Page 1

!"#$%&"'& zijn best

zie pagina 11 t/m 15

BORNE HERTME HENGELO (DALMEDEN EN SLANGENBEEK) ZENDEREN AZELO

WEEK 15ï

Woensdag 10 april 2019

2*'#3(**%

KEUKEN INSPIRATIE

!"#$%&'(()*+,-%#./0%&+)1 !"#$%&$'(()*+%,-.$/,$'(()01,/+ #%,2$%$*13$44564789:$*/)2/;;/,<$

Bij ons draait het om vertrouwen, persoonlijke aandacht en een eerlijk advies.

!!!"##$%#&'()"$(**************+$&,-##$%#&'()"$(

HENZOM.NL ≠ O ONKSWEG 26 ≠ B ORNE

HET VERMOGEN FINANCIEEL TE ONTSTRESSEN

U ITNODIGIN

!"#$%&'#()*+&",&-.$&'%*+

OPENHUISD UITNODIGING

!/012&3&&45$*+55$6%&-"$657&)*&8%+&9%%#&-"&:%#;&!"#$%&",&-.$& !%*+&<=%(#+&65$&9%%#&6%&*+#5+%$&:5$&!"#$%>&?$&/(6&!"#$%&*+55$& 6%&=%:%$6%&*+5$6'%%=6%$&%$&)$&8%+&@%$+#(A&:)$6+&(&%%$&<($*+B&%$& '#"@5$+%A5#<+>&2#&)*&:5$&5==%*&+%&6"%$>&1(&A55#&8",%$&65+&8%+& 9%%#&A%%&9)=&9%#<%$>

VRIJDAG 25 ME I E N ZATE OPENHUISDAG Hazenweg 110, Hengelo (Ov.) 074 - 248 00 48

VRIJDAG 25 MEI EN ZATERDAG groenstate.nl

!"#$%&'()*++%,-%#"+%..%,#*,#)%/#-0&"#*'#123*%.#/%#)0&%,4#5&#60&-%,#0"/&%-%,'#$%&7

Ben jij graag op de hoogte van de laatste 30&8-#-00&#0,-%&#9,-%&%#:)9,/;.00&#<0&,'%#=9/%,>#=%+?22+@,#A*&9/%,.00&>#:*,8# interieurtrends. De nieuwe editie van de Home 6*/)#:"*&*/>#=23*%./&2(.#%,#B02?+%C4#D,#-%#E&0/%'/&99/#*'#%&#-9,#-%#/&9-*/*0,%+%#107 Made By stijlgids ligt voor je klaar of vraag hem Ben jij graag op de hoogte van-%')06#699&#+%%&+*,8%,#$9,#)%/#F!G#)2,#(&%9/*%'#/0,%,4#H00&#-%#)0,8%&*8%#'/99,# de laatste aan via info@hulskleureninterieur.nl wij sturen interieurtrends. De nieuwe editie van de Home 0"#)%/#F)%*,%"+%*,#-%#I00-/&2(.'#699&#$00&#*%-%&%%,#6%+#*%/'#+%..%&'#/%#$*,-%,#*'4# hem gratis naar je toe.

C%%*&6%-%&<#5$+&""<&"$=)$%

Made By stijlgids ligt voor je klaar of vraag hem =%/#80%-#6%%&#39+#)%/#-2'#3%.%&#6%%&#%%,#8%'+998-%#-98#60&-%,4 aan via info@hulskleureninterieur.nl wij sturen hem gratis naar je toe.

999>6%9%%<:5$'"#$%>$=

2e Luxaflex® Hor nu 50% korting

• #)?

• • • • • • • • •

ONDERHOUD UITLIJNEN REPARATIES AIRCO BANDEN & VELGEN UITLATEN REMMEN ACCU’S TREKHAKEN

• !!>#=*"#'*% • MULTIMEDIA • ALARM • AUDIO

!"#$%$#&'(

!"#$%&'%&!"#$#"% ())*+'',+ &%'##(&#$%!)$*+,

Wees klaar voor de lente, en maak je huis een mugvrij thuis.

HAPPY NEW HOME! De actie loopt van 1 t/m 30 april 2019. Vraag hier naar de mogelijkheden.

HAPPY NEW HOME!

® 2e e Luxaflex ® 2 Luxaflex Hornunu 50% Hor 50% korting korting Wees klaar voorvoor de de Wees klaar lente, en maak je huis lente, en thuis. maak je huis een mugvrij

een mugvrij thuis.

De actie loopt van 1 t/m 30 april 2019. Vraag hier naar de mogelijkheden. De actie loopt van 1 t/m

30 april 2019. Vraag hier naar de mogelijkheden.

Iedere kopende klant mag een woonwens voor Iedere kopende eeninwoonwens voor hemzelf of voorklant eenmag ander de wensboom hemzelf of voor een ander in de wensboom hangen. hangen. The Art of Window Styling

HULS HULS KLEUR EN EN INTERIEUR INTERIEUR KLEUR AANSLAGSWEG 20 | 7622 LD BORNE

AANSLAGSWEG 20 | 7622 LD BORNE T 0 74- 2 5 0 2 0 0 5 T 0 74- 2 5 02 005

-%!&*%..%(!/0!!!1!!!'2!3451654!37!44!!!!!!1!!!!!88829*+(,'$#1#:';<;'*=%2>(

WEEKACTIE!

Komijnknaller!

≠ Alle Alle komijn KOMIJNVARIANTEN varianten (maar liefst keuze uit 5 soorten)

€ 7,90 € 3,95 HULS HUL per kg

(maar liefst keuze uit 5 soorten!)500 gram Dit mag u niet missen!

Deze actie actie is is geldig geldig van van vrijdag vrijdag 12≠ 19 ≠ 04 10 ≠ ≠ 2019 2018 tot tot en en met met Deze woensdag 17≠ 24 ≠ 04 10≠ ≠ 2019 2018markt marktBorne Borne(Tegenover (Tegenover het gemeentehuis) woensdag het gemeentehuis)

www.boomkampkaas.com KLEUR EN INTERIEUR

KLEUR EN INTER


4MO")(PK))"GM)"H")(MM)%&'MQQ") <$R"")?KO%*($)(#"(S$R?('"*(-H#'KQ

!"#$%&'(#%()'#)%*+ !"#$%$"&'())$"&*#"+,#-$ !"#$%&'"(()*+,-(,./0. 1+23'456789:;#8<

<-560( N( !%O*&%+2' I)&' 0%' O#/(' -%$' H60-*@' #&' !*+&%' 0#%' #&$%+%22%' -%..%&' *J'?*&&%4)&%6%&'))&'$%'2,-)@@%&Y'?#/&' *4' 99' )4+#6' *J' 9G;W<' ""+' I)&' -)+$%' O%6(*J' #&' .)2#22,-**6' g$' H60-*@Y' F#&3 5%60%#&2$+))$' :7' F%' #&6**4' #2' I)&)@' 9G;<<7'_&'2)J%&O%+(#&5'J%$'O#/(+))0' g$' H60-*@' %&' !*+&%' [&%+5#%' ?#/&' %%&' ))&$)6'."+%&'))&'0%'26)5'5%5))&'J%$' %%&' ))&.*0' I**+' ?*&&%4)&%6%&7' X#/' I%+$%66%&' -#%+' 5+))5' J%%+' *I%+7' F**+' -%$' 2)J%&' $%' 0*%&' #2' -%$' I%+$+*"O0' %&' J)((%6#/(%+7' F""+?))J-%#0' #2' %%&' *&0%+O%+4' 0)$' 2$%%02' J%%+' 6%%@$Y' **(' #&' 0%' O#/(' -%$' H60-*@7' [%&' 5+*%4' %&3 $-*"2#)2$%' .%O*&%+2' -%%@$' 0))+*J' 0%' (+),-$%&'5%."&0%60'%&'O#6'I**+')66%'."3 +%&'))&'0%'26)5'J%$'%%&'J**#'))&.*0' I**+' ?*&&%4)&%6%&7' X#/' 5))&' -#%+I**+' I%+2,-#66%&0%' *@@%+$%2' I)&' 6%I%+)&,#%+2' "#$' 0%' +%5#*' I%+5%6#/(%&Y' 2)J%&' J%$' %%&'*&)@-)&(%6#/(%'%&%+5#%)0I#2%"+'I)&' !*+&%'[&%+5#%7'X%'(#/(%&'&))+'(O)6#$%#$Y' 2%+I#,%'%&'4+#/27'N#/0%&2'0%'.#/%%&(*J2$' 4+%2%&$%+%&'?#/'-%$'))&.*0'%&'I%+$%66%&' *I%+'0%'2%6%,$#%7

1">?#$")%*") 4.@(4.0,/+6241051( .0(<-560 X)$%+0)5' 9W' )4+#6' 9G7<<' ""+' ["3 ,-)+#2$#%I#%+#&5' J%$' V)6JO#/0#&5' %&' 4+*,%22#%'JJI7'0)J%23'%&'-%+%&(**+' 8**+5)&5%+;'4)$%+'N/7'I)&'!)6%&

!"#$%&'"(#$")%*") !"#$%&' ()&$**+"+%&' ("&$' "' $%+%,-$' .#/' 0%' 1"#2)+$3 2%&4*2$'1%&5%6*7'8)&'9:;<<'$*$'<=;<<'""+7'>63 6%%&'.%?*%(%& &)'$%6%@*&#2,-%')@24+))('<=='AAA99AA +,-./001 >4*$-%%('B$**4'' <:C'DEE9AE< F#%&2$)4*$-%%(' <:C'DAG<E9E 1"#2)+$2%&4*2$' <=='AAA99AA H4%&'I)&'J)'$KJ'I+#/'<=;<<'""+'L'9=;<<'""+ !"#$%&'0%?%'$#/0%&;'F#%&2$)4*$-%%('M#00%&'NO%&3 $%'))&'0%'>6%$$)'P),*.22$+))$'CA)'#&'1%&5%6* /234+5.406(,5+1.37106 Q6%J#&5-*@'1%22%6#&('<:C3DEE9=DC R+"(%+#&('S'0%'T*60%'<:C3DEE9AD9 M"66%+'S'!"22,-%+'<:C3DEE9DCD U$'F#/(-"#2'<:C'DEE9CED V**+$'I)&'!*+&%'<:C'DEE9WG9 .+68+5.406 8**+' #&@*' *I%+' 0%' 0#%&2$0*%&0%' ' $)&0)+$2' .%6' <G<<'9A9A T%%(%&0'24+%%("+%&'I**+'24*%05%I)66%&; X)'9D;<<'""+'L'9D;W<'""+'%&' 9=;W<'""+'L'9G;<<'""+ X*'9D;<<'""+'L'9D;W<'""+ 905:-412683;06,5+1.371(4224 N%6&+;'<:C3D<D<<D: :'0)5%&'4%+'O%%(Y'DC"'4%+'0)5'.%+%#(.))+ 905:-412683;06,5+1.371(6+.+: N%6;'<:C3DG999=:'DC'""+'4%+'0)5'.%+%#(.))+ Z*()$#%;'Q6%J#&5-*@'!*+&%7 <0;5+=0634(-6805:36;0( /0:,.(0:1+6805 M%60%&'2$%+@5%I)6'<E'9WGEDE<C'.55' <E'9W<E==<G'*@'<E'CWCDCADD 23.9++5.905063;36;( 4.(<+5<+5+ M%60%&'2$%+@5%I)6'<:C'DEE9==G

V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' 997<<' ""+' V)6J4)2%&I#%+#&5' J%$' 0%' (#&0%+%&7' >)&26"#$%&0'V)6J4)2%&3*4$*,-$'0**+' -%$' ,%&$+"J7' 8**+5)&5%+;' JO7' \7' N#JJ%+J)&Y'4)2$*+))6'O%+(%+ T#$$%' F*&0%+0)5' 9=' )4+#6' 9G7<<' ""+' [",-)+#2$#%I#%+#&5' JJI7' 0)J%23' %&' -%+%&(**+' 8**+5)&5%+2;' 4)$%+' ]7'1*@2$%0%'%&'JO7'^7'F**+&."2,-Y' 4)2$*+))6'O%+(%+ /@(4.0,/+6241051(.0(/05.A !0 V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' <G7W<' ""+' T**+03' %&' \*JJ"&#%I#%+#&5' J%$' 4)6J4+*,%22#%'JJI7'(**+'\*&$+)2$ 8**+5)&5%+;' JO7' \7' N#JJ%+J)&Y' 4)2$*+))6'O%+(%+ B0680506 930536;06( ,+5-C/30( -@:@9@( -6<09:01.(-6.9+6;06 V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' 9<7<<' ""+' [",-)+#2$#%I#%+#&5' J%$' 4)6JO#/0#&5' 4)$%+'[7'R*&#&5'V)+*,-#%(**+ T#$$%' F*&0%+0)5' 9=' )4+#6' 9G7<<' ""+' [",-)+#2$#%I#%+#&5Y' 4)$%+' [05)+' R*&#&5'V)+*,-#%(**+ 930536;06( <37( 80( B24.054( C+5!0:3.04406 V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' <=7W<' ""+' [",-)+#2$#%I#%+#&5' 8**+5)&5%+' V)$%+' R)+J%6#%$'X)&5'?"2$%+2 F#&20)5'9E')4+#6'9G7<<'""+'V)22#%3 I#%+#&5Y'^))0'I)&'R%+(%&'M%%+0%+%' J%0%O%+(%+2 T#$$%' F*&0%+0)5' 9=' )4+#6' 9:7<<' ""+' [",-)+#2$#%I#%+#&5' 8**+5)&5%+' V)$%+'R)+J%6#%$'X)&5'X"2$%+2

++6!0:806( !%O*&%+2' 0#%' *4' 0%' #&@*+J)$#%)I*&0' O#66%&' (*J%&' %&' #&$%+%22%' -%..%&' #&' ?*&&%4)&%6%&' ("&&%&' ?#,-' ))&J%60%&' I#)'0%'.""+(+),-$3)447'F%?%'#2'5+)$#2'$%' 0*O&6*)0%&' #&' 0%' >44' d_HBe' *@' V6)`' d>&0+*#0e' 2$*+%' d?*%(' *4' .""+(+),-$e7' H4' 0%' .#/%%&(*J2$' ("&&%&' .%O*&%+2' J%$%%&' I+#/.6#/I%&0' %%&' *@@%+$%' ))&I+)3 5%&7' H*(' #2' %+' +"#J$%' I**+' -%$' 2$%66%&' I)&' I+)5%&7' 1%$' .""+$$%)J' #2' **(' .%3 +%#(.))+' I#)' .""+(+),-$*60-*@h5J)#67 ,*J7 !""+(+),-$' #2' 5+)$#2Y' *&)@-)&(%6#/(' %&' &#%$3,*JJ%+,#%%67' 1%$' J))$2,-)44%6#/(' #&#$#)$#%@' O*+0$' 5%2$%"&0' 0**+' 5%J%%&3 $%&' %&' 4+*I#&,#%27' !""+(+),-$' 5%6**@$' 0)$'%&%+5#%'.%24)+%&'J)((%6#/(%+Y'I**+3 0%6#5%+' %&' 6%"(%+' #2' )62' /%' -%$' J%$' 0%' ."+%&'0*%$7'!""+(+),-$'#2'#%$2'O)$'."+%&' $%?)J%&' -%..%&7' F%' .""+$.%5%6%#0%+2' I)&' !""+(+),-$' -%64%&' *&0%+' J%%+' .#/' -%$' %&$-*"2#)2J%+%&' I)&' .""+$5%&*$%&' %&'-%$'))&I+)5%&'I)&'*@@%+$%2'.#/'6%I%3 +)&,#%+27'OOO7.""+(+),-$7&6

BD+606/-=930536;( X*&0)5'9C')4+#6'9<7W<'""+'#2'%+'0%' XO)&%&-*@I#%+#&5'#&'0%'XO)&%&-*@Y' ^%$+)#$%-"#2O%5'E'$%'X%&0%+%&7'[%&' *%,"J%&#2,-%'I#%+#&5'J%$'J%0%O%+3 (#&5'I)&'-%$'NO%&$2'Z#$"+5#%(**+'*&3 0%+'6%#0#&5'I)&'!+)J'I)&'0%+'!%%(7' V#)&*;'P*2'!%"&0%+27'_&?#&5%&'I)&)@' 9<79<'""+7'_&'%%&',`,6"2'I)&'0%'N#%&' a%.*0%&' 2$))$' -%$' ),-$2$%' O**+0' ,%&$+))6;' ba#/' ?"6$' &#%$' 2$%6%&c7' ' _&' 0%?%'I#%+#&5'I)&'T**+0'%&'a%.%0' ?)6'B"2)&'I)&'H2'I**+5))&7 ./05043+;0!0064C/+,( V)6J?*&0)5I#%+#&5' *4' 9C' )4+#6' *J' 9<7<<'"7'#&'0%'H"0%'B`&)5*5% V)6J?*&0)5' &*%J%&' O%' **(' O%6' V)22#%?*&0)5Y' %%&' I%+O#/?#&5' &))+' -%$' .%5#&' I)&' 0%' 1%#6#5%' Z#/0%&23 O%%(7' !#/' ?#/&' #&$*,-$' #&' P%+"?)6%J' O*+0$' P%?"2' )62' %%&' (*&#&5' $*%3 5%/"#,-$Y' J))+' "#$%#&0%6#/(' ?)6' -#/' 5%(+"#2#50' O*+0%&7' F%' 2,-+#@$6%?#&3 5%&' I)&' *&?%' I#%+#&5' I%+-)6%&' 0%' 6%I%&2O%5' I)&' P%?"2Y' ?#/&' 6#/0%&' %&' 0**07'T%'.%5#&&%&'0%'I#%+#&5'J%$' 0%'?%5%&#&5'I)&'0%'4)6J$)((%&7'd>6' #&' 0%' ?%20%' %%"O' O%+0' 0%' +#$"%6%' ?%5%&#&5'I)&'0%'4)6J$)((%&'$*%5%3 I*%507e' ])' )@6**4' &%J%&' O%' 0%' 4)6J$)((%&' J%%' &))+' -"#2' *J' ?%' %%&'46))$2'$%'5%I%&'.#/'-%$'(+"#27 ,5-.04.+6.40(83064.06 -280(1051 V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' 9G7<<' ""+' 8**+5)&5%+'M%I+7'a7'B#%+#&('8%24%+ T#$$%' F*&0%+0)5' 9=' )4+#6' 9G7W<' ""+'8**+5)&5%+'F27'P7'M%#/%+'1%#6#5' >I*&0J))6' JJI' .)2#2,)$%,-#2)&3 $%&7 ,5-.04.+6.4( 36.0510510A :3710(83064.06(E.(8371/234F V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' 9<7<<' ""+' 8**+5)&5%+;'F27'a7'8%%&#&57

<+,.34.061051 V)6J?*&0)5' 9C' )4+#6' 9<7<<' ""+' 8**+5)&5%+;'a7'!+#&('[+%'0#%&2$

14

APR

17

APR

MASHA EN DE BEER LIVE!

THIJS KEMPERINK

FAMILIE 2+

CABARET

9">GH""I?J)#$I( $)HKKG%G>""?JJ>($)( ,KK>*(LM)(<K>)" <-560(N(F%'O#/(I%+46%%5("&0#5%&'I)&'0%'I%+3 2,-#66%&0%' $-"#2?*+5*+5)&#2)$#%2' #&' -%$' a%?*&03 -%#02,%&$+"J'0%'V**+$'I)&'!*+&%'))&'-%$'N-%+%2#)3 46%#&'9Y'5))&'0%'2)J%&O%+(#&5'))&'0**+'J#00%6' I)&'%%&'I%+46%%5("&0#5'#&6**424+%%(""+7 [6(%'0*&0%+0)5'I)&'99;<<'$*$'9D;<<'""+'#2'%%&' I%+46%%5("&0#5%' I)&' %%&' I)&' 0%' $-"#2?*+5$%)J2' I)&' !%$%+' N-"#2' T*&%&Y' !""+$?*+5Y' \)+#&$+%55%3 6)&0'*@'N+#I#"JM%"6%&.%6$X*+5'))&O%?#57'!%6)&53 2$%66%&0%&' ("&&%&' 6)&52(*J%&' J%$' I+)5%&' *I%+' -"&' %#5%&' 5%?*&0-%#0' *@' *I%+' #&?%$' I)&' O#/(I%+3 46%5#&57' [+'()&'**(')0I#%2'5%I+))50'O*+0%&'*I%+'6)&5%+' %&'I%#6#5'$-"#2'O*&%&'%&')0I#%2'*I%+'-"64J#00%6%&7' 1%$'24+%%(""+'#2'5+)$#2'%&'5%-%%6'I+#/.6#/I%&07

!"#"$"% &'()*+*,-. /01%1%2.30415 !"#$%&'!"!"()'*!+,"./0$1'0#2345367893:.3:'"'(+); (3 <7=93>34737836= 3. <?3>34<3<@3?7397 3. <?3>3@73<836638? +*,67,*'8'9)A;-+B'39=,<<<3'C');-+0'",3D'0E;0'!*!"B3!"3F$0"'5 H46)5%'9C7A<<'%f%J46)+%&7'8%+24+%#0#&5'#&'!*+&%Y'1%+$J%Y G'02)'53H'"*'0'"3'"3G'"B'-$3I1!J(3K-+"B'"L''(3'"3:+-)'*'"M 'X%&0%+%&'%&'1%&5%6*'d'O#/('B6)&5%&.%%('%&'F)6J%0%&e' :7);+*.,:&<=.*9.>;3'?'*@*,'!/(*9'%$"AB01%1%2C0415D%# (3 <7=93>34737836= ,*8;!('*-. 0'*+N2!'%*'1''(O+"L$0"',"<1C.;E%F3 (3<?3>3983993@@3<7 >E04.GH4.7"#. (.<?3>39P3493993P4 ;8+*,(*9('*+*,I::7.J.3*8';.;8+'*675KE1L2./01%1%2 !"#$%*'1''(O+"L$0"',"(3 <7=93>34737836= 33 <?3>34<3<@3?7397

I,;9(.;>.(*./;?*9.@'MQ')''"2'&/!E3F$0"'53R/-2/0&/E3F$0"'53S-/E3E/;'0)+0(23 T+--'0L$EN&3'"3G/-E3O+"3*'"3U!'/1L$'0, H'"*'0'"3K/;'0)+0(23K!"*0$", 8,&I8EN220E1O.G5%.@5E%0G0#4 I,;9(.9'*(.:9(+;9)*9P U'')3N$"2+N23$;3)'23G'!"!"(3V'*!+ !"#$%*'1''(O+"L$0"',"(3 <7=93>34737836= 3<?3>3P439?36@349 :'3(0+"231$0*23*+"3+-E"$B3L!J3/3L'W$0B*, !"# $%&'"(")# %*# +%,,")# --+*.)-/"0%1/# (22)# "("+&$"0"# 2+1$%*&"# ("),"03%+'"+# (-+# '"'"("+*4# 5.# 2+6"# -)&%/"0"+# "+# 72&28*# )$*&# ""+#92.:)%';&4#<)&%/"0"+#"+#72&28*#$%&#3"6"#/)-+&#,2'"+#+%,,")# 62+3")#&2"*&",,%+'#(22)#-+3")"#32"0"%+3"+#=2)3"+#'">)$%/&4#


Portugal, Italië en Kroatië Cyprus en Israel Wintersport Oostenrijk en Lapland CARIBISCH GEBIED en ZUID AMERIKA: Aruba, Curacao, Bonaire, Cuba, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Mexico en Brazilië

AZIE: Thailand, Indonesië, Sri Lanka, Maldiven, Maleisië, Vietnam, Jordanië, China, Verenigde Arabische Emiraten, Oman AFRIKA: Egypte, Marokko, Tunesië, Zuid Afrika, Kenia, Tanzania en Zambia VERENIGDE STATEN en CANADA

Komwij langs, mail ons voor Want zijnbelerofgeweest ! een afspraak Juan Vazquez Dorsetplein 8 Borne 074-2659150, borne@vx.nl

E N R O B C F U IS ANDERS

the Week! e Challenge of w eu ni n ee k & 30 min. ï Elke wee mmaí s van 60 ra og pr s es tn fi ï Uitdagende

ACTIEF DYNAMISCH TISE TOP EXPER

20-%#& 3& !"#$%&'()*#+,#)"%&-#.&'/# (0#-)/(0-&'10#23/&/*44"0-0/5#6&7#'))%# )-#$%30*#&/#(0#8))/(#)"%&-#$)/90*0# *30(0# $%&'()*# 0/# (0# 80&$)1)/7&05# !31#(&7#'))%#(30/#900%#:&'/)#7900; (<&.0/(#-00%-&/*0/#800#<&7#(0#*%30; "0/#+#737#0/#807#=#$)/#(0#:)4&44>?3; -0/#<&7#@3%/0A#B0%780#0/#C0/(0%0/5

eftraining!

A

VERTICUTEERMACHINES TE HUUR!

=

60# 1&/(0%0/# 47)%70/# (0# ()*# 38# =5DE# <<%# 3"# 4>?33-# 807# 00/# 23; /&/*43/7:&'75# 6))%/)# $0%7%0110/# .&'# /))%# 4"3%7>38"-0F# G7# H33-(%&1A# 9))%# $33%# 0-10# *%30"# 00/# )>7&$&70&7# &4# *03%*)/&400%(5# 60# ()*# 47))7# &/# ?07# 7010/# $)/# *0.)80/-&'1# 807# 0-; 1))%#:090*0/5 45#67&#%&!0%$%1.)7%. B07#7?08)#$)/#(0#23/&/*44"0-0/#&4# (&7# '))%# 9)70%# (%&/10/5# 6&7# .)-# 331# 70%<*1380/#&/#(0#23/&/*4()/45#!8# EI5JK#<<%#*))/#(0#-00%-&/*0/#()/; 40/# 3"# ?07# 23/&/*4-&0(# LM)4)")4G# &/# 7900# *%30"0/# $)/# 0-1# 3/*0$00%# (<&.0/(# 1&/(0%0/# N3"# (0# ")%100%; "-))74# H33-(%&1# 0/# ?07# ?33O($0-(# $)/#PQ!R5#S)/4-<&70/(#47)%70/#%3/(# +E5EE#<<%#(0#3$0%&*0#)>7&$&70&70/5 8/0-'79'$:$'#$'#% 60#1&/(0%0/#<&7#(0#*%30"0/#+#737#0/# 807# T# *))/# 4"0--07'04# (30/# 9))%; :&'#"-0.&0%#0/#4)80/90%10/#$33%3"# 47))/5# U%30"# V# 0/# =# ?0::0/# 00/# )7-07&014"3%7()*5#60#1&/(0%0/#<&7#(0# 3/(0%:3<9#.&'/#1-))%#38#+,5EE#<<%5# 60# '0<*(# <&7# *%30"# K# 737# 0/# 807# =# %3/(#(0#4"3%7()*#)O#38#+J5EE#<<%5

tis pro Doe een gra

A

!"#$%#&'(##)*$+#%)& ,$%)#-#%&./#"#%&)#& !0%$%1../#"#%

Reinerink BLOEMEN & PLANTEN

Woolderweg 13 Borne Tel: 06 250 500 60

Bezoek onze showroom! uwe Ontdek uw nie PVC vloer!

Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 Of maak een afspraak

;##.&)#+#&,-7%'& 00,&0%"$%# (((<)#(##,:7%=0-%#<%"

B07# "%3*%)88)# &4# 737# 47)/(# *013; 80/# &/# 4)80/90%1&/*# 807# ?07# :); 4&43/(0%9&'4A# @WW# @3%/0A# @CXW# (0# @-)<99&770%4A#Y2XW#PQ!A#2&(4#Z&7[# 0/# @3%/0# X"3%75# X7<(0/70/# $)/# ?07# Y!Z#$)/#\90/70#0/ ?07#Z\#X73%1#Z3--0*0#?0-"0/#)-4#:0; *0-0&(&/*#:&'#(0#3/(0%(0-0/5# @3%/0# H0%17# ?0-"7# 807# (0# 3";# 0/# )O:3<9# $)/#?07#0$0/080/75 !0%$%1../#"#% 60# 23/&/*44"0-0/# .&'/# 00/# 4"3%7&0O# !%)/'0O0047#$33%#)--0#1&/(0%0/#&/#?07# :)4&43/(0%9&'4#&/#P0(0%-)/(#0/#?07# Z)%&:&4>?# *0:&0(5# ]/# ,E+D# .&'/# (0# 23/&/*44"0-0/# $33%# ?07# 00%47# *03%; *)/&400%(#&/#?07#1)(0%#$)/#(0#&/?<-; (&*&/*#$)/#3/.0#/&0<90#23/&/*5

!"#$%&'"(&)"*&&+",(&'" !""#!$%$$&'()")(*+,--(..#

&-(&).&'/&"01,)&0"--2 /01$0"(2(/1$#'3""#)

!""#$%#$!&''( )**($+"$&",-".

