering van afbouwwerk-

de gevraagde diameter groot is. De

gen, passen en meten overbodig

zaamheden zijn altijd welkom, wat

oplegrand verbuigt namelijk naar

maakt, ook dit jaar weer aanwezig.

dat betreft valt er nog het nodige

boven of beneden. Hoe kleiner

Ook geeft De Boer uitleg over de

te ontwikkelen.”

de diameter hoe meer de verbui-

nieuwe slangenklemmen die op de

Inl.: Idee-Systemen bv

ging. Wij gebruiken zelf iets harder

stand te vinden zijn.

Tel. 0320 – 22 11 15

materiaal voor onze kolomringen.

Het afkappen van bandrasterpro-

www.ideesystemen.com

In de praktijk komt het namelijk

fielen onder een hoek van 45 gra-

regelmatig voor dat monteurs per

den is een dienst die De Boer sinds

ongeluk op een hoeklijn stappen,

kort levert. Idee-Systemen levert

of iets te hard bewegen waardoor

ook compleet gemonteerde hoe-

deze vervormt. Dit hardere materi-

ken van bandraster. De Boer: “Het

aal buigen wij zelf met een compu-

lastige zagen op de bouw van 45

tergestuurde profielwals.” De Boer

graden hoeken is dan van de baan.

heeft ook de haakse hoekverbinder

De hoekstukken hebben een lengte

voor bandrasters meegenomen, die

van 60 cm.” De “Oppertool” is ook

qua vorm afwijkt van standaard, in

verder ontwikkeld, Door het slimme

elkaar gelaste hoekverbinders. Deze

gebruik van enkele lijmklemmen

hoekverbinder is verkrijgbaar in 2

en rollen uit een rollenbaan is nu

De driedubbele Isover garantie • Garantie op betrouwbare topprestaties • Garantie op zorg voor het milieu • Garantie op gezondheid

OOK DAT IS idee-systemen BV

www.isover.nl/g3


Stralingsplafonds in combinatie met droogbouwtechnologie voor gebouwkoeling

KLIMAATPLAFONDSYSTEEM

Klimaatplafondsystemen van Obimex | Ervaar hoe Obimex met haar fabrikant een systeem heeft ontwikkeld waarbij plafonneur en installateur heel eenvoudig bij elkaar komen.

ZOWEL WARM ALS KOEL

Eenvoudige montage De voor de droogbouw karakteristieke modulaire bouwwijze leidt ertoe dat de vormgeving een zeer hoge mate van

Aangepast Er zijn bij het systeem geen speciaal geproduceerde elementen op de bouw geleverd, maar in standaardlengten, die ter plaatse aangepast worden aan de geometrie van de ruimtes en de zaken die in het plafond worden ingebouwd.

Vormgeving De richtlijn voor de vormgeving was het uniforme behoud van de charme van de diepe ribbeton-velden.

Duidelijkheid De overdracht aan de hydraulica en de meet- en regeltechniek gebeurt bij de regelcircuitverdeler. Deze wordt op de afbeelding net gemonteerd. Hierop kunnen de koelbuizen met een vaste steekverbinding worden aangesloten.

Vraag de uitgebreide documentatie aan via www.obimex.nl. Het antwoordformulier vindt u achter de button ‘aanvragen’.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl


TypischObimex <

10 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

Ontspannen tussen scheidingswanden en gipspleister Rond de prominente zuil waarmee Knauf naar de NOA-Afbouwdag

Voor de aanwezigheid van de

komt. Bijvoorbeeld trappenhui-

sparing en gebruiksgemak is Knauf

kleuren”, geeft De Bondt aan. “Op

is gekomen, hangt een ontspannen sfeer. Letterlijk en figuurlijk.

massagestoelen

masseuses

zen, musea of andere ruimtes

Bohebiflex ook een betrouwbare

die manier kan de architect de uit-

Op de massagestoelen die Knauf rond de beursstand heeft geposi-

heeft Feldbrugge ook een logische

die mooi moeten blijven. MP

oplossing op het gebied van ge-

straling van de wand bepalen.”

tioneerd, kunnen bezoekers even tot rust en ontspanning komen,

verklaring. “We leveren een breed

75 Diamant geeft een glad en

luidsisolatie en brandveiligheid.

terwijl ze door masseuses onder handen worden genomen.

pakket aan innovatieve produc-

strak eindresultaat.”

