Page 1

ËͺÅÙ¡à·Õ่ÂÇ มิ . ย.-ก.ค.56/ฉบั บ ที่ 07 www.travelwithkids.in.th

Free Copy ¹ÔµÂÊÒÃà¾×่Í¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ·‹ Í §à·Õ ่  ÇÊÓËÃѺ à´็¡ áÅФÃͺ¤ÃÑÇ

เที่ยวมา 1 ปีแล้วค ่ะ...

หอบล ูกเท ี่ el

วิถ

มห อ ่ ีของพ

ตร ษ ก เ ร กา ง ่ ห าน แ ์ ค ย ง ิ ร ย ี ช ต ั เ ี่ ากษ นหกท ือ

เด ง า น บุ ญ

�้ำ น น ข ี ผ ,C e เบิ่ง f i L Slow

h c i R e ultur

rsa

ni th K ids 1st An

ve

Trav

wi

ry

1st

้า ีแลว้ จ 1ป

้ค ฉบับนี รบรอบ ยว

้า ช ง า ท ิน ชีวิตเด

travelwithkidsmagazine


มิถุนายน-กรกฎาคม 2556/ฉบับที่ 07 สารบัญการเดินทาง เด็กนักเรียนหลักสูตรไทยเพิ่งเริ่มเรียนได้หนึ่งเดือน นักเรียน หลักสูตรนานาชาติกป็ ดิ เทอมพอดี ถึงอย่างนัน้ เกือบทุกครอบครัวพูด คล้ายกันว่าตอนเช้าต้องออกจากบ้านเร็วขึน้ กว่าเดิมอย่างน้อย 15 นาที เพราะรถติดขึ้นหลายเท่าตัว บางคนไม่เคยให้ลูกรับประทานอาหาร เช้าในรถก็ตอ้ งจ�ำยอมเป็นครัง้ แรก เอ...ถ้าปีหน้าปรับเวลาเรียนเหมือน นานาชาติ ทุกโรงเรียนเปิด-ปิดพร้อมกันหมด เด็กๆ จะต้องตื่นเช้า ขึ้นกว่านี้หรือต้องปรับวิถีชีวิตอย่างไรกัน อีกมุมมองหนึ่ง การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเกิด ขึน้ ตลอดเวลา เด็กประถมหนึง่ ทีเ่ พิง่ ย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลก็ตอ้ ง ปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนใหม่ เด็กที่เลื่อนชั้นในโรงเรียนเดิมก็ยังถูก แยกจากเพื่อนสนิทห้องเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว และต้องเริ่มท�ำความคุ้น เคยกับเพื่อนๆ หน้าใหม่ พ่อแม่อย่างเราจึงมีหน้าที่ชี้น�ำให้เขาด�ำเนิน ชีวติ ประจ�ำวันต่อไปอย่างมีความสุข บางครัง้ น้าเบียร์ใช้วธิ ยี กตัวอย่าง ให้ลูกเห็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ล�ำบากกว่าเรา เช่น ลูกสาวงอแงคิดถึงแม่ไม่อยากไปโรงเรียน จึงบอกว่าหนู โชคดีกว่าเด็กคนอื่นแค่ไหน ที่มีพี่ชายในโรงเรียนเดียวกันคอยดูแลอยู่ใกล้ๆ เราเองก็ตอ้ งปรับตัวตามสภาพชีวติ คนเมือง และให้กำ� ลังใจตัวเองระหว่างรถติดว่า โชคดีกว่าอีกครอบครัวหนึง่ ที่ บ้านอยู่นครปฐมและต้องขับรถเข้าเมืองไปกลับทุกวัน น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน editor@travelwithkids.in.th ติดตามข่าวสารและอัพเดทกิจกรรมท่องเที่ยวแบบครอบครัวในเว็บไซต์ www.travelwithkids.in.th ดาวน์โหลดฉบับ e-Magazine ได้ที่ www.travelwithkids.in.th/emag ติดตามข่าวสารและอัพเดทกิจกรรมท่องเที่ยวแบบครอบครัวใน Facebook ได้ที่ travelwithkidsmagazine Follow ภาพสวยๆ จากกิจกรรมท่องเที่ยวใน Instagram ได้ที่ twkmag อ่าน Travel with Kids ผ่าน App ทั้งระบบ iOS และ Android โดยดาวน์โหลดโปรแกรม AIS Bookstore หรือ B2S eBook Store เมื่อเปิด App ใช้งาน ให้ค้นหา travel with kids

03 10

08 12

03 COVER STORY เบิ่งผีขนน�้ำ งานบุญเดือนหกที่เชียงคาน 08 COVER STORY วิถีของพ่อ มหากษัตริย์การเกษตร 10 PLAY AND LEARN เรื่องที่พ่อแม่อยากรู้ ก่อนพาลูกไป KIDZANIA 12 BANGKOK DISCOVERY Asiatique Sky เมื่อท้องฟ้ามาอยู่ใกล้แค่เอื้อม 14 ISUZU MU-7 CHOIZ จากภูเรือสู่เชียงคาน

บรรณาธิการบริหาร / ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการอ�ำนวยการภาพและศิลปกรรม ศุภณัฐ โกมลารชุน ศิลปกรรม ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์ กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว บัญชีและการเงิน พนิดา ธีระกุลชัย เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร ISSN 2286-7031 แยกสีและพิมพ์ Pinnacle Ads โทรศัพท์ 0-2882-2997 บริษทั เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด 3/2 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจก ั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2953-8057-8 แฟกซ์ 0-2953-8059 www.rainmaker.co.th www.travelwithkids.in.th

Where to find TWK

เซ็นทรัลเวิลด์ สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลบางนา, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม, ซีคอนสแควร์, พาราไดซ์พาร์ค, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางกะปิ, บิ๊กซีลาดพร้าว, เทสโก้โลตัสจรัลสนิทวงศ์, เทสโก้โลตัสปิ่นเกล้า, เทสโก้โลตัสพระราม 4, เดอะคริสตัลพาร์ค, เอสพละนาดงามวงศ์วาน - แคราย, เดอะไนน์ สิริวิภาการดนตรี RCA พระราม 9 Viemus Music School เอสพละนาดรัชดา KPN Music Academy ทุกสาขา จินตการดนตรี เซ็นทรัลเวิลด์ New Frontier จามจุรสี แควร์ Music Moment เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ Clay Works เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลปิน่ เกล้า, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9, เดอะไนน์, จามจุรสี แควร์ Global Arts พาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เดอะคริสตัลพาร์ค Kolor Me เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, พาราไดซ์พาร์ค, อัมรินทร์ พลาซ่า, รอยัลการ์เด้นพลาซ่าเจริญนคร ทอศิลป์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 Kidsmatter เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ Play Chef พาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลปิน่ เกล้า, เซ็นทรัลบางนา A Little Something เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ Artino เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลปิน่ เกล้า, สปอร์ตซิตปี้ ระชาชืน่ สมุดไท สยามพารากอน, ซีคอนสแควร์ Kiddy Studio เดอะคริสตัลพาร์ค, ร.พ.สมิติเวช Play Station Kidz Club เดอะไนน์ พระราม 9 Juno Park Ville เซ็ลทรัล ลาดพร้าว,เซ็ลทรัลแจ้งวัฒนะ,ซีคอนสแควร์ KIDO Educare Center คิว เฮาส์ ลุมพินี, อาคารโฮมเพรส ทองหล่อ 13, เดอะไลน์ เฮาส์ เจริญนคร14, โครงการนาราเพรส นาราธิวาสฯ 24, เดอะ เอเวนิว แจ้งวัฒนะ Shichida สุขุมวิท 31, เซ็นทรัลเวิลด์, เดอะ ไลน์ เฮ้าส์ เจริญนคร 14, เมกะ บางนา Click Robbot สาทรใต้ Edukids Planet พาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ EduFirst เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Baby Genius เซ็นทรัลพระราม 3 Smart English รอยัล การ์เด้นพลาซ่า เจริญนคร, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สถาบันภาษา Inlingua สยามพารากอน, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, เอสพละนาดรัชดา, เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน, เดอะมอลล์บางกะปิ, พาราไดซ์พาร์ค นีโอ คิดส์ ออลซีซั่นเพลส, ประสานมิตร พลาซ่า British Council สยามสแควร์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, รสาทาวเวอร์, พาราไดซ์พาร์ค Native Speaking Kids เซ็นทรัลลาดพร้าว I Can Read เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า Pingu’s English เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะไนน์, ประสานมิตรพลาซ่า, เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ KAS Education Center สปอร์ตซิตปี้ ระชาชืน่ Helen Doron Early English สยามพารากอน, เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลลาดพร้าว, ทองหล่อ 13 Whiz Kids เซ็นทรัลปิน่ เกล้า 1st Science เซ็นทรัลปิน่ เกล้า Phonics 1st เซ็นทรัลลาดพร้าว, พาราไดซ์พาร์ค KingMath ทุกสาขา Sense Math ทุกสาขา Mathnasium เซ็นทรัลลาดพร้าว, เดอะคริสตัลพาร์ค, พาราไดซ์ พาร์ค, สุขุมวิท 49 Smart Brain อาคารสมาร์ทเบรน สวนหลวง The Little Gym เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลบางนา PV Tennis เอสพละนาดรัชดา, สยามพารากอน, พาราไดซ์พาร์ค Fight Me Up จามจุรีสแควร์ Dance Me Up จามจุรีสแควร์ Robot for Kids สปอร์ตซิตี้ประชาชื่น โรงเรียน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ, ร.ร.สาธิตพัฒนา, ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย ร.ร. ณ ดรุณ, ร.ร.อนุบาลปรางทิพย์ แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, รพ.สมิติเวช, รพ.นนทเวช, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค

®

14


เบิ่งผีขนน�้ำ

งานบุญเดือนหกที่เชียงคาน ประเพณีบญ ุ บัง้ ไฟหรืองานบุญเดือนหก โดยทัว่ ไปจะจัดขึน ้ ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค�่ำเดือน 6 ที่บ้านนาซ่าว อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการละเล่น “ผีขนน�้ำ” อันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศมาเพิ่มสีสันให้งานบุญนี้ด้วย

“ไม่อ๊าวว...หนูไม่อยากดูผี” เจ้าตัวเล็กร้องลั่นเมื่อรู้ว่าคราวนี้เรา จะไปตามเก็บภาพบรรยากาศจากเทศกาลผีขนน�้ำมาลงเป็นปก ต้องอธิบายที่มาที่ไปกันเสียยืดยาวเกี่ยวกับผีขนน�้ำ ชาวบ้านนาซ่าวส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทพวนซึ่งอพยพมาจากลาว ในสมัยก่อนไม่ได้นับถือศาสนา แต่ นับถือผีบรรพบุรุษ ผีปู่ผีย่า และทุกๆ ปีก็จะบวงสรวงเซ่นไหว้เพื่อระลึกถึงบุญคุณผีปู่ผีย่าที่ได้ปกปักรักษาลูกหลาน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ในพิธีบวงสรวงต้องฆ่าวัวควาย เป็นเครื่องสังเวย ต่อมาผีปู่บอกความผ่านร่างทรงว่า อย่าได้ฆ่าวัว ควายอีกเลย ให้ท�ำ “แมงหน้างาม” หรือ “ผีขน” เพื่อแสดงถึงการบูชาสัตว์ที่มีบุญคุณต่อชาวนาเหล่านี้แทน ผีขนทีว่ า่ นีก้ ค็ อื วัวควายทีต่ ายไปแล้ว แต่วญิ ญาณยังวนเวียนอยูต่ ามห้วยหนองคลองบึงรอบหมูบ่ า้ น เมือ่ ชาวบ้าน ไปตักน�้ำมาใช้ วิญญาณของสัตว์ก็จะตามกลับมาด้วย มองเห็นแต่ขนและได้ยินเสียงกระดึงแต่ไม่เห็นตัว ชาวบ้านจึง เรียกว่าผีขนวัว ผีขนควาย ที่กลายมาเป็นค�ำว่าผีขนน�้ำนั้น บ้างก็ว่าเพราะผีตามมาตอนไปตักน�้ำ แต่บ้างก็ว่าหลังการ ละเล่นผีขนแล้วมักจะมีฝนตกลงมา เชื่อว่าเป็นลางบอกให้รู้ว่าปีนั้นฝนจะตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย กินให้อร่อยเลยนะ ..

