Page 1

KALITATEA TXIOKA HAUR IKASTOLAN -La calidad en Txioka Haur Ikastola-


SARRERA Urrian izandako guraso bilera orokorretan esan bezala, Txioka Haur Ikastolan KEI (Kalitate Egitasmo Integratua) delako kalitate proiektuaren bitartez kudeatzen dugu Ikastolako bizitza. KEIk 7 lan eremu definitzen ditu eta eremu bakoitzean hainbat estandar zehazten dira. Estandar hauek betetzen direnean, zentro bat kalitatezkoa dela esan dezakegu eta auditoria bat gainditu ondoren zentroak kalitate akreditazioa eskuratuko luke. Jarraian 7 eremuak eta eremu bakoitzaren estandarrak zerrendatuko ditugu. Ondoren agertzen diren tauletan, eremu eta estandar bakoitzaren barruan ikasturte honetan egin dugun lana zuei agertzen saiatuko gara. 1.EREMUA: ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK 1.1 Estandarra: kalitatearen konpromisoa 1.2 Estandarra: eginkizuna 1.3 Estandarra: ikuspena 1.4 Estandarra: erakunde balioak 1.5 Estandarra: Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP) 1.6 Estandarra: Urteko plangitnza orokorra (UPO) 1.7 Estandarra: plan Estrategikoa (PE) 2. EREMUA: ANTOLAKUNTZA EGITURAK 2.1 Estandarra: Zuzendaritza taldearen jardunbidea 2.2 Estabdarra: Klaustroaren jardunbidea 3. EREMUA: HARREMANAK ETA ELKARBIZITZA SISTEMA 3.1 Estandarra: Elkarbizitza proiektua 3.2 Estandarra: Ikastetxeko giroa 4. EREMUA: TUTORETZA ETA ANIZTASUNAREN TRATAERA 4.1 Estandarra: Tutoretza Ekitnza Plana (TEP) 4.2 Estandarra: Aniztasunaren trataera 5. EREMUA: CURRICULUMA 5.1 Estandarra: Proposamen pedagogikoaren garapena 5.2 Estandarra: Irakasleriaren garapen profesionala 5.3 Estandarra: Jardunaldiaren antolaketa 5.4 Satisfazioa 6. EREMUA: FAMILIA ETA INGURUA 6.1 Estandarra: Familiekin harremana – inplikazioa 6.2 Estandarra: Inguruarekin harremana 7. EREMUA: ADMINISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK 7.1 Estandarra: Administrazioa eta zerbitzuak 7.2 Estandarra: Profil profesionala 7.3 Estandarra: Ikastetxearen Plan Finantziar – Ekonomikoa (IPFE) 7.4 Estandarra: Urteko Plangintza Ekonomikoa (UPE)


1.7.Estandarra: Plan Estrategikoa (PE)

• •

2.2.Estabdarra: Klaustroaren jardunbidea

Zuzendaritza proiektuaren zehaztapena bi ikasturterako (2010-2012) eta aurtengo jardueren garapena Klaustroaren ekintza planaren zehaztapena, garapena eta ebaluazioa Klaustroaren bileren eraginkortasunaren neurketa

3.2.Estandarra: Ikastetxeko giroa

Ikastolako giroaren neurketa: irakasleen arteko konfiantza eta kohesio soziala

Elkarbizitza proiektuaren zehaztapenarekin hasi Istripu eta erasoen aurrean jarraitu beharreko protokoloen zehaztapena

5.2.Estandarra: Irakasleriaren garapen profesionala • •

4.2.Estandarra: Aniztasunaren trataera

5.EREMUA: CURRICULUM

4.1.Estandarra: Tutoretza Ekitnza Plana (TEP)

Hezitzaileentzako formazioa: KEI, autonomiaren garapena Loczyren ikuspuntutik, altxorren otarra, jolas heuristikoa eta psikomotrizitatea Hezitzaileen lana ebaluatu da Hezitzaileek euren garapen profesionalarekiko duten poztasuna neurtu da