“Bovendien bieden we vijf oplos-

Inl.: Knauf B.V.

singen voor verwijderbare houten,

Tel. 030 – 247 33 11

metalen of beklede plinten in alle

www.knauf.nl

en

ten, die bijdragen aan het welzijn Met de aanwezigheid van pla-

actief zijn”, verklaart Jacque-

van onze klanten”, vervolgt ze.

Haar collega Frans de Bondt,

fond- en wandspecialisten, stuka-

line Feldbrugge, market manager

“Of het nu gaat om het ondersteu-

productmanager bij Knauf, de-

doors en vloerenexperts is de NOA

bouw. “Wij werken in de disci-

nen van onze klanten met advie-

monstreert vervolgens de werking

Afbouwdag dit jaar bestemd voor

plines droogbouw, blokkenbouw,

zen, detailtekeningen, systeem-

van de Knauf Bohebiflex schei-

de hele afbouwsector. ”Onze zuil

stukadoren en machinetechniek

garanties of logistiek, we hebben

dingswand. “Bohebiflex bestaat

is dan ook representatief voor vier

en het is prettig om in één keer ons

alles in huis en kunnen alles in

uit een assortiment ingebouwde

deelgebieden waarin we bij Knauf

totaalpakket te laten zien.”

één keer voor klanten regelen. Wij

wandgootsystemen, die zich naar

ontzorgen onze klanten, waardoor

keuze onder- of bovenin de wand

ze kunnen relaxen.”

bevinden”, zegt hij. “Dit levert een gemakkelijk te openen ho-

Nieuwe producten

rizontale bekabelingsruimte op

Behalve ontzorgen blijft Knauf

van waaruit de holle ruimte in de

ook volop bezig met het lanceren

wanden voor installaties ontsloten

van nieuwe producten. “Dit jaar

kan worden. Door deze perma-

hebben we MP 75 Diamant ont-

nente bereikbaarheid kunnen ook

wikkeld”, vervolgt Feldbrugge.

aansluitpunten eenvoudig ach-

“Dat is een keiharde gipspleister,

teraf worden aangebracht. Hier-

die stoot- en krasvast is. Hierdoor

door verloopt het afbouwproces

is er minder kans op beschadi-

soepeler en kan de wand direct

gingen, waardoor het geschikt is

gesloten worden voordat de in-

voor ruimtes waar veel publiek

stallateur komt.” Naast kostenbe-

KNauf

NOA-Afbouwdag vormt ideaal platform om relaties te ontmoeten “Deze relatiebeurs biedt een uitstekende gelegenheid om relaties te

loaden en ook de prijsgegevens van de

ontmoeten en op informele wijze van gedachten te wisselen.“ Marcel

materialen zijn beschikbaar.”

Vleerbos, hoofd verkoop buitendienst van Obimex, vindt de nieuwe

Klein, maar opvallend aanwezig eist

opzet van de NOA-Afbouwdag, waarbij bezoekers uit alle hoofdsec-

de Lego hijskraan op de stand de no-

toren welkom zijn, een prima idee.

dige aandacht op. “Door middel van deze hijskraan willen wij onze Lego

“Al onze medewerkers van de bui-

over het klimaatplafondsysteem.

Spaaractie nog eens benadrukken.

tendienst en enkele medewerkers

“Dit systeem biedt zoveel voor-

Deze actie is ontstaan, omdat er in de

van de binnendienst zijn hiernaartoe

delen en dat willen we graag aan

toekomst een gebrek aan nieuwe af-

gekomen om ervaringen te delen.”

onze klanten uitleggen.”

bouwmedewerkers zal ontstaan. Wij

Het Trel kastensysteem is een ander

willen stimuleren dat kinderen achter

Nieuwe producten

nieuw product dat Obimex heeft

hun pc vandaag komen en iets gaan

Tijdens de contactdag introduceert

meegenomen naar de beurs (zie pag.

bouwen met hun handen. Kinderen

Obimex twee nieuwe producten:

12). Dit betreft een flexibel systeem,

zijn tenslotte de medewerkers van de

het klimaatplafondsysteem en het

waarmee gemakkelijk nissen zijn te

toekomst.” Deze actie sluit direct aan

Trel kastensysteem.

creëren in een metal stud wand. “Het

op het symposium ‘Afbouw in Per-

“We laten bezoekers kennismaken

is een arbeidsbesparend systeem, dat

spectief’. De Lego actie is in juni be-

met ons energiezuinige klimaatpla-

niet langer gebruik maakt van hou-

gonnen en heeft een looptijd van een

fondsysteem (zie pag. 9). Gebruikers

ten regels, maar direct aansluit op

jaar. “Tot nu toe hebben we er een

kunnen door middel van stralings-

een metal stud systeem. In Duitsland

goede respons op gekregen.”

warmte of –koude snel de gewenste

bestaat dit systeem al langer, maar in

De medewerkers van Obimex zijn

temperatuur in een ruimte realiseren.

Nederland is het nog vrij onbekend.”

goed te spreken over het verloop van

Naar verwachting wordt dit systeem

de NOA-Afbouwdag. “Deze nieuwe

in de toekomst steeds vaker geïnstal-

Opvallend

opzet bevalt ons wel. Volgend jaar zijn

leerd. Het sluit aan op de nieuwe

Het Obi Calculatie programma, oorspron-

wij dan ook wederom van de partij.”

manier van bouwen en kent talloze

kelijk ontwikkeld als plafondcalculatie-

toepassingen, bijvoorbeeld in kan-

systeem, is enkele maanden geleden

tooromgevingen of in ziekenhuizen.”

uitgebreid. “Nu zijn er ook calculaties op

Inl.: Obimex

Op 26 Oktober a.s. organiseert

uit te voeren voor gipskartonwanden. Het

Tel. 0546 – 45 55 13

Obimex een uitgebreide themadag

programma is via onze website te down-

www.obimex.nl


ALPINA heeft uw hart veroverd Laat u nu verleiden door

ALPINA OP SOLIDE...

GEZOND...

Duurzaa m... en altijd een luisterend oor • Alpina w = 0.70(H) • Alpina OP w = 0.90

PC1101 – 05/2011 –

1 jaar later, nog sterker met zijn 2 ! Meer informatie? Nederland : (+31) 076 521 77 33 www.armstrong.nl/plafonds

QuickFill 60

De sneldrogende plamuurpasta Naast de vele voordelen die de gangbare plamuurpasta‘s bieden, is er steeds het hinderlijke nadeel van een relatief lange droogtijd alvorens de volgende plamuurlaag kan worden opgebracht. Met QuickFill 60 is dit probleem verleden tijd. Het biedt alle voordelen van een kant en klaar- plamuurpasta maar bovendien de mogelijkheid om de uithardingstijd door toevoeging van de activator in te stellen. USG levert de QuickFill 60 in emmers van 10 liter inclusief de activator. Gebruikt u de volledige activator met de plamuurpasta, dan heeft het product een verwerkingstijd van 60 minuten en is na ongeveer 90 minuten uitgehard. Zonder de activator is QuickFill 60 ook goed geschikt als finishlaag. De voordelen op een rij: snelle droogtijd goede smeer- en glijdeigenschappen gemakkelijk te schuren prima hechting geen extra water nodig om te mengen geen oprollen aan de randen

Een nieuw product in de -reeks Speciaal ontwikkeld door

Speciaal voor de kleinere klussen is QuickFill 60 ideaal. Een emmer is voldoende voor ± 35m² klasse B -verwerking. Toepassing is mogelijk van de eerste laag tot en met het finishen.

nieuw van USG!

Desgewenst is ook een combinatie mogelijk met de SHEETROCK® Finish plamuurpasta’s uit ons assortiment: Plus3 (blauwe deksel), SuperFinish (groene deksel) en spuitplamuren (ProSpray Licht en Plus).

– eenvoudig beter plamuren – USG BENELUX Oliver Küppers | Area Sales Manager BENELUX www.usgeurope.com Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13

EN 13963


TREL KS en WS / / TREL RS Droogbouw - kastsystemen

grenzeloos vormgeven

OPTIMALISEREND

TREL SYSTEMS AG breidt met de producten KS, WS en RS de internationale standaard voor de verbouwingsbranche uit. Gebaseerd

Uitzetten van de 75 mm Plaatsen van de hoge staanders. Korpu-elementen en de beplating van het wandvlak.