พอใกล้ถึงเทศกาล ชาวบ้านหมู่ต่างๆ ก็จะจัดเตรียมหน้ากากผีขน ท�ำจากไม้ขุดหรือคว้านให้เป็นรูปหน้า ระบายสีให้ตาโตจมูกโต ปากยิ้มกว้างเห็นเขี้ยว เอากระดาษแข็ง หนาๆ ตัดระบายสีแล้วติดสองข้างเหมือนใบหูวัว ส่วนเขานั้นท�ำจากหวายดึงให้โค้งหากัน ระหว่างเขาก็ขึงเชือกแล้วประดับด้วยผ้าหลากสีสลับเป็นริ้วๆ หน้ากากไม้นี้มีน�้ำหนัก พอสมควรจึงต้องท�ำตัวถ่วงไว้ข้างหลัง โดยใช้ไม้ท่อนเล็กๆ ร้อยเข้าด้วยกันคล้ายลูกระนาด ก่อนสวมหน้ากากจะมีผ้าคลุมหรือโพกหัวไว้ก่อนชั้นหนึ่ง ปิดใบหน้าทั้งหมดเจาะให้ เห็นแต่ลูกตา จมูก ปาก ส่วนเสื้อผ้านั้นบางหมู่ก็ใช้เสื้อม่อฮ่อมประดับเศษผ้า บางหมู่ออกแบบด้วยผ้าหลากสีตัดเป็นริ้วๆ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดประชัน 03


วันแรกของงานเรียกว่าวันโฮม ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำเดือน 6 ช่วงเย็นมีขบวนแห่นางเทียม (ร่างทรงของเจ้าปู่) นางแต่ง จ�้ำ (ผู้สื่อสารระหว่างนางเทียมกับชาวบ้าน) ผีขนและชาวบ้าน ขบวนแห่ดอกไม้รอบหมูบ่ า้ นไปยังวัดโพธิศ์ รีแล้วเดินรอบโบสถ์ 3 รอบเป็นอันเสร็จพิธี

วันที่สองตรงกับวันแรม 1 ค�่ำ ชาวบ้านตื่นแต่เช้าท�ำพิธีเบิกพระ อุปคุต หลังจากนั้นช่วงสายราว 9 โมงชาวบ้านทุกหมู่ก็จะมารวมกัน ตามนัดหมาย ปีนี้ใช้สนามหน้าอบต.เป็นลานแสดง ผลัดกันร้องร�ำ ทีละหมู่หน้าที่นั่งกรรมการลงคะแนน หมู่ไหนแสดงเสร็จแล้วก็เดิน ข้ามถนนไปรอที่วัดโพธิ์ศรี เมื่อแสดงครบทั้ง 15 หมู่แล้วขบวนก็พา กันแห่บั้งไฟไปยังศาลเจ้าปู่บ้านนาซ่าว ท�ำพิธีบูชาบั้งไฟและพญา แถนเพือ่ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ส่วนตอนค�่ำก็มงี านแสดงมหรสพ แข่งจุดบั้งไฟที่ท้ายหมู่บ้าน ส่วนวันสุดท้ายตรงกับวันแรม 2 ค�่ำ มี การท�ำบุญใส่บาตรและแห่จตุปัจจัยเข้าไปถวายพระที่วัด บรรยากาศของงานครึกครืน้ สนุกสนาน เดินผ่านหมูไ่ หนก็มคี น เคาะกลองตีฉาบให้จงั หวะ บางคนใช้กะลอเป็นเครือ่ งดนตรีธรรมชาติ คือเอาไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งข้อมาเจาะเป็นรางแล้วใช้ไม้อีกแท่ง เคาะ บางหมูเ่ คาะจนหมดแรงยังไม่ถงึ คิวแสดงก็พากันถอดหน้ากาก วางไว้แล้วหลบร่มเท่าที่พอจะหาได้ พี่ป้าน้าอาบ้านนาซ่าวยิ้มแย้ม ใจดีกนั ทุกคน ถึงแดดจะร้อนแค่ไหนแต่พอขอถ่ายรูปหรือยืมหน้ากาก มาลองใส่ก็เต็มใจให้ไม่มีอารมณ์บูด เด็กๆ มากับคุณตาคุณยายตากแดดนานไม่ไหว ขนาดใส่หมวก กางร่มเดินปะปนในกลุม่ ผีขนได้พกั เดียวก็หนีมาหลบร้อนอยูใ่ ต้ชายคา หลังรถไอศกรีมตรงประตูทางออก พอขบวนไหนเดินผ่านมาก็ลกุ ขึน้ มาถ่ายรูป คุณตาชอบใจบอกว่าได้ที่นั่งวีไอพี ประทับใจเหมือนชม เทศกาลคาร์นิวัลต่างประเทศเลย เห็นด้วยกับคุณตาว่า เทศกาลประเพณีทอ้ งถิน่ ของไทยสวยงาม และมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก ได้ยินเสียงใครพูดแว่วๆ ด้วย ว่า “ผีอะไรนี่ สวยจัง” หน้ากากหนักจัง คอยจะหล่นอยู่เรื่อย..

การเดินทางไปจังหวัดเลย

ทางรถยนต์: ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ (ทางหลวงหมายเลข 21) ขับผ่านอ.หล่มสัก เพชรบูรณ์แล้วเข้าสู่ จังหวัดเลยที่อ.ด่านซ้าย ระยะทาง 590 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง ทางเครื่องบิน: สายการบินนกแอร์ ให้บริการเส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) - เลย โดยเครื่องเอทีอาร์ขนาด 66 ที่นั่ง ออกเดินทางทุกวันทั้งขาไปและกลับ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที แนะน�ำให้ติดต่อรถเช่าล่วงหน้า เนื่องจากที่ท่า อากาศยานเลยไม่มีบริการรถรับจ้างสาธารณะ หากเช่ารถประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อจะสะดวกมากในการขึ้นภูและขับ เข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆ

เห็นด้วยกับคุณตาว่า เทศกาล ประเพณีทอ้ งถิน่ ของไทยสวยงาม และมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใด ในโลก ได้ยนิ เสียงใครพูดแว่วๆ ด้วยว่า “ผีอะไรนี่ สวยจัง”


พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ทีอ่ ำ� เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเทศกาลงานบุญทีม่ ชี อื่ เสียงคือ “ผีตาโขน” เป็นงานบุญประจ�ำ ปีทรี่ วม “งานบุญพระเวส” และ “งานบุญบัง้ ไฟ” เข้าไว้ดว้ ยกัน จัดขึน ้ ในเดือน 7 ทีว่ ด ั โพนชัย เพือ่ บูชาอารักษ์หลักเมืองและแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

มาแล้ว อาวุธประจ�ำตัวของผีตาโขนคือดาบหรือง้าวที่ ท�ำจากไม้ ด้ามดาบแกะสลักเป็นรูปอวัยวะเพศชายทาสี แดง เอาไว้ควงเล่นและไล่จิ้มสาวๆ ให้วิ่งหนีร้องวี้ดว้าย กันเป็นที่สนุก ในประเพณีนี้ไม่ถือเป็นเรื่องหยาบเพราะ เชื่อกันว่าการน�ำอวัยวะเพศชายและหญิงมาเล่นในงาน บุญบั้งไฟ พญาแถนจะพอใจและให้ฝนฟ้าตกต้องตาม ฤดูกาล ถ้าหอบลูกเที่ยวด่านซ้ายไม่ตรงกับช่วงเทศกาล ก็ สามารถพามาดูหน้ากากผีตาโขนได้ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ผตี าโขน ในบริเวณวัดโพนชัย ซึง่ เป็นวัดคูบ่ า้ นคูเ่ มืองทีส่ ร้างพร้อม กับพระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ไม่ใหญ่มากเพราะจัด ท�ำและดูแลโดยชาวบ้าน แต่อยู่ในสภาพดีและสะอาด สะอ้าน อาคารแรกเป็นเรือนไม้ จัดแสดงประวัติและวิธี การท�ำหน้ากากผีตาโขนน้อยอย่างละเอียด เปรียบเทียบ ลวดลายบนหน้ากากที่เปลี่ยนไปตามความนิยมในช่วง เวลาทีผ่ า่ นมา หน้ากากบางอันฉลุลวดลายบนไม้อดั หรือ แกะสลักลวดลายบนกาบมะพร้าวก่อนน�ำมาติดกับหวด ส่วนบางอันท�ำจากหนังสัตว์ ส่วนอาคารที่สองแสดง หน้ากากหลายสิบอัน โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีสนั และลาย ไทยซับซ้อนวิจิตรบรรจง ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีร้านขาย ของที่ระลึกและเครื่องดื่มด้วยนะคะ

การแห่ผีตาโขน มาจากต�ำนานเล่าว่าเมื่อพระเวสสันดร และนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่ากลับสูเ่ มือง ผีปา่ และ สัตว์นานาชนิดต่างอาลัยจึงแฝงตัวปะปนมากับชาวบ้าน เพื่อตามส่งเสด็จ จึงเรียกกันว่า “ผีตามคน” และเพี้ยน ค�ำเป็นผีตาโขนในที่สุด

ในขบวนแห่มีผีตาโขนอยู่ 2 ชนิดคือผีตาโขนใหญ่และผี ตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่นั้นเป็นหุ่นขนาดสูงใหญ่กว่าคน ธรรมดา มีน�้ำหนักมาก คนเล่นต้องเข้าไปอยู่ในตัวหุ่น ใน ขบวนแห่จะมีผีตาโขนใหญ่เพียง 2 ตัวคือชายและหญิง ส่วน ผีตาโขนน้อย คือคนใส่ผา้ คลุมตัวและสวมหน้ากากผีทที่ ำ� จาก หวดนึ่งข้าวและกาบมะพร้าว ตกแต่งระบายด้วยสีสันฉูดฉาด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สวมหน้ากากเล่นได้ แต่ผู้หญิงไม่ค่อยเล่น กันเพราะผีตาโขนนี้จะมีนิสัยทะลึ่งซุกซน นอกจากจะห้อย หมากกะแล่งหรือกระดิ่งผูกคอวัวท�ำให้เกิดเสียงดังเวลาวิ่งไป

เห็นได้ว่าแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่ละ อ�ำเภอก็มีประเพณีแตกต่างกันไปตามความเชื่อที่ สืบต่อกันมาของคนในแต่ละพื้นที่ ผีขนน�้ำเป็นผี วัวควายหน้ากากจึงเป็นรูปวัวควาย ส่วนผีตาโขน เป็นผีปา่ หน้าตาจึงออกไปในทางดุรา้ ย คุณพ่อคุณ แม่ลองถามลูกดูว่าประทับใจผีแบบไหนแล้วลอง ช่วยกันวาดรูประบายสีลงสมุดบันทึก นี่คือจุด เริ่มต้นของการปลูกฝังให้เขามีนิสัยรักการจด บันทึกระหว่างเดินทาง

05


ศูนย์วัฒนธรรมไทด�ำ บ้านนาป่าหนาด

ไทด�ำ ลาวโซ่ง ผูไ้ ต ผูไ้ ตด�ำ คือกลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่ ในบรรดาชาติพนั ธุ์ ไทยหลายสาขา เอกลักษณ์คอื แต่งกายด้วยผ้าสีดำ� หรือผ้าซิน ่ ด�ำ ทอลายแตงโม ชาวไทด�ำมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดและ เขียนเป็นของตนเอง

บรรพบุรษ ุ ของไทด�ำเคยตัง้ ถิน ่ ฐานอยูใ่ นทีร่ าบลุม่ แห่งเมืองเดียนเบียนฟูของเวียดนาม หรือแคว้นสิบสอง จุไทในอดีต จากนัน ้ ก็อพยพลงมาตัง้ ถิน ่ ฐานอยูท ่ ลี่ มุ่ ริมน�ำ้ โขงฝัง่ ลาว ก่อนทีบ ่ างส่วนจะถูกกวาดต้อนให้ ย้ายลงมาอยูท่ จี่ งั หวัดเพชรบุรี เมือ่ เวลาผ่านไปชาวไทด�ำก็สบื เชือ้ สายและขยายภูมลิ ำ� เนาไปในจังหวัดต่างๆ ทีบ ่ า้ นนาป่าหนาด ต�ำบลเขาแก้ว จังหวัดเลยนี้ มีหมูบ ่ า้ นชาวไทด�ำอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานานแล้ว พวกเขามี วิถีการด�ำรงชีวิตด้วยการท�ำกสิกรรม ปลูกข้าวและพีชไร่เช่น ข้าวโพด มันเทศ ยาง ฝ้าย และท�ำงาน หัตถกรรมทอผ้า

