Page 1

Wyjdź poza cudzysłów

W NUMERZE

PRZEZ KOSZALIN PRZEJDZIE MARSZ RÓWNOŚCI – s. 7

CO SŁYCHAĆ U RYCERZY? – s. 8-9

Oczekiwania beneficjentów a interes miasta

Dziura zniknie?

W NUMERZE

POLITYKA Sejmowa większość Prawa i Sprawiedliwości uchwaliła ustawę dotyczącą przekształcenia użytkowania wieczystego we własność prywatną. Właściciele zostali zobowiązani do wniesienia opłaty. Dla tych, którzy zdecydują się zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo pierwszym roku, przewidziano bonifikatę wynosząca 60%. Lokalny klub radnych Prawa i Sprawiedliwości chce jednak złożyć na najbliższej sesji samorządu projekt uchwały dotyczący udzielenia koszalinianom 98i 99-procentowej bonifikaty. Chodzi nawet nie tylko o lokale mieszkalne, ale też pomieszczenia gospodarcze i garaże. W odpowiedzi szykowany jest projekt prezydencki zakładający bonifikatę na pierwotnym poziomie 60%.

Materiał wydawcy

Fot: MŁ

Od początku 2019 roku użytkownicy wieczyści stali się automatycznie z mocy ustawy właścicielami nieruchomości, ale za przekształcenie w prawo własności muszą zapłacić. Najważniejsze pytanie brzmi: „Ile?”. Propozycja PiS-u nie jest jedyna. Zawiązany pospiesznie z prawą stroną sceny politycznej społeczny komitet zebrał trzysta podpisów i nadal prowadzi agitację za złożonym w ratuszu projektem obywatelskim uchwałodaw-

czym. Mieszkańcy chcą zastosowania 97-procentowej ulgi dla zmiany w prawo własności. Prezydent Piotr Jedliński już wcześniej zaproponował rozwiązanie na wzór Szczecina, czyli 60-procentową bonifikatę przy opłacie

jednorazowej za przekształcenie gruntu. – Udzielenie bonifikaty od określonej opłaty musi znajdować oparcie w przepisach prawa, ale też należycie zabezpieczać interes majątkowy gminy. Wysokość bonifikaty w wyso-

kości 60% wydaje się optymalna, a nadto stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy oczekiwaniem beneficjentów a interesem miasta. Bonifikata z tytułu opłaty jednorazowej będzie dotyczyła domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, ale także miejsc postojowych i garaży. Uchwała uzależnia jednak udzielenie bonifikaty między innymi od braku zaległości finansowych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Projekt uchwały w sprawie 60% planujemy wprowadzić pod obrady rady miejskiej w Koszalinie na sesji w dniu 28 marca 2019 roku – zapowiedział wiceprezydent Wojciech Kasprzyk.

INWESTYCJE Podczas marcowej sesji koszalińscy radni zadecydują o planie zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Galerii Emka. Jest szansa, że jeszcze w tym roku ruszą prace związane z rozbudową obiektu, dzięki czemu niesławna dziura przestanie istnieć. W nowej części Galerii Emka ma się znaleźć między innymi nowoczesne kino.

Na początku stycznia odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedla „Przylesie”. Był to kolejny etap prac związany z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Władysława IV, Akademickiej, Staszica i Jana Pawła II. – Projekt zagospodarowania tego terenu jest przygotowany i zostanie poddany głosowaniu podczas najbliższej sesji rady miejskiej Więcej w rozmowie – zapewnił Wojciech Kaz samorządowcem sprzyk, zastępca prezyna s.3 denta Koszalina. dok. s. 2


2 Fakty Tygodnik Koszaliński Na początek

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Zetną i posadzą Koszalin wśród wyróżnionych miast BIZNES

Fot: WM

NATURA Koszaliniankę Hannę Pawlikowską zaniepokoiły pniaki 26 topoli, które zauważyła wzdłuż modernizowanej ulicy Władysława IV. Władze ratusza uspokajają, wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a w planach inwestycyjnych są nasadzenia 116 drzew, 392 krzewów i pnączy oraz nowe trawniki. Przebudowę półtorakilometrowego odcinka

ulicy Władysława IV prowadzi firma Strabag. Nie wszystkim się to podoba. – Od 1 marca jest ustawowy zakaz wycinki drzew z uwagi na okres wylęgu ptaków. Tam są gniazda – alarmowała Hanna Pawlikowska. Okazało się jednak, że wycinka została przeprowadzona wcześniej, zgodnie z harmonogramem, a teraz gałęzie są jedynie cięte i usuwane. Modernizacja za blisko 33 mln zł ma się zakończyć do 31 października 2022 roku. WM

Nasze miasto cechuje się ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym. Tak przynajmniej wynika z badania, które przeprowadził Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Najwyżej ocenione miasta to Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła. Za wyróżnieniem idzie finansowe wsparcie resortu.

Fot: PK

Na Politechnice Koszalińskiej gwar. Uczelnia podczas czwartkowego dnia otwarDo analizy wybrano tego zachęcała do studiowania, by budować potencjał inwestycyjny. miejscowości liczące od utwierdza ulicami Szczecińską 20 do 130 tysięcy miesz- uczelnie i jakie znają oni różnienie kańców, w których funk- języki. Zbadał też do- nas w przekonaniu i Lechicką i budowa obcjonują państwowe wyż- stępność powierzchni o dobrym wyborze kie- wodnicy Koszalina. Do sze szkoły zawodowe. biurowej i inwestycyjnej runków, w jakich ma się tego dochodzą ulgi dla nasze miasto rozwijać firm rozwijających się W sumie oceniono 35 oraz koszty pracy. miast średniej wielkości. Ministerstwo przezna- – komentował Piotr Je- w mieście oraz wspieZwiązek ocenił dostęp- czy dla uczelni łącznie dliński. – Na ten wizeru- ranie ich działalności ność zasobów kadro- 100 mln zł, aby efekty nek składa się chociażby poprzez opiekę wyspewych. Sprawdził jakich działań były widoczne uruchomienie terenów cjalizowanej komórki WM absolwentów kształcą w 2020 roku. – To wy- inwestycyjnych między ratusza.

Prezes na order Wszystko w rękach radnych? Dokończenie ze s. 1

Fot: MŁ

WYRÓŻNIENIE Henryk Zabrocki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, znalazł się wśród zaledwie dziesięciu osób wyróżnionych przez członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Gremium zadecydowało o tym w sobotę (9 marca) na swym walnym zgromadzeniu w Warszawie. Po dokładnej analizie wniosków otrzymanych od dzieci z całego świa-

ta ogłoszono, że do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu dołączą osoby z Sudanu, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy i Polski. To m.in. działacze społeczni, pedagodzy, literaci, dziennikarka i lekarz. Wśród tej dziesiątki aż połowa jest z naszego kraju. Posiedzenie kapituły w Warszawie było zarazem oficjalnym rozpoczęciem obchodów jubileuszu 40-lecia umiędzynarodowienia Orderu Uśmiechu przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. WM

Duże kontrowersje wzbudziły plany budowy wielopoziomowego parkingu przy ulicy Akademickiej. Pojawiła się nieprawdziwa informacja, że budowę obiektu planuje Galeria Emka, która ze sprawą nie ma nic wspólnego. Niewielka grupa mieszkańców zdecydowała się nawet protestować przeciwko budowie, bo bała się, że obiekt zasłoni im widok z okien. Zapis w planie dotyczy jednak możliwości wybudowania obiektu o wysokości maksymalnie siedmiu metrów. Wszystko, by rozwiązać problem braku miejsc parkingowych. – Potrzebujemy więcej parkingów na osiedlu. Ciągle przecież przybywa samochodów. Rzadko się zdarza, by w rodzinie znajdował się tylko jeden pojazd. Niektórzy mają nawet trzy – mówił jeden z napotkanych mieszkańców ulicy Kle-

Wiz: Galeria Emka

mensiewicza. Co jednak z dziurą przy Emce? W ciągu dwóch lat od otrzymania pozwolenia na budowę powstać może obiekt o powierzchni około 10.000 metrów kwadratowych. We wnętrzu ma znaleźć się kino z sześcioma salami, lokale usługowe, nowe sklepy i obiekty gastronomiczne. Jeśli radni odrzucą zaktualizowany

projekt, to zmieniająca się sytuacja na rynku może spowodować, że inwestor wycofa się z rozbudowy i dziura nadal będzie straszyć. – Podpisanie umów z najemcami będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Przedłużenie procesu akceptacji planu zatrzymuje ten proces – powiedział

Jacek Sikorski, dyrektor Galerii Emka. Jest jednak duża szansa, że już niedługo zamiast dziury przy Emce powstanie nowoczesny obiekt odpowiadający potrzebom mieszkańców największego osiedla w Koszalinie. Inwestor deklaruje gotowość i ma gotowe plany. Wszystko w rękach radnych. MŁ


Publicystyka Fakty Tygodnik Koszaliński 3

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

„Każde nieuzasadnione rozdawnictwo szkodzi budżetowi” wo z bonifikatą 60%, to wpływ wyniósłby tylko 14,5 mln zł. Taka różnica to istotne zmniejszenie wpływów do budżetu miasta.

