Piltti-Tykki 2020

Page 1

TTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PIL

PI L TTI -TYK K I 2020

1

TTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PIL


PI L TTI -TYK K I 2020 Ju l k ai si ja: Tu r u n Yl iopiston Kem istit TYK r y

Si säl l y s: 3 Pääk ir joitu s 4 Pu h een joh tajan pal sta

Osoi t e: Ar can u m Vatsel an k atu 2 20014 Tu r u n Yl iopisto k em istit@ l ists.u tu .fi

5. Pil tti- ja tu u tor ivastaavan ter veh dys 6. Biok em ian tu u tor it 9. Kem ian tu u tor it 12. Tu h an n en taal an vin k it joh dan toviik ol l e 14. Ain ejär jestö esittäytyy 18. Tu tu stu Toim istoon

W eb:

19. Ku r k k aa Kr aatter il l e

www.tyk -r y.u tu .fi

20. Vil k aise Vetok aappiin 22. H ybr idi Tu r k u r y:n ter veh dys

Päät oi m i t t aja:

23. H ybr idiSpek si

Lin n ea Fr isk

24. Teh tävän u r k k a

paatoim ittaja@ tyk r y.fi

26. Su om i-Yl iopisto.Su om i 31. Ain ejär jestöjä ja h aal ar eiden vär ejä

K an n en k u v a: W al tter i H atu l ain en

L ev i k k i : 110 k pl & n ettiju l k aisu

Pai n o: Pain osal am a

H UOM ! Leh den ar tik k el it ovat h en k il ök oh taisia m iel ipititä, eivätk ä edu sta TYK r y:n vir al l ista k an taa

2


PÄÄK I RJOI TUS H eipä h ei ja ter vetu l oa l u k em aan ju u r i Sin u l l e, par ah in Pil tti, su u n n attu a ain ejär jestöl eh tem m e er ik oisn u m er oa. Tästä l eh destä l öydät (l äh es) k aik en tar peel l isen opisk el ijael äm äsi al k u m etr eil l e. H yviä vin k k ejä l öydät pu h een joh tajal tam m e Idal ta (s. 4) ja pil tti- ja tu u tor ivastaaval tam m e M il jal ta (s. 5) sek ä tu h an n en taal an vin k eistä (s. 12). Jos jok in asia u u pu u tai jää poh ditu ttam aan , k an n attaa vastau k set k in u a om al ta tai jon k u n toisen tu u tor il ta. Jos h eil tä ei h er u vastau k sia, k aik k i tääl l ä yl iopistol l a, m u k aan l u k ien m e h al l itu k sessa, ol l aan val m iita au ttam aan . Par h aan ver taistu en l öydät tietysti pil ttitover istasi. Äl ä siis tu r h aan u jostel e, vaan m en e ih m eessä ju ttel em aan , sil l ä h eistä saat ar vok asta m atk aseu r aa tu l evien vu osien var r el l e. Ja m in u stak in ol isi ih an a päästä tu tu stu m aan Sin u u n , joten tu l e tok i ju ttel em aan m in u l l ek in . :D Ol en siis Lin n ea, toisen vu oden k em isti ja h al l itu k sessa toim in sih teer in ä Tyk in päätoim ittajan a. Nyk äise h ih asta (h u om ioiden tu r vaväl in ) tai l aita viestiä ja k ysy l isää tai vil k aise sivu il tam m e www.tyk -r y.u tu .fi. Jos om an vin k in saan viel ä an taa: m u ista ottaa r en n osti ja en n en k aik k ea n au ttia! Vaik k ak in er ittäin tär k eää, opisk el u on vain yk si asia el äm ässä ja siitä ei k an n ata ottaa tu r h ia pain eita - ja jos ei ain a ih an pu tk een m en e, n iin l opu ssa k aik en on tapan a l u tviu tu a.

On n ea, on n ea ja viel ä k er r an on n ea u u desta opisk el u paik astasi ja l äm pim ästi ter vetu l oa k em ian ja biok em ian opisk el ijoiden ain ejär jestöön , TYK r y:h yn !

L i n n ea Fr i sk Päät oi m i t t aja p aat oi m i t t aja@t y k r y.f i

3


Pu h een joh t ajan p al st a Pil tit h oi! Ter vetu l oa opisk el em aan k em iaa Tu r u n yl iopistoon . Ol ette teh n eet par h aim m an m ah dol l isen val in n an pah im paan m ah dol l iseen aik aan ja toivotan teil l e pal jon on n ea opisk el u itten n e al k u u n . Ain ak in vu osien päästä voitte k er toa tar in aa siitä, m in k äl aista ol i al oittaa opin n on k or on an k yn sissä.

tu tu stu a teih in . M u ista, että m u itak in pil ttejä jän n ittää yh tä l ail l a. 2) Läh de r oh k easti m u k aan k aik en l aiseen toim in taan . Par h aita päätök siän i on ol l u t h ak ea h al l itu k seen , vaik k a al u k si epäil in k in om ia taitojan i ja k iin n ostu stan i sitä k oh taan . Opisk el u aik a on aik a k ok eil l a k aik k ea u u tta ja r ik k oa h iu k an r ajoja. 3) Nau ti täysil l ä opin toja u n oh tam atta! Opisk el u aik a on todel l a ih m isen par asta aik aa.

En sim m äisen ä h al u an teil l e san oa, että or ien taatioviik k o toteu tu u tu r val l isu u s h u om ioiden ja toivottavasti se toteu tu u m yös h yvin . Tu l l aan pitäm ään h au sk aa ja tu tu stu m aan toisiim m e ja pidetään h u ol ta siitä, että k aik k i te pil tit tu n n ette ol on n e ter vetu l l eek si ja tu r val l isek si.

Levätk ää n yt k u n n ol l a en n en or ien taatioviik k oa, sil l ä se on u sein r an k k a ja u sk om attom an h au sk a. H an k k ik aa u u sia k aver eita, m u odostak aa om ia opin topiir ejä, osal l istu k aa er il aiseen toim in taan , h ak atk aa k ir jal l a fyysisesti tieto pääh än n e ja m u istak aa väl il l ä ottaa iisisti. Tästä täm ä l äh tee ja toivotaan että pian se k or on ak in l äh tisi. En val itettavasti ol e or ien taatioviik ol l a l äsn ä töiden vu ok si, m u tta ol k aa r oh k easti yh teydessä esim . säh k öpostil l a, jos tu l ee m itään k ysyttävää. Tu l en sitten seu r aaval l a viik ol l a pu h u m aan teil tä k or vat pu h k i, joten var au tu k aa. Näh dään pian !

Riittää jo var m aan n äm ä pu h een ja en k öh än voisi esitel l ä itsen i. Tosiaan , ol en Ida M äk in en 24-vu otias n el jän n en vu oden k em isti ja toim in Tu r u n Yl iopiston Kem istit TYK r y:n h al l itu k sessa pu h een joh tajan a. Ol en k otoisin Val k eak osk el ta, tu ttaval l isem m in Kosk i, ja siel l ä m in u l l a on m itä söpöin k oir a n im el tään M in n i. H al l itu k sessa ol en toim in u t m yös viim e k au del l a pil tti- ja tu u tor i-, ek sk u r siosek ä yh den ver taisu u svastaavan a ja tu l i siin ä vu osi tu u tor in ak in ol tu a. M itään en m istään tiedä, m u tta eik ö se ol e todel l isen tiedon m er k k i (?), joten k ysyä saa tu l l a m il l oin vaan , m issä vaan ja m istä vaan . Oik eaa vastau sta en voi taata, m u tta eik öh än m e jon k in l ain en k esk u stel u saada aik aan .

