Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

inter-

nieuws

KBO ontvangt de Aschpotter

P11

Verhalenkaravaan

Woensdag 4 januari 2017 JAARGANG 10 NR 1

nieuws

P5

‘Aangifte van fietsendiefstal belangrijk’

politiek n jaaroverzicht 2016

politiek

n Ambtelijke fusie Hillegom, Lisse en Teylingen

Inbraak Narcissenlaan SASSENHEIM n In een woning in

de Narcissenlaan is op maandag 2 januari tussen 17.15 en 19.30 uur ingebroken. De dader heeft een poortdeur van de achtertuin geforceerd en vervolgens een raam van de woning ingegooid. Er zijn sieraden en wat contant geld weggenomen. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.

“We hebben vanmorgen op het gemeentehuis in Hillegom al beschuit met muisjes gegeten voor de ‘geboorte’ van HLTsamen. Normaal eet je dan of roze óf blauwe muisjes, maar wij hebben ze gemixt, want HLT is eigenlijk een soort drieling,” grapt Arie van Erk, burgemeester van Hillegom, tegen de aanwezigen. Van Erk is ook de eerste voorzitter van het bestuur van HLTsamen. KOSTEN VERLAGEN

n Het eerste Alzheimer Cafe van het nieuwe jaar is op maandag 9 januari en staat in het teken van veiligheid door middel van moderne technieken.

Mensen met dementie blijven tegenwoordig steeds langer in hun eigen huis wonen. Deels omdat dat de wens is van de mensen met dementie deels omdat het een gevolg is van overheidsbeleid. Dat kan risico’s met zich meebrengen als we denken aan veiligheid in en rondom het huis. Wat kunnen moderne technieken voor betekenen om de veiligheid in huis te vergroten? Willy Gillissen gaat met Erwin Roks in gesprek op het gebied van domotica. Het Alzheimer café aan de Agneshove 81 in Voorhout is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het café is een trefpunt voor mensen met dementie hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

De burgemeesters plaatsen de drie kernwaarden van HLT -verbindend, krachtig en inventief- op de taart. | Foto: Willem Krol

2019 met zo’n 5 procent. Ook willen Hillegom, Lisse en Teylingen door de samenvoeging van ambtenaren zorgen dat ze minder kwetsbaar zijn en tegelijkertijd ook meer ken-

14 JANUARI 2017 | 10.00-13.00 UUR

MEER ATIE? INFORM DS.NL RIJNLAN

ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT

nis in huis hebben. Daarnaast is de fusie ook strategisch voor de positie in de regio, benadrukt Evert Jan Nieuwenhuis, wethouder in Lisse. “We kunnen daardoor krachtiger

EXTRA BIJLAGE

VOORHOUT

Rustige jaarwisseling TEYLINGEN n De jaarwisseling is rustig verlopen in Teylingen. De brandweer kreeg in totaal drie meldingen, vooral container- en kleine afvalbranden. Tijdens de overgang van 2015 naar 2016 waren dat nog zes meldingen. Ook de politie meldt minder incidenten ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden tien incidenten gemeld, tegen achttien incidenten tijdens de vorige jaarwisseling.

TEYLINGEN n Na ruim anderhalf jaar voorbereiding ging op maandag 2 januari de ambtelijke fusie in tussen Hillegom, Lisse en Teylingen. HLTsamen is een werkorganisatie die op de achtergrond samenwerkt in de drie gemeenten. Voor inwoners verandert er niet veel: de besluitvorming blijft lokaal, maar de uitvoering wordt gedaan door de werkorganisatie HLT. De drie colleges kwamen in Lisse bijeen voor de start.

Veiligheid bij dementie

Tweeduizend nieuwe bomen

P17

HLTsamen in één organisatie

In juni 2015 besloten de gemeenteraden van de drie gemeenten tot een ambtelijke samenvoeging. In maart 2016 keurden de drie gemeenteraden de ambtelijke fusie goed. De werkorganisatie HLTsamen heeft als doelstelling om de dienstverlening verder te versterken en de kosten te verlagen, in

P13

januari 2017 Editie: n Oplage: 90.000 exemplare

ld

Ondernemers in bee nde asse Verr listen ia spec woord ’t n aa

naar buiten treden en kunnen bij tafels aanschuiven waar we anders als individuele gemeenten niet aan zaten.” Lees verder op pagina 9.

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

ers in beeld Ondernemnieuwe u jaar presenteren wij

dit Regionale Aan het begin van ‘Ondernemers in beeld’. graag ons magazine verrassende onderneming en de hun ‘Specialisten’ tonen ise waarin zij zich onderscheiden. expert laten zij u nschap en enthousiasme u. Met passie, vakma ten en zijn zij er voor delen in hun novitei collectie Naast inzicht in de zij en professie, geven hun ook een beeld van zij u onderneming en laten de mensen kennismaken met

adviseren. die er werken en u ‘Ondernemers in op beeld’ neemt u mee de ontdekkingstocht door op de streek en richt de focus

en’. Zij ‘regionale specialist hebben u veel te bieden. ers Namens de ondernem r wensen wij u veel leesplezie en een b(l)oeiend 2017.

ws, de Hillegommer, Weekblad, LisserNieu Noordwijkerhouts r. de de Noordwijker, Dit is een bijlage van Speciaal en de Rijnsburge ter Courant, Katwijk de Teylinger, Oegstgees

Achtbaan schenkt aan McDonaldhuis VOORHOUT n Op de drie locaties van basisschool de Achtbaan werden in de maand december verschillende manieren bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Niet alleen de leerkrachten bedachten activiteiten, maar ook de leerlingen hielpen mee en verkochten onder andere warme chocolademelk. In totaal is er 2.375 euro voor het Ronald McDonald Huis ingezameld.

Op de laatste dag voor de kerstvakantie kwamen de kinderen van groep 7/8 van locatie Beukenrode nog met het idee om de nagels te lakken voor Serious Request. De opbrengst was in totaal 105 euro.

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Visser ’t Hooft Lyceum Rijnsburg Christelijk Voortgezet Onderwijs Mavo (vmbo-t) Onderbouw Havo / Atheneum

OPEN HUIS Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar! Wij wensen u de beste wensen voor 2017!

Van Dijk Voorhout

DATUM: ZATERDAG 14 JANUARI 2017 TIJDSTIP: 13.00 – 15.30 UUR WWW.VHL.NL

Mooie zomeractie: SPECIAAL VOOR U Houten GESELECTEERD!

systeemvloer Onze huiscollectie in van € 69,00 22 cm brede delen en 4 prachtige kleurnuances. voor € 59,00 / m2

www.kroonparket.nl


gemeenteberichten week 1 / 2017 teylingen Commissievergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen en terugzien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl

Commissie Welzijn

Maandag, 9 januari 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Klaas Overbeek, k.overbeek@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 592

Hamerstukken (Onder voorbehoud) Aankoop grondaankoop basisschool de Emmaus, Voorhout Eerder dit jaar is in samenwerking met de schoolbesturen een inventarisatie gemaakt van alle schoolgebouwen in Teylingen. De huidige (eigendoms) situatie is vergeleken met de regels die gelden in de onderwijshuisvesting. Gebleken is dat de grond onder de Emmaus destijds is aangekocht door het schoolbestuur en niet door de gemeente. Dit wijkt af van de regels van de onderwijshuisvesting. Om deze situatie recht te zetten, stelt het college aan de raad voor deze grond aan te kopen van het schoolbestuur. Renovatie clubgebouw en kleedkamers TV Overbos Tennisvereniging Overbos heeft het voornemen haar complex van kantine en kleedkamers te renoveren. De renovatie is noodzakelijk omdat de voorzieningen zijn verouderd en niet voldoen aan de huidige eisen. Daarnaast willen zij graag een voorziening treffen voor toegang tot het park en toiletten voor gehandicapten, een dergelijke voorziening is er momenteel niet. De kosten voor renovatie van de kantine zal de tennisvereniging zelf financieren.

Bespreekpunten Presentatie Schulddienstverlening Mw. Meekel geeft een presentatie over schulddienstverlening over de cijfers en trends. Dit is het begin van de beeldvormende periode om te komen tot een nieuwe beleidsnota, die aansluit op de behoeften van de inwoners van Teylingen met een financiële hulpvraag en voldoende inzet op de preventie van het ontstaan van deze hulpvragen. In februari volgen gesprekken met inwoners en het maatschappelijk middenveld. Het proces is erop gericht voor de zomer het nieuwe beleidsplan vast te stellen in de gemeenteraad. Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving Nu de transitie (overdracht van de taken van het rijk naar de gemeenten) een feit is, is het tijd voor een transformatie (anders vormgeven van het Sociaal Domein). Besloten is om voor 2017 en 2018 een Transformatieagenda Wmo op te stellen. Gezamenlijk zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een participatietraject gestart om deze Transformatieagenda te schrijven. Het college heeft het concept van de beleidsnota voor inspraak vrijgegeven in de periode van 28 september tot en met 8 november. De inspraakreacties zijn verwerkt in de definitieve beleidsnota die nu voor vaststelling voorligt. Inkoop verblijf Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) 2017 en 2018 Na de invoering van de Wmo 2015 is duidelijk geworden dat een deel van de doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB) tussen de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. Deze doelgroep bestaat uit meerderjarigen met een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ tussen 50 en 85 met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. De doelgroep heeft (tijdelijk) behoefte aan een beschermende woonomgeving waarbij toezicht en begeleiding aanwezig of in de nabijheid is om verslechtering van de situatie te voorkomen en/of verbetering te bereiken.

Commissie Ruimte

Dinsdag 10 januari 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Lisanne Korteling, l.korteling@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 455

Integraal Afval Waterketen Plan 2017-2021 (voorheen Gemeentelijk Riolerings Plan) In juni 2012 is de intentieovereenkomst “Samenwerking Afvalwaterketen Rijnland en Gemeenten Cluster Bollenstreek” getekend. Deze intentieovereenkomst is in juni 2016 vervangen door de bestuurlijke overeenkomst “Samenwerken in de waterketen regio Rijnland”. Het betreft een verregaande samenwerking op gebied van riolering, hemelwater en grondwater tussen gemeentes in de Bollenstreek, het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en Dunea. Het eerste resultaat van deze samenwerking is het tot stand komen van het integraal AfvalWaterKeten plan, kortgezegd het iAWKp. Het iAWKp bestaat uit een beleidsmodule, drie maatregelmodules (een module per zuiveringskring, dat is de rioolwaterzuivering met alle daarop aangesloten gemeenten en Rijnland) en een financiële module per gemeente. Deze laatste module is de vervanger van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Op basis van de financiële module wordt de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing berekend. De financiële module is als bijlage 1 bijgevoegd en de gemeenteraad wordt gevraagd deze vast te stellen. Initiatiefvoorstel DMT (Trilokaal, D66, PvdA en CU) Trilokaal, D66, PvdA en CU willen een initiatiefvoorstel indienen om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de oprichting van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT) om duurzame initiatieven te ontwikkelen en/of aan te jagen en initiatiefnemers (particulieren en ondernemers) te ondersteunen bij het implementeren hiervan. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsagenda N.a.v. ingekomen stuk 189 collegebesluit uitvoeringsprogramma duurzaamheidsagenda heeft de PvdA in de commissie Ruimte van 11 oktober verzocht dit stuk te willen bespreken. De heer Van Doesburg is benieuwd naar de tijdlijn wanneer wat gaat gebeuren en welke impact dit gaat hebben.

Presidium

Woensdag 11 januari 2017, 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252-783 590

Opiniërende startnotitie Verbonden Partijen De startnotitie biedt, naast informatie, kaders en uitgangspunten voor de nota Verbonden partijen. Met de startnotitie willen we de opdracht en richting afstemmen met de raadsleden, zodat de nota Verbonden partijen mede op basis daarvan kan worden opgesteld. Deze startnotitie is de eerste stap om te komen tot een nieuwe nota Verbonden partijen. Doel is de richting globaal aan te geven en vroegtijdig betrokkenheid te organiseren. De startnotitie is in hoofdzaak beschrijvend van aard en fungeert ook als een “instapmoment” voor hen die nog niet van alle inns en outs op de hoogte zijn rond de verbonden partijen. Niet alle raadsleden hebben bijvoorbeeld de workshop met de Raad voor Openbaar bestuur bijgewoond. Er wordt een actueel beeld geschetst over de stand van zaken. De startnotitie wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissies en raad zodat onderwerpen, aandachtspunten (naast de al genoemde) tips ed. kunnen worden mee gegeven die betrokken moeten of kunnen worden bij de op te stellen nota Verbonden partijen

Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.raadteylingen.nl. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Griffie E-mail:

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar.) Telefoon: 0252-783 593

De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.raadteylingen.nl

Commissie Bestuur, Financiën en Toerisme

Alzheimer Café

Woensdag 11 januari 2017, 20.00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@raadteylingen.nl, tel. 0252783 590

Op maandag 9 januari 2017 is er van 19.00 tot 21.00 uur weer een Alzheimer Café met als onderwerp: Veiligheid en domotica bij dementie. Domotica is een systeem om het wonen in huis comfortabeler te maken (bv: sloten vergrendelen met een druk op de knop, aan/ uitschakelen verlichting e.d.)

Presentaties Stand van zaken aanpak verwarde personen + Huisverbod en Inbewaringstelling De eerste presentatie gaat over de aanpak verwarde personen: Toelichting op de stand van zaken van de aanpak verwarde personen en de doorontwikkeling in 2017 (wordt gegeven door de externe: projectleider) De tweede presentatie gaat over het Huisverbod en Inbewaringstelling (IBS): Toelichting op de werkwijze van het opleggen van een huisverbod bij huiselijk geweld en het afgeven van een IBS voor geestelijk verwarde personen die een gevaar vormen en wordt gegeven door de teamchef van de politie. Presentatie stand van zaken rondje Kaag Bij behandeling van de visie recreatie en toerisme/aangenomen motie omtrent de haalbaarheid van het Rondje Kaag is verzocht om een presentatie te geven over de stand van zaken rondom de haalbaarheid/realisatie van het Rondje Kaag. Kadernota Holland Rijnland Tijdens het vooroverleg van de leden van het Algemeen Bestuur (AB) van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is afgesproken de concept Kadernota 2018 van Holland Rijnland ook voor te leggen aan de raadscommissies van de Bollenstreekgemeenten. Dat biedt de overige raadsleden kans om kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen, mogelijk nieuwe kaders te bespreken en input mee te geven aan de individuele AB vertegenwoordigers en portefeuillehouders. De kadernota wordt vastgesteld in het AB 29 maart a.s.

Langer zelfstandig thuis Mensen met dementie blijven tegenwoordig steeds langer in hun eigen huis wonen. Voor een deel omdat dat de wens is van de mensen met dementie en deels omdat het een gevolg is van overheidsbeleid. Dat kan risico’s met zich meebrengen als we denken aan veiligheid ‘in en om huis’. Wat kunnen moderne technieken voor u betekenen om de veiligheid in uw huis te vergroten? Willy Gillissen gaat met Erwin Roks, van het bedrijf Roks elektrotechniek uit Lisse, in gesprek op het gebied van domotica. Alzheimer café Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie hun partners, familieleden, vrienden hulpverleners en andere geïnteresseerden. Informatie Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Adres: Agneshove 81 te Voorhout Aanmelden vooraf is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie: Mevrouw C. Van Noort. Telefoonnummer: 06 - 10918151


Collectes Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 4 januari 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

Motorstalling / parkeerruimte te huur gevraagd. Heereweg Lisse. Kant van Hillegom. Liefst met mogelijkheid af te sluiten. Tel: 06-51741144

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

TE HUUR aan plein GARAGEBOX/OPSLAG 510x260x220 hoog € 90,- p.mnd, Lisse inrit van Speijkstraat 65-67. Info: 0252-520830

Te koop VW Polo 1.9 SDI, bouwjaar 2003, kilometerstand 353.000 met airco, elektr. ramen, € 1750,- tel: 06-51833159.

Denk jij ook in beelden?

Per post of afgeven

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

i

9.00 - 12.00 uur.

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim.

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Voor een herinnering. Voor eenblijvende blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Sassenheim - Een grote groep kinderen ziet een plaatje van een appel als ze aan het woord appel denken. Kinderen en volwassenen die dat zien hebben een voorkeur voor visueel leren: de beelddenkers. Lisette Castelein vertelt op donderdag 2 februari van 20.15 tot 21.30 uur tijdens een interactieve lezing in de bibliotheek waarom deze groep vastloopt in het onderwijs. Zij geeft informatie en concrete tips die door leerkrachten en ouders direct toepasbaar zijn om de beelddenkende kinderen weer tot leren te krijgen. Herkent u dit bij uw kind? Moeite met de leerstof, omdraaien van cijfers en/of letters, vertelt verhalen waarbij het soms de draad kwijtraakt, leest te langzaam of juist te snel waardoor het fouten maakt. Dan kan het best zo zijn dat uw kind beelddenkend is. In 2010 in door prof. dr. Jaap Murre van de Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vanaf het vierde levensjaar kinderen de voorkeur krijgen voor één van de twee leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken). Op de meeste scholen wordt lesgegeven via het verbale systeem. Het gevolg hiervan is dat kinderen die de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem vastlopen op school, omdat hun manier van leren niet aansluit met dat wat er op school wordt aangeboden. Lisette Castelein staat voor de klas en begeleidt en behandelt sinds 2004 kinderen met leer- en/of gedragsuitdagingen. Zij weet als geen ander wat het voor een kind inhoudt om onterecht het stempel leerprobleem te krijgen, terwijl er eigenlijk sprake is van beelddenken. Zij weet wat wel werkt bij deze groep en ziet na een paar sessies het kind opbloeien en vol zelfvertrouwen weer naar school toe gaan. Deze kennis deelt zij deze bijeenkomst, gehouden in de bibliotheek (Kerklaan 42) graag met een ieder die geïnteresseerd is. Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balies van de vestigingen. De kaarten zijn voor leden 5 euro, voor niet-leden 7,50 euro.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

N IET OMDAT H ET MOET. . .

Van 19 dec. Van 24 dec.t/m t/m38jan. janzijn . zijnwijwijopopafspraak afspraakgeopend. geopend. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur HenrivanHardeveld

Mijn Dierenkliniek De beste zorg voor uw huisdier!

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Te Koop: RVS boutjes en moeren, M3 t/m M6, totaal 2,8 KG, lengte 8 t/m 60 mm. gespecific. lijst per e-mail. Tel. 0252- 420585.

• Begraven

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tweede kerstdag ben ik mijn Olympus OM-D camera verloren in de duinen, wil de vinder zich melden: 06-26094161

Te koop: Nissan Tino, bouwjaar 2004, kilometerstand 193.000 met airco, elektr. ramen, z.g.a.n. € 1750,-. Tel: 06- 51833159.

Tel: 0252-211843

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.

Te huur 134 m2 kantoorruimte 134 m2 bedrijfsruimte. De Ruyterstraat 12 - Rijnsburg. Voorzien van C.V. - toilet - keukenblok. Inlichtingen 06-42835599.

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Omd het k at an!

Overstappen, waarom zou ik?

in de avond bij uw dierenarts terecht? + UU wilwil graag graag in het weekend bij uw dierenarts terecht? + U verwacht mogelijkheden bij uw dierenarts? + U verwacht moderne date kennis van uw dierenarts? + U verwacht upeentoheldere communicatiestijl? + U verwacht moderne communicatiemiddelen? + U wil een dierenarts die naar u luistert? + Een kopje koffie als u moet wachten? + Ach, we kunnen nog wel even doorgaan zo. Feit is dat u geen spijt krijgt wanneer u klant wordt van Mijn Dierenkliniek. Schrijf u vandaag nog in via onze website en beleef de service van Mijn Dierenkliniek! iept!

ep Zo g

Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek


Q L B meditatiecursus Zoek je rust? Ben je niet bang om jezelf tegen te komen? Hou je van muziek? Dan is dit de meditatievorm voor jou! ♦ Introductie en tevens proefles: dinsdag 10 januari om 20.00 uur (€ 7,50) ♦ Cursus: dinsdag 24, 31 januari, 7 en 14 februari om 20.00 uur (€ 80,-) ♦ Meditatie CD voor thuis (€ 17,-)

Dit alles samen voor € 87,50

Wat is het?

De QLB is een actieve ademmeditatie op inspirerende muziek.

Wat kan je van de QLB verwachten?

www.tsuki.org Rijnsburgerweg 86 Leiden, 071-5173508

- meer in het nu zijn - beter contact met emoties - meer rust en helderheid - meer energie - verruimd bewustzijn

TE HUUR: KUNSTGEBIT Tandenwinkel 6 persoons 071 - 361 11 45 bestelbussen

Reparaties klaar terwijl u wacht. Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

www.tandenwinkel.com

vanaf

€ 85,

00

per dag

UV € 85,00 LisserNieuws/Hillegommer € 35,00 Teylinger € 35,00 N’wijkerhouter 2/3 jan 2017 0252-211849 UV € 85,00 UV € 85,00 LisserNieuws/Hillegommer € 35,00 Teylinger € 35,00 N’wijkerhouter 2/3 jan 2017 Van Zelst www.gdol.nl AUTOBEDRIJF

Lisse

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

OPEN DAG OPEN DAG

OP

ZATERDAG 2017 ZATERDAG77 JANUARI JANUARI 2017 13.00 uur 13.00tot tot 16.00 16.00 uur

ZATE 1

zijn Docenten aanwezigom om UDocenten informatie en en Docenten zijnzijn aanwezig informatiete geven te geven te ki samen te kijkenwelke welkecursus cursus het Usamen past! samen te kijken hetbeste bestebij bij U past!

ww w.

www.volksuniversiteit-lisse.nl www.volksuniversiteit-lisse.nl

Vuurstee

Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518 RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM

OPEN DAG

14 JANUARI 2017 | 10.00-13.00 UUR

BRUGKLAS INFORMATIEAVONDEN

MEER ATIE? INFORM DS.NL RIJNLAN

2017 DINSDAG 17 JANUARIEAV ATI OND ALGEMENE INFORM| LEER LIJN CULTUUR

T BRUGKLAS | LEERLIJN SPORNG 19.30 UUR | INLOOP 19.00 UUR

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

| AANVA

I 201 DONDERDAG 26 JANUAR TWEETALIG VWO

7

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN P 19.00 UUR AANVANG 19.30 UUR | INLOO

VAN ALKEMADELAAN 2 | 2171 DH SASSENHEIM | T (0252) 243 070 | INFO@RIJNLANDSLYCEUM-RLS.NL | WWW.RIJNLANDS.NL


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

‘Doen van aangifte diefstal fiets is belangrijk’ SASSENHEIM n Het feit dat de aangifte van een diefstal van de fiets niet direct door de politie wordt onderzocht, betekent niet dat het doen van aangifte zinloos is en geen enkel belang dient. Voor het bepalen van de prioriteiten in aanpak en inzet van middelen door gemeente en politie, is namelijk het aantal aangiften bepalend. Dat antwoordt B&W op vragen van raadslid Sybrinne de Vries (CDA) over de diefstallen bij station Sassenheim. Door Nico Kuyt

In de afgelopen vijf jaar zijn twintig fietsendieven aangehouden, zo tonen de cijfers. In zes van de gevallen ging het om diefstal van een lokfiets. Het aantal aangiften bij een diefstal bij station Sassenheim schommelt de afgelopen vijf jaar van 25 tot 86 en het aantal aanhoudingen van 0 tot 11. Het nationaal beleid van de politie is dat fietsendiefstal niet valt onder de zogenaamde ‘high impact crimes’. “Dat wil niet zeggen dat de politie er niets aan doet, maar wel dat deze zaken een minder hoge prioriteit hebben dan bijvoorbeeld woninginbraken of berovingen. Deze status van de politie stimuleert echter niet tot het doen van aangifte, maar het feit dat de aangifte niet direct wordt onderzocht, betekent niet dat het doen daarvan zinloos is en geen enkel belang dient. Voor het bepalen van de lokale prioriteiten en het vormgeven van de preventieve aanpak, zijn we als gemeente namelijk afhankelijk van de aangiftebereidheid van onze inwoners. Ook voor de politie is het aantal aangiften bepalend voor de vraag op welke thema’s capaciteit en/of

middelen worden ingezet”, aldus B&W. MAATREGELEN

B&W zal de huidige status van de politie en de mogelijke invloed daarvan op de aangiftebereidheid, inbrengen in het regionale driehoeksoverleg waar afspraken gemaakt worden over de inzet van politie op de lokale prioriteiten en het niveau van dienstverlening aan de inwoners. “Wij vinden het namelijk van belang dat onze inwoners gestimuleerd worden om aangifte te doen en achten dit ook mogelijk zonder valse verwachtingen te wekken. Daarnaast wordt, in samenwerking met onze partners zoals bijvoorbeeld Prorail, de veiligheid op de stationsgebieden doorlopend bekeken en waar nodig worden preventieve acties ondernomen”, geeft B&W aan. Zo is het stationsgebied van Sassenheim en Voorhout witte LED verlichting gekomen, het aantal fietskluizen uitgebreid en het parkeerdek wordt op voorhand voorzien van alle technische voorwaarden die noodzakelijk zijn voor cameratoezicht. Er wordt blijvend ingezet op acties als de lokfiets, meer toezicht/surveillance, het stimuleren van het graveren van fietsen, acties tegen weesfietsen, inzet op bewustwording en een promotieteam, spandoeken, tekstborden en het verspreiding via de media. Daarnaast is de gemeente bezig met het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen en het creëren van zogenaamd ‘warm toezicht’. Dit vanuit de gedachte dat mensen zich sociaal wenselijker gedragen wanneer anderen naar hen kijken. Het wordt in 2017 verder uitgewerkt en naar verwachting na de zomer ingezet.

Gemeente zoekt marktkooplui SASSENHEIM

n De werkgroep rond de weekmarkt in Sassenheim is op zoek naar nieuwe ondernemers. Met name op het gebied van nonfood artikelen zijn de koopmannen welkom. Op dit moment worden er vooral levensmiddelen aangeboden. De werkgroep wil dat aanbod uitbreiden.

De markt in Sassenheim is iedere donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en bestaat volgend jaar 60 jaar. De gemeente laat weten dat geïnteresseerde ondernemers contact kunnen opnemen met de markmeester door te bellen naar het telefoonnummer 14 0252.

Burgemeester Carla Breuer toost op het nieuwe jaar met de leden van de KBO. | Foto: pr.

‘Samen’ het toverwoord in Teylingen voor 2017 TEYLINGEN n Ze kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar na haar nieuwjaarsspeech kan niemand er meer omheen: burgemeester Carla Breuer wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar, waarin het vooral draait om samen dingen bereiken.

dingen, zoals een inwoner van Voorhout die een AED-apparaat heeft aangeschaft. Niet voor hemzelf, maar voor de straat.” Ook op grotere schaal staat samenwerking centraal. Zeker na de ambtelijke fusie met Lisse en Hillegom, die sinds 1 januari is gestart. De ambtenaren van de drie gemeenten vormen gezamenlijk de werkorganisatie HLTsamen.

Of het nu gaat om de buurttuin ‘het Kagerhofje’ van Annelies van der Heiden of ‘Wijzelf Bollenstreek’, het initiatief van Laura Kluft voor een zorgplatform, het zijn voor burgemeester Breuer voorbeelden van hoe zij het graag ziet in Teylingen. “Samen kunnen we veel meer,” houdt ze de aanwezigen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis van Voorhout voor. “En in Teylingen staan al veel mensen in de actiemodus. Kijk maar de buurtwhatsapp of de skeelerbaan in Warmond, waarvoor inwoners actief zijn. Maar het zijn ook de kleine

VERTROUWEN

trouwen. Het is onze taak als overheid om het vertrouwen te krijgen, dan krijgen wij dat ook terug onze inwoners. Eerst geven, dan nemen. Wij kunnen dat vertrouwen geven door te ondersteunen bij initiatieven. Kom naar ons toe als je iets wil melden of hulp kunt gebruiken.” WAARDERINGSPRIJS

Het bestuur van KBO Teylingen weet hoe de steun van de gemeente kan Terug naar de wat kleinere samen- helpen. Toen de KBO Warmond geen werkingen, want de burgemeester bestuur meer kon vormen, spronziet in het nieuwe jaar graag nog gen de andere KBO-afdelingen in meer initiatieven in Teylingen ont- Voorhout en Sassenheim bij. Samen plooien. De basis daarvoor is om dat vormen ze het bestuur van de oversamen te doen en vertrouwen in el- koepelende KBO Teylingen, maar de kaar te hebben. “Ik ben geïnspireerd afzonderlijke afdelingen blijven bedoor het betoog van Jan Terlouw in staan. Wethouder Arno van Kempen De Wereld Draait Door, waarin hij heeft daarin een ondersteunende het heeft over het onderling ver- rol gespeeld, vertelt voorzitter Dick trouwen terugbrengen, zowel in de Voerman. Even daarvoor heeft hij samenleving en in de overheid. Zijn namen de KBO Teylingen de Waarverhaal heeft mij geraakt en ik on- deringsprijs in ontvangst mogen dersteun zijn oproep van harte. Met nemen. Meer hierover is te lezen in elkaar moeten we bouwen KEURSLAGERKOOPJE aan ver- de Verhalenkaravaan van deze week.

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

Het team van Schuitemaker’s Vishandel wenst u een gezond en voorspoedig 2017! Haring, vers van het mes Visroerbakschotel, diverse soorten

per stuk 4 stuks 100 gram

1.85 7.1.50

Romige vissoep, uit eigen keuken

1 liter

5.95

Schuitemaker’s zalmsalade

500 gram

5.-

Gerookte bokking

per stuk 4 stuks

1.50 5.-

Elke woensdag: gebakken kibbeling 500 gram

6.95

Elke donderdag: 3 gebakken lekkerbekken + saus

6.-

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is weer geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

Weekaanbiedingen Vers gekookte bietjes

500 gram 0,99

Verse vat zuurkool

500 gram 0,99

Jonagold appels

1 kilo

Frisse Hollandse rauwkost 100 gram

0,99 0,79

Maaltijd van de week:

Hutspot met draadjesvlees 100 gram 0,79

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer Oude Haven 3 Sassenheim Viswinkel/Visrestaurant Voorstraat 9 Katwijk aan zee 071 408 00 60 Viswinkel Zeilmakerstraat 20252 210151Katwijk 071 408 01 03 www.vissalade.nl Schuitemaker’s Webshop www.vissalade.nl

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

Pomodorohaasje

VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

Leverworst + grillworst Leverworst + grillworst 25

2 319 19 TROTS VAN DE KEURSLAGER 2 x 250 gram 3 Katenhaasjes 95 Katenhaasjes 3 stuks 7 KEURSLAGERKOOPJE 95 Gepaneerde schnitzels3 stuks 7 95 4 stuks 5 1002gram x 250 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels Sweet & smokey SPECIAL

75 1 5

100 gram 95 4 stuks Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 8 januari Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

SPECIAL

Sassenheim SweetHoofdstraat & smokey 261 0252-211440 Sassenheim 0252-211440

100 gram

175


Happy New Year!!

De jaarlijkse PERZISCHE TAPIJTEN opruiming is gestart! In afwachting van de nieuwe collectie BERBERTAPIJTEN zijn veel tapijten nu royaal afgeprijsd. NEPALTAPIJTEN U bent van harte welkom.

TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

Wordt jij de nieuwe vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Duin- en Bollenstreek? We hebben twee functies voor het kader:

• Coördinator Evenementenhulpverlening • Assistent Coördinator Opleidingen

OPRUIMING Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl

Irene Wolters

Wil je bij een maatschappelijke organisatie werken waar je je talenten kan ontwikkelen, je kennis vergroten en je netwerk uitbreiden? Reageer dan binnen 2 weken en stuur je sollicitatie naar: mvanbeelen@redcross.nl. Voor meer informatie over de functie, kijk op onze website: www.rodekruis.nl/afdeling/duinenbollenstreek

Wegens groei van de onderneming zijn wij op zoek naar: Service coördinator

Wij zijn ook nog opzoek naar:

Je neemt storingsmeldingen in behandeling en verwerkt deze tot opdracht.

 Zelfstandig werkende Loodgieters/installatiemonteurs

Tevens ben je verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van de Service- en onderhoudswerkzaamheden.

Taken •

Telefonisch technische ondersteuning

Zorgdragen voor gewenst kwaliteitsniveau van geleverde diensten

Je bent het aanspreekpunt van de vestiging Noordwijk

• Diverse administratieve werkzaamheden: aanmaken opdracht-/Zelfstandig werkende Elektriciens

Locatie 

Vestiging Noordwijk

Solliciteren Ben je geïnteresseerd? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer naar pz@locastechniek.nl

werkbonnen, materialen bestellen, financiële afhandeling, signaleren en melden van onveilige werksituaties • Je bent onderdeel van het aannameteam

locastechniek.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Buurt-Ton valt in Boterblomstraat VOORHOUT n Het nieuwe jaar begint goed voor deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen op postcode 2215 DP (Boterbloemstraat) in Voorhout. Op hun postcode is op 1 januari de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen. De Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in deze prijs. De organisatie informeert de winnaars half januari per brief over de hoogte van het gewonnen bedrag.

Overval blijkt tv-programma VOORHOUT n Politie-eenheden uit de hele omgeving stonden in de nacht van donderdag 30 december voor de deur van een woning aan de ‘s Gravendamseweg. Eerder hadden ze een melding gekregen over een overval. De bewoner had een alarmknop en de politie hoorde op de achtergrond de vermeende daders tegen de bewoners praten. Bij binnenkomst bleek het echtpaar rustig op de bank tv te kijken. De alarmknop was per ongeluk ingedrukt. De stemmen die waren gehoord, bleek een politieserie te zijn die op de tv was te zien.

Aanhouding bij controle in park

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

‘Bronzen’ nieuwjaarsdag voor schaatster Van der Geest n Warmonds succes op NK Marathon WARMOND n Een sportief belangrijk begin van het jaar voor de marathonschaatsers op zondag 1 januari. Het Nederlands Kampioenschap op kunstijs werd voor de Warmondse Lisa van der Geest een succesvolle wedstrijd met een derde plaats. De wedstrijden begonnen met de veteranen (39+), die strijd werd gewonnen door Erben Wennemars. Na de veteranen kwamen de dames aan de start en vanaf het begin waren Iris van der Stelt en Lisa van der Geest zeer actief. Beide dames zijn lid van de Warmondse IJsclub en rijden voor de marathonploeg MKBasiscs.nl. In de eerste kopgroep van vier zat Iris van der Stelt en nauwelijks waren zij teruggehaald of Lisa van der Geest probeerde weg te komen. Na 22 ronden was het weer de beurt aan Van de Stelt en zo wisselden beide WIJC-ers elkaar af tot ongeveer halverwege koers. Nadat 54 van de 100 ronden afgelegd waren, was er een kopgroep van vier: Carien Kleibeuker en Irene Schouten, beide rijdend voor dezelfde ploeg, Janneke Ensing en Lisa van der Geest. Zij namen vooral door het kopwerk van Kleibeuker een ronde voorsprong. Met nog 30 ronden op de teller haalden ze het peloton in en namen daar gelijk de koppositie

Lisa van der Geest (r) eindigt als derde bij de marathon. | Foto: pr. / Arjen Vervoort

over. Van der Stelt probeerde nog een keer weg te komen met een groep van vijf, maar omdat daar Janneke Ensing bij zat werd er alert gereageerd en vijftien ronden voor tijd was het weer één grote groep. Het peloton sprintte af en het viertal met een ronde voorsprong moest nog vijf ronden rijden om de uit-

eindelijke winst. Kleibeuker hield het tempo zo hoog dat een uitlooppoging geen kans van slagen had. In de laatste ronde kwam de zeer rappe Irene Schouten als eerste over de finish. Janneke Ensing finishte net als vorig jaar als tweede en Lisa van der Geest werd derde tijdens dit NK marathon op kunstijs. Loesanne van der Geest sprintte met het peloton

SASSENHEIM n Tijdens een vuurwerkcontrole op donderdagmiddag 30 december in Park Rusthoff, heeft de politie twee mannen aangehouden. Een van hen bleek nog een vonnis te hebben openstaan van 1600 euro na een verkeersdelict. De andere man was in bezit van pepperspray en is ook aangehouden. Hij is verhoord en kreeg een proces-verbaal.

af en finishte in haar eerste NK op de elfde plaats. Op vrijdag 30 december waren deze snelle marathondames ook al actief tijdens het NK afstanden. Carien Kleibeuker werd Nederlands kampioen op de 5 km in 6.58.78, Lisa van der Geest finishte als zevende (7.05.07).

Tennissers naar nieuw sportpark

Ninjaworkshop SASSENHEIM n Heb je altijd al een ninja willen zijn? Kom dan naar de ninjaworkshop in bibliotheek Sassenheim op zaterdag 14 januari van 15.15 tot 17.15 uur. Een ninja is een van oorsprong Japanse krijger. In deze workshop leer je hoe je iemand besluipt, hoe je jezelf in balans houdt, bespioneren en Japanse karakters schrijven. Je maakt zelfs jouw geheime ninjasymbool. De training wordt afgesloten met een ninja-diploma. De workshop is voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deelname kost 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7,50 euro voor niet leden. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

7

Wethouder Bas Brekelmans snijdt de taart aan samen met de voorzitters STV: René Vos en Hans Wingender en Ted van Velzen Stichting De Roodemolen. | Foto: pr.

Kortingsbonnen van alle bouwmarkten altijd geldig bij

SASSENHEIM n Het plan voor de verhuizing van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) van de Parklaan naar sportpark de Roodemolen ligt er al jaren, maar kwam nooit van de grond. Tot dit jaar, want in de voorlaatste week konden de overeenkomsten getekend worden. Op donderdag 22 december werden de handtekeningen gezet door tennisvereniging STV, Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM) en de gemeente Teylingen. De partijen ondertekenen drie overeenkomsten: een raamovereenkomst (tussen de drie partijen), een overeenkomst van bruikleen (tussen SESRM en de gemeente) en een gebruikersovereenkomst (tussen SESRM en STV). Met de overeenkomsten worden de vestiging van STV op het sportpark, de bouw en de financiering van het complex en het beschikbaar stellen van de tennisbanen door de stichting aan STV formeel geregeld. Deze maand starten de bouwwerkzaamheden, waarbij het terrein wordt opgehoogd.


RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM

BRUGKLAS INFORMATIEAVONDEN DINSDAG 17 JANUARI 2017 ALGEMENE INFORMATIEAVOND

BRUGKLAS | LEERLIJN SPORT | LEERLIJN CULTUUR VOOR OUDERS EN LEERLINGEN AANVANG 19.30 UUR | INLOOP 19.00 UUR

DONDERDAG 26 JANUARI 2017 TWEETALIG VWO VOOR OUDERS EN LEERLINGEN AANVANG 19.30 UUR | INLOOP 19.00 UUR MEER ATIE? INFORM DS.NL RIJNLAN

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,50 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Eval: écht een leuk bedrijf! Koelen, klimaatbeheersing, elektro- en watertechniek.., dat is waar Eval goed in is. Onze klanten – veelal actief in de agrarische sector van de Duin- en Bollenstreek – kunnen dagelijks op ons rekenen. We bouwen, repareren én onderhouden hun installaties. Eval is een écht leuk familiebedrijf. Een prima plek om te werken en je als vakman helemaal thuis te voelen. Kijk ook maar eens op www.eval.nl.

We zoeken op korte termijn twee

Koelmonteurs (een allround kracht én een leerling) De ervaren nieuwe collega gaat werken voor onze afdeling Service & Onderhoud. Voor de leerling hebben we een plek in de Nieuwbouw. De eerste weet welke diploma’s hij moet hebben; voor de tweede is ‘kennis van elektrotechniek’ een pré. Van beiden verwachten we dat ze denken en werken op Mbo-niveau. Toe aan iets nieuws of momenteel zonder werk? Bel óf stuur ons gewoon eens je cv. Goede kans dat we je uitnodigen voor een vrijblijvende kennismaking. We kijken uit naar die ontmoeting! Installatieburo Eval bv Galglaan 11 2231 ND Rijnsburg Tel.: 071 402 26 21 E-mail: eval@eval.nl

VAN ALKEMADELAAN 2 | 2171 DH SASSENHEIM T (0252) 243 070 | INFO@RIJNLANDSLYCEUM-RLS.NL WWW.RIJNLANDS.NL


nieuws

DE TEYLINGER

Verbetering e-mailcontact gemeente TEYLINGEN n De gemeente voert aanpassingen door op haar website waardoor het voor de inwoner gemakkelijker is om met de gemeente in contact te treden.

Aanleiding is een onderzoek van het Binnenlands Bestuur onder 390 gemeenten. Gekeken werd hoe gemakkelijk deze te benaderen zijn. Teylingen scoorde niet slecht, maar verbeteringen waren mogelijk. Raadslid Peter Scholten (CDA) stelde hierover onlangs vragen aan B&W. In een antwoord geeft B&W aan dat het inderdaad juist is dat de gemeente niet communiceert via een mailadres die wordt vermeld op de website, maar een online contactformulier waarin bovendien onnodige informatie wordt gevraagd. “Dat kan door de gebruiker als onvriendelijk worden ervaren. Dienstverlening staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Aan de hand van het onderzoek wordt de website geoptimaliseerd”, zo zegt B&W toe. Op de website en op het online contactformulier wordt nu opgenomen dat ook direct gemaild kan worden. Met deze oplossing heeft de gebruiker zelf de keuze. (NK)

Inloop bij Oud Sassenheim SASSENHEIM n De Stichting Oud

Sassenheim (SOS) houdt op donderdag 5 januari (van 10.00 tot 12.30 uur) en op 12 januari (van 14,00 tot 16.00 uur) inloopbijeenkomsten in de Wittezaal van de Julianakerk, Julianalaan 6. Ter inzage ligt veel materiaal over oud Sassenheim en haar inwoners. Deskundige vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden. Er kunnen oude foto’s worden gebracht of ter plekke worden gescand en oude voorwerpen worden achtergelaten die iets met Sassenheim te maken hebben. Ook het Sassenheims Stratenboek is er nog te koop. Voor meer informatie, bel 06 21592523.

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

Nieuwe organisatie waar inwoners -als het goed is- weinig van merken Vervolg voorpagina GEMEENTEHUIZEN BLIJVEN OPEN

De gemeenten betalen in 2017 gezamenlijk 36,7 miljoen, waarvan Teylingen -als grootste gemeente17,3 miljoen bijdraagt. In de drie jaren die volgen is de bijdrage steeds lager, met in 2020 een begrote bijdrage van 16,2 miljoen. Het grootste deel, in 2017 ruim 26 miljoen, is bestemd voor personeelskosten. In de nieuwe organisatie werken 470 ambtenaren. De meesten waren eerder al in dienst van de drie onafhankelijke gemeenten en zijn herplaatst in HLTsamen. De ambtenaren zijn verdeeld over de gemeentehuizen, waaronder het Bestuurscentrum in Voorhout en het Gemeentekantoor in Sassenheim. Er is daarnaast voor 2017 in totaal 1,2 miljoen euro gereserveerd voor investeringen die in de nieuwe organisatie gedaan moeten worden. In 2018 staat een investering van 400.000 euro op de rol voor Burgerzaken. Dat bedrag wordt ingezet voor aanpassingen door de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP), die in 2017/2018 wordt ingevoerd. Daarnaast is het bedrag nodig om de burgerzaken modules aan te schaffen. Deze bedragen stonden in de drie afzonderlijke begrotingen en zijn overgezet en samengevoegd in de HLT begroting.

ACHTER DE SCHERMEN

Het is de bedoeling dat er voor de in totaal 80.000 inwoners van de vijf dorpen weinig tot niets verandert door de ambtelijke fusie, zegt Juul Covers, gemeentesecretaris in Teylingen, en ook lid van de directie van HLTsamen. “Er is de afgelopen periode achter de schermen veel werk verzet, maar als het goed is, hebben inwoners er nauwelijks iets van gemerkt.” Nieuwenhuis: “We hopen dat het op alle vlakken zo gaat. En dat als ze wel wat merken, dat het gaat om bijvoorbeeld de dienstverlening die sneller of beter gaat”. De afdeling Burgerzaken, voor onder andere paspoorten en rijbewijzen, blijft in iedere gemeente gevestigd. Ook behouden Hillegom, Lisse en Teylingen hun eigen burgemeesters, colleges en gemeenteraden. HLTsamen voert alleen uit en heeft een bestuur en directie. De directie bestaat uit de drie gemeentesecretarissen van de gemeenten. Arie van Erk is het komende jaar de voorzitter van het bestuur van de werkorganisatie HLT. In 2018 neemt burgemeester Lies Spruit die functie over, in 2019 gevolgd door haar collega, burgemeester Carla Breuer uit Teylingen. In dat jaar is ook de eerste grote evaluatie van de ambtelijke fusie, nadat er tussentijds wel al intern bij HLT geëvalueerd wordt. Daarvoor is een speciale monitor ontwikkeld.

Wethouder Kees van Velzen mag als eerste de sloophamer ter hand nemen. | Foto: pr.

Van Velzen geeft startsein voor renovatie Rijnlands SASSENHEIM

n Met een mokerslag gaf wethouder Kees van Velzen op vrijdag 23 december het startsein voor de renovatie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Nadat de aanzet voor het neerhalen van het eerste muurtje was gegeven, namen de medewerkers van de Versluisgroep uit Sassenheim het over. Zij realiseerden al eerder de verbouwing van de tweede verdieping, de bètavleugel van de school.

Voor het ontwerp is gekozen voor het voorstel van Arcadis.”Qua kleur en helderheid sluit het aan bij de bètavleugel van de school: we halen meer daglicht naar binnen en gebruiken warme kleuren. Zo zullen de leerlingen zich er thuis voelen”, aldus Ilse Tacken, conrector be-

drijfsvoering. Lokalen van verschillende groottes en mini-leerpleinen worden gemaakt, op de gang komen werkplekken voor leerlingen. Ook komen er zitjes voor leerlingen zodat zij op andere plekken dan in de aula kunnen pauzeren. De verbouwing is gepland in elf weken schoolvakanties zodat lessen er geen hinder van ondervinden. Na iedere vakantie volgt een grondige inspectie op veiligheid. Op maandag 9 januari, na de kerstvakantie, is een deel van de eerste verdieping gereed. Daarna volgen andere delen van de eerste verdieping en de begane grond. Na de zomervakantie moet de verbouwing afgerond zijn.

Oliebollenspeurtocht in het Overbosch VOORHOUT n Meer dan tachtig kinderen bezochten het Overbosch op donderdag 29 december om daar mee te doen aan de oliebollenspeurtocht, uitgezet door de Vrienden van het Overbosch, ter ere van het vijfjarig bestaan van de Stichting.

Klooster voor Marente

De kinderen konden in totaal twintig vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren en deden dit met heel veel plezier. Tegelijkertijd leerden ze nog wat over de natuur ook. Als beloning voor hun harde werk kregen de deelnemertjes én hun begeleiders een heerlijke oliebol met of zonder krenten en rozijnen.

VOORHOUT n Kloosterverzor-

gingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten is vanaf 1 januari onderdeel van Marente. Er wonen ongeveer 70 mensen in het klooster, waarvan meer dan 40 zusters. Het zelfstandige verzorgingshuis heeft in 2016 besloten om de professionele zorg te laten uitvoeren door Marente. De zorgorganisatie heeft ook huizen in Warmond (Mariengaerde, Marienhaven), Voorhout (Bolero en Gerto) en Sassenheim (Bernardus).

9

Speuren en opdrachten doen tijdens de oliebollenspeurtocht. | Foto: pr.

Kortingsbonnen van alle bouwmarkten altijd geldig bij


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


DE TEYLINGER

Verhalenkaravaan

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

11

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente reikte burgemeester Carla Breuer de Teylingse Waarderingsprijs 2016 uit aan KBO Teylingen. De seniorenbond wist tot één overkoepelend bestuur te komen, waardoor elk dorp zijn eigen KBO-afdeling houdt. Voorzitter Dick Voerman: ‘We doen steeds meer samen.’

Teylingse Waarderingsprijs voor KBO Teylingen KBO-voorzitter Dick Voerman is vereerd met de Teylingse Waarderingsprijs. ‘Waaraan hebben we dit verdiend?’, vraagt hij zich af. Burgemeester Carla Breuer legt uit dat een belangrijke reden is dat het werk van de KBO Teylingen de drie dorpen bestrijkt. Doorslaggevend was de inspanning van de drie besturen om de krachten te bundelen en tot één overkoepelend bestuur te komen. ‘Dankzij die inzet konden de drie afdelingen, met elk hun eigen identiteit, blijven bestaan’, stelt de burgemeester. Aanleiding voor de stap was dat KBO Warmond moeite had het hoofd boven water te houden. Dick: ‘Toen het deze afdeling niet meer lukte om een bestuur te krijgen, zijn we om tafel gaan zitten. We hadden onderling altijd al een goed contact, kwamen wel vaker bij elkaar. We vonden het de moeite om te proberen er één geheel van te maken. Het was zonde geweest als Warmond was verdwenen.’ De voorzitter vertelt dat het best een klus is geweest. ‘Het heeft negen maanden geduurd. We moesten goed uitzoeken hoe je zo’n overkoepelend bestuur vormgeeft. Wethouder Arno van Kempen heeft voor ons veel goed werk gedaan, hij kwam met praktische adviezen. We konden echt op hem bouwen.’ ACTIVITEITEN

KBO Teylingen telt zo’n 2.200 leden, verdeeld over de dorpen. De drie afdelingen zijn juridisch zelfstandig gebleven. Er zijn gezamenlijke activiteiten, maar elk dorp heeft ook zijn eigen programma. Op die manier behouden de afdelingen hun identiteit. ‘De

leden zijn ook welkom bij de activiteiten van de andere afdelingen, al zie je in de praktijk dat mensen meestal naar hun eigen dorp gaan’, merkt Dick.

het zelf misschien nog niet zo hard nodig. Maar je kunt wel nadenken wat je anderen te bieden hebt.’

KBO Teylingen brengt twee keer per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief uit. Iedere afdeling maakt een jaarprogramma, waarop alle activiteiten vermeld staan. Opvallend is het brede aanbod. Dat gaat van bijstand bij praktische zaken (zoals belastingadviseurs die mensen helpen met het invullen van hun aangifte) tot ontspanning. De kalender puilt uit van de workshops, cursussen, gezellige bijeenkomsten, dagtochtjes en vakanties. Er is een hobby-, een foto-, een wandel- en een leesclub, er zijn cursussen bloemschikken en aquarelleren en er wordt gebridged, geklaverjast en gebowld. En indachtig het katholieke karakter zijn er ook eucharistievieringen.

De voorzitter is tevreden over de samenwerking met andere organisaties en verenigingen. ‘We zijn blij met Welzijn Teylingen en met ons plekje in ‘t Onderdak, met de kerken. In Voorhout worden we ondersteund door M25: een club van jongeren via de kerk. Er zijn ondernemers die altijd klaarstaan. Ook de samenwerking met de gemeente is prettig. Ik zeg altijd: 1+1=3.’

Alle activiteiten worden goed bezocht, stelt Dick. ‘Veel van onze leden zijn enorm leergierig. Zo hadden we bij de iPad-cursus een mevrouw van in de negentig, die er alles van wilde weten. Van dat soort mensen geniet ik: mensen die bij de tijd blijven. Geweldig!’ Voor 2017 staat een Rijncruise op het programma. ‘Die is bedoeld voor leden van de drie afdelingen. De reis gaat van Saarbrücken naar Amsterdam. En ook zijn er dagtochtjes, zoals naar de Linge, een fietstocht en een boottocht met De Heere Schouten. Mensen zijn altijd dankbaar na afloop.’ Ontmoeting staat centraal bij alle activiteiten. Daarmee speelt KBO Teylingen ook

SAMENWERKING

FLUISTERKAARTEN VOOR DE VERHALENKARAVAAN FLUISTERKAARTEN VOOR Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld DE VERHALENKARAVAAN een rol bij de bestrijding van eenzaamheid, denkt Dick, al is hij huiverig het woord in de mond te nemen. ‘Vorig jaar organiseerden we op Tweede Kerstdag een tochtje voor Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld eenzame ouderen: negen mensen schreven zich in. Dit jaar lieten we ‘eenzame’ weg en hadden we 58 deelnemers.’

FLUISTERKAARTEN VOOR DE VERHALENKARAVAAN

Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld

VRIJWILLIGERS

Een snelle rekensom leert dat meer dan honderd vrijwilligers zich inzetten in de drie dorpen. Veel van die vrijwilligers zijn zelf al aardig op leeftijd. ‘In Teylingen brengen zeventig- en tachtigplussers ons clubblad Nestor rond. Dat is toch eigenlijk te gek.’ Zelf raakte hij na zijn pensionering betrokken bij de KBO. ‘Ik heb 43 jaar in het onderwijs gezeten. Maar ik heb het nu drukker dan toen ik nog werkte! Het is mooi om iets te kunnen betekenen. We hebben geweldige mensen in het bestuur en als vrijwilligers.’ Dick heeft moeite met het predicaat ouderenbond. ‘Daar win je geen leden mee. Terwijl wij ons ook nadrukkelijk op de jongere senioren richten. Als je vijftig bent, heb je

De stap om tot één bestuur te komen, heeft alleen maar winst opgeleverd, denkt Dick. ‘We zijn nu voor het tweede jaar bezig en het wordt steeds mooier: we doen steeds meer samen. Wat ik ook merk, is dat we meer erkenning krijgen binnen Teylingen. We zitten vaker aan de voorkant, waar we kunnen meepraten. Waar ik bijvoorbeeld heel blij mee ben, is onze vaste plek in de WMO-raad. En in november namen we deel aan een bijeenkomst over een dementievriendelijk Teylingen. Dat bevestigt dat we van waarde zijn. Net als de waarderingsprijs die we nu hebben gekregen.’ Burgemeester Carla Breuer bevestigt dat: ‘Jullie werk is van onschatbare waarde! De prijs is echt verdiend’.

‘We krijgen steeds meer erkenning’


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

12

Tussen strandwal en strand wandeltocht VOORHOUT

n Ook goede voornemens gemaakt voor 2017? Gezond eten en meer bewegen! Een unieke kans biedt de landelijke wandelsportorganisatie WS78 op zaterdag 7 januari. Dan verzorgt die een wandeltocht van 40 km vanuit Voorhout. De wandelaars starten om 9.00 uur vanuit Boerhaave (Herenstraat 57).

De speciaal voor deze dag uitgezette route gaat over onverharde paden en rustige verharde wegen tussen Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. Het parcours gaat door de Elsgeesterpolder naar het landgoedachtige gebied van ‘s Heeren Loo. Het vervolg gaat afwisselend door de duinen en over het strand. Ook na de horecarust trekken we de

duinen in. Dit keer komen we door een deels bebost duingebied. Door landgoed Nieuw Leeuwenhorst en langs de Leidsevaart lopen we terug naar de startlocatie. Deelnemers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven voor 5,50 euro, inclusief een soep-, koffie- en fruitbon. Leden van WS78 en KWBN organisaties krijgen korting. De wandelaars krijgen een routebeschrijving mee. Onderweg geven pijlen en linten de weg aan. Bij de eigen WS78 rustposten langs de route zijn de uitgereikte bonnen te gebruiken. Halverwege de 40 kilometer tocht ligt een rustlocatie, waar de consumpties voor eigen rekening zijn. Het startbureau blijft voor het afmelden tot 17.30 open. Voor meer informatie, kijk op www.ws78.nl.

Een sportief begin met Aqua Bootcamp SASSENHEIM n In zwembad Wasbeek start in het begin van het jaar met een nieuwe activiteit; de Aqua Bootcamp. Een zeer intensieve training, geschikt voor iedereen die van actie houdt.

Tijdens de Aqua Bootcamp trainingen worden verschillende oefeningen en zwemvormen in het diepe en het ondiepe water afgewisseld, waarbij de intensiteit van de trai-

ning naar eigen tempo aan te passen is. Door de weerstand van bewegen in het water worden spieren sterker en is er relatief weinig kans om blessures op te lopen. De Aqua Bootcamp trainingen worden iedere donderdagavond gehouden van 19.45 tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. De prijs per training bedraagt 5,95 euro.

Vijf spelers van The Bassets zijn geselecteerd voor Jong Oranje. | Foto: pr.

Vijf Bassetsspelers in Jong Oranje SASSENHEIM

n De Sassenheimse rugbyclub The Bassets levert maar liefst vijf jeugdspelers aan Jong Oranje. Zij zijn zich aan het voorbereiden voor het EK jeugdrugby, dat in maart wordt gehouden in Bretagne (Frankrijk). De spelers Roy Mugie, Julien Meier, Bram Hoes en

de broers Jasper en Calvin Davies worden daarvoor klaargestoomd door de Nederlandse rugbybond in Amsterdam. Buiten hun trainingen bij The Bassets volgen ze ook het strakke trainingsschema vanuit de Oranje-selectie. Buiten schooltijd trainen ze vele uren op het veld en

in de sportschool om sterker en fitter te worden. Bassets-trainers Akram Zaki en Ian Davies zijn trots op hun pupillen, want vijf spelers in Oranje bevestigd hun goede werk en dat de jeugdopleiding bij The Bassets zijn vruchten afwerpt voor de eigen vereniging en Oranje.

Sportpromotie Teylingen ontvangt Inloopbridge Sassem Troef bijdrage uit Ondernemersfonds SASSENHEIM

De wekelijkse inloopbridge op woensdagmiddag werd 21 december afgesloten met een feestelijke finale. Allereerst werden de beste slembieders van de afgelopen vier maanden, Audrey Koene en Hage Verdun, in het zonnetje gezet. Zij ontvingen beide een gegraveerd wijnglas, zodat zij nog vaak op deze overwinning kunnen n

proosten. De finale werd gewonnen door Janny & Peter Scholten met een percentage van 57,99 %, voor Edu en Annelies Veltman die met 57,81% op de tweede plaats eindigden. Vanaf woensdag 4 januari start een nieuwe competitie met een finale op 26 april. Informatie over de bridgemiddagen staat op www.sassemtroef.nl.

Bridgeles voor beginners en gevorderden SASSENHEIM n Bij Bridgeclub De Wasbeek is vanaf woensdagavond 11 januari een14 wekelijkse lesavonden de basiscursus voor beginners yevolgen. De cursus voor de wat gevorderde bridger start op maandagavond 9 januari, en telt ook 14 wekelijkse lesavonden. Beide cursussen zijn van 19.30 tot 22.00 uur

in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) en worden begeleid door Hüyla Prischink. De kosten bedragen 75 euro voor de hele cursus. Voor aanmelding, neem contact op met Sjaak van Kesteren via 0252-412429 of stuur een e-mail naar bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl.

Sportkanjers gezocht TEYLINGEN n De gemeente Teylingen is op zoek naar kandidaten die in aanmerking komen voor de sportprijzen 2016.

De gemeente organiseert de sportprijsuitreiking samen met de Stichting Sport Promotie Teylingen. Iedereen kan nog tot en met 9 februari 2017 een talentvolle sporter of sportster voordragen voor de Talentenprijs, de Teylingen Sportprijs (sportman of sportvrouw) en sportploeg van het jaar 2016. De Sportbegeleidersprijs is een nieuwe categorie voor diegene die zich zeer ver-

dienstelijk heeft gemaakt om een sport direct mogelijk te maken. Het voordrachtformulier is te vinden op www.teylingen.nl. Daar staan ook de criteria voor de nominaties. Op 21 maart 2017 maakt wethouder Brekelmans de winnaars bekend tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé bij RKVV Teylingen, Sportpark Roodemolen in Sassenheim.

TEYLINGEN

n Stichting Sportpromotie Teylingen organiseert evenementen om de sport, politiek, ondernemers en media in Teylingen met elkaar te verbinden. Dat doet zij door het organiseren van het Sportcafé Teylingen en de jaarlijkse uitreiking van de Sportprijzen.

Het Ondernemersfonds Teylingen heeft besloten om 5.000 euro uit de trekkingsrechten van de sector Sport toe te kennen aan de Stichting Sportpromotie Teylingen. Het Sportcafé krijgt daarmee een impuls door nog betere bijeenkomsten met onder anderen interes-

sante sport- en maatschappelijke thema’s, boeiende sprekers en bijzondere sportontwikkelingen in Teylingen. Ook kan nu de uitreiking van de Sportprijzen professioneler worden aangepakt. De eerstvolgende Sportprijzenverkiezing vindt plaats op 21 maart 2017.

Ter Leede JO9-1 winnaar van het Gerrit van Harskamp toernooi SASSENHEIM

n Voor de 27ste keer werd de laatste woensdag van het jaar het Gerrit van Harskamp toernooi gespeeld. Aan het zaalvoetbaltoernooi voor spelers onder 9 jaar, doen de teams van verschillende regionale voetbalverenigingen mee. Voor deze editie waren de teams van Quick Boys, Rijnvogels en vv Katwijk van de partij. Ook het belofte team van Hillegom was afgereisd naar sportcomplex de Wasbeek.

De aftrap voor de start van het toernooi werd gedaan door Ravi van Harskamp, het achterkleinkind van de Ter Leede legende Gerrit van Harskamp. Moeiteloos slalomde hij vanaf het eerste fluitsignaal om de Katwijks verdedigers en wist het doel te vinden. Dit was meteen het begin van de eerste derby want op de ander helft stonden de Katwijkers van de Kooltuin, Rijnvogels. De teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd want de openingswedstrijd eindigde na een verbeten strijd in 0-0 gelijkspel. In de tweede wedstrijd het eerste optreden van de thuisploeg Ter Leede. Het werd een spetterende voetbalshow waarin zij maar liefst drie keer wisten te scoren tegen Hillegom, eindstand 3-0. Na verdere

winst op Rijnvogels, 3-1, en Katwijk, 2-0, was een gelijkspel tegen hoofdklasser Quick Boys voldoende voor de toernooiwinst. In een ware thriller stond er tot de laatste minuut 0-0 op het scorebord. Uit handen van de koninklijk onderscheiden Jaap Schaap werd de grote beker in ontvangst nemen. Voor de derde keer op rij wist dus de thuisploeg dit prestigieuze zaaltoernooi te winnen. Quick Boys won al haar Katwijkse derby’s waardoor zij als tweede eindigde. De derde plek werd ingenomen door SV Hillegom

terwijl vv Katwijk op doelsaldo beslag legde op de vierde plaats. De Kooltuinstrijders gingen met de beker voor de vijfde plek naar huis. PENALTYBOKAAL

Naast de spannende zaalvoetbalwedstrijden werd er gedurende de dag ook gestreden om de Penaltybokaal. Alle Ter Leede JO9 pupillen en toernooideelnemers mochten elk drie penalty’s nemen. Ook deze finale werd uiteindelijk gewonnen door Ter Leede, met Bouwe Moret als het meest succesvol.

Ter Leede JO9-1 wint het thuistoernooi. | Foto: pr.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

13

‘Inwoners leveren waardevolle bijdrage aan Wmo plannen’ TEYLINGEN n Inwoners van de Bollenstreek leveren een waardevolle bijdrage aan de Wmo plannen voor de komende twee jaar, meldt de gemeente in een persbericht. In oktober en november zijn inspraakperiodes gehouden, waar in totaal 562 reacties zijn verzameld.

Vooral de reacties op het verlichten van de druk op mantelzorgers, het stimuleren van inwoners om zorgvragen in de buurt te signaleren en betere informatievoorziening over de aanvraag en het proces rond hulp en ondersteuning, zijn goed te gebruiken in de uitwerking van de ‘Transformatieagenda, Wmo en haar omgeving, 2017-2018’, de plannen voor de Wmo van de vijf gemeenten in de Bollenstreek. De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dan ook blij dat zoveel inwoners de prioriteiten en aandachtspunten toejuichen die in deze plannen staan.

AANPAK INSPRAAKPERIODE

De gemeenten verzamelden de reacties op de Wmo plannen door met een TukTuk met koffie en thee op strategische plekken in de Bollenstreek te staan. Daarnaast werden er bijeenkomsten gehouden waarin zorg- en welzijn organisaties en hulpverleners uit de eerste lijn werden uitgedaagd om op de voorstellen te reageren, deze te versterken en de ideeën daaruit uit te werken. Maar natuurlijk werden inwoners ook via de websites, gemeentepagina’s en social media accounts naar een inspraakformulier geleid. In totaal werden er 562 reacties van inwoners verzameld. Daarnaast werden ook officiële reacties van onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, professionals, ouderenbonden, cliëntenraden en raadsleden ontvangen. Inmiddels zijn de reacties in de definitieve versie van de transformatieagenda verwerkt.

Leerlingen en docenten staan klaar om de aanstaande brugklassers en hun ouders informatie te geven. | Foto: pr.

Open dag bij het Rijnlands Lyceum SASSENHEIM n De open dag bij Rijnlands Lyceum Sassenheim voor leerlingen van groep 7 en 8 is op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 13.00 uur. In de weken daarna zijn er voor ouders en leerlingen ook nog informatieavonden over de leerlijnen cultuur en sport en over het tweetalig vwo-onderwijs. Op de open dag zijn alle aanstaande brugklassers en hun ouders welkom vanaf 10.00 uur. Zij kunnen demonstratielesjes van 15 minuten volgen waarin veel aandacht voor de praktijk zal zijn. Die lessen worden in vijf rondes gegeven. De eerste demonstratieles start om 10.30 uur, de laatste om 12.30 uur. Iedereen kan op eigen initiatief de school ontdekken. Er wordt ook informatie gegeven over de afdeling tweetalig vwo, de leerlijn Sport en de leerlijn Cultuur.

Vrijwilligers van de Oranjevereniging serveren de gerechten aan de 50 gasten. | Foto: pr.

Oranjevereniging serveert ‘verbindend’ diner SASSENHEIM n De Oranjevereniging Sassenheim heeft als doel om voor zoveel mogelijk mensen verbindende activiteiten te organiseren. Een van die doelgroepen zijn de mensen die zich eenzaam voelen. Op dinsdag 27 december was er voor hen een speciaal driegangendiner.

Vanaf 17.30 uur stroomden de 50 genodigden het restaurant in Sassenheim binnen. En al snel ontstond er een feestelijke kerstsfeer. Onder het genot van de eerste drankjes kwamen de eerste gesprekken op gang. Het bestuur van de Oranjevereniging als gelegenheidsbediening zorgde er voor dat alle glazen gevuld bleven en schoven geregeld aan om een praatje te maken. Nadat iedereen de keuzes uit het menu

gemaakt had, werden door burgemeester Carla Breuer en de vrijwilligers van de Oranjevereniging de voorgerechten uitgeserveerd. Tussen het heerlijke eten door kwamen ontstonden er langzaam maar zeker prille vriendschappen. Aan bijna iedere tafel werden telefoonnummers uitgewisseld. In het ene geval voor hulp om bijvoorbeeld de Nederlandse taal te gaan leren. En in het andere geval om eens op de koffie te gaan voor de gezelligheid. Aan het einde van de avond nam een van de gasten nog even het woord. De vrouw sprak met een emotionele ondertoon haar dank uit voor deze geweldige avond. “Dit is zo uniek. De hele wereld zou dit moeten horen. En er een voorbeeld aan nemen.”

Op het podium in de aula is een kunsttentoonstelling, die doorloopt in het kunstcafé. Ook vinden er doorlopende presentaties van verschillende vakken plaats, in lokalen en op het Leerplein. Iedere

bezoeker ontvangt een tasje met daarin onder andere de brochure van de school. Het programma van de Open Dag, met de plattegrond van de school erop, wordt bij de entree uitgedeeld. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo. Het is gevestigd in een modern gebouw voor zo’n 1.400 leerlingen en 130 medewerkers. CULTUUR EN SPORT

Op dinsdag 17 januari begint om 19.30 uur de informatieavond over de leerlijnen Cultuur en Sport. De school is open vanaf 19.00 voor een kop koffie. De bijeenkomst is voor zowel leerlingen als hun ouders.

Voor de pauze gaan leerlingen actief aan de slag terwijl de ouders in de aula algemene informatie krijgen. Na de pauze is er gelegenheid om specifieke informatie te krijgen over de brugklas en over de leerlijn Cultuur en de leerlijn Sport. Ook is het mogelijk informatie in te winnen over brugklasbegeleiding. TWEETALIG VWO

Leerlingen en ouders die geïnteresseerd zijn in tweetalig vwo zijn welkom op donderdag 26 januari om 19.30 uur om zich te informeren over deze vorm van onderwijs op het Rijnlands Lyceum. De deuren staan open vanaf 19.00 uur. Tweetalig onderwijs betekent dat meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven door onze speciaal opgeleide docenten. Hierdoor leren de leerlingen die taal snel en goed. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering en Europa, door bijvoorbeeld e-mailprojecten met andere landen en uitwisselingen.

Tweeduizend nieuwe bomen planten TEYLINGEN n Betrokken Teylingers en Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn presenteerden op de eerste editie van de Duurzaamheidsmarkt het initiatief om 2.000 nieuwe bomen in Teylingen te gaan planten.

De gemeente heeft als voornemen om in 2030 honderd procent duurzaam te zijn. Om inwoners een inkijkje te geven hoever dat plan gevorderd is en wat er nog moet gebeuren, werd op de laatste woensdag van het jaar de Duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Zowel de gemeente als inwoners en

ondernemers presenteerden aan de 400 bezoekers hun duurzame initiatieven. Een voorbeeld is de Stichting Bollenstreek Duurzaam. De Stichting in oprichting bestaat uit inwoners uit de hele bollenstreek die met elkaar een energiecoöperatie op willen zetten in 2017. MEER GROEN IN TUINEN

Wethouder Kees van Velzen kondigde bij de opening tevens twee acties vanuit de gemeente aan: ‘Operatie Steenbreek’, waarbij de gemeente wil inwoners stimuleren om van een stenen tuin weer een groene tuin te maken. Tot 31 januari maken

Kortingsbonnen van alle bouwmarkten altijd geldig bij

inwoners kans op een gratis tuinadvies door aanmelding via: info@ degroeneuitdaging.nl. En voor drie initiatieven die zich aanmelden in GroenDichterbij wordt een aanmoedigingsbonus van 100 euro beschikbaar gesteld. Groen Dichterbij is een initiatief van het Oranjefonds en IVN en ondersteunt en versterkt mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun leefomgeving. Aanmelden van een bestaand of nieuw initiatief kan tot 31 maart via www.groendichterbij.nl.


LEKKER

ETEN &

DRINKEN

Lekker Gewoon Het ambitieuze echtpaar Marc en Ischka Groene-Duivenvoorden runnen al een jaar hun restaurant aan de Herenstraat in Voorhout. De 39-jarige gastvrouw vertelt enthousiast: “Marc en ik leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen in Noordwijk en wilden altijd al samen ‘iets in de horeca’ beginnen. Ik voel me als een vis in het water als gastvrouw en Marc kan fantastisch koken: een prima combinatie dus om een restaurant te starten!” Marc (40) is al jaren kok en werkt alleen met verse producten: “Naast een gevarieerde kaart met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, bieden wij een gezellige, informele en warme sfeer in ons restaurant waar we plek hebben voor 56 eters.” Grote of kleine groepen zijn ook welkom: hoe leuk is het niet om met een aantal mensen een gezellige high wine of high beer te houden? Naast een ‘gewoon’ maar onvervalst lekker hamburgertje, een bord spareribs of saté, houdt de keukenbrigade natuurlijk rekening met gasten die bijvoorbeeld een glutenvrij dieet hebben of vegetarische willen genieten. Het maandmenu, samengesteld met seizoensgebonden producten, kost 27,50 euro. De keuken is open van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur. In het weekend vanaf 16.00 uur. Gratis parkeren op loopafstand!

RESTAURANT

ZALEN

3 gangen keuzemenu

Feestje vieren!

e29.50

Natuurlijk bij Villa Flora

Nieuwe kaart

Gezellige evenementen - live muziek - agenda op de website GRAND CAFÉ

OPKAMER

Lunchen High tea Smaakvol borrelen Workshops

Groepen tot 20 personen sfeervolle huiskamer

Hoofdstraat 55 - 0252-515100 - www.hotelvillaflora.nl Feest Receptie Vergaderingen Slapen Bedrijfsfeest Jubileum Private dining Lounge Restaurant Kraamfeest Huwelijk Uitvaart

Wij wensen iedereen knallend 2017! Vrijdag 6 januari staan wij weer klaar voor een heerlijk diner.

Restaurant Lekker Gewoon, Herenstraat 74, telefoon: 0252-866550, www.lekkergewooninvoorhout.nl

Heeft u goede voornemens om een feestje, diner of borrel te geven? Wij hebben een gezellige zaal geschikt voor iedere gelegenheid. Vraag naar onze mogelijkheden hiervoor. Hartelijke groet, Ferry & Cindy en het team van Chique & Simpel

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

Wij willen u bedanken voor een prachtig jaar!

coffee tea lunchroom coffee tea lunchroom

Hello ! Ik ben Amanda en trotse eigenaar van Sugar or Spice. Sinds eind april 2015 gevestigd in Warmond in de Dorpsstraat 46. Wij zijn een Engels geori�nteerd “coffee, tea and lunchroom. “. Sugar or Spice, hartig of zoet. We hebben de lekkerste koffie in het dorp en maken zelf onze taarten en cakes. Dit alles in een huiselijke gezellige omgeving zorgt ervoor dat u heerlijk kunt ontspannen en genieten. Onze filosofie is simpel. Gezond, maar ook af en toe een beetje stout mag. De lunches worden vers klaargemaakt (ready to order). Wij gebruiken gezonde en verantwoorde producten .Onze frisdrankjes, sapjes, bier en wijn, zijn biologisch, of komen uit de streek. Een high tea bij ons is inmiddels bekend in de streek. Gezellig en ontspannen met vrienden bij praten onder het genot van een heerlijke thee uit echt brocante servies en echte Engelse sandwiches en zoete lekkernijen. Cateren van verjaardagen, bedrijfslunches behoort ook tot de mogelijkheden

Hoofdstraat 34b - 2181 ED Hillegom - 0252 522 287 - www.suikerbol.nl De enige echte lunchroom in Warmond met huisgemaakte, verse gerechten:

Private dining bij ons op locatie is ook mogelijk vanaf 8 personen. We leveren maatwerk en bespreken alles door met de klant. Vraag gerust naar meer informatie als u plannen heeft ! Regelmatig organiseren wij proeverijen, wijn en spijsavonden met muziek en allerlei leuke activiteiten en specials. Bent u nog niet bekend met Sugar or Spice? Neem een kijkje op onze website wat wij nog meer bieden en dan hopen wij u binnenkort te mogen verwelkomen! Tot snel! Team Sugar or Spice Dorpsstraat 46 2361 BG Warmond www.sugarorspice.nl Meer informatie of reserveren? 071-7370077

coffee tea lunchroom

•Taarten en cakes •Gezonde lunches •High tea •Avondmaaltijden (woensdag en vrijdag 17.00 - 19.00)

•Catering

Mooie, gemoedelijke locatie en huiselijke sfeer!

BE Dorpsstraat 46 ST 2361 BG Warmond IN T OWN www.sugarorspice.nl Meer informatie of reserveren? 071-7370077


cultuur

DE TEYLINGER

SASSENHEIM n Hossen bij Carnavalsvereniging Saksen kan op zaterdag 7 januari tijdens de jaarlijkse foute Apres-ski Party in theater ‘t Onderdak. DJ Mart Reemeijer verzorgt de muziek, samen met de boerenblaas de Torentrekkers, onderdeel van carnavalsvereniging de Noortukkers. Ook de dansmariekes geven een show. De zaal is open vanaf 20.00 uur en het feest begint om 20.30 uur. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar, donateurs krijgen gratis toegang.

VOORHOUT n De Oranje Vereniging Voorhout organiseert voor alle senioren van Voorhout een gezellige middag op dinsdag 10 januari in de grote zaal van Cheers (Herenstraat).

Dit keer heeft de Oranjevereniging Shantykoor ‘t Bollenhart uit ons naburige dorp Noordwijkerhout uitgenodigd om de middag op te luisteren. De afgelopen jaren was het mannenkoor een graag geziene gast in Voorhout. Juist zij warmden het vaak internationale publiek op voor de grote tribune in de Heren-

Warmond Gaat Vreemd zoekt muzikanten

Boetseercursus WARMOND n Ook in 2017 starten

er weer twee boetseercursussen in Het Trefpunt. Op 9 januari start de cursus voor twaalf maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. En op dinsdag 8 januari start de middagcursus, twaalf dinsdagmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur. Er kan vrij worden gewerkt of met hulp van een deskundige docente. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en voor mannen en vrouwen. Voor informatie, neem contact op met Clara Sikking via 071-3011109.

Hot Jazz SASSENHEIM n De Classic Jazz Concert Club opent het nieuwe jaar met twee concerten door Michael McQuaid’s Vitality Five. Op zaterdagavond 7 januari vanaf 20.00 uur en zondagmiddag 8 januari vanaf 12.00 uur spelen ze de swingmuziek die zo populair was in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorig eeuw. Kaarten voor zaterdag kosten 15 euro, voor zondagmiddag 12,50 euro. Meer op www.classicjazzconcertclub.nl.

Nieuwe corso deelnemer TEYLINGEN n Van der Valk Sassenheim-Leiden is de nieuwste praalwagendeelnemer aan het Bloemencorso, dat op zaterdag 22 april door de streek rijdt. Het thema van de 70ste editie is ‘Dutch Design’.

straat in afwachting van het kindercorso en daarna het Bloemencorso van de Bollenstreek. Onder leiding van dirigent Jan de Klerk is het repertoire divers, vaak natuurlijk de zeemansliederen, maar ook ouderwets Nederlandstalig, maar de mannen zingen ook over de landsgrenzen. Het programma begint om 14.00 uur en de zaal is geopend vanaf 13.30 uur. De seniorenmiddag eindigt ongeveer om 16.30 uur.

Rotary Vlieland kamp 2017 TEYLINGEN

n Elk jaar organiseert Rotary Nederland het zogenaamde Vlieland kamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Kinderen die door hun gezinssituatie niet op vakantie kunnen, krijgen zo de mogelijkheid er 10 dagen tussenuit te trekken. De Rotaryclub uit Sassenheim bemiddelt voor de kinderen hier uit de buurt.

WARMOND n Het is inmiddels

Voor zowel WGV op de zondagavond, als voor WGV unplugged, zoekt WGV nog muzikanten. Vooral bassisten en gitaristen, maar ook toetsenisten/pianisten en solisten (bijv. sax). Als je je op wilt geven, of voor meer informatie, mail dan naar warmondgaatvreemd@gmail.com.

15

Shantykoor ‘t Bollenhart op seniorenmiddag

Apres-ski party bij de Saksen

een traditie, de Warmondse sessieband Warmond Gaat Vreemd die tijdens de zondagavond van de Warmondse Kaagweek het publiek uit hun dak laat gaan. De band bestaat uit Warmonders met verschillende muzikale achtergronden, die komende maanden samen zullen repeteren om op 2 juli het dak er af te spelen. Nieuw sinds vorig jaar is ‘WGV unplugged’, een akoestische set die in de middag wordt opgevoerd.

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

HOE ZIET ZO’N VAKANTIE ERUIT? Erwin Nyhoff, bekend van zijn deelname aan The Voice, brengt in het theater een ode aan de rock ‘n roll. | Foto: pr.

Erwin Nyhoff brengt rock ‘n roll naar ‘t Onderdak SASSENHEIM

n Erwin Nyhoff & Band staan op zaterdag 28 januari in ‘t Onderdak met de theatershow ‘Kings of Rock’N’Roll’. In dit programma staan de belangrijkste pioniers van de popmuziek zoals we die nu kennen centraal.

