Page 9

Growers Pride Kenia

DINSDAG 1 NOVEMBER 2016

9

‘Adjust transport ‘Transport afstemmen to the product’ op het product’

KENYA n The laboratory is the foundation for the development in the floricultural chain. Nobody knows this better but Esther Hogeveenvan Echtelt, Project leader / researcher After harvest technology of Wageningen Food & Biobased Research (WFBR). As project leader WFBR she has been involved in GreenCHAINge since August 2015. Her predecessors were Eelke Westra and Henry Boerrigter. Joep Derksen

An important sales argument for consumers is the quality of flowers and plants. WFBR is part of Wageningen University and Research and it has been doing research on the quality of products in the floricultural chain for over twenty years. Hogeveen: ‘In order for good quality floricultural products to reach the consumer, three aspects are important for the floricultural chain: a solid base product, transportation under optimal circumstances and the right treatment after transport.’ A good base product needs a solid preparation for the sometimes long road from producer to consumer. After harvesting, flowers and plants are prepared for transport by means of pre-cooling, adding of water of protection against bacteria and fungus, which could cross their path en route. To optimally transport the floricultural products, while maintaining the quality and durability, WFBR develops measures and protocols based on their research. When and how did the idea arise for researching sea transport from Kenya? ‘Large quantities of roses are flown in from Kenya. Why should this not be successful with sea freight as well? Using sea freight can result in a more durable chain (less CO2) and cost cutting. At the time, the major question was, whether the quality of the products would remain equal to air freight. Therefore, research has been done to set up a chain protocol for Kenyan roses. Besides this, it is important for all chain parties to cooperate; in this way they can all work for realising the best circumstances for the product.’ Because of these reasons, GreenCHAINge Duurzame Sierteeltketens (Durable Floricultural chains) was set up in 2013. Its main purpose was to investigate the preservation of export chains of pot plants and cut flowers (amongst others through train transports), besides the import chain through sea freight from Kenya.

The purpose of the research is, that you want to develop a protocol, which will make sure that the quality throughout the chain is preserved as best as possible. Can you elaborate? Hogeveen: ‘There are several directions in the research. We run tests to prove that sea freight from Kenya can function as well as air freight. Provided that attention is being given to a couple of issues, such as choice of variety, means of pre-treatment, after-harvest botrytis treatments, protection from dehydration during transport, how to package, which product temperatures you wish to achieve and how to fill the container. Also, a tool is developed to calculate the savings in CO2 when you switch from air freight to sea freight.

Besides that, it is important to fully understand the physiological process within a rose; what happens to a rose when it is transported at low temperatures for a longer period of time? Knowledge about this can give new insights in amongst others cultivar and after harvest treatment to preserve quality; also for sea freight. Hogeveen: ‘Amongst others, the results show that the water balance of a rose on vase can alter as it is being transported for a longer period of time. But the extent to which the rose is troubled by this, seems to strongly relate to its breed/origin. Sometimes the stomata react slower when transport takes a longer period of time. Because of this, more fluid is lost, which makes a rose more susceptible for amongst others bent-neck phenomenons. In this project, we have shown that for many lots, an average vase life of over 7 days is achievable after sea freight and a retail simulation. With over 85% of the flowers in good general condition.’ You would like to see a chain cooperation to occur, in which all links in the chain will cooperate to realise sea freight. Do you think this is a realistic goal? ‘With more information sharing, each party in the chain benefits when the consumer is pleased and buys the product next time again. The more each step is monitored and the information arising of this monitoring is passed on, the better all parties can assess what quality a batch has. I cannot yet indicate, whether it is realistic that all links in the chain will cooperate. We mostly notice that the key to good quality lies in cooperation and ever more parties are realising this. However, – often short term – interests remain present. We still have a long way to go.’

KENYA n De basis van veel nieuwe (product)ontwikkelingen in de sierteeltketen ligt in het laboratorium. Zo ook het zeetransport va rozen in reefercontainers. In Wageningen wordt al meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar kwaliteit van producten in de sierteeltketen. Esther Hogeveen-van Echtelt Onderzoeker Naoogsttechnologie van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) is sinds augustus 2015 als projectleider betrokken bij het project GreenCHAINge. Door Joep Derksen

De kwaliteit van bloemen en planten is een belangrijk koopargument van consumenten. WFBR is onderdeel van Wageningen University and Research en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de kwaliteit van producten in de sierteeltketen. Hogeveen: ‘Om sierteeltproducten van goede kwaliteit bij de consument te krijgen, zijn drie aspecten belangrijk in de sierteeltketen: goed uitgangsproduct, transport onder optimale omstandigheden en juiste behandeling na transport.’ VOORBEREIDING

