Page 1

=RND]MLEDUEµUNRZHJRĝZLÛWDZV]\VWNLPJµUQLNRP LRVRERPSUDFXMÇF\PZSU]HP\ĝOHZ\GRE\ZF]\P ľ\F]HQLD]GURZLDZV]HONLHMSRP\ĝOQRĝFL URG]LQQHJRV]F]ÛĝFLDVDW\VIDNFML ]Z\NRQ\ZDQ\FKRERZLÇ]NµZ DSU]HGHZV]\VWNLPVSRNRMQHM LEH]SLHF]QHMSUDF\ VNĄDGDUHGDNFMDJD]HW\Ȍ7\G]LHĆZ-DZRU]QLHȋ

1U JUXGQLDJUXGQLD

%H]SÊDWQDJD]HWDORNDOQDISSN 1429 - 1843

twj.pl

Kozik zawiadomił prokuraturę REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, UDGQ\0DUFLQ.R]LNŖFMDOQLHSRLQIRUPRZDă 3UH]\GHQWD0LDVWDSR]RVWDă\FKUDGQ\FK LPLHV]NDąF´ZĽH]ăRĽ\ă]DZLDGRPLHQLHGR 3URNXUDWXU\.UDMRZHMZVSUDZLHZ\GDWN´Z %LXUD3URPRFMLL,QIRUPDFML8U]ÚGX0LHMVNLHJR Z-DZRU]QLH FGQDVWUƳ


2

7\G]LH×Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD _____________________________________________________________________________________________________

:$Ó1,(-6=(7(/()21< POLICJA WHOƺƺƸƴƳƷƲƹƴƳƱƱ 675$Ŕ32Ŕ$51$ WHOƺƺƹƴƳƸƶƲƹƸƲƶ 675$Ŕ0,(-6.$ WHOƴƳƷƲƹƲƷƲƹ 32*272:,(5$781.2:( WHOƺƺƺƴƳƷƲƷƴƵƶƸ 32*272:,(*$=2:( WHOƺƺƳ 32*272:,((1(5*(7<&=1( WHOƴƳƷƲƷƴƶƱƶ 32*272:,(:2'2&,ß*2:( WHOƺƺƵ 32*272:,(&,(3Ğ2:1,&=( WHOƺƺƴ 32:,$72:(&(17580 =$5=ß'=$1,$.5<=<62:(*2 WHOƴƳƷƲƹƲƹƺƱ 85=ß'0,(-6.,:-$:25=1,( WHOƴƳƷƲƹƲƶƱƱ 32:,$72:<85=ß'35$&< WHOƴƳƷƲƹƲƺƱƱ 32&=7$*Ğ®:1$ WHOƴƳƷƲƷƴƺƸƱ 352.85$785$5(-212:$ WHOƴƳƷƲƶƶƷƴƹ 6ß'5(-212:< WHOƴƳƸƶƹƷƲƶƸ =86-$:25=12 WHOƴƳƷƲƷƳƴƵƲ 85=ß'6.$5%2:< WHOƴƳƷƲƷƶƵƺƵ

OLVWRSDGDqSRQLHG]LD‡HN Popołudniu przy ul. Szymanowskiego policjanci zatrzymali 60-letniego jaworznianina, który kolejny raz wszczął awanturę , w trakcie której używając siły fizycznej groził pozbawieniem życia 40-letniej kobiecie. Pijany trafił do Izby Wytrzeźwień. Odpowie za groźby karalne.

OLVWRSDGDqZWRUHN 41-letni mieszkaniec Jaworzna zgłosił, że został oszukany na portalu olx podczas zakupu części do telefonu komórkowego na kwotę 225 zł przez osobę, która podawała się za sprzedawcę Pawła B. wieczorem przy ul. Świstackiego policjanci zatrzymali 40-letniego jaworznianina, który znajdował się pod wpływem alkoholu (2,5 promila) i kierował samochodem osobowym marki Opel Corsa.

OLVWRSDGDqvURGD 40-letni mieszkaniec Jaworzna poinformował policję, że jego sąsiedzi grożą mu pobiciem i uszkodzeniem ciała. Zgłaszający obawia się spełnienia tych gróźb.

OLVWRSDGDqF]ZDUWHN 16-letnia mieszkanka Jaworzna zgłosiła, że jej kolega (16-letni mieszkaniec Trzebini) podczas spotkania towarzyskiego skradł jej telefon iphone 5s. Wartość strat została oszacowana na 1000 zł.

OLVWRSDGDqVRERWD W okolicach ul. Matejki została uszkodzona powłoka lakiernicza tylnych drzwi w samochodzie marki Hyundai. Straty oszacowano na 1000 zł. Zgłoszenia dokonał 34-letni właściciel pojazdu.

OLVWRSDGDqQLHG]LHOD

REKLAMA

=DNÊDG 3RJU]HERZ\

:LDGRPRÎFL SROLF\MQH

Misja

&]\QQHFDğàGREô %H]SğDWQDNDSOLFDSRŕHJQDOQD Jaworzno ul. Sławkowska 16a Tel. 32/616 22 68, 32/751 95 92

&${2'2%2:(86{8*,32*5=(%2:(8

KORONA .DSOLFDSRŕHJQDOQDEH]SğDWQD ul. Królowej Jadwigi 2 tel. 32 616 35 98, 502 29 86 96

Ok. 16.30 23-latek został okradziony w Galenie. Sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi i z kieszeni kurtki zabrał mu portfel, w którym znajdowały się dokumenty, karta bankowa i 400 zł gotówki. W związku z tym zdarzeniem, dzień później zatrzymano 47latka z Chrzanowa. Sprawca przyznał się do winy i wskazał miejsce porzucenia portfela po jego opróżnieniu. Przy ul. Chełmońskiego, przed północą policjanci otrzymali informację o płonącym samochodzie. Straż pożarna ugasiła pożar, straty oszacowano na 35 tys. zł. Policja wykonała czynności na miejscu. Nie wyklucza się celowego podpalenia. REKLAMA

8VÊXJL3RJU]HERZHn2UIHXV]o ul. Łukasiewicza 2 43-600 Jaworzno (os. Stałe) tel. 32 752 60 75, 32 616 85,67 kom. 600 390 300 *ZDUDQWXMHP\V]DFXQHNLSRZDJô QDNDŕG\PHWDSLHQDV]HMSUDF\

Kozik]DZLDGRPLĄSURNXUDWXUÛ 6NáDGDP ]DZLD GRPLHQLH R SRGHMU]HQLX SRSHáQLHQLD SU]HVWĊSVWZD SU]H]IXQNFMRQDULXV]\80 SROHJDMąF\PQDG]LDáDQLXZFHOXRVLąJQLĊ FLDNRU]\ĞFLPDMąWNRZHMZVSyOQLHLZSR UR]XPLHQLXSU]H]IXQNFMRQDULXV]\SXEOLF] Q\FK%LXUD3URPRFMLL,QIRUPDFML8U]ĊGX 0LHMVNLHJRZ-DZRU]QLH±SRLQIRUPRZDá ZH ZWRUHN 0DUFLQ .R]LN =DZLDGRPLH QLHMHVWHIHNWHPDQDOL]\Z\GDWNyZ%LXUD 3URPRFMLL,QIRUPDFMLRNWyU\FKSLVDOLĞP\ MXĪQDáDPDFKÄ7Z-´:\ND]Z\GDWNyZ Z\UDĨQLHSRND]XMHĪHZLHOH]OHFHĔRWU]\ PXMąPHGLDNWyUHZ\MąWNRZRSU]\FK\OQLH Z\SRZLDGDMąVLĊRMDZRU]QLFNLHMZáDG]\ D Z\VRNRĞü ZLHOX Z\GDWNyZ SRWZLHU G]RQD IDNWXUDPL QDVXZD SRGHMU]HQLD R QLHJRVSRGDUQRĞFLZ\G]LDáX5DGQ\.R]LN Z VZRLP ]DZLDGRPLHQLX SRZRáXMH VLĊ QD DUW † NRGHNVX NDUQHJR NWyU\ PyZLĪHIXQNFMRQDULXV]SXEOLF]Q\NWyU\ SU]HNUDF]DMąFVZRMHXSUDZQLHQLDOXEQLH GRSHáQLDMąFRERZLą]NyZG]LDáDQDV]NR GĊ LQWHUHVX SXEOLF]QHJR OXE SU\ZDWQHJR SRGOHJD NDU]H SR]EDZLHQLD ZROQRĞFL GR ODW. 3U]\SRPQLMP\ ± SRGF]DV ZU]HĞQLR ZHJR SRVLHG]HQLD .RPLVML 5HZL]\MQHM UDGQLSRFK\OLOLVLĊQDG]HVWDZLHQLHPZ\ GDWNyZ SRQRV]RQ\FK SU]H] %LXUR 3UR PRFML L ,QIRUPDFML 5DGQL QLH VWZLHUG]LOL Z Z\ND]LH ĪDGQ\FK QLHSUDZLGáRZRĞFL 6SUDZą ]DLQWHUHVRZDá VLĊ UDGQ\ 0DUFLQ .R]LN NWyU\ GRVWDUF]\á QDV]HM UHGDNFML PDWHULDá\ W\F]ąFH Z\GDWNyZ G]LDáX SUR PRFML = GRNXPHQWyZ Z\QLND ĪH VSRUH VXP\]DVLODMąSRUWIHOHZ\GDZFyZJD]HW\ Ä([WUD´ RUD] SRUWDOX 0RMH-DZRU]QRSO 3RGF]DVJG\%LXUR3URPRFMLL,QIRUPDFML NXSXMHNRV]HVáRG\F]\GODG]LHFL]DQLH FDáH ]á JD]HWD Ä([WUD´ NDVXMH ]á

str. 1

QD Z\NRQDü ]D QLĪV]ą FHQĊ 6]F]HJyá\ SRUXV]DOLĞP\ Z SDĨG]LHUQLNX QD áDPDFK Ä7Z-´ D SR QDV]HM SXEOLNDFML QD SRUWDOX MDZSOXND]DáVLĊPDWHULDáQDWHPDWZ\GDW NyZNRPyUNL803DĨG]LHUQLNRZDVHVMD VWDáD VLĊ RND]Mą GR WáXPDF]HQLD ]H VWUR Q\ XU]ĊGQLNyZ D SUH]HQWDFML GRW\F]ąFHM Z\GDWNyZ %LXUD 3URPRFML L ,QIRUPDFML GRNRQDáE\á\QDF]HOQLNZ\G]LDáXDREHF Q\G\UHNWRU0&.L66HEDVWLDQ.XĞ3UH ]HQWDFMDLDUJXPHQWDFMD.XVLDMHGQDNQLH ZV]\VWNLFKSU]HNRQDáD 5DGQ\ .R]LN SR SXEOLNDFML PDWHULD áXZQDV]HMJD]HFLHLQDMDZSOSU]\]QDá ĪH Z\GDWNL %LXUD 3URPRFML L ,QIRUPDFML 8U]ĊGX0LHMVNLHJR]RVWDá\SU]HND]DQHGR DQDOL]\MHGQHM]NDQFHODULLSUDZQLF]HMLMH ĞOLWDSRWZLHUG]LSRGVWDZ\]áRĪHQLD]DZLD GRPLHQLDGRSURNXUDWXU\WRWDNLH]DZLD GRPLHQLH]RVWDQLHSU]H]QLHJR]áRĪRQH

Radni zdecydowali

– powstanie Rada Seniorów!

 ´Z DĽ EN HG UR U] DJ \S Q : \FK Z WR JR

3RGF]DVZWRUNRZHMVHVML 5DG\0LHMVNLHMMDZRU]QLFF\ UDGQLMHGQRJăRĜQLHSU]\MÚOL SURMHNWXFKZDă\ZVSUDZLH XWZRU]HQLDZQDV]\P PLHĜFLH5DG\6HQLRU´Z 0LPREXU]OLZHMG\VNXVML QDVLSU]HGVWDZLFLHOH XGRZRGQLOLĽHQLH]DOHĽQLH RGSRG]LDă´ZPRĽQD ZVS´OQLHSRP´FZ SU]HGVLÚZ]LÚFLXNW´UHJR FHOHPMHVWGREURRV´E VWDUV]\FKZQDV]\P PLHĜFLH 5RNMHVWZ\MąWNRZRGREU\GOD ĞURGRZLVND MDZRU]QLFNLFK VHQLRUyZ 3LHUZV]H REFKRG\ 7\JRGQLD 6HQLRUD ]RUJDQL]RZDQH SU]H] 0LDVWR ZSUR ZDG]HQLH .RSHUW\ ĩ\FLD ] LQLFMDW\Z\ SRVáD3DZáD%DĔNRZVNLHJRLZUHV]FLH ± SU]\MĊFLH XFKZDá\ Z VSUDZLH XWZR U]HQLD 5DG\ 6HQLRUyZ 5DGD EĊG]LH VNáDGDü VLĊ ] RVyE .DQG\GDWyZ QD F]áRQNyZ 5DG\ ]JáRV]ą RUJDQL]D 2*É26=(1,(

$GUHVUHGDNFMLLELXUDRJáRV]HĔ-DZRU]QR XO*UXQZDOG]NDWHO HPDLOWZM#WZMSO :\GDZFD*35,176S]RR 'UXN32/6.$35(666S]RR 2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLDZ6RVQRZFX 5HGDNWRUQDF]HOQ\.U]\V]WRI*DáHFNL =DWUHĞüRJáRV]HĔUHNODPUHGDNFMDQLHRGSRZLDGD=DVWU]HJDP\VRELHSUDZRGRUHGDNFMLHG\WRUVNLHMWHNVWyZPLQ VNUDFDQLDPDWHULDáyZQDGDZDQLDZáDVQ\FKW\WXáyZLĞUyGW\WXáyZ

]DSRGDQLHLQIRUPDFMLRJRG]LQDFKSUDF\ 8U]ĊGX0LHMVNLHJRZ:LJLOLĊL6\OZHVWUD 0DUFLQ .R]LN SRGF]DV SDĨG]LHUQLNRZHM VHVML RWZDUFLH SU]\]QDá ĪH UD]L JR WDND RGZUyFRQDKLHUDUFKLD2ND]XMHVLĊWHĪĪH ZLHOH Z\GDU]HĔ L DNFML VWDQRZL ĞZLHWQą RND]MĊGRZ\SURZDG]HQLDQLHPDá\FKSLH QLĊG]\]JPLQQHMNDV\1LHW\ONRZ\GDWNL QDSUDVĊEXG]ą]DLQWHUHVRZDQLH5yZQLHĪ LQQH ]OHFHQLD PLQ SROLJUDILF]QH ĞZLDG F]RQHGOD8U]ĊGX0LHMVNLHJRSU]H]ILUPĊ '$62 ]RVWDá\ ]DIDNWXURZDQH QD NZRW\ ZLHORNURWQLH SU]HZ\ĪV]DMąFH FHQ\ U\Q NRZH3RGF]DVJG\GUXNV]WXNSODND WyZPRĪOLZ\MHVW]DQLHFDáH]á%LXUR 3URPRFML L ,QIRUPDFML ]OHFDáR WĊ XVáXJĊ ILUPLH'$62SáDFąF]á7HJRW\SX SUDNW\NE\áRRZLHOHZLĊFHM-DNLE\áFHO Z\SURZDG]HQLD ] PDJLVWUDWX WDN GXĪ\FK SLHQLĊG]\ SRGF]DV JG\ ]OHFHQLD PRĪ

FMH SR]DU]ąGRZH G]LDáDMąFH QD U]HF] RVyEVWDUV]\FKXQLZHUV\WHW\WU]HFLHJR ZLHNXNOXE\VHQLRUDRUD]WU]\PLHMVNLH MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQH G]LDáDMąFH QD U]HF]RVyEVWDUV]\FK0LHMVNL2ĞURGHN 3RPRF\ 6SRáHF]QHM =DNáDG 3LHOĊJQD F\MQR2SLHNXĔF]\ RUD] 'RP 3RPRF\ 6SRáHF]QHM:\PLHQLRQHSRGPLRW\]JáD V]DüPRJąGZyFKNDQG\GDWyZVSRĞUyG VZRLFKF]áRQNyZOXEPLHV]NDĔFyZ-D

