Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

sport

Foreholte op weg naar eredivisie

P19

Handbalsters op koers

Woensdag 8 maart 2017 JAARGANG 11 NR 10

nieuws

Meer klachten over vliegverkeer

Kunst(t)huis n Programma: pop-rock in restaurant

B&W over project Herenstraat: ‘Alle belangen afgewogen’

Door Nico Kuyt

“Alle bouwplannen worden objectief beoordeeld waarbij de belangen van zowel de omwonenden, ondernemers als ontwikkelaars worden meegewogen,” zo antwoordt B&W op vragen van raadslid Joost van Doesburg (PvdA). ONDERZOEKEN

B&W verwijst daarnaast naar het advies van de Bezwaarcommissie die alles zwaar heeft meegewogen in het door haar afgegeven advies om de bouwvergunning alsnog te verlenen. Er is sprake van een tekort van negen parkeerplaatsen. Aan die berekening liggen twee rapporten van deskundige bureaus ten grondslag, namelijk van De Groot Volker en Goudappel Coffeng. Het tekort aan parkeerplaatsen doet zich alleen voor op de momenten waarop de blauwe zone niet geldt en de parkeerplaat-

Geen Teylingers op verkiesbare plaats TEYLINGEN n Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart kan er niet gestemd worden op een kandidaat uit Teylingen. Er staat geen enkele politicus op de lijst van de 26 partijen.

De stemlokalen in Voorhout (6), Sassenheim (6) en Warmond (1) zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. De mobiele stembureaus bij de BNS en het Bestuurscentrum (Voorhout), Sassembourg en de Julianakerk (Sassenheim) en Het Butterhuis (Warmond) hebben beperkte openingstijden. VERKIEZINGSDEBAT RLS

Op vrijdag 10 maart neemt het Rijnlands Lyceum Sassenheim alvast een voorschot met een verkiezingsdebat. Aan de hand van stellingen gaan kandidaten uit de regio met elkaar en de leerlingen van de bovenbouw in debat. Leerlingen kunnen aanvullende vragen stellen. Het debat bereidt de leerlingen voor op de scholierenverkiezingen, die op maandag 13 en dinsdag 14 maart zijn.

uit!

n Kleur op de velden

SASSENHEIM n Het is de Konink-

lijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM), opgericht in 1919 die de twee nieuwe straten in het bouwplan Postpromenade aan de Hoofdstraat een naam geeft. Het zijn de toestellen Arend en Zwaan, die daar in steen worden vernoemd.

De Bezwaarcommissie heeft geadviseerd de bezwaren tegen het weigeren van de omgevingsvergunning gedeeltelijk gegrond te verklaren, omdat het grotere belang om winkelgebieden te revitaliseren, leegstand te verminderen en functiewisseling naar woningen toe te laten, niet bij de besluitvorming is betrokken. B&W hecht veel waarde aan het advies van deze onafhankelijke commissie en dat is de reden dat de vergunning alsnog verleend is, aldus B&W.

Zorg & Welzijn

Vragen over skeelerbaan in Leiderdorp

KLM vereeuwigd in straatnamen

BEZWAARCOMMISSIE

Over het verlenen van de vergunning voor het bouwplan loopt nog een rechtszaak die omwonenden hebben aangespannen.

P11

P13

sen voor alle functies beschikbaar zijn. Het rapport van De Groot Volker stelt dat de parkeervraag op de momenten waarop er een tekort is berekend, kan worden opgevangen in de Herenstraat. De plekken voor de winkels zijn ook in die berekeningen meegenomen. Er is in de nieuwe situatie ongeveer de helft minder vierkante meters aan winkeloppervlakte dan in de oude situatie. De parkeerdruk door de winkels zal hierdoor minder groot worden, zo verwacht B&W.

EXTRA BIJLAGE

VOORHOUT n B&W is het niet eens met de stelling dat de gemeente eerder neigt naar projectontwikkelaars te luisteren dan naar de Teylingse bevolking bij de voorgenomen bouw van winkels en een appartementencomplex op Herenstraat 110 tot en met 116.

nieuws

P7

Het is nog wat voorzichtig, maar de eerste bollenvelden in Teylingen krijgen langzaam weer wat kleur. Vooral groen, met hier en daar wat paars, zoals het veld op foto dat aan de Prinsenweg in Voorhout ligt. Nog even en dan staat alles weer in bloei en kunnen toeristen en inwoners weer genieten van de bloeiende Bollenstreek. | Foto: Marieke Voorn

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Door Nico Kuyt Een flexibele commissie voor straatnaamgeving heeft zich over de namen gebogen. De Stichting Oud Sassenheim heeft de namen Arend en Zwaan voorgesteld en daarvoor is unaniem gekozen. Er wordt aangesloten bij de al bestaande straten met KLM-vliegtuignamen in deze wijk. De Arend is een Fokkertoestel van nog voor de Tweede Wereldoorlog. Deze Fokker 36 diende van 1934 tot en met 1939. Een uniek toestel, want er is maar één enkel exemplaar van gebouwd. Vanwege de grootte en het behaaglijke interieur werd het ook wel het in de volksmond ook vliegende hotel genoemd. Er konden 32 passagiers in hadden de beschikking over slaapstoelen. Het was ongetwijfeld een succesnummer, maar de gebruikte techniek werd snel ingehaald door betere modellen en dus niet meer ingezet voor de route naar voormalig Nederlands Indië, waarvoor het eigenlijk ontworpen was. Het Boeing-toestel de Zwaan is van een meer recente datum en roept meer herkenning op. Vooral vanwege de reclame van KLM met uit het water flappende zwanen.

dag en nacht

14 cent korting op MERK benzine!

Dit is een uitgave van Katwijk Speciaal, de Noordwijker, LisserNieuws, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Hillegommer, de Teylinger, Oegstgeester Courant, de Rijnsburger en het Leiderdorps Weekblad.

Voorhout • T (0252) 23 58 88

meer dan 400 producten

spotgoedkoop Vraag om uw spaarkaart en spaar o.a. voor GRATIS APK !

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 // vr 8.00 - 21.00 // za 8.00 - 20.00 // zo 10.00 - 20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Shop dagelijks geopend tot 18:00 uur.

Garage A. Borst & Zn. Sassenheim Parklaan 60


gemeenteberichten week 10 / 2017 teylingen

Commissievergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen en terugzien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Commissie Welzijn Maandag, 13 maart 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Klaas Overbeek, k.overbeek@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 592

Hamerstukken Onderstaand agendapunt wordt niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt. Kadernota RDOG De Planning- en controlcyclus van de RDOG start met de opstelling van een concept kadernota. Dit gebeurt ruim een jaar vóór het kalenderjaar waarvoor de kadernota de kaders stelt. Begin 2017 gaat het dus om de concept Kadernota 2018. In de Kadernota wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelagenda RDOG HM 2020 (“Gezond GeregelD”). Daar zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen RDOG HM en de gemeenten. Die afspraken zijn kort samengevat in de concept Kadernota. Aan de gemeenteraden wordt de gelegenheid geboden hun reactie kenbaar te maken.

Bespreekpunten Armoedebeleid Op 6 januari 2016 is de Visie op armoedebeleid besproken in de gemeenteraad. De raad heeft toen een amendement aangenomen om die visie te updaten met: 1. een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, 2. een vijfde spoor ‘Werk en inkomen’, en 3. meetbare doelstellingen. In de voorliggende beleidsnotitie is het amendement verwerkt. Ook is een extra spoor Onderwijs toegevoegd. Wmo verordening In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep diverse uitspraken gedaan over de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015. Deze uitspraken hebben er toe geleid dat de VNG eind november 2016 een nieuwe modelverordening heeft toegestuurd naar alle gemeenten. Deze modelverordening is voor wat betreft de maatwerkvoorzieningen die door de ISD Bollenstreek worden uitgevoerd, passend gemaakt voor de Bollenstreekregio en leggen we nu voor. Presentatie Stand van zaken programma ontschotting Doel: informeren over de Stand van Zaken in het Programma Ontschotting en gelegenheid tot het stellen van vragen. Door Wenda Tijssen, ontschotter sociaal domein. Verslag beeldvorming schulddienstverlening Dit stuk wordt a.s. dinsdag op de website geplaatst. Het betreft het verslag van de beeldvormende periode, waarin een presentatie, interviews, literatuuronderzoek en een bijeenkomst met maatschappelijke partners heeft plaatsgevonden. Aan de commissie wordt gevraagd of de breedte van het onderwerp zo voldoende is opgezocht en overgegaan kan worden naar de volgende fase waarin een aantal scenario’s worden opgesteld hoe het schulddienstverleningsbeleid opgezet kan worden.

Commissie Ruimte Dinsdag 14 maart 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Lisanne Korteling, l.korteling@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 455

Hamerstukken Onderstaand agendapunt wordt niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt.

Verklaring van geen bedenkingen 33 appartementen en 6 rijwoningen Van Duvenvoordestraat/ Van Leydenstraat en Herenweg/Lockhorstlaan Warmond [Doel: besluitvormend] Op 1 december 2016 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 33 sociale huurappartementen en 6 rijwoningen (koop). De aanvraag gaat over de locatie Van Duvenvoordestraat/ Van Leydenstraat en Herenweg/Lockhorstlaan in Warmond. Het betreft een sloop-nieuwbouwproject, waarbij 32 bestaande sociale huurwoningen in de vorm van vier portiekflats worden gesloopt. Op de locatie worden dan 33 sociale huurwoningen en 6 koopwoningen (koop) gebouwd. Het college wil medewerking verlenen aan deze aanvraag. Om medewerking te kunnen verlenen dient de raad te besluiten over een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Onder voorbehoud: Initiatiefvoorstel monumentenbeleid

Bespreekpunten

Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur (Ivm de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart is deze vergadering verplaatst naar 20 maart) Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 590.

Hoorzitting en aansluitend behandeling bestemmingsplan Van den Woudestraat 1a, Warmond Het bestemmingsplan is gericht op de herontwikkeling van de gemeentewerf Warmond tot woningbouwlocatie. Hierbij gaat het om het realiseren van 12 grondgebonden huurwoningen en 13 grondgebonden koopwoningen. Op 29 november 2016 is hiertoe een ontwikkel- en uitgifteovereenkomst gesloten. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 1 december 2016 tot en met 11 januari 2017 voor eenieder ter inzage gelegen. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de beantwoording van de 5 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan en aan de raad wordt verzocht het bestemmingsplan “Van den Woudestraat 1a, Warmond” vast te stellen. Presentatie Afval Op verzoek van de commissie Ruimte is afvalverwerker AEB uitgenodigd om een presentatie te geven over nascheiding van huishoudelijk (rest)afval. De aanleiding hiervoor is de totstandkoming van nieuw afvalbeleid dat moet resulteren in betere afvalscheiding. De landelijke doelstellingen vanuit het Rijk vormen hiervoor het uitgangspunt. Presentatie doorrekening duurzaamheidsagenda Een van de acties uit de duurzaamheidsagenda is een doorrekening op de te verwachten effecten. In deze presentatie geeft het bureau Telos weer hoe deze doorrekening is aangepakt en wat de resultaten zijn. Zo wordt duurzaam steeds meer meetbaar en inzichtelijk. Motie polders rond de Kaag (CDA) Bert van Leeuwen (CDA) heeft vorige commissievergadering een presentatie gegeven over de toekomst van de polders rondom de Kaag. Het CDA heeft hier een motie over opgesteld. Bijgevoegd de motie en begeleidende tekst. Eventuele wensen en bedenkingen over grondexploitatieovereenkomst Van der Hulst Hooghkamer Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari 2017 besloten de grondexploitatieovereenkomst met Van der Hulst Bouwprojekten B.V. aan te gaan voor de bouw van 107 marktwoningen en de aanleg van de secundaire infrastructuur (openbare ruimte) behorende bij deze opstalontwikkeling mogelijk te maken. Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken bij ons college. Eventuele wensen en bedenkingen over grondexploitatieovereenkomst Terra Hooghkamer Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari 2017 besloten de grondexploitatieovereenkomst met Terra Ontwikkeling C.V. aan te gaan voor de bouw van 283 marktwoningen en de aanleg van de secundaire infrastructuur (openbare ruimte) behorende bij deze opstalontwikkeling mogelijk te maken. Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken bij ons college.

De fractie van CDA heeft verzocht het initiatiefvoorstel monumentenbeleid aan de agenda toe te voegen. Het betreft een gewijzigd voorstel t.o.v. de vorige vergadering.

Presidium Maandag 20 maart 2017, 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252-783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.raadteylingen.nl.

Commissie Bestuur, Financiën en Toerisme

Bespreekpunten Presentatie twee projecten recreatievisie In de cie BFT van 11 januari is afgesproken om de stand van zaken vwb twee projecten uit de recreatievisie te presenteren. • Waterpoort Leiden en passantenhaven Station Sassenheim • Boterhuispolder fase 2/ Weidevogelreservaat.

Bespreekstukken Verlengen looptijd Integraal veiligheidsbeleid t/m 2018 Het Integraal Veiligheidsbeleid Teylingen geldt voor de periode 2014-2017. In het Valentijnsakkoord is afgesproken om in het jaar 2018 te komen tot vaststelling van één integraal veiligheidsbeleid voor de vijf gemeenten. Het is wenselijk de beleidscyclus hier op af te stemmen. Voorstel is om de looptijd van het huidige integraal veiligheidsbeleid te verlengen tot en met het jaar 2018 en het Integraal Veiligheidsbeleid Teylingen opnieuw vorm te geven in het jaar 2018, voor de periode 20192022. Motie VVD CDA D66 Cameratoezicht [Besluitvormend] In de raadsvergadering van 26 januari 2017 is besloten de in de raad ingediende motie Cameratoezicht te agenderen voor deze commissie BFT.

Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.raadteylingen.nl. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar.) Telefoon 0252-783 593

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


Snelbalie ISD Bollenstreek De ISD Bollenstreek heeft een snelbalie. De snelbalie is een extra dienstverlening op de bestaande dienstverlening van de ISD en uw gemeente. Waarom een snelbalie? De snelbalie is bedoeld om aanvragen sneller af te handelen dan de wettelijke termijn van 8 weken. Dit is mogelijk als de aanvraag die u indient compleet is. Dat betekent dat u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld en alle verplichte bewijsstukken bij de aanvraag zitten. Aan de snelbalie vindt meteen een controle plaats. Voor welke aanvragen? Bij de snelbalie kunt u terecht voor aanvragen voor: • Bijzondere bijstand • Het persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie • De collectieve aanvullende zorgverzekering (indien u dat zelf niet digitaal kunt doen). Aanvraag compleet? De medewerker van de snelbalie controleert uw aanvraag en of de noodzakelijke bewijsstukken/bijlagen erbij zitten. Als

uw aanvraag compleet is, neemt de ISD uw aanvraag direct in behandeling. Aanvraag niet compleet? Is uw aanvraag bij de controle niet compleet? Dan meldt de medewerker van de snelbalie welke informatie nog ontbreekt. Als u de ontbrekende informatie hebt, kunt u de aanvraag opnieuw bij de snelbalie indienen. Openingstijden snelbalie Maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur Maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur Vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur Meer mogelijkheden om aanvraag in te dienen Het blijft mogelijk uw aanvraag per e-mail, per post of via het lokaal loket/het Zorgloket of het Wmo Adviescentrum van uw gemeente in te dienen.

Locatie snelbalie Kantoor ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 in Lisse. U kunt zich melden bij de receptie. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over de snelbalie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Afspraak maken niet nodig Voor de snelbalie hoeft u geen afspraak te maken. Afhankelijk van de drukte moet u misschien wel even wachten.

Verkiezingen 15 maart: mobiel stembureau in Sassembourg

Alzheimer café Teylingen

Dit jaar is er een mobiel stembureau gevestigd in Sassembourg. Een mobiel stembureau is een stembureau dat gedurende een aantal uren op een locatie wordt ingericht om kiezers de gelegenheid te geven daar hun stem uit te brengen. In Voorhout gebeurt dat al een aantal jaren in het gebouwd van de BNS en in Warmond in Het Butterhuis.

• Sassembourg, Jan van Brabantweg 7, Sassenheim van 13.30-15.30 uur. • Het Butterhuis, Zijldijk 7b, Warmond van 16.00-21.00 uur.

Op maandag 13 maart 2017 organiseert het Alzeimer café Teylingen een bijeenkomst over omgaan met rouw en verlies in de Agneshove 81 te Voorhout.

Daarnaast worden in het bestuurscentrum in Voorhout en in de Julianakerk in Sassenheim nog extra mobiele stembureaus ingezet om de te verwachten drukte op te vangen.