I d a M äk i n en Pu h een joh t aja p u h een joh t aja@t y k r y.f i

Kaik k i m eidän h al l itu k sessam m e sek ä tietysti tu u tor it ovat vastu u ssa siitä, että pääsette h eti m u k aan toim in taam m e ja k oitam m e m yös täyttää täm än vastu u m m e, vaik k a ajat ovatk in h an k al at. Syk syn aik an a tu l em m e jär jestäm ään m itä er il aisem pia tapah tu m ia, jotk a ovat ju u r i teil l e su u n n attu ja. Toivottavasti n äh dään n iissä. En voi jättää teitä vin k eittä or ien taatioviik ol l e, joten tässä tu l ee: 1) ju ttel e r oh k easti k aik il l e, k u k aan ei pu r e ja n iin k an ssapil ttisi, k u in van h em m atk in opisk el ijat h al u avat

4


Pi l t t i - ja t u u t or i v ast aav an t er v eh d y s M oik k a pil tit! On n ittel u t opisk el u paik astasi, et viel ä tiedäk ään , m itä k aik k ea (bio)k em ia voi tu l evaisu u dessa sin u l l e tar jota! M in ä ol en M il ja Vir tan en , Tu r u n Yl iopiston Kem istien (TYK r y) h al l itu k sen pil tti- ja tu u tor ivastaava sek ä k em ian k ou l u tu spol iittin en vastaava (k opo). Ol en siis vetovastu u ssa yh dessä m u u n h al l itu k sen k an ssa teidän or ien toitu m isestan n e, m in k ä l isäk si h u ol eh dim m e teidän oik eu k sistan n e k ou l u tu k seen l iittyvissä asioissa. Itse ol en k em ian n el jän n en vu oden opisk el ija ja ol en toim in u t k ah ten a edel tävän ä vu on n a tu u tor in a. Yh dessä tu u tor eiden k an ssa h u ol eh dim m e siitä, että teil l ä on m ah dol l isim m an k iva or ien taatioviik k o ja yl iopiston al k u taival . Val itettavasti tän ä vu on n a opin n ot al k avat edel täviin vu osiin ver r attu n a poik k eu k sel l isissa m er k eissä. Ol em m e k u iten k in h al l itu k sen ja tu u tor eiden k an ssa su u n n itel l eet or ien taatioviik on oh jel m an til an teen h u om ioiden . Er ityisoh jeista tu l em m e teitä n eu vom aan tar k em m in viel ä m yöh em m in . Var m aa k u iten k in on se, että m eil l ä tu l ee ol em aan ik im u istoin en , h au sk a ja m iel en k iin toin en syk sy! Yl iopiston al k u on k aik il l e jän n ittävää aik aa. Useil l a teil l ä on ol l u t edessä m u u tto u u teen k au pu n k iin , u u det ih m iset ja tu n tem aton opisk el u ym pär istö jän n ittää, m in k ä l isäk si u u tta tietoa tu l ee jok a pu ol el ta. M u tta ei h ätää, sitä var ten m ä ja tu u tor it ol l aan teitä au ttam assa ja n eu vom assa. Tässä v i el ä l y h y et v i n k i t ek oi l l e p äi v i l l e: ·M u ista ol l a ajoissa, vaik k a viik k o on pitk ä ja l oppu viik osta saattaa väsyttää! ·Tu u tor it ovat paik al l a sin u a var ten ja h e odottavat in n ol l a sitä, että pääsevät au ttam aan sek ä yl iopistoon l iittyvissä että m u issa sin u a ar vel u ttavissa asioissa. ·Tu tu stu r oh k easti m u ih in k an ssapil tteih in , van h em piin opisk el ijoih in ja m u iden ain ejär jestöjen opisk el ijoih in . ·M u ista pitää h au sk aa! Kiva, että ju u r i sä oot tu l l u t opisk el em aan (bio)k em iaa ja ter vetu l oa osak si Tu r u n yl iopiston van h in ta ain ejär jestöä TYK r y:tä! M u istath an viel ä, että tyh m iä k ysym yk siä ei ol e, vaan k ysyk ää r oh k easti! Jos n yt jo h er äsi k ysym yk siä, n iin viestiä voitte l aittaa m yös m in u l l e:m i ju l v @u t u .f i . Or ien taatioviik ol l a n äh dään ! M i l ja Vi r t an en Pi l t t i - ja t u u t or i v ast aav a

5


k o i B

m ian e

u u t

t

t i r o

L au r a Ty n i M oik k a! Ol en Lau r a Tyn i, 23-vu otias k ol m an n en vu oden biok em ian opin toja al oittava espool ain en tu r k u l ain en . Tu u tor ih om m issa ol en m u k an a toista k er taa, k osk a en sim m äisel l ä k er r al l a ol i n iin h au sk aa, että pak k oh an täh än l eik k iin ol i l äh teä u u destaan k in ! Vapaa-ajal l an i r yystän k ah via m in k ä k er k eän ja m ietin , että pitäisi eh k ä saada k atsottu a Gr eyn an atom ian jak sot ajan tasal l e siin ä k u iten k aan u sein on n istu m atta. Näiden oh el l a ih m ettel en k au n ista Tu r k u a u sein pyör än sel ästä tai vaih toeh toisesti k oitan k ek siä l eivottavaa, k u n l äh ik au pan h er k u t eivät tyydytä m ak ean n äl k ään i. Jos jotain sattu u ol em aan m iel en pääl l ä, n iin m u t tavoittaa h el posti l aittam al l a viestiä osoitteeseen l jt y n i @u t u .f i . Syk syl l ä n äh dään ! ps. Etäopisk el u sta sel viää, vaik k a itsek in sitä epäil in . Pu h el im en jem m aam in en on par as k ein o saada asioita aik aisek si.

6


Ju h o K ot i k osk i M or jen s! Ol en Ju h o "Ju gi" Kotik osk i. Ol en 21 vu otta van h a, toisen vu oden opisk el ija biok em ial l a ja en sim m äistä k er taa yl iopistotu u tor in a. Tu r k u u n ol en päätyn yt k au k aisesta Kesk i-Su om esta, viel ä tar k em m in Jyvääsk yl ästä. Täm ä n äk yy m u r teessa, vaik k a väl il l ä l aisk ottaa n iin pal jon , että pu h u n jon k in l aista Tu r u n k iel tä. Lyh yen Tu r u ssa ol esk el u n i aik an a ol en vak iin tu n u t il m iö k aik en l aisissa opisk el ijatapah tu m issa. Jos til an n e vaik u ttaa sil tä, ettei il l an bil eissä tu l e n äk em ään pal joa tu ttu ja, m in u a ei tar vitse pal joa su ostu tel l a sin n e (tai ol en siel l ä jo). Om al l a ajal l an i h en gail en pal jon pr offassa, k oton a tai m issä vaan m issä k aver it sattu vat sil l ä h etk el l ä ol em aan . Tär k eä h ar r astu s itsel l en i on k u n tosal il l a k äym in en sil l oin , k u n siih en r iittää m otivaatiota. Tu u tor ik si r yh dyin , k osk a pil ttivu osi ol i om al l a k oh dal l a n iin h au sk aa, että toivon siitä u u sil l e pil teil l e väh in tään yh tä h au sk aa, ja par as tapa on tietysti n äyttäm äl l ä esim er k k iä. Jos pitäisi an taa yk si vin k k i m ah dol l iseen etäopisk el u u n tu l evan a vu on n a, se ol isi r u n sas k ah vin k eittäm in en . Sitä h ör ppiessä on h yvä l u esk el l a l u en todioja, k ir joittaa l abr asel k k ar eita tai teh dä etäten ttejä. M in u t tavoittaa s-postista jek ot i @u t u .f i , jos tu l ee m itään k ysyttävää. Odotan in n ol l a tu l evaa h au sk an pitoa syk syl l ä!

N or a K u l l ber g (jn k u l l @u t u .f i ) Ter e ter e! M ä oon Nor a, k oh ta 23-vu otias 3. vu oden biok em isti ja 4. vu oden opisk el ija. Opisk el in vu oden m atem atiik k aa en n en k u in l öysin biok em ian il osan om an . Tän ä vu on n a ol en toista vu otta tu u tor in a, k osk a tu u tor oin ti on n iin k ivaa! Al u n per in ol en k otoisin Tam per eel ta, jossa asu in el äm än i en sim m äiset 10 vu otta. Sen jäl k een m u u tin Rau m al l e ja asu in siel l ä n oin 9 vu otta, m istä m u r r ek in tar ttu i m u k aan . Tu r u ssa ol en n yt asu stel l u t k ol m isen vu otta. Ku n ol en poissa yl iopistol ta, ol en yl een sä k oton a k issojen i k an ssa tai töissä. H ar r astu k set ovat viim e vu osin a k adon n eet, väl il l ä k yl l ä tu l ee m aal ail tu a ja val ok u vail tu a vapaa-ajal l a. Nyt k u n yl iopistol l a on etäl u en n ot k äyn n issä, vin k k in i on om istaa h yvä l aite joil l a osal l istu a l u en n oil l e Zoom in k au tta. Om a van h a r ak as l äppär in i ei Zoom ia jak sa pyör ittää, joten on gel m ia on edessä. Äl k ää siis ottak o m al l ia m in u sta.