345678" +-,-- 4( *+,--(556 94:;7<4=8" -7,--(4( +8,--(556 9>?<4=8" ++,--( 4( +8,--(556

9:;<=;(><:6(?:(@<:5ABC:( DEFF:DC<:(C5<@G:5H:F:@,

""@;;AABC:D?E


!""#$"%&'%& )+,+-+.&/.&0+1&-23+.4&53+.6& 7+1&/8&,++2&9+.1+4&1/:5&3;&,++2&.<<2&=>/1+.&1+&-<<.6&&?332&0+1&@+&:<<2&32-<A ./8++21&B+9C/:.&$>5+2+.&)32.+&;<<.5+9/:D8&E/+1813F01+.&/.&8<;+.,+2D/.-&;+1& ++.&-23+G&+.103>8/<81+&E/+18H2/:,/99/-+28I&& !"#$%"&'&()*&"+#,%-+#"./"#&0""1"#0("+'1234%15 123#62+#1"#422+1#62+#278%.#&(&#"+#4"&#(/&(9"8:## ;"#6"&8"//"+#62+2$#<=:=>#??8#9%-#*"&#@?.&?8*?'# %+#A(8+":#B8#,%-+#3""+#/('&"+#22+#6"89(+1"+#"+# (73"6"+#%'#+%"&#+(1%3: !"#&()*&"+#,%-+#3"4%11".1#CD#/%.(4"&"8#.2+3#"+# 1"# 3"4%11".1"# $%"&''+".*"%1# %'# <E5<F# /4# 7"8# ??8:#G+1"80"3#%'#"8#2.&%-1#""+#72?,"#(4#9%-#&"# 782&"+#"+#""+#)(+'?47&%"#&"#+"4"+:#!","#)(+5 '?47&%"#%'#6((8#"%3"+#8"/"+%+3:##H"1"8""+#+""4&# 1"".#(7#"%3"+#8%'%)(#"+#9.%-$&#""+#,".$'&2+1%3#6"85 /""8'1"".+"4"8:# # !"# 68%-0%..%3"8'# 6"8,(83"+# 1"# 8(?&"#"+#,%-+#(+1"80"3#*"&#22+'78""/7?+&:## H+#1"#422+1"+#-?+%I#-?.%#"+#2?3?'&?'#'&22+#"8#(7# 1"# J"# 0("+'1234%1123# 62+# 1"# 422+1# $%"&'5 6"882''%+3'&()*&"+#(7#*"&#78(382442:#K%"86((8# /?+# -"# -"# (73"6"+# 9%-# *"&# @?.&?8*?'# %+# A(8+":#

!228# %'# ((/# ""+# %+$(842&%"/228&# 4"&# 2.."# 12&2# &"#/8%-3"+:##

JK$$L!$)'"MN*$"O @?+&#?#+%"&#$%"&'"+#4228#0%.&#?#"8#(7#?%&#4"&#?0# ')((&4(9%".L#H+#278%.#'&28&#1"#')((&4(9%".38("7# ((/#4"&#422+1".%-/'"#&()*&"+:# K22.# 9%-# 1"# %+$(842&%"92.%"# %+# *"&# @?.&?8*?'# %+# A(8+"# 1"# $.M"8# "+# (+&1"/# *("# ?# 382&%'# .%1# /?+&# 0(81"+N# G4# 1"# &()*&"+# 3("1# &"# .2&"+# 6"8.(7"+# %'# *"&# 9".2+38%-/# 12&# ?# ,%)*# 6"8&8(?01# "+# 6"%.%3# 6(".&# (7#?0#')((&4(9%".:# !"#3"4%11".1"#'+".*"%1#%'#<D#/4#7"8#??8#"+#1"# &()*&#%'#42O%422.#=>#/%.(4"&"8#.2+3: P2+#278%.#&(&#"+#4"&#'"7&"49"8#'24"+#3"+%"&"+# 62+#3","..%3"#"+#(+&'72++"+#&()*&"+N

&!'(%&)$*%" "+281&0>9G&=/:&=+9<81/.-<<.-/E1+6& )+9<81/.-<<.-/E1+&D<.&./+;<.5&9+>D+2&;<D+.4&;<<2&;+1&++.&=++1:+&0>9G&,3251& 0+1&,+9&;<DD+9/:D+26&'.&5+&)/=9/310++D&)32.+&D>.1&>&5+&1+2+F01&H332&5/2+F1+&0>9G& +.&3.5+281+>./.-&=/:&0+1&/.H>99+.&H<.&>,&PG<21/F>9/+2+Q&=+9<81/.-<<.-/E1+6&&

"*&'J&""%&)"MRJL'%NJO*""STT*& $O&B$"%J#RN&UV&RO*'M&?R%&UWIWW&A&UXIWW&TT*& ;%.&#?#3"98?%/#42/"+#62+#1","#9".2'&%+3*?.7#3"(832+%'""81#1((8#1"#9%9.%(&*""/#%:':4:#;%-/82)*&# A(8+"L#Q".1&#?#12+#22+#9%-#1"#9%9.%(&*""/#A(8+"#6%2#%+$(R9%9.%(&*""/9(8+":+.#($#/(4#.2+3'#9%-#1"# 92.%":#S#(+&62+3&#""+#9"6"'&%3%+3#62+#1"#22+4".1%+3#"+#/8%-3&#%+$(842&%"#02&#?#4""#4("&#+"4"+#(4# ?0#22+68223#6(.."1%3#"+#)(88")&#&"#/?++"+#%+6?.."+:#Q()*&#?#*?.7#0"+'"+I#4228#/?+&#?#+%"&#(7#<F# 278%.L#T""4#12+#)(+&2)&#(7#12+#/%-/"+#0"#+228#""+#72''"+1#&%-1'&%7:#

N3>,+&$>,+&H332&;<.1+9C32-+28 J1/F01/.-& /.E32;+9+& C32-4& J1+>.G>.1& !<.1+9C32-& )32.+& +.& L!]& .35/-+.& ;<.1+9C32-+28& >/1& H332&& N3>,+& $>,+4& ++.& ;>C/D<<9& E++81& H<.& 0+2D+.A ./.-6&N<&;++&3G&++.&;>C/D<9+&2+/8&5332&5+&8/^A 1/+8&+.&-+./+1&;+1&3E&C3.5+2&>,&C32-H2<-+2&H<.& ++.&-+C+99/-+&;/55<-I& ]/.-&+.&5<.8&;++&3G&5+&0/18&>/1&5+&:<2+.&_WI&N+A ./+1&3.5+2&0+1&-+.31&H<.&++.&0<G:+&+.&++.&52<.DA

:+&H<.&5+&9/+5:+8&H<.&K9/EE&*/F0<254&"9H/8&+.&B/;& J3..+H+95&-+8G++95&5332&5+&1/:5;<F0/./81+.I $3D& H<.& 5+& G<21/:& 3G& ,3+.85<-& X`& <G2/9& H<.& U`IWW&>>2&&a&UbIZW&>>2&/.&0+1&#/:D0>/8Y&R<.;+9A 5+.&H332&53.5+25<-&U[&<G2/9&5332&1+&=+99+.&;+1& M+..+D+&7+2=+.&W[b&VVZUVXW&P,++D5<-+.&1>8A 8+.& @IWW& +.& UZIWW& >>2Q& 3E& 5332& 1+& ;</9+.& .<<2& <<.;+95+.c8/C1,+.1+I.9&

B+9D+& H+2+./-/.-& 8G+D1&5+&D<8& 5332&81+;;+.& 1+&1+99+.Y #+&-+;++.1+&/8&3G&C3+D&.<<2&++.& H+2+./-/.-& 5/+& 3G& 53.5+25<-A <H3.5& XZ& ;+/& =/:& 5+& H+2D/+C/.-& H332&0+1&">23G++8&O<29+;+.1&5+& )32.8+& 81+;;+.& ,/9& 1+99+.I& 7+1& -<<1&3;&X[&1+99+28&H<.&5+C+9E5+& H+2+./-/.-&H<.&U[&:<<2&3E&3>5+2I& R98&=+93./.-&D2/:-1&5+&H+2+./-/.-& \&ZW4A&G+2&1+99+2I& !"#&".."8'#U"+#8"'"86"'V#/8%-3"+#6((82$#""+# /(8&"# %+'&8?)&%":# G7# 1"# 6"8/%",%+3'123# 4("&"+#,%-#(4#C>:=>#??8#22+0",%3#,%-+# 9%-# 1"# '&"49?8"2?':# !"# 6"802)*&%+3# %'# 12&#1"#0"8/,224*"1"+#&"3"+#C=W>>#??8# /.228#,%-+:#K"&#&".."+#62+#1"#'&"49%.-"&&"+# 6"83&#)(+)"+&82&%"#"+#$M'%"/"#%+'72++%+3:# G412&# ,%)*# 0228')*%-+.%-/# 4""8# 6"8"+%5 3%+3"+# ,?.."+# 22+4".1"+I# 0(81&# "8# 3"5 .((&# (7# 0("+'123# CJ# 278%.# (4# <EW=># ??8:# !2+# 0(81&# 9"/"+1# 3"422/&# 0"./"# 6"8"+%3%+3#1"#'&"44"+#423#322+#&".."+N X2+4".1"+#/2+#&(&#C=#278%.#6%2#"8:38((&5 -2+'R9(8+":+.:#P((8#4""8#%+$(842&%"#/2+# )(+&2)&# 0(81"+# (73"+(4"+# 4"&# B.."'# Y8((&-2+'5Q"/"+/247# 62+# 1"# 2$1".%+3# Z?9.%"/',2/"+#6%2#<J>FJ:


-(,**./.+$$%00+123

Column

!""#$%&'()*+ '#&,,-*-.%%)//.+ 0,,.+ *%1 #',.%#+2%3+0."4%#+,0%.+.%'5%#+2%3+6%3+ ,-%#7"".+0%.0,%.+'#+,-$."863+0"#+$%+ 9.,0'#8'%*+ :&%0,&"#$;+ <%&$%.&"#$+ %#+ =0%.'(**%&

!!!"#$!$$%&'()*+($"(,

>,%+ 0.""4+ ')+ $%+ =?186'-)"".3+ ""#;+ 6,%+ @%.)3+ $%+ ABC+ *"2%#.%'*),.3'#4;+ @%&)+ "7,##%2%#3+ -"*3+ 6%3+ 7%*3%+ 7'(+ 2'(D+ E%+ =?1"27"**"$%/.*+ 4%0%#+ 4.""4+ "$0'%*+ ,-+ 2""3F+ =,)+ )/##%#+ 5%+*3"-+0,,.+*3"-+,-+$%+8,2-/3%.+&"1 3%#+ 5'%#+ @"".+ %#+ 6,%+ /+ /@+ .%'*+ )/#3+ -&"##%#F+ >%3+ %%.*30,&4%#$%+ '#&,,-1 *-.%%)//.+ '*+ ,-+ $,#$%.$"4+ GH+ "-.'&+ IBGJ+0"#+GAFBB+1GKFLB+//.F+M,8"3'%N+ O/&3/.6/*+$%+P'(%#),.Q;+!".)3*3.""3+IL;+ P,.#%F

4'(5$,6*+78'9:1 ;(1<$51=;>%?0;/1*.1 @''(#'71AB1C.+;,

RenÈ Shuman & Angel≠ Eye Welcome to Graceland

11 MEI

67589::;-./ <=0> *+,-./ 01 .2345 66377 8 69377 ##/ 4$)'15**$ !"#$%& $'(!#)!

!"# $%&' '%() %%$*+ !"#$%&''()*+

2'-2#$%&''(31$

:;<8 ,'- .*/(''/.*% +/*-0% .*/('/'1

P%#3+/+2"#3%&5,.4%.+%#+6%%Q3+/+7%6,%Q1 3%+""#+%%#+4,%$+4%*-.%)+2%3+4%&'()4%1 *3%2$%#;+%0%#+%%#+2,2%#3+0,,.+(%5%&Q+ ,Q+ @'&3+ /+ &%))%.+ %0%#+ ,#3*-"##%#+ ,#1 $%.+6%3+4%#,3+0"#+%%#+),-+),QQ'%D+>%3+ !"#3%&5,.4+ R"QS+ '*+ '#+ 6%3+ .%*3"/."#3+ 0"#+6%3+E'()6/'*F +>%3+!"#3%&T,.4R"QS+'*+0,,.+'%$%.%%#+ $'%+ 2%3+ 5,.4+ 3%+ 2")%#+ 6%%Q3+ ,Q+ 5,.4+ ,#30"#43;+ (,#4+ ,Q+ ,/$F+ U+ 7%#3+ 0"#+ 6".3%+@%&),2V+!%3+,Q+5,#$%.+5,.4,#31 0"#4%.V+ >%3+ W3%/#-/#3+ !"#3%&5,.4+ '*+ %.+ 0,,.+ -.,Q%**',#%&%+ 2"#3%&5,.4,#1 $%.*3%/#'#4F-+ + !""#$"4+ GK+ X-.'&+ "F*F+0"#+GJFBB+Y+3,3+IBFLB+//.+'#+6%3+ .%*3"/."#3;+ + Z!T+ [3+ E'()6/'*F+ "$.%*+ \3+ E'()6/'*+G+P,.#%

Juliette Vrijhoeven Marketeer van Woonboulevard Almelo

!"#$$%&'()*(+%(,%-. !

"#!$%!&'(%!&)%!*$++$%!%$,!-%.!*/'.! 0$1#-2*,3!4%!)55$.!5),$%!6$!)2*,$17 6))1-%8$1!9:#$1!8$!05-$13!;)%,!8))1! 9',,$%!*-++$5.!'%3!<-++$5.!'%!*$,!5)&'= %)),!0$1--19))#,!8--1!$$%!>$+1-#$%! +5-$&?-,!6))1!'#!.,/>!,-2*!$5#$!6$$#! $$%!5',$1!6),$1!'%!+5$$@!,)%#$%3!4%!%/! 9',!'#!&$,!$$%!#)?-,,$!05-$1A!&))1!8),! &))#,!&'(!8/.!%'$,.!/',3!;)%,!'#!,1$#! $'%8!)/>/.,/.!8$!8$/1!)2*,$1!8',!5'$0$! */'.($!8'2*,!$%!>)!*$,!8))1%)!*::5!)%= 8$1.!8-$%B!C)%!>)!'#!0--1!8//19))&! $%!#6)5',$',3! <$,!5'$@.,!,-?#6)5',$',!'%!8$!0-1&!0)%! $$%!*-/,$%!05-$13!C$!05-$1!6))1!'#!)5.! +)+D!-?!#1--?A!)5.!?$/,$1!.?$$5>-$8! -?!>--'8$!$%!)5.!,'$%$1!-?!8)%.,$3!C$! 05-$1!8'$!&'(%!-/8$1.!::%.!'%!8$!9-= 0$$5!())1!E?1-@$..'-%$$5F!5),$%!+$6$1= #$%3!4$%!&--'$!*-/,$%!?)1#$,05-$1! 8'$!'#!9$#$1!6$5!!0'%8!-?!;--%+-/5$= 0)18!G5&$5-3!H))1!$$1.,!&))1!$$%.! $$%!%'$/6!*/'.!0'%8$%3!C$!'8$$I%!*$+! '#!)5!+'(!$5#))1!>$.*-?,3!

66636--%+-/5$0)18)5&$5-3%5!!J! ;-18!@)2$+--#!01'$%8!!0)%! ;--%+-/5$0)18!G5&$5-!0--1! 5$/#$!6'%=)2,'$.A! 63-3!<$1)25$.!6$8.,1'(8#))1,$%B


!"#$#%&'$(&%"(&)"(*"+& ,$$#("-"(%&./#*"-""01"#&2(&34#("

35678& 9& :4--200$#20& '$(& %"& ;4(2(*& <(%#2"0& )"2%"-$& 01"+1& !"#$#%& '$(& %"( )"(*"+&/21&3$#("'"+%&$$(&$+0&,$$#("-"(%&./#*"-""01"#&'$(&34#("=&32(("(>4#1& '2(%1&4?&@"1&?#4'2(A2"@/20&%"&."B%2*2(*&?+$$10=&C$(&%"(&)"(*"+&."*2(1&4?&DE&$?#2+ -"1&F2G(&,"#>F$$-@"%"(&$+0&,$$#("-"(%&./#*"-""01"#=

!"#$"%&'()%*&$*"+%)$,-&",* )$*-),".)&/&0)*+-*1##%*

H$$#("-"(%&./#*"-""01"# !""#$ %&'$ (&#'#&)$ (*+$ ,-#.&/&&0'&#$ 1",$ 2&3'&+$ "+'0'**'$ &#$ 4+$ 5"#+&$ &&+$ ,-#.&/&&0'&#0(*6*'-#&7$ 1",$2&3'&+$8"#9'$:&#$;<$*:#43$,&+"&/9$*30$,-#= .&/&&0'&#$(*+$>**)0,&#.&+7$?/$9&$6"+'4+-@'&4'$ (*+$,&0'--#$'&$8**#,"#.&+$%&&A'$B"//400*#40$(*+$ 9&$ C"+4+.$ >&49&/*$ ,&03"'&+$ &&+$ 8**#+&/&+9$ ,-#.&/&&0'&#$**+$'&$0'&33&+$(""#$9&$:&#4"9&$9*'$ 9&$ ,-#.&/&&0'&#0:"0'$ (*6*+'$ 407$ !4'$ 40$ +**#$ (&#= 8*6%'4+.$ '"'$ ,&.4+$ DEDE7$ !4'$ ,&03-4'$ 40$ 4+$ ."&9$ "(&#3&.$/&'$(&#'&.&+8""#94.&#0$(*+$9&$.&/&&+= '&#**90A#*6'4&0$ &+$ %&'$ 6"33&.&$ (*+$ ,-#.&/&&0'&#$ &+$ 8&'%"-9&#0$ (*+$ 5"#+&$ '"'$ 0'*+9$ .&)"/&+7$ F+$ 9&$3"":$(*+$94'$G**#$0'*#'$9&$:#"6&9-#&$"/$'"'$&&+$ +4&-8&H$9""#$9&$C#""+$,&+"&/9&H$,-#.&/&&0'&#$ '&$)"/&+7 !"#$#%&'$(&%"(&)"(*"+ I&#*#9$ (*+$ 9&+$ >&+.&3$ J.&,"#&+$ 4+$ ;KLM$ '&$ N6%'&#(&39O$%&&A'$&&+$,#&9&$&#(*#4+.$4+$%&'$?:&+= ,**#$5&0'--#7$>4G$0'**'$,&)&+9$*30$&&+$(&#,4+9&+= 9&H$ '"&.*+)&34G)&$ ,&0'--#9&#H$ 94&$ &+'%"-04*0/&$ &+$ &+&#.4&$ -4'0'#**3'7$ P*+$ DEEL$ '"'$ DE;Q$ 8*0$ %4G$8&'%"-9&#$&+$3"6",-#.&/&&0'&#$4+$5*#+&(&397$ >4G$ ,#&+.'$ ,&0'--#34G)&$ &#(*#4+.$ (*+-4'$ 94(&#0&$ ,&3&490:"#'&A&-433&0$ /&&7$ P""#*A.**+9$ **+$ R4G+$ 8&'%"-9&#06%*:$8*0$%4G$8&#)R**/$*30$A4+*+64&&3$

@&(-5A;,%&(7#*;-(9*%-(L,0<#=(),&(*;-(5,%)(7*8

2)$* .++03)'44%()* (&)* 5))/* 1))1446")7* 89"* 0)/("* 5++%* .)"* 6+,"34%)* 1+: $#1)$"* ()* ;#()* <)%67* 8+%-,0&(,* =4$,* >&'.+?* @))"* )%* 4//),* 54$* )$* 5)%")/"* 0%440*()*6+,"34%)*5)%.4/)$7* !"#$%&'()*+(,-(.##$(/,0()&(+#$&%-1,+-(.*%()&(23)&(4&$56'( 7&8+( 9*%-'( +&$:,0;( <,0( &&%( =#+#( 3,+( )&( 0*$&%( .,0=+,8( +##%+'( 8&/**5+( )##$( >$#&$( "&%%,&?( @**$#1( )&( -5A;,%&( .*%( )&( B%%&5&$),05(,%(23)("#$%&'(:**$(<,0(#18$#&,)&?(@&(23)&( 4&$5(+#$&%+(&$(<##8(>#.&%3,+?(

@#$1-8,)-(9*%-(L,0<#=(,%()&(5;#55&%-+#&;

A54$.+) C**$(%3()&(D3,)(B-E<(,-'(-1&&;)&(9*%-(*;-(0#%8&+0&(/&+( 7,0%(.$,&%)0&-(-EF%&-(3,+(G.*%<#&(&%("#%*%7*?(H&+(#1()&( *E<+&$8$#%)( )&( 5&$5?( I;-( &$( 8&>&,&$)( :&$)'( 8,%8&%( 7&( -#/-(/&&(%**$(>#.&%?(!@&(+#$&%(/&+()&(8*;/8*+&%'()&( ,/1#%&$&%)&( 5;#55&%-+#&;( &%( <&+( <*$)&( 8&;3,)( /**5+&%( .&&;(,%)$35?6(9*%-(,-(7&;=(5*+<#;,&5(#18&.#&)(&%(>&7#E<+( )&( J<&$&-,*5&$5?( K*%( )&( >,%%&%5*%+( .*%( )&( 23)&( 4&$5( :,-+(<,0(%,&+-?(L3(:&;?(I;-(8&1&%-,#%&&$)(;&&$5$*E<+()#&+( <,0( %*/&;,05( .&&;( .$,0:,;;,8&$-:&$5'( 7#*;-( /&%-&%( $#%);&,M )&%()##$(#%-(/##,&()#$1(&%()&(5&$5?(

B+$()%344%/&'6)*0)$)C&$0 K&$<*;&%(#.&$()&(23)&(4&$5(.&$+&;+(<,0(8$**8?(",0.##$>&&;)(#.&$(<#&(<,0(M(*;-(0#%8&%(**%()&(<*%)( .*%(7,0%(.*)&$(M(&&%(-+3%+$,0)&$(7*8N(/&+(&&%(/#+#$($,0)&%)(#.&$(&&%(5*>&;(%**$()&(+#$&%-1,+-?(2=( #.&$(7,0%(=*.#$,&+&(/33$-E<,;)&$,%8(/&+()&(1&-+<&,;,8&%(I%+#%,3-(I>+(&%(O#E<3-?(!O#E<3-(8,%8(+&(.#&+( %**$(O#/&?(2%)&$:&8(.&$1;&&8)&(<,0(7,&5&%'(.##$*;(1&-+;,0)&$-?(21()&(+&$38+#E<+(>;&&5(<,0(7&;=(>&M -/&+(/&+()&(1&-+?(9,0( +$#5(7,E<(+&$38(,%(&&%( >#-'(:**$(&&%(<#%)( <&/( >$##)( >$*E<+?( B&%( &%8&;( 8&%*-( <&/(.&$.#;8&%-?6

94#&6'&-#$ (*+$ %&'$ S*#4'4&/$ 1&0&*#6%$ F+0'4'--'$ T&= 9&#3*+9$ '&$ 2*.&+4+.&+7$ P""#$ 9&$ PP!$ 8*0$ %4G$ "+9&#$ *+9&#&$ U'*'&+349$ 4+$ 9&$ :#"(4+64&$ I&39&#= 3*+9$&+$#**90349$&+$A#*6'4&(""#R4''&#$4+$5*#+&(&397 S"/&+'&&3$R&'$%4G$R46%$4+$,4++&+$%&'$V%&/*'406% T&'8&#)$S",434'&4'$&+$W&&A"/.&(4+.7

64(%,"*&'"#(4"-%&($$#& I'"#*"1"(J&."'#2G%"#0

35678&9&)"1&A4++"*"&'$(&./#*"-""01"#&"(&,"1@4/%"#0&@""K1&."0+41"(&%"&64(%,"*& 1"&'"#(4"-"(&($$#&%"&L@"#,44%&6$(*"#0&"(&%"&64M$+&N#$*44(0=&H2-&!"/+&"( )$(0&O4+&@$%%"(&4-&""(&.+2G'"(%"&@"#2(("#2(*&$$(&%"F"&."'#2G%"#0&*"'#$$*%=&N21& ,4#%1&(/&*"@4(4#""#%=&P21&""(&+$(*"&01/%2"&20&4(+$(*0&*".+">"(&%$1&@"1&N4#0"1Q #"*2-"(1&(2"1&%"&"(2*"&."'#2G%"#0&'$(&34#("&,$#"(=&R"&,"#%"(&4(%"#01"/(%&%44# @"1&'"#>"((2(*0#"*2-"(1&64M$+&N#$*44(0&!/$#%0&S64M$+&N#$*44(0T&"(&1$(>#"*2Q -"(1&U@"&74112(*@$-0@2#"&L@"#,44%&6$(*"#0&V"4-$(#M&SL@"#,44%&6$(*"#0T= !&$%&#&+$I&-3$&+$X"3$R4G+$,&49&+$"-9=#&0&#(&$"AA4= 64&#$(*+$%&'$#&.4/&+'$>-R*#&+$(*+$UY'R*/*7$N*+= 3&494+.$'"'$%&'$4+4'4*'4&A$("#/9&$%&'$"+9&#R"&)$9*'$ >*+0$X"3$&+4.&$G*#&+$.&3&9&+$:-,346&&#9&$4+$R4G+$ ,"&)$ Z?+R&$ P&#.&'&+$ 5&(#4G9&#0[$ &+$ %&'$ ,&R"&)$ (*+$!*(49$1&+9&#H$&&+$(&#.&'&+$,&(#4G9&#$(*+$9&$ U%&#8""9$1*+.&#0$\&"/*+#Y7$1&+9&#$8*0$DE;]$ 4+$5"#+&$&+$%4&39$'"&+$&&+$'"&0:#**)$,4G$.&3&.&+= %&49$(*+$<E$G**#$,&(#4G94+.7 C$(/21&8(0A@"%"&."'#2G% >*+0$ X"3$ 40$ ,34G$ /&'$ 94'$ 4+4'4*'4&A7$ ^>&'$ 9"&'$ #&6%'$ **+$ 9&$ .&06%4&9&+407$ !&$ 0'-94&$ +**#$ 9&$ ,&(#4G= 9&#0$(*+$5"#+&$9--#9&$,&0'$3*+.H$&#$/"&0'&+$*3= 3&#3&4$0'-))&+$-4'$_+.&3*+9$)"/&+$&+$8&$%&,,&+$ "")$,&R"&)&+$.&,#*6%'$**+$T"''4+.%*/7$5"#+&$ 40$(*+-4'$_+06%&9&$(4*$>&+.&3"$,&(#4G97$>&'$:#"=

=&'*C40*C)* 5/&)0)$ I%+#%,3-( :&$)( .**5( >&7#E<+()##$()&/#M %&%(&%(;&&)(**%(<*;M ;3E,%*+,&-?( 93P( !9,0( ,-(1*+$##%(+&8&%(#%M )&$(/&&$()&(1&-+(&%( &$8#+,-/&(#=(Q,%+MI%+#%,3-.33$R()&7&(7,&5+&(5$&&8(0&(.*%($#88&'(>&-/&+(/&+(&&%(-E<,//&;(:**$3,+( 0&(SQ@(:,%+T6(@&($&-+(.*%(<&+(.&$<**;P(@,&(.&$+&;+(9*%-(8$**8(+,0)&%-(&&%($#%);&,),%8?(O&-&$.&&$( .,*(:::?8,)-&%#3)>#$%&?%;?

(3+#$24/$I&-3H$1",$2&3'&+$&+$>*+0$X"3

,3&&/$8*0$%&'$V8&+'&)*+**3H$9**#$)"+$/&'$'"&+ +4&'$ "(&#H$ &#$ 8*0$ '&(&&3$ !-4'0&$ 8&&#0'*+9`7$ ?:$ &&+$.&.&(&+$/"/&+'$3&&)$&#$+".$&&+$9&#9&$:*#'4G$ '&$ R4G+H$ 8*+'$ &#$ 9"")$ &&+$ A"'"$ ":$ (*+$ **+$ '*+)$ ,4G$9&$V%&#&04*)&#)7$S**#$3*'&#$,3&&)$9*'$9&$A"'" (*+$94&$'*+)$+*$9&$,&(#4G94+.09*'-/$(*+$M$*:#43 40$.&+"/&+7

U#$G"A1>"/F" >&'$ 6"33&.&$ %&&A'$ (""#$ %&'$ (&#+"&/&+$ 9&$ 1"+9= 8&.$.&)"R&+H$"/9*'$,&49&$#&.4/&+'&+$(4*$9&R& #"-'&$(*+-4'$>&+.&3"$5"#+&$R4G+$,4++&+.&)"/&+7 2*++&&#$ 9&$ ,"#9&+$ .&:3**'0'$ R-33&+$ 8"#9&+$ 40$ +".$+4&'$,&)&+97$P"3.&+9$G**#$843$%&'$6"33&.&H$4+ %&'$)*9&#$(*+$9&$<]=G*#4.&$,&(#4G94+.$(*+$5"#+&H ":$.&:*0'&$84GR&$**+9*6%'$**+$9&R&$&&+%&9&+$ ,&0'&9&+7$J2NO


!"#$%&'%#(&!"#$"%&&'"()*+)&,"-#$*-#./%-"#

)**+,--+./+*0)0+1, SAVE THE DATE Zuivelhoeve Borne nodigt u van harte uit voor de unieke en gezellige Voorjaarsproeverij.

Woensdag t/m zaterdag

Zoete pitloze Witte druiven

500 gram

Super AA1 Asperge

500 gram

Panklare

Spinazie

400 gram

1,25 2,99 0,79

Elke donderdag

Alle soorten Rauwkost Stamppotten

100 gram 100 gram

0,99 0,79

Maaltijd van de week

Bami Goreng met kip

100 gram

0,79

U kunt op deze avond een groot deel van onze wijncollectie proeven, die in het bijzonder geschikt is voor het voorjaar en de warme lange zomeravonden. Het aangeboden assortiment varieert van heerlijke rosÈ , witte en rode wijnen uit fantastische wijn landen. Naast schitterende wijnen staan er ook verschillende mousserende≠ en portwijnen ter keuring, die u kunt proeven onder begeleiding van diverse soorten lekkernijen. De gepresenteerde wijnen zijn tijdens de proeverij voordelig geprijsd, hiervan kunt u dus extra pro teren. Wij hopen u te mogen ontvangen op deze avond. Waar: De Zwanenhof (Tuinzaal) Adres: Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen Datum: Zaterdag 13 April Tijd: 19.30 ñ 22.00 uur Wij hopen u te mogen ontvangen op deze avond. Aanmelding Voorjaarsproeverij Uw naam:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ades:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Postcode:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Woonplaats:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Telefoonnummer:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö E≠ mailadres:Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Aantal personen:Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö .......Ö Ö Ö Ö ...............Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ...........................Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö .........Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö

Ö

Ö Ö

.

Ö

U betaalt bij aanmelding in de winkel of ñ als u per È ≠ mail aanmeldt ≠ u maakt het inschrijfgeld · € 10,= p.p. over op rekening NL48 INGB 066.66.09.055 ten name van kaas en notenspeciaalzaak o.v.v. ¥ Voor≠ jaarsproeverij` . Het inschrijfgeld wordt bij bestelling van min 1 doos p.p. (6 essen) gecrediteerd op uw totaal factuur.

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 15

!"#$%#&'#()*+(,,+&--&.&/0(1#&.&234&.&566&7787&90:;&26&5838545<

!!"#$%&$"'%" (%%) *(%%) !!"#$%&$"' .!!"&!' @,@ %" .%@ A!@%B&!'