POLITYKA Rozmowa z Wojciechem Kasprzykiem, Zastępcą Prezydenta Koszalina ds. Planowania i Cyfryzacji na temat przekształceń gruntów z użytkowania wieczystego we własność prywatną. Czym tak właściwie różni się użytkowanie wieczyste od własności prywatnej? Skąd ta pierwsza forma się wzięła historycznie?

Ile w takim razie samorząd straciłby, jeśli bonifikata zamiast 60% wyniosłaby 98%, jak chce lokalne PiS? Wpływ przy bonifikacie 98% do budżetu to tylko 720 tysięcy zł. Jeżeli tylko 75% uprawnionych zapłaciłoby w terminie, to strata byłaby na poziomie 10 milionów zł.

Fot: MŁ

Ile na razie płaciło się za użytkowanie wieczyste? Kto jest odpowiedzialny za pobór tych opłat? Ile łącznie trafia Różnica polega na tym, z tego tytułu do budżeże sposób korzystania tu? Na co te pieniądze z gruntu określa również są przeznaczane? umowa o oddanie go w użytkowanie wieczy- Stawka opłaty rocznej ste. Ponadto ta forma tak zależna była od celu naprawdę jest prawem oddania nieruchomości czasowym – trwa od w użytkowanie wie40 do 99 lat, choć okres czyste. Natomiast od może zostać na wniosek 1 stycznia tego roku użytkownika przedłużo- obowiązuje opłata przeny. Użytkowanie wieczy- kształceniowa i jest ste powstało w 1961 roku. ona równa opłacie za Przede wszystkim była to użytkowanie wieczyste. pomoc finansowa przy Opłaty pobiera Gmina realizacji budownictwa Miasto Koszalin. Domieszkaniowego na grun- chód do budżetu miasta tach państwowych. Od to około 8 milionów zł. października 2018 roku W budżecie gminy, czyli nie jest już to praktycznie w naszym mieście, pozodopuszczalne. staje 25% tej kwoty, a 75% trafia do budżetu pańIle osób w Koszalinie stwa za pośrednictwem korzysta z użytkowania Wojewody Zachodniowieczystego? Jakiego pomorskiego. Są to pierodzaju to są obiekty? niądze przeznaczane na W jaki sposób użytkowni- różne cele: inwestycje, cy nabyli do nich prawa? pomoc społeczną, szkoły, ale też na przykład na W Koszalinie na dzień Program 500 plus. 31 grudnia 2018 roku około 16 tysięcy osób Jakie są najważniejsze lub podmiotów gospo- zapisy nowej ustawy darczych legitymowało o zmianie użytkowania się prawem użytkowania wieczystego we wławieczystego gruntów, sność prywatną? Co których właścicielem narzuca ona samorząbyła Gmina Miasto Ko- dom? szalin. Skarb Państwa to zaś około 900 nieru- Nowość to opłata przechomości gruntowych. kształceniowa w wysoJeżeli chodzi o rodzaje kości 20 opłat rocznych, obiektów, to są to mię- a także kwestia bonidzy innymi budynki fikaty, którą rada gmimieszkalne, garaże, bu- ny może udzielić od tej dynki przemysłowe, opłaty na podstawie stoprodukcyjne i usługowe. sownej uchwały. Ustawa Nabycie prawa nastą- ta była trzykrotnie zmiepiło tutaj na podstawie niana i w związku z tym umowy oddania terenu dopiero teraz na marcow użytkowanie wieczy- wą sesję kierujemy nasz ste lub na podstawie projekt uchwały o boniuwłaszczenia z mocy fikacie. Ustawa nakłaprawa. Potwierdzenie da obowiązek wydania uwłaszczenia to decyzja z urzędu stosownych zaadministracyjna. świadczeń o przekształ-

Jak Pan ocenia skutki ostatnich socjalnych propozycji PiS-u?

ceniu dostarczanych dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz do Sądu Rejonowego w Koszalinie. Ponadto zmiany wprowadzone w ustawie o gospodarce nieruchomościami nałożyły na samorządy obowiązek zmiany stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami. Na jakie trudności możemy napotkać przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność prywatną? Czy to jest łatwy proces? Na co trzeba zwrócić uwagę?

ściowy lokali mieszkalnych względem lokali niemieszkalnych. Przeważająca część lokali niemieszkalnych blokuje bowiem przekształcenie. Sam proces przekształcenia i uzyskania zaświadczenia jest jednak prosty. Nie wymaga on podjęcia czynności ze strony dotychczasowych użytkowników, gdyż całe postępowanie toczy się z urzędu. Każdy użytkownik wieczysty otrzyma zaświadczenie o przekształceniu i nie ma w tej sytuacji konieczności składania wniosków.

Skoro PiS sam uchwalił ustawę zakładającą bonifikatę 60%, to Problemy mogą się po- dlaczego teraz lokalni jawić, gdy mamy do działacze domagają się czynienia z nierucho- jej zwiększenia? mościami wielolokalowymi, w których tylko To już pytanie do lokalczęść jest mieszkalna. nych działaczy PiS-u. Wówczas należy zwrócić Nie wiem, czy to jest deuwagę na stosunek ilo- cyzja odgórna, czy ini-

W mojej ocenie jest to po prostu zgubne. Wygląda to na próbę przekupstwa wyborców. Nie jest to dobre społecznie i groźne ekonomicznie. Oczywiście nie stać nas na takie rozdawnictwo. 500+ na pierwsze dziecko, brak PIT-u dla pracowników do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów, obniżenie kosztów pracy. Żaden budżet nie wytrzyma takich obciążeń, a pamiętajmy, że spowolnienie gospodarcze jest dodatkowo przed nami. W moim przekonaniu każde nieuzasadnione rozdawnictwo szkodzi budżetowi. Zastanawiam się, co będzie, jak gospodarka zwolni. Będziemy mieli podwyższenie podatków? Czy może obarczeni zostaniemy nowymi podatkami?

cjatywa oddolna struktur lokalnych. Wiadomo natomiast, że już trzykrotnie był zmieniany projekt uchwały ich autorstwa. Mogę natomiast zapewnić, że miasto opiera się na racjonalnych przesłankach i proponuje jak w większych miastach województwa zachodniopomorskiego Czy, kupując głosy przyjęcie projektu z 60% wyborców, PiS zapewni bonifikatą. sobie zwycięstwo na kolejną kadencję? Czy samorząd będzie stratny także w przyNa pewno jest to pakiet padku 60% bonifikaty? obietnic, który działa na elektorat PiS-u, ale Opłaty roczne na dzień czy to zadziała na niewejścia w życie ustawy zdecydowanych i czy kształtują się w prze- przekona do pójścia dziale od 6 zł do 300 zł na wybory? Tego już przy zabudowie wieloro- taki pewny nie jestem. dzinnej i średnio 900 zł Wierzę, że ludzie dokoprzy zabudowie jedno- nają w nadchodzących rodzinnej. Kwota, jaka wyborach – zarówno wpłynęłaby do budżetu europejskich, jak i parbez bonifikaty, to więc lamentarnych – właściokoło 36 mln zł. Jeżeli wych wyborów i wy100% właścicieli uiści- biorą godną przyszłość łoby opłatę jednorazo- naszego kraju.


4 Fakty Tygodnik Koszaliński Miasto

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Przekazała dary Marginalizacja regionu postępuje? POLITYKA

Fot: WM

POMOC Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wzbogaciło się o łóżko rehabilitacyjne i wózek inwalidzki. Wszystko za pośrednictwem Rycerzy Kolumba i Fundacji Miłości. Rycerze Kolumba przy pomocy Fundacji Miłości od lat starają się wspierać koszalińskie hospicjum. – Jakiś czas temu zwróciła się do mnie pewna parafianka

Wspieramy potrzebujących

Poseł Stanisław Gawłowski oprotestował rządowe wydatki na drogi powiatowe i gminne. Województwo zachodniopomorskie otrzymało od rządu tylko 174 mln zł na remonty dróg. Mniej przyznano jedynie województwom lubuskiemu Fot: MŁ – Podział rządowych środków na drogi powiatoprzy kościele Święte- i opolskiemu. we i gminne to marginalizowanie Pomorza Zago Wojciecha. Mówiła, że została wdową i ma Parlamentarzysta wy- chodniego przez PiS – mówili zgodnie parlamenniepotrzebne łóżko re- kazał, że pod wzglę- tarzyści Stanisław Gawłowski i Piotr Zientarski. habilitacyjne. Później dem rządowych Ochrony okazało się, że posiada środków zachodnio- zł. – PiS kupuje sobie Funduszu też nieużywany wózek pomorskie jest dopie- wyborców, więc po- Środowiska i Gospoinwalidzki – opowia- ro czternaste na liście, stanowił ukarać nasz darki Wodnej na usuda Miłosz Janczewski. choć zajmuje piątą region przy podziale wanie zanieczyszczeń. – Pomyślałem, że takie powierzchnię w kraju, środków – powiedział Wsparcie finansowe rzeczy na pewno przy- a pod względem liczby Stanisław Gawłowski. z powodu przesuniędadzą się pacjentom ho- kilometrów dróg poTo nie jedyna poru- cia wydatków na drospicjum. Udało znaleźć wiatowych jest szóste. szona kwestia. Opo- gi mogą np. stracić 22 się sponsora i placówka Poseł ocenił, że jedy- zycji nie podoba się gminy leżące w Dowzbogaciła się o łóżko nym kryteriów po- też sposób przekaza- rzeczu Parsęty. Piotr Zientari wózek, a wspomnia- działu pieniędzy jest nia pieniędzy z puli na parafianka oprócz sympatia do rządzą- dawnych „schetynó- ski, senator PO, też niemerytokwiatów, które dosta- cych, jak przykładowo wek”, bo – jak twier- widzi ła, została też wsparta w Podlaskiem, które dzi – zmniejszy się ryczne, a polityczprzez fundację. WM otrzymało aż 332 mln budżet Narodowego ne kryteria decyzji

