Page 1

มกราคม 2559

www.travelwithkids.in.th facebook: travelwithkidsmagazine

นต

ะวั

นบ

าน

ใน

เ มื อ าค า

นุ ม โอะ

งห

A c W rtbo lusiv ork x sh Ma e Ja op rke p จด t ก an บัน ล่อ ใบ ทึก งแห ไม้เ ธร ่งค ปล รม วา ี่ยน ชา มร ส ติ ื่นร ีที่ภ มย ูเข าท ์

14

Ex

ิง ีปีล

ทา

าน

ัสด สว

ISSUE

นิ ต ยส าร คร อบ คร ัวเพ

ื่อก

าร

ออ

กเ

ดิ น

ทา

งแล

ะเร ียน

รู้ไป

ด้ว

ัน

บล ูกเ

ยก

หอ ที่ย


มกราคม 2559 ฉบับที่ 14

Editor’s Note กูรสู ายเศรษฐกิจวิเคราะห์กนั ว่าปีนธี้ รุ กิจต่างๆ จะเผชิญกับความฝืด คนจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลง แม้รัฐจะพยายามกระตุ้นทุกทางกระทั่ง ออกนโยบายช้อปเพื่อชาติ สินค้าอุปโภคบริโภคใช้งบโฆษณาน้อยลง โดยเฉพาะการลงโฆษณาในสื่อนิตยสาร ปีที่ผ่านมา มีนิตยสารรายเดือนปิดตัวไปหลายหัว คนท�ำนิตยสารอย่าง เราก็พลอยใจสั่น นิตยสารพิมพ์แจกฟรี ต้องอาศัยเงินทุนจากการโฆษณาของ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ไม่ใช่จากการขายสมาชิก อาศัยความเป็นกองทัพเล็ก คนหนึง่ ท�ำงาน ได้หลายหน้าที่ จึงยังช่วยกันประคับประคองให้พิมพ์ออกมาได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ก็ต้องมองหากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การจัดกิจกรรมเดินทางพร้อมสมาชิกผู้อ่าน ซึ่งในปีนี้คาดว่าเราจะจัดกันหลายครั้งทีเดียว สิ่งที่ท�ำให้เรามีก�ำลังใจที่สุด คือเวลามองดูลูกๆ แล้วตระหนักว่า เขาจะเป็นเด็กอยู่กับเรา อย่างนี้ไปอีกไม่กี่ปี ถ้าไม่รีบคว้าโอกาสออกเดินทางด้วยกัน เรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้ พอถึงวันที่เขา อยากสะพายเป้ออกเดินทางกับเพื่อนหนุ่มสาววัยเดียวกัน วันนั้นเราจะนึกเสียดาย น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการบริหาร linda@travelwithkids.in.th

แม่นก

เด็กชายไทแทน แม่เอ๋ยและพ่อเมฆ แห่งส�ำนักพิมพ์ก้อนเมฆ

อดีตพนักงานบริษทั ทีเ่ ดินไปลาออกโดยบอกเจ้านายสุดทีร่ กั ว่าจะ ออกไปเปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้สมรสกับชายหนุม่ ทีเ่ ต็มใจเดินจูงมือกันมัง่ ทะเลาะกันมัง่ ไปเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ ลูกดก และมีความยินดีจนออกนอกหน้าทุกครัง้ ทีไ่ ด้พาลูกๆ ไปเทีย่ ว

อาสาพาเพื่อนๆ ไปสนุกสนานกับการเปิดประสบการณ์ การเรียนรูน้ อกห้องเรียนผ่านกิจกรรมและสถานทีต่ า่ งๆ อยาก ชวนทุกครอบครัวมาตะลุยเที่ยวและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

พ่อปอและแม่อ�๋ำ

ครอบครัวโมโม่-โนอาห์ ชอบใช้ชวี ติ เรียนรูโ้ ลกกว้าง ผ่านกิจกรรม นอกห้องเรียนอันหลายหลาก เพื่อรู้จักวิถีธรรมชาติ ผ่านผู้คนที่ สัมผัสและเป็นครูของเรา เป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันภายในครอบครัว อย่างแท้จริง หอบลูกเที่ยว

Our Contributors

บรรณาธิการบริหาร / ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการอ�ำนวยการภาพและศิลปกรรม ศุภณัฐ โกมลารชุน กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว ศิลปกรรม อาภานวล ทุมแสน การเงิน พนิดา ธีระกุลชัย เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร ISSN 2286-7031 แยกสีและพิมพ์ กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 0-2892-1940-1 เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด เลขที่ 3/2 ถ.เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2953-8057-8 แฟกซ์ 0-2953-8059 www.rainmaker.co.th www.travelwithkids.in.th

ช่องทางส�ำหรับติดตามข่าวสารและอัพเดตกิจกรรมท่องเที่ยวแบบครอบครัว www.travelwithkids.in.th

travelwithkidsmagazine

twkmag

อ่านผ่าน App ทั้งระบบ iOS และ Android Me

ต าน

นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษถนอมสายตา Green Ocean และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น�้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) ซึ่งสกัดจากธรรมชาติ ปลอดจากสารโลหะหนักปนเปื้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สถานการณ์ทานตะวันปีนดี้ เู หมือนว่า ชาวไร่จะไม่นยิ มปลูกสักเท่าไหร่เพราะราคาเมล็ดทานตะวันตกต�ำ่ ผูซ้ อื้ เพือ่ น�ำไปเพาะต้นอ่อนก็หนั ไปสัง่ เมล็ดทานตะวันน�ำเข้า เพราะอัตราการงอกสูงและทนเชื้อรา ทุ่งทานตะวันสวยๆ ช่วงปีใหม่ก็เลยมีให้ดูน้อยลงเรื่อยๆ ส�ำหรับปีนี้น่าจะยังไปชมกันได้ไม่เกินวันวาเลนไทน์ ไหนๆ ก็เข้าสู่ปีลิง ถือโอกาสเยือนถิ่นลิงเสียเลยดีไหม แต่กอ่ นออกจากบ้าน ควรโทรศัพท์ถามการท่องเที่ยวลพบุรีว่าวันนัน ้ ทุ่งทานตะวันบานมากทีส่ ุดแถวไหน

น ั ะว

น า บ ง

อ ื เม

TRAVEL 3

TRAVEL

ทานตะวันบานแล้วจ้า..


ลพบุรี

เป็นเมืองโบราณซึ่งมีร่องรอยการอยู่ อาศัยของมนุษย์ตงั้ แต่หลายพันปีกอ่ น สมัยขอมเรืองอ�ำนาจเรียกเมืองนี้ว่า ละโว้ มีพระปรางค์สามยอดกับศาลพระกาฬซึง่ เป็นศิลปะขอมเป็น สัญลักษณ์ประจ�ำเมืองปรากฎให้เห็นจนปัจจุบัน

นิตยสารท่องเทีย่ วเล่มอืน่ อาจจะชวนให้ลงไปถ่ายรูป ใกล้ๆ แต่นิตยสารหอบลูกเที่ยวขอแนะน�ำให้ เด็กเล็กดูลิงศาลพระกาฬอยู่ในรถค่ะ เพราะถ้าถูกใจใครขึน้ มา พีล่ งิ กระโดด เกาะหลังเอาดื้อๆ เล็บคมๆ ขูดเอา แสบๆ คันๆ ขนาดคุณพ่อโดน เข้าไปยังหวั่นจนต้องฉีดยากัน บาดทะยักและพิษสุนขั บ้าไป 7 เข็ม

ดินสอพอง

ตามต�ำนานเล่าว่า หลังพระรามรบชนะทศกัณฐ์ได้ปนู บ�ำเหน็จหนุมานทีช่ ว่ ยเหลือหลายครัง้ หลายคราโดยให้มาครองละโว้ธานี หนุมานน�ำทหารลิงติดตามมาด้วย ลิงทั้ง หลายที่เห็นทุกวันนี้ก็คือลูกหลานทหารลิง ส่วนตอนที่พระรามเลือกเมืองให้นั้น ใช้วธิ ยี งิ ศรออกไปค่ะ ลูกศรตกลงตรงไหนก็จะยกเมืองนัน้ ให้ แต่พอศรตกลงพืน้ เท่านัน้ ล่ะ ไฟลุกไหม้ ทัง้ เมืองละโว้จนหนุมานต้องใช้หางกวาดไฟให้ดบั ดินบริเวณนัน้ กลายเป็นสีขาว น�ำมาใช้ประโยชน์ ในการท�ำ ‘ดินสองพอง’ อยากทราบไหมคะว่าดินสีขาวปัจจุบนั มีมากทีไ่ หน ‘หลังโลตัส’ นีเ่ อง ป้าน้อย หรือคุณกมลรส ซ้อนใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มบ้านดินสอพอง ชุมชนนี้อยู่ริมคลอง ชลประทาน ตากดินสอพองไว้หลังบ้านขาวโพลนทั้งแถบ ส่วนในบ้านเป็นพืน้ ทีผ่ สมดินและท�ำบล็อก พาเด็กๆ ไปขอชม การสาธิตท�ำดินสอพองได้ เริม่ จากฉีดน�ำ้ ผสมดินมาร์ล (Marl) ซึง่ เป็นดินทีเ่ กิดจากการผุพงั ของหินปูนและถูกน�ำ้ พัดพามา อยู่ตามเชิงเขา (ป้าน้อยบอกสั่งซื้อได้แถวหลังโลตัส) พอข้นได้ที่ก็สูบผ่านตะแกรงลงไปทิ้งไว้ในบ่อกรอง รอให้ ตกตะกอนสัก 3 วัน ตักน�้ำใสๆ ข้างบนออก เหลือแต่แป้ง ดินสอพองที่ต้องการ

2 1

3


4

5 ขัน้ ตอนต่อมาคือการหยอดพิมพ์ ถ้าขายส่งโรงงาน อุตสาหกรรมจะหยอดแป้งใส่พิมพ์กลมขนาดก้อนละ 3 กิโลกรัม แต่ถ้าขายร้านค้าเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายใช้ตาม ครัวเรือน จะหยอดแป้งใส่แม่พิมพ์กล่องไม้เจาะรู ยก แม่พิมพ์ขึ้นครั้งหนึ่งได้แป้งก้อนเล็กๆ 80 กว่าอันมีลาย เส้นสวยงามในตัว ส่วนเด็กๆ ทีไ่ ปขอหัดท�ำได้รบั อนุญาต ให้ใช้กรวยสแตนเลสคล้ายหัวบีบคุกกี้ ค่อยๆ ใช้นิ้วกด หยอดกันไปทีละก้อน กว่าจะเก่งก็หมดแป้งไปเกือบถัง ยกไปตากแดดเป็นอันเสร็จพิธี

TRAVEL

จากตัวเมืองเราวิง่ มาเทีย่ วทางตะวันออกของลพบุรกี นั บ้าง เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 4,860 เมตร นอกจากจุดชมวิวสันเขื่อน ร้านอาหาร และหอคอยเฉลิมพระเกียรติ แล้ว ยังมีรถพ่วงน�ำชมสันเขื่อนทุกวัน คนละ 25 บาท เด็ก 10 บาท แต่ต้องรอผู้โดยสารครบ 10 คนจึงจะออก

เด็กๆ สงสัยว่านอกจากใช้ผสม สมุนไพรทาหน้าประทินผิวแล้ว เขา เอาดินสอพองไปท�ำอะไรได้อกี ป้าน้อย เฉลยว่า ใช้ขดั เฟอร์นเิ จอร์ให้เรียบ เป็น สีรองพื้น และส่วนผสมในการผลิต ปูนซีเมนต์ ยาสีฟัน สบู่ ธูป ดูปริมาณ ที่ผลิตขายแต่ละวันแล้ว เชื่อว่าคงมี ดินสอพองผสมอยูใ่ นของใช้ในบ้านอีก หลายอย่างที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน บ้านดินสอพอง

บ้านหินสองก้อน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี พิกัด N14.811492 E100.633063 โทรศัพท์ 08-6013-6428

TRAVEL 5


พ.ศ. 2513 ฝูงตั๊กแตนปาทังก้าบินเข้าโจมตีไร่ข้าวโพดใน พื้นที่ซับจ�ำปา จ�ำนวนอันมหาศาลบดบังแสงตะวันบนฟ้า ใบข้าวโพดใบเดียวมีตก ั๊ แตนรุมกินเป็นร้อยตัว มันกินทุก อย่างแม้กระทั่งกางเกงยีนส์ ทางการจึงส่งเครื่องบินมาพ่นยาก�ำจัดแมลง จากมุมสูงนั้นเอง นักบินสังเกตเห็นคูน�้ำคันดินเกือบเป็นวงกลม ขนาดใหญ่ 2 วง ตามลักษณะของเมืองโบราณ การขุดค้นส�ำรวจและ ศึกษาประวัติความเป็นมาของ ‘ซับจ�ำปา’ จึงเริ่มต้นขึ้นในตอนนั้น

นี่คือข้อมูลจากห้องนิทรรศการห้องแรกของพิพิธภัณฑ์ซับจ�ำปา เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ใช้ เรือนเพาะช�ำเล็กๆ หลังหนึ่งเป็นที่เก็บสะสมหลักฐานทางโบราณคดี ต่อมาองค์การบริหารส่วนต�ำบลซับจ�ำปาเข้ามาด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุง โดยความร่วมมือของมิวเซียมสยาม กลายเป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นี้เอง

พิพธิ ภัณฑ์ซบั จ�ำปา แน่นอนว่าการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ ดึงดูดความสนใจเด็กต้องมีกจิ กรรม แบบ hands on คือเรียนรูจ้ ากการลงมือ ท�ำด้วย เด็กๆ จึงสนุกกับการผลิตตุม้ หู และจีห้ อ้ ยคอจากแม่พมิ พ์จำ� ลอง รวมถึง เรียนรู้ภาษาโบราณด้วยการฝนอักษร ปัลลวะลงบนกระดาษไข

จากหลักฐานที่ค้นพบ เมืองโบราณซับจ�ำปาเริ่มมีการสร้างบ้านเรือน อยูอ่ าศัยเมือ่ 3,000-3,300 ปีซงึ่ เป็นยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ต่อมากลายเป็น ศูนย์กลางทางศาสนา วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนค้าขาย ดังที่พบ ธรรมจักรและกวางหมอบ เสาหินแปดเหลี่ยมจารึกคาถาทางพุทธศาสนา ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ แวดินเผาส�ำหรับปั่นด้าย ขวานหิน และ แกนก�ำไลมากมายในพื้นที่

พิพิธภัณฑ์ซับจ�ำปา

ต.ซับจ�ำปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี พิกัด N15.045219 E101.236953 โทรศัพท์ 09-8105-7664 เปิดบริการทุกวัน 8.30-16.30 น.