Aniztasunaren trataeraren ildo nagusiak dokumentu batean zehaztu dira

Tutoretza ekintza planaren zehaztapenarekin hasi

4.EREMUA: TUTORETZA ETA ANIZTASUNAREN TRATAERA

• •

3.1.Estandarra: Elkarbizitza proiektua

Egindako lana Urteko Plangintza Orokorra zehaztapena eta garapena: ikasturteko helburuak, ekintzak, egutegia, ordutegiak, formazioa,… Txioka Haur Ikastolako hobekuntza planaren barruan 2010-2011 ikasturterako zehaztutako jardueren garapena eta ebaluazioa

3.EREMUA: HARREMANAK ETA ELKARBIZITZA SISTEMA

2.1.Estandarra: Zuzendaritza taldearen jardunbidea

2.EREMUA: ANTOLAKUNTZA EGITURAK

1.6.Estandarra: Urteko Plangitnza Orokorra (UPO)

Eremuak eta adierazleak 1.EREMUA: ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK


• • •

5.4.Satisfazioa

6.2.Estandarra: Inguruarekin harremana

Ikastola eta inguruaren arteko elkarrekintza jaso dira

Familien partaidetza bultzatzako plangintza zehatu eta garatu da Familiek ikastolarekin duten harremanarekiko poztasun maila neurtu da

Hezitzailearen gida. Dokumentu honetan eguneroko jardunaldiaren antolaketa biltzen da: psikomotrizitatea, esfinterren kontrola, elikadura arauak, ikasgela, jolastokia, tailerra, altxorren otarra, jolas heuristikoa, autonomia, familiekin harremanak,… Haurrei egin zaizkien proposamenen dokumentazioa eta ebaluaketa Familien irakaskuntza – ikaskuntza prozesuarekiko poztasuna neurtu da Irakasleen irakaskuntza – ikaskuntza prozesuarekiko poztasuna neurtu da

Plan

Finantziar

7.4.Estandarra: Urteko Plangintza Ekonomikoa (UPE)

7.3.Estandarra: Ikastetxearen Ekonomikoa (IPFE)

7.1.Estandarra: Administrazioa eta zerbitzuak –

• • •

Urteko Plan Ekonomikoa (UPE) zehaztapena, jarraipena eta ebaluazioa

Jantokiko zerbitzuaren plangintza Jantokiko erabiltzaileen poztasun maila neurtu da Ikastetxeko Plan Finantziar – Ekonomikoa (IPFE) planifikatu da.

7.EREMUA: ADMINISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK

• •

6.1.Estandarra: Familiekin harremana – inplikazioa

6.EREMUA: FAMILIA ETA INGURUA

5.3.Estandarra: Jardunaldiaren antolaketa


KALITATEA TXIOKA HAUR IKASTOLAN -La calidad en Txioka Haur Ikastola-


INTRODUCCIÓN Tal y como dijimos en las reuniones generales de aula de octubre, en Txioka Haur Ikastola gestionamos el día a día en base al proyecto de calidad denominado KEI-PCI (Proyecto de Calidad integral). KEI-PCI define 7 ámbitos de trabajo 7 y en cada uno de ellos se concretan diferentes estándares. Cuando se cumplen dichos estándares, podemos decir que un centro es de calidad y tras superar una auditoria obtendría una acreditación de calidad. A continuación enunciamos los ámbitos y los estándares de cada uno de ellos. En las tablas siguientes intentaremos presentaros el trabajo que hemos realizado en cada ámbito y estándar durante este curso. 1.

ÁMBITO: PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES 1.1. Estándar: Compromiso de calidad 1.2. Estándar: Misión 1.3. Estándar: Visión 1.4. Estándar: Valores 1.5. Estándar: Proyecto Educativo de Centro (PEC) 1.6. Estándar: Plan General Anual (PGA) 1.7. Estándar: Plan Estratégico (PE)