Wspieramy potrzebujących

o nierównomiernym podziale środków na drogi. Zapowiedział, że w tej sprawie zwróci się nawet z oficjalnym zapytaniem do premiera rządu. Poseł Gawłowski podał, że Rada Regionu Zachodniopomorskiej PO rekomendowała cztery osoby jako kandydatów w majowych wyborach do europarlamentu w ramach Koalicji Europejskiej w okręgu nr 13. Jeśli kandydatury zaakceptuje zarząd krajowy partii, to będą nimi: Elżbieta Jabłońska ze Świnoujścia, Ewa Duda z Gryfina, Dariusz Rosati z Warszawy i pochodzący z Darłowa Bartosz Arłukowicz. Parlamentarzysta realnie liczy na dwa mandaty w okręgu obejmującym Zachodniopomorskie i Lubuskie. Senator Zientarski prognozuje trzy z ramienia koalicji i jeden dla partii rządzącej. WM


Publicystyka Fakty Tygodnik Koszaliński 5

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

„Chcemy trwałego miejsca w europejskiej rodzinie” politycznej są programowe, a nie życiorysowe. Jedni chcą coraz ściślejszej współpracy w ramach Unii, drudzy są za statusem quo ante, czyli za swego rodzaju zakonserwowaniem Unii na poziomie Europy państw.

POLITYKA Rozmowa z profesorem Bogusławem Liberadzkim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Przed wyborami europejskimi w naszym kraju powstała partia Polexit. Załóżmy hipotetycznie, że Polska wychodzi z Unii. Jakie niosłoby to konsekwencje? Mogą być one tylko złe albo wręcz fatalne. Zarówno gospodarcze, finansowe, ale też cywilizacyjne. Nie byłoby przede wszystkim funduszy, dzięki którym Polska dokonuje wielkiego, widocznego dla każdego skoku cywilizacyjnego. Nie byłoby pieniędzy na regionalne programy operacyjne. Nie byłoby pieniędzy na programy spójności. Nie byłoby dopłat dla rolników, programów dla studentów, swobody podejmowania pracy za granicą. Krótko mówiąc, z powodu braku finansowania skończyłyby się wszystkie programy europejskie, którym zawdzięczamy postęp. Dotarcie polskich towarów na rynek europejski też byłoby utrudnione z powodu reaktywacji barier handlowych. Znów pojawiłyby się szlabany na granicach, wielogodzinne odprawy, opłaty celne oraz wizy. Ale może snuję jakieś czarne wizje? Może nie byłoby tak źle? W końcu oprócz Unii Europejskiej jest jeszcze na naszym kontynencie jeden związek państw, do którego ewentualnie moglibyśmy przystać – ZBiR. Związek Białorusi i Rosji. Przyjęliby nas, jak sądzę.

Fot: MŁ

ny. W tej chwili z 751 mandatów Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) obejmują 215, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (Socjaldemokracja) – 190 – a Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (Konserwatyści) – 75. Z prostego rachunku widać, że Chrześcijańska Demokracja i lewica mają większość. Mniejszych frakcji zasiadających jeszcze w ławach poselskich już więc nawet nie wymieniam. Myślę, że ten układ nie zmieni się. Być może pojawi się jakaś partia, która wzmocni dotychczasową koalicję rządzącą, ale nic ponadto nie powinno się zdarzyć. W każdym razie nic radykalnie zmieniającego scenę parlamentarną. Tym bardziej, że z Unii Europejskiej odejdzie Wielka Brytania, a wraz z nią największa grupa eurosceptyków. Choćby z tego powodu przeciwnicy Unii nie będą mieli wystarczającej siły, żeby jej realnie zagrozić. Czy Europa dwóch prędkości już stała się faktem? Jakie są tego zagrożenia? Co możemy zrobić, by być w czołówce, a nie ogonie?

Europa dwóch prędkości staje się faktem. Jądrem Europy jest eurostrefa i Schengen. Wszyscy inni są niejako na obrzeżach. Z tym można oczywiście żyć, lecz w sytuacji kryzysu gospodarczego, stagnacji może Nie spodziewam się ja- być znacznie trudniej. kiejś radykalnej zmia- Musimy intensywnie Czy przewiduje Pan, że po wyborach mocno zmieni się rozkład sił w europarlamencie? Czy jest ryzyko, że ruchy eurosceptyczne zdobędą więcej reprezentantów niż dotąd?

współpracować z takimi największymi państwami (do których Polska się zalicza), jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Po Brexicie Polska będzie piątym co do wielkości krajem UE. Jak rodziła się Koalicja Europejska, w której SLD pójdzie ramię w ramię z częścią dawnych opozycjonistów? Czy nasze społeczeństwo dojrzało do takiej współpracy? Czy to nie będzie paliwo polityczne dla PiS-u? Za czasów Okrągłego Stołu do rozmów usiadły strony dużo bardziej różniące się od siebie niż teraz, znacznie bardziej oddalone politycznie, programowo i emocjonalnie. Dziś wszystkich łączy uznawanie takich samych wartości i wspólny cel – Polska w silnej Europie. Ramię w ramię pracujemy w Parlamencie Europejskim, w ramach współpracy między Europejską Partią Ludową, w której jest PO i PSL, a Partią Socjalistów i Demokratów, w której jest SLD. Pora więc zapomnieć o starych uprzedzeniach, bo stary system już po prostu nie istnieje. Społeczeństwo, jak sądzę, również w dużej mierze zdaje sobie z tego sprawę. Zresztą coraz częściej dowiadujemy się, że i w PiS-ie znajdują się ludzie, którzy pełnili ważne funkcje w poprzednim systemie w Polsce i nikomu to specjalnie nie przeszkadza. Podziały w polskiej klasie

się narażać na kłopoty, które w przyszłości mogłyby wygenerować pogorszenie sytuacji, a nie jej polepszenie. Rząd, jak słyszymy, zapewnia, że ma finansowanie na swoje programy socjalne. Jedynie życie i praktyka gospodarcza może to zweryfikować. Czy może Pan ofiNiemniej podnoszenia cjalnie potwierdzić, poziomu życia społeże będzie Pan jedynczeństwa w żadnym ką na liście Koalicji razie nie można naEuropejskiej w okręgu zywać patologią. Tego obejmującym zachod- typu słownictwo jest niopomorskie i lubumi obce. Finansowanie skie? wyprawek szkolnych dla dzieci, nie jest żadTo się okaże, gdy po- ną patologią, to robiły znamy wynik negocja- kiedyś rządy SLD-PSL. cji koalicyjnych. Stanie się to niebawem. Jak jako wiceprzewodniczący Parlamentu Jak ocenia Pan pojaEuropejskiego ocenia wienie się na polskiej Pan współpracę z Doscenie politycznej naldem Tuskiem? Wiosny Roberta Biedronia? Czy dzięki Parlament Europejski nim PiS będzie rząi Rada Europejska są dził drugą kadencję? prawnymi podmiotami Unii Europejskiej – to Każde nowe ugrupo- ciała ustawodawcze. Ich wanie, które będzie współpraca nie może być podbierać elektorat inna jak ścisła i harmopartiom tworzącym nijna. Niewątpliwie najKoalicję Europejską, większym osiągnięciem będzie na rękę PiS-o- Donalda Tuska jest to, wi. Wiosna to nie jest że jest przewodniczącym jednak jakieś wyjątko- Rady Europejskiej. Powe zjawisko na polskiej nieważ jest byłym prescenie politycznej. Była mierem Polski, sprawia już Samoobrona, Ruch nam satysfakcję oglądaPalikota, Europa Plus, nie go w światowym toKukiz… Zobaczymy, warzystwie jako partnera jak społeczeństwo za- najważniejszych postaci. reaguje tym razem. O jego osiągnięciach bęCzy PiS będzie rządził dziemy się jednak wypodrugą kadencję? Za wiadać po zakończeniu wcześnie o tym mówić. kadencji. Do październikowych wyborów dużo może Jest Pan bliżej przesię wydarzyć. wodniczącego Rady Europejskiej niż wielu Czy jako człowiek polityków. Czy Dolewicy popiera Pan nald Tusk skróci swoją najnowsze socjalne kadencję i wróci na pomysły PiS-u? Czy lokalne podwórko przed mają one ekonomiczwyborami krajowymi? ne uzasadnienie? Czy będzie kandydował Czy program 500+ to na prezydenta? walka z ubóstwem, czy raczej finansowanie Nie sądzę, żeby przepatologii? wodniczący skracał swoją kadencję. Aczkolwiek Na ogół wszelkie dzia- urząd, który sprawuje, łania PiS-u, które nie ma zbyt długiej hizmierzają do ograni- storii. Funkcjonuje doczenia ubóstwa, zasłu- piero 10 lat, ale takiej gują za wsparcie. Pod praktyki dotąd nie było. jednym wszakże wa- Donald Tusk będzie runkiem – że znajdą zapewne decydował o pokrycie w budżecie swoich dalszych polipaństwa. W przeciw- tycznych losach po zanym razie możemy kończeniu kadencji. Na

