Page 1

OP ES TA TAM TI PA VA CIÓ TXELL GUIÑON


IN DEX

04 05 06 08

INTRODUCCIÓ PINTEREST INDIANES GRÀFICA TÈXTIL 10 Fotografies del procés batik 12 Fotografies del resultat final

14

SERIGRAFIA 16 Fotografies procés de serigrafia 18 Fotografies del resultat final


4

IN TRO DUC CIÓ

Aquesta és una memòria-recull de treballs realitzats i de les tècniques utilitzades.


5

PIN TER EST www.pinterest.com

Pinterest és una xarxa social que permet recopilar imatges, vídeos i d’altres informacions a través d’enllaços distribuïts en taulers.

La idea dels creadors (Paul Sciarra, Evan Sharp i Ben Silbermann), és la de crear un lloc web internacional, on la gent pengi i comparteixi mitjançant enllaços, els seus interessos artístics.

Personalment, Pinterest em sembla una eina de treball força interessant, ja que permet recórrer a una sèrie de recursos sense la necessitat d’ocupar espai al disc dur del nostre ordinador.


6

IN DIA NES

ELS ORÍGENS DE LA BARCELONA INDUSTRIAL

El passat divendres 1 de març, vam assistir a l’exposició realitzada al Saló del Tinell, anomenada “Indianes. Els orígens de la Barcelona Industrial”. La Barcelona industrial va estar estretament lligada en els seus inicis a unes teles de cotó estampades, que pels seus orígens, van ser conegudes amb el nom d’indianes. El desenvolupament

d’una important manufactura d’indianes va convertir la capital catalana en una de les principals ciutats manufactureres d’Europa a finals del s.XVIII. Aquesta manufactura va ser capaç de generar les condicions econòmiques, tecnològiques i institucionals que van fer posssible durant la primera meitat del s.XIX, l’aparició de la

indústria moderna, i va situar Barcelona entre les ciutats pioneres de la industrialització europea.

Com a opinió personanal, crec que aquesta visita va ser força enriquidora per a nosaltres, tant a nivell de l’assignatura com a nivell de cultura general. A més, les explicacions del guia, van ser molt útils per a la comprensió i enteniment d’un tema moltes vegades complicat.


7

Alguns exemples d’indianes exposades al Saló del Tinell


8

GRÀ FI CA TÈX TIL CREACIÓ PRODUCCIÓ CONSUMIDOR

CREACIÓ

superfície que volem estampar. Si volem 1. Superfícies fer un transfer soTeixits bre una tela fosca, la Estampats tinta que utilitzarem 2. Volum serà opaca i amb un Indumentària acabat plasticós). Producte Estampació contínua: tela estamPRODUCCIÓ pada contínua amb 1. Industrial la que després es Estampació de posi- confeccionaran difecionament: s’aplica rents peces (rapport). on es desitgi. Les Tècniques: estampatècniques més habició a la lionesa o a la tuals són la serigrafia plana, rotativa (tèc(en pop o a la plana) i nica molt més cara per transfer o sublique la convencional, mació (s’imprimeix però amb més posl’estampa en un sibilitats d’impresió. paper, que mitjançant És una tècnica molt calor, s’adhereix a la utilitzada per a con-

feccionar roba per a la llar) i impresió digital (el teixit que utilitzem en aquesta tècnica ha d’estar molt ben acabat, ja que les agulles de la màquina d’impresió s’embussen sovint. Actualment, aquesta tècnica no està prou avançada per a poder imprimir tots els tipus de teixits. L’avantatge fonamental de la impresió digital és la de realitzar impresions de qualitat fotogràfica sobre tela.