ศูนย์วัฒนธรรมตั้งอยู่ด้านหน้าของหมู่บ้าน มีบ้านหลังใหญ่ยกใต้ถุนสูงหลังคามุงหญ้าตั้งเด่นสะดุดตา แม้ปจั จุบนั ชาวไทด�ำจะปลูกบ้านก่ออิฐฉาบปูนหลังคามุงกระเบือ้ งตามสมัยใหม่ แต่ยงั อนุรกั ษ์รปู แบบบ้านไว้ ให้ผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชมศึกษา คุณลุงผูด้ แู ลศูนย์เชิญชวนให้เราขึน้ บันไดไม้ไผ่ไปส�ำรวจ “เฮือนไทด�ำ” ตัวอย่าง มีเตาฟืนไว้หุงหาอาหารตั้งอยู่กลางบ้าน ที่นอนก็อยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ได้กั้นเป็นห้อง มุมบ้านมีหิ้งบูชา เรียกว่า “กะล่อห่อง” เป็นทีบ่ ชู าผีบรรพบุรษุ เขยและสะใภ้จะเดินผ่านไม่ได้ ฟากตรงข้ามของหิง้ กัน้ เป็นพืน้ ที่ ส�ำหรับฆ่าสัตว์บูชา บ้านสมัยใหม่ก็ยังต้องมีกะล่อห่องอยู่ แต่ไม่ได้บูชาด้วยการฆ่าสัตว์อีกต่อไป ดูเหมือนชิงช้าโล้ใต้ตน้ ไม้จะเป็นตัวช่วยเชือ่ มไมตรีระหว่างเด็กชาวกรุงกับเด็กไทด�ำไปซะแล้ว ลงมาจาก เฮือนเห็นเด็กๆ หัวเราะเล่นกันเสียงดัง เพื่อนใหม่สองคนชื่ออั้มกับขิม อายุประมาณ 7-8 ปี ไปโรงเรียนก็ อ่านเขียนภาษาไทยและภาษาไทด�ำไปพร้อมกัน ส่วนเวลาพูดก็ใช้ทั้งภาษาอีสานและภาษาไทด�ำ สาวบ้านป่าหนาดคนหนึ่งชื่อเพ็ง นั่งพันด้ายสีประกอบเป็นรูปบ้านหลังเล็กๆ เรียกว่าดอกไม้ไทด�ำ ถือเป็น เครื่องรางศิริมงคล ตุ้มที่ห้อยท้ายบ้านมีลักษณะต่างกัน บ้างเป็นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือข้าวหลามตัด บอกให้รู้ว่าเป็นบ้านต่อ บ้านแตน บ้านนก หรือ บ้านหนู หากแขวนไว้หน้าบ้านต่อแตนจะช่วยต่อยตีผู้ร้าย นกจะบอกข่าวเตือนภัยล่วงหน้า หนูจะคาบเงินทองเข้ามาในบ้าน เครื่องรางพวกนี้มีคนมารับไปขายนักท่อง เทีย่ วทีเ่ ชียงคานราคาหลักร้อย ส่วนดอกไม้ไทด�ำทีแ่ ขวนประดับต้นซ้างปางทีล่ านข้างเฮือนตัวอย่างจะมีขนาด ใหญ่กว่า เย็นบางวันก็มีการเต้นร�ำกันรอบต้นซ้างปางนี้ ยิ่งถ้าเป็นงานตุ้มโฮมปี้น้องไตช่วงเดือนเมษายนจะ ยิ่งคึกคัก เด็กๆ ได้ประสบการณ์ใหม่เพิม่ อีกหนึง่ เรือ่ งคือกลุม่ ชาติพนั ธุค์ นไทยทีม่ วี ฒั นธรรมเฉพาะ ได้ความรูจ้ ากการ นั่งคุยกับชาวบ้านนาป่าหนาด และได้ภาษาไทด�ำมาหนึ่งค�ำ “สอได้ย่อน” แปลว่า ขอบคุณค่ะ

06

การเดินทางไปศูนย์วัฒนธรรมไทด�ำ จากอ�ำเภอเมืองเลย ให้เลีย้ วขวาทีแ่ ยกบ้านธาตุ ขับไปประมาณ 400 เมตร แล้วเลีย้ วซ้ายตามทางไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร หรือถ้ามาจากอ�ำเภอเชียงคาน ให้มุ่งหน้าลงไปทางอ�ำเภอเมือง ระหว่างทางจะเห็นป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านนาป่าหนาด มุ่งหน้าไปทางโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์


วิถีของพ่อ

มหากษัตริย์แห่งการเกษตร

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 คือวันที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ ตลอด ระยะเวลา 67 ปี ทีผ ่ า่ นมาทรงริเริม่ โครงการในพระราชด�ำริเพือ่ พัฒนาประเทศและประชาชนให้อยู่ดีมีสุข นับได้ประมาณกว่า 5,000 โครงการ

ก่อนจะมาเป็นโครงการเพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาน�ำ้ ดิน ป่า และ การน�ำทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ท่านทรง ศึกษาค้นคว้าและทดลองจนกระทัง่ ได้ตน้ แบบทีน่ ำ� ไปด�ำเนินการต่อ ได้ ทีต่ งั้ ของโครงการทดลองก็ไม่ได้อยูไ่ กลทีไ่ หน แต่อยูภ่ ายในเขต พระราชฐาน หรืออาจจะเรียกได้วา่ ในรัว้ บ้านของพระองค์เอง เพือ่ ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ เนือ่ งในวโรกาสครบรอบการ ครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงท�ำ หนังสือขออนุญาตน�ำเด็กๆ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับและอ�ำนวยความสะดวกเป็น อย่างดีทงั้ จากเจ้าหน้าทีห่ น่วยประชาสัมพันธ์และวิทยากรน�ำชม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจ และโครงการกึง่ ธุรกิจ โครงการทีไ่ ม่ใช่ ธุรกิจนัน้ คือ โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ต่างๆ ทีส่ นองงานตามพระราชด�ำริเกีย่ วกับการพัฒนาด้านการเกษตร ควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นาข้าวทดลอง การเพาะเลีย้ งปลานิล บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน�ำ้ เย็น ด้วยพลังงานความร้อนจากแกลบ การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช ส่วน โครงการกึง่ ธุรกิจนัน้ เป็นกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ฝ่ายวางแผน งานน�ำชมและประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2282-8200 Kanchanapisek.or.th/kpl

โดยไม่มงุ่ หวังผลก�ำไร แต่มงุ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ และน�ำ รายได้มาใช้บริหารจัดการโครงการส่วนพระองค์ฯ ต่อไป ตัวอย่างโครงการกึง่ ธุรกิจ ได้แก่ การเลีย้ งโคนมและแปรรูปน�ำ้ นมดิบเป็นนมพร้อมดืม่ ประเภทต่างๆ นมผง นมอัดเม็ด ไอศกรีม เนยแข็ง และโยเกิรต์ เป็นต้น เส้นทางการเยีย่ มชมเริม่ ต้นกันทีโ่ รงโคนม สวนจิตรลดา ซึง่ เลีย้ งวัวพันธุโ์ ฮลสไตน์ ฟรีเชียน หรือพันธุข์ าวด�ำ ตัวใหญ่ เขาจะรีดนมวัวกันตัง้ แต่ตี 4 ได้นำ�้ นมดิบแล้วก็สง่ ไป แปรรูปทีศ่ นู ย์รวมนม เพือ่ ผลิตเป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์ โดยผ่านการฆ่าเชือ้ ในอุณหภูมิ ไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส แล้วจึงลดอุณหภูมนิ ำ�้ นมให้เย็นลงไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ศูนย์รวมนมนีจ้ ดั สร้างขึน้ ในปีเดียวกันกับโรงนมผงสวนดุสติ เมือ่ พ.ศ. 2512 เนือ่ งจาก ในปีนนั้ เกิดภาวะนมดิบล้นตลาด เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมได้รบั ความเดือดร้อนจึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ พระราชทานความช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จัดสร้าง “โรงนมผงสวนดุสติ ” ซึง่ เป็นโรงนมผงแห่งแรกของประเทศไทย และรับซือ้ น�ำ้ นมดิบจากเกษตรกรมาท�ำการแปรรูปเป็น “นมผงสวนดุสติ ” และใกล้ๆ กันเป็นโรง นมเม็ดสวนดุสติ เรามองผ่านกระจกใสเข้าไปในห้องเห็นเครือ่ งตอกเม็ดและเครือ่ งบรรจุ ซองนมอัดเม็ดสวนดุสติ สีขาวก�ำลังท�ำงานต่อเนือ่ ง ได้ความรูใ้ หม่ดว้ ยว่า นมเม็ดทีแ่ ตกหัก นัน้ สามารถน�ำมาตอกเม็ดใหม่เพือ่ ผลิตเป็นนมเม็ดส�ำหรับสัตว์เลีย้ งได้ พีเ่ จ้าหน้าทีใ่ จดี หยิบนมอัดเม็ดสวนดุสติ แจกเด็กๆ คนละซองด้วย เดินต่อมาอีกหน่อยเป็นโรงสีขา้ วตัวอย่าง สวนจิตรลดา มีเครือ่ งสีขา้ วรุน่ เก่าทีไ่ ม่ได้ ตัง้ แสดงเฉยๆ เหมือนในพิพธิ ภัณฑ์ แต่กำ� ลังเดินเครือ่ งสีขา้ วอยูจ่ ริงๆ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใยชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวนาอย่างมาก จึงมีพระราชด�ำริวา่ “ควรแก้ไขโดยให้ชาวนารวมตัวกันด�ำเนินการแบบสหกรณ์ทำ� การสีขา้ วเปลือกเอง จะ ท�ำให้ชาวนามีกำ� ไรมากขึน้ และสามารถตัง้ ตัวได้” แทนทีจ่ ะจ้างคนอืน่ สีขา้ ว และขายข้าว เปลือกผ่านคนอืน่ ซึง่ ราคาแพง นอกจากนีเ้ ปลือกของข้าวทีเ่ รียกว่า “แกลบ” ยังสามารถ น�ำมาใช้ประโยชน์ได้อกี เมือ่ ไปทีโ่ รงบดแกลบจะเห็นกระบวนการผลิตทีใ่ ช้ความร้อนบด และอัดแกลบให้เป็นแท่งเชือ้ เพลิง เดินมาถึงตรงนีเ้ ราต้องรีบถอยหลังเพราะไอร้อนจาก เตาเผาถ่านแกลบ

แกลบกลายเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้อย่างไร เมื่อแกลบโดนความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 250 – 280 องศา เซลเซียส สารเซลลูโลส ลิกนิน และคาร์โบไฮเดรตในแกลบจะละลาย ออกมาเคลือบที่ผิว มีคุณสมบัติคล้ายกาว ท�ำให้แกลบเกาะกันเป็น แท่ง ถ้าน�ำแกลบแท่งไปเผาต่อที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส นาน 18 – 20 ชั่วโมง จะได้ถ่านแกลบที่เป็นเชื้อเพลิงเหมือนถ่านไม้


เด็กๆ เคยได้ยินค�ำว่าแก๊สโซฮอล์บ่อยๆ เพราะคุณพ่อคุณแม่จะขับรถเข้าปั๊มน�้ำมันแล้วบอก พนักงานว่า “โซฮอล์ 95 เต็มถัง” เมื่อมาถึง งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ก็ได้รู้ว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ของเราทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกในโลก ทีท่ รงมีพระราชด�ำริคน้ คว้าวิจยั การ ผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ค้นหาวิธีลดปริมาณการใช้น�้ำมันเบนซินโดย น�ำแอลกอฮอล์มาผสม นอกจากนี้ยังมีการผลิตไบโอดีเซลคือน�ำน�้ำมันพืชเหลือใช้จากห้องเครื่องของ ส�ำนักพระราชวังมาท�ำเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆ อีกด้วย ต่อจากนั้นมีทั้งโรงหล่อเทียนหลวง โรงกระดาษสาที่เด็กๆ ได้ช่วยกันประดิดประดอยแต่งใบไม้ ดอกไม้ลงในเยื่อกระดาษ โรงน�้ำผึ้ง โรงน�้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง โรงเพาะเห็ด รวมถึงงานสาหร่าย ประยุกต์ซึ่งน�ำสาหร่ายเกลียวทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ส�ำหรับเด็กทีเดียวที่ ได้รู้ว่า ในหลวงของเรามีพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรครอบคลุมทุกแขนง “เก่งที่สุดในโลก” “ไม่ เหมือนกษัตริย์องค์ไหนๆ เลย” เสียงเด็กๆ พูดกันเซ็งแซ่ว่าอย่างนั้น