pewno nie przed wyborami krajowymi. Czy powinniśmy wrócić do dyskusji na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro? Tak, powinniśmy rozmawiać, choćby wedle zasady „zaręczyć się, ale nie mówić o dacie ślubu”. Jakakolwiek rozmowa, czy nawet krok w tę stronę, nie oznacza natychmiastowego przystąpienia do strefy euro. To proces długi i skomplikowany. Uważam jednak, że pierwszy krok na tej drodze powinniśmy zrobić. Euro jest dziś drugą walutą świata. Państwa, które wstąpiły do strefy euro, rozwijają się, niektóre z nich – dynamicznie. Wszystkie sondaże wskazują, że euroentuzjazm u Polaków nie słabnie. Wcale nie musi on jednak przełożyć się na wynik przy urnach. W jaki sposób chcecie zachęcić Polaków do wzięcia udziału w eurowyborach? Czy PiS ma duże szanse, by Was pokonać? Wszyscy mają takie same szanse. Za nami – zwolennikami Unii Europejskiej, za Koalicją Europejską – stoją jednak widoczne na każdym kroku korzyści, jakie Polska już odniosła z przynależności do Unii. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, spojrzeć na nasze miasta, na wsie, na drogi. Nigdy też tak swobodnie nie podróżowaliśmy po Europie, nie mogliśmy tak po prostu wybierać sobie miejsca do pracy i życia. Chcemy, by nasze miejsce w europejskiej rodzinie było jeszcze trwalsze, a nasz udział w podejmowaniu najważniejszych dla wspólnoty decyzji – znaczący. Nie chcemy żyć na marginesie Europy. My, Koalicja Europejska, udowodniliśmy swój profesjonalizm, skuteczność, czego dowodem są środki na rozwój Zachodniego Pomorza pochodzące z Unii. Wchodzimy do dwóch największych ugrupowań w PE, dzięki czemu mamy większość. My pokazaliśmy już jak być Polakami i Europejczykami.


6 Fakty Tygodnik Koszaliński Reklama

www.koszalininfo.pl 15.03.2019


Publicystyka Fakty Tygodnik Koszaliński 7

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

„Marsz Równości będzie imprezą pozytywną i łączącą” Marek Łagocki koszalininfo.pl

TOLERANCJA Romowa z Jackiem Wezgrajem, współorganizatorem koszalińskiego Marszu Równości. Jak zrodził się pomysł organizacji tej imprezy w Koszalinie?

Fot: Archiwum prywatne

z grupami organizującymi marsze w całej Polsce. Wymieniamy się doświadczeniami. Wspieramy i pomagamy sobie nawzajem. Będziemy również odwiedzać się podczas marszów. Koszalińskie wydarzenie jest pierwsze w tym roku. Potem właściwie co miesiąc aż do późnej jesieni można będzie maszerować dla równości i tolerancji gdzieś w Polsce. Są osoby, które mają ambitny plan odwiedzenia wszystkich imprez.

W zeszłym roku przez Polskę przeszła rekordowa liczba takich marszów, także w mniejszych miastach. Zaobserwowałem rozczarowanie, że na środkowym pomorzu widnieje biała plama. Kilka osób, niezależnie od siebie, zaczęło mówić, że także w Koszalinie warto takie wydarzenie zorganizować. Koordynatorką całego przedsięwzięcia została Magdalena Młynarczyk organizująca między innymi Żywą Po co właściwie to Bibliotekę w naszym robicie? Jaki jest cel mieście. tego marszu? Ile osób jest zaangażowanych w to przedsięwzięcie? Z jakich są organizacji? Co ich łączy? Ścisłe grono organizatorek i organizatorów to około dziesięciu osób o różnym poziomie zaangażowania. Oprócz tego chęć pomocy wyraziło kilkanaście osób, głównie z koszalińskich szkół średnich, które stworzyły Zespół Wolontariacki. Kieruje nim Dawid Ligocki i do niego wciąż mogą zgłaszać się osoby chętne do wsparcia wydarzenia. Wywodzimy się z różnych środowisk. Są wśród nas aktywistki i aktywiści dobrze znani w Koszalinie, jak Katarzyna Paprocka, czy ja. Są też osoby, które zwyczajnie porwała idea marszu i postanowiły poświęcić swój wolny czas, aby do niego w Koszalinie w doprowadzić. Jesteśmy w stałym kontakcie

wić, że obowiązkiem władz jest dbanie o obywatelki i obywateli z zagrożonych dyskryminacją mniejszości. Wierzymy, że marsz będzie imprezą pozytywną i łączącą. Przyczyni się do przełamywania barier mentalnych i rozbrajania krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów.

Jak będzie wyglądało wydarzenie? Na jakiej będzie się odUważamy, że również bywać trasie ? Jakie w średniej wielkości wydarzenia towarzymieście jest duża po- szące planujecie? trzeba zamanifestowania swojego przy- Zaczynamy w sobotę, wiązania do takich 6 kwietnia, o godzinie wartości, jak rów- 10:00 w Koszalińskiej ność, różnorodność Bibliotece Publicznej. i tolerancja. Szcze- Najpierw pokażemy dokumentalny gólnie istotne jest to film „OUT” poświęcow związku z nasileny ujawnianiu swojej niem się homofobii, orientacji psychosekpogardy i nienawiści w życiu publicznym. sualnej. Później odNasz marsz to sprzeciw będzie się krótka dyswobec nagonki prawi- kusja, którą będę miał cowych polityków na zaszczyt poprowadzić. społeczność LGBT+ i Następnie wyświetlikłamstw oraz manipu- my komedię „Środek lacji przez nich rozpo- świata”. Marsz wystarwszechnianych. Łączy tuje o 14:00 i przejdzie nas przekonanie, że ulicami miasta pod miłość jest silniejsza Rynek Staromiejski. niż nienawiść, pogarda Będzie to kolorowa, i odrzucenie. Hasło pozytywna i radosna naszego Marszu to manifestacja. „Łączy nas miłość”. Chcemy pokazać, że Ile w Koszalinie jest osoby nieheteronor- osób LGBT+? Będzie matywne są wśród komu przyjść na ten nas i mają takie samo marsz? prawo do godności, bezpieczeństwa oraz Dla Koszalina nie ma szczęścia jak wszy- dokładnych danych, scy inni. Przy okazji lecz może to być od marszu będziemy mó- kilku do nawet dzie-

sięciu tysięcy mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Różne badania wskazują, że liczba osób LGBT+ w społeczności waha się od 5 do 10 procent. Już dzisiaj mamy deklaracje, że na marsz równości wybierają się całe rodziny. Spodziewamy się również bardzo wielu młodych ludzi. Odzew z koszalińskich szkół jest wręcz entuzjastyczny. Ponadto przyjadą do nas goście ze Szczecina, Poznania, Gdańska, Torunia, Warszawy, a nawet z Kielc i Krakowa. Specjalny wyjazd organizuje się również w Kołobrzegu. Jesteśmy przekonani, że będzie nas bardzo dużo. Jakie są najważniejsze problemy środowiska LGBT+? Co stanowi największy problem? Badania społeczności LGBT+ są wstrząsające, szczególnie te dotyczące młodych ludzi. Dwie trzecie grupy doświadcza depresji i innych problemów emocjonalnych. Zdecydowanie częściej niż ich rówieśnice i rówieśnicy mają myśli samobójcze, podejmują próby odebrania sobie życia, czy samookaleczenia. Jako psycholog często spotykam się z nimi w gabinecie i słyszę, jak muszą się zmagać z brakiem wsparcia

i zrozumienia ze strony dorosłych. Bardzo często czują się przez to zagubieni i odrzuceni. Nieodpowiedzialne, wręcz podłe, wypowiedzi ze strony prawicowych polityków, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich działań PiS-u, mogą sprowadzić na społeczność LGBT+ realne zagrożenie, tak jak to miało miejsce z antyuchodźczą nagonką kilka lat temu. Dlatego tak ważne jest okazywanie solidarności i pełnego wsparcia osobom LGBT+. To przecież nasze rodziny, współpracownice, znajomi. Kolejna kwestia to prawo do szczęścia. Różne formy związków dla osób tej samej płci są możliwe już w 31 krajach na całym świecie. 27 z nich dopuszcza adopcje dzieci przez pary LGBT+. Polsce dzisiaj, niestety, bliżej do putinowskiej Rosji i państw azjatyckich niż zachodniej Europy pod tym względem. Wszystko się jednak powoli zmienia. Dzisiaj społeczeństwo jest bardziej otwarte i progresywne niż wielu przestraszonych i zamkniętych w swoim konserwatyzmie polityków. Wierzę, że w końcu i u nas zajdą zmiany, które przeniosą nas na jasną stronę mocy. Marsz równości to forma nacisku, aby tak się prędzej, czy później stało.

