Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

De bijna perfecte versie´

P7

Bedankje voor vrijwilligers corso

Dinsdag 3 oktober 2017 JAARGANG 10 NR 38

nieuws

P11

opinie

P11

Aandacht voor economie

Vlinder wordt symbool nieuwe fusiegemeente

n Glansrol voor Noordwijk in sectoren ruimtevaart en zorg

FUSIE n De gemeente presenteer-

ECONOMIE n In de lijstjes is de Duin- en Bollenstreek een van de welvarendste en meest aantrekkelijke woonregio. Op economisch terrein echter bungelt men nadrukkelijk in de buurt van de rode lantaarn.

KANSRIJK

De gemeenten hebben ieder 2 zogenaamde bussinescases. De rol van

de donderdag 21 september het voorlopige logo voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk. Een kleurige vlinder. Door Piet de Boer Het logo is een symbool voor de aanpak van de fusie en vormgeving van de nieuwe gemeente. Geen optelsom of schakeling van twee gemeenten met vier kernen, maar de bouw van één nieuwe gemeente.

Wethouder Barnhoorn legt aan de verzamelde pers uit wat de kansen zijn voor Noordwijk. | Foto: Wim Siemerink

de andere gemeenten ligt op terrein van bestaande thema´s. De gemeente Noordwijk trekt de kar bij 2 nieuwe en kansrijk genoemde sectoren, namelijk Space Tech en Zorg. Die samen op de begroting staan voor € 1.200.000,-. Dan kan het Space Business Park worden doorontwikkeld tot een cluster op internationaal niveau en kan Space Expo doorgroeien

U heeft het zich de afgelopen periode wellicht afgevraagd: “Wat is er gebeurd met het portret van de week?” Gelukkig kunt u vanaf nu weer wekelijks genieten van de schilderijen van Hans Berkhout, Joke C. Bos, Machtelt IJdo, Mariska de Kok, Lucas Mens, Wil van der Niet en Ans Vianen. Zij nemen Noordwijkse inwoners en plekjes in Noordwijk als inspiratiebron voor hun werk. U kunt ook meedoen met de quiz en raden wie of wat er is afgebeeld. Bij het juiste antwoord krijgt u het schilderij drie maanden gratis in bruikleen. Er is iets gewijzigd in de opzet. Voortaan krijgt u in de krant een close-up te zien. Het schilderij is in zijn geheel afgebeeld op de website van De Noordwijker. Als vanouds kunt u het werk natuurlijk ook bekijken bij lijstenmakerij Bumble Bee in de Kerkstraat. Herkent u de persoon of de plek in het werk, laat het weten via de lijstenmakerij of via www.facebook. com/pvdwcollectief/ Kijk op pagina 9

naar Space Experience Centre. De doelstellingen spreken over versterken van banden met TU Delft en TNO. Maar ook cros mediale marketing en het verhogen en maximaliseren van acquisitie. Het andere speerpunt van Noordwijk is ´Gezonde en energieke regio´. Met onderdelen zoals wellness, voeding en gezondheid en sport.

De Noordwijkse Ondernemers Vereniging is aangesteld als projecteigenaar van beide onderdelen. De NOV moet zich hierbij richten op concrete doelen, investeringen en budgetbeheer. Wethouder Barnhoorn begeleid e.a. vanuit zij functie als wethouder economie. Hij zal daarom de gemeenteraad moeten overtuigen dat investeren zinvol is.

Breek-in-de-week

Portret en plekje van de week KUNSTQUIZ

P19

Adviesraad V.v. Noordwijk Sociaal Domein blijft ongeslaziet levenslicht gen

Panelrubriek n Spraakmakend

Als het aan de colleges ligt dan gaat men in de Bollenstreek snel aan de slag om de economie in ijltempo te verbeteren. Maar dan moet het bedrijfsleven zich wel doen gelden en ook minimaal € 1.000.000,- in de pot deponeren. Want de totaalkosten voor de komende 4 jaren zijn berekend op bijna € 6.000.000,Dat was de mededeling op een persconferentie waar de vijf wethouders uitleg gaven. Eerder waren het 10 projectgroepen die ondersteund door kwartiermakers Arjan Slobbe en Richard van de Merwe die 10 speerpunten selecteerden en de kansen en bedreigingen uitwerkten. Inmiddels ligt er een uitvoeringsprogramma met de titel ‘samen succesvol’. Deze week hebben de 5 colleges van B&W hun goedkeuring gegeven. Nu moeten de gemeenteraden zich er over gaan buigen. Van Noordwijk wordt verwacht dat zij in 4 jaar tijd € 851.681,66 beschikbaar stelt voor gezamenlijke uitvoering.

sport

ESOTERIE n De Breek-in-deWeek bij Palliam van woensdag 11 oktober staat in het teken het christendom en esoterie.

n

Vroeger gold esoterie als bijgeloof, maar het is inmiddels een nieuwe bron van inspiratie geworden. Om 10.15 uur houdt Elise Simonis een korte inleiding over het boek ‘Meditaties op de Grote Arcana van de

LEIDEN

IS OPEN MET NOG MEER WINKELPLEZIER

LEIDENISOPEN.NL LEIDENISOPEN.NL

Tarot’ van Valentin Tomberg, een verkenning van raakvlakken tussen religie en spiritualiteit. Daarna wisselen we van gedachten over de vraag: Zijn kerk en esoterie met elkaar te verenigen? De ochtend duurt tot 11.30 uur. Opgeven is niet nodig, de bijdrage is vrijwillig. Je kunt er natuurlijk ook, zoals iedere woensdagochtend, gezellig aanschuiven voor een kop koffie.

De Noordwijkerhoutse kleuren paars en geel springen in het oog. ‘’VVSB doet het goed’’, lacht Gerben Van Duin, wethouder in Noordwijk. Van Duin legt uit: “Het proces van fusie wordt vergeleken met het proces van rups naar vlinder. Twee gemeenten gaan op in een nieuwe gemeente, maar wel met diverse kleuren. Symbool voor de verscheidenheid binnen de nieuwe gemeente Noordwijk.” Het logo is niet geheim, beweert de gemeente Noordwijkerhout. Maar ook niet beschikbaar. De gemeente kan de afbeelding van de powerpoint presentatie niet vrijgeven. Het ontwerp heeft nog bewerking nodig. Bovendien zijn de raadsleden zijn nog niet ingelicht, verklaart de medewerker communicatie. Wethouder van Duin blijft enthousiast. Het verhaal is mooi en wellicht is dit ontwerplogo ook te gebruiken voor het nieuwe logo van fusiegemeente Noordwijk.

Bingo met De Noortukkers

De krant niet ontvangen?

Bel De Schakel 0252-241420

Dirk Lauter, procesmanager van de fusie, vergeleek het proces met de scheepsbouw. “We gaan de twee schepen Noordwijk en Noordwijkerhout niet aan elkaar verbinden, maar een nieuw schip bouwen. Deze transformatie wordt in het voorlopige logo gesymboliseerd met een vlinder. De kleuren verwijzen naar de vier kernen Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan zee.”

BINGO n CarnavalVereniging De

Verse en gezonde maaltijd aan huis? www.groothoogwaak.nl WONEN • ZORG • WELZIJN

Noortukkers houdt op vrijdag 6 oktober weer een bingoavond. Er zijn mooie prijzen te winnen. Heel Noordwijk is welkom. De zaal van De Wieken, Wassenaarsestraat 5, gaat open om 19.30 uur en om 20.00 uur gaan de balletjes rollen.


Week 40 | 2017

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk.

Gemeenteberichten OPSCHORTING BESLISTERMIJN BESTEMMINGSPLAN HOTEL EN RESIDENCE ORANJE

ONTWERPBESCHIKKINGBESCHIKKING WET MILIEUBEHEER – PALACEPLEIN 4 TE NOORDWIJK ZH

De gemeenteraad heeft op 21 september 2017 op verzoek van Hotels van Oranje (brief d.d. 18-092017) besloten de beslistermijn voor het bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje op te schorten tot nader order. Door opschorting van de beslistermijn wordt tijd en ruimte gecreëerd om te komen tot een anterieure overeenkomst.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk op 2 oktober 2017 besloten maatwerkvoorschriften te stellen aan FISH EN CHIPS voor de locatie Palaceplein 4 te Noordwijk ZH, voor het onderdeel geur op grond van de Activiteitenbesluit.

Stukken inzien Het besluit is op 22 september bekend gemaakt aan de aanvrager. Het besluit is te vinden op onze website www.noordwijk.nl bij de vergaderstukken van 21 september 2017.

De stukken liggen ter inzage van woensdag 4 oktober 2017 tot en met dinsdag 14 november 2017 in het gemeentehuis van Noordwijk, maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en donderdag tot 20:00 uur.

• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm: € 1.740,49 (norm juli 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) € 1.218,35 (norm juli 2017) voor een alleenstaande (ouder) • Uw vermogen is niet hoger dan: € 11.880,- (norm 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder € 5.940,- (norm 2017) voor een alleenstaande • Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten.

Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen, maar uitsluitend voor zover dit besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang treft (6:3 Awb). Dit moet binnen zes weken vanaf 22 september 2017. Een schriftelijke en ondertekend gemotiveerd bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van Noordwijk onder vermelding van ‘Bezwaarschrift opschorting beslistermijn bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje’. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

AANKONDIGING VOORNEMEN TOT REPARATIE VAN BESTEMMINGSPLAN ZEEWAARDIG De gemeenteraad heeft op 21 september 2017 besloten het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie te gaan voorbereiden. Voor de locaties waar rechten wegbestemd zijn, zal hiermee binnen afzienbare tijd begonnen worden.

Zienswijzen geven

Ondersteuning bij schulden

U kunt tot en met dinsdag 14 november 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.

Beroep instellen Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Het besluit en het rapport van Tonnaer zijn te vinden op onze website bij de vergaderstukken van 21 september 2017 op www.noordwijk.nl/ gemeenteraad

Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open. Het is geen besluit zoals bedoeld in de Awb.

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Bereikbaarheid ISD

Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer M. Nusteen via (071) 408 32 42 of M.Nusteen@odwh.nl.

ONTVANGEN AANVRAGEN GMEENTE

ISD-RUBRIEK

Budgetbeheer Vraag Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen?

Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat is budgetbeheer? Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw financiële zaken weer op orde te brengen.

Termijn budgetbeheer De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen.

Voorwaarden Bezwaar

Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer en schulddienstverlening kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl E-mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het Lokaal Loket, Voorstraat 42 (gevestigd in het gemeentehuis)

Antwoord Voor de locaties waar teveel rechten zijn toegekend (nrs. 1, 6a, 9, 16a en b, 24, 40, 46, 53, 54, uit onderzoek Zeewaardig) is de gemeenteraad voornemens om het bestemmingsplan over ca. één jaar te repareren. Gedurende dit ene jaar blijft het bestemmingsplan Zeewaardig voor deze locaties nog gelden. Het betreft de locaties Huis ter Duin, Kop Hoofdstraat/De Grent/Palaceplein, hoek Golfbaan/Wantveld, gebouwen aan Olieburg en tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel Boulevard 206-208, Trompstraat 1-11, Nieuwe Zeeweg 90-92, Schoolstraat 3-5.

Meer informatie

Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/17/039688 ligplaatsvergunning woonschepen Balfoort Balfoort 20 sep 2017 Z/17/039712 ligplaatsvergunning De Schie 30 of 38 Niet 20 sep 2017 Z/17/039839 standplaatsvergunning, 30 t/m 31 december 2017 Kerkstraat 20 (naast ingang Dirk van den Broek), Bakker van Maanen Bakker Van Maanen 22 sep 2017

VERZONDEN BESLUITEN Z/16/021070 speelvergunning 2017 Circus Sijm Impresariaat Sijm B.V. 19 sep 2017 Z/16/028296 aanvraag drank- en horecavergunning voor Branding Beach Club Branding Beach Club B.V. 19 sep 2017 Z/17/039492 ontheffing sluitingstijd, 6 en 7 oktober 2017, Breakers Beach House Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. 18 sep 2017

Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen.Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag.

Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.


Meer weten?

INGEKOMEN AANVRAGEN ODWH De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2017115248 Theresialaan kavel 139 Noordwijk, het bouwen van een woning, 21-09-2017 2017116357 Stevenstraat 18 te Noordwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 25-09-2017 2017117711 Ludolph Berkemeierstraat 44 te Noordwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning en plaatsen van 2 dakkapellen, 28-09-2017 2017117348 Kapelleboslaan 51 te Noordwijk, het realiseren van een brandput, 27-09-2017 2017116899 Quarles van Uffordstraat 14 te Noordwijk, het verbouwen van de woning, 26-09-2017 2017116911 Palaceplein 6 te Noordwijk, het verbouwen van het pand, 26-09-2017 2017116593 Rembrandtweg 6 te Noordwijk, het aanbrengen van keerwanden t.b.v. hoogteverschil tussen percelen, 26-09-2017

Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen houdt niet meer in dan een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd.

Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn kunt nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt? U kunt dan, afhankelijk van het soort besluit en de voorbereiding, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag of de Raad van State. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u dan ook zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Indien u informatie wenst over de afhandeling van een specifieke aanvraag, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2017096365 Langevelderlaan 9A te Noordwijk, het bouwen van een woning, (verlengd tot 28-11-2017) 2017094053 Langevelderlaan 45 te Noordwijk, het verbouwen van de hostel, (verlengd tot 06-11-2017) 2017084076 Kruidhof 40 te Noordwijk, het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin, (verlengd tot 03-11-2017) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep) 2017106409 Binnenkant 70 te Noordwijk, het kappen van twee bomen, 26-09-2017 2017083191 Langevelderlaan 1 kavel 44 en 45 in Noordwijk, het realiseren van twee inritten - kavels 44 en 45, 25-09-2017 2017089883 Nachtegaalslaan 6 in Noordwijk, het verbouwen van een woning, 28-09-2017 2017107567 Duinweg 84 te Noordwijk, het kappen van twee bomen, 28-09-2017 2017100645 Duinweg 84 te Noordwijk, het plaatsen van een hek rond de tennisbaan, 25-09-2017 2017104382 Northgodreef 33 te Noordwijk, het kappen van een boom, 25-09-2017 2017108567 Duinwetering 27 te Noordwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 27-09-2017

Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de

beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord Bezwaarschrift en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is en geen bezwaar staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres info@odwh.nl of telefonisch via (071) 408 31 00.