?@MFI@@B(@1KREIDGS@: T1KPFA@I11111AD:H BCI(@B<D@N:FM;@K HN1BCI(@BKREIDGS@:K #!!1?BFP

Geldig van ma 15 – wo 24 april 2019.

:/;< D/;*

?@PFBDI@@B(1HN1IFGCB@:1

AD:H

=/;;

D/;<

@D?@I?@PFFAG@ RHB(HI<:@C O!!1?BFP

?@<BF(@I ADMA:CDN;@K O!!1?BFP

C/;<

ADM1G8J8KGDRAK

?@:(@BK@ KRED;J@I O1KGCAK

?*

:/;<

J:@@KLFB@I BCI(@BBHHAJ:@@K Q!!1?BFP

=/>;

+,-'%"&% (%%) .!!"&!'/ &$"0&!' %" (,%"0&!'

?@ABCD(1?@EFAG AD:H !12345 "467849 (/136//+1#

7778*726//94-*7/)806

"&%%1:;1<-)0/ !"#$%&&%'#"

=0,->*726//94-*7/)806 ()*+,-*./012--)3/4-*5/0

:/;<


Woensdag 10 april 2019

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Borne

BORNE informeert WETTELIJKE PUBLICATIES Hieronder treft u de volledige tekst van de publicatie. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen: Het plaatsen van een dakkapel Locatie: Klaproos 10 te Borne Datum ontvangst: 29 april 2019 Het kappen van een boom Locatie: Kalanderstraat te Borne Datum ontvangst: 1 april 2019 Het verbouwen van een gebouw Locatie: Watertorenerf 3, 5, 7 en 9 te Borne Datum ontvangst: 2 april 2019 Het bouwen van een woning Locatie: Blauwebes, kavel 15 te Borne Datum ontvangst: 3 april 2019 Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in De Week van Borne en het digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit. Inzage De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Verleende (reguliere) omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te verlenen: Het verbouwen van een woning Locatie: Deurningerweg 42 te Borne Datum verzending: 2 april 2019 Het kappen van 3 eiken Locatie: Mirabel (Bornsche Maten) te Borne Datum verzending: 3 april 2019 Het verbreden van een in-of uitrit Locatie: Buitensingel 59 te Borne Datum verzending: 3 april 2019 Inzage Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bezwaar Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst?

Gemeente Borne

Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let erop dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. OPENBARE RUIMTE Naamgeving openbare ruimten Royal Dragoons en Sherwood Rangers en intrekken openbare ruimte Rondweg Burgemeester en wethouders van Borne maken bekend dat zij op 2 april 2019 hebben besloten de openbare ruimte Rondweg in te trekken en hiervoor 2 nieuwe openbare ruimten toe te kennen: Royal Dragoons en Sherwood Rangers. Op 3 april 2020 worden deze wijzigingen van de naamgeving van kracht en zullen de straatnaam borden worden aangebracht. De basis voor dit besluit is opgenomen in artikel 2 van de verordening naamgeving en nummering gemeente Borne 2010. Dit besluit treedt na deze bekendmaking in werking. U kunt het besluit inzien op het gemeentehuis bij de publieksbalie gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Indien spoed dat vereist is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

ONLINE BEKENDMAKINGEN Hieronder treft u aan wat op digitale wijze is gepubliceerd. De volledige bekendmaking is te zien op www. officiëlebekendmakingen.nl. Ook ligt het volledige besluit (met bijlagen) bij de publieksbalie van de gemeente Borne ter inzage, tot 6 weken na de bekendmaking op woensdag 10 april. Evenementen Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is vergunning verleend aan: het organiseren van het evenement Avond Fiets4Daagse 2019 van 11 tot en met 14 juni 2019 in en rond Borne. Borne voor het organiseren van het evenement Avond4Daagse Borne 2019 van 3 tot en met 6 juni 2019 in en rond Borne.

Watertorenstraat aan de noordzijde. Publicatie vaststelling hogere grenswaarde art. 83 en 110a van de Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maken ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder bekend dat zij bij besluit van 2 april 2019 een hogere grenswaarde, als bedoeld in artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder, voor een woning aan het Watertorenerf. In een voormalige huisartsenpraktijk deze woningen is een hogere grenswaarde nodig. Aanwijzen parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s Op de volgende locaties is een parkeerplaats aangewezen waarop parkeren uitsluitend is toegestaan voor het opladen van elektrische auto’s: Zenderen; Op www.officielebekendmakingen.nl en bij de stukken die ter inzage liggen is de precieze locatie te zien. Bij de betreffende ffende parkeerplaatsen ff wordt een bord E4, volgens bijlage I RVV 1990, met onderbord ‘’opladen elektrische voertuigen’’ geplaatst. Opheffen parkeer- en stopverbod gedeelte Jupiterstraat Het college van burgemeester en wethouders heeft gedeelte van de Jupiterstraat vanaf de Europastraat tot aan de Saturnusstraat, op te heffen. ffen. Hiertoe ff zullen op de benodigde plaatsen borden E2, volgens bijlage I RVV 1990, worden verwijderd.

GEMEENTERAAD POLITIEK BERAAD op 16 april 2019 U bent van harte welkom om het Politieke Beraad op dinsdag 16 april a.s. bij te wonen. U kunt komen luisteren, maar meepraten kan ook (s.v.p. vooraf aanmelden bij de griffie). De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur. Een kopje koffie of thee staat klaar. Onderstaande punten staan, onder voorbehoud, op de agenda: Wooldrik

Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23. Mantelzorgers op muzikale reis door de sixties SIZ Twente, Steunpunt mantelzorg Borne en TMZ nodigen mantelzorgers uit voor de Gouwe Ouwe. Een muzikaal feest van herkenning met of zonder april van 14.00 tot 15.30 uur in het Dijkhuis. Ga met ons mee op een muzikale reis door de sixties met liedjes van bijvoorbeeld Cliff ff Richard, Elvis en Wim Sonneveld onder het genot van een hapje en een drankje. Opgave voor deze middag is verplicht. Aanmelden vóór donderdag 18 april via aanmelden@siztwente.nl of via tel. (085) 7731 720 GAMES 12+ Paintballen bij Warriors Donderdag 2 mei van 11.00 tot 13.00 uur (in de meivakantie) is er een spannende en spectaculaire activiteit in het kader van Games12+. Alle kinderen uit groep 8 of kinderen ouder dan twaalf jaar kunnen Paintballen bij Warriors in Enschede. Aanmelden kan door voor donderdag 25 april een mail te sturen naar s.pieterson@borne.nl. Let op vol = vol! De kosten inclusief fruit en drinken zijn tien euro per persoon. We vertrekken om 10.15 uur vanaf parkeerplaats ’t Wooldrik. Geld voor cultuurdeelname Woensdag 17 april is er tussen 19.00 en 21.30 uur een inspiratiebijeenkomst Fondsenwerving voor kunst en cultuur in de bibliotheek in het Kulturhus in Borne. Deze avond is voor iedereen die actief is op het gebied van kunst en cultuur en nieuwsgierig is naar de financiële mogelijkheden voor de realisatie van projecten (in het bijzonder cultuurdeelname). Bezoekers kunnen cultuurmakelaar van Borne. Programma: 19.00 uur : Inloop 19.30 uur : Opening door wethouder Martin Velten 19.40 uur : Waarderingssubsidie door beleidsmedewerker cultuur Mirthe Hulsmeijers Borne door beleidsmedewerker armoedebeleid /adviseur Jeugdfonds Sport en Cultuur Martin Eijkelenkamp 20.30 uur : Pauze 20.45 uur : Minicollege Fondsenwerven door 21.30 uur : Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

Sportaccommodaties

Als u meer wilt weten over de hierboven genoemde agenda’s, kunt u contact opnemen met de raadsadviseur, Saskia Voortman (tel. 2658739). De stukken die behoren bij de hier bovenstaande agenda liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en staan tevens op het raadsinformatiesysteem via gemeenteraad.borne. nl/Vergaderingen. U kunt de vergadering ook live volgen, met beeld, via deze link.

Vaststelling wijzigingsplan Algemene Herziening Borne, Watertorenerf Het college van burgemeester en wethouders van Borne heeft op 2 april 2019 het Wijzigingsplan Algemene Herziening Borne, Watertorenerf ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan Algemene herziening Borne, Watertorenerf voorziet in de realisatie van vijf woningen. Vier woningen worden gerealiseerd in de voormalige huisartsenpraktijk en daarnaast

advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Het eerstvolgende inloopspreekuur

SERVICEBERICHTEN Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op Twitter @gem_borne en Facebook www. facebook.com/gemeenteborne/ om geïnformeerd te blijven.

Oranje Fonds Collecte voor verenigingen en stichtingen Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in Borne uit om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Van de opbrengst van de collecte mag 50% aan een eigen doelstelling worden besteed en de andere 50% wordt lokaal besteed aan andere sociale initiatieven. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om (uitsluitend) online te collecteren. In Borne zijn nog 3 collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds collecteweek, die van 11 t/m 15 juni gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan via www.oranjefonds.nl/collecte. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 15 april. Collecte De Hartstichting collecteert van 7 tot en met 13 april. Van 14 tot en met 20 april wordt gecollecteerd door Nationaal Fonds Kinderhulp.

Inloopspreekuur over openbaar vervoer voor senioren 40% samenreiskorting, welk abonnement past het

globaal begrensd door de N347 aan de oostzijde, Twitter: @Gem_Borne Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Woensdag tussen 13.00 – 16.30 uur (Alleen op afspraak)

Reguliere openingstijden: Maandag t/m donderdag: 08.30 – 17.00 uur Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Calamiteitendienst Twente Milieu

Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl De publieksbalie is 24/7 bereikbaar via WhatsApp (06) 8329 4633

Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne

Openingstijden publieksbalie Maandag: 12.30 – 18.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

T: 14074 E: info@borne.nl W: www.borne.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak)

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren): T: 088-0530250

Wmo-loket De medewerkers van het Wmo-loket zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur bereikbaar op (074) 2658 500. Mailen kan naar wmo@borne.nl of kijk op www.meedoeninborne.nl voor meer informatie over de Wmo.


,-. /01%23#

WEKEN

LEVERTIJD

04&#$5$($ 60(($6%2$ !"#"$"%&#'()*%')+,-

GRATIS BEZORGING & MONTAGE IN DE REGIO, TEVENS RETOUR VAN HET OUDE GOED.

BOXSPRING ROBERT

DE VOORDELEN

Hoofdbord 23cm pocketveren onderbakken 7 zone pocketveren Amber matras Amber HR 35 koudschuim topper Voetbord met TV-lift

GRATIS BEZORGING & MONTAGE!

GRATIS LED TV t.w.v.

699

140 / 160 / 180 x 200 cm

90 DAGEN NIET GOED GELD TERUG! NEDERLANDS FABRICAAT!

10%

KORTING

GEEN AANBETALING OF ANNULERINGSKOSTEN!

2698

LENGTEMATEN 210 & 220 CM! MATRASSEN VOOR BOOT & CARAVAN! LAAGSTE PRIJS GARANTIE!

!"#$%"&'()*""+%",-%"#'."/"*)--*' "#'0"12"'13%'456'0."1*"#'

GARANTIE

2 WEKEN LEVERTIJD!

BOXSPRING, MATRASSEN EN TOPPERS OOK TE BESTELLEN IN LENGTE- EN/OF BREEDTEMATEN.

& # 3 2 % 1 0 / & $ ,-. 2 % 6 $ ( ( 0 6 & $ ( $ 5 #$

BOXSPRING MART

BOXSPRING SOPHIE

OX

ELEKTRO-B

Vlak hoofdbord 20cm stevige onderbakken Bonell geveerde Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim topper

Bewerkt hoofdbord 20cm pocket elektro onderbakken 7-zone pocket geveerde Amber matrassen Amber HR 35 koudschuim splittopper

Lengte- /breedtematen leverbaar Keuze uit 40 kleuren

Draadloos

Gratis

10%

KORTING

140 / 160 / 180 x 200 cm

140 / 160 / 180 x 200 cm

998

2398

!"#$%&"$'(

GARANTIE

BOXSPRING TIM

MAAK KANS

Vlak hoofdbord 20cm pocket geveerde onderbakken 7-zone pocket geveerde matrassen Amber HR35 koudschuim topper

10%

KORTING

140 / 160 of 180 x 200 cm

1598

OP DEZE

)*+

10%

KORTING

140 / 160 / 180 x 200 cm

t.w.v.

1598

299,TEXTIEL PAKKET

GARANTIE

Lengte- /breedtematen leverbaar | Keuze uit 650 kleuren

t.w.v.

AMBER HR 35 10%

KORTING

140 / 160 / 180 x 200 cm

199

CLAIRE HR 45

Topper | 6 cm dikte HR 35 koudschuim

70 / 80 / 90 x 200 cm

10%

KORTING

499

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

129

Druk- en zetfouten voorbehouden. 210319-1

ELZA HR Matras | 20 cm dikte Anti-slip onderzijde 7-zone geprofileerd HR 55 5cm HR 37 afdekking

Topper | 7 cm dikte HR 45 koudschuim

140 / 160 / 180 x 200 cm

699,-

GARANTIE

249

!"#$

%&23

&"$&

60(

AANKOOP

BEDRAG

($6%

UHD TV 2$&7-

,8 t.w.v.

140 / 160 / 180 x 200 cm

379

GARANTIE

Matras | 22 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 3cm HR 35 koudschuim

10%

140 / 160 / 180 x 200 cm

999

KORTING

70 / 80 / 90 x 200 cm

189

10%

KORTING

70 / 80 / 90 x 200 cm

GARANTIE

Matras | 25 cm dikte 7-zone pocketveren 300 per m2 2 zijden 5cm HR 45 koudschuim

499

10%

KORTING

€?

140 / 160 / 180 x 200 cm

1399

70 / 80 / 90 x 200 cm

699

,-

OF ÉÉN VAN D

E ANDERE PRIJ ZEN!

Deze actie loop t van

Ga voor de actie

25-09-2018 t/m

voorwaarden

30-06-2019. De

naar : boxspr

auto

je zonder opd ingslaapcomwin ruk. fort.nl/winactie

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BOXSPRING M.U.V. BUDGET DEALS LANGENHORSTERWEG 16

BODDENKAMPSINGEL 2

INFO@BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

7495 RD AMBT DELDEN

7514 AR ENSCHEDE

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT.NL

074 - 357 92 52

053 - 573 85 39

BOXSPRINGSLAAPCOMFORT

OPENINGSTIJDEN

Ma 12:00 - 18:00 Di 10:00 - 18:00 Wo 10:00 - 18:00

Do Vrij Za Zo

10:00 - 20:00* 10:00 - 20:00* 10:00 - 17:00 12:00 - 17:00

*KOOPAVOND: DO ENSCHEDE DO/VRIJ AMBT DELDEN

ELKE ZONDAG OPEN


!"# $%&'($ )#$*#+,!*)!)+($%&-"./)+ %&0*!"/+1,2+-$1#31+34+#$0-&#+ 56+$1*"57899+:+5;899+!!* <9+&!*3+"',-8+/344"&=#>&& !""#$%&'&#&&($'%&$)#**)$+*('%)&#$,%-$,"#'&($%($ +&.$)&/#0%1$2*($&&($345$-*3."3$"6$.*/-&.$7.*#.$89$ *3#%-$ '&$ 40#707$ :*)&-%;17$ )&/#0%1$ <=5$ -*3."3$ "6$ .*/-&.>$?('&#,&#3&($'%&$2""#/%;$1"@&($A%;($">*>$ A"&1&($&($2%('&($2*($%(6"#@*.%&$"3$%(.&#(&.$@&.$ B"")-&5$2&#7.0#&($2*($&C@*%-5$%(-"))&($@&.$:%)%:$ /%;$"2&#+&%'$"6$A%&1&(+0%75$%(.&#(&./*(1%&#&(5$&&($ *44"0(.$**(@*1&(5$@*#1.3-**.7$D1"3&($&($2&#1"C 3&($2%*$%(.&#(&.E$&($&&($&C/""1$-&A&(>$$F.*#.$89$ *3#%-5$8G>HH$C$8I>HH$00#5$I$-&77&(5$JH$&0#"$%(4->$ 1"66%&K.+&&>$ L*(@&-'&($ "6$ @&&#$ %(6"#@*.%&$ "2&#$ '&$ 40#707$ 2%*$ ,,,>10-.0#+07/"#(&>(-K10#707+075$ /&-$&2&($@&.$HMG$9IJ$M9$HH$"6$-""3$&2&($-*()7$ '&$#&4&3.%&$2*($+&.$N0-.0#+07>$ /"()1-&"'+#".(&')+03*'&+31+ ?@'+0&)#+ 57+$1*"N%'7$ 2*($ O"#(&5$ P?QR?QS$ N"@&($ ;0--%&$ A"('*)$ 8G$*3#%-$""1$(**#$+&.$NT:F<UQTVW$X%;'&(7$O"#(&$ "3$AY($O&7.$)**($,&$2*($88>HH$.".$8M>HH$00#$ @&.$ "(7$ *--&($ &&($ 703&#)&A&--%)$ 6&&7.;&$ /"0,&($ "3$+&.$.&##&%($2""#$N0-.0#+07$O"#(&S$Z*.$&#$*--&C @**-$2*-.$.&$'"&($&($.&$)&(%&.&([ $T($'&$)#".&$.+&*.&#A**-$2*($+&.$N0-.0#+07$10($;&$ '&&-(&@&($ **($ '%2&#7&$ )#*.%7$ ,"#17+"37$ 2*($ \H$@%(0.&(S$:&$,"#17+"37$A%;([$=+&&#-&*'&#-&75$ A0@/*5$ .+&*.&#$ &($ 1%('&#'*(7>$ Q(5$ ,&$ +&//&($ @**#$-%&67.$.,]]$3"'%*$"3$+&.$1%'73-&%([$:*(F%()S$ <"'%0@$&($+&.$^0A%&174+""-$3"'%0@>$O&%'&$2"-$ -&01&5$ -%2&$ '*(7C$ &($ @0A%&1"3.#&'&(7S$ N%;1$ 2""#$ +&.$2"--&'%)&$3#")#*@@*$&($'&$.%;'&($"3$,,,> 10-.0#+07/"#(&>(-K*)&('*>$ $ V**7.$ '&$ ,"#17+"37$ &($ "3.#&'&(7$ A%;($ &#$ (")$ +&&-$ 2&&-$ *('&#&$ '%()&($ .&$ '"&(>$ Q#$ %7$ &&($ @%C (%C1&#@%7;&$ 2""#$ '&$ 1-&%(&$ 1".&#7$ "('&#$ "(75$ @&.$ .,&&$+&-&$-&01&$74+*..%)&$'#**%@"-&(7>$Q&($1(06C 6&-+"&1$@&.$]4+.&$'%&#&($2*($1%('&#/"&#'&#%;$+&.$ N01&-(&7.>$ <*7$ "3[$ +")&$ **%/**#+&%'76*4."#S$ ?6$ 1#0%3$%($'&$1(077&$!""#-&&7X%3%$&($-**.$;&$+&&#-%;1$ 2""#-&A&(S$ $ ^**1$ 7*@&($ @&.$ '&$ '*@&7$ 2*($ _YO"#($ ."$ /&$ B#&&(YY$ A**'/"@@&.;&7$ "@$ @&.$ /-"&@&.;&7$ '&$ /%;.;&7$ .&$ "('&#7.&0(&(>$ N"@$ )&A&--%)$ 7."&31#%;.C &(>$ F4+%-'&#$ ;&$ &%)&($ 10(7.4*(2*7;&$ %($ '&$ F4+%-C '&#Z&#1Z%(1&-$2*($`*11"$a$U&((&1&>$?6$3%@3$ ;&$ .+&&'"&1$ @&.$ .&b.%&-2&#6$ %($ _Y/*0+*071-&0#&(YY$ D#""'5$/-*0,$&($)&&-E>$Q((&5$+&.$%7$3*7$]4+.$6&&7.$ *-7$;&$/%;$=*#@&(Y7$F4+@%(1+"&1$/&(.$)&,&&7.S L-7$ ;&$ &2&($ /&+"&6.&$ +&/.$ **($ ,*.$ 1(066&-**(C '*4+.5$10($;&$.&#&4+.$/%;$'&$#&07*4+.%)$)#".&$1(06C 6&-3"33&($ L*6;&$ &($ U&%;(>$ Q($ 0%.#07.&($ 1*($ %($ '&$ F@%11&-+"&1[$ _.$ <*((&1"&1+0%7$ O"#(&$ )**.$ "2&#C +&&#-%;1&$3*((&(1"&1&($/*11&(>$:&$%;7;&71*#$2*($ TP77*-"($'&$R*#@"(%&$%7$""1$3#&7&(.5$*-7$'c.$(%&.$ -&11&#$%7S$!""#$'&$)#".&$@&(7&($%7$&#$&&($)&A&--%)$ .&##*7$ D0%.306A"(&E$ @&.$ 1"66%&5$ )&/*1$ &($ *('&#&$ 2&#7(*3&#%()&(> -&)+A3!)#$,>&)+BA!?"&/,$4C+ 03*'&+ 69+$1*"69D99+!!*+ E*".&+"'-3312+A!?"&/+&'+ %&?&--"%>&"(+ &'#*&&D+%*$#") `*.&#'*)*2"('$ 9H$ *3#%-$ 1"@.$ U&7$ ^"07.*4+&7$ /%;$^0A%&14*6]$O"#(&>$U&7$^"07.*4+&7$/&7.**.$*-$ +&&-$-*()>$:*($+&//&($,&$+&.$"2&#$'&$;*#&($MH$ &($dH$2*($'&$2"#%)&$&&0,S$T($'%&$.%;'$+*''&($A%;$ @&&#$'*($#&)%"(*-&$/&1&('+&%'>$V*'*.$+&.$&&($

!"#$%&"'()(*+,-(./01(2","3(045//(++%

!"#$%&"'()*#*+,-*#"*.,*( /".'"01%2(3"&40(,*(5*16(,1#17**#2( -16(8"#0%*(94#."01*

.%;';&$7.%-$,*7$)&,"#'&($,&#'$%($9HHd$'&$+*('C 74+"&($ ,&&#$ "3)&("@&(>$ V0$ *-7$ +"//e/*('>$ :&$ /*('$ 73&&-.$ 3"3@0A%&1$ 2*($ *--&$ ;*#&(5$ /&C )%((&('$%($'&$;*#&($IH$.".$(0>$?"1$V&'&#-*('7C .*-%)>$ :&$ A&&#$ &#2*#&($ U&7$ ^"07.*4+&7$ +&//&($ 2&-&$"3.#&'&(7$2&#A"#)'5$A"*-7$.%;'&(7$'&$O"#(7&$ ^&-/00-Y($ '*)&(5$ .%;'&(7$ 6&&7.&($ &($ 3*#.%;&($ &($ 3&#6"#@*(4&7$/%;$'&$f"3*#0($%($L-@&-">$V0$%($+&.$ ^0A%&14*6&$O"#(&> ($*/&)#+>3!*+"'+4"-A>!")+03*'&+ 5F+$1*"$$'E$'%D+6985<+!!*+ &'#*&&D+G+H2:+IE*"&'(&'+E$'+ 4"-A>!")+03*'&+G+<2:J Z"&(7'*)$ 8M$ *3#%-$ 2&#.""(.$ g%-@+0%7$ O"#(&$ "@$ 9H>8J$00#$'&$6%-@$:*#1&7.$R"0#>$ F-&4+.7$&&($3**#$'*)&($(*'*.$+%;$3#&@%&#$2*($+&.$ !&#&(%)'$ N"(%(1#%;1$ %7$ )&,"#'&(5$ @"&.$ Z%(7."($ =+0#4+%--$@&.&&($]]($2*($A%;($A,**#7.&$/&3#"&C 2%()&($'""#7.**([$+%;$@"&.$1%&A&($"6$+%;$@&.$V*A%$ :0%.7-*('$ "2&#$ &&($ 2#&'&72&#'#*)$ ,%-$ "('&#+*(C '&-&($"6$'*.$+%;$2""#$'&$%'&*-&($&($'&$2#%;+&%'$2*($ A%;($(*.%&$,%-$2&4+.&(> $X&#,%;-$'&$V*A%C.#"&3&($Z&7.CQ0#"3*$/%((&(2*-C -&(5$+&&6.$=+0#4+%--$.&$@*1&($@&.$&&($"(2""#/&C #&%'$2"-15$&&($74&3.%74+&$1"(%()$&($+&.$,*(.#"0C ,&($ %($ A%;($ &%)&($ 3"-%.%&1&$ 3*#.%;>$ R%;$ @"&.$ &&($ (*.%&$*4+.&#$A%4+$A%&($.&$1#%;)&($"3$&&($4#04%**-$ 30(.$%($'&$,&#&-')&74+%&'&(%7> X%41&.7$"(-%(&$2%*[$,,,>10-.0#+07/"#(&>(:&$2"-)&('&$6%-@$%($g%-@+0%7$O"#(&$%7$"3$9G$*3#%-[$ O*(1%&#$2*($+&.$!&#A&.> %*$#")+"'-331+E33*+*$$(+K+($$( L&/&-"./)+?".'+&*+("E&*)&+%*$#")+ "'-331)1*&&/!*&'+0".+/!-#!*>!)+ 03*'&2+L$$*+"&(&*&&'+E$'+>$*#&+ L&-/3A+")8 ?3#0%@C4"*4+%() 8J$*3#%-5$8d>HH$C$9H>HH$00# Q&($ "3)&#0%@'$ +0%7$ h$ &&($ "3)&#0%@'$ +""6'$ i$ &&($"3)&#0%@'$-&2&(>$R&/$;%;$.&$2&&-$730--&($"@$ (")$ 3#&..%)$ .&$ -&2&(W$ O&,**#$ ;&$ *--&75$ "@'*.$ ;&$ )&&($1&0A&7$10(.$@*1&(W$?6$,"#'$;&$Y7$@"#)&(7$ *-$@"&$,*11&#5$"@'*.$;&$A"$"3A%&.$.&)&($'&$#"@C @&-W$B*$'*($&&(7$&&($)&73#&1$**($@&.$L((&5$ @%774+%&($'*.$A%;$;&$1*($+&-3&(> :%)%.**-$=*6] 8I$*3#%-5$Hj>\H$C$88>\H$00# R&/$;&$&&($4"@30.&#$"6$@"/%&-$*33*#**.5$A"*-7$ &&($ .*/-&.5$ &($ -""3$ ;&$ &#)&(7$ .&)&(**(W$ N"@$ '*($ -*()7$ %($ +&.$ :%)%.**-$ =*6]S$ $ X%;'&(7$ +&.$ :%C )%.**-$ =*6]$ 2*($ O%/-%".+&&1$ O"#(&$ 1*($ %&'&#&&($ )&,""($/%((&(-"3&($2""#$&&($1"#.&$2#**)$"2&#$ A%;(K+**#$.*/-&.5$%<*'5$7@*#.3+"(&$"6$-*3."3>$ Q&#7.$+0-3$/%;$/&-*7.%()**()%6.&$ 8M$*3#%-5$8H>HH$C$89>HH$00# T($N0-.0#+07$O"#(&$10($;&$"3$8M$*3#%-$2*($8H>HH$C$ 89>HH$00#$.&#&4+.$2""#$'%#&4.&$+0-3$/%;$+&.$%(20--&($ 2*($;&$/&-*7.%()**()%6.&>$^&-'$;&$+%&#2""#$**($/%;$ '&$/%/-%".+&&1$O"#(&$2%*$%(6"k/%/-%".+&&1/"#(&> (-$"6$-""3$&2&($-*()7$/%;$'&$/*-%&$2*($'&$/%/-%"C .+&&1> T(-""373#&&100#$?!C*'2%&7$ 8d$*3#%-5$8G>HH$l$8J>\H$00# !""#$7&(%"#&($@&.$2#*)&($"2&#$+&.$"3&(/**#$2&#C 2"&#>$ R"&$ 2#**)$ %1$ '&$ ?!C4+%31**#.$ **(5$ +"&$ ,&#1.$ '&$ GHm$ 7*@&(#&%71"#.%()5$ ,&-1$ */"((&C @&(.$3*7.$+&.$/&7.&$/%;$@%;W$:&$?!C*@/*77*'&0#7$ )&2&($ )#**)$ *'2%&7$ "3$ @**.>$ ?"1$ 10((&($ A&$ 7.*3$ 2""#$ 7.*3$ "3$ '&$ 4"@30.&#$ -*.&($ A%&($ ,**#$ &($+"&$0$0,$#&%7$10(.$3-*((&(>

8"#0*( :( ;*( 102*#0421"044+( -*$*0,*<( =40( ""#%'#"07( >*,*#+40,%*( .44#( 10( >*) ?"#$()""04/&217*(,1#17*02(*0(/".'"01%2(3"&40(,*(5*16($".2(@42*#,47(A(6B01(044#( 8"#0*C(D'(B120",17107(=40(,*(8"#0%*(94#."01*(=*#@"#72(;*(5*16(**0(.B@1$4+*( )"#$%&"'C(