Jaki macie budżet? Skąd pochodzą pieniądze? Na co je przeznaczycie? Budżet marszu postanowiliśmy oprzeć na dobrowolnych wpłatach, do których cały czas zachęcamy pod adresem: https:// zrzutka.pl/5n33a3. Zebraliśmy już prawie dwa i pół tysiąca złotych. Ponadto wsparcie obiecał nam Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który przeznaczy na marsz równości trzy tysiące złotych. Za zebrane pieniądze wynajmiemy salę na imprezy towarzyszące. Zapewnimy profesjonalne nagłośnienie. Wydrukujemy banery i kupimy flagi. Dbamy również o promocję, aby o marszu dowiedziało się jak najwięcej osób. Im więcej pieniędzy, tym większy rozmach. Zapewniamy, że nikt z organizatorek i organizatorów nie weźmie żadnego wynagrodzenia. Co ze względami bezpieczeństwa? Nie boicie się zakłóceń ze strony skrajnej prawicy? Nie damy się zastraszyć! Liczymy na to, że zarówno policja, jak i straż miejska wspólnie zadbają o bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników marszu równości.


8 Fakty Tygodnik Koszaliński Publicystyka

„Należy człeka wszelakiego szanować, miłość w ser ROZRYWKA Rozmowa z Bartłomiejem Zielonką, mistrzem Stowarzyszenia Koszalińska Kompania Rycerska. Na jakim etapie jest tworzenie Koszalińskiej Gildii Rycerskiej? Siedziba Stowarzyszenia Koszalińska Kompania Rycerska to miejsce upragnione przez nas od 2002 roku, kiedy założyliśmy organizację. Przez 17 lat działaliśmy głównie w terenie. Można było nas spotkać na wielu festiwalach, festynach, czy imprezach typu „Dni Koszalina” lub „Noc Muzeów”. Doskonaliliśmy takie swoje umiejętności, jak łucznictwo, szermierka i taniec dawny na Górze Chełmskiej oraz w Klubie Wojskowym. Nie mieliśmy jednak stałego lokum, a cały nasz dobytek przechowywany był w trzech prywatnych lokalizacjach w Koszalinie. W tym roku jednak udało nam się pozyskać atrakcyjny lokal w samym centrum Koszalina. Gildia Rycerska mieści się przy ulicy Jana z Kolna 38 w miejscu, które wielu rodziców dobrze zna, bo kiedyś była tam sala zabaw Motylek. Pomieszczenie na zasadach wolnorynkowych bez żadnych dotacji, wynajmujemy od NOT-u. W Gildii przygotowaliśmy już wiele atrakcji. Jedną z nich jest „zbrojownia”, czyli wystawa replik ekwipunku okresu okołogrunwaldzkiego. Ponadto posiadamy salę ze średniowiecznymi stołami, gdzie odbywają się warsztaty i wykłady historyczne i takie imprezy okolicznościowe, jak urodziny. Tu też zasiadają odwiedzający Klub Gier Planszowych. Mamy również dużo otwartej przestrzeni, dzięki czemu

Fot: Archiwum prywatne

możemy prowadzić Szkoły: Łucznictwa Tradycyjnego oraz Szermierki Średniowiecznej „Szpon”. Dodatkowo dla poszukujących większych emocji i rywalizacji przygotowaliśmy bitwy łucznicze, które są połączeniem łucznictwa tradycyjnego, gry w dwa ognie oraz paintballa. Uczestnicy dzięki bezpiecznym strzałom zakończonym gąbką mogą strzelać do siebie. Najlepsza zabawa jest wtedy, gdy są dwie drużyny po 3-4 osoby. Dla uczestników mamy przygotowanych kilka scenariuszy. Dzięki temu bitwy są jeszcze bardziej atrakcyjne. Możemy pomieścić tyle atrakcji w jednym miejscu, gdyż lokal, w którym mieści się Gildia Rycerska, ma ponad 180 metrów kwadratowych. Prace związane z remontem oraz wystrojem Gildii Rycerskiej wykonaliśmy własnymi siłami, mając bardzo ograniczony budżet. Jeżeli zainteresowanie odwiedzających pozwoli, to w najbliższej przyszłości planujemy wprowadze-

nie dalszych zmian i usprawnień, by nadać jeszcze bardziej średniowieczny charakter temu miejscu. Uczycie szermierki średniowiecznej. Na jakich zasadach to funkcjonuje? „Szpon”, bo tak się nazywa szkoła szermierki dawnej, działa na zasadach klubu sportowego. Zapraszamy na zajęcia wszystkich, którzy chcieliby poznać tajniki średniowiecznych zmagań bronią białą, sprawdzić się w boju na bezpieczną broń treningową lub po prostu dobrze się bawić, poprawiając swoją kondycję fizyczną. Na zajęcia zapisać się mogą wszyscy w wieku od 7 lat, jeżeli ich stan zdrowia pozwala im na uprawianie sztuk walki. Osoby do 18 roku życia potrzebują pisemnej zgody rodziców. Trenujemy przy wykorzystaniu bezpiecznego sprzętu. Mamy piankowe miecze, tarcze oraz kaski. Każdy trening rozpoczynamy od rozciągania i rozgrzewki, które stanowią podstawę

zapewniającą bezpieczeństwo, pozwalając uniknąć kontuzji oraz zapewniając ogólny rozwój sprawności uczestników. Następnie przechodzimy do nauki techniki, ćwiczymy posługiwanie się mieczem i tarczą, mieczem półtoraręcznym, szablą oraz bronią drzewcową. Ostatnia część zajęć to nauka praktyczna, czyli sparingi w parach lub grupowe. Ćwiczymy różne scenariusze i analizujemy taktyki prowadzenia walki. Wszystko to pod okiem doświadczonych trenerów. Ze względu na koszty utrzymania Gildii Rycerskiej wprowadziliśmy odpłatność za zajęcia. Pierwsze zajęcia dla zachęty oraz zapoznania się i przekonania, czy ten sport się podoba, są jednak bezpłatne. Każde kolejne to koszt 30 zł za trening. Można również nabyć karnet. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach 18:3019:30 (grupa 7-15 lat) i 19:30-20:30 (grupa 16+). Najlepsi adepci będą mieli szansę stanąć do rywalizacji w zawodach ogólnopolskich organizowanych między innymi w Szczecinie oraz Warszawie, czy na polach samego Grunwaldu. A wytrwali po ukończeniu 18 lat będą mogli przywdziać zbroję i stanąć do profesjonalnych turniejów rycerskich.

Na jakich zasadach działa Klub Gier Planszowych? Klub działa od lipca 2017 roku. Spotykamy się raz w tygodniu w każdą środę (do niedawna był to czwartek) w godzinach 18.0024.00. Na każdym spotkaniu jest średnio 30 osób w różnym przedziale wiekowym. Nie prowadzimy zapisów do klubu. Każdy, kto ma ochotę, może przyjść i zagrać w udostępniane przez nas gry planszowe, poznając jednocześnie nowe osoby i ludzi pasjonujących się alternatywnym spędzaniem wolnego czasu. Dysponujemy bazą około 250 gier, począwszy od takich dla rodzin, dzieci po gry imprezowe, ekonomiczne, na rozbudowanych strategiach kończąc. Największym zainteresowaniem cieszą się gry szybkie, które mają proste zasady i można je rozegrać w mniej więcej godzinę. Wypożyczalnia gier, którą uruchomiliśmy w tym roku, działa w formie odpłatnej. Gry można wypożyczyć na tydzień, wpłacając kaucję oraz opłatę za wypożyczenie. Ich wartość zależy od rodzaju gry. Cena wypożyczenia waha się od 6 zł do 25 zł za grę. Jak wyglądają zajęcia łucznicze, które prowadzicie? Szkoła Łucznictwa Tradycyjnego funkcjo-

nuje na terenie Gildii Rycerskiej w poniedziałki oraz czwartki od 16.00 do 20.00. Dodatkowo od 10 do 14 funkcjonują „Postrzelone Niedziele”. Przygodę rozpoczynamy od treningu indywidualnego. Najpierw na sucho bez łuku adepci ćwiczą postawy oraz poznają zasady bezpieczeństwa. Potem rozpoczynają się zajęcia z łukiem, gdzie poprzez powtarzalność staramy się wypracować pamięć mięśniową, która przekłada się na wyniki na tarczy. Pro wadzimy comiesięczne turnieje łucznicze zwane KKR’kami (aktualnie odbyło się 156 tych turniejów). Są otwarte dla wszystkich posiadających własny łuk i strzały. Tworzymy też Koszalińską Ligę Łuczniczą, gdzie każdy chętny będzie mógł w sposób korespondencyjny sprawdzić, jak zaawansowanym jest łucznikiem, mierząc się z innymi łucznikami z Koszalina. Po miesiącu strzelania opublikujemy całościowe wyniki, a pięć aktualnych najwyższych wyników będzie przez cały czas wywieszonych na terenie Gildii. W przyszłości mamy nadzieję, że łucznictwo tradycyjne zagości już na stałe w Koszalinie jako dyscyplina sportu, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli w sposób bezpieczny sprawdzić swoje umiejętności. Całość strzelań zabezpiecza-