ZRU]QD 1DVWĊSQLH RGEĊGą VLĊ Z\ERU\ Z ]JRG]LH ] RNUHĞORQą SURFHGXUą Z\ ERUF]ą :\W\SRZDQLH L ]JáRV]HQLH GR Z\ERUyZ NDQG\GDWyZ SR]RVWDZLRQR RUJDQL]DFMRPNWyUHQDMOHSLHMEĊGąPR Já\ RFHQLü PRĪOLZRĞFL SRWHQFMDOQ\FK F]áRQNyZ 5DG\ LFK RGSRZLHG]LDOQRĞü RUD]G\VSR]\F\MQRĞü±LQIRUPXMH5HIH UDW 3UDVRZ\ 8U]ĊGX 0LHMVNLHJR Z -D ZRU]QLH


7\G]LHร—Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD_____________________________________________________________________________________________________

DyskusjaRVSUDZLHGOLZRฤFL

*UXG]LHฤ…WR Z\Mร†WNRZ\F]DVGOD QDV]\FKSRFLHFK หณVSRWNDQLH]H ฤœZLรšW\P0LNRฤƒDMHP WQDV]\PPLHฤœFLH EรšG]LHJRPRฤฝQD VSRWNDรˆZZLHOX PLHMVFDFK DPLNRฤƒDMNRZH ]DEDZ\SRWUZDMร† NLONDGQL

:VRERWรšSDฤปG]LHUQLNDJRฤœFLHP0LHMVNLHM%LEOLRWHNL3XEOLF]QHM w-DZRU]QLHE\ฤƒ0LFKDฤƒ:ยดMFLN:LFHPLQLVWHU6SUDZLHGOLZRฤœFL6SRWNDQLH RGE\ฤƒRVLรš]LQLFMDW\Z\)XQGDFML5R]ZRMXหฝ3DWULDหผRUD]UDGQHJR5DG\0LHMVNLHM w-DZRU]QLH0DUFLQD.R]LND ร„6SUDZLHGOLZRฤžรผL3UDZDGODRE\ZDWHOD5]H F]\SRVSROLWHM3ROVNLHMยดWDNEU]PLDรกWHPDWVSRW NDQLD]SROLW\NLHPNWyUHFLHV]\รกRVLฤŠGXฤช\P]D LQWHUHVRZDQLHP]HVWURQ\PLHV]NDฤ”FyZ*รกyZQH WHPDW\SRUXV]RQHSRGF]DVNRQIHUHQFMLWRUHIRUPD Z\PLDUXVSUDZLHGOLZRฤžFLSRUZDฤ”URG]LFLHOVNLFK 2*ร‰26=(1,(

0LNRฤ„DMHF]DVVWDUW -Xฤช G]Lฤž PLฤŠG]\ D Z &HQWUXP +DQGORZR 8VรกXJRZ\P 0DQKDWWDQ SU]\ XO 0RVWRZHM QD G]LHFL F]HNDรผ EฤŠ G]LH PRF PLNRรกDMNRZ\FK DWUDN FMLยฑVSRWNDQLH]VDP\PฤžZLฤŠW\P 0LNRรกDMHP ]DEDZ\ NRQNXUV\ ] QDJURGDPL L PLNRรกDMNRZH SU]HGVWDZLHQLH $ QD SDPLฤ…WNฤŠ ZVSyOQHM ]DEDZ\ QDMPรกRGVL EฤŠGฤ…PRJOL]URELรผVRELH]GMฤŠFLH ]0LNRรกDMHP -XWUR VRERWD JUXGQLD QD MDZRU]QLFNLPU\QNXQDQDMPรกRG V]\FKPLHV]NDฤ”FyZF]HND]DED ZD SRGF]DV NWyUHM EฤŠGฤ… PLDรก\ RND]MฤŠ VSRWNDรผ 0LNRรกDMD ] UHQL IHUDPL:LRVNDฤžZ0LNRรกDMDEฤŠ G]LH GRVWฤŠSQD GOD PLHV]NDฤ”FyZ RGJRG]GRMHGQDN RILFMDOQLH LPSUH]D UR]SRF]QLH VLฤŠR1DG]LHFLEฤŠGฤ…F]H NDรผ WDNLH DWUDNFMH WRZDU]\V]ฤ…FH MDNXURF]\VWH]DSDOHQLHFKRLQNL Z\VWฤŠS\ MDZRU]QLFNLFK SU]HG V]NRODNyZ VรกRGNL SRF]ฤŠVWXQHN L NRQFHUW 0DMNL -HฤชRZVNLHM 2UJDQL]DWRUHP Z\GDU]HQLD MHVW 0LHMVNLH &HQWUXP .XOWXU\ L6SRUWXZ-DZRU]QLH 5(./$0$

3

6SRWNDQLH]HฤžZ0LNRรกDMHP RUJDQL]XMHUyZQLHฤช*DOHULD+DQ GORZD*DOHQD&HQWUXP]RVWDQLH RGZLHG]RQHSU]H]QLHJRDฤชGZD UD]\0LNRรกDMDLMHJRฤQLHฤช\QNL EฤŠG]LHPRฤชQDVSRWNDรผZ*DOHQLH ZQLHG]LHOฤŠ JUXGQLD LZWRUHN JUXGQLD 1LHVSRG]LDQNDPLNRรกDMNRZD EฤŠG]LH F]HNDรผ WDNฤชH QD SRGUy ฤชXMฤ…F\FK DXWREXVDPL 3.0 -D ZRU]QR ยฑ JUXGQLD NLHURZFRP L SDVDฤชHURP Z\EUDQ\FK OLQLL EฤŠG]LHWRZDU]\V]\รผ3.0LNR รกDMDMHJRVWUyMQLHEฤŠG]LHF]HU ZRQ\ OHF] RGSRZLDGDMฤ…F\ EDU ZRPVSyรกNL:UD]]0LNRรกDMHP SRGUyฤชRZDรผ EฤŠGฤ… ฤQLHฤช\QNL NWyUH]DMPฤ…VLฤŠNRQWUROฤ…ELOHWyZ $SRVLDGDQLHELOHWX]RVWDQLHQD JURG]RQHGUREQ\PXSRPLQNLHP RG 3 . 0LNRรกDMD 3UDFRZQLF\ 3.0 -DZRU]QR ]D]QDF]DMฤ… ฤชH QDMZLฤŠNV]H V]DQVH QD SUH]HQW PDMฤ… RF]\ZLฤžFLH QDMPรกRGVL SR GUyฤชQL $NFMฤŠPLNRรกDMNRZฤ…V]\NXMH UyZQLHฤช2NUฤŠJRZD6WDFMD.RQ WUROL 3RMD]GyZ $872),.2 SU]\XO1LHPFHZLF]D$7HJR

GQLD URG]LFH NWyU]\ SU]\MDGฤ… QD SU]HJOฤ…G SRMD]GX ZUD] ]H VZRLP G]LHFNLHP PRJฤ… OLF]\รผ QD XSRPLQHN GOD VZRLFK SR FLHFK ฤZLฤŠW\ 0LNRรกDM SRMDZL VLฤŠQD26.3JUXGQLDRGJRG]  JUXGQLD QLHG]LHOD ]D W\G]LHฤ” RJRG]Z*(2 VIHU]H Z\VWDUWXMH %LHJ 0LNR รกDMNRZ\ *รกyZQ\ FHO LPSUH]\ WR SURPRZDQLH ]GURZHJR VW\OX ฤช\FLD DNW\ZQRฤžFL IL]\F]QHM RUD] VSฤŠG]DQLH F]DVX ZฤžUyG G]LHFL L PรกRG]LHฤช\ 3RGF]DV ELHJXRGEฤŠG]LHVLฤŠ]ELyUNDSLH QLฤŠG]\QDOHWQLZ\SRF]\QHNGOD SRGRSLHF]Q\FK 'RPX ']LHFND 1D ]DZRGQLNyZ EฤŠGฤ… F]HNDรผ GZDG\VWDQVHNPLNPGR GDWNRZRNPZUDMG]LHQRUGLF ZDONLQJ 1D PLHMVFX EฤŠGฤ… F]H NDรผWDNฤชHDWUDNFMHWRZDU]\V]ฤ…FH GODG]LHFL=DSLV\QDELHJRGE\ ZDMฤ…VLฤŠSU]H]VWURQฤŠLQWHUQHWR Zฤ… ZZZKNSWHDPSO ']LHFL NWyUHEฤŠGฤ…FKFLDรก\Z\VWDUWRZDรผ Z ELHJX EฤŠGฤ… PRJรก\ GRNRQDรผ ]DSLVXQDPLHMVFX

UHSU\ZDW\]DFML ]PLDQ\ Z SUDZLH VSyรกG]LHOF]\P RUD] SRGZ\ฤชV]DQLH NDU ]D Z\รกXG]DQLH SRGDWNX 9$7 :LFHPLQLVWHU :yMFLN Z]Lฤ…รก UyZQLHฤช XG]LDรก ZSRฤžZLฤŠFHQLX2NQDฤฉ\FLDNWyUHSRZVWDรกRZQR ZHMSU]\FKRGQL3UR)DPLOLD0HG
_____________________________________________________________________________________________

Dziki problem PLHV]NDฤ†FD

7\G]LHร—Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD

-HGHQ]PLHV]NDฤ…FยดZ-DZRU]QD]DXZDฤฝ\ฤƒQDVZRMHMG]LDฤƒFH PDUWZHJRG]LND1LNW]XU]รšGQLNยดZDQLVฤƒXฤฝPLHMVNLFKQLHFKFH XVXQร†รˆSDGOLQ\]MHJRSRVHVML=JRGQLH]RERZLร†]XMร†F\PL SU]HSLVDPLSUDZDZฤƒDฤœFLFLHOSRVHVMLPXVLXVXQร†รˆ]ZLHU]รšZH ZฤƒDVQ\P]DNUHVLH

0LHV]NDQLHF QLH ]DPLHU]D VDPRG]LHOQLH SR]E\ZDรผ VLฤŠ SDGOLQ\ SRQLHZDฤชMHVWWRGRURVรก\RVREQLNGXฤชHMZDJL 3R]D W\P QLH ZLH FR E\รกR SU]\F]\Qฤ… ฤžPLHUFL G]LND L F]\ ]ZLHU]ฤŠ QLH E\รกR FKRUH']LN]RVWDรก]DXZDฤชRQ\OLVWRSDGD MHGQDN QLH ZLDGRPR MDN GรกXJR MXฤช OHฤชDรก Z RJURG]LH -DN SRLQIRUPRZDรกSDQ7DGHXV]ZรกDฤžFLFLHOG]LDรกNLQD NWyUHM]QDOD]รกVLฤŠPDUWZ\G]LNNDฤชGD] LQVW\WXFML GR NWyUHM VLฤŠ ]ZUDFDรก RGPDZLDรกD SRPRF\ ]DVรกDQLDMฤ…F VLฤŠ LQQ\P SU]HSLVHP 2 SRPRF SURVLรก 3ROLFMฤŠ 6WUDฤช0LHMVNฤ…1DGOHฤžQLFWZR:\G]LDรก =DU]ฤ…G]DQLD .U\]\VRZHJR 0LHMVNLH 3U]HGVLฤŠELRUVWZR 2F]\V]F]DQLD L =D-

NรกDG 8VรกXJRZ\ .RQVHUZDFMD 7HUHQyZ =LHORQ\FK-DFHN:LHF]RUHN =JRGQLH]RERZLฤ…]XMฤ…F\PLSU]HSLVDPLSUDZDWRZรกDฤžFLFLHOG]LDรกNLRGSRZLDGD]DXVXQLฤŠFLHQLHF]\VWRฤžFL WDNฤชH SDGOLQ\ ] MHM WHUHQX -DN XGDรกR QDP VLฤŠ QLHRILFMDOQLH XVWDOLรผ MDZRU]QLFNLH 032 ]DMPXMH VLฤŠ XVXZDQLHP SDGOLQ\ MHGQDN QLH ] G]LDรกHN SU\ZDWQ\FK OHF] QS ] GUyJ D QDVWฤŠSQLH ]ZรกRNL ]ZLHU]ฤ…W Vฤ… SU]HND]\ZDQH GR XW\OL]DFML Z 'ฤ…EURZLH *yUQLF]HM *G\E\ ]DWHP PDUWZ\ G]LN QLH OHฤชDรกQD G]LDรกFHOHF] QD XOLF\ ยฑ ]RVWDรกE\ VSU]ฤ…WQLฤŠW\ SU]H] SUDFRZQLNyZILUP\

CARGO i Policja]DSUDV]DMร‡ QDSU]HJOร‡G\

Foto 3DZHรก-ฤŠGUXVLNร„&R7\G]LHฤ”ยด

ฤ›ZLDWฤƒDWREDUG]RZDฤฝQ\HOHPHQWZ\SRVDฤฝHQLDSRMD]GXZSฤƒ\ZDMร†F\QDEH]SLHF]Hฤ…VWZRUXFKX GURJRZHJR2LOHZ\PLHQLDP\ZSRMD]GDFKHOHPHQW\]Xฤฝ\ZDMร†FHVLรšWDNLHMDNSฤƒ\Q\HNVSORDWDF\MQH RSRQ\NORFNLF]\ฬงOWU\WRฤœZLDWฤƒDWUDNWXMHP\SRPDFRV]HPXZ\PLHQLDP\MHG\QLHSU]HSDORQHฤฝDUยดZNL 1LHVWHW\QLHZV]\VF\NLHURZF\PDMDZ]Z\F]DMXVSUDZG]DQLHXVWDZLHQLDฤœZLDWHฤƒZVZRLPDXFLH =RVWDWQLFKEDGDฤ”,76Z\QLNDฤชH]SUDZLGรกRZRXVWDZLRQ\PLฤžZLDWรกDPLMHฤจG]LW\ONRQLHZLHONLSURFHQWSRMD]GyZ3UREOHP MHVWSRZDฤชQ\SRQLHZDฤชDXWD]HQLHSUDZLGรกRZRZ\UHJXORZDQ\PL ฤžZLDWรกDPLRฤžOHSLDMฤ…MDGฤ…F\FK]QDSU]HFLZNDSDWU]ฤ…F\FKZOXVWHUNDZVWHF]QHDWDNฤชHฤจOHRฤžZLHWODMฤ…SRERF]H$E\VSUDZG]LรผF]\ ฤžZLDWรกDZQDV]\PVDPRFKRG]LHVฤ…SUDZLGรกRZRXVWDZLRQHL]DSHZQLDMฤ…QDPEH]SLHF]Qฤ…MD]GฤŠZ\VWDUF]\SU]\MHFKDรผQD6WDFMฤŠ .RQWUROL3RMD]GyZ&DUJR3URSRQXMHP\F\NODNFMLPDMฤ…F\FKQD FHOXSRSUDZLHQLHEH]SLHF]Hฤ”VWZDZUXFKXGURJRZ\P&KFHP\ SURPRZDรผLGHHNRQWURORZDQLDฤžZLDWHรกZNDฤชG\PSRMHฤจG]LHDFR ]DW\PLG]LH ยฑ]ZLฤŠNV]DรผEH]SLHF]Hฤ”VWZRQDGURJDFKยฑ]DFKฤŠFD GRXG]LDรกXZDNFML0DULD7DUJRV]SUDFRZQLN*UXS\&$5*2