Plamuren van de wand- Inrichten en genieten. vlakken en vullen van de niet-benodigde boringen in de TREL KS-elementen met plamuurmassa.

op industrieel geproduceerde, gestandaardiseerde halffabricaten kunnen de TREL-systemen KS, WS en RS probleemloos bij alle planningen voor een verbouwing worden betrokken. De prefab-systemen worden rationeel

GRENZELOOS

en dus tijdsbesparend en exact tot wanden voor de meest verschillende toepassingen samengevoegd. Daarbij staan de eisen aan functionaliteit

De TREL KS-elementen zijn geschikt voor vochtige ruimtes en kunnen betegeld worden.

De nis-elementen zijn uitstekend geschikt voor het etaleren van voorwerpen.

De 180 mm diepe elementen zijn uitstekend te combineren met de installatie van voorzetwanden.

TREL KS is ontworpen voor hoge belasting, zie hier bijvoorbeeld openhaardhout.

en esthetica gelijkwaardig op de voorgrond. De gepatenteerde TRELsystemen maken het voor de planner mogelijk om individueel op structuren en functies van ruimten in te gaan. Op het prestatievlak in een winkel,

COMBINEERBAAR

het puur functioneel gebruik op zakelijk gebied, en in de privĂŠwoonomgeving kunnen de meest veelsoortige oplossingen worden gerealiseerd.

Uitgangssituatie.

Uitzetten van de TRELsysteemonderdelen.

Gipsplaten bekleding aanbrengen.

Plamuren en verven.

Nu komt creativiteit van pas!

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl www.obimex.nl


special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief <

13 > TypischObimex

Balvast plafond van strekmetaal Hunter Douglas is een vertrouwd gezicht tijdens de contact- en

de plafondpanelen individueel

informatiemarkt van de NOA- Afbouwdag in Nijkerk. “We staan

te monteren en demonteren. Het

hier al jaren”, bevestigt Hans Weeland, project adviseur bij Hunter

plenum is hierdoor zeer goed

Douglas. “Het is echt een goede beurs voor relatiebeheer binnen

toegankelijk, waardoor de in-

de afbouwbranche.”

stallaties boven het plafond gemakkelijk bereikbaar zijn.

Weeland vindt de samenvoeging

kort ook voor buitentoepassin-

met andere branches van toege-

gen en sportaccommodaties”,

NOC*NSF

voegde waarde. “Leuk dat deze

vervolgt Weeland. “Voordeel is

Bijkomend voordeel is dat het

dag nu een andere setting heeft

dat het complete systeem bal-

plafond voldoet aan alle eisen

door de aanwezigheid van on-

vast is en toegepast kan worden

die NOC*NSF stelt op het gebied

dernemingen uit de stukadoors-

in zwembaden en sportzalen.

van balvastheid. “Met een kanon

en

Hierdoor

Verder kun je variëren met de

is er 54 keer een bal tegen het

tref je veel nieuwe gezichten.”

transparantie. Deze is afhankelijk

plafond aangeschoten om te kij-

Hunter Douglas paste strekmetaal

Kazerne in Utrecht van strekme-

ons als standaard op de markt

Behalve relatiebeheer probeert

van de snede die de maasgrootte

ken of het plafondsysteem intact

toe bij het buitenplafond van

taal, terwijl in dit gebouw ook

gebracht”, besluit Weeland.

de onderneming strekmetaal on-

en daarmee ook de doorlaat be-

blijft”, weet Weeland. “Eindge-

de brandweerkazerne in Weert

wandpanelen van strekmetaal

der de aandacht te brengen bij

paalt. Strekmetaal kan eventueel

bruikers vragen nu eenmaal om

en bij de binnenplafonds van

zijn aangebracht vanwege de

de plafondinstallateurs die de

worden toegepast in combinatie

een getest plafond en we kunnen

sporthal Only Friends in Amster-

stevigheid en ruimteakoestiek.