!"#$%#&"'"$'(#)$*+$,"'"#-"$."/'"#$0(#$1"$2"&3$ 4"$/"5"4"/"#$*#-"/$6"&-&#7$0(#$-"$8*+5*#&)4$9"6:;$ <*'$+%9&'(#4"#$-&"$7""#$6&-$9&3#$0(#$=*/#)"$>(/? +*#&"$9&3#$."6'*+$'"##&)$4"$+('"#$+"4$1"$2"&3)$ +%9&"'$ 4&3-"#)$ -"$ .*/')@*5;$ <57(0"$ '(#$ +"4$ +&#&+((6$""#$=?-&56*+($-**/$""#$+(&6$4"$)4%/"#$ #((/$ ,*/#)"@(/+*#&"A7+(&6;8*+;$ 1*"$ -&4$ )#"6B$ "/$ 9&3#$ ""#$ ,"5"/'4$ ((#4(6$ 56((4)"#$ ,")8@&',((/$ "#$ @"4$ ,"6**:4$ ""#$ &#4"/"))(#4"C$ %&4-(7"#-"$ +&-? -(7$4"$.*/-"#; >"4$&)$-"$=*/#)"$>(/+*#&"$7"6%'4$D*@(#$-"$2"&3$ *#-(#')$9&3#$&#4"/#(4&*#(6"$-/%''"$(7"#-($4"$8*#? 4/(84"/"#;$E#$3%#&$'*+4$1"$2"&3$4.""$-(7"#$#((/$ F"-"/6(#-$#((/$((#6"&-&#7$0(#$-"$5/"+&G/"$0(#$ 9&3#$ #&"%.)4"$ )H+:*#&"$ &#$ I4/"8@4;$ 1"$ -(7$ -((/? 0**/$ -*"4$ @&3$ =*/#"$ ((#;$ >"4$ .()$ (6$ 6(#7$ ""#$ 7/*4"$."#)$0(#$2(/8"6$="/7,*"/C$-&/&7"#4$0(#$-"$ =*/#)"$>(/+*#&"C$C$D*@(#$-"$2"&3$(6)$.*/')@*5? 6"&-"/$4"$0/(7"#;$<*'$'/""7$-"$>(/+*#&"$/"7"6? +(4&7$0(#$)5"6"/)$-&"$""/-"/$ ((#$ -"$ .*/')@*5)$ @",,"#$-""67"#*+"#$@"4$0"/9*"'$@"+$%&4$4"$#*? -&7"#; 3"&40(,*(5*16 D*@(#$-"$2"&3$JK**/,%/7C$LMNOP$&)$-"$#(4&*#((6$ "#$&#4"/#(4&*#((6$,"'"#-)4"$"#$+"")4$&#06*"-/&3'"$ ,6(()+%9&"'8*+5*#&)4$0(#$F"-"/6(#-;$E"-"/"$+%? 9&'(#4$@"":4$**&4$."6""#)$&"4)$0(#$@"+$7")5""6-;$ >&3$ )4%-""/-"$ -&/"84&"$ "#$ 4/*+,*#"$ ((#$ @"4$ Q*? #&#'6&3'$ R*#)"/0(4*/&%+$ &#$ 1"#$ >((7$ +((/$ ,/('$ (6)$ 8*+5*#&)4$ "8@4$ -**/;$ 1"$ 2"&3$ )8@/"":$ )H+? :*#&"S#$ J9*."6$ 0**/$ ,6(()?$ (6)$ 0**/$ )H+:*#&)8@"$ */'")4"#PC$(//(#7""/-"$'6())&"'"$)4%''"#C$+(('4"$ +%)&8(6,"."/'&#7"#$"#$8*+5*#""/-"$)*6*)4%''"#$

0**/$""#$'"%/$((#$,"/*"+-"$)*6&)4"#;$ T"/"6-.&3-$&)$D*@(#$-"$2"&3$UU#$0(#$F"-"/6(#-)$ +"")4$%&47"0*"/-"$8*+5*#&)4"#;$$1"$2"&3V)$""/)4"$ )H+:*#&"$ WX@"$ Y*/-$ *:$ 4@"$ Z&#7)[$ 7",()""/-$ *5$ X*6'&"#)$ 7"6&3'#(+&7"$ ,")4)"66"/C$ .()$ 9&3#$ ""/)4" 7/*4"$ 8*+5*)&4&"$ 0**/$ @(/+*#&"*/'")4;$ 1(4$ .() #*7$ 0**/$ -(4$ @"4$ ,*"'$ .()$ 0"/:&6+-;$ F(4%%/6&3' )4((4$-"9"$8*+5*)&4&"$4&3-"#)$-"$.*/')@*5$*5$@"4$ 5/*7/(++(;$ ;$ \#-"/"$ ."/'"#$ -&"$ 7"/"5"4""/-$ .*/-"#$ 9&3#$ *;(;$ T&#-$ &#$ 4@"$ T&66*.)C$ D*/*5*$ "#$X&#X&#;

E#4,121* 1"$=*/#)"$>(/+*#&"$9"4$+"4$-"9"$.*/')@*5$""#$ )%88")0*66"$ 4/(-&4&"$ 0**/4;$ E#$ 0**/7((#-"$ 3(/"# ."/-"#$.*/')@*5)$7"6"&-$-**/$,"'"#-"$-&/&7"#? 4"#$(6)$R(/6$T&44/*8'C$]"4"/$Q6"&#"$^8@((/)C$D(8*, -"$>((#C$="/4$\55"/+*#4C$>(#)$0(#$-"/$>"&-"C$ Q"0&#$>*%,"#$"#$D(#$0(#$-"/$Z**)4;$\66"$+%9&'(#? 4"#$ +"4$ +&#&+((6$ ""#$ =?-&56*+($ '%##"#$ -""6#"? +"#$((#$-"$.*/')@*5;$1"$.*/')@*5$0&#-4$56((4)$ &#$@"4$Q%64%/@%)$0(#$=*/#";

1"$=*/#)"$>(/+*#&"$)4/"":4$#((/$""#$*/'")47/**44"$ 0(#$*#7"0""/$L_`$+%9&'(#4"#;$="#$3"$7"a#4"/")? )""/-C$7"":$3"$-(#$)#"6$*5$0&($,*/#)"@(/+*#&"A 7+(&6;8*+$*:$,"9*"'$-"$.",)&4"$...;,*/#)"@(/? +*#&";#6;$ 1(4%+B$b(4"/-(7$c$3%#&$_`LM;$Y*8(4&"B$Q%64%/@%)$ =*/#";$ \(#0(#7$ T*/')@*5B$ LO;``$ %%/;$ Q*)4"#B dO`C?$J&#86%)&":$.(/+$,%::"4P

1"$.*/')@*5$.*/-4$*+$*#7"0""/$Lc;eN$%%/$(:? 7")6*4"#$+"4$""#$7/(4&)$4*"7(#'"6&3'$8*#8"/4$0(#$ *#7"0""/$""#$@(6:$%%/;$I$,"#4$0(#$@(/4"$."6'*+

Superheld Reyan is klaar voor zijn operatie !"#$%&'""()&$*&'""*&+$)&,"-".')"%&/-"0+/%%"%1&2/3& -$%4$$,&5)$$)&'"6&+""0&""%&7+$0"&/8"0$)9"&)"&+$.')"%1& :9;&3$%&4<5&+"*&+$)&"=)0$&'"*4"%6/"4&,">0<93"%1&?"*<339,& >0"%,)&@)98&'"6&%")&/8&)9;4&79;%&.$8"1&A$$04//0&!"#$%&6")& 5<8"030$.')"%&4"&/8"0$)9"3$6"0&9%&,$$)1


>.96?9--97".*?".@)+"')"",)96*6"A [(#&$//)&3"&;(,:,&P)*7I*<<*2")+I*$."<C&#*33"$&*$& 8"%&H"$%):#C&*$&3"&#//$3&/,)*<&2"(,"$3&(,&3"& I("$+3/2"$&0/$&ET=BB1EV=5B&::)= '*7&ga++/<($&U*+%)/<C&//$&3"&'/..")++%""2&*$&'()$"& %)"F%& :& *"3")"& I("$+3/2#*33/2& ?& 0")+H8*<<"$3"& 0")"$*2*$2"$& "$& +%*H8%*$2"$& (#& #""& *$& 2"+,)".& %"&2//$=&D"&"")+%"&R*$."<(,"$*$2&I/+&2"-"<<*2& "$&I"&8"66"$&0""<&#"$+"$&*$F()#/%*"&.:$$"$&2"1 0"$=&9$hI"&-*7$&")&$(2&3)*"&."")=

D:+&.(#&(,&EV&(F&4S&/,)*<&""$+&</$2+&6*7&U*+%)/<& "$&2/&*$&2"+,)".&#"%&3"&//$I"-*2"&0)*7I*<<*2")+& %:++"$&ET=BB&"$&EV=5B&::)=&'*7&""$&+")*":+&2"1 +,)".&.)*72%&:&8"%&*7+7"&0/$&3"&()2/$*+/%*"&H/3"/:i U"")&*$F()#/%*"&(0")&3"&;(,:,&P)*7I*<<*2")+I*$."<& '()$"& 0*$3%& :& (,& 8%%,+N__III=0)*7I*<<*2")+I").1 6()$

vrijdag!"#$%&'()*(+,-+./"(/0( 29 Vrijdag 11 en zaterdag 30 12 juni mei 1&-/"%&'(23((+,-+./"

45",)6")$7",)8$$.)+96 !"#$%&#'(!)

/$.,")0)>"%&-"<F)"2*"%"/#&'()$"&*+&""$&2)(",& 0)*7I*<<*2")+&3*"&0/$:*%&6"I(2"$8"*3&0(()&3"&#"1 3"#"$+&*$*%*/%*"0"$&8""F%&2"$(#"$&(#&0(()/<&*"%+& %"& 6"%"."$"$& 0(()& 3"& $//+%"$& 0/$& #"$+"$& #"%& ($6"2)","$&2"3)/2=&W(#+&I()3&7"&*$&3"&F/#*<*"C& 6*7&0)*"$3"$C&*$&3"&+%)//%&(F&*$&3"&I*7.&2"H($F)($1 %"")3&#"%&2"3)/2&I//)&7"&0)//2%"."$+&6*7&-"%&"$& $*"%&2("3&I""%&8("&3//)&#""&(#&%"&2//$=&

D"&%8"#/1/0($3&0/$&ES&#"*&#"%&3"&%*%"<&\M,"$&7"& (2"$&0(()&#*7]C&+%//%&*$&8"%&%"."$&0/$&8")."$$*$2& "$&")."$$*$2&3/%&*"3")&")&#/2&-*7$C&($2"/H8%&8"%&

M,&0")+H8*<<"$3"&#/$*")"$&$""#%&8"%&%"/#&*$*%*/1 %*"0"$&(#&0(()(()3"<"$&%"&0")#*$3")"$&"$&#"")& 6"2)*,& 0(()& "<.//)& %"& ($%I*.."<"$=& P(()6""<3"$& 8*")0/$&-*7$NX&8"%&*$<((,8:*+&0(()&3"&$//+%"$&0/$X& *$&I*7.H"$%):#&3"&Y"%%")6/.&"$&Z+,($%/$"&($%#("1 %*$2"$XC&*"3")"&I("$+3/2#()2"$&*$&8"%&[:<%:)8:+=& K-*"&III=*$<((,8:*+0(()$//+%"$6()$"=$<L=

D"&/0($3&I()3%&2"8(:3"$&(,&ES&#"*&4BE^&0/$& E^=BB&::)&%(%&4E=5B&::)&*$&8"%&[:<%:)8:+&'()$"= @/$#"<3*$2& 0*/& #/*<N& 8%%,+N__*$<((,8:*+0(()1 $//+%"$6()$"=$<_//$#"<3"$1%8"#/1/0($3_= @/$&3"-"&/0($3&-*7$&2""$&.(+%"$&0")6($3"$=

#*++H8*"$&$*"%&%"&6"2)*7,"$&2"3)/2&0/$&3"&/$3")=& W,"<"$3")I*7+C& <//23)"#,"<*2C& "3:H/%*"F& "$& #:1 -*.//<&I*<<"$&I"&7"&#""$"#"$&*$&""$&I")"<3&0/$& 6"2)*,&0(()&3"&#"3"#"$+=

' % " " ' & VOORJAARSSALE BIJ ALKOOF $ % !"#$

/ * . % , ( " + '"()$$#* VRIJDAG 1229 &en ZATERDAG 13 vrijdag zaterdag 30 Vrijdag 11 12 juni meiAPRIL

' % " " ' & $ % $ # !" / * . % , ( " + * # '"()$$

!"## ,"%*-$ 1(*%

'##$14556

!"##"$%&'()"*+% ,"%*-$.(('&/"%0(( 1(*%2"%3"$"'2+

Boxspring 1995,vlak € 1395,≠ Elektrisch verstelbaar

:;2**9"<)9,)=22*8"-3 =22*8"-3)0)>"%&.(()&D/&`/,(&2//%&(,&!("1 3"&P)*73/2&E^&/,)*<&""$&,/++*($&(,0(")"$&*$&3"& ;<"H8"<#:+.").& %"& W//+0"<3=& >"%& <*73"$+0")8//<& 0/$&a"-:+&3/%&$//)&W//+0"<3&*$&3"&8:*3*2"&%*73&*+& 2",<//%+%C&*+&3"&6/+*+&0/$&3*%&H($H")%= @F2"<(,"$&$/7//)&8/3&D/&`/,(&8"%&3):.6"-(H81 %"& U("3")& @/)3"& %8"#/1H($H")%& 2"()2/$*+"")3& "$&:*%2"0(")3&"$&$:&.(#%&")&/<I"")&""$&,)/H8%*2"& ,)(3:H%*"& 0/$& 3*%& 0""<-*73*2"& "$& 2"3)"0"$& .(()=& D/&`/,(&2//%C&$"%&/<+&*$&\%8"&;/++*($]&-(/<+&3*"& /<& 7/)"$& (,& %0& %"& -*"$& *+& (,& R*%%"& D($3")3/2C& :*%+<:*%"$3&b"3")</$3+%/<*2"&<*"3")"$&-*$2"$=&P""<& ")0/$& -*7$& 6"."$3=& b:##")+& /<+& c(& +%*<& *$& #*7C& R/%&*+&#*7$&8/)%&"$&["$&7"&#*7&-:<<"$&%"&8()"$&-*7$=& >"%&.(()&+%//%&(=<=0=&d"+O&R"")$*$.1%"$&>/0"&"$& I()3%&*$+%):#"$%//<&6"2"<"*3&3(()&,*/$*+%"&a(+"1 F*"$&>/0*$2/&"$&0(()&3"-"&2"<"2"$8"*3&//$2"1 0:<3&#"%&6/++*+%&a()*+&'(<8//)=

>"%& ,/++*"0")8//<& I()3%& 0")%"<3& 3(()& '")$/3"%& ;(<&"$&%"2"<*7.")%*73&-*7$&")&F*<#6""<3"$&%"&-*"$&3*"& -*7$&(,2"$(#"$&(,&"$&)($3&8"%&,)/H8%*2"&.")."*1 </$3& "$& *$& 3"& F)//*"& ./+%""<%:*$& 6*7& 3"& .").=& D"& +,"<")+&"$&F*2:)/$%"$&-*7$&7($2"&"$&(:3"C&6"."$1 3"&"$&I/%&#*$3")&6"."$3"&W//+0"<3")+=&D"&<"3"$& 0/$&D/&`/,(&%"."$"$&((.&0(()&3"&()2/$*+/%*"C& 8"%&0")8//<C&3"&(,$/#"+C&)"2*"&"$&3"&#($%/2"=& e*%"*$3"<*7.& I()3%& 3*"& /0($3& 8"%& .):*+& 3"& .").& 6*$$"$2"3)/2"$&"$&a"-:+&I()3%&0")(()3""<3=&c(& .(#"$&3"&)"/<*%"*%&"$&3"&F*<#6""<3"$&6*7&"<.//)= D"&;/++*"&6"2*$%&(#&E^=BB&::)&"$&-/<&($2"0"")& ""$& ::)& 3:)"$=& D"& %("2/$2& *+& 0)*7=& b/& /F<((,& I()3%&""$&0)*7"&2*F%&2"0)//23&(#&3"&($.(+%"$&%"& .:$$"$& 0(<3("$=& f"0"$+& *+& ")& 3/$& 2"<"2"$8"*3& (#&$/&%"&,)/%"$&#"%&3"&:*%0(")"$3"$&I/$%&")&-/<& .(FF*"C&%8""&"$&F)*+&I()3"$&2"+H8($."$&0(()&/<<"& //$I"-*2"$=

!"#$%&'()*'"++",'"--".*

4%%5"*/6'"$"*2"%#-72&8976.% /-))"$%."/%(:*"".;($"% '7<"%9-"& 4%%=%0-*"%)-8#"/1"$6*>% .(/$(&%."/%?%9($29"2"* 7$&8(..,19+,-.%9:, 4%%,$((2'--&%"'"#/$6&89% 1"$&/"';(($ 4%%5"*/6'"$"*2"%#-72&8976.% /-))"$%."/%(:*"".;($"% 4%%%!7<"%(89/"$3(*2 '7<"%9-"& 4%%@-->3(($26>"%."7;"'&/-:

Vlak

1395,-

Elektrisch alle maten* verstelbaar (160x200

1995,€ 1995,≠

alle maten*

elektrisch

(160x200 180x200/210)

180x200/210)

div. showroommodellen alle maten* Vlak en ledikanten met hoge (160x200 1395,180x200/210) alle maten* kortingen 4%%=%0-*"%)-8#"/1"$6*>% Opslag voor (160x200 latere levering mogelijk! .(/$(&%."/%?%9($29"2"* 180x200/210) tot wel 4%%,$((2'--&%"'"#/$6&89% 1"$&/"';(($ Hofstraat 23 Borne Hofst 4%%%!7<"%(89/"$3(*2 4%%@-->3(($26>"%."7;"'&/-: Hofstraat 074-2662275. Opslag voor lateretel. levering mogelijk! tel. 23 07 www.alkoof.nl tel. 074-266 www.2 Hofstraat 23 Borne Hofstraat maandagmorgen gesloten www.alkoof Hofstraat 23 Bor tel. 074-2662275. tel. 074-26 maan vrijdag koopavond !!!"#$%&'"#( www.alkoof.nl tel. maandagmo 074-2662275 www.alkoo vrijda !!!"#$%&'"#( maandagmorgen gesloten www.alkoof.nl Hofstraat 23 Borne !!!"#$%&'"#( - tel. 074-2662275 - www.alkoof.nl maandagm vrijdag koop vrijdag koopavond !!!"#$%&'"#( maandagmorgen gesloten - vrijdag koopavond maandagmorgen vrijdag koo !!!"#$%&'"#( Hofstraat 23 Borne !!!"#$%&'"#( - tel. 074-2662275 - www.alkoof.nlvrijdag koopavon

SET

70%

*+,-./$#0.%01&'',1223

)

*+,-

)

)

*+,-./$#0.%01&'',1223

*+,-./$#0.%01&'',1223

)

*+,-./$#0.%01&''

)

)

*+,-./$#0.%01&'',1223

Hofstraat 23 Borne ≠ gesloten tel. 074 -≠ vrijdag 2662275 ≠ www.alkoof.nl maandagmorgen koopavond maandagmorgen gesloten ≠ vrijdag koopavond ≠ opslag voor latere levering mogelijk!

SHOP FASHION & LAAT JE VERWENNEN

/$.,") 0) !"#""$%"& '()$"& *+& (,& -(".& $//)& ""$& 0")1 "$*2*$2&3*"&(,&3($3")3/2/0($3&45&#"*&6*7&3"&0").*"1 -*$2& 0(()& 8"%& 9:)(,""+& ;/)<"#"$%& 3"& '()$+"& +%"##"$& -/<& 2//$& %"<<"$=& >"%& 2//%& (#& 4?& %"<<")+=& @<+& 6"<($*$2& .)*72%&3"&0")"$*2*$2&A&5BC1&,")&%"<<")=&D"&%"<<")+&0/$&E?& 7//)&"$&(:3")&3*"$"$&0/$C&(F&$/#"$+C&GG$&"$&3"-"<F3"& 0")"$*2*$2& %"& .(#"$=& @<+& -*H8& #"")3")"& 0")"$*2*$2"$& //$#"<3"$C&I()3%&")&2"<((%=&D"&0")"$*2*$2&-()2%&0(()& ""$&H(J)3*$/%()&3*"&8"%&H($%/H%&($3")8(:3%&#"%&3"&2"1 #""$%"=&D"&%"<<")+&K"$&)"+")0"+L&.)*72"$&0(()/F&""$&.()%"& *$+%):H%*"=&M,&3"&0").*"-*$2+3/2&#("%"$&-*7&(#&4B=5B& ::)&//$I"-*2&-*7$&6*7&3"&+%"#6:)"/:+=&D"&0")I/H8%*$2&*+& 3/%&3"&I").-//#8"3"$&%"2"$&45NBB&::)&.<//)&-*7$=&>"%& %"<<"$&0/$&3"&+%"#6*<7"%%"$&0")2%&H($H"$%)/%*"&"$&FO+*"."& *$+,/$$*$2= 12,+"-3", P")"$*2*$2"$& .:$$"$& -*H8& %(%& 45& /,)*<& //$#"<3"$& 0*/& ")=2)((%7/$+Q6()$"=$<=&R("$+3/2&4S&/,)*<&I()3%&#*31 3"<+& ""$& <(%*$2& (#& ETN5B& ::)& 6"."$32"#//.%& I"<."& 0")"$*2*$2& 3"& +%"##"$& #/2& 2//$& %"<<"$=& P(()& #"")& *$F()#/%*"& ./$& H($%/H%& I()3"$& (,2"$(#"$& #"%& 9<<"+& !)((%7/$+1U"."$./#,& 0/$& 3"& /F3"<*$2& ;:6<*".+-/."$& 0*/&ESBVS=

7$&8(..,19+,-.%9:, Speciale BOX LENTEPRIJZEN SPRING

!"#$%&"''()$*+)$,$-.#$/0$+'123$ -245()%$5($*(16()6(!()$()$ ")-*+)7$389($:+5(+8%;$

!"#$%

VOOR 2 PERSONEN BIJ KOOPMAN MODE. BIJ BESTEDING V.A. € 300,-

/00$#(1!()

<=/00$#/ >+%&2")

("-*#%..

!"#$%&&%'()"*+,

%&'%()*+(

VOOR 2 PERSONEN BIJ RESTAURANT FLORILYMPHA. BIJ BESTEDING V.A. € 600,-

,(-('+#'*#(.&#*/

VOOR 2 PERSONEN BIJ RESTAURANT DE HOLTWEIJDE. BIJ BESTEDING V.A. € 1.000,-

!"!#$%& 2>3:;'6;=6'B/?@2<' '(()*(#+,-

//012345146403220'789'0:;;:<06'

76'>224@2<'

-!%.($!#

+31 (0)541 22 22 22

2E PAASDAG

-!()!#+

=//>12?1/@6A?;


!" #$%$&'"()*)+,(

!" #$%$&'"()*)+,(

!" -+&()

!" -+&()

!" -$.(/0,$&

!" -$.(/0,$&

!" -+&()"1/".,"2*)3*04

!" -+&()"1/".,"2*)3*04

!" -15,&

!" -15,&

!" 654,(),&

!" 654,(),&

!" 7512*&),

!" 7512*&),

!" -11/81&.*'

!" -11/81&.*'

;$,"333<=,)>,(),%*&>15&,<&0"

!" 9&"&1'"%,,0":,,5"

%115"=,)"21:/0,),"/51'*::*

Tegen inlevering van deze bon:

KARMA ARMBAND

Alleen geldig op zondag 14 april

DIV. SOORTEN ( 6MM)

!"#$%" &'()*+,

!" 9&"&1'"%,,0":,,5"

715&,"1/"8?&"7,()"

715&," @" 7$A&*" BC<DDD" >,81,4,5(" (2=+$E,0.,&"%15$'"A**5"0*&'(">$A&*"FD 0,%,&.," ()*&.>,,0.,&<" G,)" 3*(" ,,&" %*&" .," '51)," /+>0$,4()5,44,5(" %*&" =,)" A**50$A4(," ,%,&,:,&)" H715&," 1/ 8?&" 7,()?I" 3**5$&" 4+&()I" 2+0)++5" ,& :+8$,4"2,&)5**0"()**&<

#$%$&'"()*)+,("$&"6+."715&,

Bakkerssteeg 4 Borne 074â&#x2030; 2665789 info@boonkjuwelier.nl

1961

since hart

in het ente van tw

www.deboerwonen.nl

!"#"$%&''"(##")**)+),-..)/0))1%(&2)+)34)56,*7).--)88)96)+)$&:%;<2=%2(>%&2&?&@

!"#$ %&'$ ())*$ +&(,$ %-$ .&/&,0$ 1')'2-1$ -* 3--*$4&($'&(%-,1$5-'$6)78&"-,195)8$/), :""*%;$-,$!"1';:-%-*.),%<$5-'$"8;--,; ,)$0*""'1'-$.&/&,0$1')'2-1$-/-,-7-,'$/), ",1$.),%=$>,$+").1$0-4*2&#-.&(#$1')),$+"80-1'-.%$&,$--,$)),'*-##-.&(#-$3),%-.; *"2'-$ /),$ *2&7$ ??,$ #&."7-'-*<$ %&-$ +&95$ 1.&,0-*'$%""*$%-$17)..-$1'*))'(-1$/),$!2% @"*,-=$A--.,-7-*1$#"7-,$,&-'$)..--,$2&'$ :-%-*.),%<$7))*$%&'$#--*$""#$2&'$@-.0&B<$ @2.0)*&(-$-,$C-*/&B=$D-'$4",'-$8).-'$/),$ 8*"E-11&",).1<$ )7)'-2*1<$ /".3)11-,-,$ -,$#&,%-*-,$/"*7'$%))*7--$--,$0"-%3--*18&-0-.&,0$ /),$ %-+-$ 7"%-*,-$ F-, '-0-.&(#$""#$"2%-G$#2,1'/"*7= H&-$#-,'$I7$,&-'J$@"*&1<$%-$7)77"-'$&,$ @"*,-=$K,$)2021'21$LMNO$#*--0$5-'$"8; +&-,4)*-,%-$ #2,1'3-*#$5))*$8.-#$&,$5-'$C95".'-,15"E; 8)*#<$ /.)#$ )95'-*$ 5-'$ 0-7--,'-52&1=$ >,$ 5-'$ &1$ %-+-$ @"*&1$ %&-$ #2,1'-,)*-1$ K,0-; 4"*0$ P--E'&,#$ 2&'$ H)0-,&,0-,$ &,18&*--*; %-$ &,$ 5))*$ +"-#'"95'$ ,))*$ --,$ 9*-)'&-$ %&-$8)1'$4&($%-$1')'22*$/),$%-$)..-*4-1'.&/&,0$1')'2-1$&,$@"*,-= QD-'$3)1$&,%-*%))%$--,$+"-#'"95'Q<$+" /-*#.))*'$+-$5))*$(23--.'(-1=$QR-$8*"4--*' (-$ &,$ '-$ .-/-,$ &,$ 5-'$ #-,7-*#-,%-$ /),$ %-$.&/&,0$1')'2-1$-,$%),$#"7$(-$'"95$).$ 1,-.$2&'$"8$5-'$1".&1'&195-$#)*)#'-*<$"8$%--,.&,0$%&-$4-*-1'-*#$7"-'$+&(,$"7$+&95$ 1')),%-$ '-$ 5"2%-,=$ >,$ ).1$ (-$ %),$ +"I, @"*&1$&,$5-'$%"*8$5-4'$1')),<$()===$%),$&1 %-$.&,#$1,-.$0-7))#'=Q$QK#$4-,$7-'$02'1-,$ -,$.&,".-27$)),$%-$1.)0$0-0)),$"7$--,$ ,&-23-$ @"*&1$'-$9*-B*-,=$>-,$5-.-$#.21<$3),'$%-$ E&(,5-&%$ /),$ 5-'$ 3".5)*&0-$ %&-*$ 7-'$ +&(,$ #-,; 7-*#-,%-$ 1.)0'),%-,$ 7"-1'$ 0"-%$ '"'$ 2&'&,0$#"7-,=S$!"#$%-$'-#1'$"8$%-$1"#; #-.$ /),$ 5-'$ %&-*$ 3-*%$ "8$ %-+-.E%-$ 7); ,&-*$ 2&'0-1,-%-,=$ A))*,)$ +&(,$ %-$ 8*&,'1$ 7-'$ %-$ 5),%$ )E0-%*2#'=$ TA-$ "8.)0-$ &1$ '3--$1'2#1S<$/-*'-.'$K,0-4"*0=$TA))*7-+&(,$ 5-'$ 2,&-#-$ #2,1'3-*#-,<$ /""*$ 2,&-; #-$4--.%-,=$K#$5""8$%)'$%-$3&,,))*1$&, @"*,-$-*$/-*02.%$7--$+2..-,$+&(,UQ


HALLO

ZOMER!

BORNE · GROTESTRAAT 187≠ 189 HAAKSBERGEN · BLANKENBURGERSTRAAT 12 OLDENZAAL · DE DRIEHOEK 1≠ 3

Beelden van ver op Kunst≠ markt≠ kraam Wereldwinkel Voor het eerst is ook Wereldwinkel Borne present met een kraam op Kunst in Borne tijdens Borne op zí n Best. Met prachtige beelden uit verre landen als Zimbabwe, Burkino Faso en Mexico.

Nieuwe Kerkstraat 27 Borne www.borne.wereldwinkels.nl

!"#$%&'(&)*&+,%-,./

!"#$%&'(&#')*%+')*&,""#-'%$&,.$&,..*&%/0+1('%,%&%$&.123%$2'%*%&4"5%-.*%$6&7$&8.2&'(&%# 5.$&4""'%#&"4&2')5%$(&!"#$%&"9&-:$&!%(2&%%$&28'(2&2%&4.*%$&21((%$&4"5%&%$&*1$(2;&<4 5'%&#%5%$&,%#-"#=%$&(215%$2%$&,.$&5%&7$(03%5%(%& ><?@4"5%"9+%'5'$=A&'$&(.4%$8%#*'$=&4%2&,%%+&!"#$(%&4"5%(9%0'..+-.*%$A&%%$&5#'%2.+ .#2'(2'%*%& 4"5%(3"8(A& "$5%#& 3%2& 4"22"& BC1$(2& "9& 5%& 0.28.+*:6& D%%$& B=%8"$%:& 4"5%@ (3"8(&51(A&4..#&9%#E"#4.$0%(&8..#'$&$.5#1**%+')*&5%&=#%$-%$&,.$&*1$(2&%$&4"5%&8"#@ 5%$&"9=%-"0326&

F.(2%& "$5%#5%+%$& -')$& ,%#5%#& 5%& G#"0.$2%@& %$& 0#%.4.#*2& %$& 3%2& )%1=59+%'$& ,"+& +%1*% 5.$("92#%5%$(& %$& *'$5%#.02','2%'2%$6& H%& =%-%++'=%& 2%##.((%$A& 5%& ,%#+%'5%+')*& =%1#%$5% E""52#10*(&%$&5%&*""9-"$5.=&0"49+%2%#%$&5%&5.=6&I%2&,"++%5'=%&9#"=#.44.A&5.2&G%='$2 "4&JK&11#&9#%0'%(A&'(&2%&,'$5%$&"9& 88863%2G%(2%,.$G"#$%6$+6


!" #$%$&'"()*)+,(

!" #$%$&'"()*)+,(

!" -+&()

!" -+&()

!" -$.(/0,$&

!" -$.(/0,$&

!" -+&()"1/".,"2*)3*04

!" -+&()"1/".,"2*)3*04

!" -15,&

!" -15,&

!" 654,(),&

!" 654,(),&

!" 7512*&),

!" 7512*&),

!" -11/81&.*'

!" -11/81&.*'

!" 9&"&1'"%,,0":,,5"

;$,"333<=,)>,(),%*&>15&,<&0"

!" 9&"&1'"%,,0":,,5"

%115"=,)"21:/0,),"/51'*::*

GROTESTRAAT 174 BORNE

VIA VAI PETER KAISER UNISA ALLURE MARIPÉ PEDRO MIRALLES GABOR TED BAKER KANNA NEROGIARDINI

MAISON SCOTCH ≠ TOMMY HILFIGER DENHAM ≠ REPLAY ≠ LYLE & SCOTT PME LEGEND ≠ JOSH V ≠ CAST IRON CATWALK JUNKIE ≠ HARPER & YVE SCOTCh & SODA ≠ Aeronautica VANGUARD ≠ MASONS ≠ CAVALLARO STATE OF ART ≠ YDENCE ≠ KOLLEKT PAUL & SHARK ≠ TIGHA ≠ G≠ STAR BUTCHER OF BLUE ≠ SISTERS POINT REHAB ≠ DISTRETTO ≠ DIESEL MA.STRUM ≠ ALAN RED ≠ PLAIN

!"#$%& !"#$

'(%)* %#&'( MORSELT MODE | GROTESTRAAT 199≠205 BOR NE & BISSCHOPSTRAAT 5≠7 OLDENZAAL

!""#$"%&'( !"#$%&'&"()%$*++( *"$)+,&-.&+/#0(

WWW.MORSELTMODE.NL


VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L VO L L E Y B A H O C K E Y S C H A K E N AT L E T I E K H O N K B A L K L O O T S C H I E T E N WAT E R P O L O U G B Y B O O G S C H I E T E N W I E L R E N N E N S U R F E N T U R N E N B A D M I N TO N VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L H O C K E

SPORT IN BORNE

V8:50=:*75'(#+5?D#,'9:=)0

K%?5/0(#+::5#,-'((?5'#?/07'(=)%D'-+

L:5*'#6#S'0#(8:50=:*75'(#/*#)'0#7'&''*0')?/(#.'5+#'57#7:'+#,'9:=)0@#W:*+#+'# BX# (8:50;'5'*/7/*7# .%5'*# %%*.'9/7# '*# -/'0'*# 9/=)# /*(8/5'5'*# +::5# ''*# %%*0%-# (85'D'5(@# G'0):?+'5# Y:00'&%*# :8'*+'# )'0# =:*75'(<# .%%5*%# +'# =:*75'(-'+'*# 9/=)#;'5(85'/+'*#/*#)'0#7'&''*0')?/(@#J/>+'*(#)'0#=:*75'(#.'5+#::D#+'#*/'?.'# .',(/0'#;%*#L:5*'V8:50#7'-%*=''5+@ W-++$)0#%B0(%00#%+/-+,%+$%I"'#%-7%.$%,7-/+(05"1"+$"3 +$#%"#%!-/#$A%)00/%B0(%=$1%00#%.0+%'$%&--/+.*/$#.% )-$+%81"'&$#%"#&$,+$/$#9%RD$I$%0&-#.%<0#%.00/8"'% 6$17$#9%O<%=$#,%'*11"$%011$)001%&$$1%"#,7"/0+"$%+-$% -7%."+%5-#B/$,T9%O#%.$%"#,7"/0+"$,$,,"$%=$/.$#%-#3 .$/=$/7$#% 8$,7/-<$#% 01,% ,7-/+% g% &-$."#BA% ,5-3

/$#%)$+%,-5"01)$."0A%+/0"#$/,8$B$1$"."#B%$#%-7$#% 51*8?<1-77$#.%60/+9% N-<%=0,%$/%B$1$B$#6$".%-)%)$+%=$+6-*.$/%W-+3 +$)0#% +$% 7/0+$#9% D00/% =$/.% .--/% &$/,56"11$#.$% ,7-/+51*8,%B$8/*"<%&0#%B$)00<+9%^@S_

W:,#V&/'*D#-'/+0#::D#;:-7'*+#('/9:'*# Z8:--:#[#S'5'*#1 L:5*'# 6# Z8:--:# [# S'5'*# 1# /(# *:7# ;:-:8# /*# +'# 5%='# ;::5# )'0# D%&8/:'*(=)%8# /*# +'#0.''+'#+/;/(/'@#K:&'*0''-#,'9'0#)'0#+'#0.''+'#8-'D<#&'0#''*#8?*0>'#%=)0'53 (0%*+#:8#D:8-:8'5#":EZVZ@#J:=)#/(#'5#+'#%I7'-:8'*#.'D'*#%=)0'5#+'#(=)'5&'*# %-.''5#7'D'D'*#*%%5#;:-7'*+#('/9:'*@#S'0#,'(0??5#'*#+'#0'=)*/(=)'#=:&&/((/'# ;%*#Z8:--:#[#9/>*#,-/>#:&#0'#&'-+'*#+%0#W:,#V&/'*D#9/=)#''*#>%%5#-%*7'5#;'5,/*+0# %%*#S'5'*#1#;%*#Z8:--:#[@ D0#<I"'%V-8%U)"$#<%$#%V-8%L-#"B6%6$$(+%.$%6$3 /$#1"'#% &0#% S7-11-% Z% $$#% (1"#<$% 8--,+% B$</$B$#9% X00,+% 6$+% ($"+% .0+% 6$+% $$/,+$% 6$/$#+$0)% 6$+% 8-3 &$#%&$/=056+"#B%B-$.%.-$+%"#%.$%+=$$.$%."&","$A% =-/.+%$/%8/$.$/%B$<$<$#%.0#%011$$#%.$%7/$,+0+"$% &0#% 6$+% &10BB$#,56"79% R@$% ="11$#% .$% <-)$#.$% '0/$#%.$%6$/$#1"'#%#-B%&$/.$/%*"+8-*=$#9%D"+%.-$#% =$%#"$+%011$$#%"#%-#I$%)--"$%,7-/+601A%)00/%--<% )$+%6$+%5-)8"#$/$#%&0#%</056++/0"#"#BA%(\,"-+6$/03 7"$%$#%8$056&-11$\801%&--/%.$%6$/$#%&0#%S7-11-% ZTA%01.*,%U)"$#<9 ZI(=)'/+#W:,#S:*/7) L$+% 0(B$1-7$#% '00/% 6$$(+% V-8% U)"$#<% ,0)$#B$3 =$/<+% )$+% V-8% L-#"B6A% ."$% &--/% <-)$#.% '00/% 6$$(+% 00#B$B$&$#% +$% ,+-77$#% 8"'% 6$+% $$/,+$% 6$3 /$#+$0)9%D$%5-)8"#0+"$%&0#%6$+%+/0"#$/,5607%8"'% )$$/.$/$% +$0),% $#% I"'#% =$/<% I"'#% #"$+% 10#B$/% +$% 5-)8"#$/$#9%@$1%81"'(+%L-#"B6%-7%.$%056+$/B/-#.% #0*=% 8$+/-<<$#% 8"'% 6$+% /$"1$#% $#% I$"1$#% &0#% .$%

6$/$#1"'#9%R@$%6$88$#%.$%0(B$1-7$#%+"'.%"$+,%6$$1% )--",% #$$/B$I$+% $#% 6"$/% ="1% "<% )"'% .$% <-)$#.$% '0/$#% B/00B% &--/% 81"'&$#% "#I$++$#A% )00/% .0#% -7% $$#%0#.$/$%)0#"$/TA%01.*,%L-#"B69 \5:'/#)'5'*F>:*7'*(-/>* D0+%$/%)$$/%'-#B$#,%$#%6$/$#%8"'%S7-11-%<-)$#% &-11$\8011$#%",%$$#%)--"$%8$=$B"#B%-)%+$%I"$#9% ;0#% .$% )"#"h,% +-+% $#% )$+% 6$+% $$/,+$% 6$/$#+$0)A% -&$/01%<-)$#%$/%00#)$1."#B$#%8"'9%L"$/.--/%<0#% S7-11-%&-1B$#.%'00/%-7%$1<$%#"&$0*%"#%.$%'$*B.% $$#%B-$.%+$0)%#$$/I$++$#9% D00/#00,+% I01% 6$+% 00#+01% 6$/$#+$0),% *"+B$8/$".% =-/.$#% #00/% I$&$#% +$0),9% L"$/)$$% 8/$$<+% .$% 51*8%)$+%.$%/$B"-#01$%$#%10#.$1"'<$%+/$#.%.0+%6$+% 6$/$#3% $#% '-#B$#,&-11$\801% "#% $$#% #$$/=00/+,$% ,7"/001%I"+9%U)"$#<b%R=$%="11$#%$/&--/%I-/B$#%.0+% '-#B$#,%$#%6$/$#%&0#%$1<%#"&$0*%=$1<-)%I"'#%8"'% S7-11-A% -)% ,0)$#% &$/.$/% +$% 8-*=$#% 00#% .$I$% )--"$%&$/$#"B"#BT9

!"#$%&'(#)%*+,%-#./*0#&'0#12314# !'*+'5'*#6#!%0'5+%7#4#%85/-#.%(#)'0#+%*#9:#;'5<#+'#-%%0(0'#=:&8'0/0/'.'+(05/>+# ;::5#+'#)%*+,%-+%&'(#;%*#!'*+'5'*#"::5?/0@#A&#12@BC#D-:*D#)'0#(0%50(/7*%%-# 0'7'*#+'#+%&'(#;%*#E:&&%*+'?5F""G@#$'#?/0.'+(05/>+#.'5+#*/80#;'5-:5'*#+?(# .'#)%++'*#.%0#7:'+#0'#&%D'*@# H'5(0'#)'-I0 !"##$#% &"'(% )"#*+$#% ,+-#.% $/% 01% $$#% 234% 056+$/3 ,+0#.% -7% 6$+% ,5-/$8-/.9% :$#.$/$#% ;--/*"+% )",+$% &"'(% -7$#% <0#,$#% -7% /"'% .--/% *"+,+$<$#.% <$$7$/,3 =$/<%00#%.$%<0#+%&0#%>-))0#.$*/?;;@A%)00/% #0%+=001(%)"#*+$#%=$/.%.$%,+0#.%B$1"'<%B$+/-<<$#% #00/%C3C9%D$%=$.,+/"'.%B"#B%B$1"'<%-7%$#%00#%8$"3 .$%<0#+$#%=$/.$#%$/%1$*<$%5-)8"#0+"$,%B$,7$$1.9% E&$#%1$$<%>-))0#.$*/?;;@%&$/.$/%*"+%+$%1-7$#% +-+%F3G2A%)00/%."+%=$/.%B$,+-7+%.--/%$$#%B-$.$% &$/.$."B"#B% &0#% :$#.$/$#% ;--/*"+% )$+% 01,% /$,*13 +00+%$$#%/*,+,+0#.%&0#%G23GG9% J.''+'#)'-I0 :$#.$/$#%;--/*"+%<=0)%B-$.%*"+%.$%<1$$.<0)$/% $#%)00<+$%01%&/"'%,#$1%.$%B$1"'<)0<$/%$#%.$%GH3 GGA%$#%6"$/#0%",%.$I$%&--/,7/-#B%#"$+%)$$/%=$B3 B$&$#9% J$+% )--"$% 00#&01,5-)8"#0+"$,% $#% +-7%

<$$7$/,=$/<%)00<+$%:$#.$/$#%;--/*"+%6$+%&$/,56"1% GK3GF9% % L$+% 7*81"$<% B$#--+% $#% )$.$% .--/% .$% B-$.$% ,*77-/+% 6$88$#% ="'% -#I$% 100+,+$% 5-)7$3 +"+"$=$.,+/"'.% 0(% <*##$#% ,1*"+$#% )$+% $$#% -&$/="#3 #"#B9 D--/%.$I$%100+,+$%+=$$%7*#+$#%I"'#%=$%B$M"#."B.% -7% $$#% )--"$% F$% 7100+,% "#% .$% H$% ."&","$9% @$% 6$88$#%10+$#%I"$#%.0+%=$%H$%."&","$%=00/."B%I"'#% $#%I"'#%.0#%--<%+/-+,%-7%6$+%8$6001.$%/$,*1+00+9% @"'%B00#%-#,%#*%&--/8$/$".$#%-7%.$%!0/+$1,%5*7% $#% <*##$#% --<% 8"'% .$I$% =$.,+/"'.$#% .$% ,*77-/+% B-$.%B$8/*"<$#9% L$100,% )-$+$#% ="'% ."+% =$1% .-$#% I-#.$/% +=$$% ,7$$1,+$/,A% J-#"$<% N1+6-(% $#% O1,$% P"))$/,A% I"'% ,+-77$#%)$+%60#.8011$#%8"'%:$#.$/$#%;--/*"+%.03 )$,%G9%J-#"$<%$#%O1,$%8$.0#<+%&--/%'*11"$%"#I$+%.$% 0(B$1-7$#%'0/$#Q

!"#$%&'()*%+,#-#*%%,"#.%#*/+0%#,1'/+%#2%34''%'

L:5*'# 6# K%?5/0(# 0'5# L%-(# M1NO# )%+# %-# ''*# 8'*%-0P# 7'(=::5+# 0/>+'*(# )'0# >%%5-/>D3 ('#)%*+3#'*#;:'0,%-#0:'5*::/#;::5#,%(/((=):-'*@#Q*#+'#;:'0,%-.'+(05/>+#&'0#9/>* 0'%&#;%*#R0#Q'&*(=)'-I#1#7/*7#)/>#;::5#''*#I/*%-'#8-%%0(@#H'*#(8'-'5#;%*#''*#%*+'3 5'#D-%(#7/*7#:8#9/>*#-/*D'5#'*D'-#(0%%*#'*#,-'((''5+'#)'&#+%%5,/>@# L"'% )-$,+% &0#% 6$+% &-$+801&$1.% B$./0B$#% =-/3 .$#9% RS*A% .0+% .-$+% 7"'#T% I$"% J0*/"+,% +$B$#% D-3 /"$#%@$$#"#<%$#%S#'0%L$,,$1"#<%&0#%.$%EL!N9% E/% =$/.% $$#% #0++$% 107% -)% .$% $#<$1% B$="<<$1.% $#% I"'#% +$0)1$.$#% <=0)$#% 8$I-/B.% <"'<$#9% L$+% &"$1%B$1*<<"B%)$$A%)00/%&-$+8011$#%<-#%#"$+%)$$/9% J0*/"+,%6"#<+$%#00/%6$+%&-$+801&$1.%$#%8$<$$<%.$% 601&$%("#01$%&0#%I"'#%+$0)A%."$%I$%=-##$#9%N#3 .0#<,%6$+%./$"B$#.$%=$$/%<-#.$#%.$%=$.,+"'.$#% B$=--#% .--/B00#9% E/% =$/.% -7% .$% &$1.$#% &0#% !:U;%.$%!10*=="++$/,%$#%VWU;%XEN%B$,7$$1.9% E/%.$.$#%-#B$&$$/%C22%1$$/1"#B$#A%*"+%.$%B/-$3 7$#%Y%$#%Z%&0#%.$%80,",,56-1$#%"#%.$%B$)$$#+$% !-/#$A% )$$9D$% 1$$/1"#B$#% &0#% B/-$7% Y% ,7$$13 .$#%$$#%60#.801+-$/#--"A%+$/="'1%.$%<"#.$/$#%*"+% B/-$7% Z% .$% ,+/"'.% )$+% $1<00/% 00#B"#B$#% +"'.$#,% $$#% &-$+801+-$/#--"9% D"+% +-$/#--"% =$/.% )-B$1"'<% B$)00<+% .--/% !-/60&$A% !-/#$% U7-/+A% !:U;% .$% !10*=="++$/,%$#%VWU;%XEN9 HSLA D-/"$#%@$$#"#<%$#%S#'0%L$,,$1"#<%&0#%.$%EL!N% 60..$#% 7-,+% B$&0+% "#% .$% <0#+"#$% &0#% XEN9% RJ0*/"+,% ",% .$% &"$/.$% &0#.00B9% [$1*<<"B% ",% $/% #"$+,%$/#,+"B,%B$8$*/.9%L$+%81$$(%8"'%$$#%7"'#1"'<$% $11$#8--BA% $$#% B$,5600(.$% 6$*7% &0#=$B$% 6$+% <*#,+B/0,%$#%$$#%B$<#$*,.$%$#<$19%@0+%<-$1"#B% $#%&$/8"#.$#%",%.0#%.$%-71-,,"#BA%.*,%6$+%&01+%=$1% )$$TA%01.*,%D-/"$#9 T%/5#8-%P P"'.$#,%6$+%+-$/#--"%=0,%(0"/%710\%$$#%8$10#B/"'<% +6$)09%D$%,56$".,/$56+$/,%$#%.$%.$$1#$)$/,%8$3 --/.$$1.$#%-(%.$%+$0),%,7-/+"$(%,7$$1.$#9%:"'%B03 &$#%$$#%,7-/+"$&$%+$B$#,+0#.$/%$]+/0%7*#+$#%.--/% $$#%I-B$#-$).$%810*=$%<00/+%+$%-&$/60#."B$#A% =00/)$$%$$#%(0"/710\7/"',%+$%="##$#%&"$1A%R<"'<%"<% 6$8%$$#%810*=$%<00/+%B$</$B$#TA%+--#+%$$#%&-$+3 8011$/%I"'#%+$0)B$#-+$#9

[$)$#B.b G9%U+9%S$B"."*,%G H9%!$$70/<%G c9%U+$760#*,%G 49%!$$<70/<%H J$",'$,b G9%O$)#,56$1(%G H9%a0#%d"B+60/+%G c9%e/",)0%G 49%N1.6-(%G f0"/%e10\%7/"',b a-#B$#,b%@6$$1$%G [$)$#B.b%U+$760#*,%:$#.$/$#%H J$",'$,b%a0#%d"B+60/+%G `"+,10B$#%L0#.801%+-$/#--"%H2GK a-#B$#,b G9%;-#.$/%c H9%;-#.$/%4 c9%;-#.$/%H 49%;-#.$/%G [$)$#B.b G9%O$)#,56$1(%G H9%O$)#,56$1(%H c9%O$)#,56$1(%C 49%O$)#,56$1(%c J$",'$,b G9%!$$<70/<%G H9%N1.6-(%G c9%e/",)0%G 49%a0#%d"B+60/+%G f0"/%710\%7/"',b a-#B$#,b%f1-/0%G [$)$#B.b%O$)#,56$1(%H J$",'$,b%f1-/0%H

U/0(-%7'* J0*/"+,%$#%I"'#%+$0)%8$6001.$#%#0%$$#%</*",("#01$% *"+$"#.$1"'<% $$#% .$/.$% 7100+,9% S11$% ="##00/,% </$3 B$#%$$#%8$<$/%*"+B$/$"<+%$#%--<%&--/%.$%(0"/%710\% ="##00/,%=0,%$/%$$#%7/"',9%^@S_ `"+,10B$#%;-$+801%+-$/#--"%H2GK a-#B$#,b G9%;-#.$/%G H9%N1.6-(%H c9%O$)#,56$1(%G 49%@6$$1$%G J0*/"+,%=-/.+%8$60#.$1.%.--/%.$%EL!N


Tandprothetische praktijk Webbink & Brinks Tandtechniek Inloopmiddagen donderdag 1224 Inloopmiddagen woensdag en vrijdag 13 oktober in Borne en donderdag 25 april in Borne ï

Gratis controle van uw prothese Vrijblijvende info over protheses, implantaten en gedeeltelijke protheses Snurkbeugels Hoe ben ik verzekerd? Wat gaat mij dit kosten? ï ï ï ï

U bent van harte welkom van 13.30 ≠ 17.00 uur, Grotestraat 247, Borne

DE MOOISTE MERKEN IN TWENTE

#$%&" '$" (()" *++," +)-$" ).$/01,.$2" $)" 3((4"4()5"+6"$$)"7(81+9":,()5%+$8'$;

-/'.#=* .#* )?>>';'#* @>""#@'$#* A#>"&B* $/* >/0#*/$#&(#*A#>"&B*C#"#@'*C'>?#3

C'$I"F>""#* ;<1?'* <#&%#"#/* F>"* $/'#""$)#/'#*H&/@'$#;3

!"#$%&'()*+',%-.//0'1' 2%#'0%,%"'34#',)0',%-./0%"

!"#$"%&

!"#$% &$'()*$"% #+,"% -".% /0*10'$*$% $'23-$45% 6$'()7 *$"&$'1$**$'.% #+,"% -"#$% $'23-$48$9))'4$'.% $'&)"5% 6'))3% +$:)"4% "))'% #+,"% &$'())*% $"% *$$'% ($:% ;$"7 "$"5%6$'()*$"%&-':$"%$$"%8'03%10..$"%:$".$"%&)"% &$'./(+**$"4$%/0*10'$"<%*$$21+,4$"%$"%-&$'10+3+"3$"5

design for living

D1/=*E>??$;>/*F1/*2>GH>?<*$;*/&*0##?*11/'?#==#"$I=#*)#G?$I;.3

JK*LMNO2* PK2*QAAKEQQA* MN*-AOKNRQQA

!"#$%%&'("#$")*"+#&+#,-"+("

!"#$%&"'(#)*+,*!"-".#/011"*!"23*456,75,89:4 (((3;<#""$/=7(>/#/3/"

=$1% +.% 4)"% --;% 3$$"% &$'')..+"3% 4)1% &$$*% :$".$"% ->%#-$;%#+,"%"))'%(0"%$+3$"%&$'())*5%6)"%9+$%.1):% ,$%)2?%@$"%,$%:+../(+$"%$$"%)2.1)::$*+"3%&)"%$$"% 8$'-$:4$%&--'&)4$'?%=$88$"%,$%&--'-04$'.%+"1$7 '$..)"1$% 8$'-$>$"% 0+13$-$2$"4<% -2% 9)'$"% ($1% :+.7 ./(+$"% "+$1% #0*;$% 8')&$% 80'3$'.?% =-$% #+1% 4)1% 1-/(% :$1%4+$%-04$%2-1-A.%4+$%,$%3$&-"4$"%($81?%B+$%#+,"% 4+$% :$".$"% ->% 4$% 2-1-?% !>% 4$% 9$8.+1$% &)"% 4$% CD6%&+"4%,$%1+>.%(-$%,$%,$%-"4$'#-$;%;0"1%.1)'1$"<% 9))'% ,$% 3$3$&$".% ;0"1% &+"4$"<% (-$% ,$% 4$#$% :-$1% ->.*))"%$"%:$1%9$*;%>'-3')::)%$"%0+1$'))'4%9)1% ,$%:$1%,$%'$.0*1)1$"%;0"1%4-$"5 54#0%6 =-$%0%4+1%;0"1%4-$"%#)*%E4%@);;$'%F(--24%GH%&)"%4$% CD6%I%&--'%4$%)24$*+"3%H9$"1$%&)"%4$%C$4$'*)"47 .$%D$"$)*-3+./($%6$'$"+3+"3%->%#)1$'4)3%JK%)>'+*% ;-:$"%0+1*$33$"5%L$%*$#+"3%($$21%>*))1.%+"%4$%M1$7 2)".7=-2%+"%@-'"$%-:%JNOPPQ%4$%#))*%+.%->$"%&)")2% JKOPP%00'5%D$R"1$'$..$$'4$"%+"%2):+*+$3$./(+$4$"+.% ;0""$"%&--')23))"4%))"%4$%*$#+"3%3$"$)*-3+./($% +"2-':)1+$% ;'+,3$"5% H-$3)"3% &--'% *$4$"% +.% 3')1+.<% "+$17*$4$"%8$1)*$"%$$"%8+,4')3$%&)"%S%T<PP5


" .." ( % * ' + ! " 1% " -/ " * , ' / 6% * ' 0% / " .." ( % * ' $ " " ( % & 3+ /" # " ) + " / %" / ((" " * $ " " * 3" ! " 2 % * + ) , ( " " / 1" - + 02 ! + + ' . / * 3" . / % ( & - " .." ( % * ' + !" * / 2 / " # + * * " * %. !+ + -+ ) " .." ( % * ' " * $ 4 ) " . " .." ( % * ' 5) " / " " * 2 % * ' " ( $ 0% . % . * 0 0% / # " # -+ " % ! / + / " " * " # -% , ! ) " . " * $ " -" * ) + ! " 1" . / % # % * # " * % * " * ' . " -# " * ', " 0 01 1 " # " # / " # % # , # / 1' # / - # / # , 6 20 0 # , &/ ' 01# * # 00# * ' , ) , &# 1 / - # / 3 , &# 1 $ + ' * ' # # " / ' ($ / '0 ', " # $ % # * -. # , ( / # , $ * ' , ) % # 7, 3 # 01# # / " # , 2' 1% # / # '" - 3 # / &2' 0" # , " # - 3 # / % # , -+ # , 4 ' , )# * 0' , )0 # / % # , # , - / , # , / # 1# / # . * # ) ) # , ' , &# 1 ! # , 1/ 2+ # , 4 # / " # , 6 # 3 # / - 24 " 1- 1 # ' % # , 1' (" 0# 4 ' , ) # * 0 , 4 # / " ' , -/ , # --) + , , # , + - " # 1- # % # 3 - # % " , # 1 * 0 ' , " # , " # / # 3 # 01' % ' ,

8 &- . ' ,

&- . 9 ! - 1! &

&/ ' 01# * # ,

-"

+ !" # / " " * * ! " - 1+ + -& ' " ( %* (!" * 3 ( % & $ " / & 0 % ( " 0) & - # " (" !" * - . $ + + * 30. ( . * # " + 02 ! * %* 2" * / " ) " / (!" * 3 ( + -* "

% # , , -, * , % 0 4 # / " " # 4 ' , )# * ' , * " # , 6 * ! -+ . * # # 1 3 # / - 24 " + # 1 - , " # / + # # / " # - . # , ' , % 3 , # # , 80&- . ' , 0&- . 9 3 , &# 1 + # / ) ! - 1! & -" # , " # 1- # 3 - # % ' , % 3 , + # # / * ' ! &1 # , / 2' + 1# 3 - - / &# 1 2' 1% # / # ' " # 00- / 1' + # , 1 , + # / )# , + # 0 , , + '/ # # , 01- , # '# , , # & . - 1 201 3 5 / -0 - 0& 2+ + 2+ # , 12" ' , , # * -# 0 # /# , *3 ', *# ', , 1 0- , 9 0 / -

& -% # & 0 % ( " 0)

$ 2- + # .* 5 -" 2. # / " / 5 $ ' % # / + # , 04 # /

! - 1! & -+ + 5 '* 1 ' * -/ # "

+

&# 1 (2 ' * # 2+ 1# 3 ' # / # , . ))# , 0 # , &/ ' 01# * # 0 0# * ' , ) $ * ' , ) 2' 1 / 4 0 # # , 0. # 11# / # , " # (2 ' * # 2+ 0&- 4 ' , 1&# 1# / # - , " ' , * " # , 6 * + # 1 + -" # * * # , -. " # ! 14 * ) + 26 ' # ) " , 0 # , . / ! &1' % # 3 ' 02 * 0 # 00# * ' , ) - " # ' 0 # # , 3 , " # 0. - , 0- / 0 3 , &# 1 * " # , 6 * 0# 1&# 1# / - ) 3 ' # * 3 - / ' % # 4 # # ) &# 1 (2 ' * # 2+ + % 6 ' , # ' ( &2' 0&- 2" # , 0 ' , " # 20 # , + ' , ' + % 6 ' , # 3 -* + -" # 1/ # , " 0 * # 2) # 4 # # 1(# 0 # , &# 1 2* 1' # + # 3 - - / ( / 0% # 3 - # * + ) " * ! " 3+ * ! # 3% & * ((" 2%* ' " (. %* (!" * 3 ( " * %* + -* " # " + , " * ! 1 * 00-

0 # 00# * ' , )

!"#$%&'(%&)%*$""$&+(,-&,"". /0'12&3&!"#$%&'(%)&*%&+%,-(%+.(#/%0&(#&*%&1"/2 /%,+$%%3& 4)& +$",$$%& 56& 7& "6,(0& 89:7;&<0+&%%,=%2 $55#&""#&>"",&?5%*%,&-%,#5%?*%&%(3%#",%++%)& <#/%& @"?6)& >"",& A""/& #"",& >"",B& C!"#$%& '(%D;& E55,"0&-"#.%3%&*%&3%A%00(3>%(*&*(%&A(F&"0$(F*&?%$& %%#&/56F%&$>%%&=(F&>"",&?5%*%,&5#*%,-5#*;&G#& *(%A%0H*%&3%A%00(3>%(*&.(0&A%&?%$&>"",&A""/&55/& I($+$,"0%#;&J%&+%,-(%A%#&+$""#&*"#&55/&C3%A%00(3D& 563%+$%0*& (#& *%& -($,(#%/"+$%#;& K15,#%& %#& 5?3%2 -(#3& >%==%#& %%#& >53%& 3I#H"L$5,& %#& *"",5?& 3""#&.%&3%.55#&-%,*%,)&(/&=%#&=0(F&*"$&(/&*%A%& +$"6)&-(FH&F"",&3%0%*%#)&>%=&3%#5?%#M; !"#$%& '(%& >%%H$& #(%$& "00%%#& ?55(%& +%,-(%A%#& -"#& 5#*%,& "#*%,%& 1I#A0"I& N"+$0%& %#& 105#*& <?+$%,2 *"?)&?"",&55/&:O9&+55,$%#&$>%%;&J%&?%#3(#3& *5%$&A%&#(%$&A%0H&K(%*%,&AC#&%(3%#&-"/&>55,M&A%3$& A%&0"L>%#*;&P%&-%,/556$&55/&#53&="/?(Q%#)&/5H2 H(%& %#& L"*%"I",$(/%0%#;& KR#& *(%& -(FH& F"",& >%=& (/& %%#& -"+$%& /0"#$%#/,(#3& 563%=5I.*;& S%& /,(F3$& (#& *(%& $(F*& *"?%+& (#& *%& .(#/%0& *(%& (#& -%,."L>$(#3& A(F#)&%#&"0+&A%&*"#&0"$%,&?%$&>I#&/(#*&(#&*%&A""/& $%,I3/5?%#& 3%#(%$& (/& *"",& %#5,?& -"#M)& A5& +0I($& <#/%&"H;&TU<V

"

-% " $ + " ' (!" * 3 (

-+ / " . / - / + -* " ( * ' " *

0-# " -. / - / ' . " -# " *

222 $ " .." ( % * ' ) + ! " * (


TE KOOP: Stacaravan op schitterende landelijke locatie in Uelsen bij Kurt Simon (minicamping) Met een grote tuin, eigen oprit en prachtig gelegen aan de rand van een bos.