7


Vei k k a Sav i l a (m v sav i @u t u .f i ) Oik ein h yvää, oik ein h yvää ja oik ein h yvää. Ol en Veik k a Savil a ja jo 21-vu otias. Debyyttin i yl iopisto-opisk el u ssa ju l k aistiin vu oden 2019 syk syl l ä el i pyör in vasta toista vu otta biok em ial l a. Opisk el ijael äm än u u det tu u l et ovat siis tu or eessa m u istissa, joten äl k ää epär öik ö n yk äistä m in u a tu tor -paitan i h ih asta. Lapsu u ten i vietin ek syn een ä k esk el l e pel toa ja m etsää Pan el iassa, m u tta l u k ioaik an a l öysin itsen i Por ista. Lak in saatu an i l aitoin k in el äm än i r aiteil l e ja Tu r k u u n päädyin l oogisesti Tam per een k au tta. Ku n en opisk el e, späm m in ystäviän i h u on oil l a Tik Tok eil l a, k atson l effoja ja sar joja sek ä k u u n tel en m u siik k ia. Etäopisk el u on yl l ättävän m u k avaa! Voit h ör ppiä aam u k ah via ter m ar in sijasta l em pim u k istasi seu r atessa l u en toa om an k otisi m u k avu u desta k äsin . Näh el l ään !

M ai sa Pi k k ar ai n en M oik k a m oi oon M aisa, 21-vu otias n u or i al u n per in Espoon H au k il ah desta. Ol en toisen vu oden biok em isti ja en sim m äistä k er taa tu u tor in a. Tu r u sta on tu l l u t tu ttu ja r ak as k au pu n k i ja tyk k ään k in k äydä vapaa-ajal l a u u sissa paik oissa ja viettää aik aa h yväl l ä sääl l ä pu istossa tai jok ir an n assa. M u u ten tyk k ään h äär äil l ä k eittiössä ja ol l a k aver eiden k an ssa. Itel l än i etäopisk el u ssa toim ii par h aiten se, että aam u l l a val m istau tu u päivään k u in se ol isi l äh iopetu k sessa ja al oittaa h eti aam u sta/ aam u päivästä h om m at ja yr ittää väh än asettaa jotain aik atau l u a n iin ei l ipsu n iin h el posti. Jos tu l ee m itään m istä h al u u ottaa yh teyttä n iin r oh k easti vaan l aittaa vaik k a spostia m u l l e osoitteeseen m ep i k k @u t u .f i

8


t

K e m i a n

u

u

t o r i t

Ai n o Eer ol a M oik k a, oon Ain o Eer ol a, 23-vu otias toisen vu oden k em isti ja toim in n yt en sim m äistä k er taa tu u tor in a. Al u n per in oon Tam per eel ta k otoisin , m u tta jo vu odessa oon tyk ästyn yt Tu r k u u n . Vapaa-aik an i vietän pääasiassa k aver eiden k an ssa syöden ja ju oden , väl il l ä saatan m yös ek syä r yh m äl iik u n tatu n n eil l e tai l en k il l e. Jos tu l ee jotain h u ol ia, m u r h eita tai il on aih eita n iin tu u ih m eessä ju ttel een ! Viestiäk in voi l aittaa m u n u tu m ail iin : ai m eer @u t u .f i . Pian n äh dään !

H en n a I sok or p i M oik k a! M ä oon H en n a, 22-vu otias toisen vu oden k em isti. H el sin gil l e jätin h yvästit viim e vu on n a ja tu l in opisk el em aan tän n e Tu r k u u n . Vapaa-aik an i tääl l ä m en ee opin tojen , ystävien ja l iik k u m isen par issa. Ja saattaapa m in u t l öytää tu ol ta h aal ar itk in pääl l ä er il aisista tapah tu m ista. H u i k u n se aik a vaan r ien tää! Itse sitä vasta ol i pil tti ja l u k i n äitä esittel yjä om ista tu u tor eista ja in n oissaan jän n itti k ou l u n al k u a. Nyt in n oissan i en sim m äistä k er taa tu u tor oin ja au tan sin u a pien issäk in pu l m issa, joten r oh k easti vaan vetäise h ih asta! M u l l e voit l aittaa m yös viestiä osoitteeseen h m i sok @u t u .f i . Näh dään pian ! :)

9


Rasm u s Pu l k k an en H eipä h ei u u det pil tit! Ol en Rasm u s Pu l k k an en par ik ym ppin en toisen vu oden k em isti ja en sim m äistä k er taa tu u tor oim assa. Läh töisin ol en H el sin gistä ja tän n e m u u tin tism al l een vu osi sitten , joten m in u l ta voi k ysyä n eu voja tääl l ä sel viytym iseen . Yl een sä m in u t l öytäisi jok o fu disk en til tä, k ir jastoista tai er in äisistä k u ppil oista, m u tta n yt val l itsevasta til an teesta joh tu en pitän ee k ek siä jotain u u sia paik k oja. Josa satu taan tör m ääm ään yl iopistol l a n iin h ih asta saa n yk äistä ja k ysyä m itä tah an sa, jos en tiedä vastau sta n iin ar vau k sen ain ak in an n an . Vin k k in i etäopisk el u u n on että k an n attaa jok a aam u teh dä pien i ja m ik sei pidem pik in u l k oil u sessio en n en opisk el u n al oittam ista. Jos n yt tu l ee m iel een jotain k ysym yk siä n iin m in u t tavoittaa osoitteesta r i p u l k @u t u .f i ja k yl l ä sin n e m yöh em m in k in viestiä saa l aittaa. Näh dään piak k oin !

Ju u l i a Tu om i n en (jet u om @u t u .f i ) M oik k a pil tit! Ol en Ju u l ia Tu om in en , 21-vu otias toista opisk el u vu ottan i al oittava k em isti ja toim in n yt en sim m äistä k er taa tu u tor in a. Ol en k otoisin Rau m an ja Por in väl istä Eu r ajoel ta, ja m u u ttan u t ja r ak astu n u t Tu r k u u n k esäl l ä 2019. Opisk el u n l isäk si vapaa-aik an i k u l u u k au ppak or k eak ou l u n k u or ossa, Can tu s M er cu r ial ik sessa, l au l aen (k aik k i u u det k iin n ostu n eet m u k aan !), Bou l der teh taan sein il l ä k iipeil l en ja ystävien k an ssa k ah via ju oden . Tän ä syk syn ä su u r i osa opisk el u sta toteu tetaan etän ä ja vin k k in ä siih en su osittel en k in opisk el u n aik atau l u ttam ista, jotta aik aa jää m u u h u n k in . Usk on , että tästä saadaan aik aisek si m ah tava pil ttivu osi, etäyh teyk sistä h u ol im atta.

10


Roosa Vast am äk i M oik k a! M u n n im i on Roosa, ja ol en viiden n en vu oden k em ian opisk el ija. Ol en 23-vu otias, k otoisin Eu r ajoel ta. Vapaa-ajal l an i, jota on töiden tak ia m el k o väh än , tyk k ään n u k k u a ja syödä. Väl il l ä m u istan m yös u r h eil l a, var sin k in cr ossfit sek ä pyör äil y on itsel l en i m iel u isaa pu u h aa. Vaik k a ol en k in ak ateem isesti n äin van h a, toim in n yt en sim m äistä k er taa tu u tor in a. Kok em u sta l öytyy sil ti, ja pyr in au ttam aan teitä u u sia opisk el ijoita, ol i on gel m a m ik ä tah an sa. M in u l l e saa l aittaa k osk a tah an sa viestiä (r ocav a@u t u .f i ). Vaik k a k or on a-aik a tu ottaak in er il aisia h aasteita opisk el u iden al oittam iseen , u sk on , että pil ttivu odestan n e tu l ee sil ti positiivisel l ak in taval l a ik im u istoin en ! ?

Tom m i L eh t o (t ol eh t @u t u .f i ) Tom m i Leh to 23 3. vu oden opisk el ija Toista k er taa tu u tor in a Raisio Kou l u n u l k opu ol el l a pel aan ja val m en n an sal iban dya Käy k au pasta ostam assa jääk aappi täyteen asioita joista et pidä ja k äy 15m in väl ein tar k istam assa että on k o siel l ä m itään . Jatk a työsk en tel yä.

El l i Vi r t an en (ejv i r t @u t u .f i ) H eippa u u det opisk el ijat! Ol en El l i Vir tan en , 21-vu otias n el jän n en vu oden k em ian opisk el ija. Kotoisin ol en tääl tä ik i-ih an asta Tu r u sta, ja on k in m ah tavaa, että ol ette val in n eet tu l l a ju u r i Tu r k u u n opisk el em aan ! Ol en n yt toista k er taa tu u tor in a, joten k iper im m ätk ään tu u tor oin tipu l m at eivät m in u a pel ota. Vapaa-aik an i k äytän ah k er an opisk el u n l isäk si m m . tan ssih ar r astu k sen ja opisk el ijatapah tu m ien par issa. Lisäk si m in u t voi bon gata H ybr idispek sistä h äär äil em ässä. Vin k k i etäopisk el u u n : u l k on a opisk el u (sään sal l iessa) pir istää, ja sil l oin voi jopa opisk el l a k aver ipor u k al l a (tu r vaväl it h u om ioiden )!

11


TUH AN N EN TAAL AN VI N K I T JOH DAN TOVI I K OL L E Ollos huom i sest a huolet t a , a r von pi lt t i ! M on taa yl iopistoel äm ää al oittavaa san k ar ia tu ppaa viim eisen ä ei-k or k eak ou l u el äm än päivän ä k ovasti m ietityttäm ään , m iten tu l ee sel viäm ään en sim m äisistä viik oista k u n n ial l a. M itä ih m että pitäisi ottaa m u k aan ? M itäh än n e m u u tk in m in u sta ajattel evat? M iten oik eastaan k am pu sal u eel l a l öytää ym pär iin sä? Äl ä tu r h aan h er m ostu , l u k em al l a siitä sel viää! Nou dattam al l a täm än tek stin n eu voja voit ottaa en sim m äisen yl iopistoviik k osi h u ol etta vastaan .

H uoli m a t t a suur i st a puhei st a ja pelot t ei st a yli opi st oelä m ä ssä kä ä n ei t a r vi t se yksi n selvi t t ä ä ka i kkea i t selleen. M e tu u tor it tu l em m e opastam aan teidät yl iopistoel äm ässän n e al k u u n , ja m yöh em m in k äytössä on er ittäin l aaja m u iden opisk el ijoiden ver k osto m u istu ttam assa esim er k ik si ten ttiin il m oittau tu m isesta ? ol ettaen tietysti, etteivät h e ol e yh tä k ovia ju h l ijoita k u in sin ä k en ties itse ol et. Lain m u k aan k or k eak ou l u opisk el u n tu l ee ol l a m ak su ton ta, m u tta k äytän n össä k an n attaa sijoittaa pien i su m m a r ah aa oppim ater iaal eih in ja m u ih in tar vik k eisiin ? n e k u n par an tavat el äm än l aatu asi m el k oisesti. Al an opisk el ijan a tar vitset työtak in , jok a sovitetaan ja til ataan jo en sim m äisen viik on aik an a. Sam oin en sim m äisten viik k ojen aik an a sovitetaan ja til ataan n äk yvim m ät opisk el ijael äm än var u steet el i pu n aiset opisk el ijah aal ar it. Äl ä h u ol i, tu u tor it opastavat sin u t täm än k in k oettel em u k sen l äpi. Toisel l a viik ol l a al k avia l u en toja var ten k an n attaa m yös ostaa l u en tom on isteet, joiden avu l l a m u istiin pan ojen k ir joittam in en on n istu u h u om attavasti r au h al l isem paan tah tiin . Ol i si k i n h y v ä, jos t ät ä k ai k k ea ja m u i t a ju ok sev i a m en oja v ar t en p y st y i si t v ar aam aan m u k aasi en si m m äi si l l e p äi v i l l e n oi n 70 eu r oa k ät ei st ä. Säh k öposti on todel l a tär k eä osa yl iopistoviestin tää, joten tätä var ten yl iopiston pu ol el ta an n etaan er ittäin toim iva ja h yvä säh k öpostitu n n u s. Tätä l u k iessasi ol et jo l u u l tavasti saan u t ATK-k esk u k sel ta postia, jossa oh jeistetaan tu n n u k sien ak tivoim in en .

12


Tässä viel ä päh k in än k u or essa: m en e osoitteeseen h ttps:/ / idm .u tu .fi ja ak tivoi tu n n u k sesi ver k k opan k k itu n n u k sil l a oh jeita seu r aten . Lisätietoja l öydät esim er k ik si TYYn n ettisivu il ta tyy.fi tai Tu r u n yl iopiston osoitteesta h ttp:/ / www.u tu .fi/ fi/ Opisk el u / il m oittau tu m in en / Sivu t/ opisk el u oik eu s-tal l en n ettu .aspx. M ik äl i et ol e oh jeista h u ol im atta u sk al tan u t k äydä ak tivoim assa tu n n u k siasi k esän aik an a, ei h u ol ta; vin k k aat vain asiasta tu u tor il l esi ja voitte yh dessä ak tivoida tu n n u k sesi. On n i m i t t äi n t od el l ak i n en si ar v oi sen t är k eää, et t ä t u n n u k set saad aan ak t i v oi t u a en si m m äi sen v i i k on ai k an a! Kaik en täm än asioin n in k esk el l ä on h yvä syödä väl il l ä. Kam pu sal u eel l a toim ii toistak ym m en tä opisk el ijar avin tol aa, joten val in n an var aa on . Ru ok al an tädit ovat k u iten k in per in teisesti ol l eet h yvin n ih k eitä u sk om aan sin u n ol evan opisk el ija vain san asi per u steel l a, joten jon k in l ain en todistu s tu l ee ain a ol l a esil l ä r u ok a-al en n u sta var ten ? m u u ten saatat jou tu a pu l ittam aan sam asta ater iasta yl i k ak sin k er taisen h in n an ! Par as t ap a op i sk el i ju u d en osoi t t am i seen on su r f f ai l l a osoi t t eeseen w w w .f r an k .f i / op i sk el i jak or t t i ja t i l at a om a op i sk el i jak or t t i si . L i säk si k an n at t aa l ad a Fr an k Ap p , jok a t oi m i i v i r al l i sen a op i sk el i jat u n n i st een a jo k esän ai k an a. Var sin aisen opisk el ijak or tin til aam in en k an n attaa teh dä m ah dol l isim m an pian , jotta k or tin saisi h aettu a TYYn k an sl iasta jo en n en l u k u k au den al k u a. Kor ttien k äsittel yssä on per in teisesti ol l u t yl i k u u k au den k äsittel yaik a, joten k or tin til aam ista ei k an n ata l yk ätä yh tään esim er k ik si l aisk u u den tak ia. Kor til l a saa h u om attavia etu ja (r u ok a-al en n u k sen l isäk si al en n u k sia ju n al ipu ista, bu ssil ipu ista sek ä u seista l iik k eistä esim er k ik si H äm een k adu n var r el l a), eik ä sitä tu r h aan san otak aan yh dek si opisk el u ajan par h aista työk al u ista. Jos et itse l öydä TYYn k an sl iaan , n yk äise vain tu u tor ia h ih asta, ja h än joh dattaa sin u t oik eaan paik k aan . M ik äl i k or ttisi ei satu saapu m aan ajoissa, etk ä ol e voin u t l adata pu h el im eesi/ tabl ettiisi Fr an k Appa, sin u l l a ei k u iten k aan ol e viel ä h ätäpäivää. Riittää n im ittäin , että todistat ol evasi l äsn äol eva opisk el ija. Täm ä h oitu u esim er k ik si siten , että m ak saessasi y l i op p i l ask u n n an jäsen m ak su a ? jok a ol i si h y v ä ol l a m ak set t u n a jo en n en en si m m äi st ä y l i op i st op äi v ääsi ? t u l ost at m ak su k u i t i n t al t een ja v i l au t at si t ä r u ok aa m ak saessasi . Vaih toeh toisesti voit m yös ottaa m u k aan yl iopiston h yväk sym isil m oitu k sen , h en k il öl l isyystodistu k sen ja opin tor ek ister il om ak k een , josta n äk yy opisk el ijan u m er osi. Näiden avu l l a opisk el ijapal vel u ista saa todistu k sen , jossa sin u n k er r otaan ol evan l äsn äol eva opisk el ija. Näil l ä toim en piteil l ä sek ä avoim el l a ja il oisel l a m iel el l ä ol et jo h yvissä asem issa k oh ti u u tta yl iopistoel äm ääsi.

H a uska a johda nt ovi i kkoa ! 13


TURUN YL I OPI STON K EM I STI T TYK RY

AI N EJÄRJESTÖ ESI TTÄYTYY Yl iopistossa opisk el u poik k eaa h yvin m on el l a taval l a per u sk ou l u sta, l u k iosta ja am m atil l isista oppil aitok sista: M e em m e k äy oppitu n n eil l a vaan l u en n oil l a. M eil l ä on pr offia, assar eita, dek aan eita, dem on str aattor eita ja m on ia m u ita n im ityk siä, joita m u issa oppil aitok sissa ei ol e. M eil l ä ei ol e k otiteh täviä vaan l ask u h ar joitu k sia. Opisk el u m m e on täysin om il l a h ar teil l am m e ja vastu u opin tojen eten em isestä on täysin sin u l l a itsel l äsi. Yk si k aik k ein n äk yvim m istä er oista edel l iseen opin ah joosi ovat ain ejär jestöt. M itäs k u m m astu k sia n e sitten ovat? Kaik k itietävä W ik ipedia m äär ittel ee ain ejär jestön seu r aavasti: ain ejär jestö on yl een sä yl iopiston tai k or k eak ou l u n opisk el ijak u n n an piir issä toim iva yh distys, jon k a tar k oitu k sen a on yh distää sam an oppiain een tai al an opisk el ijoita, ajaa n äiden etu ja ja jär jestää toim in taa.

Ol itpa sitten k em isti tai biok em isti, sin u n ain ejär jestösi on n im el tään Tu r u n Yl iopiston Kem istit TYK r y. TYK r y:n sään n öissä k er r otaan yh distyk sem m e tar k oitu s: Yh distyk sen tar k oitu k sen a on val voa en sisijaisesti Tu r u n yl iopiston k em ian ja biok em ian tu tk in to-oh jel m ien pääain eopisk el ijoiden opisk el u k ysym yk siin l iittyviä sek ä m u ita yl eisiä ja yh teisiä etu ja. Yh distys edistää jäsen ten sä sosiaal ista k an ssak äym istä, yl l äpitää ja par an taa jäsen ten yh teen k u u l u vu u den tu n n etta sek ä jär jestää jäsen il l een vapaa-ajan viettom ah dol l isu u k sia. Yh distys toim ii Tu r u n yl iopiston k em ian ja biok em ian en tisten ja n yk yisten opisk el ijoiden yh dyssiteen ä sek ä yh dyssiteen ä opisk el ijoiden ja yl iopiston väl il l ä. M iten täl l ain en m on im u tk aisek si m u otoil tu sään tö sitten toteu tu u 14 k äytän n össä?


Aivan en sim m äisek si sin u n tu l ee m ak saa jäsen m ak su si (5 ? / vu osi, 20 ? / viisi vu otta), jol l oin sin u t r ek ister öidään jäsen ek si. Jäsen il l een ain ejär jestö tar joaa m on ipu ol isia pal vel u ita. En sim m äisen ä m ain ittak oon Toim isto, jok a viel ä täl l ä h etk el l ä sijaitsee Ar can u m in k el l ar ik er r ok sessa (au l asta por taat al as ja oik eal l e). Toim istol ta l öydät k ol m e m u k avan peh m eää soh vaa, yh den n ojatu ol in ja m u u tam ia tu ol eja, joil l a voi l eppoisasti istu sk el l a l u en totau ot, ja m ik sei josk u s l u en n otk in , ja sam al l a par an taa m aail m aa m u iden k em istien k an ssa. Pääk al l opaik k am m e tar joaa jäsen il l een m yös k ah via ja teetä il m aisek si. Toim istol l a päivystetään ain a tiistaista tor staih in k el l o 1 2.00?1 3.1 5 väl isen ä aik an a. Täl l öin on m ah dol l ista ostaa l u en tom on isteita ja h aal ar im er k k ejä sek ä il m oittau tu a tapah tu m iin . Jäsen il l e ostok set ovat ain a h iem an edu l l isem pia k u in ei-jäsen il l e, joten tu l et n opeasti h u om aam aan jäsen yyden edu t. Toim istol l a h en gaa m yös u sein san k k a jou k k o van h em pia opisk el ijoita, joil ta saa h ih asta n yk äisem äl l ä vin k k ejä dem ojen tek oon tai l abr ojen su or ittam iseen , oik eastaan k aik k een m aan ja taivaan väl il tä. Toim isto tar joaa sin u l l e m yös k attavan ten ttitär ppiar k iston avu k si epätoivoiseen ten ttiin pän ttääm iseen ! Ja l öytyy toim iston n u r k ista tietok on eetk in jäsen istön vapaaseen k äyttöön . Toin en toim istom m e on Kr aatter i, ja se sijaitsee Q-tal ol l a. Siel l ä jär jestetään vu oden m ittaan jos jon k in n äk öistä tapah tu m aa ja m u u n m u assa TYK r y:n h al l itu k sen k ok ou k sia. M eil tä l öytyy m yös Ph ar m aCityl tä Vetok aappi, jon n e voi l u en tojen väl issä m en n ä h ör ppim ään k ah via. Van h oih in patu ih in voi tör m ätä m yös vapaa-ajal l a Tu r u n vil k k aassa

yöel äm ässä. Er in äk öisten bil eiden ja tapah tu m ien jär jestäm in en k u u l u u m yös ain ejär jestön toim in taan . Näin edistetään jäsen ten sosiaal ista k an ssak äym istä ja yl l äpidetään yh teen k u u l u vu u den tu n n etta. Bil eitäh än l u k u vu oden aik an a r iittää, sek ä TYK r y:n jär jestäm iä että m yös m u iden ain ejär jestöjen , jos osaa vain seu r ata oik eita tiedotu sk an avia. Lisäk si TYK r y jär jestää sitsejä, al k oh ol ittom ia pel i-il toja ja m u u ta al k oh ol iton ta toim in taa sek ä yh teisetk oja bil etoim in n an oh el l a. Vir al l isem pia ju h l ia jär jestetään k evääl l ä: Ku oh u viin itan ssiaiset ja vu osiju h l at ju h l istavat ain ejär jestöm m e pitk ää h istor iaa, jok a on saan u t al k u n sa jo vu on n a 1 935. Ol em m e yl iopiston van h in ain ejär jestö. Kem istit ja biok em istit pitävät h u ol ta paitsi jäsen ten sä n estetasapain osta m yös h eidän ter veydestään ja h yvin voin n istaan . Vastapain ok si yök u k k u il u l l e jäsen et voivat k äyttää ain ejär jestön il m aisia sau n a- ja l iik u n tavu or oja. Ain ejär jestön toim in ta ei ol e k u iten k aan pel k k ää ju h l im ista ja h ik oil u a l iik k u essa tai sau n oessa, vaan m e m yös oik easti ajam m e opisk el ijoiden etu ja l aitok sel l a ja tiedek u n n assa. M eil l ä on om a k ym m en päin en h al l itu k sem m e, jok a par h aan sa m u k aan yr ittää par an taa ja yl l äpitää oik eu k siam m e. Yh distyk sen h al l itu k sessa on k ou l u tu spol itiik asta vastaavat h en k il öt, biok em ial l a ja k em ial l a k u m m al l ak in om an sa. H e toim ivat l in k k in ä opisk el ijoiden ja h en k il ök u n n an väl il l ä. El i jos k oet tu l l eesi k oh del l u k si väär in tai vastaavasti er ityisen h yvin tai sitten sin u l l a on voim ak as m iel ipide jostak in k u r ssista, 15 voit m en n ä ju ttel em aan asiasta k opol l e, jok a sitten par h aan sa m u k aan ajaa asiasi


eteen päin . H al l itu k sen ja ain ejär jestön toim in taan voi vaik u ttaa m yös itse! Osal l istu m al l a viik oittaisiin h al l itu k sen k ok ou k siin ja sään töm äär äisiin syys- ja k evätk ok ou k siin voi saada om an ään en sä k u u l u viin .

vastu u al u eet ja yh teystiedot. Ol em m e m yös l isän n eet Discor din yh dek si tiedotu s- ja viestin täk an avak sem m e, josta l öytyy m on en l aisia k an avia er i väh em m än ja en em m än vir al l isiin viestin tätar k oitu k siin . Tästäk in k an avasta tu u tor it tu l evat m u istu ttel em aan . Ain ejär jestöl eh tem m e Tyk k i ei toim i n iin k ään tiedotu sk an avan a, vaan sin n e jäsen et voivat k ir joitel l a ju ttu ja biok em istin ä ja k em istin ä ol em isen sietäm ättöm ästä k eveydestä, tai jostain ih an m u u sta. Ar can u m in au l assa on TYK r y:n il m oitu stau l u , jol l e m yös il m estyy in foa tapah tu m ista, sau n a- ja l iik u n tavu or oista sek ä m u u sta tär k eästä.

H al l itu s tiedottaa jäsen istöään ak tiivisesti. Tär k ein tiedotu sk an avam m e on säh k öpostil ista KINFO, jon k a k au tta tiedot tapah tu m ista, opisk el u u n l iittyvistä asioista ja TYYn tiedotteet saadaan h el posti ja n opeasti k ok o jäsen istöl l e. Tu u tor isi var m asti m u istu ttaa sin u a syk syl l ä Kin fol l e l iittym isestä. TYK r y:l l ä on m yös om a n ettisivu sto, jon k a osoite on h ttp:/ / tyk -r y.u tu .fi. Siih en voi k äydä tu tu stu m assa jo k esän aik an a. Etu sivu l l a tiedotetaan tu l evista tapah tu m ista ja m u u sta tär k eästä. Sivu il ta l öytyy m yös tietoa ain ejär jestöstä, aik aisem pia Tyk k ejä ja h al l itu k sessa istu vien

Ain ejär jestö on k aik k ea tätä ja n iin pal jon m u u ta! Toivottavasti täm ä ar tik k el i h iem an avasi sin u l l e ain ejär jestön toim in taa, etk ä ol e syk syl l ä täysin ek syk sissä ja avu ton . Ter vetu l oa m u k aan toim in taan !

16


17


TUTUSTU TOI M I STOON M aail m an l opu n (tai ten tin ) u h atessa ol et l äm pim ästi ter vetu l l u t Toim istol l em m e Ar can u m in k el l ar ik er r ok sen väestön su ojaan . Ar can u m il l a sijaitseva k em istien ja biok em istien k otipesä on m on el l e jäsen el l em m e tär k eä l u en totau k ojen (ja toisin aan l u en tojen k in ) viettopaik k a, jossa voit n au ttia k u pposen k ah via tai teetä, ostaa h aal ar im er k k ejä ja vaih taa tu or eim m at k u u l u m iset (bio)k em istien ja m u iden (bio)k em istim iel isten k an ssa.

Toim istol l a jäsen tem m e k äytettävissä on ; - k ol m e m u k avaa soh vaa - vapaassa k äytössä ol eva tietok on e - il m aista k ah via ja k am pu k sen par as teeval ik oim a - jääk aappi sek ä m ik r oaal tou u n i - ten ttitär ppiar k isto ja n ettiar k iston sal asan a - m on itoim ik opiok on e

K u n h an v al l i t sev a COVI D-19 t i l an n e r au h oi t t u u , y h d i st y k en h al l i t u k sen ed u st aja p äi v y st ää Toi m i st ol l a t i i st ai si n ja t or st ai si n k l o. 12.00-13.15. Päivystysaik an a voit k äydä ostam assa toim istol l a m yytäviä tu otteita (h aal ar im er k k ejä, l u en tom on isteita) ja voit l u n astaa til aam iasi tavar oita, k u ten esim er k ik si l abr atak k eja ja h aal ar eita.

18


K URK K AA K RAATTERI L L E Uu ten a opisk el ijan a ja k en ties u u ten a tu r k u l aien a pää voi ol l a sek aisin k aik ista u u sista paik oista, m u tta toivottavasti täm än jäl k een m u istat m ik ä, ja m issä on Kr aatter i!

Ar can u m il l a sijaitsevan Toim iston l isäk si TYK r y:l tä l öytyy toin en ain ejär jestön jäsen il l e tar k oitettu til a, Kr aatter i. Se sijaitsee Q-tal on (Nu m m en pu istok atu 2) al ak er r assa, m u u tam an m u u n jär jestön til an k an ssa. Osoite ja yl äk er r an ju h al asi tu l evat var m asti tu tu k si opisk el ijael äm än pyör teissä. Q-tal o on TYY:n om istam a yl ioppil astal o, jossa jär jestetään m m . vu osiju h l ia, sitsejä sek ä pal jon m u ita väh em m än ju h l avia m u tta sitäk in h au sk em pia tapah tu m ia. Kr aatter ia etsiessä ei k u iten k aan pidä ek syä yl äk er r an ju h l asal iin ju u r i n äiden m u iden tapah tu m ien tak ia, Kr aatter in sisään k äyn n in l öydät tal on päädystä, jossa r appu set joh tavat sin u t jär jestötil ojen val tak u n taan .

Kr aatter il l ak in on m on en l aista toim in taa. On h al l itu k sen k ok ou k sia, pel i-il toja, ju u sto & viin i-il toja, etk oja, k an sain väl isten vaih to-opisk el ijoiden k an ssa jär jestettäviä tapah tu m ia, sek ä jäsen ten om ia tapah tu m ia. Kyl l ä, k u u l it oik ein . Jäsen ten on m ah dol l ista vu ok r ata Kr aatter i om aa k äyttöä var ten sen ol l essa vapaan a! Kr aatter il ta l öytyy soh via, ään en toistol aitteisto, l au tapel ejä, TV, bp-pöytä ja k u pit sek ä tieten k in el äm än edel l ytyk set: vessa ja wifi-yh teys.

K u t en Toi m i st o, v al l i t sev an k or on at i l an t een t ak i a K r aat t er i k i n k äy t t ö on t oi st ai sek si r ajoi t et t u . Nor m aal isti k u iten k in Kr aatter i on avoin n a tapah tu m ien l isäk si viik ottain h al l itu k en jär jestäm ässä Kr aatter i-päivystyk sessä, jol l oin sin n e saa k aik k i tu l l a vapaasti h en gaam aan , pel ail em aan , opisk el em aan tai vaan tu tu stu m aan k an ssaopisk el ijoih in ja sil ittel em ään k oir avier aita!

Lisätietojja Kr aatter ista, sen vu ok r aam isesta ja siel l ä jär jestettävistä tapah tu m ista l öytyy n ettisivu il tam m e: h t t p :/ / t y k -r y.u t u .f i

19


VI L K AI SE VETOK AAPPI I N Vetok aappi on Ph ar m aCityn 6. k er r ok sessa m ol ek u l aar isen k asvibiol ogian til oissa sijaitseva ol esk el u til a (h u on e n r o. 6054). H u on e l öytyy opetu sl abr ojen vier estä h ätäsu ih k u a vastapäätä. Vetok aappiin pääsee n iin ä aik oin a, k u n m ol ek u l aar isen k asvibiol ogian til at ovat avoin n a. Vetok aapista l öytyy istu m atil aa sek ä k ah vin k eitin ja sin n e on k iva m en n ä r en tou tu m aan en n en tai jäl k een l u en n on .

TERVETULOA TUTUSTUM AAN! 20


21


H YBRI DI TURK U RY:N TERVEH DYS On n ittel u t opisk el u paik asta Tu r u n yl iopiston Lu on n on tieteiden ja tek n iik an tiedek u n n assa! H ybr idi on Tu r u n yl iopiston l u on n on tieteiden ja tek n iik an tiedek u n n an el i Lu Te:n opisk el ijajär jestöjen etu - ja yh teistyöjär jestö, jon k a tar k oitu k sen a on yl l äpitää Lu Te:n opisk el ijoiden väl istä yh teistyötä ja toim ia n äiden edu n val vojan a. Ain er jestöt Aster isk i r y,Del ta r y,Digit r y,IVA r y,Pu l ter it r y,Syn apsi r y ja TYK r y jär jestivät H ybr idin per u stam isk ok ou k sen 30.11.2004, josta al k oik in H ybr idin jo yl i viisitoista vu otta k estän yt taival l u on n on tieteil ijöitä ja tek n iik an opisk el ijoita yh distävän ä tah on a. M yöh em m in jou k k oon l iittyivät Nu cl eu s r y sek ä H ybr idiSpek si r y. Yk si H ybr idin tär k eim m istä teh tävistä on opisk el ijoiden edu n val von ta, joh on osal l istu m m ek in ak tiivisesti ottam al l a osaa k ou l u tu spol iittiseen k esk u stel u u n ja edu n val von tail toih in . H ybr idin ar voih in k u u l u vat l u on n on tieteil ijöiden ja tek n iik an opisk el ijoiden yh ten äisyyden ja etu jen l isäk si k an sain väl isyys- ja ym pär istöasiat. H ybr idi toivottaa tän äk in vu on n a Lu Te:n u u det opisk el ijat ter vetu l l eik si jär jestäm äl l ä u u sien opisk el ijoiden k astajaiset, jossa u u det opisk el ijat pääsivät k il pail em aan k esk en ään r astik ier r ok sen m er k eissä ja en n en k aik k ea tu tu stu m aan toisiin sa. M yöh em m in syk syl l ä jär jestäm m e u u sil l e opisk el ijoil l e til an teen sal l iessa Pil tti- ja Fu k si -il tam at, joista m u istok si u u det opisk el ijat saavat per in teik k ään pil ttipu r k k ih aal ar im er k in . Kor on a on tu on u t om at h aasteen sa jär jestöm m e jär jestäm ään toim in taan . Nor m aal iaik oin a jär jestäm iim m e tapah tu m iin k u u l u u m u u n m u assa SyysStar tti, Vappu Star tti sek ä Tiedek u n taol ym pial aiset, jossa opisk el ijat ovat vu osien var r el l a päässeet m ittel em ään h iem an er ik oisem pien l ajien , k u ten l am paan h eiton ja k öyden vedon m er k eissä. Edel l ä m ain itu t Star tit k u u l u vat per in teik k äim piin tapah tu m iim m e, ja n iitä on k in jär jestetty jo vu odesta 1999! Isom pien tapah tu m ien l isäk si H ybr idi jär jestää vir k istystoim in taa, joh on k u u l u vat esim er k ik si k u l ttu u r itapah tu m at sek ä u r h eil u l ajik ok eil u t, Ak ateem isen M M -k yyk än bu ssik yytejä u n oh tam atta! On n ittel u t viel ä opisk el u paik asta ja m en estystä syk syyn ! Sy y st er v ei si n , Fan n i Su om i Var ap u h een joh t aja H y br i d i Tu r k u r y