&\NODNFML NDฤชG\WUZDMฤ…F\W\JRGQLH EฤŠG]LHREHMPRZDรก ฤžZLDWรกDXNรกDGKDPXOFRZ\]DZLHV]HQLHSRMD]GXDPRUW\]DWRU\ XNรกDGZ\GHFKRZ\DQDOL]DVSDOLQLRJXPLHQLH 3DWURQDW QDG DNFMฤ… REMฤŠรกD .RPHQGD 0LHMVND 3ROLFML Z-DZRU]QLHDWHFKQLF]Q\FKRJOฤŠG]LQGRNRQ\ZDรผEฤŠG]LH]HVSyรก GLDJQRVWyZ]6.3&DUJR %H]SรกDWQLH PRฤชQD VSUDZG]Lรผ RฤžZLHWOHQLH Z VZRLP DXFLH Z2NUฤŠJRZHM6WDFML.RQWUROL3RMD]GyZ&$5*2XOLFD'DUZLQD RGSRQLHG]LDรกNXGRSLฤ…WNXRGยฑRUD]ZVRERW\ ยฑ$NFMDVSUDZG]DQLDฤžZLDWHรกUR]SRF]ฤŠรกDVLฤŠOLVWRSDGDLSRWUZDGZDW\JRGQLH2NROHMQ\FKHWDSDFKF\NOXEฤŠG]LHP\LQIRUPRZDรผQDรกDPDFKร„7Z-ยด

TEKST SPONSOROWANY

&+(/$7$&-$1,(23(5$&<-1$0(72'$/(&=(1,$0,$ร“'ร“<&< -XฤชG]LฤžXPyZVLฤŠQDEH]SรกDWQฤ…NRQVXOWDFMHOHNDUVNฤ…E\GRZLHG]LHรผVLฤŠ F]\L7\PRฤชHV]SRGGDรผVLฤŠFKHODWDFML 1D SLHUZV]ฤ… ZL]\WฤŠ PRฤชQD XPyZLF VLฤŠ WHOHIRQLF]QLH EH] VNLHURZDQLD &KRU\ SRZLQLHQ ]DEUDรผ ] GRPX MHฤžOL SRVLDGD NDUW\LQIRUPDF\MQH]OHF]HQLD V]SLWDOQHJRZ\QLNLEDG]ฤ”RUD]OLVWฤŠOHNyZNWyUH]Dฤช\ZD 6DP]DELHJFKHODWDF\MQ\SROHJDQD SRGDQLXGRฤช\OQ\PNURSOyZNL]OHNLHP ('7$OXE('7$/$UJLQLQD:OHZ WDNLWUZDSU]HFLฤŠWQLHRNRรกRSyรกWRUHMGR GZyFK JRG]LQ ,ORฤžรผ L F]ฤŠVWRWOLZRฤžรผ ZOHZyZX]DOHฤชQRQDMHVWRGVWDQX]GURZLD FKRUHJR L ]DDZDQVRZDQLD ]PLDQ PLDฤชGฤช\FRZ\FK D WDNฤชH RG G\QDPLNL SURFHVXFKRURERZHJR

:Sรก\ZQDRUJDQL]P

.XUDFMD SRZRGXMH RF]\V]F]HQLH QDF]\QNUZLRQRฤžQ\FK]H]รกRJyZOLSLGRZRFKROHVWHURORZ\FKRUD]XVXZDQLH] RUJDQL]PXWDNLFKWUXFL]QMDNLPLVฤ…PHWDOHFLฤŠฤชNLHWDNLHMDNRรกyZUWฤŠรผNDGPL QLNLHO8VXZDQ\]RVWDMHZDSฤ”]EรกRQHN PLDฤชGฤช\FRZ\FKSU]H]FRQDVWฤŠSXMHLFK Sรก\QQHUR]SXV]F]HQLH

%H]SLHF]Hฤ”VWZRWHUDSLL

3UDZLGรกRZR SU]HSURZDG]RQD FKHODWDFMDMHVWWHUDSLฤ…EDUG]REH]SLHF]Qฤ…LEDUG]R VNXWHF]Qฤ… QLH VWDQRZLฤ…Fฤ… ฤชDGQHJR U\]\ND GODSDFMHQWD('7$SRGDQDGRRUJDQL]PX QLH ]PLHQLD VZHM SRVWDFL D MHG\QLH รกฤ…F]\ MRQ\ PHWDOL FLฤŠฤชNLFK XVXZDMฤ…F MH ] RUJDQL]PX *รกyZQ\PL ฤจUyGรกDPL WRNV\F]Q\FK PHWDOLVฤ…PLQVSDOLQ\]SRMD]GyZG\P\ ]IDEU\NNRQVHUZDQW\QLHNWyUHOHNLV\QWHW\F]QHLV]F]HSLRQNLG\PW\WRQLRZ\FKHPLF]QHฤžURGNLRFKURQ\URฤžOLQIDUE\DQDZHW QLHNWyUHSRNDUP\NWyUHVSRฤช\ZDP\QDFR G]LHฤ”:FKรกRQLฤŠWH]SUฤ…GHPNUZLGRFLHUDMฤ…GRZV]\VWNLFKQDฤชฤ…GyZZHZQฤŠWU]Q\FK JG]LH รกฤ…F]ฤ… VLฤŠ ] UyฤชQ\PL NRPSRQHQWDPL NRPyUNRZ\PL L Vฤ… ]GROQH GR Z\WZDU]DQLD ZROQ\FK URGQLNyZ WOHQRZ\FK :57 XV]NDG]DMฤŠF\FKUyฤชQHVWUXNWXU\WNDQNRZH 3RQDGWRPHWDOHFLฤŠฤชNLHZ\ZLHUDMฤ…VZRLVWH G]LDรกDQLH WRNV\F]QH QD V]HUHJ HQ]\PyZ NRPyUNRZ\FK ('7$ ZUD] ]H ]ZLฤ…]DQ\PL MRQDPL PHWDOLMHVW Z  Z\GDODQ\ ]RUJDQL]PX

LEK. MED. CHIRURG KAZIMIERZ SUCHETA 5(-(675$&-$&$รˆ2'2%2:$7(/ 1,(.7ยข5(1$6=3/$&ยข:., -$:25=128/%,$ร‰$35=<-ร”&,$32:&=(รŒ1,(-6=(- 5(-(675$&-,7(/()21,&=1(%,(/6.2%,$ร‰$8//,6723$'$ 3$6$ร’32'25รˆ(0 :7&=:2',62%

:::&+(/$7$&-$3/

&KHODWDFMDQDฤZLHFLH

: 6WDQDFK =MHGQRF]RQ\FK WHUDSLH ] SRZRG]HQLHP VWRVXMH SRQDG  OHNDU]\6ฤ…RQL]U]HV]HQLZ$&$0 $PHULFDQ &ROODJH RI $GYDFHPHQW 0HGLFLQH NWyUH VรกXฤช\ Z\PLDQLH GRฤžZLDGF]Hฤ” SURZDG]HQLX EDG]ฤ” RUD] RSUDFRZDQLX VWDQGDUGyZ OHF]HQLD:JVWDW\VW\N$&$0WHUDSLฤ…FKHODWRZฤ…Z86$SU]HSURZDG]DVLฤŠURF]QLHX SRQDGPLOLRQDSDFMHQWyZ

EINWAZYJNE SKUTECZNE, BEZPIECZNE, NI

Wskazania do chelatacji FKRURE\VHUFDVSRZRGRZDQH]PLDQDPLPLDฤชGฤช\FRZ\PLZQDF]\QLDFKZLHฤ”FRZ\FK GXV]QLFDEROHVQD EyOHZ\ZRรกDQHQLHGRERUHPWOHQXZPLฤŠฤžQLX VHUFRZ\P

VWDQ\SU]HGLSR]DZDรกRZHVWHQW\E\SDVV\ ]DEXU]HQLDNUฤ…ฤชHQLDZNRฤ”F]\QDFKJyUQ\FKLGROQ\FK FKURPDQLH SU]HVWDQNRZH

FKRURED%ยUJHUDLFKRURED5D\QDQGDPDU]QLHFLH ]DEXU]HQLDNUฤ…ฤชHQLDPy]JRZHJRVSRZRGRZDQH]ZHฤชHQLHP ฤžZLDWรกDWฤŠWQLFV]\MQ\FKLNUฤŠJRZ\FK XWUDWDSDPLฤŠFLWUXGQRฤžFLZ NRMDU]HQLXV]XP\ZJรกRZLH]DZURW\L]DEXU]HQLDUyZQRZDJL

FXNU]\FDW\SX,,

QDGFLฤžQLHQLHWฤŠWQLF]H SRSU]HE\W\PXGDU]HPy]JXZFHOXV]\EV]HMUHFKDELOLWDFMLRUD] ]PQLHMV]HQLHQDVWฤŠSVWZGRPLQLPXPMDNUyZQLHฤช]PQLHMV]HQLD U\]\NDSRQRZQHJRMHMZ\VWฤ…SLHQLD FKRURED$O]KHLPHUD ]QDF]ฤ…Fฤ…SRSUDZฤŠDQDZHWFDรกNRZLWHXVWฤ…SLHQLHREMDZyZREVHUZXMH VLฤŠZFKRUREDFKRF]XVSRZRGRZDQ\FK]ZDSQLHQLHPVLDWNyZNL ]DEXU]HQLDFKVรกXFKXSRWHQFMLZPLJUHQLH]DEXU]HQLDFKUyZQRZDJL RUD]ZZLHOXLQQ\FKFKRUREDFKVSRZRGRZDQ\FK]DEXU]HQLDPL JRVSRGDUNLZDSQLDZRUJDQLฤจPLH VWDW\VW\NLZVND]XMฤ…WDNฤชHQDVNXWHF]QRฤžรผWHUDSLLSU]\]DSRELHJDQLX FKRURERPQRZRWZRURZ\FKXRVyE]JHQDW\F]Q\PREFLฤ…ฤชHQLHP URG]LQQ\P

()(.7<7(5$3,,&+(/$72:(-

/LNZLGDFMD]รกRJyZPLDฤชGฤช\FRZ\FKZQDF]\QLDFKNUZLRQRฤžQ\FK :\UDฤชQDSRSUDZDXNUZLHQLDPy]JX W\PVDP\P]PQLHMV]HQLHU\]\NDZ\VWฤ…SLHQLDXGDUXPy]JXLZ\VWฤ…SLHQLD]PLDQRWฤŠSLHQQ\FK

=GHF\GRZDQDSRSUDZDF]\QQRฤžFLVHUFDQDZHWZ]DDZDQVRZDQHMFKRURELHQLHGRNUZLHQQHM 8QRUPRZDQLHFLฤžQLHQLDWฤŠWQLF]HJRNUZL 3RSUDZDXNUZLHQLDFDรกHJRRUJDQL]PX (OLPLQDFMDฤจUyGรกDZROQ\FKURGQLNyZ &KRU]\MXฤชZWUDNFLHFKHODWDFML]JรกDV]DMฤ…]Z\NOHXVWฤŠSRZDQLHV]XPyZZXV]DFKSRSUDZฤŠVรกXFKXZ]URNXSDPLฤŠFLRUD]SRSUDZฤŠ Z\GROQRฤžFLSรกFLRZHM


7\G]LHÃ&#x2014;Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD

Mniej czasu dla Unijne wsparcie w walce z bezrobociem petentów

8U]Ã&#x2020;G0LHMVNLZ -DZRU]QLHRJÄ&#x192;RVLÄ&#x192;ĽH:\G]LDÄ&#x192;*HRGH]MLL .DUWRJUḐL ]PLHQLDJRG]LQ\SUDF\E\SRSUDZLÃ&#x2C6;HIHNW\ZQRÄ&#x153;Ã&#x2C6;L MDNRÄ&#x153;Ã&#x2C6;VZRMHM SUDF\1LHE\Ä&#x192;RE\Z W\PQLFG]LZQHJRJG\E\QLHWRĽHXU]Ã&#x161;GQLF\EÃ&#x161;GÃ&#x2020; ]DMPRZDÃ&#x2C6;VLÃ&#x161;VSUDZDPLSHWHQW´ZNU´FHMQLĽGRWHMSRU\=PLDQ\ SRG\NWRZDQHVÃ&#x2020;PLQUHDOL]DFMÃ&#x2020;ELHĽÃ&#x2020;F\FKVSUDZDGPLQLVWUDF\MQR biurowych.

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwala 3RZLDWRZHPX8U]Ã&#x161;GRZL Pracy w Jaworznie QDDNW\ZL]DFMÃ&#x161; ]DZRGRZÃ&#x2020;ZLÃ&#x161;NV]HM liczby bezrobotnych. Na przestrzeni lat 2014-2016 wsparcie pozyskane przez MHGQRVWNÃ&#x161;]HÄ&#x153;URGN´Z XQLMQ\FKZ\QLRVÄ&#x192;R Ä&#x192;Ã&#x2020;F]QLH]Ä&#x192; 3R]ZROLÄ&#x192;RWRQDREMÃ&#x161;FLH wsparciem dodatkowych RV´E

- 2EVáXJD RVyE ]DPDZLDMÄ&#x2026;F\FK PDWHULDá\ JHRGH]\MQH Z SRNRMX QU Z EXG\QNX SU]\ XO *UXQZDOG]NLHM RGE\ZDü VLÄ&#x160; EÄ&#x160;G]LH Z QDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;F\FK JRG]LQDFK SRQLHG]LDáHN Ä&#x17E;URGD RG GR JRG]LQÄ&#x160;NUyFHM F]ZDUWHNRGGR EH]]PLDQ SLÄ&#x2026;WHNRGGR JRG]LQÄ&#x160;NUyFHM 6NUyFHQLHF]DVXEH]SRÄ&#x17E;UHGQLHMREVáXJL interesantów podyktowane jest usprawQLHQLHPUHDOL]DFMLSU]\MÄ&#x160;W\FKZQLRVNyZ RUD] ELHĪÄ&#x2026;F\FK VSUDZ DGPLQLVWUDF\M-

ZHJR SRGQLHVLHQLH ]QDMRPRÄ&#x17E;FL MÄ&#x160;]\ND REFHJRSR]QDQLHNXOWXU\SUDF\LRUJDnizacji w innym kraju oraz promowanie NRQFHSFMLXF]HQLDVLÄ&#x160;SU]H]FDáHĪ\FLH :SURMHNFLHZ]LÄ&#x160;áRXG]LDáPáRG\FK MDZRU]QLFNLFK EH]URERWQ\FK Z ZLHNX GRURNXĪ\FLD 3URMHNW PRELOQRÄ&#x17E;FL ILQDQVRZDQ\ przy wsparciu Komisji Europejskiej w UDPDFK 3URJUDPX /HRQDUGR GD 9LQFL Ã&#x201E;8F]HQLH VLÄ&#x160; SU]H] FDáH Ī\FLH´ ]RVWDá zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania =DWUXGQLHQLD L .ZDOLILNDFML =DZRGRwych w Bad Freienwalde w Niemczech ± PyZL *UDĪ\QD %Ä&#x2026;ED ] 3RZLDWRZHJR 8U]Ä&#x160;GX3UDF\Z-DZRU]QLH -DN ]DXZDĪD G\UHNFMD 3RZLDWRZHJR8U]Ä&#x160;GX3UDF\Z-DZRU]QLHZVSDUFLH XQLMQHSR]ZDOD]DNW\ZL]RZDü]DZRGRZR ]QDF]QLH ZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026; OLF]EÄ&#x160; EH]URERWQ\FKQLĪE\áRE\WRPRĪOLZHMHG\QLHZ Z\QLNXÄ&#x17E;URGNyZRWU]\PDQ\FK]0LQLVWHUVWZD-HGQDNLFKSR]\VNLZDQLHMHVW X]DOHĪQLRQHRGJUXSGRFHORZ\FKRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZSURMHNFLHLEH]URERWQ\FK]DUHMHVWURZDQ\FKZXU]Ä&#x160;G]LH â&#x20AC;&#x201C; ']LÄ&#x160;NL SURMHNWRP XG]LHODOLÄ&#x17E;P\ ZVSDUFLD PLQ GáXJRWUZDOH EH]URERWQ\P RUD] RVRERP ZFKRG]Ä&#x2026;F\P QD U\QHN SUDF\ 3XOD Ä&#x17E;URGNyZ GRGDWNRZR pozyskanych z Funduszy Europejskich

