Page 1

Índex de blocs temàtics (seguint el currículum de la Generalitat)

Geografia social i econòmica (Cicles formatius Grau Superior)

CFA Can Marfà

1


Geografia Social i econòmica (PACFGS) Can Marfà - Mataró Autora: Txeli Segué

Bibliografia bàsica: Geografia batxillerat. Editorial Edebé; Xarxes Batxillerat. Editorial Vicens Vives. Índex Bloc 1: L’espai i les activitats humanes Tema 1. Principals àmbits biogeogràfics del món Tema 2. Àmbits biogeogràfics de Catalunya Tema 3. Els recursos naturals i els impactes mediambientals Tema 4. El creixement sostenible Tema 5. El medi ambient com a risc Bloc 2: L’espai econòmic Tema 1. El paisatge rural Tema 2. La indústria: processos productius i distribució geogràfica Tema 3. Les activitats terciàries: els serveis, el comerç i el turisme Tema 4. Globalització i mundialització; Centre - Perifèria i Nord – Sud Bloc 3: L’espai social, polític i cultural Tema 1. La població i el creixement demogràfic Tema 2. Estructura de la població i moviments migratoris Tema 3. El concepte de ciutat i morfologia urbana Tema 4. L’organització política del territori: fronteres, nacions i estats Tema 5. L’administració del territori a Catalunya dins l’Estat espanyol Tema 6. Les grans àrees socioeconòmiques, culturals i religioses del món Tema 7. Conflictes derivats d l’organització del territori Tema 8. Les organitzacions supranacionals

2

Temari geografia social i econòmica  

Índex dels temes de CFGS

Temari geografia social i econòmica  

Índex dels temes de CFGS