Erwin Nyhoff, één van de vaandeldragers van de Nederlandse rock, gaat in Kings Of Rock ‘N’ Roll op zoek naar de waarheid van het genre en al zijn excentrieke vertolkers. Waarom schoot Elvis Presley zijn televisies kapot, trouwde Jerry Lee Lewis zijn 13-jarige nichtje, belande Chuck Berry in de gevangenis en werd Little Richard predikant? Erwin Nyhoff kan het weten. Zelf is hij bekend van The Voice of Holland en stond hij op Pinkpop met zijn band The Prodigal Sons. Met de voorstellingen In the Footprints of Springsteen en Woodstock The Story

maakt hij de laatste jaren furore in het theater. Eén van de hoogtepunten in zijn carrière is zijn samenwerking met de originele begeleiders van Elvis Presley, drummer DJ Fontana en gitarist Scotty Moore. De estafettestok werd overgedragen, het heilige vuur doorgegeven. Vele, veelal geheim gebleven verhalen over het leven on the road met de grote helden uit de Rock ‘n’ Roll deelden ze met hem. Van Scotty Moore heeft Erwin een gesigneerde gitaar waarop hij in de show het geluid zal laten horen zoals Elvis dat gewild zou hebben… Gewapend met die gitaar, een unieke stem brengt Nyhoff samen met zijn band een eerbetoon aan de belangrijkste pioniers van de popmuziek.

Het kind wordt thuis opgehaald en samen met een aantal andere kinderen met de auto naar Harlingen gebracht door leden van de club Sassenheim en/of Voorhout. Daar komen alle kinderen samen. Dan gaat de reis naar Vlieland beginnen. Alleen de boottocht van Harlingen naar Vlieland is al een belevenis, met alle meeuwen die om de boot vliegen. Aankomst op het bijna autovrije Vlieland is midden in het dorp.

De twee kampperioden vallen in het tijdvak eind juli tot half augustus. De kinderen logeren in vakantiehuis De Vliehorst. Ze worden ingedeeld in groepjes van ongeveer 10 kinderen. Elk groepje staat onder leiding van een ‘meester’ en een ‘juf’. Daarnaast zijn er een ‘hoofdmeester’ en een ‘hoofdjuf’ die het programma samenstellen en kunnen bijspringen. De in totaal 24 ‘juffen’ en ‘meesters’ zijn leden van de studentenvereniging L.A.N.X. uit Amsterdam. De Rotary leden zijn eindverantwoordelijk. Alles wordt verzorgd door Rotary. Er zijn voor de kinderen geen kosten aan deelname verbonden. Aan het eind van de week gaan de kinderen weer met de boot terug naar Harlingen. De chauffeurs staan klaar om de kinderen weer thuis te brengen. Meer informatie en aanmelden kan bij Regine Siedenburg via reginesiedenburg1@gmail.com.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak. nl/voorstellingen. Gospelkoor Soul2Soul is op zoek naar een nieuwe dirigent. | Foto: pr.

Jongeren spelen ‘The Wave’ Gospelkoor Soul2Soul zoekt nieuwe dirigent

VOORHOUT/SASSENHEIM n De eerste van een viertal uitvoeringen van ‘The Wave’ is op donderdag 5 januari in jongerencentrum ExVoto. ‘The Wave’ een waargebeurd verhaal, zag de start toen een geschiedenisdocent in zijn klas de Tweede Wereldoorlog behandelde. Om de leerlingen te laten ervaren hoe snel mensen zich kunnen scharen achter een leider en van hieruit kunnen radicaliseren, startte hij een experiment. De studenten werden, zonder hun medeweten, onder gedompeld in een beweging. De groep vormde zich razendsnel en thema’s als respect, tolerantie en racisme zorgden ervoor dat het experiment binnen vijf dagen uit de hand liep en moest worden stop gezet.

Het stuk wordt uitgevoerd door jongeren van musicalvereniging de Singing Stars en het jongerenwerk

van Welzijnskwartier. Gezamenlijk zetten ze het enerverende stuk op de planken in verschillende jongerencentra in de regio. Donderdag 5 januari is dus de eerste te zien in Ex-Voto. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De voorstelling start rond de klok van 19.30 uur. De entree is gratis. Mocht 5 januari niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om de musical twee weken later op dezelfde tijden, op donderdag 19 januari te bezoeken in jongerencentrum Fascinus. Gelieve aan te geven via johanbraaksma@welzijnskwartier.nl en vermelden hoeveel personen en welke locatie de voorkeur hebben. Jongerencentrum Ex-Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout. Jongerencentrum Fascinus ligt aan de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim.

n SASSENHEIM Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim, bestaande uit ruim 30 leden, is op zoek naar een nieuwe dirigent en/of pianist. Het koor treedt regelmatig op, waaronder tijdens de kerstdiensten in de regio.

“Na zeven jaar zingen met Soul2Soul (be)geleid door onze vaste dirigent en pianist, scheiden onze wegen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent en/of pianist en hopen vanaf half augustus in een nieuwe samenstelling wederom mee te werken aan kerkdiensten en willen we ook weer mooie concerten geven,” zo schrijft het koor in de oproep. Voor vragen of een aanmelding, stuur voor 30 januari een e-mail

naar: rickvancaubergh@gmail. com. Of kijk voor informatie op www.gospelkoor-soul2soul.nl.

www.jantjebeton.nl


MA P AN AA DA SSH G2 O 8M W AA RT

BOXSPRINGS BOXSPRINGS Wintervoordeel bij Caresse Lentevoordeel bij Caresse

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 1.095,-

RI NGS I NG

VA N A F

E 1.095,-

VLAKKE

UITVOERING UITVOERING 140x200 140x200 cm cm

1295,129 5,-

CA AR R EE SS SS EE 4 46 60 00 0 C

C

A

R

E

S

160x200 cm

2850,A

N

D

E

R

E

M

S

E

4

6

0

0

160x200 cm cm 140x200 cm 160x200

2850,1995, A

T

E

N

L

E

V

E

R

B

A

A

R

1995,-

AN ND D EE R R EE M MA AT T EE N N LL EE V V EE R RB BA AA AR R A

stoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare em), voor een ideale, ergonomische verstelling es; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van t bediening.

P BA PU U LL LL -- B AC CK K

Caresse boxspringbestaande bestaandeuit: uit:• een • eengestoffeerd gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare Caresse 4600: 4600: complete complete boxspring hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings metuniek uniek’pull-back’ ’pull-back’systeem systeem(terugloopsysteem), (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie;••22pocketveer pocketveermatrassen matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers en zitpositie; met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van van hoogwaardig comfortschuim;• 2• 2elektrische elektrische motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; motoren met bediening.

BEDIEN JE CARESSE B I J : BOXSPRING MET JE stad 95 Arnhem ACTIE SMARTPHONE Zie pag. 4-5 EN/OF TABLET Caresse 5400

VER KR IJGBA AR

CAR ESSE BOXSPR OXSPRIINGS NGS EXC EXCLUSI LUSIEF EFVER VERKR KRIJGBA IJGBAAR ARB B IJ:IJ:

Jacques Clement Clement Nieuwstad 95Arnhem Arnhem Nieuwstad KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 221195 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


jaaroverzicht

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

17

Politiek jaaroverzicht 2016 Teylingen n De gemeente vierde dit jaar zijn tiende verjaardag. Het was op 2 januari 2006 dat de eerste Teylingse gemeenteraad in de Voorhoutse raadzaal bijeenkwam en door waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen geïnstalleerd. Intussen zijn reeds een aantal burgemeesters, wethouders en raadsleden gekomen en gegaan. Na tien jaar was het in 2016 voor de huidige ploeg geen rusten. Taaie en tere dossiers, zoals onder andere de huisvesting van vluchtelingen, de nieuwe taken voor de gemeente rond zorg en jeugd, de sloop van waardevolle historische panden, moeilijke nieuwbouwprojecten, achtergebleven materiaal in het gemeentehuis van Warmond en zelfs een Regenboogvlag, vroegen de onversneden aandacht van het gemeentebestuur. Hieronder een kleine selectie, hoe onvolledig ook, van de politieke roerselen over 2016. Door Nico Kuyt

JANUARI

Deze maand besprak de raadscommissie Welzijn zeven te onderzoeken locaties voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Een gevoelig punt, ook voor omwonenden. Vooraf werd daarom door de fracties een politiek café gehouden, waar de inwoners de politici konden ontmoeten met hun vragen en suggesties. De bijeenkomst werd bijzonder druk bezocht en

ook tijdens de bespreking in de commissie zat de publieke tribune bomvol. Onder de fracties leefden weerstand tegen het gebruik van tijdelijk wooncontainers. Zo stelde de ChristenUnie een volgorde voor waarbij eerst gekeken werd naar het huisvesten in bestaande woningen verspreid over de drie kernen en als laatste pas de containers. Het werd breed gedeeld, alhoewel voor sommige die containers helemaal niet hoefden. De huisvesting kwam lopende het jaar nog geregeld aan de orde. In januari kwam de raad ook nog even bijeen. Er waren wat doorgeschoven punten van het vorige jaar, zoals de maatregelen aan de Teylingse wegen voor de snelbus. Rotondes worden nu vervangen door ´slimme stoplichten´ waardoor de doorstroom beter zou worden. Maar van deze modegril geloofde de VVD niets van en zette een fles wijn daarop in dat het niet zou verbeteren. De fractie kon wel instemmen met de aanpassingen. De PvdA evenwel niet. De maatregelen bevorderden alleen de doorstroom van de auto. Door het laten vervallen van zebra’s worden de fietser en wandelaar volgens de fractie vogelvrij wild geworden. FEBRUARI

De sloop van de oude boerderij Oostdam aan de Voorhoutse Herenweg hield de politieke gemoederen flink bezig. De provincie had het aangekocht voor de realisatie van de rotonde op de Nagelbrug. CDA, VVD en D66 stelden vragen aan B&W.

De sloop van de oude boerderij Oostdam bij de Nagelbrug zorgt voor beroering. De leilinden mogen wel blijven staan.

Is behoud nu echt niet mogelijk? Maar de boerderij bleek niet te redden. Het pand was geen gemeentelijk monument volgens het puntenstelsel dat de gemeenteraad had vastgesteld. Een pittige discussie was er in de commissie Bestuur over het samenvoegen van de ambtenaren van Teylingen, Lisse en Hillegom in één organisatie. De PvdA en ChristenUnie waren tegen, maar ook de andere

Goed voornemen? Word lid!

D66 g i k k u l Ge

wordlid.d66.nl

! 7 1 20

fracties hadden zo hun vragen, zoals over de financiële voordelen en het er nog uit kunnen stappen. Uiteindelijk kon een meerderheid instemmen. De gemeenteraad besloot over de te onderzoeken locaties voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Op verzoek van de bewoners van de Voorhoutse Boekenburglaan schrapte de raad deze locatie. De buurt had al jarenlang als opvang

gediend voor de nieuwbouw van de Agnes, nu Herenstaete. Alleen D66 wilde in zo´n pril stadium nog geen enkele locatie bij voorhand uitsluiten. De PvdA wilde meer sociale woningen laten bouwen. Er waren er 50 gepland, maar dat konden er wel 150 worden. Dat vangt de asielzoekers pas goed op. Maar een meerderheid vond dat niet realistisch. Lees verder op de volgende pagina.

PArtICulIereN

OPGelet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


jaaroverzicht

DE TEYLINGER MAART

Het ‘rondje Kaag’ verdeelde de politiek. Er wordt al jaren gepraat over deze verbetering van de Kaagbeleving voor fietser en wandelaar. Verzet ertegen kwam van agrariërs, natuurorganisaties, woonbootbewoners en de golfbaan. Er moest volgens enkele fracties dan eerst maar eens onderzoek worden gedaan of het project wel realistisch is. Echter, het CDA wilde een heel zorgvuldige afweging en stemde tegen. PvdA en ChristenUnie wensten het rondje maar helemaal geschrapt zien. En Dion Piket van Trilokaal stemde, in tegenstelling tot zijn fractie, ook tegen. Met een heel nipte meerderheid haalde het onderzoek het toch. Een nieuwe bioscoop in Sassenheim bracht ontevredenheid bij de fracties. De bios had een ballonnetje bij B&W opgelaten om te kijken of een vergunning haalbaar was. Na een bericht in de krant hadden enkele personen vragen gesteld aan de raadsleden die zij niet konden beantwoorden. De commissie wenste bij majeure projecten voortaan direct ingelicht te worden. Om de zoveel tijd duikt het Ondernemersfonds weer op in de raad. Het kiespijn-dossier zorgde al voor een splitsing van de ondernemersvereniging en frustratie bij de fracties.

MEI

Het idee van Trilokaal, D66 en PvdA om te komen tot een Teylingse Duurzaamheids Maatschappij liep stroef. Het had een maatschappij moeten worden die zaken rond duurzaamheid uitdaagt en aanjaagt, maar het idee joeg een meerderheid van de fracties nog niet aan. De drie indieners wensten dat de wethouder een onderzoek zou doen naar de haalbaarheid. Zo zou het initiatieven kunnen steunen die nu stuk lopen vanwege gebrek aan geld. Het werd evenwel even geparkeerd door de overige fracties die de onderzoeksopdracht te vaag vonden om een duur extern bureau daarvoor in te schakelen. Over het voormalige Campo-terrein tegenover de ruïne in Sassenheim hadden omwonenden de VVD aangeklampt vanwege de al jaren durende overlast. B&W kon helder

In maart zorgt het ‘Rondje Kaag’ voor verdeling in de raad.

APRIL

De Economische Agenda voor de Bollenstreek stond op de agenda, want de economie van de streek bungelt ergens onderaan de ranglijst. Maar er leefden nog vele vragen over de aanpak. Dat buurgemeente Katwijk halfwas mee doet, wekte wrevel. En dat de Greenport Ontwikkel Maatschappij extra geld wil, dat gleed ook niet goed door de keel. Uiteindelijk kon de agenda in de raad toch worden aangenomen. Niet alleen het grote, maar ook het klein kreeg aandacht, zoals het glijden op gladde fietspaden. Tijdens de winterperiode waren diverse inwoners uitgegleden op de nieuwe betonnen fietspaden. Vooral in de bocht richting Wasbeek, meldde de PvdA. Wethouder Kees van Velzen had het antwoord, namelijk het opruwen van de bocht. Een pleit klonk uit de raad voor het opruwen van alle bochten. Die maand bleek er een doorbraak te zijn in de uitbreiding van sportpark Elsgeest, kon wethouder Bas Brekelmans de raadscommissie Welzijn melden.

18

De provincie weigerde een uitbreiding op beschermd gras, maar met de verenigingen is er nu een variant uitgekomen die voor iedereen acceptabel is. Ook het handboek voor de integratie van vluchtelingen passeerde de revue en elke fractie droeg een paar suggesties aan. Teylingen is met het handboek ambassadeursgemeente geworden voor de anderen in het land.

De raad stemt in juni tegen wooncontainers voor statushouders.

Mocht er nog sprake zijn van woonunits, komt de wethouder wel naar de raad. De publieke tribune zat deze maand overvol voor een skeelerbaan op de ijsbaan in Warmond. Spandoeken werden omhoog gehesen en dit keer niet uit protest, maar de ijsclubs dienden ervoor een initiatiefvoorstel in . De politieke molen maalt langzaam, maar aan het eind van het jaar kregen de ijsclubs hun zin. Niet naar de zin was het slecht mobiel bereik in Warmond. De providers doen verder niets, maar hadden enkele tips gegeven om het bereik te verbeteren. PvdA en CDA wierpen in de commissie Ruimte die tips in de prullenbak. Het verzoek werd aan wethouder Bas Brekelmans gedaan om dieper naar oplossingen te zoeken.

Dachten de politici het geregeld te hebben kleefde er opeens een risico voor de gemeente aan van 1,7 miljoen euro. Het werd met een snel besluit hersteld. De tegenstemmers bij het instellen van het fonds een jaar ervoor, Trilokaal, ChristenUnie en dissident Fred Koot (D66), konden nu wel instemmen. Het ging uiteindelijk om alleen een een reparatie.

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

maken dat gesprekken werden gevoerd met bewoners, eigenaren en projectontwikkelaar van het gekraakte pand. Op zijn beurt kreeg rond de zorg het CDA weer zorgwekkende signalen uit de gemeente. In tegenstelling tot wat de bedoeling was, verloren cliënten hun vertrouwde thuishulp. De oorzaak lag in het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. Een ander zorgveld zag er rooskleuriger uit. De gemeente had het voornemen om bij haar eigen inkoop voorkeur geven aan aanbieders die mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een verlangen dat de raad eerder al had uitgesproken. JUNI

Het voorstel van B&W om statushouders in wooncontainers te huisvesten op het Sassemse Langeveld en bij de Voorhoutse Zuidelijke Randweg, riep fel verzet op bij omwonenden. En ook de fracties in de commissie Welzijn waren er niet gelukkig mee. Beter was toch om eerst woningen aan te kopen, versnelde bouw van sociale woningen en andere maatregelen. Het verspreiden door de wijk is beter voor de integratie. Later die maand nam de gemeenteraad het besluit voor de aankoop van maximaal 15 woningen. D66 wilde de woonunits nog niet helemaal schrappen en het ‘vooralsnog’ open houden. Een deel van de gemeenteraad was hier voor, het andere deel vond het overbodig.

JULI

De gemeenteraad ging wel met vakantie, maar kon zich tijdens het zonnebaden alvast voorbereiden voor het najaar, want vlak voor het zomerreces dienden omwonenden rond de voormalige Warmondse peuterspeelzaal ‘De Woezel’ nog alternatieve bouwplannen in. Op het stukje grond moeten woningen komen, een eerder bouwplan was al afgeschoten en ook de laatste vonden de omwonenden niets. Zij kwamen met een inrichting waarbij het groen meer werd gespaard. De geluidsoverlast langs de A44

bleef eveneens op de politieke agenda. Er had een akoestisch onderzoek plaatsgevonden, dat concludeerde dat de norm nét niet wordt overschreden, dus geen maatregelen nodig zijn, maar op termijn wel. De PvdA wilde begin 2018 dan maar een nieuw onderzoek of het dan wel overschreden wordt en kreeg unaniem steun. Sommige fracties ging het nog niet ver genoeg. Trilokaal wilde alvast maar participatie met de bewoners opstarten over het al of niet nemen van maatregelen, want de buurt is verdeeld. D66 ging een andere kant op en verlangde ook onderzoek langs het spoor in Warmond en Voorhout. De ChristenUnie wilde Rijkswaterstaat vragen de snelheid op de A44 naar 100 terug te brengen. Net voor het reces overhandigde de gemeentelijke Rekenkamer ook nog het rapport over de Sport- en Cultuurregeling aan de raad. Van deze ondersteuning voor de minima werd weinig gebruik gemaakt. De behandeling volgde na het reces. AUGUSTUS

De gemeenteraad dook op de seksbedrijven. De ChristenUnie wilde een verbod. Het Rijk is namelijk bezig met een wet die een nuloptie mogelijk maakt. De overige fracties vonden het wat voorbarig. Eerst maar wachten op de nieuwe wet. Overigens was er geen seksbedrijf in Teylingen. Een wonderlijke discussie ontvlamde daar over het

wapperen van de Regenboogvlag als solidariteit met de acceptatie van homo’s, lesbiennes en transgenders. Voor het CDA was de vlag niet nodig. Er is de Nederlandse driekleur. Die verbindt iedereen. De ChristenUnie wilde het juist breder trekken en voor andere wensen uit de gemeente gaan vlaggen, zoals voor vluchtelingendag, slavernij en wereldgebedsdag. Halverwege de pittige discussie meldde B&W dat de vlag al was besteld en hoe dan ook uitgehangen zou worden. Daarmee was de discussie afgelopen en werd de vlag gehesen. De discussie bloeide wat meer vruchtbaar op over een verruiming van de Sport- en Cultuurregeling. De regeling voor de smalle beurs zou ook moeten gaan gelden voor commerciële instellingen als dans-, balleten gitaarles, zo vonden de fracties. Ook als een vereniging gevestigd is buiten Teylingen, zou de regeling moeten gelden. Het gaat erom dat de minima mee kunnen doen in sport en cultuur. SEPTEMBER

Al jaren wordt een plek gezocht voor het tankstation in de Lindelaan in Sassenheim. De buurt wil deze weg hebben. Vele vragen zijn er al over de voortgang door de fracties gesteld. Maar het wil maar niet lukken. Ook deze maand struikelde een poging. Gedacht werd aan een plek langs de Teylingerdreef in Voorhout, maar daar kleefden teveel moeilijkheden aan.


jaaroverzicht

DE TEYLINGER D66 kwam in de raad met een opmerkelijk voorstel. Gemeentebomen die zonnepanelen op huizen hinderen zouden eventueel mogen worden gekapt. Was er in het begin nog enige steun, die brokkelde langzaam af. Volgens wethouder Arno van Kempen hebben de inwoners genoeg mogelijkheden voor alternatieven. Daar hoeft een boom niet voor te sneuvelen. Uiteindelijk stemde alleen D66 voor het eigen voorstel. OKTOBER

Het gemeentebestuur ging door het stof. In de kluis van het voormalige Warmondse gemeentehuis was nog materiaal achtergebleven met persoonsgegevens. Onvergeeflijk, knullig, onprofessioneel, betreurenswaardig en onbegrijpelijk, meende de raad. Gelukkig waren de gegevens verouderd, onherleidbaar op personen of niet te lezen. B&W reageerde snel en ontliep zo een boete. Het idee voor het omgekeerd inzamelen van afval werd door een meerderheid van de raad afgeschoten. De bedoeling is dat het restafval wordt weggebracht en het herbruikbare opgehaald. Dat zou de afvalscheiding stimuleren. VVD en PvdA vonden dat er eerst een nadere verkenning moet plaatsvinden naar andere mogelijkheden van het ophalen. Uitgezonderd D66 en CDA werd dat voorstel gesteund. Het bouwplan van de Woezel in Warmond werd door B&W teruggetrokken. Nadat omwonenden alternatieven hadden ingediend om groen te sparen, hakte de commissie er spaanders mee. Alleen de VVD stond nog positief tegenover het plan. Als vervolg ging B&W, samen met de ontwikkelaar en omwonenden, zoeken naar een beter ontwerp. De commissie kon wel instemmen met het verstrekken

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

19

van zo’n 8,5 ton aan extra geld om de wachtlijsten in de jeugdhulp te bestrijden. Er leefde grote zorg over de stijging van het aantal op deze lijst. Volgens het CDA moest deze onwenselijke situatie snel beëindigd worden. De PvdA meende dat B&W en regio al veel te laat hebben gereageerd op het probleem. Er zat evenwel voor de fracties weinig anders op dan het geld te verstrekken. Zouden andere dan basissporten ook mogelijk aanspraak kunnen maken op ruimere financiering door de gemeente,bijvoorbeeld schaatsen en bridgen? De commissie Welzijn vond van wel. Het onderscheid tussen basis- en nietbasissporten heeft niet gewerkt en wordt afgeschaft. Begin 2017 komt er een nieuwe Sportnota, met wel wat regels om wildgroei te voorkomen. NOVEMBER

In de politieke coulissen rommelde het al een tijdje, maar nu kwamen de twee beuken in de tuin van het voormalige gemeentehuis van Warmond in de politieke arena aan de orde. Een bewonersgroep had honderden handtekeningen verzameld voor het behoud ervan, echter, een andere Warmonder pleitte weer voor kap en herplant. In de gemeenteraad rezen er twijfels over de onafhankelijkheid van het boomonderzoek, want die heeft de ontwikkelaar laten uitvoeren. Wethouder Bas Brekelmans zegde toe om als gemeente een tweede onderzoek te laten uitvoeren of de bomen wel echt zo slecht zijn. De jeugdzorg deed eveneens alarmbellen rinkelen. ‘s Heeren Loo had een stop voor december aangekondigd voor de opvang van jongeren. De fracties waren zeer bezorgd hierover. Hoe zit het met de wachtlijst? Valt er geen jongere tussen wal en

Het bouwplan bij de Woezel wordt in oktober door B & W teruggetrokken. | Foto: archief/ NK

DECEMBER

De ijsclubs konden opgelucht adem halen. Hun initiatiefvoorstel voor de skeelerbaan op de ijsbaan in Warmond haalde het. Tijdens de gemeenteraad kwamen nog twee bewoners uit de Leidse Merenwijk hun zorg uitspreken over de komst ervan. Zij vrezen mogelijke overlast van lichtmasten, geluid en parkeren in hun wijk. Dat het de enige wedstrijdbaan gaat worden in ZuidHolland, daar hielden zij ook hun hart voor vast, want dat trekt extra activiteiten en bezoekers aan. Maar

de gemeenteraad ging het voorstel niet opnieuw bespreken. Het bleef een hamerstuk. De zorgen worden wel meegenomen in het verdere traject, het verstrekken van de vergunning. Het Ondernemersfonds werd niet gelukkig gemaakt. De organisatie heeft enige tijd nodig om op te starten en stuurde een brief met het verzoek voor een jaar uitstel van de evaluatie van het fonds. Unaniem waren de fracties tegen. Namens de raad kregen zij een antwoordbrief met deze strekking. De raad kon wel unaniem instemmen

met het naar voren halen van de realisatie van een loket voor snel internet. Die wordt ingericht om initiatieven uit de buitengebieden te begeleiden om zo toch beschikking te krijgen over snel internet. De mediation over het geschil met de tuintjes van de Industriekade werd op pauze gezet. Er is in het verleden een laag huurbedrag met de eigenaren afgesproken, maar nieuwe bewoners moeten nu marktconform gaan betalen en dat betekende een forse verhoging. In 2017 komt het terug in de commissie.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZEGEND 2017

Iedereen doet mee! contact@teylingen.christenunie.nl www.teylingen.christenunie.nl

@CUTeylingen @fransnederstigt @Shari_vdH

christenunieteylingen


pec p h o ”VARIANT”

IANT” ”VARIANT”

ECHTE opruiming! ECHTE opruiming! o ming! ruiming! we p = p 2.195,799,2.195,-

Relaxfauteuils in leder - Diverse maten en• hoekbank kleuren leverbaar! van € 1.495,voor € van € 1.895,Fauteuil €Boxspringset 2795,m2-3 m en • Electrisch •€Electrisch cm €995,•€230 cm-voor 1195,Sen. ledikant Sen. ledikant Relaxfauteuils inleverbaar! leder in leder Dressoir copy-antiek Dressoir copy-antiek leder setprijs verstelbaar -kwaliteit Levertijd weken - Levertijd 2-3 weken --• 230 Diverse maten en kleuren leverbaar! vanRelaxfauteuils € 2.695,voor €medium 1.895,Horssens Van 3095,2495,Van € setprijs 3095,€ €medium 2495,Degelijke kwaliteit - Degelijke -€ 4medium verschillende maten (extra small, small, large) Degelijke kwaliteit -Degelijke Degelijke kwaliteit - -Degelijke kwaliteit -atras ••2.695,Elektrisch handwish Vanaf •wStrakke Compleet • Compleet leder leder -•Oak’ Diverse maten en kleuren - Diverse maten en kleuren leverbaar! •dan Compleet rbank leder leder leder van 2.695,van voor € 2.695,€ 1.895,voo hoofdbord boekenVan € 2995,Vanaf kbank Boxspringset Horssens leren bank Meubelset ‘Nature • antraciet -2995,4boekenverschillende maten (extra - 4 verschillende small, small, maten (extra en large) small, small, en large) • WitBoxspringset BOXSPRINGSET m verstelbaar verstelbaar w setprijs Van € € 995,boekenMeubelset ‘Nature Oak’ w Meer 100 kleuren leer Fauteuil €Van 1195,• wit of beuken • pocketveermatras Horssens Boxspringset Horssens Strakke leren bank w verstelbaar •1595,m w Van € 1595,Van€• 180x210 €180x2 15952 Van € 2995,Van € 2995,Van € 4119,• 180x210 • 180x210 • 180x210 leder fauteuil Van € 5495,Boxspringset Malmo • handwish Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ Van € 1095,€ 795,Van € 1095,€ 795,Volledig in Nederland geproduceerd Van € 1095,€ 795,Van Van € 1095,€ 1095,€ € 795,795,Van € 1095,€ 795,180/210 2,5 1 1 bankstel • ledikant Nu Elektrisch • wit of beuken • pocketveermatras • wit of beuken • pocketveermatras w w met knopen setprijs Van € 5495,Meer dan 100 kleuren leer Van € 4119,w w m w m w dressoir m • antraciet 2,5 1 1 bankstel RELAXFAUTEUILS • antraciet • Electrisch • Electrisch • 230 cm • 230 cm • Electrisch cm • 230 • 230 cm cm • 230 cm dressoir • zwart • zwart t m Velda 3D Velda 3D Levertijd 2-3 weken Levertijd Boxspringset Malmo 2e gratis! NGSET -elek. Levertijd 2-3 weken -m -Levertijd Levertijd 2-3 2-3 weken weken -Variant 2-3 weken €€• bodem Van 4119,- dik Meer dan 100 kleuren leer - Meer dan 100 kleuren RELAXFAUTEUILS RELAXFAUTEUILS • Volledig bodem • in matrasbeschermer •Boxspringset ledikant • Buffetkast, 180/200 Zwart kast 2e gratis! € 1295,2495,m € 1295,495,Vaneen € 2695,Van € 2695,Van €1.895,1970,Van € 1970,MATRASSENACTIE •180/210 nu demo-set leder is alleer een relaxfauteuil Er isMalmo alLevertijd relaxfauteuil in leer, in €leer, Buffetkast, - Degelijke Malmo Boxspringset Van €495,5495,Nederland geproduceerd 180/210 180/210 1295,nZwart leverbaar! • elek. bodem •kwaliteit matrasbeschermer ledikant • elek. •roasted matrasbeschermer • ledikant 2,5 - dik 1•Van - €1•5495,bankstel Nu € Variant van € 2.695,voor € kast kast MATRASSENACTIE nu demo-set w- Er dik roasted • met: Zwart handwish mw m • Buffetkast, •• Buffetkast, Van 1995,LAUSANNE € 1295,€ Compleet Degelijke kwaliteit MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE w€ 2495,w1195,verstelbaar verstelbaar 2e m gratis! verstelbaar • 4 eetkamer1995,Comforthoogte Boxspring Boxsprin • Compleet LAUSANNE leder € 2495,Van € 1595,• 180x210 2,5 1 1 bankstel • 2m + Alleen 90/200 795,Comforthoogte € € € 1195,1195,voor • 4 eetkamerDegelijke kwaliteit Degelijke kwaliteit Meubelset ‘Nature Oak’ • nu demo-set Van €weken 1895,Van € 1895,w € 1095,w LA Alleen 90/200 voor leder € 2495,leder Relaxfauteuil metLAUSANNE sta-op functie d geproduceerd s!leder - Levertijdm2-3 Nu Van € 1595,4 1995,eetkamer41.695,eetkamer• 180x210 oak €•opstahulp €•opstahulp 1995,€ 995,€Linnen995,Van €•1995,elektrisch verstelbaar elektrisch met verstelbaar voor met € voor Rela Van € 795,N DIVERSE UITVOERINGEN Alleen 90/200 Alleen 90/200 Compleet met: oak Van € 1995,4119,stoelen, Linnen€ 1995,• Electrisch • nu demo-set • 230 cm Comforthoogte Van € 1595,Van € 1595,180x210 • 180x210 • zwart • zwart Levertijd 2-3 weken opstahulp • zwart m Van € 1095,€ 795,Van € 1095,€ 795,stoelen, 1095,Velda 3D Velda 3D Luxe hoofdbord voor Velda 3D Velda Velda 3D 3D Velda 3D 180/210 Boxspring IN DIVERSE IN UITVOERINGEN DIVERSE UITVOERINGEN Van € 230 cm • 230 cm m m Schitterend matras, geproduceerd in Relaxfauteuil met sta-op functie Levertijd 2-3 weken Levertijd 2-3 weken stoelen, stoelen, € 1195,Grote fauteuil Schitterend matras, geproduceerd in Van € 2695,Van € 1970,Van € 1970,• Buffetkast, Van € 2695,Van Van € 2695,€ 2695,Van € 2695,Comforthoogte €IE 1970,Van Van € 1970,€ 1970,Van € 1970,Nu Boxspring Boxspring €• Tv-dressoir, Eris is2995,aleen een relaxfauteuil Erfauteuil Variant al een• Elektrisch relaxfa inleer, leer w €1295,Erkast is al een relaxfauteuil Er Er is•alVariant al een een relaxfauteuil relaxfauteuil inNuPockettopper leer, Er Variant alVariant relaxfauteuil in in leer, leer, Variant in Velda Classic • Tv-dressoir, €1395,-boxsprings €1395,Grote fauteuil verstelbaar voor € 2995,Nu Van € 1995,€is 1195,Van €1295,- 2 (elektrische) Relaxfauteuil met sta-op functie € is 1095,- Luxe hoofdbord Nederland, 7-zone fau 180/200 Nu LAUSANNE kast Vast 2495,as, geproduceerd in Nederland, 7-zone • • Tv-dressoir, • Grote • Tv-dressoir, • Grote Strakke vakkenkast Strakke vakkenkast € 1195,€ 1195,•Van 4verstelbaar eetkamer180/200 € 2695,Boxs nuze 90/200 Boxspring Boxspring Boxspring Boxsp € 2995,uit:een -w€3relaxfauteuil verschillende rugleuningen m €Van salontafel, Velda Classic Pockettopper is al Variant in leer, • leder • zwart Van 1795,€ 1095,w w Van € 1595,Velda 3D Fauteuil Fauteuil 180/200 180/200 € 180/210 • Elektrisch € pocketveer afgedekt met koudschuim salontafel, eerd in € 2195,Van € 2195,• leder w 2 pocketveer matrassen • 180/200 Van 1895,Van € 1895,m m 2 (elektrische) boxsprings w w Van € 1895,verstelbaar € w w w Van Van € 2695,nd,•7-zone Van € 1970,pocketveer afgedekt met koudschuim m Compleet samen Vast van € 1.495,voor € 995,Er is al een relaxfauteuil Variant in leer, Velda 3D Velda 3D w € 2995,salontafel, salontafel, € 395,• leder stoelen, Keuze -met 3 verschillende Keuze rugleuningen 3elektrisch verschillende rugleuningen Boxspring Compleet €opstahulp 1995,€€uit: 995,verstelbaar elektrisch met verstelba vo 1995,€opstahulp 1995,1995,€opstahulp 1995,95,€armleuningen 995,verstelbaar elektrisch opstahulp verstelbaar verstelbaar voor elektrisch met met opstahulp verstelbaar voor voor met €elektrisch 2695,Van 2695,samen samen 395,Van € 1970,- hoekbank Van €995,1970,• eettafel, Lederen Lederen w w voo Er is elektrisch al••Grote een relaxfauteuil Er is Variant alVanuit: een relaxfauteuil in leer, in•-hoofdbord leer, ••€ Wit BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET Van €€ 1595,Compleet Compleet €€€ 549,€995,799,• zwart of€ antraciet w hoekbank w€€ Classic Pockettopper 180/210 •995,Elektrisch verstelbaar € • eettafel, € -verstelbaar verschillende wit 160€ cm - koudschuim topper kt Boxspring -• Wit 2 pocketveer matrassen • 180/200 1995,fauteuil m• handwish ektrisch met voor € 1.695,€ 549,wit 160 cm Variant 3795,van € 1.495,voor € 995,s met koudschuim €Van895,eettafel, eettafel, 180/210 Van €4 1895,180/210 180/210 w € 995,•opstahulp Tv-dressoir, • €Velda • handwish Boxspring Boxspring m Vast m m m m € 549,€ 549,€ 2995,• hoekbank € dschuim € 1995,• antraciet • antraciet € 1095,€ 1095,995,± 40 stuks relaxfauteuils elektrisch verstelbaar met opstahulp voor € 1.695,• antraciet • antraciet 180/210 € 799,€ 799,5,w w m verstelbaar - 4 verschillende armleuningen -met 4voor verschillende armleuningen • zwart of1995,antraciet ± 40 stuks •€hoekbank Elektrisch - 12-delige potenset knopen - koudschuim topper Van€€€ 2995,Van €€1395,2995,•180/210 hoofdbord Van €(extra 1595,- small, €1395,m995,m €1395,€large) 1995,-180/210 €aar 995,elektrisch elektrisch met opstahulp verstelbaar voor met opstahulp €€Grote 1.695,1.695,et zwartBoxspringset - 4Dressoir verschillende maten small, medium en hoekbank •relaxfauteu hoekbankNu salontafel, m 995,-€ geproduceerd leder •• 180/200 leder Grote partij bankstellen Boxspringset zwart m• leder van 1.495,voor € 995,Volledig in Nederland geproduceerd Volledig in Nederland Van €vakkenkast 795,w Van €stuks 3095,€ 2495,• 180/210 Elektrisch • Elektrisch • Elektrisch partij bankstellen m wvakkenkast Horssens Van € 795,± 40 relaxfauteuils Elektrisch Sen. ledikant Relaxfauteuils leder copy-antiek m min € 2795,w € m €1395,Diverse maten en kleuren leverbaar! m m Strakke Strakke vakkenkast Elektrisch 12-delige potenset van € ••2.695,voor 1.895,met knopen setprijs trakke Strakke vakkenkast vakkenkast Strakke Sen. ledikant Relaxfauteuils in leder Dressoir copy-antiek in leder Relaxfauteuils in leder 2x atras € 1195,hoofdbord setprijs w w m • Elektrisch • eettafel, • 120 cm 4 verschillende maten (extra 4 verschillende small, small, maten medium (extra en large) small, small, medium en larg ± 40 stuks relaxfauteuils bankstellen w w w verstelbaar m Fauteuil w w w w Fauteuil € 1195,€ 1195,• 120 cm Fauteuil Fauteuil Fauteuil Fauteuil € 995,Vanaf Strakke vakkenkast Van € 3095,€ 2495,Meer dan 100 kleuren leer setprijs setprijs verstelbaar Van € 2995,• Elektrisch • Elektrisch Boxspringset Horssens Boxspringset Horssens Meubelset ‘Nature Oak’ trakke leren bank Strakke leren bank m verstelbaar verstelbaar Vanaf m Diverse maten en kleuren leverbaar! Compleet met: Compleet met: van € 2.695,voor € 1.895,Boxspringset Malmo w tn Strakke vakkenkast Fauteuil € 225,•len ledikant boeken€ 1995,m Elektrisch met knopen m • wit ofw beuken • pocketveermatras • wit of5495,beuken •Vanaf pocketveermatras € 225,verstelbaar Vanaf •180/210 hoekbank m w Van € 4119,w NGSET m w w Fauteuil Fauteuil m w Van € € 295,hoekbank Lederen hoekbank 2,5 1 1 bankstel w hoekbank • Wit • Wit verstelbaar verstelbaar Van € 2995,• Wit • Wit • Wit w m w €• matrasbeschermer 295,-RELAXFAUTEUILS Meer danMeubelset 100• ledikant kleuren -1Meer dan kleuren leer 2495,Van €15495,Oak’ w • elek.€ w-• Luxe kbank 2,5 - ‘Nature 1hoofdbord -leer bankstel RELAXFAUTEUILS TEUILS w wleverbaar! wgratis! •bodem Wit kwaliteit m • handwish wvan 2e ngset n 495,-dressoir €• Wit 2.695,voor €BOXSPRINGSET 1.895,Buffetkast, RELAXFAUTEUILS Malmo Malmo Van 180/210 € 5495,Van € 5495,180/210 w- Degelijke € w1295,2,5 -demo-set -100 1 bankstel 2,5 -Boxspringset 1 - Van 1 bankstel • ledikant • elek. bodem • matrasbeschermer MATRASSENACTIE 2e gratis! w hoofdbord - Luxe Wit 180/200 • Zwart •• Zwart dik € •4119,495,BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET dressoir dressoir m mdik m m •1595,nu demo-set m •Pockettopper handwish • handwish • handwish • handwish handwish • Boxspringset handwish setprijs Van € •antraciet 180x210 2e gratis! 2e gratis! nu € 495,€ 495,•roasted 160 cm 795,antraciet • antraciet antraciet Van € 1995,• LAUSANNE • antraciet • antraciet • antraciet kast € 2495,aciet • antraciet • antraciet • antraciet Velda Classic Velda Cla Zelf te leder Meubelset ‘Nature Oak’ •m 2m + • handwish • handwish Van € 1795,Van € 1795,• 160 cm d geproduceerd • 4 eetkamerNu • nu demo-set • nu demo-set • Buffetkast, Van € 1995,Comforthoogte • Zelf te Degelijke kwaliteit Degelijke kwaliteit € 1295,- Levertijd 2-3 weken 2 (elektrische) boxsprings 2 (elektrische) boxsprings antraciet • antraciet Alleen 90/200 MATRASSENACTIE m w + • Compleet voor leder leder Comforthoogte roasted roasted Vast Vast leder Van € 1995,Van € 4119,Volledig in Nederland geproduceerd Nu voor Relaxfauteuil met sta-op functie leder leder leder leder leder Volledig in Nederland geproduceerd Volledig in Nederland geproduceerd Comforthoogte Comforthoogte LAUSANNE Volledig in Nederland Volledig geproduceerd Volledig in in Nederland Nederland geproduceerd Volledig geproduceerd in Nederland geproduceerd € 2495,monteren en leder leder Nu Nu Nu Relaxfauteuil met sta-op functie EIE N UITVOERINGEN DIVERSE UITVOERINGEN Volledig in Nederland geproduceerd Volledig in Nederland geproduceerd opstahulp € 395,stoelen, Van € 1595,Van € 1595,Van € 1595,VanRela € 15 voor voor • 4 eetkamer• 180x210 • 180x210 Nu Nu oak monteren en LinnenVan € 5495,180/210 • Elektrisch verstelbaar 180/210 • Elektrisch verstelbaar Van € 1095,€ 795,Van € 1095,€ 795,IN DIVERSE UITVOERINGEN 2,5 1 1 bankstel 1195,395,- 2 pocketveer matrassen - 2 pocketveer matrassen Alleen 90/200 • 180/200 Buffetkast, LinnenRelaxfauteuil met995,sta-op €- 1095,m van mfunctie moak tahulp •Schitterend Electrisch 230 cm •geproduceerd • 230Schitterend cm m € van2-3 € 1.495,€ 1.495,voor € oak w € •895,€LAUSANNE 895,matras, in IN DIVERSE UITVOERINGEN € 1995,- •Levertijd 2-3 weken Levertijd weken € 1095,s! Grote fauteuil LinnenLinnenm Nu ophalen! matras, geproduceerd inantraciet € 2995,• Tv-dressoir, • stoelen, Compleet met: € 1095,ophalen! nu demo-set € 2495,zwart of • zwart of antraciet Boxspring € 1995,m koudschuim topper koudschuim topper € 2995,• hoofdbord Sen. ledikant Schitterend matras, geproduceerd Schitterend in matras, geproduceerd in • 4 eetkamer• 180 cm Relaxfauteuils in leder Dressoir copy-antiek Van € 2695,kast Nederland, 7-zone n is 90/200 Van €1295,Compleet met: Compleet met: • 180 cmledikant al een relaxfauteuil Variant in€kast leer, 180/200 Van € 1995,verstelbaar m 995,2995,2995,€ Nederland, 1995,€met: 1995,Sen. Relaxfauteuils in copy-antiek Compleet met: Compleet Nederland, 7-zone Compleet Grote fauteuil € 1195,SLUISWEG 25kast • 2225 XH met: KATWIJK AAN • leder T• (071) 40 129 64•€ •2225 F€ (071) 40KATWIJK 719 99 AAN ZEE • T€(071) met: Compleet Compleet met: met: Comforthoogte Nu Van €1295,Van €1295,1995,€met€1995,1995,SLUISWEG XH 40 129 64 •€F1195 (071) salontafel, Tv-dressoir, • 25 •ZEE leder Van 2195,kast em uze rugleuningen uit: Dressoir - 3Compleet verschillende voor koudschuim Nederland, 7-zone Van Elektrisch Elektrisch995,- 12-delige potenset - 12-delige potenset knopen € Boxspring stoelen, € 2x 2x pocketveer afgedekt met mrugleuningen wuit:7-zone Relaxfauteuil met sta-op functie • Compleet Keuze 3 verschillende rugleuningen Luxe hoofdbord 180/200 € Van € 2195,€ 495,Velda Classic Pockettopper € pocketveer afgedekt met koudschuim • zwart m Velda 3D Velda 3D € 495,SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 Van € 3095,€ 2495,Van € 3095,€ 2495,s € € € 1995,w Luxe hoofdbord Luxe hoofdbord € ektrisch verstelbaar met opstahulp voor € 1.695,• eettafel, Grote fauteuil pocketveer afgedekt met koudschuim pocketveer afgedekt met koudschuim salontafel, Keuze uit: 3 verschillende rugleuningen w m w € 395,• leder Van € 2695,Van € 2695,Van € 1970,Van € 1970,€ 1095,Vast Velda Classic Pockettopper -boxsprings Diverse maten enClassic kleuren - Variant Diverse maten kleuren Van €4-1795,van € 2.695,voor € 2.695,€ Oak’ 1.895,-voor Er is al een relaxfauteuil Er is alVast een relaxfauteuil inenleer, leer, € 549,samen •Van Tv-dressoir, • Boeken€G95,3795,eerd w mAAN 799,799,•25 witin 160 cmw w Variant in van m w leverbaar! eaar armleuningen -XH verschillende €boeken395,€(071) RELAXFAUTEUILS - 2 (elektrische) • 64 Compleet •€ 2225 KATWIJK ZEEarmleuningen • T€ 40 40 719 99m BoekenPockettopper Velda Classic Pockettopper 180/210 -Luxe Luxe hoofdbord -‘Nature Luxeleverbaar! hoofdbord 5,wit cm395,€(071) 2995,boekenhoofdbord Luxe -F± Luxe hoofdbord hoofdbord -Velda hoofdbord m- •160 € 1595,€1095,1095,€ 799,• Elektrisch 180/200 - Luxe 2 (elektrische) boxsprings -129 2 (elektrische) boxsprings •relaxfauteuils hoekbank -stof 440 verschillende armleuningen •Van eettafel, Van €160 2995,Van €160 2995,Boxspring Boxspring •2 wit cm995,• wit cm m 40 stuks Meubelset Oak’ Meubelset ‘Nature van € 1.495,voor € Vast Vast € 549,salontafel, • leder € 1595,± stuks relaxfauteuils € 180/210 • verstelbaar et Liverpool Van € 1895,w w Velda pocketveer matrassen € 799,Velda Classic Pockettopper Velda Velda Classic Classic Pockettopper Pockettopper Velda • 180/200 Van € 1795,Van € 1795,In en leder • nog in verpakking! Van € 1795,kast w 4 verschillende armleuningen • Elektrisch Boxspringset Liverpool mrelaxfauteuils € Grote 2995,+ Van € 4119,van €verstelbaar 1.495,voor € 995,In180/200 stof en leder • nog relaxfauteu in verpakking! Van € 1595,Van €€ 1595,€Van 895,40bankstellen stuks 40 stuks e+ maten (extra -4 verschillende small, small, maten medium (extra en small, small, medium en large) 1995,€opstahulp 1995,€en 995,€matrassen 995,partij bankstellen elektrisch verstelbaar elektrisch met opstahulp voor met voor 180/210 • Elektrisch verstelbaar 180/210 • Elektrisch verstelbaar et zwart -22kast (elektrische) boxsprings - 2voor (elektrische) boxsprings • hoofdbord Van € 795,2€ pocketveer matrassen - 2large) pocketveer •± 180/200 •± (elektrische) boxsprings - €2 -795,2 (elektrische) (elektrische) boxsprings boxsprings -m (elektrische) boxsprings w • hoekbank € €tahulp 2795,dschuim m Grote partij bankstellen Vast V van € 1.495,van € 1.495,voor € 995,€ 995,Vast Vast Vast Vast Horssens Boxspringset Horssens Van • eettafel, kast kast € 995,w -- 2 Boxspringset zwart Boxspringset zwart Fauteuil setprijs • zwart of antraciet koudschuim topper • Buffetkast, • Buffetkast, • hoofdbord 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) Grote partij bankstellen Grote partij 180/210 180/210 In stof leder • nog in verpakking! verstelbaar € 1295,€ 1295,atras Van € 795,Van € 795,m m 795,MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE w w m •Elektrisch zwart of antraciet • zwart of antraciet € 995,••caElektrisch 30matrassen stuks •€op comfort hoogte met knopen -m koudschuim topper - koudschuim topper Van € 1595,•30m hoofdbord •180/200 hoofdbord Boxspringset Horssens Strakke leren bank Vanaf Van € 1595,Van Van € 1595,€ 1595,Van € 1595,w m IN DIVERSE UITVOERINGEN •€ 120 cm 180/210 • Elektrisch verstelbaar 180/210 • Elektrisch verstelbaar m • ca stuks • op comfort hoogte 180/210 • Elektrisch verstelbaar 180/210 180/210 • Elektrisch verstelbaar verstelbaar 180/210 • Elektrisch verstelbaar kleuren leer Meer dan 100 kleuren leer 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) €1395,2 pocketveer matrassen 2 pocketveer matrassen ahulp • hoekbank 2 pocketveer matrassen 2 2 pocketveer pocketveer matrassen 2 pocketveer matrassen LAUSANNE LA 1195,• • 180/200 • 180/200 In stof en leder • nog in verpakking! € 2495,NGSET 995,€ 995,setprijs m m • wit of beuken • pocketveermatras m m m m • 120 cm • 120 cm Elektrisch 12-delige potenset • 4 eetkamer• 4 eetkamermet knopen van€€1.495,1.495,Boxspringset Malmo Malmo € 225,van€ € van van €kleuren €1.495,1.495,voor van voor voor 895,€•m€ 895,2495,2x 180/210 180/210 €€895,ledikant • Elektrisch • Elektriscv Boxspringset Alleen 90/200 Alleen 90/200 Strakke leren bank m €Boxspringset 225,± stuks leverbaar! compleet van €m 2.695,voor Elektrisch -40 12-delige potenset - 12-delige potenset trakke vakkenkast Strakke vakkenkast met knopen metofknopen 5495,p•nm comfort hoogte •relaxfauteuils handwish -zwart Meer dan 100 leer •stoelen, Vanaf 2,5 -€1.895,1topper -ofantraciet 1antraciet m m •Horssens compleet180/210 wit of beuken ••bankstel pocketveermatras Van €Van 3095,€1.495,2495,€•bodem 225,€Elektrisch 225,w € 295,•€ zwart ofantraciet antraciet zwart antraciet Boxspringset Malmo • zwart of antraciet • zwart of • of w -zwart Diverse maten en kleuren leverbaar! Fauteuil Fauteuil koudschuim topper koudschuim topper stoelen, • hoofdbord van w € 2.695,voor € 1.895,liteit - Degelijke kwaliteit • elek. • matrasbeschermer • ledikant koudschuim topper koudschuim koudschuim topper koudschuim topper 2e gratis! • hoofdbord • hoofdbord len € 495,Van € 3095,€ 2495,Van € 3095,2495,180/200 Boxspring Boxspring • Zwart dik setprijs gte m m verstelbaar verstelb Meer dan 100 kleuren leer € 295,€ 295,Meubelset ‘Nature Oak’ Diverse maten en kleuren leverbaar! Diverse maten en kleuren leverbaar! Van € 2195,van € 2.695,van voor € 2.695,1.895,voor € 1.895,• nu demo-set mpleet leder boekenVan € 5495,995,-• met d200 geproduceerd Showroommodel €‘Nature 995,€12-delige €995,995,€4119,995,2,5 - ‘Nature 1 kwaliteit -Van 1 bankstel NuM-Line Boxspringset Ledikant Kloostertafel Boxspringset Malmo fauteuil Grote fau 180/210 • elek. • matrasbeschermer •-ledikant Nu Lifestyle Van €12-delige 2995,Van €•m 1595,Van €Nu 1595,Van €BOXSPRINGSET 2195,• 180x210 •Elektrisch 180x210 €rugleuningen 1995,• Zwart dik Meubelset Oak’ nVan hoekbank Keuze uit: --m 3 verschillende n4119,m 795,m Vanaf € 995,• Tv-dressoir, • Grote •€ Tv-dressoir, Wit •2x Witbodem • Zelf te dressoir - Degelijke BOXSPRINGSET 2e gratis! € 495,w w •Relaxfauteuils 160 cm Vanaf € 995,Comforthoogte •95,Compleet leder € 2995,Van €leder 2995,Elektrisch E 12-delige potenset potenset Keuze uit: 3 verschillende rugleuningen • Zelf te Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch 12-delige potenset 12-delige potenset potenset 12-delige potenset Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset Oak’ met knopen met knopen knope in weken Levertijd 2-3 weken 2x voor m 2x • nu demo-set 180/200 180/200 Van € • 160 cm • 160 cm m m • Zelf te • Zelf te • Buffetkast, Van € 5495,• handwish • handwish Relaxfauteuil met sta-op functie Runner Box 2,5 1 1 bankstel Degelijke kwaliteit roasted verstelbaar • 180/200 Van € 1995,IE Van € 1595,w • 180x210 Van € 4119,Van € 4119,salontafel, salontafel,•wleder=wgoederen monteren en mpleet leder Vanaf€kast € 995,• antracietsamen Van €€ 1095,€ 795,m w = goederen in winkel • antraciet • antraciet 95,•samen 180/200 € 3095,€ 2495,Van 3095,€ 2495,Van € 3095,€ 2495,Van Van € 3095,€ 3095,€ 2495,2495,Van € 3095,€ 2495,Linnen€ 1995,=Van goederen in magazijn Comforthoogte € 1095,m €= • Buffetkast, monteren en s! • Electrisch w • 230 cm € 799,€ 1295,goederen in magazijn € 1195,1195,395,4 verschillende armleuningen € 1095,voor LAUSANNE MATRASSENACTIE • Compleet • Compleet w € 2495,Levertijd 2-3 weken Diverse maten en kleuren leverbaar! Diverse maten en kleuren leverbaar! van € 2.695,Diverse maten en kleuren leverbaar! Diverse Diverse maten maten en en kleuren kleuren leverbaar! leverbaar! Diverse maten en kleuren leverbaar! 180/200 240/110 € 1095,van € 2.695,van van voor € € 2.695,2.695,van voor voor € 2.695,Schitterend matras, geproduceerd in monteren en monteren en • 4 eetkamernu demo-set €verstelbaar 995,- oak m •leder Buffetkast, • Buffetkast, €eetkamer799,- • eettafel, Van € 1595,-Nu v •Relaxfauteuil 180x210 functie In stof€antraSen.boekenledikant leder leder in tiek 395,€€in395,-4 verschillende armleuningen €795,1295,€ 1295,€€€ 795,n 90/200 w geproduceerd Volledig in Nederland geproduceerd MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE w • eettafel, Nu met sta-op ophalen! €1095,2995,hoogwRelaxfauteuils LAUSANNE € 2495,m w =Nederland goederen inVan winkel Van 1995,ctrisch •magazijn 230Volledig cm•Linnen€•€m 895,549,€ 549,boekenboekenm€ •ophalen! hoog = goederen in • 4LAUSANNE RELAXFAUTEUILS ophalen! Levertijd 2-3 weken 895,Comforthoogte Alleen 90/200 kast € 1095,LAUSANNE m Nederland, 7-zone € 2495,€ 2495,Vaneen 2695,Van € 2695,Van € 2995,Van € 2995,Van € 2995,Van € 2995,€ 1195,€795,2995,Van Van € 2995,€ 2995,Van € 2995,ophalen! stoelen, voor Schitterend matras, geproduceerd in 180 cm uil is Variant al relaxfauteuil in leer, Variant in leer, m • 4 eetkamer• 4 eetkamerMeubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ciet compleet Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset Meubelset ‘Nature ‘Nature Oak’ Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ m w =• 2225 goederen in winkel 180/210 SLUISWEG 25 Velda XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 12925 64••2225 F (071) 719 99 AAN ZEE maten Alleen 90/200 Alleen =wpocketveer goederen in magazijn ••hoekbank • hoekbank -- 4 verschillende (extra small, medium en large) met90/200 sta-op functie 2995,• 180 cm • Relaxfauteuil 180 cm Classic Pockettopper SLUISWEG XH40 KATWIJK • T€stoelen, (071) 40 129 64small, F (071) 40 719 99 Van €1295,stelbaar € m w Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) € Boxspring afgedekt met koudschuim Grote fauteuil Boxspring Boxspring Boxspringset Horssens Strakke leren bank kast •seerd zwart Compleet met: Compleet met: Nederland, 7-zone € 1195,Let op!! Let op!! Let Van € 4119,Van Van 4119,€F 1995 4119, SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T • (071) 2225 40 XH 129 KATWIJK 64 • F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64€•€ (071) Van € 1695,Velda 3D • Tv-dressoir, • Vast € 1095,stoelen, stoelen, € 1995,RELAXFAUTEUILS incl. matras + Van € 1695,Boxspring Boxspringset Horssens Strakke leren bank • wit of beuken • pocketveermatras inopstahulp w wfauteuil Van leer €gedeelte 2695,Van € 1970,€cm495,Nu Er is al een relaxfauteuil Variant insetprijs leer, €Van 1995,€ 1.695,€ 1.695,met ektrisch verstelbaar voor met opstahulp voor € 1195,€Velda 1195,kast • Grote 2995,€ 1595,•kast wit of3D beuken ••180/210 setprijs € aar € 495,Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! pocketveer afgedekt met koudschuim Grote fauteuil Grote fauteuil art • wit€ 1601995,•pocketveermatras 180/200 BoekenN DIVERSE UITVOERINGEN Meer dan 100 kleuren dit is•maar een• Tv-dressoir, KLEIN van ons totale opruimingsassortiment Nu kast Nu • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, m € 1295,€ 1295,salontafel, • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, leder 295,€ € 1295,1295,€ 1295,Van Van van495,€m 1.495,voor € 995,dit is maar een KLEIN gedeelte van ons to 180/200 hockers MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE w w BoekenMATRASSENACTIE MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE 180/210 w w w w € 395,Van € 2695,Meer dan 100 kleuren leer m Boxspringset Malmo Van € 1970,m m Boxspring Van Vanaf Vanaf 180/210 w ••cmelek. bodem ••m matrasbeschermer •• ledikant Er is Boekeneen relaxfauteuil Variant in leer, Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! 200 Zwart dik m -een Luxe hoofdbord - Luxe hoofdbord ± stuks relaxfauteuils €•• 64 695, 80/200 180/200 mXH KATWIJK Boekenm salontafel, • leder Boxspringset Malmo Van €•1895,w40 m €al 695, 180/210 elek. bodem matrasbeschermer ledikant samen wit •nog hoofdbord 200 •• Zwart dik dit is maar KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment wVan € m EVt. tEGEN VErGoEdING tE2,5 BEZorGEN m € 2495,€ € 2495,2495,€ G kast 25 2225 AAN ZEEbankstellen • T•€(071) 40 129 •160 FIn (071) 40 719 99 stof en leder • in verpakking! dschuim eettafel, *leder *Alleen *Classic * Van salontafel, salontafel, € 1995,€ 995,€1995,€2395,• • leder Compleet elektrisch verstelbaar met opstahulp voor • Elektrisch • Elektrisch • 4 eetkamerEVt. tEGEN VErGoEdING et Liverpool • 4 eetkamer• 4 • eetkamer4 eetkamer• 4 eetkamerVelda Classic Pockettopper Velda Pockettoppe Van €3349,* * 995,Grote partij € 5495,€ 5495,Van € 1795,Boxspring €3995,In stof en leder • nog in verpakking! IN DIVERSE UITVOERINGEN kast 2,5 1 1 bankstel 1 1 bankstel BroodVan € 795,w w 90/200 Alleen 90/200 Degelijke kwaliteit Alleen 90/200 Alleen Alleen 90/200 90/200 Alleen 90/200 dressoir •m Compleet ± 40 stuks BroodBoxspringset Liverpool Boxspringset Liverpool eettafel, mpleet m - 2tEGEN (elektrische) boxsprings -• eettafel, 2knopen (elektrische) leder dit is maar eenFauteuil KLEIN gedeelte vandressoir ons €Compleet 1895,In stofmet en•relaxfauteuils leder • nog •in verpakking! In voor stof en leder • nog •180/210 in verpakking! w totale Elektrisch - Degelijke kwaliteit €kast 549,Vast met 2e Vast gratis! 2e w €opruimingsassortiment 495,€boxsprings 495,m Fauteuil uze uit: - 3€€ verschillende • hoekbank pleet EVt. VErGoEdING tE BEZorGEN leder • eettafel, * *€ * * kast et zwart €gratis! 1995,995,elektrisch verstelbaar opstahulp verstelbaar verstelbaar m Van 2995,demo-set nu demo-set 549,€ 549,Grote partij bankstellen Van €€ 1595,••nu180x210 • caBoxspringset 30 stuks • rugleuningen op comfort hoogte Van € 795,€1395,Norma stoelen, kast Van € 1095,€ 795,2495,Van € 1595,Van € 1595,stoelen, stoelen, stoelen, stoelen, €1495,€1495,• hoekbank 180/210 • Elektrisch verstelbaar 180/210 • Elektrisch verstelbaar roasted roasted Boxspring Boxspring Boxspringset Norma kast Boxspring oxspring Boxspring • ca 30 stuks • op comfort hoogte Van € 1995,2 pocketveer matrassen 2 pocketveer matrassen 5,€1695,• 180/200 • 180/200 EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN trisch Van 1595,• 230 cm 180x210 €2995,* * * * ± 40 stuks relaxfauteuils m n leverbaar! van € 2.695,voor € 1.895,180/210 m m Van € 1095,€ 795,• Elektrisch NGSET Levertijd 2-3 weken van € 1.495,van € 1.495,voor voor € 225,m Comforthoogte Comforthoogte w € 895,Van•€handwish 2195,• hoekbank • hoekbank m m • ca 30 stuks • op comfort hoogte • ca2-3 30 stuks •fauteuil op comfort hoogte voor Grote trisch • 230 cm uit: m Strakke vakkenkast •blank 120 cm € 799,voor 4 verschillende armleuningen Levertijd weken • compleet setprijs Grote Grote fauteuil fauteuil Grote Keuze 3 verschillende rugleuningen Nu Nu • handwish len 395,Nu Nu Nu Nu Relaxfauteuil met sta-op functie Relax w • compleet w • zwart of antraciet • zwart of antraciet oak oak Meubelset ‘Nature Oak’ antraciet • Tv-dressoir, • Fauteuil In stof en leder • nog in verpakking! blank • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • • • Tv-dressoir, • - koudschuim topper - koudschuim topper • hoofdbord •Grot hoofdbo mLinnen€ 1195,telbaar antraciet setprijs € 225,verstelbaar Linnen• Elektrisch m m w w • compleet • compleet € 1195,€ 995,€ 1095,-telbaar Strakke vakkenkast Van €Schitterend 4119,180/200 180/200 setprijs setprijs m 00 180/200 180/200 180/200 matras, geproduceerd Schitterend in€ 995,matras, geproduceerd in leder leder € 295,€ 1195,Boxspring pockettopper d geproduceerd Vanaf m m € 1095,m m m Nu Nu Boxspringset 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) € 799,patiné • Wit • verstel4 verschillende armleuningen BOXSPRINGSET w € 2995,€ 2995,Elektrisch -€12-delige potenset - 12-delige Fauteuil met knopen met kno Vanaf 995,patiné • verstel€ 5495,rtgte• Zelf te Boxspringset salontafel, Vanaf Vanaf 2,5 - 1 Elektrisch - Horssens 1 bankstel salontafel, salontafel, salontafel, salontafel, €1295,Van €1295,Velda 3D •Fauteuil leder • •leder leder •Van Buffetkast, verstelbaar Vanaf €potenset 995,kast samen samen IE w w 2x samen Nederland, 7-zone Nederland, 7-zone rtpleet Van €€Elektrisch 2695,Van 1970,• €Vanaf handwish wVan w ww ww Velda 3D atras Van 5495,s! Boxspringset verEr is al een relaxfauteuil Variant in leer, Van €goederen 3095,€ Van €kast 3095,€ 2495,2,5 - 1 en - afgedekt 1large) bankstel Vanaf € 995,€ 995,•in2495,Compleet •€Compleet •kleuren Compleet • Compleet • 1Compleet w •irantraciet 160 cm • -€€antraciet Van 2695,baar LAUSANNE Van 1970,€ 2495,monteren•dressoir en-wMeer • Wit Diverse maten en kleuren leverbaar! Diverse maten en kleuren leverbaar! nueetkamerdemo-set •baar Zelf te van € 2.695,van voor € 2.695,voor BOXSPRINGSET Van € 5495,Van 5495,m w Er is al een relaxfauteuil Variant in leer, = goederen in winkel dan 100 leer 2,5 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel • 4 2e gratis! 4 verschillende maten (extra small, small, medium • 180/200 € € = magazijn € 495,€ pocketveer afgedekt met koudschuim pocketveer met koudschuim € 1995,€ 1995,n 90/200 • eettafel, m w = goederen in winkel • eettafel, •handwish eettafel, •in eettafel, • eettafel, m Boxspringset m Van € 1995,Boxspringset Malmo Boxspring = goederen in magazijn Relaxfauteuils Relaxfauteuils leder in leder 180/210 ledikant boeken160/200 • 2,5-zits nu demo-set 2-zits bank in 2,5-zits bank geproduceerd • 180/200 • 180/200 Horssens 2e gratis! 2e gratis! nk leder €raciet 495,€in m 395,€w Volledig Nederland •100/210 m w= w = goederen = goederen in€winkel 2-zitsOak’ bankm bank Nu 180/200 1895,= goederen magazijn goederen inVan magazijn Boxspring €495,Van €wit 2995,voor en395,1995,Meubelset Meubelset ‘Nature Oak’ • Comforthoogte wit of€ •2995,pocketveermatras • nu demo-set •ophalen! hoog roasted • antraciet €€stelbaar 395,stoelen, Van €Van 2995,Van € 2995,€€beuken 2995,€ 1995,€ 995,Relaxfauteuil met functie •dan 160100 cm sta-op •180/200 wit 160‘Nature cm • nu demo-set 1895,Comforthoogte elektrisch verstelbaar met opstahulp voor •monteren hoog w d€€€ - Degelijke kwaliteit Van € 1995,Van € 1995,895,m Van Meer kleuren leer voor capiton • hoekbank 2,5-zits bank • hoekbank • hoekbank • hoekbank • hoekbank Van € 4119,Van € 41 € 1995,elektrisch € 995,995,• hoog • hoog elektrisch verstelbaar met opstahulp voor Comforthoogte Comforthoogte m Grote fauteuil Relaxfauteuil met sta-op functie 895,€ 895,SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 leder Boxspringset Malmo 180/210 Volledig in Nederland geproduceerd ophalen! oak € 1095,• elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant voor voor 180/210 ± 40 stuks relaxfauteuils ± 40 stuks relaxfauteu m w m w Nu • Zwart dik • Tv-dressoir, • m m Van € 595,Van € 695,m m in RELAXFAUTEUILS Velda Pockettopper Classic Pockettopper Van € 1595,-Let •Velda 180x210 €• 180 1495,LinnenRelaxfauteuil sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie Let€ op!! m Classic kseerd 795,Let op!! op!! Let op!! Let op!! Compleet met: Vanmet €Buffetkast, 595,Van €40 695,cm kast RELAXFAUTEUILS 180/210 Van € 1695,2099,€-1495,€ 1995,• • Buffetkast, Boxspringset zwart Boxspringset zwart m hoofdbord € 2995,1095,Van € 1695,€ 1295,€ 1295,Let op!! Let op!! Let op!! Van € 2099,395,MATRASSENACTIE MATRASSENACTIE LinnenLinnenGrote partij bankstellen Grote partij bankstellen w w m Levertijd 2-3 weken Vast m w Schitterend matras, geproduceerd in = goederen in winkel 120/210 Van € 795,Van € 795,Degelijke kwaliteit SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 129 64 • F (071) 40 719 99 w w Van € = goederen in magazijn w wtotale opruimingsassortiment w €m1095,1095,Let op!! •€Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!!€ 2495 Let leder 395,salontafel, €KLEIN 2995,••setprijs Elektrisch •• 180/200 leder Van €Van 695,1195,€40€ 1195,Schitterend matras, geproduceerd in kast geproduceerd in €€1195,Vandit €Alleen 1695,€w 1695,Van €1295,1595,€ 1595,€opruimingsassortiment 2495,setprijs setprijs setprijs setprijs w • matras, Strakke vakkenkast aar Boekenis Nederland, maar een KLEIN gedeelte van ons Elektrisch €m 2995,2995,•Schitterend 180/200 •dit 4 eetkamer4 eetkamerm 7-zone Van 495,Van €een 1595,• 120€kast cm 120 cm Compleet met: • Van 180x210 m m €395,€495,van 1.495,voor € 995,voor € 995,Van is maar gedeelte van ons totale € 1195,Van €TVan 1095,€ 795,90/200 Alleen€90/200 ,-1.495,€€Strakke 495,€ 1995,€ vakkenkast ,-G dschuim w €395,€495,Luxe hoofdbord m m Fauteuil € 1599,kast € 495,•25230 • eettafel, Nederland, 7-zone Nederland, 7-zone • cm 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • (071) 40 129 64 • F (071) 719 99 € 695, Vanaf Vanaf dit is maar een KLEIN gedeelte van dit ons is maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte van ons to € 1599,Levertijd 2-3 weken f Vanaf Vanaf Vanaf verstelbaar m w Fauteuil m €(elektrische) 225,225,-€tE€BEZorGEN €leer, 695,In€afgedekt € Boekenpocketveer met koudschuim •pocketveer hoofdbord •nog hoofdbord EVt. tEGEN VErGoEdING stof en leder in verpakking! N DIVERSE IN DIVERSE UITVOERINGEN UITVOERINGEN * •*afgedekt * * tEGEN kast €3298,verstelbaar Velda Classic Pockettopper stoelen, stoelen, Van €€1795,€2185,€495,Boxspring Boxspring € 695, € 695, EVt. VErGoEdING tE BEZorGEN € € Van € € 395,*€* 1195,* *BEZorGEN 995,€ 995,pocketveer afgedekt met koudschuim met koudschuim € 295,295,Van €Wit 2695,• Wit • hoekbank 2 boxsprings BOXSPRINGSET Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! is al een relaxfauteuil Variant in w BroodEVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE tEGEN VErGoEdING Vast * * * * * * Luxe hoofdbord Van € 5495,• Van € 5495,Van Van € 5495,€ 5495,Van € 5495,Grote fauteuil Grote fauteuil et Liverpool ktrisch Elektrisch 2,52e -1gratis! bankstel 2,5 •Boxspring wit 160Broodcm dressoir knopen met 2,5 -knopen 1verstelbaar - 1 bankstel 2,5 2,5 - gratis! -1gratis! - -1• 1relaxfauteuils bankstel bankstel 2,5 -Classic Numetkast Nu w In stof en leder •1nog in verpakking! Brood± 40 stuks relaxfauteuils dressoir •• handwish •stuks Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • 1- -11bankstel m €1995,Van € 1595,- mVelda •dressoir caBoxspringset 30 stuks •€op comfort hoogte wit 160€cm • wit 160 cm ma 180/210 • 495,Elektrisch w Velda aciet 3D • antraciet antraciet -2 2 pocketveer matrassen 2e €2.695,1795,• 180/200 2495,handwish 2e gratis! 2e 2e gratis! gratis! 2e € 495,€ 495,dit is maar een KLEIN gedeelte van totale opruimingsassortiment • 160 cm •ons 160 cm €1595,95,€ 495,495,€ ± 40 180/200 180/200 Norma kast •stuks Zelf te •stuks Zelf tedemo-set van € 1.495,voor Pockettopper Van €€1998,2695,len Van 1970,setprijs €aciet 895,neuze leverbaar! m m (elektrische) boxsprings € 1995,van voor € 2.695,€ 1.895,voor 1.895,Er is al een relaxfauteuil Variant in leer, • ektrisch verstelbaar met opstahulp voor € 1.695,• nu demo-set ± 40 relaxfauteuils ± 40 relaxfauteuils uit: Keuze -stof 3uit: verschillende 3 verschillende rugleuningen rugleuningen • nu • nu • nu demo-set demo-set • nu demo-set Vast Boxspringset Norma Boxspringset Norma kast kast et zwart Inm en leder • nog in verpakking! salontafel, salontafel, leder • leder • • compleet • ca 30 stuks • op comfort hoogte Volledig in Nederland geproduceerd bankstellen Nu samen Van € 795,roasted roasted •partij zwart of *antraciet roasted 180/210 w w -2 koudschuim topper • hoofdbord €Comforthoogte 1995,Van Van€ 1995,€leder 1995 Boxspring mpartij EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN leder €1695,*Compleet *Van * verstelbaar monteren en monteren en •395,• Grote Compleet ture Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ Volledig in Nederland geproduceerd Van € 1595,- Van Grote partij bankstellen Grote bankstellen blank Nu € € 395,180/210 • Elektrisch Van €winkel: 795,€ 795,antraciet Comforthoogte Com pocketveer matrassen wverschillende • 180/200 Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte € 995,m en blank blank openingstijden bezichtiging magazijn: m van € 1.495,voor • 120 cm • eettafel, • eettafel, • compleet voor € 799,€ 799,95,€ 1995,€ 995,voor voor voor voor Van € 5495,elektrisch verstelbaar met opstahulp voor € 1.695,openingstijden winkel: antraciet antraciet Van € 4119,Van € 4119,4 4 verschillende armleuningen armleuningen openingstijden bezichtiging magazijn: 2,5 1 1 bankstel Boxspringset Cinderella • Elektrisch € € gte Elektrisch 12-delige potenset m m met knopen • verstelVan ophalen! ophalen! Relaxfauteuil met sta-op functie Relaxfauteuil Relaxfauteuil met met sta-op sta-op funct fun 2x Vanaf € 995,m oak oak oak s! patiné 180/210 • verstelVan € 2995,Compleet met: • zwart of antraciet € 225,m koudschuim topper • 180 cm • 180 cm • Buffetkast, • Buffetkast, • hoofdbord € 1995,LinnenLinnenm Fauteuil m m LinnenLinnenLinnenDressoir E m m mm • nu demo-set •2225 hoekbank • hoekbank patiné patiné •medium verstel• verstelVan € 3095,€ 2495,eltijden Compleet met: €nen225,€ 225,180/210 verstelbaar baar €w295,€ 995,SLUISWEG 25 • XH KATWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T • (071) 2225 40 XH 129 KATWIJK 64 • F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64 • F (071) € 1995,normale winkeltijden € 1095,€ € 1095,1095,€1095,w Diverse maten en kleuren leverbaar! 4 verschillende 4 verschillende maten (extra maten small, (extra small, small, small, medium en large) en large) Van € 1995,van € 2.695,voor Vanaf € 995,baar LAUSANNE LAUSANNE Schitterend matras, geproduceerd Schitterend in matras, geproduceerd in m wSchitterend in winkelgeproduceerd Schitterend matras, geproduceerd Schitterend Schitterend in matras, matras, geproduceerd in=in matras, 2495,€geproduceerd 2495,• Elektrisch in =12-delige goederen in magazijn Comforthoogte • 4 eetkamer• voor 410.00 eetkamerw Boxspringset Boxspringset Horssens Horssens NGSET Elektrisch -Luxe potenset ast baar metstuk knopen n 90/200 Massief boeken2995,€goederen 2995,€bank €2995,2995,€€2995,€€1295,495,€Relaxfauteuil w w 10.00 -Oak’ vrhoofdbord 2wmet jan 10.00 - Electrisch 18.00 uurbaar 2-zits bankma 2,5-zits bank 29 dec - €18.00 uur Boston matras pocketveermatras sta-op functie Van Van €1295,vrkast 27-zone jan 18.00 uur= Nederland, Van €•180/200 2995,ma 29 dec 10.00 - 18.00 uurNederland, --495,w Van €1295,per Fauteuil € 1195,Meubelset ‘Nature 2-zits bank 2,5-zits bank • Boxspringset 180/200 160-cm •100 handwish setprijs setprijsClassic •180/200 hoogstoelen, kast m woud goederen in winkel verstelbaar tsbeschermer kast kast kast Zelf te Nederland, 7-zone 7-zonePockettopper Van € 3095,€ 2495,Nederland, 7-zone Nederland, Nederland, 7-zone 7-zone = goederen in magazijn €€00 995,Meer dan Meer 100 dan kleuren kleuren leer leer stoelen, Luxe hoofdbord m m 2-zits bank 2,5-zits bank 2-zits bank 2,5-zits BoekenBoekenelen eiken € 1095,mBOXSPRINGSET Diverse maten en kleuren leverbaar! Velda van € 2.695,voor Zelf te • Zelf te 1795,Van € 4119,Boxspringset Boxspringset Malmo Malmo 180/200 180/200 verstelbaar, Buis meubelen 18.00 uur 180/210 180/210 eerd in Vanaf Vanaf • ledikant • ledikant • Wit nu 2 voor m m --fauteuil 2 (elektrische) boxsprings Grote fauteuil Grote Velda Classic Pockettopper za afgedekt 3595,jan 30 10.00 - Let 17.00 uurkast di kwaliteit 30Boxspringset dec Van 10.00 -koudschuim 18.00 uur 1795,2995,•monteren d€ekengeproduceerd en Nu €€ m 895,kast € -595,€ 695,za Van 3Vast jan 10.00 -pocketveer 17.00 uur diLet dec•koudschuim 10.00 - pocketveer 18.00 uur •€Tv-dressoir, •€leder Tv-dressoir, •2995,395,afgedekt met koudschuim afgedekt met koudschuim pocketveer afgedekt met pocketveer pocketveer afgedekt met met koudschuim pocketveer afgedekt met koudschuim w =hoog goederen inm winkel uur op!! op!! Let op!! Let op!! Boxspringset Liverpool Liverpool 2MATRASSENACTIE (elektrische) boxsprings gemaakt • Buffetkast, =•Van goederen in magazijn handwish 2099,In stof en leder • nog in verpakking! In stof en leder • nog in verpakking! Van € Van € Van € 695,kast € 1295,monteren en monteren en 1495,Meubelset ‘Nature Oak’ Degelijke Degelijke kwaliteit Vast Van 1695,stof grijs/ 180/200 w atwijk aan zee € 5495,Van € 5495,• antraciet Van € 2099,€ 395,€ 395,Van € 1595,2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel € 395,Van € 595,Van € 695,Van € 595,Van € 695,Sluisweg 25, Katwijk aan zee 180/210 • Elektrisch verstelbaar € 1495,€ 1495,dressoir -- 2 pocketveer matrassen 00€795,-cm 17.00 uur ophalen! Vandit €•2099,Van € 2099,salontafel, leder •matrassen leder Van €hoogte 1595,Van € 4119,van €cm 1.495,€1495,2495,kphalen! € 95,Let op!! op!!m•Let op!!voor Let op!!••€180/200 180/210 Elektrisch verstelbaar € 2e gratis! 2e gratis! Van €leder 1595,Van €- 1595,• 180x210 180x210 dschuim wo dec 10.00 -•129 14.00 uur €31ophalen! 495,495,G • salontafel, 2225 XH KATWIJK AAN ZEE T 160 (071) 40 64 • F (071) 40 719 99 2• € pocketveer is een KLEIN ons totale opruimingsassortiment n160 €95,1095,€•€180 795,Volledig Nederland geproduceerd 180/200 • 4Let eetkamerw - Levertijd w Nu •maar wit 160 cm • wit 160 antraciet Van € 1695,31 dec 10.00 14.00 uur •Tel.: wit ••wit 160 cm cm •wo wit cm €160 1995,90/200 van € voor uur €395,€495,nu demo-set nu1demo-set m m •SLUISWEG caAlleen 30 gedeelte stuks • op•van comfort hoogte • ca 30 stuks • •opTMaESSLoot comfort st -cm Levertijd 2-3in weken 2-3 weken 12964 25 2225 XH KATWIJK AAN ZEE1.495,(071) 40 129 64 •m F (071) 40 719 99€ 1995,• zwart of antraciet €25 1599,€395,€495,MaESSLoot 1 495,koudschuim topper 695, • hoofdbord • Buffetkast, (071) 4012964 roasted • eettafel, • eettafel, Van Van € 19 € 1295,€ 1599,MATRASSENACTIE w SLUISWEG 25 •op!! 2225 XH KATWIJK SLUISWEG ZEE T• (071) 2225 40 XH 129 KATWIJK 64 •€F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64*•een 40gedeelte 719 99 van ons totale opruimingsassortiment €395,€495,€395,€495,• zwart of•EVt. antraciet dit is maar Van €Let 495,€Let tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN op!! op!! Let op!! -495,koudschuim €KLEIN 995,stoelen, • hoofdbord Comforthoogte Comforthoogte * topper *25 *F (071) Van VanLet € AAN 1599,1599,Boxspring €± 495,• compleet • compleet voor voor ,MaESSLoot 1 € 1195,€ 1195,Compleet met: € 995,€ 2495,€ 1995,40 stuks relaxfauteuils • hoekbank • hoekbank € 695, ringset zwart Boxspringset zwart INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG Relaxfauteuil met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op f Elektrisch 12-delige potenset ngset zwart met knopen • 4 eetkameroak Grote fauteuil INdUStrIEtErrEIN KLEI-oo Grote partij bankstellen Grote partij bankstellen Nu Alleen 90/200 €2295,Grote partij bankstellen Grote Grote partij partij bankstellen bankstellen Grote partij bankstellen m isLinnenVErGoEdING tE € BEZorGEN Boeken1totale Van €795,795,Van € *795,Velda Pockettopper * EVt. tEGEN * * met knopen €m 795,Van Van €in 795,€verpakking! 795,Van • Tv-dressoir, • €3495,Elektrisch -Classic 12-delige potenset Linnen€1295,m dit maar eenMaESSLoot KLEIN gedeelte van ons opruimingsassortiment Fauteuil leder slen BroodmalEr Van €€€3095,€ 2495,1095,€ 1095 BoekenBoekenVan € 2695,Van €leer, 2695,InBoxspring stof en leder • nog w Vast 180/200 Schitterend matras, geproduceerd Schitterend inkleuren matras, geproduceerd in rma is een is al relaxfauteuil een relaxfauteuil Variant Variant in in leer, INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG Diverse maten en leverbaar! Vanaf € 995,Vanaf € 995,van € 2.695,voor m stoelen, Luxe hoofdbord Van 3095,€ 2495,setprijs setprijs et Liverpool m m € 2995,€ 2995,m m m m wGrote 120 cm •kast 120 cm stof in enPockettopper leder in verpakking! • •120 cm kast € Norma 1595,m Van salontafel, EVt.Van tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN - Diverse maten enin leverbaar! • leder van •€nog 2.695,voor ar *m *kleuren *verpakking! €1295,ekenINdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG €1495,• 180/200 Boxspring Boxspring samen Boxspringset kast m kast €2795,Invoor stof en leder •€ nog In stof en Velda leder7-zone •InClassic nog verpakking! Nederland, 7-zone Nederland, van €*kast 1.495,voor € 995,€895,kast • 180/200 • 180/200 Van 2995,• €€Compleet Nu Meubelset ‘Nature Oak’ ekenm - 2 (elektrische) boxsprings m = goederen m w= goederen w = goederen =fauteuil goederen in winkel m m m mm gte • Tv-dressoir, • in magazijn in magazijn Vast 225,€ 225,€ 1995,€ 1995,25,€ € 225,225,€ 225,lektrisch elektrisch verstelbaar verstelbaar met opstahulp met opstahulp voor € 1.695,€ 1.695,Van 2995,Meubelset ‘Nature Oak’ • eettafel, ezichtiging magazijn: • hoofdbord • ca 30 stuks • op comfort hoogte Van €€ 4119,€ Van € 5495,Van €180/200 5495,en winkel: pocketveer afgedekt met koudschuim pocketveer afgedekt met koudschuim blank openingstijden bezichtiging magazijn: 1s!Van bankstel -stuks 1 895,-•• 1Elektrisch bankstel Van €180/210 1595,180/210 verstelbaar € 295,295,antraciet m € 180/210 € 995,• verstel€ 295,-•2,5 2 pocketveer matrassen • hoog • hoog • 180/200 m m ca 30 op comfort hoogte • ca 30 stuks • op comfort hoogte openingstijden winkel: openingstijden winkel: Van 4119,m € € 895,openingstijden bezichtiging openingstijden magazijn: bezichtiging magazijn: € 2995,395,van € 1.495,voor € 995,salontafel, st • leder mknopen• Elektrisch m Elektrisch • hoekbank en baar• nu demo-set • Elektrisch compleet €winkeltijden 1295,w • nu demo-set st w witzwart 160 cm • wit 160 cm Van • Compleet •••zwart of antraciet •met patiné -zits koudschuim topper eltijden • hoofdbord•• Buffetkast, Buffetkast, compleet • compleet Van •€ verstel1995,- MATRASSENACTIE €€ 1995,€ 1295,2495,MATRASSENACTIE w 2 + 32-zits leder Eettafel Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let 995,normale winkeltijden normale thoogte Comforthoogte • eettafel, €€ 2495,nte leverbaar! van € 2.695,voor € 1.895,• 160 cm • 160 cm Van € 1695,Van € 1695,• 160 cm w w €ingset 995,w • 4 eetkamer± 40 stuks relaxfauteuils ± 40 stuks relaxfauteuils Fauteuil Fauteuil voor voor w € bank 2,5-zits bank vr 2 jan 10.00 18.00 uur 18.00 uur • Zelf te • Zelf te • Zelf • Zelf te te • Zelf te baar Alleen 90/200 verstelbaar verstelbaar €PRINGSET 1195,-Meubelset 2495,Elektrisch - 12-delige potenset Relaxfauteuil met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie met10.00 knopen vr 2 jan 10.00 18.00 uur ma 29 10.00 18.00 uur setprijs • 4 eetkamer€ 180/200 2995,Vanaf € 995,m m€dec zwart Alleen 90/200 ‘Nature Oak’ vr 2 jan 10.00 18.00 uur vr 2 jan 18.00 uur ma 29 dec 10.00 18.00 uur ma 29 dec 10.00 18.00 uur Grote partij bankstellen Grote partij bankstellen dit is maar een KLEIN gedeelte van dit ons is maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte van ons to • hoekbank Van 795,Van € 795,Van € 3095,€ 2495,INGSET Vanaf €enVanaf 995,Vanaf €monteren €wuur 1095,€Van 1095,bank 2,5-zits bank € 695,voor € monteren m = -goederen = goederen€in2-zits winkel elen in magazijn eerd in Boxspring Diverse maten en kleuren leverbaar! van €995,2.695,1.895,180/200 € 4119,en- m en stoelen, eren en monteren monteren en monteren en •Boxspring 180/200 za 3 jan 10.00 17.00 18.00 uur € 695, € 395,395,Buis meubelen Buis meubelen € 2995,€ 2995,•10.00 handwish • handwish stoelen, € 395,m w Van € 595,Van € 695,= goederen in winkel 130/130 = goederen in magazijn za 3 jan 10.00 17.00 uur di 30 dec 18.00 uur m • 120 cm Van € 2099,EVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING Grote fauteuil * * * * * * Nu w m m w w = goederen in winkel = goederen in winkel 2995,Buffetkast, Van € 5495,zaOak’ 3Nu 10.00uurin- 17.00 uur2,5 zaophalen! 3 -jan - setprijs 17.00 uur•• Grote fauteuil di 40 30129leder dec - 40 18.00 diophalen! 30m dec2e 10.00 - 18.00 ‘Nature = goederen in magazijn = goederen magazijn 1Van - 1€10.00 bankstel •• Tv-dressoir, kederland BroodBroodESluisweg w 1195,G 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T• (071) 64 FMeubelset (071) 719€uur 99 dressoir atwijk zee m Nu leder •Van hoog•€10.00 Van 595,Van €jan 695,nd geproduceerd geproduceerd €zee 225,en! ophalen! ophalen! ophalen! Tv-dressoir, Nu 1495,895,gratis! uur 180/200 4119,€ 495,Katwijk aan Sluisweg 25, Katwijk aan zee•€€ LAUSANNE 14.00 uuraan€€25, € 2099,€ 2495,€ dschuim m •225,hoog m • 4 eetkamerwo 31 dec 10.00 14.00 uur €395,€495,• 180 cm 180 cm Vanaf • nu demo-set € 295,• 180 cm 180/200 nhoog 90/200 MaESSLoot 1 salontafel, Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Boxspringset Norma Boxspringset Norma kast kast •(071) leder m € 1599,m m 31 dec 10.00 - 14.00 wo 31SLUISWEG dec•AAN 10.00ZEE -25 14.00 uur XH Buffetkast, nTel.:1295,roasted MaESSLoot 1 64 Van € 1995,Van 12964 w MATRASSENACTIE w salontafel, SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK SLUISWEG ZEE 25 •719 (071) 2225 40 XH 129 KATWIJK 64• •F1F( ,-nt: •MaESSLoot leder SLUISWEG 25 • 2225 XHuur KATWIJK SLUISWEG 25 •• T• 2225 (071) 2225 40 XHKATWIJK 129 KATWIJK 64 SLUISWEG • AAN F AAN (071) ZEE ZEE 40 25 • • 719 T• (071) T2225 (071) 99 40 XH 40 129 KATWIJK 129 64 •• F AAN (071) FAAN (071) ZEE 40 • 719 T T• 99 99 40 129 64 •wo Compleet Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! MaESSLoot 140 Comforthoogte stoelen, (071) 4012964 Tel.: (071) 4012964 Van € 1695,uur €395,€495,w € 1995,€ 1995,€ 495,Van € 5495,voor LAUSANNE Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! € 2495,• Compleet 2,5 1 1 bankstel • eettafel, blank blank € 1599,dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment • 4 eetkameressoir an € 1695,Van € 1695,• 160 cm Relaxfauteuil met sta-op functie antraciet antraciet €2498,INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG € ks relaxfauteuils ± 40 stuks relaxfauteuils Alleen 90/200 oak Grote fauteuil • Zelf te • Zelf te € 495,€ 495,€ 495,• eettafel, 2e gratis! INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG € 495,verpakking! dit is maar een KLEIN van ons totale opruimingsassortiment • in Tv-dressoir, • Linnenm en leder • nog €Classic 2995,- In stof INdUStrIEtErrEIN INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt KLEI-oo €rIJNSBUrG 1095,•totale nu gedeelte demo-set len is en maar eenm KLEIN gedeelte van ons is maar totaleeen opruimingsassortiment KLEIN gedeelte van ons opruimingsassortiment stoelen, •• hoekbank EVt. tEGEN tE•dit BEZorGEN * * Boeken* *geproduceerd patiné Schitterend matras, in verstel•dit verstel€d€ken2995,€wVelda 695,patiné Van Van€ 1995,m VErGoEdING m m m BoekenBoekenmonteren en monteren Van BoekenBoeken€ 395,€ 2995,MaESSLoot 1 salontafel, hoekbank • leder EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN €1695,€asted 695, € 695, * * ** Velda Classic Pockettopper Pockettopper Grote fauteuil Comforthoogte Van €1295,m Nu w w gte • Tv-dressoir, • kast Broodbaar baar voor gs boxsprings EVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN Nederland, 7-zone * * * * * * * * w €1495,€1995,Vast Vast Relaxfauteuil met sta-op functie ophalen! ophalen! • eettafel, ak setprijs ringset Liverpool Boxspringset Liverpool ngset Liverpool ezichtiging magazijn: In stof enleder leder nog verpakking! In 99stof en led Van €1.495,1595,Van €m 1595,- pocketveer stof en •180/200 nog in2,5-zits Inw verpakking! In stof stof en en leder leder •129 •nog nog in inverpakking! Inverpakking! stof en • ••nog inin verpakking! INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG Linnenkast kast m 2-zits bank bank 2-zits bank 2,5-zits bank • 180 cm baar isch180/200 verstelbaar t195,kast kast 195,salontafel, •40 leder matrassen afgedekt met • leder 180/200 •koudschuim Boxspringset Norma setprijs kast mIn € 1095,180/200 180/200 van €kast 1.495,van €Vanaf voor € voor 995,€ 995,w SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T • (071) 2225 XH KATWIJK 64 • F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64 F (071) 40 719 Schitterend matras, geproduceerd in • Compleet • hoekbank 395,a€pper Boxspringset Norma €995,€995,en winkel: Vanaf openingstijden bezichtiging magazijn: € 2995,antraciet blank • eettafel, • hoofdbord • hoofdbord €1295,• wit cm •€ ca 549,Velda€ Tech €vr•3-D 495,kast antraciet Van 5495,€- 995,€160 995,€nset995,7-zone 11 -- 11hoogte bankstel w Van € hoogte 595,€stuks 695,Van €--comfort 595,Van m 10.00 €Elektrisch 1495,1495,• Van ca30 stuks•2,5 •opopcomfort hoogte • ca 30 stuks • op comfort hoogte ca 30 stuks •m opElektrisch comfort hoogte • ca30 30stuks stuks€Nederland, • 2099,op • opcomfort comfort hoogte •Van ca essoir Van € 30 2099,antraciet setprijs Van€€€695,5495,•knopen hoekbank 2,5 bankstel metmet met knopen 2e gratis! eltijden 2 jan 18.00 uur 18.00 uur € 495,essoir m Electrisch BoekenBoekenpatiné • verstelpocketveer afgedekt koudschuim • nu demo-set m w = goederen in winkel 2e gratis! t € 495,= goederen in magazijn 2495,3095,€ 2495,Grote partij bankstellen verstel• verstel• compleet asted compleet • compleet • compleet • compleet Van € 795,95,w Van en en leverbaar! kleuren leverbaar! • nu demo-set € dec 2.695,van € 2.695,voor € voor 1.895,21.895,jan€ 10.00 -In18.00 10.00 - 160 18.00 €395,€495,€395,€495,€1van 495,in uur € 495,baar ingset Comforthoogte setprijs €vr 1599,€ 1599,Van €•5495,stofuuren leder • nog in verpakking! In stof en leder • nog •incompleet verpakking! za Meubelset 3-wma jan 10.00 -verstelbaar 17.00 uur 18.00 uur Liverpool Van €€ 1995,1995,kast kast 2,5 -291baar bankstel wcm ksted voor wit cm baar m Comforthoogte •k 120 elen Meubelset ‘Nature ‘Nature Oak’ Oak’ Vanaf Relaxfauteuil met sta-op functie s! voor 2-zits bank 2,5-zits bank zwart ± 40 stuks relaxfauteuils nu demo-set ZEE G uur 25 • T• (071) 2225m 40 XH2-zits 129 KATWIJK 64 • Fdi AAN (071) ZEE 40 • 719 T• (071) 99 40 129 64 uur • F (071) 402,5-zits 719 99 LinnenRelaxfauteuil met sta-op functie 180/200 za 3 jan 10.00 17.00 uur 30 dec 10.00 18.00 m Van € 4119,Van € 4119,bank 2,5-zits bank 2-zits bank bank k € 225,€ 1095,Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Van € 1995,14.00 uur Vanaf € 995,Vanaf € 995,Van € 5495,180/200 180/200 Vanaf € 995,Vanaf Vanaf € € 995,995,Vanaf € 995,• ca 30 stuks • op comfort hoogte • ca 30 stuks • op comfort hoogte Linnenm 2,5 1 1 bankstel Schitterend matras, geproduceerd in atwijk aan zee Comforthoogte ,€€1295,295,€ 1095,• Buffetkast, • Buffetkast, Van Grote partij bankstellen MaESSLoot 1 € 2995,voor Van € 795,ENACTIE IE 2e gratis! w w Schitterend matras, geproduceerd in € 495,uur € 1495,Relaxfauteuil met sta-op functie Vanopruimingsassortiment €LAUSANNE 595,Van wois 31 deceen -gedeelte 14.00 uur • nu demo-set kast €in2995,dit maar KLEIN van ons totale 7-zone € 2099,•LAUSANNE compleet • compleetmm • 180/200 • 180/200 €1095,2495,€€ 695,2495,180/200 Van € •595,€•10.00 695,Van 595,Van €Nederland, 695,4 eetkamer• 4€Van eetkamergoe €3298,Vanin€in1995,mComforthoogte = goederen winkelmm w=w =1=goederen goederen in inwinkel winkel m ww= goeder ==goed m =w=goederen MaESSLoot 0€1295,cm kast € 12964 90/200 Alleen 90/200 =goederen goederen magazijn Van € cm 2099,VanVan € 2099,Nederland, 7-zone = goederen in magazijn goederen magazijn magazijn ininmagazijn eerd in •en 160 INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG • Zelf te voor pocketveer afgedekt met koudschuim € 2995,EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN m * * * * openingstijden winkel: openingstijden winkel: Relaxfauteuil met sta-op functie nog in verpakking! In stof en leder • nog in verpakking! openingstijden bezichtiging openingstijden magazijn: bezichtiging magazijn: stoelen, stoelen, € 225,€395,€495,€ 495,95,afgedekt met koudschuim • hoog • hoog € 1095,-m KLEI-ooSt rIJNSBUrG MaESSLoot 1Grote g95,hoog • hoog • hoog €m 1599,LinnenINdUStrIEtErrEIN 895,€€€495,895,Vanaf € 995,Vanaf € 995,€€895,€495,€395,en pocketveer fauteuil €dschuim 1599,€•normale 1599,€95,395,- winkeltijden Schitterend matras, geproduceerd inGrote • winkeltijden witmonteren 160• Tv-dressoir, cm m€395,m mm • €1995,Tv-dressoir, •cm • fauteuil € normale € 2995,gte • wit 160 • 180/200 kast INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG m w= goederen wLet =op!! in winkel = goederen winkel Nederland, 7-zone ophalen! goederen in magazijn magazijn salontafel, Let op!!inLet Letop!! op!! L leder leder Let Let Let Let Let op!! op!! Let Let Let op!! op!! op!! Let Let op!! op!! op!! Let Let op!! op!! vrSLUISWEG 2•mjan 10.00 uurop!! vrVan2 €jan 10.00 -goederen 18.0040inuur ma 29 dec -•w18.00 uurVan ma 29 dec 10.00 -=op!! 18.00 uur- 18.00 180 cm • Zelf te w 10.00 Van 1695,1695,€•cm 1695,Van Vanrelaxfauteuils €met 1695,€salontafel, 1695,€•€1695,Grote partij bankstellen € Grote partij bankstellen € pocketveer afgedekt koudschuim Van € 795,• hoog hoog 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 129 64 • F (071) 40 719 99 ± 40 stuks € 895,• eettafel, • eettafel, Buis meubelen Buis meubelen Grote partij bankstellen m -€len Van € 795,Seniorenledikant m30 dit ismaar maar een KLEINgedeelte gedeeltevan van dio dit een gedeelte van dit isons is maar maar totale een opruimingsassortiment KLEIN KLEIN gedeelte gedeelte van dit van ons isons totale totale een opruimingsassortiment opruimingsassortimen KLEIN 95,cm•995,wit 160 cm za is10.00 3maar jan - 18.00 10.00KLEIN uur za 3dit jan 10.00 - een 17.00 uur op!! dimonteren decen 10.00 - 18.00 uurdi 30mdec uur-m 495,• 7-zone hoekbank • hoekbank m17.00 cm en winkel: openingstijden bezichtiging magazijn: Let op!! Let op!! Let Let op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! m Sluisweg 25, Katwijk aan zee Sluisweg 25, Katwijk aan zee ± 40 stuks relaxfauteuils € 695, € 695, 95, € € 695, 695, € 695, € 225,Van € 1695,Van € 1695,m m Boekenophalen! ichtiging magazijn: bezichtiging magazijn: m - 14.00 EVt. tEGENVErGoEd VErGoE mw w = goederen inbankstellen winkel in winkel w partij tEGEN VErGoEdING EVt. tEvan tEGEN BEZorGEN tEGEN VErGoEdING VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN tEGEN BEZorGEN €wo225,* * EVt. *gedeelte * *EVt. * * gedeelte * ** *van *** 1 31wsetprijs dec= goederen 10.00 uurwo 31 decSLUISWEG 10.00 - 14.00 uur 95,cm magazijn = goederen in magazijn Grote Vanopeningstijden € 795,pocketveersetprijs kpool BroodBroodeltijden BroodditInisXH maar een leder KLEIN dit ons is maar totale een opruimingsassortiment ons MaESSLoot totale opruimingsassortim MaESSLoot 1tE 95,Tel.: (071) 4012964 Tel.: (071) 4012964 25 • 2225 KATWIJK AAN ZEE • Tin (071) 40 129 64KLEIN • F (071) 40 719 99 stof en • nog verpakking! kast uur m € 695, € 695, matras, vr 2 januur Boxspringset 10.00 - 18.00 uur ma 29 decuur 10.00 - tevr 18.002€ jan uur 10.00 cm€uur 95,Zelf VErGoEdING tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * * EVt. tEGEN * * EVt. ** ** 225,Norma Norma kast Norma Norma Boxspringset Norma kast INdUStrIEtErrEIN INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG KLEI-oo Van € 5495,5495,22,5 jan 10.00 uur 00 ma 29Let decvrmop!! 10.00 ,-oxspringset --Let 118.00 2,5 - 1op!! bankstel -- 118.00 -Boxspringset bankstel cm Brood••1 Zelf teVan tBoxspringset op!! Let op!! Let Let op!! op!! Letkast op!! Let• op!! electr. elen uur • -ca18.00 30 stuks op comfort hoogte m Boekenis! 2e gratis! monteren en • nu demo-set • nu demo-set za 3 jan 10.00 17.00 uur di 30 dec 10.00 18.00 uur 95,blank blank Bodem, blank Boxspringset Boxspringset Norma Van € 1995,Van € 1995,- In stof, zakast 3Norma jan 10.00 -opruimingsassortiment 17.00 uur zavoor 3 jan -opruimingsassortiment 17.00 uur 00 diteKLEIN 30zee dec 10.00 uur monteren en aar een gedeelte van dit- ons is18.00 maar totale een KLEIN gedeelte van ons10.00 totale • compleet antraciet antraciet 95,ntraciet antraciet antraciet atwijk aan 2-motorig vanaf Comforthoogte Comforthoogte ol • uur Zelf stof en leder • €298,nog in verpakking! kast voor ophalen! Relaxfauteuil Relaxfauteuil met sta-op met functie sta-op functie InInleer, MaESSLoot 1 ledikant in wo 31 dec 10.00 14.00 uur cm ophalen! EVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN blank * * * * * * electr. Verstelbaar +MaESSLoot vanaf €895, antraciet antraciet monteren en 00 uur wo 31 dec 10.00 14.00 uur patiné patiné • verstel• verstelpatiné stel• verstel• verstel• verstel12964 € 1095,€ 1095,cm SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • Topstahulp (071) 129 64 • F1(071) 40 719 99 ceerd s, geproduceerd in in Vanaf € G 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40• ca 719 99 MaESSLoot 1 40 div. kleuren 30 stuks • opMaESSLoot comfort hoogte € 2995,€ 2995,SLUISWEG 25995,• 22251XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG ophalen! w w w w w patiné • verstel• verstel95,baar baar KLEI-ooSt nd, 7-zone baar baarcompleet25 • 2225 baar INdUStrIEtErrEIN • 180/200 m 40w = goederenrIJNSBUrG in winkel 95,20 80% korting • compleet =rIJNSBUrG goederen in magazijn KLEI-ooSt INdUStrIEtErrEIN INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 719 99 w SLUISWEG w m2-zits€ € Boeken€ € udschuim kt met koudschuim baar baar 2-zits bank 2,5-zits bank 2-zits bank 2,5-zits bank bank 2,5-zits bank 2-zits 2-zits bank bank 2,5-zits 2,5-zits bank bank 2-zits bank 2,5-zits bank m Boeken€1095,• hoog 180/200 180/200 200 180/200 180/200 180/200 €olBoeken895,- InVanstof 2-zits bank op comfort 2,5-zits bank 2-zits bank 2,5-zitsstof bank en leder • nog in verpakking! en leder180/200 • nog in kast verpakking! m180/200 hoogte, compleet Vanaf € 995,-In ol ± 40 ± stuks 40 stuks relaxfauteuils relaxfauteuils In stof en leder • 695,nog in verpakking! kast €795,Let op!! op!! Let Let op!! Van € 595,Van €695,Van €Let 595,Van op!! € in 695,Van € 1695,Van€€1495,595,Van €Van 695,Van Van € 595,€stof 595,Van €2099,695,€ 595,695,Van € 595,Van €2099,€1495,1495,€Van 1495,€ bankstellen llen Vanaf /200 In en leder •Van nog in verpakking! kast Van € Van € m w = goederen winkel € 595,Van € 695,Van € Van € 695,€kgte 2099,Van Van € 2099,€ 2099,Van € 2099,• ca 30 stuks • op comfort hoogte = goederen in magazijn Van € 2099,€ 2099,uur • ca 30 stuks • op comfort hoogte dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment m m hoog • compleet • ca 30 stuks • op comfort• hoogte €995,95,€€395,695,€395,€395,€495,€495,m€ €395,€495,€395,€495,€495,€495,€395,- €395,€495,- €€495,•€ compleet € 495,€ 495,uur tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * * € 495,* * EVt.€395,Velda Classic 1599,1599,€ 1599,€ 495,1599,599,€ € 1599,1599,€ 1599,,-€ • compleet Brood995,Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! 180/210 Van € 1695,Vanaf € 995,w 995,= goederen Norma kast m Boxspringset = goederen in magazijn Vanaf € 995,Boxspringset MaESSLoot 1 in winkel Cinderella Vanaf € capiton ditinis magazijn maar een KLEIN van onsintotale opruimingsassortiment /200 m = goederen wgedeelte = goederen winkel /200 Vastw = goederen blank INdUStrIEtErrEIN m =ingoederen w € 695, = goederen in winkel m winkel antraciet in magazijn hoofdbord = goederen in magazijn KLEI-ooSt rIJNSBUrG hoog * * EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * * 95,Let op!! •• hoog Let op!! m Let op!! Let op!! €1595,ood• hoog patiné 95,••verstelngstijden winkel: openingstijden bezichtiging magazijn: bezichtiging magazijn: EG SLUISWEG 25 • 2225 25 XH•m KATWIJK 2225 XH AAN KATWIJK ZEEopeningstijden •AAN T (071) ZEE 40 T129 (071) 6440 • Fm 129 (071) 6440 • F719 (071) 9940 719 99 Let op!! Let dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment w Boxspringset Norma ngstijden winkel: openingstijden winkel: st gstijden winkel: baar openingstijden bezichtiging openingstijden magazijn: magazijn: openingstijden tiging openingstijden magazijn: bezichtiging bezichtiging openingstijden magazijn: magazijn: bezichtiging magazijn: Van € 1695,1695,Let op!! Let op!! Let bezichtiging op!! Let op!! Van € 1695,Let op!! Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Van € winkeltijden EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * * * * 2-zits bank 2,5-zits bank dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment Elektrisch nk dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment 180/200 antraciet ewinkeltijden normale winkeltijden een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment 2verpakking! jan - 18.00 10.00uur- 18.00 uurvr tEGEN 2 jan 10.00 - 18.00 uur dit is*maar ma€winkeltijden 29 decIn stof 10.00enIn- leder 18.00en ma in29 decvr in10.00 €verpakking! 695, 695, Van stof • uur nog leder •€ nog verstelVErGoEdING tE BEZorGEN * EVt. * * EVt.Van * * tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * * 695, tiné • verstelmeubelen Van € 595,€ 695,ood€ 1495,EVt. tEGEN BEZorGEN vr 2 jan 10.00 18.00 uur vr 2 VErGoEdING jan 10.00 -tE18.00 uur * * ma 29 dec 10.00 18.00 uur ma 29 dec 10.00 18.00 uur * * vr 2 jan 10.00 18.00 uur vr vr 2 2 jan jan 10.00 10.00 18.00 18.00 uur uur vr 2 jan 10.00 18.00 uur ur ma29 decdec 10.00 10.00 - -18.00 18.00 mabaar 29 dec €3298,Van uur baar 10.00 - 17.00 uur za €10.00 32099,jan -10.00 10.00-uur-18.00 17.00 uur uurza 3 jan dicomfort 3029 dec - 18.00 uur diuuruur 30 dec 18.00 oodpma ogte hoogte w 10.00 ma meubelen Buis meubelen Boxspringset Norma t meubelen 25, Katwijk aan zee uur €2198,€ur 495,Boxspringset Norma tpleet €2395,2-zits bank bank 3janjan - 18.00 10.00 17.00uur uurza 31jan MaESSLoot 10.00 - 17.00 uur1 dec 10.00 18.00 uur di€495,30 dec uur €3030 1599,za 3 - jan 10.00 17.00 uur zaza-10.00 314.00 3€395,janjan 10.00 10.00 - 2,5-zits -17.00 17.00 uur uur zaza 310.00 10.00 - -17.00 di di 30 dec dec 10.00 10.00 - -18.00 18.00 di-di180/200 dec -uur-18.00 uur wo 3130dec 10.00 14.00 uur wouuruur 31 dec 10.00 nk MaESSLoot antraciet 1) 4012964 gf25, 25, Katwijk aan zee Sluisweg 25, Katwijk aan zee Katwijk aan zee nk €wo Vanaf €dec 995,antraciet • 995,verstelMaESSLoot 114.00uur MaESSLoot 1 € -595,k95,Van 695,iné decgoederen 10.00 -14.00 14.00 uurVan wo €31 dec MaESSLoot 10.00 - 14.00 uurINdUStrIEtErrEIN •wo verstelwo ur 31 31dec 10.00 10.00 uur wo 31€31 dec 10.00 uur Van INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG KLEI-ooSt rIJNSBUr = goederen inmagazijn magazijn == goederen in winkel winkel baar m m -=-14.00 w2099,w = goederen in winkel in iné MaESSLoo = goederen goederen in in•baar magazijn verstel1 MaESSLoot MaESSLoot 11 MaESSLoot 71) 4012964 Tel.: (071) 4012964 1) 4012964 w KLEI-ooSt tErrEIN INdUStrIEtErrEIN rIJNSBUrG KLEI-ooSt rIJNSBUrG

J.Buis Zn. ECHTE opruiming! pe& = p c p h ec BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET BOXSPRINGSET

% 30% - 40% 40% 60% 70% € 1.695,€€ 1.695, 1.695 --30% -g --799,60% 70% w o 50% 60% --2.195,60% 70% - 70% 2.195,= e50% 799,= p g WONINGINRICHTING o

-”VARIANT” 30% - 40% - 50% - h60% - 70% o o ECHTE OPRUIMING! ”VARIANT” p p 2.195,799,2.195,wewe = = 2.195,- 799,2.195,799,ruiming! g g o op - 50% - 60% 20 % - 30% -p 40% - 70% € 1.695,€ 1.695 E opruiming! 2.195,799,= p= p

€ 995,€ € 995, 995 50% 60% 70% e e 20-80% korting 20-80% korting c c 20-80% korting h h - 70% - 40% -korting 50% - 60% 20-80%

”VARIANT” ”VARIANT”

2.195,ruiming! ruiming! 20-80% korting 2.195,799,-

€ 1.895,- €€ 1.895, 1.895 799,2.195,799,LAUSANNE LAUSANNE LAUSANNE € 1.695,€ 1.695,-

€ 995,€ 995 20-80% korting 20-80% korting 20-80% korting 50% - 50% - 60% - 60% - 70% - 70% € 1.895,€ 1.895 20-80% 2.195,799,549,€ 549,€ 549,-korting €€549,549,€€549,€2.195,1.695,-

LAUSANNE LAUSANN 799,2.195,799,2.195,- 2.195,799,799,€ 995,20-80% korting € 995,20-80% korting 549,549,20-80% korting € 1.895,2.195,-

€€€1.895,BUIS MEUBELEN € 2.195,€ 2 € 2.195,€ € 2.195,2.195,€ 2.195,BUIS MEUB € 799,799,799,BUIS MEUBELEN LAUSANNE € 995,2.195,799,-

€ 995,BUIS MEUBELEN 40 stuks stuks relaxfaut ± 40 s ± 40 stuks relaxfauteuils ±± 40 40 stuks stuks relaxfauteuils relaxfauteuils ±±korting 40 relaxfaute 20-80% 20-80% korting LAUSANNE

€ 1.895,€ 2.195,€ 2.195,€ 799,- € 799,549,20-80% korting 20-80% korting 20-80% 20-80% korting LAUSANNE 549,-korting

BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN BUIS MEUB 195,- 2.195,799,799,BUIS MEUBELEN 549,549,-

€ 2.195,€ 799,± 40 stuks relaxfauteuils € 2.195,€ 799,20-80% kortin 20-80 20-80% korting 20-80% 20-80% korting korting 20-80% korting BUIS MEUBELEN ± 40 stuks relaxfauteuils BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN20-80%€ korting 20-80% korting 2.195,€€ 799,€ 2.195,± stuks ± 40 40799,stuks relaxfauteuils relaxfauteuils % korting 20-80% korting 799,2.195,-

20-80% korting

BUIS MEUBELEN BUIS MEUB BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN BUIS20-80% MEUBELEN korting

20-80% korting 20-80% korting 20-80% korting BUIS MEUBELEN 20-80% korting 2.195,2.195,-

799,799,-

BUIS MEUBELEN BUIS MEUBELEN 20-80% 20-80% korting korting S MEUBELEN BUIS MEUBELEN BUIS MEU BUI BUIS MEUBELEN BUIS BUIS MEUBELEN MEUBELEN BUIS MEUB

- 180/200 w 95,el:

€395,-

€495,-

2-zits bank 2,5-zits bank €Let 1599,-LetOpeningstijden INdUStrIEtErrEIN INdUSt KLEI180/200 INdUStrIEtErrEIN INdUStrIEtErrEIN INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt KLEI-ooStrIJNSBUrG rIJNSBUrG KLEI-o openingstijden magazijn: bezichtiging magazijn: 2-zits bank 2,5-zits bank op!! Let op!!op!! Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let op!! Openingstijden winkel: Van € 595,-Let Van €bezichtiging 695,180/200 Van € 2099,Di 3 jan 10.00 18.00 uur Van € 595,Van € 695,95,dit is maardit eenis KLEIN maar KLEINvan gedeelte ons totale van ons opruimingsassortiment totale opruimingsassortiment Van een €gedeelte 2099,normale winkeltijden Van 595,Van 10.00 € 695,-- 18.00 uur €395,€495,95,-€ 1599,4€ jan € 2099,vr jan ma 29 dec * *10.00 -* Van uur EVt. tEGEN EVt. VErGoEdING tEGENWo VErGoEdING tE2BEZorGEN tE 10.00 BEZorGEN *18.00 * *- 18.00* *uur €495,Do€395,5 jan 10.00 - 18.00 uur 95,- Buis 1599,€395,€495,95,meubelen openingstijden 10.00 - 17.00 uur uur di 30 dec 10.00bezichtiging - €€18.00 uur Vrmagazijn: 1599,6zajan3 jan 10.00 - 18.00 2-zits bank

2,5-zits bank baar

BUIS MEUBELEN MEUBELEN BUIS MAESSSLOOT 1 wo 31 dec 10.00 - 14.00 uur MaESSLoot 1 RIJNSBURG INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST vr 2 jan 10.00 - 18.00 uur ma 29 dec 10.00 - 18.00 uur INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG za 3 jan 10.00 - 17.00 uur di 30 dec 10.00 MEUBELEN - 18.00 uur BUIS MEUBELEN BUIS BUIS MEUBELEN wo 31 dec 10.00 - 14.00 uur

n zee Sluisweg 25, Katwijk aan zee ezichtiging magazijn: T. (071) 401 2964

uur

Za

7 jan

openingstijden bezichtiging nk2,5-zits uur uurbank openingstijden vr 2 jan 10.00bezichtiging - 18.00 uur 18.00

ee

5,-Van €uur 695,18.00 ma

magazijn: magazijn: 3 jan10.0010.00 - 17.00uuruur vr1 2 jan 29za dec - MaESSLoot 18.00

10.00 - 16.00 uur

10.00 - 18.00 uur

MaESSLoot 1


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 JANUARI 2017

21

Kerkdiensten Woensdag 4 t/m 11 jan

Teylingen van A tot Z

SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastor Th. Blokland. Na deze viering verzorgt organiste Gerda Peters een koffieconcert. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen informatie - Julianakerk (Julianalaan 6): geen informatie Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Groenleer. 10.30 uur: jeugdkerk VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: M. Claassens Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger: Pastor Owel Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra Leiden Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Jan Wolsheimer Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Lars en Lotte overhandigen het eerste boek aan leerlingen van de Internationale Schakelklas. | Foto: pr.

KTS schrijft Haikubundel voor internationele klas VOORHOUT n Tweede- en derdejaars leerlingen van de KTS hebben, samen met enkele docenten, een haikubundel geschreven en uitgegeven. De opbrengst van de bundel ‘Kids en Team op Schrift’ gaat naar de Internationale Schakelklas, de ISK, te Katwijk. Op donderdag 22 december overhandigde Lotte en Lars namens de KTS het eerste exemplaar aan de leerlingen van het ISK.

Het boekje bevat ruim honderd

Vanaf januari is de bundel bij de KTS voor 10 euro te koop, zolang de voorraad strekt.

Op verhaal komen bij het Rouw- en Verliescafé SASSENHEIM n Het Café Over-Leven houdt op zondagmiddag 15 januari om 14.30 uur een bijeenkomst in de bibliotheek in Sassenheim. De bijeenkomsten van het Café OverLeven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen.

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout.

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg over teleurgesteld is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis. Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen want delen van een verhaal kan helend werken.

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h) erkenning deze verhalen bij de an-

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

haikugedichten en is voorzien van dragende illustraties. De Haiku beschrijven zowel alledaagse situaties als bijzondere momenten op de KTS en daarbuiten. Het voorwoord geeft algemene informatie over wat haiku precies is en daagt de lezer uit om inspiratie op te doen en ook haiku te gaan schrijven.

dere bezoekers oproept. De bijeenkomst wordt begeleid door Wil van der Kwaak. Zij is vrijwilliger bij Welzijn Teylingen en sinds 2015 lid van de werkgroep. Ze werkt al ruim 35 jaar met ouderen en sinds kort met jong dementerenden. Van hieruit heeft ze veel te maken met rouw, verlies en verdriet en vindt ze het fijn om in het café een luisterend oor te zijn. De deuren staan open om 14.15 uur, de bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis.

trouwen ? de Meerhoeve Oud Ade www.demeerhoeve.nl

071 5018291

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. In de eerste editie van 2017 is het de beurt aan de Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk.

Naam organisatie: Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk Opgericht in: 4 oktober 1961 Aantal leden: ca. 150 Wie zijn we en wat doen we? Wij zijn een maatschappelijk georiënteerde vereniging, die openstaat voor elke vrouw en die geen partij kiest op levensbeschouwelijk of politiek gebied. De oprichtingsvergadering werd gehouden in 1961 in het Oude Koningshuys in Sassenheim, op initiatief van de dames Venema en Verdegaal. De aanleiding daarvoor was dat er nog niet een dergelijke vereniging in Sassenheim was en dat het een goede mogelijkheid leek om de integratie te bevorderen tussen de nieuwkomers in Sassenheim en de Sassenheimers van origine. Mevrouw van Knobelsdorff, de echtgenote van de toenmalige burgemeester, werd benoemd tot ere-voorzitter. Zij was zelf ooit voorzitter van een afdeling geweest en droeg de vereniging een warm hart toe. Zij bood aan de kersverse afdeling met raad en daad terzijde te staan. De leden van de vereniging kwamen niet alleen uit Sassenheim, maar ook uit Voorhout en Warmond. Daarmee was de afdeling zijn tijd ver vooruit, omdat de fusie van de drie gemeenten pas deze eeuw heeft plaatsgevonden. (Inmiddels zijn ook Lisse en Hillegom bij de afdeling gekomen, waarmee opnieuw sprake lijkt van een vooruitziende blik!).

het koor, de gespreksgroep en eenmaal in de maand een happy hour.

Wat de huisvesting betreft kreeg de afdeling in 1973 de beschikking over een eigen ruimte in ‘t Onderdak in de Hoofdstraat. Daar werd gebleven tot 2000 toen de Vomar het pand overnam en de afdeling verhuisde naar het Bolwerk aan de Parklaan, waarvan de naam later werd gewijzigd in ‘t Onderdak.