WELSTANDSVERGADERING De Welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op dinsdag een openbare welstandsvergadering in het gebouw van de Omgevingsdienst West-Holland, Schipholweg 128, 2316 XD te Leiden. Aanvang 13:30 uur. De agenda over de te behandelen bouwplannen is vanaf 9:00 uur op de dag van behandeling in te zien in de Gemeentewinkel, Voorstraat 42. Telefonische informatie kunt u eveneens vanaf 9:00 uur op die dag inwinnen via telefoonnummer (071) 408 34 15.

AGENDA OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE DINSDAG 10 OKTOBER 2017

AGENDA OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 12 OKTOBER 2017

Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Aanvang: 20.00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

De commissie hoort graag uw mening over de geagendeerde onderwerpen op de openbare agenda. U kunt zich hiervoor aanmelden via griffie@noordwijk.nl of (071) 36 60 429 tot 24 uur voor de vergadering.

Algemeen

Cluster Bestuur, Beheer en Middelen 1. Investeringsbudget kinderboerderij ’t Schaapsherdertje* 2. Verordening tot wijziging van de APV Noordwijk 2017 i.v.m. Wet aanpak woonoverlast* 3. Advies commissie Bezwaar- en Klaagschriften over verzoek raadgevend referendum fusie Noordwijk-Noordwijkerhout*

Cluster Ruimte en Economie 4. Omgevingsvisie Noordwijk 2030, planMER en Passende Beoordeling* 5. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’,* 6. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kraaierslaan 4’ en toepassen coördinatieregeling* 7. Bodembeheernota’s Offem Zuid fase 1, * * Dit agendapunt wordt bij een positief advies van de commissie op de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober 2017 geplaatst.

Meer informatie De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De raads- en commissieavonden beginnen om 20:00 uur. De agenda’s worden dan definitief vastgesteld. De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op via www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

8. Afscheid raadslid K. van Asten (D66) 9. Installatie nieuw raadslid 10. Instellen Raadsgroep fusie Noordwijk-Noordwijkerhout

Hamerstukken 11. Advies commissie Bezwaar- en Klaagschriften over verzoek raadgevend referendum fusie Noordwijk-Noordwijkerhout 12. Omgevingsvisie Noordwijk 2030, planMER en Passende Beoordeling 13. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’ 14. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kraaierslaan 4’ en toepassen coördinatieregeling 15. Bodembeheernota’s Offem Zuid fase 1 16. Investeringsbudget kinderboerderij ’t Schaapsherdertje 17. Verordening tot wijziging van de APV Noordwijk 2017 i.v.m. Wet aanpak woonoverlast

Debatstukken 18. Najaarsnota 2017 19. Verordening Duurzaamheids- en stimuleringslening Noordwijk 2018 en Verordening Duurzaamheidssubsidies Noordwijk 2018-2019 20. Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten.

Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Ter inzage De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Gemeenteberichten Week 40 | 2017


Zonder geldzorgen ondernemen met DBS2

Krijg binnen 2 werkdagen uw uitstaande facturen betaald

Ontvang binnen 2 dagen uw geld! 

Volledige facturering wordt uit handen genomen

U hoeft alleen uw getekende urenstaat of factuur in te leveren

Snel beschikken over uw geld

Geen krediet risico

Vast tarief, geen verborgen kosten

www.dbs2.nl

Go go! h t r o N

HOI, 7e EN 8e GROEPERS! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. Kom je ook naar de Experiencemiddagen? Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

29

25

okt

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

MELD

17

JE AAN!

jan

nov

14:00 - 16:00 uur

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

2017

2017

2018

Kijk naar welke Experiencemiddag je wilt gaan en meld je aan via www.go-northgo.nl. Deze middagen zijn los van elkaar te bezoeken. Je mag zo vaak komen als je wilt!

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855

INFORMATIE MARKT 50+

EVENEMENT VOOR 50 + ORGANISATOR

WANNEER

Za 7 oktober 2017 12:00 - 17:00 UUR

WAAR Oude Jeroenskerk Voorstraat 44

INFORMATIE

TOEGANG GRATIS

Noordwijk-Binnen

WAAROM

I.v.m. Nationale Ouderendag organiseren de gezamenlijke Noordwijkse ouderenbonden (DBO) een gezellige informatiemarkt met een breed aanbod aan onderwerpen. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek om kennis te maken met tal van instanties en aanbieders die u graag informeren over hun diensten, activiteiten en andere zaken die wellicht voor u interessant zijn. Natuurlijk is er ook gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of een drankje even bij te praten op het binnen terras.

Graag tot dan !

OVER O.A.

Overheid • Bewegen & Sport • Veiligheid • Zorg & diensten • Hobbies • Wonen • Recht • Mobiliteit • Activiteiten • Cursussen • Bankzaken • Hulpmiddelen • Uitvaart • Maaltijden • Bibliotheek • 50+ Clubs • Welzijn • Cultuur

DEELNEMERS

ABN Amro • Beweegschool Noordwijk • DBO • Bibliotheek • Mooijekind fietsen • Hubo • Gemeente Noordwijk • Maaltijdenservice Noordwijk • Notariskantoor Kruis-Sweere • Helende Voetmassage • St. Welzijn Noordwijk • WZC Groot Hoogwaak • Ivonne Clemens Uitvaartverzorging • Azzurro Wellness • WZC Jeroen • Optidee • Barbara Uitvaartverzorging • Theo’s Tweewielershop • We take care • NJOY Fitness Noordwijk • Het Uitvaarthuys • Ouderenwinkel Noordwijk • Voetencentrum Noordwijk • Uitvaartzorg De Schelp • ANSV • KBO • PCOB


politiek

DE NOORDWIJKER

Binder Trots

N

oordwijk heeft het allemaal. Dat is een veel gehoorde kreet. Deze week was er bij ESA-Estec een bijeenkomst waar dit breeduit werd gezegd. De CvdK noemde deze plek een pareltje in Zuid Holland. De burgemeester kon trots als een pauw alle complimenten aanhoren en bovendien uitspreken dat Noordwijk zich richt op samenwerken met de grote broers Leiden en Delft om met elkaar de lucht- en ruimtevaart belangrijk te maken. En daarmee een nieuwe impuls te geven aan Noordwijk, de zogenaamde spacecluster en de nog in te richten Space Campus. Noordwijk the space to be, met oktober als ruimtemaand en 2018 het themajaar waarin al deze ruimtevaart perikelingen nog een extra de aandacht krijgen. Zoals vorig jaar ‘150 jaar Badplaats’ en dit jaar de sport. We kunnen er wat van in Noordwijk. Ik bedoel met trots zijn op. Waar zijn we allemaal niet trots op. Ik hoorde het deze week op tal van locaties allemaal opnoemen. We zijn maximaal trots op minimaal het komende rijtje: het schoonste strand, de blauwe vlag ‘European city of sport, op onze duinen,het wandelvoetbal, onze zorgcentra, ons zwembad, de golfbaan, sportpark Duinwetering, de 5 sterrenhotels, de prachtige horizon boven de Noordzee, de Vuurtoren, De Oude Jeroen, de Voorstraat met zijn eeuwenoude Lindenbomen… Niet in de laatste plaats op ons gemeentehuis met daarin de Oude Raadzaal, waar ik nog wel eens weg kan dromen en beelden zie vanuit vervlogen tijden. Met op de oude deftige stoelen burgemeester Bonnike. En natuurlijk de wethouders Jaap Bedeijn, Ted Jansen en Cees van Duin. De laatste met zijn onmiskenbare jongensachtige kop met haar (ook nog toen hij al wat ouder was). Ook zij waren toen al trots op ‘ons Noordwijk’. Trots heet een gevoel te zijn. Een gevoel waarbij het gaat om beter, mooier en uitzonderlijk. Het tegenovergesteld van trots zou kunnen zijn dat je bescheiden bent of zelfs beschaamd. Nu heeft ons dorp zich bij mij weten nog nooit bescheiden opgesteld. In dit dorpje hebben we in de loop der tijden altijd wel de overtuiging gehad dat we iets bijzonders zijn. Tot grote ergernis van veel dorpjes som ons heen. ´Die Noordwijkers denken echt dat ze meer zijn´, was een veel gehoorde klacht tijdens de sessies die tot de onvermijdelijke fusie met Noordwijkerhout zouden leiden. En dit overdacht ik toen ik de lofuitingen hoorden uitspreken door de CvdK. We zitten op een mooie plek. Trots zijn mag. Maar bescheidenheid heeft in mijn beleving bepaald geen negatieve klank en zou misschien ook een onderdeel moeten zijn van de lokale politieke visies. Waardoor we mogelijk veel beter in staat zijn om van de kennis van anderen te profiteren. Als de TU en TNO en de Leidse Universiteit samenwerkingspartners moeten worden dan is meer bescheidenheid misschien wel op zijn plaats en baseren we onze toekomstvisie mede op input vanuit die belangrijke organisaties. Daar zou je dan, in alle bescheidenheid, trots op kunnen zijn.

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

5

Gemeenteraad blijft kritisch kijken naar bouwplannen n Waar persoonlijk en algemeen belang conflicteren RAAD n In Noordwijk zijn bouwplannen inmiddels altijd onderwerp van discussie. Hier botst het gezamenlijk belang soms nadrukkelijk met het persoonlijk belang. Dit leidt dan altijd tot ernstige vertraging. Deze maand kwam het plan ter sprake bij een appartementengebouw te realiseren aan de Rembrandtweg. Het voormalig hotel Opduin en de ernaast gelegen villa/pension Midduyne zouden moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats moet een fraai ogend, in de bekende Noordwijkse stijl uitgevoerd appartementengebouw verrijzen. Ook dit is een plan wat na het indienen van een bouwaanvraag meermalen ernstig werd vertraagd omdat er vanuit de burgerij diverse bezwaarmakers kwamen. Hoewel er bij deze ontwikkeling geen gefundeerde politieke bezwaren lijken te zijn, gaat het hier om een verschil van inzicht van de ontwikkelaar met een buurman. Wat betreft een privaatrecht waarvan recht op overpad onderdeel is. TWEEDE SUPER

Het trage verloop van vergunning verlening staat niet op zich. De realisatie van Residence Oranje is een voorbeeld wat iedereen kent. De tweede supermarkt is weer een ander voorbeeld waar de belangen botsen. Een van de direct omwonenden wond zich deze week nog op over de macht van de niet-omwonenden. Die op grond van allerlei bezwaren de realisatie van nieuwbouw op de hoek van de Kerkstraat en de Bronckhorststraat in de weg staan. ´Wij zitten hier niet te wachten op een enorm gebouw met ondergrondse parkeerkelders. Die moeten worden gefinancierd door er 2 lagen extra bovenop te bouwen´, was het standpunt. Deze bewoner ergerde zich zichtbaar aan mensen zoals hij het uitdrukte ´die lekker in een flat aan de Schiestraat wonen en zich bemoeien met mijn woongenot´.

Als het aan het college ligt heeft deze shameplek binnenkort plaats gemaakt voor een mooi appartementengebouw.

ZEEWAARDIG

Dan is er nu bovendien het bestemmingsplan Zeewaardig. Waar het gewenste conserverend beleid door waargenomen fouten in het ambtelijk aparaat niet blijkt toegepast. Maar waarbij, zoals al meerdere malen gepubliceerd, onverklaarbare verschillen zijn gebleken. De politiek voelt zich schuldig en zoekt naarstig naar oplossingen. Waarbij mensen die te kort is gedaan waarschijnlijk heel snel kunnen worden gerustgesteld. Maar anders ligt het bij het toekennen van meer bouwrechten. De politiek wil snel een reperatieplan. Maar andere belanghebbenden willen niet geduldig afwachten. Zo meldde zich deze week de advocaat van de Vereniging van Eigenaars Maritima/Marevista bij de gemeenteraad. Die aandacht vraagt

voor ´de geconstateerde fout´ in het bestemmingsplan en maatregelen eist om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. WANTROUWEN

Dat laatste lijkt wel een grote wens van de politiek in Noordwijk. Maar er is inmiddels ook bij de oppositie sprake van wantrouwen. De vraag of het college wel in staat zal blijken te zijn om de inmiddels bekende gevallen waarbij teveel bouwrechten zijn toegekend tijdig te repareren is blijven hangen. Zeker nadat het college schreef ´dat het voornemens is´ om het binnen ongeveer een jaar allemaal terug te brengen binnen de ruimte die het vorige bestemmingsplan aangaf. Met name de VVD bij monde van Roberto ter Hark verwachtte van de wethouder een toezegging dat hij in nauw contact

zou blijven met de gemeenteraad en niet ongecontroleerd het voorontwerp bestemmingsplan ter visie zou gaan leggen. Overigens blijken ook nog niet alle gevallen helder in kaart te zijn gebracht. Het college verklaarde slechts dat er heel hard aan gewerkt wordt om alles nog eens duidelijk op een rijtje te zetten. Makkelijker moet het gaan met de uitbreiding van het vakantiepark Puik en Duin met 5 wooneenheden op voormalige volkstuintjes. Misschien zal het minder vlot gaan op Kraaierslaan 4. Waarop het bestaande perceel een tweede woning wordt toegevoegd en waarbij er sprake is van een anterieure overeenkomst. En bovendien ook de ODWH nog nodig is om het bouwplan te toetsen. Beide plannen staan wel onder de hamerstukken op de raadsagenda.

Opnieuw discussie rond Omgevingsvisie 2030 TOEKOMSTVISIE n De landelijke Omgevingswet heeft als doel om de regelgeving eenvoudiger te maken en zodoende meer ruimte te geven aan initiatieven.