22


H YBRI DI SPEK SI Tu r u ssa k u k oistaa r ik as opisk el ijak u l ttu u r i. Jok ain en Tu r u n Yl iopiston tiedek u n ta toteu ttaa vu osittain toin en toistaan h au sk em m an ja k om eam m an opisk el ijam u sik aal in , el i Spek sin . Spek si on in ter ak tiivista m u siik k iteatter ia, jossa yl eisö voi vaik u ttaa k äsik ir joitetu n esityk sen k u l k u u n h u u tam al l a ?Om star t?. Täl l öin edel l in en toim in ta, r epl iik k i tai m u siik k in u m er o esitetään u u destaan , m u tta im pr ovisoidu l l a k ään teel l ä. H ybr idiSpek si on M atem aattis-Lu on n on tieteel l isen - ja Tek n il l isen tiedek u n n an yh tein en spek si. En sim m äin en H ybr idiSpek si n äh tiin l aval l a vu on n a 2015. M en estyk sek k ään en siesiin tym isen jäl k een spek sin voittok u l k u on jatk u n u t jo k u u den esitysk au den ajan . Vu oden 2018 Spek si ?Äl ä am m u oh i? ol i viim eistä paik k aa n äh den l oppu u n m yyty ja sam aa l in jaa jatk ettiin vu on n a 2019 ?Viim ein en l oh ik äär m eisk u ? -spek sin m er k eissä. Toistaisek si H ybr idiSpek si 2020 ?2021: Avar u u sr isteil y? odottel ee viel ä pääsyä l aval l e syysk u u ssa 2020. H ybr idiSpek sin tu otan to r ak en tu u M atem aattisl u on n on tieteel l isen - ja Tek n iik an tiedek u n n an opisk el ijoista. Spek siä on viim e vu osin a ol l u t tek em ässä yl i 100 h en k eä ja teh täviä l öytyy jos jon k in m oista. Laval l e voit päästä n äyttel ijäk si, tan ssijak si tai bän dil äisek si ja k u l isseissa voit pu vu staa, m ask eer ata tai vaik k a l avastaa. Eik ä H ybr idiSpek si ol e m itään il m aan m ah tavia val o- ja ään itek n ik k oja, var ain h an k k ijoita tai m ar k k in oijia. Spek sipor u k k aa var ten m ah tavia tapah tu m ia jär jestää om a vir k istystiim im m e. Tek ijöil l een spek si on ain u tl aatu in en paik k a päästä tu om aan om ia taitojaan esil l e, l u oda ver k ostoja ain ejär jestör ajojen ja ak ateem isen iän yl i sek ä tär k eim pän ä pitää h au sk aa m ah tavassa por u k assa! Ol etk o siis ain a h al u n n u t k ok eil l a jotain u u tta ja er il aista? Ol etk o h aaveil l u t pääseväsi m u k aan tek em ään val tavaa opisk el ijapr odu k tiota 9 er i ain ejär jestön voim in ? Ol etk o k osk aan u n el m oin u t esiin tym isestä, m eik k aam isen opettel u sta tai vaik k a val osu u n n ittel u sta? Tai k en ties u u sien poik k itieteel l isten ystävyyssu h teiden l u om isesta? Jos vastasit k yl l ä edes yh teen yl l ä m ain ittu u n k ysym yk seen n iin m e h al u am m e ju u r i SINUT osak si u peaa spek siper h ettäm m e ja m u k aan tek em ään H ybr idiSpek siä 2021! Rek r ytil aisu u s vu oden 2021 spek siin pidetään vu oden l opu l l a, joten pysy h er eil l ä! Käy ch ek k aam assa H ybr idiSpek sin In stagr am - ja Facebook -sivu t @ H ybr idiSpek si ja l u e l isää m eistä ja r ek r ystä osioitteesta w w w .h y br i d i sp ek si .f i / r ek r y !

23


TEH TÄVÄN URK K A

24


25


SUOM I - YL I OPI STO - SUOM I -san ak i r ja AATU

Ak ateem in en Au r ajok il aivu r itu tk in to, tou k ok u u ssa jär jestettävä opisk el ijatapah tu m a.

Agor a

En tin en Lu on n on tieteiden tal o 2 Yl iopiston m äel l ä. Ks. LT2. Kiel ik esk u k sen k u r ssit ja Gal il ei-r u ok al a sijaitsevat tääl l ä.

Ai n ejär jest ö

Sam an k ou l u tu soh jel m an opisk el ijoiden om a jär jestö, jok a val voo jäsen istön etu ja ja jär jestää er il aista toim in taa.

Ak at eem i n en h ese

Yl iopiston m äen ju u r el l a sijaitseva pien i H esbu r ger.

Ak at eem i n en v ar t t i

Kaik k i l u en n ot al k avat ain a ?ak ateem isen ? var tin yl i. Lu en n on l opu ttu a sin u l l a on ak ateem iset 15 m in u u ttia aik aa siir tyä seu r aavaan l u en tosal iin . Ei k osk e ten ttien al k am isaik aa.

Ar can u m

Kem ian , biok em ian ja el in tar vik ek em ian l aitosr ak en n u s.

Assar i

Assisten tti, apu l ain en . Assisten tit an tavat n eu voja l abr atöissä ja pitävät dem oja ym s. Katso m yös Assar in u l l ak k o.

Assar i n u l l ak k o

Assar i, opisk el ijar u ok al a Yo-tal oil l a.

Br y gge

Un ican ain oa k asvisr avin tol a.

Cal on i a

Oik eu stieteel l isen l aitosr ak en n u s Ar can u m ia vastapäätä. Van gttu jen siel u jen h u h u taan asu van r ak en n u k sen k el l ar issa.

Dem ot

Lask u h ar joitu k set, an n ettu jen teh tävien tar k astu stil aisu u det. Dem oissa m er k itään osatu t teh tävät ja dem on str aattor i val itsee jou k osta satu n n aiset h en k il öt su or ittam aan teh tävät tau l u l l e.

Ed u car i u m

Kasvatu stieteiden l aitosr ak en n u s.

26


Ek sk u r si o

Ek sk u r siol l a tar k oitetaan opisk el ijapiir eissä jär jestettävää yr tysvier ail u a, opin tom atk aa tai vastaavaa. Ek sk u r sio k estää taval l isesti yh den tai u seam m an yön yl i.

Et k ot

Var sin aisia bil eitä edel tävä tapah tu m a, jossa h en gail l aan ja vietetään aik aa m u iden etk oil ijoiden k an ssa.

FM

Fil osofian m aister i, yl em pi k or k ek ou l u tu tk in to.

Gal i l ei

Un ican opisk el ijar u ok al a Agor al l a.

H OPS

H en k il ök oh tain en opin tosu u n n itel m a, jon k a tek em in en al oitetaan en sim m äisen ä syk syn ä ja sitä päivitetään opin tojen edetessä.