www.koszalininfo.pl 15.03.2019 Fakty Tygodnik Koszaliński 9

rcu nosić oraz w miłosierdziu swoim hojnym być” ją dwa strzałochwyty, czyli siatki wyłapujące strzały. Szkoła funkcjonuje bez żadnych ograniczeń wiekowych. Można nas odwiedzić zarówno z własnym sprzętem, jak i skorzystać z naszego. Mamy kilkadziesiąt łuków od takich przystosowanych dla dzieci od lat 4 do łuków dla osób bardzo dorosłych. Można również postrzelać z miękkich bezpiecznych strzał. Wszystkie szczegóły, jak i cennik można znaleźć na naszej stronie gildiarycerska.pl. Macie jakieś pomysły na kolejne projekty w ramach budżetu obywatelskiego? Koszaliński Budżet Obywatelski 2017 to projekty Parku Robin Hooda oraz Lochy Rycerskiej Radochy, z czego Park Robin Hooda został zrealizowany, a Lochom zabrakło naprawdę niewiele głosów. W zeszłym roku złożyliśmy projekt budowy drewnianego Fortu oraz wiat z ławostołami na terenie Parku Robin Hooda w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Nie udało się, ale bardzo dziękujemy wszystkim głosującym! Na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego planujemy kilka inicjatyw, które, miejmy nadzieję, przypadną do gustu mieszkańcom Koszalina. Jak wygląda Wasza współpraca z władzami Koszalina? Czy wspiera Was ona w realizowaniu Waszych pomysłów? Tak naprawdę – pomimo 17 lat działalności naszego Stowarzyszenia – bliższą i regularną współpracę z władzami Koszalina prowadzimy od niedawna. Włączyliśmy się do corocznych organizacji „Dni Koszalina”, wystawiając obóz średniowieczny z wieloma atrakcja-

mi. Zapewniliśmy warsztatowe atrakcje dla dzieci w trakcie ferii oraz byliśmy na imprezie otwierającej cykl bezpiecznych wakacji. Chęci do współpracy nam nie brakuje i powoli uczymy się zasad funkcjonowania i finansowania państwowych podmiotów publicznych, próbując odnaleźć się w gąszczu przepisów. Całą współpracę prowadzimy z poziomu usługodawcy. Nie chcemy niczego za darmo, tylko tak jak inne firmy, wynagrodzenia za naszą pracę na rzecz rozwoju kultury, dziedzictwa narodowego, tradycyjnych form sportu oraz jako barwną atrakcję Koszalina. Ogólnie z dotychczasowej współpracy jesteśmy zadowoleni i mamy nadzieję na rozwój i jeszcze szerszą współpracę.

Angażujecie się aktywnie w WOŚP? Ile pieniędzy zebraliście dotychczas? Dlaczego jest to dla Was ważne?

Działalność charytatywna, w tym uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze w 100% wpisuje się w ideę „rycerskości”, którą pragniemy w sobie kształcić. Zgodnie z Regułą Rycerską należy: „… człeka wszelakiego szanować, miłość w sercu nosić oraz w miłosierdziu swoim hojnym być, w złej przygodzie uczynkiem i majątkiem wspomagać”. Prywatnie wielu z nas to zapaleni fani idei WOŚP. Wielu z nas jeździ na Woodstock (obecnie Pol’and’Rock Festiwal). Jako Koszalińska Kompania Rycerska kwestujemy od 16 lat! Nikt z nas nie robił jednak podsumowania, ile pieCo jest właściwie faj- niędzy udało nam się nego w przebieraniu zebrać. Rekord padł w się za rycerza? Po co 2017 roku – 28 164,19 to robicie? zł! Nosimy z dumą nazwę „Najcięższe puszJesteśmy pasjonata- ki WOŚP” i to nas niemi. Odtwórstwo hi- zmiernie cieszy. storyczne można rozpatrywać na wielu Ile obecnie liczycie płaszczyznach. Jedni członków? Jakie maodkrywają tu historię, cie plany rozwoju? inni przenoszą się do świata wieków śred- Aktualnie Stowarzynich, inni spełniają się szenie Koszalińska poprzez rywalizację Kompania Rycerska sportową, konkurując liczy 16 pełnoprawz najlepszymi w kraju, nych Braci i Sióstr. jak również poza nim. W naszych szeregach Sport, historia, kul- mamy jeszcze trzech tura, braterstwo, rze- Nowicjuszy oraz kilmiosło to różne formy kunastu Kompanów aktywności w ramach – członków wspieraodgrywania realiów jących z dawnych czaśredniowiecza. Jed- sów, których to dopanym z najwspanial- dła proza życia i nie szych doznań są mo- mogą się już tak częmenty, kiedy możemy sto udzielać w sprakomuś pomóc, na wach stowarzyszenia. przykład w szpita- Chcielibyśmy, aby nalu, gdzie rozdajemy sze hobby w którymś „Rycerskie recepty na momencie mogło zdrowie”, czy w hospi- zarobić również na cjum, gdy podsycamy nasz chleb codzienny, iskierkę nadziei. Wte- dzięki czemu moglidy najlepszą nagrodą byśmy w pełni oddla nas jest uśmiech na dawać się naszej paustach osób, które od- sji, pracując na rzecz wiedzamy. W takich Stowarzyszenia, a nie chwilach czujemy, że dzielić czas pomiędzy robimy coś ważnego i etat i działania zwiąto daje nam energię do zane z odtwórstwem dalszych działań. historycznym.


10 Fakty Tygodnik Koszaliński Różności

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Referendum strajkowe w oświacie mobilizuje ZNP EDUKACJA Zapowiada się, że 8 kwietnia w większości placówek oświatowych w Koszalinie nie będzie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Strajk może się też przedłużyć na kolejne dni. Do 19 marca trwa referendum strajkowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o tysiąc złotych. We wtorek (12 marca) szefostwo koszalińskiego oddziału ZNP nie zdradziło listy zaangażowanych placówek, ale flagi związkowe wiszące na wielu miejskich szkołach i przedszkolach informują o udziale lub poparciu dla sporu zbiorowego. Celem protestujących jest zrównanie płac w oświacie ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. – Chcemy sensownych rozwiązań, aby pracownicy oświaty za-

Fot: WM

rabiali godnie – mówiła Małgorzata Chyła, prezes oddziału ZNP w Koszalinie. Problem ma być poważny. Płace na poziomie 1751 zł netto powodują ponoć, że część nauczy-

cieli zmienia zawód, a następcy nie garną się do pracy w szkołach. Postulaty ZNP w kwestii poprawy wynagrodzeń zdecydowanie popiera Rada Powiatów: Koszalińskiego i Sławieńskie-

go Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Emilia Kijko, wiceprzewodnicząca organizacji, twierdzi, że to jest walka o przyszłość edukacji w kraju.

Uchwała Zarządu Głównego ZNP o przystąpieniu do sporu zbiorowego została ogłoszona 10 stycznia. Wiążące decyzje w kwestii czynnego protestu zapadną jednak, gdy w referen-

dum weźmie udział co najmniej 51 procent pracowników, z których połowa plus jeden poprze protest. Anna Grabowska, wiceprezes oddziału ZNP, wskazywała na długofalowe zaniedbania, które po reformie oświaty wpływają na deficyt nauczycieli. – Chcemy zapewnić jak najlepszą edukację, a to gwarantują uczciwe pensje – stwierdziła Anna Grabowska. – Ministerstwo ma blisko miesiąc na podjęcie odpowiedzialnych decyzji. Zdaniem związkowców ze strony ministerstwa nie ma rozmowy i próby kompromisu, a jedyna propozycja resortu to obecność łamistrajków na egzaminach, które nie będą przesunięte na inny termin. Z powodu protestu zagrożone jest bowiem właściwe przeprowadzenie kwietniowych sprawdzianów ósmoklasistów i gimnazjalistów, a nawet maturzystów w maju. WM

Certyfikaty „No smog” dla największych odbiorców MEC CIEPŁO SYSTEMOWE Koszalińska Miejska Energetyka Cieplna zorganizowała dla swoich największych odbiorców seminarium „Certyfikacja antysmogowa budynków i nowoczesne ciepłownictwo”. Sześciu partnerów zakładu otrzymało certyfikaty „No smog”. Co roku MEC organizuje spotkanie z przedstawicielami swoich największych odbiorców energii. Partnerzy zakładu zapoznawani są z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w branży. Tym razem głównym punktem seminarium było wręczenie certyfikatów „No smog” dla sześciu odbiorców. Koszalińskie przedsiębiorstwo ciepłownicze, uzyskując ten certyfikat, nabyło też prawo do przyznania identycznych swoim odbiorcom. Ich budynki muszą jednak

Fot: MEC Koszalin

W seminarium, oprócz odbiorców, wzięli również udział prezydent Koszalina Piotr Jedliński, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak oraz prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie Adolf Mirowski. korzystać z dostaw energii cieplnej z MEC na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej

wody. Wyróżnienia otrzymały KSM „Przylesie”, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży

Granicznej, 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Politechnika Koszalińska, Kosza-

lińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zarząd Obiektów Sportowych.