ZODWDFKSR]ZROLáDXG]LHOLü ZVSDUFLDRVRERPFRVWDQRZL SURF RJyáX ]DNW\ZL]RZDQ\FK Z W\FK ODWDFK ']LÄ&#x160;NL G]LDáDQLRP Z UDPDFK SURMHNWyZ ILQDQVRZDQ\FK ]H Ä&#x17E;URGNyZ XQLMQ\FK RVRE\ PáRGH ]GRE\á\ GRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLH ]DZRGRZH QLH]EÄ&#x160;GQH GR SRGMÄ&#x160;FLD ]DWUXGQLHQLD D RVRE\ R QLVNLFK NZDOLILNDFMDFK GRVWRVRZDá\ MH do aktualnych trendów na rynku praF\'RGDWNRZRGODZLHOXEH]URERWQ\FK PRĪOLZRÄ&#x17E;üRWU]\PDQLDGRWDFMLVWDáDVLÄ&#x160; ERGĨFHP GR ]DáRĪHQLD ZáDVQHM ILUP\ 'RILQDQVRZDQLH SRSU]H] GRSRVDĪHQLH OXE Z\SRVDĪHQLH VWDQRZLVN SUDF\ SR]ZROLáR SUDFRGDZFRP VWZRU]\ü QRZH PLHMVFD SUDF\ GOD PLHV]NDÄ&#x201D;FyZ Jaworzna ± PyZL '\UHNWRU *UDĪ\QD %Ä&#x2026;ED ,QIRUPDFML QD WHPDW SURMHNWyZ ILQDQVRZDQ\FK ] )XQGXV]\ (XURSHMVNLFKVNLHURZDQ\FKGREH]URERWQ\FK QDOHĪ\ V]XNDü Z 3RZLDWRZ\P 8U]Ä&#x160;G]LH3UDF\Z-DZRU]QLH3R]DRJáRV]HQLDPLGRVWÄ&#x160;SQ\PLZWDEOLFDFKXU]Ä&#x160;GX LQIRUPDFMHRUHDOL]RZDQ\FKSURMHNWDFK XGRVWÄ&#x160;SQLDQHVÄ&#x2026;QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM MDZRU]QLFNLHJR 383 Z PHGLDFK VSRáHF]QRÄ&#x17E;FLRZ\FK ORNDOQ\FK PHGLDFK D WDNĪH LQIRUPDWRUDFK JRVSRGDUF]\FK Z\GDZDQ\FKSU]H]VDPRU]Ä&#x2026;G ,]DEHOD0LV]F]\N

3UDFD]RVWDáDQDJURG]RQDZUDPDFKSURMHNWXÃ&#x201E;)XQGXV]H(XURSHMVNLHQDMHG\QFHSUDV\ORNDOQHMLUHJLRQDOQHM´UHDOL]RZDQHJRZUDPDFKÃ&#x201E;.RQNXUVX GRWDFMLQDG]LDáDQLHHGXNDF\MQHZ]DNUHVLH)XQGXV]\(XURSHMVNLFKQDODWD´RUJDQL]RZDQHJRSU]H]0LQLVWHUVWZR5R]ZRMXZVSyáILQDQVRZDQHJR]HÄ&#x17E;URGNyZ)XQGXV]X6SyMQRÄ&#x17E;FL8QLL(XURSHMVNLHMZUDPDFK3URJUDPX2SHUDF\MQHJR3RPRF7HFKQLF]QD

Ã&#x201C;<&=(1,$

QR ± ELXURZ\FK ± F]\WDP\ QD VWURQLH PLHMVNLHM $ ] ZáDVQ\FK GRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D; ZLHP\ ĪH Z LQQ\FK ILUPDFK Z SU]\SDGNX SUREOHPyZ ] Z\URELHQLHP VLÄ&#x160; ]UHDOL]DFMÄ&#x2026;]DGDÄ&#x201D;OXEVSUDZELXURZ\FK L DGPLQLVWUDF\MQ\FK XVWDQDZLDQH VÄ&#x2026; QDGJRG]LQ\ 6DP QDF]HOQLN :\G]LDáX *HRGH]MLL.DUWRJUDILLOLF]\QDZ\UR]XPLDáRÄ&#x17E;üPLHV]NDÄ&#x201D;FyZSU]HSUDV]D]D QLHXGRJRGQLHQLDLSU]\]QDMHĪHXU]Ä&#x160;GQLF\ FKFÄ&#x2026; XQLNQÄ&#x2026;ü Z\GáXĪHQLD F]DVX SUDF\Z\G]LDáX

Foto UM Jaworzno

Od 2014 roku do tej pory PowiatoZ\8U]Ä&#x2026;G3UDF\Z-DZRU]QLHUHDOL]RZDá OXEQDGDOUHDOL]XMH áÄ&#x2026;F]QLHSURMHNWyZ QD U]HF] DNW\ZL]DFML RVyE EH]URERWQ\FKVNLHURZDQ\FKGRUyĪQ\FKJUXS GRFHORZ\FK 1DMF]Ä&#x160;VWV]\P NU\WHULXP SU]\QDOHĪQRÄ&#x17E;FLGRGDQHMJUXS\E\áZLHN RVRE\ EH]URERWQHM -DN SRLQIRUPRZDáD *UDĪ\QD%Ä&#x2026;EDSHáQLÄ&#x2026;FDRERZLÄ&#x2026;]NL'\UHNWRUD 3RZLDWRZHJR 8U]Ä&#x160;GX 3UDF\ Z -DZRU]QLH Z ODWDFK RVRE\ EH]URERWQH G]LÄ&#x160;NL ZVSDUFLX XQLMQHPX VNRU]\VWDá\ ] WDNLFK IRUP DNW\ZL]DFML MDN XG]LDá Z VWDĪDFK RVyE X]\VNDQLH OXE SRGQLHVLHQLH NZDOLILNDFML ]DZRGRZ\FK SRSU]H] XG]LDá Z V]NROHQLDFK RVyE EH]]ZURWQHÄ&#x17E;URGNLQD SRGMÄ&#x160;FLHG]LDáDOQRÄ&#x17E;FLJRVSRGDUF]HM RVyE SRGMÄ&#x160;FLH ]DWUXGQLHQLD Z Z\QLNX GRSRVDĪRQ\FK OXE Z\SRVDĪRQ\FK VWDQRZLVNSUDF\ RVyE 'RGDWNRZR XF]HVWQLF\ SURMHNWyZ PRJOL RWU]\PDü ]ZURW NRV]WyZ GRMD]GXQDVWDĪV]NROHQLHOXEX]\VNDüGRILQDQVRZDQLH QD RSLHNÄ&#x160; QDG G]LHFNLHP â&#x20AC;&#x201C; Dodatkowo w 2014 roku, w wyniku ]DLQLFMRZDQ\FK G]LDáDÄ&#x201D; Z\NUDF]DMÄ&#x2026;cych poza ramy ustawowe zrealizowaQR SURMHNW Ã&#x201E;(XURSHMVNL VWDĪ ± GURJÄ&#x2026; GR OHSV]HM SUDF\´ NWyUHJR JáyZQ\P ]DáRĪHQLHP E\áR ]GRE\FLH SLHUZV]HJR ]DJUDQLF]QHJRGRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLD]DZRGR-_____________________________________________________________________________________________

Ã&#x201C;<&=(1,$


6

7\G]LH×Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD _____________________________________________________________________________________________________

Policja apeluje RRVWURľQÇMD]GÛ

Tchnienie:ROQRĝFL

2SDG\GHV]F]XL ĜQLHJXVSRZRGRZDă\ĽHQDGURJDFKQDV]HJRPLDVWD PDP\WUXGQHZDUXQNLUXFKX-H]GQLHVÆPRNUHL ĜOLVNLH3ROLFMDQFLDSHOXMÆ do kierowców o RVWURĽQÆMD]GÚL GRVWRVRZDQLHSUÚGNRĜFLGRZDUXQN´Z QDGURG]HěOLVNDQDZLHU]FKQLDVSUDZLDĽHZ\GăXĽDVLÚ]QDF]QLHGURJD KDPRZDQLD3DPLÚWDMP\ĽHJZDăWRZQHPDQHZU\PRJÆSU]\F]\QLÈVLÚGR XWUDW\SDQRZDQLDQDGSRMD]GHPD w konsekwencji do kolizji i Z\SDGN´Z =ZROQLMP\]DWHPQRJÚ] JD]X

0\ĞOą SU]HZRGQLą VSRWNDQLD E\áRKDVáR³7FKQLHQLH:ROQRĞFL´ 8F]QLRZLHV]NRá\RUD]SRGRSLHF]QL6WRZDU]\V]HQLD0áRG]L3DWULRFL LP :LWROGD 3LOHFNLHJR ZVSyOQLH ]H ]JURPDG]RQą QD ZLHF]RUQLF\ SXEOLF]QRĞFLą ]DĞSLHZDOL NLOND SLHĞQL SDWULRW\F]Q\FK 6ZRLP ĞSLHZHPUHF\WDFMąLWDĔFHPPáRG]L DUW\ĞFL SU]\SRPQLHOL EDUG]R ZDĪQHLFLĊĪNLHG]LHMHQDV]HM2MF]\]Q\ : ZLHF]RUQLF\ Z]LĊOL XG]LDá REHFQLLHPHU\WRZDQLSUDFRZQLF\ V]NRá\ KDUFHU]H XF]QLRZLH L DEVROZHQFLV]NRá\RUD]LFKURG]LFH :ĞUyG ]DSURV]RQ\FK JRĞFL E\OL UyZQLHĪ F]áRQNRZLH =ZLą]NX 0áRGRFLDQ\FK :LĊĨQLyZ 3ROLW\F]Q\FKÄ-DZRU]QLDF\´RUD]6WRZDU]\V]HQLD 0áRG]L 3DWULRFL LP :LWROGD3LOHFNLHJR

3DQXMąFD REHFQLH Z QDV]\P NUDMXDXUDVSUDZLDĪHZDUXQNLQD GURG]HURELąVLĊEDUG]R]PLHQQH EDUG]LHM]GUDGOLZHLQLHEH]SLHF]QH ]DUyZQR GOD NLHUXMąF\FK MDN LGODSLHV]\FK'ODWHJRSROLFMDQFL UXFKX GURJRZHJR DSHOXMą GR ZV]\VWNLFK ]DUyZQR GR NLHURZFyZURZHU]\VWyZMDNLSLHV]\FK R]DFKRZDQLHV]F]HJyOQHMRVWURĪQRĞFLLUR]ZDJL :LHOX NLHURZFRP Z\GDMH VLĊĪHMH]GQLDMHVWF]DUQDLVXFKD 7\PF]DVHP MH]GQLH PRJą E\ü MXĪ SU]\PURĪRQH D Z ]ZLą]NX ] W\P ĞOLVNLH D Z WDNLFK V\WXDREKLAMA

FMDFK NRáD áDWZR WUDFą SU]\F]HSQRĞü 3DPLĊWDMP\ ĪH Z ZLHOX UyĪQ\FK PLHMVFDFK QDZLHU]FKQLD GUyJ SRáąF]RQD ] RSDGDPL DWPRVIHU\F]Q\PL OHĪąF\PL QD GURJDFK OLĞüPL Z\GáXĪD GURJĊ KDPRZDQLD SRMD]GX Z VNUDMQ\FKZ\SDGNDFKNLHUXMąF\PRĪH ZSDĞüZSRĞOL]JLQLH]DSDQRZDü QDGVDPRFKRGHP:\SU]HG]DQLH ZWDNLFKZDUXQNDFKZ\PLMDQLH ZFKRG]HQLH Z ]DNUĊW PRĪH E\ü EDUG]R QLHEH]SLHF]QH .LHURZF\ SRZLQQLSDPLĊWDüRW\PDE\SRUXV]DüVLĊSRMH]GQL]ZáąF]RQ\PLĞZLDWáDPLLSU]HVWU]HJDüRJUD-

QLF]HĔSUĊGNRĞFLDJG\ZDUXQNL SRJRGRZHVąJRUV]HDE\]ZROQLü ZP\ĞO]DVDG\ĪHZROQLHM]QDF]\ EH]SLHF]QLHM$SHOXMHP\RWRE\ QLHV]DUĪRZDüP\ĞOHüSU]HZLG\ZDü]DJURĪHQLD 6]F]HJyOQLH XZDĪDü WU]HED Z ]DJáĊELHQLDFK WHUHQX QD Z]QLHVLHQLDFK Z SREOLĪX ODVyZ L ]ELRUQLNyZ ZRGQ\FK ± MH]GQLD PRĪHWDPE\üV]F]HJyOQLHĞOLVND 1DOHĪ\ ]DFKRZDü QDG]Z\F]DMQą RVWURĪQRĞüZSREOLĪXSU]HMĞüGOD SLHV]\FK8ZDĪDMP\WHĪSU]\GRMHĪGĪDQLX GR QLFK -HĪHOL SLHV]\ ZHMG]LH QD SU]HMĞFLH NLHUXMąF\ VDPRFKRGHPPRĪHQLHZ\KDPRZDü 6]F]HJyOQ\ DSHO NLHUXMHP\ UyZQLHĪ GR SLHV]\FK E\ QLH ZFKRG]Lü EH]SRĞUHGQLR SU]HG QDGMHĪGĪDMąF\ SRMD]G 1DZHW QD SU]HMĞFLXGODSLHV]\FKQDOHĪ\VLĊ XSHZQLü F]\ NLHUXMąF\ ]GąĪ\ Z\KDPRZDü2F]\ZLĞFLHWRSLHV]\ PD SLHUZV]HĔVWZR QD SU]HMĞFLX DOH WXWDM ]DVDGD RJUDQLF]RQHJR]DXIDQLDMDNQDMEDUG]LHMPD ]DVWRVRZDQLH .DĪG\ SLHV]\ L URZHU]\VWD SRZLQLHQ UyZQLHĪ SDPLĊWDü R VZRLP EH]SLHF]HĔVWZLH L ]DGEDü R WR DE\ E\ü ZLGRF]Q\P .DPL]HOND RGEODVNRZD EUHORF]HN RSDVND F]\ QDZHW ]Z\NáD ODWDUNDVSUDZLąĪHSRUXV]DMąFVLĊ SU]\VáDERRĞZLHWORQHMGURG]HEĊG]LHOHSLHMZLGRF]Q\GODQDGMHĪGĪDMąFHJR NLHURZF\ &R SUDZGD SU]HSLV\ UXFKX GURJRZHJR QLH QDNáDGDMą RERZLą]NX XĪ\ZDQLD NDPL]HOHN L HOHPHQWyZ RGEODVNRZ\FK Z REV]DU]H ]DEXGRZDQ\PMHGQDNĪHZGXĪ\PVWRSQLX SRSUDZLDMąRQHZLGRF]QRĞü'DMą NLHURZFRPFHQQ\F]DVQDSRGMĊFLH SUDZLGáRZHM UHDNFML ± F]ĊVWR UDWXMąFHM]GURZLHLĪ\FLH 3DPLĊWDMP\ ± SUĊGNRĞü GRSXV]F]DOQDZF]DVLHLQWHQV\ZQ\FK RSDGyZ GHV]F]X F]\ SRGF]DV SU]\PUR]NyZQLH]DZV]HR]QDF]D SUĊGNRĞü%(=3,(&=1Ą ħUyGáR.03Z-DZRU]QLH

OLVWRSDGDZ6]NROH3RGVWDZRZHMQUZ-DZRU]QLHRGE\ăDVLÚSRUD]SLHUZV]\ ZLHF]RUQLFDSDWULRW\F]QD]RND]MLěZLÚWD1LHSRGOHJăRĜFL8F]QLRZLHG\UHNFMD JURQRSHGDJRJLF]QHRUD]]DSURV]HQLJRĜFLHĜZLÚWRZDOLRG]\VNDQLHSU]H]3ROVNÚ QLHSRGOHJăRĜFLZURNX

REKLAMA


7\G]LHร—Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD_____________________________________________________________________________________________________