พอพวกเราเริม่ เหนือ่ ย พีๆ่ จากหน่วยประชาสัมพันธ์ และพีว่ ทิ ยากรใจดีพานัง่ พักทีอ่ าคารรับรอง “ศาลามหามงคล” และยังแจกไอศกรีมนมสดแสนอร่อยและข้าวเกรียบสาหร่ายเป็น ของว่างเพิ่มพลัง ขนมอร่อยๆ เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ ส่วนพระองค์ฯ เช่น โยเกิร์ต เนยแข็ง น�้ำผลไม้ ฯลฯ มีจ�ำหน่ายที่ร้าน จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์ฯ คุณพ่อคุณแม่สามารถ พาน้องมาเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการส่วนพระองค์ฯ จึงมีพระราชด�ำริว่า การปลูกฝังให้เด็กๆ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่ได้มี เพียงประโยคในแบบเรียนให้ท่องจ�ำ หากมีโอกาสพาพวก เขาไปเห็นโครงการต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์ทรงอุทิศพระ สติปัญญาและก�ำลังพระวรกายตลอดชีวิตของพระองค์ ศึกษาค้นคว้าหาทางช่วยเหลือประชาชน หัวใจดวงน้อยของ พวกเขาจะเกิดความรู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร�ำลึกไว้อย่างไม่มีวันลืมเลือน

“ควรแก้ไขโดยให้ชาวนารวมตัวกัน ด� ำ เนิ น การแบบสหกรณ์ ท� ำ การสี ข้าวเปลือกเอง จะท�ำให้ชาวนามีกำ� ไร มากขึ้นและสามารถตั้งตัวได้”

09


เรื่องที่พ่อ-แม่อยากรู้ ก่อนพาลูกไป

หัวข้อสุดฮิตในวงสนทนาประสาแม่ๆ ตอนนีน้ า่ จะเป็นค�ำถาม “พาลูกไปคิดส์ซาเนียมาหรือยัง” ครอบครัวที่เคยไปมา แล้วก็จะให้ความเห็นถูกอกถูกใจเป็นอันมาก สร้างความ สงสัยให้ครอบครัวที่ยังไม่เคยไป มันเป็นยังไงหรือ พาลูก ไปเล่นเป็นหมอเป็นต�ำรวจแค่นั้นหรือ TWK น�ำข้อมูลจากประสบการณ์ เรียนรู้ของเด็กๆ มาน�ำเสนอแล้วค่ะ

คิดส์ซาเนีย คืออะไร? เมืองจ�ำลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (ฝั่งเหนือ) เด็กอายุ 4-14 ปีจะได้สวมบทบาทตามอาชีพที่ตนสนใจ เช่น นักบิน นักดับเพลิง นักข่าว ฯลฯ คิดส์ซาเนียแห่งแรกเปิดบริการที่ประเทศเม็กซิโก ส่วนที่กรุงเทพเป็นล�ำดับที่ 12 จาก ทั้งหมด 9 ประเทศ ไปเร็วก็ได้เล่นนาน แม้พนื้ ทีใ่ นเมืองจ�ำลองจะรองรับได้มากกว่า 4,000 คนต่อวัน แต่กจ็ ำ� กัดจ�ำนวนในแต่ละ รอบ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสสวมบทบาทอาชีพต่างๆ หมุนเวียนกันไป วันธรรมดา เปิดบริการเพียง 1 รอบตั้งแต่ 10.00 -17.00 น. ส่วนวันหยุดเปิดบริการ 2 รอบคือรอบ เช้า 10.00 -15.00 น. และ 16.00 - 21.00 น. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครองคือ ควรส�ำรอง วันเข้าเมืองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และควรไปถึงคิดส์ซาเนียทันทีที่ประตูเปิดในแต่ละ รอบ เพราะเด็กๆ จะใช้เวลาอยู่ในเมืองได้นานเท่าที่ต้องการจนกว่าจะหมดรอบ และ เมื่อใดที่จ�ำนวนคนภายในเมืองเต็มแล้วก็จะปิดจ�ำหน่ายบัตรในรอบนั้น

พ่อแม่บางคนก็อยากเฝ้าดู บ้างก็อยากนั่งรอ ผู้ใหญ่และเด็กต้องซื้อบัตรเข้าเมืองตามราคาที่ก�ำหนด เมื่อเข้าไปในเมืองแล้วผู้ใหญ่จะ เดินอยู่ตามถนนได้ทั่วทั้งเมือง แต่ไม่สามารถเข้าไปในสถานประกอบการได้ แต่ไม่ต้อง กังวลค่ะ เกือบทุกห้องของสถานประกอบการเป็นกระจกใส ผูป้ กครองมองจากข้างนอก เข้าไปเห็นเด็กๆ ที่ก�ำลังฝึกปฏิบัติงานกับซุปเปอร์ไวเซอร์ เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถ เดินไปทัว่ เมืองได้โดยไม่จำ� เป็นต้องมีผปู้ กครองติดตาม เพราะทุกคนมีกำ� ไลข้อมือรักษา ความปลอดภัยที่สามารถค้นหาเด็กพบได้ทุกแห่ง รวมถึงเด็กจะไม่สามารถออกนอก เมืองได้หากไม่มีผู้ปกครองมารับ ส่วนผู้ปกครองที่เข้าไปด้วยแต่อยากนั่งรอสบายๆ มี Parent Lounge บริการอาหารเครื่องดื่ม และมี “Urbano House” เป็นที่เล่นส�ำหรับ น้องเล็กต�่ำกว่า 4 ขวบด้วย


เริ่มต้นกันด้วย “50 คิดส์โซ่” เมื่อเด็กๆ ซื้อบัตรผ่านเข้าเมืองแล้ว จะได้รับเช็คคนละ 1 ใบมูลค่า 50 คิดส์โซ่ ต้องน�ำเช็คใบนี้ไปที่ธนาคาร เป็นล�ำดับแรก จะแลกเป็นธนบัตรไว้ในมือหรือจะเปิดบัญชีธนาคาร ฝากเงินแล้วรับบัตร ATM ไว้ถอนเงิน เมื่อต้องการก็ได้ รอคิวนานไหม ใช้เวลารอบละเท่าไหร่ คราวนี้เด็กๆ ก็เลือกอาชีพที่อยากท�ำได้เลยค่ะ หมอ พยาบาล นักดับเพลิง นักแสดง นักมายากล ช่าง ก่อสร้าง ฯลฯ 80 อาชีพจาก 65 สถานประกอบการ ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกๆ ดูป้ายข้อมูลหน้า สถานประกอบการ ซึ่งระบุอายุที่แนะน�ำ จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม และระยะเวลาในแต่ละรอบ (ซึ่งท�ำให้ ค�ำนวณเวลาได้วา่ ต้องรอคิวอีกกีร่ อบหรือกีน่ าที) ช่อง Economy จะบอกให้ทราบว่าจะได้รบั เงินค่าตอบแทน การท�ำงานจ�ำนวนเท่าไร

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ บางสถานประกอบการเช่น หน่วย C.S.I หรือพนักงานส่งของ ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อฝึก การท�ำงานเป็นทีม ซุปเปอร์ไวเซอร์จะจับคู่เด็กเล็กกับเด็กโตวิ่งออกไปตามถนนโดยห้ามผู้ปกครองติดตาม บางครั้งก็เกิดสถานการณ์ร่วมเช่น เกิดเพลิงไหม้โรงแรม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะมุ่งหน้าไปกันฝูงชนออกจาก ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน�้ำ และนักข่าวก็มาท�ำข่าวไปพร้อมๆ กัน ในเมืองมีรถดับเพลิงและ รถพยาบาลวิ่งวุ่นตลอดเวลาเลยค่ะ หาเงินและใช้เงิน ทุกครั้งที่เด็กๆ ท�ำงานจะได้ค่าตอบแทนต่างกันไปตามอาชีพ บางอาชีพในสายงานผลิต เช่นโรงงานโค้ก โรงเรียน ท�ำอาหาร ร้านโออิชิซูชิ หรือร้านแมคโดนัลด์ จะต้องจ่ายคิดส์โซ่เป็นค่าโค้กและอาหารที่ตนเองปรุงเพื่อน�ำกลับไปได้ ที่น่าสนใจคือ หากเด็กๆ ไปลงเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรนด์ จูเนียร์ ก็จะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อไปท�ำงาน บางสาขาอาชีพจะได้เงินค่าตอบแทนมากกว่าคนอื่นถึง 2 คิดส์โซ่ เหมือนที่เราพยายามสอนเด็กๆ เสมอว่าการเรียน หนังสือเป็นสิง่ ส�ำคัญ ยิง่ เรียนสูงยิง่ มีโอกาสมากกว่า นอกจากนี้ ถ้าเด็กคนไหนซือ้ ประกันชีวติ จากพนักงานขายประกัน ที่เดินอยู่ทั่วเมือง ก็จะได้โบนัสเพิ่มจากคนทั่วไปเช่นกัน มีห้างสรรพสินค้าพารากอนอยู่ในเมืองด้วยค่ะ ห้ามผู้ปกครองเข้าห้างไปยุ่งกับการเลือกซื้อของพวกเขาเด็ดขาด เพราะเป็นเงินที่เขาหามาได้จากน�้ำพักน�้ำแรง ปล่อยให้เขาตัดสินใจว่าจะจับจ่ายใช้สอยด้วยความภูมิใจ หรือเอาเงิน ไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย ถึงอย่างไรเมื่อกลับมาคิดส์ซาเนียครั้งหน้า เงินในบัญชีธนาคารที่ฝากไว้ก็ยังอยู่ เด็กได้อะไรจากการไปคิดส์ซาเนีย

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ อัตราบัตรเข้าเมือง: เด็ก 2-3 ปี 300 บาท, 4-14 ปี 650 บาท, ผู้ใหญ่ 400 บาท ติดต่อส�ำรองล่วงหน้า: 0-2683-1888 www.kidzania.co.th Facebook/KidZaniaBangkok

การเล่นบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นหนึ่งใน รูปแบบการเล่นของเด็กที่เป็นสากลทั่วโลก ซึ่งทั้ง สนุกและเกิดประโยชน์ในแง่ของการศึกษา จิตวิทยา และการสร้างแรงบันดาลใจ เด็กๆ จะเกิดความคิด สร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการ สื่อสาร เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และการ ให้ความร่วมมือกับผูอ้ นื่ โดยผสมผสานความเป็น จริงและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน

11


Asiatique Sky

เมื่อท้องฟ้าอยู่ใกล้ลงมาแค่เอื้อม

“คุณแม่ดูนั่นสิคะ คนเดินซื้อของอยู่ข้างล่างตัวเล็กเท่ามด” “แล้วลูกลองมองออกไปไกลๆ สิคะ เห็นไหม แสงไฟของเมืองริมน�้ำ” “คุณพ่อ อย่ามัวแต่ถ่ายรูปทางโน้นสิครับ หันมาดูทางนี้บ้าง” บทสนทนาเช่นนี้ เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ขณะกระเช้าสวรรค์ท�ำหน้าที่หมุนวนซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า...เช่นกัน

คูปองส่วนลด พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร Travel with Kids

10%

ตัดชิ้นส่วนนี้เพื่อรับส่วนลด 10% ที่ Asiatique Sky ส�ำหรับบัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ และบัตรเด็ก 1 ใบ หมดเขต 31 ส.ค. 2556

เงื่อนไขการใช้คูปอง

1 การใช้สิทธิ์รับส่วนลดจะต้องแนบคูปองที่ตัดจากนิตยสาร Travel with Kids เท่านั้น 2 ไม่สามารถรับส่วนลดได้หากเป็นคูปองที่พิมพ์จาก eMagazine 3 งดใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