Omgaan met rouw en verlies Dementie is een proces van afscheid nemen. Niet alleen voor de persoon met dementie maar ook voor zijn/haar dierbaren. Zoals de uitspraak van een mantelzorger: ‘bij dementie is rouw en verlies een continu proces’. Wat is een rouwproces? Hoe voelt dat? Hoe ga je daar als partner, kind, of naaste mee om? Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met de echtgenote van een man die afgelopen jaar is overleden aan de gevolgen van dementie.

Stembureau voor iedereen Deze verkiezing is er in Sassembourg, Jan van Brabantweg, Sassenheim van 13.30 tot 15.30 uur de gelegenheid om uw stem uit te brengen. Dit geldt voor iedereen en niet alleen voor de bewoners van Sassembourg. Na afloop van de verkiezingen wordt aan de hand van de bezoekcijfers van het stembureau geëvalueerd of bij komende verkiezingen dit stembureau langer wordt geopend. Locaties en tijden van alle mobiele stembureaus • BNS, Rijnsburgerweg 4, Voorhout van 10.00-12.00 uur.

Meer informatie Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel, team burgerzaken. Bezoekadres: Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim. Openingstijden Gemeentewinkel: maandag van 8.30 tot 13.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Telefoon: 14 0252 E-mail: verkiezingen@teylingen.nl.

Monumentencommissie Teylingen De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen is op vrijdag 10 maart 2017 in het Gemeentekantoor in Sassenheim en begint om 10.15 uur. De agenda staat op de website van Teylingen.

Collectes Er is van 12 tot en met 18 maart een collectevergunning verleend aan het Reumafonds. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Grill & Go, Bennebroek voor het innemen van een standplaats elke zaterdag op het Raadhuisplein in Voorhout voor de verkoop van gegrilde kip (01-03-17) • CDA afdeling Teylingen voor het innemen van een standplaats met 4 marktkramen voor de politieke markt op 11 maart 2017 (02-03-17) Meldingen uitweg Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het aanleggen van een uitweg gemeld door: • E.A. de Jong, Kroeskarperlaan 68 in Voorhout, verbreding uitweg geweigerd (24-02-17) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • Cyclomedia Technology B.V., Zaltbommel voor het berijden van fiets- en voetpaden met een gemotoriseerd voertuig ten behoeve van het maken van 360 graden panoramafoto’s (01-03Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten.

Deze vergadering is doorgaans openbaar. Indien hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Margrietstraat 7, Voorhout • Hoofdstraat 222, Sassenheim • Pijlkruidstraat 23, Voorhout • Boekhorstlaan 38, Voorhout • Kagertuinen 70, Sassenheim • Leidsevaart weiland nabij nr. 3 (kad.object B 3352en B 8219) te Voorhout • Tijmhof 4, Voorhout

• Nachtegaallaan 4, Sassenheim • Nachtegaallaan 4, Sassenheim • Jagtlustkade 8, Sassenheim • Bloemenschans 28, Voorhout • Teylingerlaan 23, Voorhout

het verwijderen van een asbestdak, 20-02-2017 het slopen van het pand, 20-02-2017 het verwijderen van asbest uit de woning, 21-02-2017 het vergroten van een dakkapel, 23-02-2017 het plaatsen van een dakkapel, 25-02-2017 het slopen van een schuurtje en het verwijderen van asbesthoudende materialen, 27-02-2017 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 27-02-2017 het slopen van onderdelen van de villa, 23-02-2017 het constructief aanpassen op onderdelen van de villa, 23-02-2017 het vervangen van brandschermen, 28-02-017 het huisvesten van ten hoogste vier statushouders voor maximaal vijf jaar, 28-02-2017 het groot onderhoud van het metselwerk van het donjon van de Ruïne van Teylingen, 28-02-2017

Alzheimer café Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Informatie Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Adres: Agneshove 81 te Voorhout. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Mevrouw C. van Noort, telefoonnummer 06 – 10 91 81 51.

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Burgemeester Ketelaarstraat 16, Warmond • Strausspark, Voorhout • Strausspark, Voorhout • Hooghkamer kavel 27 (Iris), Voorhout • Kagertuinen 121, Sassenheim • Oosteinde 3A 001, Warmond

het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde, 26-01-2016 het bouwen van 18 koopwoningen, 23-02-2017 het bouwen van 17 huurwoningen, 23-02-2017 het bouwen van een vrijstaande woning, 24-02-2017 het wijzigen en vervangen van een kozijn aan de voorgevel, 13-02-2017 het realiseren van een vrijstaande overkapping, 28-02-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.


Gewijzigde ‘Beleidsnota bij kleine afwijkingen van het bestemmingsplan, Gemeente Teylingen, versie 28 februari 2017’ vastgesteld

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening • Verzoek voorlopige voorziening

Toelichting De gemeente Teylingen gebruikt deze beleidsnota om kleine bouwplannen, die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, eenduidig te kunnen beoordelen of deze plannen passen binnen het nieuwe beleid. Het gaat hierbij uitsluitend om de omgevingsvergunningen voor de meest voorkomende kleine bouwplannen bij woningen en vallen binnen artikel 4 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Deze beleidsnota wordt ook gebruikt bij de beoordeling van kleine afwijkingen, waarvoor het mogelijk is om binnen de regels af te wijken van het betreffende bestemmingsplan. Dit beleid is ook bedoeld als richtsnoer voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente Teylingen.

Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Wijzigingen De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de beleidsnota (d.d. 17 december 2013) hebben voornamelijk betrekking op de volgende onderdelen: • meer erfbebouwing bij woningen op grotere percelen; • de mogelijkheid om meer erfbebouwing aan de woning vast te bouwen; • verruiming van regels voor het bouwen van een entreeportaal tussen de voorgevel en een bestaand bijgebouw in de voortuin; • het verkleinen van de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw van 3 meter naar 1 meter voor erfbebouwing in de zijtuin, die grenst aan openbaar toegankelijk gebied; • de mogelijkheid om een overkapping te bouwen in de zijtuin en het verlengde hiervan, die grenst aan openbaar toegankelijk gebied;

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

• de mogelijkheid om onder voorwaarden een aan-huisgebonden beroep en een aan-huis-gebonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit ook uit te oefenen in een vrijstaand bijgebouw. Nu is dat alleen nog mogelijk in het hoofdgebouw en in hieraan aangebouwde bijgebouwen; Daarnaast zijn er nog kleine tekstuele aanpassingen in de nota aangebracht. Vaststelling en inwerkingtreding De gewijzigde conceptbeleidsnota heeft vanaf donderdag 1 december 2016 zes weken ter inzage gelegen. Tegen de conceptbeleidsnota zijn negen inspraakreacties ontvangen. Op 28 februari 2017 hebben burgemeester en wethouders de gewijzigde beleidsnota vastgesteld. Het nieuwe beleidsnota treedt op donderdag 9 maart 2017 inwerking. Inzien en meer informatie U kunt deze vastgestelde beleidsnota inzien bij de receptie in het Gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt deze ook raadplegen op de website van de gemeente Teylingen www.teylingen.nl. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Koos van Kampen van het Domein Ruimte; telefoonnummer 14 0252. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 8 maart 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Caravan en Camper voorraad actievoordeel Op alle nieuwe campers uit onze voorraad * • Accessoires cheque van € 1.500,• 5 jaar gratis De Klerk onderhoud servicepakket compleet motorisch, apk en opbouw t.w.v. € 2.175,-

Totaalvoordeel € 3.675,Op alle nieuwe caravans uit onze voorraad ** • Accessoires cheque van € 1.000,• € 1.000,- inruilpremie boven Bovagkoerslijst • € 500,- verzekeringsbijdrage in 5 jaar (€ 100,- per jaar) • 5 jaar gratis De Klerk onderhoud servicepakket t.w.v. € 695,-

Totaalvoordeel € 3.195,* Geldt niet voor reeds bestelde campers ** Geldt niet voor reeds bestelde caravans en op Dethleffs Cjoy, C’go en C trend Deze Caravan & Camper voorraad en shopactie gelden t/m 26 maart en WEG IS WEG

1

Gasvulling

5 kg, (zonder jaar-

De Dopper

EEN LEGENDE OPNIEUW ONTWORPEN, NIET VOOR NIETS UITGEROEPEN TOT „CARAVAN VAN HET JAAR“ KNAUS SPORT&FUN ! 2

Roze 2 liter

verrekening)

€ 9.95 10 kg € 25.-

DE GROOTSTE SPORTTAS TER WERELD !

Toiletvloeistof 1

Voor

€ 9.99

Blauw 2 liter

REUSACHTIG

De achterdeur. Bijna een meter breed en super praktisch. Makkelijk MTB’s of een motorfiets beladen!

Worteldoek 2

6 x 2.5 mtr 3

FLEXIBEL

De tweedelige toegangsdeur is gewoon heel praktisch. Zwembroek aantrekken met de deur open.

4

6 x 3 mtr

VORMGEVING

Fraai met karakteristieke sierlijsten op voor- en achterzijde. Sportief uiterlijk met felle kleuren.

3

6

t

Nu me

het an van *Carav akket* € 995, Jaar-p

5

Tijdens Super Saturday biedt Ardea Auto haar voorraad nieuwe Ford-modellen aan met spectaculaire kortingen. Vanwege de schaalgrootte van deze Ford-dealer, met zeventien vestigingen in Nederland is Ardea Auto de grootste Ford-dealer in Nederland, is er altijd een aantrekkelijke voorraad aan geregistreerde nieuwe auto’s beschikbaar. Dat betekent dat de nieuwe auto nagenoeg per direct beschikbaar is en binnen enkele dagen geheel rijklaar voor de koper gereedstaat. Maar voordat het zover is, komt eerst de fase van oriënteren, kijken en vergelijken. Daarvoor heten de verkoopadviseurs van Ardea Auto belangstellenden van harte welkom in hun showrooms. Als er een voorkeur is bepaald, qua model en uitvoering, kan de onderhandeling starten. Want de verkoopadviseurs van Arde Auto bieden een aantrekkelijk bedrag voor de in te ruilen auto. Daarbij komt dan de ‘rijklaar actieprijs’ die tijdens Super Saturday wordt gehanteerd. Als extra profiteert de koper - op een aantal speciaal geselecteerde auto’s - ook nog eens van een extra korting, die alléén op 11 maart tijdens Super Saturday kan oplopen tot 800 euro extra voordeel op een nieuwe Ford.

€ 13.95 € 15.95

VEEL RUIMTE

Bagageruimte met 1 meter brede deur voor gemakkelijk laden. Voor fietsen, kites, trapezes, duikflessen etc.

6

4

5

 FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Elk voorjaar kent één zaterdag waarvan autoliefhebbers, Ford-adepten, slimme kopers en koopjesjagers weten dat ze deze datum vrij moeten houden. Zaterdag 11 maart a.s. is het weer zover: dan organiseert Ford dealer Ardea Auto haar Super Saturday weer.

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 Gemeente Teylingen gemeente@teylingen.nl , www.teylingen.nl Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar Telefoon: 14 0252 van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. CARAVANS & CAMPERS, www.deklerkcaravans.nl gemeente@teylingen.nl , www.teylingen.nl voor 1.792,van € deel Uw voor € 797,

TEYLINGEN

Super Saturday bij Ardea Auto

BELASTBAAR

Door ladder en dakrails kunt u 75 kg bagage op het dak kwijt. Voor surfplanken, dakkoffer, ski’s etc.

€ 4.99 € 5.99

i

Advertorial

Zondag 12 & 26 maart geopend

VOORSEIZOEN SHOPAANBIEDING

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

STIJLVOL

Veel ramen voor veel natuurlijk licht en frisse lucht. Om naar de sterrenhemel te kijken na een intensieve sportdag.

1996 – 2016 RETURN OF A LEGEND. VOOR DE TWEEDE MAAL „CARAVAN VAN HET JAAR“ DE SPORT&FUN ! www.knaus.nl/sportandfun

RUIM 200 De gemeente is1B, op werkdagen telefonisch bereikbaar Haarlemmerstraat 2182 HA Hillegom

van 8.30Etot 17.00 uur, donderdag totI www.deklerkcaravans.nl 20.00 uur. T 0252 - 515 238 F 0252 - 523331 info@deklerkcaravans.nl

Dat de keuze zeer royaal is blijkt niet alleen uit het aantal auto’s dat tijdens Super Saturday in het zonnetje staat: alléén al in de advertentie staan er 153! En dan is er ook nog een ruim aanbod aan uitstekende gebruikte wagens beschikbaar, waarbij het ook goed ‘zaken doen’ is. Bij de meeste nieuwe Ford-modellen is er een ruime keuze aan uitvoeringen. De Ford Fiesta bijvoorbeeld, is in vier verschillende uitvoeringen beschikbaar: de zuinige en voordelige Trend, de luxe Titanium, de compleet uitgeruste Style Ultimate en de sportieve ST-Line. Rijdt u graag met automatische versnelling? Dan is de unieke aanbieding op de Fiesta Titanium 100pk, met liefst 3.600,- voordeel, dé kans om ‘toe te slaan’. Als privé lease al beschikbaar voor een netto maandtarief vanaf 229,-, waarbij u alleen de brandstof nog betaalt. Ook de overige modellen, zoals de nieuwe Ford Ka+, de sportieve Ecosport, de handige, met schuifdeuren uitgeruste B-Max, de populaire Focus, de ruime C-Max, de fraaie Mondeo en de net geïntroduceerde nieuwe Ford Kuga zijn in ruime mate beschikbaar. Allen voorzien van de pittige en zeer zuinige, door Ford ontwikkelde Ecoboost-motoren en (deels) uitgerust met de modernste hightech ‘hebbedingetjes’, zoals de Sync smartphone koppeling, automatisch inparkeren, etc. Uiteraard zijn er ook diesel-uivoeringen, met de krachtige en zuinige Duratec-motoren, in het aanbod opgenomen. Super Saterday op zaterdag 11 maart betekent voorraad opruiming, met de laagste prijzen in Nederland! Alléén bij de zeventien vestiging van Ardea Auto. Het actuele aanbod is te vinden op ardeaauto.nl


Hillegoms

Muziekfeest Presentatie

Erik Hulzebosch Voorverkoop €10 za 24 juni €15

Jan Smit O'g3ne • Gebroeders ko mannen van oranje • Alex

michel van rijswijk • Martijn stam • HIMONOS

popkoor hillegom • symphoenix • balletschool Martha de Rijk # Hmuziekfeest |

Tickets en info:

www.hillegomsmuziekfeest.nl


Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

• Begraven • Cremeren

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

n** i n i l l a - lal

,8-, 8 3 3 K €€

AAPPK

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Zomer-, Winter- en All-Season Banden Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

info@ www.

automodena.nl

EHBO cursus bij kinderen Op zaterdag 18 maart organiseert gezondheidscentrum Sassembourg een ‘moeder en kind’ beurs. Op deze dag organiseert Apotheek Sassembourg een workshop EHBO bij kinderen. Kinder EHBO Locatie: Apotheek Sassembourg Tijd: 11.00 Duur workshop: 1 uur Opgeven verplicht! Beperkte beschikbaarheid Leer tijdens deze korte workshop EHBO de meest voorkomende ongevallen bij baby's en kinderen

Schilderwerk met uitstraling.

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Tijdens de beursdag is er ook een leuke like en deelactie. Deze actie is te vinden op de facebookpagina van het gezondheidscentrum. Op de dag zelf is er een kleine quiz waarbij je kans maakt op een gratis Gif wijzer! Loop hiervoor even binnen in Apotheek Sassembourg! Bent u geïnteresseerd in de EHBO workshop? Meldt u dan aan via de mail vóór 18 maart bij piket@apotheeksloothaak.nl Let op:* Iedere deelnemer dient zich apart in te schrijven. Na afloop ontvangt iedere deelnemer per e-mail een eigen en persoonlijk Bewijs van Deelname.

BELASTING aangifte incl. controle toeslagen. Scherp tarief. Wij komen bij u thuis. Www. ffair.nl - Fair BV- 0252-702357

GEZOCHT: ASS TUINMAN in wassenaar zuid. 14 uur p/week, 12 euro/uur op maan- en donderdag. Ref/ erv. gewenst 06-21211456

Gevraagd: nette Nederlands sprekende huishoudelijke hulp voor 4 uur p.w. (€60) op ma-dag in W’naar. Bellen tussen 18:00 en 19:00 op 070-5141677

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.

w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

KUNSTGEBIT Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Zaterdag 11 maart 10.00-15.00 uur TREINENBEURS restaurant “de Nachtegaal” Heereweg 10 Lisse. Entree en parkeren gratis.

Gezocht: Betrouwbaar en zelfstandig persoon voor tuinwerkzaamheden Waterboslaan. Ervaring, groene vingers, gevoel voor tuinieren, netheid en enthousiasme zijn gewenst. Lijkt het je leuk? Bellen tussen 18.00 en 20.00 uur. Tel.: 06-55584771.

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

Gezocht:ervaren zangers m/v close harmony. Na 18.00 uur. Tel 06-24328059


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 8 MAART 2017

Poldermotie brengt polder in beroering SASSENHEIM/WARMOND

n De Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) volgt met grote interesse de motie die CDA-raadslid Bert van Leeuwen in de raadscommissie Ruimte van 14 maart gaat indienen om het toekomstperspectief van het boeren in de polders rond en in de Kagerplassen te verbeteren.

Door Nico Kuyt

Van Leeuwen heeft vorige maand zijn motie aangekondigd en daarmee wil hij een bres slaan om het boeren in de polders kans te geven een bestaan te behouden. De steeds meer ontbrekende opvolging, de beperkte perceelgrootte, de bodemdaling, de globalisering; het boeren is langzaamaan een heel moeilijk verhaal aan het worden. Maar de polders kunnen voor hun bestaan niet zonder boeren. Van Leeuwen wil nu politiek aandacht scheppen om zo tot duurzame oplossingen te komen. EIGEN VISIE

De motie heeft het levenslicht nog niet gezien, maar nu al de opmerkzaamheid van de LTO opgeroepen. Bij deze lobby-organisatie leeft de vrees dat deze strijdig zou kunnen zijn met hun eigen toekomstvisie rond de veehouderij in de Duin- en Bollenstreek. Vorig jaar is deze visie verschenen en pleit voor behoud van de sector. De visie geeft aan dat in de periode tussen 1990 en 2014 het aantal veehouderijbedrijven in de Duin- en Bollenstreek met 60 procent afgenomen. Uit hun cijfers

blijkt overigens dat Teylingen ongeveer de helft van de veehouderijen in de streek herbergt. GELIJKBLIJVEND GRAS

In 1990 waren er in Teylingen 41 bedrijven bij een totaal van 80, als de rest van de gemeenten worden opgeteld. Maar in 2014 is het in Teylingen al gezakt tot 17 bij een totaal van 32. Het aantal bedrijven krimpt wel, maar de oppervlakte aan grasland blijft gelijk. Het is ook door de provincie als beschermd uitgeroepen. De problemen die dit heeft opgeleverd met de uitbreiding van sportpark Elsgeest, die liggen nog vers in het geheugen. De LTO verwacht dat de trend van minder bedrijven zich doorzet, maar met een gelijkblijvende behoefte aan grasland. Grotere bedrijven zijn namelijk nodig om te kunnen concurreren op de internationale markt. Ook een verbreding van de activiteiten is volgens de visie een punt van aandacht. Het loopt uiteen van natuurbeheer tot toeristische activiteiten en het houden van andere dieren en lokale voedselproductie. Te denken valt aan lokale slagers, boerenlandwinkels en -kaasproductie. Het maakt de streek nog aantrekkelijker om in te verblijven. In de aanloop van het indienen van zijn motie bestrijdt Van Leeuwen dat deze in strijd zou zijn met de visie van de LTO. Ook hij stipt een herverkaveling en vergroting van de bedrijven aan. In de komende raadscommissie Ruimte wordt de motie over de toekomst van de polders door insprekers en fracties besproken.

Alzheimer Café: omgaan met rouw VOORHOUT n Dementie is een pro-

ces van afscheid nemen. Niet alleen voor de persoon met dementie maar ook voor zijn of haar dierbaren. Op maandagavond 13 maart staat het onderwerp ‘rouwproces bij dementie’ centraal in het Alzheimer Café. Wat is een rouwproces? Hoe voelt dat? Hoe ga je daar als partner, kind, of naaste mee om? Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met de echtgenote van een man die af-

gelopen jaar is overleden aan de gevolgen van dementie. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het café wordt gehouden in de Agneshove 81 in Voorhout en is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor vervoer, bel naar 06-10918151.

Het aantal klachten uit Teylingen over vliegverkeer boven de gemeente is toegenomen. | Foto: pr.

Meer klachten over vliegverkeer TEYLINGEN n Het aantal meldingen uit Teylingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol, is vorig jaar toegenomen. In totaal kwamen er 927 meldingen binnen bij de Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).

In de onderzochte periode nam het aantal klachten over Schiphol toe ten opzichte van 2015. Schiphol heeft in het jubileumjaar een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwelkomd. Ook het vrachtvolume nam toe. Het totaalaantal vliegbewegingen kwam uit op 492.657, een stijging van 6,5 procent.

Vanuit Sassenheim kwamen 261 klachten, afkomstig van 32 melders. Vanuit Warmond kwamen 314 klachten, van in totaal 36 melders. In Voorhout werd 352 keer een melding gedaan door in totaal 31 melders. Het aantal klachten is flink gestegen ten opzichte van 2015. Toen waren er in totaal 566 meldingen uit Teylingen. Het aantal mensen dat een melding heeft gedaan, is ook toegenomen: van 76 in 2015 naar 99 in 2016. In Sassenheim is dat aantal nagenoeg gelijk gebleven, in Voorhout en Warmond was er een toename van

Alle meldingen van gemeenten uit deze regio hebben betrekking op de Kaagbaan, de dichtstbijzijnde start- en landingsbaan vanaf de Bollenstreek. Het aantal melders over de Kaagbaan bedraagt 25 pro-

500 gram 0,99 500 gram 0,99 1 kilo 0,99 100 gram 0,79

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + Welke naam krijgt onze nieuwste Special? 100 gram Zeeuws spek Kom naar de winkel en kijk op 50 www.keurslager.nl en maak kans op een jaar lang gratis Specials!

samen

Kalfssaucijzen

100 gram

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

0,79

Overigens worden er niet alleen vanuit Teylingen meldingen gedaan. Noordwijk zit met 48 meldingen aan de lage kant, net als Noordwijkerhout met 255 klachten. Vanuit Hillegom (1246), Oegstgeest (1405) en koploper Lisse (6643) kwamen de meeste meldingen. Veruit de meeste klachten gaan over het geluid van de overvliegende toestellen. Een klein deel van de meldingen gaat over angst of over vervuiling, zoals door ultrafijnstof. VEELMELDERS

In de jaarrapportage is het aantal veelmelders (35) niet meegenomen. Zij hebben 158.419 meldingen gedaan, ruim 73 procent van alle meldingen. Veelmelders dienen per jaar per persoon meer dan 500 meldingen in.

7

De aanbiedingen zijn geldig van di 07-03 t/m ma 13-03

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

LISSE KOPLOPER

Verse tong uit de Noordzee!

VLEESWARENKOOPJE

3

Sliptong, gevild

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Maaltijd van de week Zuurkool met worst

MEESTE KLACHTEN VOORHOUT

KAAGBAAN

Weekaanbiedingen Hollandse andijvie Witlof klasse 1 Jonagold appels Afslanksalade

cent van het totaalaantal melders over alle banen op Schiphol. Dat is het hoogste percentage. Op de Kaagbaan waren vorig jaar 5 procent meer starts en 3 procent minder landingen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal landingen en starts op deze baan nam toe van 139.422 (2015) naar 142.351 (2016).

Dat blijkt uit de jaarrapportage van Bas over het gebruiksjaar 2016, dat loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. BAS bestaat sinds 2007 en is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

respectievelijk 9 en 12 melders. In totaal kwamen er 15.331 klachten over vliegverkeer van en naar de Kaagbaan binnen. In 2015 lag dat lager: 13.575 klachten.

VLEESWARENKOOPJE Tong groot 95

100 gram

1.75

100 gram

2.25

Bij gebraden 5 100 gram Gerookte zalmbuikjes 100 gram 100 gram gebraden BijBij 100 gram Gebraden rosbief rosbief VLEESWARENKOOPJE rosbief Zalmsalade 500 gram VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE 4 stuks SPECIAL

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Pomodorohaasje GRATIS 100GRATIS GRAM VLEESSALADE 100 GRAM VLEESWARENKOOPJE VLEESSALADE TROTS VAN DE KEURSLAGER25

1.50 5.-

GRATIS 100 GRAM Bij 100 gram gebraden VLEESSALADE 100 100 gram 2 gram gebraden TROTSBij VAN DE KEURSLAGER Muiderslotjes

2rosbief rosbief Muiderslotjes 00

00DE KEURSLAGER Muiderslotjes TROTS VAN Elke woensdag: 100 gram

6.95 GRATIS 100 G 100 gram 2 Elke 100 donderdag: GRAM GRATIS 50 3 gebakken lekkerbekken + saus 6.VLEESSAL 2 stuks 5 VLEESSALADE 00 gebakken kibbeling 500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Rookworsten KEURSLAGERKOOPJE Rookworsten

gram TROTS VAN DE 100 KEURSLAGER 50 Specia(a)l zonder naam TROTS VAN DE KEURSLAGER 2 stuks 5 65 SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE Muiderslotjes 100 gram 1 Muiderslotjes Rookworsten Specia(a)l zonder naam SPECIAL

2

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

AanbiedingenScholten zijn geldig van 6 maart t/m 11 maart Keurslagerij Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim Hoofdstraat 261 Sassenheim 0252-211440

0252-211440

100 gram

1

SPECIAL

65

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

2

50 5 gram

2 stuks 00 100

100 gram

2


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl

ONDERNEMERS OPGELET

DOE MEE! ‘Ode aan Teylingen’ is een eenmalige uitgave. Een cadeau van de ondernemers aan de inwoners. Een blad waarmee we elkaar en onze omgeving beter leren kennen. Een bewaarexemplaar!

werken op Keukenhof 2017!

Initiatiefnemer Edith van Beek, Karin Heppener en Angela Kujach lichten graag vrijblijvend onze plannen en de mogelijkheden toe.

www.ode-aan.nl/contact We zijn trots dat er inmiddels ruim 40 ondernemers/bedrijven en instanties zijn die deelnemen, van eenmanszaak tot bedrijf met 250 werknemers. www.ode-aan.nl/teylingen-deelnemers We kunnen niet alle ondernemers die wonen en/of werken in Sassenheim, Voorhout en Warmond persoonlijk benaderen.

NEEM SNEL VRIJBLIJVEND CONTACT OP www.ode-aan.nl/contact of edith@ode-aan.nl Meer info en updates: www.ode-aan.nl facebook-groep: Ode aan Teylingen

<_ ord id!

Het glossy magazine ‘Ode aan Teylingen’ valt in het najaar van 2017 bij alle ± 15.000 huishoudens in Teylingen op de mat.

Keukenhof is de grootste lentetuin van de wereld. Bloemliefhebbers kunnen inmiddels al 67 lentes lang genieten van de jaarlijks zeven miljoen bloeiende bloembollen. Randstad verzorgt het seizoenspersoneel voor horecapartner Albron. Wil jij aan de slag op deze prachtige locatie? Solliciteer dan nu op één van onze vacatures bij Albron. Al onze vacatures vind je op www.randstad.nl/keukenhof


nieuws

DE TEYLINGER

Protest tegen fietsstraat Zijldijk WARMOND n Een aantal bewo-

ners in de Boterhuispolder hebben een protest ingediend tegen de omvorming van de Zijldijk als een fietsstraat. Het plan is om de Zijldijk te veranderen in een gebied voor de fiets waar de auto te gast is. Aan beide zijde van de verbrede dijk komen daardoor rode stroken. De nieuwe inrichting moet de veiligheid voor de fietser verbeteren. Dat is ook nodig, want de route wordt een onderdeel van het ‘rondje Kaag’ voor de fietser. Maar het autorijden over de toegangsweg tot de woningen en bedrijven wordt volgens een klager bemoeilijkt door juist die inrichting voor de fietser, een fietsroute die in zijn ogen slechts enkele maanden per jaar open is. Daarnaast leven er volgens de schrijver zorgen over de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Hij heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd. (NK)

Pleit voor sportplek in Terwegen park SASSENHEIM n De Sassenheimers Stan Collé (19) en Leander Beelen (18) willen graag in het Terwegen park een openbare sportplek. Zij hebben daartoe een oproep gedaan aan de gemeenteraad.

Beide Sassenheimers zijn verslingerd aan het sporten en dat onder andere in het Terwegen parkje. In hun ogen zijn er verder geen goede sportplekken voor hen in Sassenheim. Zij vragen nu om verschillende rekken, die eenvoudig zijn te maken en te plaatsen zijn om de rek- en strekoefeningen te kunnen doen. Die zijn nu nauwelijks of in ieder geval moeilijk uit te voeren. Beiden hopen dat er een eenvoudige plek kan komen voor mensen die net zoals zij graag buiten trainen. Een afgelegen plek in Sassenheim is gewenst, bijvoorbeeld het Terwegen parkje, of een andere locatie in de buurt. (NK)

Lancering website Wijzelf Bollenstreek TEYLINGEN n De website van

Wijzelf Bollenstreek wordt op maandag 13 maart gelanceerd. Wethouder Arno van Kempen geeft in Café Graaf Jan een druk op de knop. Mogelijk is ook staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS aanwezig. Bij Wijzelf Bollenstreek worden de vragers van hulp en diensten lid van de Zorgcoöperatie Bollenstreek via de website. Wijzelf Bollenstreek behartigt de belangen van de leden door betrouwbare aanbieders te werven. Deze aanbieders zijn altijd particulieren of zzp’ers en komen uit dezelfde woonplaats. Leden en aanbieders vinden elkaar via het besloten deel op de website. Het bestuur van Wijzelf controleert continu de aanmeldingen en de wijzigingen. Er kan ook geselecteerd worden op aanbieders die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

WOENSDAG 8 MAART 2017

9

Opnieuw vragen over de sloop van Villa Rusthoff n Politici willen zoveel mogelijke karakteristieke kenmerken behouden zien SASSENHEIM n De CDA-ers Maarten van Welie en Sybrinne de Vries, samen met Joost van Doesburg (PvdA), betreuren gezamenlijk enorm het voornemen om Villa Rusthoff aan de Hoofdstraat te slopen en hebben hierover vragen aan B&W gesteld. Door Nico Kuyt

Zij zijn het eens met de historische verenigingen dat Villa Rusthoff een karakteristiek pand is en dat sloop een groot verlies is voor Sassenheim. Sinds 2013 is de villa geen beeldbepalend pand meer en heeft de eigenaar geen sloopvergunning meer nodig. B&W heeft daardoor geen middelen meer om de sloop van het gebouw tegen te houden. De politici willen weten wat B&W concreet gaat doen om te voorkomen dat in de toekomst wederom een voor de gemeenschap karakteristiek gebouw zo’n sloopkogel ten prooi valt. Zij willen ook de garantie dat geen enkele vierkante meter van het park Rusthoff of groen van het park opgeofferd wordt voor het realiseren van de bouwplannen van de nieuwe eigenaar van Villa Rusthoff. GEVOELENS

Volgens de vragenstellers zijn er

| Foto: pr.

behoorlijke gevoelens losgekomen binnen de gemeenschap van Sassenheim over het verlies van de karakteristieke villa en willen weten welke inspanningen B&W zich getroosten vermag om in overleg met de eigenaar van villa Rusthoff te werken aan het behoud van zoveel mogelijk karakteristieke kenmerken van de villa en het creëren van een zo groot mogelijk draag-

‘Uitgangspunt is dezelfde lasten voor verenigingen’ SASSENHEIM

n Het uitgangspunt van de gemeente is dat in verschillende situaties dezelfde lasten voor verenigingen gelden. Zo kan volgens het gemeentelijk beleid een vereniging zelf eigenaar worden van een accommodatie en in dat geval komen alle kosten ook voor rekening van de vereniging.

Dat antwoordt B&W op vragen van Rob ten Boden (Trilokaal) rond het overdragen door de gemeente van het pand op Kagerdreef 72 voor 1 euro aan de Stichting Oud Sassenheim (SOS). Het overdragen, met recht van terugkoop voor hetzelfde symbolische bedrag, past volgens B&W binnen het gemeentelijk beleid. De vereniging wordt zo zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering. De gemeente ondersteunt zo het verenigingsleven en geeft invulling aan het uitgangspunt dat Teylingen geen eigenaar is van voorzieningen en dat beheer en exploitatie op afstand worden gezet.