7

.XUV$QLPDWRUDZ2ฤURGNX+DUFHUVNLP :PLQLRQร†VRERWรš OLVWRSDGD]DNRฤ…F]\ฤƒVLรš .XUV$QLPDWRUDF]DVX ZROQHJRG]LHFLL PฤƒRG]LHฤฝ\ ]RUJDQL]RZDQ\SU]H] &KRUร†JLHZฤ›Oร†VNร†=+3 2ฤœURGHN'RVNRQDOHQLD 1DXF]\FLHOLL ,QVWUXNWRUยดZ RUD]9,6]F]HS+DUFHUVNL หฝ&KZDW\หผLP6WHIDQD ฤผHURPVNLHJR] +XIFD=+3 -DZRU]QR7\PUD]HP NXUVDQFLZ]LรšOLXG]LDฤƒ w GZยดFKZDUV]WDWDFK w WUDNFLHNWยดU\FK]DSR]QDOL VLรš] SHGDJRJLNร†F\UNX D WDNฤฝHSRMรšFLHPJU\L MHM Z\NRU]\VWDQLHPZDQLPDFML .XUVUR]SRF]ฤ…รกVLฤŠOLVWRSDGDLWUZDรก JRG]LQ 8F]HVWQLF\ Z WUDNFLH WU]HFK VREyW ]DSR]QDOL VLฤŠ ] ZDUV]WDWHP SUDF\ DQLPDWRUDXF]HVWQLF]ฤ…FZ]DMฤŠFLDFKWHPD W\F]Q\FKPLQยณ*U\L]DEDZ\]Z\NR U]\VWDQLHP UHNZL]\WyZ DQLPDF\MQ\FKยด ยณ7Dฤ”FH DQLPDFWMQH L ]DEDZ\ UXFKRZH SU]\ PX]\FHยด ยณ%DORQRZH NUHDFMHยด ยณ0DORZDQLH WZDU]\ยด RUD] ZVSRPQLDQH ZDUV]WDW\]SHGDJRJLNLF\UNXLJU\

Sztuka koncentracji

3LHUZV]H]DMฤŠFLDSRGF]DVRVWDWQLHJR ]MD]GXUR]SRF]ฤŠรก\VLฤŠRJRG]UDQR Z 2ฤžURGNX +DUFHUVNLP ยฑ +RWHO 6NDXW Z &KRU]RZLH 1D SRF]ฤ…WNX NXUVDQFL ]DSR]QDOLVLฤŠ]WHRULฤ…SHGDJRJLNLF\UNX FRZFKRG]LZMHMVNรกDGDWDNฤชHQDF]\P SRZLQQL VLฤŠ VNXSLรผ Z SUDF\ ] G]LHรผPL L PรกRG]LHฤชฤ… ยฑ PLDQRZLFLH QD UDGRVQ\P SRGHMฤžFLXGRVZRLFKSRGRSLHF]Q\FK1D

VWฤŠSQLHXFHVWQLNRP]DSUH]HQWRZDQRNLO ND รผZLF]Hฤ” ZSURZDG]DMฤ…F\FK Z WDMQLNL SDQWRPLP\ZSรก\ZDMฤ…FHMQDUR]OXฤจQLHQLH QDSLฤŠFLDZJUXSLHE\SRFKZLOLSU]HMฤžรผ GRMHGQHM]QDMFLHNDZV]\FKF]ฤŠฤžFLยฑฤชRQ JOHUNL1DMSLHUZZUXFKSRV]รก\NRORURZH WDOHU]H]W\F]NDPL=SRF]ฤ…WNXZ\PDJD รกRWRZLHOHVNXSLHQLDLVDPR]DSDUFLDDOH GR NRฤ”FD ]DMฤŠรผ NDฤชG\ ] NXUVDQWyZ VDP SRWUDILรกMXฤชZSUDZLรผWDOHU]ZUXFKURWD F\MQ\1DVWฤŠSQLHNDGUD]DGHPRQVWURZDรกD WULNL SR]ZDODMฤ…FH UR]SRF]ฤ…รผ SU]\JRGฤŠ ] PDF]XJDPL IORZHUVWLFNDPL RUD] รผZL F]HEQ\PLSRL2GWHMFKZLOLNDฤชG\PLDรก PRฤชOLZRฤžรผ]DSR]QDQLDVLฤŠLZ\SUyERZD QLDZรกDVQRUฤŠF]QLHZ\PLHQLRQ\FKUHNZL ]\WyZ

2VWDQLD JRG]LQD SLHUZV]\FK ZDU V]WDWyZSRฤžZLฤŠFRQD]RVWDรกDQDGXฤชHEDฤ” NLP\GODQH2PyZLRQRURG]DMHSรก\QyZ RUD]NLMNyZ.XUVDQFLXF]\OLVLฤŠMDNSXV] F]DรผEDฤ”NLGXฤชHLPDรกHZNWyUHXSU]ฤŠฤชH ZDUWR]DLQZHVWRZDรผDWDNฤชHQDFR]ZUD FDรผ V]F]HJyOQฤ… XZDJฤŠ SU]\ XGRVWฤŠS QLHQLX NLMNyZ G]LHFLRP 7D F]ฤŠฤžรผ ZDU V]WDWyZ VSUDZLรกD GXฤชR UDGRฤžFL L ZUDฤชHฤ” ZL]XDOQ\FKQLHW\ONRXF]HVWQLNRPNXUVX :DUV]WDW\]SHGDJRJLNLF\UNX]DNRฤ”F]\ รกRNUyWNLHSRGVXPRZDQLHZNUฤŠJX

Spotkanie na planszy

2GNLONXODWJU\SODQV]RZHXPDF QLDMฤ…VZRMฤ…SR]\FMฤŠZฤžUyGLGHDOQHMDO

2*ร‰26=(1,(

REKLAMA

*ยตUQLF]H3U]HGVLร›ELRUVWZR 5REยตW6SHFMDOLVW\F]Q\FK HYDROKOP Sp. z o.o.

zatrudni GRSUDF\SRG]LHPLร‡ osoby dozoru: gรณrniczego mechanicznego elektrycznego gรณrnikรณw kombajnistรณw gรณrnikรณw operatorรณw ฤ„DGRZDUHN

gรณrnikรณw VWU]Dฤ„RZ\FK gรณrnikรณw Pฤ„RGV]\FK gรณrnikรณw elektromonterรณw JยตUQLF]\FKฤOXVDU]\ robotnikรณw gรณrniczych

2IHUXMHP\PLHMVFDSUDF\ TAURON Wydobycie S.A. %OLฤพV]\FKLQIRUPDFMLXG]LHODVLร› SRGQUฮ‚ฮ‚OXE

WHUQDW\Z\ GOD SRVWฤŠSXMฤ…FHM F\IU\]DFML 6ฤ… GRVNRQDรก\P Z\ERUHP QD GHV]F]R ZH GQL F]\ GรกXJLH SRGUyฤชH -HGQDN QDMZDฤชQLHMV]H GOD DQLPDWRUD WR ZLH G]LHรผ MDNLH JU\ V]\ENR SRGELMฤ… VHUFD SRGRSLHF]Q\FKNWyU]\QLJG\QLHPLHOL Z UฤŠNDFK QLF]HJR SR]D FKLฤ”F]\NLHP OXE V]DFKDPL 3U]H] SLHUZV]ฤ… F]ฤŠฤžรผ RVWDWQLFK ZDUV]WDWyZ NXUVDQFL SR]QDOL ZLHOH W\WXรกyZ NWyU\FK ]DVDG\ Vฤ… SUR VWHLQLHNLHG\LQWXLF\MQHFRMHGQDNQLH MHVWV]NRGฤ…GODVDPHMJU\.RRUG\QDWR U]\]DSUH]HQWRZDOLPLQ'REEOH+DOOL *DOOL 7HQ]L 7LPHOLQH 3ROVND L &DU GOLQH=ZLHU]DNLF]\6HNXQGL6WRU\ &XEV1LH]DEUDNรกRUyZQLHฤชJLHUZVND OLPDNURWDNLFKMDNGUHZQLDQ\ODELU\QW

ELHUNLL6SHHG&XSV-HG\QLHNUyWNLF]DV ]DMฤŠรผVWDQฤ…รกQDGURG]HWรกXPDF]HQLXGDO V]\FKW\WXรกyZ .ROHMQDF]ฤŠฤžรผZDUV]WDWyZSRฤžZLฤŠ FRQD ]RVWDรกD TXL]RP ] Z\NRU]\VWD QLHP SURMHNWRUD 3RG]LHOHQL QD GZLH HNLS\ NXUVDQFL Z]LฤŠOL XG]LDรก PLQ Z IDPLOLDG]LH NWyUD ]RVWDรกD SU]\JR WRZDQDZIRUPLHSUH]HQWDFML]PRฤชOL ZRฤžFLฤ…HG\FMLS\WDฤ”LRGSRZLHG]L3R WHM F]ฤŠฤžFL XF]HVWQLF\ NXUVX ]DJรกฤŠELOL VLฤŠ Z WHPDW\NฤŠ JLHU SDUDJUDIRZ\FK L IDEXODUQ\FK =RVWDรก RPyZLRQ\ JHR FKDFKLQJ D WDNฤชH TXHVWLQJ NWyUHJR SU]\NรกDG\ ]DSUH]HQWRZDQR -HGQฤ… ] QDMWUXGQLHMV]\FK F]ฤŠฤžFL ZDUV]WD WyZ RND]Dรก\ VLฤŠ JU\ ZLHORSR]LRPR ZH 3U]HGVWDZLRQR NLOND SU]\NรกDGyZ W\FKJLHUSRF]\QDMฤ…FRGSURVW\FKGOD PรกRGV]HMJUXS\ZLHNRZHMSREDUG]LHM VNRPSOLNRZDQHRVDG]RQHZWHPDW\FH 3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJR 1DVWฤŠSQLH NXUVDQFL ZVSyOQLH ] NRRUG\QDWRUDPL UR]SLVDOLJUฤŠZLHORSR]LRPRZฤ…RWHPD W\FHร„.UDLQ\/RGXยดZNWyUHMยซ]DEUD NรกRORGX 3RJRG]LQDFKGDMฤ…F\FKรกฤ…F] QLHPLQXWWHRUHW\F]QHMLSUDNW\F] QHMZLHG]\]]DNUHV\SURZDG]HQLDDQL PDFMLGODG]LHFLLPรกRG]LHฤช\]DNRฤ”F]\รก VLฤŠ .XUV $QLPDWRUD SRGVXPRZXMH SKP 5DGRVรกDZ .DรกXฤชD NRRUG\QDWRU NXUVX:LPLHQLXNDGU\NXUVXVHUGHF] QLHJUDWXOXMฤŠDEVROZHQWRPRWU]\PDQLD FHUW\ILNDWyZ XNRฤ”F]HQLD NXUVX L ฤช\F]ฤŠ ZLHOXUDGRVQ\FKFKZLOZSUDF\DQLPD WRUyZ 3RG]LฤŠNRZDQLD NLHUXMฤŠ UyZQLHฤช GRSUDFRZQLNyZ+RWHOX6NDXWZ3DUNX ฤOฤ…VNLHP Z NWyU\P RGE\ZDรก VLฤŠ NXUV D WDNฤชH ZรกDฤžFLFLHORP VNOHSX ] JUDPL SODQV]RZ\PL0RULJDO.DVLL5REHUWR wi GacaGRGDMHSKP.DรกXฤชD FKZDW\MDZRU]QRSO


8

7\G]LHÃ&#x2014;Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD _____________________________________________________________________________________________________

6Ã&#x160;RZR ]Ã&#x160; W\ONR

2*Ã&#x2030;26=(1,$ brutto

%LXURRJÃ&#x160;RV]HÃ&#x2DC;F]\QQHRG00 - 1700 1,(58&+202Ķ&,

Â&#x201E;.XSLô PLHV]NDQLH SRNRMRZH s Â&#x201E;.XSLô NDZDOHUNô QD 2VLHGOX 6WDÄ&#x;\P Â&#x201E;0701LHUXFKRPRÄ·FL0LHV]NDQLH -DZRU]QR 2VLHGOH 6WDÄ&#x;H P P SDUWHU   Â&#x201E;0701LHUXFKRPRÄ·FL0LHV]NDQLH -DZRU]QRÄ&#x17E;XERZLHFPP SLôWURs Â&#x201E;0701LHUXFKRPRÄ·FL0LHV]NDQLH -DZRU]QR 2VLHGOH *DJDULQD P PSLôWURW\V Â&#x201E;070 1LHUXFKRPRÄ·FL ZZZ QLHUXFKRPRVFLPWPSO6]F]DNRZVND E -DZRU]QR =DSUDV]DP\ GR ZVSÃ&#x17D;Ä&#x;SUDF\ 1DMQLÅ&#x2022;V]D SURZL]MD NRP Â&#x201E;Dom QD VSU]HGDÅ&#x2022; &HQWUXP XO&KU]à VWÃ&#x17D;ZNDRNP ]Ä&#x; VWDQ VXURZ\ ] RNQDPL WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;0LHV]NDQLH QD VSU]HGDÅ&#x2022; 3RGÄ&#x;ôÅ&#x2022;H XO3LÄ&#x;VXGVNLHJR P ] EDONRQHP SLôWUR SRN NXFKQLDÄ&#x;D]LHQNDZFFHQD ]Ä&#x; GR UHPRQWX WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;0LHV]NDQLH QD VSU]HGDÅ&#x2022; 3RGÄ&#x;ôÅ&#x2022;H XO3LÄ&#x;VXGVNLHJR P SDUWHU SRN NXFKQLDÄ&#x;D]LHQND ZF FHQD ]Ä&#x; SR UHPRQFLH NDSLWDOQ\P WHO :*1 1LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;Mieszkanie QD VSU]HGDÅ&#x2022; 3RGÄ&#x;ôÅ&#x2022;H XO3LÄ&#x;VXGVNLHJR P SDUWHU SRN NXFKQLDÄ&#x;D]LHQND ZF FHQD ]Ä&#x; GR UHPRQWX WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;MieszkanieQDVSU]HGDÅ&#x2022;2V6WDÄ&#x;H XO:DUVNLHJR P SLôWUR SRN NXFKQLDMDGDOQLDÄ&#x;D]LHQND ZF FHQD]Ä&#x;GRUHPRQWXWHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;0LHV]NDQLHQDVSU]HGDÅ&#x2022;2V6WDÄ&#x;H XO0RUFLQNDPSLôWURSRN NXFKQLDMDGDOQLDÄ&#x;D]LHQND ZF FHQD ]Ä&#x; SR UHPRQFLH WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL 2*Ã&#x2030;26=(1,(

.RQWDNWWHOHPDLOWZM#WZMSO

Â&#x201E;0LHV]NDQLHQDVSU]HGDÅ&#x2022;3RGZDOH XO*OLQLDQD  P ] EDONRQHP SLôWUR SRN NXFKQLDÄ&#x;D]LHQND ZF FHQD ]Ä&#x; SR UHPRQFLH WHO :*1 1LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;Mieszkanie QD VSU]HGDÅ&#x2022; 3RGÄ&#x;ôÅ&#x2022;H XO)UHGU\ 1RZ\ %ORN P ] EDONRQHP SLôWUR SRN NXFKQLDÄ&#x;D]LHQNDZFFHQD ]Ä&#x; GR ]DPLHV]NDQLD WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;DomQDVSU]HGDÅ&#x2022;-H]LRUNL.RÅ&#x201C;PLQ SRZRNPG]LDÄ&#x;NDRSRZ P FHQD W\Ä· WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;1RZH'RP\QDVSU]HGDÅ&#x2022;XO*Ã&#x17D;UD 3LDVNX SRZ RN PFHQ\ RG ]Ä&#x;EUXWWRVWDQGHZHORSHUVNL SHÄ&#x;Q\ Ä&#x;à F]QLH ] NRVWNà EUXNRZà L RJURG]HQLHP WHO :*11LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;1RZ\ 'RP QD VSU]HGDÅ&#x2022; XO&LFK\ .àFLNSRZXÅ&#x2022;\WNRZDRNP FHQD]Ä&#x;EUXWWRVWDQVXURZ\ ]DPNQLôW\ ] HOHZDFMà G]LDÄ&#x;ND RN P WHO :*1 1LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;Dom QD VSU]HGDÅ&#x2022; XO*Ä&#x;RZDF]D SRZ XÅ&#x2022;\WNRZD  RN P FHQD ]Ä&#x; EUXWWR GR ]DPLHV]NDQLD URN EXGRZ\ G]LDÄ&#x;ND RN P WHO :*1 1LHUXFKRPRÄ·FL Â&#x201E;Dom QD VSU]HGDÅ&#x2022; %\F]\QDVWDQ VXURZ\]DPNQLôW\URNEXGRZ\ SRZXÅ&#x2022;\WNRZDRNPG]LDÄ&#x;NDR SRZRNPFHQDW\V]Ä&#x; GRQHJRFMDFMLWHO:*1 1,(58&+202Ķ&, Â&#x201E;']LDÄ&#x;NDQDVSU]HGDÅ&#x2022;'1DURGRZD XO%U]R]RZDSRZP ]Ä&#x; GR QHJRFMDFML WHO :*11,(58&+202Ķ&,

Â&#x201E;PARCELA 0 P 2Ä·6WDÄ&#x;H ]Ä&#x; Â&#x201E;PARCELA ORNDO XVÄ&#x;XJRZ\ ]Ä&#x; Â&#x201E;PARCELA GRP &LôÅ&#x2022;NRZLFH ]Ä&#x; Â&#x201E;.XSLô PLHV]NDQLH GR UHPRQWX 0RÅ&#x2022;HE\â]DGÄ&#x;XÅ&#x2022;RQH*RWÃ&#x17D;ZND7HO Â&#x201E;:\QDMPô Z\SRVDÅ&#x2022;RQ\ ORNDO Z FHQWUXP PLDVWD SRG PDQLFXUH SHGLFXUH7HO Â&#x201E;Noclegi PLHV]NDQLD ELXUD 7HO Â&#x201E;:\QDMPô ORNDO KDQGORZ\ P Z FHQWUXP -DZRU]QD XO )DUQD Â&#x201E;:\QDMPô ORNDO KDQGORZ\ P Z &KU]DQRZLH QD XO .UDNRZVNLHM EOLVNRU\QNX Â&#x201E;0LHV]NDQLH SR UHPRQFLH QD VSU]HGDÅ&#x2022; 3RGÄ&#x;ôÅ&#x2022;H 3LÄ&#x;VXGVNLHJR P SLôWUR SRNRMH  ]Ä&#x; GR QHJRFMDFML RIHUWD EH]SRÄ·UHGQLRRGZÄ&#x;DÄ·FLFLHOD

86Ä&#x17E;8*, Â&#x201E;Cyklinowanie WHO ZZZSDUNLHW\UHQRZDFMDSO Â&#x201E;Przewóz PHEOL s SU]HSURZDG]NL 7HO Â&#x201E;Pogotowie DQWHQRZH PRQWDÅ&#x2022; 7HO Â&#x201E;8VÄ&#x;XJL UHPRQWRZH PDORZDQLH NDIHONRZDQLH JÄ&#x;DGÅ&#x201C; JLSVRZD LWS 7HO Â&#x201E;Wywrotka W 0DWHULDÄ&#x;\ EXGRZODQH V\SNLH ZôJLHO JUX] 7HO

Â&#x201E;PARCELA GR Z\QDMôFLD ORNDO Ä·FLVÄ&#x;HFHQWUXP Â&#x201E;PARCELA GR Z\QDMôFLD Ä·ZLHWQ\ ORNDO P NOLPDW\]DFMD Â&#x201E;PARCELAG]LDÄ&#x;NLEXGRZODQH%RU\ RNP Â&#x201E;PARCELAGRPP&LôÅ&#x2022;NRZLFH ]Ä&#x;

Â&#x201E;Kasy ƬVNDOQH s 67$5%,7 3LÄ&#x;VXGVNLHJRWHO  Â&#x201E;Malowanie JÄ&#x;DG]LH UHPRQW\ Ä&#x;D]LHQNL7HO Â&#x201E;Transport7HO REKLAMA

-DNV]\ENR]DPLHÄ&#x153;FLÃ&#x2C6;RJÄ&#x192;RV]HQLHGUREQH" :\ELHU]MHGHQ]HVSRVRE´Z Ʋ 2GZLHGÅ&#x201C; MHGHQ ] SXQNWÃ&#x17D;Z SU]\MPR ZDQLDRJÄ&#x;RV]HÄ¡ 5HGDNFMDe7Z-qXO*UXQZDOG]NDƵƲÆ´-D ZRU]QR &HQWUXP

 &HQWUXP )RWR XO 0DWHMNL Ƶ -DZRU]QR &HQWUXP

3DPLà WNL*Ã&#x17D;UQLF]H,9$XO6WRMDÄ&#x;RZVNLH JRƺ-DZRU]QR &HQWUXP

TU NADASZ SWOJE 2*Ã&#x2030;26=(1,( %/,Ã&#x201C;(- &,(%,(

JDZRU]QRq&HQWUXP,9$XO6WRMDÃ&#x160;RZVNLHJR SDPLÃ&#x152;WNLJ¿UQLF]H

-DZRU]QRq6]F]DNRZD&HQWUXP8EH]SLHF]HÃ&#x2DC;$WHQDXO -DJLHOORÃ&#x2DC;VNDWHOZZZDWHQDXEH]SLHF]HQLDILUP\QHW -DZRU]QRq&HQWUXP)RWRq6WXGLRXO0DWHMNL

Â&#x201E;Brukarstwo NRPSOHNVRZR 7HO Â&#x201E;Ogrodzenia JDELRQRZH Z\SHÄ&#x;QLDQH JUDQLWHP RUD] WUDQVSRUW7HO Â&#x201E;Malowanie *Ä&#x;DG]LH V]OLIRZDQH EH]S\Ä&#x;RZR .DIHONRZDQLH WHO 7DQLR Â&#x201E;Hydraulika ZRGNDQ &2 7HO Â&#x201E;DociepleniaHOHZDFMHEXG\QNÃ&#x17D;Z 7HO Â&#x201E;Tynki PDV]\QRZH IDFKRZR L VROLGQLH7HO Â&#x201E;Dachy D]EHVW GHNDUVWZR PDORZDQLH7HO Â&#x201E;MalowanieJÄ&#x;DGÅ&#x201C; Â&#x201E;dachyHOHZDFMHRNQDLGU]ZL7HO Â&#x201E;Przeprowadzki Z VXSHU FHQLH 7HO Â&#x201E;MalowanieWDSHWRZDQLHJÄ&#x;DG]LH NDIHONL7HO Â&#x201E;%XGRZD GRPÃ&#x17D;Z RG SRGVWDZ 5HPRQW\Z\PLDQDSRNU\FLDGDFKX 7HO Â&#x201E;1DSUDZD WHOHZL]RUÃ&#x17D;Z 7HO  Â&#x201E;:\FLQNDGU]HZ7HO Â&#x201E;7UDQVSRUW SU]HSURZDG]NL ]DNXS\ ZLHONRJDEDU\WRZH 7HO 

'$035$&ó Â&#x201E;Zatrudnimy VSHFMDOLVWô GV SURFHVÃ&#x17D;Z ] Mô]\NLHP QLHPLHFNLP .RQWDNW WHO   OXE PDLORZ\ ELXUR#SFFV FRPSO Â&#x201E;=DWUXGQLô HPHU\WD 3UDZR MD]G\ NDW%7HO Â&#x201E;=DWUXGQLô PHFKDQLND VDPRFKRGRZHJR7HO Â&#x201E;3U]\MPô GR SUDF\ s QDSUDZD VSU]ôWX $*' -DZRU]QR 7HO  Â&#x201E;),50$ 3&&6 352:$'=, 5(.587$&-( 1$ 67$12:,6.2 &,(Ķ/$ =%52-$5= 2)(58-(0< =$.:$7(52:$1,( 25$= $75$.&<-1( :<1$*52'=(1,( 35$&$2'=$5$=1$(/(.752:1, : %2*$7<1, =$,17(5(62:$1( 262%< 3526,0< 2 .217$.7 ( 0$,/2:< ELXUR#SFFVFRPSO OXE WHO Â&#x201E;)LUPD WUDQVSRUWRZD ] -DZRU]QD ]DWUXGQLNLHURZFÃ&#x17D;Z&(&RG]LHQQLH ]MD]G QD ED]ô Z -DZRU]QLH *ZDUDQWXMHP\XPRZôRSUDFôRUD] GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLH.RQWDNW WHO

REKLAMA

&HQWUXP8EH]SLHF]Hġ$WHQDXO-DJLHO ORġVNDƳƸ-DZRU]QR 6]F]DNRZD

Ƴ :\Ä·OLM 606 R WUHÄ·FL '3'52%1( WUHķâ RJÄ&#x;RV]HQLD SRG QXPHU ƸƹƵƷƵ NRV]WƺƹƵ]Ä&#x;9$7

ƴ1DSLV]PDLODWZM#WZMSO Ƶ=DG]ZRġƴƳƸƵƸƷƱƷƷ

Â&#x201E;)LUPD /DPL3RO 6S ] RR SLOQLH ]DWUXGQLRVRE\QDVWDQRZLVND SUDFRZQLNSURGXNFML RSHUDWRU+'6 SUDFRZQLN XWU]\PDQLD UXFKX sHOHNWU\NLPHFKDQLN &9 SURVLP\ NLHURZDâ QD DGUHV H PDLOODPLSRO#ODPLSROSO OXE GR VLHG]LE\ Z &KHÄ&#x;PNX 3ODF .LOLÄ¡VNLHJR Â&#x201E;=DWUXGQLP\ NRELHW\ GR SUDF\ Z FKDUDNWHU]H SUDFRZQLND RFKURQ\ UHNRQWUROL Z &HQWUXP '\VWU\EXF\MQ\P QD SRJUDQLF]X PLDVW 6RVQRZFD 0\VÄ&#x;RZLF -DZRU]QD 6WDZND SRF]à WNRZD ]Ä&#x;QHWWR.RQWDNW)UDQFLV]HN .UDZLHF WHO  INUDZLHF#DUJXVRFKURQDSO

MOTORYZACJA Â&#x201E;AUTO6.83 QDMOHSLHM ]DSÄ&#x;DFô sNDÅ&#x2022;GH7HO Â&#x201E;AUTO6.83 s NDÅ&#x2022;GH 7HO  Â&#x201E;AUTO6.83sNDÅ&#x2022;GH7HO Â&#x201E;=Ä&#x;RPRZDQLH SRMD]GÃ&#x17D;Z XSUDZQLHQLD ZRMHZRG\ GR Z\UHMHVWURZDQLDRUD]2&3U]\MD]G *5$7,6)RUPDOQRÄ·FLRUD]JRWÃ&#x17D;ZND QD PLHMVFX '=:2Ä 7HO  Â&#x201E;AUTO6.837HO 

Â&#x201E;AUTO6.837HO Â&#x201E;.XSLô NDÅ&#x2022;Gà 7R\RWô ] ODW  1DMOHSLHM ]DSÄ&#x;DFô 7HO  Â&#x201E;MERCEDES 635,17(5 s .XSLô QLH]DOHÅ&#x2022;QLH RG VWDQX *RWÃ&#x17D;ZND 'RMD]G Â&#x201E;TOYOTA s NXSLô NDÅ&#x2022;G\ PRGHO QLH]DOHÅ&#x2022;QLHRGVWDQX Â&#x201E;6NXS DXW SÄ&#x;DFLP\ QDMOHSLHM  Â&#x201E;.XSLô ),$7$ 6(,&(172 WHO 

5®Å&#x201D;1( Â&#x201E;2GVWà SLô GREU]H SURVSHUXMàF\ VNOHS VSRÅ&#x2022;\ZF]\ SU]\ XO &KHÄ&#x;PRÄ¡VNLHJR QRZHRVLHGOH 7HO 


7\G]LH×Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD_____________________________________________________________________________________________________

INFORMATOR 86É8*2:< AGD RTV

&KFHV]QDSUDZLüSUDONĊ" =P\ZDUNĊ"$OERLQQ\VSU]ĊW $*'ZGRPXOXE QDZDUV]WDFLH"=DG]ZRĔ PRAWNIK

KANCELARIA PRAWNICZA ul. Grunwaldzka 10 -DZRU]QR

tel. 732 760 201 US£UGI

Wymiana butli SURSDQEXWDQNJ 3RGáĊĪHXO7\OQD%

FHQDSURPRF\MQD]á 'RVWDZDGRPLQWHO 1DMWDQLHMZ-DZRU]QLH

Wymiana butli gazowych 11 kgQDMWDQLHMZ -DZRU]QLH]á Jaworzno ul. Tylna 14 B PH WUyZRGVNOHSXPHEORZHJR%RG]LR , -DZRU]QRXO0DUW\QLDNyZ QDSUDZDVDPRFKRGyZ RVRERZ\FKL GRVWDZF]\FK

MOTORYZACJA

AUTOSKUP &$Ğ( 52=%,7( 3Ğ$&,0< 1$-/(3,(1,(02Ŕ(6= 635=('$á '=:2Ġ ƶƲƵƺƹƱƸƴƴ ƶƴƱƲƲƳƶƹƷ SKUP SAMOCHODÓW, FDáHOXEXV]NRG]RQH najlepsze ceny. 7HO POMOC DROGOWA 24h -DURVáDZ*UHJRUF]\N XO:ROQRĞFL-DZRU]QR tel. 603 121 798, 32 617 75 64

7802Ŕ(%<á 7:2-$86Ğ8*$ tel. 32 747 60 66 REKLAMA

INFORMATOR MEDYCZNY DIABETOLOGIA ENDOKRYNOLOGIA GUKDEQPHG.U]\V]WRIàDEX]HN

STOMATOLOGIA PROTETYKA IMPLANTOLOGIA GUQPHG-XVW\QD:LWDOLĔVNDàDEX]HN

JAWORZNO UL.KRAKUSA 1 3DĔVND*yUD

REJESTRACJA: 32 700 38 87 drlabuzek.pl Gabinet Stomatologiczny „STOMADENT” /HN6WRP5DIDá7NDF] -DZRU]QRXO*UXQZDOG]ND WHONRP JDELQHWF]\QQ\SRQLĞU± ZWLF]Z± ZZZVWRPDGHQWWNDF]MDZSO