2. Artesanal Estampació per reserva. Batik: És una de les tècniques per reserva amb cera (en el nostre cas sobre seda). Materials per a dur a terme aquesta tècnica: seda, bastidor per a col·locar el teixit, garres per subjectarlo al bastidor, cera o parafina, pipeta per a dibuixar, cremador per a fondre la cera i pintures especialitzades en aquest teixit. Procés: Col·locar la tela al bastidor, mitjançant les garres (nosaltres hem


9

fet servir xinxetes convencionals). La seda ha de quedar tensada. Posteriorment, introduir un troç de cera a dins de la pipeta. Col·locar la pipeta sobre la flama del cremador, per tal de fondre-la. A continuació, dibuixar sobre la seda les zones que volem reservar. Una vegada la cera s’ha assecat, amb un pinzell pintem la tela. Quan la pintura és seca, podem tornar a reservar amb cera. D’aquesta manera obtindrem vàries reserves amb colors.

És molt important aplicar els colors de més clar a més fosc, ja que sempre podrem enfosquir un color però ja és més difícil aclarar-lo. Ikat. És una tècnica per reserva que consisteix en agafar un teixit i fer-li una sèrie de nusos. Quan submergim el teixit a la tinta, els nusos no la deixaràn passar, de manera que una vegada desfem els nusos s’hauràn creats estampacions abstractes. Es tracta d’un tècnica força laboriosa.

Shibori. Aquesta tècnica s’aplica principlament a peces i talls de tela. El terme Shibori és d’orígen japonès, i significa “tenyit per reserva”. Consisteix en reservar alunes àrees del material, per evitar que es tenyeixi. Les reserves es poden fer amb gomes, amb mecanismes de presió, amb costures, etc.


10


11

Fotografies 1 i 2. Col路locaci贸 de la seda sobre el marc amb xinxetes. Fotografia 3. Dibuixos amb cera mitjan莽ant la pipeta com a eina. Fotografies 4 i 5. Zones delimitades per la cera pintadres.

Fotografia 6. Delimitaci贸 de zones amb cera sobre zones pintades. Fotografia 7. Zones delimitades per cera pintades (segona capa). fotografia 8. Mocador final.


14

SE RI GRA FIA

Definició: la serigrafia és una tècnica d’impresió sobre qualsevol material, i que consisteix en transferir tinta a través d’una malla (poliester) tensada sobre un marc. El pas de la tinta serà nul a les àrees on no hi ha imatge. Mitjançant una emulsió, la zona

on no hi ha imatge serà impermeable. El sistema d’impresió és repetitiu. Materials que es necessiten: marc (en el nostre cas de fusta), malla (poliester), grapes, cola blanca, paper d’engomar, emulsió serigràfica, pintures especialit-

zades per a aquest procés, rascleta i materials sobre els quals estampar.

col·locades totes les grapes, pitarem la zona amb cola blanca, d’aquesta manera evitarem que es facin Procés: el primer pas carreres al poliester. és tensar la malla Una vegada la cola sobre el marc. Amb blanca s’hagi assegrapes i amb l’ajuda cat, posarem paper d’un tensador anem d’engomar sobre les col·locant la malla grapes, així, evitarem d’un vèrtex a un altre. que la pintura Una vegada traspassi per aques-


15

ta zona. Una vegada fets aquests passos ja tindrem el marc preparat per a aplicar-hi l’emulsió serigràfica. Hauran de passar mínim dos dies de l’aplicació de l’emulsió per a poder insolar les imatges escollides. Col·locarem les imatges sobre la insola-

dora, i hi posarem el marc a sobre. La llum ultravioleta farà que les zones lliures de tinta negre es fixin, i en canvi, les zones negres no quedin fixades, i es desprenguin posteriorment amb un raig d’aigua a presió. Una vegada acabat aquest pas, ja tindrem el marc pre-

parat per a imprimir. Col·locarem sobre una superfície plana l’objecte/tela/paper que volguem imprimir. Posem el marc a sobre. Apliquem la pintura a la part superior i amb una rascleta realitzem tres passades per a extendre la tinta.


17

Fotografies 1 (pg esquerre). Marc de fusta amb l’emulsió serigràfica insolada. Fotografia 2 i 3. Detalls dels dissenys insolats preparats per a imprimir. Fotografies 4 i 5. Primeres proves d’impresió sobre paper i sobre tela.


OP ES TA TAM TI PA VA CIÓ 2013


TXELL GUIテ前N

Optativa Estampació 2013  
Optativa Estampació 2013  

Memòria

Advertisement