ป่าพุจ�ำปีสิรินธร

า ขุดค้นหาแกนก�ำไล

ทีน่ นี่ า่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งเดียวในโลก ทีใ่ ห้ผชู้ มออกภาคสนามไปช่วยกันหาวัตถุโบราณในไร่ขา้ วโพด เนือ่ งจากบริเวณนีเ้ ป็นแหล่งหัตถกรรม ผลิตเครื่องประดับประเภทก�ำไลข้อมือ ลูกปัดและต่างหู ท�ำจากหินมาร์ลสีขาว หินอ่อนสีขาว และเปลือกหอยมือเสือ การท�ำก�ำไลนั้นจะต้อง คว้านแกนตรงกลางออกเพื่อให้เกิดรูส�ำหรับคล้องใส่ข้อมือ แกนที่ไม่ใช้แล้วทับถมกันอยู่ตามพื้นดินจ�ำนวนมากมายจนไม่ต้องขุด แค่เขี่ยๆ และอาศัยตาดีก็มองเห็นได้ตามโคนต้นข้าวโพด อาจจะมุดเข้าไปตามแถวข้าวโพดไม่ได้เพราะค่อนข้างรก แต่เด็กๆ ก็สนุกกับการคุย้ ทางนัน้ ทีทางนีท้ ี เจอเศษภาชนะดินเผาชิน้ หนึง่ ก็วงิ่ เอามาถามพีเ่ จ้าหน้าที่ ว่ามันคืออะไร นับว่าเป็นการปลูกฝังวิชาโบราณคดีขั้นต้นให้เด็กๆ เรียนรู้ ในที่สุดคนเจอแกนก�ำไลไม่ใช่ใครที่ไหน เจ้าตัวเล็กอายุน้อยที่สุดของเรานี่เอง ขุดอะไรได้ก็ส่งให้พี่เขาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะ เห็นเขาบอกว่าชาวบ้านเอาไปก็ต้องเอากลับมาคืนหลายรายแล้ว เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน TRAVEL 7

TRAVEL

บริเวณเมืองโบราณนี้มีลักษณะเป็น ป่าพุน�้ำจืด คือผืนป่าที่ล้อมรอบด้วย ภูเขาหินปูนและมีนำ�้ พุไหลผ่าน ปรากฏ ว่ามีการส�ำรวจพบต้นจ�ำปีสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก เป็นจ�ำปีชนิดเดียวของโลกทีข่ นึ้ ได้ในสภาพป่าพุนำ�้ จืด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยว่า ‘จ�ำปีสริ นิ ธร’ หลังจากอ่านข้อมูลในห้องนิทรรศการแล้ว อาจพาเด็กๆ เดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน ป่าพุจำ� ปีสริ นิ ธรซึง่ อยูใ่ กล้ๆ พิพธิ ภัณฑ์ ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตรเท่านั้น


ตลาดน้ำ�

บ้านน๊อกก..ก บ้านนอก

โปรแกรมเที่ยวลพบุรี 2 วัน 1 คืน วันเสาร์

8.00-10.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้ายังทุ่งทานตะวัน ลพบุรี 13.00-13.45 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซับจ�ำปา 16.00-17.00 เดินทางสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อาหารเย็นที่ร้านชาวเขื่อนหรือครัวชน-ละ-สิด 20.30 เข้าพักที่ภัทระ-ประภารีสอร์ต 9.30 ตื่นเช้าไปชมอาทิตย์ขึ้นที่สันเขื่อน เช็คเอ้าท์ แวะเที่ยวตลาดน�้ำบ้านน๊อกก...ก บ้านนอก 11.30-12.30 ชมการท�ำดินสอพองที่บ้านหินสองก้อน 13.30 หลังอาหารกลางวัน ขับรถชมพระปรางค์สามยอด แล้วแวะชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เดินทางกลับกรุงเทพ

วันอาทิตย์

ร ลาด พิก ิมทางห น�้ำบ โ ัด ้า เปิด ทรศัพ N14.8 ลวง 30 นน๊อ บริก ท์ 08 574 17 กก ารท -19 42 E อ.พ ..ก ุกวัน 06-4 101 ัฒน บ้า 9.00 013 .0178 านิคม นน อ 3 -18 .00 9 ลพบุร ก ี น. เข้า ชมฟ รี

ไม่ไกลจากเขือ่ นป่าสักชลสิทธิม์ ตี ลาดน�ำ้ แห่งหนึง่ ชือ่ เก๋ไก๋สะดุดหู ทราบว่าเปิดมาได้ประมาณปีเศษ มีน้องลิงจ๋อตัวยักษ์ต้อนรับ อยู่หน้าทางเข้า ร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ส่วนมากจ�ำหน่ายสินค้า ท้องถิ่นรวมถึงสินค้า OTOP เห็นด้านหน้านึกว่าเป็นตลาดเล็กๆ ข้างหลังนัน้ มีพนื้ ทีถ่ งึ 75 ไร่ เดินลึกขึ้นไปบนเนิน มองลงมาเห็นเกาะกลางน�้ำที่เปิดให้เดิน ข้ามไปชมแล้ว แต่ก็ก�ำลังตกแต่งเพิ่มเติมไปด้วย (ตลาดน�้ำคง ใช้พนื้ ทีไ่ ม่หมด ไม่อย่างนัน้ เดินกันทัง้ วันคงยังไม่ทว่ั ) บรรยากาศ ในตลาดมีแต่มมุ ถ่ายรูปสวยๆ อย่างสถานีเติมน�ำ้ มันเก่า เกวียน โบราณ หรือบ้านต้นไม้นสี่ ร้างไว้เอาใจเด็กๆ โดยเฉพาะ มีรา้ นอาหาร และเครื่องดื่มพอให้หายเหนื่อย วิ่งเล่นกันสนุกจนแทบจะทิ้งไว้ให้อยู่กับลิงที่หน้าประตูเลยค่ะ

สแกนเพื่อดูแผนที่ ประกอบใบไม้เปลี่ยนสีที่

ภูเขาทาคาโอะ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Travel with Kids ได้รับเชิญจาก โรงแรมเคโอ พลาซ่า ให้ไปเยือนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาดีที่สุด ที่จะชมใบไม้เปลี่ยนสี จุดหมายของการเดินทางคือ ทัศนียภาพสวยๆ ทางฝั่งตะวันตกของโตเกียว ใช้เวลาเดินทางเพียง 50 นาทีเท่านัน้ จากสถานีชนิ จูกุ

ภูเขาทาคาโอะ หรือ Takaosan เป็นหนึง่ ในภูเขาที่ชาวโตเกียวนิยมไปเดินเขา (Hiking) มากที่สุด ข้างบนมีวัดพุทธซึ่ง มีพระสงฆ์จ�ำวัดอยู่ การจะขึ้นไปหากไม่เดินเองก็ใช้ บริการเคเบิ้ลคาร์หรือแชร์ลิฟท์ขึ้นไปได้ บริเวณสถานี บนเขานั้น เราจะพบกับสวนลิงเป็นจุดแรก หากไปกับ เด็กๆ ด้วยล่ะก็ ภาพเจ้าลิงหน้าแดงราว 40 ตัวที่นั่ง อาบแดดอย่างสุขีหลังกรงกระจก คงรั้งเอาไว้จนแทบ ไม่ยอมเดินต่อ หลังผ่านทางเดินแสนรืน่ รมย์ไปสักระยะ เราก็เห็นรูปปั้นเทงงู (Tengu) ซึ่งเป็นปีศาจปักษาใน ต�ำนานของชาวญี่ปุ่น มีใบหน้าสีแดงและจมูกใหญ่ จนคล้ายจงอยปากนก ในมือมักจะถือพัดอุชิวะไว้ ปัดเป่าเคราะห์ ต�ำนานความเชื่อญี่ปุ่นเล่าว่าเทงงู ท�ำหน้าที่เหมือนคนส่งสารของเทพ คอยลงทัณฑ์ผู้ท�ำ ผิดและคุ้มครองคนดี เดินต่อมาอีกเล็กน้อยก็ถึง วัด Yakuo-in ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างราว 1,270 ปีก่อน นมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุทลี่ กู เสือญีป่ นุ่ ท่านหนึง่ ได้ อัญเชิญจากเมืองไทยมาประดิษฐานไว้ในสถูป วัดอีกแห่งหนึ่งที่เรามาเยี่ยมชมในวันรุ่งขึ้นคือ วัดจินไดจิ (Jindaiji) ซึ่งอยู่ในเขตโชฟุ เป็นวัดเก่าแก่ ของโตเกียวอันดับสองรองจากวัดอาซากุสะ ว่ากันว่า คุณมิซคุ ิ ชิเกรุ ผูว้ าดการ์ตนู เรือ่ งอสูรน้อยคิทาโร่ได้ใช้ บรรยากาศของวัดเป็นฉากในเรื่องด้วย ทางเดินก่อน ถึงวัดจึงมีคาเฟ่คิทาโร่ให้ถ่ายรูปและซื้อคาแรกเตอร์ที่ ระลึกจากในเรือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีรา้ นโซบะกว่า 20 ร้าน เพราะในอดีตพืน้ ทีแ่ ถบนีเ้ พาะปลูกข้าวไม่ได้ผล ชาวนา จึงปลูกบัควีท (Buckwheat) ซึ่งเป็นธัญพืชเมล็ด สีนำ�้ ตาล เรียกเป็นภาษาญีป่ นุ่ ว่าโซบะ น�ำมาท�ำเป็นบะหมี่ ได้อร่อย ปัจจุบนั โซบะจึงเป็นอาหารขึน้ ชือ่ ประจ�ำท้องถิน่ วัดจินไดจิ

การเดินทาง รถไฟขบวนพิเศษ Keio Line ขึ้นที่สถานี Shinjuku ลงที่สถานี Chofu (14 นาที) หลังจากนั้น นั่งแท็กซี่หรือรถประจ�ำทางไม่เกิน 10 นาที

ภูเขาทาคาโอะ การเดินทาง รถไฟขบวนพิเศษ Keio Line ขึ้นที่สถานี Shinjuku ลงที่สถานี Takaosanguchi (50 นาที) แพ็กเกจบัตรโดยสารราคา 1,380 เยน รวมค่ารถไฟไปกลับ และเคเบิ้ลคาร์/แชร์ลิฟท์ไปกลับ


Yomiuri Land

Kawaii Monster Cafe กลับเข้ามาในตัวเมืองโตเกียวย่านฮาราจูกุ กันบ้าง แหล่งทีเ่ ด็กๆ จะเข้าใจความหมาย ของวัฒนธรรมแบบเจป๊อบ การแต่งกาย ด้วยเสื้อผ้าคอสตูมสีสันฉูดฉาด อาหารและเครื่องดื่มที่ ประดิษฐ์ประดอยสุดฤทธิ์ ‘คาวาอิ มอนสเตอร์ คาเฟ่’ ออกแบบโดย เซบาสเตียน มัตสึดะ นักออกแบบชาวญีป่ นุ่ ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น เพิง่ เปิดตัวเมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา ก็เรียกเสียง ฮือฮาไม่นอ้ ยกับบรรยากาศเมืองขนมหวานแฟนตาซีซงึ่ มี 5 ธีมด้วยกัน เริม่ จากข้างหน้าร้าน SWEET GO ROUND เค้กหมุนยักษ์อันเป็นสัญลักษณ์ของร้าน ตามด้วย MUSHROOM DISCO ป่าเห็ดพิษสีสดและพรรณไม้ ประหลาด MILK STAND เต็มไปด้วยหัวกระต่าย แกะ ยูนิคอร์นยักษ์กับขวดนมของพวกมัน Bar Experiment ให้ความรูส้ กึ ของก้นทะเลด้วยแมงกระพรุนเรืองแสง และ สุดท้าย Mel-Tea ROOM มดน้อยจะน�ำทางไปพบกับ ไอศกรีมและมาการองแสนหวาน สาวๆ มอนสเตอร์จะคอยบริการอาหารและของ หวานทีไ่ ม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน สปาเก็ตตีส้ ายรุง้ ไอศกรีม ที่เสิร์ฟพร้อมวิปครีม 5 สี 5 รส หรือแม้แต่เครื่องดื่ม สูตรพิเศษที่ต้องผสมเองให้เข้ากัน

ช่วงปลายปีมกั เป็นเทศกาลแห่งการประดับไฟเฉลิมฉลองเพือ่ เตรียมต้อนรับ ปีใหม่ ทั่วโตเกียวนี้ไม่มีใครประดับไฟได้สวยงามและมากมายเกินกว่า สวนสนุก ‘โยมิอุริ แลนด์’ ในเขตทามะอีกแล้ว Jewellumination คือ เทศกาลฤดูหนาวทีใ่ ช้ไฟ LED กว่า 4 ล้านดวงตกแต่งประดับประดาทัว่ สวนสนุก ไม่วา่ จะเป็น ต้นไม้ เครือ่ งเล่น หรือแม้แต่สระน�ำ้ พุ ต่างเปล่งแสงหลากสีงดงามราวกับเดินอยูใ่ นความฝัน สวนสนุกแห่งนี้เปิดมากว่า 50 ปีแล้ว มีเครื่องเล่นราว 28 ชนิด ทั้งหวาดเสียวแบบรถไฟเหาะตีลังกา หรือเครื่องเล่นส�ำหรับ เด็กเล็กเช่น หมาหมุน (ทีน่ งั่ เป็นหมาแลนด์ดอ็ ก มาสคอตของ สวนสนุก) ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ถ้วยหมุน รถไฟเด็ก ข้อดี ก็คอื เสียค่าบัตรผ่านประตูในราคาเพียงเล็กน้อย หากจะเล่น เครื่องเล่นชนิดใดค่อยซื้อตั๋วเฉพาะชนิดนั้น ฤดูใบไม้ผลิกน็ า่ มาเดินเล่นนะคะ เพราะตลอดทางเดิน ในสวนสนุกมีซากุระกว่า 1,000 ต้น คุณพ่อคุณแม่ได้ ถ่ายรูป คุณลูกได้เล่นสนุกเต็มที่ ลงตัวทั้งบ้านแล้วทีนี้

Yomiuri Land

การเดินทาง รถไฟขบวนพิเศษ Keio Line ขึ้นที่สถานี Shinjuku ลงที่สถานี Chofu (14 นาที) หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถไฟ Keio Sagamihara Line ลงที่สถานี Keio-Yomiuri-Land (6 นาที) นัง่ กระเช้า Gondola Sky Shuttle เพือ่ ไปยังประตูทางเข้าสวนสนุก บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 1,200 เยน เด็ก 600 เยน ค่าเครื่องเล่น 300/600/900 เยน ตามแต่ชนิด

Kawaii Monster Cafe

ชั้น 4 YM Square Harajuku (ตรงข้าม La Foret) เปิดบริการทุกวัน 11.30-22.30 น. www.kawaiimonster.jp

TRAVEL

เปล่งแสงเรืองรองดั่งอัญมณีที่

TRAVEL 11


‘Hello Kitty Room’ มี 2 แบบให้เลือกคือ ‘Princess Kitty’ และ ‘Kitty Town’ ผูเ้ ข้าพัก จะพบน้องคิตตี้รอต้อนรับบนเตียงนุ่ม นอนกอดให้สบายแล้วพากลับบ้านด้วยเลย แถมได้อร่อย กับเค้กคิตตี้และน�้ำชายามบ่าย ห้องปริ้นเซสคิตตี้นั้น ออกแบบให้ครอบครัวที่เข้าพักรู้สึกเหมือนเซเลบคนดัง มีเก้าอี้รูปรองเท้าส้นสูงกับโซฟาที่มีพนักพิงเป็นโบว์ สัญลักษณ์ของคิตตี้ ส่วนผนังห้องและพรมเป็นลาย ดอกกุหลาบดอกไม้สุดโปรดของน้องเหมียวเขาล่ะ ห้อง คิตตีท้ าวน์มคี อนเซปต์มาจากวันแสนสนุกในเมืองโตเกียว เมื่อคิตตี้ไปเที่ยวสวนสนุกและช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า พร้อมมิมมี่เพื่อนรัก พักที่ห้องแบบไหนก็ตามไม่ต้องลง ไปรับประทานอาหารเช้าข้างล่าง แต่รอบริการอาหารเช้า ในห้องได้เลย ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ต ซุป หรือแซนด์วิช ต่างก็ประดับลายคิตตี้ทั้งนั้น ถ้ายังไม่จุใจ เดินไปเที่ยว สวนสนุก Sanrio Puroland ซึ่งเป็นสวนสนุกคิตตี้อยู่ห่าง จากโรงแรมเพียง 5 นาที ห้องพักคิตตี้นี้เพิ่งเปิดให้บริการได้เพียงปีเดียว แต่โรงแรมเคโอ พลาซ่านัน้ เปิดกิจการครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2514 เป็นโรงแรมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ คือ 47 ชัน้ ปัจจุบนั มีหอ้ งพัก 1,437 ห้อง (ชอบที่มีห้อง Luxury Fourth ขนาด 4 เตียง พร้อม 2 ห้องน�ำ้ ส�ำหรับครอบครัว) ห้องจัดเลีย้ งซึง่ รองรับ แขกได้ถึง 1,000 คน ร้านอาหาร บาร์ คาราโอเกะและ เลาจน์ 25 ร้าน

แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงคิตตี้ที่

Keio Plaza Hotel

ความฝันของเด็กผู้หญิงหลายคนกลายเป็นจริง ก็ตอนมาเที่ยวโตเกียวแล้วเช็คอินที่โรงแรมเคโอ พลาซ่านี่ล่ะ

ภายในโรงแรมจัดนิทรรศการหมุนเวียนสม�่ำเสมอ ช่วงที่เราไปเยือนนี้ทางโรงแรมมีนิทรรศการฉลอง 150 ปี ของการตีพิมพ์เรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ ที่ล็อบบี้ อาร์ตจึงแสดงผลงานศิลปะจากการเย็บปักถักร้อย โดย Asami Kiyokawa ศิลปินชาวญี่ปุ่น รวมถึงให้บริการ บุฟเฟ่ตข์ นมหวานทีเ่ ชฟได้แรงบันดาลใจจากงานเลีย้ งน�ำ้ ชา ของอลิซ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากเก็บ ภาพชุดครบรอบแต่งงานในชุดแต่งงานแบบกิโมโน ทาง โรงแรมเพิ่งเปิดบริการสนนราคาคนละ 32,400 เยน หรือคู่ละ 54,000 เยน เอาใจนักเดินทางแบบครอบครัวทีส่ ดุ เพราะมีบริการ รถบัสพาไปส่งดิสนีย์แลนด์ฟรีด้วย

Keio Plaza Hotel 2-2-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo Tel. +81-3-3344-0111 www.keioplaza.com อัตราบริการ Hello Kitty Room เริ่มต้นที่ 24,800 เยนส�ำหรับสองท่าน

สาขาอื่นๆ Keio Plaza Hotel Supporo, Keio Plaza Hotel Tama, Keio Plaza Hotel Hachioji

BS mobile Pocket WiFi เช่าเพียงวันละ 200 บาท ใช้ 4G ได้ทั่วญี่ปุ่น

เดินทางไปญี่ปุ่นสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารอีกต่อไป พก Pocket WiFi เครื่องเล็กกะทัดรัดเท่านามบัตร เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้งวัน ทัง้ คืน ใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โน้ตบุค ้ และแทบเล็ตสูงสุด 10 เครือ่ งพร้อมกัน แค่ตด ิ ต่อส�ำรองเครือ่ งล่วงหน้าพร้อมระบุวน ั ทีแ่ ละเวลาในการเดินทาง เจ้าหน้าทีก ่ ็ จะจัดส่งเครือ่ งถึงบ้าน ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เราพกไปด้วยตลอดทริปญีป่ นุ่ เทีย่ วนี้ ใช้แทนโทรศัพท์แชตกับกองบ.ก.ที่กรุงเทพฯ งานไม่สะดุดเลยค่ะ

*

อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.bs-mobile.jp/th โทรศัพท์ *เฉพาะเขตที่ก�ำหนดในกรุงเทพเท่านั้น

0-2632-9176-8


อาบสายลม ห่มสายหมอก ริมน�ำ้ ยวม เดินทางไกลมาถึงอ�ำเภอแม่สะเรียง เมืองสามหมอกทั้งที หากก�ำลัง มองหารีสอร์ททีด ่ ด ู แี ละเงียบสงบ ลากกระเป๋าเข้าพักที่ ริเวอร์แบงค์ รีสอร์ท เลยค่ะ บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนริมแม่นำ�้ ยวม แถมมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันและ ฟรี WiFi ทั่วทุกพื้นที่ให้อีกด้วย

ห้องพักหลากสไตล์ตกแต่งด้วยความปราณีตมี ทั้งหมด 21 ห้อง แต่หากมาเป็นครอบครัว ห้องแฟมิลี่ 1 เตียงใหญ่บวก 2 เตียงเล็กจะเหมาะที่สุด เพราะ พื้นที่กว้างขวาง ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้ความรู้สึกอบอุ่น มีระเบียงส่วนตัวให้นั่งเล่นกินลม ชมดาวริมแม่น�้ำยวม หรือช่วงปลายปีก็นอนเอกเขนก เพลินไปกับสายหมอกที่ใกล้แค่เอื้อม ส่วนของห้องอาหารเปิดโล่ง นอกจากจะมีลม เย็นๆ อยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาแล้ว ยังมีระเบียงริม แม่น�้ำให้ได้นั่งพักผ่อนสบายๆ เลือกเครื่องดื่มที่ โปรดปราน หนังสือทีถ่ กู ใจสักเล่ม หรือจะเขียนโปสการ์ด ให้ความคิดถึงเดินทางไปไหนต่อไหน รับรองว่าไม่ อยากลุกไปไหน นอกจากนี้รีสอร์ทยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม ตลาดเช้าหรือถนน คนเดินช่วงเย็นย�ำ่ ไปจนถึงหัวค�ำ่ อยากทราบข้อมูลอะไรไม่วา่ ทีเ่ ทีย่ ว ร้านอาหารหรือการเดินทาง พนักงานทีน่ ี่ เต็มใจให้บริการพร้อมรอยยิ้มเสมอ ส�ำหรับเด็กๆ คงจะถูกใจที่ทางรีสอร์ทมีจักรยานให้ยืมฟรี จะขี่เล่นรอบเมืองแวะดูวิถีความเป็นอยู่ของ คนเฒ่าคนแก่ หรือจะขี่ออกก�ำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็เหมาะเพราะ รีสอร์ทอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเลย อีกหนึ่งสถานที่แห่งความรู้สึกดีๆ เพื่อเก็บไว้ในความทรงจ�ำ

ริเวอร์แบงค์ รีสอร์ท

488 ม.12 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5368-2787 www.riverbankresort.net

TRAVEL

Riverbank Resort


เรื่องและภาพ: แม่นกและพ่อก๊อป ¨Ø´ªÁÇÔÇ

·‹ÒöºÑÊ

»˜ Á¹éÓÁѹ

เด็กๆ อาจจะโดนสะกดจิตจากเส้นทางคดโค้ง ให้หลับไป (อย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะ ตัวแม่นี่หลับตั้งแต่ 2 กิโลแรกแล้ว) แวะจอดรถซื้อผักผลไม้ราคาแสนถูก ที่ชาวบ้านน�ำมาขายกันในเพิงเล็กๆ ริมทาง ทุกเพิงที่ เราแวะ แม่คา้ พูดไทยไม่ได้เลย ถึงแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ยิ้มไปยิ้มมาก็เข้าใจกันเองแหละ พอเริม่ เห็นทุง่ นาขัน้ บันได หรือทุง่ นาสีสวยๆ ก็แสดง ว่าเข้าเขตแม่สะเรียงแล้ว (เป็นทีน่ า่ ยินดีสำ� หรับผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการเมารถเป็นอย่างยิ่ง) แม่สะเรียงเป็นอ�ำเภอ

¶. áËÅ‹§¾Ò³Ôª  ¶¹¹¤¹à´Ô¹Çѹ¾Ø¸

105

µÅÒ´ áÁ‹¹éÓáÁ‹ÊÐ ä»ÃɳÕ »˜ Á¹éÓÁѹ

ʶҹյÓÃǨ

¶. áÁ‹ÊÐàÃÕ§ ʹÒÁºÔ¹

¾ÃÐ¸ÒµØ ¾ÃÐÍҷԵ ¢Öé¹ ¨ÍÁᨌ§ ¾ÃиҵبÍÁ·Í§

µÅÒ´

¶¹¹¤¹à´Ô¹ÇѹÍÒ·ÔµÂ

àÃÕ§ ¶¹¹ ¤¹à´Ô¹ ÇѹÈØ¡Ã

¶¹¹ÇÑÂÈÖ¡ÉÒ

âç¾ÂÒºÒÅ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±

·ÔÈ à˹×Í

ร�่ำลาจากอช.แม่เมยด้วยความคิดถึง ข้างหน้านั่น...ทางหลวงหมายเลข 105 ยังคงทอดยาวให้เราได้เดินทางกันต่อไป ระยะทางราว 100 กว่า กิโลเมตร ต่อให้เป็นคนไม่รักธรรมชาตินัก ก็ต้องพากันเงยหน้า จากการหาของหรือส่งความรูส้ กึ ให้กนั ผ่านทาง 4G และหันไปชืน่ ชมกับต้นไม้ สายลม และแสงแดดสองข้างทางแทน เพราะไม่มที งั้ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนัน ่ เอง

14 TRAVEL

»˜ Á¹éÓÁѹ

108

¶. àÇÕ§ãËÁ‹

แม่3สหมอก ะเรียง ไหลออกสาละวิน

ÊǹÃØ¡¢ªÒµÔ ˌǪÁ¾Ù

áÁ‹¹éÓÂÇÁ ¾ÃиҵبÍÁ¡ÔµµÔ

Ãзҹ

¤ÅͧªÅ»

¨Ø´ªÁÇÔÇ ¾ÃÐÍҷԵ ¢Öé¹

¾ÃиҵبÍÁÁÍÞ

1194 ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÊÒÅÐÇÔ¹

เล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เป็นทางผ่าน หรือ แวะพักเพือ่ ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ๆ ต่อในแม่ฮอ่ งสอน ภาพคุน้ ตา ทีเ่ คยมาเห็นเมือ่ 20 กว่าปีทแี่ ล้ว วันนีก้ ย็ งั ไม่เปลีย่ นแปลง ไปสักเท่าไหร่ เราจะได้เห็นบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็น บ้านไม้เก่าแก่ มีคณุ ตาคุณยายนัง่ เพลินกันอยูห่ น้าบ้าน ร้านค้าหรือรีสอร์ทที่สร้างขึ้นใหม่ก็มีรูปแบบกลมกลืน ไปกับของเดิม แค่พาเด็กๆ เดินเล่นดูดอกไม้ริมรั้ว ก็แสนจะชื่นใจ จนสงสัยว่าท�ำไมถึงเห็นที่นี่เป็นแค่ ทางผ่านหรือดอกไม้ริมทางไปได้


มาถึงแล้วต้องไปไหว้พระธาตุประจ�ำเมืองให้ครบ ทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมมอญ พระธาตุจอมทอง และพระธาตุจอมกิตติ ที่ตั้งอยู่รอบ เมืองทั้ง 4 ทิศ หากเป็นเมื่อก่อนถ้าเดินทางมาถึง แม่สะเรียงก็จะได้เห็นพิพธิ ภัณฑ์แม่สะเรียงเด่นเป็นสง่า ด้วยความสวยงามของเรือนไม้สักรูปแบบไทใหญ่ที่มี หลังคาลดหลัน่ เป็นชัน้ ๆ ประดับด้วยไม้ฉลุลายละเอียด อย่างสวยงาม เป็นทีร่ วบรวมประวัตคิ วามเป็นมารวมทัง้ ศิลปะประเพณีซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา ท้องถิ่นของแม่สะเรียง น่าเสียดายที่มรดกอันล�้ำค่า แห่งนีถ้ กู ไฟมอดไหม้ไปทัง้ หมด เหลือเพียงความทรงจ�ำ ไว้เท่านั้น “น่าจะใส่หมวกกันน็อคมาด้วยนะคะแม่” เสียง สาวน้อยดังขึ้นขณะที่พวกเราก�ำลังโยกตัวไปมาสลับ กับหัวโขกกันเป็นครัง้ คราวอยูใ่ นรถทีม่ งุ่ หน้าไปอ�ำเภอ แม่สามแลบ ห่างจากอ�ำเภอแม่สะเรียงเพียง 46 กิโลเมตร แต่รสู้ กึ เหมือนเดินทางมาหลายร้อยกิโลเพราะเส้นทาง ทั้งเป็นหลุมบ่อและคดเคี้ยว รถที่วิ่งสวนกันก็จะผลัด กันถาม “อีกไกลไหม” พร้อมทัง้ ทิง้ ค�ำปลอบใจ “อีกนิดเดียว” แลกเปลี่ยนกันไว้

แม่สามแลบตั้งอยู่ริมแม่น�้ำสาละวิน ที่นี่มีผู้คน อาศัยอยู่ 3 เชื้อชาติคือ ไทย พม่า และแขกอินเดีย เมื่อก่อนเคยเป็นจุดการค้าผ่านแดนที่ส�ำคัญ แต่เมื่อ เกิดปัญหาชายแดนก็เลยซบเซาไป ทั้งหมู่บ้านยังคง มุงหลังคาด้วยใบตองตึงซึ่งว่ากันว่าทนทานมากๆ เพราะใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่ถึงรุ่นหลาน มาถึงที่นี่ก็ต้อง ล่องเรือไปตามแม่น�้ำกันล่ะค่ะ อัตราค่าโดยสารจะ ก�ำหนดไว้ชดั เจน เราเลือกเส้นทางแม่สามแลบ-สบเมย ราคาเหมาล�ำไปกลับ 1,400 บาท เรือหางยาวพาเราล่องไปตามสายน�้ำที่เป็น เส้นแบ่งเขตแดนของไทยและพม่า แม่น�้ำสาละวินมี ต้นก�ำเนิดจากภูเขาในทิเบต ผ่านวันเวลาและป่าเขา มาเรือ่ ยๆ จนเป็นแม่นำ�้ ทีก่ ว้างและลึก แล้วมารวมกับ

TRAVEL

ตื่นเช้าขี่จักรยานแหวกอากาศเย็นสบายไปตลาดเช้ากันค่ะ พ่อค้าแม่ขายมาตั้งร้านกันตั้งแต่เช้ามืด นั่งชิล ซดกาแฟโบราณ เด็กๆ สนุกกับการชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองมีเฉพาะที่นี่ หรือจะซื้อกับข้าวไปรอใส่บาตรให้ หัวใจผ่องใสเบาสบายทีร่ มิ ทางก็ได้เลย ทีน่ เี่ ป็นตลาดเช้าทีส่ มกับชือ่ จริงๆ เพราะพอสายหน่อยตลาดก็วายซะแล้ว (เวลานัน้ ในกรุงเทพฯ ยังเรียกว่าเช้าอยูเ่ ลย) ตกบ่ายไปเดินเล่นทีถ่ นนคนเดินกัน ซึง่ จะมีทกุ วันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ คนที่นี่สุขภาพดีค่ะเพราะเข้านอนกันแต่หัวค�่ำ พอ 2 ทุ่มนี่บรรยากาศราวตี 3 ของเมืองใหญ่

แม่น�้ำเมยที่อ�ำเภอสบเมยอันเป็นจุดหมายของเรา ในวันนี้ หมูบ่ า้ นสบเมยเป็นหมูบ่ า้ นทีส่ งบและเงียบ ชาวบ้าน ยังคงท�ำอาชีพเกษตรกร มีรา้ นค้าเล็กๆ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ (เด็กๆ แซวกันว่าเป็นเซเว่นของที่นี่) หลังจากเดินเล่น ในหมูบ่ า้ นให้พอได้เหงือ่ แล้วก็พากันมาเล่นน�ำ้ เล่นโคลน กันที่ริมฝั่ง เด็กๆ ในหมู่บ้านเห็นมีเพื่อนใหม่ก็วิ่งกรู เข้ามาเล่นด้วย แม่น�้ำสาละวินยังคงเดินทางไปเรื่อยๆ เพื่อไปยัง จุดหมายที่ทะเลอันดามัน แม่อย่างฉันก็มีจุดมุ่งหมาย อยูห่ ลายอย่าง (รูส้ กึ ส่วนใหญ่จะไม่สำ� เร็จนะ) จุดหมาย อย่างหนึ่งที่ไม่เคยลบไปจากความตั้งใจก็คือ พาลูกๆ ออกเดินทางไปยิ้มและหัวเราะให้ทั่วเมืองไทย

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

พิกัด N18.159508 E97.928292

แม่สามแลบ อ.สาละวิน แม่ฮ่องสอน

พิกัด N17.981712 E97.738083


นรับทุกคน อ ้ ต อ ร น ค ่าแ ไดโนเสาร์เป

เรื่อง: Titan

แทน ท ไ บ ั ก ป ไ เที่ยว ตอน...

น ค แ า ่ ป เสาร์เ

ไดโน

หลังจากไปดูหนังเรื่อง Good Dinosaur มาล่าสุด ท�ำให้ผม สงสั ย ขึ้ น มาว่ า ถ้ า โลกนี้ ยั ง มี ไดโนเสาร์อยู่จะเป็นยังไงนะ... เราอาจจะ มี ไ ดโนเสาร์ เ ป็ น เพื่ อ นเล่ น ได้ ลื่ น ไถลลง จากหลังไดโนเสาร์ หรือไม่ก็ขี่ไดโนเสาร์ ไปโรงเรียนกันทุกวัน ใครทีช่ น ื่ ชอบไดโนเสาร์ คงเคยลองคิดเล่นๆ แบบนี้บ้างเหมือนกัน ใช่ไหมครับ

ผมเองก็อยากจะมีโอกาสเห็นไดโนเสาร์ ตัวเป็นๆ ดูสักครั้ง แต่ในความเป็นจริง เราคง ต้องจินตนาการต่อเอาเองจากโครงกระดูกและ ซากฟอสซิลที่หลงเหลืออยู่ พวกเราจึงวางแผน ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์ศึกษา วิจัยและพิพิธภัณฑ์ ท�ำให้เราได้ดูทั้ง นิทรรศการและห้องปฏิบตั งิ านของ นักโบราณชีววิทยา

ผมว่ามันเจ๋งมาก ที่เรามีไดโนเสาร์ชื่อไทยๆ อย่างสยามโมซอรัส (ไดโนเสาร์ที่มีชื่อเล่นว่าน้องแข่ หรือจระเข้ในภาษาอีสาน) ภูเวียงโกซอรัส (ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว หางยาว ตัวสูงโย่ง) กินรีไมมัสขอนแก่นเอนซิส (ไดโนเสาร์ที่คล้ายกับนกกระจอกเทศ) ฯลฯ เพราะภูเวียงคือ แหล่งพบร่องรอยของไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นการค้นพบไดโนเสาร์ สายพันธุใ์ หม่ๆ ทีย่ งั ไม่เคยเจอทีใ่ ดในโลกมาก่อน จึงได้รบั เกียรติให้มกี ารตัง้ ชือ่ ตามแหล่ง ที่ขุดเจอ Dinosaur เป็นค�ำศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยเซอร์ริชาร์ด โอเวน โดยมาจากรากศัพท์ ภาษากรีกค�ำว่า ‘Deinos’ แปลว่า ใหญ่จนน่าสะพรึงกลัว กับค�ำว่า ‘Sauros’ แปลว่า สัตว์เลือ้ ยคลาน รวมความหมายได้วา่ ‘สัตว์เลือ้ ยคลานทีม่ ขี นาดใหญ่ จนน่าสะพรึงกลัว’ ส่วนชือ่ ภาษาท้องถิน่ เรียกกันว่า ‘เจ้ากะปอมยักษ์’ ฟังดูน่ารักขึ้นเป็นกองเลยนะครับ 16 TRAVEL


TRAVEL ระหว่างทางท่องเที่ยว เป็นโอกาสดี ที่ เราจะได้น�ำของไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆ เพราะมีทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และห้องสมุด ซึง่ เราสามารถหาแผนที่และข้อมูลไว้ลว่ งหน้า ก่อนเดินทางได้วา่ ควรจะเตรียมอะไรไปบริจาค บ้าง อาจจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่น หรือ หนังสือก็ ได้ อย่างครอบครัวของเราก็มักจะ เตรี ยมนิทานใส่กล่องติดรถไปด้วยเสมอ พอเจอปุ๊บก็น�ำไปมอบให้ได้เลยครับ ทริปท่องเที่ยวเมืองไดโนเสาร์ครั้งนี้ เรา ทราบว่ามีศนู ย์พั ฒนาเด็กเล็กของมูลนิธบิ า้ น ลูกรักอยู่ห่างร้านไก่ย่างมิตรภาพไม่ไกลนัก จึงขับไปมอบหนังสือนิทานให้ทันที ที่ นรี่ ับดูแล เด็กๆ ในชุ มชนแออัดริมทางรถไฟขอนแก่น รวมไปถึงเด็กก�ำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ ประสบปัญหาต่างๆ โดยมีอาสาสมัครจาก ต่างประเทศมาร่วมสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม อาชี พและโอกาสทางการศึกษา ท�ำให้การเดินทาง ครั้งนีม้ เี รื่องราวที่ นา่ ประทับใจมากยิง่ ขึน้ ครับ

จังหวัดขอนแก่น เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่ง ไดโนเสาร์ สังเกตจากรูปปัน้ ไดโนเสาร์ทมี่ อี ยูแ่ ทบทุกจุด ทั้งแบบตัวใหญ่โตมโหฬารหน้าบึงแก่นนคร ตัวขนาด ย่อมลงมาหน่อยในท่ายืนพนมมือสวัสดี หรือนุ่งผ้า ขาวม้ายืนเป่าแคนอยูก่ ม็ ี คุณแม่เล่าให้ฟงั ว่าสมัยเด็กๆ เคยเดินทางมาท�ำงานกับคุณตาที่ อ.น�ำ้ พอง และสมัย เรียนมหาวิทยาลัยก็มาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ร่อย!

วไร้ก้าง อ ลาแดดเดี ย

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า ขอนแก่น พิกัด N16.679074 E102.267133 โทรศัพท์ 0-4343-8204, 0-4343-8206 เปิดท�ำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ 9.00-17.00 น. www.dmr.go.th

โรงแรมเดอะเทอร์มินอล

ถ.เหล่านาดี อ.เมือง ขอนแก่น พิกัด N16.24862 E102.49300 โทรศัพท์ 0-4322-7000 www.facebook.com/TheTerminalHotel

ชนบท ซึ่งจะต้องนั่งรถไฟผ่านสถานีขอนแก่น สถานี น�ำ้ พอง สถานีเขาสวนกวาง (แหล่งไก่ยา่ งชือ่ ดังนัน่ เอง) แต่คุณแม่บอกว่าสมัยนั้นยังไม่มีรูปปั้นกะปอมยักษ์ ทั่วจังหวัดขนาดนี้นะครับ จะมีก็แต่กะปอม (กิ้งก่า) ตัวจิว๋ ๆ ทีเ่ ด็กๆ ชาวค่ายชอบไล่จบั มาวิง่ แข่งกันเท่านัน้ เสน่ห์ของการมาเที่ยวขอนแก่นคราวนี้ นอกจาก ผมจะได้ดูไดโนเสาร์สมใจอยากแล้ว คุณแม่ผมก็ ประทับใจมากเช่นกัน เพราะเราได้พกั ทีโ่ รงแรม เดอะเทอร์มินอล ซึ่งออกแบบตกแต่งด้วยธีม รถไฟทั้งหมด ตั้งแต่ป้ายโรงแรม บัตรเข้าพัก และตัวห้องพักเอง แถมยังมีขบวนรถไฟวิง่ ผ่าน ใกล้ๆ เป็นระยะ พวกเราเลยได้อินไปกับ บรรยากาศแบบสถานีรถไฟและถ่ายรูปเก๋ๆ กัน เต็มที่ คราวนีม้ าถึงคิวของคุณพ่ออาสาพากินของ อร่อยกันบ้างล่ะครับ กับเมนูไก่ยา่ งเขาสวนกวาง เจ้าเก่าแก่ประจ�ำเมืองขอนแก่น (เปิดมาเกือบ 20 ปีแล้ว) นัน่ ก็คอื ร้านไก่ยา่ งมิตรภาพหน้ามหาวิทยาลัย ขอนแก่นนั่นเอง เคล็ดลับของสูตรหมักไก่ที่เป็น เอกลักษณ์ ย่างจนหนังกรอบเนื้อนุ่ม ต่อด้วยเมนู ปลาแดดเดียวไร้กา้ ง ท�ำจากเนือ้ ปลานิลหัน่ เป็นชิน้ ยาวๆ แล้วน�ำไปทอด ผมกินเพลินจนหมด 2 จานรวด อร่อยเหมือนได้กนิ เฟรนช์ฟรายส์ แต่ประโยชน์เพียบ กว่ากันเยอะครับ ไก่ย่างมิตรภาพ

ถ.มะลิวัลย์ (ตรงข้ามม.ขอนแก่น) อ.เมือง ขอนแก่น เปิดท�ำการทุกวัน 9.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0-4323-6193 www.facebook.com/RanKiYangMitrphaph


เรือ่ งและภาพ: พ่อปอและแม่อำ�๋

เคล็ด(ไม่)ลับ กับบันทึกธรรมชาติ

ตอนที่ 2: จดบันทึกธรรมชาติ

เวิรค ์ ชอปฉบับทีแ่ ล้ว เราได้เรียนรูว้ ธิ ก ี ารท�ำสมุดบันทึก ท�ำมือ ครั้งนี้เราจะเริ่มจดบันทึกกัน การจดบันทึกใน แบบฉบับของครูกุ้ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีไม้ ย่อมไม่ใช่ การบันทึกอย่างธรรมดาแน่ๆ เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ กับการบันทึก แม่อำ�๋ ขอใช้คำ� ว่า ‘การวาดแล้วบันทึก’ น่าจะตรงกว่า

การบันทึกเป็นภาพมีข้อดีที่เห็นได้ชัดๆ คือ ต้องอาศัยการสังเกตอย่างละเอียด เช่น หากเราจะบันทึกภาพของนกตัวหนึง่ ต้องเก็บ รายละเอียดตัง้ แต่รปู ทรง ลายหยัก สีของขน นก บางตัวมีสที คี่ อ หรือขอบตาเป็นเส้นเล็กๆ ซ่อนอยู่ จะเห็นต่อเมื่อหันด้านข้างเท่านั้น ดังนั้นการ จดบันทึกธรรมชาติจึงเป็นการฝึกการสังเกต ฝึกความอดทน (วาดเสร็จแล้วยังต้องลงสีอกี ) และเป็นการฝึกความไวด้วย เพราะสัตว์บางชนิดไม่อยู่นิ่งๆ ให้เราวาดจนเสร็จ เพื่อเป็นการฝึกให้คุ้นชินกับการจดบันทึกธรรมชาติ ครูกุ้งจึงชวนเราหัดวาดรูปเหมือน (Portrait) กันก่อน เริ่มจากการวาดหน้าของเพื่อนที่นั่งข้างๆ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า ‘Blind Contour’ เป็นการวาดโดยไม่มอง กระดาษและมือ รวมทั้งห้ามยกหัวดินสอขณะวาด เพื่อให้ระบบความคิดของเราขณะนั้นเกิดการลื่นไหลต่อเนื่อง กันไป ภาพที่ได้อาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์หรือสวยงาม แต่ก็ช่วยให้เราไม่เกร็งในการวาดต่อ เด็กๆ ผลัดกัน

ดูภาพที่เพื่อนๆ วาดหน้าเราแล้วก็หัวเราะข�ำกัน หลัง จากหัดวาดหน้าคนไปแล้ว ก็ต่อด้วยการหัดวาดใบไม้ ซึ่งจะง่ายส�ำหรับเด็กๆ มากกว่า จากนัน้ ครูกงุ้ ก็สอนเด็กๆ วาดรูปนก โดยให้สงั เกต รูปทรงของนกแต่ละส่วน ส่วนหัวกับตัวของนกที่ดู เหมือนกับไข่สองใบวางซ้อนกัน แล้วลากเส้นเชือ่ มเป็นตัว จากนัน้ ก็วาดหางทีย่ าวออกมาและปาก ซึง่ ปากของนก ก็มีลักษณะพิเศษที่ยืดยาวออกไปด้านใต้แก้ม แล้วก็ มาถึงตานกที่เป็นตัวแสดงออกถึงความรู้สึกของนก ช่วงนีจ้ ะเหมือนเทคนิคการวาดการ์ตนู ครูกงุ้ แนะว่าการ วาดรูปสัตว์ของเด็กๆ บางทีอาจไม่ต้องเหมือนของ ผู้ใหญ่ที่เน้นเรื่องความเหมือนเป็นหลัก จากนั้นก็ ถึงขั้นตอนลงสี เป็นอันจบการวาดนกคร่าวๆ ท�ำให้ การวาดภาพไม่ยากอย่างที่คิด แถมยังสนุกด้วย

ครูกุ้งชวนเด็กๆ แบ่งออกเป็นกลุ่ม แล้วเดินวน ไปตามจุดทีม่ ใี บไม้ ผลของต้นไม้แปลกๆ อย่างมะเกลือ ลูกตะแบก แก้วตาไว ฝาง เป็นต้น โดยจะจับเวลาจุดละ 5 นาที เด็กๆ ต้องวาดให้ได้ตามเวลา เน้นว่าความสวย ไม่จ�ำเป็นค่ะ สามารถพัฒนากันได้ในภายหลัง หรือ อาจมาเติมรายละเอียดให้สวยงามได้ทีหลัง ต่อไปคือ เทคนิคการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือเพือ่ ขยายความภาพวาด ครูปรีชาให้เริ่มจากการจดวัน เวลา สถานที่ที่เราเจอสัตว์หรือสิ่งที่เราได้บันทึกไว้ สภาพอากาศในวันนั้นซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อธรรมชาติที่ พบเห็น จากนัน้ ให้อธิบายอย่างละเอียดประหนึง่ ว่าเรา รู้จักมันเป็นครั้งแรก รวมถึงใส่ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น ไว้ด้วยเช่น พบลูกยางที่น่ารักเพราะมีลักษณะคล้าย หัวใจติดปีก หากเด็กๆ เจอใบไม้ แมลง หรือนกทีไ่ ม่รจู้ กั ก็ไปค้นหาข้อมูลมาเขียนเพิ่มเติมได้อีกเช่นกัน เกิด กระบวนการเรียนรู้และคิดแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกผูกพัน และปลูกจิตส�ำนึกให้รักธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่นำ� ไป ใช้ที่บ้านได้ค่ะ

ขอขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียว

www.greenworld.or.th www.facebook.com/goodNoteByGung


หลอดสีไร้ชื่อ ฝึกทักษะผสมสี

Egg Map

แผนทีบ ่ บ ี แล้วขยาย

ปกติเวลาไปซือ้ สีนำ�้ จะเห็นบนหลอดระบุไว้แล้วว่าสีอะไร ท�ำให้ง่ายต่อการใช้งาน แต่เด็กๆ ที่ไม่ได้เรียนเรื่อง ทฤษฎีสีมาจะไม่รู้ว่าแต่ละเฉดสีเกิดจากการผสมของสี อะไรบ้าง Yusuke Imai และ Ayami Moteki ดีไซเนอร์จาก Imai Moteki Studio จึงออกแบบ Nameless Paint หลอดสีไร้ชื่อขึ้นมาเพื่อ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กระบวนการผสมสีจากแม่สีหลักคือแดง เหลือง น�ำ้ เงินทีถ่ กู แต้มไว้บนหลอดโดยใช้เครือ่ งหมายบวก (+) เป็นสัญลักษณ์ การผสมสี อย่างเหลือง+แดงผสมออกมาเป็นสีสม้ สังเกตจุดบนหลอดสี ดีๆ ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนั่นคืออัตราส่วนในการผสมสีให้ออกมา เป็นเฉดต่างๆ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายแต่ล�้ำลึกตามแบบฉบับญี่ปุ่น จริงๆ นับเป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก ได้ดีทีเดียว ที่มา www.thisiscolossal.com

ความล�ำบากทีพ่ บบ่อยอย่างหนึง่ ของนักท่องเทีย่ วคือหลงทาง ครัน้ จะกาง แผนทีก่ ระดาษดูตวั หนังสือก็เล็กเหลือเกิน จะเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตบางครัง้ สัญญาณก็ไม่เอื้ออ�ำนวยเสียอย่างนั้น กว่าจะจับทิศทางถูกก็เสียเวลาไป ไม่ใช่น้อย Denes Sator นักศึกษาด้านการออกแบบชาวฮังการีจึงประดิษฐ์ Egg Map ย่อส่วนเมืองบูดาเบส ประเทศฮังการีมาอยูใ่ นแผนทีท่ รงไข่เล็กจิว๋ พกพาสะดวก น�ำ้ หนัก เบาแถมใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ เพียงแค่บีบแผนที่จะขยายรายละเอียดเส้นทางที่ ต้องการให้ใหญ่ขนึ้ โดยแบ่งโซนต่างๆ ในเมืองตามเฉดสีงา่ ยต่อการสังเกต ไม่เพียงเท่านี้ เขายังระบุแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ร้านอาหาร สถานีขนส่งสาธารณะไว้ให้ดว้ ย ครอบครัว ไหนชอบไอเท็มเก๋ๆ แบบนีส้ นใจอยากมีแผนทีเ่ มืองของตัวเองไว้ในครอบครอง สัง่ ท�ำได้แล้ว ที่ www.facebook.com/eggmaps ที่มา www.behance.net

LEGO More to Math เรียนคณิตสนุกกับตัวต่อเลโก้

ที่มา www.theguardian.com

คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีค่ อ่ นข้างยากและซับซ้อน พอเรียน ไม่เข้าใจ เด็กบางคนเบือ่ บางคนถึงขัน้ ไม่อยากไปโรงเรียน แต่ถา้ มีการหยิบสิง่ ของทีเ่ ด็กๆ ชอบมาบูรณาการเข้ากับ หลักสูตรการเรียนการสอนล่ะ Birchfield School โรงเรียนประถม ในเมืองอัลไบรตัน ประเทศอังกฤษ ได้น�ำเลโก้ของเล่นสุดโปรดของ เด็กๆ มาเป็นอุปกรณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ หุ่นแม็กซ์และมีอา จะคอยตัง้ โจทย์ให้เด็กๆ ช่วยกันแก้ปญั หาตัง้ แต่บวกลบง่ายๆ ไปจนถึง โจทย์ยาก โดย 1 ปุ่มเลโก้จะมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม ท�ำให้เด็กๆ สนุก กับการเรียนมากขึน้ เชือ่ มต่อจินตนาการกับการคิดวิเคราะห์ในโจทย์ พีชคณิต ทีนี้คุณครูให้โจทย์มาเยอะแค่ไหนเด็กๆ ก็พร้อมลุย INSPIRATION 19

INSPIRATION

Nameless Paint


¡µÔ¡Ò¡ÒÃàÅ‹¹

Ðá·‹§ ÊÕµŒÍ§äÁ‹«éӡѹ 1. ¼ÙŒàÅ‹¹ 2 ¤¹àÅ×Í¡´Ô¹ÊÍÊÕ¤¹Å ÃÔèÁàÅ‹¹¡‹Í¹ 2. à»ÒÂÔ駩غ ¼ÙŒª¹Ð¨Ð䴌໚¹¼ÙŒà ѵԵÒÁ § ä´ŒÃÙ»ä˹ãËŒ´Ù¤ÓÊÑè§áÅл¯Ôº 3. ËÅѺµÒ¨ÔéÁÊÑÞÅѡɳ ã¹µÒÃÒ ÐÇѹ䴌ÁÒ¡·ÕèÊش໚¹¼ÙŒª¹Ð 4. ¼ÙŒàÅ‹¹¤¹ã´ÃкÒÂÊÕ´Í¡·Ò¹µ ä´Œ 1 ´Í¡ á´ ´´ Õ ÃкÒÂÊÕ´Í¡·Ò¹µÐÇѹ »Ø‰ÂäÁ‹¾Í Í´ÃкÒÂÊÕ 1 ¤ÃÑé§ Ñé§ á´ ´äÁ‹´ Õ ä´ŒâÍ¡ÒʨÔéÁÍÕ¡ 1 ¤Ã ÒÃкÒÂãËŒ 1 ´Í¡ ª‹ÇÂà¾×è͹»ÅÙ¡ ËÂÔºÊբͧà¾×è͹Á ‹ä´Œ... äÁ‹ÁÕá´´ »ÅÙ¡´Í¡·Ò¹µÐÇѹäÁ ·¹ à´ç¡æ àÅ×Í¡ÃкÒÂÊÔè§Í×è¹ã¹ÀÒ¾á

20 INSPIRATION


ÊÇÑÊ´ Õ»‚ÅÔ§ »‚¹Õéà´ç¡æ Á Õ໇ÒËÁÒÂ¨Ð Ç Ô¸Õ¡ÒÃàÅ‹¹ ·ÓÍÐäáѹº 1. µÑ´¡Ã ŒÒ§ ÁÒ

дÒÉ µÑé§ã¨·ÓãËŒÊ 2. ࢠÕ¹¤Ç µÒÁá¾·à·Ôà ¹·Õè ãËŒÁÒ ÓàÃ稡ѹà¶Í ÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð Ð ·Óã¹»‚¹Õé ãË 3. ¾ Ѻ¡Ãд ŒÊÓàÃç¨Å§ª‹Í ÒɵÒÁ¢Ñé¹µ §ÊÒÁàËÅÕèÂÁ ͹ 4. ãËŒà¾×è͹àÅ ÊÕµ‹Ò§æ ´ŒÒ ×Í ¹ã¹ 8 ª‹Í§ 5. ¢ÂѺ¡ÃÐ ¡Ê‹Ç¹º¹ãºË¹ŒÒÅÔ§ µ ÊÕ ´ÒɵÒÁ¨Ó Ò«ŒÒ µÒ¢Ç ¹Ç¹µÑÇàÅ¢· Ò »Ò¡«ŒÒ ¹Ñ蹤×ÍÊÔ觷Õèà »Ò Õèྠ´ç¡æ µÑé§ã¨· ÓãËŒÊÓàÃç¨ã¹ ×è͹ºÍ¡ áÅŒÇà» ´ ´Ù¢ŒÍ¤ ¡¢ÇÒ áÅк͡¨Ó¹Ç¹µ ÇÒÁ·ÕèàÅ×Í¡äÇ »‚¹Õé ÑÇàÅ¢·ÕèªÍº Œ¤×ÍÍÐäÃ


ง ิ ล น อ ื ม ห เ ซน

อร่อย

แต่ที่จริงน่ะ...

Paul Frank Cafe

Tree Pod

Dining

Tree Pod Dining โรงแรมโซเนวา คีรี ภัตตาคารรังนก ที่จะพาเราขึ้นไปชมวิวเกาะกูด นั่งรับลม บนยอดไม้ พร้อมลิม้ รสอาหารสุดพิเศษ เมนูของทีน่ จี่ ะเปลีย่ นไปตาม ช่วงเวลา ชุดอาหารเช้า ชุดน�้ำชายามบ่ายและมื้อเย็นแสนโรแมนติก เน้นเสิร์ฟอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ส�ำคัญใช้วัตถุดิบจากสวนออร์แกนิก ของโรงแรมมาปรุงจึงสดใหม่อยู่เสมอ ส�ำหรับวิธีการเสิร์ฟต้องไม่ ธรรมดาแน่นอน พนักงานจะโหนสลิงโรยตัวมา พร้อมอาหารจานโปรด เป็นโชว์เล็กๆ ชวน ให้ตนื่ เต้นทุกครัง้ ไม่แปลกใจเลยทีใ่ ครต่าง พากันหลงใหลและอยากมาสัมผัสบรรยากาศ แสนประทับใจเช่นนี้ Tree Pod Dining

Soneva Kiri 110 หมู่ 4 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด ตราด โทรศัพท์ 08-2205-8888 เปิดบริการทุกวัน 7.00/ 12.00/ 18.30 น. www.soneva.com

Paul Frank เปิดคาเฟ่สาขาแรกในเมืองไทยให้แฟนๆ ที่หลงรัก เจ้าลิงน้อยปากกว้างได้เข้ามาสัมผัสความน่ารักไม่ว่าจะสั่งเมนูอะไร เจ้าลิงหน้ากวนจะแอบฉีกยิ้มให้เราอยู่ทุกจาน แต่บางจานเจ้าลิงก็ ท�ำตัวล่องหนอย่างเมนู Paul Frank Signature Waffle เสิร์ฟวาฟเฟิลหน้าลิง มาพร้อมท็อปปิง้ มาร์ชเมลโล่ อัลมอนด์ บราวนี ซอสสตรอเบอรีแ่ ละซอสช็อกโกแลต ให้เราได้ตกแต่งตามใจชอบ Choco Mint Brownie เมนูนี้เหมือนมีเวทมนตร์ ความสนุกอยูต่ รงเราต้องน�ำขนมวางบนแก้วทีม่ คี วันลอยฟุง้ อีกเมนูทพี่ ลาดไม่ได้คอื Paul Frank Cupcake สีสันสดใสเหมือน ดอกไม้ ส�ำหรับเครื่องดื่มมีทั้งเย็นและร้อน ให้เลือก แต่ละเมนูมีลูกเล่นน่ารักไม่ซำ�้ กัน แบบนี้ต้องรีบไปเช็คอินแล้ว

Paul Frank Cafe

ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ต.บางเสาธง อ.บางใหญ่ นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2954-6400 เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. www.facebook.com/thepaulfrankcafe

The Giant Chiangmai

ปล่อยใจให้เป็นอิสระ ใช้ชีวิตให้ช้าลงที่เดอะ ไจแอนท์ เชียงใหม่ ร้านกาแฟหลักร้อย วิวหลักล้าน มาแล้วอย่าพลาดสัง่ พิซซ่าแป้งบางกรอบ หน้าแน่นชีสเยิม้ ถ้าชอบเมนูเส้นต้องสปาเก็ตตีม้ ใี ห้เลือกหลากหลาย รสชาติอย่าง คาโบนาร่า ไก่สับ กุ้งพริกขี้หนู หรือจะเลือกเค้กเป็นมื้อเบาๆ พร้อม จิบกาแฟหอมๆ ริมขุนเขา เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือกิจกรรมท้าทายความกล้า เริม่ ตัง้ แต่ทางเดินเข้าตัวร้านก็สนุกแล้ว ‘สะพานแขวน’ เดินโยกไปเยกมา ใครเผลอ มองด้านล่างต้องมีกรี๊ดกร๊าดกันบ้างแหละ ความสูงระดับยอดไม้ เด็กคนไหน ใจกล้าหน่อยลองเป็นลิงโหนทะยานไปในป่า แต่ถา้ ใจยังไม่กล้าจะโหนสลิง ไปพร้อมคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ ชวนกันแวะมาสัมผัสบรรยากาศชิคๆ ชิลๆ แบบนี้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ส�ำหรับลูกค้าที่พักที่นี่ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่จ�ำกัดเวลา 22 LIFESTYLE

The Giant Chiangmai

บ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ โทรศัพท์ 08-6776-2946 เปิดบริการ 11.00-15.00 น. ปิดวันจันทร์ FB: The Giant Chiangmai Thailand IG: THEGIANTTHAILAND


LIFESTYLE

Artbox Market กล่องแห่งความรื่นรมย์ ถนนคนเดินกลางใจเมืองมักเป็นหนึง่ จุดหมายทีเ่ รานิยมไป เยือนเมือ่ เดินทางไปต่างจังหวัด หวังจะซือ้ งานฝีมอื ผลิต โดยคนท้องถิ่น ชิมอาหารอร่อยที่หาชิมไม่ได้ทั่วไป เคล้าไปกับการแสดงดนตรีสดฟังฟรีๆ คงจะดี ไม่นอ้ ยหากมีบรรยากาศแบบนัน้ ทีก่ รุงเทพบ้าง

อาร์ตบ็อกซ์ มาร์เก็ต คือ เทศกาลช้อป ชิม ชิล ในพืน้ ทีว่ า่ งขนาดใหญ่กลางกรุงเทพ ซึง่ เปิดให้ผขู้ ายจับจอง พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ น�ำเสนอสินค้าที่ พิถพี ถิ นั ออกแบบหรือประดิษฐ์เอง โคมไฟ หลอดไฟ งานเซรามิก จานชามแกะสลักจากไม้ ภาพพิมพ์ เครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้า งานปกสมุด และพวงกุญแจผลิตจากหนังที่บริการตอกชื่อเจ้าของเดี๋ยวนั้น ฯลฯ ส่วน อาหารและเครื่องดื่มก็ประชันกันแบบไม่ยอมน้อยหน้า ต่างเค้นไอเดีย ปรุงแต่งเป็นอาหารหน้าตาแปลกชวนลิม้ ลอง สายไหมสวรรค์รปู การ์ตนู น�ำ้ หวาน บรรจุในถุงน�ำ้ เกลือโรงพยาบาล ทาโกะยากิทสี่ อดไส้ดว้ ยลูกปลาหมึกทัง้ ตัว เทปันยากิ เนื้อสันในคุณภาพสูง เฟร้นช์ฟรายส์ปรุงเครื่องเทศโรยเบคอนกรอบแล้วราดชีส จนเยิ้ม ไก่ทอดเกาหลีกรอบๆ ราดซอสให้เลือก 6 ชนิด อาหารทะเลเผา ยังไม่นับฟู้ดทรักหรือรถบรรทุกดัดแปลงเป็นครัวปรุงอาหารร้อนๆ เสิร์ฟราเมง เบอร์เกอร์ หรือสเต็ก ที่น่าสังเกตคือคนขายกว่า 350 ร้านในพื้นที่แห่งนี้ล้วนแล้ว แต่เป็นคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว ธุรกิจของพวกเขาแม้จะ ดูเหมือนเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และ มีอนาคต คนมีการศึกษามายืนขายของเป็นพ่อค้า แม่คา้ ไม่ใช่เรือ่ งน่าอายอีกต่อไป แต่เป็นเรือ่ งของ ความภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นเจ้าของธุรกิจ นับเป็นคอนเซ็ปต์ ทีเ่ ราอาจจะชีเ้ ป็นตัวอย่างให้ลกู เห็น ขณะเดียวกันระหว่าง เดินเทีย่ วและกินดืม่ อย่างเพลิดเพลินในงาน พ่อแม่จะมีโอกาส สอนลูกๆ ถึงวัฒนธรรมการแบ่งกันใช้โต๊ะอาหารส่วนกลาง แบบประเทศทีเ่ จริญแล้ว นัน่ คือเก็บจานถาดแก้วของตนไปทิง้ ถังขยะ ไม่ใช่กองทิ้งไว้บนโต๊ะแล้วเดินจากไป อาร์ตบ็อกซ์ มาร์เก็ต จัดเป็นประจ�ำตั้งแต่บ่าย 3 ถึงเที่ยงคืนเฉพาะ วันสุดสัปดาห์ พื้นที่จัดงานย้ายไปทุกเดือน เดือนธันวาคมที่ผ่านมาใช้ลานว่าง ข้างสวนสาธารณะเบญจสิริริมถนนสุขุมวิท เดือนก่อนหน้าจัดขึ้นที่ลานจอดรถของ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ก่อนหน้านั้นจัดที่แอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน คราวต่อไป จะจัดที่ไหน ต้องติดตามเฟซบุ้คอย่างเดียวเลย Artbox Market www.facebook.com/artboxthailand

สายไหม BAYMAX ตัวอ้วนๆ น่ากินฝุดๆ..

LIFESTYLE 23


อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่สตาร์วอร์ส

กระแสภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์สก�ำลังมาแรง มีไอเท็มออกมาเอาใจแฟนคลับ มากมาย ที่น่าสนใจส�ำหรับครอบครัวนักเดินทางหัวใจไอทีอย่างเราต้อง R2-D2 USB Car Charger Star Wars หุ่นยนต์นักรบแอสโตรเมคดรอยด์ที่กลายร่างมา เป็นอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ USB ในรถยนต์ รองรับการ ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กด้วยกระแสไฟฟ้า 2.1 แอมป์ เสียบ USB ได้ถงึ 2 ช่อง ดีไซน์ขนาดมาพอดี กับช่องวางแก้วสะดวกสบายต่อการใช้งาน แถมยังมีลูกเล่นเท่ๆ มาให้เราสนุก ตลอดการเดินทางด้วย เป็นอีกหนึ่งไอเท็ม ที่แฟนสตาร์วอร์สไม่ควรพลาด สนนราคา อยู่ที่ 39.99 ดอลล่าห์สหรัฐ สนใจสั่งซื้อ สินค้าได้ที่ www.thinkgeek.com

วีดีโอประกอบ

วีดีโอประกอบ

ปัญหาหนึง่ เวลารับประทานฟาสต์ฟดู้ คือมือเลอะ พอจะหยิบโทรศัพท์มาตอบแชทแต่ละครั้งก็ต้อง เดินไปล้างมือท�ำให้ขดั จังหวะการรับประทาน เคเอฟซีใน เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมันอยากให้ลูกค้ามีความสุขกับมื้ออร่อยพร้อม ทั้งสนุกกับการเล่นโซเชียลจึงร่วมกับบริษัทเอเจนซี Serviceplan เปลี่ยน กระดาษโฆษณารองถาดธรรมดาๆ เป็น Tray Typer แผ่นรองถาดรูป คีย์บอร์ดบางเฉียบ 0.4 มิลลิเมตร ไม่ได้ท�ำมาแค่เก๋ๆ แต่ใช้งานได้จริง แผ่นรองถาดรูปคีย์บอร์ดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เพียงกดปุ่มเปิดเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธบนสมาร์ทโฟน คีย์บอร์ดจะเริ่ม ท�ำงานทันที เท่านี้ก็แชทสนุก อัพโหลดรูปภาพไม่สะดุด ถึงแม้ในมือจะ ถือน่องไก่อยู่ก็ไม่เป็นปัญหา ที่มา: www.serviceplan.com

ฉายการ์ตูน 3D ท�ำสเต็กบนโต๊ะก่อนเสิร์ฟ เบื่อไหมกับการรออาหารนานๆ ยิ่งเวลาหิวด้วยแล้วยิ่งท�ำให้หงุดหงิด บริษัท Skullmapping ประเทศเบลเยียมจึงสร้างโปรเจกเตอร์การ์ตูน 3 มิติ Le Petit Chef ขึ้นมาฉายระหว่างรออาหาร พอลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อย การแสดงก็เริ่มขึ้น ผ้าปูโต๊ะกลายเป็นฉากหลัง จานอาหารเปลี่ยน เป็นเตาไฟ เชฟจิ๋วปรากฏตัวพร้อมกับลงมือย่างชิ้นเนื้อ มันฝรั่ง บร็อกโคลี่ แครอท ระหว่างปรุง อาหารมีมุกต่อสู้กับแมลงวันมาเรียกเสียงหัวเราะให้ได้ครื้นเครงกันอีกนิด พอการแสดงจบลง สเต็กของจริงพร้อมเสิร์ฟทันที นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ร้านไหนอยากมีอนิเมชั่นสุดเจ๋งไว้เพิ่มสีสันสั่งออกแบบได้ที่ www.skullmapping.com

วีดีโอประกอบ

24 LIFESTYLEเรื่องและภาพ: วราวรรณ จอมวรวงศ์

หอบลูกเทีย่ วไต้หวัน ประเทศ ซึง่ ไม่ไกลจากเมืองไทย มีของ อร่อยมากมาย บ้านเมือง สะอาด การคมนาคมสะดวกสบาย และ ผูค ้ นอัธยาศัยดี ยิง่ ตอนนีโ้ รงเรียนส่วน ใหญ่เพิ่มภาษาจีนในหลักสูตร การมา ไต้หวันท�ำให้เด็กๆ สนุกกับการพูดภาษา จีน และเห็นถึงความส�ำคัญในการเรียน

จังหวัดไทชุงห่างจากไทเปประมาณ 3 ชัว่ โมง การเดินทางมี 2 วิธคี อื รถไฟและรถบัส เราเลือก บริการรถบัสของบริษัทน�ำเที่ยว นัดหมายเวลา 06.30 น. ที่ Taipei Main Station คืนก่อนเดินทาง เผลอตั้งนาฬิกาปลุกที่ 05.00 pm แทนที่จะเป็น am ท�ำให้ตื่นมาตอน 6 โมง 20 นาที คนไต้หวัน มีค�ำกล่าวว่า “ถ้าหากคุณมาตรงเวลา เท่ากับ คุณมาสาย” ดังนัน้ เราจึงลุกขึน้ จากเตียง ใช้วชิ า วิง่ ผ่านน�ำ้ คว้ากระเป๋า อุม้ เจ้าตัวเล็ก แล้วกระโดด ขึ้นรถแท็กซี่ ปรากฎว่าสายไป 15 นาทีแต่รถยัง รอเราอยู่ ช่างเป็นเช้าทีน่ า่ ตืน่ เต้นและน่าหวาดเสียว อีกเช้าหนึ่งเลยทีเดียว

ตามรอยริบบิ้นพลิ้วไหวใน

นั่งรถไปได้ 1 ชั่วโมง ก็จอดจุดแวะพัก ที่น่ีมี ของกินให้เลือกหลากหลาย เด็กๆ ชอบลูกชิน้ ทรงกลม บ้างเหลี่ยมบ้าง ทาซอสและโรยพริกไทยนิดหน่อย เอาไปปิ้งบนเตาร้อนๆ รับประทานกันไปหลายไม้เลย นั่งรถต่อมาอีก 2 ชั่วโมง ก็ถึงพิพิธภัณฑ์ริบบิ้นใน เมืองไทชุงซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่โรงงาน เหล่านี้จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งมาท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ เด็กๆ และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ด้านหน้าตึกประดับ ตกแต่งด้วยแกนริบบิ้นประกอบกันเป็นตัวการ์ตูน พอ เดินเข้าไปข้างในจะเห็นคนงานก�ำลังท�ำงานกันอย่าง ขะมักเขม้น ตามทางเดินมีตัวอย่างเครื่องจักรวางไว้ ให้เด็กๆ ลองกดปุ่มและดูการท�ำงานของเครื่องจักร ของแต่ละแผนก สุดทางเดินมีถังย้อมสีผ้า ซึ่งเรา เอาริบบิ้นสีขาวมาลองย้อมกันสนุก จากนั้นก่อนกลับ เราท�ำตุ๊กตาหมีพวงกุญแจในแบบฉบับของตัวเอง

ไทชุง

นั่งรถต่ออีกประมาณ 15 นาที เราก็มาถึงฟาร์ม หอยนางรม โดยมีรถของชาวบ้านมารับพาขับลุยออก ไปกลางทะเลซึ่งน�้ำลดลงจนเหลือแต่โคลน เด็กๆ เอา อุปกรณ์ขุดดินมาขุดหาหอยตัวเล็กๆ ได้กันมาคนละ 1 ถุงใหญ่ นั่งรถออกไปไกลกว่านั้นก็เจอหอยนางรม เกาะติดกับเชือกเป็นทางยาว ดูตื่นตาตื่นใจมาก พอ ลงจากรถ ชาวบ้านทีย่ นื คอยอยูแ่ ล้วก็จะแกะหอยนางรม จากทะเลที่ทั้งสดทั้งเค็มให้ชิม มีแก้วน�้ำไว้บริการล้าง ความเค็มออกได้นิดหน่อย รับประทานได้จนกว่าจะ อิ่มเลย สถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของไต้หวันก็คือ ตึกงานฝีมือ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ไทเป ห้างสรรพสินค้า Taipei New Horizon ความสูง ประมาณ 5 ชั้น มีจุดเด่นตรงที่ของในห้างทั้งหมด จะเป็นของแฮนด์เมด และเป็น Made by me ด้วย


เห็นแล้วอยากท�ำกระเป๋าให้ตวั เองซักใบหนึง่ คงจะภูมใิ จ ไม่น้อย แต่ราคาก็ใช่ย่อยเหมือนกัน ใบเล็กๆ เริ่มต้น เกือบห้าพันบาทแล้ว ที่ Kun’s Crystal เป็นเวิรค์ ชอปในร่มสอนท�ำของใช้ ต่างๆ จากแก้ว เราเลือกสีแก้วและชิ้นงานที่อยากท�ำ แล้วก็เข้าห้องหลอม เขาจะน�ำแก้วติดไว้ทปี่ ลายด้ามเหล็ก จากนัน้ เอาเข้าเตาหลอมให้รอ้ น แล้วเป่าให้พอง ระยะ เวลาในการท�ำประมาณ 1 ชัว่ โมง ต้องรอผลงาน 3 วัน ถึงจะได้ผลงานกลับบ้าน การมาเที่ยวไต้หวันจบลงด้วยความประทับใจของ ทุกคน แม้ว่าการเดินทางจะสับสน เนื่องจากคนที่นี่ส่วน ใหญ่พด ู และอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ ท�ำให้อาจติดขัดเรือ่ ง การสือ่ สารบ้าง แต่กท็ ำ� ให้เด็กๆ น�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ นห้องเรียน ออกมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ทัวร์โรงงานริบบิน้ และฟาร์มหอยนางรม ค่าบริการ TWD 1,190++ ต่อคน www.liontravel.com

Taipei New Horizon Shoppping Complex Songshan Cultural and Creative Park Taipei City Hall Station

Kun’s Crystal

2F, No.88, Yanchang Rd. MRT Taipei City Hall Station, Exit 1

กองบรรณาธิการนิตยสาร

Travel with Kids

รับสมัคร

Graphic Designer 1 ต�ำแหน่ง

KETTU TEEPEE

ใช้โปรแกรม InDesign, Photoshop, Illustator ออกแบบจัดวางเลย์เอ้าท์และวาดภาพประกอบได้ หอบลูกเที่ยว

Sales & Marketing 1 ต�ำแหน่ง

ดูแลการขายโฆษณาและกิจกรรมเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ ส่งเสริมการตลาด

ส่งประวัติและลิงค์ตัวอย่างผลงานมาที่ hr@travelwithkids.in.th

LIFESTYLE

ในร้านอุปกรณ์ไม้ เราจะท�ำได้ทกุ อย่างตัง้ แต่โต๊ะ เก้าอี้ ช้อน ทัพพี ทีน่ ขี่ ายไม้เป็นชิน้ พร้อมอุปกรณ์การท�ำ ดังนัน้ เราจะต้องเลื่อย ตัด เจาะ กลึงเองทั้งหมด ของเล่นไม้ ต่างๆ เป็น DIY ซือ้ แล้วเอาไปประกอบเองได้ นอกจาก อุปกรณ์ไม้ก็ยังมีการท�ำเซรามิกเช่น กระถางต้นไม้ แก้วน�ำ้ แก้วชา จานข้าว ถ้วย ท�ำเสร็จแล้วต้องใช้เวลา รอ 2 อาทิตย์ถึงจะได้ผลงานตัวเองกลับมา กระดาษสา แหวน สร้อยคอและกระเป๋าหนังก็มี รูปแบบเก๋ๆ มากมาย พอเย็บกระเป๋าเสร็จ เราจะปั้ม แบรนด์ลงไปในกระเป๋าก็ได้ หรือจะเขียนเป็นชื่อก็ได้


MOVIE

Zootopia

นครสัตว์มหาสนุก

ด้วยร่างกายที่บอบบางท�ำให้สัตว์ทั้งหลายตั้งข้อสงสัย ว่ากระต่ายน้อยอย่างเธอจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ได้หรือ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง จูดี้จ�ำใจต้องร่วมมือกับสุนัข จิง้ จอกจอมจ้อทีเ่ ข้าไปพัวพันกับคดีอาชญากรรม เพือ่ ไขคดีลกึ ลับให้คลีค่ ลาย แต่ดว้ ยเผ่าพันธุท์ ตี่ า่ งกันสุดขัว้ เธอจะรอดพ้นจากเหตุการณ์วุ่นวายนี้ไปได้อย่างไร หวังว่าจูดี้จะไม่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับกินเป็นอาหาร ไปเสียก่อนนะ

จะเป็นอย่างไรหากโลกนี้ไม่มีมนุษย์... ผู้ก�ำกับไบรอน โฮเวิร์ดและทีมผู้สร้าง Big Hero 6 และ Frozen กลับมาสร้าง เสียงหัวเราะอีกครัง้ กับผลงานอนิเมชัน่ สุดป่วนในซูโทเปีย มหานครทีเ่ ต็มไปด้วยเหล่าสรรพสัตว์ ทีใ่ ช้ชวี ติ ราวกับ พวกมันเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจริตการเข้าสังคม ถ่ายเซลฟี่ทุกอิริยาบถ ใช้เทคโนโลยีสุดล�้ำ แต่งตัว แฟชั่นจ๋า แต่สัตว์ทั้งหลายดันหยิบเอานิสัยเด่นของ ตัวเองติดมาด้วยนี่สิ เรื่องยุ่งเหยิงจึงเกิดขึ้น เมื่อจูดี้ ฮอปป์ กระต่ายแสนซื่อที่เพิ่งได้รับต�ำแหน่งต�ำรวจ หมาดๆ ต้องรับหน้าที่ควบคุมสัตว์ใหญ่ที่แสนน่ากลัว

BOOKS

ชื่อภาพยนตร์: Zootopia สร้าง: Walt Disney Animation Studios ก�ำหนดฉาย: 3 มีนาคม 2559

ไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้ ‘ไอแวน’ กอริลลาทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นกรงกระจก ณ ห้างสรรพ สินค้าบีแอนด์ไอ ประเทศสหรัฐอเมริกามาตัง้ แต่อายุ 5 ปี จนกระทั่งอายุ 32 ปี เจ้าของกิจการก็ล้มละลาย ไอแวน จึงได้มีโอกาสออกมาสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงและได้เจอกอริลลาด้วย กันเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี เรื่องราวของกอริลลาผู้เดียวดายถูกเล่า ผ่านมุมมองของแคเทอริน แอปเปิลเกต นักเขียนหนังสือเด็กชาวอเมริกนั ทีช่ ว่ ยแต่งแต้มให้กอริลลาหลังเงินผูเ้ ดียวดายได้มชี วี ติ ชีวาขึน้ มาจนชนะใจ คนอ่าน รวมถึงชนะใจกรรมการได้รบั รางวัลเหรียญทองนิวเบอรีป่ ี 2013 และขึ้นชาร์ต New York Times Bestseller ถึง 2 ปี

ตะลุยเมืองแมลง ชื่อหนังสือ: ตะลุยเมืองแมลง เขียนและภาพประกอบ: Hong, Seung-woo ผู้แปล: นริศรา ไตรบุตร ส�ำนักพิมพ์: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด ราคา: 145 บาท

28 EVERYTHING & MORE

ชื่อหนังสือ: ไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้ ผู้เขียน: แคเทอริน แอปเปิลเกต ผู้แปล: ลลิตา ผลผลา วาดภาพประกอบ: แพทธิเซีย แคสเทอเลา ส�ำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน ราคา: 235 บาท

ออกผจญภัยไปกับฟาเบรอน้อย มนุษย์ต่างดาวตัวจิ๋วผู้พิทักษ์แมลง ส�ำรวจอาณาจักรใต้ดินของมดกับราชินี จินนีแ่ ละแอนตีม้ ดเพือ่ นซีข้ องฟาเบรอน้อย รูจ้ กั ห้องวางไข่ ห้องเสบียง เฝ้าดูการเติบโต การหาอาหาร การท�ำงาน ของมดแถมด้วยเรื่องราวของเพื่อนแมลงและสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือนนักพรวนดิน ด้วงเต่าตัวเหม็น ศัตรูของ เพลี้ยและมด เจ้าตุ่นจอมเขมือบและแมลงช้างจอมโหด แล้วเด็กๆ จะหลงรักธรรมชาติและแมลงโดยไม่รู้ตัว การันตีด้วย รางวัลหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากกระทรวงเทคโนโลยีของเกาหลี


เติมความ

หวาน ใหชีวิตคู ในวันพิเศษ

เซ็ตอาหารค่ำเสิรฟพรอมไวนสำหรับ 2 ทาน

Dine & Wine

Valentines Your

ตลอดเดือนกุมภาพันธ 2559 สอบถามและสำรองที่นั่ง 0.2939.7949

แจกฟรี แต่หยิบไม่ทันคนอื่น ใบสมัครสมาชิก Travel with Kids ชื่อ

นามสกุล

โทรศัพท์

อีเมล

ที่อยู่จัดส่ง เลขที่

หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่

ถนน

ซอย

แขวง/ต�ำบล

เขต/อ�ำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ให้เริ่มจัดส่งฉบับแรกเดือน

จัดส่งถึงบ้านดีกว่า

วันที่สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ 2. ช�ำระเงินค่าจัดส่งรายปี 360 บาท (12 ฉบับ) ช่องทางการช�ำระเงินมีดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัทเรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 085-2-36631-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 737-1-02272-9 3. ถ่ายรูปแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินส่งมาที่ editor@travelwithkids.in.th หรือ แฟกซ์ 0-2953-8059

EVERYTHING & MORE 29


RUN HERO RUN

ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2016

ปลดปล่อยพลังในตัวคุณออกมา งานชุมนุมฮีโร่ทเี่ ยอะทีส่ ดุ ในจักรวาลก�ำลังจะเกิดขึน้ ‘RUN HERO RUN ฉันจะวิง่ เพือ่ เธอ 2016’ วิง่ การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานนีง้ านเดียวทีค่ นแนวหลังจะได้เป็นฮีโร่แสดงพลังปกป้องฮีโร่แนวหน้า ด้วยการรวบรวมทุนมอบให้มลู นิธิ สันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ จัดซื้อเสื้อเกราะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาร่วมเป็น 1 ใน 5,000 ฮีโร่ (รับจ�ำนวนจ�ำกัด) แสดงพลังพร้อมกันกับ 4 ระยะทาง 3.0 km/ 5.0 km/ 10.5 km ค่าสมัคร 500 บาทและ 21.0 km ค่าสมัคร 600 บาทรวมค่าเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งออกแบบ โดยคุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช นักวาดการ์ตนู ชือ่ ดัง เตรียมชุดฮีโร่ให้พร้อมแล้วพบกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ShutterRunning.com

KiZventure Park แจกหนัก จัดเต็ม ลุ้นรถไปขับ

KiZventure Park จัดโปรโมชั่นแรงๆ ต้อนรับปีใหม่เพียงน�ำใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึน้ ไปมาร่วมสนุกลุน้ รับรถ Benz และมอเตอร์ไซค์ Ducati ไปให้นอ้ งๆ ขับเล่นได้ทุกเดือน แจก 4 เดือน 4 คันทุกวันที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2559 Fun Journey Together มาสุขสนุกร่วมกันที่ KiZventure Park สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2863-8448 หรือ www.kizventurepark.com

Eurowings

เชื่อมต่อเที่ยวบินกรุงเทพฯ-โคโลญจ์/บอนน์ในราคาประหยัด สายการบินยูโรวิงส์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมือ่ เร็วๆ นี้ พร้อมให้ บริการเส้นทางการบินระยะไกลในราคาประหยัดระหว่างประเทศไทย และเยอรมนี โดยน�ำเสนอบัตรโดยสารราคาประหยัดและบริการคุณภาพ ด้วยเครือ่ งบินแอร์บสั A330 กรุงเทพฯ -โคโลญจ์/บอนน์ 2 ครัง้ /สัปดาห์ ราคาเริม่ ต้นที่ 6,269 บาท (BASIC) 8,520 บาท (SMART) และ 14,599 บาท (BEST) นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางส�ำรองที่นั่งเที่ยวบินราคาประหยัด ได้ที่ www.eurowings.com หรือ www.lufthansa.com หรือซื้อที่ ตัวแทนขายบัตรโดยสาร 30 EVERYTHING & MORE


นิทรรศการศิลปะการเดินทางของความสุข

Space Inspirium

Venue: ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน กรุงเทพฯ Date: วันนี้-31 ม.ค. 2559 เวลา 10.00-19.00 น. โทร: 0-2224-8030 ต่อ 202

Venue: อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา ชลบุรี Date: 9 ม.ค.-9 เม.ย 2559 เวลา 9.00-15.00 น. More: www.gistda.or.th โทร: 0-2561-4504-5 ต่อ 412

ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมจัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ชุดการเดินทางของความสุข 7 ด้านขององค์อัครศิลปิน ได้แก่ ปลายปากกาของพ่อ, พระผู้สร้างศูนย์รวมใจ, ความสุขจากปลายพู่กัน, กล้องของพระราชา, พระผู้ ออกแบบความสุข, เรือใบ ใจกล้า-ธ และเพลงแผ่นดิน พร้อมแนวคิดดีๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสูง่ านศิลป์ เดินตามรอยพ่อหลวงไทย เข้าชมได้ทกุ วันยกเว้นวันจันทร์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

GISTDA เปิดประตูอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้ ทุกครอบครัวเข้าชม ‘พิพิธภัณฑ์อวกาศ’ แห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศไทย เรียนรู้เรื่องราวการใช้ชีวิตในอวกาศ ต้นก�ำเนิดเอกภพ ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีส�ำรวจโลกและ อวกาศ แล้วไปตืน่ ตาตืน่ ใจกับการเตรียมพร้อมสูอ่ วกาศ สนุก กับเครือ่ งเล่นซิมเู ลเตอร์สดุ เร้าใจ ตะลุยเกมอวกาศประลองยุทธ สนุกสนานในโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ชมฟรีตลอด 3 เดือน ส�ำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรทีต่ อ้ งการเข้าชมเป็นหมูค่ ณะโปรดติดต่อ ล่วงหน้า

Super Junior Artists

TOYOTA Dream Car Art Contest 2016

Venue: RCB Galleria ชั้น 2 ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก Date: 14-24 ม.ค. 2559 More: www.facebook.com/RiverCityBangkok โทร: 0-2237-0077 ถึง 8 ต่อ 700, 701

Date: วันนี้-29 ก.พ. 2559 More: www.dreamcarthailand.com โทร: 0-2115-1444, 08-7916-7947

ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จัดงานใหญ่ในธีมวันเด็ก แห่งชาติ ‘เด็กสร้างภาพ Super Junior Artists’ เชิญชวนเด็กๆ และสมาชิกในครอบครัวมากระทบไหล่เด็กอัจฉริยะนักวาด น้องกาโม่ นัทพล โกมลารชุน น้องภูผา ปรสุธ จีรมิตรมงคล และน้องเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช ที่รวมตัวกันสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งเดินชม Art Exhibition รุ่นจูเนียร์ ผู้เข้าชมสามารถซื้อผลงานเก็บสะสมเป็นของที่ระลึกได้ และ ร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอปที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือ วาดภาพสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเอง

Where to find TWK สถาบันพัฒนาทักษะ อุทยานการเรียนรูท ้ เี ค พาร์ค, Playstation Kidz Club, Kido,

Education Center, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอคิดส์, Central Kids Club, Kidzania Bangkok, Kids Plus, Bright Child, Shichida, Baby Sensory, Brain Friendly, HEY! KID Club, ห้องสมุด สสส. สถาบันดนตรี สถาบัน สยามดนตรียามาฮ่า, สิรวิ ภิ าดนตรี, จินตการดนตรี, KPN, Viemus Music School, Music Academy, New Frontier, Music Moment, Royal Music Academy, Aime Musiqe, ประสานศิลป์ดนตรี, Bmas Music Academy, USA Music, Music Academy, โรงเรียนดนตรีดุจดุริยะ สถาบันสอนศิลปะและท�ำอาหาร Clay Works, Global Arts, Kolor Me, ทอศิลป์, Artino, สมุดไท, ต้นศิลป์, Create for kids, Kidsmatter, Playchef, Art to Hand, A Little Something, Paint to Cook, Freefeom Art Studio, Play Fun Clay สถาบันวิทยาศาสตร์และประกอบหุ่นยนต์ Edukids Planet, Robot 4 Kids, 1st Science, Brain School, Click Robot, Brick 4 Kids สถาบันภาษา Edufirst, Smart English, Inlingua, British Council, I Can Read, Pingu’s English, KAS Education Center, Helen Doron Ealy English, Boston Bright, Whiz Kids, Phonic 1st, Zoo Phonics, Thai for kids, Learn with us, Fun Language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMart, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทางกีฬา The Little Gym, PVTennis, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up, Manta Kids โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.ศรีวกิ รม์, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ณ ดรุณ, อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สารสาสน์พทิ ยา, รร.รุง่ อรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดแวนต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี, รร.ธนินทรวิทยา, รร.เพ็ญสมิทธิ,์ รร.จีเนียสคิดส์, รร.ยุวทูตศึกษา, รร.อุดมศึกษา, อนุบาลกุก๊ ไก่ KIS International School, Magic year International, อนุบาลอิ่มเอม, อนุ บ าลปาลิ น า ร้ า นอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Maket, iberry, กับข้าวกับปลา, Be 3 Cafe, Ka-Nom, Yoomoo Frozen Yogurt, More Than a Game, The Book Shop ร้านกาแฟ Starbucks, Cafe de Glofio, W Cafe, Coffee World สนามเด็กเล่น Funarium, Play Time, Molly Fantasy, Kizventure Park, Kidzoona แผนกกุมารเวช รพ.เจ้าพระยา, รพ.เกษมราษฎร์, รพ.การุณเวช, รพ.วิภาวดี, รพ.ลาดพร้าว, รพ.เวชธานี, รพ.สมิติเวช, รพ.กล้วยน�ำ้ ไท, รพ.วิชยั ยุทธ, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, ศูนย์ทันตกรรมสมภพ-อัมพุช

®

โตโยต้าเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วาดภาพระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝันในกิจกรรม TOYOTA Dream Car Art Contest 2016 แบ่งรุ่นประกวด เป็น 3 รุ่น อายุไม่เกิน 8 ปี, 8-11 ปี, 12-15 ปี ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนไปประกวด แข่งขันระดับโลก รับใบสมัครได้ที่ The Style by TOYOTA และผู้แทนจ�ำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.dreamcarthailand.comMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.