VERSCHILLENDE SITUATIES

Er zijn verschillende situaties rond de voorzieningen. Zo kan de gemeente eigenaar zijn, het van een derde huren, via een exploitant werken, of is de vereniging eigenaar of is het eigendom overdragen en behoudt de gemeente het eerste recht van terugkoop, zoals SOS. In het specifieke geval van de Volksuniversiteit Sassenheim was de afspraak een lage huur. waarbij de organisatie wist dat ze zouden vertrekken zodra verkoop aan de orde komt en er een alternatief aangeboden wordt. GELIJKE BEHANDELING

In het algemeen worden verenigingen op basis van vaststaand beleid gelijk behandeld, aldus B&W. In de praktijk kan het wel een verschillende uitwerking hebben. Per situatie wordt gekeken wat het gemeentelijk belang en het belang van de betreffende vereniging is. Op basis daarvan wordt in overleg met de betrokken vereniging een keuze gemaakt. (NK)

vlak voor de nieuwe plannen. GEEN ROTTE KIES

Zij wijzen naar de gemeentelijke welstandsnota waarin wordt aangegeven dat het behoud van historische delen van het gebied en nieuwbouw moet aansluiten op het ritme en ontsluiting van de bestaande bebouwing en de bouwmassa zich in maat en ritme moet

voegen naar de omliggende bebouwing. Tenslotte willen zij vernemen hoe B&W gaat voorkomen dat er bij een eventuele sloop geen rotte kies wordt, zoals na deze van het voormalige karakteristieke witte kleine huisje op Hoofdstraat 205. Inmiddels wordt er op die locatie wel gebouwd.

Plan voor woningen op perceel villa Beukenrode SASSENHEIM n ‘In principe’ wil B&W medewerking verlenen aan de bouw van vier woningen op het perceel Hoofdstraat 63 in Sassenheim, de villa Beukenrode. Door Nico Kuyt

Stol architecten heeft namens de eigenaren van het perceel, de familie Bader, een principeverzoek ingediend voor het ontwikkelen van vier vrijstaande woningen. Op dit moment bevindt zich op het perceel een woonhuis, de villa, met daaromheen een grote tuin. Het perceel staat momenteel te koop. Via het principeverzoek pogen de eigenaren te onderzoeken of het mogelijk is om het bestaande woonhuis afgesplitst te verkopen van het resterende deel en zo te verkavelen voor de realisatie van vier vrijstaande woningen. De ontsluiting van de woonkavels kan dan plaatsvinden via de Albert Plesmanlaan voor twee van de kavels, de Hoofdstraat voor één kavel en de Wildrijklaan voor de laatste kavel. Er is naar verwachting maar een heel beperkte toename aan verkeersbewegingen, zo gemiddeld zes motor-

voertuigen per woning per etmaal, dus levert dat geen problemen op. Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. In verband met de toename aan wegen dient wel een compensatie aan extra water aangelegd te worden. Dit kan door de aanwezige watergangen op en rond het perceel te verbreden en verbinden, waarbij bovendien de waterstructuur wordt verbeterd. De initiatiefnemer dient wel de niet-realisatie van sociale woningbouw af te kopen door een bedrag aan de gemeente te geven waardoor elders deze gerealiseerd kan worden. Het gaat daarbij om een bedrag van 54.000 euro. Ook is het plan in strijd met het geldende bestemmingsplan en daardoor is een nieuw postzegel-bestemmingsplan met toestemming van de gemeenteraad nodig. Tevens is een deel van de bomen op het perceel door de gemeente als waardevol aangemerkt. De woningen zijn zo gesitueerd dat deze gehandhaafd kunnen blijven. Tenslotte beoogt de nieuwe verkaveling de handhaving van het bestaande woonhuis.

Fietsendieven aangehouden SASSENHEIM n De politie heeft van-

Het pand aan de Kagerdreef, dat SOS symbolisch voor 1 euro overneemt. |

nacht twee fietsendieven aangehouden. De auto van de verdachten werd door de politie gecontroleerd, nadat ze aan de kant waren gezet wegens opvallend rijgedrag. Bij de controle bleek een gedeeltelijk gedemonteerde fiets in de achterbak te liggen. De fiets was ook nog eens afgesloten. De twee inzittenden, zonder vaste

woon- of verblijfplaats, hadden geen goed verhaal voor de aanwezigheid van de fiets. Bij fouillering van de mannen bleken ze ook nog twee lopers om sloten te openen bij zich te dragen. De twee verdachten zijn aangehouden voor heling en zijn ingesloten voor verder onderzoek. De fiets is in beslag genomen.


Kraakman Perfors is úw expert in tuin- & parkmachines! Kraakman Perfors BV is al ruim 90 jaar een gerenommeerde John Deere dealer gevestigd aan de Teylingerlaan 4 in Voorhout, voorheen Gebr. Perfors BV. Zowel de professionele als de particuliere gebruikers kunnen hier terecht voor kwalitatieve tuinmachines en gereedschappen. Kraakman Perfors is een fusiebedrijf van diverse John Deere dealers in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en heeft momenteel 7 vestigingen. Uitsluitend A-merken staan op het leveringsprogramma, zoals John Deere en Stihl. Alle vestigingen hebben een mooie showroom, een compleet uitgeruste werkplaats en een goed georganiseerd magazijnbeheer, waardoor wij in staat zijn binnen no-time alle klanten snelle en deskundige service te verlenen.

Betrouwbaarheid, kwaliteit en goede service staan bij ons hoog in het vaandel. Particulier De vestiging in Voorhout is tevens compleet ingericht op de particuliere gebruiker. Wij bieden alle benodigde machines voor tuin en gazon, zoals handmaaiers, zitmaaiers, heggenscharen, kettingzagen, bladblazers en hogedrukreinigers. Sterke, duurzame tuingereedschappen ontbreken niet in de showroom. Er staat altijd een specialist voor klaar om te adviseren. Tevens kan men machines brengen voor onderhoud en/of reparatie. Professioneel Ook biedt Kraakman Perfors een volledig productprogramma voor de professionele gebruiker. Hoveniers, waterschappen, gemeenten en aannemers vertrouwen op het

uitgebreide aanbod van kwaliteitsmerken. Naast de veelheid aan nieuwe machines kan een ieder tevens terecht voor een uitgebreid aanbod occasions. Voor eigenaren van golfbanen voorziet Kraakman Perfors in alle benodigde machines, waarmee men is verzekerd van een perfect onderhouden golfbaan en tevreden bezoekers. Sinds 2016 is Kraakman Perfors dan ook importeur geworden van de John Deere Golfmachines voor heel Nederland.

Deere en vele andere landbouwmachines, zowel nieuw als gebruikt. Veehouders, akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers vormen slechts een kleine greep uit het klantenbestand. Nieuwsgierig? Stap gerust eens binnen, u bent van harte welkom!

Kraakman Perfors biedt voor de land- en tuinbouw de meest veelzijdige tractoren van John

Kraakman Perfors B.V. | Teylingerlaan 4, 2215 RR Voorhout | Tel: 0252 211 288 | www.kraakman.com

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

Tuinontwerp Aanleg en onderhoud Grond- en straatwerk

€ 3950,-

€ 4990,-

€ 4190,Groenvoorziening Boomverzorging

€ 2190,-

€ 4290,-

€ 3950,NIEUW

€ 3590,-

€ 5490,-

€ 4240,-

TIJD OM DE TUIN EENS FLINK OP TE LEUKEN

Specialist in elektrisch bediende poorten Meer dan 30 jaar levering van topkwaliteit. Onderhoud en reparatie alle merken hekmotoren. Offertes altijd vrijblijvend

Narcissenlaan 10 2172 TC Sassenheim tel.: 0252 217386 info@rutgrinkhoveniers.nl www. rutgrinkhoveniers.nl

Het juiste adres voor hekwerk op maat en standaard hekwerken

Lid van

W. v d zwart sierhekwerk Drechsberg 1 – Voorhout – 0252 211479 www.vanderzwart-hekwerken.nl

ONZE NIEUWE COLLECTIE EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN IS BINNEN

gs Kom lan ige e z ll in ons ge rum n tuince t

Alles voor uw tuin.

Van Berckelweg 51, Noordwijk Telefoon 071 - 361 21 77 www.tctuinextra.nl

Oostdorperweg 151 A - 2242 NJ Wassenaar (070) 5118540 - www.flower-farm.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Controle Een lokale omroep, dat is toch een soort van hobbyclub? Nou, dat was lang geleden het geval, maar anno 2017 worden we van alle kanten in de gaten gehouden. Zo mag onze antenne niet hoger staan dan 33 meter boven NAP en de zender mag niet te hard, want dan storen we andere omroepen. Controle-orgaan is het Agentschap Telecom. Dan inhoudelijk. Het Commissariaat voor de Media controleert of wij wel voldoende aandacht besteden aan lokale informatie, nieuws, cultuur, religie etc. Voor de radio bijvoorbeeld moeten we 56 uur per week op de Bollenstreek gerichte programma’s maken. Ook houden ze ons financieel scherp in de gaten. Onze penningmeester moet een kruiwagen aan boekhouding elk jaar weer inleveren. Dan Buma/Stemra en Sena. Dat zijn organisaties die de betaling van muziek/auteursrechten afrekenen. We betalen een all-in bedrag per jaar voor onder meer de radio, maar daar hoort YouTube niet bij. Als je dus een muzieknummer onder je tv-beelden gebruikt, krijg je een bericht van YouTube of je de rechten wel hebt geregeld. Ga je drie keer in de fout dan sluiten ze je kanaal. We zijn een stichting met uiteraard een bestuur. Ik maak voor elk jaar een plan en na afloop wordt bekeken welke doelen wel en niet gehaald zijn. Verder krijgt mijn bestuur elke maand een schriftelijke rapportage en cijfers over hoe veel nieuws- en sportberichten we hebben geproduceerd en hoe veel bezoekers we op onze site en YouTube-kanaal hadden. Het bestuur wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door het PBO, het Programmabeleidsbepalend Orgaan (bent u er nog?). Daarin zitten vertegenwoordigers van sport, ondernemers, cultuur, allochtonen, religie en nog meer. Zij kijken of we wel aan alle onderdelen van de samenleving voldoende aandacht besteden. Het bestuur is de baas, maar in de journalistiek niet helemaal over alles. Ik heb ook een programmastaf en een redactieraad. Deze redactieraad kan zelfs mijn ontslag in gang zetten. Dan de gemeenten. We krijgen een omroepbijdrage doorgesluisd en Noordwijk en Noordwijkerhout steunen ons extra in onze ontwikkeling. Dat betekent elk jaar evaluatiegesprekken, jaarstukken en dat soort zaken inleveren. Nou, ben ik er vast nog een paar vergeten, maar het moge duidelijk zijn, een lokale omroep wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Zou ik bijna nog vergeten, degene met het belangrijkste oordeel zijn natuurlijk onze kijkers, luisteraars en bezoekers. Mocht het een keer voorkomen dat we u vergeten zijn of dat we te weinig aandacht aan iets besteed hebben, heb dan mededogen. Ik was vast bezig met een of ander rapport voor een of ander controlerend orgaan. Leve de publieke omroep!

WOENSDAG 8 MAART 2017

11

Skeelerbaan blijft buurgemeenten beroeren n Voorstel in Leiderdorp voor aanleg wedstrijdbaan WARMOND n In de gemeente Leiderdorp heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de komst van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan. De fractie wijst erop dat voor minder geld zo’n baan op de ijsbaan in Leiderdorp kan worden gerealiseerd en daarom wellicht een aanleg in Warmond helemaal niet nodig is. Door Nico Kuyt

Jeroen Hendriks (D66) vraagt B&W van Leiderdorp te onderzoeken of een aangepaste Leiderdorpse skeelerbaan in de regionale behoefte aan een skeelervoorziening kan voorzien en met de gemeente Teylingen op zoek te gaan naar een werkelijke regionale oplossing en financiering van zowel schaats- als skeelervoorziening. In het licht van de steeds intensievere regionale samenwerking is er volgens de fractie behoefte aan zo’n regionale visie op sport en -voorzieningen. GOEDKOPER

Zonder bezwaren van omwonenden kan in Leiderdorp voor slechts een tiende van het bedrag en hemelsbreed een paar kilometer verderop, een volwaardige wedstrijdbaan worden gerealiseerd, wat leidt tot een besparing van 270.000 euro, geld dat op een andere manier voor

De locatie waar veel om te doen is: het grasveld van de Warmondse IJsclub waar de club graag een skeelerbaan wil.

de schaats- en skeelersport kan worden ingezet, zo geeft Hendriks aan. REGIONALE BEHOEFTE

Een lastig puntje in de discussie rond de ijs- en de skeelerbaan blijft dat niet precies duidelijk is welke behoefte er regionaal is aan zulke voorzieningen. Hendriks vraagt daarom om samen met de gemeenten in de regio dit te onderzoeken.

Blue Cap Keurmerk voor Wasbeek SASSENHEIM

n De leiding van zwembad Wasbeek heeft donderdag 2 maart het Blue Cap Keurmerk ontvangen. Dit betekent dat de zwembadroosters en watercirculatiesystemen in het zwembad veilig zijn.

Zwembadinspecties.nl onderzocht op 24 januari de risico’s op beknelling door vastzuiging van lichaamsdelen en lang haar in dit zwembad. Het onafhankelijke inspectiebureau concludeerde dat de Wasbeek voldoet aan de eisen van het Blue Cap Keurmerk. Wasbeek is het eerste zwembad dat in 2017 het keurmerk krijgt. Locatiemanager Josan Zoetemelk (links op de foto) las over The Blue Cap Foundation en beknellingsongevallen. Zij besloot actie te ondernemen. “Ik vroeg me af of onze roosters wel veilig waren. We dachten dat het wel goed zat, maar je wilt be-

vestiging. Dat is ook belangrijk voor de ouders die hun kinderen hier laten zwemmen,” legt zij uit. “Het geeft een veilig gevoel dat we nu zeker weten dat ze veilig zijn. Ik hoop dat veel zwembaden ons voorbeeld volgen,” besluit directeur Hans van der Linden (tweede van links) van STiWA Exploitatie & Beheer. KLEINZOON VERLOREN

The Blue Cap Foundation is in 2010 opgericht door Jan Jonker die in dat jaar zijn kleinzoon (12) verloor. Hij werd door enorme krachten vacuüm gezogen aan het rooster van een zwembad. De kracht van het vacuüm was dusdanig groot dat drie omstanders Willem niet van het rooster konden bevrijden. The Blue Cap Foundation pleit al langere tijd voor het meten van beknellingsrisico’s in zwembaden. Volgens de stichting is het de enige manier om de veiligheid van afzuigroosters en beknellingsrisico’s in kaart te brengen.

GEEN VERGUNNING

Voor de nieuwe skeelerbaan in Warmond is een vergunning niet nodig en kan zonder tussenkomst worden aangelegd. Er ligt weliswaar nog een bezwaar van de bewoners van het rijtje huizen vanuit de Leidse Merenwijk die uitkijken op de ijsbaan, maar wethouder Bas Brekelmans is bezig om te kijken of dat conflict minnelijk kan worden ge-

schikt. Teylingen gaat ervoor om de baan te realiseren in de Veerpolder, omdat het onder andere voorziet in een voor de gemeente een behoefte om buiten de vorstperiode te kunnen ‘proefschaatsen’. De vragen vanuit de buurgemeente komen aan de orde in de bijeenkomst van de Leiderdorpse raad van maandag 27 maart.

Buurtkamers openen deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn TEYLINGEN n In de Week van Zorg&Welzijn, van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart, zet Welzijn Teylingen de deuren van de Buurtkamers open. Iedereen die kennis wil maken in de Buurtkamers, gezellig met anderen een kopje koffie wil drinken en een praatje wil maken is van harte welkom. De Buurtkamer is bij uitstek geschikt om naast koffie drinken allerlei soorten activiteiten te organiseren zoals het uitnodigen van een spreker, handvaardigheidsclub of workshops.

Dinsdag 14 maart: Buurtkamer in Sassembourg, van 10.00 tot 12.00 uur, Jan van Brabantweg 59 2171 HE in Sassenheim.

PROGRAMMA

Donderdag 16 maart: Buurtkamer Kerklaan, van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42, 2171GC te Sassenheim.

Maandag 13 maart: Lunch in de Buurtkamer van Sassembourg, van 10.00 tot 12.00 uur, Jan van Brabantweg 59 2171 HE in Sassenheim. Iedereen is welkom. Kosten 2 euro.Voor 10 maart moet men zich vooraf aanmelden bij: info@welzijnteylingen. nl onder vermelding van Lunch Sassembourg 13 maart of bij de receptie van Sassembourg. Maandag 13 maart: Gildehof, Ingang Westerstraat 14 2171 CA Sassenheim. Tijdens deze middag verzorgen de stagiaires van de opleiding ROC Zorg&Welzijn het programma van 14.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 14 maart : Buurtkamer in foyer ‘t Trefpunt, van 10.00 tot 12.00 uur, Herenweg 80, 2361 ET te Warmond. Woensdag 15 maart: Buurtkamer de Inloop, van 10.00 tot 12.00 uur staan de verkiezingen centraal. Adres: Kagerplein 30, 2172 EA te Sassenheim.