2. ÁMBITO: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 2.1. Estándar: Funcionamiento del equipo Directivo 2.2.Estándar: Funcionamiento del claustro 3. ÁMBITO: RELACIONES Y SSTEMA DE CONVIVENCIA 3.1. Estándar: Proyecto de Convivencia 3.2.Estándar: Clima de centro 4. ÁMBITO: TUTORÍA Y TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 4.1. Estándar: Plan de Acción Tutorial (PAT) 4.2.Estándar: Tratamiento de la diversidad 5. ÁMBITO: CURRICULUMA 5.1. Estándar: Desarrollo de la propuesta pedagógica 5.2.Estándar: Desarrollo profesional del profesorado 5.3.Estándar: Organización de la jornada 5.4.Estándar: Satisfacción 6. ÁMBITO: FAMILIA Y ENTORNO 6.1. Estándar: Relación – implicación con las familias 6.2.Estándar: Relación con el entorno 7. ÁMBITO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 7.1. Estándar: Administración y servicios 7.2.Estándar: Perfil profesional 7.3.Estándar: Plan Económico – Financiero de Centro (PEFC) 7.4.Estándar: Plan Económico Anual (PEA)


1.7. Estándar: Plan Estratégico (PE)

• •

2.2. Estándar: Funcionamiento del Claustro

Concreción del Proyecto de dirección para dos cursos (2010-2012) y desarrollo de las actividades para este año. Concreción, desarrollo y evaluación del Plan de acción del claustro. Medición de la eficacia de las reuniones de claustro.

3.2. Estándar: Clima de centro

Medición del clima de centro: confianza y cohesión entre las educadoras.

Hemos comenzado con la concreción del Proyecto de Convivencia Protocolo a seguir en casos de accidentes y agresiones.

5.2. Estándar: Desarrollo profesional del profesorado • •

4.2. Estándar: Tratamiento de la diversidad

5. ÁMBITO: CURRICULUM

4.1. Estándar: Plan de Acción Tutorial (PAT)

Formación para las educadoras: KEI-PCI, desarrollo de la autonomía desde a perspectiva Loczy, el cesto de los tesoros, el juego heurístico y psicomotricidad Se ha evaluado el trabajo de las educadoras Se ha medido el grado de satisfacción de las educadoras respecto a su desarrollo profesional

Se han concretado en un documento las líneas generales del tratamiento de la diversidad.

Hemos comenzado con la concreción del Plan de Acción Tutorial

4. ÁMBITO: TUTORÍA Y TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

• •

3.1. Estándar: Proyecto de Convivencia

Trabajo realizado

Concreción y desarrollo del Plan General Anual: objetivos anuales, actividades, calendario, horarios, formación, … Desarrollo de las actividades concretadas para el curso 2010-2011 dentro del Plan de mejora de Txioka Haur Ikastola.

3. ÁMBITO: RELACIONES Y SISTEMA DE CONVIVENCIA

2.1. Estándar: Funcionamiento del Equipo Directivo

2. ÁMBITO: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

1.6.Estándar: Plan General Anual (PGA)

Ámbitos y estándares 1.ÁMBITO: PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES


5.4. Estándar: Satisfacción

• •

6.2. Estándar: Relación con el entorno

7.4. Estándar: Plan Económico Anual (PEA)

7.3.Estándar: Plan Económico Financiero de Centro (PEFC)

7.1. Estándar: Administración y servicios

• • •

7. ÁMBITO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

6.1. Estándar: Relación – implicación con las familias

6. ÁMBITO: FAMILIA Y ENTORNO

• • •

5.3. Estándar: Organización de la jornada

Concreción, seguimiento y evaluación del Plan Económico Anual (PEA)

Planificación del servicio de comedor Se ha medido la satisfacción de los usuarios de comedor. Se ha planificado el Plan Económico Financiero de Centro (IPFE).

Se ha concretado y desarrollado el plan para el fomento de la participación de las familias. Se ha medido la satisfacción de las familias respecto a su relación con la Ikastola. Se han recogido las interrelaciones entre la Ikastola y el entorno

Guía de la educadora. En este documento se recoge la organización de la jornada:: psicomotricidad, control de esfínteres, normas alimenticias, aula, patio, taller, cesto de los tesoros, juego heurístico, autonomía, relación con las familias,… Documentación y evaluación de las propuestas realizadas con los/as niños/as. Se ha medido la satisfacción de las familias hacia el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se ha medido la satisfacción de las educadoras hacia el proceso de enseñanza – aprendizaje.


KEI laburpena gurasoentzat  
KEI laburpena gurasoentzat  

Dokumentu honetan ikasturtean zehar Txioka Haur Ikastolan KEI proiektuaren barruan egin den lanaren laburpen bat egiten da.

Advertisement