Meer informatie is te vinden op* Onze website van de afdeling Sassenheim: https://www.nvvh.nl/ html/afd.php?afdID=83

De vereniging telt inmiddels ca.150 enthousiaste leden, aan wie een zeer gevarieerd aantal activiteiten wordt aangeboden. Dat betreft onder meer de maandelijkse lezing (in de theaterzaal), de yogaclub, de bridgeclub, de fietsclub, de dinnerclub, de excursies,

De vereniging stelt zich bij dit alles ten doel: het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit en door het opkomen van de belangen van de consument in de meest brede zin. Waarom is het zo’n leuke vereniging? De vereniging heeft een uitstekende sfeer, zoals ook blijkt uit de hoge opkomst bij het merendeel van de activiteiten. De lezingen worden doorgaans bezocht door 70 a 80 dames. Nieuwkomers melden zich meestal na een contact met een van de leden. Daarbij is gebleken dat dames die in een van onze dorpen wonen, vaak toetreden tot de vereniging omdat ze graag mensen willen leren kennen. Wat is jullie ambitie? De vereniging is sterk gericht op de gemeenschapszin van haar leden. In deze tijd waarin eenzaamheid veel voorkomt, richt de vereniging zich in sterke mate op de uitvoering van gemeenschappelijke activiteiten.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

COLOFON tel: 06-494 496 32 e-mail: redactie@deteylinger.nl

verhagen.nl o.v.v. De Teylinger

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 – 2220 CB Katwijk tel 071-402 29 01

Inleveren kopij:

Sluittijd advertenties dinsdag 10:00 uur

Hoofdredactie:

Advertenties:

Oplage: 14.700 Uitgave van:

Teuntje van Delft tel: 06-127 464 78 e-mail: t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie:

Marieke Voorn

Uiterlijk maandag 12:00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie. Contactgegevens binnendienst Vincent Roos, tel 071-409 16 38 Rosita Haasnoot tel 071-409 16 37 fax 071-403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverij-

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel 071-402 29 01 of www.deteylinger.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewe-

zen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het bestuurscentrum, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en VVV Warmond.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.deteylinger.nl


WOONFABRIEK CRUQUIUS

20% TOT 50% KORTING

*

woonfabriek Cruquius

80 KLEINE WINKELTJES IN ÉÉN GROOT PAND De exposanten brengen hun eigen sfeer en producten. Onze collecties wisselen razendsnel. Zo blijft Woonfabriek altijd spannend, maar op is vaak op.

ADRES Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius (Woonboulevard)

OPENINGSTIJDEN Maandag 13:00 - 17:30 uur Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur - Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel Woonfabriek Cruquius is onderdeel van Hangar 20 b.v.


Editie: januari 2017 Oplage: 90.000 exemplaren

Ondernemers in beeld nde e s s a Verr ten s i l a i spec oord w t ’ aan

Ondernemers in beeld Aan het begin van dit nieuwe jaar presenteren wij u graag ons magazine ‘Ondernemers in beeld’. Regionale ‘Specialisten’ tonen hun verrassende onderneming en de expertise waarin zij zich onderscheiden. Met passie, vakmanschap en enthousiasme laten zij u delen in hun noviteiten en zijn zij er voor u. Naast inzicht in de collectie en professie, geven zij ook een beeld van hun onderneming en laten zij u kennismaken met de mensen

die er werken en u adviseren. ‘Ondernemers in beeld’ neemt u mee op ontdekkingstocht door de streek en richt de focus op de

‘regionale specialisten’. Zij hebben u veel te bieden. Namens de ondernemers wensen wij u veel leesplezier en een b(l)oeiend 2017.

Dit is een bijlage van de de Noordwijker, Noordwijkerhouts Weekblad, LisserNieuws, de Hillegommer, de Teylinger, Oegstgeester Courant, Katwijk Speciaal en de Rijnsburger.


Een leven zonder bril of lenzen? U wilt graag scherp zien zónder bril of contactlenzen. Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest biedt een totaalpakket aan oplossingen, van ooglaseren tot lensimplantatie. Veilig en effectief Rijnzicht Oogkliniek is een initiatief van gerenommeerde oogartsen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lasertechniek en lensimplantatie. De moderne kliniek beschikt over een vakkundig team van ervaren oogartsen, verpleegkundigen en optometristen. Zij staan bekend om de professionaliteit, kwaliteit, persoonlijke zorg en klantvriendelijkheid. Hier kunt u uw ogen veilig en effectief laten behandelen. Als ervaren oogkliniek maken zij gebruik van de modernste apparatuur. In een uitgebreid oogheelkundig vooronderzoek kijkt de oogarts wat de beste oplossing is voor uw ogen. Ooglaseren is in veel gevallen dé oplossing voor bijziendheid, verziendheid of een cilindrische afwijking. Ruim 99,5 procent van de behandelde mensen kan met één behandeling weer scherp zien. Niet alle ogen zijn geschikt om te laseren, bijvoorbeeld als het hoornvlies te dun is. Bij Rijnzicht Oogkliniek kunt u terecht voor een goed alternatief: lensimplantatie. Tijdens een korte operatie plaatst de oogarts een kunstlens in het oog. De lensimplantaten blijven permanent zitten. Hester van Nouhuijs is medeoprichter van Rijnzicht Oogkliniek waar zij sinds 2004 naast oogarts tevens algemeen directeur is. “Voor bijna iedereen bieden wij een oplossing. Gedurende het gehele traject – vooronderzoek, behandeling en nazorg – begeleiden wij u persoonlijk. Wij staan 24 uur per dag tot uw beschikking. Onze missie? Mensen die genoeg hebben van hun bril of lenzen goed en veilig helpen met de beste laser- en lenstechnologie. In een vriendelijke omgeving, waar we de tijd nemen voor onze patiënten en de persoonlijke aandacht geven die nodig is.”

Ervaringen Paul – ‘Ik zoek nog altijd eerst naar mijn bril uit gewenning. Ik vergeet dan dat ik nu gewoon kan kijken’. Ilse – ‘Wakker worden en alles kunnen zien, zonder hulpmiddel’. Bart – ‘Beste investering die ik ooit heb gedaan’ Max – ‘Ooglaseren was voor mij een behoorlijke grote stap, maar ik ben blij dat ik mijn angst heb weten te overwinnen’.

Kwaliteit

Angstig om uw ogen te laten laseren?

Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Daarom is het goed om te weten dat Rijnzicht Oogkliniek vooroploopt in kwaliteit op het gebied van ooglaseren en lensimplantaties.

U staat niet alleen! Ook de duizenden mensen die u voorgingen bij Rijnzicht Oogkliniek hadden angst. Wij weten dat en helpen u graag daarmee om te gaan door een intensieve en persoonlijke begeleiding.

De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Consumentenbond, de Inspectie van de Gezondheidszorg en onze cliënten: allemaal geven ze Rijnzicht Oogkliniek een uitstekend rapportcijfer. Een veilig idee.

Wilt u kennismaken met Rijnzicht Oogkliniek en de sfeer komen proeven? Maak dan een afspraak voor een gratis quickscan. Of kom naar onze informatieavond op dinsdag 7 februari 2017.

De kliniek scoort ieder jaar zeer hoog in het landelijke ZKN klanttevredenheidsonderzoek. De totaalindruk over de kliniek is beoordeeld met een 8,8, boven het landelijk gemiddelde (8,4)!

Rijnzicht Oogkliniek De Kempenaerstraat 93 2341 GK Oegstgeest T: (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl info@rijnzichtoogkliniek.nl


“Slaap er gerust een nachtje over!” een breed programma zeer betaalbare matrassen ook heerlijke 4-seizoenen dekbedden en kussens. Voor iedereen is er een oplossing in deze prachtige winkel in Lisse. “Ons advies is, neem ruim de tijd voor de aanschaf van een bed, kom deze uitgebreid testen bij ons in de showroom, we kunnen u diverse matrassen laten voelen en combineren met verschillende kussens zodat u de meest optimale combinatie kunt kiezen. Heeft u iets minder tijd overdag of heeft u geen mogelijkheid om naar onze showroom te komen, maak dan gerust telefonisch of via de website www.slaapkennerlisse. nl een afspraak en desgewenst kunnen wij u ook halen en brengen,” voegt Terry toe.

Gemiddeld slapen we 8 uur per etmaal en dat 365 dagen in een jaar, omgerekend is dat bijna 122 dagen per jaar. Een goed matras en bed is dus geen overbodige luxe, maar wat is een goed matras en waar vind je een geschikt bed voor een betaalbare prijs? Bij Slaapkenner Lisse – gevestigd in het voormalige pand van LinkerLisse aan de Kanaalstraat – vindt u een ruim aanbod matrassen, bedden, boxsprings, kussens en bed- en badtextiel. Maar nog veel belangrijker u krijgt er gewoon een goed een passend advies op maat. Als Slaapkenner Lisse hebben ze al meer dan 40 jaar ervaring met slapen, zij kennen u als slaper! Zij gaan met u in gesprek over uw slaapgewoontes en ook uw eventuele slaapproblemen. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing, die ze u, met de verschillende merken, kunnen aandragen. U vindt bij Slaapkenner o.a. de merken Nox, Optisleep, A-sleep, Auping, M-line, Norma, Royal Dream, Karel Mintjens, Nolte Germesheim en Now by Hulsta. Terry Wassenaar, eigenaar van Slaapkenner is zeker geen onbekende voor vele klanten, hij was voordat hij bijna twee jaar geleden begon met de Slaapkenner jarenlang het gezicht van LinkerLisse. “Toen de familie Linker aangaf te willen stoppen met de winkel heb ik samen met mijn vrouw José geen moment hoeven nadenken, we wilden heel graag deze winkel voortzetten.

We hebben na een zorgvuldig onderzoek ons aangesloten bij een netwerk van slaapspecialisten. De Slaapkenner organisatie is een sterk groeiende en solide partij en geeft ons ruime ondersteuning in o.a. service en garantie,” aldus Terry Wassenaar. Slaapkenner werkt met ‘zeven zekerheden voor een goede morgen’ waar onder een gegarandeerd slaapadvies op maat, waar ook een slaapgarantie met altijd een passende oplossing behoort. Als u twijfelt aan de kwaliteit van uw bed of matras komen zij desgewenst bij u langs om de conditie van uw matras te checken. Samen bekijken zij dan de mogelijkheden voor een aanpassing of vervanging van uw matras of bed. Zoals gezegd heeft Slaapkenner een ruime keuze aan diverse merken zoals het bekende Nederlandse merk Auping wat al jaren garant staat voor zijn oersterke spiraalbodem. Het huismerk Optisleep heeft naast

Vanaf het moment dat u de winkel binnenkomt tot en met de levering en montage van uw aanschaf is bij Slaapkenner perfect geregeld. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die hun matras of kussen bestellen via het internet. Het mag dan wellicht in eerste instantie iets voordeliger zijn, maar uit ervaring weten wij dat dit bijna altijd op een terleurstelling uitloopt. Uiteindelijk komen ze toch weer bij de specialist binnen omdat het matras niet voldoet aan de wensen. Ik raad dan ook iedereen aan, kom eerst proberen en orienteer je goed voordat je tot een aanschaf overgaat.” Als het gaat om een goede nachtrust en uitgerust de dag beginnen moet je niet over één nacht ijs gaan. Vandaar dat wij altijd zeggen; “Bij twijfel, slaap er gerust nog een nachtje over.” Slaapkenner Lisse vindt u aan de Kanaalstraat 94 en zijn dagelijks geopend vanaf 9:30 (maandag 13:00 uur) tot 17:30 uur en donderdagavond tot 21:00 uur. U bent van harte welkom.


De Nachtwacht wenst u voor 2017

’n goede nachtrust!

Gezondheid en de beste wensen voor ’t nieuwe jaar!

Pullman Express boxspring

kleur antraciet H limited edition H stof: Faya H maat: 180 x 210

15% korting

In vaste uitvoering van € 2.599,= voor € 2.209,= Verstelbaar van € 3.599,= voor € 3.059,-

X-tra - Vandijck opruiming!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


De kwaliteit van de Nachtwacht Katwijk een eigen identiteit. Hierdoor konden wij ook zelf bepalen welke merken wij wilden gaan voeren.” KWALITEIT

Binnenkort bestaat de Nachtwacht Katwijk alweer zeven jaar. “Die zeven jaar zijn omgevlogen”, blikt Marijke Krispijn, eigenaresse van de Nachtwacht Katwijk. “Toen wij in 2010 besloten voor onszelf het avontuur aan te gaan en een eigen beddenzaak te beginnen, was dat best spannend.

Onderhandelingen met leveranciers, het zoeken naar passende winkelruimte en de keuze aan te sluiten bij een grote organisatie of echt ons eigen bedrijf op te zetten. We hebben gekozen voor het laatste: ons eigen bedrijf met

Toen Paul en Marijke begonnen had Paul er nog een baan naast, maar inmiddels zijn zij samen eigenaar. “Het begin is altijd spannend. Wij wilden kwaliteit leveren en hebben bewust gekozen voor de merken die wij voeren. Dat geldt voor zowel de bedden als het bedtextiel. Wij wilden bedden aanbieden in diverse prijsklassen, maar wel van een goede kwaliteit, vandaar onze keuze voor Eastborn, Pullman en Sand.” De keuze voor kwaliteit blijkt niet alleen uit deze merken, maar ook uit de samenwerkingen die zij zijn aangegaan met winkeliers en bedrijven uit Katwijk, zoals Meijvogel Hout die een mooie kast en achterwand in de showroom van de Nachtwacht heeft staan. “Ook daarin mogen onze klanten kwaliteit verwachten. Als wij onze showroom inrichten met een op het seizoen aangepaste showroom, mooie overtrekken en accessoires doen wij dat om mensen te inspireren en ze te laten zien wat er zoal mogelijk is”, vertelt Marijke. “In de afgelopen jaren is de Nachtwacht Katwijk sterk gegroeid. Die groei komt mede door de kwaliteit die wij leveren, waardoor veel mond-tot-mondreclame ontstaat. En kwaliteit gaat bij ons ver. Paul en mijn schoonvader bezorgen de bedden zelf bij de klant. Hierdoor weten wij zeker dat alles wordt afgeleverd en geplaatst zoals wij dat voor ogen hebben.”

zelden voor, want voor iemand een bed bij ons koopt is er al een heel traject aan vooraf gegaan en zijn diverse tests en een rugmeting gedaan. Wij vinden dat heel normaal, want een goede nachtrust is zó belangrijk”, vervolgt Marijke. “Wij blijven vernieuwen en volgen de ontwikkelingen op slaapgebied op de voet. Zo kunnen wij onze klanten altijd op de juiste manier adviseren.” TIPS VAN DE NACHTWACHT

“Wij geven ook altijd de nodige tips mee. Bijvoorbeeld hoe je het handigst een overtrek om een dekbed doet of hoe vaak een matras gekeerd moet worden”, vertelt Marijke. “Nog twee tips: Deze tijd van het jaar is uitstekend om je dekbed een poosje buiten te hangen. De kou doodt huismijt en geeft het weer volume. En als je donzen kussen een beetje plat wordt, doe het dan even in de droger. Het komt dan weer mooi in vorm en ook het vocht wordt er direct uit verwijderd.” Stap voor nog meer tips of inspiratie gerust binnen bij de Nachtwacht. Voor de deur parkeren is gratis.

EXTRA SERVICE

“Doordat wij niet aan een verkooporganisatie vast zitten, kunnen wij zelf bepalen wat wij zoal aanbieden. Dat geldt ook voor de extra service die wij bieden. Zo hebben wij bijvoorbeeld testkussens. Wij vinden namelijk dat je pas weet welk kussen bij je past, als je er eerst een weekje op hebt geslapen. Ook kennen wij een omruilgarantie voor matrassen als blijkt dat het matras écht niet is wat men ervan had verwacht. Dit komt gelukkig

de Nachtwacht bed & linnen Ambachtsweg 24a 2222 AL  Katwijk 071-4085855 www.denachtwachtkatwijk.nl www.facebook.com/denachtwachtkatwijk


Gijs, Chiel en Dorus ter Laak

Sanidrõme Ter Laak verwezenlijkt

uw badkamerwensen

De juiste combinatie tussen ontwerp, materiaal- en productkeuze leidt tot een badkamer die jarenlang meegaat. Het uitzoeken van een passende badkamer is echter geen gemakkelijke keuze. En daarom biedt Sanidrõme Ter Laak de helpende hand om uw wensen te verwezenlijken.

Met ruim 55 jaar ervaring mogen zij zich met recht expert

BADKAMER VAN A T/M Z

noemen. Gijs: “Klanten verbazen zich regelmatig over

In de inspirerende showroom van Sanidrõme Ter Laak

het feit dat een badkamer samenstellen helemaal niet zo

staan diverse opstellingen voor de badkamer, toilet-

eenvoudig is. Het samen uitzoeken van een badkamer

en wellnessruimte. “Vanuit onze jarenlange kennis en

is een groot project, waarbij veel verschillende aspecten

ervaring creëren wij op basis van persoonlijke wensen,

komen kijken, zoals ontwerp, product- en materiaalkeuze,

beschikbare ruimte en budget de badkamer, toilet- of

eventuele verbouwingen, leidingwerk, tegelwerk en goede

wellnessruimte die het beste bij de klant past. Tot in het

service en garantie achteraf.”

kleinste detail. Vertrouw op uw badkamerspecialist die u kan adviseren, de betere badkamer ontwerpt in 3D en

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

die ook nog eens vakkundig kan installeren met eigen

Eigenaren Gijs en zijn vrouw Petra bestaan met hun

badkamermonteurs. In dit hele traject begeleiden

gerenommeerde familiebedrijf inmiddels al ruim 55 jaar.

wij u van A t/m Z en heeft u één aanspreekpunt.”

Zonen Dorus en Chiel zullen in de toekomst het bedrijf overnemen. De perfecte combinatie van tomeloze inzet en vakmanschap door de jaren heen geven hen een goede reputatie. Gijs: “Mijn vader is samen met zijn vier broers begonnen als loodgietersbedrijf. Ruim 33 jaar geleden heb ik het bedrijf overgenomen en zijn we ons nog verder gaan specialiseren in het installeren van badkamers. In 1999 hebben we een nieuwe showroom geopend, van waaruit we inmiddels al voor veel klanten de betere badkamer hebben ontworpen en geïnstalleerd. In 2015 zijn wij uitgeroepen tot Sanidrõme Showroom van het Jaar.”

K I J K V O O R M E E R I N F O R M AT I E O P W W W. S A N I D R O M E . N L / T E R L A A K .

Sanidrõme Ter Laak, uw specialist voor de betere badkamer


SanidrĂľme Ter Laak

voor al uw tegelwerk en installatiewerk Een groot gedeelte van onze showroom is ingericht met

centrale verwarming, gas- en waterinstallaties, riolering,

een breed assortiment aan tegels voor het hele huis (zowel

zink-, lood- en koperwerken, elektro, bitumineuze en

binnen als buiten). Al vele jaren voorzien wij vele woningen

kunststof dakbedekkingen met een eigen installatiebedrijf

van het complete tegelwerk. Daarbij werken wij met eigen

onze kennis en kunde in huis. Het aanleggen,

tegelzetters, waardoor onze kwaliteit gewaarborgd is. Een

onderhouden en beheren van uw huisinstallaties is bij

professioneel team dat vakmanschap hoog in het vaandel

ons in goede handen. Wij bieden u daarbij de service en

heeft. Tegels in cement leggen en in verstek zagen vormen

garantie die u van echte vakmensen mag verwachten.

geen enkel probleem. Ook zijn wij gespecialiseerd in het

Loop gerust eens binnen voor een vrijblijvend advies

leggen van vloerverwarming voor een extra comfortabele

of bel even voor een afspraak.

tegelvloer. U kunt ervoor kiezen om zelf uw tegelwerk te (laten) verzorgen. Uiteraard staan wij ook dan voor u klaar om deskundig advies te geven bij uw tegelkeuze en de levering daarvan. Daarnaast hebben wij op het gebied van

Liever goed geĂŻnstalleerd, dan de laagste prijs!

GEMIDDELD WORDEN WIJ DOOR ONZE KLANTEN BEOORDEELD MET EEN

8,8 Uw vakman voor: www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout (0252) 37 09 10


29 jaar netheid en betrouwbaarheid

TEYLINGEN n Schoonmaakbedrijf Jansen B.V. is klaar voor 2017; het jaar waarin het bedrijf viert dat ze al 29 jaar bedrijven, scholen, organisaties en kantoren schoonmaakt. Mede-eigenaar Karel Jansen kijkt vol vertrouwen vooruit. Door Joep Derksen Zoals het hoort bij een jaarwisseling, gaan eerst de gedachten nog even terug naar de begin periode van het bedrijf. ‘Ik werkte indertijd voor een zwager van mij, die zich richtte op het klassieke schoonmaakwerk; kantoren, scholen en garages. De loempiafabriek Duif vroeg me of ik hen kon helpen met de schoonmaak en zo begon ik mijn eigen bedrijf. KEURMERK

Door de jaren heen is Schoonmaakbedrijf Jansen B.V. gegroeid tot een onderneming met 80 man personeel. Uiteraard heeft het bedrijf de ISO-9001 norm, maar ook voldoet ze fier aan het keurmerk SIEV (Schoonmaken Is Een Vak).

Alleen de beste schoonmaakbedrijven van Nederland komen voor dit keurmerk in aanmerking. Jansen vertelt: ‘We werken voor veel verschillende bedrijven, dus niet alleen in de food, maar ook voor garagebedrijven, advocaten, apothekers, dokters en scholen. Ons werkterrein bestrijkt de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, waarbij onze basis de Duin- en Bollenstreek is.’ BETROUWBAAR

Onlangs mocht Schoonmaak– bedrijf Jansen weer een grote klant verwelkomen, die van collega’s lovende verhalen had gehoord over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het personeel. Met gepaste trots informeert Jansen: ‘Al mijn mensen zijn gespecialiseerd in hun vak, ook in de moeilijke tijden die nu achter ons liggen heb ik alle jongens kunnen houden. We hebben een vaste groep mede- werkers, want in bijvoorbeeld de food-industrie komt specialisme kijken. We zijn betrouwbaar en efficiënt. Daarom hebben we klanten

die al 28 jaar van onze diensten gebruik maken. We werken namelijk met heel korte lijnen.’ FILOSOFIE

Ook houdt Schoonmaakbedrijf Jansen zich actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De komende jaren wordt de nieuwe bus van Het Raamwerk in Sassenheim bijvoorbeeld gesponsord. Dat past precies in de filosofie van de directeur: ‘We willen wat doen voor de regio.’ Nieuwe klanten kunnen altijd gebruik maken van een proeftijd, informeert Jansen. ‘We gaan het liefst voor langjarige relaties. We zoeken geen opdrachtgevers die elk half jaar een ander willen hebben. We willen ons bewijzen op de langere termijn, of het nu gaat om zemen, het reinigen van vloerbedekking, glasbewassing of klein onderhoud.’

Schoonmaakbedrijf Jansen B.V.

Wattstraat 26 2171 TR Sassenheim T: 0252 223 010 W: www.schoonmaak-jansen.nl


“We worden nog dagelijks gefeliciteerd met de mooie winkel”

KATWIJK

n Minder dan een jaar is Barnhoorn Bedden nu gevestigd in de Princestraat. Het jaar kan wat Jots van Barnhoorn Bedden betreft al niet meer stuk. “We zijn warm onthaald in Katwijk.”

Door Esdor van Elten

Als je als bedrijf in de schoenen gaat staan van wat haast een Katwijks icoon kan worden genoemd, dan is dat een hele uitdaging. Een uitdaging waar Barnhoorn bedden glansrijk in is geslaagd. SERVICE EN KWALITEIT

“Mensen feliciteren ons nog dagelijks met de mooie winkel”, vertelt Jots. “We zien in ons klantenbestand een mix

van oude en nieuwe klanten. Dat betekent dat we met onze service en kwaliteit de klanten van Haasnoot hebben kunnen behouden, en met onze eigen stijl ook weer nieuwe klanten hebben kunnen aantrekken.” Barnhoorn stak de beddenwinkel in een nieuw en moderner jasje. Niet alleen qua aankleding, ook in assortiment. “Zo verkopen we ook lifestyleproducten. Dat maakt de winkel toegankelijker. En onze bezoekers zijn enthousiast.” De jubileumactie van beddenfabrikant Norma mocht zich in grote belangstelling verheugen: “Daarmee staan we in de verkoop top drie van Nederland. Eenvoud en kwaliteit worden gewaardeerd in

Katwijk. Ook de grote variatie bedden van NXTDAY waren populair: “Je kunt hier dan ook echt álles in kiezen”. De grote keuze in moderne senioren- en hoog-laagbedden is eveneens een pluspunt van Barnhoorn. Na ons stukje in de krant zijn er heel veel mensen komen kijken.” COLLECTIE

De toevoeging van lifestyleproducten maakt van de Barnhoorn een winkel waar je ook naar binnen stapt als je geen bed nodig hebt. “We zijn continu op zoek naar leuke, nieuwe producten.” Dat zoeken gebeurt bijvoorbeeld op beurzen, maar af en toe staat het letterlijk op je stoep: de foto’s

op canvas van onze Katwijkse fotografe Wilma Kromhout zijn echt een trekpleister.”, aldus Jots. “Mensen komen graag even binnen kijken.” In de laatste maand van het jaar legt Barnhoorn graag de nadruk op haar grote collectie beddengoed. “Zo loopt onze flanel heel goed. Die stylen we ook zelf in de winkel.” Barnhoorn komt in december met een leuke actie in dekbedovertrekken van Beddinghouse. “Gewoon goed beddengoed!”

Barnhoorn Bedden & Lifestyle Princestraat 40 2225 GC Katwijk Tel. 071-5427294 www.barnhoornbedden.nl


Temperatuur in huis heb je zelf in de hand de slaapkamer komt, kan het geluidsniveau van het apparaat een belangrijke rol spelen in de keuze. Verkoeling tijdens een zomerse nacht is prettig, maar het zou vervelend zijn, wanneer het lawaai van de airco je wakker houdt. Bij Bernard Schulte weten ze er alles van.

WINTERZON

VOORHOUT

n ‘‘We hebben in Nederland veel te maken met wisselende temperaturen. Aan de buitentemperatuur kunnen we weinig doen, maar de temperatuur in huis heb je zelf in de hand’, zegt klimaatexpert Ben Schulte Van Technische installatiebedrijf Bernard Schulte, zowel bij koud als bij warm weer. We hebben nog niet veel echte kou gehad, maar het kan natuurlijk ook zo maar ineens anders. En zoals het heet: Voorkomen is beter dan genezen. Oftewel: controleer nu je verwarmingsinstallatie.’

Door ???

“Het is beslist noodzakelijk om jaarlijks je ketel te laten schoonmaken en afstellen. Allereerst vanwege de veiligheid’, legt Ben Schulte uit. ‘Je wilt nu eenmaal geen rookgassen, CO2 of koolmonoxide in je huis. Helaas komen we nog geregeld gevaarlijke situaties tegen. Veel incidenten met bijvoorbeeld koolmonoxide worden niet eens gemeld. Mensen schamen zich. De aanschaf van een koolmonoxidemelder is raadzaam. Je hoopt ‘m nooit nodig te hebben, maar het apparaat kan gevaarlijke situaties voorkomen. Behalve veiligheid is ook duurzaamheid én de portemonnee een reden om je ketel goed te onderhouden:

Een vervuilde ketel brandt duurder en stoot meer CO2 uit. Met een onderhoudsbeurt van Bernard Schulte gaat de ketel eigenlijk weer terug naar ‘fabrieksinstellingen’. We vervangen de pakkingen, reinigen de wisselaar en stellen alles weer nauwkeurig af.”

AIRCONDITIONING

“Daarnaast heeft Nederland de airconditioning ‘ontdekt’’, gaat Ben Schulte verder. Overal - op het werk, restaurants, in de auto, zelfs thuis - rukt de airco op! Wie aan airco is gewend, wil nooit meer zonder, zelfs niet in de winter. Met airco kun je het binnenklimaat het hele jaar door geheel naar je hand zetten. Wat is er aangenamer dan een verfrissende, koele werkplek in een benauwde zomer en een warme, behaaglijke ruimte als het buiten waterkoud is? En dat allemaal met één compact apparaat, met de juiste temperatuur en een comfortabele luchtvochtigheid.’ Bernard Schulte levert airconditioning voor elke ruimte, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Afhankelijk van de wensen en de ruimte wordt een advies op maat gemaakt. Daarbij wordt gelet op onder andere het koelvermogen. Ook belangrijk is het geluidsniveau. Vooral wanneer er airco in

Zonnepanelen lijken een typisch voorjaars- en zomeronderwerp. “In de zomermaanden verdien je het meest.” Maar toch wijst Schulte er in de aanloop naar de winter op dat zonnepanelen ook in de winter goed rendement kunnen opleveren. “Het is dus helemaal niet gek om die nu nog te laten installeren. We installeren in alle seizoenen, óók in de herfst. Alleen bij regen en harde wind niet.” Dit is juist een goed moment om aan zonnepanelen te denken, betoogt Schulte, want “de gunstige BTW regeling is verlengd tot 30 juni 2017. Dat betekent dat je bij aanschaf van zonnepanelen 100% van de BTW van de overheid terugkrijgt. Dat geldt zowel voor de BTW op materiaal als op arbeid.” Dat scheelt dus toch al gauw weer 21% op de aanschafkosten.

DAKWERKZAAMHEDEN

Op de valreep wijst Schulte ook nog even op een veel vergeten onderhoudswerk: “Zorg er voor de wintermaanden voor dat je goten vrij zijn van bladeren en ander vuil. Dat voorkomt eventuele lekkages en werkt mee aan het behoud van goten en daken.” Een advies waarmee Schulte maar weer laat zien dat hij en zijn mensen het aloude loodgieterswerk zeker niet vergeten zijn. Ook voor wat betreft renovatie van lood- en zinkwerk voor zowel bedrijven als particulieren. Bernard Schulte Voorhout Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout Tel. 0252 211 306 www.bernardschulte.nl


Autobedrijf van der Gugten: Ook specialist in elektronica en autosleutels KATWIJK

n Wij leven in een tijdperk waarin elektronica in de auto niet meer is weg te denken. Fabrikanten hebben hier al lang reeds op ingespeeld. Autobedrijf van der Gugten uiteraard ook. Er is veel kennis en vakbekwaamheid om elektronische storingen op te lossen. Deze zijn bij Van der Gugten met de vakkundig geschoolde medewerkers ruimschoots aanwezig.

Door Piet van Kampen

Eigenaar Jan van der Gugten vertelt, bescheiden als hij is, dat zijn bedrijf gespecialiseerd is in elektronica. Hierin heeft hij de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd. BETAALBAAR

Het bedrijf onderscheidt zich in het herprogrammeren van gebruikte autocomputers. Hierdoor kan de auto financieel aantrekkelijk gerepareerd worden in tegenstelling tot

autodealers die uitsluitend dure nieuwe autocomputers leveren. ‘Ook kunnen wij autosleutels leveren voor vrijwel alle merken en daarin zijn wij uniek. Bovendien is het allemaal zeer betaalbaar’, benadrukt de ondernemer. ‘Wij willen uitsluitend tevreden klanten, niets meer en niets minder’ is het motto dat de ondernemer hanteert. Ons bedrijf is zeer laagdrempelig voor iedereen.’ Het is de sterke kant van de zaak die een vertrouwde naam in Katwijk en de hele regio heeft opgebouwd. Klanten komen ook van heinde en verre. ALL-ROUND

Met de specialisatie op elektronicagebied is het een all-round Bovag autobedrijf. Het bedrijf staat al jaren bekend om de inen verkoop van vele betrouwbare occasions. Natuurlijk ook om de snelle en vakkundige reparaties aan welk automerk

dan ook. Daarnaast is er de glasservice voor reparatie aan en levering van autoruiten. Service, kwaliteit en vertrouwen, daar draait alles om bij het autobedrijf. De klant wordt uitvoerig geadviseerd bij de aankoop; de aanschaf van een auto is immers ook een kwes-

tie van emotie. Van der Gugten is van alle markten (merken) thuis. Autobedrijf van der Gugten Herenweg 11, bedrijventerrein ’t Heen, Katwijk Voor meer info: www.autobedrijfvandergugten.nl

Tsuki meditatie en inzicht

‘Stil staan bij het hier en nu’ LEIDEN

n Een helder hoofd gaat samen met een helder hart. Hoe kan het toch, dat je een prettig leven hebt, al dan niet met partner en kinderen, maar toch niet gelukkig? Is dit nu het leven, waar je als kind zo naar uitkeek? Het is tijd, om op een andere manier tegen dingen aan te kijken en te ontdekken wie je werkelijk bent!

Door Joep Derksen

Taetske Kleijn kwam in 1993 in aanraking met het Clarity Proces van Jeru Kabbal en al jaren helpt ze hier nu met haar bedrijf Tsuki andere mensen mee. Zweverig is Kleijn helemaal niet; ze helpt mensen praktisch en concreet om tot heldere inzichten te komen voor hun dagelijkse leven. ‘Hierdoor kun je stevig gegrond in het dagelijks leven staan en stap voor stap de blik op jezelf en de wereld verhelderen’, zo licht ze toe. Onderdeel van dit proces is een krachtige ademmeditatie; de Quantum Light Breath (QLB).

WORKSHOPS

Tsuki verzorgt meditaties en workshops. Op dinsdag 10 januari, vanaf 20:00 uur organiseert Tsuki een introductieavond, waar je voor slechts 7,50 euro een proefles QLB kunt volgen’, zo glimlacht Kleijn warm. ‘Ons hele leven lang slaan we vervelende ervaringen op, waarbij het lijkt of steeds hetzelfde je weer overkomt. Krijg je een nieuwe baan, blijkt daar wéér een lastige collega te zijn, die het bloed onder je nagels haalt. En waarom rijden die asociale bestuurders nou weer nét voor jouw auto? ENERGIE

Sinds 2000 is Kleijn fulltime Clairity Proces trainer en de QLB is hier een onderdeel van. ‘Het is een actieve ademmeditatie op inspirerende muziek. Je ademt actief, waarbij je bewust bent van je ademhaling, die steeds krachtiger wordt. Je hoeft niet een uur stil te zitten, maar alle deelnemers houden hun ogen dicht en richten zich

op zichzelf. Door het intenser ademhalen worden allerlei blokkades in je lichaam door de energie opgeruimd.’ EMOTIES

Van 26 tot 29 januari wordt een driedaagse workshop gehouden. De kosten hiervoor zijn 345 euro per persoon, maar de deelnemers van Tsuki hebben een fonds voor minder draagkrachtige deelnemers opgericht. ‘Ik probeer mensen te leren contact te maken met hun

onbewuste patronen, waarbij we herinneringen bovenhalen, die ver weg zitten. Door de emoties te managen, kun je weer uit je negatieve spiraal of drukke leven komen, zodat je weer kunt genieten van alles wat er wél is.’ Voor meer informatie: www.tsuki.org. Tsuki meditatie en inzicht Taetske Kleijn Rijnsburgerweg 86 T: 071 517 3508 E: tsk@tsuki.org


Nieuwste modellen bij Auto Bakker LIEFHEBBERS

De SUV is nooit weg geweest en maakt in 2017 haar ultieme comeback. Liefhebbers van dit type model genieten dan ook van de S-cross; dat is de grootste Suzuki in de showroom van Bakker: ‘Het is een echte familieauto, met veel kofferruimte, een hoge instap en veel luxe aan boord.’ De meest populaire Suzuki is de Vitara. Bakker: ‘Dit is een compacte hoge auto, met een terreinautolook en een strakke vorm. Deze is groot in formaat en praktisch in gebruik. Maar ook heel zuinig, hij rijdt 1 op 16 en is vanaf slechts 20.842 euro rijklaar.

SASSENHEIM n Wie op zoek is naar een nieuwe auto, kan zichzelf verwennen door bij Auto Bakker naar binnen te lopen. De afgelopen anderhalf jaar zijn er namelijk maar liefst vijf nieuwe Suzuki-modellen uitgekomen. Door Joep Derksen

Onlangs kwam Suzuki volop in het nieuws. Uit onafhankelijk onderzoek is namelijk gebleken, dat Suzukirijders de meest veilige rijders zijn. Bovendien zijn de onderhoudskosten laag en de auto’s zijn waardevast. Hierdoor ontvangt de eigenaar een goede restwaarde, ook nadat al een aantal jaren met de auto is gereden. BETROUWBAAR

Auto Bakker is al jaren hét autobedrijf in de Duin- en Bollenstreek, dat bekend staat om haar betrouwbaarheid, uitstekende service en concurrerende prijzen. Het kleine team van professionele medewerkers denkt goed mee met de klanten en houdt de prijzen voor onderhoud op een meer dan acceptabel niveau. Enthousiast laat verkoopadviseur Nils Bakker weten: ‘Mocht er een defect zijn, dan spelen we daar adequaat op in; klanten hoeven niet lang te wachten op hun auto.’ De vijf nieuwe modellen spelen goed in, op wat de mensen wil-

len. Bakker: ‘De consument wil auto’s die zuinig zijn en licht, in verband met de wegenbelasting. Maar ook is een hoge instap voor goed zicht op de weg vereist. Bovendien moet iedere auto veel luxe hebben; ook de kleinere auto’s. Daarom zijn de nieuwste modellen voorzien van onder meer navigatie, cruisecontrol en parkeermogelijkheden. Alle modellen zijn ook leverbaar als automaat. COMPACT MODEL

In feite heeft Suzuki een geschikte auto voor iedere rijder. Zo is er het kleinste model, de Celerio, die rijklaar af te halen is voor slechts 10.742 euro. Bakker: ‘Dat is het meest compacte model, met stuurbekrachtiging en een enorm zuinig in het brandstofverbruik. Deze auto rijdt maar liefst 23 kilometer op één liter benzine.’ In april komt het allernieuwste Swift model uit, met allerlei nieuwe snufjes. Zoals Adaptive cruisecontrol, achteruitrijcamera en allerlei andere leuke gadgets. Terug van weg geweest is de Baleno. Dit model werd in 2002 uit productie genomen, maar is in 2016 weer geïntroduceerd. Bakker: ‘Dit is een zeer lichte auto qua wegenbelasting en heeft een mooie binnenruimte.’ De prijs?: vanaf slechts 15.792 euro kan de Baleno rijklaar worden opgehaald.

SUZUKI IGNIS

Bakker bewaart het beste tot het laatst: ‘De nieuwste auto is de Suzuki Ignis: die staat nu net in de showroom. Het is een totaal nieuw concept: dit is de kleinste maat SUV. Vergeleken met de standaard miniformaat auto’s onderscheidt de Suzuki Ignis zich duidelijk; met een ruimer interieur en een hogere instap. Het model knipoogt met een terugblik naar de allereerste Suzuki die op de Nederlandse markt is gekomen, met een aantal retro-elementen. De auto is aantrekkelijk geprijsd en al vanaf 14.500 euro rijklaar. Bovendien kan de Suzuki Ignis ook uitgerust worden met een camerasysteem, dat meekijkt met de chauffeur en de auto afremt, als deze te dicht op een voorganger zit. Ook kan de auto ingrijpen als een voetganger plotseling oversteekt.’ Met dit model stappen Auto Bakker en haar klanten de toekomst binnen. ‘Dit is een tussenfase naar de tijd, dat alle auto’s zelfstandig gaan rijden. De Suzuki Ignis is een echt vernieuwende auto en ook nog eens verkrijgbaar in een licht hybride variant!

AutoBakker Industriekade 16a 2172 HV Sassenheim T: 0252 224 224 www.autobakker.nl


Uw bezoek nu extra de moeite waard: Woonideeën en inspiratie bij Almondehoeve OESTGEEST

n Als liefhebber van lifestyle en antieke meubelen, kent u ongetwijfeld de Almondehoeve in Oegstgeest. Was u hier nog niet eerder, dan is uw bezoek nu extra de moeite waard. Deze weken is er namelijk de winteruitverkoop met hoge kortingen op veel artikelen.

Door: May-lisa de Laat

U vindt de Almondehoeve aan de rustige Van Almondeweg 2 aan de rand van Oegstgeest, langs het kanaal. Op dit parkachtige terrein is in totaal 3000 m2 showroom ingericht. Die bevat een enorm groot assortiment lifestyle en antieke gebruiksmeubelen, lampen, klokken, spiegels en andere decoratieve woonaccessoires. Hoewel sommige mensen bij het woord antiek denken aan termen als oud en stoffig, is Almondehoeve een verrassend frisse en sfeervolle zaak. De zaak heeft geen etalage en ligt niet direct aan de weg, maar iedereen is van harte welkom om gewoon binnen te lopen. RESTAURATIE EN ADVIES

In de talloze vertrekken kunt u in alle rust rondkijken en inspiratie opdoen voor de inrichting van uw woning. Als u wilt, geven de ervaren en deskundige medewerkers u graag advies. De smaakvolle collectie bestaat uit zowel trendy als tijdloze antieke meubelen. Wilt u eigen meubelen laten restaureren of op maat laten maken, dan kunt u ook prima bij de Almondehoeve terecht. Ervaren vakmensen met veel liefde voor hun vak, restaureren ieder meubelstuk in het eigen atelier. MODERN EN ANTIEK

Het combineren van modern en antiek of replica gebeurt tegenwoordig weer erg veel. Voor de enorme en uitgebreide collectie worden over de hele wereld moderne en antieke meubelen ingekocht. In het

begin werden de meeste meubelen geïmporteerd uit Spanje, Engeland, Oostenrijk en Duitsland. Tegenwoordig zijn ook meubelen uit China en India heel populair. Ieder meubelstuk heeft zijn eigen verhaal. “Recent heb ik drie prachtige Chinese dressoirs ingekocht”, vertelt eigenaar Eric van der Reijden enthousiast. In de Almondehoeve in Oegstgeest worden unieke lifestyle producten niet alleen aan klanten in de regio verkocht, maar in het hele land. Een voorbeeld hiervan zijn de meubelen op maat van antiek eikenhout. Deze worden in samenwerking met een kleine werkplaats in Noord-Spanje gemaakt. Over het algemeen zijn het strakke

gebruiksmeubels, zonder tie– relantijnen. Mijn favoriete stukken? Eric noemt naast de Spaanse meubelen ook de ‘Casablancabank’. “Maar”, voegt hij toe ”gelukkig geldt ‘zoveel smaken, zoveel zinnen’. Wij hebben zoveel te bieden. Iedere liefhebber van dit soort meubelen vindt bij ons zeker iets naar zijn smaak. Het is trouwens opvallend dat mensen die hier voor de eerste keer komen, allemaal zeggen ‘Dat hadden we veel eerder moeten weten! Wat een grote sortering mooie meubelen.’” FAMILIEBEDRIJF MET ERVARING

De Almondehoeve is een familiebedrijf met 45 jaar ervaring. De vader van huidig eigenaar Eric van der Reijden

begon de zaak in 1972. Eric kreeg de liefde voor het vak als kleine jongen al vroeg mee. Het gezin bracht veel vakanties door in Spanje. In het familiebedrijf werken inmiddels ook zusje Ingrid, voormalig echtgenote Josje en hun zoon Niels. Kwaliteit en liefde voor het vak zijn speerpunten in de zaak en dat zie je overal in terug. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10:00 - 18:00 uur en op zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Almondehoeve Van Almondeweg 2 2343 AA Oegstgeest T 071 - 517 27 57 almondehoeve@online.nl www.almondehoeve.nl


Vanaf 1 maart 2017 opent Nielson Zonwering & Montage een nieuwe showroom in Oegstgeest! Aan de Deutzstraat 7, op een plek met veel historie openen wij volgend jaar onze deuren. Bij veel inwoners van Oegstgeest is dit pand bekend omdat Jan Wolkers hier in 1925 is geboren en zijn vader hier een kruidenierswinkel runde. Als echte Oegstgeestenaren zijn wij dan ook ontzettend trots dat we de mogelijkheid hebben gekregen om juist in dit pand onze showroom te vestigen!

afraden. Zo komt u niet voor een teleurstelling te staan. Daarnaast kan een reparatie in sommige gevallen al voldoende zijn om weer volop te genieten van uw product. ”Wij doen er dan ook alles aan om onze klanten een goed gevoel te geven bij de aankoop van onze producten, met minder nemen wij geen genoegen” aldus Niels Gill.

ERVARING EN KWALITEIT

Na ruim 10 jaar ervaring bij een gerenommeerd zonweringsbedrijf uit Leiden zijn wij vorig jaar (september 2015) onze eigen onderneming gestart. En na een succesvol eerste jaar kunnen wij u straks nog beter van dienst zijn door de vele mogelijkheden in onze showroom te laten zien. Door onze ervaring en kennis van producten krijgt u bij ons altijd het beste advies. Ook als dat betekent dat wij in sommige gevallen iets moeten

PRODUCTEN VOOR ELK BUDGET

Naast de reguliere buitenzonwering zoals het zonnescherm en de markies bent u bij ons ook aan het juiste adres voor

tal van andere producten. Zo bieden wij de beste kwaliteit rolluiken, screens, horren en raamdecoratie. Voor elk type product hebben wij samenwerkingen met gespecialiseerde leveranciers en kunnen wij u verschillende opties aanbieden binnen verschillende prijsklassen. Al onze producten worden op maat gemaakt zodat er voor elke situatie een oplossing is. ADVIES OP MAAT

Omdat elke situatie anders is komen wij altijd vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Aan de hand

daarvan kunnen wij u een passende aanbieding doen.

CONTACT

Is uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. www.nielsonzonwering.nl info@nielsonzonwering.nl 071 542 7996 / 06 42 08 4424

Parure voor een persoonlijk sieraad Goud- en zilversmid Parure koerst in 2017 af op haar decennium. Het zal op 15 december 10 jaar geleden zijn dat Yvonne haar winkel opende aan de Teweemarché, het kleine steegje aan de Terweeweg achter De Kempenaerstraat. Het verjaardagsfeest dat ze elk jaar opnieuw met haar vaste klanten viert, zal dit jaar een speciaal tintje krijgen.

In de loop van de jaren is de winkel veranderd. De verschillende aantal merken is terug gebracht naar twee unieke merken, nl. Zsiska en Coby van den Bor. Daarnaast ligt ook haar eigen werk in de vitrinekast.

Op dit moment is zij voornamelijk bezig met het creëren van nieuw werk, oude sieraden modern maken, goud omsmelten, parels knopen, stenen zetten, reparaties en veel andere specialismen. Het wordt allemaal bij Parure gedaan. ‘Niet alles kan, maar heel veel is mogelijk. Ik wil de klant graag adviseren.’ UNIEK SIERAAD

Wensen worden vakkundig en met passie door Yvonne vertaald naar unieke sieraden. Ze is pas tevreden als haar klanten dat ook zijn. Hoewel het beroep zilver- en goudsmid een eeuwenoud ambacht is, zijn er ook hedendaagse ontwikkelingen. Eén daarvan is het ontwerpen in 3D op de computer. Dat schept weer veel nieuwe mogelijkheden bij het ontwerpen van sieraden. Om zich deze professie eigen te maken, schoolt Yvonne zich regelmatig bij, bij haar eigen school in Schoonhoven. Zo kan ze op die manier nog beter inspelen op alle wensen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het ontwerp van ons gemeentespeldje die op de oudejaarsbijeenkomst van de gemeente op het gemeentehuis is gepresenteerd op afgelopen 20 december. Dit speldje is te bestellen bij Parure en kost €39,95. Op verzoek is het ook als hanger te verkrijgen.

Parure Sieraden, Terweeweg 54E, 2341 CS Oegstgeest, www.parure-sieraden.nl Tel: 06 36087067


Heerlijk genieten bij Zilt genieten van de service en het strandgevoel. Dus er zijn twee bars en dubbele toiletgroepen. KNAPPEREND HAARDVUUR

Dat gevoel wordt ook versterkt, omdat Zilt er is voor iedere bezoeker. Schipper licht toe: ‘Je hoeft hier niet in een driedelig kostuum naar binnen te komen. Zilt is er voor iedereen. We hebben hier ook twee open haarden neer gezet.’ Die open haarden blijken enorm populair te zijn, want wie wil er nou niet kijken naar een knapperend haardvuur; of het nou tijdens een prettig gesprek is, of als je even stil wilt wegdromen bij de flakkerende vlammetjes?

KATWIJK

n Strandpaviljoen Zilt is een plek, waar je iedere dag van het jaar kunt genieten, van het mooiste dat Katwijk te bieden heeft. Hier kun je je ontspannen, weer opladen of heerlijk uit het dak gaan. Het eten en de gezelligheid staan centraal bij Zilt. Of het nu gaat om ontbijt, lunch of diner. Hebt u een feest(je)? Of het nu gaat om trouwen, een familiereünie of een bedrijfsuitje: bij Zilt wordt het een herinnering om nooit te vergeten!

Joep Derksen Al was het maar vanwege de unieke combinatie van uitstekende service, zon, zee en zand. Het jaarrond gebouw op het prachtige zandstrand wordt gerund door vader Jan, moeder Cocky en de beide zonen Jan en Dirk Schipper. Strandpaviljoen Zilt is afgelopen april opengegaan en in feite is het een zusje van het al alom bekende Zeepaviljoen. Alles is er aan gedaan

om van Zilt net zo’n succes te maken. Het moet gezegd: dat is uitstekend gelukt! PAVILJOENGEVOEL

Dirk Schipper verklapt een deel van het geheim. ‘Dit paviljoen staat op palen en we wilden met dit gebouw echt een ‘paviljoengevoel’ uitstralen. Daarom hebben we er voor gekozen om stoere grove spanten te plaatsen. Het is een mooie mix geworden van natuurlijke uitstraling en industrieel design. We hebben bij de inrichting veel gebruik gemaakt van hout, want hout is een natuurproduct en het geeft een natuurlijk en warm gevoel voor de bezoekers.’ Heel bijzonder is, dat Zilt in feite bestaat uit twee delen, die in spiegelbeeld van elkaar staan opgesteld. Zo kunnen er aan de ene kant van het pand bijvoorbeeld feesten, partijen of vergaderingen gehouden worden, terwijl aan de andere kant van het paviljoen de dagelijkse gasten

Schipper vervolgt: ‘We zijn gespecialiseerd in feesten en partijen. Of je hier nou wilt trouwen, een bedrijfsfeest wilt organiseren of huwelijken en jubilea wilt vieren. Met veel plezier en gemak organiseren we een gigantisch bedrijfsfeest, maar ook bent u welkom voor het houden van kleine feestjes, met bijvoorbeeld alleen maar een borreltje, hapje en drankje.’ Meerdere bedrijven hebben Zilt ook al ontdekt als de ideale locatie om daar bedrijfspresentaties, lezingen en vergaderingen te houden. PARKEERGARAGE

Zilt is dus 365 dagen per jaar geopend en is goed bereikbaar, mede dankzij de parkeergarage met 670 plekken op steenworp afstand. Op zondag kunt u gratis parkeren in Katwijk. Bij Zilt ziet de menukaart er ook geweldig uit. Of het nu gaat om het ontbijt (vanaf 09:00 uur ‘s ochtends), de lunch of het diner. Er is voor elk wat wils; of je nu een vleeseter, veganist of lactosegevoelige eter bent. Schipper: ‘Wat wij belangrijk vinden is dat mensen hier een onvergetelijke ervaring hebben, of je hier komt dineren of een gigantisch feest houden. Wat het eten betreft, hebben we wisselende vis- en vleesgerechten. Onze menukaart gaat mee met de seizoenen, want we doen graag ons best voor de gasten.’ Voor meer informatie: Strandpaviljoen Zilt Katwijk Boulevard Zeezijde 37 (recht tegenover de vuurtoren) 2225 BB Katwijk aan Zee T: 071 407 4198 info@ziltstrand.nl www.ziltstrand.nl


Station Drukwerk produceert drukwerk in alle vormen en maten CONTACTADRES

Voor de verkoop van het druken printwerk  zijn Kees van Dijk, Ronald Vrauwdeunt en Stephan Wassenaar de contactpersonen. Dat betekent voor de klanten een duidelijk aanspreekpunt voor al hun vragen. Zij zijn dagelijks per mail of telefoon te bereiken. MAILCONTACT

Kees van Dijk: k.vandijk@ stationdrukwerk.nl Ronald Vrauwdeunt: r.vrauwdeunt@ stationdrukwerk.nl Stephan Wassenaar: s.wassenaar@ stationdrukwerk.nl

KATWIJK n Station Drukwerk is gespecialiseerd in het vervaardigen van allerlei drukwerk in offset en in print, van zwart tot fullcolour. Het bedrijf staat bekend als een drukwerkleverancier met een passend advies en een snelle uitvoering van de bij hen ondergebrachte werkzaamheden. “In de dienstverlening gaan wij steeds een stap verder en we doen dat op een uiterst efficiënte wijze. Dat betekent dat Station Drukwerk allerlei soorten drukwerk voor zeer scherpe prijzen aanbiedt, waarbij we kwaliteit, service en maatwerk garanderen,” benadrukt Wim van Dijk. Station Drukwerk levert alle drukwerkvormen snel, goedkoop en in een hoge kwaliteit. “Onze kracht is de tevredenheid bij de klanten en de waardering voor het creatieve proces,” aldus algemeen directeur Wim van Dijk. “Meedenken, ideeën aanreiken en met verassende concepten komen, kenmerkt onze aanpak. Station Drukwerk is een onderneming met een geschiedenis van ruim tachtig jaar en een klantenkring over geheel Nederland.” ASSORTIMENT

“We bieden, naast het reguliere druk- en printwerk, ook de

mogelijkheid aan om XL-printwerk in bijzondere vormen en oplages te vervaardigen. Het betreft hier een breed assortiment in onderscheidende vormen, van groot formaat prints op diverse materialen, zoals fotopapier, canvas, vinyl en polyprop. Belangrijk daarbij zijn de diverse toepassingen, zoals posters, stickers, presentatiesystemen, steigerdoeken, behang, banieren, reclameborden, displays, etc. Veel van de grote posters langs de wegen in onze regio, komen bijvoorbeeld uit onze printstudio. Uiteraard drukken we al deze vormen in een hoge kwaliteit en dat dan ook tegen faire prijzen.” WEBSHOP SPEEDPRINT.NL

Wim van Dijk: “De mogelijkheid bestaat tevens digitaal te bestellen via onze webshop www.Speedprint.nl. Dit is onze online shop waar naast drukwerk ook allerlei andere communicatiedragers besteld kunnen worden. Via Speedprint.nl bestelt u makkelijk en voordelig online: banners, vlaggen, borden, relatiegeschenken, textiel, promotie en reclamematerialen. Met een beperkt aantal klikken is besteld wat u hebben wilt en dat snel geleverd en tegen de goedkoopst denkbare prijzen.”

PROFIEL

Station Drukwerk verzorgt alle vormen van druk- en printwerk voor bedrijven en instellingen door heel Nederland. De meeste relaties zijn gevestigd in de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio, het gebied Zoetermeer - Den Haag en in het Westland. Station Drukwerk werkt al gedurende ruim 80 jaar vanuit een professionele houding en hecht aan het intensief onderhouden van de contacten met de klanten Station Drukwerk Katwijk Scheepmakerstraat 5G, 2222 AB Katwijk. T. 088 20 40 800.


Meer dan alleen een meubelzaak

Plug Meubelen viert 90-jarig bestaan TOTAALINRICHTER

Plug Meubelen is een echte Totaalinrichter. Dat komt onder meer naar voren, omdat onder het dak van de meubelzaak ook keukens worden verkocht. Dat is ideaal voor mensen, die hun eigen woning eens flink onder handen willen nemen, want ze kunnen voor al hun wensen op één plek zijn. Menig bezoeker van de winkel wordt prettig verrast door de vernieuwende meubelen; of het nu de zwevende wandmeubelen zijn of de met waterdamp en halogeenlampen ‘brandende’ haard. Een ingenieus systeem, waarbij je de sfeer van de open haard krijgt, zonder gebruik van hout of gas. SERVICE

KATWIJK – Plug Meubelen

is veel meer dan alleen maar een meubelzaak. Hier krijgt iedere klant de waardering en aandacht die zij/hij verdient! Maar liefst 4.000 m2 aan totale wooninspiratie staan voor u klaar in de winkel aan de Ambachtsweg 3. En alle stijlen zijn er aanwezig; van lifestyle of klassiek tot trendy en modern!

Joep Derksen

Een nieuwe inrichting is geweldig om te hebben, zeker omdat u bij Plug Meubelen gebruik kunt maken van de professionele en

klantvriendelijke monteurs, die alle zorgen voor u weg nemen. Eigenaar Peter Plug laat met gepaste trots weten, dat 2017 een bijzonder jaar is voor het bedrijf. In mei is het namelijk precies 90 jaar geleden, dat Plug’s opa de zaak begon. ‘Door het jaar heen gaan we hier veel aandacht aan besteden!’, aldus Plug. Hoewel Plug Meubelen dus een lange historie heeft, is het bedrijf nog altijd leidend, waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Zoals het computerprogramma Navigram. Hiermee kan het interieur ingetekend worden in de betreffende huiskamer van de consument.

Plug: ‘We merken, dat dit heel goed aankomt bij onze klanten!’ KWALITEITSZAAK

Met de Cloak collectie van de Nederlandse fabrikant Havee heeft de kwaliteitszaak Plug Meubelen er ook een vernieuwende serie modellen bij, die de klanten positief verrassen. Deze modern ogende en heerlijk zittende fauteuils en banken leiden tot veel positieve reacties. De Cloak collectie is helemaal ontworpen door architect Hans Daalder. Plug toont de verschillende zitmeubelen. Zoals de ‘SAND’; een bank die uit één stuk gegoten lijkt. Direct daarnaast staat de ‘SKY’; met scherpe, vernieuwende lijnen. Een bank waar je heerlijk in kunt zitten, hangen, liggen of slapen. Plug: ‘En dan hebben we het nog niet eens over de CLOUD, PACIFIC, en STONE modellen!’ Hij vervolgt: ‘Onze klanten zijn het er unaniem over eens; ze genieten van een uitstekend zitcomfort. Door de eigentijdse modellen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor licht en lucht, lijkt de woonkamer ineens veel groter geworden. We hebben hier banken, fauteuils, poefen en tafeltjes van de Cloak collectie.’

Loop verder naar achteren door de zaak en ervaar wat er allemaal mogelijk is voor uw woning op het gebied van zitmeubelen, salontafels, eethoeken en slaapkamers. En dan hebben we het nog niet eens over de verlichtingsstudio, karpetstudio, maar ook de vloerenafdeling en de raamdecoratieafdeling. Service staat op nummer één bij Plug Meubelen. Desgewenst komen medewerkers bij u thuis langs om te meten en te plaatsen. Bij de aankoop van meubelen ontvangen de klanten het advies en de 3D impressie helemaal gratis. Ook het bezorgen en plaatsen van de meubelen is voor alle klanten in de regio absoluut zonder kosten! FAMILIEBEDRIJF

Maar het allermooist is nog, dat dit familiebedrijf alleen maar oog heeft voor de wensen van de mensen. ‘U moet zich thuis voelen in uw eigen huis’, is het motto van Plug Meubelen. Een prachtige visie, waar het personeel zich iedere dag 100% voor inzet! Voor meer informatie: Plug Meubelen Ambachtsweg 3 2222 AH Katwijk T: 071 402 8046 www.plug-meubelen.nl.


Buis voor de complete Al meer dan 125 jaar is J.Buis & Zn. Woninginrichting een zeer vertrouwde naam. Niet alleen in Katwijk maar ook in omliggende gemeenten. De basis die het bedrijf hiervoor legde is degelijk en betrouwbaar. Service, maatwerk, een ruime collectie en snelle levertijden. Door Piet van Kampen Het Katwijkse familiebedrijf heeft

Ontwikkelingen

zich met de vertrouwde naam ge-

Ook in de meubelwereld is er

profileerd. De kunst verstaan om in

in de loop der jaren het nodige

een markt waarin veel aanbieders

veranderd. Buis speelde goed in

zijn goede zaken te blijven doen,

op de nieuwste ontwikkeling en

hebben Jan Buis en zoon Gert Jan

stijlen. De collectie meubelen werd

uitstekend onder de knie. Mee

aangepast aan de nieuwste trends.

gaan met de tijd en de trends.

De showroom onderging in de loop

Maar vooral ook vast houden aan

van het afgelopen jaar een meta-

de sterke pijlers van de zaak: ser-

morfose, een gedaantewisseling

vice, betrouwbaarheid, maatwerk,

die voor de klanten als zeer verras-

snelle levertijd en een goede prijs/

send werd ervaren. ‘Het werd een

kwaliteitverhouding. ‘Een klant

nieuwe beleving voor hen’, heeft

moet altijd tevreden zijn’ is het

Buis jr. ervaren. De landelijke stijl

motto van de ondernemers.

die rust en warmte uitstraalt. In diverse compartimenten staan de


inrichting van uw huis Boxspring Care BUIS MEUBELENEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Comfortable hoog-laag bedden - Dressoir - Dressoir - TV dressoir Comfort - Dressoir - TV dressoir Salontafel - -Dressoir Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeComfort - TV dressoir - Salontafel lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeComfort Eettafel Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei moge- TV dressoir Comfort - Salontafel lingen te vergemakkelijken. Elektrische bedden bieden allerlei mogeComfort lijkheden om de til-,hoog-laag verzorgingsof transferhande- Eettafel 4 eetkamerstoelen Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheiden om Salontafel lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeEettafel Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelingen te vergemakkelijken. - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank de lijkheden til-, verzorgingsof transferhandelingen te vergemakkelijken. Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hooglingen vergemakkelijken. - Dressoir om de te til-, verzorgingsof transferhande- Eettafel 4 eetkamerstoelen - Grote- -div. loungebank kleuren verstelbaar het bed traploos in elke Het Care bed is maarwaardoor liefst 45 centimeter in hooglingen te te vergemakkelijken. - TV dressoir Grote loungebank 4 eetkamerstoelen hoogte te verstellen Een lage stand Het Care bed is maar 45is. in hoog- div. kleuren Het Care bedgewenste is maar liefst 45het centimeter incentimeter de verstelbaar teComfort verstelbaar waardoor bedliefst traploos in hoogte elke - div. stoffen - Salontafel - div. kleuren het enEen uitstappen. De mogehogere te verstelbaar waardoor het bed traploos in Elektrische hoog-laag bedden bieden Grote loungebank gewenste hoogte te verstellen is. lageallerlei stand waardoor hetvereenvoudigd bed is eninelke gewenste hoogte teelke verstellen - div.-stoffen Het Care bed istraploos maar liefst 45 centimeter in hoogstand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhande- Eettafel vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere - div. stoffen is. te Een lage stand waardoor vereenvoudigd het traploos in- en uitstappen. De hogere Setprijs € 4.995,div. kleuren verstelbaar het bed in elke verzorging. vereenvoudigd het in-comfortabele en uitstappen. De hogere lingen te vergemakkelijken. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stand zorgt voor een te gemakkelijke verzorging. - 4- div. eetkamerstoelen Setprijs € 4.995,gewenste hoogte verstellen is. Een lage stand stoffen stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging. Setprijs € 4.995,vereenvoudigd het enliefst uitstappen. De hogere - Grote loungebank verzorging. Het Care bed is inmaar 45 centimeter in hoogstand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele - div. kleuren te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Setprijs verzorging. gewenste hoogte teBoxspringset verstellen is. Een lagevan standM-Line Complete - div. stoffen Zelfstandigheid vereenvoudigd het in- en uitstappen. hogere Zelfstandigheid Complete Boxspringset vanDeM-Line Door de vele mogelijkheden blijft men een grote stand zorgt voor eenBoxspringset gemakkelijke en comfortabele Complete van M-LineDoor Zelfstandigheid Setprijs € de vele mogelijkheden blijfthouden. men eenDenk grote dosis zelfstanhierbij bijZelfstandigheid Door dedosis vele zelfstandigheid mogelijkheden blijft men een4.995,grote verzorging.

€ 4.995,-

Complete Boxspringset van M-Line

digheid houden. Denk hierbij aan het zelfstandig voorbeeld aan het bijvoorbeeld zelfstandig in en men uit Door de vele mogelijkheden blijft eenrolstoel grote in dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bij-een en uitvoorbeeld eenZelfstandigheid rolstoel stappen. dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijaanstappen. het zelfstandig in en uit een rolstoel

aan het zelfstandig in en uit een rolstoel Vaste stappen. Doorvoorbeeld de vele mogelijkheden blijft men een grote Sfeer stappen. Vasteuitvoering Sfeer dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijComplete Boxspringset van M-Line Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is kan complete zithoeken, wandmeubelen en Compleet uitvoering Vaste Ondanks Sfeer e Zelfstandigheid het feit dataan iemand hulpbehoevend isuit kan ATRAS voorbeeld het zelfstandig in en rolstoel 2 M Uiseen N men toch een iemand sfeervolle slaapkamer behouden zonSfeer Ondanks het feit dat hulpbehoevend kan e uitvoering Door de vele mogelijkheden blijft men een grote S toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonder stappen. eettafels te pronken in een rustieke sfeer. Prettig wonen beperkt zichmen niet alleen U 2 MATRA

Samen met de wanddecoratie versterkt

LEVE* A V L HAH LS*VE* J A I H R P S J I PRPRIJSE HALV * HPARLIVJSE* PRIJS

der tussenkomst van ziekenhuisbed. Hierdoor Nbehouden Ondanks het feitslaapkamer dateen iemand hulpbehoevend is RA kanS mendosis toch een sfeervolle zone Nu vanaf tussenkomst zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvan een ziekenhuisbed. Hierdoor NU 2 MAT

Vaste blijft eigenwaarde behouden gestimuleerd. mende toch eeneen sfeervolle slaapkamer behouden dervoorbeeld tussenkomst van ziekenhuisbed. Hierdoor Nu vanaf aan het zelfstandig in en en uit een rolstoel zontot de huiskamer wanddecoratie, blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. €waar 1.899,Sfeer Nu vanaf uitvoering

der tussenkomst van een blijft de eigenwaarde behouden enziekenhuisbed. gestimuleerd. Hierdoor stappen. Ondanks heteigenwaarde feit dat iemand hulpbehoevend is kanS blijft behouden en gestimuleerd. vitrage en een juiste vloerbedekking een de e

€ Vaste 1.899,RA U 2 MATzon€ 1.899,- men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden veel positieve reacties op de verbounaadloos geheel moeten vormen.Sfeer Een uitvoering der tussenkomst vaniemand een ziekenhuisbed. Voordelen Care Nu vanaf Voordelen van Care vaneetkamertafel Ondanks het feit dat hulpbehoevendHierdoor is RA kanS Industriële 2 MATzonblijfttoch de eigenwaarde en gestimuleerd. U Nbehouden • Elektrisch in hoogte verstelbaar wing’, vertelt Gert Jan• Elektrisch enthousiast. ‘De goed advies van de vakman is daarbij in hoogte verstelbaar men een sfeervollebehouden slaapkamer Voordelen van Care Industriële eetkamertafel €Nu1.899,• Voordelen Rug benen afzonderlijk instelbaar van Care Elektrisch inenhoogte verstelbaar der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor Rug•en benen afzonderlijk instelbaar Industriële eetkamertafel vanaf verbouwing mag dan•ook een zeer onontbeerlijk. Ook de slaapkamer is • •In alle standen verrijdbaar Elektrisch in hoogte verstelbaar • als Rug en benen afzonderlijk instelbaar blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. • In alle standen verrijdbaar • 4 geremde wielen • Rug en benen afzonderlijk instelbaar € 1.899,• In alle standen verrijdbaar • 4 geremde wielen In geslaagde ingreep worden genoemd. een belangrijke ruimte waarin comfort het geheel elkaar. ‘Wij kregen dan ook

e

• •Eenvoudig onderverrijdbaar te reinigen In alle standen

• 4 geremde wielen • Eenvoudig onder teCare reinigen Voordelen •er van een sfeervolle slaapkamer •Behoud 4van geremde Industriële eetkamertafel de gerenoveerde showroom is ook een gewenst is. Een goed bed, boxspring, • Eenvoudig tewielen reinigen • Behoud van eenonder sfeervolle slaapkamer

Nieuw N ieuw

Nieuw N ieuwSL OW MOTION • Elektrisch in hoogte verstelbaar • •Combineerbaar mette verschillende modellen Eenvoudig onder reinigen • Behoud van een sfeervolle slaapkamer Nieuw N ieuwen hoogwaardige Nederlandse SL OW MOTION Voordelen van Care • Combineerbaar met verschillende modellen rijke keuze aan speciale zitmeubelen. matras (M-Line ook bodyprintmatrassen) degelijke • Rug en benen afzonderlijk instelbaar • Hoofden Voetborden • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen SL OW MOTION •alle Elektrisch inverrijdbaar hoogte verstelbaar • Hoofden Voetborden • In standen • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofden Voetborden moeten voldoen aan de wensen van de De perfecte combinatie drukverdeling, Veel senioren blijven zolang mogelijk makelij. ‘Het mooievanhiervan is dat alles • Rug en benen en afzonderlijk instelbaar ondersteuning • HoofdVoetborden • 4 geremde wielen Boxspring Care De perfecte combinatie en vanventilatie. drukverdeling, Nu vanaf • In alle standen verrijdbaar Care ondersteuning ennaar ventilatie. thuis wonen en dan isBoxspring het prettig om inuw Dus is er ruime keuze uit op de wens van de klant kan • Eenvoudig onder te reinigen Raadpleeg Careconsument. dealer voor meer informatie. perfecte combinatie van drukverdeling, Boxspring Care Nieuw N imaat eDe uw *vraag naar de voorwaarden • 4 geremde wielen Care Nu vanaf ondersteuning en ventilatie. Boxspring Raadpleeg uwvan Care dealer voorvoor meer informatie. • Behoud sfeervolle slaapkamer Raadpleeg uween Care dealer meer informatie. www.mline.nl SL OW MOTION Nu vanaf *vraag naar de voorwaarden • Eenvoudig onder te reinigen een goede stoel te zitten. Een stoel die elektrische in hoog-laag worden Zo komt de koper nooit Raadpleeg uwverschillende Care dealer voor meer informatie. stand verstelNieuw N ie*vraag uw geleverd. • Combineerbaar met modellen naar de voorwaarden www.mline.nl • Behoud van een sfeervolle slaapkamer SL OW MOTION • Hoofden Voetborden in diverse standen verstelbaar is en met bare bedden in diverse maten. ‘Het is voor vervelende verrassingen te staan’, www.mline.nl • Combineerbaar met verschillende modellen

Industriële eetkamertafel

€ 785,€ 785,€ 785,-

De perfecte combinatie van drukverdeling, • Hoofd- van en Voetborden de handige opstahulp het gemak de belangrijk voor een goede nachtrust dat benadrukt Gertventilatie. Jan. ‘De klant moet met ondersteuning en Boxspring Care Dirvan ectdrukverdeling, De perfecte combinatie Relaxfauteuils uit Nu vanaf mens die soms wat minder mobiel is, kan de mensen in de ideale slaaphouding ligeen tevreden gevoel aankoop hebben Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. ondersteuning en ventilatie. vodeorvoorwaarden Boxspring Care ra ad In verschillende maten en kleuren. levede *vraag naar rbaar. Nu vanaf Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. € 785,www.mline.nl dienen. Er komt steeds meer vraag naar gen’, weet de ondernemer. De meubelen gedaan.’ *vraag naar de voorwaarden

en het antwoord vindt de klant bij Buis Meubelen.’

€ 785,-

die het bedrijf verkoopt zijn allemaal van

www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 SLUISWEG 25 • 2225www.buismeubelen.com XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 www.buismeubelen.com

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com www.buismeubelen.com


Volledige veiligheid met Flexteam Security de klanten Flexteam Security te vinden. ALARMVOLGING

HILLEGOM n Het bedrijf Flexteam Security B.V. onderscheidt zich al jaren, waar het gaat om het beveiligen van bedrijven en inwoners, maar ook op zaken als voorkoming van misdaad. Er kan teruggekeken worden op een heel mooi 2016, maar waar het gaat om 2017 staan er ook heel mooie nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht. Door: Joep Derksen

Flexteam-eigenaar Jeroen van de Kooi vertelt over het bedrijf. Flexteam Security is ooit begonnen in Hillegom en van daar uit breidden de activiteiten zich gestaag uit door de regio. Dat komt niet alleen door de manier van werken. Zo maakt het bedrijf gebruik van lokale beveiligers, die goed weten hoe het er in het werkgebied aan toe gaat. De eerste stappen zette Flexteam Security in Hillegom en al snel daarna volgden Lisse en de hele Duin- en Bollenstreek. Maar ook in de omgeving van Haarlem en de Haarlemmermeer weten

De core business van het bedrijf is de mobiele surveillance en alarmvolging. Maar daarnaast excelleert Flexteam Security ook in aanverwante dienstverlening. Te denken valt hierbij aan het openen en sluiten van panden, parkeergarages en winkelcentra, maar ook objectbewaking, receptiediensten, gebouwbewaking en evenementenbeveiliging. Tevens levert Flexteam Security gecertificeerde hondengeleiders; beveiligers met een diensthond. Hotels, winkels en overheidsinstanties; het zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die zich veilig voelen en veilig zijn dankzij Flexteam Security. BEVEILIGING

Één van de diensten waar Flexteam Security zich mee onderscheidt, is de collectieve beveiliging. Dat begon in 2004, waarbij Hillegomse ondernemers een collectief project opzetten. Hierdoor was het mogelijk om een fysiek surveillancevoertuig rond te laten rijden, die de panden van alle aangesloten deelnemers controleerde en ook alarmvolging uitvoerde met een zeer snelle reactietijd. Vier jaar later nam de Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse de diensten af van Flexteam Security; ruim 180 bedrijven, sportverenigingen en particulieren zijn hier bij aangesloten. Voor meer informatie over de collectieve beveiliging van Hillegom kunt u terecht op www.cbbh.nl en voor verdere

uitleg betreffende de collectieve beveiliging van Lisse verwijzen wij u naar www.cbbl.nl. MOBIEL ALARMSYSTEEM

Ook ervaart Flexteam Security, dat steeds meer particuliere klanten gebruik maken van de diensten die het bedrijf aanbiedt. Vaak willen ze hun buren niet belasten met de vraag op te letten als ze een weekendje weg of op vakantie zijn. Ook is het mogelijk om woningen en kantoren van binnenuit te beveiligen. En wat dacht u van het mobiel alarmsysteem, de iFlex, dat voor een paar uur of langer ingezet kan worden voor kleine bedrijven, jachten, bouwcontainers of particuliere woningen? Zowel individuele woningbezitters als Verenigingen van Eigenaren zijn welkom om zich te laten informeren over de mogelijkheden. DIGITAAL

Flexteam Security werkt met een operationeel managementsysteem. Operationeel manager Chris Bazuyn: ‘Met dit systeem leggen we al onze werkzaamheden digitaal vast. Dat overzicht wordt ook naar de klanten toegezonden. Cliënten kunnen zelf ook inloggen en zo met Flexteam te communiceren en alle dienstverlening inzien. Op die manier zien de klanten dat ze waar voor hun geld krijgen, omdat we nauwkeurig alle tijdstippen van de geleverde diensten aantonen. Ondernemersfondsen, ondernemersverenigingen en dergelijke kunnen wat dat betreft gerust contact opnemen. Bazuyn vervolgt: ‘Vaak komen bedrijven pas bij ons langs als er wat gebeurd is; of het nu gaat om vernieling, vandalisme, inbraak of vreemde auto’s in de buurt. Je moet de put dichtgooien voordat het kalf verdronken is. We kunnen voor iedereen wat betekenen en voor elke wens hebben wij een geschikt pakket aan dienstverlening.’

Voor meer informatie: www.flexteam.nl. www.cbbh.nl


Bij Ballonnenkoerier.nl is het altijd feest! KATWIJK n Een paar ballonnen geven al meteen een vrolijke sfeer. Maar met één van de creaties van Ballonnenkoerier.nl uit Katwijk maak je er helemaal een feest van! Door Esdor van Elten

Voor veel bedrijven en winkeliers zijn vader Nico en zoon Kevin van Ballonnenkoerier.nl geen onbekenden. “Onze webshop bestaat nu bijna vijf jaar en we zijn eigenlijk groot geworden in de zakelijke markt”, legt Kevin uit. “Maar de particuliere klant wist ons nog niet zo goed te vinden”, vult Nico hem aan. “Daarom hebben we besloten om ons ook meer op die particuliere markt te richten. Fysiek contact is voor sommige klanten toch prettiger.” Het is één van de redenen dat Ballonnenkoerier.nl binnenkort een showroom opent. “We zijn nog bezig met inrichten, maar aan het begin van het nieuwe jaar komt er een grootse opening”, belooft Kevin. “In onze showroom kunnen we

fysiek laten zien wat op onze webshop aanbieden.” FIGUREN EN CREATIES

Wie denkt dat de creativiteit van de ballonkunstenaars zich beperkt tot een paar heliumballonnen, heeft het helemaal mis. “We kunnen allerlei figuren maken”, vertelt Kevin. Dat kunnen seizoensfiguren zijn, zoals Sinterklaas of de paashaas, maar ook allerlei andere figuren. Zo hebben we voor een bruiloft twee grote drijvende zwanen gemaakt.” Kevin en Nico maken ook kleinere creaties. “Eigenlijk hebben we wel iets voor elke gelegenheid; babyshower, kinderfeest, sweet sixteen party, bruiloft of jubileum.” Veel figuren ontwerpen de twee ballonkunstenaars zelf. FEEST

Het blijft niet bij figuren alleen. Wat dacht u van een cadeautje dat in een ballon is verpakt? Er is eigenlijk te veel om op te

noemen. “In onze showroom kunnen we alles laten zien. U kunt hier ballonnen uitzoeken in ons uitgebreide assortiment: gewone, parelmoer of neonkleurige, heliumballonnen, bedrukte ballonnen. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is op decoratiegebied, dan kunt u rondneuzen in ons portfolio. Bovendien verkopen we naast ballonnen ook andere artikelen om een feest-

locatie te decoreren: slingers, lopers, honeycombs... noem maar op. Daarnaast verkopen en verhuren we ook opblaasfiguren, lopers en afzetpaaltjes.” Kortom: bij Ballonnenkoerier. nl is het altijd feest!

Ballonnenkoerier.nl Valkenburgseweg 56-A Katwijk www.ballonnenkoerier.nl

Korsman Kunst Inlijsten laat kunst stralen “Kunst moet je koesteren en goed verzorgen”, legt Harvey Korsman, eigenaar van Korsman Kunst Inlijsten, lijstenmakerij en kunsthandel uit. Begonnen in 2002 is de prachtige kunsthandel al weer vijftien jaar gevestigd aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest. “Een schilderij komt het allerbest tot zijn recht in een fraaie lijst. Je kunt me eigenlijk het beste een kunstverzorger noemen”, lacht hij breed.

“Kunst moet schitteren”, vindt Harvey. “Dat kan door de toevoeging van een goede lijst, want zoals Vincent van Gogh het ooit verwoordde: ‘Een schilderij zonder lijst is als een ziel zonder lichaam.’ Harvey heeft dan ook tal van lijsten beschikbaar, van klassiek tot modern, van een simpele wissellijst tot een lijst met een museale uitstraling. Samen met de klant zoekt Harvey naar de lijst die bij het kunstwerk past. In de loop der jaren zijn er daar-

om vele kostbare en minder kostbare kunstwerken door Harvey’s handen gegaan. “Het enige dat ik eigenlijk niet doe, is zelf de lijsten maken. Maar of ik nu een borduurwerk opspan en inlijst, een Toorop of een Dalí inlijst, in alle gevallen wil ik het beste resultaat bereiken. Een goede lijst zorgt voor uitstraling en contrast. Het is echt een toevoeging bij het kunstwerk.” VERZORGEN EN RESTAUREREN

Maar Korsman Kunst Inlijsten doet meer, want goed onderhoud en verzorging van je kunstobject is net zo belangrijk. Ook daarvoor kun je bij Harvey terecht. “Lichte schoonmaakwerkzaamheden, etsen wassen of eenvoudige restauratie doe ik zelf”, legt hij uit. “Voor de dingen die ik zelf niet kan, werk ik samen met gespecialiseerde restaurateurs en lijstenmakers. Ik neem dus alle werk

Dubleren van 17de -eeuwse ets. Foto door: Femke Tolenaar aan en zorg ervoor dat het goed terecht komt. ”Dat vraagt om kennis, toewijding en gedrevenheid en dat is Harvey wel toevertrouwd. Hij groeide op in de lijstenmakerij van zijn vader en moeder in Canada en Voorburg en kreeg het vak dus ‘met de paplepel ingegoten’. Nog steeds is het zijn passie:

“Ik weet wat een kunstwerk nodig heeft om het echt tot zijn recht te laten komen.”

