Page 1

Woensdag 13 juni 2018

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Borne

BORNE informeert  WETTELIJKE PUBLICATIES Hieronder treft u de volledige tekst van de publicatie. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen: Het kappen van twee wilgenbomen Locatie: Geerdinkstraat / Oonksweg te Borne Datum ontvangst: 31 mei 2018 Het kappen van twee wilgenbomen Locatie: ter Kuilestraat / Oonksweg te Borne Datum ontvangst: 31 mei 2018 Het kappen van 1 boom Locatie: Röringstraat / Bezoenstraat te Borne Datum ontvangst: 31 mei 2018 Het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant Locatie: Meikers 29 te Borne Datum ontvangst: 31 mei 2018 Het verbreden van een oprit van 3 m naar 4,5 m Locatie: Morel 46 te Borne Datum ontvangst: 3 juni 2018 Het kappen van bomen Locatie: Bornsche Maten, fase 3, deel 2 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van 6 half vrijstaande woningen Locatie: Dagpauwoog 1, 3 en Aurelia 2, 4, 22, 24 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van 6 half vrijstaande woningen Locatie: Aurelia 10, 12, 18, 20 en Citroenvlinder 2, 4 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van 4 half vrijstaande woningen Locatie: Aurelia 6, 8, 14, 16 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Dagpauwoog 5 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van 6 rijwoningen Locatie: Buitensingel 13 t/m 23 te Borne Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van een woning met garage Locatie: Hertmerdwarsweg 39 te Hertme Datum ontvangst: 5 juni 2018 Het bouwen van 7 rijwoningen in het plan Singelwonen Locatie: Buitensingel 25 t/m 37 te Borne Datum ontvangst: 6 juni 2018 Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in De Week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

VERLEENDE (REGULIERE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Hieronder treft u aan wat op digitale wijze is gepubliceerd. De volledige bekendmaking is te zien op www. officiëlebekendmakingen.nl. Ook ligt het volledige besluit (met bijlagen) bij de publieksbalie van de gemeente Borne ter inzage, tot 6 weken na de bekendmaking op woensdag 13 juni.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te verlenen: Het brandveilig gebruiken van Kinderdagverblijf “De Drie Biggetjes” Locatie: Zwartkotteweg 1 te Hertme Datum verzending: 1 juni 2018 Het verbouwen van een woning Locatie: Grotestraat 148 te Borne Datum verzending: 7 juni 2018 Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel Locatie: Vossenbeek 2 te Borne Datum verzending: 8 juni 2018 Inzage Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bezwaar Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let erop dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Anterieure overeenkomsten Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Borne op 17 mei 2018 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening is gesloten. In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Borne bereid is mee te werken aan een planologische maatregel voor het realiseren van een paardenbak met schuur op het perceel aan de Twickelerblokweg 12 te Borne kadastraal bekend gemeente Borne, sectie E nummer 6345. Inzage Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage van 14 juni 2018 t/m 26 juli 2018 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bezwaar is niet mogelijk.

Evenementenvergunning Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is vergunning verleend aan: • Stichting Volksfeesten Zenderen voor het houden van het evenement Volksfeesten Zenderen 2018 in het weiland aan de Lidwinaweg op vrijdag 20 juli 2018 tot maximaal 1:00 uur en zaterdag 21 juli 2018 tot maximaal 1:30 uur. • Survival Adventure Team Outlife voor het houden van het evenement Politierun voor Stichting Goal 2018 op en rondom het Politietrainingscentrum aan de Hosbekkeweg te Borne op 9 oktober 2018 van 13:00 tot 16:00 uur. Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is ontheffing verleend aan: • T V Smash voor het recreatief verblijven in de nacht buiten kampeerterreinen voor een kamp met kinderen op het terrein van TV Smash van zaterdag 14 tot en met zondag 15 juli 2018. • Rabo Scheele voor het recreatief verblijven in de nacht buiten kampeerterreinen (plaatsing van extra tenten ten behoeve van het Afrikafestival van 6 tot en met 9 juli 2018. M.e.r.-beoordelingsbesluit De Veste, derde fase De gemeenteraad heeft op 5 juni 2018 ingevolge artikel 7.17 Wet milieubeheer besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is bij de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van twee appartementencomplexen met op de begane grond diverse voorzieningen op het perceel gelegen ten zuiden van De Veste en ten noorden van Tuinstad. M.e.r.-beoordelingsbesluit extra kruispunt N743 De gemeenteraad heeft op 5 juni 2018 ingevolge artikel 7.17 Wet milieubeheer besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is bij de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van een extra kruispunt op de N743 ter ontsluiting van de Bornsche Beeklaan. Milieuonderzoek mestverwaardingsinstallatie Zenderen ter inzage De provincie Overijssel start met een milieuonderzoek mestverwaardingsinstallatie Zenderen. Hiervoor ligt van 14 juni tot en met 12 juli de Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestverwaardingsinstallatie Twence ter inzage. Hierin staat hoe het milieuonderzoek wordt uitgevoerd en welke vragen hierbij moeten worden beantwoord. Belangstellenden kunnen de notitie inzien in het provinciehuis in Zwolle of via www. overijssel.nl/loket/ter-inzage/ Reacties worden meegenomen in het vervolgtraject.