Het indienen van de omgevingswet heeft inmiddels echter minimaal 2 jaar vertraging opgelopen. Waardoor het vaststellen van een lokale omgevingsvisie geen haast meer heeft. Hierdoor is er bij een deel van

de politiek het standpunt dat het vaststellen van de omgevingsvisie 2030 moet worden uitgesteld. Het college denkt echter door nu al, vooruitlopend op de wet, het bundelen van al het gemeentelijk beleid uit visie en nota’s in één document, bij zal dragen aan de doelstelling van eenvoudigere regels. Bovendien denkt men initiatiefnemers, burgers, ondernemers en organisaties meer duidelijkheid te verschaffen

over de door de gemeente gekozen koers. Naast het argument dat één document prettiger werkt als afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Plus dat helpt bij het voorbereiden van adviezen en de uitvoering van projecten. Daarom wil het college ook de bestaande stapel met beleidsnota’s en visies intrekken. De hele procedure kent nog wel een aantal risico’s. Die volgens een deel van de politiek nog niet te over-

zien zijn. Bovendien wordt daarnaast weer een aantal bestaande visies niet ingetrokken. Zoals de Nota Strandbeleid, de Noordwijkse Woonagenda, de beleidsnota ‘Erfgoed op de kaart’ en de beleidsnota Sociaal Domein. De gemeentelijke commissie Ruimte en Economie gaat zich er nog eens over buigen. Waarna het al of niet voor beslissen in de gemeenteraad in aanmerking komt.

Stichting Kinderboerderij vraagt om een extraatje BEGROTINGSGAT n Al in 2015 nam het college het besluit om € 45.900,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Kinderboerderij Noordwijk, bedoeld als eenmalig subsidiebedrag voor de realisatie van een kinderboerderij aan de Fresialaan. Nu echter blijkt dit bedrag onvoldoende is en er zou nog eens € 25.000,- extra nodig te zijn. Want de stichting komt zelf niet uit de financiële problemen. Het college vraagt

daarom aan de politiek om meer geld beschikbaar te stellen. Omdat de gemeente als eigenaar van de grond er baat bij heeft dat het project levensvatbaar blijft. Want als er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld, is de Stichting genoodzaakt de exploitatie van de kinderboerderij te staken. Omdat het gebouw op gemeentelijke grond staat, wordt het door natrekking eigendom van de gemeente. De gemeente is er dus ook bij gebaat dat de bouw van de kinderboerderij wordt afgerond, zodat

deze geëxploiteerd kan worden. De Stichting had na de eerdere gemeentelijke subsidie al via fondsen en acties een totaalbedrag van € 86.000,- bij elkaar geworven. Het belangrijkste deel van dat bedrag, te weten € 63.000,- is afkomstig van een subsidie van Fonds 1818. Waarvan een groot deel al is uitgegeven. Inmiddels heeft de aannemer al uitstel van betaling gegeven van de openstaande facturen. Omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen, heeft de Stichting de gemeente gevraagd om een extra tegemoet-

koming in de investeringskosten. Want nog deze maand, op zaterdag 28 oktober moet onder toeziend oog van wethouder Salman eindelijk de officiële opening plaats vinden. Voor de vele vrijwilligers die al met veel inzet hebben gewerkt aan de realisatie is dit een feestelijke tussenstop. Want natuurlijk wacht er in de toekomst ook nog het nodige vrijwilligerswerk. Daardoor is het aan te nemen dat de politiek het gevraagde extraatje wel zal willen toekennen.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Erg verdrietig om haar heengaan, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve, zeer zorgzame moeder, schoonmoeder en allerliefste oma

Johanna Sophia van Duyn – Willebrant Het Uitvaarthuys

Fie weduwe van Leendert van Duyn

Els Görtemöller

Areen van der Plas

* Rotterdam, 27 november 1923 † Noordwijk, 23 september 2017 Janna Verloop-van Duyn Jan Verloop Tessa Correspondentieadres: Scholekster 12 2201 XH Noordwijk

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

dag en nacht bereikbaar

06 - 10 99 53 60

hetuit vaa r t huys.net

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

De begrafenis heeft op woensdag 27 september in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk. Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

Voor een bijzonder afscheid. Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent. T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Herma Pijfers 18-09-17 15:48

ADOPTEER EEN PUP

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. € 15.00

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

www.jantjebeton.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

Keurslager koopje: Runder riblappen

500 gram €

7.50

Vleeswarenkoopje: 100 gram Coburger rauwe ham + Stukje leverworst van 250 gram samen €

3.75

Special: Kip parmigiana

100 gram €

1.80

Trots van de keurslager: Kalf cordon-bleu

100 gram €

2.50

Maaltijd van de week: Boerenkool stamppot met een procureurlapje 500 gram €

4.95

7

Ovenschaaltje met kip, tomaat, mozzarella en Parmezaanse kaas.

Bollencorso door vijf burgemeesters omarmd n Zeventigste editie was de ´bijna perfecte versie´ BEDANKJE n Het Bloemencorso van de Bollenstreek draait op de onmisbare hulp van een groot team vrijwilligers. De gezamenlijke burgemeesters vinden dit van groot belang. Daarom hielden zij samen een bijeenkomst waarbij zij de organisatoren en samenwerkingspartners van het Bloemencorso 2017 feestelijk wilden bedanken voor hun inzet. Door Wim Siemerink

De vijf burgemeesters van de Bollenstreek vormden een gesloten front bij het promoten van het Bloemencorso. De scepsis van weleer is verdwenen. Het werd in het raadhuis van Lisse een lofzang. Speciaal op het enorme aantal enthousiaste vrijwilligers. Bovendien kon er volgens de burgemeesters worden teruggekeken op het mooiste en meest vlot verlopen corso aller tijden. Natuurlijk werd er direct ook vooruitgekeken. In 2018 maakt het corso dan op zaterdag 21 april zijn 71e rondgang langs de Bollendorpen. Gastvrouw burgemeester Lies Spruit van Lisse vond dat de tijd was gekomen om eens even allemaal bij elkaar te zijn om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten. Zij noemde de 70e editie de ‘bijna perfecte versie’. En was trots en blij dat in de economische agenda Bollenstreek Keukenhof en het corso belangrijk worden geacht. De Noordwijkerhoutse burgemeester Goedhart zei er trots op te zijn dat Noordwijkerhout is uitgekozen om in de toekomst met het verlichte

corso de officiële opening te blijven verzorgen. KNUPPEL

De Noordwijkse burgemeester Rijpstra gooide een knuppel in het hoenderhok. Door op te merken dat naast Haarlem ook Leiden mogelijk een hele mooie stad zou kunnen zijn om als finishplaats te fungeren. Het geroezemoes in de zaal deed hem nog opmerken: ‘Ik heb dit niet gezegd’. Rijpstra sprak over het corso als ‘een huzarenstukje dat een miljoen bezoekers trekt uit alle delen van de wereld’. Hij roemde de manier waarop inmiddels met de veiligheid, de maatschappelijke waarden en de commerciële belangen wordt omgegaan. Hij herinnerde nog even aan ‘de mooiste file’ en ‘de hoedjesparade’ waarmee Noordwijk een extra ondersteuning aan het feestelijke bloemenweek-end wil blijven geven. ROUTE

Burgemeester Carla Breuer van Teylingen was blij met de steun die zij ervaart van veel bewoners en vrijwilligers. Zij stelde vast dat de

route over ´het spoor bij Voorhout’ soms wel voor veel vertraging zorgt en pleitte er voor van de nood een deugd te maken en een tribune voor de overgang te plaatsen waar dan extra lang van de praalwagens kan worden genoten. Burgemeester Arie van Erk kon melden dat de aanvankelijke kritische houding van Hillegom is omgeslagen. Het gevoel eerst was ´O, Hillegom moet ook nog effe’. Dit jaar was de beleving omgeslagen in ´Het is fantastisch wat er wordt gepresteerd’. DIGITAAL

Voorzitter Leo van der Zon stond er deze keer breed lachend bij. Zijn strijdbaarheid en het onder de aandacht brengen van de realiteit die bestaat bij dit soort grootschalige evenementen heeft inmiddels vruchten afgeworpen. Er is bij bedrijfsleven en politiek gehoor gevonden. Inmiddels kijkt men positief naar de toekomst waarbij in samenwerking met corso Rijnsburg een meerjarenplan wordt ontwikkeld. Van der Zon tot slot: ‘Nu zijn we met jonge enthousiastelingen bezig met de digitalisering van ons corso’. Eigentijdse mogelijkheden onderzoeken bij live streaming, druktemanagement, apps voor smartphones en fondswerving. Het staat echt allemaal op de agenda.’

Vanaf 19.30 uur staan leden van vereniging BIOS klaar om van alles te vertellen over de sport en over de vereniging of om gewoon even te spelen. Tot 20.30 uur is er speciale aandacht voor de jeugd tot 15 jaar. Daarna is het de beurt aan de senioren. Speel mee of kom kijken. Er wordt ook een officiële divisiewedstrijd gespeeld. Ook oud-leden zijn welkom om nog een keertje mee te doen. Rackets en shuttles zijn aanwezig, zelf zorgen voor goede zaal-

sportschoenen. Meer informatie

Bestel nu ook gemakkelijk en snel in onze webshop

Krijn van der Bent Keurslager Noordwijk

Gourmet, barbecue en catering

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 071-3612720. Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Kaasspecialist Peter den Elzen St. Jeroensweg 2a 2210 NW Noordwijk Tel. 071-3620169 Kaasspecialist Peter den Elzen

Smeuïge jonge Goudse kaas met komijn 500 gram € 5,25 Onze super rookvlees van de dikbilkoe 100 gram € 2,75 Fijne wijncervelaat 100 gram € 1,95 Chimay Belgische trappistenkaas 100 gram € 1,50 Vers gebrande vliespinda’s 250 gram € 2,50

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

8 HEERLIJKE SOEPEN

Open avond bij BC BIOS BADMINTON n Vrijdagavond 6 oktober houdt BC BIOS een open avond in Sporthal Duinwetering voor iedereen die een keer wil badmintonnen. Iedereen is welkom.

Geldig van 02/10 Tm 07/10

De bollenburgemeesters heffen het glas op de prettige samenwerking. | Foto: Wim Siemerink

uit eigen keuken, bijvoorbeeld Erwtensoep staat op www.bcbios.nl

per liter

€ 4,99

IEDERE WOENSDAG SALADEDAG 100 gram €

Liefhebbers van badminton zijn vrijdag welkom bij BIOS. | Foto: PR

1,19


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

9

Hulde voor triatleten Nico Verkade en Ben Schell n Fles: ‘SportCity Noordwijk wederom op de kaart gezet’

Het Plekje van de Week KUNSTQUIZ n Dit plekje van de

week, gemaakt door Machteld IJdo, is te zien in de etalage van lijstenmakerij Bumble Bee, Kerkstraat 3. Kijk voor het hele schilderij op www.denoordwijker.nl en raad waar dit is. Wie de locatie herkent, kan zich melden in de winkel van Bumble Bee en krijgt het werk gratis 3 maanden in bruikleen. Tipje van de sluier: Oud model in een oude straat.

Ontdektocht voor kinderen in De Blink NATUURSPEURTOCHT n Het duinzand in de Blink heeft veel geheimen. Hoe is het er gekomen? Wie heeft er allemaal op gelopen? Welke planten staat het toe om te groeien, wat ligt er onder het duinzand begraven? Is er leven mogelijk onder het zand?

Op deze vragen kunnen kinderen op donderdag 19 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het antwoord zoeken. Door met de Staatsbosbeheer-gids sporen te volgen, keutels te onderzoeken en samen te ontdekken wat er nog meer te zien is in het ruige gebied van de Blink leer je de geheimen te ontrafelen van het duin en haar bewoners. Trek stevige schoenen aan, een lange broek en neem water mee. Deelnemers krijgen een mooie dierenpin na afloop. Meedoen kost € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Start bij de duiningang tegenover Stayokay Noordwijk aan de Langevelderlaan 45. Aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl. Kijk op de site bij de activiteiten in Zuid-Holland. Meer info staat op hollandsduin@ staatsbosbeheer.nl

Collecte Nierstichting

SPORTHULDIGING n De presentatie van de vijftiende editie van Leef! vond donderdag 28 september plaats bij Het Cultuurcafé. Thema van dit nummer is Sport & Welzijn. Vandaar dat zowel sportwethouder Gerben van Duin als welzijnswethouder MarieJosé Fles het eerste exemplaar ontvingen uit handen van eindredacteur Thomas Steenvoorden. Door Ina Verblaauw

Op de voorpagina een foto van de 51-jarige Nico Verkade. Op 9 september werd hij Nederlands Kampioen Triatlon in de leeftijdscategorie 5054 jaar en tweede op het Europees kampioenschap in diezelfde leeftijdsklasse. Naast hem Ben Schell, die het zilver veroverde op het NK in de leeftijdsklasse 60-64 jaar en een bronzen plak mee naar huis kon nemen tijdens het EK. Het NK en EK triatlon werd gehouden op 9 september in Almere. Eén wedstrijd waarbij voor het NK alleen de Nederlandse deelnemers in aanmerking kwamen en voor het EK ook alle overige Europese deelnemers. De triatlon bestaat uit drie onderdelen: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Volgens Ben Schell is het een avontuur. “Ik probeer steeds mijn gren-

De sport- en welzijnswethouders brachten hulde aan twee triatleten. | Foto: Ina Verblauw

zen te verleggen. Aangesloten bij de Triathlon Vereniging Bollenstreek train ik ongeveer 20 tot 24 uur per week. Fietsen voornamelijk samen met mijn echtgenote. Dankzij mijn gezin kan ik zoveel trainingsuren maken. Zij moeten mij vaak missen”. Nico Verkade vindt de diversiteit van het trainen een leuke uitdaging. “In de winter loop ik veel, daarna als het weer het toelaat, zwemmen in

NWS Bouwmarkt op de Dag van het Huren WONEN n Wat bouwt de NWS op het Rederijkersplein, welke plannen zijn er voor de invulling van Locatie Northgo en hoe ziet compact en verplaatsbaar wonen eruit? Die vragen worden zaterdag 7 oktober beantwoord op de Bouwmarkt van de Noordwijkse Woningstichting tijdens de Dag van het Huren. Op de Dag van het Huren willen woningcorporaties op een laagdrempelige manier met huurders en buurtbewoners in gesprek komen en vertellen over hun werk. Het evenement wordt gecoördineerd door Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties. Aan deze derde editie doen landelijk een kleine zestig van de 350 corporaties mee. De NWS is voor de eerste keer van de partij. NIEUWBOUW

De NWS wil de Dag van het Huren vooral aandacht vragen voor haar nieuwbouwplannen. In de Prestatieafspraken tussen de gemeente Noordwijk, de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en de NWS is vastgelegd dat de sociale huurvoorraad in Noordwijk de komende jaren met zo’n 600 nieuwe woningen toeneemt. De eerste bouwplannen zijn concreet of nemen concrete vormen aan. Ook is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals flexibel bouwen, duurzaamheid en het fenomeen Tiny Houses. Ook de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is aanwezig. De allerkleinste toekomstige huurders kunnen zich uitleven op een springkussen. De Dag van het Huren wordt op zaterdag 7 oktober in Noordwijk gehouden op het marktplein aan de Susanna van Ettenstraat (Locatie Northgo). De markt duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

het Comomeer en vanaf april komt de fietstraining erbij”. De volledige triatlon loopt Verkade twee keer per jaar. “Na zo’n wedstrijd heeft mijn lichaam ongeveer twee weken de tijd nodig om te herstellen. Maar binnenkort loop ik weer een halve triatlon in Katwijk”. Wethouder Fles prees de sporters en de sport in het algemeen om het welzijnscomponent, het sociale ef-

fect van de sport. De op sportgebied actieve Wethouder van Duin toonde diep respect voor de prestaties van de beide sportmannen. “Ik weet uit ervaring hoe het voelt om van het fietsen over te gaan naar hardlopen. Je spieren willen niet meteen de veranderende activiteit accepteren. En dat voel je pijnlijk. Dank mannen dat jullie SportCity Noordwijk wederom op de kaart hebben gezet”.