'RPGOD6HQLRUD³1D/HĞQHM´

3URIHVMRQDOQ\LNRPIRUWRZ\]DNáDG RSLHNXĔF]ROHF]QLF]\ SU]\MPXMHSHQVMRQDULXV]\QDSRE\W\ NUyWNRLGáXJRWHUPLQRZH XO/HĞQD$-DURV]RZLHFN2ONXV]D tel. 32 2121211, 881010191

www.domdlaseniora.com.pl

Okulista ,ZRQDĝPLJLHOVND -DZRU]QR2Ğ6WDáHXO6WDIID kom. 602 172 935 WHUPLQ\ZL]\WXVWDODQHWHOHIRQLF]QLHZ SRQ ZWSW

7802Ŕ(%<á

7:®-*$%,1(7 tel. 32 614 19 19

Przerwane serie

9

6LDWNDUVNLPGUXĽ\QRP] -DZRU]QDQLHXGDăRVLÚZ PLQLRQ\ZHHNHQG SU]HGăXĽ\ÈLPSRQXMÆF\FK]Z\FLÚVNLFKVHULL=DU´ZQRPÚVNDMDN i ĽHąVNDGUXĽ\QD0&.L6SU]HJUDă\VZRMHOLJRZHVSRWNDQLD 3RGRSLHF]QL WUHQHUD 0DULXV]D àR]LĔVNLHJR Z PHF]X QD V]F]\FLH ,, OLJL PLHU]\OL VLĊ ] QD Z\MHĨG]LH ] OLGHUHP ± 0.6HP$QGU\FKyZ$QGU\FKRZLDQLHRGODWVąGODMDZRU]QLDQEDUG]RZ\PDJDMąF\PU\ZDOHPLQLHLQDF]HME\áR L W\P UD]HP *RVSRGDU]H RG SRF]ąWNX JUDOL NRQFHUWRZR L EDUG]R XPLHMĊWQLH SXQNWRZDOL 0&.L6 Z\JU\ZDMąF Z\VRNR SLHUZV]H GZD VHW\ L 'XĪREDUG]LHM]DFLĊWDE\áDWU]HFLDSDUWLD -DZRU]QLDQLH DPELWQLH ZDOF]\OL R NDĪGą SLáNĊ L XGDáR LP VLĊ Z\JUDü FR GDáR QDG]LHMH QD NRU]\VWQ\ Z\QLN : F]ZDUW\P VHFLH DQGU\FKRZLDQLH QLH SR]ZROLOLMXĪVRELHQDVWUDW\L]Z\FLĊĪ\OLLZFDá\PPHF]X 0.6G]LĊNLZ\JUDQHM]RVWDáVDPRG]LHOQ\P OLGHUHP 0&.L6 W\PF]DVHP VSDGá QD WU]HFLH PLHMVFH GDMąF VLĊ Z\SU]HG]LüHNLSLH]5\EQLND:QDMEOLĪV]\ ZHHNHQG UXV]D MXĪ UXQGD UHZDQĪRZD VSRWNDĔZ,,OLG]H3RGRSLHF]QLWUHQHUD àR]LĔVNLHJR QD SRF]ąWHN QD Z\MHĨG]LH ]PLHU]ą VLĊ ] GUXĪ\Qą -XYH :DNPHW *áXFKRáD]\ -XYH WR OLJRZ\ ĞUHGQLDN NWyU\EDODQVXMHQDZHWQDJUDQLF\VWUHI\ VSDGNRZHM1DLQDXJXUDFMĊVH]RQXHNLSD ] *áXFKRáD] Z -DZRU]QLH SU]HJUDáD D0&.L6ZV]\VWNLHVHW\Z\JU\ZDá EDUG]R GXĪą UyĪQLFą SXQNWyZ 7DNĪH WHUD]WRMDZRU]QLDQLHEĊGą]GHF\GRZDQ\PL IDZRU\WDPL L NDĪG\ LQQ\ Z\QLN LĪ SHZQD Z\JUDQD E\áE\ VSRUą QLHVSRG]LDQNą 3XQNW\ VWUDFLá\ WDNĪH SRGRSLHF]QH WUHQHU :RMFLHFKD *U\FD NWyUH Z .UDNRZLH XOHJá\ VLOQHM HNLSLH $*+ .UDNRZLDQNL EDUG]R XGDQLH ]UHZDQĪRZDá\ VLĊ]DSRUDĪNĊZ-DZRU]QLHQDLQDXJXUDFMĊVH]RQXLZWU]HFKVHWDFKRJUDá\ MDZRU]QLDQNL: SLHUZV]\P VHFLH RELH

HNLS\VWZRU]\á\GRĞüZ\UyZQDQHZLGRZLVNR JRVSRG\QLH Z\SUDFRZDá\ VRELH MHGQDNZ\UDĨQąSU]HZDJĊLZ\JUDá\GR : GUXJLP VHFLH HNLSD$*+ GRPLQRZDáD MXĪ QD SDUNLHFLH L ]Z\FLĊĪ\áD Z\VRNRGR:NROHMQHMSDUWLL]DZRGQLF]NL0&.L6SUyERZDá\MHV]F]HUDWRZDü Z\QLN L VWDZLá\ U\ZDONRP ]DFLĊW\ RSyU RVWDWHF]QLH MHGQDN XOHJá\ LW\PVDP\PZFDá\PPHF]X 3RUDĪND NRV]WRZDáD MDZRU]QLDQNL XWUDWĊWU]HFLHJRPLHMVFDQDU]HF]NUDNRZLDQHN7DEHOD,,OLJLRVWDWQLREDUG]RVLĊ VSáDV]F]\áDLF]ZDUW\0&.L6WUDFL]DOHGZLH WU]\ RF]ND GR GZyFK SLHUZV]\FK ]HVSRáyZDOHMHV]F]HEDUG]LHMPXVLRJOąGDüVLĊ]DVLHELHJG]LH]MHGQRSXQNWRZą VWUDWąF]DMąVLĊMXĪVąVLDGNL]0\VáRZLF : QDMEOLĪV]\ ZHHNHQG SRGRSLHF]QH WUHQHUD *U\FD EĊGą SDX]RZDá\ L ]ELHUDá\ VLá\ SU]HG ]DSODQRZDQ\P QD JUXGQLD SRMHG\QNLHP Z 0\VáRZLFDFK NWyU\ EĊG]LH PLDá RJURPQH ]QDF]HQLH Z NRĔFRZ\P UR]UDFKXQNX &R SUDZGD QDMSUDZGRSRGREQLHM Z W\P VH]RQLH QDZHWSLąWHPLHMVFHGDDZDQVGRSOD\ RII UH]HUZ\ 606 3=36 6]F]\UN QLH ZH]Pą ERZLHP Z QLFK XG]LDáX Z\ĪV]D SR]\FMD JZDUDQWXMH MHGQDN OHSV]ą SR]\FMĊ VWDUWRZą Z ZDOFH R Z\JUDQLH OLJL ZDUWR ZLĊF Z\JU\ZDü MDN QDMZLĊFHM 0.6$QGU\FKÎZs0&.L6-DZRU]QRƴƲ ƳƶƲƹƳƶƲƺƳƴƳƶƳƶƳƱ 0&.L6 3DZODN 1DOLZDMNR 0 6\JXğD 3U]\VWDğ 6RURND 3LRWURZVNL 6]\PF]DN OLEHUR RUD] *UXV]RZVNL %RURġF]\N *U]HJROHF $*+.UDNÎZs0&.L6-DZRU]QRƴƱ ƳƶƳƱƳƶƲƸƳƶƳƳ


10

7\G]LHร—Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD _____________________________________________________________________________________________________

8GDQH]DNRฤ†F]HQLH Kto szachowym Mistrzem? Zgoda Byczyna bardzo udanie ]DNRฤ…F]\ฤƒD swoje jesienne zmagania w ramach sosnowieckiej Patrick A Klasy. Byczynianie SU]HGZฤƒDVQร† SXEOLF]QRฤœFLร† RJUDOLHNLSรš2VWRL ฤผHOLVฤƒDZLFH

REKLAMA

VWRVXQNRZR V]\ENR SRVWDZLOL NURSNฤŠ QDG L -Xฤช Z PLQXFLH HIHNWRZQ\P XGHU]HQLHP ] NLONXQDVWX SRSLVDรก VLฤŠ 0DWHXV]$OHNVDQGUyZ D JRONLSHU U\ZDOL PyJรก W\ONRRGSURZDG]LรผSLรกNฤŠGRVLDWNL =JRGDJUDรกDEDUG]RPฤ…GU]HLVSRNRMQLHNRQWURORZDรกDSU]HELHJERLVNRZ\FKZ\GDU]Hฤ”QLHSR]ZDODMฤ…FU\ZDORPQD]E\WZLHOH: PLQXFLH :RMFLHFK 6DEXGD Z\SDWU]\รก Z\FKRG]ฤ…FHJR QD F]\VWฤ… SR]\FMฤŠ 0DULXV]D 5RJDOVNLHJR ]DJUDรก PX SLรกNฤŠ D WHQ Z V\WXDFML VDPQDVDPXSRUDรกVLฤŠ]JRONLSHUHP2VWRLLXVWDOLรกZ\QLNPHF]XQD 'RNRฤ”FDVSRWNDQLDZ\QLNQLH

XOHJรกMXฤช]PLDQLHD=JRGDPRJรกD ฤžZLฤŠWRZDรผNROHMQฤ…Z\JUDQฤ… %\F]\QLDQLH]DNRฤ”F]\OLUXQGฤŠ GRNรกDGQLHZฤžURGNXOLJRZHMWDEHOL QD PLHMVFX ฤฉyรกWR=LHORQL FK\EDMXฤชQDGREUH]DSRPQLHOLRNDGURZ\FK SUREOHPDFK ] SRF]ฤ…WNX VH]RQXL]DF]ฤŠOLJUDรผVZRMH:VXPLHSRGRSLHF]QLWUHQHUD6NRSRZVNLHJR RGQLHฤžOL ]Z\FLฤŠVWZ W\OH VDPR SRUDฤชHN D WU]\ UD]\ ]UHPLVRZDOL : GUXJLHM F]ฤŠฤžFL UXQG\ MDZRU]QLDQLHUHJXODUQLHMXฤชSXQNWRZDOLLE\OLJURฤจQLGODF]RรกRZ\FK ]HVSRรกyZ OLJL FR Z\GDMH VLฤŠ E\รผ GREU\P ]ZLDVWXQHP SU]HG UXQGฤ… ZLRVHQQฤ…

=JRGD%\F]\QDs2VWRMDล”HOLVฤŸDZLFHฦดฦฑ ฦฒฦฑ

6DEXGDฦดฦฒ$OHNVDQGUรŽZฦถฦฑ5RJDOVNLฦทฦท

=JRGD /LFKRWD s 6LHPHN 6PUHF]DN 0LOHZVNL .HPSND 3U]HELQGRZVNL 0LNXฤŸD 2VWDFKRZVNL ฦตฦท =LHOLฤกVNL 5RJDOVNL 6DEXGD $OHNVDQGUรŽZ7UHQHU-DFHN6NRSRZVNL

=D QDPL MXฤช RVLHP ] G]LHZLฤŠFLX]DSODQRZDQ\FKWXUQLHMyZ WHJRURF]QHM HG\FML V]DFKRZHJR *UDQG3UL[&Dรก\F]DVQLH]QDP\ MHV]F]HRVWDWHF]QHJR]Z\FLฤŠ]F\D U\ZDOL]DFMDMHVWEDUG]R]DFLฤŠWD2 NURNRGNRฤ”FRZHJRWULXPIX]QDOD]รกVLฤŠ-DFHN6WDFKDฤ”F]\NNWyU\ ]G\VWDQVRZDรก UHV]WฤŠ VWDZNL L PD QD VZRLP NRQFLH SXQNWX Z\SU]HG]DMฤ…F GUXJฤ… Z NODV\ILNDFML-RODQWฤŠ*X]LNRUyZQHSLฤŠรผ SXQNWyZ 0LPR WDNLHM SU]HZDJL QLH PRฤชH MHGQDN F]Xรผ VLฤŠ SHZQ\P ]Z\FLฤŠ]Fฤ… FDรกHM HG\FML L EฤŠG]LHPXVLDรกSRWZLHUG]LรผVZRMH XPLHMฤŠWQRฤžFL Z ILQDOH =D MHJR SOHFDPLWUZD]DฤชDUWDZDONDRSRGLXP'UXJDMDNQDUD]LHMHVWMXฤช

ZVSRPQLDQD ZF]HฤžQLHM 3LHUZV]D 'DPD MDZRU]QLFNLFK V]DFKyZ ยฑ -RODQWD *X]LN SNW D QD WU]HFLPPLHMVFX]QDOD]รกVLฤŠ.DURO 3LQNDV SNW *UXSDSRฤžFLJRZDMHVWEDUG]RPRFQDLZZDOFHR F]RรกyZNฤŠ OLF]ฤ… VLฤŠ MHV]F]H .D]LPLHU]=RZDGD SNW ]Z\FLฤŠ]FDyVPHJRWXUQLHMXยฑ-DQ.DUZHWD SNW RUD]=ELJQLHZ.ฤ…G]LRรกND SNW :V]\VWNR ZVND]XMH ZLฤŠF QD WR ฤชH Z SLฤ…WHN F]HNDMฤ… QDVVSRUHHPRFMH =DZRG\ UR]JU\ZDQH Vฤ… V\VWHPHP V]ZDMFDUVNLP Z WHPSLH PLQXWQD]DZRGQLNDUXQGOXE UXQGZ]DOHฤชQRฤžFLRGGDW\ WXUQLHMX:*UDQG3UL[-DZRU]QD PRJฤ…EUDรผXG]LDรกZV]\VF\FKฤŠWQL

ยฑ ]DSLV\ QD VDOL JU\ Syรก JRG]LQ\ SU]HG UR]SRF]ฤŠFLHP SLHUZV]HM UXQG\1LHPDRERZLฤ…]NXXF]HVWQLFWZD ZH ZV]\VWNLFK WXUQLHMDFK GR NODV\ILNDFML ]DOLF]RQH EฤŠGฤ… Z\QLNL ] W\FK F\NOL Z NWyU\FK ]DZRGQLN VWDUWRZDรก 6DP XG]LDรก Z]DZRGDFKMHVWEH]SรกDWQ\2ERN NODV\ILNDFML2SHQSURZDG]RQDMHVW GRGDWNRZD NODV\ILNDFMD MXQLRUyZ GRODWGRODWGRODWLGRODW 3RF]ฤ…WHNSLฤ…WNRZ\FK]PDJDฤ” MDN]Z\NOHRQDVDOLV]DFKRZHM0&.L6QD+DOL:LGRZLVNRZR6SRUWRZHM %H]SRฤžUHGQLR SR SLฤ…WNRZ\FK ]DZRGDFK RGEฤŠG]LH VLฤŠFHUHPRQLDGHNRUDFMLLZUฤŠF]HQLH QDJUyG QDMOHSV]\P MDZRU]QLFNLPV]DFKLVWRP

Foto 0&.L6-DZRU]QR

Foto -DURVรกDZ*DรกHFNL

W ostatniej w 2016 roku liJRZHM NROHMFH ฤฉyรกWR=LHORQL QD ZรกDVQ\P ERLVNX SRGHMPRZDOL IDZRU\]RZDQฤ… HNLSฤŠ 2VWRL ฤฉHOLVรกDZLFH 2VWRMD G\VSRQXMH VSRUฤ… VLรกฤ…RJQLDLSU]HGPHF]HPZ%\F]\QLHPRJรกDSRFKZDOLรผVLฤŠDฤช VWU]HORQ\PL Z WHM UXQG]LH EUDPNDPLฤZLDGRPLWHJRJRVSRGDU]H ZSLHUZV]HMSRรกRZLHJUDOLEDUG]R XZDฤชQLH Z GHIHQV\ZLH L VWDUDOL VLฤŠ UR]ELMDรผ ZV]HONLH SUyE\ DNFML RIHQV\ZQ\FK JRฤžFL MDN QDMGDOHM RG ZรกDVQHM EUDPNL 3RGRSLHF]QL WUHQHUD -DFND 6NRSRZVNLHJR QLH ]DPLHU]DOL MHGQDN W\ONR VLฤŠ EURQLรผ.OXF]RZDGODGDOV]\FKORVyZ VSRWNDQLDRND]DรกDVLฤŠPLQXWD NLHG\ WR SR VSU\WQLH UR]HJUDQ\P U]XFLH ZROQ\P :RMFLHFK 6DEXGD RWZRU]\รกZ\QLNPHF]X*UDVWDรกD VLฤŠQLHFREDUG]LHMRWZDUWDDJRVSRGDU]HFRUD]RGZDฤชQLHMSU]HG]LHUDOL VLฤŠSRGEUDPNฤŠU\ZDOLGRSU]HUZ\ Z\QLNQLHXOHJรกMHGQDN]PLDQLH :GUXJLHMSRรกRZLHE\F]\QLDQLH QDVWDZLHQL QD VNUDFDQLH SROD L XWUXGQLDQLH JU\ SU]HFLZQLNRP

-XฤฝZSLร†WHNZLHF]RUHPSR]QDP\QDMOHSV]HJRMDZRU]QLFNLHJRV]DFKLVWรš1D WHQG]LHฤ…]DSODQRZDQRZLHONLฬงQDฤƒ*UDQG3UL[-DZRU]QDZ6]DFKDFKZLHฤ…F]ร†F\ NLONXPLHVLรšF]QH]PDJDQLD


7\G]LHร—Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD_________________________________________________________________________________________

Pucharowe zdobycze

Jawor Team triumfuje

Foto -DURVรกDZ*DรกHFNL

=DZRGQLF\NOXEX0&.L67\WDQ-DZRU]QRQLHSUยดฤฝQXMร†SRLQWHQV\ZQ\P3XFKDU]H 3ROVNLRVWDWQLRUHSUH]HQWRZDOL3ROVNรšSRGF]DVSUHVWLฤฝRZ\FK]DZRGยดZ=ฤƒRW\7XU :RUOG&XS-DZRU]QLDQLHZ\ZDOF]\OLZVXPLHWU]\PHGDOH