H y br i d i r y

Lu on n on tieteiden ja tek n iik an tiedek u n n an etu - ja yh teistyöjär jestö. TYK r y on yk si jäsen yh distyk sistä.

Jat k ot

Bil eitä seu r aava tapah tu m a, jossa vietetään aik aa m u iden jatk oil ijoiden k an ssa.

K al jav i est i

Kal javiestissä k ootaan jou k k u e, jok a pu k eu tu u an n ettavan teem an m u k aisesti ja k ier tel ee ym pär i Tu r k u a sijaitsevia r asteja.

K ast ajai set

TYK r y:n pil tit k ier tävät yh dessä Nu cl eu s r y:n n u gettien k an ssa sek ajou k k u eissa r astik ier r ok sen , jon k a jäl k een pil tit k astetaan TYK r y:n jäsen ik si.

K at al y st i

TYK r y:n vir al l in en pu n ak an tin en l au l u k ir ja.

Ki n fo

Kem istien säh k öpostil ista, TYK r y:n tär k ein tiedotu sk an ava.

K ost ajai set

Pil tit k iittävät tu u tor eitaan k u l u n eesta syk systä, vr t. k astajaiset.

K r aat t er i

TYK r y:n til a Q-tal ol l a.

K u oh u v i i n i t an ssi ai set TYK r y:n vu osiju h l at vu ju jen väl ivu osin a. Ks. Vu ju t.

27


K yyk k ä

M öl k k ym äin en ak ateem in en pel i.

L T1 ja L T2

Lu on on tieteiden tal ot 1 ja 2: Natu r a ja Agor a.

Lu K

Lu on n on tieteiden k an didaatti, al em pi k or k eak u l u tu tk in to.

Lyn i

Nigh t Cl u b M ar il yn , yök er h o Eer ik in k adu l l a. Pääasial l in en opisk el ijabil eiden jär jestäm ispaik k a. Yh dessä Vegasin k an ssa m u odostavat Lygasin .

M on t t u

Kau ppak or k eak ou l u n opisk el ijar avin tol a.

N at u r a

En tin en LT1.

N u cl eu s r y

Biotek n iik an DI-opisk el ijoiden ain ejär jestö.

Osak u n n at

Tu r u n yl iopistossa n el jä osak u n taa: Savo-Kar jal ain en , Satak u n tal ais-H äm äl äin en , Poh jal ain en sek ä Var sin aissu om al ain en . Jär jestävät er il aista toim in taa jäsen il l een .

Osi ssa

Osak u n tatil at Yo-tal o B:ssä. Osak u n tien toim istoja, osak u n tasal i, jossa pidetään m m . sitsejä.

Per i od i

Lu k u vu osi jak aan tu u viiteen per iodiin .

Pi l t t i

Sin ä! En sim m äisen vu oden opisk el ija.

Pi l t t i p assi

Passi, joh on pil tit k er äävät m er k in töjä saadak seen h aal ar in sa Kaam osbil eissä m ar r ask u u n l opu l l a.

Pr of f a

Pr offan k el l ar i. Baar i yl iopiston k u peessa.

Pu bl i cu m

Yh teisk u n tatieteiden l aitosr ak en n u s. Val taosa en sim m äisen vu oden k em ian k u r sseista l u en n oidaan tääl l ä.

Qu an t u m

Fysiik an l aitosr ak en n u s Yl iopiston m äel l ä.

Q-t al o

Yl ioppil astal o, jon k a al ak er r assa sijaitsee Kr aatter i. Tal ol l a jär jestetään tapah28 tu m ia k u ten sitsejä ja il l an istu jaisia.


Sel k k ar i

Labor ator iotyösk en tel ystä teh tävä työsel ostu s.

Si t si t

Ak ateem in en pöytäju h l a. Sisäl tää l au l u a ja ju om aa.

Sp ek si

In ter ak tiivin en m u siik k i- ja tan ssiu m er oil l a h öystetty opisk el ijateatter i, joh on yl eisö voi osal l istu a h u u tam al l a om star t. M eidän om a spek sim m e: H ybr idiSpek si.

Tel et ap p i m äk i

Ar can u m in tak an a sijaitseva k u m pu . Tääl l ä saatetaan jär jestää u l k oil m atapah tu m ia.

Ten t t i

Koe tai k oetil aisu u s, jossa osoitetaan , että k u r ssil l a ol l eta asioita on opittu . Ten tit al k avat ain a tasal ta.

Ten t t i k al ja

Ten tin jäl k ein en m u st. Yl een sä paik k an a Pr offa.

Ti ed ek u n t a

Tu r u n yl iopistossa k u u si tiedek u n taa: h u m an istin en , l u on n on tieteiden ja tek n iik an , yh teisk u n tatieteel l in en , l ääk etieteel l in en , oik eu steteel l in en ja k asvatu stieteel l in en .

Tot t i sal m i

Tottis, opisk el ijar u ok al a YTH S:l l ä.

Tu u t or i

Opisk el ija, jok a au ttaa pil tit al k u u n opin n oissaan .

Ty k k i

TYK r y:n om a ain ejär jestöl eh ti.

Ty l k k är i

Tu r u n yl ioppil asl eh ti.

TYS

Tu r u n yl ioppil ask yl äsäätiö.

TYY

Tu r u n yl iopiston yl ioppil ask u n ta. H oitaa k or k ein ta edu n val von taa ja tu ottaa pal vel u ita opisk el ijoil l e.

Uu si -S

Osak u n tien k au an sitten pu r ettu k oti Kir k k otiel l ä. RIP. Toin en pääasial l in en opisk el ijabil eiden jär jestäm ispaik k a. Yh dessä Lyn in k an ssa m u odostavat Lygasin .

Vegas

Toin en pääasial l in en opisk el ijabil eiden jär jestäm ispaik k a. Yh dessä Lyn in k an ssa m u odostavat Lygasin .

29


Vu osi ju h l at

Vu ju t, ain ejär jestön syn tym äpäiväju h l at.

Vät k öt

Väl ietk ot. Esim . appr on k ier täm isen ja jatk ojen väl il l ä.

Yo-k y l ä

Jou k k il a. TYS:n asu n n oista k oostu va ?k yl ä?.

YTH S

Yl ioppil aiden ter veyden h oitosäätiö. Tar joaa opisk el ijoil l e k aik k i ter veyspal vel u t. Tottisal m en l öydät tästä r ak en n u k sesta.

30


Ai n ejär jest öjä ja h aal ar ei d en v är ejä H aal ar it ovat n äk yvin opisk el ijan m er k k i yöel äm ässä ja ol etk in var m aan ih ail l u t n iiden vär il oistoa josk u s vapin aik aan yl iopistok au pu n geissa. Tässä h iem an sel ven n ystä, k u k a l u on n on tieteil ijä pu k eu tu u m ih in k in vär iin :

Tu r u n Yl i op i st on K em i st i t TYK r y----------------------------->k ir k k aan pu n ain en Ast er i sk i r y (tietojen k äsittel ytieteil ijät)------------------------>k ir k k aan vih r eä Del t a r y (m atem aatik ot ja fyysik ot)------------------------------>viol etti Di gi t r y (tietotek n iik an dipl om i-in sin öör it)------------------->m u sta I n Vi t r o Aboen si s I VA r y (biol ääk etiede)---------------------->k ir k k aan k el tain en N aal i r y (ym pär istötieteil ijät)------------------------------------->val k oin en N u cl eu s r y (biotek n iik an dipl om i-in sin öör it)---------------->säh k ön sin in en Pu l t er i t r y (geol ogit)------------------------------------------------->vaal ean h ar m aa St at i st i k a r y (til astotieteil ijät)------------------------------------->or an ssi Sy n ap si r y (biol ogit ja m aan tieteil ijät)-------------------------->m aan l äh ein en vih r eä

OPI TUN N I STAM AAN ERI L AI SET PUN AI SET H AAL ARI T: Pu n ai set m u st i l l a p ai n at u k si l l a------------------------------->k em istit, biok em istit Pu n ai set v al k oi si l l a p ai n at u k si l l a---------------------------->k asvatu stieteil ijät Pu n ai set k el t ai n en l ogo sel ässä-------------------------------->espan jan opisk el ijat Ru ot sal ai set p u n ai set ---------------------------------------------->yh teisk u n tatieteet Pu n ai set h ou su t ------------------------------------------------------>en sih oitajat

31


TTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PIL

32

TTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PILTTI PIL