Vesper in de Oude Jeroenskerk VESPER n In het koor van de Oude

Jeroenskerk, Voorstraat 44, zingt op zondag 8 oktober om 19.00 uur het Vesperkoor Noordwijk onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen. Leidraad is wat kloosterlingen al eeuwenlang in een vesper doen: het zingen van enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd

een Magnificat (Loflied van Maria) gezongen; deze keer is dat het Magnificat in F van Herbert Brewer. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en bezoekers zingen mee, luisteren naar een enkele Bijbeltekst, een kernachtige meditatieve gedachte en orgelspel. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Petra van der Burg.

ZIET EEN SCHUIFPUI MET GLAS ER MINDER VEILIG UIT? AL ONZE SCHUIFPUIEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGLAS

OPBRENGST n Ruim 70.000 vrijwilligers gingen van 17 tot 23 september op pad voor de nationale Collecteweek van de Nierstichting.

Dank zij ieders bijdrage en de inzet van onze 4 nieuwe wijkcoördinatoren werd er in totaal € 7.069,71 opgehaald. Meer als vorig jaar toen in hele wijken niet gecollecteerd werd. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Wie de collectant gemist heeft kan een bijdrage storten op NL92RABO038.35.425.10 t.n.v. Nierstichting Nederland.

U VINDT ONS OP DE SELECTWINDOWS

De NWS doet zaterdag voor het eerst met met de Dag van het Huren.

GA VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES NAAR ONZE SHOWROOM Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL


DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN

Jij bent uniek

EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

jouw Auping matras ook De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur. Kom proefliggen bij Auping Plaza en ontdek het zelf. Kiezen voor Auping is kiezen voor: optimale ventilatie 96,4 cm

96,4 cm

96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.

Compleet overzicht

100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

perfecte ondersteuning wasbare tijk

20%

voordeel

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG AAN KASTACCESSOIRES CADEAU!

op alle Auping matrassen*

Kastsysteem HORIZON Met 1001 mogelijkheden! Schuifdeurkast SAMIA met spiegel 160x223 cm. Leverbaar in diverse kleuren, maten en (glas)fronten. als afgebeeld 599,-

WAAROM CASBA

• Gratis montage* • Gratis bezorgen • Advies op maat • De grootste keus • Laagste prijsgarantie *uitgezonderd enkele modellen.

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/plaza

Schuifdeurkast MARCATO Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in diverse kleuren, maten en (glas)fronten.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Het grootste Auping test-en en adviescentrum adviescentrum van Nederland! Het grootste Auping testvan Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp

Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 T.071-5820212 www.aupingplaza.nl www.aupingplaza.nl

Openingstijden Openingstijden 13:00 13:00 - 17:30 uur ma: ma: - 17:30 uur t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur didi t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur zat: zat: 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur zon: zon: 12:00 - 17:00 uur


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

11

agenda agenda

1oktWaargebeurd 22 Herfstvakantie bij de Stoomtrein Katwijk Leiden. www.stoomtreinkatdrama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

di, do, za, zo Katwijk Leiden • Valkenburg, • J. Pellenbargweg 1 Film: Stoomtrein Wild Lisse, Filmhuis

Di t/m

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt. wijkleiden.nl/evenementen

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vr 27 4 Disco soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 totKids! 23:00. Entree gratis. Party voor • Hillegom, Solution Vrt/m zo 4 Disco10voor VrDi kinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8• Leiden, die je niet magVolkenkunde missen. Paardenmarkt diverse locaties Cool Japan Museum Do 29 4 t/m Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. Waar een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vrt/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties 4Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een klein Japans dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest DiDo t/m zo Modern lakwerk • Leiden, Japanmuseum SieboldHuis Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl 29 de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Za 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aanTulp Di t/m zo Grote Tentoonstelling • Lisse, Museum De Zwarte Za 5 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deel29 name € 2,50 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Za Tijd Festival Sassenheim, park Rusthoff Start van maandelijkse wandeling om 9.00 uur DeelDo Thedeze Dutch Eagles - Fly Like an•Eagle •-Noordwijk, Za 55Vrije Di Dagelijks Tentoonstelling • Noordwijk, Nieuwe een Zeeweg Waargebeurd tijdens per-75 Party voor drama Kids!met Reese Witherspoon •die Hillegom, Solution t/m

okt

Tentoonstelling Kapel in het Langeveld. Vijf eeuwen wist de Langeveldse kapel de tijd te trotseren.

t/m

okt

Expositie over Japan. Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur.

t/m

apr

Werken van 12 Japanse topkunstenaars die de kostbare klassieke lakwerktechniek toepassen in hedendaagse beeldende kunst.

t/m

apr

Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

5 okt

Activiteiten en demonstraties door verschillende vereniginname Ruim € 2,50 40 jaar na dato staat de authentieke muziek Theater De Muze gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff 5 We Are Fashion Event door verschillende • Noordwijk, Hoofdstraat Activiteiten en demonstraties vereniginKeukenhof Bollenmarkt • Lisse, Keukenhof 5 De winkeliers van de Hoofdstraat showen detot laatste fashion gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 15 uur. 6/7 en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Za 5 Auto Avenue • Lisse, Centrum van de Hoofdstraat showen de laatste fashion Za ScheidenvandeMarkt • Leiden, Stadsgehoorzaal Za 5 De winkeliers van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind.

Za

Vr/za Za

De Adviesraad Sociaal Domein is afgelopen woensdag officieel geïnstalleerd. | Foto: Ina Verblaauw

Adviesraad Sociaal Domein ziet levenslicht WELZIJN raad Sociaal Domein officieel geïnstalleerd. Een adviesraad, waarin vele organisaties hun krachten hebben gebundeld. De Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn en het WMO-platform zijn hierin opgegaan. Zij willen zo meer bereiken voor de inwoners van Noordwijk. n Op 27 september heeft de gemeenteraad de Advies-

Door Ina Verblaauw

Wethouder Marie-José Fles kwam met taart om de installatie te vieren en de leden een goede samenwerking en veel inspiratie toe te wensen. De gemeente wil goed samenwerken met de Adviesraad. Het is een belangrijke netwerkpartij waarmee de gemeente gericht vraagstukken doorspreekt en daarbij vraagt om mee te denken en

bij te dragen aan effectieve oplossingen. De gemeente betrekt de Adviesraad dan ook bij voorkeur in een vroeg stadium bij ontwikkelingen rondom welzijn, zorg en wonen. In de Adviesraad Sociaal Domein zitten vertegenwoordigers van mensen met een lichamelijke beperking/Noordwijk voor Iedereen, ouderenbonden, patiëntenorganisaties van chronisch zieken, cliën-

tenorganisaties in de GGZ, de huurdersbelangenvereniging, de Raad van Levensbeschouwing/de Kerken, de vakbonden, de Zonnebloem en gesubsidieerde organisaties die werkzaam zijn voor het algemeen belang in Noordwijk. De Adviesraad komt één keer per maand bijeen. Besproken worden actuele onderwerpen als o.a. mantelzorg en de zorgpauze-pas, onafhankelijke cliëntenondersteuning, hulp bij de huishouding, de regiotaxi, de huisvesting voor mensen met een beperking en het verstrekken van trapliften. De Adviesraad is te bereiken via www.noordwijk.nl/adviesraadsociaaldomein

NRB stopt met toneeluitvoeringen TONEEL

Na een decennia lange traditie heeft de Noordwijkse Reddingsbrigade moeten besluiten om een einde te maken aan haar jaarlijkse toneel uitvoeringen. n

De oorsprong van deze zeer bekende en alom geprezen toneel uitvoeringen zijn terug te voeren naar de vele revues, welke in het voormalig Bar-Dancing Casino halverwege vorige eeuw opgevoerd werden. Door de loop der tijd werden de revues

vervangen door toneel uitvoeringen in het voormalig bioscoop Lido. Veelal in de periode rond de Carnaval, waarbij jaarlijks zes optredens verzorgd werden.

gatieve trend en in relatie met het vele werk ten behoeve van de voorbereidingen voor de uitvoeringen, besloten om met de toneeluitvoeringen te stoppen.

De reddingsbrigade ervaart al reeds enige jaren een sterke terugloop van het aantal bezoekers van de toneelavonden. Het aantal avonden is nu gereduceerd tot twee, waarbij de zaal van de Muze veelal half gevuld is met belangstellenden. Het bestuur heeft, op basis van deze ne-

Om de donateurs betrokken te laten blijven bij de Reddingsbrigade, het werk dat door de vrijwilligers wordt verzet en het materiaal waarmee wordt gewerkt, zal er een jaarlijks terugkomend alternatief komen waarvoor de donateurs worden uitgenodigd.

Eerste editie 11Strandentocht van start STRANDLOOP n Op zaterdag 7 oktober vindt de eerste editie van de 11Strandentocht plaats. Tijdens dit wandelen hardloop event gaan 1.111 deelnemers de uitdaging aan om een tocht van Bloemendaal naar Hoek van Holland van 60 kilometer af te leggen. Hiermee halen ze geld op voor de Hartstichting. De 1.111 startbewijzen voor de 11Strandentocht waren razendsnel uitverkocht. Deelnemers kunnen alleen, samen of als estafetteteam deze tocht afleggen. De afstanden variëren van 3 tot 60 kilometer en bij elke stempelpost kan worden gestart. De stempelposten staan op de stranden van Bloemendaal,

Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen, Den Haag Zuiderstrand, Kijkduin, ter Heijde, ‘s-Gravenzande en Hoek van Holland. INZET

Onder de deelnemers bevinden zich ook burgemeesters en wethouders van de verschillende gemeentes. Niemand minder dan ‘ultrarunner’ Anton-Jan Thijssen uit Amsterdam zal zaterdag om 12:00uur voor de hardlopers in Bloemendaal het startschot geven. Verder zijn er maar liefst 90 vrijwilligers die zich inzetten om dit event van de Hartstichting tot een succes te maken. ONDERZOEK NAAR SIGNAALSTOFJES

Nederland telt ruim 1 miljoen hart-

en vaatpatiënten. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en op te sporen. Zo zoekt de Hartstichting met wetenschappers onder meer naar signaalstoffen in het bloed: stoffen die cruciale informatie kunnen geven over hoe gevaarlijk de slagaderverkalking in iemands bloedvaten is. Met meer kennis van deze signaalstoffen kunnen artsen het risico op een hartinfarct of beroerte in de toekomst veel beter en op een laagdrempelige manier inschatten. Zo houden we het hart sterk en voorkomen we dat iemand levenslang hartpatiënt wordt. Op termijn moet onderzoek leiden tot een betrouwbare test voor artsen.

okt

Keukenhof opent de poorten voor de jaarlijkse bloembollenmarkt. Bloembollen direct van de kweker. www.keukenhof.nl

7 okt

Verschillende autodealers latenlange de nieuwste en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien Een uurtjeLisse. klassieke muziekstaan in de prachtige Breezaal van de Stadsgein Dorpshart Auto’s verspreid in het Dorpshart.

Auto Avenue • Lisse, Centrum 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien 10.000 Stappenwandeling • Noordwijkerhout, Dorpsstraat 55&Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. rond het 8 in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid inin het 7 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis Za & & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo 5 -Lifestylebeurs 12 Najaarsfeesten centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het Za Za 5 Golf: 3-Stokkenwedstrijd • Noordwijkerhout, hoorzaal, 16.00 uur, € 7,50 p.p.

ZaZa&

Za Zo

okt

“Beweeg je leven” een sportieve herfstwandeling, met begeleiding, door

7 okt

Evenementen (9-12 gratis september) in Voorhout. Zahuis. 12.00 t/men 18kermis uur. Toegang met slechtsjaarmarkt drie clubs open de 9-holes Golfbaan Tespelduyn terdagWedstrijd 12 september onder meer wielerkoers.

bos en duin. Vertrek 9.00 uur vanaf de VVV winkel

- 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za65Kunstmarkt Korenslag Bollenstreek • Noordwijkerthout, Schelft Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder tot 16 uur wielerkoers. in hetDe gezelterdag 12 september meer Bloembollenbaan, aanvang 13.00 uur, aanmelden via www.tespelduyn.nl 

Za

Zo Za

7 okt

lige Warmondse dorpscentrum. 4 sterke, bekende koren strijden om de felbegeerde beker. Aanv. 20.00

Zo Di Za/zo

Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Café Leiden Leiden Bijzondere markt vol kunst. Van 11 • totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel86Science Vikingmarkt • Voorhout, Kasteel Teylingen Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van lige Warmondse dorpscentrum.