ที่ความสูง 60 เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก 20 ชั้น กระเช้า ทั้ง 42 อัน ผลัดกันหมุนเวียนขึ้นมาสู่จุดสูงสุดอย่างช้าๆ ขณะที่ครอบครัวของเราก็อยากใช้เวลาอยู่ในกระเช้านี้ นานเท่าที่จะนานได้ นอกจากทัศนียภาพของเส้นขอบ ฟ้าสีส้มยามอาทิตย์ก�ำลังลับสวยจับใจ ภายในกระเช้า ยังติดแอร์เย็นสบายเหมือนห้องรับแขกเล็กๆ ห้องหนึ่ง เลยทีเดียว “เอเชียทีค สกาย” คือชื่อของกระเช้าสวรรค์ริม แม่นำ�้ เจ้าพระยาแห่งนี้ แม้จะไม่ใช่กระเช้าสวรรค์ตวั แรก ทีเ่ คยมาตัง้ เป็นแลนด์มาร์คให้กบั กรุงเทพ แต่ถา้ วัดขนาด กันก็ตอ้ งถือว่าเป็นกระเช้าสวรรค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ตัง้ แต่เคยมี มา และคาดว่าจะอยู่นานที่สุดด้วยโดยยังไม่มีก�ำหนด โยกย้ายไปไหน ไม่ใช่เพราะการติดตัง้ เคลือ่ นย้ายยุง่ ยาก หรอกนะคะ เห็นใหญ่โตอย่างนี้ หลังจากทีช่ นิ้ ส่วนต่างๆ ถูกขนส่งมาทางเรือและล�ำเลียงมาไว้ที่นี่แล้ว เอเชียทีค สกาย ใช้พนักงานเพียง 6 คนกับปั้นจั่นในการประกอบ ติดตั้ง มีวิศวกรต่างชาติผู้ออกแบบเป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งหมด ขณะที่เราเข้าแถวรอขึ้นกระเช้ายังเห็นฝรั่งตัว โตๆ เดินไปมาแถวนั้นตั้งหลายคน นั่นล่ะค่ะ พวกเขา ยังประจ�ำอยูท่ นี่ ตี่ ราบเท่าทีว่ งล้อของมันยังหมุนอยู่ เพราะ ศาสตร์ของความสมดุลมีความส�ำคัญต่อแรงเหวี่ยงและ ความปลอดภัย พนักงานควบคุมจะต้องรู้จังหวะการจัด คนนั่ง และเว้นช่วงผู้โดยสารเพื่อให้น�้ำหนักสัมพันธ์กัน

กอนโดล่า หรือ กระเช้าแต่ละอันรับผู้โดยสารได้ สูงสุดครั้งละ 8 คน แต่ส่วนมากจะให้นั่งสบายๆ ไม่เกิน 6 คน นั่งชมวิว 3 รอบใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ถ้าสังเกต ดีๆ จะเห็นกอนโดล่าอันหนึ่งหน้าตาภายนอกต่างไป กอนโดล่าวีไอพีนี้มีลักษณะพิเศษคือ ก้นกระเช้าหรือ บริเวณที่วางเท้าจะเป็นกระจกใส มองลงมาข้างล่างได้ ชัดเจน นอกจากนี้เบาะนั่งยังเป็นโซฟาบุหนังเทียม มี เครือ่ งเล่น DVD เครือ่ งดืม่ พร้อมขนมขบเคีย้ วหนึง่ ตะกร้า เพือ่ ความเพลิดเพลินระหว่างชมวิว 6 รอบหรือประมาณ ครึ่งชั่วโมง ราคาเหมากอนโดล่าวีไอพีนี้ต่างกันไปตาม จ�ำนวนผู้นั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ 1,500 บาทส�ำหรับ 2-3 คน ไปจนถึง 2,000 บาทส�ำหรับ 5 คน ชมแสงไฟริมน�้ำกันไป นั่งคุยและหยอกล้อกันไป ค่อยๆ ปล่อยให้เวลาหมุนไปไม่เร่งเรีบ ช่วงเวลาคุณภาพ ของครอบครัวเกิดขึ้นในกล่องเก็บความสุขทั้ง 42 ใบบน วงล้อใหญ่ชื่อ เอเชียทีค สกาย Asiatique Sky ที่ตั้ง: เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เวลาเปิดท�ำการ 17.00-24.00 ทุกวัน ค่าบัตรส�ำหรับคนไทย: ผูใ้ หญ่ 200 บาท, เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.) และผู้สูงวัย 150 บาท การเดินทาง: รถยนต์ ลงทางด่วนถ.จันทน์ แล้วเลีย้ วเข้าสูถ่ .เจริญกรุง รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีตากสินแล้วต่อเรือโดยสารของโครงการ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0-2108-4488


จากภูเรือสู่เชียงคาน

เที่ยวเลยหน้าฝน กับ ISUZU MU-7 CHOIZ

จริงหรือเปล่าที่เขาว่าเชียงคานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้ว ชีวิตช้าๆ ชิลล์ๆ ไม่มีหรอก มีแต่นัก ท่องเที่ยว ถ่ายรูปมาก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหัวด�ำๆ เดินกันเต็มฉากหลังถนนคนเดิน บ่อยครั้งที่ค�ำขู่ท�ำนองนี้ท�ำให้หลายคนล้มเลิกแผนเดินทาง จากที่เคยอยากไปดูไปเห็นหรือสัมผัส ประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ พอได้อ่านคอมเม้นท์จากกระทู้ในเว็บบอร์ดก็พาใจเสีย เปลี่ยนความตั้งใจ เสียดื้อๆ แต่ส�ำหรับครอบครัวนักเดินทางอย่างเรา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยความคิดใหม่

“ถ้าไม่เดินทางหน้าหนาวล่ะ จะเที่ยวสนุกอยู่ไหม”

ตัดภาพมาอีกที คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก อยู่ในรถ ISUZU MU-7 CHOIZ พร้อมหน้า แถมคราวนี้ชวนคุณ ตากับคุณยายมาด้วย ไม่อย่างนั้นจะเรียกว่ารถครอบครัวได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่รถที่ออกแบบไว้ส�ำหรับ “ทุก คน” ในครอบครัวจริงๆ กระเป๋าเสื้อผ้า 4 ใบใหญ่ส�ำหรับทริป 4 คืน วางได้พอดีกับพื้นที่เก็บสัมภาระท้าย รถโดยไม่ตอ้ งพับเบาะ ท�ำให้เด็กๆ มีทนี่ งั่ ของตัวเองสบายๆ ตรงแถวหลัง ส่วนคุณตาคุณยายก็นงั่ แถวกลาง

14

เราเดินทางถึงปันดาวรีสอร์ทที่อ�ำเภอภูเรือในช่วงเย็น ระหว่างทางที่ขับมาเจอฝนตกบ้างตามที่คาดไว้ เดินทาง ต้นฤดูฝนต้องให้ความส�ำคัญกับพาหนะที่ใช้เป็นพิเศษ สภาพยางบนก้านปัดน�้ำฝนยังดีอยู่ไหม ระบบเบรกป้องกันล้อ ล็อคแบบ ABS ช่วยได้มากขณะอยู่บนถนนเปียก ยิ่งถ้าเป็นรถที่มีระบบ EDB (Electronic Brake-Force Distribution) มาเสริม ก็จะช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาวะการขับขีร่ วมถึงขณะ เลี้ยวโค้ง มั่นใจว่าปลอดภัยตลอดเส้นทาง ตีห้าครึ่งของวันรุ่งขึ้นเราขับรถขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ไม่เห็นรถสักคันระหว่างทาง แม้ฟ้าจะเริ่มสางแล้วแต่ บรรยากาศยังคงเงียบกริบ รถสองแถวคันหนึง่ วิง่ ปุเลงๆ ตามมาบอกว่าจากจุดนีถ้ า้ ไม่เดินเองอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ต้องใช้บริการรถสองแถว จอดรถไว้ตรงไหนก็ได้เพราะทั้งลานจอดมีรถเราอยู่คันเดียว เมื่อมาอยู่ที่ความสูง 1,365 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ดูเหมือนยอดภูเรือจะตกเป็นของครอบครัวเราเท่านั้น ตะโกนว้าฮูกันดังลั่นให้เสียงสะท้อน ไปทั่วหุบเขาก็ไม่อายใคร ถ่ายรูปไปปากก็สั่นไปเพราะเมื่อวานอุณหภูมิยังอยู่ที่ 32 องศา แต่บนนี้ลดเหลือ 14-15 องศาเท่านั้นทั้งที่เป็นช่วงกลางปี ได้ข้อเตือนใจว่า คราวหน้าอย่าชะล่าใจ ควรจะติดเสื้อหนาวของลูกมาด้วยทุกครั้ง ที่ขึ้นภูไม่ว่าจะเป็นฤดูใดก็ตาม ช่วงสายหลังอาหารเช้า เราขับรถลุยเข้าไปในไร่องุ่นที่ภูเรือวโนทยาน ส่วนมากเป็นพันธุ์องุ่นขาวส�ำหรับท�ำไวน์ อย่างเช่นพันธุ์ Chenin Blanc เมื่ออาศัยความสูงของรถ ISUZU MU-7 CHOIZ คันนี้เป็นตัวช่วย ทัศนียภาพอิ่มเอม สายตาคือไร่องุน่ นับหมืน่ ต้นทอดยาวไปจรดอ่างเก็บน�ำ้ ทีใ่ ช้สำ� หรับการเพาะปลูก จากทีเ่ คยคิดเอาเองว่าดินแดนอีสาน แห้งแล้งไม่เหมาะแก่การเกษตร กลายเป็นได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เรื่องการเกษตรบนที่ราบสูง และเพื่อพิสูจน์ว่าที่เลย ปลูกอะไรก็ขนึ้ เราขับรถเข้าไปในหมูบ่ ้านทีช่ าวบ้านท้องถิน่ เพาะเห็ดหอมสดเป็นอาชีพหลัก ทราบหรือไม่ว่าภูเรือเป็น แหล่งเพาะเห็ดหอมสดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ แค่ฟาร์มเห็ดของพี่สาครแห่งเดียวก็ส่งเห็ดหอมขายให้กับร้าน อาหารในจังหวัดเลยถึง 1 ตันในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ละเดือนพี่สาครจะจ้างคนงานราว 7-8 คนเตรียมงานเพาะเชื้อ เห็ด 4-5 วัน เริ่มจากผสมขี้เลื่อย ยิปซั่ม ดีเกลือ น�้ำตาล และปูนขาวให้เข้ากัน ก่อนอัดเป็นก้อนด้วยเครื่อง อบให้ แห้งสนิทแล้วใส่เชื้อเห็ดลงไป หมั่นรดน�้ำและรอเวลาอีก 7 เดือนเพื่อเก็บไปขายในราคากิโลกรัมละ 180 บาทเป็น อย่างน้อย เด็กๆ ได้ทดลองผสมก้อนขี้เลื่อยและเก็บเห็ดจากเพิงเพาะเป็นที่สนุกสนาน ส่วนคุณแม่บวกลบคูณหาร ตัวเลขในใจ ลงทุนเพาะเห็ดนี่รายได้งามแท้ๆ


จากทางหลวงหมายเลข 203 มุง่ หน้าไปทางอ�ำเภอด่านซ้าย เพียงครึง่ ชัว่ โมงก็ถงึ วัดโพนชัยซึง่ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นผีตาโขนอยู่ภายในวัด คนไม่มากท�ำให้มีเวลาอ่านค�ำอธิบายความเป็นมาของการละเล่นผีตาโขน และ วิธีการประดิษฐ์หน้ากากได้อย่างละเอียดไม่ต้องเร่งรีบ ซื้อหน้ากากผีตาโขนกลับไปเป็นของฝากได้ตั้ง 3-4 อัน แต่เป็นอันเล็กๆ ขนาดสวมหัวแม่มือหรอกนะไม่ใช่อันจริง มาถึงเลยถ้าได้พาเด็กๆ สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองก็จะเป็นสิริมงคลไม่น้อย ขับรถต่อไปแยกเข้า ทางหลวง 2013 พระธาตุศรีสองรักอยู่ห่างออกไปไม่ถึงกิโลเมตร พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยาน แห่งมิตรภาพระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัต นาคนหุต (เวียงจันทน์) สืบเนื่องจากการร่วมกันต่อสู้ป้องกันพม่าและกระท�ำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล�้ำดิน แดนของกันและกัน ด้วยเหตุนี้เอง จึงห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือบูชาด้วยดอกไม้ แดง เนื่องจากสีแดงเปรียบเหมือนสีของเลือดที่มาจากการท�ำสงคราม นอกจากนี้ยังห้ามกางร่มและใส่หมวก ขึ้นไปด้วย ซึ่งสองข้อหลังนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่ฝนตกปรอยๆ พอดีตอนที่เราไปถึง จึงต้องวิ่งขึ้นบันไดไป โดยไม่กางร่มอย่างนั้น วันต่อมาเราวางแผนไปนอนค้างคืนทีเ่ ชียงคาน แต่ระหว่างทางเลีย้ วตามป้ายบอกทางไป “อ่างเก็บน�ำ้ หมานตอน บน” เสียก่อน บริเวณนี้คือบ้านห้วยกระทิง มีแพไม้ไผ่ให้เช่าหลายเจ้าพร้อมบริการอาหารกลางวันด้วย จอด รถแล้วก็สงั่ ไก่ยา่ ง ข้าวเหนียว ส้มต�ำให้เรียบร้อย จากนัน้ เรือหางยาวก็ลากแพส่วนตัวของเราไปปล่อยไว้กลาง น�้ำ ค่าแพ 300 บาทลอยอยู่ได้ทั้งวันถ้าอยากจะอยู่ จะสั่งอาหารเพิ่มหรือจะเข้าห้องน�้ำก็ชักธงขึ้นเสาเดี๋ยวเรือ หางยาวมารับ อิ่มแล้วเอนหลังนอนยาวรับลมเย็น ไม่เรียกว่าช้าๆ ชิลล์ๆ แล้วจะเรียกอะไร