Vrijdag 17 maart: Buurtkamer Agneshove, van 10.00 tot 12.00 uur in de Agneshove 89 2215HS te Voorhout. Informatie over alle de Buurtkamers in Teylingen is te vinden op www.welzijnteylingen.nl. Voor meer informatie over de mogelijkheden van De Buurtkamer, neem contact op met Margriet Duivenvoorde, Sociaal Makelaar bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Algemene Ledenvergadering VWF

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Chris Geurts, voorzitter van Blue Cap, (tweede van rechts) overhandigt het

WARMOND n Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF) houdt op dinsdag 21 maart de jaarlijkse ledenvergadering, om 20.30 uur in het Trefpunt. Tijdens deze ledenvergadering wordt afscheid genomen van secretaris, Roos van

Leeuwen. Vier nieuwe leden worden voorgedragen als bestuurslid. De jaarcijfers worden besproken en het nieuwe programma voor komend jaar wordt gepresenteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer http://vwf-warmond.nl/.


Shutters: sfeermakers van huis uit! Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,50 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p.

Bij Meijvogel Hout vindt u een indrukwekkend assortiment shutters. Deze houten binnenluiken met verstelbare lamellen zijn met de hand te bedienen, sfeervol, functioneel en gemakkelijk in onderhoud. Met deze shutters en lamellen bepaalt

Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

u zelf de sfeer in huis. Daarbij kunt u kiezen uit diverse lamelbreedten, 2 soorten scharnieren en 30 basiskleuren. Verder biedt Meijvogel Hout u ook een ruime keus aan andere raamdecoratie, waaronder houten jaloezieën, rolgordijnen, duo rolgordijnen en vouwgordijnen. Kom alvast sfeer proeven in de showroom.

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Banken voordeel weken! Dit is het moment om bij Baalbergen een nieuwe bank uit te zoeken. Wij hebben een ruime keuze in diverse stijlen. Op alle modellen geven wij nu 10% korting en we hebben een spetterende maandaanbieding!

KANTON elementenbank, zacht zitkomfort, zeer veel mogelijkheden. B.v. 2,5 zitsbank (226 cm) van € 859,- voor € 599,-. Zoals afgebeeld (356 x 430 cm): van € 3199,- voor € 2199,-

PARADISO hoekbank met verstelbare rug. v.a. € 1.580,Ook als losse bank

Maand aanbieding 30% korting!

FREDDY zitgroep met eindeloos veel mogelijkheden. Uitgevoerd met stevige koudschuim zittingen. Lounge+2,5 zits+longchair v.a. € 1.298,-

TEMPO strakke bank, stevige zit en hoge rug. 3 + 2 zits in stof v.a. € 1.265,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl • volg ons op facebook

10% korting op alle zitgroepen


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 MAART 2017

13

agenda

agenda

Wild • Lisse, Filmhuis MAART/APRIL 2017 1 Film: Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een perFilm: Wild • Lisse, Museum • Rijksmuseum van Oudheden soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 kmFilmhuis maakt. t/m april Di171 Waargebeurd drama Reese Witherspoon die tijdens een Koninginnen vanmet de Nijl vertelt het bijzondere verhaal vanperde

Di

Vr

voor Kids! • Hillegom, Solution soonlijke crisis eenEgyptische wandeltocht van meer 10.00-17.00 dan 1600 km maakt. vrouwen van farao’s. Di-zo uur. 4 Party Disco voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen. Party voor Kids! • Hillegom, Solution Museum • Galerie LUMC

Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis. 304april Disco voor kinderen uit groep 7 enNatuurlijk. 8 die je niet missen. Museum De Lakenhal op locatie: Eenmag tentoonstel-

t/m Vr

VrDo Vr-

Van10 20:00 tothedendaagse 23:00. Entree gratis. Paardenmarkt • Valkenburg, diverse ling met kunstwerken. 8.00-20.00 uur. locaties 4 t/m Waar een klein dorp groot in is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest t/mFeestweekend 10 Paardenmarkt • Valkenburg, locaties KidsZoo • KidsZoodiverse Noordwijkerhout

413

vrij t/m zo Do t/m rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl WaarLeo een dorp groot in is!enGezellig en bijzonder dorpsfeest deklein Leeuw wordt 6 jaar dat wordt groots gevierd bij rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl maart indoorspeeltuin KidsZoo. www.kidszoo.nl Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum

10

5

Za markt met vele uitgeladen gezellig aan Zaterdag Grote Cabaret • Theater Hetkofferbakken, Trefpunt, Herenweg, Warmond Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Za maart deGrote doorgaande weg naar Haarlem. Van uuraan markt met vele uitgeladen gezellig Javier Guzman speelt de try-out kofferbakken, van zijn10:00-16:00 voorstelling Fa-Bie-Jer.

5

11

de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kaarten via www.theaterhettrefpunt.nl of VVV Warmond

5510.000 stappen wandeling

• Nwh, VVV-kantoor

Za Zaterdag Start Muziek • Protestantse kerk, om Herenweg 82, Warmond 10.000 stappen wandeling • Nwh, van deze maandelijkse wandeling 9.00VVV-kantoor uur - DeelZa maart Het Voorhouts Kamerkoor. Aanvang 20 uur, StartJubileumconcert deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - Deelname €van 2,50

11

5 11 5

name € 2,50 kerk open om 19.45 uur. Kaarten telefonisch via 06-25590388.

Vrije Tijd Festival

Wie past het muiltje? In ‘Assepoes’ gaat de prins op zoek. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

• Sassenheim, park Rusthoff

Zaterdag Vrije Muziek • Stadsgehoorzaal Leiden Za Tijd en Festival • Sassenheim, parkvereniginRusthoff Activiteiten demonstraties door verschillende Za maart Activiteiten Het folkduo Tangarine bestaat uit de tweelingbroers Arnout en demonstraties door verschillende verenigin-

gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. gen.en Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 totuur. 15 uur. Sander Brinks. From Tucson with songs. 20.15

55We Are Fashion Event

• Noordwijk, Hoofdstraat

Pankras speelt sprookje Assepoes

We Are Fashion Noordwijk, Hoofdstraat Za Zaterdag De Mozaïek Workshop “Lente” showen ••KuCo Galerie, Katwijk aan Zee winkeliers van deEvent Hoofdstraat de laatste fashion Za De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion maart Een leuke mozaïekworkshop thema “Lente”.10-18 Deelnemers en trends op de ruim 500 metermet lange catwalk! uur.

SASSENHEIM

zaterdag The Glücks & Lilith Za Verschillende autodealers nieuwstemodelen modelenzien zien Za autodealers laten laten de de•nieuwste maart Verschillende in De Schuit JVC de Schuit, aan Zee inin Dorpshart inhet hetKatwijk Dorpshart. DorpshartLisse. Lisse.Auto’s Auto’s staan staan verspreid verspreid in Dorpshart.

Toneelvereniging Pankras speelt op zaterdag 18 en zondag 19 maart het kindertoneelstuk ‘Assepoes’. Het bekende sprookje is een feestje voor jong en oud. n

Er waren eens een moeder met drie dochters: Anastasia, Godeliva en Assepoes. De eerste twee zijn moeders lievelingen. De derde dochter, Assepoes, moet sloven en werken voor het hele gezin. Zij doet dit elke dag weer. Ze geniet van kleine din-

gen zoals de zon die schijnt en de vogels in de tuin. Als de prins van het land met zijn gevolg in hun kleine dorpje komt, zijn moeder en de twee oudste dochters in alle staten. Er komt een hofbal en koortsachtig maken moeder en haar twee dochters zich klaar voor dit festijn. En Assepoes? Die moet op het huis passen en mag niet mee. Maar ook in ons verhaal is er een goede fee, die er voor zorgt dat Assepoes naar het bal gaat. En ja, zij danst met de Prins en verliest haar schoentje. Het

sprookje eindigt zoals het aloude verhaal Assepoester. En ze leefden natuurlijk nog lang en gelukkig. De regie is in handen van Miep D?fferhoff. De voorstelling is zowel op zaterdag als zondag om 15.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur. Locatie: Het Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A in Sassenheim. Kaarten zijn te koop bij Primera (Hoofdstraat 208) en aan de deur van de zaal.

11

en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur.

maken een tulp of narcis van mozaïek. VVVkatwijk.nl Auto Lisse,Centrum Centrum AutoAvenue Avenue ••Lisse,

55

11

JVC de Schuit wordt op stelten gezet door de Belgische band

Beurs • Tespelduyn &6 6Lifestyle Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Noordwijkerhout, The Glücks en lokale girlband Lilith. VVVkatwijk.nlTespelduyn 55&Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, op,in inen enrond rondhet het Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor Modelspoorbeurs • De Nachtegaal van Lisse

Za &Za & Zo Zo

zaterdag huis. 12.00 t/m 12.00 t/m18 18uur. uur.Toegang Toegang gratis gratis maart huis.Voor de zevende maal wordt een modelspoorbeurs georgani-

11

Voorhout,centrum centrum - 12Najaarsfeesten Najaarsfeesten ••Voorhout, seerd. Een evenement voor en door hobbyisten. 55- 12

Za Za

Evenementen enkermis kermis (9-12 september) september) in Zaen inVoorhout. Voorhout. Zazaterdag Evenementen Open Hillegom Darts (9-12 2017 • Eetcafé Zomerzorg, Hillegom terdag 12september september jaarmarkt meer wielerkoers. terdag jaarmarkt en onder onderDarts meer wielerkoers. maart De12 eerste editie van het Open Hillegom 2017. Er is plaats

11

66

voor 80 deelnemers. www.dartsevents.nl Kunstmarkt • Kunstmarkt • Warmond, Warmond,Dorpsstraat Dorpsstraat Zo Zo Bijzondere marktvol vol kunst. Van Van 11 tot in Zondag Bijzondere Concert • Sporthal De Tulp, Jac 16 van Beierenweg, Voorhout markt kunst. 11 tot 16uur uur inhet hetgezelgezellige Warmondse dorpscentrum. maart Popkoor Goed gestemd geeft een jubileumconcerte. Zaterlige Warmondse dorpscentrum. dag om 20.30Leiden uur. Kaarten 15 euro. Science Café • Science Café Leiden • Leiden, Leiden,Scheltema ScheltemaLeiden Leiden Di KomVlooienmarkt alles te weten over een onderwerp uiteenlopend zondag Di • Sporthal de Vosse,van Hillegom Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van

12

88

‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van op 20.00 tot 22.00 uur. 12 maart‘kernenergie’ Kom tussen tot 16.00 uur struinen de gezelligste tot10.30 ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Boekenweekconcert harmonie St. Cecilia VOORHOUT n Onder het motto “Verboden vruchten” nodigt het harmonieorkest van Muziekvereniging St. Cecilia iedereen uit voor het eerste Boekenweekconcert, op zaterdag 25 maart in jongerencentrum @hok.

De 82ste editie van de boekenweek start op 25 maart en duurt tot 2 april. St. Cecilia vindt dat de ‘verboden vruchten’ uit haar muziekbi-

bliotheek ook eens uitgevoerd mogen worden. Het boekenweekgeschenk ontbreekt dan ook niet. Op het onverwachtse en afwisselende programma staan naast een Duitse mars, een drietal concoursstukken, een mooie sax/trompet solo ook een gezellige meezinger. Sinds september 2013 staat het harmonieorkest onder leiding van dirigent Paul Martens. De presentatie is

in handen van Mary Floor en zij verneemt graag of de gekozen muziekwerken ‘verboden’ zijn of juist niet. Het concert in jongerencentrum @ Hok (Jacoba van Beierenweg 118b) begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Entree 5 euro. Donateurs hebben gratis entree, reserveren kan via info@stceciliavoorhout.nl.

8 8 12

Di-10 snuffelmarkt Kermis van deze regio. • Noordwijkerhout, centrum Di- Do -10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum Kermis en gezelligheid op de Brink  in het centrum van zondag Zondagmiddagconcert •en Oude Jeroenskerk, Noordwijk Do Kermis en gezelligheid op de Brink  en in het centrum van Noordwijkerhout maart BRISK Blokfluitkwartet, Bach in combinatie met moderne Noordwijkerhout composities Di-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof DiZo -13 Lisse, Kasteel Keukenhof dinsdag De Cultuurweek aftrap van ‘Katwijkse een nieuwe cultureel Voor prijzen en Expositie Buurten en•seizoen. Straatjes’ • Katwijks Zo Demeer aftrap van Katwijk een nieuwe informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl maart t/m Museum, aan Zeecultureel seizoen. Voor prijzen en meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl de hand van doeken van toen en nuJonkheer wordt hetMockkade verhaal Do- juni -13 Aan Kermis • Hillegom, van Katwijk als verteld. VVVkatwijk.nl Do-Zo -13 •t/m Hillegom, Mockkade VanKermis donderdag 10kunstenaarsdorp september zondagJonkheer 13 september is Zo woensdagVan hetdonderdag weer kermis Hillegom! 10inseptember t/mZibbedeüs zondag 13 september is Kindervoorstelling ‘Kabouter maart het weer kermis in Hillegom! van Dibbe Dabbe’ • K&O Gebouw, Katwijk aan Zee 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

8

14 8 17

10

10

15 Za

Za

12

Een poppenkast met veel theater en interactie, waardoor het

Verschillende presenteren zich• enLisse, centrum er zal een (inclhulpdiensten Brandweerman Sam) de&kids van begin totBrandweerkman eindpresenteren blijft boeien.Sam VVVkatwijk.nl 12 112-dag meet greet zijn met Verschillende hulpdiensten zich en er zal een

Do-zo

• Diverse locaties Leiden meet Muziek & greet zijn met Brandweerkman Sam

Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof 16-19 Festival voorlandelijke zowel de traditionele jazzliefhebber als de jonge Za 12 Op deze in een sfeer opgezette markt bieden de

• Noordwijk Binnen, Florahof cross-over-fan met een avontuurlijk, divers diverse kraamhouders uiteenlopende waar aanbod. aan. 10-17 uur. 12 Pompoenmarkt Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de Ben van Oosten in de Nieuwe Kerk • Nieuwe Kerk, Katwijk aan

maart Za

vrijdag Concert 250 jaar Bätzorgel Katwijk, diverse kraamhouders uiteenlopende • waar aan. Vredeskerk 10-17 uur. Zee Za maart

17 12 Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel.

Pop-rock in een bezorgrestaurant

Za

n Rondje Kunst(t)huis zet Voorhout op zijn kop

Tevens Openspotten Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl vrijdag Reeën in het Langeveld • Vogelaarsdreef Za De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catmaart Noordwijkerhout in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde

VOORHOUT n De derde editie van het Rondje Kunst(t)huis Voorhout is op zondag 12 maart tussen 13.30 en 17.00 uur. Plaatselijke winkeliers en instellingen geven op hun vrije zondag een podium aan lokale kunstenaars. Wethouder Arno van Kempen opent het huiskamerfestival om 13.30 uur in Cheers (Herenstraat 106).

Het doel van dit culturele evenement, dat door Rotary Voorhout wordt georganiseerd, is dat het Teylingers jong en oud verbindt doordat de kunstenaars over hun kunst vertellen. Wat is er dit jaar allemaal te beleven? De “Rembrandt van de Bollenstreek”, Leo van den Ende, heeft zijn atelier tijdelijk verplaatst naar het Boerhaavehuis. Een healing tot harmonie met klankschalen is in een restaurant, glaskunst in een lunchroom, schilderijen in een restaurant, vioolmuziek in de Kleine Kerk, orgel en piano in de Grote Kerk, keramiek bij de notaris. Schilderkunst en fotografie in de kaaswinkel, schilderkunst en papier-maché bij de juwelier. Intuïtieve schilde-

rijen en schilderijen met reisimpressies in Agneshove, een woordkunstenaar in de bibliotheek, een beeldend kunstenaar van ‘onmogelijke geometrische dingen’ bij de opticien. Een zandkunstenaar in de SNS bank, een swingende pop-rock band bij een bezorgrestaurant, een naaldkunstenaar bij de kapper en vrolijke muziek van de Mexicano’s bij een aannemer. Deelnemers moeten kiezen, want Kunst(t)huis duurt maar 3,5 uur.