Tel. 06â&#x2030; 23042553

!"#$%#$$&'()"'*+,-.$",%+/'0$#$%&)"#'12( >+

?("*"<(*;+;)*%)

>+

@A)'*&(5"*;+;)*%)

>+

F5&5'+G*"+#)+H**E

>+

B*;)+C+;)*%)D*<E

!"#$%&'()%&'**&+,-+.+/011+23+45'")++ 6/7+1-+-6+806+.+999:;)*%)<)"&'$=")#)';*"#:";

13-14 APRIL VOORJAARSMARKT VAN 10.00 - 17.00 UUR

www

K jk voo m

c

b d

5B-2',")F.)6%#F.&A,BG)6DG&E.446-G& .-&+,6-G%&5B-2).#F-6.G&",7B-6%.,.-& 6-3""'H622B7.-&+",-. I$4.-& =H6)& .67.-BB,& 1B-& 5B-2',")F.)6%#F.& ',BG)6DG& E.446-G& .-& !,..G& +,6-G%& .67.-BB,& 1B-& +,6-G%& 5B-2).#F-6.G& J.,G.-& B3& DB,.-& -B$J&%BH.-&"H&..-&H""6&.-&7".2&',"2$#)&).&1.,1BB,267.-K&2.-G& 2BB,46D&BB-&..-&G$-%)7.46)K&'3BB)D.K&(,BH.',")F.%.&"(&..-&',")F.C %.&"'&6H'3B-)B).-&26.&L6#F&1B%)&G36G)&"'&..-&%).7#"-%),$#)6.M ^11,$ 5,*#-'2##,.$ 5"*%,.$ ?,*?))*%&7%$ %""*$ 7,#5)1&/&0,,*%,$ B,%,5,*#,*-$ &.$ %,$6""/%?,-'&7&.7$?).$4*&.#-$I).%',068 .&,#$ &.$ e&(--,.;$ V))-'$ e&(--,.$ J&(.$ ,*$ ?,-'&7&.7,.N$ V&(?,*%)1$ ,.$ :,?,.',*$ ,.$ 4"*.,;$[.$%,$.&,25-',$?,-'&7&.7$&.$4"*.,$ 5,',.$ %,$ +)'&f.',.$ ".-$ .2$ ""#$ ',$ ?&.8 %,.;$!+$5",.-%)7$$HW$,.$%".%,*%)7$ H>$)+*&1$J&(.$,*$H$&.1""+8 B&%%)7,.$ &.$ 4"*.,$ ?).$ G=;=C$ '"'$ GU;=C;$ A$ #2.'$ ',*,06'$ ?""*$ ,,.$ 7*)'&-$ 0".'*"1,$ ?).$ 25$ 7,3&'$ ,.$ )%?&,-;$ [.8 /"*B)'&,$ "?,*$ _7,%,,1',1&(#,`+*"'6,-,-N$ &B+1).')',.N$ -.2*#3,27,1-N$ ?,*J,#,*&.7$ ,.$?,*7",%&.7,.$,.J;$<&($J&(.$7,#5)1&8 /&0,,*%$"B$)).$',$B,',.$,.$2$6,,/'$%2-$

I.$HB("-2%&FBB3)&NON?KPQ&.$,"& "'&6-&+",-.&.-&"H%),.G.-& +",-.&/&O,'$e,2B)/".%-$3,%).#'$)11,$ 0"11,0').',.N$0"B&'h1,%,.$,.$3,5".,*-$ &.$ 4"*.,N$ O,*'B,N$ ,.$ i,.%,*,.$ $ ?""*$ 62.$7*"',$&.J,'$,.$3&(%*)7,$)).$%,$1).8 %,1&(#,$0"11,0',5,,#;$I&(%,.-$%,$0"11,08 ',$ ?).$ GS$ 'RB$ H=$ B))*'$ HCGj$ &-$ &.$ '"'))1$k$WSWHNEU$"+7,6))1%;$:&'$&-$6,8 1))-$&,'-$B&.%,*$%).$6,'$)/7,1"+,.$())*N$ 5,7,.-$,,.$7,3*,#$)).$0"11,0').',.$,.$ 5&(#6""/%,.;$ O&,*$ 7)).$ 5,$ #"B,.%,$ '&(%$?,,1$5,*#$?).$B)#,.$"B$%&'$"+$',$ 1"--,.;$P,'$%,J,$%".)'&,-$/&.).0&,*'$6,'$ e,2B)/".%-$ 5,',.-06)++,1&(#$ ".%,*8 J",#$"B$*,2B)$',$3,-'*&(%,.;$$

op

mk p

R-L6#F)4B,.&L6.G).& && e,2B)$&-$,,.$?,*J)B,1.))B$?""*$*2&B$ GCC$ )).%",.&.7,.$ )).$ 7,5*&06',.N$ -+&,*,.$,.$+,J,.;$X1#,$%)7$#*&(7,.$ECC$ B,.-,.$ %,$ %&)7."-,$ *,2B);$ [.$ '"'))1$ #)B+,.$ H$ B&1(",.$ V,%,*1).%,*-$ B,'$ ,,.$?"*B$?).$*,2B)N$J")1-$)*'*"-,N$*,28 B)'"l%,$)*'*&'&-$"/$(,27%*,2B);$:)'$&-$G$ "+$%,$j$V,%,*1).%,*-;$:))*B,,$&-$*,28 B)$ %,$ B,,-'$ ?""*#"B,.%,$ 06*".&-06,$ J&,#',$&.$V,%,*1).%;$:,$#,.B,*#,.$?).$

!"#$%& "'##&()%( &*+("'%,-%,( '%+%&($"./ !"#$%&!'%(#)%*+,-#'% ./)!!'01#%2!223#.%

!45!66!(#,)%'!03+'!!"% 46%7+'(6

$"0*11%0'%2&1

7,,.$ ?,*5&(J&.7$ ."%&7Y$ :,$ #"-',.$ ?).$ ,,.$?"11,%&7,$+*"'6,-,$J&'',.$?""*$E>g$ &.$6,'$3)-&-+)##,'N$%,$+)'&f.'$#*&(7'$%,$ +*"'6,-,$7*"',.%,,1-$?,*7",%';$I,?,.-$ 5"*%'$)11,-$*,06'-'*,,#-$?&)$%,$J"*7?,*8 J,#,*))*$ )/7,6).%,1%;$ <&($ J211,.$ 2$ 6&,*$ ?""*)/$ 2&'7,3*,&%$ "?,*$ &./"*B,*,.;$ <&($ J"*7,.$ %)'$ B".%J"*7$ 7",%$ &-$ ,.$ .&,'$ ".."%&7$ %22*;<&1'$ 2$ 7*))7$ B,,*$ &./"*B)'&,$ ,.R"/$ ?*&(31&(?,.%$ ,,.$ )/8 -+*))#$B)#,.$.,,B$%).$7,*2-'$0".')0'$ B,'$ ".-$ "+$ )17,B,,.$ .2BB,*$ C>WS8 >WC>C>;$A$#2.'$""#$)1'&(%$,?,.$3&..,.$ 1"+,.;P,,*$ &./"*B)'&,Q$ '++5,33&.#;.1$ "/$/*,,#3*&.#-').%',06.&,#;.1 ^%*,-Q$a*"',-'*))'$HWEN$4"*.,

*,2B)$J&(.$?))#$".J&06'3))*;$:,$7*"',$ B,,*%,*6,&%$?).$*,2B)+)'&f.',.$5"*%'$ %)7,1&(#-$ 3,+,*#'$ %""*$ +&(.N$ ?,*B",&%8 6,&%$"/$?,*B&.%,*%,$B"3&1&',&';$$

:,$)/7,1"+,.$jC$())*$6,,/'$6,'$e,2B)8 /".%-$ )1$ ?,,1$ 3,*,&#'$ &.$ %,$ -'*&(%$ ',7,.$ *,2B);$ :,$ -1,2',1$ "B$ *,2B)$ 6,1,B))1$ %,$5,*,1%$2&'$',$6,1+,.$&-$."7$B,,*$5,8 ',.-06)++,1&(#$ ".%,*J",#;$ O,'$ e,2B)8 /".%-$ &-$ %,$ 3,1).7*&(#-',$ /&.).0&,*$ ?).$ ".)/6).#,1&(#$ 5,',.-06)++,1&(#$ *,2B)8 ".%,*J",#$ &.$ V,%,*1).%;$ O,'$ /".%-$ &-$ ?"11,%&7$)/6).#,1&(#$?).$7&/',.$?).$+)*8 '&021&,*,.$,.$3,%*&(?,.;$V))-'$6,'$/&.).8 0&,*,.$?).$5,',.-06)++,1&(#$".%,*J",#$ 7,,/'$ 6,'$ e,2B)/".%-$ ?""*1&06'&.7N$ ".8 %,*-',2.,.$ 5,$ +)'&f.',.)0'&?&',&',.$ ,.$ #"B,.$ 5,$ "+$ ?""*$ %,$ 3,1).7,.$ ?).$ B,.-,.$B,'$*,2B)$3&($+"1&'&,#$,.$J"*7;$ :)'$ 3*,.7'$ ".-$ %&06',*$ 3&($ ,,.$ 5,*,1%$ J".%,*$*,2B);$<,$J&(.$31&($B,'$&,%,*,$ 7&/'$%&,$6&,*)).$3&(%*))7';$$4 ) . # * , # , 8 .&.7.*QVLSUe^4!CGH=CWCCCCN$ ^B8 -',*%)B;$555;*,2B)/".%-;.1

!"#$%&"'&(")"*% +",-.&/&!"#$%&'$())*$+*,-,.',,*'$%,$/"'"0123$4"*.,$ 5,,*$,,.$+*)06'&7,$/"'"8,9+"-&'&,$&.$6,'$:&(#62&-;$<,$ %",.$%&'$.2$)1$=>$())*$-&.%-$%,$"+*&06'&.7$?).$%,$0123;$ @',,%-$+*"3,*,.$5,$6,'$.&?,)2$,.$3,,'(,$"+$',$#*&##,.$ ,.$ 6"+,.$ %).$ ""#$ %)'$ A$ #"B'$ 7,.&,',.$ ?).$ %,$ >C$ /"'"D-$,.$%,$E$+).,1,.; :,$ 0123,9+"-&'&,$ 5"*%'$ 7,"+,.%$ %""*$ <&B$ F2*7,.-$ "+$?*&(%)7$GH$)+*&1$"B$HC;CC$22*;$I,?,.-$J)1$3,#,.%$ 5"*%,.$7,B))#'$5,1#,$/"'"D-$&.$%,$+*&(J,.$?)11,.$,.$ 5,1#,$,,.$,,*?"11,$?,*B,1%&.7$#*&(7,.;$:,$(2*K$3,-'))'$ %&'$())*$2&'$L,"$M".7,*'N$O23,*'$?).$P)-'*&7'$,.$O,*8 B).$I&%,B).; A$ 3,.'$ ?).$ 6)*',$ 5,1#"B$ 7,%2*,.%,$ %,$ "+,.&.7-'&(8 %,.$?).$6,'$:&(#62&-Q$P)).%)7$'RB$J".%)7$CS;CC$ '"'$HC;CC$22*$,.$7,%2*,.%,$%,$+,*&"%,$?).$G=$)+*&1$ 'RB$>$B,&;$O,'$)%*,-$?).$6,'$:&(#62&-$&-Q$T'$:&(#62&-$GN$ EUHH$MP$4"*.,;$V))-'$%,$&.7).7$?).$D'$:&(#62&-$&-$ ,,.$".%,*7*".%-,$+)*#,,*7)*)7,$5))*$A$7*)'&-$#2.'$ +)*#,*,.; 0-("&"1.,&2.&(")"#3$4 <&($ 6,33,.$ B"B,.',,1$ WG$ 1,%,.$ 2&'$ 4"*.,$ ,.$ "B8 -'*,#,.;$ !.J,$ 0123)?".%,.$ J&(.$ "+$ %,$ ,,*-',$ ,.$ %,$ %,*%,$%".%,*%)7$?).$%,$B)).%;$X,.$#,,*$,,.$)?".%$ 3&(5".,.$&-$)1'&(%$B"7,1&(#N$"/$2$."2$3,7&..,.%$"/$7,8 ?"*%,*%$/"'"7*))/$3,.';$L&%$J&(.$?).$,,.$/"'"0123$6,,/'$ J&(.$ B,,*5))*%,;$ O,'$ ?).$ ,1#))*$ 1,*,.N$ 6,1+,.%,$ 6).%$ 3&,%,.N$ -)B,.$ ,*$ "+$ 2&'$ '*,##,.N$ 7,J,11&76,&%N$ -))B6"*&76,&%$ ,.$ 0"B+,'&'&,/$ J&(.$ B,'$ ,,.$ #.&+""7Y$ 4,J",#$".J,$5,3-&',Q$Z"'"012383"*.,;.1

5.-)""-%).336-7& 8""2%&+",-. +",-.& /& [.$M21'2*,,1$\"%&2B$4"*.-,$@K.)7"7,N$%,$ ?""*B)1&7,$ 4"*.-,$ -K.)7"7,N$ &-$ &.$ %,$ B)).%$ )+*&1$ ,,.$ ,9+"-&'&,$ &.7,*&06'$ "?,*$ %,$ 7,-06&,%,.&-$ ?).$ %,$ (""%-,$ 7,B,,.-06)+$ &.$ 4"*.,;$ I"'$ )).$ %,$ I5,,%,$ <,*,1%""*1"7$ #,.%,$ 4"*.,$ ,,.$ 31",&,.%,$ (""%-,$ 7,B,,.-06)+N$%&,$-)B,.#5)B$&.$%,$-K.)7"7,$)).$ %,$X..,#,*%&(#;$:,$,9+"-&'&,$7,,/'$,,.$3,,1%$?).$6,'$ (""%-,$1,?,.N$B,'$-+,0&)1,$)).%)06'$?""*$%,$?,*6)1,.$ "?,*$%,$(""%-,$#&.%,*,.;$!"#$&-$,*$&./"*B)'&,$"?,*$6,'$ (""%-$,*/7",%; L,,*1&.7,.$2&'$7*",+$E$,.$S$?).$%,$B,,-',$4"*.-,$3)8 -&--06"1,.$J211,.$&.$)+*&1$,,.$3,J",#$3*,.7,.$)).$6,'$ M21'2*,,1$ \"%&2B;$ :,$ 1,,*1&.7,.$ #2..,.$ %,$ ,9+"-&'&,$ 3,#&(#,.$,.$#*&(7,.$,,.$1,-$"?,*$6,'$(""%-,$1,?,.$,.$ %,$-K.)7"7,;$!"#$5"*%'$%,$/&1B$]O,'$#"*',$1,?,.$?).$ ^..,$Z*).#D$?,*'"".%; :))*.))-'$ &-$ M21'2*,,1$ \"%&2B$ 4"*.-,$ @K.)7"7,$ 7,8 "+,.%$?""*$+231&,#$"+$J".%)7$GW$)+*&1$?).$G=;CC8$ GE;CC$22*$'&(%,.-$4"*.,$"+$JD.$4,-';$A$#2.'$%).$6,'$ 7,3"25$,.$%,$,9+"-&'&,$3,#&(#,.;

9:;<=&>?@&AB6-)C 4B33.-&46D&EB,,6",% +",-.& /& :".%,*%)7$ H$ B,&$ ?).$ GG;CC$ '"'$ G=;CC$ 22*$_&.$%,$B,&?)#).'&,`$&-$,*$5,,*$,,.$-+)..,.%,$,.$ -+,0')021)&*,$ )0'&?&',&'$ &.$ 6,'$ #)%,*$ ?).$ a)B,-GHb;$ ^11,$#&.%,*,.$2&'$7*",+$S$"/$#&.%,*,.$"2%,*$%).$'5))1/$ ())*$#2..,.$\)&.'3)11,.$3&($<)**&"*-$&.$X.-06,%,;

#

L&(#'$6,'$("2$1,2#$)).$%,J,$-+)..,.%,$,.$-+,0')021)&*,$ )0'&?&',&'$%,,1$',$.,B,.$7,,/$(,$%).$"+Y$:&'$#).$%""*$ ,,.$B)&1$',$-'2*,.$)).$-;+&,',*-".c3"*.,;.1$?""*$%".8 %,*%)7$H>$)+*&1;$L,'$"+$?"1$d$?"1Y$

!

"

#

# $

:,$ #"-',.$ &.012-&,/$ /*2&'$ ,.$ %*&.#,.$ J&(.$ '&,.$ ,2*"$ +,*$ +,*-"".;$<,$?,*'*,##,.$"B$GC;G>$22*$?).)/$+)*#,,*8 +1))'-$D'$<""1%*&#;


Komwij langs, mail ons voor afspraak Want zijnbelerofgeweest ! JuaneenVazquez N&@0*#*'*&*-J !"#$%&'(#)*+&'$,'-(./**.0#1212

Column Andere gewoontes en gebruiken.

Wie in AziÎ is geweest, weet dat het verheffen van de stem als gezichtsverlies wordt beschouwd. Altijd beleefd blijven glimlachen. En een boeddhistisch ri≠ tueel verstoren; dat is heiligschennis. Elk land heeft zo zijn ≠ soms aparte ≠ gewoontes en gebruiken op het gebied van tafelmanieren, religie en omgangs≠ vormen. Zo is het in Thailand ënot doneí om de het koningshuis te beledigen. Het is daarom goed u voor uw vertrek te verdiepen in de cultuur van het land. U leert zo leuke weetjes en dit vergroot tegelij≠ kertijd het wederzijds begrip en u voorkomt pijnlijke situaties. Op eigenlijk alle verre bestemmingen waar u heen reist, rijst steevast de vraag: ìK an ik wel of niet wa≠ ter uit de kraan drinkenî? Wanneer u weet dat in het buitenland de meest voorkomende oorzaak van maag≠ en darmklachten het lokale drinkwater is, is deze vraag gelijk beantwoord. Dat risico wilt u ge≠ woonweg niet lopen. Hoe ver moet u hierin gaan? Geen ijsklontjes in uw drankje? Uw tanden niet spoelen met kraanwater? Geen rauwe groenten en fruit eten dat gewassen is met kraanwater? Speelt u op zeker, houdt u zich aan het aloude reizigersmot≠ to ì Cook it, wash it, peel it or forget itî . Wist u dat het in landen als Nepal, India maar ook IndonesiÎ en MaleisiÎ beleefd is om met de handen te eten? Kleine correctie: het is beleefd om met uw rechterhand te eten. Waarom niet met links? Uw lin≠ kerhand wordt ≠ hoe zeggen we het netjes? ≠ geas≠ socieerd met toiletbezoek. Chinezen daarentegen eten weer alles met houten stokjes. Wij horen u al denken: ì Al die kleine rijstkorrels, hoe krijg ik dat voor mekaar?î Het vereist inderdaad oefening om de juiste techniek onder de knie te krijgen. Zo vindt u op YouTube tal van instructie lmpjes die u hierbij helpen. Goed, de linkerhand, daar eet u niet mee. In veel Aziatische landen zoals Thailand en Japan toont u weer veel respect door met u rechterhand, of nog beter, met uw beide handen dingen aan te geven of aan te pakken. Dat is geen probleem en dit wordt weer gezien als beleefd. Natuurlijk raakt u niet ie≠ mands hoofd met twee handen aan, dat is juist weer extreem beledigend. Heeft u weleens geprobeerd de Sint≠ Pietersbasiliek in Rome te bezoeken? Dan weet u dat u zich aan de strikte kledingvoorschriften dient te houden. Zo ook in AziÎ , waar religie eveneens een grote rol speelt. Vele prachtig gedecoreerde boeddhistische kloosters en tempels sieren het straatbeeld. Bij een tempelbezoek hoort gepaste kleding. Dus niet al te bloot, ook al kunnen de temperaturen tot tropische hoogtes oplopen. Zorg ervoor dat de schouders en de knieÎ n bedekt zijn, bij zowel de man als de vrouw. Dit voorkomt scheve gezichten en zo loopt zijn weuit bijna overal geweest. u niet de pas. Lekker even zitten met de benen over mekaar. Bij onsen heel gewoon,van maar ongepast t bijna alle costa's eilanden in landen als Thailand, Cambodja en Vietnam. Waar≠ clusief Canarische eilanden om? De voeten zijn letterlijk en guurlijk het laag≠ Griekse ste deeleilanden. van het lichaam. Wijzen met je voetzolen is belangrijke Turkse dan ook uit den boze.badplaatsen Met uw voeten iets dat op de grond ligt aangeven is minstens zo ongepast. Buig Italië en Kroatië dus beter even door de knieÎ n, buk en gebruik uw n Israel handen om ongemakkelijke situaties voor te zijn. ortVergeet Oostenrijk en Lapland ook vooral niet uw schoenen uit te trekken wanneer u iemands huis betreedt. ìK an er nog wat de prijs ? We worden steeds handiger in het H van GEBIED enafîZUID AMERIKA: spel van afdingen. Wanneer u in AziÎ op straat niet racao, Bonaire, Cuba, Dominicaanse afdingt, betaalt u geheid te veel. Wees bewust van k, Jamaica, en Brazilië het feit dit Mexico hier de gewoonste zaak is. Voelt u vooral niet schuldig; het prijsniveau is hier gewoon stuk≠ ken lager dan in Nederland. Enkele tips: oriÎ nteert u eerst en wees niet te gretig. Bepaal vooraf het be≠ Indonesië, Sri Lanka, Maldiven, drag dat u maximaal wilt betalen. Loop desnoods Vietnam, China, weg. AlsJordanië, ze u laten gaan, weet u zeker dat u onder≠ boden heeft. Ga uiteraard respectvol met elkaar om e Arabisch e Emiraten, Oman en zie het afdingen vooral als een spel.

er geweest !

+*&?@@9%B0'*#WS# Dorsetplein 8 Borne 074-2659150, borne@vx.nl ,*#U@;?;*= Juan

!"##$%&'(')*+,-$.'/$'"%*+%012%3#"+'

Vazquez Juan Vazquez Dorsetplein Borne 074-2659150, L75OQ7# 8#8 D*# L*&0C*.*# B%&J borne@vx.nl

Dorsetplein 8 Borne 074-2659150, -%+%;.+*&*-'('-(# ,*# U@;?;*=# borne@vx.nl A@=,0#%%-.0%%-,*#<%0*&,%(#G:# %9&';#A%%&#$%%&;'$?.*#*'*&*-J+*&J ?@@9# %B0'*# '-# L*&0C*# *-# 3@&J -*F# Q*0# ,*# @9)&*-(.0# E';;*-# ,*# U@;?;*=# ,*# @);'(%0'*.# %/;@.J .*-# ,'*# <'$-# ='0(*(*+*-# @C# ,*# )@=E#+%-#,*#W%&-%A%;#%%-#,*# U;*'E*(#0*#?=--*-#)*0%;*-F :>-# %83'-# '2# --0# F-0<5--0E# ,%3# '05',I ,-(2# '0# 9--(# ;<&0-# .-?-0,# '2E=# %(,42# A<(?(-4I/<<&C'33-&# K-0-# D%00'0?*# :T-# ?<5-0# 5-3# <0C-# (-,-0# '0# --0# 1&<<3# ,--(#/%0#;<&0-#,-4&#%%0#,-4&E#5%%&#7-# 7-3-0# <"# /<<&9%0,# %(# ,%3# 9-3# <<?# ,'3# )%%&#0'-3#1%%3#(4??-0#.')#'-,-&--0#<"#,-# .-(#3-#,&4??-0*#>%%&<5#&'893-0#7-#/%0I %F#NP*PP#44&#7--&#--0#23%0,#'0#<"#,-# ><&2/(<-&# '0# ,-# L3&<<5IR289*# U-,-&--0# ,'-# <02# 23-403E# 5%%&# <0C-# /-&?<"-0,-# (-,-0#%%0#,-#,-4&#9--F3#1-5'23E#'2#,%%&# /%0# 9%&3-# 7-(?<5# <5# 0<1# --0# "%%&# ,<<2)-2#3-#?<"-0*= >-# A<(?(-4# 9<"-0# ,%3# '-,-&--0# F('0?# 7%3# -'-&-0# 7'(# %F0-5-0*# D%00'0?_# :T-# 9-..-0# <<?# ,'3# )%%&# 7--&# 9-(-# &-,-(')I ?-# "&')C-0*# R&# '2# /--(# /&%%1# 0%%&# /&')-# 4'3(<<"# -'-&-0# -0# ,%%&# 9-..-0# 7-# <"# '01-2"--(,*# Z<89# /&%1-0# 7-# /<<&# --0# ,<<2)-#/%0#NP#-'-&-0#0<1#23--,2#5%%&# QEHP*#@%%&#7-#1%%0#-&#0%344&(')?#/%0I 4'3#,%3#'-,-&--0#-&#/<<&#M%2-0#7-(#,-&I 3'1# 7'(# 9-..-0*# >'-# .'-,-0# 7-# %%0# `# 0-3#%(2#'0#/<<&1%%0,-#)%&-0#I#/<<&#5%%&# a#-4&<*#T-#?<"-0#,-#-'-&-0#/-&2#'0#-0# "%??-0# C-# ,%0# </-&# '0# ,<<2)-2# ,'-# %(# --&,-&# C')0# 1-.&4'?3*# >%%&# '2# 0'-32# 1-I 9-'5#%%0*#>-#,<<2)-2#C')0#,42#<4,E#,-# -'-&-0#24"-&/-&2*#T-#?&')1-0#,%%&#2<52# /&%1-0#</-&E#5%%&#7-#,<-0#'0#-(?#,<<2I )-#--0#.&'-F)-#7%%&<"#3-#C'-0#'2#9<-#/-&2# <0C-#-'-&-0#C')0*= !5#<<?#,-#<4,-&-0#'0#;<&0-#3-#?400-0# .-,'-0-0E#1%%3#--0#%%03%(#(-,-0#%(#<"# /&'),%1%/<0,# 23%&3-0# 5-3# ,-# /-&?<<"*# >%%&/<<&# ?'-C-0# C')# ,%0# ,-# %""%&3-I 5-03-08<5"(-b-0# 4'3*# >-# 5-02-0# ,'-# .-C<893#7<&,-0E#?&')1-0#,%%&</-&#2"-I 8'%%(#.-&'893*

/(0&#Z9-<#[%2289-E#\'-0?-#T-23-&9<FE#T'(5%#L89433-0IB<2E#>'8?#R((-0.&<-?E#J-&5%0#R((-0.&<-?E#;-&0%I ,-3#T'-FF-&I@'33-0,<&FF#-0#D%0#@%3-(

34567#8#49#:#%9&';#1212#<=;;*-#*&>#-*0#%;.#!"#$%%&#(*;*,*->#7-(*;.*#0%-?.#,@@&# A*0#B*-0&=C#&'$,*->#A*0#D@&.*0#&*('C*-0#)*+&'$,0#,%-#E**&#3@&-*F#49#GH#;@B%0'*. '-# 4=,# 3@&-*# <=;;*-# A'.0@&'.BA*# .BI-*.# E@&,*-# -%(*.9**;,F# 3@&-*# +@@&J# *-# '-# ,*#@@&;@(>#,*#,*9@&0%0'*#+%-#,*#$@,*->#A*0#.9*&&(*)'*0>#A*0#+*&<*0F#K;;*.#E@&,0# @-,*&.0*=-,#C*0#;'BA0)**;,*-#@9#,'+*&.*#(*)@=E*-F#L*0#D@&.*0#&*('C*-0#C*0#,*# 0%-?**-A*,*-#5@M%;#D&%(@-#N%&,.#*-#OA*#PA*&E@@,#5%-(*&.#<=;;*-#'-#A*0#D@&.*0 Q%-.'@-A@=.#R0@*-#S';;%#7;'.%)*0AT#E@&,*-#@-0+%-(*-#,@@&#,*#)=&(*C**.0*&F#6% ,*#@-0+%-(.0#E@&,0#*&#**-#(&@@0#)*+&'$,'-(./**.0#(*+'*&,#'-#**-#/**.00*-0#@9#,*# 9%&?**&9;%%0.#,*#U@*CF !"# $# %"&'(# )*(*# +,-# .-/&'),'012,%3456# 7-&,# ,-# 23'893'01# :;-(-/'01239-%3-&# <<&(<1# -0# .-/&'),'01# ;<&0-=#<"1-&'893*#>-#<"&'893'012%?3-#7-&,#'0#9-3# ><&2-3# @%02'<09<42-# 1-"%22--&,# ,<<&# 0<3%&'2# A49(5%00*# B<<&C'33-&# D%0# @%3-(# /-&3-(,-# </-&# 9-3# ,<-(#/%0#,-#23'893'01*#:!02#,<-(=E#C<#1%F#9')#%%0E# :'2#<5#,'-#3'),#3-#(%3-0#9-&.-(-/-0#-0#,-#'07<0-&2# /%0#;<&0-#GH#)%%&#5--#3-&41#'0#,-#3'),#3-#0-5-0*# !4,#;<&0-#'2#"'33<&-2?#-0#,%%&#4'3-&5%3-#1-289'?3# /<<&*# >-# 7')?# 7<&,3# %%01-?(--,# '0# ,-# 23')(# /%0# 3<-0#-0#-&#7<&,-0#/-&289'((-0,-#3<0--(234?)-2#<"I 1-/<-&,=*#B<<&#,-#&-1'-#9--F3#,-#23'893'01#&-1'2I 2-4&# D<2# ;&455-(94'2# 7-3-0# 3-# 23&'??-0*# J')# 9--F3# K<.'0#J<<,#-0#>-#L3&'),IM%22'-2"-(-0E#<<?#.-1-I (-',#%(2#&-1'22-4&* 3*+&'$,*&. >-# /-&289'((-0,-# %83'/'3-'3-0# '0# 9-3# <4,-# 8-03&45# /'0,-0# "(%%32# 3422-0# NO*PP# -0# QN*PP# 44&*# J'-&I 0%#3&-??-0#,-#.-/&'),-&2#;<&0-#.'00-0#-0#.')#B'((%# R('2%.-39# +94','1-# &-23%4&%03# ><&2-36E# 7<&,-0# C-#

<03/%01-0# ,<<&# <0C-# +:'?# 9<<"# 0'-47-=6# .4&1-I 5--23-&*#

V@.'0'*+*#&*%B0'*. S((-#,-3%'(2#C')0#0<1#0'-3#'01-/4(,E#,%3#C%(#'0#,-# ?<5-0,-# 5%%0,-0# "(%%32/'0,-0*# T-(# 7'(# ,-# 23'893'01#9-3#>')?94'2#-0#,-#)-41,#-&.')#.-3&-??-0*# U0#2%5-07-&?'01#5-3#9-3#A4(34&942#7<&,3#-&#/<<& ,-#)-41,#--0#"&<1&%55%#<037'??-(,*#B-&,-&#C')0 -&#"(%00-0#/<<&#9-3#4'31-/-0#/%0#--0#.-/&'),'012I ?&%03*#!<?#'0#NVWH#7-&,#C<X0#?&%03#4'31-1-/-0*# Y'3-&%%&,#C<0,-&#%,/-&3-03'-2E#7%03#,'-#7%&-0#-& 3<-0#<<?#0'-3*# :J-3#'2#,-#.-,<-('01#,%3#9-3#--0#.-/&'),'012F--23 7<&,3#/<<&#,-#9-(-#1-5--03-*#J-3#C%(#--0#9-(-# <&1%0'2%3'-#C')0#-0#7-#C4((-0#C-?-&#,-#23-40#0<I ,'1#9-..-0#/%0#'-,-&--0*#Z<3#04#3<-#C')0#7-#9--(# "<2'3'-FE#7%03#7%%&#7-#<02#/-&9%%(#<<?#/-&3-((-0E# 7-#?&')1-0#%((--0#5%%&#9-(-#7%&5-#&-%83'-2*#J-3 -039<42'%25-#'2#,42#1&<<3#-0#,%3#7<&,3#C--&#1-I 7%%&,--&,=E#%(,42#@%3-(*#+TS6

arokko, Tunesië, Zuid Afrika, Kenia, en Zambia

DE STATEN en CANADA

ons voor eest ! een afspraak Juan Vazquez Dorsetplein 8 Borne 074-2659150, borne@vx.nl

<(,%3-0#3&-??-0#;<&0-#.'00-0#<"#$#%"&'(#NVWH#+]<3<X#1-5--03-#%&89'-F#;<&0-6^


Vacatures Vacatures Vacatures 120111212 .*/ .*/ .*/011 %-". %-".011 +,*%-". ('* ('* ('*+,* )*% )*%+,* &%"( &%"()*% $%&' $%&'&%"( !"#!"# !"#$%&' Vacatures Vacatures !"#$%&'&%"()*%('*+,*%-"..*/01112 !"#$%&'&%"()*%('*+,*%-"..*/01112

Vacatures !"#$%&'&%"()*%('*+,*%-"..*/01112 Vacatures !"#$%&'&%"()*%('*+,*%-"..*/01112

CBELQ C BC EE$BL Q EQ LEQ K E $E EQ P$ Q BERK K EE K GPEB $PRM BKRLG KS EGM $EM B$E L MK S L.M SBMEBK E .K .

UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 ABCCDE$FG$AHIEJKHHBECL!HIDHKDMH$MK$LH9H$NICKD4 CD$DE$FEEGH$IEGJ!BKHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$KEL7 ABCD$DE$FEEGH$IEGJ!BKHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$K ABCD$DE$FEEGH$IEGJ!BKHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$K ADRESSEN HUIS≠ !""#$%&$'()(*%#+$,+*$-#""*.*+$/+#+01$02$3+$#+-0"4 AAN≠ HUIS IN TWENTE? Hardenberg

Bruchterveld

catures &%"()*%('*+,*%-"..*/01112 catures '&%"()*%('*+,*%-"..*/01112 Bergentheim

TWENTERAND

Beerzerveld

Kloosterhaar

Sibculo

Bruinehaar Breklenkamp OP EN ROND DE ESSEN WesterhaarLangeveen Vriezenveensewijk Mander Hezingen Manderveen Lattrop Oud Ootmarsum Vroomshoop Nutter De Pollen Vasse Daarlerveen Ootmarsum Tubbergen Hardenberg Tilligte Vriezenveen Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Klein Agelo WeiteDenekamp Bruchterveld Reutum manslanden Groot Agelo Fleringen Bergentheim

Geerdijk

Den Ham

OP>>HG$LQ$>DAEMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. OP>>HG$LQ$>DAEMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. UW OP>>HG$LQ$>DAEMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000 ABCCDE$FG$AHIEJKHHBECL!HIDHKDMH$MK$LH9H$NICKD4 • Een totaal bereik van 5887666$(3#+..+2 huis aan huis! CBELQE$QEKEPBRKGE$MLSMBEK. • 9++#$-"+3$-+:+;+2 huis aan huisbladen. ADRESSEN HUIS≠ !""#$%&$'()(*%#+$,+*$-#""*.*+$/+#+01$02$3+$#+-0"4 AAN≠ HUIS IN TWENTE?

denberg

Hardenberg Hardenberg Klooster-Mariaparochie

Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE haar Hoge TWENTERAND Bruchterveld Bruchterveld Bruchterveld Aadorp Hexel Sibculo Beerzerveld

Bruinehaar

HALLO ALMELO ! Westerhaar-

DE WIEZER Geerdijk

Bergentheim

OP EN ROND DEWeerselo ESSEN

Bergentheim Bergentheim Albergen Langeveen Vriezenveensewijk

Beuningen

Rossum

Breklenkamp

• <=$>#")+2* van alle Nederlanders lezen wekelijks huis aan huisbladen.

De Lutte

KloosterKloosterKloosterABCD$DE$FEEGH$IEGJ!BKHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$KEL7E3$ • U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 56$,%0.$((2$,%0.1#(2*+27 haar haar • Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect. Sibculo Sibculo Sibculo • Een totaal bereik van 5887666$(3#+..+2 huis aan huis! Beerzerveld Beerzerveld OP>>HG$LQ$>DAEMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. • Q ?@$>#")+2* actie CBEL E $ Q E K E van P B R de K Glezers E $ M Lneemt SMBE K . n.a.v. een advertentie in onze Bruinehaar Bruinehaar Bruinehaar Breklenkamp Breklenkamp OP EN ROND OPDE EN OP ESSEN ROND EN ROND DE ESSEN DE ESSEN Breklenkamp Mander Hezingen Oldenzaal Lattrop Manderveen Saasveld Almelo Oud Ootmarsum Zenderen Nutter De Pollen Vasse Deurningen DE GLIMLACH Hertme Ootmarsum Tubbergen Tilligte VriezenveenBornerbroek Hengelo Rectum Haarle Noord-Deurningen Geesteren Daarle Losser Klein Agelo (Slangenbeek) Denekamp Ypelo WeiteBorne Reutum manslanden Groot DE Agelo WEEK VAN LOSSER Fleringen

Den Ham

Wierden

Vroomshoop Notter Zuna Daarlerveen

haar WENTERAND D TWENTERAND

veld

• U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 56$,%0.$((2$,%0.1#(2*+27

Hardenberg Enter

Lonneker

Mariaparochie

DE WEEK Harbrinkhoek VAN BORNE DINKELLAND VISIE

Bruchterveld

Bergentheim

!"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. !"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. !"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'.

Klooster-

Overdinkel Beuningen Glane

Aadorp Hexel Bruchterveld Geerdijk Geerdijk • 9++#$-"+3$-+:+;+2 huis aan huisbladen. Rossum WesterhaarWesterhaarWesterhaarhaar 8$"(8"'+(! kranten. Bergentheim Weerselo HALLO ALMELO ! DE WIEZER Langeveen Langeveen Langeveen riezenveensewijk Vriezenveensewijk Vriezenveensewijk Albergen Mander Mander Mander De Lutte Hezingen Hezingen Hezingen Ham Den Ham Sibculo Klooster• <=$>#")+2* van alle Nederlanders lezen wekelijks Oldenzaal Wierden Beerzerveld Saasveld Almelo haar Manderveen Manderveen Manderveen Lattrop Lattrop Lattrophuis aan huisbladen. TWENTERAND Zenderen Bruinehaar Notter Breklenkamp DE GLIMLACH ./#"(#'.(!#!"#"--"( Sibculo Deurningen Oud Ootmarsum Oud Ootmarsum Oud Ootmarsum Hertme Zuna Geerdijk Beerzerveld WesterhaarVroomshoop Vroomshoop Bruinehaar Nutter Nutter Nutter Bornerbroek Breklenkamp De Pollen De Pollen De Pollen Hengelo • Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect. Rectum OP EN ROND DE ESSENVasse Vasse Vasse !"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. Geerdijk Losser Langeveen (Slangenbeek) WesterhaarVriezenveensewijk Ypelo Borne Mander Hezingen Den Ham Langeveen Daarlerveen Daarlerveen Vriezenveensewijk Mander DE DeHam week van Twenterand, Op en rond de Essen, Dinkelland Visie, De VAN Wiezer, Hezingen Den Ootmarsum Ootmarsum Ootmarsum WEEK LOSSER Tubbergen Tubbergen Tubbergen Tilligte Manderveen Lattrop Manderveen Lattrop Tilligte Tilligte Vriezenveen Vriezenveen Vriezenveen van kiezen de lezers n.a.v. een advertentie in onze Hardenberg Hallo Almelo, De week van Borne, De Glimlach en De week vanLonneker Losser.Oud Ootmarsum Oud Noord-Deurningen Ootmarsum Haarle • ?@$>#")+2* Haarle Vroomshoop Enter De Pollen Noord-Deurningen Noord-Deurningen Nutter DE WEEK VAN BORNE •Haarle U kunt uitneemt 1Klein ofactie meerdere regio’s in /$01*($22,$01*(+&2,#",3 Overdinkel Vasse Vroomshoop Geesteren Geesteren Geesteren De Pollen Daarle Daarle Vasse Klein Agelo Klein AgeloNutter Agelo Daarlerveen Bruchterveld Ootmarsum Glane Tubbergen 3"**"(!..'(5(%6,"'!+* Tilligte Weite- Vriezenveen WeiteWeiteDenekamp Denekamp Denekamp Daarlerveen Haarle Noord-Deurningen Ootmarsum kranten. Tubbergen Geesteren Daarle Bergentheim Reutum Reutum Klein Agelo Tilligte manslanden manslanden manslanden Groot Agelo Groot Agelo Agelo WeiteVriezenveen Denekamp •Reutum Een totaalGroot bereik van 4553666$2-&"((", huis aan huis! Haarle Reutum Fleringen Noord-Deurningen KloosterHankate Fleringen Fleringen manslanden Groot Agelo Geesteren Fleringen Daarle Hoge

Wij zijn al meer dan 60 jaar een gerenommeerd dakdekkersbedrijf en zijn ABCD$DE$FEEGH$IEGJ!BKHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$KEL7E3$ • U kunt •U • kiezen U kunt kunt kiezen uitkiezen 1 ofin uit meerdere uit 11 of of meerdere meerdere regio’sregio’s inregio’s /$01*($22,$01*(+& in in /$01*($22,$0 /$01*($22, gespecialiseerd bitumineuze dakbedekkingen. OP>>HG$LQ$>DAEMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. LQE$QEKEPBRKGE$MLSMBEK. !+#.>#+0302-.-+/0+3

TWENTERAND

haar

Klein Agelo

WeiteMariaparochie Mariaparochie manslanden DINKELLAND VISIE Breklenkamp Beuningen

• Een totaal • Een • Een bereik totaal bereik van bereik 4553666$2-&"((", van van 4553666$2-&"((", 4553666$2-&"((", huis aan huis huis huis! aan aan hu Wijtotaal zijn op zoek naar Denekamp

Reutum Mariaparochie Groot Agelo •DINKELLAND 7""&$%'"-$%"8"9", huis aan huisbladen. OP EN ROND DE ESSEN !+#.>#+0302-.-+/0+3 Fleringen !"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. Harbrinkhoek Harbrinkhoek Harbrinkhoek DINKELLAND VISIE DINKELLAND VISIE VISIE Hoge Hoge Rhaan

Sibculo Mariaparochie Beerzerveld Harbrinkhoek Bruinehaar Hoge Aadorp Geerdijk Hexel WesterhaarRossum Langeveen Vriezenveensewijk Mander Visie, DeHam week van Twenterand, Op en rond de Essen, Dinkelland De Wiezer, Hezingen Den Weerselo HALLO ALMELO ! Manderveen Lattrop DE WIEZER Noetsele Oud Ootmarsum De Lutte Hallo Almelo, De week van Borne, De Glimlach Albergen en De week van Losser. Vroomshoop Nutter De Pollen Hoge Vasse Oldenzaal Wierden Daarlerveen Aadorp Ootmarsum Hexel Saasveld Almelo Tilligte Zenderen Tubbergen Vriezenveen Haarle Notter Hulsen Noord-Deurningen DE GLIMLACH Geesteren Daarle Deurningen Klein Agelo Hellendoorn Hertme Zuna WeiteDenekamp Reutum manslanden Groot Agelo Bornerbroek Hengelo Rectum Fleringen Losser (Slangenbeek) Ypelo Wierden Mariaparochie Borne

• 7""&$%'"-$%"8"9", • 7""&$%'"-$%"8"9", • 7""&$%'"-$%"8"9", huis aan huis huis huisbladen. aan aan huisbladen. huisbladen. KHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$KEL7E3$ :;$<&'=",# neemt actieinn.a.v. een advertentie in onze •U kunt kiezen van uit 1de of lezers meerdere regio’s /$01*($22,$01*(+&2,#",3 LQE$QEKEPBRKGE$MLSMBEK. HALLO HALLO ! ALMELO ALMELO ! ! E WIEZER DE HALLO WIEZERALMELO kranten. • Een totaal bereik van 4553666$2-&"((", huis aan • :;$<&'=",# •huis!:;$<&'=",# • :;$<&'=",# van devan lezers van dede neemt lezers lezers neemt actie neemt n.a.v. actie actie een n.a.v. n.a.v. advertentie een een adver advi EMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. >-?"&#"&", in onze huis aan huisbladen • 7""&$%'"-$%"8"9", huisbladen. 0""@#$"@@"=#3 DE GLIMLACH DE GLIMLACH DE GLIMLACH KHE$K>CDBD>>H$LBH$DE$MEIBN$C>>M$KEL7E3$ kranten. kranten. kranten. • :;$<&'=",# van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze kranten. EMHECHBE$NO$DE7E$A>J>HLMEO>IBC>. A"&(<&"*-*,%(%")*"!"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. DE WEEK VAN DE WEEK LOSSER DE WEEK VAN VAN LOSSER LOSSER • >-?"&#"&", • >-?"&#"&", • >-?"&#"&", in onzeinhuis in onze onze aan huis huis huisbladen aan aan huisbladen huisbladen 0""@#$"@@"=#3 0""@#$"@@"=# 0""@#$"@@" Aadorp Hexel Hexel

Aadorp Aadorp

Mariaparochie Harbrinkhoek Rossum

Beuningen

DAKDEKKERS

Beuningen Beuningen

!%()"**+(!#,%-%" Rossum Rossum

Beuningen

Weerselo

Weerselo Weerselo Rossum Albergen De Lutte De Lutte De Lutte Weerselo Albergen Oldenzaal Oldenzaal Oldenzaal De Lutte den Wierden Wierden Almelo Saasveld Saasveld Almelo Almelo DINKELLAND DE WEEK LOSSERSaasveld Harbrinkhoek VISIE VANBeuningen Hoge Oldenzaal Zenderen Zenderen ZenderenAlmelo Aadorp Hexel Lonneker Saasveld Enter Notter Notter Rossum Zenderen DE WEEK VAN BORNE Overdinkel Deurningen Deurningen Deurningen Nijverdal Weerselo Notter HALLO ALMELO ! DE WIEZER Hertme Hertme Hertme Zuna Zuna

3+**.#+*1"*.#4 Albergen Albergen

Bornerbroek Wierden Rectum Rectum Almelo

ctum

Ypelo Zuna

Notter

Rectum

p

Albergen

Glane De Lutte

Zuna

Hertme

Oldenzaal Bornerbroek Bornerbroek Hengelo Hengelo Hengelo Saasveld Bornerbroek Rectum Haarle (Slangenbeek) (Slangenbeek) DE GLIMLACH Deurningen(Slangenbeek) YpeloYpelo HertmeBorne Borne Borne Ypelo Borne Zenderen

Bornerbroek

Ypelo

Borne

!"#$%"&"'

Hengelo (Slangenbeek)

Losser

De week van Twenterand, Op en rond de Essen, DinkellandDEVisie, DeVAN Wiezer, WEEK LOSSER

Lonneker Hallo Almelo, De week vanEnter Borne, De Glimlach en De week van Losser. Enter Enter Enter Enter DE WEEK VAN BORNE Overdinkel

Media

Losser Losser Losser

informatie of het maken van een afspraak:

info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974

• >-?"&#"&", in onze huis aan 3, huisbladen !"#$"")#,+(#7.'(" Lonneker Eurowerft Denekamp 0""@#$"@@"=#3 Lonneker Lonneker Lonneker

• U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in /$01*($22,$01*(+&2,#",3 Glane DE WEEK VAN DE WEEK BORNE DE WEEK VAN VAN BORNE BORNE

Overdinkel

&

!"#0*%1*+23

Deurningen

Hengelo Losser (Slangenbeek) Voor meer

Overdinkel Overdinkel Overdinkel

VOORMAN DAKDEKKERS

Glane

urningen nekamp mp

De Wiezer verschijnt ook in: Almelo Windmolenbroek Bornerbroek

Glane

GlaneGlane

!"#$"")#,+(#*.--"' Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

•!"#$%&''#(#"$)"&"*+$*,$-"$&"%*'. Een totaal bereik van 4553666$2-&"((", huis info@heininkmedia.nl aan huis! A"&(<&"*-*,%(%")*"• Telefoon 0541 - 355 974

Media

•• 7""&$%'"-$%"8"9", huis aan regio’s huisbladen. A"&(<&"*-*,%(%")*"<&"*-*,%(%")*"A"&(<&"*-*,%(%")*"U kunt kiezen uit 1 of meerdere in /$01*($22,$01*(+&2,#",3 ï Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regioí s

ngen

De week van Twenterand, Op en rond de Essen, Dinkelland Visie, De Wiezer, Hallo Almelo, De week van Borne, De Glimlach en De week van Losser.

Eurowerft 3, Denekamp

eeeurningen Twenterand, week De week van van Twenterand, Op Twenterand, en rondOp de Op en Essen, rond en rond Dinkelland de Essen, de Essen, Visie, Dinkelland Dinkelland De Wiezer, Visie, Visie, De Wiezer, De Wiezer, ••pagina :;$<&'=",# van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in enekamp Een totaal bereik van 4553666$2-&"((", huis aan huis! 1/2 allo De Hallo Almelo, week Almelo, van DeBorne, week De week van De Glimlach van Borne, Borne, De enGlimlach De DeGlimlach weeken van De enLosser. week De week van van Losser. Losser.

ACH

ningen

Losser

SSER

te

verdinkel

LACH ane

1/4 pagina

Losser

SSER

Overdinkel

r,lane

Media Media Media

onze

ï De best gelezen huis≠ huis aan≠aan huis kranten per gemeente • kranten. 7""&$%'"-$%"8"9", huisbladen. pagina ï Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 131/4 regioí Formaat 140 s x 200 mm •• >-?"&#"&", in onze huis aan huisbladen 0""@#$"@@"=#3 :;$<&'=",# van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze ï Scherpe tarieven, groter bereik! 1/2 pagina 290 x 200 mm ï Formaat Dekranten. best gelezen huis≠ aan≠ huis kranten per gemeente Formaat 290 x 200 mm

Formaat 140 x 200 mm Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

• >-?"&#"&", in onze huis aan huisbladen 0""@#$"@@"=#3 ï Scherpe tarieven, groter bereik! info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974

Media

Media

Eurowerft 3, Denekamp

Wat bieden wij: Voorvoornamelijk meer Voor informatie Voor meer meer ofinformatie het maken of het ofvan het maken een maken afspraak: vanvan eeneen afsp a • Werkzaamheden in informatie Twente info@heininkmedia.nl info@heininkmedia.nl info@heininkmedia.nl • Telefoon • Telefoon •0541 Telefoon - 355 0541 0541 97 • Prettige werksfeer Eurowerft Eurowerft 3, Denekamp 3, 3, Denekamp Denekamp • Goed salaris Eurowerft Functie-eisen: • Ervaring met bitumen dakbedekking is een pré • In het bezit van een rijbewijs B/BE Solliciteren?

!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

info@heininkmedia.nl • Telefoon 0541 - 355 974 1/8 pagina pagina 1/2 pagina pagina er, 1/2 Formaat 120 x 115 mm Eurowerft 3, Denekamp aatFormaat 290 Formaat x 200 290 290 mm x 200 x 200 mm mm

#

1/8 pagina Formaat 120 x 115 mm

! ! !$

!

!

! "

!

1/4 pagina 1/4 1/4 pagina pagina FormaatFormaat 140 Formaat x 200 140 140 mm x 200 x 200 mm mm

!""#$"%&'(%&'")&*+&,-%./0()1/21)((0&3")"#$45%1"#

1/4 pagina !""#$%&'$&&#('$)($""*$+&#&,-.)/*&,$0"#/&$1#&(&/'$2&'$&&/$*#332$"1$45/('$)/$0"#/&$')6-&/($0"#/&$"1$78/$0&('9$:#$."#-'$&&/$(;3,3$33/$ Formaat 140 x 200 mm <&&,-&/$=&1#&(&/'&&#-$5)'$&&/$33/'3,$>&##&$,3/-&/$3,($?&@);"A$05#*)/"$B3("$&/$C)2<3<.&9

1/4 pagina Formaat 140 x 200 mm 6789:;;<=7&!77>?7< !@A<B7<&!77>?7<&C9D&!C@,9<;&E;=A !"#$%&'(()&*+,-#&./0-12/&-#&322+&*//"-&-451-%%"-6-&0--7$-#&/5& F->-& 51+:82"@-& 01/#>-#& 0--7$?-%& >"?#& @-*++,2& "#& T<1,"#+& U+%/& 8-2&9-4":++#%-&57+22-7+#$;&322+&"%&--#&0<"2-#7+#$%-&/#2=-15%2-1&-#& $//1&$-&0--7$8/<=-1%&J7"&O","-*+&-#&V+:/<0+&W<"1+;&X-&@-01<"N ./0-12/&=-1,2&>"?#&7-6-#&7+#@&+7&*-2&,7-";&A<#&%+*-#=-1,"#@&"%&--#& ,-#&--#&2-:8#"-,&$"-&%"#$%&*-#%-#8-<@-#"%&/6-1@++2&6+#&6+$-1&/5& @1//2&%<::-%&-#&"#*"$$-7%&2-72&8<#&=-1,57++2%&BC&*-#%-#;&31&=/1$2& >//#;&A-2&/1"@"#-7-&0--7$&=/1$2&@-*++,2&6+#&0"?-#=+%&-#&0-$-,2& "#& @/-$-& /*%2+#$"@8-$-#& @-=-1,2D& *-2& 6--7& 7":82E& 1<"*2-E& @/-$-& *-2&,7-";&Y+##--1&$-&,7-"&=/1$2&@-0+,,-#&"#&--#&@+2&"#&$-&@1/#$E& pagina 1/8 1/8 pagina pagina 6-#2"7+2"-; %*-72&$-&=+%;&X/&/#2%2++2&$-&*+7&=++1"#&>-&8-2&01/#%&@"-2-#;&F->-& F-&Formaat @1/#$%2/G& $-& 0--7$-#& ,7-"& +G,/*%2"@& aat 120 Formaat x6//1& 115 120 120 mm x 115 x "%&115 mm mm 6+#& --#& 0-1@& /5& *+#"-1&6+#&=-1,-#&8--G2&$-&51+:82"@-&#++*&:"1-N5-1$<-E&$-&6-17/N >/H#& I(& ,*& 6+#& $-& =-1,57++2%;& J+#& $-& ,7-"& =/1$-#& *"#-1+7-#& 1-#&=+%2-:8#"-,;&F-&0--7$8/<=-1%&*+,-#&$->-&0--7$?-%&<"2-1++1$& 2/-@-6/-@$&>/$+2&$-&/6-#2-*5-1+2<<1&6-18//@$&,+#&=/1$-#&6+#& 6/7@-#%&U+"121+$-&:1"2-1"+;&A-2&@--G2&$-&0--7$8/<=-1%&$-&*/@-7"?,N I((& #++1& K((& @1+$-#;& F"2& *++,2& $-& 0--7$-#& 8+1$-1& -#& *"#$-1& 8-"$&8<#&5/%"2"-&2-&6-10-2-1-#; 01--,0++1; L+#&8-2&/#2=-15&*+,-#&./0-12/&-#&322+&--1%2&--#&51/2/2M5-E&=++1N L-1$-1&0-6+2&$-&,1++*&//,&0--7$-#&<"2&X"*0+0=-;&F-&#++*&X"*N 6+#& >-& --#& *+7& *+,-#;& F-& ,7-"& =/1$2& "#& $-& *+77-#& @-,#--$& -#& 0+0=-& 0-2-,-#2& 7-22-17"?,& ZA<"%& 6+#& !2--#HE& =+2& 6-1="?%2& #++1& $-& */-2& --#& 8+76-& $+@& $1/@-#;& O+& 8-2& $1/@-#& =/1$-#& $-& $-2+"7%& %2-#"@-& 0/$-*& 6+#& 8-2& 7+#$;& L--7& 0--7$-#& =/1$-#& 8"-1& @-*++,2& 8+#$*+2"@&++#@-01+:82;&L//1$+2&8-2&0--7$&"#&$-&/6-#&,+#E&*/-2& 6+#&%-15-#2"?#;&F->-&*"$$-78+1$-&%2--#%//12&"%&5/5<7+"1&/#$-1&,<#N 8-2&--#&=--,&++#&$-&7<:82&$1/@-#;&F"2&/*&,1/*21-,,-#&-#&%:8-<1-#& %2-#++1%&6+#=-@-&>"?#&8+1$8-"$E&*//"-&,7-<1&-#&G1++"-&@7+#%&#+&$-& 2-&6//1,/*-#;&F++1#+&=/1$-#&>-&6"?G&<<1&@-0+,,-#;&O+&8-2&0+,,-#& +G=-1,"#@;&3-1%2&=/1$2&$-&6/1*&@1/G&<"2@-8+,2&-#&$++1#+&*-2&*-%E& =/1$-#&,7-"#-&%:8-<12?-%&$":82@-%*--1$&*-2&--#&5+%2+&-#&@7+$@-N 6"?7&-#&@1/G&%:8<<15+5"-1&6-1$-1&@-*/$-77--1$;&F-&-"#$G+%-&0-%2++2& %:8<<1$&>/$+2&$-&/55-167+,2-&-@++7&=/1$2;&3-#&0+%"%N7++@&%7<"2&+77-& <"2&8-2&6-1$-1&%:8<1-#&*-2&5/7"?%25+5"-1&2/2&8-2&/55-167+,&6/7,/*-#& 5/1"P#&"#&$-&,7-";&Q6-1&$->-&0+%"%&,/*2&--#&@1/#$7++@&6+#&/7"-6-1G;& @7+$&"%;&L1/<=-#&%:8<1-#&$-&0--7$-#&2-#&%7/22-&*-2&*++1&7"-G%2&+:82& R7-<1-#&=/1$-#&"#&2-#&*"#%2-&$1"-&7+@-#&++#@-01+:82;&F"2&@--G2&8-2& @1+$+2"-%&%:8<<15+5"-1&"#&--#&0+,&=+2-1&8-7-*++7&@7+$;&F"2&%:8<N 0--7$& $M#+*"-,;& S/2& %7/2& =/1$2& 8-2& 0--7$& 2=--*++7& +G@-7+,2& *-2& 1-#&,/%2&#-2&>/6--7&2"?$&+7%&8-2&:1-P1-#&6+#&--#&0--7$;&F-&0--7$-#& --#&6-1#"%;&F-&<#"-,-&0--7$-#&>"?#&#"-2&6/1%20-%2-#$"@;& ,<##-#&0<"2-#&%2++#E&>-7G%&"#&$-&="#2-1;


VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L VO L L E Y B A H O C K E Y S C H A K E N AT L E T I E K H O N K B A L K L O O T S C H I E T E N WAT E R P O L O U G B Y B O O G S C H I E T E N W I E L R E N N E N S U R F E N T U R N E N B A D M I N TO N VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L H O C K E

SPORT IN BORNE

!"#$%&'($)*($+,-$.&/$0112+3

456'*$ 7$ L*$ (5<<*6$ &'$ F*$ 3F*$ ;9?CC*$ M$ (:CC*'$ 456'*$ *'$ H#NO$ &C$ D*P&'F&DF$ &'$ **'$D*9&/;C<*9G$L*$D?C(*'$E?FF*'$E*($)**C(*$.?9.*Q&(I$;%?)*'$55;$B*6F&*'F$5<$ B556C<65'D$)??6$&'$E*($9??(C(*$;%?6(&*6$(55'F*$456'*$Q&=E$B**6;6?=E(&D$D*'5*D 5)$'5D$**'C$??'$(*$Q*((*'G$8*($%?C$NB*'$R&*(*6C5'$F&*$)*($**'$%5'F*6C=E5'* (6*>>*6$F&*<$&'$.9*CC:6*(&/F$F*$-,-$??'$9&*($(*;*'*'G