แล้วเราก็มาถึงเชียงคานสบายๆ ด้วยทางหลวงที่วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างเดียว ไม่ต้องคดเคี้ยวหรือขึ้นเขาทรหดเหมือน ตอนไปเที่ยวปาย ขนของเข้าที่พักเรียบร้อยก็คว้าจักรยานของโรงแรมขี่เข้าซอยนั้นออกซอยนี้ คุณตากับคุณยายขี่จักรยาน ไม่ถนัดชวนกันเดินไปตลาดสด แม้จะเย็นแล้วตลาดก็ยังคึกคักมีขนมนมเนยสารพัด เด็กๆ ซ้อนจักรยานคุณพ่อขี่เลียบริม น�้ำโขงไม่ทันไร มาเจอคุณตาคุณยายโดยบังเอิญตรงถนนคนเดิน เมืองเล็กนิดเดียวไม่ต้องโทรศัพท์หากันให้วุ่นวาย เดินไป เดินมาเดี๋ยวก็เจอกัน ถนนคนเดินสายเล็กๆ ขายเสื้อยืด กระเป๋าและผ้าห่มฝ้ายลายตาราง ฝ้ายเป็นหัตถกรรมพื้นเมืองขึ้น ชื่อของจังหวัดเลย สีสวย เนื้อผ้านุ่มและราคาไม่แพงเลย ของกินน่าอร่อยไปหมด กุ้งแม่น�้ำตัวเล็กกว่านิ้วก้อยเสียบไม้ย่าง เตาถ่าน ข้าวจี่ หมูปิ้ง เมี่ยงค�ำ ถนนเส้นเดียวกันนี้ตอน 6 โมงเช้าเป็นจุดที่เรามาปูเสื่อนั่งรอตักบาตรข้าวเหนียว พระจะ เดินบิณฑบาตรเป็นกลุ่ม 4-5 รูป บางรูปเดินมาจากวัดบนภูทอกโน่น ใช้มือเปล่าของเราบิข้าวเหนียวทีละปั้นใส่ลงในบาตร พอพระท่านเดินลับไปแล้วเราก็หาข้าวต้มเลือดหมู โจ้ก หรือขนมปังสังขยาแถวนั้นเป็นอาหารเช้าได้เลย ที่เชียงคานมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นคือแก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่อยู่กลางแม่น�้ำโขง ตอนเย็นๆ เหมาเรือจากท่าตรง แก่งคุดคู้นั่งล่องล�ำน�้ำโขงไปเรื่อยๆ ราว 4-5 กิโลเมตร บางครั้งคนขับเรือก็เฉียดไปฝั่งลาว ได้เห็นชาวลาวหาปลาและควาย ลาวยืนแช่น�้ำใกล้ๆ ถึงจะไม่ได้ข้ามไปลาว ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นวัฒนธรรมลาวปะปนอยู่ที่เชียงคานอย่างกลมกลืน อย่าง เช่นสิมหรืออุโบสถแบบลาวซึ่งอยู่ที่วัดท่าแขกตรงปากทางเข้าแก่งคุดคู้ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย โอรสแห่งกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบาง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้มเหสีและพระธิดาที่สวรรคตเนื่องจากเรือล่มในแม่น�้ำโขง คราวนี้มาเที่ยวเลยตั้ง 6 วันยังส�ำรวจไม่ครบแถมสุขสบายจนไม่อยากกลับ รับรองว่าต้องกลับมาเยือนหนสองแน่ๆ ไม่ว่าจะเวลาไหน เพราะเราเชื่อว่า “เลย...เที่ยวได้ทุกฤดู”


ปันใจให้ ปันดาว

Casa เป็นภาษาสเปนแปลว่าบ้าน คาซ่า เดอ ปันดาว จึงเป็นชือ่ ทีเ่ หมาะกับรีสอร์ท สไตล์สแปนิชหลังใหญ่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน ยิ่งเป็นรีสอร์ท ที่อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน�้ำทะเลราว 700 เมตร หลับตานึกถึงหมู่ดาวใกล้แค่เอื้อมได้เลย

ปันดาวเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปลายปีที่แล้ว มีห้องพักบริการ 22 ห้อง ในจ�ำนวนนี้มีห้องพักส�ำหรับ 4 คนและห้องพักส�ำหรับ 6 คนซึ่งมีเตียงแบบ สองชั้น รวมถึงห้องพักแบบ Connecting Room ส�ำหรับครอบครัวใหญ่ เปิดประตูถงึ กันได้ เมือ่ หน้าหนาวทีผ่ า่ นมาพืน้ ทีส่ นามหญ้าก็กลายเป็นลาน กางเต็นท์ได้หลายหลัง มีทั้งเต็นท์เช่าของรีสอร์ทและเต็นท์ที่นักท่องเที่ยว น�ำมาเอง นอกจากสวยเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและน�้ำพุแบบยุโรปแล้ว อาคาร ห้องพักสองชั้นด้านหลังยังติดภูเขาลูกใหญ่ ให้โอโซนสดชื่นเต็มปอดทุก เช้า ถ่ายรูปมุมไหนโพสต์ลงไปรับรองคนกดไลค์ทุกมุม กิจกรรมแนะน�ำระหว่างเข้าพักที่นี่นอกจากขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ รับประทานอาหารบนแพที่อ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำหมานตอนบน และไปเที่ยว อ�ำเภอด่านซ้ายแล้ว ยังสามารถไปชมฟาร์มเห็ดหอมสดที่อยู่ใกล้ๆ ติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ของปันดาวได้เลยค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่แขก ผู้มาเยือนทุกคน 16

คาซ่า เดอ ปันดาว ทางหลวงหมายเลข 203 อ.ภูเรือ จ.เลย อัตราห้องพักเริ่มต้นที่ 2,500 บาท โทรศัพท์ 08-1260-1826 www.pandao.biz


จับลูกลอยแพกันดีไหม ยอมรับว่าบางทริปของเรา พ่อกับแม่ก็หมดแรงเดินป่าฝ่าภูเขา หรือคอยอธิบายตลอดเวลาเพื่อให้ลูกเรียนรู้ประวัติ ของสิ่งนั้น ประโยชน์ของสิ่งนี้ อยากเที่ยวแบบนั่งพักสบายๆ บ้าง อย่างนั้นจับลูกลอยแพเลยก็แล้วกัน พูดถึงการนอนแพแล้วจุดหมาย แรกในใจคงเป็นกาญจนบุรี ด้วย สภาพทางภูมศิ าสตร์ทมี่ แี ม่นำ�้ สาม สาย อ่างเก็บน�้ำสองแห่ง และเป็น จุดเริม่ ของธุรกิจแพรีสอร์ตเจ้าแรกๆ อย่างไรก็ตาม แพรีสอร์ตมีหลายประเภท ถึงจะตัดประเภทแพ ดิสโก้เธคออกไปจากความสนใจ หลายครอบครัว ที่มีเด็กเล็กก็ยังสงสัยว่าจะพาลูกไปนอนค้างคืน บนแพได้ไหม ลูกจะปลอดภัยจากการตกน�้ำ ตกท่าหรือเปล่า เรามีค�ำแนะน�ำเล็กๆ น้อยๆ มา เป็นไอเดียในการหอบลูกเที่ยวแพค่ะ

แพนอนริมแม่น�้ำ

หากชอบบรรยากาศของสายน�้ำไหล ลองเลือกแพรีสอร์ทที่อยู่ติดแม่น�้ำแควน้อยหรือริมแม่น�้ำแควใหญ่เพราะ บรรยากาศจะสงบกว่าแพแถวหน้าเทศบาลเมือง แต่ละรีสอร์ทมีรูปแบบให้บริการคล้ายๆ กันคือมีให้เลือกทั้งที่เป็น บ้านพักบนตลิ่งและเรือนแพผูกทุ่นริมน�้ำ ถ้าเป็นทุ่นลอยห้องพักก็ขยับขึ้นลงตามจังหวะน�้ำ แต่บางแห่งเป็นแพพักบน ตอม่อ จะเหมือนบ้านพักที่ยื่นออกไปในน�้ำเสียมากกว่า แพเหล่านี้จะมีระเบียงกั้นไม่ให้ลงเล่นน�้ำเพราะกระแสน�้ำใน แม่น�้ำแควค่อนข้างเชี่ยว ถึงอย่างไรถ้ามีเด็กเล็กไปด้วยก็ยังต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลานะคะ แพนอนริมอ่างเก็บน�้ำ

แพล่อง

แพล่องหลังใหญ่เหมาะกับการเหมาไปเทีย่ วเป็นครอบครัว ขนาด 10-20 คน ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องครัวแยกเป็น สัดส่วน กินนอนกันอยูบ่ นแพทีพ่ าล่องไปตามแม่นำ�้ ส่วน แพล่องไม้ไผ่ลำ� เล็กๆ เป็นกิจกรรมสนุกยามบ่าย ถ้าเป็น เด็กเล็กควรใช้บริการล่องแพเปียกแบบนัง่ ชมทิวทัศน์ ลง แพได้ที่ปางช้าง ส่วนเด็กโตเกิน 10 ขวบและว่ายน�้ำแข็ง พอสมควรก็จะมีรปู แบบแพล่องทีต่ นื่ เต้นขึน้ มาอีกหน่อย คือ ใช้เรือยนต์ลากแพไปต้นน�้ำแล้วให้ใส่ชูชีพกระโดด ลงน�้ำ ปล่อยตัวไหลตามกระแสน�้ำกลับลงมา กิจกรรม นี้นอกจากผู้ปกครองต้องประกบแล้วจะมีทีมเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นน�ำ้ ด้วยเพือ่ ป้องกันไม่ให้หลุดไปบริเวณน�ำ้ วน ติดต่อ สอบถามรอบเวลาบริการได้ที่แพผาผึ้ง

อ่างเก็บน�้ำเขื่อนศรีนครินทร์ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ บริการแพรีสอร์ท ถ้าเอาสะดวกก็คือจอดรถปุ๊บเดินขึ้น แพได้ปบ๊ั นักท่องเทีย่ วก็จะพลุกพล่านระดับกรุป๊ ทัวร์ บาง รีสอร์ทมีเครื่องเล่นเป่าลมยางเช่นสไลเดอร์ จักรยานน�้ำ หรือแทรมโพลีนลอยอยูก่ ลางน�ำ้ เป็นตัวดึงดูด หากต้องการ ความสงบเป็นส่วนตัวแบบครอบครัวแนะน�ำให้ใช้บริการ ฝากรถไว้บริเวณทางเข้าแพชาวดง แล้วนั่งสปีดโบ๊ตของ Paradise Island Resort เข้าไปด้านในของอ่างเก็บน�้ำ รีสอร์ทแห่งนี้มีแพพักเพียง 13 หลัง และมีบ้านพักบน เนินเขาขนาด 3 ห้องนอนอีกหนึ่งหลัง แม้รถยนต์เข้าไม่ ถึงแต่ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ น�้ำร้อนและอาหารการ กินก็มคี รบ เตียงนอนสบาย มีกจิ กรรมทางน�ำ้ เช่น คายัค จักรยานน�้ำให้พ่อลูกช่วยกันออกก�ำลัง หรือจะให้ เจ้าหน้าที่ลากแพเปียกแล้วกระโดดลงน�้ำเลยก็ได้เพราะ น�้ำนิ่ง ที่นี่เป็นแพลอยน�้ำค่ะ ถ้าลมแรงก็กระเพื่อมไปทั้ง หลังได้บรรยากาศชาวแพของแท้ กลับจากเทีย่ วสุดสัปดาห์คราวนี้ ลูกอาจจะเข้าใจ ความหมายของวลีที่ว่า “ถูกลอยแพ” ผิดไปจากเดิม ไม่ใช่ภาวะทีถ่ กู ทอดทิง้ ไร้การเหลียวแล แต่กลายเป็นการ พักผ่อนแสนสบายริมน�้ำไปซะนั่น