Di-Di

• Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in20.00 het centrum van Gluren bij • Lisse, Deelnemende huiskamers ‘kernenergie’ totde ‘deBuren nieuwe spelling’. Van tot 22.00 uur.

uur, kaarten € 8,50 verkrijgbaar in de VVV winkel

totin‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 11uur. 7/8 okt ‘kernenergie’ Vikingmarkt het middeleeuwse kasteel. Zaterdag 10-19 u; zondag Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden 17 u. Toegang € 7,- volw., 4 t/m 12 jaar € 5,-.

Do Zo

8Di-okt Di-Do Zo Zo

8Di-okt DoZo Zo

Zo

Noordwijkerhout Lissers stellen hun huiskamer open voor cultuurliefhebbers. Met muziek,

-10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van 88-13 De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. en Muziek in Jeroen • Noordwijk,Voor Oude prijzen Jeroenskerk Noordwijkerhout theater, dans. www.glurenbijdeburen-lisse.nl

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Blaaskwintet Quintessenza verovert de harten van de bezoekers door de

108Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is Vogelexcursie • Sassenheim, Park Rusthoff meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof -13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade frisse,van enthousiaste vertolking van hunseizoen. programma. De aftrap een nieuwe cultureel Voor prijzen en

8Do-okt

het weer kermis in Hillegom!

8 okt

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Ontdek welke vogels er wonen in dit bijzondere park in het centrum van

-13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum 10112-dag Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een Zo Hardloopwandelevenement • Warmond, Bisschopslaan het weer kermis en in Hillegom! Zo Za

Sassenheim. Aanvang 8 uur. Toegang gratis.

Wandelen of hardlopen om geld in te zamelen voor o.a. kankeronder-

112-dag (incl Brandweerman Sam) • Binnen, Lisse, centrum • Noordwijk Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 Op deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt Zo Modeshows en koopzondag • Sassenheim, Centrum meet & greet zijn met Brandweerkman Sam ZaZa

zoek. Voor tijden/afstanden: www.lopentegenkanker.nl

8 okt

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Zo ZaZa

12Feestelijk Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette markt de 12 ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel.

Zo ZaZa

Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde 12in-Stijl Paardenen ter vleermuizenmiddag • Warmond, Natuur Feestelijk concert gelegenheid Bätzorgel. 12 De nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende cat-

ZaZa

in-StijlMonumentendag Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde • Noordwijkerh., VVV-kantoor 12Open 12 De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catFietsroute langs monumentale panden oude bollenschu-

8 okt

Vier mobiele modeshows, proeverijen en koopzondag. Van 12 tot 17 uur. Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Herfstwandeling voor Vroege Vogels • De Zilk, Joppeweg

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Vroeg uit Monumentendag de veren voor een wandeling, met natuurgids, door de AmsterTevens Open Katwijk. www.vvvkatwijk.nl damse Waterleidingduinen. Vertrek 8.00 uur.

8 en 12walk, okt maar Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl Ontdekking Centrum Koudenhoorn ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl Ma

Paardenmiddag op 8 oktober en vleermuizen op 15 oktober. Kijk voor details op koudenhoornontdekken.nl

9okt

walk,Route maar ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl Lezing • Katwijk, Bibliotheek Schelpendam ren. afhalen bij drankjes VVV Noordwijkerhout

Di ZaZa

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor • Noordwijk, div. locaties 12Open 12 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuKasteel Cultureel • Lisse, Koetshuis Kasteel Keukenhof De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

ZaZa Wo

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijk, div. locaties • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse in het teken van Filmavond plus Monumentendag Bibliotheek Schelpendam in en Open kunstdorp Lisse• Katwijk, kunt ustaat genieten van de vele

10 okt

Lezing over de Britten en Groot-Brittannië. Entree € 8,00. 20.00 uur

ren. Route afhalen bij met VVV Noordwijkerhout Een klassieke avond muziek voor viool en piano. Werken van o.a. Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl Brahms, Debussy en Mozart. www.kasteelkeukenhof.nl

11 okt

Kunst & Ambacht. uur. www.openmonmentendag.nl monumenten Filmavond met 11-17 een oprechte en aangrijpende film die dé hit was op alle

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt u•in genieten vanSchouwburg dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open Veenfabriek - Ophelia Leiden, Leidse

Za& ZoZa Wo/do

filmfestivals in 2016. Incl. hapjes en drankjes.

monumenten voor bezoekers. Leiden.nl 11/12deuren okt Over inspiratie en begeerte geïnspireerd op Shakespeare’s Hamlet én op

&13 13 Lichtsculpturen Open Monumentendag • Leiden, div.Noordwijk locaties • Noordwijk, Museum 12&Let’s 12 Meergo dan monumenten invan Leiden open tovijfendertig the caves and explore! Ira der Valk. hun Za 11-17 Orgelconcert • Katwijk, Vredeskerk

Za& Za& Zo

Zo Vr

Harriet Smithson die Ophelia speelde.

13 okt Za

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoOrganist 11-17 (eenmalige uitzondering isuur Jan van Westenbrugge uit Zoetermeer. openingstijd). De toegang bedraagt

12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en e.o. Herfstmarkt • Noordwijk, Hoofdstraat

Za& ZoZo

14 okt

& 13 €Lichtsculpturen Noordwijk, Museum Noordwijk Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus 7,50, voor kinderen t/m 14• jaar gratis. uur, zoVoorma. 11-17 uur (eenmalige uitzondering Tonny Deelname € 1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur. Markt met lifestyle en home producten, aandacht voor gezondheid en

Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13 13 Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb enbij Op deze markt ligt de nadruk op eerlijke producten, Zo Wijnspijs Wandeling • Leiden, diverse restaurants duurzaamheid, gezellige muziek en entertainment.

ZoZo

15 okt Div Zo

Wo

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch of streekgebonden.

Zes restaurants, zes happen, zes wijnen. Max. 300 deelnemers.

13Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza KidsMiddag • Rijnsburg, Marina Rijnsburg

18 okt Dagelijks Div

Do/vr

t/m 30www.leiden.nl/uitagenda. Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 10 - 13 uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

Kinderen vanaf 10 jaar (minimale lengte 1.35 m) kunnen op de KidsMid-

t/m okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 verruimt blik • Noordw., Theater De Muze dagReizen naar hartenlust komenje quad rijden en paintballen. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Brosports Herfst Games • Lisse, Spekkelaan 10

openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis. 19/20dens okt Uitdagend spellenprogramma met speurtochten met walkie-talkies, t/m 3 okt 700Games, jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Highland strategische bosspelen. www.brosports.nl Dagelijks

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

13

SPRAAKMAKEND WhatsApp-gemeente Noordwijk?

W

e leven in een snelle tijd… de social media nemen hoe langer hoe meer bezit van ons leven. Denk aan Twitter, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Swarm, Instagram, Tinder… Elke week komt er wel ergens ter wereld een nieuwe applicatie die ons helpt te overleven. Zo denken de ontwikkelaars in ieder geval. De meningen over de ‘hulp’ zijn natuurlijk verdeeld. Sommige vinden de hulp een niet te missen (dagelijkse) toevoeging aan hun leven. Anderen zien het nut er niet van in en kunnen de app missen als kiespijn. Bijna 10 miljoen Nederlanders gebruiken geregeld WhatsApp om snel en veilig een bericht te sturen naar anderen (die ook ‘lid’ moeten zijn van de ze applicatie). Een nieuwe loot aan de app-boom is de ‘AppCare’. Het is een nieuwe mogelijkheid die gemeentes hoe langer hoe meer (zullen?) gaan gebruiken om hun inwoners zaken mee te delen. Op een laagdrempelige manier zijn berichten (zonder de grens van 140 tekens bij bijvoorbeeld Twitter) heel snel te communiceren. De BuurtApp die buurtbewoners een veiliger gevoel moeten geven om verdachte omstandigheden snel te kunnen delen met mensen in de straat of de wijk is ook al aardig op weg om de gemeenschap te veroveren. Beste panelleden, hoe staan jullie er tegenover als de gemeente Noordwijk deze mogelijkheid gaat implementeren om de inwoners te raadplegen over zaken die ons allemaal aangaan?

Martha Baalbergen Het is de hoogste tijd dat gemeente Noordwijk gebruik gaat maken van de alledaagse mediakanalen, zoals WhatsApp. Een heel handig middel om te communiceren met je inwoners, van jong tot oud. Wordt er een straat opengebroken, app de bewoners op tijd. Heb je als gemeente vragen over het inrichten van de wijk, vraag via de app of er ideeën leven. Is de lantaarnpaal in je straat defect, app de gemeente. Een handig medium om informatie te verstrekken en om meningen van de burger te vragen. Een makkelijk middel om Noordwijkers te betrekken bij het besturen van de gemeente. Wie weet welke inspirerende gedachten er via de lucht op het gemeentehuis gaan landen. Noordwijkers aan je mobiel! Wat is het mobiele nummer van de gemeente ook alweer?

Rijpstra wil aandacht voor Space Campus n

Jaap Smit: ‘Dit hier is een pareltje in Zuid Holland’

NETWERKEN n Commissaris van de Koning Jaap Smit liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘We zijn hier in Noordwijk op een hele bijzondere plek in de provincie Zuid Holland. En hier maken we met elkaar duidelijk, dat the sky not the limit is. Hij deed deze uitspraken bij ESA-Estec tijdens de jaarlijkse provinciale netwerkbijeenkomst: ‘De statenontmoeting’. Door Wim Siemerink

Sander Schoneveld Een prima zaak vind ik dat! Natuurlijk zijn er heel veel WhatsApp gebruikers en zijn er ook nog steeds mensen die het niet gebruiken. Maar als de grote massa het gebruikt, dan kun je er, ook als gemeente, je voordeel mee doen. Wel moet er op de ouderen/niet gebruikers gelet worden. Er zijn natuurlijk ouderen die geen smartphone of tablet of wat voor device dan ook hebben, dus moet er naast deze digitale communicatie via de app ook op de reguliere manieren met de inwoners gecommuniceerd worden als er informatie gedeeld moet worden (krant, fysieke post, etc.). De BuurtApp en allerlei andere soorten apps zijn in mijn optiek een welkome aanvulling op de informatievoorziening, preventie inzake veiligheid etc. We houden de verdere opmars van de digitale revolutie toch niet tegen, dus kunnen we er maar beter in meegaan en trachten ons voordeel eruit te halen.

Jaap Smit maakte er een lofzang van en pleitte hiermee voor meer ruimte voor verdere ontwikkeling: ‘Dit hier is een parel in Zuid-Holland. ESA-ESTEC trekt met al haar innovatiekracht meer bedrijven aan en zo ontwikkelt zich hier een Space Cluster. De verwachte groei is enorm.’ Voorafgaande aan de presentatie van de commissaris waren het burgemeester Jan Rijpstra en de CEO van ESTEC, Franco Ongaro die een interview konden aangeven wat volgens hen de grote kansen zijn die Noordwijk en ESA-Estec geza-

menlijk hebben te bieden aan de economie van de provincie Zuid Holland. Franco Ongaro noemde ESA een prachtig voorbeeld van zinvolle Europese samenwerking. WERKCONFERENTIE

Burgemeester Jan Rijpstra deed het voorstel om met alle burgemeesters van de provincie Zuid Holland in Esa-Estec bijeen te komen om een werkconferentie te houden over de kansen die ruimtevaart en de ontwikkeling van een Space Cluster kan bieden. Jaap Smit zei eerder al dat men trots is op het Space Cluster en dat de overheid zich hard wil maken

voor verdere ontwikkeling van deze high tech sector. De gezamenlijke visieontwikkeling op het doorontwikkelen van Space Campus Noordwijk zorgt al voor een samenwerking van de provincie met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ESA-ESTEC, SpaceNed, Gemeente Noordwijk en InnovationQuarter. De commissaris van de koning maakte duidelijk dat het deze week gepresenteerde ‘Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin en Bollenstreek’ precies past bij de gewenste ontwikkeling van de ruimtevaart in Zuid-Holland. Hij noemde ESAESTEC Noordwijk een hotspot voor economische en technologieontwikkeling in de regio, zowel in de lucht- en ruimtevaart als daarbuiten.

Raadslid aan het woord Iedere week vindt u hier een column van of een kort interview met een Noordwijks raadslid, met deze week: Jacques Elvader, raadslid Puur Noordwijk

Louky Crama Digitalisering van ons leven. We worden er steeds meer mee geconfronteerd. Op dit moment ontstaat er een tweedeling in de maatschappij. De jongeren gebruiken heel veel verschillende apps en gebruiken nog maar minimaal het geschreven woord. Het mobieltje is een verlengstuk van hun lichaam geworden De jongere ouderen raken steeds meer gewend aan al die nieuwigheden, maar een grote groep ouderen heeft op dit moment vaak alleen een mobieltje om te bellen of gebeld te worden. Als de gemeente overgaat om via Twitter of via die nieuwe loot aan de appboom informatie te verstrekken zal dat een groot deel van die ouderen niet bereiken. Deze groep mensen is gebaat bij goede informatie in kranten of via radio en tv. De BuurtApp is voor nieuwbouwwijken een goed initiatief, maar daar moet gepast mee worden omgegaan. Wat de één een onveilige situatie vindt zal de ander niet als overlast zien. Het is al verschillende malen gebeurd dat er dan een stemming kan ontstaan waar onschuldige passanten de dupe van worden. Zonder dat de politie er bij gehaald wordt, gaan buurtbewoners dan voor eigen rechter spelen en kunnen onschuldige burgers er de dupe van worden.

U bent al bijna 16 jaar lid van de gemeenteraad. Een nestor van de raad? Over ruim een jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd die bestaat uit raadsleden van Noordwijk en Noordwijkerhout. Een bijzondere gebeurtenis. Ik stop dan na bijna 16 jaar. Als je zo lang raadslid bent, word je uiteindelijk nestor van de raad. Hoe kijkt u terug op deze lange periode? Vanaf 1994 ben ik actief in de Noordwijkse politiek. Met positieve gevoelens kijk ik terug op deze jaren. Ik maakte 5 burgemeesters mee, namelijk Van der Sluis, Hofwege, Groen, Lokker en nu Jan Rijpstra, en natuurlijk ook veel wethouders. Allen met hun eigen stijl van besturen en communiceren. Zij droegen op hun eigen wijze bij aan de profilering van ons huidige Noordwijk. Een aansprekende en gezonde gemeente. Hoe is het gemeenteraadswerk in de loop van de jaren veranderd? Gemeenteraadswerk is tijdrovender,

complexer en interessanter geworden. De burger is steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen in zijn of haar leefomgeving. Nieuwe raadsleden moeten daar aandacht voor hebben. Hoe kunnen zij de burgers nog meer betrekken bij de besluitvorming? Wat vindt u van het huidige college? Het huidige college heb ik als het beste en prettigste ervaren. Positief is ook dat de vijf wethouders nog steeds deel uit maken van het college. Dat is niet eerder gebeurd. Wat zijn volgens u de hoogtepunten van dit jaar? Er zijn dit jaar belangrijke besluiten genomen over de bouw van Offem-Zuid en Duineveld. Ook de ontwikkeling van de Hotels van Oranje gaat de goede kant op. De omgevingsvisie met zijn zeven sterren is zeker een mijlpaal, net als het besluit tot de gemeentelijke fusie. Vertelt u eens over de fusie? Belangrijke onderwerpen zijn een nieuwe

vergaderstructuur, burgerparticipatie, een gezamenlijke begroting en een nieuwe gemeentelijke organisatie die klaar is voor de (toekomstige) uitdagingen. De auditcommissie waarvan ik voorzitter ben, wordt nauw betrokken bij de opzet en uitwerking van de financiële cyclus. Een efficiëntere en effectievere nieuwe gemeente Noordwijk moet het doel worden van het nieuwe college en de nieuwe raad. Ik wens ze daarbij heel veel succes.


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


WOONMAAND INSPIRATIE Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 2 zitsbank Felizia laag

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

Het origineel

1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,-

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

kleuren en houtsoorten geleverd worden.

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

24,95 23,95

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p.

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

Rijneke Boulevard Zoeterwoude

E €

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Hoge Rijndijk 315 2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (ma. t/m za.), Delft (ma. t/m za.), Den Haag (ma. t/m za.) en Hillegom (elke donderdag van 10.00-16.30 uur)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

17

Kinderboekenweek wordt echt griezelig BOEKENFEEST n Van 4 tot 15 oktober is het weer Kinderboekenweek en dit jaar staan griezels en engerds centraal. Het prieel in Boekhandel van der Meer wordt omgetoverd in een spookhuis en schrijvers komen op bezoek. Traditiegetrouw wordt de Kinderboekenweek geopend het Lemniscaat Kinderboekenfeest op woensdagmiddag 4 oktober. Dit jaar vindt het feest plaats in het Vinkeveld op de basisscholen De Jutter en Hoffenne. Lemniscaat neemt een heleboel schrijvers en illustratoren mee naar Noordwijk die creatieve workshops zullen geven, waaronder Martijn van der Linden en Marancke Rinck de schrijvers van het prentenboek van de kinderboekenweek en winnaars van de gouden penseel. Aanvang 14.00 uur, toegangskaartjes (€2,50) verkrijgbaar bij Boekhandel van der Meer en Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk. Zaterdag 7 en zondag 8 oktober ver-

bindt de Geluksroute inwoners van de Bollenstreek met elkaar. Bij van der MEER/Het Cultuurcafé is het geluk te vinden in de kinderboekenhoek. Zaterdag 7 oktober is Dolfje Weerwolfje te gast! Er wordt voorgelezen uit de Dolfje Weerwolfje boeken en iedereen kan met Dolfje op de foto. Tussen 11.00 en 13.00 uur, toegang vrij Woensdagmiddag 11 oktober geven schrijfster Sanne de Bakker en Séline Schaft van Afrit24 een geestige workshop voor kinderen die wel van een beetje griezelen houden. Het boek ‘Guusjes wonderlijke wereld’, het tweede deel in de serie ‘De geesten van Kralelia’ staat centraal

en tijdens de workshop worden er mooie, enge en grappige geesten uit Krakelia geknutseld voor kinderen van 5 tot 13 jaar. Aanvang 13.30 uur, slot 15.00 uur, deelname € 7,50 pp (incl. materialen), inschrijven in de boekhandel of via info@afrit24.nl Zaterdag 14 oktober kunnen kinderen griezelen met Tjerk Noordraven, de schrijver van ‘Het nieuwe spookhuis’ bij Boekhandel van der Meer. Tjerk vertelt over zijn boek, deel 1 van De engste serie ooit en brengt allerlei griezelige spullen mee om te bekijken zoals vleermuizen op sterkwater, een echt mensenbot, een opgezette vogelspin en een echte vleermuisschedel. Aanvang 14.00 uur, toegang vrij Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom in de Kinderboekenweek aan de Keuvel 1. Meer info www.boekhandelvandermeer. nl

Deze schrijvers zijn te gast tijdens het Lemniscaat Kinderboekenfeest. | Foto: PR

Informatiemarkt voor vijftig-plussers SENIORENMARKT n Zaterdag 7 oktober houden de gezamenlijke Noordwijkse ouderbonden, KBO, ANSV en PCOB een informatieve markt voor de doelgroep van 50+.

kerkplein. Deskundige mensen zijn hierbij aanwezig om te informeren welke fiets het beste past.

sport, welzijn, zorg en diensten, activiteiten, geldzaken, veiligheid, hulpmiddelen en vele andere interessante zaken. In de ongeveer 25 stands kan men gerichte en persoonlijke informatie krijgen.

Fitness-organisaties zullen informatie kunnen geven over gezond ouder worden, bewegen en sporten. Mensen van Welzijn Noordwijk zijn aanwezig om te informeren over activiteiten om het welzijn te verbeteren.

Deze Informatiemarkt 50+ wordt gehouden in de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat van 12.00-17.00 uur. Het initiatief sluit aan bij de Nationale Ouderendag. Op deze sfeervolle aangeklede markt presenteert een groot aantal instanties en aanbieders uit Noordwijk e.o. zich, rondom thema’s als gezondheid, bewegen &

Bij mooi weer kunt u onder begeleiding fietsen in allerlei maten, uitvoeringen en voet of elektrisch aangedreven, uittesten op het

Diverse Noordwijks uitvaartorganisaties zijn aanwezig om in gesprek gaan over zaken wat er komt

kijken rondom de uitvaart. Een notaris kan informatie geven over testamenten, laatste wilsverklaring, giften etc. Veiligheid is een ook belangrijk thema op deze markt. Hoe veilig bankieren én wat te doen om veilig thuis te wonen? Twee aanbieders uit Noordwijk zijn aanwezig om een ieder van dienst te zijn. De organiserende ouderenbonden KBO, ANSV en PCOB staan in samen in een stand. Daar kan men

terecht voor informatie, maar ook voor inzicht welke activiteiten de verschillende, afzonderlijk maar ook gezamenlijk allemaal organiseren. In deze stand kan men ook terecht om een Vuurtorenpas aan te vragen. Langer thuis én gezond oud mogen worden. Wie wil dat nu niet. Diverse aanbieders en instanties kunnen daarbij van dienst zijn. In diverse stands staan zij met daad en raad klaar.

Bierman houdt Open Huis

op vrijdag 13 & zaterdag 14 oktober 2017

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. is al sinds 1951 gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s en busjes voor mensen met een functiebeperking. Het bedrijf is gevestigd in een modern bedrijfspand aan de Pesetaweg 16 op het Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.

beperking toch een auto kunnen besturen. Van een eenvoudig linker gaspedaal tot geavanceerde aanpassingen aan gas/ rem of stuur (veelal in combinatie met een automatische transmissie) maken autorijden ook voor mensen met een functiebeperking mogelijk.

Hier beschikt Bierman o.a. over een grote showroom gevuld met nieuwe en gebruikte aangepaste rolstoelauto’s en bussen van diverse merken. Alle occasions, waaronder diverse automaten, staan volledig geprepareerd klaar voor vertrek en worden geleverd met 6 maanden BOVAG garantie

Ook voor het meerijden op de bijrijdersstoel exposeert Bierman diverse mogelijkheden waardoor het instappen sterk wordt vereenvoudigd, bijv. door de bijrijdersstoel uitdraaibaar uit te voeren.

Naast de levering en/ of ombouw van rolstoelauto’s/busjes is Bierman ook gespecialiseerd in het aanbrengen van allerlei aanpassingen waardoor mensen met een functie-

Een andere activiteit van Bierman is het leveren en monteren van allerlei hulpmiddelen om een rolstoel mee te kunnen nemen. De mogelijkheden hiertoe zijn legio: van eenvoudige, lichtgewicht, oprijbanen tot volautomatische kofferbakliften waardoor het zeer

eenvoudig is om bijv. een zware scootmobiel mee te nemen. Ook voor de onderbouw van luchtvering en de inbouw van rolstoelliften bent u bij Bierman aan het juiste adres. Om belangstellenden kennis te laten maken met wat er allemaal mogelijk is op het gebied van aangepast vervoer bent u van harte uitgenodigd voor het OPEN HUIS op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017 (dagelijks van 10.00-17.00 uur). Naast koffie met wat lekkers ontvangt iedere bezoeker een leuke attentie! Aanpassingsbedrijf Bierman B.V., Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611 Kijk voor meer informatie op www.biermanab.nl

De Schapendel nam senioren mee naar de Beweegschool. in de Week van de Eenzaamheid. | Foto: PR

Een stukje fietsen met de buurvrouw SCHAPENDEL n Afgelopen woensdag bezocht een aantal leerlingen van Basisschool De Schapendel de Beweegschool. Zij kwamen niet alleen, ze brachten allemaal iemand mee die wel een leuke dag kon gebruiken. De leerlingen hadden die opdracht gekregen vanuit een gezamenlijk initiatief van Fleur de Dag, de Beweegschool en de Schapendel in het kader van de Week tegen de eenzaamheid.

De start van de Week tegen de eenzaamheid begon voor de leerlingen van groep 7 van De Schapendel met een korte presentatie van Ellen Devilee van Fleur de Dag. De kracht is samen eropuit. Alles draait hierbij om aandacht. Aandacht maakt vrolijk, geeft ver-

trouwen en energie. Het was een boeiende presentatie, waarbij de leerlingen actief meededen. Na deze presentatie kregen de leerlingen de opdracht om in hun eigen omgeving iemand te zoeken waarvoor zij de dag net iets leuker kunnen maken door samen iets te ondernemen, in dit geval een bezoek aan de Beweegschool. Daar gingen zij een stukje fietsen met de buurvrouw, met een oom een stukje wandelen door de natuur of gewoon met je vader een potje tennissen. Na het sporten dronken zij met elkaar een kopje koffie of limonade. De ochtend werd met motiverende woorden afgesloten door wethouder Van Duin.


advertorial

Nieuw: De Kievit in Leiden Een probleem aan uw voeten is erg vervelend. Het wordt nóg vervelender wanneer u een afspraak probeert te maken bij de voetspecialist, maar u pas over een flink aantal weken, zo niet maanden terecht kunt. Dit terugkerende probleem in Leiden wordt voorzien van een passende oplossing. ‘De Kievit’ doet zijn intrede. Mensen laten lopen als een Kievit. Dat is de missie van drie samenwerkende specialisten uit Twente. Het nieuwe loopcentrum in Leiden is volledig ingericht op het behandelen van voetklachten. Podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en een specialistische schoenenwinkel slaan de handen ineen om de mensen in Leiden te voorzien van de beste voetzorg.

de specialisten wordt er met aandacht een passende oplossing voor iedere voetklacht gevonden; of het nu gaat om comfortabele confectieschoenen, maatschoenen of podotherapeutische zolen. Niet meer wachten op verschillende afspraken, maar dezelfde dag nog bij de juiste specialist. De podotherapeuten van Voetencentrum Wender, de orthopedisch schoenmakers van Voetmax, en de schoenspecialisten van Kievit Schoenen staan voor u klaar in het Level gebouw in Leiden. Dit gebouw is gelegen naast het Centraal Station. Wilt u snel van uw voetklachten af? Dat kan! Maak een afspraak door te bellen naar 088 454 77 60 of loop eens binnen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mcdekievit.nl.

Door de korte lijnen tussen de verschillen-

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG LEIDENISOPEN.NL

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Wij zOeKeN eeN GedreVeN FiNANCieel/AdMiNiSTrATieF MedeWerKer 32-40 uur p/W Ons bedrijf is gespecialiseerd in productpromotie, verkoop en advies van bouw- en installatiemateriaal. Het betreft hier met name bevestigingsmateriaal en (diamant) gereedschappen. Keizer & Cuvelier B.V. is altijd op zoek naar een stuk werkgemak voor de gebruiker. Wij werken met een enthousiast team van 11 personen. Geëindigd in de Top 3 bij de verkiezing van beste Onderneming van Noord Holland 2016/2017 MKB Klein! Omschrijving vacature: Je werkzaamheden bestaan met name uit het afhandelen van de verkooporders en alle daar bijbehorende taken en het inboeken van inkoop-facturen. Daarnaast zijn er diverse andere administratieve taken waaronder het na bellen van debiteuren en het jaarlijks updaten van het productoverzicht. Je handen uit de mouwen steken in het magazijn mag geen probleem voor je zijn. Arbeidsvoorwaarden: Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, een passend salaris en een functie met goede toekomstmogelijkheden. Functie eisen: Middelbaar administratief opleidingsniveau of vergelijkbare werkervaring. Je bent een flexibele aanpakker, nauwkeurig en kan zelfstandig werken. Daarnaast heb je kennis van Excel en bij voorkeur Accountview (of vergelijkbaar programma). Beheerst Engels en Duits in woord en geschrift. Feeling met ICT is een pré. Sollicitatieprocedure: Afhankelijk van geschiktheid nodigen wij je uit voor een persoonlijk gesprek. Je komt te werken in een gedreven team dat werkplezier hoog in het vaandel heeft staan. Wil je meehelpen met het verder uitbouwen van dit jonge en dynamische bedrijf, stuur

dan je cv met motivatie onder vermelding van: “Slijpschijf” naar: peter@keizercuvelier.nl.