TOEGANGSKAARTEN

De toegang bedraagt 5 euro. De voorverkoop van de toegangskaarten (tevens programmaboekjes) is bij fietsenwinkel Warmerdam (Herenstraat 81) en lunchroom Ons Genoegen (Herenstraat 100). Op zondag 12 maart zijn toegangskaarten vanaf 13.00 uur te koop bij het startpunt Cheers. De opbrengst komt ten goede aan de plaatselijke culturele instellingen of uitingen.

250Monumentendag jaar Bätzorgel •www.vvvkatwijk.nl Katwijk, Vredeskerk EenOpen afscheidsconcert voor Jaap van Rijn en Derk van Elten, Tevens Katwijk. 12 Concert Feestelijk concert ter gelegenheid van VVVkatwijk.nl 250 jaar Bätzorgel. met Ben van Oosten achter het orgel.

in-Stijl Lifestyle & Fashionevent 12 17

Za

• Katwijk, Zeezijde

walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl 12 DeOpen Met eentrends gids opvoor zoekhet naarnajaar de wilde Vertrek om 17.45 nieuwste opdieren. een doorlopende catMonumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor

Za

uur vanaf Vogelaarsdreef. maar ookzweefvliegveld, hapjes, drankjes en muziek! www.zhl.nl/reeen www.vvvkatwijk.nl 12walk, Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

Za

• Noordwijk, div. locaties GritMonumentendag Trio. Reserveren: info@fletcherhoteldewitteraaf.nl afhalen bij VVV Noordwijkerhout 12ren.Open De Route Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

vrijdag Fygi in Concert • Hotel De Witte Raaf, Noordwijk Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor ren. Laura Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout maart Tijdens dit unieke concert wordt zij begeleid door het Vincent Za

1712 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

dagelijks Tentoonstelling • Museum de Zwart Tulp, Lisse Kunst Monumentendag & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl Open • Noordwijk, div. locaties mrt t/m Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris Za DeOpen Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van Monumentendag • Lisse, Dorpshart aug. (1834 – 1896) centraal in Museum De Zwarte Tulp. 

1712 6Za 12Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl

in Bloemen- en kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele

zaterdag Lammetjesdag • Landgoed Nieuw, Leeuwenhorst, ingang monumenten Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart maart Westeinde 79

18 Za 12 Za& Zo

BloemenenMonumentendag kunstdorp Lisse kuntwordt u genieten van de vele & 13 • Leiden, div. locaties OpOpen Landgoed Nieuw Leeuwenhorst de lente gevierd met 12inmonumenten Meer monumenten in Leiden open hun taldan vanvijfendertig activiteiten. Reserveren: www.zhl.nl/lammetjesdag

deuren voor bezoekers. Leiden.nl zaterdag & 13Theater Za& • Leidsediv. Schouwburg Open Monumentendag • Leiden, locaties Za& Zo maart & 13 Lichtsculpturen • grote Noordwijk, Museum Noordwijk Adèle Conny Jasperina - De drie. over Meer dan vijfendertig monumenten in Muziektheater Leiden open hun drie

12 18 Zo 12

Let’svedettes. go to the caves andLeiden.nl explore! Ira van der Valk. Za 11-17 20.15 uur. deuren voor bezoekers. uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd).

zaterdag Loop 2017 • Landgoed Keukenhof Lisse Za& & 13Lisse Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Zondagwandeling • Hortus botanicus De to Lisse Loop 2017 is voor kinderen, junioren en volwassenen. Zo maart Let’s go the caves and explore! IraLeiden, van der Valk. Za 11-17

1812 Zo

13uur,Rondleiding Japanwandelaars in de Hortus door Titia van der Eb en En11-17 zoweluur voor als hardlopers. zo (eenmalige uitzondering openingstijd).

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om•12.00 uur. Noorwijk zaterdag Jazzconcert Cultuurcafé, Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus maart De Biologische Jazzconcert Hermine Deurloo Rembrandt Frerichs. Een Smaak van en Leiden • Leiden, Vismarkt

1813 Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en

Zo Zo

13 Op deze markt de nadruk open eerlijke concert metligt mondharmonica piano. producten, bij Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur.

voorkeur biologisch of streekgebonden. Zondag Wandeltocht • Koudenhoorn, Warmond De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt maart Ontdek de grutto o.l.v. van een IVN-gids. Wandeltocht van 7-9 t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze

1913

Zo Div

Op deze ligtkunstenaars. de nadruk eerlijke uur markt ‘s morgens. Opgeven viaop info@koudenhoornontdekken.nl Expositie van div. ma t/m vr producten, 10-16 uur, zabij

biologisch ofde streekgebonden. 10 - Bourgondische 13 uur en tijdens voorstellingen. gratis.Noordwijk zondag voorkeur Dag • St(r)andplaatsEntree Nederzandt, maart Van 12.00 17.00 uur met hetKerk hele genieten van t/m Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater DemidMuze t/m30 3 okt 700tot jaar Hooglandse •gezin Leiden, Hooglandse Kerk

19

DivDagelijks Expositie deleeuws vertier en smullen van lekkernijen. van div. kunstenaars. mabourgondische t/m vr 10-16 uur, za tijTentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken kerk). 10dens - 13 openingsuren uur en tijdensvan de de voorstellingen. Entree gratis.

Leo van den Ende exposeert tijdens Kunst(t)huis. | Foto: pr.

Dagelijks

t/m 3 oktwww.bollenstreek.info 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tij-


11 MAART

tot € 800 EXTR ,A KOR TING

FORD FIESTA

5-drs, 80pk Style Ultimate

SUPER SATURDAY van 08:00 - 18:00 uur

incl. navigatie, metaallak en cruise control

95,€ 18.3 eel ord uw vo 0,€ 3.40

OP = OP 3-drs, 125pk ST LINE incl. navigatie, sportpakket

PRIVÉ LEASE vanaf € 229,- p/m

21x

x 43

€ 14.995,-

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD KA+

Trend Ultimate 85pk

19x

€ 14. uw v 595,oor € 1.6 deel 00,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 12.995,-

11x

UNIEKE PRIJS Fiesta Titanium

€ 22.595,voordeel € 3.600,-

t 100pk automaa

RIJKLAAR € 18.995,-

FORD ECOSPORT TITANIUM incl. navigatie, winterpack en metaallak

x

26

€ 25. uw v 585,oor € 4.1 deel 40,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 21.445,-

€ 20 uw v .915,oor € 2.9 deel 20,-

€ 17.995,-

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD B-MAX TITANIUM incl. navigatie en metaallak

x

18

FORD C-MAX TITANIUM

14x

€ 30 . uw v 350,oord eel € 6.3 55,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 23.995,-

FORD FOCUS WAGON TITANIUM incl. navigation Pack, metaallak

x

10

€ 28 . uw v 220,oord € 5.5 eel 14,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 22.706,-

€ 24. uw v 355,oor € 5.3 deel 60,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 18.995,-

ALLÉÉN tijdens SUPER SATURDAY EXTRA KORTING incl navigatie, metaallak

FORD FIESTA

oplopend tot € 800,-

FORD KUGA TREND ULTIMATE incl. navigatie, 8” touch &Swipe, achteruitrijcamera, voorruitverwarming

€ 30 . uw v 480,oord eel € 2.9 85,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 27.495,-

VOORRAAD OPRUIMING, LAAGSTE PRIJZEN IN NEDERLAND Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde leasetarieven zijn vanaf prijzen en zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het maandbedrag is excl. brandstofkosten. Fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2-16,1; liter/100 km: 4,3-6,2; CO2 gr/km: van 99-143. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 MAART 2017

15

‘Opgeruimd’ over familie en erfenis

Aandacht voor je relatie

SASSENHEIM n De voorstelling ‘Op-

WARMOND n Hoe vaak zeg je niet

geruimd’, gespeeld door theatergroep Greppel, is op zaterdag 25 maart te zien in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

tegen elkaar: eigenlijk moeten we vaker samen iets leuks doen… Op vrijdag 17 maart is ‘De Vijfde Brief’ in ‘t Trefpunt (Herenweg). In deze musical worden de thema’s relaties, trouw, m/v en hun communicatieverschillen op een humoristische wijze aan de orde gesteld. Een vader schrijft aan zijn dochter vijf brieven waarin hij lessen voor het leven en de liefde door wil geven. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro, inclusief twee consumpties. Kaartverkoop via: www. mannamusicals.nl/ticketservice.

Opgeruimd is het verhaal van twee broers en een zus die elkaar ontmoeten in de woning van hun overleden vader. De meubels zijn al opgehaald en de laatste spullen worden uitgezocht. Maar wat moeten ze aan met de beloftes die hun vader heeft gedaan over de verkoop van het huis. Nemen zij beslissingen “in de geest van vader” of bepalen zij zelf wat ze met de erfenis doen? MARGREET BLANKEN

De Beatles herleven WARMOND n De reden voor de

hand over hand toenemende populariteit van The Beatles Revival komt door de ongelooflijke gelijkenis met de echte Beatles: dezelfde kapsels, de kostuums herkenbaar van de afbeeldingen op de platenhoezen, apparatuur en instrumenten vergelijkbaar met de originele. Op zaterdag 25 maart staat de show in ‘t Trefpunt (Herenweg). De grootste gelijkenis ligt echter op het muzikale vlak. Elk nummer wordt tot in detail perfect gebracht. De leadzang, de backing vocals, de gitaarsound, het bas- en drumwerk, alles klinkt zoals we dat kennen van de live concerten en Lp’s: zuiver, kraakhelder, energiek en opwindend. En alles is honderd procent live gespeeld. De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 21 euro en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond. Ook 45 minuten voor aanvang van de voorstelling kunnen er vaak nog kaarten aan de zaal gekocht worden.

Film: ‘45 Years’ SASSENHEIM n De film ‘45 Years’ is op donderdag 9 maart om 20.15 te zien in Theater ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer (gespeeld door Charlotte Rampling en Tom Courtenay) wanneer er een brief arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen, waar zij begin jaren ‘60 vermist raakte. Het bericht brengt de echtgenoten danig uit balans en het is nog maar de vraag of hun huwelijk het feest haalt in de vijf dagen die nog resteren. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

John Asselbergs, Daan de Mooij en Marjolijn van der Jagt| Foto: Wim Siemerink

Night of the Queen Dance Festival ZAKELIJK n Gekleed in glitter en glamour zorgden Daan de Mooij tijdens het Oranjefeest in Noordwijk voor een daverend succes. Met Jari Esbeukman maakte hij binnen no time een feest dat klonk als een klok. Datzelfde hebben ze nu weer voor ogen met het Night of the Queen Dance festival 22 april in Noordwijk. Een feest voor iedereen. Waar dit entertainment duo optreedt is het feest en zoals het er nu uitziet wordt het tijdens het ‘Night of the Queen Dance Festival ‘niet anders. Glitter en glamour gecombineerd met bingo, prijzen, showspektakel en dance. Tot in de kleine uurtjes met de voetjes van de vloer. Entertainment afgewisseld met echte dance van DJ Charles. MOOISTE FILE

De Stichting Bloem & Zee en de Oranjevereniging zien de viering van de Night of the Queen op zaterdag 22 april helemaal zitten. Feestelijk uitgaan tussen bloemen en Oranje. “Met ‘de Mooiste File van Nederland’ weer op de Boulevard is het op zich al een reden om een feestje te vieren,” menen John Asselbergs en Marjolijn van der Jagt. “Samen met Koningsdag een echte

GLAMOUR BINGO

“Het hotel wordt ingericht in diverse stijlen,” verraadt Daan de Mooij van Lollypop Entertainment. “De gasten zijn vanaf 21.00 uur welkom in een fraaie entourage en dan gaan we meteen om 21.30 uur van start met de eerste ronde van de gratis Glamour Bingo, die op de bekende wijze, geheel in stijl en met de nodige verrassingen, door Jari en mij wordt gepresenteerd. Voor de tweede ronde wordt een vergoeding gevraagd, maar die heeft dan ook een hele bijzondere hoofdprijs.” DANCE

Marjolijn van der Jagt vult aan: “De

KAARTEN

Voor de vroege beslissers is er een reductie van 5 euro op de entree van 15 euro voor de hele avond inclusief een bingoronde. Kaarten zijn te koop bij Roses Only (De Keuvel 12) en Flitz for Kids (Hoofdstraat 69) in Noordwijk.

Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of bel naar 0252-225874 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Paasbingo bij KBO SASSENHEIM

n Op donderdagmiddag 16 maart organiseert de KBO Sassenheim voor de leden een paasbingo. De zaal op de begane grond van het Onderdak gaat open om 14.00 uur. De balletjes gaan rollen om 14.30 uur. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen.

Amerikaanse rootsmuziek SASSENHEIM

n De Nijmeegse formatie Living Room Heroes staat op zondagmiddag 12 maart in café De Twee Wezen. Amerikaanse rootsmuziek geïnspireerd door hun muzikale helden zoals The Wood Brothers, Amos Lee en Ben Harper. De toegang is gratis.

Lezing Wout Koster over Franse Revolutie WARMOND n Wout Koster geeft op donderdag 9 maart een lezing over de Franse Revolutie in het Frans Café in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90). Het Café wordt georganiseerd door de stichting Jumelage Warmond Champigné.

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs de vlam in de pan. Het volk dat eeuwenlang was uitgebuit door adel en geestelijkheid, onder leiding

Kraamverhuur markt Park Rusthoff SASSENHEIM n Ook dit jaar organiseert de evenementencommissie weer een Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff. Op zaterdag 13 mei staan er tussen 10.00 en 16.00 uur weer verschillende kraampjes op het middenterrein. Geinteresseerden kunnen een kraam huren voor 50 euro. Snelle inschrij-

reden om uit te pakken. En waar kan dat beter dan in de Hotels van Oranje, een uniek feest voor de regio.”

Balzaal wordt omgetoverd tot een feestelijk theater. Voor de liefhebbers van een praatje en een drankje is er een buitenterras, maar zeker de Bentley Bar wordt voor dat doel gastvrij ingericht.” Na het Bingofeest wordt de show verder opgevoerd op het podium en vooral tussen de gasten. Daarbij vervullen de Masters of Beauty een hoofdrol. Stylisten François & Lacy laten met föhns en aanverwante haaraccessoires plus een pallet vol kleurrijke gezichtsverfraaiers en bloemdecoraties gewillige gasten een metamorfose ondergaan. The Masters of entertainment staan eveneens borg voor een wervelende show. DJ Charles is er tot in de kleine uurtjes met zijn repertoire vol dansmuziek.

Theatergroep Greppel maakt stukken over de strijd die mensen leveren om te leven. Zij maken deze voorstellingen vanuit een optimistisch wereldbeeld, met liefde voor de personages en hun pogingen er iets moois van te maken. ‘Opgeruimd’ met als ondertitel ‘Over een oude belofte van een gestorven vader’ wordt geregisseerd door Margreet Blanken.

vers die voor 1 april beslissen, krijgen een vroegboekkorting. De inschrijving sluit op zaterdag 29 april. Voor aanmelding, ga naar www. www.parkrusthoff.nl - Evenementen - Voorjaarsmarkt 2017. Voor meer informatie, mail naar voorjaarsmarktrusthoff@gmail. com.

van de absolute vorst, nam het niet meer en bestormde de Bastille, het symbool van het ‘ancien régime’. Dat was het begin van wat in de geschiedenis bekend geworden is als de Franse Revolutie, die de hele Franse samenleving op z’n kop zette. Er kwam een parlement met een grondwet, een eerlijkere verdeling van de belastingen en er kwam vrijheid van meningsuiting. Maar adel en geestelijkheid gaven hun voor-

rechten natuurlijk niet zo maar op. Er ontstond een bloedige burgeroorlog met duizenden slachtoffers van wie de meesten onder de guillotine. Ook de koning viel onder het mes. Wout Koster studeerde Frans en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij is oud-conrector van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim

Op 14 juli 1789 was de bestorming van de Bastille. | Foto: pr.

Projectkoor zingt tijdens Passieconcert SASSENHEIM n Een projectkoor zingt op zondagavond 9 april het Passieconcert in de St. Pancratiuskerk. Aanmelden voor het koor kan tot dinsdag 21 maart.

avond 9 april wil mensen daarop voorbereiden en op weg zetten met koralen uit de Mattheüs Passion van J.S. Bach en andere (Passie)muziek afgewisseld met meditatieve teksten.

Met Palmzondag begint de Goede of Stille Week. Het draait dan om het lijden en sterven van Jezus en om vandaar uit met Hem op te gaan naar het wonder van de opstanding. Het Passieconcert op zondag-

AANMELDEN

De muziek wordt uitgevoerd door een projectkoor, onder leiding van Menno Hoekstra en begeleid op het orgel door Gerda Peters. Iedereen wordt uitgenodigd om met het

koor te repeteren. De muziek wordt ingestudeerd op dinsdagavond 4 april vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in de St. Pancratiuskerk. Vóór de uitvoering op 9 april wordt er vanaf 19.00 uur ingezongen. Het Passieconcert begint om 20.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 21 maart bij Marjo van der Zanden, e-mail: rkpancratius@hetnet. nl of telefoonnummer 0252-211568.


Leuke bijbaan, goede verdiensten Bezorg(st)er

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar bezorg(st)ers voor:

De Teylinger Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders die met de krant mee bezorgd moeten worden. Het betreft een aanstelling voor het één keer per week lopen van één of meerdere wijken. De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar in omgeving ‘s Gravendamseweg omgeving Beukenrode / Essenrode omgeving Azaleahof / Elzenhorst omgeving Anijsweg / Laurierpad

Gevraagd! VERKOOPMEDEWERKER,

Voorhout:

voor onze ambachtelijke brood- en banketbakkerij Het betreft een baan van 19 tot 38 uur per week en voor de dagen dinsdag, woensdag, vrijdag en de zaterdag.

Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.

Ben jij beschikbaar en ben je flexibel, spontaan, behulpzaam en klantvriendelijk ingesteld? Mail dan je motivatie en c.v. naar: info@hugodegrootbakker.nl t.a.v. Annemarie de Groot. OEGSTGEEST De Kempenaerstraat 111 • 0715175225 • De Kempenaerstraat 20 • 0715175658 info@hugodegrootbakker.nl • www.hugodegrootbakker.nl • www.hennepbrood.com

PArtICulIereN

ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE Lifestyle Antiek Lifestyle && Antiek

m 2m . 000 0 30 3.0

OokOok voorvoor uw uw vakkundige meubelrestauraties vakkundige meubelrestauraties Lifestyle & Antiek

2 3 .0 0 0 m

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

SASA van van a LELE

antieknetieke m m ubele en reepnlirepliec ubeele n n ca shoawshow r oommo vanro anotimem keomdeeullednellen b

SALE

bele en repli ca show n roomm odellen

OPGelet!

2

uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57

Almondeweg 2, 2343 Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl VanVan Almondeweg 2, 2343 AA AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl almondehoeve.nl

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 MAART 2017

17

Welzijn Teylingen bezoekt NLdoet vrijwilligers

Heerema voltooid solozeilrace WARMOND n De 65-jarige Pieter

TEYLINGEN n Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Teylingen zijn er veel vrijwilligers deze dagen op de been om een klus te klaren. Voor negentien klussen in Teylingen werden in de afgelopen weken op www.nldoet.nl vrijwilligers gevraagd. Een groot deel van die vraag is ingevuld, maar er zijn nog helpende handen nodig bij enkele klusactiviteiten.

Heerema is de eerste Nederlander ooit die de Vendée Globe, de non-stop en solozeilrace rond de wereld, heeft gevaren. De in Warmond woonachtige Heerema zat vanaf november op zee en was 116 dagen onderweg. Hij finishte op donderdag 2 maart in de Franse kustplaats Les Sables d’Olonne. De Vendée Globe wordt bestempeld als de zwaarste zeilrace ter wereld.

Welzijn Teylingen onderschrijft deze inzet en wil deze vrijwilligers in het zonnetje zetten. De sociaal makelaars van Welzijn Teylingen gaan tijdens het weekend van NLdoet langs bij de initiatieven om nieuwsgierige vragen te stellen over het hoe en waarom men meedoet. Maar zij komen niet met lege handen. Meer informatie over deze actie? Neem contact op met Welzijn Teylingen 0252 231805 en vraag naar de Sociaal Makelaar.

Teylingen gelijk SASSENHEIM n Teylingen is in de thuiswedstrijd tegen Wippolder niet verder gekomen dan een gelijkspel. De bezoekers kwamen voor rust op voorsprong door een benutte penalty van Mike Mesker. In de tweede helft kreeg Teylingen meerdere kansen. Tom van der Vlugt tikte -op aangeven van broer Mark- uiteindelijk de gelijkmaker binnen. Door het resultaat is Teylingen nog niet veilig. Op zondag staat de derby tegen Foreholte op het programma. De wedstrijd op sportpark de Roodemolen begint om 14.00 uur.

Warmunda verliest WARMOND n In het beladen duel

tegen Kickers’69 stapte Warmunda als verliezer van het veld. De bezoekers scoorde twee keer, waardoor Warmunda op jacht moest naar doelpunten. Alleen Vasco Esman scoorde voor de Warmonders, die door het verlies op de voorlaatste plaats in de derde klasse staan.

Hockey clinics VOORHOUT n Bij MHC Voorhout zijn op zondag 12 maart hockey clinics voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 5. Stichting de Combibrug heeft de groepen 1 en 2 van de basisscholen in Teylingen voor de krokusvakantie laten kennismaken met de hockeysport. Deze kennismaking zal worden afgesloten met een leuke FunKey hockey clinic bij MHC Voorhout op zondag 12 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Voor de leerlingen uit groep 3, 4 en 5 is er ook een clinic. Aanmelden hiervoor kan via de website van Stichting de Combibrug. Voor meer informatie, mail naar funkeyhockey@ mhcvoorhout.nl.

ALV KBO Teylingen TEYLINGEN n Het bestuur van KBO Teylingen nodigt de leden van de drie KBO afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen. De vergaderingen zijn op maandag 13 maart (KBO Sassenheim) om 14.00 uur in de theaterzaal van ‘t Onderdak; op dinsdag 14 maart (KBO Warmond) om 14.00 uur in de koffiekamer van Mariëngaerde; en op dinsdag 21 maart (KBO Voorhout) om 14.00 uur in de verdieping. Na elke Algemene Ledenvergadering is er een activiteit. Meer op www. kbo-teylingen.nl.

Revanche op koploper blijft uit voor VCS

Niels Langeveld (l) ondertekent het contract bij team Racing One. | Foto: pr.

Autocoureur Langeveld naar Duitsland SASSENHEIM

Niels Langeveld rijdt aankomend seizoen in de Duitse ADAC TCR Germany. De autocoureur uit Sassenheim kiest voor het team Racing One. n

Langeveld werd vorig seizoen in zijn eerste jaar direct kampioen in de SEAT Leon Eurocup. Een prestatie die opviel bij andere teams. Het resulteerde in veel belangstelling. Dat de keuze uiteindelijk viel op ADAC TCR Germany bij Racing One is een zeer weloverwogen besluit, vertelt Langeveld. “Team Racing One zette in 2016 een VW Golf in bij de ADAC TCR Duitsland en behaalde een vijfde positie bij de teams.” Het ambitieuze team uit Andernach, nabij Koblenz in Duitsland, bestelde voor komend seizoen een Audi RS3 LMS en ging op zoek naar een coureur die paste bij de titelaspiraties. Ze kwamen terecht bij de succesvolle coureur Sassenheim. De interesse van beide kanten was zo groot, dat vele gesprekken volgden en Racing One zelfs naar Nederland kwam om de puntjes op de i te zetten. “Dat was één van de dingen die voor mij de doorslag gaf,” geeft Langeveld aan. “Bij Racing One had ik echt het gevoel dat zij mij wilden hebben

en ik er dus op kan rekenen dat het team er samen met mij vol voor wil gaan. Dat is de spirit die ik zelf ook heb, professioneel en gedreven. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij komend seizoen tot grootse prestaties zullen komen.” Langeveld neemt zijn coach/engineer Herman de Jager mee naar zijn nieuwe team.

De spanning zat er bij beide ploegen goed op. Forwodians wist daar het beste mee om te gaan. BIJ LUSV lukte vrij weinig en de Voorhoutse ploeg kon zich steeds meer losmaken. De eerste periode eindigde in een schamele 6-2, maar door driepunters van Sabine den Oss en Inge Gouw liep de thuisclub uit naar 25-10 in de tweede periode. De derde periode begon LUSV met een

Nesselande speelde een nog degelijkere wedstrijd dan vorige week. De servicedruk was hoger en ze maakten weinig eigen fouten. Daar stond tegenover de de servicedruk van VCS juist niet helemaal uit de verf kwam. Als de pass wel goed geleverd kon worden, bleek het keer op keer bijzonder lastig om tot scoren te komen. In de eerste instantie

leverden prikballen in het midden Sassenheim nog wat punten op, maar ook die werden gaandeweg de wedstrijd steeds beter verdedigd. Tel daar een goed blok van Nesselande bij op en het steeds verder wegzakkende vertrouwen aan de kant van VCS, dan kom je uit op een 4-0 verlies. Het lukte alle vier de sets ook niet om boven de 20 punten uit te komen, iets wat dames 1 VCS niet vaak gebeurt. Dat dit de eerste met 4-0 verloren wedstrijd dit seizoen is, relativeert weer enigszins. Volgend week nieuwe kansen, dan wordt er weer op zaterdag in Den Haag uit gespeeld tegen de nummer 2 (Kalinko dames 1). VCS heren 1 hoopt aanstaande donderdag weer wat punten binnen te halen in de thuiswedstrijd tegen Inter Rijswijk.

ZANDVOORT

Het seizoen in de ADAC TCR Duitsland begint eind april op het circuit van Oschersleben en wordt ook voor het grootste deel in Duitsland gereden. Elke weekend bestaat uit vrije trainingen, een kwalificatie en twee sprintraces van elk 30 minuten. “Vorig jaar gingen de kwalificaties erg goed, elk weekend in de top drie. Dat zal dit seizoen moeilijker worden met 44 auto’s, ik verwacht dat in dit veld de verschillen in de duizendsten van een seconde zullen lopen.” In juli bezoekt de klasse Circuit Park Zandvoort tijdens het ADAC GT Masters weekend. Langeveld kijkt uit naar de start.”De raceklasse, de auto, het vertrouwen en de betrokkenheid die Racing One vanaf het eerste moment toonde gaven voor mij de doorslag. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Forwodians aan kop VOORHOUT n Koploper Forwodians ontving afgelopen weekend LUSV, de nummer twee van de ranglijst. De uitwedstrijd hadden de basketbalsters nog met vier punten verschil gewonnen.

SASSENHEIM n Het eerste herenteam van VCS heeft een rustweek gehad en de dames maakten zich op voor hun revanche op het team waar ze vorige week thuis tegen speelden: Nesselande dames 2. De ene gewonnen set van vorige week smaakte naar meer en VCS dames 1 ging enthousiast en vol vertrouwen zaterdagmiddag in Zevenhuizen van start. Helaas pakte de wedstrijd niet uit zoals gehoopt.

inhaalrace. Het werd 29-19, maar mede dankzij Zeneb Mansour Baker werd het gat weer groter tot 35-19. In de laatste periode waren de zenuwen duidelijk weer terug. Forwodians bleef sterk verdedigen, maar aanvallend werd regelmatig de bal verloren. Ondanks de spanning, weet de Voorhoutse ploeg de wedstrijd uit te spelen. Emma Brocken scoort en brengt de eindstand op 45-28. Coach Tim van Zelst is na afloop tevreden: “Ik ben blij met het resultaat en met de verdediging. Mijn belangrijkste taak vandaag was het manen tot rust in de aanval”. Forwodians blijft eerste in de poule, LUSV zakt naar de derde plek.

Combibrug sportfunctionarissen Melvin van Stijn en Justin Compier met de winnaars van de Combibrug Cup, De Rank. | Foto: pr.

Combibrugcup De Rank VOORHOUT n Stichting de Combibrug organiseert sinds 2008 bewegings- en kunstonderwijs voor de leerlingen van de verschillende basisscholen in de gemeente Teylingen. In samenwerking met de verschillende sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen verzorgen zij in de schoolvakanties ook een uitgebreid programma voor de kinderen. In de voorjaarsvakantie is er altijd het Combibrug Cup zaalvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 in sporthal de Tulp in Voorhout.

Voor de Combibrug Cup editie in 2017 namen maar liefst acht klassen teams uit Teylingen deel. Sassenheim was vertegenwoordigd met teams van het Bolwerk, Startbaan, en de Springplank. Ook de Rank was dit jaar weer van de partij, maar om het team compleet te krijgen moest er wel een beroep worden gedaan

op voetbalvriendjes van Ter Leede. Door al deze versterkingen wist dit team zich vrij eenvoudig te plaatsen voor de finale poule en ook daar leek men niet opgewassen tegen dit voetbalgeweld. Het team van de Achtbaan uit Voorhout dacht hier duidelijk anders over. Lange tijd hadden zij zicht op de titel maar uiteindelijk moesten ze in de laatste minuten toch nog buigen. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Hierdoor legde de Achtbaan beslag op de derde plek. De tweede plek was voor het gelegenheidsteam van de Springplank dat bestond uit spelers van RKVV Teylingen, Quick Boys, en zelfs een speler van de Feyenoord jeugd, Alex Wagenaar. Winnaars van de Combibrug Cup groep 7 was het team van de Rank. Dit team werd op het allerlaatste moment nog versterkt met Luuk van basisschool de Overplaats en Timo van de Springplank.


WIJ STOPPEN ERMEE Wegens verhuizen van onze winkel, magazijn en productiefabriek

NU 5 DAGEN Katwijk

EXTREME KORTINGEN | NEDERLANDS HANDGEMAAKTE BOXSPRINGS NU VAN 10.000,- VOOR 5.000,DIVERSE SHOWROOM BOXSPRING MODELLLEN NU EXTRA VERLAAGD | WEES ER SNEL BIJ | OP=OP!

Vaste Boxspring Baron 160x200 van 6.995,-

Deze boxspringset heeft een gestikt hoofdbord wat

3 499,-

voor .

een luxe effect geeft. Het matras en de onderboxen bestaan uit pocketveren afgedekt met koudschuim. Matras is pocket met 500 veren, Topper is doorgestikt en met een dichtheid van 55.

50% TOT 75%

KORTING

ALLES DIRECT LEVERAAR

Elektro Boxspring Impact

90x200 van 2.990,-

1 495,-

Deze complete elektrische boxspring heeft een genopt

voor .

of vlak hoofdbord. Het matras heeft 500 pocketveren en is in verschillende hardheden leverbaar. Inclusief splittopper koudschuim HR 55. Tegen meerprijs kunt u kiezen uit Nasa of talalay Latex.

140x200 van 5.590,- nu voor 2.795,160x200 van 5.790,- nu voor 2.895,180x200 van 5.990,- nu voor 2.995,-

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN | MEER DAN 100 SETS STAAN IN DE WINKEL VOOR U KLAAR

Topdekmatras Sultan

80x200 van 279,-

voor

139,-

Pocketveermatras Emir

70x200 van 799,-

voor

399,-

4-Seizoenen Ganzendonzen dekbed Velvet 140x200 van 279,-

voor

11 cm

139,-

HANDGEMAAKT MET HANDVATEN

Dit topdekmatras is uniek door zijn zomer- en winterkant. De zomerkant

Luxe pocketveermatras (320 minipockets, 7 zones) met aan beide zijdes

Natuurlijk en luxe slapen onder een licht en soepel dekbed van zuivere

bestaat uit 4 cm koudschuim (is daardoor cooler) en is ideaal als u wat steviger

een dikke afdeklaag van hoogwaardig Drakacel HR-40 schuim. Leverbaar in

90% witte ganzendons. Dit 4-seizoenen dekbed past zich snel aan je li-

wilt liggen. De winterkant bestaat uit 4 cm Nasa traagschuim (is daardoor

2 hardheden. Dit luxe pocketveermatras is 25 cm. dik. Uit voorraad en nog

chaamstemperatuur aan en ventileert uitstekend. Je bent verzekerd van

warmer) en is wat zachter dan de zomerkant. Ook in latex verkrijgbaar.

in alle maten leverbaar.

een heerlijk slaapcomfort gedurende ieder seizoen!

90x200 van 299,- nu voor 140x200 van 559,- nu voor

149,279,-

160x200 van 579,- nu voor 180x200 van 599,- nu voor

289,299,-

80x200 van 839,- nu voor 90x200 van 859,- nu voor

419,429,-

Ambachtsweg 15 2222 AH Katwijk Tel. 071 - 403 11 73

Katwijk

OER-HOLLANDSE PRODUCTEN

info@merensboxsprings.nl www.merensboxsprings.nl

140x200 van 1.399,- nu voor 160x200 van 1.499,- nu voor 180x200 van 1.599,- nu voor

699,749,799,-

Openeningstijden: DI 10.00 - 17.30 uur WO 10.00 - 17.30 uur DO 10.00 - 17.30 uur VR 10.00 - 17.30 uur ZA 10.00 - 17.00 uur

140x220 van 299,- nu voor 200x200 van 559,- nu voor

149,279,-

240x200 van 579,- nu voor 240x220 van 599,- nu voor

289,299,-

3000 M2 LEEGVERKOOP


19 TOP plaatst zich door winst op DSC voor playoffs sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 MAART 2017

SASSENHEIM n Op voorhand moest de thuiswedstrijd TOP tegen DSC, nummer 2 tegen de nummer 8 op de ranglijst, geen problemen opleveren. TOP heeft goed korfbal laten zien, maar de afronding zat niet altijd mee. De eindstand van 25-21 doet vermoeden dat het niet heel gemakkelijk ging, maar de winst is geen moment in gevaar geweest.