Certyfikaty wykorzystując kolorową skalę, podobną do tej znanej ze sprzętów AGD. Pokazują, w jakim stopniu dany sposób zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Są one przyznawane w ramach programu promocji ciepła systemowego prowadzonego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Uczestniczące w nim przedsiębiorstwa ciepłownicze, w tym koszalińska MEC, były badane przez krakowski Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Z tych badań wynika, że energia cieplna wytwarzana przez MEC nie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, skutkującego tworzeniem się smogu. Oferowane przez koszaliński zakład ciepło systemowe stanowi więc wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia szkodliwych emisji. Zobacz film z wydarzenia na www.koszalininfo.pl.


www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Materiał zamawiany Fakty Tygodnik Koszaliński 11


12 Fakty Tygodnik Koszaliński Felietony

www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Zwierzaki a biznes TEKA INSPEKTORA Wiele razy interweniowałam w sklepach zoologicznych. Często są to miejsca, gdzie zwierzakom dzieje się krzywda. Brak wiedzy o wymogach sprzedawanych gatunków i nagminna ignorancja sprzedawców prowadzą do wielu zaniedbań. Parę lat temu dowiedzieliśmy się, że w jednym ze sklepów są sprzedawane mrożone myszy i szczury jako karmówka. Ginęły w okrutny sposób. Nie ogłuszano ich, lecz wkładano żywcem do zamrażarki, by konały z wyziębienia. Sprzedawca dobrowolnie poddał się karze, płacąc dość wysoką grzywnę. W sklepach zoologicznych zwierzaki często są traktowane jak zwykły towar. Żyją w małych, ciasnych akwariach lub klatkach. Egzotyczne gatunki nie mają odpowiednich lamp, ogrzewania, a nawet karmy.

Bogumiła Tiece St. Inspektor TOZ W ubiegłym tygodniu otrzymałam fotografię umierającej papugi, którą zrobił klient w jednym ze sklepów zoologicznych. Była godzina 13:00. Osoba ta miała zwrócić uwagę sprzedawcy na stan ptaka. Na miejscu byłam o 15:00. Zwłoki papugi leżały w klatce. Pozostałe ptaki dziobały ją nerwowo, jakby chciały powiedzieć „Wstawaj!”. Na moją interwencję sprzedawczyni odpowiedziała „Ojejku, nie widziałam”, po czym wywaliła martwego ptaka. Kontrolując pozostałe zwierzaki, zauważyłam panujący brud. U świnek morskich było pełno odchodów wymieszanych z karmą. Na zapleczu

stało wyjątkowo brudne, małe akwarium ze śmierdzącą wodą. Przyglądając się temu bagienku, zauważyłam, że jakieś stworzenie wynurza nos, aby zaczerpnąć powietrza. To był żółwiak chiński, który potrzebuje wyjątkowo czystej wody, gdyż jest podatny na zakażenia bakteryjne. Biedak trafił pod moją tymczasową opiekę. Obecnie szukam dla niego domu. Będę sprawdzała też, czy w owym sklepie poprawiono warunki. W końcu Ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje wszystkich. Zgodnie z nią utrzymywanie zwierząt w stanie niechlujstwa i zaniedbania jest znęcaniem się, podobnie jak nieudzielenie pomocy choremu zwierzęciu. By oddać sprawiedliwość, wspomnę też, że w Koszalinie działają sklepy zoologiczne, które mogą świecić przykładem, gdzie zarówno właściciele, jak i sprzedawcy dbają o dobro zwierząt.

Bracia zostali siostrami OLDSKULOWO Ależ ten czas leci. Minęło 20 lat od rozszerzenia NATO o Czechy, Węgry i Polskę. W 2000 roku w ramach dziennikarskiej wizyty studyjnej w Brukseli odwiedziłem siedzibę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zabawne, ale z tamtych wrażeń pozostała głównie wizyta obiadowa w potężnej stołówce. Serwowane dania, szczególnie warzywa, smakowały. jakbym zjadał papierowe chusteczki. Menu marne, lecz wokół kłębił się wielki tłum, niekoniecznie ludzi w mundurach. Organizacje międzynarodowe to moloch urzędników. W Brukseli hucznie i paradnie będzie dopiero w sierpniu, bo przypada 70-lecie założenia NATO. Długo sojusz militarny w opozycji do Układu Warszawskiego swoją stolicę miał w Paryżu, ale w 1966 roku Francja za bliskiego Polakom prezydenta

Wiesław Miller Kurier Szczeciński Charlesa de Gaulle’a wycofała się z tych struktur wojskowych. Wkrótce uniknęła losu innych państw Zachodu, przez które pół wieku temu przeszły marsze pod hasłem: „Yankee, go home!” (Jankesi do domu). Teraz to z Rosją pozostajemy w stosunkach zimnowojennych, co świadectwem pogmatwanej historii naszego państwa. Za to na polu mediów bojowe i demaskatorskie działania „inżynierów dusz”, czy jak chcą inni „pożytecznych idiotów”, robią swoje. Brakuje już autorytetów. W radiu zakazują emisji ponadczasowych szlagierów Michaela Jacksona, bo na jaw wychodzą pedofilskie skłonności

„króla muzyki pop”. Zza grobu oszkalowany został też najsławniejszy kowboj X muzy John Wayne za wywiad prasowy sprzed 50 lat. Publiczność nie ma go pamiętać z ról filmowych, w tym jako laureata Oscara, ale rasistę i homofoba. Dziw aż bierze, że stosowanie mowy nienawiści za głoszone poglądy teraz uchodzi za poprawność polityczną. Osobiście dobrego zdania o tych wielkich światowego show-businessu nie zmienię, bo inne to były czasy i okoliczności, więc pewnie podpadnę pięknoduchom lansującym kolejną wizję „Nowego, wspaniałego świata”. Symbolem tegoż bywa para dawnych braci Wachowskich (twórcy słynnej trylogii ekranowej „Matrix”), bo Larry i Andy stali się Laną i Lily. Zabawnym komentarzem tego płciowego widzimisię artystów jest tytuł znakomitego westernu „Bracia Sisters”, który podejrzanie ominął nasze kina.

Siewcy strachów ZASŁYSZANE

Reklama

Od kiedy sięgam pamięcią, władza pokazuje nam zagrożenia oraz opisuje wrogów mogących zniszczyć nasze życie. Metoda ta jest stara jak świat – wspólny wróg utrzymuje dyscyplinę w społeczeństwie. W PRL-u wrogiem było NATO, kapitaliści oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza. Związek Sowiecki jednak upadł i powstało zamieszanie w narodzie. Najszybciej „ogarnęła się” polska prawica, trafnie przewidując, że najlepiej mieć wroga blisko. Został więc nim „Bolek” i jego drużyna, która zdradziła Polaków przy „okrągłym stole”. To był jednak dopiero początek. Kiedy w 2005 roku zabrakło argumentów merytorycznych mogących zaszkodzić kandyda-

Jan Kuriata Rektor PWSZ turze Donalda Tuska na prezydenta Polski, Jacek Kurski (obecnie prezes TVP) wpadł na pomysł z „dziadkiem z Wehrmachtu”. Była to nowość w pewnym sensie. Wszak co ma dziadek Tuska do Donalda Tuska? Niby nic, a jednak. Prawda odpowiednio spreparowana okazała się lepsza niż kłamstwo, bo była bardziej perfidna. Potem nastał czas, kiedy żadne kłamstwa i żaden wróg nie pomagał PiS-owi. Nadszedł jednak moment, że można było połączyć jedno z drugim. Wmówiono Polakom, że Polska po ośmiu latach rządów koalicji

PO-PSL jest w ruinie. Pojawił się też nowy wróg – imigranci zalewający Europę Zachodnią, który scalił wyborców Zjednoczonej Prawicy i pomógł w zwycięstwie. Idą jednak nowe wybory, potrzeba więc nowego wroga. Poszukiwania PiS-u szybko zakończyły się sukcesem. Znaleźli kogoś, kto znów zewrze wyborcze szeregi. Nowym wrogiem jest LGBT. Środowisko to „ośmiela się” przecież domagać tolerancji i szacunku dla odmienności. Te „zuchwałe żądania” zostały natychmiast okrzyknięte agresją i próbą demoralizowania „naszych dzieci”. PiS obiecuje „nas” obronić przed tym potwornym zagrożeniem. Czuwajcie – wróg jest blisko! A może tym razem nie damy się jednak nabrać cwanym siewcom strachów?


www.koszalininfo.pl 15.03.2019

Rozmaitości Fakty Tygodnik Koszaliński 13

Tygodniowy koszaliński kalejdoskop kulturalny KALENDARIUM Piątek, 15 marca Teatr Variete Muza zaprasza na koncert wokalistki Bovska. To jeden z najważniejszych debiutów 2016 roku. Pierwszy nakład płyty „Kaktus” został wyprzedany dwa dni po premierze, a singlowy utwór podbił serca publiczności i stał się motywem przewodnim czołówki serialu „Druga Szansa”. Koncert rozpocznie się o 20.00. Otwarcie bram zaplanowano na 19.00. Bilety w cenie 39 zł są dostępne w internecie oraz stacjonarnych punktach sprzedaży. Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Anną Tomaszewską zatytułowane „W cieniu sakury, czyli mity i fakty na temat bezpieczeństwa w Japonii”. Anna Tomaszewska to absolwentka japonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczka programu „Law in Japan” w Tokio i obecna doktorantka Polskiej Akademii Nauk. Zakres jej badań obejmuje socjologiczne uwarunkowania japońskiego systemu prawa, funkcjonowanie japońskich zakładów penitencjarnych oraz funkcję kary w Kraju Kwitnącej Wiśni. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17.00. Wstęp jest bezpłatny. Klub Jazzburgercafe zaprasza na koncert rapera PlanBe. Jego wachlarz inspiracji jest ponoć szeroki i w głównej mierze skupia się na nowym brzmieniu

Materiał wydawcy

z Toronto. Nietypowe podziały rytmiczne mają wymuszać płynne przechodzenie między rapem z pazurem a slowjamowym podśpiewywaniem. Obecnie raper promuje swój najnowszy krążek zatytułowany „Moda”. Koncert rozpoczyna się o godzinie 21.00. Bilety w cenie 30 zł są dostępne na stronie ticketos.pl. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym wystawiony będzie spektakl „Piosenka jest dobra na wszystko”. Po Osieckiej, Młynarskim i Kofcie aktorzy sięgnęli po czwartego z wielkich twórców polskiej piosenki literackiej. Jeremi Przybora w duecie z kompozytorem Jerzym Wasowskim stworzył dziesiątki „perełek”, które pojawiały się pół wieku temu w repertuarze niezapomnianego „Kabaretu Starszych Panów”. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 18.00. Bilety w cenie od 31,50 zł są dostępne na stronie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Sobota, 16 marca Galeria Emka zaprasza na spektakl dla dzieci z cyklu Teatr w Emce zatytułowany „Latający Kufer”. Przedstawienie będzie historią podróży nietypowym wehikułem. Kufer podczas spektaklu zapełnia się rozmaitymi opowieściami z tradycji orientu. Przestrzeń historii zamienia się na przykład w komnatę księżniczki albo plac targowy rozbrzmiewający muzyką i egzotycznymi językami. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 12.00.