Paradise Island Resort จ.กาญจนบุรี Tel 081 972 5555, 081 707 5555, 081 953 9955 ,081 707 8377 www.paradiseisland-resort.com


1st Anniversary

àÅ×Í¡à·Õ่ÂÇä·ÂẺ¶Ù¡ã¨¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ ·‹Í§à·Õ่ÂÇàªÔ§Í¹ØÃѡɏ เลม่ 6

Travel with Kids หอบลูกเที่ยวมาครบหนึ่งปีแล้ว ได้โอกาสทบทวนดูสักหน่อยว่า เราไปที่ไหนกันมาบ้าง ใครพลาดที่ไหน กลับไปค้นอ่านได้ใน eMagazine นะคะ www.travelwithkids.in.th/emag

ปากน�้ำประแส

·‹Í§à·Õ่ÂǾѡ¼‹Í¹ เลม่ 6

เล่ม

1

เลม่ 4

Play and Learn

นัง่ สามล้อเครือ่ งเทีย่ วย่านชุมชนปากน�ำ้ ประแส เดินบน สะพานไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพลินตากับทุ่งโปรงทอง และส�ำรวจความยิ่งใหญ่ของ อนุสรณ์เรือหลวงประแส

Nanmee Learning Center

ดาษดาแกลเลอรี่และรีสอร์ท เดินชมดอกไม้นานาพันธุ์ในเรือนกระจก ชิมไอศกรีมที่ ปรุ ง แต่ ง ด้ ว ยแรงบั น ดาลใจจากสี ข องดอกไม้ ดู โรงเพาะเยอบีรา่ พักผ่อนในรีสอร์ทหรูทา่ มกลางบรรยากาศ ร่มรื่นและสวนสัตว์ขนาดเล็ก

ศูนย์เรียนรู้นิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี แหล่งศึกษาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นนากุง้ ร้าง ศึกษาวิถชี มุ ชนทีพ่ งึ่ พาป่าชายเลนจาก ห้องนิทรรศการ และออกส�ำรวจพืน้ ทีต่ ามสะพานใต้ตน้ โกงกาง เลม่ 2

เลม่ 3

เลม่ 7

ศูนย์การเรียนรู้ 360 องศา สถานีทดลองทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์แบบ Hands On ค้นหาค�ำตอบด้วยด้วย ตนเองจากการลงมือพิสูจน์

Kidzania เมืองจ�ำลองส�ำหรับเด็กที่ให้สวมบทบาทอาชีพที่ตนเอง สนใจ เช่น นักบิน นักดับเพลิง นักข่าว ฯลฯ เรียนรู้ขั้น ตอนปฏิบัติงานพร้อมบริหารรายได้ของตนเอง

18

เที่ยวสุพรรณบุรี นอนที่บ้านต้นไม้ ชมวิวทุ่งนาเขียวขจีตลอดเส้นทาง เรียนรู้วิถีชีวิตคน สุพรรณที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี นั่ง เกวียนเทียมควายทีห่ มูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย เทีย่ วตลาด สามชุก และนอนพักชิลล์ๆ ริมอ่างเก็บน�้ำที่บ้านบน ต้นไม้ บึงฉวากรีสอร์ท

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

นัง่ รถรางชมการปลูกผักบนดาดฟ้า เลีย้ งหมูหลุม ลงมือ เพาะเห็ด และวิชาท�ำนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสน


·‹Í§à·Õ่ÂÇã¡ÅŒæ

·‹Í§à·Õ่ÂÇä¡Åæ ᵋä»áŌǤ،Á

เลม่ 2

เลม่ 4

เล่ม

Black mountain

1

·‹Í§à·Õ่ÂÇʹءàÃŒÒã¨

ล่องคลองแสนแสบตลาดน�้ำขวัญเรียม เดินเลาะริมน�้ำเที่ยวตลาดขวัญเรียม อร่อยเพลินกับ อาหารขึ้นชื่อของตลาดมีนบุรี นั่งเรือชมวิถีชีวิตคนริม คลอง ฟังมัคคุเทศก์วยั ประถมบรรยายประวัตคิ วามเป็น มาของคลองและสถานที่ส�ำคัญ

คลองวาฬ จ.ประจวบฯ ตามหาปลาวาฬในต�ำนานที่ชุมชนคลองวาฬ เรียนรู้ ระบบธนาคารปู ดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ นั่งเรือไปด�ำน�้ำดู ปะการังที่เกาะจาน อุทยานแห่งชาตินวกร เลม่ 6

เลม่ 6

เลม่ 4

สวนน�้ำแห่งแรกในหัวหินที่มีสไลเดอร์ให้เลือกเล่นถึง 9 แบบ ตั้งแต่แบบธรรมดาส�ำหรับเด็กเล็กไปจนถึงแบบ ไหลลื่นลงมาอย่างเร็วในความมืด แถมยังมีทะเลเทียม ที่ปล่อยคลื่นได้สูงสะใจกว่าทะเลจริง

หมู่บ้านเบญจรงค์

นั่งเรือเที่ยวหมู่เกาะทรายขาวน�้ำทะเลใส สังเกต ปรากฎการณ์ทะเลแหวก เดินชมนกและพรรณไม้หา ยากในเส้นทางธรรมชาติซึ่งน�ำไปสู่สระสีเขียวมรกต

เลม่ 5

เล่ม

1

เลม่ 4

ไปเป็นนายช่างวาดลายลงสีทหี่ มูบ่ า้ นเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี สมุทรสาคร เรียนรู้วิธีการผลิตถ้วยชามเบญจรงค์จาก ป้าอุไรและร่วมกิจกรรมระบายสีบนภาชนะ

ว่ายน�้ำกับโลมา การแสดงโลมาแสนรูก้ ลายเป็นเรือ่ งธรรมดาไปเลย เมือ่ ได้เกาะครีบหลังของโลมาพาแหวกว่ายตัวปลิวเหมือน ในหนังที่พัทยาดอลฟิน เวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท

กระบี่

ตลาดโก้งโค้ง อยุธยา โลดโผนผจญภัยที่เขาค้อ ขึ้นเขาชมทะเลหมอกท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อน นมัสการพระธาตุผาซ่อนแก้วทีป่ ระดับด้วยกระเบือ้ งและ ถ้วยชามเบญจรงค์ สนุกสุดเหวี่ยงกับฐานผจญภัยที่ “ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ปาร์ค”

ตลาดที่วางขายสินค้าบนพื้นดิน จ�ำหน่ายทั้งอาหาร คาว-หวาน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เวลาเลือกซื้อต้อง ก้มตัวโก้งโค้ง

เชียงใหม่ ชมสถานีเกษตรอินทรีย์หลวงอินทนนท์ แวะบ้าน แม่กลางหลวง หมูบ่ า้ นชาวกะเหรีย่ งปกากะญอ ทีย่ งั ชีพด้วย นาขั้นบันได ดูต้นกาแฟของชาวบ้าน ช่วยกันคั่วและ ชงเอง ปิดท้ายด้วยเรียนรูก้ ารทอผ้าพืน้ เมืองทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ผา้ บ้านไร่ไผ่งาม

19


พี่พีท ซานฟรานฯ

มหาวิทยาลัยแห่งสัตว์ประหลาด

Monster University ย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อน หนังภาคต่อมัก จะเป็นเรื่องราวในตอนต่อมาของภาคหนึ่งเสมอ พอมาระยะหลังดูเหมือนผู้กำ�กับจะพากันคิดได้ว่า ทำ�ไมเราไม่ย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของตัวละครเอก เหล่านี้บ้างล่ะ

อะไรเป็นปัจจัยทีห่ ล่อหลอมจิตส�ำนึกพวกเขาให้เป็น ฮีโร่หรือเป็นผูร้ า้ ย เราจึงได้เห็นปฐมบทของศาสตราจารย์ ซาเวียร์และแมกนีโต้ใน The X Men ก่อนจะรวบรวม มนุษย์กลายพันธุ์ หรือเจมส์ บอนด์ตั้งแต่สมัยยังเป็น สายลับอันดับท้ายๆ ที่องค์กรยอมเสียสละทิ้งได้ง่ายๆ เมื่อถึงเวลาน�ำอนิเมชั่นเรื่องเยี่ยม The Monster Inc. ที่เคยฉายเมื่อปี 2001 มาท�ำภาคต่ออีกครั้ง เราจึง ได้เห็นไมค์ สัตว์ประหลาดสีเขียวตาเดียวและซัลลี่ขน รุงรังสีฟ้าตัวโตย้อนกลับไปในช่วงที่พวกเขาเพิ่งรู้จักกัน ครัง้ แรกในรัว้ มหาวิทยาลัย รูปร่างใหญ่โตและเสียงค�ำราม

ดุดนั ของซัลลีเ่ ป็นลักษณะทางกายภาพทีส่ ง่ ต่อกันมาทาง สายเลือด ท�ำให้ซลั ลีโ่ ดดเด่นกว่าใครโดยไม่ตอ้ งใช้ความ พยายาม ตรงกันข้ามกับไมค์ที่มีแต่ความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นเป็นแรงผลักดัน ไมค์ปักธงแห่งจุดหมายไว้ที่ บริษัทชื่อดังอย่าง มอนสเตอร์ อิงค์ ไม่ต่างอะไรจาก ระบบการศึกษาของสังคมมนุษย์ โดยไม่เผื่อที่ให้ความ ล้มเหลวหรือผิดหวัง เมื่อพบซัลลี่ที่เก่งโดยก�ำเนิดแบบ ไม่ต้องออกแรงอะไร จึงเกิดการชิงดีชิงเด่นกันเลยเถิด เป็นความวุ่นวายจนถึงขั้นถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย เราสอนเด็กๆ ของเราได้อย่างไรเมื่อพาไปดูหนัง เรือ่ งนี้ เด็กบางคนเหมือนไมค์ครับ เขารูส้ กึ ว่าไม่ยตุ ธิ รรม เลยทีเ่ ขาเล่นกีฬาไม่ดเี ท่าเพือ่ นตัวโตทีพ่ อ่ กับแม่ตวั โตทัง้ บ้าน เด็กบางคนมุ่งมั่นพยายามและคิดว่าปลายทางมี แต่ความส�ำเร็จรออยู่เท่านั้น แต่ถ้าระหว่างทางมีอะไร ผิดพลาดสักนิด เขาควรรูว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ความล้มเหลว เมือ่ ประตูบานหนึ่งปิด ยังมีอีกบานหนึ่งที่เปิดออกได้เสมอ

สำ�หรับพ่อแม่ที่มีลูกในวัยที่สนใจเรื่องการ สร้างงานอนิเมชั่น ผมมีข้อมูลการผลิตภาพยนตร์ ที่น่าทึ่งมาฝาก หากให้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่อง เดียวทำ�งานเรนเดอร์ (Render กระบวนการสร้าง ภาพโดยการป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์) จะใช้ เวลาถึง 100 ล้านชั่วโมงหรือ 10,000 ปีเลยที เดียว นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ กระบวนการให้แสงแบบใหม่ของพิกซาร์ เรียกว่า Global Illumination ซึ่งทำ�ให้แสงตกกระทบ “เหมือน” ของจริงมากที่สุด ชื่อภาพยนต์: Monster University สร้าง: ดิสนีย์ พิกซาร์ ก�ำหนดฉาย: วันที่ 1 สิงหาคม 56 ในโรงภาพยนตร์ และในระบบดิสนีย์ ดิจิตอล 3 มิติ

หนังสือดีที่น่าอ่าน ดูลี่ ไดโนเสาร์ซ่า ท้าท่องโลก เล่ม 2 ตอน ตะลุยแดนอาทิตย์อุทัย

นิตยสาร Disney and Me ฉบับที่ 166

ครัง้ นีด้ ลู แี่ ละผองเพือ่ นต้องเดินทางไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ดินแดนแห่ง ซากุระ เพื่อตามหาลุงกิลดงที่หายไปจากแผนที่ แต่กลับพบ ว่าลุงกิลดงปรากฏตัวในฐานะสุดยอดซามูไร และต้องเสีย ท่าให้แก่ซโู ม่กบั ซามูไรคาซิมา่ การตามหาลุงกิลดงยังคง ด�ำเนินต่อไป พร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่น