Veel animo voor de doedag bij VCS. | Foto: pr.

Volleybal Doe-dag SASSENHEIM n Na het grote succes van vorig jaar deed de volleybalbus, vol met opblaasbare volleybalattracties, op woensdag 1 maart sporthal de Wasbeek weer aan. Volleybalclub Sassenheim en stichting de Combibrug organiseerden hier de Volleybal Doedag.

De Volleybal Doe-dag is bedoeld om kinderen uit groep 3 en 4 op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met de veelzijdige sport. Om tien uur ‘s ochtends startten 50 kinderen samen met hun begeleiders met een warmin- up onder leiding van een gymdocent. Daarna gingen de verschillende groepjes met hun begeleiders naar de onderdelen toe. De kinderen testten hun vaardighe-

den op het gebied van volleybal. Zo konden ze meten hoe hard hun smash was, hoe ver hun duik was en hoe hoog ze konden blokkeren. Daarnaast maakten ze op een speelse manier kennis met de volleybalregels. Elk groepje ging natuurlijk ook op de foto en verzon een originele yell. Voor elk onderdeel kregen de kinderen punten op hun scorekaart en aan het einde van de ochtend kreeg iedereen een echt volleybaldiploma.

De beginfase ging enigszins gelijk op, maar als snel nam TOP/Quoratio het initiatief. Het vizier stond op scherp en er werden mooie aanvallen laten zien. Vanaf de 10-6 maakte TOP een spurt naar 13-6 door goals van onder andere Mick Snel, Daniel Harmzen en Jet Hendriks. De toeschouwers gingen er goed voor zitten. Gezien het vertoonde spel kon dit wel eens een doelpuntrijke avond worden. Bij vlagen werd DSC zoek gespeeld, maar hierna brak er toch een fase aan waarin TOP de aanvallen niet kon afronden. DSC profiteerde hiervan en speelde zichzelf langzaam weer in de wedstrijd, wat zorgde voor een ruststand van 15-10.

BUZZERBEATER

Na rust was de eerste goal voor TOP, maar de volgende tien minuten waren van beide partijen matig. Veel plaatsfouten en balverlies kenmerkten deze fase. TOP kwam moeilijk tot scoren, maar was en bleef in alle opzichten de betere ploeg. Het klasseverschil was net iets te groot, waardoor er geen moment was dat TOP moest vrezen de voorsprong te gaan verliezen. Barbara Brouwer scoorde in die fase twee mooie doelpunten. De laatste goal van de wedstrijd was van Nick Pikaar, een mooi slotakkoord, want de bal verdween in de buzzer door de korf. Dit resulteerde in een eindstand van 25-21.

TWEEDE PLAATS

Doordat concurrent LDODK verloor bij DVO deed TOP goede zaken door te winnen. TOP heeft nu een voorsprong van drie punten op LDODK, waardoor de tweede plaats bijna zeker is en ze het thuisvoordeel in de playoffs hebben veiliggesteld. Op zaterdag 11 maart speelt TOP uit tegen Blauw-Wit uit Amsterdam, dat ook nog steeds in de race is voor de playoffs. De laatste wedstrijd is op zaterdag 18 maart, thuis tegen Fortuna. TOP speelt in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 maart de eerste playoff. Afhankelijk van de eindstand in de Korfbal League is dat een thuiswedstrijd of uitwedstrijd. De return is een week later in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 april. Een eventuele beslissende derde wedstrijd wordt daarna doordeweeks gespeeld. De finale is op zaterdag 8 april in Ziggo Dome.

In maart organiseert VCS op donderdag 9,16 en 23 maart van 18.00 tot 19.00 uur een instuiftraining in De Wasbeek voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wel kansen, maar geen punten voor Foreholte VOORHOUT n Drie finales zou Foreholte gaan spelen in de maand maart en aan de hand van het resultaat zouden ze dan wel verder kijken. Welnu, de eerste finale leverde tegen het stugge RVC’33 na 95 minuten buffelen en ploeteren nul punten op. Weliswaar verdienden de mannen van trainer IJzendoorn tenminste één punt, maar binnen het voetbal is het nu eenmaal niet altijd eerlijk. Met man en macht verdedigde RVC’33 de minimale voorsprong en wist die over de negentig minuten te brengen. Daarmee sloegen zij de Voorhoutse aanval op de tweede plaats effectief af en liepen tegelijkertijd twee punten in op koploper en periodekampioen Den Hoorn.

laag in de rechterhoek te schieten (1-0).

Toen de wedstrijd om half drie door scheidsrechter Voogt in beweging werd gezet, was het na een prachtige morgen al een kwartiertje behoorlijk aan het regenen. In combinatie met de aanwakkerende wind die dwars over het veld stond maakte dat goed voetbal onmogelijk. Dat was jammer, want beide ploegen willen en kunnen goed voetballen. De speelbal verdween zeker dertig keer over de afrastering aan de noordkant, waardoor voortdurend een nieuwe bal in het spel gebracht moest worden.

Dat initiatief hebben de Voorhouters gedurende de gehele tweede helft niet meer losgelaten. Dat betekende overigens niet dat RVC’33 alleen maar met de rug tegen de muur stond. De bevrijdende 2-0 had vanuit de counter ook een aantal keer kunnen vallen. Gaandeweg de tweede helft drukten de Voorhouters de tegenstander steeds meer achteruit en de laatste tien minuten was het alleen nog maar de bal wegpegelen vanuit de blauwwitte verdediging. Daar waar de Voorhouters kansen kregen lag doelman Frank van Leeuwen voortdurend hinderlijk in de weg. De grootste mogelijkheden waren er voor Rik Grondel en Christiaan Guijt, maar hun pogingen strandden op het lichaam van Van Leeuwen. Aan de andere kant bleef keeper Guijt voortdurend baas over de uitvallen van met name Wouter Sluijs en toen hij bij het uitlopen op het spekgladde veld onderuit gleed zag hij de inzet voorlangs het lege Voorhoutse doel gaan.

Vanaf minuut één was iedereen bij de les en zochten beide ploegen een weg naar het vijandelijke doel. Na een kwartier spelen veroverde RVC’33 op inzet op het middenveld de bal, combineerde zich soepel over de rechterkant vrij, waarna de bal strak en laag werd voorgegeven. Van buiten het strafschopgebied wist de mee naar voren getogen verdediger Zanzibar Booij de bal goed gecontroleerd en hard diagonaal

Foreholte nam meer initiatief, maar moest opletten op de uitvallen van RVC’33. De blauwwitte achterhoede had de zaak redelijk onder controle. Sejad Navabi schoot over. Dat zelfde lot overkwam een kopbal van Joost van Dam. Daar tussendoor moest Matthijs Guijt de doorgebroken Wouter Sluijs in een onmogelijke positie dwingen en haalde Bas Jongbloed een gele kaart op. Op slag van rust draaide Christian Guijt de bal vanaf links voor het doel waar Rik Grondel de bal overschoot. Met name in de laatste tien minuten had Foreholte het heft in handen genomen. INITIATIEF

Kim Schuurbiers in de aanval voor Foreholte. | Foto: pr.

Foreholte op koers voor kampioenschap VOORHOUT n Foreholte won zaterdagavond en staat nu met 20 winstpartijen, 1 gelijkspel en 1 verloren wedstrijd nog steeds op de eerste plaats in de eerste divisie. Op zaterdagavond kwam Z.A.P. uit Breezand op bezoek in sporthal De Tulp. Dit team doet het erg goed als nieuwkomer in de competitie met een vierde plaats. Het is een nieuw team met jonge meiden, dat een snel en gevarieerd spelletje laten zien. Net als alle teams willen ook zij van de koploper winnen. GELIJKOPGAANDE STRIJD

De eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd en vielen de doelpunten om en om. Toch was het Foreholte, dat met name vanaf de hoeken te weinig scoorde. Ook in de breaks liep het niet soepel. Bij balverlies werden de snelle gasten onvoldoende afgedekt. De ruststand was 14-14. GOEDE TWEEDE HELFT

De Voorhoutse winst werd wederom gepakt in het eerste gedeelte na de rust. Foreholte liep uit naar

20-14. Z.A.P. dat een (vaak té) stevige 6-0 verdediging uitvoerde, zorgde ervoor dat de aanspeel naar de cirkel en het passeren bemoeilijkt werd. Toch waren er kansen tot scoren, maar vanzelf ging het aanvallend allemaal niet zo. Ook verdedigend lieten de Voorhoutse handbalsters wat steekjes vallen, maar gelukkig leverden beide keepsters goed werk af. Er moest deze keer hard geknokt worden voor de overwinning. En dat gebeurde dan ook, onder luide aanmoedigingen van de supporters, die er in grote getale aanwezig waren. TIJDSTRAF

Na 20 minuten was het 24-21, waarna nog een spannende laatste tien minuten volgden. Bij Z.A.P. waren het de linker opbouw- en linker hoekspeelster, die met respectievelijk zeven en acht scores het meest trefzeker waren, zodat in de laatste

fase de linkeropbouwster een persoonlijke dekking kreeg. Toen vielen er kort achter elkaar twee tijdstraffen voor Z.A.P. en kon Foreholte hiervan profiteren. Het laatste woord was aan de tegenstander, maar verder dan 27-25 kwamen ze niet. CLASH TUSSEN NUMMERS 1 EN 2

Op zaterdag 11 maart speelt Foreholte de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen directe concurrent DSVD. Bij winst is de ploeg van Ricardo Clarijs dicht bij het kampioenschap en directe promotie naar de eredivisie. Na de wedstrijd in Deurningen speelt Foreholte nog twee wedstrijden op weg naar het kampioenschap. Scores: Wendy Smits (3p) 7 x, Dana Vincenten (1p) 6 x, Kim Schuurbiers 5 x, Britt van Leijden 4 x, Marisha vd Geest, Ramona Vink, Chantal Slegtenhorst, Nikki vd Post en Lot van Kampen allen 1 x.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 MAART 2017

Kerkdiensten

21

Voorstelrondje van verenigingen

Teylingen van A tot Z

Woensdag 8 t/m 15 maart SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger pastor P. Owel Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. A.A. Bosma Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Gezingsdienst, voorganger: ds. C. Affourtit VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering (presentatieviering Eerste Heilige Communie), voorganger: Th. Blokland Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): woensdag 8 maart 19.00 uur; Vesper; vrijdag 10 maart 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang; zaterdag 11 maart 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang; woensdag 15 maart 19.00 uur, Vesper Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E.H. v.d. Weide (Noordwijkerhout) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rob Kool Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 10 maart, genezingsdienst; zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Onderwijstdienst, 19.00 uur Genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. De vrijwilligers van het hospice zijn uitgeroepen tot Groote Asbak. | Foto: pr.

‘Groote Asbak’ voor Vrijwilligers Hospice Duin- en Bollenstreek SASSENHEIM n De vrijwilligers van

het Hospice Duin- en Bollenstreek zijn vanmiddag onderscheiden met de ‘Groote Asbak der Saksen’, de eretitel uitgereikt door carnavalsvereniging De Saksen. Tijdens de seniorenmiddag in het Onderdak werden de vrijwilligers vorige week in het zonnetje gezet.

De Saksen reikt ieder jaar de eretitel in de vorm van een asbak uit. De prijs gaat naar inwoners die veel voor een vereniging en/ of de maatschappij betekenen. Zij mogen zich een Groot Asbak der Saksen noemen. Vorig jaar ging de titel naar Dirk Vink en Tineke de Groot voor hun jarenlange inzet in Tanzania voor de eigen stichting Saidia helpt Sumve. De prijs wordt sinds ieder jaar uitgereikt.

E-Meeting in Dorpskerk in het teken van LICHT SASSENHEIM n De derde E-Meeting is op zondag 12 maart om 10.00 uur in de Dorpskerk (Hoofdstraat 217).

Een E-Meeting is een laagdrempelige open bijeenkomst, waarin bezoekers delen in elkaars spiritualiteit, niet in de kerkbanken zitten, maar informeler op stoelen rondom tafels. Alle generaties bij elkaar en door elkaar heen om met z’n allen te zingen, te bidden en met elkaar in gesprek te gaan. Er is koffie en thee, en voor de kinderen limonade. De kinderen zijn er tijdens de meeting gewoon bij aanwezig. Dat betekent dat er geen kinderdienst of oppasdienst is.

Het thema van de E-Meeting is LICHT. Licht is er in alle vormen, de dagen worden weer steeds langer, het blijft langer licht. Wij willen ook als mensen een “helder licht” zijn voor je vrienden, je buren, je familie op school of op je werk. Het LICHT uitstralen zodat je daarmee anderen inspireert, helpt en blij maakt. Hierover praten we met elkaar, luisteren naar ‘live’ muziek en de kinderen kunnen gaan knutselen over dit thema. Voor meer informatie over deze EMeeting, bel naar Saskia Vermeulen: 0252-226100.

‘Aan tafel bij Jezus’ SASSENHEIM

n ‘Aan tafel bij Jezus’ is de titel van de gezinsdienst die gehouden wordt in de Havenkerk op zondag 12 maart. Een kerkdienst die zich richt op het gezin en muzikaal wordt ondersteund

door het Sassenheims kinderkoor Vivo onder leiding van Aukje van der Neut. Aanvang van de bijeenkomst is 10.00 uur, toegang gratis. Bijweglaan 4.

Organisatie: De Bibliotheek Bollenstreek Opgericht in: 2006 Aantal leden/vrijwilligers: 170 Wie zijn we en wat doen we? Jong of oud. Man of vrouw. Geboren en getogen in Nederland of van buitenlandse komaf. Voor iedereen kan de Nederlandse taal lastig zijn. Het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek helpt jou graag beter Nederlands te lezen, spreken en schrijven. Het Taalhuis is een samenwerking tussen de Bibliotheek Bollenstreek en de gemeente Teylingen. Waarom is het fijn om even langs te gaan? De Bibliotheek Bollenstreek wil jou helpen. Wij willen voorkomen dat jij problemen krijgt. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet begrijpt. Ook is het fijn om te weten dat je niet de enige bent. Je hoeft je niet te schamen. Dus kom bij ons langs voor hulp en advies. Wat is jullie ambitie? De bibliotheek staat midden in de samenleving door onder ander taalspreekuren te organiseren waar iedereen terecht kan met vragen over het leren van de taal. Zo maken we koppels die samen de taal gaan oefenen. Informatie, sympathie en actie Ken je iemand in jouw omgeving die een taalachterstand heeft, kom eens samen naar de biblio-

theek. Op vrijdagochtend om 11:00 uur is er Taalcafé in de bibliotheek van Sassenheim. Het is leuk om iemand anders helpen. Wil je als Taalcoach aan de slag? Een taalcoach is twee uur in de week beschikbaar. Samen met je taalmaatje doen jullie leuke dingen. Jullie gaan bijvoorbeeld naar de markt of naar een tuincentrum. Zo leer je op een leuke manier de Nederlandse taal. Bovendien ontvang je een gratis jaarabonnement van de bibliotheek. Meer informatie is te vinden op: www.bibliotheekbollenstreek.nl Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen. nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Nieuwe website KBO TEYLINGEN n Nadat in 2015 de eerste stap is gezet met een bestuurlijke samenwerking van de drie seniorenbonden in KBO Teylingen, is nu ook een nieuwe website in de lucht: www.kbo-teylingen.nl, met daaraan gekoppeld geheel nieuwe websites van de drie KBO-afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Op de website van KBO Teylingen staat actuele informatie op het gebied van wonen/zorg, koopkracht,

digitalisering, veiligheid en zingeving en informatie over de gezamenlijke te organiseren activiteiten. Via een link gaan de websitebezoekers naar de afdelingen, waar ze het actuele nieuws kunnen vinden en allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Voor informatie, neem contact op met het secretariaat van KBO Teylingen: kboteylingen.secretariaat@ gmail.com of 0252- 224126.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


WORK IN PROGRESS O R W O H S 80

Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

O

K A D 1 R E MS OND

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

!

Tl week 10 17  

De Teylinger, woensdag 8 maart 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you