Page 1

Woensdag 12 september 2018

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Borne

BORNE informeert  WETTELIJKE PUBLICATIES Hieronder treft u de volledige tekst van de publicatie. Geheimhouding van uw gegevens in de basisregistratie personen In de basisadministratie personen zijn de persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente Borne. Uw persoonsgegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze instellingen kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. Voor de gegevensverstrekking aan de zogenaamde verplichte derde (b.v. curator of een advocaat), kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. U kunt uw aanvraag om geheimhouding aanvragen via het digitale loket op www.borne.nl of door telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer 14074. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen: Voor het uitbreiden met een tak zeugenhouderij Locatie: Oude Bieffel 17 te Zenderen Datum ontvangst: 3 september 2018 Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in De Week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit. Inzage De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. VERLENGINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders heeft de termijn, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning verlengd: Voor het verbouwen van een pand van 1 woning naar 3 woningen Locatie: Hoofdstraat 26a te Zenderen Datum ontvangst: 17 juli 2018 Termijn verlenging: 6 weken VERLEENDE (REGULIERE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te verlenen: Het kappen van een Haagbeuk Locatie: Reigershof 20 Datum verzending: 3 augustus 2018

Gemeente Borne

Het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Erve Timmerman 12 te Zenderen Datum verzending: 6 september 2018 Het kappen van 38 bomen Locatie: Ververstraat te Borne Datum verzending: 6 september 2018 Het bouwen van een woning Locatie: Erve Timmerman 20 te Zenderen Datum verzending: 6 september 2018 Het veranderen van een woning Locatie: Mekkelhorstweg 21 te Borne Datum verzending: 6 september 2018 Het bouwen van 30 woningen Locatie: Sumpelmaat 2 t/m 18 (even), Aurelia 1 t/m 23 (oneven), Dagpauwoog 7 t/m 19 (oneven), Citroenvlinder 6 en 8 te Borne Datum verzending: 6 september 2018 Het wijzigen van een inpandige ruimte (voormalige supermarkt) naar een sportschool Locatie: De Dorsmolen 1 te Borne Datum verzending: 6 september 2018 BUITEN BEHANDELING LATEN OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag om omgevingsvergunning, buiten behandeling te laten: Voor het uitbreiden van het theehuis Locatie: Hertmerweg 49 te Zenderen Datum verzending: 4 september 2018 OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maakt bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning omgevingsvergunningsvrij is: Voor het plaatsen van een kunstwerk in de gevel Locatie: Hertmerweg 42 te Zenderen Datum ontvangst: 2 augustus 2018 Inzage Bovenstaand besluit ligt vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bezwaar Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

SERVICEBERICHTEN

GEWEIGERDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide procedure van toepassing is, te weigeren: Voor het bouwen van een pluimveestal Locatie: Braamhaarsstraat 8 te Zenderen Inzage Bovenstaand besluit ligt vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Beroep Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag van ter inzage legging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Overijssel, Team bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voorlopige voorziening Indien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Team bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.agenda liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en staan tevens op het raadsinformatiesysteem via gemeenteraad.borne. nl/Vergaderingen. U kunt de vergadering ook live volgen, met beeld, via deze link.

GEMEENTERAAD

POLITIEK BERAAD U bent van harte welkom om het Politieke Beraad op dinsdag 18 september a.s. bij te wonen. U kunt komen luisteren, maar meepraten kan ook. S.v.p. vooraf aanmelden bij de griffie. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur. Een kopje koffie of thee staat klaar. De onderstaande punten staan onder voorbehoud op de agenda: - Jaarrekening 2017 - Bestuursrapportage 2018 - Wensen en bedenkingen concept begroting Omgevingsdienst - Verkoopovereenkomst voormalige locatie Zonnebloem - Kwaliteit van de telefonische dienstverlening - Vernieuwing website - Wijziging van de bouwverordening 2016 - Vergaderschema 2019 Als u meer wilt weten over de hierboven genoemde agenda, kunt u contact opnemen met de raadsadviseur, Saskia Voortman (tel. 2658739). De stukken die behoren bij de hier bovenstaande

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op Twitter @gem_borne en Facebook www.facebook.com/gemeenteborne/ om geïnformeerd te blijven. Energie besparen? Samen aan de zonnepanelen! Voor iedereen die energie wil besparen, is er donderdag 20 september een bijeenkomst in het Seminar aan de Hertmerweg in Zenderen. Daar informeert maatschappelijk initiatief Buurkracht inwoners van Borne en hun buren over zonnepanelen. Doel is om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zodat gezamenlijk tot actie over kan worden gegaan. Hoe regel je zonnepanelen en hoe helpt Buurkracht daarbij? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven op 20 september. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Aanmelden kan via www.buurkracht.nl. Voor vragen over de bijeenkomst en/of Buurkracht kan contact worden opgenomen met buurtbegeleider Miranda Scheffer via miranda@buurkracht.nl. Vragen over het openbaar vervoer? Senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunnen donderdag 20 september van 14.00 tot 15.30 uur terecht in het Kulturhus aan de Marktstraat. Tijdens een inloopspreekuur geven OV-ambassadeurs advies over hoe u bijvoorbeeld een OV-chipkaart aanvraagt, hoe de 40% samen­ reiskorting werkt en welk abonnement het beste bij u past. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Omgaan met dementie Borne Op maandagavond 17 september verzorgt wethouder Martin Velten in Kulturhus de Bijenkorf de aftrap van de Week van de Dementie. Een week waarin u kunt deelnemen diverse activiteiten georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Borne en Welzijn Ouderen Borne. U bent van harte welkom! Tijdens de openingsavond kunt u in een ontspannen sfeer ervaren en leren hoe contacten prettiger kunnen verlopen. Kaarten zijn gratis af te halen bij de receptie van het Kulturhus of telefonisch te reserveren via tel. (074) 26 57 200. Voor meer informatie over dementie kunt u woensdag 19 september tussen 9 en 12 uur terecht bij de informatiebus op de warenmarkt. Donderdag start om 13.30 uur een wandeling door Oud Borne voor mensen met dementie en familieleden of begeleiders. Ontmoeting en ontspanning staan bij deze wandeling centraal. Bij slecht weer wordt een alternatief programma aangeboden. Deelname voor de activiteiten is gratis. Wel is aanmelden voor de wandeling nodig in verband met de organisatie. Aanmelden kan bij de receptie van het Kulturhus. Vraagt u ook anderen om mee te gaan? Zo kunnen we samen werken aan een dementievriendelijke samenleving! Collecte In de week van 9 tot en met 15 september wordt gecollecteerd voor het Prinses Beatrixfonds Spierfonds. Van 16 tot en met 22 september collecteert de Nierstichting.

Twitter: @Gem_Borne Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Woensdag tussen 13.00 – 16.30 uur (Alleen op afspraak)

Reguliere openingstijden: Maandag t/m donderdag: 08.30 – 17.00 uur Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Calamiteitendienst Twente Milieu

Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl De publieksbalie is 24/7 bereikbaar via WhatsApp (06) 8329 4633

Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne

Openingstijden publieksbalie Maandag: 12.30 – 18.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

T: 14074 E: info@borne.nl W: www.borne.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren): T: 088-0530250

Wmo-loket De medewerkers van het Wmo-loket zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur bereikbaar op (074) 2658 500. Mailen kan naar wmo@borne.nl of kijk op www.meedoeninborne.nl voor meer informatie over de Wmo.

Borne informeert 37 2018  
Borne informeert 37 2018