จะพาเด็กๆ เข้าไปโลดแล่นในเมืองนิทานสุดฮอต ตลอดกาลของนีโม ปลาการ์ตูนน้อยแสนซน และ ลีโลแอนด์สติทซ์ คูห่ สู ดุ ซ่า แล้วมาให้อาหารสมอง กันต่อกับเกมพัฒนาทักษะมากมายจากอะลาดิน, ปีเตอร์ แพน, ซิมบา, รัสเซลล์ เจ้าหนูนักส�ำรวจ, แมคควีน และเหล่าของเล่นทอยสตอรี่

ส�ำนักพิมพ์ บริษัทเนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ราคา 135 บาท

ส�ำนักพิมพ์ บริษัทเนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ราคา 55 บาท

ผู้แต่ง Kim Soo Jung


µÑ´ ¾Ñº ·Ò¡ÒÇ à¨ÒÐÃÙ

ÃкÒÂÊÕµÒÁ㨪ͺ ¹Óä»·Ò¡ÒǵԴº¹¡ÃдÒÉá¢็§ áŌǵѴ˹ŒÒ¡Ò¡ÍÍ¡ÁÒ ãªŒ¤ÑµàµÍÏ¡ÃÕ´µÒÁàÊŒ¹·ÖºÊմӵç¨ÁÙ¡áÅФҧ ¾ÑºµÒÁÃÍÂàÊŒ¹»ÃÐ »ÃСͺࢌҴŒÇ¡ѹ à¨ÒÐÃÙ·Õ่ËÙ áÅŒÇÃŒÍÂ˹ѧÂÒ§

21


Muse Pass ชม ชิม ช้อป ชิว รอบเกาะรัตนโกสินทร์

เติมเทียน แต้มสี ดนตรีสวน

ปู๊นๆ ฉึกฉัก หลงรักอีสาน

เทศกาลหนังสือ ครอบครัวนักอ่าน

Event: Muse Pass ชม ชิม ช้อป ชิล รอบเกาะรัตนโกสินทร์ Venue: เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ Date: มิ.ย.-ก.ย.56 More info: www.museumsiam.org, www.nitasrattanakhosin.com โทร: 0-2225-2777 ต่อ 123,505 มิวเซียมสยาม และ 0-2621-0044 นิทรรศรัตนโกสินทร์

Event: เติมเทียน แต้มสี ดนตรีสวน Venue: อุทยานหุน่ ขีผ ้ งึ้ สยาม ราชบุรี Date: 20-23 ก.ค.56 More info: www.scppark.com โทร: 0-3238-1401, 0-3238-1404

Event: ปูน๊ ๆ ฉึกฉัก หลงรักอีสาน Venue: สุรินทร์-บุรีรัมย์ (เส้นทางที่ 3) Date: 20-23 ก.ค. 56 โทร: 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย, 0-2250-5500 การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย ภูมิภาคอีสาน

Event: เทศกาลหนังสือ ครอบครัวนักอ่าน (Family’s Book Festival) Venue: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Date: 17-23 ก.ค.56 (เวลา10.00-20.00 น.) More info: www.pubat.or.th โทร: 0-2954-9560-4 สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

นัง่ รถตุก๊ ตุก๊ ชม ชิม ช้อป ชิล รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยบัตร Muse Pass ใบเดียวเที่ยวได้หลากหลาย สไตล์ ทั้งนิทรรศรัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โลหะปราสาท องค์เดียวในประเทศไทย และแวะ ชิมอาหารอร่อยๆ ย่านเก่าแก่ อย่าง บางล�ำภู ท่า เตียน ในราคาบัตรสุดคุ้มเพียง 100 บาท เท่านั้น

เทศกาลเข้าพรรษานี้ชวนไปอิ่มบุญ ในงาน “เติมเทียน แต้มสี ดนตรี สวน” ท่ามกลางสวนธรรมชาติที่ อุทยานหุน่ ขีผ้ งึ้ สยาม พบกับกิจกรรม สร้างสรรค์ สร้างสุขมากมายภายใน งาน มี ทั้ ง การแสดงหุ ่ น สาย นาฏะมวยไทย เพ้นผ้าบาติก และ ไปรวมหล่อเทียนพรรษากันที่หน้า ลานพระ 3 สมัย

นั่งรถไฟเพลินๆ ไปตักบาตรบน หลังช้างทีส่ รุ นิ ทร์ ร่วมงานประเพณี เข้าพรรษา ชมแหล่งผ้าไหมขึน้ ชือ่ ทีท่ า่ สว่าง สนุกสนานกับการแสดง นาฏศิลป์อีสานใต้ กันตรึม ยล ความอลังการอุทยานประวัตศิ าสตร์ พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ครอบครัวนักอ่านพลาดไม่ได้กับ Family’s Book Festival งานทีร่ วบรวมหนังสือยอดฮิต การ์ตนู และ หนังสือที่น่าสนใจมากมายจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำ ต่างๆ มาไว้ในที่เดียว ทั้ง ซีเอ็ดบุ๊ค, แปลน ฟอร์ คิดส์, บรรลือสาส์น, บงกช, มติชน, สถาพร ฯลฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันอีก ด้วย


The New Zealand Maori Art and Craft Institute

ศิรินภา พวกแก้ว

ขุมทรัพย์แห่งชนเผ่าเมารี

ศิรินภา พวกแก้ว

เมืองโรโตรัว เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและการผจญภัย รวมถึงได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งรวมความอัศจรรย์ ของธรรมชาติไว้หลายอย่าง ทั้งน้ำ�พุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ แต่สำ�หรับครอบครัวนักเดินทาง ที่มีเด็กแล้วที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาวเมารี ชนเผ่าพื้นเมืองของ นิวซีแลนด์

คึกคักและกระทืบเท้าตามจังหวะเสียงตะโกนร้องปลุกใจ ใน สมัยโบราณจะเต้นเพือ่ ปลุกความสามัคคีกอ่ นออกรบ แต่ใน ปัจจุบันได้น�ำมาเต้นเพื่อปลุกความสามัคคีส�ำหรับทีมรักบี้ ฟุตบอลก่อนทีจ่ ะออกไปแข่งขัน บริเวณด้านหลังศูนย์วัฒนธรรมมีหมู่บ้านชาวเมารีตั้งอยู่ บนหุบเขาทีร่ อ้ นระอุ เรียกว่า Whakarewarewa Geothermal Valley เป็นบริเวณที่มีเปลือกโลกบางที่สุด จึงเกิดมหัศจรรย์ บ่อโคลนเดือด มีไอน�้ำร้อนลอยขึ้นมาจากพื้นดินและบ่อน�้ำพุ ร้อนที่ใหญ่ที่สุดท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ก่อนจะเข้าไป ในตัวหมู่บ้านต้องเดินลอดซุ้มไม้แกะสลักสีแดง บริเวณนี้จะมี หินน�ำโชคที่เชื่อกันว่าใครก็ตามที่มาเยือนถ้าได้ลูบหินก้อนนี้ จะร�่ำรวย เชือ่ กันว่าเมือ่ ประมาณ 2,000 ปีกอ่ น ชนเชือ้ สายโพลีนเี ซียได้เดินทางอพยพมาจากทวีปเอเชียและได้คน้ พบ ประเทศนิวซีแลนด์โดยบังเอิญจึงตัง้ รกราก และเรียกดินแดนนีเ้ ป็นภาษาเมารีวา่ Aotearoa หมายถึง ดินแดน แห่งเมฆยาวสีขาว ต่อมาภายหลัง กัปตันเจมส์ คุก นักส�ำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษ ล่องเรือมาส�ำรวจ เขา โชคดีทลี่ กู เรือสามารถพูดภาษาไวทิงกิซงึ่ เป็นภาษาของชนเผ่าเมารีได้ จึงรูว้ า่ เมารีเป็นชนเผ่านักรบ และเกิดการ เจรจาตกลงแลกพืชพันธุก์ บั อาวุธจากยุโรป เมือ่ ชาวเมารีมอี าวุธในครอบครอง ท�ำให้เกิดสงครามระหว่างเผ่า อีก ทัง้ มีเชือ้ โรคจากตะวันตกคร่าชีวติ ท�ำให้ประชากรเมารีลดลงอย่างรวดเร็ว ทางอังกฤษจึงได้สง่ กัปตันวิลเลียม ฮอบสัน เข้ามาสงบศึก จัดท�ำสนธิสญั ญาไวทังกิและได้ขนึ้ ส�ำเร็จราชการแทน นับตัง้ แต่นนั้ มานิวซีแลนด์จงึ ตก เป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ถงึ กระนัน้ ชาวเมารีกย็ งั มีบทบาทส�ำคัญในนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางวัฒนธรรม รัฐบาลได้ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและรักษาศิลปวัฒนธรรมการช่างของชาวเมารีขนานแท้ ศูนย์วัฒนธรรม New Zealand Maori Art and Craft Institute หรือเรียกย่อๆ ว่า Whaka ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ค.ศ. 1963 เพือ่ รักษามรดก ทางวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมของชาวเมารีทกุ ประเภท ภายในศูนย์วฒั นธรรมมีโรงเรียนสอนศิลปะแกะสลักไม้ เพือ่ สืบสานงานฝีมอื ทีม่ ชี อื่ เสียงของชนเผ่าเมารี รวมถึงมีหอ้ งแสดงผลงานและสาธิตการแกะสลักไม้ เช่น โบสถ์ เรือพาย อาวุธ เครือ่ งประดับ โรงเรียนทอผ้า สอนทอเครือ่ งนุง่ ห่มแบบดัง้ เดิม ทอเสือ่ สานปอและวัสดุอนื่ ๆ ลวดลายทีเ่ ป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่าพันธุ์ ชิน้ งาน เหล่านีถ้ อื เป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของชาวเมารีทสี่ บื ต่อกันมาจากบรรพบุรษุ และยังเป็นรายได้ในการ ด�ำรงชีวติ พืน้ ทีอ่ กี ส่วนเป็นศูนย์วฒั นธรรมกลางแจ้ง จัดแสดงบ้านโบราณ เรือโบราณ กิจกรรมร้อง เล่น เต้นร�ำที่ สนุกสนานรืน่ เริง โดยเฉพาะการแสดงระบ�ำฮากา ท่าเต้นประจ�ำเผ่าเมารีทมี่ คี วามดุดนั เคลือ่ นไหวร่างกายอย่าง

วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงสิง่ ทีส่ บื ต่อกันมาจากบรรพบุรษ ุ เท่านัน้ แต่ยังเป็นจิตวิญญาณของชนเผ่าหรือกลุ่มพันธุ์นั้นๆ อีก ด้วย มาเปิดห้องเรียนแห่งวัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ ด้วยกันทีเ่ มือง โรโตรัว ดินแดนมหัศจรรย์ ขุมทรัพย์แห่งชนเผ่าเมารี แล้ว จะหลงรักเมืองเล็กๆ เมืองนี้ … เตนา คออู ตออู (ขอต้อนรับ ทุกท่านด้วยไมตรีจิต)

สมัครสมาชิก นิตยสาร Travel with Kids เป็นนิตยสารแจกฟรีราย 2 เดือน หากต้องการให้จัดส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์ กรุณาช�ำระค่าบริการ จัดส่งในราคาเล่มละ 30 บาท หรือสมัครสมาชิกรายปีในราคา 180 บาท (6 ฉบับ) โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล นิตยสารฉบับที่ต้องการ และหลักฐานการช�ำระเงินมาที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2953-8059 หรือ E-Mail: editor@travelwithkids.in.th

ช่องทางการช�ำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาประชาชื่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 193-4-13895-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 085-2-36631-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 737-1-02272-9 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2953-8057-8


Travel with Kids ISSUE 07 / JUNE -JULY 2013  

ฉบับครบรอบ 1 ปี ฉบับที่ 7 Slow Life, Culture Rich ปล่อยชีวิตเดินทางช้าๆ ที่จังหวัดเลย..ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ เบิ่งเทศกาลผีขนน้ำและแวะหมู่...

Travel with Kids ISSUE 07 / JUNE -JULY 2013  

ฉบับครบรอบ 1 ปี ฉบับที่ 7 Slow Life, Culture Rich ปล่อยชีวิตเดินทางช้าๆ ที่จังหวัดเลย..ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ เบิ่งเทศกาลผีขนน้ำและแวะหมู่...

Advertisement