Korsman Kunst Inlijsten De Kempenaerstraat 75 2341 GJ Oegstgeest tel. 071-5138722 www.kunstinlijsten.nl


MA P AN AA DA SSH G2 O 8M W AA RT

BOXSPRINGS BOXSPRINGS Wintervoordeel bij Caresse Lentevoordeel bij Caresse

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 1.095,-

RI NGS

RI NG

VA N A F

E 1.095,-

VLAKKE

UITVOERING UITVOERING 140x200 140x200 cm cm

1295,129 5,-

CA AR RE ES SS SE E 4 46 60 00 0 C

C

A

R

E

S

160x200 cm

2850,A

N

D

E

R

E

M

S

E

4

6

0

0

160x200 cm cm 140x200 cm 160x200

2850,1995, A

T

E

N

L

E

V

E

R

B

A

A

R

1995,-

AN ND DE ER RE E M MA AT TE EN N LL E EV V EE R RB BA AA AR R A

gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare eem), voor een ideale, ergonomische verstelling nes; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van et bediening.

P BA PU U LL LL -- B AC CK K

Caresse boxspringbestaande bestaandeuit: uit:• een • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare Caresse 4600: 4600: complete complete boxspring gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van van hoogwaardig comfortschuim;• 2• 2elektrische elektrische motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; motoren met bediening.

BEDIEN JE CARESSE B I J : BOXSPRING MET JE stad 95 Arnhem ACTIE SMARTPHONE Zie pag. 4-5 EN/OF TABLET Caresse 5400

VER KR IJGBA AR

CA R EES OXSPR P RIINNGGSS EXC EXCLU LUSSI IEEFFVVEERRKR K RIJG I J GBA BAAA CAR S S E BOXS R RB B IJ:I J :

Jacques Clement Clement Nieuwstad 95Arnhem Arnhem Nieuwstad KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 221195 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


Scan4Life geeft inzicht in gezondheid KATWIJK

Scan4Life is de praktijk van Daisy van Oosten. Daisy was altijd al geinteresseerd in voeding en gezondheid en is zich in 2015 gaan verdiepen in de orthomoleculaire voedingsleer. Na deze opleiding, wilde zij meer kennis over het menselijk lichaam en heeft de opleiding Medische Basiskennis gedaan. n

“In 2014 kwam ik in aanraking met de bodyscan en was onder de indruk van wat dit voor mensen kon betekenen,” vertelt Daisy. “Ik vond dat meer mensen dit moesten ervaren. Met mijn kennis van voeding, mijn medische basiskennis en de gerichte opleiding vanuit Zwitserland, heb ik in juni de stap gezet om een eigen praktijk te openen. In mijn praktijk voer ik de scans en behandelingen uit en geef voedingsadvies. Ik wil mensen er bewust van maken preventief met gezondheid bezig te zijn en niet

te wachten tot er symptomen of klachten ontstaan. De bodyscan is daarvoor een mooie uitkomst.” BLOKKADES

Daisy legt uit hoe Scan4Life werkt. “Scan4Life is een holistische bodyscan. Dit betekent dat elk deel van het lichaam wordt gescand. In acht minuten wordt zichtbaar of er bijvoorbeeld blokkades of tekorten in het lichaam zijn ontstaan. De scan wordt uitgevoerd door middel van ECG-plakkers op het lichaam. Het is een elektromagnetische scan. Dat klinkt misschien eng, maar het is volstrekt ongevaarlijk. De scan wordt diep in het lichaam op celniveau uitgevoerd. Met een speciaal ontwikkeld computerprogramma worden de blokkades geregistreerd en een analyse gemaakt. ANALYSE

Deze analyse wordt direct besproken en mogelijke oplossingen aangegeven,” ver-

volgt Daisy. “Mensen die bij mij komen hebben soms al een heel traject achter de rug. Door het holistisch perspectief, komt goed in beeld wat de gesteldheid van het lichaam en de geest is en waardoor de klachten worden veroorzaakt. Klachten variëren van vage klachten tot ernstige concrete (pijn)klachten. Met de uitkomsten van de scan en mijn kennis van de orthomoleculaire voedingsleer ben ik in staat mensen te helpen klachten

te verminderen of zelfs weg te nemen. Maar ook zonder klachten is het aan te raden elk halfjaar een scan te maken. Het spoort tijdig tekorten en blokkades op en je kunt daardoor klachten voorkomen.” Scan4Life Prins Hendrikkade 74 2225 HP Katwijk info@scan4life.nl www.scan4life.nl Daisy van Oosten: 071-5428531

Topklasse Oosterse tapijten

Einde van een tijdperk KATWIJK n Na bijna 90 jaar gaat het bedrijf D. Elsgeest & Zn een compleet nieuwe fase in. De winkel houdt een uitverkoop, waarbij alle ruim 1.600 handgeknoopte kleden met kortingen tot wel 50% de deur uitgaan. Wie altijd al een topklasse Oosters tapijt had willen hebben, kan nu haar kans grijpen! Joep Derksen Eigenaar Dirk Elsgeest verwelkomt iedere klant met een warme glimlach. Hij laat weten: ‘We stoppen met het winkelgebeuren. Maar we blijven wel stofferen, repareren en zorgen voor het onderhouds- en stoffeerwerk. Bovendien kunnen, na de uitverkoop, onze klanten via de stalen onze tapijten, lopers en kussens blijven bestellen.’ Uitverkoopperiode Na drie generaties is dit dus een ingrijpende verandering voor de woninginrichting – oosterse tapijtenwinkel. Elsgeest zelf staat

er dan ook dubbel in. ‘De kachel moet roken en daarom ga ik voortaan twee dagen per week ander werk doen. Maar de winkel zelf gaat na de uitverkoopperiode dicht. Ik vind het heel vervelend dat ik stop, maar je moet het reëel bekijken. Het winkelpubliek is veranderd. Vroeger kon je bij ons een tweedehandskleed ruilen, zodat wij het weer doorverkochten. Maar nu gaan zijn er voor de klanten andere mogelijkheden. Dat is concurrentie die je vroeger niet had.’ Trots Met trots toont hij de Oosterse tapijten, die allemaal met de hand gemaakt zijn in landen als Turkije, Iran, Afghanistan, Pakistan, Tibet en China. De voorraad varieert van kleine kleedjes voor op tafel tot heel grote kleden, maar ook prachtige traplopers. Ook liggen in de winkel veel machinaal geweven tapijten uit Nederland en België. ‘Ieder huis hoort een tapijt te hebben’, stelt Elsgeest gepassioneerd. ‘Als je een kale vloer hebt, is het net of je met de schoonmaak bezig bent. Tapijten

geven huizen een warme uitstraling en maken het huis af.’ Toekomst Veel mensen weten Elsgeest ook te vinden voor het stofferen van meubelen en het schoonmaken en repareren van kleden, tapijten en gordijnen. Over zijn eigen toekomst stelt Elsgeest: ‘Ik wil me meer gaan richten op adviseren, repareren, schoonmaken en

stofferen. Wel zijn mijn vrouw en ik enorm blij met de vele hartverwarmende reacties die we krijgen!’ Vanaf februari begint Elsgeest met workshops meubelstofferen. Voor meer informatie: zie: www.elsgeestkatwijk.nl. D. Elsgeest & Zn Zuidstraat 56 2225 GX Katwijk aan Zee T: 071 401 2470


Van oude schuur…zo op de muur!

BARNWOOD, EEN UNIEKE EYECATCHER IN JE WONING! BARNWOOD is niet gemaakt, dit ontstaat gewoon! Na jaren dienst te hebben gedaan op oude schuren en stallen krijgt dit mooie product een kans op een tweede leven, een veel mooier leven! Een sfeervolle uitstraling is met BARNWOOD gegarandeerd. De stijlvolle en trendy planken passen binnen elk interieur. Geen plank is hetzelfde, wat het extra bijzonder maakt. Ieder stukje BARNWOOD is uniek en heeft zijn eigen geschiedenis. OORSPRONG BARNWOOD is afkomstig van oude schuren. Dit verwaarloosde,

maar prachtig verweerde hout wordt op deze manier een tweede keer gebruikt. Het hout van de planken is afkomstig van dakbeschot, gevelbekleding, balken, vloeren en dwarsliggers uit oude schuren, huizen en stallen. Het mooie van al dit hout is dat het zeer karakteristiek is. DUURZAAMHEID Naast design, sfeer en een uniek product, koop je ook een product dat tot stand komt door upcyclen. Met BARNWOOD planken geven we hout een tweede en betere toepassing!

BARNDOORS & BARNSLIDES

STEENBAKKERSTRAAT 1-B, (‘t Heen) KATWIJK Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 WWW.FLOORWEB.NL

TOEPASSING Het hout kent verschillende leeftijden waardoor de planken van nature zeer gevarieerd zijn. Daardoor is het eindeloos toepasbaar. De planken kunnen gebruikt worden als wand- en meubelkleding. Door de variatie in kleuren is er altijd wel een mogelijkheid binnen elk interieur. Van rustiek tot strak en van klassiek tot modern; met BARNWOOD kan het allemaal! Voor meer informatie over leeftijd, maten en diktes van de planken kunt u terecht in onze showroom.


Altijd op zoek naar speciale lekkernijen OEGSTGEEST

n “Een aantal jaren terug had ik een echtpaar in de zaak dat met smaak vertelde over een op bijzondere wijze gedroogd vlees dat ze proefden in het beroemde restaurant El Bulli. Dat onthoud ik. Wanneer ik dan weer ergens in Europa een food-beurs bezoek, kijk ik goed rond. Onlangs kon ik het echtpaar in de winkel verrassen!”

Door Van Dalen communicatie

Wanneer mensen Michel van der Burg vragen wat voor bedrijf hij heeft, zegt hij: ‘Ik heb een kaaswinkel’. Geloof hem niet, want de speciaalzaak heeft veel meer. In de winkel staan duizenden verschillende specialiteiten, van - naast de kaas – noten, bonbons, koffies, thees, vleeswaren, salades, olies en azijnen en natuurlijk wijn. Zonodig komt Du Patron aan huis, om af te leveren, maar ook om te serveren. “Eigenlijk zeg ik nooit nee.”

COMMUNICEREN

“Ik ga voor onze klanten tot het gaatje. Wij proberen op een drukke zaterdag met zo’n acht medewerkers (van de in totaal vijftien mensen) met iedereen ‘verbinding’ te maken. De klant in de winkel moet gezien worden en herkend. De klant wíl geholpen worden, dus kijken wij bij personeelsleden naar uitstraling en openheid. Je moet vragen durven stellen en met een klant communiceren. Zo ontstaat er een dialoog over assortiment en kwaliteit, gebaseerd op hun wensen.” MEER BETROKKENHEID

Van der Burg nam de zaak vijftien jaar geleden geheel over, maar staat er al dertig jaar in. “Ik zag twintig jaar geleden dat de toekomst lag in het specialiseren van de kaaszaak. Wij zijn zeer bewust het hogere segment en de grotere dienstbaarheid gaan zoeken. Niet alleen betere spullen, maar ook catering met bediening. Je

Foto: Rob Lamping

levert dan een veel completer product en raakt meer betrokken. Klanten mogen mij altijd aanspreken, ook voor haastklussen.” In 2013 won de Fromagerie de prijs voor Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel. Ook voor de toekomst liggen plannen klaar om de kwaliteit van de winkel hóóg te houden. “Samen met enkele andere Oegstgeestse levensmiddelspecialis-

ten beginnen wij één webwinkel, met brood, kaas, vleeswaren, vis, wijn en gebak. Alles voor een goed gevulde dis.” De speciaalzaak van Michel van der Burg viert op 1 november 2017 het vijftigjarig bestaan. Fromagerie Du Patron Irislaan 71, 2343 CH Oegstgeest T 071 523 7400 E info@fromageriedupatron.nl W www.fromageriedupatron.nl

Het hele jaar actief en culinair genieten bij Partycentrum Noordwijk NOORDWIJK AAN ZEE  Partycentrum Noordwijk is een grote en sfeervolle locatie voor een gezellige actieve en culinaire middag, avond of feest. Het centrum ligt dichtbij het strand van Noordwijk aan Zee en centraal in De Bollenstreek. Parkeren is gratis en kan voor de deur. Door May-lisa de Laat

Bijzonder aan dit bowlingen partycentrum met maar liefst 8 bowlingbanen, is de persoonlijke aandacht. Bent u hier te gast, dan kunt u altijd rekenen op persoonlijke, gastvrije bediening. U kunt dus alle tijd besteden aan uw gezelschap en aan het bowlen zelf. Ook bij het wisselen van schoenen helpen de medewerkers graag. Alle schoenen worden overigens na gebruik gedesinfecteerd met een speciale spray.

Senioren of kinderen Speciaal voor actieve senioren is er op donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur tijd om rustig samen te bowlen. De kosten daarvoor zijn slechts 3,75 euro per persoon incl. koffie met cake. En voor kinderen is de woensdagmiddag gereserveerd. Zij mogen voor 18 euro per uur met 6 personen per baan bowlen tussen 12.00 en 18.00 uur. Begeleiders krijgen gratis koffie! Pool, darts en culinair Bij Partycentrum Noordwijk kunt u niet alleen bowling, maar ook pool spelen aan een van de zes tafels of darten. Er zijn 3 dartborden, waarvan u gebruik mag maken als u tenminste één consumptie nuttigt. Met culinair genieten voor of na de activiteit wordt uw gezellig uitje pas echt compleet. Maak een keuze uit steengril,

gourmet of diner à-la-carte. Voor groepen vanaf 30 personen is een buffet in een afgeschermde ruimte mogelijk. De nieuwe, zeer ervaren chef-kok staat garant voor continue kwaliteit.

direct toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel. “Maar de warme, huiselijke sfeer blijft. Net als onze gastvrijheid en service”, laat General Manager Michael Cordes enthousiast weten.

Verbouwen Na het eerste kwartaal van 2017 ondergaat het centrum een ‘facelift’. Het restaurant wordt verplaatst, alle ruimten worden opgeknapt en voorzien van nieuw, comfortabel meubilair en de bowlingbanen worden

Reserveren kan online op www.partycentrumnoordwijk.nl of telefonisch via tel. 071 - 361 21 81. Partycentrum Noordwijk Van Panhuijsstraat 100 2203 JS Noordwijk aan Zee


Vier autospecialisten onder één dak in hartje Sassenheim

Het tankstation eens een keer positief in het nieuws Gerrit Zwiers is de man met twee rechterhanden, als het om reparaties gaat. Met de meest moderne computerapparatuur weet hij de juiste weg te vinden om de mankementen vakkundig te herstellen. Zwiers mag zich derhalve expert noemen, die na snelle reparaties een tevreden klant weer vlug mobiel maakt. KORTING

SASSENHEIM n Met hart en passie beoefenen zij hun vak. Samen sterk. Vier ondernemers die alles in huis hebben voor de automobilist. Vakkennis, service, betrouwbaarheid en sympathieke prijzen. ‘Wij versterken elkaar’, benadrukt Gerrit Zwiers die inmiddels twintig jaar zijn bedrijf in de Lindenlaan runt. ‘Wij hebben een trouwe klantenkring’ klinkt het tevreden. En daar mag je als ondernemer best trots op zijn. Door Piet van Kampen

Zij die weten dat garage Zwiers in de loop der jaren een gevestigde naam is geworden, beseffen soms voor de helft nog niet wat er allemaal in het pand gaande is. Het bedrijf, dat min of meer verstopt is in het hart van Sassenheim, heeft alles voor de automobilist in huis. Aan- en verkopen van nieuwe en occasions, goedkoop tanken en vakkundige reparaties met de meest moderne apparatuur. Maar ook wordt uw ‘heilige koe’ bij opgelopen schade snel en vakkundig verholpen. Deze autokenners bij uitstek hebben de krachten

gebundeld en vormen voor de automobilist een totaalbedrijf voor de klant. Niet alleen in Sassenheim maar ook in de regio. De kracht van het bedrijf toont zich in de snelle afhandeling bij reparaties en schade aan de auto. En betrouwbaarheid speelt in deze ook een hoofdrol. In de showroom pronken diverse modellen van verschillende automerken; zowel nieuwe als occasions. Het autobedrijf is gespecialiseerd in alle merken. Voor de potentiele koper staan er auto’s klaar om zo mee weg te rijden. PASSIE

De vier ondernemers, Gerrit Zwiers, Richard de Groot, John Huegen en Fred Duijnhoven hebben allemaal passie voor het vak. John: ‘Bij aankoop van een nieuwe auto of occasion ontzorgen wij de klant bij zo’n belangrijke aankoop. Of het nu via internet gaat, of wanneer mensen bij ons bedrijf langs komen. Een auto koop je immers niet elke dag. Wij willen graag bemiddelen en adviseren bij de koop. Kom gerust langs en laat u adviseren’.

Ook Fred Duijnhoven verdient het predicaat snel, vakkundig en betrouwbaar. De restylespecialist: ‘Kleine of grote deuken, ze worden met uitdeuken zonder spuiten onzichtbaar verwijderd. Ik doe dit werk met plezier en heb tevreden klanten.’ Daarnaast gooien alle klanten met hoge korting hun tank aan de Lindenlaan vol. De klant kan de tank dagelijks van 7.00 uur tot 20.00 uur vullen. Ook ervaren de chauffeurs het gemak, dat met alle bestaande pasjes (creditkaarten) getankt kan worden. Wilt u uw auto een was- of poetsbeurt geven? Het kan allemaal aan de Lindenlaan. Maar ook zaken als het herstellen van een bumper, het impregneren van een cabrioletkap of lakbescherming. Hiervoor hebben de experts aan de Lindenlaan alle vakkennis is in huis. DEUKJESDAG

Let op: bij de Restylespecialist is er elke laatste vrijdag van de maand ‘Deukjesdag’. Een geweldige kans voor u om een deukje uit uw auto te halen, vanaf slechts 50 euro! Voor meer informatie: zie de website www.autoservicezwiers.nl.

Restylespecialist E: info@autodeukje.com, W: www.autodeukje.com Showroom: E: info@shautomotive.nl, W: www.shautomotive.nl Autobedrijf en tankstation: E: info@autoservicezwiers.nl, W: www.autoservicezwiers.nl.


Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest

Fijne work-outs bij We-Fit paratuur uitgezocht’, laat Van Sluisdam weten. Maar goede apparatuur alleen is niet voldoende, daarom zet het personeel van We-Fit zich maximaal in om de mensen gemotiveerd te houden. ‘Bij iedereen vragen we: “Wat is je doel en wat wil je bereiken? Zonder doel heeft een work-out geen zin. We hebben tientallen schema’s om fit te worden, spieren op te bouwen of af te vallen. Maar natuurlijk kunnen die schema’s ook persoonlijk gemaakt worden.’ MEER BEWEGEN

LISSE n Groepslessen, fitness, cardio, krachttraining of gewoon lekker een fijne work-out om de dag mee te beginnen. Het kan allemaal bij We-Fit; dé Fitness & Healthclub in de Bollenstreek. Bijna zes jaar geleden is We-Fit opgericht en het is een groot succes. Door de jaren heen heeft We-Fit zich continue ontwikkeld, terwijl het een heel gezellige en fijne plek is gebleven om je lichaam en geest weer helemaal fit te krijgen. Joep Derksen

Het geheim achter het succes komt van de mede-eigenaren Nol van Sluisdam en Richard Dikkeboom. Ze vertellen over de reden waarom ze We-Fit zijn begonnen; het helpen van de medemens om zich beter te voelen. En daarom zijn ze onlangs gestart met ‘Ben-Fit’; een revolutionair afvalprogramma, waar geen dieet bij komt kijken. ‘Een dieet houd je namelijk nooit jarenlang vol. Met Ben-Fit helpen we je om je levensstijl te veranderen.’ LEVENSSTIJL

En dat begint al bij een goede voorbereiding. Zo wordt bij

iedereen die aan Ben-Fit meedoet onder meer het vetpercentage en bloeddruk gemeten en aan de hand daarvan wordt een levensstijl geadviseerd. Elke deelnemer krijgt een op de persoon afgestemd trainingsprogramma, aangevuld met voedingsadviezen. Deze adviezen helpen je om je leven te verbeteren en je lekkerder te voelen. Onderzoek heeft uitgewezen, dat je van een lekkere work-out ook een vrolijker mens wordt. De endorfinen die bij de workout vrijkomen, geven je een geluksgevoel. Dikkeboom adviseert: ‘Wat er niet bij komt, hoef je er ook niet af te trainen. Daarom helpen we ook met preventief werken; zo voorkomen we diabetes en hartklachten. Veel stil zitten is het nieuwe roken; dertig minuten bewegen per dag verhoogt je fitheid, maar ook je stemming. Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest.’

Ze vervolgen: ‘Als iemand hier begint, stellen we gezamenlijk een schema op en we lopen met de klant mee en leggen dingen uit. We verliezen de klanten nooit uit het oog en geven iedereen totale aandacht.’ Bij We-Fit krijg je dus een uitstekende service voor relatief heel weinig geld. Voor slechts 80 cent per dag kun je bij WeFit komen trainen! Maar hoe zit het dan met die apparaten, waarvan gezegd wordt, dat je door stroomstootjes af kunt vallen? De professionals zijn hier duidelijk over: ‘Dat werkt net zo min als afslankpillen. Als je wilt afvallen, moet je meer bewegen en de inname van je calorieën verlagen.’ Speciaal voor het nieuwe jaar heeft We-Fit de gehele maand januari een mooie aanbieding; iedereen kan een gratis proefles volgen bij één van de groepslessen, die gegeven worden.

DOEL

We-Fit is de best ingerichte Fitness & Healthclub van Nederland. En in het gebouw staan meer dan 200 fitness- en cardioapparaten van allerlei verschillende merken. ‘We hebben per merk de beste ap-

We-Fit Meer en Duin 4 2163 HA Lisse T: 0252 – 421176 www.we-fit.nl


Industriekade 32 Sassenheim 0252-221910

BRENG MEER LICHT IN HUIS Steeds meer mensen vervangen hun houten binnendeur voor een mooie hardglas deur. Denk hierbij aan de deur van hal naar woonkamer of de deur naar de badkamer.

Profiteer nog van het lage BTW-tarief!

Dit kan in helder glas, maar ook in satijnglas of een deur met een mooi motief. Wij hebben voor u een scherpe aanbieding gemaakt.

Een 8 mm dikke hardglas deur in helder glas incl. 2 scharnieren en een krukstel zonder slot in aluminium of RVS look. I.v.m. de sterkte van de scharnieren mag de maximale maat 900 mm x 2115 mm zijn.

Voor de prijs van €

475,- incl. btw

Informeer vrijblijvend!

(meerprijs satijnglas € 200,- incl. btw)

Uiteraard kunnen wij ook de deur voor u plaatsen. Prijs afhankelijk van de plaatssituatie. Laat u zich bij ons in de showroom informeren over de mogelijkheden. Afgebeeld is een satijndeur

www.vandermeermultiglas.nl • info@vandermeermultiglas.nl

www.vandermeermultiglas.nl

www.crabbetje.nl info@crabbetje.nl 071- 5128846 St. Aagtenstraat 5 Leiden

Visrestaurant Crabbetje 25 jaar Visrestaurant Crabbetje bestaat 1 januari 2017 25 jaar.

En dat gaan wij vieren !

Speciaal voor u als gast serveren wij de eerste 25 dagen van januari 2017 een door de Chefkok Theo Guijt samengestelde 3 gangen Chef special menu Visrestaurant Crabbetje 25 jaar. 25 dagen

3 gangen Chef special menu voor 25,*Niet in combinatie met andere lopende acties of dinercheque ‘s Geldig van 1 januari t/m 25 januari 2017

Dinsdag – zaterdag vanaf 17.30 uur Zondag en maandag gesloten


Ervaring sinds de jaren ‘70, met 21e-eeuwse ambitie VOORHOUT n Autobedrijf G.

Dol mag dan al bijna 45 jaar, ‘het juiste adres voor kwaliteitsauto’s’ zijn, dat betekent bepaald niet dat het bedrijf op haar lauweren rust. Integendeel. Ook anno 2016 ontwikkelt Gerard Dol zijn bedrijf verder. Door Esdor van Elten

Autobedrijf G. Dol in Voorhout ademt ‘ouderwets’ vakmanschap uit. Waar in de Bollenstreek vind je nog een bediend tankstation waar, als de tijd het toelaat, de pompbediende ook nog even je voorruit wast? G. Dol is dan ook een echt familiebedrijf, waar service hoog in het vaandel staat en waar persoonlijk contact en individuele aandacht nog heel gewoon is. Wat ooit in 1972 begon als een tankstation met verkoop van banden en accu’s, is uitgegroeid tot een modern auto-

bedrijf dat voortdurend met zijn tijd meegegaan is. Met een goed uitgeruste werkplaats en een ruime collectie occasions is het Voorhoutse bedrijf uw vertrouwde adres voor het kopen, onderhouden en repareren van uw auto. “Wij kunnen ieder merk auto onderhouden en repareren, en wij hebben altijd rond de 125 gebruikte auto’s te koop staan”, aldus Gerard Dol, “Waarvan is iets meer dan de helft bedrijfsauto’s.” OP STAP MET GEZELSCHAP

Maar je kunt bij Dol ook een auto huren. “Sinds 2013 verhuren wij bedrijfsbusjes, niet alleen aan bedrijven, maar ook aan particulieren. Iedereen met een BE rijbewijs mag ze rijden. Je kunt ze per dagdeel of een hele dag huren, of meerdere dagen. Voor als je een bankstel gaat kopen, spullen moet verhuizen of met een klein

gezelschap op stap wilt. We hebben vrachtbusjes en personenbusjes waar je met maximaal negen personen in kunt.” Zeker voor mensen die liever niet met een aanhangwagen op stap gaan is zo’n busje een goed alternatief. “En er kan echt een heleboel in.”

niet meer naar een postagentschap. Je kunt hier alles wat er van de RDW is overschrijven; auto’s, motoren, caravans, aanhangwagens, noem maar op.” Ook hiermee toont Dol ambitie: “We gaan met onze tijd mee en leggen de lat steeds een beetje hoger ”

Sinds dit jaar heeft Gerard Dol ook een kentekenloket. “Dat is een uitbreiding van onze service”, legt hij uit. “Je hoeft

Autobedrijf G. Dol Rijnsburgerweg 48a 2215 RC Voorhout www.gdol.nl

“Je hoeft echt niet altijd meteen iets nieuws te kopen” RIJNSBURG

n Barst in het scherm van je telefoon of Ipad? PC gecrasht? Laptop wat traag? Een nieuwe kopen is vaak helemaal nog niet nodig, vindt Dick Delhaas van IT-shop Rijnsburg. “Vaak is er echt nog wel iets aan te doen.”

iets mankeert, maar kijken of repareren nog rendabel is. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het milieu.” Natuurlijk beslist de klant uiteindelijk wat er gaat gebeuren. REPAREREN OF NIEUW

Het is het laatste jaar alleen maar drukker geworden bij ITshop Rijnsburg in de Hoftuin. En dan vooral vanwege reparaties. “Mensen uit Rijnsburg, maar ook uit Katwijk, Valkenburg en Oegstgeest weten de winkel steeds beter te vinden.” Dick is daar om meer dan één reden blij mee. “Natuurlijk ben ik erg blij en dankbaar met het werk, maar ik vind het ook heel goed dat steeds meer mensen beseffen dat computerapparatuur en hun mobieltje artikelen zijn waar je ook duurzaam mee om zou moeten gaan. Dus niet zomaar een nieuwe kopen als de oude

Met kundige hand repareert Dick allerlei apparatuur: PC’s, laptops, tablets en iPads en ook mobiele telefoons, zowel Apple als Android. “Ik wil graag laagdrempelig zijn. Dus loop gerust binnen en stel je vraag of leg me je probleem voor. Dan ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen.” Een eerlijk advies en een kundige diagnose dus. Lukt het niet om het apparaat te repareren, dan volgt er ook geen rekening. Er worden dus ook geen onderzoekskosten berekend. Is een apparaat dan echt te ver heen voor reparatie, dan is IT-shop Rijnsburg ook het adres om

iets nieuws aan te schaffen. Dick heeft een klein maar uitgekiend assortiment. “Wat ik verkoop moet goed zijn.” En de prijzen? “Die zijn relatief laag. Ik kan natuurlijk niet tegen de grote elektronica-concerns op, maar daarentegen probeer ik goede service en advies te leveren.”

ware. Een nieuw besturingssysteem installeren, een trage PC opschonen of zorgen voor een goede firewall en virusbescherming, Dick draait er zijn hand niet voor om. Eventueel komt hij, of één van zijn medewerkers, zelfs aan huis om problemen op te lossen. “Hulp op afstand is ook mogelijk. Dat scheelt weer een hoop tijd!”

SOFTWARE

Behalve aan het repareren van hardware besteedt Dick ook vele uren aan het installeren en onderhouden van soft-

IT-Shop Rijnsburg Anjelierenstraat 40 Rijnsburg www.itshoprijnsburg.nl


Het wow-effect van het Copper-gevoel overdekt en dankzij de infrarood heaters kun je er met elke temperatuur aangenaam zitten. Ook de wijnen zijn prijswinnaars geworden in verschillende competities. WOW-EFFECT

NOORDWIJK

Copper Food en Drinks ligt in het hart van het zakenleven van de Duin- en Bollenstreek. Mede dankzij het gratis parkeren in de parkeergarage van Copper komen zakelijke gasten vanuit onder meer Hillegom en Katwijk naar Noordwijk om elkaar te ontmoeten. En tegelijk te genieten van de uitstekende ambiance, de fantastische bediening en het heerlijke eten. Om nog maar te zwijgen over de wijnen die geserveerd worden... n

Door Joep Derksen

Bij Copper zwaait Harm van der Linden de scepter; net als veel personeelsleden is hij al vanaf het begin bij Copper betrokken; nu al weer ruim zeven jaar geleden. Het restaurant staat sinds die tijd wijd en zijd bekend om haar kwaliteitsdienstverlening en heeft Copper meerdere prijzen gewonnen. Waaronder maar liefst drie keer de titel ‘Beste zakelijke terras van de Bollenstreek’. Zelfs in de winter is het buiten goed toeven bij Copper, want de elegante veranda is

De bezoekers die van buiten Noordwijk komen, moeten doorgaans parkeergeld betalen om in deze plaats zich te ontspannen, winkelen of zaken te doen. Maar Copper heeft een eigen – gratis – parkeergarage. Nadat de auto geparkeerd staat, kunnen de gasten binnendoor naar het restaurant, via de lift of met de trap. Van der Linden: ‘Hierdoor ervaren de gasten regelmatig het ‘Wow-effect’. Het is één van de dingen die bijdragen aan het Copper-gevoel. Het bijzondere aan Copper is ook, dat deze zaak bezocht wordt door allerlei verschillende gasten; van jong tot senior, toeristen maar ook veel lokale inwoners. Met af en toe een bekende Nederlander tussendoor, bijvoorbeeld wanneer het nationale voetbalelftal in Noordwijk is neergestreken. ‘In dit bedrijf is altijd reuring en dat is fijn voor de gasten’, zo stelt Van der Linden. Het is leuk om een keer met het gezin hier naar toe te gaan. Die combinatie van zakelijk en privé proberen we te maken. De één komt hier op woensdagmiddag voor de gezelligheid en om te lunchen met een paar vriendinnen en anderen zitten hier met een palmtop de zaken door te spreken.’ ZAKELIJK

kingen. Ook is het mogelijk om hier privé conversaties te hebben; op verzoek kun je een tafel krijgen, die niet te dicht bij andere gasten staat. En wie met een gezelschap van minimaal tien mensen komt, biedt Copper een speciaal keuzemenu aan. Ook kunnen deze groepen een bepaald deel van het restaurant serveren. Van der Linden legt uit, waarom deze optie heel populair is: ‘Dan zitten mensen op zichzelf en kunnen ze tegelijk de sfeer van de particuliere gasten om hen heen proeven.’ Zittend en genieten in het restaurant valt het oog onmiddellijk op de wijnrekken. Hierin staan wijnen uit de ‘oude wereld’ (de Franse wijnen) en de ‘nieuwe wereld’ (wijnen uit landen als Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika). Aan de verzonken bar in het midden van het restaurant zitten de gasten op ooghoogte met het personeel. Van der Linden: ‘Veel mensen kiezen er voor om aan deze bar te zitten; zo ervaren ze een stukje gezelligheid en een huiselijk gevoel.’ OPTIMA FORMA

Wie het Copper-gevoel in optima forma wil ervaren, moet echt een keer naar de Spareribs avond gaan, die iedere woensdag plaats vindt. Reserveer van tevoren, want iedere woensdagavond zit Copper dan vol, zo adviseert Van der Linden. Het is duidelijk: Copper is er voor iedere gast; zowel zakelijk als particulier.

Dankzij faciliteiten als wifi kan Copper heel goed gebruikt worden voor zakelijke bespre-

Voor meer informatie: Copper Noordwijk Grent 1 Noordwijk aan Zee T: 071 368 1802 www.coppernoordwijk.nl Like de Facebookpagina www.facebook.com/ coppernoordwijk en maak kans op voordeelbonnen.


2017 vitaal en vrij van stress beginnen? Gun jezelf Shiatsu! “Mijn eerste ervaring met Shiatsu was verrassend intens. Het gaf mij energie en ruimte in mijn lichaam en hoofd. Ik wil er graag zoveel mogelijk mensen mee laten kennismaken.” Joost van Leusen, Shiatsu-therapeut Oegstgeest Een nieuw jaar start vaak met mooie voornemens en ambitieuze plannen en verwachtingen. Door het jaar met Shiatsu te starten geef je hier een veelbelovende basis aan. Eigenlijk een cadeautje aan jezelf. - Als je makkelijker wilt ontspannen. - Als je een rustpunt zoekt in de chaos. - Als je je basisconditie wilt ondersteunen. - Als je antwoord zoekt op pijn. - Als je af en toe een moment voor jezelf wilt. Wat is Shiatsu en hoe werkt het? Shiatsu is een eeuwenoude vorm van manuele therapie afkomstig uit Azië en verder ontwikkeld in Japan. Het betekent letterlijk ‘druk geven met de vingers’. Het richt zich op het ontwikkelen en versterken van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Volgens de oosterse geneeskundige traditie vormen het lichaam en de geest samen een dynamisch energiesysteem, dat zich voortdurend aanpast aan de input van de omgeving en dat wat je doet. Wanneer je lekker in je vel zit, is er genoeg ruimte om je energie te laten stromen. Door factoren zoals stress, emoties en pijn kunnen

jouw energiestromen verstoord raken. Een Shiatsu-therapeut heft blokkades in je systeem op en houdt je vitale levensenergie in beweging. Bij welke klachten helpt Shiatsu? In de dagelijkse hectiek sta je er misschien niet direct bij stil. Maar je lichaam geeft onmiskenbare signalen af die aangeven dat er iets niet goed zit. Denk bijvoorbeeld aan migraine, droge ogen, terugkerende hik, pijn in je tenen, enkel of onderrug of lastige dingen als oorsuizen, aambeien en maagzuur. Shiatsu maakt het mogelijk om aandacht te geven aan je lichaam en helpt om goed en prettig te functioneren in onze huidige, veeleisende maatschappij. -

Hoofdpijn en migraine. Nek-, rug- en schouderklachten. Spier- en gewrichtspijnen. Spijsverterings-, maag- en darmklachten. Menstruatiepijn, PMS en overgangsklachten. Burnout en depressie. Vermoeidheid en slapeloosheid. Emotionele spanning en stress. Concentratieproblemen, angsten en onrust. Oorsuizen. Knarsetanden. Burnout. Eczeem.

Maak kennis met Shiatsu Actie: 3 behandelingen voor € 180 (normaal € 210) Wanneer januari en februari 2017 Vergoeding meestal, check je zorgverzekeraar Verwijzing niet nodig! Interesse info@shiatsuoegstgeest.nl 06 - 41 59 84 80 Waar Kempenaerstraat 39c Interesse www.shiatsuoegstgeest.nl Ervaringen cliënten Schouderklachten: “Na 2 dagen en een paardrij-sessie heb ik nog steeds merkbare verlichting in mijn schouder. De beweeglijkheid is groter en de hevigheid van de pijn een stuk minder. Een mooi resultaat dus, waarvoor mijn dank!”

ADHD: “het is heel fijn om tijdens de behandeling weer 1 gedachte te hebben in plaats van 10 tegelijk!”

De Oude Keuken in Rijnsburg Oók voor wijnproeverijen en wijncursussen RIJNSBURG

n Heel veel enthousiaste reacties mocht de Rijnsburgse Linda Driebergen ontvangen sinds ze in haar thuisrestaurant De Oude Keuken ook wijnproeverijen en -cursussen organiseert. Als kersverse Registervinoloog van de Wijnacademie ging ze er vorig jaar mee van start. Zeker, ze kookt nog altijd graag én lekker voor haar gasten, maar net zo gepassioneerd maakt ze je aan haar keukentafel wegwijs in de wereld van wijn…

De website van De Oude Keuken laat zien wat dat allemaal inhoudt. High Wine, proeverijen, de juiste wijn kiezen bij kaas, complete cursussen met (of zonder) officieel diploma…, Linda verzorgt het. ‘In de loop der tijd heb ik een enorme passie voor wijn ontwikkeld’, vertelt ze. ‘De kennis uit mijn opleiding wilde ik niet alleen voor mijn ‘restaurant aan huis’ gebruiken, maar ook delen met anderen. Sindsdien heb ik al heel wat groepen aan de tafel gehad.’

ERKEND

Dat zal wat Linda betreft ook komend jaar weer gebeuren. Zo gaat ze opnieuw volop cursussen geven. Professioneel van aanpak én bestemd voor zowel liefhebbers als horecamedewerkers. De uitgebreide cursus ‘Wijnoorkonde’ van 6 avonden bijvoorbeeld, over alle wijngebieden en hun druivenrassen. Cursisten gaan er met zo’n 40 wijnen kennismaken. Linda: ‘Maar ik ga binnenkort ook van start met de cursus ‘Ik weet wat van wijn’. Die duurt 2 avonden. We behandelen de belangrijkste druivenrassen en de bereidingswijze van rode, witte en mousserende wijn. Voor beide cursussen kan examen gedaan worden. Wie slaagt, ontvangt een landelijk erkend diploma.’ PLEZIER VOOROP

Diploma of niet, het plezier staat bij De Oude Keuken altijd voorop. Dat geldt ook tijdens thema-avonden die Linda al

dan niet op speciaal verzoek organiseert. Diverse vrienden- en/of vriendinnengroepen schoven al bij haar aan met specifieke vragen over wijn, om meer te weten over een bepaald gebied, wijn en spijs te leren combineren en noem

maar op. Dat Linda ook dat laatste uitstekend beheerst, weten haar restaurantgasten inmiddels maar al te goed…! De Oude Keuken 071-402 93 44 / 06 52 695 315 www.deoudekeuken.com


Care BUISBoxspring MEUBELEN EN SLAPEN

Meubelset Comfortable hoog-laag bedde

- Dressoir - TV dressoir - Salontafel - Eettafel - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank - div. kleuren - div. stoffen

Comfort

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandelingen te vergemakkelijken. Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogte verstelbaar waardoor het bed traploos in elke gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste uitvoering Nu vanaf

€ 1.899,-

Voordelen vaneetkamertafel Care Industriële • Elektrisch in hoogte verstelbaar

Setprijs

€ 4.995,-

Zelfstandigheid

Door de vele mogelijkheden blijft men een grote dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoe stappen.

Sfeer

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is RA ka e U 2 MATzon men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd.

Combi 3C Boxspring vla k

• Rug en benen afzonderlijk instelbaar • In alle standen verrijdbaar • 4 geremde wielen • Eenvoudig onder te reinigen • Behoud vanBENELUX een sfeervolle slaapkamer VERKOOPPRIJSLIJST • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden

HALV PRIJS

e 1998.Nieuw N ieuw

2016 incl. SLBTW OW MOTION

De perfecte BENELUX VERKOOPPRIJSLIJST 2016 incl. BTWcombinatie van drukverdeli ondersteuning en ventilatie.

Boxspring Care

Nu vanaf

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

*vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

BENELUX VERKOOPPRIJSLIJST 2016 incl. BTW SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 www.buismeubelen.com

Tl week 01 17  

de Teylinger, woensdag 4 januari 2017

Tl week 01 17  

de Teylinger, woensdag 4 januari 2017

Advertisement