SERVICEBERICHTEN Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op Twitter @gem_borne en Facebook www. facebook.com/gemeenteborne/ om geïnformeerd te blijven. Spreekuur over openbaar vervoer Op donderdag 21 juni van 14.00 tot 15.30 uur is in het Kulturhus weer het maandelijks

Inzage De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Gemeente Borne

ONLINE BEKENDMAKINGEN

inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer. U krijgt van OVambassadeurs antwoord op vragen als Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40 procent samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? Ook kunt u stap voor stap op de computer zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Verpleegkundige van TMZ vertelt tijdens Mantelzorgcafé in het Dijkhuis Maandag 18 juni tussen 19.00 en 20.30 uur is er voor iedereen die met zorg te maken heeft een Mantelzorgcafé. Dit keer in het restaurant van het Dijkhuis. Ontspanning en elkaar ontmoeten staat centraal, met of zonder zorgontvanger. Er is een verpleegkundige van TMZ aanwezig voor informatie en advies. En u kunt u terecht met vragen over mantelzorgondersteuning of over het aanbod van Steunpunt Mantelzorg. Voor meer informatie: Siz Twente 085-7731720 of l.herben@ siztwente.nl. Genieten van een drone Het gebruik van drones groeit explosief. Zowel kinderen als volwassenen vermaken zich uren met de op afstand bestuurbare luchtvoertuigen. Er zijn door de rijksoverheid regels opgesteld voor het gebruik ervan. Wilt u weten hoe het ook al weer zit, bekijk dan de site van de Rijksoverheid, https:// www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone. Rioolinspectie Vanaf week 25 staan de riolen in de wijken Bornsche Maten (Nieuw Borne en Oost-Esch) en Refinet op de planning om geïnspecteerd te worden. Om een goed beeld te krijgen in welke toestand de riolering verkeerd wordt voor de inspectie een reiniging uitgevoerd. Tijdens het reinigen kan het voorkomen dat het water in het toilet, wasbak of schrobputjes borrelt. Ook wil het wel eens gebeuren dat water omhoog spat. Woningen met een verhoogd risico tot opspattend water zullen voor aanvang van de reiniging per brief geïnformeerd worden. Als gevolg van de reiniging en inspectiewerkzaamheden kan enige verkeersoverlast ontstaan, of dat uw straat voor even gestremd zal zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Informatie over besluiten via de app Op deze gemeentepagina vindt u informatie over vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Er is ook een mogelijkheid om via de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van deze berichten. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op uw omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Meer oplaadpunten elektrisch rijden Elektrisch rijden groeit, ook in de gemeente Borne. Omdat veel gebruikers geen eigen oprit hebben, en dus geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein op te laden, is er behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Naast de laadpunten bij bijvoorbeeld supermarkten, zijn er in Borne 3 laadlocaties. Tot en met 2020 is de verwachting dat er in Borne behoefte is aan in totaal 24 laadlocaties. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 21 juni kunt u, aan de hand van de plattegrond van de gemeente Borne, de geplande locaties bekijken. De raadszaal van het gemeentehuis is hiervoor geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Collecte Van 17 t/m 23 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting.

Twitter: @Gem_Borne Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Woensdag tussen 13.00 – 16.30 uur (Alleen op afspraak)

Reguliere openingstijden: Maandag t/m donderdag: 08.30 – 17.00 uur Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Calamiteitendienst Twente Milieu

Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl De publieksbalie is 24/7 bereikbaar via WhatsApp (06) 8329 4633

Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne

Openingstijden publieksbalie Maandag: 12.30 – 18.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

T: 14074 E: info@borne.nl W: www.borne.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren): T: 088-0530250

Wmo-loket De medewerkers van het Wmo-loket zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur bereikbaar op (074) 2658 500. Mailen kan naar wmo@borne.nl of kijk op www.meedoeninborne.nl voor meer informatie over de Wmo.

Borne informeert 24 2018  
Borne informeert 24 2018