Keizer & Cuvelier, dan werk je met plezier! Boekweitstraat 27, 2153 GK Nieuw-Vennep | T 0252 626700 | F 0252 621365

www.keizercuvelier.nl

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL Jij bent uniek jouw Auping matras ook De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur.

20%

voordeel op alle Auping matrassen*

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


sport

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

19

Spaarnestad heeft moeite met NOVO VOLLEYBAL n Na het debuut in de tweede divisie tegen Spaarnestad vorige week, mochten de volleyballers van NOVO afgelopen zaterdag aantreden tegen US op de Amstelcampus. Wat niet onverdienstelijk bleek, maar helaas bleef ook dit keer de winst uit.

Stef van der Zalm aan de bal. | Foto: Johanna Wever

SJC wint de topper tegen Alphense Boys: 4-0 VOETBAL n Niet SJC maar Alphen-

se Boys gold bij aanvang van de competitie als belangrijk kandidaat voor de titel in de hoofdklasse A. Gezien de resultaten was de wedstrijd dan ook aangekondigd als een met veel belang voor beide ploegen. Op een prachtig veld en met een stevige wind had Jordi Groot na de aftrap in recordsnelheid zijn ploeg op voorspong kunnen zetten, maar dat lukte niet. En daarna ontspon zich een strijd tussen 2 gelijkwaardige ploegen. Een wat geschrokken Alphense Boys toch iets voorzichtiger, SJC wat nadrukkelijker aanvallender. Dat leverde in de statistieken voor SJC een zestal grote mogelijkheden op. Waar Alphense Boys er een 3tal tegenover plaatste. Wel dient aangetekend te worden dat een bal van hen op de paal, SJC wel degelijk voor een achterstand behoedde. Bovendien moest keeper Schelvis nog een keer, in een uiterste poging, met de voet een treffer voorkomen.

FANTASTISCH DOELPUNT

De rust leek daarna te komen zonder dat er doelpunten werden gemaakt. Tot dat Stef van der Zalm van zich liet spreken. De vaardige middenvelder kreeg van zijn trainer een nieuwe rol als vleugelspits. Een rol waaraan hij naar eigen zeggen maar moeilijk kan wennen. Ook deze wedstrijd liep het nog niet gesmeerd. Maar kort voor rust ontsnapte hij toch aan zijn tegenstander en maakte daarop een fantastisch doelpunt: 1-0. Ook na de thee zagen de bijna 700 toeschouwers, waaronder burgemeester Rijpstra, een aanvallend vaardiger SJC. Waarbij de keuze van trainer Sjaak Polak om David Verweij op het middenveld te laten spelen een goede vondst lijkt. Al vroeg

worden hierdoor duels beslist en komt men sneller aan de bal. KANSRIJK

David Verweij vertelde na de wedstrijd dat hij zich wel heel plezierig voelt in deze rol. Hij stond dan ook een aantal malen aan de basis van een scherpe tegenaanval. Waarbij respectievelijk Redel en Steenvoorden in kansrijke positie kwamen. En Groot was vanuit een vrije trap ook heel dicht bij een treffer. Met nog een kwartier te gaan was het Dandy Steenvoorden die rechts in de 16 zijn kans zag. Zijn harde schot dreigde voorlangs te gaan. Maar Tom Duindam toonde zich een echte spits die op de juiste plek de bal keihard de touwen in joeg. Hoewel dit natuurlijk grote opluchting bracht bleef de wedstrijd nog open.

Padel geldt als een actieve, dynamische en laagdrempelige sport en is een mix tussen tennis en squash. Het wordt gespeeld in teams van 2 personen op een iets kleinere tennisbaan, omringd door glazen wanden en hekwerk die ook gebruikt mogen worden om de bal terug te spelen. Daardoor is het spel snel, vol actie en de bal blijft relatief lang in het spel, waardoor de sport gemakkelijk aan te leren is voor jong en

goed geplande time-out lukte. Tom van de Meer wist met zijn spongfloat service de in Ajax-tenue gehulde libero geheel uit vorm te brengen. NOVO wist zichzelf geheel terug in de wedstrijd te vechten naar 21-23, maar beloonde zichzelf niet. De passing en het afmaken van de set-ups bleven achter en ook de 2e set bleef in Amsterdam met 25-23. Het publiek werd beloond met afwisselend spel en teams die bleken aan elkaar gewaagd te zijn. Spelverdeler Tim Oortwijn kon zijn aanvallers Sam Van Straten, Tom van de Meer en Dennis Glasbergen goed bedienen. Deze werden geregeld vrij gespeeld doordat de middenspelers Gijs Paulides en John

ALLES OF NIETS

Alphense Boys ging voor het alles of niets en bracht 2 verse aanvallende spelers in. Met de nodige druk naar voren bleef het daardoor een wedstrijd wat SJC echter kansen bood om in de omschakeling gevaarlijk te zijn. En daarvan profiteerde eerst Jeroen Dedel met de 3-0. En even later de ingevallen Rick van Dijk met de 4-0. Misschien wel een wat geflatteerde overwinning maar zonder meer verdiend. Dat vond ook burgemeester Rijpstra die van SJC zei:’ Ik ben onder de indruk van dit soeverein en gegroepeerd voetballend team’. SJC staat nu achter Achilles 1894 met evenveel verliespunten op de tweede plaats. Zondag de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Deze ploeg draagt de rode lantaarn maar zal zeker geen makkelijk te nemen horde zijn. Feit is dat zij maar moeilijk tot scoren weten te komen en dat SJC altijd wel een doelpunt maakt. Wat enig optimisme zeker rechtvaardigt.

Padel spelen in Noordwijk PADEL n De snelst groeiende sport van Nederland, padel, kan vanaf volgende week gespeeld worden in Noordwijk. Tennishal Vinkenveld beschikt naast drie tennisbanen nu ook over twee padelbanen.

NOVO speelde een paar jaar geleden nog tegen het 2e team van de studentenvereniging US en dit jaar dus tegen het vlaggenschip. NOVO is een onbekende voor ze, maar dit belemmerde de Amsterdammers niet om in de eerste set ‘de mat’ met NOVO aan te vegen, zoals US zelf grappend had aangekondigd. Coach Kees van de Meent moest weer schakelen met zijn verdediging tegen een sterk serverende tegenstander. NOVO wist aan te haken, maar de set ging met 25-18 naar US. Daarna bleek NOVO gebroken en dacht US het matje vanaf de 2e set echt goed schoon te vegen. Bij een 7-1 achterstand moest NOVO zichzelf herpakken, wat hen na een

Klinkenberg zich iedere maal aandienden voor een (schijn)aanval. Ook de servicedruk van NOVO werd opgevoerd en NOVO kreeg in de 4e set een setpunt. Helaas werd het punt niet afgemaakt en US kwam langszij voor de winst met 26-24. Daarna was het toch echt tijd voor NOVO om de mat bij de achterdeur schoon te vegen alvorens ze vertrokken uit Amsterdam. Het goede spel werd doorgezet en ook kwamen de middenaanvallers meer aan bod. US werd geheel overrompeld en NOVO pakte alsnog 1 punt door de vierde set te winnen met 17-25. Om de hoek bij de sponsor SpriteCloud in Amsterdam werd maar 1 punt gepakt, maar NOVO laat wel nu al ontwikkeling zien. De wedstrijd tegen Protos op 7 oktober zal waarschijnlijk verplaatst worden, maar de Noordwijkers kijken uit naar de volgende krachtmeting in de tweede divisie.

oud. In Spanje is padel inmiddels zo populair dat het tennis al voorbij is. Ook in Nederland lijkt deze trend te zijn ingezet. Steeds meer tennisverenigingen ruilen tennisbanen in voor padelbanen. Indoorlocaties zijn er echter nog niet veel, maar nu dus wél in Noordwijk. OPEN DAG

De twee banen worden officieel geopend op de open dag op zondag 8 oktober. Van 10.00 tot 13.30 uur worden er officiële wedstrijden van de KNLTB topcompetitie gespeeld. Aansluitend is de officiële opening met demonstraties. Tot 16.00 uur kan iedereen gratis zelf spelen onder begeleiding. In de herfstvakantie is er een kennismakingsactie.

Raymond Mannuputti probeert in balbezit te komen. | Foto: OrangePictures

Ongeslagen Noordwijk wint ook van Stedoco: 0-2 VOETBAL n Noordwijk toonde met zichtbaar zelfvertrouwen direct de nodige strijdlust op het veld bij Stedoco. Waarbij opnieuw Denzel James met zijn snelheid een belangrijke rol vervulde. Spits Tjeerd Westdijk weer de gelegenheid aanpakte om te doen waar hij voor gehaald is, scoren. Het loopt echt lekker met het elftal van Kees Zethof. De effectiviteit van zijn speelwijze brengt Noordwijk nu al in de rol van titelfavoriet. Ook tegen het eerder als kanshebber uitgeroepen Stedoco ging het alleen maar om het maken van doelpunten. Daartoe kreeg, na een wat aftastend begin, Thomas Reynaers de eerste gelegenheid. Na een wat ongelukkige handsbal van Stedoco ging de bal op de stip. De kleine middenvelder, die in zijn speelwijze nog altijd niet even gelukkig is, zag zijn penalty echter gestopt. Na ruim 25 minuten was het dan toch raak. James was 2 tegenstanders te slim af. Zijn inzet werd nog gekeerd maar de rebound kwam richting Westdijk, die wel het net vond. Bepaald geen intikkertje maar een fraaie goal, gelanceerd vanaf heuphoogte.

BETROUWBAAR

Direct daarna al leek de stand alweer gelijk te komen. Gelukkig was het Le Congé die de bal nog net het doel uitwerkte. En zo deed Stedoco af en toe wat terug. De ploeg van het trainersduo en voormalig profvoetballers Frans Adelaar en Cor Lems schuwde het duel niet en zochten naar een tegentreffer. Maar de 2 of 3 keer dat het nodig was liet Amezrine weer zien een betrouwbare sluitpost te zijn. Met de 0-1 ruststand kon Noordwijk natuurlijk al tevreden zijn. En in de kleedkamer zou Kees Zethof gewezen hebben op een aantal situaties die beter aangepakt moesten worden . MOGELIJKHEDEN

Na de rust aanvankelijk toch hetzelfde spelbeeld. Met 2 ploegen die via spelhervattingen en afstandsschoten en soms met de lange bal

beiden tot een paar behoorlijke mogelijkheden kwamen. Toch manifesteerde Noordwijk zich veel meer als een zelfverzekerde eenheid en het was dan ook wachten op de 2e goal. Die kwam nadat Westdijk en Wendt samen in de zestien kwamen. En Wendt met de linker de bal het net in punterde: 0-2. En dat bleek de einduitslag. De supporter die concludeerde dat de platte kar of een open touringcar al vast kon worden gereserveerd was natuurlijk niet erg realistisch. Want er is voor Zethof en de ploeg nog een lange weg te gaan. Feit is wel dat alles heel voorspoedig verloopt. OPTIMISME

Al met al is het een geweldige seizoenstart. Die optimisme voor de wedstrijd van zaterdag tegen het Amsterdamse Swift zeker rechtvaardigt. Noordwijk kan met een ontketenende Denzel James en een makkelijk scorende Tjeerd Westdijk tegen deze ploeg, die door een bekeroverwinning tegen Vitesse landelijk nieuws werd, weer laten zien wat het waard is.


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 5 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL O K TO B E R DINSDAG 10.00 - 17.30 uur

O K TO B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

%

3

Katwijk

4

5

O K TO B E R DONDERDAG 10.00 - 20.00 uur

6

O K TO B E R VRIJDAG 10.00 - 17.30 uur

7

O K TO B E R ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET M CO

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 99,- nu voor

49,95

140x220 van 109,200x200 van 129,200x220 van 139,240x200 van 149,240x220 van 159,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

55,65,69,95 75,79,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

21

WEEKEND DEAL Hoogvliet Roomboter marmercake Pak 450 gram PER PAK 1.75

0.

99 Per kilo 2.20

Het CJG kon zich zaterdag verheugen in een hoge opkomst tijdens de Peutermarkt. | Foto: Ina Verblaauw

Drukke Peutermarkt in de bibliotheek Chio noten Alle soorten 2 zakken van 150 - 240 gram Van 2.64 - 3.30 Voor 1.32 - 1.65 2 ZAKKEN

1+1 GRATIS

PEUTERS n Het was een drukte van belang in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijk. Zaterdag 30 september werd voor de vierde keer de Peutermarkt georganiseerd. En daar kwamen heel veel ouders met hun peuters op af. Door Ina Verblaauw

De peutermarkt is een initiatief va de bibliotheek in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tijdens de interactieve markt konden (groot)ouders, broertjes en zusjes kennismaken met de wereld van de peuter. Er viel heel veel te beleven. Op sportgebied waren Zwemschool ‘t Spatje en Brosport aanwezig. Brosport gaf een workshop waarbij op speels manier aan de kleintjes vanaf drie

jaar de basisvaardigheden van voetbal werd geleerd. Educatief was het ook. Ouders kregen op een poster te zien hoeveel suikerklontjes er in de verschillende pakjes drinken zitten. Het lijkt algemeen bekend, maar het tegendeel bleek. Sommige ouders schrokken er van. Elders in de bibliotheek werden de kinderen uitgenodigd een fruitspiesje te maken van druiven, banaan en aardbeien, om de spiesjes vervolgens leeg te eten. Dansen en muziek maken was ook

een belangrijk onderwerp. Danskriebels verzorgde een workshop en bij de Noordwijkse balletschool konden de kinderen zich verkleden in sprookjespakjes om vervolgens gefotografeerd te worden voor een reusachtige vlinder. Diverse peuterspeelzalen waren present. Daar kon naar hartenlust worden geknutseld. De bibliotheek zelf verzorgde een voorleesworkshop, waarbij naast het voorlezen aan de kinderen ook aan de ouders het belang van vaak voorlezen werd gestimuleerd. Belangrijk voor de taalontwikkeling van de peuters. De beurs werd goed bezocht en zal zeker een vervolg krijgen.