ฤ›ZLHWQHSLรšฤœFLDUVNLHZLGRZLVNRVWZRU]\ฤƒ\ZPLQLRQ\ZHHNHQG QD+DOL:LGRZLVNRZR6SRUWRZHMHNLS\-DZRU7HDPXL6& &RORQLD-DZRU]QLDQLHSHZQLHSRNRQDOLJRฤœFL]1LHPLHF

Foto -DURVรกDZ*DรกHFNL

Pojedynki jaworznickich bokserรณw z ekipa- ZFDรก\PPHF]XWRMHGQDNQLHE\รกMHV]F]HNRQLHF PL]]DJUDQLF\VWDรก\VLฤŠMXฤชVZHJRURG]DMXWUDG\FMฤ… HPRFML1LHFRVรกDEV]\Z\VWฤŠS]DOLF]\รก6]\PRQ.DMLUHJXODUQLHSU]\FLฤ…JDMฤ…QDKDOฤŠNLELFyZSLฤŠฤžFLDUVWZD GDNWyU\QLHVWHW\QLHVSURVWDรก6WHZDUGRZL1DVUDWRZL VSUDJQLRQ\FKERNVXQDGREU\PSR]LRPLH7\PUD]HP .ROHMQHGZLHZDONLWRMXฤชSUDZG]LZ\SRSLVJRVSRV\PSDW\F\WHMG\VF\SOLQ\PRJOLE\รผZSHรกQL]DGRZR- GDU]\1DMSLHUZ$OHNVDQGHU-DVLHZLF]EH]ZLฤŠNV]\FK OHQLยฑLPSUH]DVSHรกQLรกDZV]HONLHRF]HNLZDQLD SUREOHPyZXSRUDรกVLฤŠ]<DVLUHP0DOLNLHPDGRVรกRZ6LOQDHNLSD]1LHPLHFZSLฤ…WHNGRWDUรกDGR-DZRU]- QLHSDUฤŠFKZLOSyฤจQLHM3U]HP\VรกDZ2OHMSU]H]7.2 QD PRFQR VSyฤจQLRQD Z , UXQG]LH ]Z\FLฤŠฤช\รก VSRUR F]DVX VSฤŠG]DMฤ…F -.%-DZRU7HDP-DZRU]QRs6&&RORQLDฦฑฦทH9ฦฒฦดฦบ ]'RVFKฤ…,VUDLORYHP]DZ NRUNDFK FR SHZQLH SHZQLDMฤ…FMXฤชSUDNW\F].RPSOHWZ\QLNรŽZ PLDรกR MDNLฤž ZSรก\Z QD QLH]Z\FLฤŠVWZRMDZRU]]PฤŠF]HQLH MHM ]DZRGQLDQRPZFDรก\PPHF]X .ODXGLD6LPVDNYV9LYLHQ1HXPDQQ ฦณฦฒ

QLNyZ -Xฤช SRGF]DV 3RGUDฤชQLHQL 1LHPF\ 'RPLQLN+DUZDQNRZVNLYV+LGD\HW8QDO ฦดฦฑ

RILFMDOQHMFHUHPRQLLZDNRQLHF]QLH FKFLHOL XGR%DUWฤŸRPLHM3U]\E\ฤŸDYV$PLU$UL\D ฦดฦฑ

ฤชHQLD NWyUD RGE\รกD VLฤŠ ZRGQLรผฤชHSRWUDILฤ…E\รผ 'DZLG0L]LRฤŸHNYV<RXQHV=DUUD :2

Z *DOHQLH PRฤชQD E\รกR JURฤจQL L Z NROHMQ\FK 6]\PRQ.DMGDYV6WHZDUG1DVUDW ฦฑฦด

$OHNVDQGHU-DVLHZLF]YV<DVLU0DOLN ฦดฦฑ

Z\F]Xรผ HPRFMH MDNLH ZDONDFKSRND]DOLVSRUH 3U]HP\VฤŸDZ2OHMYV'RVFKD,VUDLORY 7.2ฦฒ

QDVWฤŠSQHJRGQLDVWDรก\VLฤŠ XPLHMฤŠWQRฤžFL 6HEDVWLDQ 6HEDVWLDQ*HUPDQHNYV1DWKDQHO/XNRNL ฦฑฦด

XG]LDรกHPNLELFyZ:VX*HUPDQHN L 'DPLDQ 'DPLDQ6WDQLVฤŸDZVNLYV-DVRQ4XDQVDK ฦฑฦด

PLHZVRERWฤŠRGE\รกRVLฤŠ 6WDQLVรกDZVNLPLPRDP0DWHXV]:RG]LฤกVNLYV<DVLQ2JXO ฦฑฦด

]]DSODQRZDQ\FK ELWQHM SRVWDZ\ QLH E\OL 0DUFLQ6NU]\SHNYV-RQDV%LOOVWHLQ UHPLV

SRMHG\QNyZ 1LHVWHW\ ZVWDQLH]DWU]\PDรผRG]SRZRGyZ]GURZRWQ\FKU\ZDOH-XOLL.LHUPDV]L'D- SRZLHGQLR1DWKDQHOD/XNRNLL-DVRQD4XDQVDKSU]HZLGD0L]LRรกNDQLHGRWDUOLGR3ROVNL1DSRF]ฤ…WHNQD JU\ZDMฤ…F VZRMH SRMHG\QNL MHGQRJรกRฤžQLH QD SXQNW\ ULQJX VWDQฤŠรก\ GZLH ยฑ QD SLHUZV]\ U]XW RND FDรกNLHP :ZDG]HGRNLORJUDPyZ0DWHXV]:RG]Lฤ”VNLVWRQLHSR]RUQHยฑG]LHZF]\Q\NWyUHSRND]Dรก\VSRURGR- F]\รก]DEyMF]ฤ…ZDONฤŠ]<DVLQHP2JXOHP]DNRฤ”F]RQฤ… EUHJR ERNVX L SHZQLH QLHMHGHQ PฤŠฤชF]\]QD PyJรกE\ ]Z\FLฤŠVWZHP 1LHPFD 1D XNRURQRZDQLH ZLHF]RSR]D]GURฤžFLรผLPWDOHQWX5HSUH]HQWDQWND1LHPLHF9L- UXZNDWHJRULLGRNLORJUDPyZ0DUFLQ6NU]\SHN YHQ1HXPDQQSU]HZDฤชDรกDIL]\F]QLHMHGQDN.ODXGLD ]PLHU]\รกVLฤŠ]-RQDVHP%LOOVWHLQHP2EDMSLฤŠฤžFLDU]H 6LPVDN Z\ND]DรกD VLฤŠ VSRU\P VSU\WHP L NRU]\VWDMฤ…F VWZRU]\OL EDUG]R Z\UyZQDQ\ SRMHG\QHN NWyU\ ]D]H VZRMHM V]\ENRฤžFL ]DSHZQLรกD VRELH Z\JUDQฤ… NRฤ”F]\รกVLฤŠ]DVรกXฤชRQ\PUHPLVHP 1LHMDNR]JRGQLH]SODQHPVZRMฤ…ZDONฤŠ]+LGD\HWHP 2VWDWHF]QLH FDรก\ PHF] ]DNRฤ”F]\รก VLฤŠ SHZQฤ… 8QDOHP EDUG]R SHZQLH MHGQRJรกRฤžQLH Z\JUDรก 'RPL- Z\JUDQฤ… SRGRSLHF]Q\FK WUHQHUD $UNDGLXV]D 0DรกND QLN+DUZDQNRZVNLNWyU\SRUD]NROHMQ\SRWZLHUG]Lรก ]-DZRU7HDPX:WDNLPXNรกDG]LH3XFKDU3UHฤชH]GRE\ZDQHSU]H]QLHJRPHGDOHQDWXUQLHMDFKPL- ]\GHQWD 0LDVWD -DZRU]QD SR]RVWDรก Z GRPX 2ELH VWU]RZVNLFKQLHVฤ…SU]\SDGNRZH6SRURG]LDรกRVLฤŠQD HNLS\ SRND]Dรก\ VSRUR ERNVX QD Z\VRNLP SR]LRPLH ULQJXSRGF]DVVWDUFLD%DUWรกRPLHMD3U]\E\รก\]$PL- D FDรกRฤžรผ SU]HELHJDรกD Z ฤžZLHWQHM VSRUWRZHM DWPRVIHUHP$UL\ฤ…2EDM]DZRGQLF\Z\PLHQLOLVSRURFLRVyZ U]H2UJDQL]DWRU]\SRUD]NROHMQ\VSLVDOLVLฤŠQLHJRU]HM LGฤ…ฤช\OLGR]ZDUFLD=QDF]QLHEDUG]LHMVNXWHF]Q\RND- RG ]DZRGQLNyZ L UR]EXG]LOL MXฤช DSHW\W\ QD NROHMQ\ ]DรกVLฤŠMDZRU]QLDQLQNWyU\]Z\FLฤŠฤช\รกMHGQRJรกRฤžQLHQD ERNVHUVNLPHF]QDNWyU\SHZQLHSU]\MG]LHSRF]HNDรผ SXQNW\3RWHMZDOFHLGRSLVDQLXSXQNWyZ]DZDONR- FRQDMPQLHMGRZLRVQ\ ZHUGOD'DZLGD0L]LRรกND-DZRU7HDPSURZDG]LรกMXฤช

 QDMVLOQLHMV]\FK ]DZRGQLNyZ ] SRQDG NUDMyZ L NRQW\QHQWyZ WUDQVPLVMD Z VWDFMDFK WHOHZL]\MQ\FKGRELWQLHSRND]XMฤ…ฤชH]DZRG\RGE\ZDMฤ…FHVLฤŠZJRฤžFLQQHM5XPLVWDรก\VLฤŠMHGQฤ…]QDMZDฤชQLHMV]\FK LPSUH] DUPZUHVWOLQJRZ\FK QD ฤžZLHFLH7\PUD]HPUR]JU\ZDQRMXฤช;,,,HG\FMฤŠ3XFKDUX ฤZLDWD =DZRGRZFyZ Z $UPZUHVWOLQJX RUD] ,, 3XFKDUฤZLDWDZ6LรกRZDQLXQD5ฤŠNฤŠ2VyE1LHSHรกQRVSUDZQ\FK 1LHPDO NDฤชG\ SRMHG\QHN GRVWDUF]Dรก PQyVWZRHPRFMLWUXGQRVLฤŠWHPXMHGQDNG]LZLรผQD VWDUFLHERZLHPVWDQฤŠOL]QDNRPLFL]DZRGQLF\ยฑ0LVWU]RZLHฤZLDWDL(XURS\DZฤžUyGQLFKSUDZG]LZH ฤช\ZHOHJHQG\VLรกRZDQLDQDUฤŠNฤŠยฑ$QGULHM3XVKNDU '\PLWU7XUELQF]\0LFKDHO7RGG : UHSUH]HQWDFML 3ROVNL QLH PRJรกR ]DEUDNQฤ…รผ RF]\ZLฤžFLH QDMOHSV]\FK SU]HGVWDZLFLHOL NOXEX

0&.L67\WDQ/LGHUHP]HVSRรกXE\รก/XFMDQ)XGDรกD NWyU\ZNDWHJRULLNJQDOHZฤ…UฤŠNฤŠ]GRE\รกEUฤ…]RZ\ PHGDO SR SHFKRZHM SRUDฤชFH ] SyฤจQLHMV]\P PLVWU]HP5XVWDPHP%DEDMHZHP1DZ\VRNLP PLHMVFXZNDWHJRULLNJQDOHZฤ…UฤŠNฤŠ]DNRฤ”F]\รก ]DZRG\7RPDV]6]HZF]\N]NROHL0DUFLQ0ROHQGDZZDG]HNJQDSUDZฤ…UฤŠNฤŠ]DMฤ…รกPLHMVFH 'ZD UD]\ QD SRGLXP SRGF]DV ,, 3XFKDUX ฤZLDWD Z 6LรกRZDQLX QD 5ฤŠNฤŠ 2VyE 1LHSHรกQRVSUDZQ\FK VWDQฤ…รก]DWR5DGHN.ZLHWQLHZVNL=DZRGQLN7\WDQDZ\ZDOF]\รกGZDVUHEUQHPHGDOHZNDWHJRULLGR NJXOHJDMฤ…FZILQDOHUHSUH]HQWDQWRZL5RVML$QDWROLMRZL6KXVKDULKRZL*UDWXOXMHP\MDZRU]QLFNLP VLรกDF]RP XGDQ\FK VWDUWyZ L ฤช\F]\P\ VXNFHVyZ ZNROHMQ\FK]DZRGDFK

Medale Spartan 3RQDGVHWND]DZRGQLNยดZ]FDฤƒHJRNUDMXU\ZDOL]RZDฤƒDZPLQLRQ\ZHHNHQGSRGF]DV 0LรšG]\QDURGRZHJR7XUQLHMX6XEPLVVLRQ)LJKWLQJ12*,-DZRU]QRSRGF]DV ]DZRGยดZJRGQLHUHSUH]HQWRZDOL]DZRGQLF\6SDUW\ 3Lฤ…WDHG\FMDLPSUH]\RUJDQL]RZDQHMSU]H].OXE 6SRUWRZ\ร„*ODGLDWRUHVยด].UDSNRZLFSRGREQLHMDNZ PLQLRQ\FKODWDFKFLHV]\รกDVLฤŠVSRU\P]DLQWHUHVRZDQLHP2GJRG]LQSRUDQQ\FKQDWU]HFKPDWDFKWUZDรกD ]DFLฤŠWD U\ZDOL]DFMD -DZRU]QLFF\ VSDUWDQLH VWRF]\OL NLOND]DFLฤŠW\FKZDONLSR]RVWDZLOLQDPDFLHVSRURVHUFDFR]DRZRFRZDรกRZ\ZDOF]HQLHPF]WHUHFKPHGDOL :NDWHJRULLMXQLRUyZSRVUHEURZZDG]HGRNJ VLฤŠJQฤ…รก .DFSHU /LSLฤ”VNL: WHM VDPHM NDWHJRULL ZDJRZHMZฤžUyGMXQLRUyZEUฤ…]Z\ZDOF]\รก0DWHXV].DVSU]\N1DSRGLXPVWDQฤŠOLWHฤช7RPDV]0DUW\NDNWyU\ ]GRE\รกEUฤ…]ZNDWHJRULLGRNJRUD]3U]HP\VรกDZ 1LHXฤช\รกDยฑVUHEURZZDG]HSRZ\ฤชHMNJ REKLAMA

'OD 6SDUWDQ E\รก\ WR MXฤช SU]HGRVWDWQLH ]DZRG\ ZW\PURNX:WHQZHHNHQGPรกRG]L6SDUWDQLHZ\VWDUWXMฤ…MHV]F]HZ]DZRGDFK/LJL']LHFLL0รกRG]LHฤช\ Z .DWRZLFDFK 8G]LDรก Z WXUQLHMX RUD] QDMEOLฤชV]\FK LPSUH]DFKQLHE\รก\E\PRฤชOLZ\EH]ZVSDUFLD8U]ฤŠGX 0LDVWDZUDPDFKGRWDFMLNWyUHZW\PURNXSU]H]QDF]RQHVฤ…QDUHDOL]DFMฤŠ]DGDQLDร„5R]ZyM-X-LWVXLEUD]\OLMVNLHJR-LX-LWVXZ-DZRU]QLHยด:V]\VWNLFKFKฤŠWQ\FK]DSUDV]DP\QDWUHQLQJLZQDV]\PNOXELHNWyUH RGE\ZDMฤ…VLฤŠFRG]LHQQLH:LฤŠFHMLQIRUPDFMLX]\VNDรผ PRฤชQDSRGQXPHUDPLWHOHIRQXOXE RUD]]DSRฤžUHGQLFWZHPVWURQ\ZZZIDFHERRNSONVVSDUWDMDZRU]QR


12

7\G]LHÃ&#x2014;Z-DZRU]QLHQU JUXGQLD _____________________________________________________________________________________________________

Tydzień w Jaworznie, 48/2016