Czwartek, 21 marca CK 105 szykuje czwartą edycję Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej. Jako zapowiedź wydarzenia będzie można zobaczyć film „Jestem William”. To przygoda w małym miasteczku z odrobiną gangsterskiego dreszczyku i małym-wielkim bohaterem, który odkrywa swoją siłę. William uważa, że ma w życiu pecha. W nowym mieście zaczepia go trójka łobuzów, a jego wujek wpada w poważne kłopoty finansowe. To jednak Fot: archiwum dopiero początek przyWielkimi krokami zbliża się czwarta edycja Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmo- gód. Start seansu w kinie wej. Podobnie jak rok temu CK 105 szykuje masę atrakcji. Kryterium o 12. Bilety kosztują 5 zł. Klub Prywatka zaprasza rowym uczniem, a ona „Historia koszalińna wspólne świętowanie nową uczennicą w szkole skich koszar”. Ekspo- Filharmonia Koszalińczwartych urodzin. Bę- w Valleby. Początkowo zycja prezentuje dzieje ska zaprasza na koncert dzie można usłyszeć hity własne biuro detektywi- obiektów wojskowych „Symphonica 2. Rock takie jak „You’re the One styczne nawet im się nie Garnizonu Koszalin. of Poland”. Tym razem That I Want”, „Waterloo”, marzy. Seans rozpoczyna Zobaczymy unikato- usłyszymy wyłącznie pol„Summer Nights”, „Gre- się o godzinie 12:00. Bilety we zdjęcia ukazujące skie, kultowe utwory lat ased Lightning”, „Mam- w cenie 15 zł dostępne są rozwój budownictwa 80. – czasu rozkwitu muma Mia” i wiele innych! w kasie kina Kryterium. koszarowego, począw- zyki rockowej, punkowej Impreza rozpoczyna się o W ramach DKF Kids ze- szy od czasów pru- i metalowej. Wystąpią godzinie 20.00. Wstęp jest staw klubowicza, czyli po- skich, poprzez lata Małgorzata Ostrowska, Łyczkowski, bezpłatny. pcorn i napój kosztuje 5 zł. 30. XX wieku i okres Łukasz II wojny światowej, Sylwia Lorens, Damian aż po współczesność Ukeje oraz Orkiestra Niedziela, Poniedziałek, garnizonu. Wernisaż Filharmonii Futura. 17 marca 18 marca rozpocznie się o go- Koncert rozpoczyna się Centrum Kultury 105 za- W Filharmonii Kosza- dzinie 10.00. Wstęp o godzinie 20.30. Bilety zaczynające się od 89 zł prasza na koncert zespołu lińskiej wystąpi Dawid jest bezpłatny. są dostępne na stronie Cisza Jak Ta. Od szesna- Podsiadło. Muzyk znawww.KupBilecik.pl stu lat grupa zagrała już ny jest z utworów takich Środa, ponad tysiąc koncertów, jak „Nie ma fal”, „Mało- 20 marca Bartosz przemierzając kraj wzdłuż miasteczkowy”, „Trójkąty Koszalińska BiblioteKonieczny i wszerz. Wydarzenie roz- i kwadraty” i wiele innych. pocznie się o godzinie Koncert rozpoczyna się ka Publiczna zaprasza jakieś 16.00. Bilety w cenie 35zł o godzinie 19.00. Bilety na wykład Pawła Kaź- Organizujesz mierskiego z Ogrodu wydarzenie kulturalbędą do kupienia przed są do nabycia na stronie Botanicznego w Nie- ne? Wiesz o jakimś wejściem. www.KupBilecik.pl. goszczy zatytułowa- ciekawym wydarzeniu ny „Wiosenne rośli- w naszym mieście? ProCentrum Kultury 105 Wtorek, ny cebulowe”. Start pozycje do tej rubryki zaprasza na seans z cy- 19 marca o godz. 17:00 w sali prześlij na adres e-mail: klu DKF Kids „Biuro detektywistyczne Las- Muzeum Obrony Prze- edukacyjnej czytelni kinforedakcja sego i Mai. Pierwsza ciwlotniczej zaprasza głównej KBP. Wstęp @wp.pl tajemnica”. On jest wzo- na wernisaż wystawy jest bezpłatny.


14 Fakty Tygodnik Koszaliński Autopromocja

Wyjdź poza cudzysłów

www.koszalininfo.pl 08.12.2017

Wydawca: Redpress Kamil Hońko, Kostenckiego 3c/4, 75-368 Koszalin, Redaktor Naczelny: Kamil Hońko, kamil.honko@gmail.com, Druk: Express Media Sp z o.o., Nakład: do 10 000 egzemplarzy, Siedziba redakcji: Projektantów 1, 75-001 Koszalin,

Redakcja: Marek Łagocki, Wiesław Miller, Elżbieta Subocz, Marcin Chyła, Kornel Pawlak, Bartosz Konieczny, Igor Matwijcio, Grafik: Wojciech Spirin, Skład i łamanie: Kamil Hońko, Reklama: 669 990 639, www.koszalininfo.pl, http://issuu.com/tygodnikfakty


Różności Fakty Tygodnik Koszaliński 15

www.koszalininfo.pl 08.12.2017

Dzień Kobiet z KI Pomóż zwierzakom ze schroniska ZWIERZĘTA

Fot: BK

DZIEŃ KOBIET Redakcja portalu KoszalinInfo.pl z okazji Dnia Kobiet przygotowała kilkaset tulipanów. Do napotkanych na ulicy pań trafiły też odblaski oraz najnowszy numer tygodnika „Fakty”. Obdarowane kobiety nie kryły zaskoczenia. – To bardzo miły gest. Fajnie, że panowie o nas pamiętają. Dostać kwiatka na ulicy to coś niezwy-

Wspieramy potrzebujących

kłego – powiedziała Pani Wanda Nowak. – Kwiaty i odblaski bardzo szybko się rozeszły. Cieszę się, że w ten piękny dzień mogliśmy spotkać się z mieszkankami naszego miasta. Paniom, których nie udało nam się spotkać w centrum Koszalina, życzymy wielu pięknych chwil i słonecznych dni – mówił Marek Łagocki, redaktor naczelny KoszalinInfo.pl. Więcej zdjęć oraz film z akcji znajdziecie na stronie www.koszalininfo.pl. BK

„Wiosenne porządki u bezdomniaków” to akcja Fundacji NaszeZoo.pl, która przebiega do końca marca na platformie internetowej www.dlaSchroniska.pl. Ma pomóc organizacjom opieki nad bezpańskimi psami i kotami przygotować przestrzeń na nowy sezon, między innymi w schronisku „Leśny Zakątek” działającego przy ulicy Mieszka I w Koszalinie. Miłośnicy czworonogów dobrze wiedzą, ile wysiłku wymaga utrzymanie czystości zwierzaków podczas złej pogody. Schroniska i fundacje mają do czynienia z tym problemem na znacznie większą skalę, bo podopiecznych mają kilkuset. Po okresie zimowym koce, wyściółki, czy legowiska wymaga-

Fot: Archiwum

ją prania lub wymiany na nowe. W ramach projektu poza środkami czyszczącymi i dezynfekującymi internauci mogą podarować bezdomnym czworonogom też kocyki, czy podkłady higieniczne. – Środki i akcesoria zbierane przez internet w ramach akcji są podstawą, aby utrzy-

Wspieramy potrzebujących

mać higienę i dobry stan ogólny w placówkach takich jak nasza – twierdzi Daria Szmaro ze schroniska w Koszalinie. Aby wesprzeć bezpańskie zwierzaki, wystarczy wejść na platformę internetową www.dlaSchroniska.pl, kliknąć w baner akcji i wybrać psa lub kota

reprezentującego jedno z kilkudziesięciu schronisk lub fundacji uczestniczących w inicjatywie. W placówce w Koszalinie o taką pomoc prosi pies Aksel. Można też kupić „cegiełkę” o wartości 10 zł. Akcja „Wiosenne porządki u bezdomniaków” potrwa do końca marca. WM


16 Fakty Tygodnik Koszaliński Materiał zamawiany

www.koszalininfo.pl 08.12.2017

Profile for Fakty Tygodnik Koszaliński

Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 201  

15.03.2019

Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 201  

15.03.2019

Advertisement