Twój Chorzów - wrzesień 2023

Page 1

Wydawnictwo bezpłatne WIADOMOśCI SAMORZąDOWE nr 6 6 września 2023 r. www.chorzow.eu www.twojchorzow.pl ISSN 2392-201X /umchorzow /UMchorzow www.chorzow.eu „Niebiescy” wracają do Chorzowa Małe Włochy na Hajdukach Druga linia „Elki” na finiszu Huta Batory kończy 150 lat strona 10 strona 3 strona 4 strona 9 strona 2 Wielkie koncerty robią miejsce wielkiemu Ruchowi Uczniowie rozpoczęli rok szkolny Fot. Marcin Bulanda

W

Twoim CHORZOWIE

Ruch zagra na Śląskim

Historia dwóch chorzowskich legend znów się łączy. Trójstronna umowa między Ruchem Chorzów, Stadionem Śląskim oraz Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu została podpisana. „Niebiescy” w październiku zagrają swój pierwszy mecz w „Kotle Czarownic”.

Intensywne muzyczne lato na Stadionie Śląskim powoli dobiegakońca.Zanamikilkanaprawdęudanychkoncertów: najpierw dwa występy Rammstein, potem świetna Sanah i ostatnio Andrea Boccelli. Przed nami jeszcze Jimek z historią polskiego hip hopu, który zaprezentuje się 16 września. A potem największa arena koncertowa w regionie zamieni się w największą arenę… PKO BP Ekstraklasy. Muzyka ustąpi miejsca piłce. Ta w wydaniu ligowym wraca do „Kotła Czarownic”, a Ruch napisze kolejnyrozdziałswojejhistorii–wpaździerniku„Niebiescy”pokilkunastoletniejprzerwieznówzagrająmeczna chorzowskim gigancie. To oczywiście efekt podpisanej niedawno umowy. Na czasu budowy nowego obiektu przy ul. Cichej nasz klub przenosi się na Stadion Śląski. Mam nadzieję, że powrót do Chorzowa oraz większe możliwości, jakie on oferuje, pozwolą osiągać coraz lepsze wyniki i ściągną na mecze naszej drużyny jeszcze większąrzeszękibiców.Tobędąpierwszeekstraklasowe mecze po przebudowaniu tej areny. Jestem przekonany, że regularne rozgrywki piłkarskie tchną w nią nieco noweżycie.Afanówdobrejmuzykiuspokajam:wodpowiednim czasie piłka znów ustąpi jej miejsca. Wszak 22 i 23 czerwca przyszłego roku swoje koncerty zapowiedziałjużDawidPodsiadło.

PRZETARGI NA LOKALE

PrezydentMiastaChorzów ogłaszaIprzetargustnynieograniczony nasprzedażlokalumieszkalnegonr4oraznr5, usytuowanychwbudynkachpołożonych przyulicyWitaStwosza6wrazzesprzedażąułamkowej częścigruntuiwczęściachwspólnychbudynku. Cenawywoławczalokalumieszkalnego wrazzezwiązanąztymlokalemułamkowączęścią prawawłasnościgruntuzostałaustalona nakwotę205.000,00złwprzypadkulokalunr4. Cenawywoławczalokalumieszkalnego wrazzezwiązanąztymlokalemułamkową częściąprawawłasnościgruntuzostałaustalona nakwotę215.000,00złwprzypadkulokalunr5. Warunkiemuczestnictwawprzetargu(mogąbraćwnim udziałosobyfizyczneiprawne)jestwpłacenie wadiumwformiepieniężnejizłożeniestosownego oświadczenia.PrzetargodbędziesięwsiedzibieUrzędu MiastaChorzów,ul.Rynek1,IIpiętro,dużasalaposiedzeń,dnia10października2023r.ogodz.13i14. WięcejwBiuletynieInformacjiPublicznejMiastaChorzów.

–Myślę,żeRuchbędziedoskonalegrałnatymobiekcie, trzymam kciuki za wyniki sportowe–zaznaczaMarcin Michalik,zastępcaprezydenta MiastaChorzów.–Sądzę,że toteżprzełożysięnafrekwencjęiwynikiekonomiczneklubu,żetekilkalat,któreRuch tutaj spędzi, będzie czasem wielu sukcesów i pięknych chwildlakibicówidlanas wszystkich. Chciałbym podziękować tym, którzy byli zaangażowaniwtenproces. RuchwracadoChorzowa. Umowazostałazawartanaokres czterechlat.Wtymczasiema powstaćnowystadiondlaRuchu.Władzeklubunieukrywają jednak,iżliczą,żestaniesię toszybciej.Ciesząsięteż,że trwającekilkamiesięcynegocjacjeudałosiędoprowadzićdo szczęśliwegokońca.–Ruchjest milewidzianynatymobiekcie iztegosiębardzocieszymy. Mamnadzieję,żezbudujemy tutajbardzowysokąfrekwencję. Napewnochcemyteżwypracowaćsobiedobrąopinię,by nawetpowybudowaniunowegostadionumóctutajrozgrywaćtopowemecze.Wracamy doChorzowa,aleteżczekamy nanowąarenęprzyCichej,

gdziejestnaszdom–podkreślaSewerynSiemianowski,prezesRuchuChorzów. Pierwszym meczem, który „Niebiescy”rozegrająw„Kotle Czarownic”będziestarcieze ŚląskiemWrocławzaplanowanenaostatniweekendpaździernika.Dotegoczasuna obiekciemazostaćwydzielony sektorkibicówgościisektory buforowe,położonazostanie takżenowamurawa.Pojemnośćstadionubędziedostosowywanadorangiizaintere-

sowaniadanymspotkaniem. Podpisanaumowazakładaaż sześćwariantów:7604miejsca, 13428miejsc,17587miejsc, 25973miejsca,33002miejsca lubcałystadion. –Ulga,jakąodczuwam,miesza sięzpoczuciemdumyizadowolenia,żenaStadionŚląski wjedziezprzytupemtakznanyidużyklubjakimjest RuchChorzów.Tonowaodsłonamarki„SportoweŚląskie”.Tenstadiondoświadczał jużwieluwydarzeń,atenrok

jestdlaniegowyjątkowypod każdymwzględem–mówił ŁukaszCzopik,wicemarszałek województwa śląskiego. –Wielkie koncerty za nami, wielkiekoncertyprzednami, abrakowałonammarkipiłkarskiej,którądzisiajmożemy formalnie ogłosić. Witamy RuchChorzównaStadionie Śląskim–dodaje. Postępydotycząceinwestycji przyul.Cichejmożnaśledzić nastroniewww.stadion.chorzow.eu.

NABÓR NA NOWE MIESZKANIA

Miasto Chorzów oraz Inwestor SIM Śląsk Sp. z o.o. ogłaszają nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej. Ta będzie się charakteryzowała nowoczesnym wyglądem i zastosowaniem wysokiej jakości materiałów o dobrych parametrach technicznych. Nabór trwa od 11 września do 16 października.

Wszystkiemieszkaniazrealizowanezostanąwstandardzie„podklucz”ibędąudostępnianenazasadziewynajmuzmożliwościądojściado własności.Abyzostaćnajemcą1-,2-lub3-pokojowego mieszkaniawSIMŚląsk,należyspełnićtrzyobligatoryjnewarunki,tj.nieposiadać tytułuprawnegodolokalu mieszkalnegowChorzowie, wykazaćodpowiedniąwartośćdochodu,wpłacićpartycypację,czyliwkładfinansowywbudowęlokalumieszkalnego. Więcej informacji podnumeremtelefonu+48 884213856.

2
WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE Wydarzenia
Andrzej Kotala prezydent Chorzowa komentuje Fot. Łukasz Adamczyk

Inwestycja PKP w kluczowej fazie

Trwa największa od kilkudziesięciu lat inwestycja kolejowa w naszym mieście. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowują linię 131 do Nakła Śląskiego. Prace wchodzą w decydującą fazę. Inwestycja ma zostać udostępniona za rok, a ostatecznie zakończona w 2025 r. Jej wartość to ponad 1 miliard zł.

PKPrealizujązadanie„Prace naliniikolejowejnr131na odcinku Chorzów BatoryNakłoŚląskie”wramachprojektu„Pracenaliniikolejowej C-E65naodc.ChorzówBatory–TarnowskieGóry–Karsznice – Inowrocław –Bydgoszcz–Maksymilianowo”.Efekteminwestycjibędziezwiększeniedostępudo koleiorazusprawnieniepodróży i przewozu towarów zeŚląskawstronęportów. Aktualniepraceprowadzone sąnaodcinkach:ChorzówBa-

tory-ChorzówStary,stacja ChorzówStary,stacjaBytom, Bytom–BytomPółnoc,Bytom Północ – Radzionków, Radzionków–NakłoŚląskie. Liniakolejowanr131ChorzówBatory-Tczew,znana teżpotoczniejakoMagistrala Węglowaprzechodziremont iprzebudowęnaswympołudniowymkrańcu.Całkowiciewstrzymanoruchpociągówpasażerskichnaliczącym ponadtrzydzieścikilometrów odcinkumiędzyChorzowem aTarnowskimiGórami.Prace

rozpoczęłysięnapoczątku 2022r.Nawiadukciekolejowymprzyul.Katowickiejw Świętochłowicach, tuż przy granicyzChorzowem,zamontowanotrzytory.Tendodatkowy,trzecinaszlakuChorzówBatory–ChorzówMiastozwiększyprzepustowość liniikolejowej,coznaczy,że będziemogłokursowaćwięcejpociągów. –NaodcinkuChorzówBatory –ChorzówStaryzakończono montażtorówwrazzrozjazdami,prowadzonesąprace

przypodbiciuizgrzewaniu torów.Budowanesąperony nastacjiChorzówMiasto–wyjaśniaKatarzynaGłowackazzespołuprasowegoPKP. –Lokalizacjaobiektujestzbliżonadopoprzedniej,peron zostaniewydłużonyiprzystosowanydoobsługipociągów dalekobieżnych–dodaje. PowstajezupełnienowyprzystanekChorzówUniwersytet międzyChorzowemBatorym aChorzowemMiastem.Wykonanojużm.in.muryoporoweipodwyższenienasypu.

Wybudowanoperon,naktórymukładanesąpłyty.Prowadzonesąpraceprzybudowieprzejściadlapieszychpod toramizwyjściemnaperon odstronyul.StrzelcówBytomskichorazprzybudowie nowegowiaduktukolejowego łączącegoulicęZabrskąiGłogowską.

–Budowanowychobiektów wiążesięzprzebudowąukładukomunikacyjnegowrejonieul.StrzelcówBytomskich. Dzięki realizacji inwestycji, zwiększysiębezpieczeństwo

nad zoo i Doliną Dinozaurów

iusprawnikomunikacjawtej częścimiasta.Realizowanesą teżpracetoroweiperonowe nastacji ChorzówStary–dodaje. Wartośćcałegozadaniato1,2 mldzłnetto.Dofinansowanie pochodzizunijnegoProgramuOperacyjnegoInfrastrukturaiŚrodowisko.Zakończeniezadaniaplanowanejest w2025r.,jednakżecałośćzmodernizowanej infrastruktury pasażerskiej zostanie udostępnionawtrzecimkwartale 2024roku.

Po dziesięciu latach od uruchomienia pierwszej przebudowanej linii kolei linowej w Parku Śląskim, kończą się prace na drugą linią. „Elką” już za kilka miesięcy będzie można podróżować nie tylko ze Stadionu Śląskiego do Legendii, ale również z Wesołego Miasteczka do Planetarium Śląskiego, nad Śląskim Ogrodem Zoologicznym.

„Elka”tobodajnajbardziej kultowaatrakcjaParkuŚląskiego. Kursuje w nim od 1967rokuiniedawnoświętowano jej 56 urodziny. W2013rokupokilkulatach przerwy została przebudowananajednymztrzechniegdyśdostępnychodcinków. Obecnie trwają prace nad drugimodcinkiem,adocelowokolejmastworzyć–tak jakbyłotojeszczenapoczątku XXI wieku – trójkąt ipołączyćrównieżPlanetarium Śląskie ze Stadionem Śląskim. Budowanyobecnie odcinek poprowadzony zostanieślademdawnejtrasy kolejki.Trasabędziemierzyła

1840metrów,apodróżnią

zajmieod15do20minut wjednąstronę.Podróżujący przejadą malowniczą trasą nadwybiegamidlazwierząt oraznadDolinąDinozaurów. StacjaprzesiadkowazlokalizowanabędzieprzyaleiPlanetarium.

TrwająintensywnepracebudowlanenastacjiWesołeMiasteczkoLegendiaiPlanetarium.Powstałyjużkonstrukcjeobubudynkóworazwykonanozadaszenie.Gotowe jestjużmiejscenamaszynownię.Jestteżbudyneksterowni izapleczasocjalnego,wktórychzamontowanoinstalację elektrycznąisanitarną.

–Założonokołonapędowe, będącemotoremdrugiejnit-

ki.Przeprowadzonolinępomiędzydwomastacjami.Na trasiestanęłyjużwszystkie podpory,wsumiejestich 10,2bezpośrednioprzylegającedoobustacjioraz8pośrednich–tłumaczyAneta Miler,rzecznikprasowyParkuŚląskiego.–Wzwiązku zprzebudowąstacjiWesołe MiasteczkoLegendia–zawieszonezostajekursowanie „Elki”dokońcapaździernika –mówi.

Kosztbudowydrugiejlinii koleilinowej„Elka”toponad85milionówzłotych. Inwestycjajestrealizowana równieżdziękidokapitalizowaniu z Województwa Śląskiego.

WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 3 Wydarzenia
„Elką”
Fot. Mariusz Banduch (2) Fot. Mariusz Banduch

3pytania do…

Powakacyjny powrót do szkolnych ław

Jaki będzie ten nowy rok szkolny?

Na pewno rekordowy pod względem liczby uczniów rozpoczynających naukę w szkołach średnich. Edukację rozpoczęło bowiem blisko 50 proc. więcej uczniów niż przed rokiem. Trzeba było zwiększyć liczbę oddziałów w liceach i technikach. To pokłosie reformy oświatowej, która wprowadziła do szkół w jednym czasie dzieci 6 i 7 letnie.

Z jakimi wyzwaniami zmierzy się w najbliższym czasie chorzowska edukacja?

Największym jest zapewnienie kadry nauczycielskiej. Wielu nauczycieli, z powodu nieobsadzonych etatów już pracuje na półtora etatu. Trzeba nadmienić, że zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych w szkołach średnich dał Minister Edukacji wprowadzając odpowiednie zapisy w karcie nauczyciela. Jest to doraźne działanie w odpowiedzi na malejącą liczbę nauczycieli. Ale nie rozwiązuje problemu, który z każdym rokiem narasta. Nieco lepiej wygląda sytuacja w szkołach podstawowych. Ale i tu odczuwamy brak nauczycieli matematyki czy języków obcych. Jeszcze większym wyzwaniem są braki kadrowe w przedszkolach. Problem może się nasilić w okresie jesienno-zimowym, gdy zwiększa się liczba nauczycieli przebywających na L4.

Co

jest tego powodem?

Nauczyciele masowo odchodzą z zawodu. Obok przejść na emerytury mamy do czynienia z procesem odchodzenia do innej pracy. Jednym z powodów są niskie zarobki. Nauczyciel po 5 latach studiów rozpoczynający pracę w szkole może liczyć na 3690 zł. Nauczyciel kontraktowy po czterech latach dostaje niewiele więcej bo niespełna 4000 zł brutto. Przy takim poziomie wynagrodzeń placówki oświatowe nie są w stanie konkurować na rynku pracy. Z zawodu odchodzą nie tylko młodzi nauczyciele rozczarowani poziomem wynagradzania. Coraz częściej zawód porzucają doświadczeni nauczyciele, słyszy się o wypaleniu zawodowym i niestety coraz trudniejszych relacjach z młodymi rodzicami.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie po wakacjach znów wrócili do nauki. Przed nimi dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

EdukacjęwChorzowierozpoczęłołącznie15799dzieci iuczniów.Wprzedszkolach 3202dzieci,awszkołachpodstawowych7019dzieci,wtym 911 w klasach pierwszych, 592 w klasach ósmych. Wszkołachponadpodstawowychrokszkolnyrozpoczęło 5324uczniów,wtymwliceach 2415, w technikach 2347, wbranżowychszkołachIstopnia562(maturzyściwliceach 478,wtechnikach312).Do szkółspecjalnychuczęszcza 254dzieci.

–Podwumiesięcznejprzewie wszkołachznówzrobiłosię gwarno. Na ten nowy rok szkolnyskładamwszystkim uczniom najserdeczniejsze życzeniaspokojnej,interesującejisatysfakcjonującejnauki.Niechzdobytawiedza, odkrywanie świata i jego prawumożliwiaWamosiąganiesukcesów.Niechszkoła będziemiejscem,doktórego przychodzisięzchęcią,mając przy tym poczucie bezpieczeństwa–podkreślaWiesław Ciężkowski zastępca

prezydenta Chorzowa. –Wszystkimrodzicomiopiekunom życzę cierpliwości ikonsekwencjiwwychowywaniudzieciorazsamychradosnych chwil związanych zosiągnięciamiWaszychpociech. Nauczycielom życzę niesłabnącejsatysfakcjizwykonywanego zawodu, wytrwałości,cierpliwościiwyrozumiałości w tych niełatwychczasach–dodaje. Rozpoczęcierokutorównież nowykalendarz,którywarto skonfrontować na przykład

Największe inwestycje w chorzowskich szkołach

zplanamiurlopowymi.Zimowaprzerwaświątecznapotrwaod23do31grudnia, aferiezimoweod29stycznia do11lutego.Wiosennaprzerwa świąteczna rozpocznie się 28 marca i zakończy 2kwietnia.Egzaminósmoklasistyzaplanowanood14do 16maja,apoprawki–od 10do12czerwca.Egzaminy maturalnegobędąsięodbywałyod7do24maja.Poprawkibędątrwałyod3do17 czerwca. Zakończenie roku jestplanowanena21czerwca.

W wakacje w chorzowskich placówkach oświatowych trwały mniejsze i większe remonty, aby najmłodsi mieszkańcy mieli dobre warunki do nauki i zabawy. W mieście trwają też duże inwestycje, które z pewnością poprawią infrastrukturę w przedszkolach i w szkołach.

DokońcapaździernikazakończąsiępracewSzkolePodstawowejnr12naStarymOsiedlu. Ichzakresobejmujedocieplenie ścianzewnętrznych,piwnicznychifundamentowych,izolacjędachu,montażbrakujących okienwpomieszczeniachpiwnicznych,wymianędrzwizewnętrznychtylnychikuchennych, przebudowę kotłowni zwęglowejnagazową,atakże wymianęinstalacjicentralnego ogrzewaniaorazmodernizację instalacjielektrycznejioświetleniowej.Kosztinwestycji to ponad4mln300tys.zł,zczego ponad1mln300tys.złtośrodki unijne.

Przyul.ŁagiewnickiejtrwanatomiastrozbudowaPrzedszkola Miejskiegonumer7. Warta blisko8,4mlnzłinwestycja, współfinansowanazRządowegoFunduszuPolskiŁad,rozpoczęłasięwmarcutegoroku izakończywiosnąprzyszłego.

Po zakończeniu prac obiekt przyul.Łagiewnickiej16będą stanowiłydwiebryły:dwukondygnacyjna podpiwniczona częśćistniejąca,atakżenowa, dwukondygnacyjnainiepodpiwniczona,ogabarytachzbliżonychdopierwszej.Wramach

praczmodernizowanezostanie ogrodzenieipowstanienowy placzabaw. Wśródwiększychtrwających obecnieinwestycjisąjeszcze projektowaneobecniezagospodarowanieterenuIIILiceum Ogólnokształcącego przy ul. FarnejwnioskowanewBudżecieObywatelskimnastrefęgier plenerowychorazprzebudowa boiskawielofunkcyjnego,atakże przebudowa kanalizacji wPrzedszkoluMiejskimnr16 orazrozbudowaplacuzabaw wPrzedszkoluMiejskimnumer

27.Tezadaniamająłączniekosztowaćponad630tysięcyzłotych.

Temat miesiąca WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 4 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
BeataKabza dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta odpowiedziudziela Fot. Łukasz Adamczyk Fot. Łukasz Adamczyk

Wpłynęło106projektów

86zostałopozytywniezweryfikowanych

11-24wrześniagłosowanie

GłosowanienaprojektywramachBudżetuObywatelskiego następujezapośrednictwemformularzaelektronicznego dostępnegonastroniewww.bo.chorzow.eu.

Głosowanienaprojektyjestmożliwerównież:

• wCentrumIntegracjiMiędzypokoleniowejprzyul.Dąbrowskiego7

• wewszystkichfiliachMiejskiejBibliotekiPublicznej

• wUrzędzieMiastawpok.220

CHORZOWIANIEBĘDĄGŁOSOWAĆNA

47projektówinwestycyjnych

23projektyspołeczne

11projektówzielonych

5małychprojektów"bezbarier"

Zakończyliśmy przyjmowanie i weryfikację wniosków złożonych przez chorzowian w XI edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 106 projektów, z których 86 przeszło pozytywnie weryfikację. Jest to największa liczba projektów od początku istnienia w Chorzowie Budżetu Obywatelskiego. To bardzo cieszy, bo świadczy o rosnącym zainteresowaniu chorzowian sprawami miasta iswojegonajbliższegootoczenia.

Dzięki zmianom w ustawie o samorządach mogliśmy wrócić do podziału projektów na kategorie, z których każda ma swoją pulę środków. Jak zwykle najwięcej projektów zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych dotyczy potrzeb dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim wnioskodawcom i trzymam kciuki zawszystkieprojekty.

AndrzejKotala, PrezydentChorzowa

DogłosowaniasąuprawnieniwszyscymieszkańcyChorzowa. Każdymieszkaniecmożegłosowaćtylkoraz.Każdygłosujący madodyspozycji20punktów,po5nakażdąkategorięprojektów iprzyznajepunktyażdowyczerpaniapulidostępnychpunktów. Głosującymożezarównoprzydzielićwszystkiepunktynajeden projekt,jakirozdzielićswojepunkty pomiędzykilkaprojektów. Dorealizacjikierowanesąprojekty,któreuzyskałynajwiększą liczbępunktówwkażdejkategorii,dowysokościśrodków przeznaczonychnakażdąkategorię.

WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 5 Temat miesiąca WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

1. Potańcówki na Chorzowskim Rynku

Projektdotyczyorganizacjidancinguzprawdziwegozdarzenia.Jednowydarzenienarozpoczęciewakacji,drugienazakończenie.DJ, któryzagrakawałkidlakażdegopokolenia, kolorowe ozdoby na rynku, dużo świateł ipysznejedzenie-toconasimieszkańcylubią najbardziej.

2. SP nr 12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki etap III ProjektzakładabudowęogólnodostępnejStrefyRekreacyjno-Sportowej„Dwunastki”,wtym boiskadosiatkówkionawierzchnipoliuretanowej,boiskarekreacyjnegodogierizabaw onawierzchnipoliuretanowej,rewitalizacjiterenuzielonegoiutworzeniaprzynichstrefy rekreacyjnej,montażufurtkiwogrodzeniu odstronyścieżkirowerowej,monitoringkompleksurekreacyjno-sportowegoorazmontażu podwyższonychpiłkochwytównaboiskuwielofunkcyjnym.

5. Modernizacja boiska szkolnego Wymiana nawierzchni boiska szkolnego (sztucznatrawa),elementywyposażeniasportowegoorazinfrastruktury.

6. Nowy plac zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej, ul. Batorego 46 NaterenienależącymdomiastaChorzówod ponad20latfunkcjonujeplaczabaw,enklawa zieleniiwytchnieniawśrodkumiasta.Jest oncodzienniedostępnydlauczniówszkoły iokolicznychmieszkańców.Marzynamsię miejscedokreatywnejzabawywkuchniach błotnych,nowoczesneiwytrzymałeurządzenia zabawowezrobiniiakacjowej(huśtawki,ważka,urządzeniesprawnościowepozwalające nawspinanie,wiszenie,skakanieipodciąganie, zjeżdżalniazdomkiem,pająkdowspinaczki) pozwalającenabezpieczneiatrakcyjnezabawy.

7. Organizacja Środowiskowego Dnia Dziecka

ProjektobejmujeorganizacjęŚrodowiskowego DniaDzieckanaboiskachSzkołyPodstawowej nr10.Jejcelemjestintegracjaspołeczności szkolnejiśrodowiskalokalnego,promowanie zdrowegotrybużycia,popularyzacjaaktywnościfizycznej,pogłębianierelacjirodzinnych. Imprezabędziemiałacharaktersportowo-rekreacyjny.Uczestnicyotrzymająspecjalnykarnetdziękiktóremubędązaliczaćkolejnezadaniaruchowenaprzygotowanychstacjach.

8. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 Celemprojektujestdbałośćowłaściwyrozwój fizycznyibezpieczeństwodzieciimłodzieży uczęszczającychdoSP10 orazdzieciznajbliższejokolicy.Założeniemprojektujestbudowawielofunkcyjnego,nowoczesnego,bezpiecznegoiogólnodostępnegoboiskawraz zeskoczniąwdalprzySzkolePodstawowej nr10.

9. Wymiana nawierzchni tartanowej boiska do koszykówki na Irysie

Projekt dotyczy wymiany istniejącej powierzchnitartanowejboiskadokoszykówki znajdującegosięnaosiedluIrys.Zadaniema dotyczyćnaprawypowierzchniiwyrównania podłożaboiskaorazpostawieniaczterechławek.

10. Aktywna Strefa 14 – tki

Wnioskodawcychcązmodernizowaćboisko

znawierzchniąsyntetycznądopiłkiręcznej poprzezuzupełnieniebrakówipęknięćodpowiednimtworzywem.Wymienionemusząbyć

równieżsiatkizabezpieczającewokółboiska ibramkitak,abyspełniałyswojąfunkcję.Powstanie mini-boisko z małymi bramkami ikoszami,wokółzabezpieczonebandami,które możnabędziewykorzystaćdogrywmini-piłkę nożną,dwaognie,unihokej.Nanaszymterenie jestrównieżmiejscenamontażzewnętrznych stołówdotenisastołowego.

11. Trele Batorego

Projektskierowanyjestdospołecznościlokalnejiopartybędzienanaturalnejpotrzebie wyrażaniawłasnejosobowościpoprzezśpiew -chcemybowiemnawiązaćdowieloletnich muzycznychtradycjinaszegomiasta.Proponujemycyklwarsztatów(wokalnychiemisji głosu)-trwaćonebędąprzezdziesięćmiesięcy, copozwolinapróbęprofesjonalnegopodejścia dorozwojuartystycznegouczestników.Koncertypodsumowującekolejneetapywarsztatóworazkoncertfinałowybędąokazjąnie tylkodoprezentacjiosiągnięć,aleprzede wszystkimzintegrująmieszkańcówChorzowa.

12. Arboretum Batorego

Projektskierowanyjestdospołecznościlokalnej,przyczymcharakteryzujegodwutorowość. Popierwsze:planujemycyklwarsztatówekologicznychiakcjiedukacyjnychskierowanych donajmłodszychobywatelinaszegomiasta; piknikekologicznyskierowanybędziedorodzinwielopokoleniowych.Podrugie:chcielibyśmyzwiększyćbioróżnorodnośćgatunkową naszegomiastam.in.poprzeznasadzeniarzadkich gatunków drzew, roślin i kwiatów. Wzwiązkuzezmianamiklimatuważnejest dlanasmyślenieprzyszłościowe-dbanie ozieleńmiejskąstajesięzadaniemponadczasowym.

13. Autyzm-zacznijmy działać razem OrganizacjakonferencjidlamieszkańcówChorzowa,którejcelemjestzwiększenieświadomościnatematautyzmu,zwrócenieuwagi społeczeństwanaproblemy,zjakimiborykają się rodzice dzieci ze spectrum autyzmu. Wprogramiekonferencjiprzewidujemywykładyspecjalistówirodzicóworazwarsztaty szkoleniowezzakresumetodpracyzdziećmi zautyzmem.Uczestnicyotrzymająmateriały zkonferencji.Zostanąrównieżrozpowszechnioneulotkiinformacyjne.

14. Scena plenerowa Batorego Omawianezadaniewychodzinaprzeciwpotrzebspołecznościlokalnej-m.in.możliwości spotykaniasięiorganizowaniaimpreznaświeżympowietrzu.Istotnejestnawiązaniedotradycjiszkoły:FestiwaluTeatralnego-wtrzydziestopięcioletniejhistoriitegowydarzenia nierzadkomiałymiejscespektakleplenerowe. Proponowanascenaarchitektonicznienawiązywaćbędziedostyluzabytkowegobudynku liceumimożestaćsięrozpoznawalnymna mapieChorzowapunktemkulturalnym.

15. Modernizacja placu zabaw Przedszkola

nr 20

Modernizacjaobejmiewymianęzużytychelementówrekreacyjnych,zamontowanienowegosprzętusportowego,renowacjęterenu.

16. Leżaki miejskie w Parku Róż Projektinwestycyjnyobejmujemontażstałych leżakówmiejskichwParkuRóż.Montażprzedmiotowychelementówrekreacyjnychpoprze-

dzonybędziewyboremmiejscawParkuRóż. Leżakibędąsolidneiodpornenawarunki atmosferyczneorazbędąmiałynowoczesny designzgodnyznajnowszymitrendamiwzornictwadlamebliparkowychiterenówrekreacyjno-wypoczynkowych.

18. Siłownia zewnętrza typu Street Workout Park na skwerze przy ul. Floriańskiej Projektzakładastworzenieogólnodostępnej nieogrodzonejnowoczesnej,dużejibogato wyposażonejprzestrzenidoćwiczeńogólnorozwojowychwrazzodpowiedniądotego bezpiecznąnawierzchniąsyntetycznąorazzadaszeniemtypużagiel.Zadaszenietypużagiel dedykowanedlaprzestrzenipublicznych,zapewniochronęprzeddeszczemipromieniami słonecznymi.Proponowanainwestycjazapewnibezpiecznewykonywaniećwiczeńnasiłownizewnętrznejorazmiłespędzenieczasuna świeżympowietrzu.

19. Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi oraz zakup gier planszowych, komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

BibliotekaudostępniałabyCzytelnikomprzez okres12miesięcybezpłatnekody,ważneprzez okres30dnioddniaaktywacji.Towygodna formaobcowaniazliteraturąwdowolnym czasie,miejscu,nadowolnymurządzeniu,bezkosztowoznajszybszymdostępemdonowości wydawniczych.Wniosekuwzględniatakżezakupgierplanszowych,komiksówimang,które ciesząsięcorazwiększymzainteresowaniem.

20. Sfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich Wzrostcenusługweterynaryjnychpowoduje, żewieluwłaścicielizwierzątniemożepozwolić sobienatakdużywydatek.Przeprowadzanie zabiegówkastracjiuzwierzątdomowychto najbezpieczniejszeinajpewniejszezabezpieczenieichprzedrozmnażaniemsię.Kastracja/ sterylizacjanietylkozapobieganiekontrolowanemurozmnażaniuzwierząt,aleipoprawia znaczącoichwarunkibytowania.

21. Doposażenie wybiegu dla psów (zlokalizowanego w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt) w urządzenia sportowozabawowe przeznaczone dla zwierzaków Wybiegbędziemiałkilkastref(dlamałych psów,dladużych,zosobnymiboksamidla psów,któremająproblemywkontaktach zinnymipsami).Wkażdejstrefiebędąurządzeniadopasowanedowielkościpsów.Zamontowanezostanąrównieżelementymałejarchitektury(ławki,koszenaodpadki,dystrybutoryworeczkównapsieodchody,poidła dlapsów,wiata-zadaszeniedlawłaścicieli czworonogów).Wybiegbędzieprzeznaczony dlazwierzakówschroniskowych(wgodzinach pracyschroniska).Pogodzinachpracyschroniskawybiegbędzieogólnodostępny.

22. Renowacja alei Wycieczkowej wzdłuż Skansenu DwieczęścialeiWycieczkowejjużzostały odnowione,terazprzyszedłczasnaostatnią. Zadaniemapolegaćnarenowacjiistniejącej jużścieżkiwzdłużSkansenu.Odcinekdorenowacjizaczynasięprzybocznymwejściu doSkansenuikończynasamymdoleprzy domachmieszkalnych-gdziezaczynasięnowa, wyremontowanaczęść.Ścieżkajestpełnadziur, sporeubytkiwnawierzchniiwyrastającekorzeniedrzewpowodująsporeutrudnienia

wprzejedzierowerami,rolkamiczyhulajnogą. Jesttoodcinekzesporymruchem.

23. Modernizacja boiska szkolnego na terenie SP Specjalnej nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi

Modernizacjaboiska,wymiananawierzchni tartanowejwrazzbramkamiwtym:zakup imontażkoszajednosłupowegoorazmałej siłowninawolnympowietrzu(do3urządzeń) znawierzchniąsyntetyczną,zagospodarowanieterenuogroduszkolnegowtym:montaż małegoplacuzabaw(do3urządzeń).Obecne boiskoszkolneuległojużznacznemuzużyciu.

24. Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu Przygotowanieterenupatiopodbudowęamfiteatru,którywpisujesięwtradycjeteatralne szkołyorazmiasta.Praceobejmowałyby:demontażstarejnawierzchniorazpołożenienowej.Wzależnościodkwotyprzeznaczonej nazadaniezakrespracmożebyćwiększy i obejmować umieszczenie na nowej nawierzchniwidowniskładającejsięzsiedzisk orazmałejarchitektury.

25. Olimpijski Ogród

Przebudowaistniejącegoskwerumieszczącego sięprzySzkolePodstawowejnr5zOddziałami Sportowymiim.J.Kusocińskiegowminipark poprzezposadzenieznacznejilościokazałych drzewozdobnych(roślinnośćśródziemnomorska).Stworzenieklimatunawiązującegodo starożytnychigrzyskolimpijskichdziękizamontowaniuoświetleniawbarwachkółolimpijskich.WcentralnejczęściparkuumieszczenietablicupamiętniającychwybitnychsportowcówzwiązanychzChorzowem.

26. Pumptruck Kalinka - rowerowy plac zabaw Pumptracktospecjalnieprzygotowanytorasfaltowyokształciezamkniętejpętlizmuldami, górkamiizakrętami,którepowodują,żejazda narowerze,hulajnodzeczyrolkachstajesię niesamowitązabawą.Torymogąmiećróżną długość,wielkośćczystopieńnachyleniatak, abykorzystaćzniegomogłymłodszedzieci, początkującysportowcy,młodzieżczyzaawansowanisympatycy.Ideątakiegoobiektujest przedewszystkimdoskonalenietechnikijazdy, koordynacjiruchowejiwypracowanieodpowiedniejpostawy.

27. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie Proponowanaprzebudowaogólnodostępnego boiskawielofunkcyjnegomanaceluzapewnienienowejsyntetycznejnawierzchnioraz nowegowyposażeniasportowegoiinfrastruktury.Pogodzinachzajęćszkolnychmieszkańcy będąmielimożliwośćkorzystaniazboiska. Dziękitemupoprawiąswojąsprawnośćfizycznąikondycję.

28. Automatyczna toaleta publiczna w Parku Róż Ustawienieautomatycznejtoaletypublicznej wrazzprzyłączeniemdosieciwodociągowej wParkuRóż.

30. SP nr 2 ul. Sportowa 4 - budowa siłowni plenerowej wraz z modernizacją boisk sportowych oraz z rolkostradą BudowanatereniezielonymprzySzkolePodstawowejnr2im.JanaPawłaIIzewnętrznej siłowniplenerowejwrazzrolkostradąoraz

Temat miesiąca WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 6 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

ścieżkąedukacyjno-przyrodniczą,trampolinamiprzysiłowni.Modernizacjaistniejącegoboiskaimiejscparkingowychznajdującychsię naterenieszkoływrazzogrodzeniemterenu ibramwjazdowych.

31. Zielone otoczenie trzynastki. Ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 Stworzenieterenu,którypozwolimieszkańcomnaspędzanieczasuwkontakcieznaturą. Będąmogliodpocząćnadrewnianychławkach wśródkrzewówiszumiącychtraw.Stworzy tostrefęrelaksuzarównodladzieci,jakidorosłych.Natomiastławkiedukacyjnezwiększą świadomośćekologicznąużytkowników.ProjektobejmujeterenSP13odpłotuodstrony ul.FilarowejorazStyczyńskiegodoboiska.

32. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13

Terenzostaniewyposażonywróżnorodne urządzeniazabawowedladzieci.Mabyćmiejscemkolorowym,przyjaznymibezpiecznym. Zaspokoinaturalnąpotrzebęruchu,jakąmają dzieci.Równocześniewesprzeichrozwójfizycznyipsychiczny,atakżespołeczny.Będzie posiadałrównieżwaloryedukacyjne(np.tablice,panele,domki,itp.)rozwijającekreatywnośćipobudzającewyobraźnię.Placzabaw będzieogólnodostępnydladzieciniezależnie odgodzinotwarciaplacówki.

33. Plenerowa siłownia Pnioki

Projektdotyczybudowysiłowniwyposażonej w12urządzeńwsąsiedztwieboiskanaosiedlu PniokiwChorzowieII.Plenerowasiłownia mawielezalet–pozwalanabezpłatnećwiczenia naświeżympowietrzuijestogólnodostępna przezcałydzień,przyczyniającsiędopropagowaniazdrowegostylużyciairozwijania integracjispołecznej.

34. Aktywne lato w Chorzowie II

Zorganizowanie10spotkańzdziećmi,wcelu przeprowadzeniazabawidziałańzzakresu kształtowaniapostawproaktywnychizdrowegostylużycia,jakrównieżwskazaniamożliwościalternatywnegospędzaniaczasuwolnego(1razwtygodniu)-ostatnitydzieńczerwca,wmiesiącachlipiecisierpień2024roku, natereniePlacuMickiewicza.

35. Żabie Doły Projektzakładadwaspotkaniaspaceryna„ŻabichDołach”dotyczącefauny,floryorazhistorii zespołu,połączonezpropagowaniemzdrowegostylużyciaiproekologicznychdziałań(zbiórkaodpadów)-odbywaćsiębędą-jedenraz wiosnąijedenrazjesieniąw2024roku.Zrealizowanebędądwafilmyorazreportażefotograficznedozamieszczeniawmediachspołecznościowych.

36. Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałeczki 45

Wramachzadaniaproponujesięzabudowę nowychurządzeńzabawowychorazwykonanienawierzchnisyntetycznej.Pozwolitona zwiększenieatrakcyjnościistniejącegoplacu zabaworazzwiększeniebezpieczeństwakorzystającychzniegodzieci.

37. Plac zabaw równych szans - modernizacja placu zabaw oraz miejsca dla rodziców i nastolatków na Biadaczu PlaczabawnaBiadaczuwymagaodnowienia orazmontażunowychurządzeńzabawowych atakżestrefywypoczynkudlaosóbstarszych iogrodzeniaterenu.

38. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 Projektdotyczymodernizacjiplacuzabawna tereniePrzedszkolanr24.Wymiananawierzchniorazogrodzenia.Zakupnowychkonstrukcji. Placzabawbędzieogólnodostępnydlamieszkańcówpozamknięciuplacówki.

39. Budowa wybiegu dla psów przy ulicy Bałtyckiej 8 WybiegdlapsówułatwikorzystanieznieużytkowanejdziałkiprzedZakłademKomunalnym PGMprzyulicyBałtyckiej8.Wtymmiejscu aktywniespędzajączaswłaścicieleczworonogówwrazzeswoimipupilami.Uważamyjako mieszkańcy,żeogrodzenietegoterenuidostosowanieinfrastrukturydoamatorskiego szkoleniapsówbędziedobrymrozwiązaniem wświetletego,żedotychczaswielepiesków spędzałoczaswtymmiejscu.

40. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach Projektzawierawykonaniesiłowniplenerowej wrejonieboiskatartanowegoprzyulicyRębaczyorazplacuzabawwrejonieulicyLangiewicza.MieszkańcydomówprzyulicachLangiewicza,Platerskarżąsięnabrakplacuzabaw wichsąsiedztwie.Siłowniaplenerowawpobliżuboiskatartanowegoimającegopowstać tamplacuzabaw,będziedopełnieniemsportowo-rekreacyjnegocharakterutegomiejsca.

41. Od Juniora do Seniora cz.3 Zadaniepoleganawyremontowaniułazienek, szatniipomieszczeńgospodarczychwsali miejskiejmieszczącejsięprzyul.Powstańców

68.Nasaliodbywająsięzajęciadladzieci, młodzieżyidorosłychorazbezpłatnezajęcia dlarodzicówzdziećmi.Zsalikorzystająteż zawodnicyAkademiiPiłkarskiejRuchuChorzów,jakizawodnicypierwszejdrużyny„Niebieskich”.

42. Festyn Rodzinny w Maciejkowicach WpisałsięjużwtradycjeMaciejkowic.Podczas dorocznychimprezmieszkańcymogąpobawić sięprzymuzycenażywo,skorzystaćzlicznych atrakcjiprzewidzianychdladzieciaków,wziąć udziałwkonkursachitp.Uzupełnieniematrakcjijestkażdorazowogastronomia.FestynzorganizowanywewspółpracyzRadąOsiedla Maciejkowice,miałbykontynuowaćtradycję corocznychfestynówosiedlowych.

43. Sportowy Chorzów Projektzakładaorganizacjęzawodówbrazylijskiegojujitsuorazdwóchturniejówpiłki nożnejdlaklubówsportowych.

45. Integracyjne warsztaty sztuki użytkowej - klub samopomocy Celemprogramujestintegracjaosóbniepełnosprawnychichopiekunówimieszkańców Chorzowa.Aktywnośćtwórcza(rękodzieło iwyrobysztukiużytkowej),spotkaniatematyczne, prelekcje, terapeutyczne spotkania zpsychologiem.

48. Ekrany akustyczne – dźwiękochłonne, ulica Okrężna Założenieekranówakustycznych-dzwiękochłonnychprzykompleksierekreacyjnymw tymwbramceintegracyjnejorazboiskuikorcie.

49. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Rawą" Wramachprojektuzostanieprzebudowane ogólnodostępneboiskowielofunkcyjne(piłkar-

sko-koszykarskie),któreznajdujesięnaterenie należącymdoSpółdzielniMieszkaniowej„Nad Rawą” przyul.Długiej.Boiskozyskanową syntetycznąnawierzchnięinoweelementy wyposażeniasportowegoorazinfrastruktury, wtymtakżepiłkołapy(ogrodzenieboiska).

50. Festyn na Cwajce Potegorocznymsukcesie,jakimokazałsię festyn,chcemyponowniejakoParafiaŚwiętego Józefazorganizowaćfestyndzielnicowy„Na Cwajce”,którymanaceluintegracjęmieszkańców.Planujemyzorganizowaćwystępy młodzieżyznaszejdzielnicy,znanychartystów (muzycznychbądźteżkabaretowych),spotkaniazesłużbamipaństwowymi,animacjeidmuchańcedladzieciorazstrefęgastronomiczną.

51. Aktywny ósmoklasista – wiedza i kompetencje

Zadaniemprojektujestorganizacjacykluspotkańdlaósmoklasistów,wczasiektórychprowadzącyzajęciaskupiąsięnietylkonapowtórzeniumateriałuegzaminacyjnego,aletakżezmotywujądosamodzielnejpracy,wskażą technikiskutecznegoradzeniasobiezestresem. Zajęciazjęzykapolskiego,językaangielskiego, matematykiorazzajęciawspierającerozwój uczniaodbywałbysięwokresieodpaździernika dokwietnia,wmałychgrupach.

52. Psi Park

Budowa ogrodzonego parku-wybiegu dla psów.Parkmożebyćusytuowanynajednej zdziałek(635/4lub920/17)wChorzowieBatorymprzyalejcenaStarymOsiedlu.Wybieg możnawyposażyćwurządzeniamałejarchitektury:ławki,dystrybutorworeczków,kosze naśmieciipsieodchody.Urządzeniadlapsów tonp.tunelruchomy,kładkałamana,równoważnia,labirynt,poręczedoprzeskoków,tunel łamany.

53. Montaż ławek do odpoczynku przy ulicy Głównej SpacerypoDolinieGórnikąsączęstymzajęciemrekreacyjnymdlamieszkańcówMaciejkowic.Niestety,wciąguulicyGłównej,na odcinkuodnumeru62ażpoDolinęGórnika nieznajdziemyżadnejławkianipodobnego miejscaodpoczynku.Przebycietegoodcinka bezchwiliwytchnieniajestkłopotliwedlaseniorówczyosóbniepełnosprawnych.

54. Skwer im. dr A. Galocza jako strefa ciszy, ul. Szpitalna Stworzenieoazyspokoju/strefywytchnieniowejnaterenieporośniętymstarodrzewem, biskowęzłakomunikacyjnegoicentrumhandlowego.

56. Mozaika. Cykl Warsztatów Rękodzieła Organizacjaserii9warsztatówplastyczno-rękodzielniczych.Będąodbywaćsięrazwmiesiącu,wdwóchokresach:luty-czerwiecoraz wrzesień-grudzień.Planowanetematywarsztatówobejmująróżnedziedzinyrękodzieła. Każdespotkaniebędzieskupiałosięnainnych technikachimateriałach,zapewniającuczestnikomróżnorodnośćdoświadczeń.Celemprojektujestpromowanietradycjirękodzielniczych,zachęcaniedoaktywnościtwórczejoraz integracjamieszkańców.

57. Zakup gier planszowych do CIM Wzwiązkuzdużąpopularnościąspotkań zgramiplanszowymiwCentrumIntegracji Międzypokoleniowej,wnioskujęozakupdo-

datkowychtytułów,któreposzerząbibliotekę gierdostępnąnaspotkaniach.Zakupionetytuły byłybydostępnewramachspotkańzgrami planszowymi.

58. Koncerty muzyczne i spektakle teatralne dla chorzowskich seniorów 60+ Czterykoncertyiczteryspektakleteatralne. Koncertmuzycznyispektaklteatralnytodoskonały wybór dla każdego. Uczestnictwo wtakimwydarzeniukulturalnymtozawsze niezapomnianedoświadczenie.Powyższewydarzeniaprzewidzianesądla150osób.NarealizatoraproponujemyCentrumIntegracjiMiędzypokoleniowejprzyul.Dąbrowskiego7.

60. Wycieczki turystyczne i potańcówki dla chorzowskich seniorów 60+ Wycieczkisądoskonałąokazjądopoznania krajobrazuihistoriiodwiedzanychmiejsc.Każdawycieczkaprzewidzianajestdla50uczestnikówwwieku60+.Wkosztwycieczkiwliczony jest transport, obiad, opieka pilota iprzewodnika,biletydozwiedzanychobiektów orazubezpieczenie.NarealizatoraproponujemyCentrumIntegracjiMiędzypokoleniowej przyul.Dąbrowskiego7.

61. Oaza szczęścia, sportu i edukacji - Szkoła Podstawowa nr 38 „Świetlicapodchmurką”,placzabaworaz boisko3x3zlokalizowanebędąnaterenach należącychdoSPnr38.Podbudowę„Świetlicypodchmurką”zostanieprzeznaczony plactrawiasto-żwirowegoboiskaszkolnego znajdującegosięprzytylnymwejściudo budynkuszkoły,placzabawzostanieumieszczonynaaktualnymboiskudosiatkówki, awmiejscuboiskaasfaltowegodokoszykówkipowstanienowoczesneboiskodokoszykówki3x3.

62. Nowe nasadzenia na placu żwirowym przy Szkole Podstawowej nr 38 Nasadzenienowychokazałychdrzewnaterenieplacużwirowegoprzytylnymwejściu doSPnr38.

63. Integracyjny Ogród - remont ogrodzenia, budowa altanki oraz markiz przy Dziennym Domu Pobytu, ul. Beskidzka 6 Remontogrodzeniajestniezbędnyodkilku lat.Ogrodzenieodługościponad200mbędzie nowąwizytówkątegomiejsca.Ponadtona terenachotwartychośrodkapowstanieOgród Zimowy oraz markizy. Będzie to miejsce wktórympodopiecznibędąmogliwzimę przebywaćnadworze,awlatoniebędzie przeszkadzałoimsłońce.Dodatkowowramach projektupowstaniemiejsceparkingowedla odwiedzających.

65. Zielona 3 Maja - nowe nasadzenia Remontulicy3Majaograniczyłmiejscazielone, dlategochcemyprzywrócićjejdrzewaiinne nasadzeniawzdłużulicyodkościołaśw.BarbarywstronęskrzyżowaniazulicąŻołnierzy Września.

67. Park Amelung - miejsce dla mieszkańców i psiaków WParkuAmelungodbywająsięspacerycałychrodzinwrazzich„przyjaciółmi"psami. Dlatychostatnichbrakujemiejsca,gdziemoglibysięwyszaleć.Idealnymbyłbywybieg dlapsów.Dodatkowościeżkiodstronymniejszegostawumożnawybrukowaćorazpołączyćzdrogąprzyul.Owocowejścieżkąpieszorowerową.

WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 7 Temat miesiąca

69. Boisko 3x3 przy ulicy 3 Maja Projektpolegana budowiedwóchboiskdedykowanychtzw.koszykówceulicznej(dyscyplinaolimpijska).Boiskobędziemiećwymiaryzgodnezprzepisamidyscypliny14x15 m(całyplac16x18m;288m2)orazkoszpleksi nawysięgnikuwrazzzabezpieczeniem.Boisko wzbogaciplaczabawznajdującysięwsąsiedztwie.Dookołaboiskachcielibyśmypostawić ławki.

70. Ahoj przygodo! Piraci na tropie lataintegracyjny festyn szkolny przy SP nr 38 Potegorocznymsukcesiefestynunaterenie SPnr38wprzyszłymrokuchcemyzrobić festyndlajeszczewiększejgrupyspołecznej. Wprogramiedarmowewarsztaty,scena,zawodyzudziałemsportowcóworazwystępy artystów.

71. Przestrzeń sportu i rekreacji przy SP 39 Celemprojektujestmodernizacjaboiskawielofunkcyjnegoowymiarach39x20mwraz zinfrastrukturą.Dodatkowoplanujesięzagospodarowanieterenuzbokuszkołynastrefę rekreacyjno-sportowązsiłowniąplenerową, betonowymistołamidotenisastołowegooraz dogrywszachyiławeczkami.Miejsceto będziepołączonezboiskiem.

72. Wakacje w mieście – półkolonie Organizacjapółkoloniidladzieciwwieku7-12 lat,wpostaci4turnusówpo5dniroboczych (poniedziałek-piątek), w godzinach 8-16, wokresielipiec-sierpień(terminydouzgodnienia).Liczbadziecinajednymturnusie:25. Łącznaliczbauczestnikówpółkoloniito100 osób.

73. Kolory folkloru Celemzadaniajestzapoznaniedzieci,młodzieżyorazosóbdorosłych ztradycjąfolklorystycznąróżnychregionówPolskizgłównym nastawieniemnaŚląskijegorozgraniczeniem naGórnyŚląskorazŚląskCieszyński.Zadanie zrealizowanebędzienaterenieplacówekoświatowychorazwdomachkulturyiCentrum IntegracjiSpołecznej.

74. Chorzowski Dzień Ziemi w Planetarium Śląskim

Organizacjapiknikunaukowegowramach ObchodówMiędzynarodowegoDniaZiemi 2024natereniePlanetariumŚląskiegowChorzowie.Wramachpiknikuodbędąsięwarsztaty ipokazynaukowe,graterenowaorazprelekcje. Wramachobchodówprzeprowadzonyzostaniekonkursdlauczniówchorzowskichszkół. Finałembędziekoncert.

75. Chodnik wzdłuż Krętej

Budowachodnika/ścieżkispacerowo-rowerowejwrazzławkamiilatarniamiwzdłuż ul.Krętej,odul.Górniczejdoul.Średniej, ślademzakrytegodopływuRawy,tzw.„Kanału Sueskiego".

76. Urokliwy deptak na Sienkiewicza Deptaknaul.Sienkiewiczajestprzestrzenią zpotencjałem.Chcielibyśmyprzypomocyławekorazdużejilościroślinnościstworzyćprzestrzeńprzyjaznądlamieszkańców,którapozwolinachwilewytchnieniawzielonym iprzyjemnymotoczeniu.

79. Wyspa dzieci - budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku Budowaplacuzabawobejmującatrzystrefy

tematyczne.Wnichznajdąsięm.in.konstrukcje dozabawy,altanyzsiedziskamiorazmini boiskodopiłkinożnej.Całośćzostanieuzupełnionaonasadzeniaróżnychgatunkówkwiatów.

80. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 29

BudowaplacuzabawprzyPrzedszkolunr29 wrazzprzeniesieniemkilkuelementówistniejącegoplacuzabawwinneczęściplacu przedszkolnego.Wskładnowegoplacuwchodziłyby: średni zestaw zabawowy, domek zsiedziskiem,huśtawkatypugniazdo,huśtawkawagowa,bujaksprężynowypojedynczy, dwabujakisprężynowepodwójne,czteryaltanyzławeczkami,elementylinowe,kuchnia błotna,domeknazabawki.

81. Remont chodnika przy Domu Pomocy

Społecznej Polskiego Związku Niewidomych

RemontchodnikapomiędzyprzystankiemautobusowymabramąwejściowądoDPS.Wymiananawierzchnichodnikanakostkębrukowąwrazzułożeniemkostkibrukowej.

82. Zielony placyk przy Rynku

PrzyRynku,wmiejscugdziekiedyśzatrzymywałysiętramwajeiznajdowałysiędrewnianebudki,jestdziśpustybetonowyplac. Chcielibyśmyprzypomocyroślinnościiwygodnychławekstworzyćzielonąprzestrzeń przyjaznąmieszkańcomipoprawićestetykę centrummiasta.

83. Realizacja ogródka jordanowskiego na ulicy Drzymały Zadaniepoleganabudowieintegracyjnego ogródkajordanowskiegonaulicy Drzymały izlokalizowanejestnaterenieogrodubyłego przedszkolanr9.Aktualnieterenobiektujest zamknięty.Obecnajestnaniminfrastruktura placuzabawwpostacidwóchpodniszczonych piaskownicinawierzchnitartanowejwzłym stanietechnicznym.Naterenieznajdujesię atrakcyjnazieleńwpostacidorodnychdrzew (kasztanowiec,3klony,szpalermłodszych drzew ozdobnych wzdłuż chodnika przy ul.Drzymały).

86. Wspólnie damy radę – kształtowanie kompetencji miękkich Organizacjacykluspotkańzgrupąpsychologówipedagogówszkolnych,którzywsparlibyuczniówklas7-8szkołypodstawowej orazszkółponadpodstawowychwbudowaniu poczuciawłasnejwartości.Zajęciamiałby charaktercykliczny,dostosowanydopotrzeb konkretnejgrupywiekowej,odbywałbysię wokresieodpaździernikadomaja,wmałych grupach.

88. Serdeczność bez barier Spotkaniaiwarsztatyintegracyjnedlaosób pełnosprawnychiosóbzniepełnosprawnościami-mieszkańcówChorzowa.Spotkania odbędąsięwDomuKulturyBatory,wStarochorzowskimDomuKulturyorazCentrum IntegracjiMiędzypokoleniowej.Projektma naceluprzeciwdziałaniewykluczeniuspołecznemuosóbzniepełnosprawnościami,propagowaniewiedzyiobalaniemitówoniepełnosprawności.

89. Budowa toalety publicznej w Parku Róż ParRóżorazzlokalizowanynajegoterenie placzabawjestjednymzwiększychterenów

wChorzowiepozbawionychdostępudotoaletypublicznej,brakjestrównieżwpobliżu alternatywwpostacikawiarnilubrestauracji wyposażonychwtoaletę.Toaletapubliczna zprzewijakiemikoszemnazużytepieluchy poprawikomfortprzebywanianaplacuzabaw.

90. Ogrodzenie ma znaczenie. Modernizacja ogrodzenia II LO im. Juliusza Ligonia w Chorzowie oraz budowa wiaty śmietnikowej AktualnypłotIILiceumOgólnokształcącego im.JuliuszaLigoniajestbardzostaryiwysłużony.Chorzowski„Ligoń”mieścisięobok pięknieodrestaurowanegokościołaParafii św.Barbaryprzyzmodernizowanejulicy3 Maja,stanowiącejjednązważnycharterii komunikacyjnychChorzowa.Skrzyżowanie ulic3MajaiFloriańskiejjestdziękitemu jednymzreprezentacyjnychmiejscnamapie miasta.

91. Budowa toalety publicznej w Parku na Górze Redena ParknaGórzeRedenaizlokalizowanynajego terenieplaczabawstanowijedenzterenów wypoczynkowychChorzowapozbawionych dostępudotoaletypublicznej,brakjestrównież wpobliżualternatywwpostacilokaliużytkowychwyposażonychwtoaletę.

92. Budowa toalety publicznej w Parku Hutników przyjaznej rodzicom z małymi dziećmi i osobom z niepełnosprawnością ruchową ParkHutnikóworazzlokalizowanynajego terenieplaczabawstanowijedenzterenów wypoczynkowychChorzowapozbawionych dostępudotoaletypublicznej.

93. Aleja Tytanów - Profesjonalna Siłownia Zewnętrzna, ul. Graniczna Propozycjaprzeznaczonajestdlaosóbwróżnymwiekuioróżnymstopniusprawności. Oferowanerozwiązanietozupełnanowość napolskimrynku,którasprzyjaintegracjispołecznejorazpozwalazadbaćozdrowieikondycjęmieszkańców.Największązaletąproponowanychurządzeńjestregulowaneobciążenie.Urządzeniaumożliwiająprofesjonalnytrening.

94. Ekologiczne lampy parkowe (skwerekulica Józefa Lompy 13) Wymianasześciulampparkowych-sodowych, zniszczonych,zmierzchowych,przyulicyJózefaLompywalejkachogólnodostępnych przedMłodzieżowymDomemKultury,nalampyekologicznesolarne.

95. Biegać każdy może 2 - roczny cykl cotygodniowych zajęć z trenerem dla dorosłych - druga edycja, Stadion Miejski Cotygodniowe, półtoragodzinne zajęcia sportoweztreneremdlaamatorskobiegającychdorosłychZajęciabędąpropagować aktywnośćfizyczną,kształtowaćorazpoprawiaćwytrzymałość,zapoznawaćztreningiemwformiećwiczeń:siłowych,wytrzymałościowych,rozciągających,skocznościowych.

96. Przyroda na wyciągnięcie ręki - ścieżka w stronę lepszego świata StworzenienaterenachwokółMłodzieżowego DomuKulturyminiścieżkiedukacyjnejdotyczącejretencjiwody,życiaowadów,bogactwaflorypolskichłąk,połączonejzestworze-

niemkwietnejłąkirównieżznasadzeniami (mięta,pietruszka,koper,mniszeklekarski, rumianekpospolity,pokrzywazwyczajna,kozłeklekarski),zhotelamidlaowadów,domkami dlamotyli.

97. Cieślik, Breguła, Omańkowska – murale wielkich chorzowian Stworzenietrzechmuraliwykonanychfarbami fotokatalitycznymi(ekologicznefarbyprodukowanenabazienaturalnychskładnikówdziękizawartościdwutlenkutytanuwykazująwłaściwościneutralizacjizanieczyszczeń).Bohateramimuralibędązasłużenidlamiastachorzowianie.

98. Zielone ogrody os. Oswaldów Wykonanienasadzeńzwykorzystaniemroślinnościozdobnej-trawyozdobne,berberysy, itp.,którestworząprzyjaznyklimatdlamieszkańcówdzielnicy.Wramachzadaniaprzy ul.ŁagiewnickiejodwjazdudoChorzowado ul.Łagiewnickiej94nasadzonazostanieroślinnośćpomiędzychodnikiemiulicąnatzw. pasiezieleni.

99. Przyroda na wyciągnięcie ręki - rodzinne - ekologiczne spotkanie z owadami Przy okazji otwarcia ścieżki ekologicznej przyMłodzieżowymDomuKultury,można zorganizowaćspotkanie/piknik/imprezę plenerowąnaterenachzielonychwokółplacówki, mająceuświadomić,jakważnajest obecnośćowadów,jakistotnajestobecność kwietnychłąk.

100. Aktywnie na Redenie Projekttoświetnaokazjadociekawegoitwórczegospędzaniaczasuwolnego,odkrywania nowychzainteresowań,poszerzaniakompetencjiorazbudowaniarelacjimiędzyludzkich. MiejscemrealizacjiprojektubędzieSzkołaPodstawowanr29.Zajęcia:sportoweiwarsztaty biologiczneodbywaćsiębędąwgodzinach popołudniowych,aouczestnictwiedecydować będziekolejnośćzgłoszeń.

101. Kalejdoskop inspiracji, czyli jak odkryć swoją twórczą pasję Celemprojektujeststworzenieokazjidotwórczościizachęcaniemieszkańcówdouczestnictwawróżnychatrakcyjnychwarsztatach iposzukaniainspiracjidowłasnejkreatywności irozwoju.

103. Instalacja dwóch ławek i toalety ToiToi w Parku Redena

WParkuRedenajestmałoławek,brakuje toalety,chociażbyprzenośnejtypuToi-Toi.

105. Fontanna na skwerze teatralnym Budowafontannymiejskiejnaskwerzeprzy CHCKpozwoliuatrakcyjnićprzestrzeńpublicznąwcentrummiasta,amieszkańcom dachwilewytchnieniawciepłeletniedni.

106. Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wogólnodostępnyogródsensoryczny,gdzie wszystkiegobędziemożnadotknąć,powąchać lubspróbować.

Ogródsensorycznybędziemiejscemdlakażdego.Podzielonyzostanienastrefy,wktórych będziemymogliwpłynąćnadanyzmysł.Każda zprzestrzenibędzieobfitowaławdanyrodzaj roślinlubelementówmałejarchitektury.

Temat miesiąca WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 8 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Wielki fajer na 150-lecie Huty Batory

„150 lat w koronie. Jubileusz Huty Batory” już 9 września. Wesele Hutnicze i niemal 70 wydarzeń. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie świętuje 150-lecie powstania Huty Batory/Bismarck.

Programuroczystościobejmujeniemalsiedemdziesiątwydarzeń artystycznych, naukowych,społecznychiedukacyjnych,któreprezentowaćbędą dziedzictwohutniczewnowej, atrakcyjnejformule.

–TrudnowyobrazićsobiehistoriędzisiejszegoChorzowa bezHutyBismarck,czylizakładu,któryznamywspółcześnie podnazwąBatory.Zawszepodkreślam,żewnaszymmuzeum opowiadamyohistoriidwóch hut,którestworzyłytomiasto. Nieznającichprzeszłościnie zrozumiemydzisiejszegoChorzowa–mówiAdamKowalski, dyrektorMuzeumHutnictwa. Pierwszewydarzenia,rozpocznąsięodsamegoranaw„domu jubilatki”–dzielnicyBatory. Zaplanowano „mikrowyprawy”poterenieWalcowniBlach

Batory,willidyrektoraHuty „Bismarck”,pobudynkudawnejdyrekcjiHutyBatory,adziękiwsparciuPTTKOddziałuBatorywChorzowietakżeposamejdzielnicytropami„hutni-

kówzBatorego”.Bezpłatnewejściówkinarajzydostępnesą nastronieMuzeum.

Wesele hutnicze

Odgodziny12do20wMuzeum

Hutnictwazaplanowanoniemal70wydarzeń.Działaniazainaugurujehucznewidowisko czyli„Weselehutnicze”,wktórymudziałweźmieblisko100 inscenizatorów.Wrytmdźwiękówskrzypiec,bębnaibasów,

ześpiewemdruhenekichlipaniemstarościnprzewidziano: Polterabend,wykupiny,błogosławieństwo,weseleioczepiny, awszystkotowhutniczejscenerii.Widowiskutowarzyszyć będziekonkursnapierwszy taniec.Muzeumzachęcawidzówdoprzyjściawtradycyjnychstrojachśląskichbądźteż ślubnychsukniachlubgarniturach,jakrównieżdozabrania porcelanyiwygodnychbutów.

Atrakcje gorące jak piec Poweseluzaplanowanazostała całagamaaktywnościm.in. dwiestrefywarsztatowedla rodzinzdziećmi,oprowadzania zprzewodnikiemianimatorem, wspólnegotowanie,tradycyjny przemianekhutniczy,premiera jednoaktówkipośląskuoraz interaktywnykoncert„Power ofwinds–KoncertowejOrkiestryDętej”.

Nawystawie„KrólestwoŻelaza”zaplanowanezostałypokazy pracyjednegozmłotówhutniczych.WStrefieMaszynbędzie możnazrobićswójwłasny… młotipoćwiczyćdriftynahucie, zaśwStrefieTradycjiHutniczychzapoznaćsięzhajduckimi superbohaterami,uszyćwłasny brelokzchorzowskąkamienicą orazpoznaćmiejscowelegendy odpodszewki.Fanównudelzupyimarcepanowychkartofli

niewątpliwiezainteresujewarzenieprostozwnętrzawulkanuwtowarzystwieRemigiusza Rączki.WprogramieniezabraknietakżeciekawostekpoświęconychHucieBatory/Bismarck. Całościwydarzeńtowarzyszyć będzieśw.Florian,którystanie siębohateremjednoaktówkipo śląskuautorstwaBożenyDonnerstag.Tekstpremierowoprzeczyta Teatr Reduta Śląska. Udziałwniemalwszystkichwydarzeniach będzie bezpłatny. Wartojednaksprawdzić,naktórenależydokonaćwcześniejszej rezerwacji.Szczegóływydarzenianastronie:muzeumhutnictwa.pl.

Mecenasgeneralnywydarzeniato:AlchemiaS.A.Działanie „150latwkoronie.Jubileusz HutyBatory”realizowanejest wramachprojektu„Tradycje hutnicze:ochronaipopularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury iDziedzictwaNarodowegopochodzącychzFunduszuPromocjiKultury.

WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 9 Wydarzenia
Fot. Tomasz Makula/Muzeum Hutnictwa Fot. Tomasz Makula/Muzeum Hutnictwa

Małe Włochy w Wielkich Hajdukach

Namiastka słonecznej Italii w środku Batorego? Od kilku miesięcy w jednym z lokali przy ulicy Stefana Batorego 30 można poczuć się, jak na jednej z neapolitańskich ulic. A już na pewno posmakować potraw pochodzących z Półwyspu Apenińskiego. „Włoska robota” to nowa restauracja, która robi ostatnią sporą furorę.

PodobniejakweWłoszech,tak iwBatorym,restauracjajest przedsięwzięciem rodzinnym. Działa od początku lipca. –Chcieliśmystworzyćmiejscedla każdego,wktórymkażdyodpocznieibędziesięczułkomfortowo–podkreślaBartekWilczek, który razem z siostrą iszwagremprowadzipizzerię.

–Udałonamsięstworzyćmiejscespotkańrodzinzdziećmi, bliskich,znajomych.Dotego łączymypasję,którąjestdlanas gotowaniezpracą.Niespodziewaliśmysię,żezainteresowanie będzieażtakduże–dodaje.

Miejsce przeszło generalny remont.Wystrójjestdelikat-

nyiwyważony,akolorystyka stonowanaiestetyczna.Dominują kwiaty. Urozmaiceniemsąnatomiastkolorowe plakaty.Wtleczasposiłku umila włoska muzyka. Dla spragnionych świeżego powietrzadostępnyjestogród, wktórymznajdujesięaż40 miejsc.

–Jesteśmymocnozwiązani z Chorzowem. UczęszczaliśmydoIIILiceumOgólnokształcącegoim.StefanaBatoregowChorzowie,chcieliśmyabyBatorymiałswoje małeWłochy–wyjaśniaWilczek.–Jesteśmywbranży gastronomicznej już ponad

dwalata,mamydoświadczenie.Dodatkowojesteśmypo licznych kursach we Włoszech,gdzienauczyliśmysię robićperfekcyjneciastona pizzęorazdomowemakarony.

Wkarcieznajdziemyoczywiścieklasycznąwłoskąpizzę.

Dowyborujestjejkilkarodzajów.Jestteżpizzabowl, czyli gnocchi podawane wpółokręguzciastanapizzę.

WpołączeniuzMozzarellą Fiordilottedajeniesamowity smak.Dowyborusąteżmakarony,którezrobionowlokalum.in.Bambinozduszonymiismażonymipomidora-

miiAlbertozsosemnabazie mascarponeznutągorgonzoli.Wmenuznajdziemyoczywiściedrinkiidesery.

–Wszystkieprodukty,które zamawiamypochodzązWłoch, odkartonównapizzęporóżnegorodzajuseryczywędliny –tłumaczyWilczek.–Warto takżewspomniećonaszych lodachrzemieślniczych,które takżesątworzoneodpodstaw iktórychsmakoddajeserce ipracęwłożonąwprocestwórczy-dopowiada.

„Włoskarobota”jestotwarta odwtorkudopiątkuod14 do21.30awweekendyod 12do22.

Wrześniowy TOP, czyli jakie zajęcia wybrać

Chorzów ma nie tylko świetne szkoły, ale również znakomitą ofertę popołudniowych, pozaszkolnych zajęć. Taniec, teatr, plastyka, muzyka, sport – to wszystko można znaleźć w domach kultury. Obecnie trwają nabory do przeróżnych grup i sekcji. Warto skonfrontować zainteresowania naszych pociech z bogatą ofertą, którą znajdziemy na stronach internetowych miejskich instytucji. Prezentujemy przykładowe zajęcia dla różnych grup wiekowych, w różnych częściach miasta.

Robotyka w MDK „Batory”

Warsztatyrobotykimająna celunaukęnowychumiejętnościorazpoznaniepodstawowychpojęćzinformatyki irobotyki.Toniezwykłezajęciałączcenaukęześwietną zabawą.Organizatorzyprzekazują uczestnikom pasję jakąjestbudowanierobotów przywykorzystaniuklocków Lego.Celemwarsztatówjest pokazanie,żerobotykaiprogramowanietowspaniałazabawa, interesujące hobby, awprzyszłościzawódzper-

spektywami.Zajęciaodbywająsięwponiedziałkiod 17.30do18.30.Sądedykowanedzieciomwwieku6 do10lat.Kosztują140złotych miesięcznie.

Studio Tańca Współczesnego

TENDI w ChCK

StudioTańcaWspółczesnego

TENDIdziaławChorzowskim Centrum Kultury od 2007roku.Zespółodnosilicznesukcesywkonkursach, festiwalach oraz przeglądach. Zdobywa nagrody

iwyróżnienia.Wswoimrepertuarze posiada bardzo zróżnicowane stylistycznie iemocjonalniespektakle.Zajęcia są przeznaczone dla osóbwwiekuod14do21 lat.Odbywająsięwponiedziałkiod19.30do21.30oraz wpiątkiod16.00do18.00.

Grupa Teatralna

Didaskalia

Bardzociekawezajęciateatralnedladzieciod8roku życiaprzygotowałStarochorzowskiDomKultury.Odbywająsięwponiedziałki,

podnosząkreatywność,pozwalająoswoićsięzesceną izaznajomićzpodstawowymizagadnieniamidotyczącymi techniki i warsztatu aktorstwa.Jeżeliwaszepociechymyślałyotym,aby zostać księżniczką, lwem, małą myszką lub ptakiem, togrupaDidaskaliajestwłaśniedlanich.Przedwaszymi pociechami wspaniała teatralna przygoda. Dzieci przygotowująspektaklepełne muzyki, światła, ruchu isłowa.Kosztudziałuto45 złotych.

10 WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydarzenia
Mariusz Banduch (3)
Fot.

darzyło się

PIERWSZE UMOWY NA „CIEPŁE MIESZKANIE”

W Maciejkowicach powstanie nowy plac zabaw przy ul. Rębaczy i siłownia plenerowa przy ul. Społecznej. 30 sierpnia podpisano umowę na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycje będą realizowane w ramach X. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa, a ich wnioskodawcą jest Rafał Redzimski - Przewodniczący Zarządu Osiedla Maciejkowice. Koszt przedsięwzięcia to 418 tys. zł.

POŻEGNANIE LATA Z BEATĄ

Jak żegnać lato to z przytupem. Tak też było podczas koncertu Beaty i zespołu Bajm. Chorzowianie bardzo entuzjastycznie przywitali jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Beata natomiast odwdzięczyła się świetnym występem, podczas którego nie zabrakło jej największych przebojów takich jak „Biała armia” czy „Żal mi tamtych nocy i dni”. Wcześniej na scenie wystąpiły Siostry Wajs& Stonoga i zespół wokalny Not Today.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Na Rynku odbyło się Święto Wojska Polskiego. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Dodatkowo była to okazja do podziwiania sprzętu wojskowego, w tym wozów bojowych, które zaparkowały na Rynku.

Przy ul. Drzymały odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą ofiarom Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Powstała z inicjatywy śląskich środowisk i organizacji. W odsłonięciu tablicy wzięli udział członkowie polskiego rządu, europarlamentu, posłowie i senatorowie, samorządowcy wojewódzcy i ci z miast ościennych. We wsparciu tej inicjatywy pomogły również władze Chorzowa.

KUBAŃSKIE RYTMY

To już tradycja. Po raz kolejny na Rynku wystąpił Jose Torres wraz z zespołem. Mieszkańcy mogli nie tylko posłuchać kubańskich rytmów, ale też potańczyć i pobawić się z artystami.

Zastępca prezydenta Marcin Michalik podpisał pierwsze umowy z beneficjentami programu "Ciepłe Mieszkanie". Miasto przystąpiło do realizacji tego programu i od czerwca tego roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Program przewiduje dotacje dla osób fizycznych do kosztów związanych z likwidacją nieefektywnych źródeł ciepła. Ponad 11 mln złotych - dokładnie taka pula pieniędzy może zostać rozdysponowana pomiędzy 400 beneficjentów.

Na ścianie kamienicy przy ul. Moniuszki powstał nowy mural. Stworzono go w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-informacyjnej Nasze

MAKi realizowanej przez

Fundację Empiria i Wiedza oraz Fundację State of Poland przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Chorzowski mural to jedna z 16 prac, które powstają w całej Polsce w ramach kampanii społecznej zwracającej uwagę na potrzebę równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Autorem projektu jest Andrzej Tylkowski.

Pod Szybem Prezydent, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, odbył się profilaktyczny piknik „Bezpieczny powrót do szkoły”. W programie były m.in. dmuchańce, pokazy straży pożarnej, policji, straży miejskiej oraz animacje „Gospoda wyzwań”.

5 PRZYDATNYCH RZECZY DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W KOMISJI WYBORCZEJ

Krótki poradnik członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

1 2 3 4 5

Kandydatemdoskładukomisjimożebyć osoba posiadająca prawowybierania,tj.osoba, która jest obywatelem polskim,najpóźniejwdniuzgłoszeniakończy18lat,niejest pozbawionaprawpublicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,niejestpozbawionapraw wyborczych prawomocnym orzeczeniemTrybunałuStanu, niejestubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatemdoskładukomisjimożebyć osoba,którastalezamieszkujenaobszarzewojewództwa,wktórymjestzgłaszanadokomisjiijestujęta wCentralnymRejestrzeWyborcówwstałymobwodziegłosowaniawjednejzgminna obszarzetegowojewództwa.

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowejkomisjiwyborczej,skontaktujsięzkomitetemwyborczym.Możeszteżsamodzielniezgłosićswojąkandydaturęurzędnikowiwyborczemuzapośrednictwemurzędugminylubkomisarzowiwyborczemu,wtedywprzypadku konieczności uzupełnienia składukomisjiprzezkomisarzawyborczegoTwojakandydaturamożezostaćwykorzystana.

Zgłoszeniakandydatównaczłonkówkomisji dokonywane przezpełnomocnikówkomitetów wyborczych przyjmują urzędnicywyborczywłaściwi dlagminy,wktórejsiedzibę madanakomisja,zapośrednictwemurzędugminy.Zgodnie zkalendarzemwyborczymterminnazgłaszanieprzezpełnomocnikówkomitetówwyborczychkandydatównaczłonkówobwodowychkomisjiwyborczychupływa15września 2023roku.Obwodowekomisje wyborczepowołanezostanądo dnia25września2023roku.

Zaudziałwpracach iszkoleniachobwodowychkomisjiwyborczychwwyborachdoSejmu RzeczypospolitejPolskiejido SenatuRzeczypospolitejPolskiejprzysługujedieta.Przewodniczącykomisjiotrzymają 800zł,zastępcyprzewodniczącego700zł,aczłonkowiekomisji600złotych.

Z WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 11 Rozmaitości
PAMIĄTKOWA
TABLICA
MURAL PRZY MONIUSZKI PROFILAKTYKA PRZED PÓJŚCIEM DO SZKOŁY NOWY PLAC ZABAW I SIŁOWNIA
Fot. Marcin Bulanda Fot. Łukasz Adamczyk

Przed NAMI

Piknik Naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego znów przyciągnie miłośników ciekawostek. Wydarzenie, które odbędzie się 8 września na terenie kampusu ma charakter otwarty i bezpłatny. Początek od godziny 9. W programie wykłady popularnonaukowe z chemii i fizyki oraz inżynierii materiałowej. W godzinach popołudniowych odbędą się konkursy, warsztaty terenowe w formie gier, wykłady oraz pokazy naukowe w namiotach.

Na Rynku 9 września odbędzie się festiwal piwa - Craft Party. Do zdegustowania będzie wiele jego rodzajów. Piwowarzy opowiedzą o skomplikowanym procesie warzenia i o tym, jak się do niego przygotować. Wyjaśnią też, jak przygotowuje się różne rodzaje złocistego trunku. O godzinie 17 odbędzie się koncert Mirka Szołtyska, znanego w mieście artysty, który zaśpiewa swoje największe przeboje.

Po ogromnym sukcesie na warszawskim Lotnisku Bemowo JIMEK powróci jeszcze raz z orkiestrą, by udowodnić, że legendy polskiego hip-hopu i rapu oraz ich nowi idole mogą odsunąć na bok podziały i stworzyć widowisko, jakiego fani jeszcze nie widzieli. 16 września obfitująca w sukcesy i barwne osobowości historia gatunku wybrzmi w najlepszym symfonicznym wydaniu jeszcze mocniej, bo za sprawą koncertu na Stadionie Śląskim.

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, które 7 października wypełni przestrzeń Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu wyjątkowymi dźwiękami, humorem, a także pysznym jedzeniem. Chorzowska Biesiada Śląska z Telewizją TVS to okazja do spędzenia wieczoru w gronie prawdziwych gwiazd. Na scenie pojawi się plejada artystycznych talentów, gwarantujących niezapomniane przeżycia. Wśród nich m.in. Happy Jędrowski Show, kabaret Grzegorza Poloczka oraz Wesoły Masorz. Bilety kosztują 70 i 120 zł.

Zapraszamy serdecznie na Festyny Miejskie. 16 września wspaniała zabawa zostanie przygotowana przy ul. Granicznej, 17 września przy ul. Floriańskiej, 23 września na osiedlu Pnioki, a 24 września przy ul. Brzozowej. W programie atrakcje dla dzieci, zajęcia plastyczne i dmuchańce, a także występy artystyczne oraz pokazy taneczne. Wstęp na festyny jest wolny. Imprezy rozpoczynają się po godzinie 16.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1,tel. 32 4165000 www.chorzow.eu
Rozmaitości WIADOMOŚCISAMORZĄDOWE 12
Publikacja przygotowana przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Chorzów Druk: Agora S.A
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.