Inl.: Hunter Douglas

beursvloer bezoeken.

met verlichting. Het geeft een

dit bij Hunter Douglas ook aanto-

dam, een complex dat speciaal is

”Onze normale werkwijze is dat

Architectural Projects

vlak plafondsysteem en boven-

nen. Dat ons plafond voldoet aan

ontwikkeld voor mindervaliden.

vanuit een klantvraag iets ont-

Nederland

“We leveren al langer strekmeta-

dien kun je de techniek boven

de eisen van NOC*NSF geeft ga-

Daarnaast voorzag het bedrijf ook

wikkeld wordt. Vervolgens wordt

Tel. 010 – 496 22 22

len plafondsystemen, maar sinds

het plafond kwijt. Daarnaast zijn

rantie richting opdrachtgevers.”

de plafonds van de Kromhout

het ontwikkelde product door

www.hunterdouglas.nl

vloerenbranche.

hunter douglas

Samenwerkingsverbanden: een andere vorm van leerlingen opleiden Op de stand van Savantis staan Savantis consulent Arno Scheffer en Frans Buwalda, directeur van Stuc Noord Nederland, gebroederlijk naast elkaar. De reden is dat ze gezamenlijk het samenwerkingsverband op het gebied van opleiden promoten. Scheffer: “Samenwerken met ver-

Mbo-opleiding

schillende partijen is iets dat we al

Dick Klaassen is al jaren actief als

langer doen. Landelijk zijn er nu

docent plafond- en wandmon-

zo’n 5 samenwerkingsverbanden.

tage. “Bij De Vakopleiding leren

Dit zijn organisaties van samenwer-

jongeren de kneepjes van het

kende erkende leerbedrijven, die

vak. Onze leerlingen volgen ie-

leerlingen in dienst nemen en hen

dere maand 3 dagen vakonderwijs,

vervolgens plaatsen bij een leerbe-

waarbij we ze de nieuwste ont-

drijf. Het doel is om leerlingen een

wikkelingen in het vak bijbrengen,

kwalitatief hoogwaardige opleiding

zoals materiaal- en vakkennis en

te laten volgen. Ook leerlingen uit

milieubewust en veilig werken.”

de plafond- en wandsector en de vloerensector kunnen worden inge-

De jongens hebben meestal een vm-

schreven bij het samenwerkingsver-

bo-vooropleiding, zijn gemotiveerd

band in de regio.”

en leergierig. Vooral het praktijkgedeelte, zo’n 70-75% van de oplei-

Samenwerkingsverband

ding, spreekt hen aan. “Nederlands

Buwalda legt uit hoe de samen-

staat sinds kort op het programma,

werking in de praktijk verloopt.

want iedereen in de afbouwsector

“Leerlingen die een opleiding tot

moet een brief kunnen schrijven.

stukadoor willen volgen bieden

Rekenen volgt nog, want ook offertes

we via het samenwerkingsver-

maken hoort bij het vak.”

band een dienstverband van 2 jaar aan. Dit gebeurt trouwens

Dat leerlingen bij het succesvol

pas nadat ze succesvol ons geza-

afronden van hun opleiding een

melijk intake gesprek zijn doorgekomen en ook het starterstraject

Savantis

mbo-diploma in ontvangst mogen nemen, is iets waar ze bijzonder

van Savantis hebben gevolgd.

trots op zijn. “Dat hebben ze toch

Vervolgens melden wij de leer-

vergoeding betaalt. Het samenwer-

risico, bijvoorbeeld als leerlingen

Het samenwerkingsverband blijkt

willen we de volgende stap zetten:

lingen bij het ROC aan. We ver-

kingsverband is de risicodrager.”

ziek worden of als er tijdelijk onvol-

succesvol. “We hebben nu 50

uitbreiding naar de plafond- en

plichten ons om leerlingen bin-

Bedrijven die een leerling via het

doende werk is. Bovendien krijgen

stukadoors in dienst. Verder is

wandsector en de vloersector,

Inl.: Savantis

nen een jaar bij een leerbedrijf

samenwerkingsverband

leerlingen extra ondersteuning, als

het ziekteverzuim aanzienlijk ge-

waarbij we nu in het beginsta-

Tel. 0182 - 64 11 11

te plaatsen, dat ons hiervoor een

binnen hun bedrijf, lopen geen

ze die nodig hebben.

daald, van 12% naar 5%. Daarom

dium zitten.”

www.savantis.nl

plaatsen

maar mooi gepresteerd.”