Bij een goed uitgangsproduct hoort de voorbereiding voor de soms lange weg van producent naar consument. Bloemen en planten worden na de oogst geschikt gemaakt voor transport door onder andere voor te koelen, watertoevoeging of bescherming tegen bacteriën en schimmels die onderweg hun pad kunnen kruisen. Om sierteeltproducten optimaal te transporteren met behoud van kwaliteit en houdbaarheid ontwikkelt WFBR maatregelen en protocollen op basis van onderzoek. ONDERZOEK

Wanneer en hoe ontstond de idee voor het onderzoek naar zeetransport vanuit Kenia? ‘Vanuit Kenia worden grote hoeveelheden rozen ingevlogen. Waarom zou dit niet ook met een zeecontainer kunnen? Dit kan namelijk resulteren in een duurzamere keten (CO2-besparing,) en kostenbesparing. De vraag was indertijd of de kwaliteit net zo goed zou zijn als bij luchtvracht. Er is dus onderzoek nodig om een ketenprotocol op te stellen voor Keniaanse rozen en het is belangrijk dat de verschillende ketenpartijen samenwerken, zodat zij zich allemaal inzetten voor de beste omstandigheden voor het product.’ Hiervoor werd GreenCHAINge Duurzame Sierteeltketens in 2013 opgezet. Doel ervan is om naast de importketen via zeevracht vanuit Kenia ook te kijken naar verduurzaming van exportketens van potplanten en snijbloemen (onder andere via treintransporten). KWALITEIT

Het onderzoek houdt in, dat u een protocol wilt ontwikkelen, waardoor de kwaliteit zo goed mogelijk behouden blijft in de keten. Kunt u hier meer informatie over geven? Hogeveen: ‘Er zijn meerdere richtingen in het onderzoek. We doen samen met partners VGB

en FloraHolland proeven om aan te tonen dat zeetransport vanuit Kenia net zo goed kan werken als luchtvracht, mits er wel aandacht besteed wordt aan een aantal punten. Dan gaat het onder meer om raskeuze, voorbehandelingsmiddelen; botrytisbehandelingen na de oogst, bescherming tegen uitdroging tijdens transport, hoe te verpakken, welke producttemperaturen wil je bereiken en hoe de container te vullen. Er is ook een tool ontwikkeld om CO2 besparing te berekenen bij overgang van luchtvracht naar zeevracht. FYSIOLOGISCH PROCES

Daarnaast is het belangrijk om het fysiologische proces in een roos te begrijpen: wat gebeurt er in een roos als hij getransporteerd wordt langere tijd bij lage temperaturen? Kennis hiervan kan nieuwe inzichten geven voor onder meer veredeling en handelingen na oogst om kwaliteit te

waarborgen; ook bij zeevracht. Hogeveen: De resultaten laten onder andere zien, dat de waterbalans van een roos op de vaas kan veranderen naarmate een roos langer getransporteerd wordt. Maar de mate waarin een roos hier last van heeft, lijkt in sterke mate afhankelijk te zijn van ras/ herkomst. De huidmondjes reageren soms trager naarmate het transport langer is waardoor meer vocht verloren en een roos vatbaarder wordt voor o.a. bentneck verschijnselen. We hebben in dit project aangetoond dat voor veel partijen na zeetransport en een retailsimulatie een gemiddeld vaasleven van meer dan 7 dagen met daarbij > 85% van de bloemen nog in goede conditie, haalbaar is.’ KETENSAMENWERKING

U wilt dat er sprake zal zijn van ketensamenwerking en dat alle schakels in de keten mee moeten werken om zeetransport mogelijk te maken. Is dat realistisch? ‘Met meer informatiedeling profiteert elke partij in de keten, als de consument tevreden is en de volgende keer het product weer koopt. Hoe meer er bij elke stap gemeten wordt en deze informatie ook doorgegeven wordt, hoe beter men kan inschatten met welke kwaliteit een batch aankomt. Of het realistisch is, dat alle schakels in de keten mee gaan werken, kan ik niet aangeven. Wij merken vooral dat de sleutel tot goede kwaliteit daar ligt en we merken dat steeds meer partijen dit wel inzien. Wel blijven commerciële (vaak korte termijn) belangen nog aanwezig. En is hier nog wel een weg te gaan.’

Profile for Uitgeverij Verhagen

Gpk week 44 16  

Growers Pride Kenia, dinsdag 2 november 2016

Gpk week 44 16  

Growers Pride Kenia, dinsdag 2 november 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded