Page 1


Urriko bileran esan genizuen bezalaxe, ikasturte honetan zehar Txioka Haur Ikastolako profesional guztiok, psikologia positiboan formatzen ari gara. Lerro hauen helburua, hezkuntza positiboaren inguruko sarrera labur bat egitea da. Tal y como os comentamos en la reunión de octubre, durante este curso todas las profesionales de Txioka Haur Ikastola nos estamos formando en psicología positiva. La intención de estas líneas es hacer una breve introducción a la educación positiva.

ZERTAN DATZA? ¿EN QUÉ CONSISTE? Hezkuntzaren alderdi guztien alde positiboan zentratzean datza: Consiste en centrarse en el aspecto positivo de todo lo que rodea a la educación: •

Nahi ditugun jarrerak SUSTATU, nahi ez ditugunak debekatu beharrean. POTENCIAR comportamientos deseados, mejor que prohibir los no deseados

Hezitzeko MOMENTURIK egokiena AUKERATU, bat batean egin beharrean.

ELEGIR los mejores MOMENTOS para educar, frente a hacerlo a bote pronto. •

SARITU zigortu baino gehiago. PREMIAR más que castigar.

INDARRAK EZAGUTU eta probestu ahuleziak hobetzeko oinarri bezala, indarrak ahaztu eta ahuleziak kritikatzean zentratu beharrean.

Aprovechar y RECONOCER LOS PUNTOS FUERTES como apoyo para mejorar en los débiles, frente a olvidar los puntos fuertes y centrarse en criticar los débiles. •

Askatasunaren bidez ohiturak sortu, beldurra eta autoritatearen bitartez egin beharrean.

Crear hábitos a través de la libertad, frente a crear costumbres a través del miedo y la autoridad. •

Gertaera zehatzak kritikatu, pertsona osotasunean desakreditatu beharrean: “logela hau ez dago bilduta”, “desordenatua zara” edo “ez dakizu zure logela ordenatzen” esan beharrean.

Criticar hechos concretos, en lugar de desacreditar a la persona entera: “este cuarto no está recogido”, frente a “eres un desordenado” o “no sabes ordenar tu cuarto”. •

SAHIESTU eta AURREIKUSI, zuzendu beharrean.

PREVENIR y ANTICIPARSE, frente a corregir.

NOLA LORTZEN DA? ¿CÓMO SE CONSIGUE? Formazioaren bitartez lortzeaz gain, JARRERA ALDAKETA orokor baten bitartez lortzen da, nagusiki gurasoengan eman behar da aldaketa hori baina, baina baita gainontzeko familiakidengan ere. Aldaketa hau hainbat aldaketetan datza: Además de a través de formación, se consigue con un CAMBIO DE ACTITUD global, principalmente en los padres, pero también en el resto de la familia. Este cambio global consiste en varios cambios: - Hitz egiteko modua aldatu: lehen aldaketa da eta beste guztiak errezten ditu./ Cambiar la forma de hablar: es el principal cambio, y facilita todos los demás.


o

Baiezko esaldiak eraiki, ez ezezkoak./ Construir frases afirmativas, no negativas.

o

Lehen isiltasuna edota baieztapen keinu bat besterik jasotzen ez zuten jarrerak

goraipatzeko esaldiak sortu/ Crear frases para alabar actitudes que antes sólo recibían un silencio o un

gesto de aprobación.

o

Gertaerak kontatu, pertsonak kalifikatu eta etiketatu beharrean./ Relatar hechos, en lugar

de calificar y etiquetar a las personas.

- Autokontrola/ Autocontrol: Zailena da, nortasun aldakorra eta kontrako joera garatu badugu batez ere. Bhearrekoa da… /Es el más difícil, especialmente si tenemos un carácter muy impulsivo y hemos desarrollado el hábito contrario. Es necesario para… o

Pentsatu gabeko erabaki okerrak ez hartzeko eta momentu egokienak aukeratzeko./

No tomar malas decisiones en caliente y esperar a los momentos más adecuados.

o

Nahi ez ditugun jarrerak baztertzeko./ Ignorar comportamientos no deseados que no son

nuestro foco de atención

o

Familia giroa hobetzeko./ Mejorar el clima familiar.

- Gauzak ikusteko modua aldatzea./ Cambiar la forma de ver las cosas: o

Haurraren akats bakoitza irakasteko aukera bat da./ Cada error del niño es una

oportunidad para enseñarle.

o

Seme – alaben aurrean akatsak onartzea ez da ahultasuna, aukera paregabea da./

Reconocer los errores ante los hijos no es debilidad, es una ocasión única.

o

Afektu eta maitasun adierazgarriak familiaren “pegamina” dira./ Las muestras de afecto y

cariño son el “pegamento” de la familia.