TypischObimex <

14 > special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief

Dé dealer voor EasyWin prefab ramen en Sheetrock plamuurpasta’s USG beschouwt de contact- en informatiebeurs van de NOA Af-

EasyWin biedt veel mogelijkheden

inbouwen van de monoblok-

geproduceerd. Dit materiaal wordt

leggen van contacten. Er zijn bin-

bouwdag als een ideale mogelijkheid om de EasyWin prefab ramen

voor de vormgeving van de ruimte

elementen kunnen alle werk-

gebruikt voor het vervaardigen van

nen de afbouwsector geen andere

onder de aandacht te brengen. “De ramen zijn speciaal ontworpen

en de keuze aan kleurstellingen

fases door één bedrijf worden

hoogwaardige oppervlakken op

bijeenkomsten die zich hiertoe

voor de droge afbouw en leveren duidelijke voordelen op”, zegt

en glassoorten is groot. “Door de

uitgevoerd”, vervolgt Küppers.

gipsplaat, pleister, beton of andere

beter lenen of hierin beter gespe-

Oliver Küppers, area sales manager bij USG.

snelle en eenvoudige manier van

“Hierdoor kunnen afbouwers een

ondergronden. De Sheetrock direct

cialiseerd zijn.”

betere service verlenen. Stan-

verwerkbare plamuurpasta’s leve-

daardramen zijn direct vanuit het

ren een duidelijke werktijdbespa-

Küppers heeft goede herinnerin-

magazijn leverbaar, maar ook spe-

ring, werkverlichting en een hoge

gen aan de laatste bijeenkomst.

ciaal maatwerk kan binnen korte

kwaliteit van het eindresultaat.”

“Onze ervaring is dat de juiste

USG

tijd worden gefabriceerd.”

mensen hier op één plek aanwe-

NOA Afbouwdag

zig zijn. We werken bij USG veel

Voor EasyWin ramen is Obimex dé

USG is een van oorsprong Ameri-

samen met eindgebruikers en

dealer op de Nederlandse markt.

kaanse organisatie met in totaal

komen tijdens de NOA Afbouw-

“Samen met Obimex introduceert

8.500 medewerkers. In Europa

dag zowel met handelaars als

USG EasyWin ramen”, bevestigt

heeft de onderneming 300 werk-

met eindgebruikers in contact.

Küppers. “We doen veel zaken

nemers verspreid over 6 vestigin-

Het gaat tijdens deze dag echter

met Obimex en hebben een relatie

gen, onder andere in het Duitse

niet alleen maar over de handel.

opgebouwd die al langer dan 15

Viersen. “We zijn nu voor de 2e

De echte kennismaking met onze

jaar bestaat. Deze is ontstaan met

keer op de NOA Afbouwdag”, geeft

producten vindt namelijk meestal

de introductie van Sheetrock Plus3

Küppers aan. “Het is de enige in-

plaats tijdens demonstraties op

plamuurpasta, die aanvankelijk

formatie- en contactbeurs in Ne-

de bouwplaats.”

alleen via Obimex verkrijgbaar

derland waaraan we deelnemen.

was. Sheetrock Plus3 is een direct

De NOA Afbouwdag is voor ons bij

Inl.: USG Deutschland GmbH

verwerkbare voeg- en finishpla-

uitstek geschikt voor het verstrek-

Tel. +49 (0)2162 – 957 335

muurpasta, die door USG zelf wordt

ken van productinformatie en het

www.usgeurope.com

Opmerkelijke geluidsabsorptie

met nieuwe Ecophon Solo™

De serie akoestische eilanden Ecophon Solo™ is nu uitgebreid met 10 nieuwe basisvormen in legio kleuropties. Kies uit 3 nieuwe ophangmogelijkheden voor een flexibele en eenvoudige montage. Kijk voor meer informatie op www.ecophon.nl

Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, Nederland tel. 076 502 00 00, fax 076 501 74 00, www.ecophon.nl, plafonds@ecophon.nl


special NOA-Afbouwdag: Afbouw in Perspectief <

15 > TypischObimex

Saint-Gobain Ecophon B.V.

Juist de combinatie van hoofdprofiel

aan de panelen tijdens het instal-

en plafondpanelen maakt het Ecop-

leren of uitnemen van de panelen.

hon Connect Systeem volgens Smul-

Ook is de clip gemakkelijk verschuif-

ders uniek. “Afbouwers moeten het

baar over het hoofdprofiel, uitslui-

systeem leren kennen, ermee leren

tend voor verticale kracht.”

rekenen en ermee leren werken”,

Solide basis voor strak plafond

vervolgt hij. “Onbekend is echter

Behalve plafondsysteem en -pa-

onbemind en daarom brengen we

nelen brengt Smulders ook de

het Ecophon Connect Systeem nog-

Ecophon Solo onder de aandacht.

maals onder de aandacht tijdens de

“Eilandplafonds zijn in opkomst”,

NOA Afbouwdag. In combinatie met

weet hij. “De Ecophon Solo is een

bijvoorbeeld de Ecophon Focus Lp

rondom afgewerkt, akoestisch ele-

en Focus Ds plafondpanelen zorgt

ment dat je eenvoudig als een los

het systeem met de fixeerrail en an-

paneel in de ruimte kan ophangen.

dere benodigdheden voor de exacte

Het plafondelement was al ver-

maatvoering en hoogte. Dit geeft

krijgbaar als vierkant en rechthoek,

het gewenste, strakke resultaat.

maar op dit moment hebben we

Het paneel en systeem zijn dusda-

tien basisvormen in vele kleurmo-

nig ontwikkeld dat elk paneel apart

gelijkheden. Daardoor kunnen ook

is uit te nemen. Terwijl je normaal

interieurarchitecten creatief met

gesproken de middelste plaat moet

de Ecophon Solo omgaan. Indien

wegnemen en andere panelen moet

gewenst mogen ze ook hun eigen

verschuiven om boven het plafond

vormen bedenken, bijvoorbeeld

te kunnen komen.”

eilandplafonds in de vorm van wolken voor een kinderdagverblijf.

Hangerclip

Dat is nu eenmaal het voordeel van

Het plafondsysteem kent met de

glaswol, het is goed en gemakkelijk

Koen Smulders beschouwt de NOA-Afbouwdag als de ideale kans

“Het Ecophon Connect Systeem geeft

totaalsysteem omschreven, wordt

hangerclip nog een unieke eigen-

te snijden.”

om klanten ook eens buiten kantoortijden te spreken. “De setting

een solide basis voor het leggen

er in de afbouwbranche echter

schap. “Deze clip zorgt voor een

en sfeer lenen zich daar goed voor”, zegt de area sales manager

van een plafond”, zegt Smulders.

veel met andere systemen gewerkt.

snelle en flexibele installatie van het

Inl.: Saint-Gobain

van Saint-Gobain Ecophon. Daarnaast wil hij bedrijven kennis la-

“Het totaalsysteem is bedoeld om

Daardoor wordt een plafond vaak

plafond”, vertelt Smulders. ”Daar-

Ecophon B.V.

ten maken met de producten en mogelijkheden die zijn organisatie

de panelen van Ecophon te mon-

niet conform de eisen en volgens

naast levert de hangerclip extra

Tel. 076 – 502 00 00

te bieden heeft.

teren. Hoewel besteksmatig wel als

voorschrift geplaatst.”

ruimte op en voorkomt het schade

www.ecophon.nl

Mini-congres NOA-Afbouwdag in teken van toekomst afbouwsector Het mini-congres is een van de pijlers van de NOA-Afbouwdag. Dit

langetermijnvisie ontwikkeld voor

en wandmontage, stukadoren en

bezoekers laten beseffen of ze een

NOA

symposium draait om het thema ‘Afbouw in Perspectief’. “Tijdens dit

de afbouwsector.

vloeren/terrazzo.” Het blijkt dat op-

netwerker of notwerker zijn. Uit

NOA gaat de komende tijd de resul-

congres zijn de resultaten van een onderzoek naar de toekomst van de

“Het onderzoek kent een brede op-

drachtgevers iets kritischer zijn dan

onderzoek blijkt dat opdrachtgevers

taten van het onderzoek onder de

afbouw gepresenteerd”, aldus Erica van Aken. “De bezoekers krijgen

zet. Afbouwers en opdrachtgevers,

afbouwers. “Het zelfbeeld van af-

82% van hun opdrachten halen

aandacht van de leden brengen.

een spiegel voorgehouden en ze worden geïnformeerd over vijf trends

kleine tot grote aannemers en wo-

bouwers is goed, maar er is nog wel

uit het eigen netwerk. Slechts 29%

“Onze leden moeten zich realiseren

die de komende 10 jaar voor afbouwers belangrijk zullen zijn.”

ningbouwcorporaties zijn onder-

verbetering mogelijk.”

van de afbouwers blijkt volgens

dat er veranderingen op komst zijn

hetzelfde onderzoek actief te zijn

en daar moeten ze op anticiperen.

vraagd. Doel was uit te vinden waar

Het congres kent een aantal inte-

in 2011 het beste Leerbedrijf voor de

ressante sprekers. Hans Biesheuvel,

sector Afbouw is. Tevens is er aan-

sinds een paar maanden de nieuwe

dacht voor de nieuwe Landelijke

voorzitter van MKB Nederland, trapt

Federatie van Samenwerkingsver-

af met een heldere uitleg over de

banden: een andere methode om

Miljoenennota. Eén van de on-

gezamenlijk leerlingen op te leiden

derdelen op het programma is een

(zie pag 13, artikel Savantis).

boeiende paneldiscussieplaats over

de afbouwsector nu staat en wat

Consult netwerken

binnen een professioneel netwerk.

Daar zullen we onze leden bij gaan

voor ontwikkelingen de komende

Een cabaretesk consult van Karin

Reden genoeg voor afbouwers om

helpen.”

10 jaar verwacht worden.

Bruers vormt een hilarische, maar

na te denken hoe ze beter gebruik

ook tot nadenken stemmende,

kunnen maken van een netwerk en

Inl.: NOA

De resultaten van het onderzoek zijn

afsluiting van het programma.

hoe ze dit netwerk gericht kunnen

Tel. 0318 – 52 72 90

uitgesplitst naar de sectoren plafond

“Middels een komisch testje wil zij

uitbreiden en onderhouden.”

www.noa.nl

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!”

Advies en training op maat: • VCA-opleidingen

• Arbo en Veiligheid • Bedrijfshulpverlening - BHV • Interim Management

Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

de toekomst van de afbouw. Leden

Onderzoek

van het panel zijn Geert Hurks, prof.

Het onderzoek over de afbouwsec-

dr. ir. Jos Lichtenberg, ir. Jan van St-

tor is in opdracht van de NOA uit-

rijp, Marc Hoedemakers en ir. Frank

gevoerd door USP Marketing Consul-

Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024

Bijdendijk. Verder wordt bekend-

tancy. De TU Eindhoven heeft naar

gemaakt dat NAS Afbouw te Geffen

aanleiding van de resultaten een

info@nieuwhuisconsult.nl |

Nieuwhuis Consult


Smartmix Xtra: vrij van geëmmer

Stel zélf uw wand-, plafondof vloerconstructie samen via www.olga-lafarge.nl.

smartmix met L

Het is nieuw, direct gebruiksklaar en laat zich zowel handmatig als machinaal gemakkelijk verwerken en schuren: Smartmix Xtra. Een lichtgewicht 2-in-1 voegmateriaal en finisher met een minimale krimp, waarmee u bij elke gipskartonplaat definitief bevrijd bent van geëmmer … Meer weten? Technische Service Desk: 0596 - 649 333.

www.lafargegips.nl adv SmartMix 262x390 (typ obimex special).indd 1

De plussen van Smartmix Xtra: + gebruiksklaar vanuit de emmer; + minimale krimp; + perfecte dekking voor afwerking met schilderwerk; + in slechts 2 lagen aan te brengen (normaal 3 lagen).

UW PARTNER VOOR DE DROGE AFBOUW

07-10-11 15:05

typisch obimex 2011 special  

obimex almelo typisch

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you