Preventief onderzoek naar botontkalking bij Ouderenwinkel Affligem Alle soorten 2 pakken met 4 flesjes van 0.3 liter Van 8.50 - 9.98 Voor 4.24 - 4.98 2 PAKKEN

1+1 2 HALEN 1 BETALEN

Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober 2017

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com Kijk voor actuele openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden Zet- en drukfouten voorbehouden.

HIELSCAN n Op 11 oktober kunt u de botdichtheid laten meten met een hielscan. Tijdig onderzoek en preventie kan veel klachten en botbreuken voorkomen. Botontkalking begint al vanaf 35 jaar. Boven de 50 jaar lijdt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen aan osteoporose (ernstige botontkalking). Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: osteoporose in de familie, roken, veel stress, alcoholconsumptie, medicijngebruik, leeftijd (40+), overgang, weinig lichaamsbeweging, onvoldoende zonlicht, laag lichaamsgewicht, maag-/darmproblemen, stofwisselingsziekten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door OsteoControl en bestaat uit twee delen: een risicoanalyse met vragenlijst en een ultrasound hielbotscan. Men krijgt direct de uitslag en een persoonlijk preventieadvies (geen productverkoop). Kijk voor voorwaarden en informatie op www.osteocontrol.nl of vraag ernaar bij inschrijving. Locatie: Ouderenwinkel Noordwijk, Van Speijkstraat 2, tel. 3619102.


OKTOBER WOONMAAND

Oktober staat bekend als dé Woonmaand. Een verlangen naar gezelligheid en warmte. Veel mensen krijgen de kriebels om het interieur te veranderen. Kleedjes en extra kussens op de bank, open haard aan en warme kleuren in huis.

Herfst, herfst, wat heb je te koop ?

Bij de Rijneke Boulevard kunt u terecht voor al deze wensen en meer. Kom gauw eens langs voor woon-warme-herfstinspiratie!

ZATERDAG 7 OKT Een muzikaal en Heerlijk Hollands feest bij Rijneke! Je kunt maar liefst 15 oud-Hollandse ambachten bekijken, DJ Rob draait Hollandse hits en kids kunnen hoepelen én hun hoepeldiploma halen.

Waanzinnig. Bij Grando komen al uw dromen uit, van keuken en badkamer tot mooie reizen.

Geldig tot en met 15 oktober:

20% KORTING! 1 11.240,-, nú voor

+ win en uw beleef is! re droom

E 8.992,-

+ Sunshower of Quooker cadeau! *

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

1 13.420,-, nú voor

E 10.736,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Vrijdag 6 oktober WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: mevr. M. Baas

Zondag 8 oktober Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. J. Nijboer, Kerk- en Schooldienst 19.00 uur: Vesper, ds. P.van der Burg, m.m.v. Vesperkoor Buurtkerk 10.00 uur: ds. P. van der Burg Ichthuskerk 10.00 uur: prof.dr. A. de Reuver 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: dhr. C. Noort GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 1 oktober 10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering H.A. ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 10 oktober 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Maria ter Zeekerk Woensdag 4 september 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 7 oktober 19.00 uur: ZAAZ; vredesweek met mantra’s zingen Sint Jeroenskerk Zondag 8 oktober 10.00 uur: Eucharistieviering, J. Stege WZC Jeroen Vrijdag 6 oktober 18.30 uur: geen opgave CENTRUM DE ARK

Zondag 8 oktober 10.00 uur: Br. G van Veelen

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Agenda Reuring REURING n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk. nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 5 oktober: Training handmassage. Deelname is gratis. Maak je eigen flessenpost. Kosten € 1,00. Vrijdag 6 oktober: 12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café, Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00.

Dinsdag 10 oktober 12.30 uur: Op het menu staat stamppot. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 3,00. Elke dinsdag is budgetchoach Regina aanwezig voor vragen en ondersteuning op financieel gebied. Regina helpt kosteloos. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke dinsdag en donderdag is er creatief café. Elke laatste vrijdag van de maand kan men gratis ontspannen met stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of is er Stoelyoga van Yoga-Puur. Reuring heeft bovendien een boodschappenservice.

Dierenbescherming VERMIST

6 september - Bronckhorststraat: grijs-witte gecastreerde kater van 1 jaar oud. Heeft een wit puntje aan zijn staart. Hij is gechipt. 18 september - Gooweg: Een rode gecastreerde kater van 2 jaar oud met wat wit onder de kin. Heeft een chip. GEVONDEN

6 september - Vinkeveld: een

blauwe grasparkiet. 13 september - Bronckhorststraat: Een wit met bruin konijntje. Het is een rammetje. Dier kwijt? Kijk dan op www. dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi. nl. Tel. dierenasiel: 071-3616698. Openingstijden: ma. t/m za. 13.0015.00 uur en vr. 19.00-20.30 uur.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Joke van der Zanden Wim Siemerink Esther Luijk Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­ verhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis, Dirk en Boekhandel Van

23

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 3 OKTOBER 2017

der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere maandag • Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl • Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl Iedere derde maandag van de maand • Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl Dinsdag t/m zondag • Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl Iedere dinsdag • Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl • ‘Bij Wilma’ van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl Iedere woensdag • Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl • De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl • Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere donderdag • Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl Iedere zaterdag t/m 28 oktober • Torenbeklimming; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50. www.deoudedorpskern.nl Iedere zondag • Yoga op het strand; strand bij Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 9.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl • Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis. www.FerionMarkten.nl t/m 10 oktober • Cursus Digisterker (4 opkomsten); Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Deelname: € 15,00 voor leden, € 20,00 voor niet-leden. www.bibliotheekbollenstreek.nl t/m 30 oktober • Space to Be-maand; diverse locaties Noordwijk. Diverse activiteiten. www.noordwijk.info 7 en 8 oktober • Geluksroute Bollenstreek; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: zaterdag10.00 - 12.00 uur, zondag 12.00 - 16.00 uur. 5 oktober • The Dutch Eagles - Fly like an Eagle; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 23,00. www.demuzenoordwijk.nl 6 oktober • Lezing Leven zonder waarom; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 21.30 uur. Deelname € 5,00. www.palliam.nl 7 oktober • 11-Strandentocht - Hartstichting; strand thv Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 04.00 - 22.00 uur. Deelname: 60 km loop € 35,00, estafette € 25,00 (incl. medaille, ‘koek & zopie’). www.11strandentocht.nl • Tegelonthulling Walk of Space; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 12.00 13.00 uur. Entree gratis. • Noordwijks Kampioenschap Open Par 3; Golfbaan De Vijf Margen, Van Berckelweg 38. Tijd: vanaf 9.00 uur. Deelname € 20,00 p.p. www.devijfmargen.nl • Hans & Grietje de Musical - Van Hoorne Entertainment; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 - 15.30 uur en 16.30 - 18.00 uur. Entree € 19,50. www.demuzenoordwijk.nl • Gulle Tjon’s Spareribs; Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53. Tijd: 17.00 uur. Deelname € 17,50. www.tespelduyn.nl • Presentatie Finalisten NLF-prijzen; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis (reserveren gewenst, aantal plaatsen is beperkt). 8 oktober • Beach Battle; Strand thv Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Deelname: € 17,50 - € 22,50. www.beach-battle.nl • Open dag ESA-Estec; ESA Estec, Keplerlaan 1. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree gratis (aanmelden verplicht - uitverkocht). www.esa.int • La Bohème - Royal Opera House; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 11.00 - 13.30 uur. Entree € 19,00. www.demuzenoordwijk.nl • Exhibition on Screen - David Hockney at the Royal Academy of Arts; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 15.00 - 16.30 uur. Entree € 6,00. www.demuzenoordwijk.nl • Muziek in Jeroen - Quintessenza; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 15.00 uur. Entree € 15,00 (Vrienden en hun introducés € 10,00). www.muziekinjeroen.nl • Vesperviering; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 19.00 uur. Entree gratis. 9 oktober • Exhibition on Screen - David Hockney at the Royal Academy of Arts; Bioscoop De Muze, antveld 2. Tijd: 11.00 - 12.30 uur. Entree € 6,00. • Lectio Divina; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Deelname € 5,00.


Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

Orderpickers Wij zoeken mannen, vrouwen, jongens of meiden die willen werken van 15.00 tot 19.00 uur, om onze webshop orders te verwerken.

Bye bye geraniums!

Wil jij je inzetten voor 2 of meer vaste middagen per week. Ben je secuur en zorgvuldig in je werk? Meld je dan aan en stuur een mail naar kantoor@babstar.nl Natuurlijk ontvang je hiervoor een goed salaris en werk je in een positieve werksfeer. Bab Star jr BV Flora Holland Rijnsburg Laan van verhof 3, box 4-24.

!

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

!

Orderpickers

IETS EXTRA’S VERDIENEN Wat houdt  dit  in?   EN EEN BIJDRAGE LEVEREN -­‐ Het  uitlopen  van  bestellingen   AAN -­‐HET MILIEU? Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   -­‐

Werk?jden vanaf  15:00  tot  19:00  uur.  

-­‐ -­‐ -­‐

Word inzamelpunt voor gebruikt frituurvet! Heb jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  


* in* n i l l a l l

,8-,a 8 3 3 * niet voor K €€

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

AAPPK

Orderpickers

Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. Wat houdt  dit  in?   U betaalt geen herkeuringskosten. Het  uitlopen  van  bestellingen   Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.  

Kun je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

www.vanzelstautos.nl

Heb jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Frisse start met pianoles? Jong en oud. Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ervaren lerares. Gratis proefles en kennisBen  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 making. 071-8890852 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

Gezocht

HAIRSTYLIST/ TOPSTYLIST

Min. 24 uur per week

Ben jij creatief, ambitieus en weet jij wat je met haren kan doen? Ben jij degene die ons team kan versterken? Stuur dan je cv en foto naar info@createbymos.nl

“Met het inzamelen van Stuur je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   Stuur  je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   gebruikt frituurvet weet  mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.   weet  mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.   verdienen we een extraatje waardoor we weer een leuke activiteit kunnen organiseren”

Alisa Troost van kinderboerderij De Molenwei te Rotterdam

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave.Tel. 06- 57200505.

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail. com, tel: 06- 23022520.

Lever een groene bijdrage aan het milieu!

Help mee verstopping van het riool te voorkomen!

Verdien extra inkomsten voor uw kinderboerderij, school, sportclub of vereniging!

Inleverpunt worden is simpel: Ga naar www.frituurvetrecyclehet.nl meld u aan en ontvang een container op locatie.

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Zuidstraat 65 2225 GT Katwijk

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl


Heel veel A-merken voor lage prijzen onze nieuwe weekactie Toblerone melk of wit 100 gram

Air Wick geurkaars diverse geuren

1 kg = 6.90

Tefal Welcome koekenpan

koekenpan Ø 28 cm

069

142

Redmax sporttop of broek

Axe deospray

diverse kleuren maten s-xl

diverse geuren 150 ml 1 l = 11.93

179

Happy Socks Socks Mania

sterke en 100% veilige Tefal antiaanbaklaag EasyPlus (vrij van PFOA) geschikt voor gas, elektrisch en keramisch Ø 24 cm

wokpan Ø 28 cm

895

katoen/polyamide/elastaan diverse dessins maten 36-46

10.95 14.95

Pattex siliconenkit of montagelijm siliconenkit transparant of grijs 300 ml 1 l = 7.97 montagelijm 400 gram 1 kg = 5.98

239

Citin wasmachinedoekjes Colour Catcher

25 doekjes

295

199

Red Bull energy drink kinder speelgoed regular of sugarfree 2x 250 ml

Powerball Regular of Lemon 30 cm

1 l = 3.54

Finish all in 1 vaatwastabletten

hamburgerset 32-delig, Play-Doh emmer 9-delig RI6WDU:DUVƬJXXU

topkwaliteit

177

Whiskas Temptations dekbedovertrekset kip en kaas, rundvlees of zalm 105 gram 1 kg = 13.71

o.a. Emoji, Paw Patrol, Frozen of Minions katoen/polyester 140x200 cm + 60x70 cm

399 Philips Powerlife batterijen AA of AAA

995

Valvoline motorolie

Varo bladblazer en -zuiger

10W-40, 1 liter 15W-40 5W-40

2.99 3.49

topkwaliteit

2122

Edding kantoorartikelen

BIC balpennen

permanent markers 2-pack, whiteboard markers 2-pack, correctietape roller RIƬQHOLQHUVSDFN

119

299

blauw, roze of groen medium set/3

750 ml

238 Robijn wasmiddel

Gillette scheergel

1 l = 1.77

1 l = 9.85

diverse varianten 200 ml

71 wasbeurten

844

197

Lotto sneakersokken Spilbergen koffer zwart of wit katoen/polyester/elastaan maten 35-46 3 paar

prijsdoorbraak

065

diverse varianten

Pink Sensation of Purple Sensation 4.76 liter

max. aanzuigvolume 13 m3/min. max. blaassnelheid 270 km/h met 40 liter opvangzak met hakselaar 3.000 W

249

Nivea bad- en douchecrème 1 l = 3.17

16-pack

144

639

168

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm/ca. 39 liter

19.95 49x29x75 cm/ca. 92 liter 29.95 43x25x65 cm/ca. 61 liter

1495

nog véél meer A-merken in onze winkels en op www.action.com www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober 2017

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

995

70 tabletten


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Nw week 40 17  

de Noordwijker, dinsdag 3 oktober 2017

Advertisement