OINARRI NEURO-FISIOLOGIKO LABURRA BREVE FUNDAMENTO NEURO-FISIOLÓ Garunak ezin ditu kontzeptuen kontrakoa irudikatu, beraz lehenengo kontzeptua bisualizatu behar du ondoren ezeztatzeko (“ez pentsatu kotxe gorri batean” iragarki famatua bezala). Hortaz, zuzenketak eginez hezitzerakoan haurraren garunak behin eta berriro egin behar ez dituen ekintzak bisualizatzen ditu: bere buruan etengabe egoten bukatzen duten pentsamenduak dira, nahi dugun emaitzaren kontrakoa lortuz. El cerebro no puede representar el negativo de ningún concepto, así que previamente debe visualizar el concepto para negarlo (el famoso anuncio de “no pienses en un coche rojo). Por tanto al educar corrigiendo constantemente el cerebro de los niños visualiza una y otra vez los actos que no debe hacer: son actos que terminan estando constantemente en su cabeza, consiguiendo prácticamente el efecto contrario al que buscamos. Honen ordez, insistentzia eta energia hori guztia garunak behin eta berriro ekintza onak irudikatzeko probestu behar dugu, haurrak beti presente izan ditzan. En su lugar, toda esa insistencia y energía deben aprovecharse para que el cerebro represente acciones buenas una y otra vez, de forma que el niño las tenga siempre presentes.

PENTSARAZTEKO GALDERA BATZUK…/


ALGUNAS PREGUNTAS PARA PENSAR... Zein esaldi da ohikoagoa etxean? / ¿Qué frase es más común en casa? “Ez egin hori”/ “no hagas eso” “Hau egin ezazu” / “haz esto” Egunean zehar, zenbat aldiz goraipatzen duzu familiako kideren bat egin duenarengatik? / ¿Cuántas veces a lo largo del día alabas a algún miembro de la familia por lo que ha hecho? Zenbat aldiz kritikatu edo erreita egiten duzu? / ¿cuántas veces críticas o regañas? Zeintzuk nagusitzen dira etxean, sariak ala zigorrak? / ¿Qué hay más en casa, premios o castigos? Seme – alabei erreita egitean edo zuzentzerakoan, zer emaitza jasotzen ohi da? / Al regañar o corregir a los hijos, qué resultado suele conseguirse: Helduak bronka eder batekin askatzen du tentsioa, baina eragina berehala pasatzen da./ el adulto suele liberar la tensión con una buena bronca, pero tiene un efecto pasajero Seme – alabak gaizki egin duena ulertzen du, zergatik dagoen gaizki, eta nola jokatu beharko luke. / El hijo comprende lo que ha hecho mal, por qué está mal, y cómo debería haber obrado Besteak/ otros..

Seme – alabekin serio hitz egiten duzunean… / Cuando hablas en serio con los hijos… Gehienetan dagoeneko eman den gertaera txar batengatik izaten da?/ Es casi siempre por algo malo que ya ha ocurrido? Konfiantza ala tentsio giroa lortzen duzu? / ¿consigues un ambiente de confianza o de tensión? Elkarrizketa ematen da ala norabide bakarreko komunikazioa da? / ¿hay diálogo, o es una comunicación en una sólo dirección? Etxean, familiakideen artean etiketa ezezkor asko dago, hala nola, “desordenatua”, “desastre”, “alferra”, “berekoia”, e.a…/ ¿Hay muchas “etiquetas” negativas en casa, como “desordenado”, “desastre”, “vago”, “egoísta”, etc... entre los distintos miembros de la familia? Etiketa positiborik ba al dago? Proportzio handiagoan ala txikiagoan? / ¿Hay etiquetas positivas? ¿En mayor o menor proporción? Etxean maitasun adierazpenak ematen dira? / ¿Se dan signos /expresiones de cariño en casa? Zenbat askatasun dute zure seme-alabek etxea? Etxea “onartua”, “prestatua/ planifikatua” ala “konkistatua” izan da? / Cuánta libertad tienen tus hijos? ¿La casa ha sido “consentida”, “preparada/planificada” o “conquistada”?

Emaitzen arabera, positiboan hezitzeko hobetu beharreko eremuak aurki ditzakezu, eta modu honetan beharra dagoen eremuren batean hobekuntza plana prestatu. En base a las respuestas, podras encontrar tus áreas de mejora para educar en positivo, y así preparar algún plan de acción que mejore la situación en alguno de los apartados que lo requieran.

Positivities Txioka Haur Ikastolan  

Urriko bileran esan genizuen bezalaxe, ikasturte honetan zehar Txioka Haur Ikastolako profesional guztiok, psikologia positiboan formatzen a...

Positivities Txioka Haur Ikastolan  

Urriko bileran esan genizuen bezalaxe, ikasturte honetan zehar Txioka Haur Ikastolako profesional guztiok, psikologia positiboan formatzen a...

Advertisement