456'*$ 7$ 8*($ 9:;(*$ !"#$ 5<'&*:%$ '&*($ 5)$ )*($ **'$ =5)>56(?.*9*$ @,A$ B556C<65'D$ E?9B*6%*D*$ **'$ %*FC(6&/F$ (*$ =5'(659*6*'$ *'$ <65.9**)955C$ F*$ F6&*$ <:'(*'$ )**$ '??6$456'*$(*$'*)*'G$H?'C$5<$;?'C$;6**D$E*($(*?)$B?'$1?'$8599?'FI$)??6$F*$ )?6D*$.9**>$)??6$JJ'$D5?9$(5($F*$9??(C(*$)&'::($B?'$F*$.9*CC:6*(&/FG "*6C(*$E*9>( !"#$ %%&'(")*")$ +(,-&$ ./*"$ 0%123/-4$ %54$ 6-47 4"542"5")$ "&$ 86%&$ 9":3()4#$ -&$ *"$ ,%4-4$ ,":(&$ ;<.$ :("*$ %%&$ 3"#$ */"5=$ 0%&4"&$ '(()$ 86%&$ 9":3()4#$"&$>(?3"1$@#%1$6")*"&$:"'(5:*$*(()$ ""&$4#)%A$4?3(#$'%&$!%/)($B(3/-4$&"#$('")=$9CC$ A)"":$ #6""$ A5"-&"$ A%&4D"4E$ ,"-*"$ '(()$ +%&*F$ @1-#E$ 1%%)$ G(,$ H"#")1%&$ 3("I*"$ "-:"&5-DA$ &-"#$ (2$ #"$ #)"*"&=$ ;%*%#$ 9":3()4#$ &(:$ ""&4$ ('")$ A(2#"$ /-#$ ""&$ 3("A4?3(2$ "&$ 1"#$ ""&$ I)%%-"$ '(57 5"F$&%$""&$2/-A"$%?#-"$'%&$+-?A$#"&$8/44?3")$&"#$ ('")4?3((#$A6%1$;<.$'")*-"&*$(2$'(()42)(&:=$ !%J$G)/&&-&A3/-4$2)(1('"")*"$""&$4#)%AA"$2%44$ '%&$!%/)($B(3/-4$(2$4/,5-"1"$6-DK"$#(#$*("52/&#L$ M7N=$ O"$ I""4#')"/:*"$ 6%4$ &(:$ 1%%)$ &%/6"5-DA4$ '")4#(1*$ (I$ *"$ M7P$ 4#(&*$ %5$ (2$ 3"#$ 4?()",()*=$ <"&$ '5("-"&*"$ %%&'%5$ '-%$ !%/)($ B(3/-4$ "&$ >(7 ?3"1$@#%1$A6%1$,-D$*"$-DK")4#")A$42"5"&*"$+(&$ @2(5")$ *-"$ '")6("4#"&*$ /-#3%%5*"=$ O("51%&$ 0"7 '-&$@1-#$A(&$*"$,%5$&(:$#(/?3")"&E$1%%)$*%#$6%4$ 3"#$*%&$((A=$Q&$*"$5%%#4#"$#-"&$1-&/#"&$)":"&*"$ 3"#$;<.7A%&4"&=$<"&$I)%%-"$%?#-"$'%&$%56"")$+(&$ @2(5")$6")*$'%&$*"$5-D&$:"3%%5*E$""&$4?3(#$'%&$ !%/)($B(3/-4$'5((:E$'%&$)-?3#-&:$'")%&*")*E$&"#$ &%%4#$"&$""&$3("A4?3(2$'%&$>(?3"1$@#%1$6")*$ ,-&&"&$ 3"#$ *("5:",-"*$ *(()$ %55"4$ "&$ -"*")""&$ :"1-4#=$ K%**F*$E*9>( ;%$""&$%%)K"5"&*$,":-&$:-&:$;<.$-&$3"#$#6""7 *"$*""5$:"6((&$*(()$1"#$A%&4"&$?)"R)"&=$!"#$ &%1"$GD()&$8-D3/-4$6%4$(&4#/-#,%%)$%%&$*"$)"?37 #")A%&#$"&$#6""$'%&$K-D&$%?#-"4$3%**"&$,"A)((&*$ 1("#"&$ 6()*"&=$ ;%*%#$ !%J$ G)/&&-&A3/-4$ 1"#$ ""&$ 5(,$ ,-D&%$ 4/??"4'(5$ 6%4$ S@1-#$ #-A#"$ *"$ ,%5$ #")&%/6")&((*$('")T$"&$+-?A$#"&$8/44?3")$""&$4/,7 #-"5"$2%44$'%&$*"K"5I*"$G)/&&-&A3/-4$&"#$&-"#$A(&$ ?(&#)(5")"&$'-"5$#(#%%5$(&'")6%?3#$*"$N7P=$@#"'"&$ U(&*")$A)"":$""&$45-1$K"#D"$'%&$9(/#")$V()4#-&AE$ *"$%),-#")$,)%?3#$*"$I5/-#$&%%)$*"$1(&*$1%%)$I5((#$ &-"#$"&$*"$('")#%54-#/%#-"$6")*$A("5$%I:"4#)%I#$*(()$ !%31(/*$>%%I-5=$!"#""&$&%$*-"$:(%5$3%*$;<.$ (2$N7W$1("#"&$A(1"&=$GD()&$8-D3/-4$4#((1*"$6"")$ ""&4$(2E$6")*$2)%?3#-:$%%&:"42""5*E$1%%)$)%%A7 #"$%55""&$'(()$@1-#$*"$,"&"&$'%&$*"$9CC7:(%5-"=$ 9CC$ )((A$ 3%%)$ A%&4"&$ "&$ :-&:$ (22()#/&-4#-4?3$ 42"5"&E$ 1"*"$ *(()$ #6""$ ,5"44/)"4$ ,-D$ ;<.=$ GD()&$8-D3/-4$"&$+(&$@2(5")$1("4#"&$3"#$42""5'"5*$ '")5%#"&$ "&$ 6")*"&$ '")'%&:"&$ *(()$ H%4?%5$ '%&$

411$C<**9($D*9&/;

G")A/1$ "&$ +(,-&$ ./*"$ 0%123/-4=$ C%&$ G")A/1$ 3%*$K-D&$-&'%5,"/)#$1"#""&$A/&&"&$,"A)(&"&$#("&$ ((A$3-D$%55""&$'(()$@1-#$A6%1=$.2&-"/6$6(&$*"$ :(%5-"=$ +/-1$ ""&$ A6%)#-")$ '(()$ #-D*$ ""&$ :("*"$ A%&4$'(()$9CC=$>(?3"1$@#%1$6%4$K-D&$1%&$"'"&$ /-#$3"#$((:$'")5()"&E$1%%)$*-"&4$4#)%AA"$'(()K"#$ A(&$:"5/AA-:$'")6")A#$6()*"&$*(()$+(,-&$./*"$ 0%123/-4=$ ;<.$ 5""A$ (2$ )(K"&$ #"$ K-##"&E$ 1%%)$ %56"")$""&$NMMX$A%&4$A(&$&-"#$6()*"&$'")K-5'7 *")*$*(()$'%&$G")A/1E$&%$""&$45-11"$2%44$'%&$ 86%&$ 9":3()4#=$ ;<.$ 2")4#"$ ")$ &(:$ ""&$ A5"-&$ "-&*(II"&4-"I$/-#=$O%#$(II"&4-"I$5"-**"$&(:$#(#$YY&$ A%&4=$ <"&$ ')-D"$ #)%2$ 6")*$ :("*$ -&:"A(2#E$ 1%%)$ *"$,%5$'5((:$&%%4#$*"$'"4#"$'%&$H"#")1%&=$Q&$#3"$ *F-&:$4"?(&*4$'-"5$")$&Z:$""&$)(*"$A%%)#=$!%)7 #-D&$G%%4$3-"5*$*"$-&:"'%55"&$G%4$@2"&A"5-&A$'%4#$ "&$*"$*%%)(2'(5:"&*"$')-D"$#)%2$6")*$'")K-5'")*$ *(()$>(?3"1$@#%1L$N7W= <"&$1"")$*%&$'")*-"&*"$('")6-&&-&:E$1"#$'(()$ ""&$ :)((#$ *""5$ '""5$ ,"#")$ '"5*42"5$ *%&$ -&$ *"$ #3/-46"*4#)-D*$ #":"&$ 9CC=$ !%%)$ 3"#$ A%&4"&)"&7 *"1"&#[[V"#$6%4$6"5$"):$D%11")$*%#$")$1%%)$ 5-"I4#$*)-"$A"")$)((*$6")*$:"#)(AA"&$-&$""&$*/"5$ *%#$'")*")$"?3#$42()#-"I$6%4= U(&*%:$42""5#$;<.$#3/-4$#":"&$O@CO$6%%)#":"&$ '5%A$'(()$A")4#$6")*$'")5()"&=$<"&$)"'%&?3"$K(/$ ,"#"A"&"&$*%#$;<.$""&$4")-"$'%&$'-DI$('")6-&&-&7 :"&$&"")K"#E$""&$'(()6%%)*"$(1$1""$#"$,5-D'"&$ *("&E$6%&#$%55"$K"4$#(2#"%14$6(&&"&$'%&*%%:$ 3/&$ 6"*4#)-D*=$ .'")-:"&4$ 3""I#$ ;<.$ -&$ ('")5":$ 1"#$ *"$ #":"&4#%&*")4$ #6""$ */"54$ '")')(":*=$ ;<.$7$86"&#3"$\(()$6()*#$:"42""5*$(2$')-D*%:7 %'(&*$P]$%2)-5=$O"$6""A$")&%$42""5#$;<.$/-#$,-D$ C-?#()-%$^P_$(2$')-D*%:%'(&*$W$1"-=$G"-*"$*/"54$ ,":-&&"&$(1$PM=MM$//)=

"*6C(*$E*9>( O"$ #(22")$ #/44"&$ GCC$ G()&"$ "&$ 0.@`$ /-#$ .(#7 1%)4/1$3""I#$:""&$6-&&%%)$(2:"5"'")*=$V"#$*/"5$ "-&*-:*"$-&$N7N$"&$1"#$*-#$)"4/5#%%#$K/55"&$*"$:""57 K6%)#"&$3"#$1""4#$#"')"*"&$K-D&=$.2$3"#$:("*:"7 '/5*"$42()#2%)A$5-"#$G()&"$(1$NaLMM$//)$*"$,%5$ )(55"&$ (1$ *"$ 4#)-D*$ %%&$ #"$ ,-&*"&$ 1"#$ A(25(2")$ 0.@`=$G()&"$,":(&$:"3%'"&*$%%&$*-#$*/"5=$G"-7 *"$ *("51%&&"&$ 6%)"&$ &-"#$ -&K"#,%%)E$ */4$ 6")*$ *"$ aN$ D%)-:"$ ;-"5$ *"$ +((-D$ /-#$ 3"#$ *")*"$ #"%1$ :"')%%:*$(1$#"$42"5"&=$<'"&$K%:$3"#$")$&%%)$/-#$ *%#$((A$O"$+((-D$#-D*"&4$*"$6%)1-&:7/2$1("4#$%I7 3%A"&E$1%%)$*"$-&'%55")$*("51%&$'")1%&*"$K-?3$ "&$5-"#$K-?3$""&$*",//#$-&$*"$3((I*1%?3#$(2$*"K"$ 5""I#-D*$&-"#$(&#&"1"&=$G"-*"$25(":"&$,":(&&"&$ '(()K-?3#-:$%%&$*"$6"*4#)-D*$"&$%5$%I#%4#"&*$6")*$ *"$,%5$(2$"-:"&$3"5I#$)(&*:"42""5*=$G"-*"$#"%14$ 3%**"&$*/-*"5-DA$3/&$3/-46")A$:"*%%&$6%&#$(2"7 &-&:"&$ -&$ *"$ 3"?3#"$ '")*"*-:-&:$ 6")*"&$ 5%4#-:$ :"'(&*"&=$;%$K"4$1-&/#"&$A(&$G()&"$#)%-&")$G%A7 A")$%5$&((*:"*6(&:"&$K-D&$"")4#"$6-44"5$-&,)"&7 :"&$#("&$9"45"F$b44-&A$1"#$""&$&%)"$42-"),5"44/7 )"$*"$4#)-D*$1("4#$4#%A"&=$!%)#$0(4#")-&A$6%4$K-D&$ '")'%&:")=$ V"#$6%4$*"$#3/-425(":$*-"$%54$"")4#"$3"#$*("5$'%&$ *"$#":"&4#%&*")$(&*")$'//)$&%1=$@%&*")$8(","4$ 6%%:*"$ 3"#$ -&$ *"$ Nc*"$ 1-&//#$ ""&4$ 1"#$ ""&$ 4?3(#$'%&$#6-&#-:$1"#")$"&$-&$*"$PP4#"$1-&//#$A(&$ H-"#")4(&$45"?3#4$1"#$""&$('")#)"*-&:$:"4#(2#$6()7 *"&$ &%*%#$ 3-D$ %55""&$ (2$ *"$ *("51%&$ 5""A$ %I$ #"$ :%%&=$ @?3"-*4)"?3#")$ 9-::")4$ /-#$ <&4?3"*"$ ,"7 4#)%I#"$*"$('")#)"*-&:$#")"?3#$1"#$""&$:"5"$A%%)#=$ .(A$*"$:%4#"&$/-#$.(#1%)4/1$*""5*"&$%I$"&$#("$ ""&$25%%:4#((#D"$/-#=$V"#$6%4$-&$*"$Wc4#"$1-&//#$ *-?3#$ ,-D$ *"$ (2"&-&:4#)"II")$ 1%%)$ *("51%&$ O"$ +((-D$6-4#$3"#$4?3(#E$*%#$'5%A$'(()$3"1$((A$&(:$ ""&4$4#/-#")*"E$/-#$*"$)"?3#")3("A$#"$#-AA"&=$0.@`$ 3%*$-&$*"$"")4#"$3"5I#$3"#$1""4#"$,%5,"K-#E$((:*"$ ((A$-"#4$K():'/5*-:")$-&$*"$%%&'%5E$1%%)$A6%1$ K"5*"&$#(#$"?3#"$*("5A%&4"&=$G()&"$,"2")A#"$K-?3$ #(#$'")*"*-:"&$"&$*""*$*%#$/-#4#"A"&*=$!"#$&%1"$ `3-"5$0(4#")-&A$*""*$3"#$(&*%&A4$K-D&$5-?3#"$)/:7 ,5"44/)"$'")*"*-:"&*$K"")$4#")A=

K%**F*$E*9>( ;%$ *"$ )/4#$ K%:$ 3"#$ 2/,5-"A$ *%#$ ,"-*"$ 25(":"&$ 1"#$*"K"5I*"$-&#"&#-"4$%54$*"$"")4#"$3"5I#$%%&$3"#$ '")5((2$ '%&$ *-#$ */"5$ ,":(&&"&=$ !%%)$ *"$ (25"#7 #"&*"$A-DA")$K%5$((A$:"K-"&$3",,"&$*%#$*"$:%47 #"&$3"#$,%5#"12($'")3((:*$3%**"&$"&$&/$6"5$*" (2"&-&:"&$-&$*"$3"?3#"$'")*"*-:-&:$6-4#"&$#"$'-&7 *"&=$O"$G()&"&%)"&$6")*"&$#"$'")$#")/::"*)/A#$ "&$A6%1"&$&-"#$1"")$#(#$""&$I%#4("&5-DA"$/-#'%5=$Q&$ *"$]N4#"$1-&//#$A6%1"&$*"$:%4#"&$'")*-"&*$(2 ""&$ M7N$ '(()42)(&:$ #("&$ 9"-")-&A$ *"$ ,%5E$ '%&$ *"$2/&#$'%&$3"#$K"4#-"&1"#")$:",-"*$4&("-3%)*$"&$ *-%:(&%%5$-&$*"$G()&4"$#(/6"&$D(":=$<"&$1((-"$ #)"II")$ "&$ 3"#$ 6%4$ '")*-"&*=$ Q&$ 3"#$ A6%)#-")$ *%# '(5:*"$3%*$0.@`$1"#$-"#4$1"")$('")5":$"&$I()7 #/-&$*"$4?()"$6"55-?3#$1("#"&$'")*/,,"5"&E$1%%)$ ""&$*("52/&#$,5""I$/-#$"&$*%#$6%4$((A$#"$*%&A"&$ %%&$""&$%%&#%5$:("*"$)"**-&:"&$'%&$*"$G()&4"$ *("51%&=$!"#$&(:$#-"&$1-&/#"&$)":/5-")"$42""5#-D* #"$ :%%&$ 6-44"5*"$ G%AA")$ &(:$ ""&4=$ O"$ 1(":"7 4#)"*"&$V(I1%&E$*-"$""&$5%4#-:"$1-**%:$,"5""I7 *"E$6")*$'")'%&:"&$*(()$*"$)%22"$>")("&$C(4$"& G()&"$K"##"$&(:$""&4$%%&$#(#$""&$45(#(II"&4-"I=$O"$ G()&"&%)"&$3",,"&$2%#"&#$(2$3"#$#(&"&$'%&$'"")7 A)%?3#$"&$((A$*"K"$A"")$5-"#$3"#$K-"&$6%%)(1$3"#$ %5#-D*$6""#$#"$4?()"&=$G()&"$K"##"$*"$.(#1%)4/17 1")4$'(5$(&*")$*)/AE$6(&&"&$%55"$*/"54$"&$K(?37 #"&$ '(5$ *"$ %%&'%5=$ 0.@`$ A(&$ &-"#4$ %&*")4$ *%& #":"&3(/*"&$ "&$ *"$ ,%5$ ('")$ *"$ K-D5-D&$ 4?3-"#"&E$ 6%#$ 3"#$ :"5((I$ (2$ ""&$ #)"II")$ %55""&$ 1%%)$ 1"")$ %%&6%AA")*"$,-D$*"$:%4#3")"&=$;%*%#$*"$,%5$-& *"$_d4#"$1-&//#$&(:$'(()$*"$*("55-D&$6")*$6":7 :"4?3(#"&E$6%4$3"#$-&$*"$dP4#"$1-&//#$6"5$)%%A= @'"&$H-"#")4(&$6-4#$*"$,%5E$&%$""&$%44-4#$'%&$C%& B%%)E$4&("-3%)*$#/44"&$*"$2%5"&$#"$D%:"&$"&$5-"#$ *%%)1""$3""5$G()&"$D/-?3"&=$O"$(&#5%*-&:$,-D$*" #3/-425(":$6%4$"&()1$"&$*"$4#%&*$(2$*"$)%&:5-D4# '")A5%%)#$ 6%%)(1=$ O"$ G()&4"$ 3((I*1%?3#$ ,5-DI# ,('"&-&$1""*)%%-"&$"&$3""I#$%55"4$&(:$-&$"-:"&$ 3%&*E$ 1%%)$ 6""#$ ((A$ *%#$ ")$ '(()$ -"*")"$ 1"#")$ :"4#)"*"&$K%5$1("#"&$6()*"&= C(5:"&*"$ 6""A$ 42""5#$ G()&"$ #":"&$ >/'"&#%eNP=$ O"$6"*4#)-D*$-&$9-")*"&$,":-&#$(1$NaLMM$//)=

!"#$%&'()'"*+#,-&,+./"0-*+12+-3&'4+5655+77&

S:'$4&;*$S:'

>"$3("I#$")$&-"#$'(()$(2$#"$,5-D'"&E$1%%)$3"#$1f:$ 6"5L$(2$K(&*%:$Na$%2)-5$(1$MLMM$//)$4#%)#$*"$-&7 4?3)-D'-&:$'%&$*"$Pd"$.`.;$+/&$G-A"$+/&$G()7 &"E$((A$*-#$D%%)$6"")$#-D*"&4$*"$:"K"55-:"$G()&4"$ !"5,//5^&*%:"&=$ Q&4?3)-D'"&$A%&$'-%$(&K"$6",4-#"$666=),),()&"= &5$ (I$ )"?3#4#)""A4$ (2$ 666=-&4?3)-D'"&=&5=$ 9""4$ ")$ (2$ #-D*$ ,-DE$ 6%&#$ 6"$ K-D&$ &/$ (II-?-""5$ *"$ ^O"$ 1((-4#"$+/&$G-A"$+/&$'%&$3"#$5%&*^g$C%&%I$*-#$D%%)$ A/&$ D"$ K"5I$ D"$ -&4?3)-D'-&:$ 6-DK-:"&$ (I$ %&&/5")"&$ '-%$-&4?3)-D'"&=&5=$O-#$A%&$#(#$"&$1"#$NW$%/:/4#/4=$ O%%)&%$A%&$")$&-"#$1"")$'-%$-&4?3)-D'"&=&5$:"6-D7 K-:*$(I$:"%&&/5"")*$6()*"&$"&$'-&*#$")$((A$:""&$ )"4#-#/#-"$25%%#4= "T(6?$ ;56(*$ ?>C(?'F*'$ B556$ /*:DF$ (U)$ -@$/??6 ;-"/6$ *-#$ D%%)$ -4$ ""&$ "J#)%$ A()#"$ '")4-"$ '%&$ *"$ D"/:*$+G+$'(()$A-&*")"&$#h1$NP$D%%)=$U-D$5(2"&$ _MM$1"#")$'%&%I$*"$4#%)#$*-)"?#$&%%)$*"$6-44"5K(7 &"E$)-D*"&$""&$)(&*D"$'%&$]E_$A1$"&$5(2"&$#"&7 45(##"$NEW$A1$'%&%I$*"$6-44"5K(&"$'-%$*"$./*"$

b51"5(4"4#)%%#$#")/:$&%%)$*"$I-&-43=$\("*$#"$*("&$ '(()$ -"*")""&g$ Q&$ 4%1"&6")A-&:$ 1"#$ *"$ G()&4"$ A-&*")IF4-(#3")%2"/#"&$ "&$ G()&4"$ @2()#$ K%5$ ((A$ ""&$ :)("2$ A-&*")"&$ /-#$ 3/&$ 2)%A#-DA$ '(()$ *"K" %I4#%&*"&$6()*"&$A5%%):"4#((1*=$O"$%I4#%&*"&$ '(()$*"$(/*")"$D"/:*$,5-D'"&L$NEd$h$NP$h$PEN A1=

L*$ "C=EC=E559$ '&*($ 9?'D*6$ E*($ 2Q*':%, =*'(6:)2V O"$ <4?34?3((5E$ *-"$ 3""5$ '""5$ D%)"&$ *-"&4#$ 3""I# :"*%%&$%54$^K"&/6?"&#)/1^$'(()$*"$+G+E$-4$)"?"&7 #"5-DA$ :"45(#"&=$ b55"$ 5"")5-&:"&$ K-D&$ '")3/-4*$ &%%)$ 5(?%#-"$^#$Q"1&4?3"5I$-&$*"$6-DA$^@#)((1"4?3^=$V"#$ -4$&(:$&-"#$*/-*"5-DA$(I$6"$%54$():%&-4%#-"$-&$PMNd$ &(:$'%&$3"#$:",(/6$:",)/-A$A/&&"&$1%A"&=Q&$-"7 *")$:"'%5$,5-DI#$*"$42()#3%5$&%%4#$*"$4?3((5$(2"&$ "&$K%5$#-D*"&4$*"$+G+$*-"&4#$,5-D'"&$*("&$%54$5(7 ?%#-"$ 6%%)$ *"$ 4#%)#&/11")4$ A/&&"&$ 6()*"&$ (27 :"3%%5*=$O"$')-D6-55-:")4$K/55"&$#=K=#=$3()"&$6%%)$ K"$*-#$D%%)$3/&$5/&?32%AA"#$"&$-&4#)/?#-"4$A/&&"& (&#'%&:"&=


Borne alledag

!"#$%&'()*+%,-#./#%"01&-#,%%2#+3#,0)23#20%+121)*3&3# $%&'"%43*)"2)562#7330#+))0#632#53*208'#9%*#:)0*3;

!"#$%"&'()*%+*,-+ )

!"#$%&'((%)'*&+,&%%$&#-.#+%/&0''#1""#&-&2"3"4,&/-$3&+$5%$)%$6& 7%5%&2"3"4,&8%..%$&'(,&38%9'&:2"3"4,&-+3&)%&,'9%$(%1+$*46&;%3& "$)%#0%#<& 9"%3& 3%& 9'/%$& 8%..%$& 9%3& )%& !"#$,%& ,'9%$(%= 1+$*6& 7'3& /'$& ,<"#3& 5+>$& "2& %%$& %1%$%9%$3?& "2& *%0""$& %%$& ''$3'(& /+$)%#%$& )+%& "<& ,3#''3& ,<%(%$?& '((%,& /'$& 5"('$*& 8%3& 9''#& 9%3& !"#$%& 3%& 9'/%$& 8%%236& @""+%& 2"3"4,& -+3& )%& !"#$,%& $'3--#&9"*%$&$'3--#(+>/&""/6&A%(&*''$&0+>&%#&1'$&-+3&)'3&)%& %1%$3-%%(&'2*%.%%()%&<%#,"$%$&3"%,3%99+$*&8%..%$&*%*%1%$& 1""#&<-.(+B'3+%6

.*/(')0)1'()-'#')2'3'##42')*%+*,-+5)6*#2'(&)+/"74+4')#*%'()-''#)8''#).*/(&')94(7': /'()8*#)+/*+&)$'+)-;()%/",-+42')'42'(2'$""9+')!"#$%"&'(&+*9)$''<)="$'()$'+ -;()>/*'/+?'&@)3;&?'&@) 8/4'(7?'&) '() 8/4'(74(('+?'&) '() >'2'#'47) 7**/) -;() 8"7'/&@) $*'7'/&@)*%"A&)'()*$"A&)#*%'()3')8"("B)7')=+'%-"(;&9'/9)7**/)-'+).*/(&'),'(: +/;$)(""/)A+)C4?9-;4&<

!"#"$ %&'&$ (")*$ +",--.'$ '&"/$ *"$ +"0"1$ 0-/$ *"$ 2)3/+1&&4(3/."1$ --/$ *"$ 5&)/")6)&".7"7')--'$0-/$/3"8("$6".1"*3/+$(")*$0&&)#3"/9$!"$:&".&,7'$ (-7$""/$;&8'#-+")3<$*3"$;3")$3/$=>=?$(")*$+"6&8(*9$@"'$&)+3/"1"$)--,$ (")*$--/+"')&%%"/$-A;'")$*"$&8*"$+"0"16".1"*3/+9

!"# $%&'(%)"*+(,+-.,# /"0,0"1,# +'# +*2"/""0# 33456# 770# /%*%8# 9"# :,;# :,"(.%*7)1"01;# <++0%8= 2%%*9#%%*#9"#+(,+-.,#>)#"0#+'#334??#770#""*# )("->%&"#$%&'/>"0>*2#>*#9"#1"01#/++0#9"#1>*9"0"*;# !"#:-+7,>*220+"(#:,;#:,"(.%*7)#@%0,>*%#&++(,#>*# 9"# +(,+-.,# /++0+(# '",# ""*# ."&"# 20+,"# $%&'(%= )"*;# !"A"# B+09,# 9++0# 9"# 2>9)"*# "*# 9"# 1%C+7= ,"0)#/%*#9"#)-+7,>*2#/"0)>"09#'",#""*#(0%-.,>2"D# )("->%%&#9++0#9"#"-.,"#C%11"0#2"C%11"*#C0++9= .%%*D# ""*# 0%9D# )>*%%)%(("&)D# )*+"(D# C7E7)# "*# &>*,"*# >*# 9"# F+0*)"# 1&"70"*# C&%7B# "*# 2""&;# G%# 9"#)-+7,>*220+"(#1+',#9"#""0),"#20+"(#'7A>1%*= ,"*4#9"#F+0*)"#H%0'+*>";#I>J#C0"*2"*#(0%-.,>2"# '7A>"1#"*#)("&"*#++1#9"#$%&'(%)"*&>"9"0"*#9>"# +*A"#/++0+79"0)#/0+"2"0#%&#A+*2"*#,>J9"*)#9"A"# +(,+-.,;# H>"0*%# /+&2,# ""*# 20+,"# 20+"(# 1>*9"0"*# '",#.7*#">2"*#$%&'(%)"*;#!%*#1+',#"0#*+2#""*# 20+"(# '7A>1%*,"*4# 9"# !07'=# "*# @%0-.>*2C%*9# 7>,#K*)-."9"D#2"/+&29#9++0#B""0#""*#20+"(#1>*= 9"0"*#'",#.7*#">2"*#$%&'(%)"*; C')/*;+')8"()7')*%+*,-+D G>"7B"# L"01),0%%,D# !"# F&""1D# I>"1"*.7>)),0%%,D# M0+,"),0%%,D# F"1"*.+0),D# !"# :-.+"*"0# "*# N,# !>J1= .7>);# !"# +(,+-.,# A%&# />%# 9"# %-.,"0>*2%*2# /%*# N,#

!>J1.7>)#*%%0#C>**"*#2%%*;#H>"0#>)#,"/"*)#.",#">*= 9"#/%*#9"#+(,+-.,;#!"#1>*9"0"*#10>J2"*#C>J#.",#/"0= &%,"*#/%*#O,#!>J1.7>)#*+2#>",)#&"11"0)#%%*2"C+9"*;

P*# .",# !>J1.7>)# A%&# ""0),# 9"# F+0*)"# H%0'+*>"# '++>"# '7A>"1# ,"*# 2".+0"# C0"*2"*# +(# .",# (+9>= 7'#>*#.",#20+,"#Q,0>7';#!%%0*%#A%&#9"#!07'=#"* @%0-.>*2C%*9#7>,#K*)-."9"#>*#.",#1&">*"#Q,0>7'# 9"# '"*)"*# '",# .7*# (0%-.,>2"# '7A>"1# *+2# "/"* /"00%))"*;#!"#20+,"#$%&'(%)"*),+1#B+09,#*%#9" +(,+-.,# %%*2"C+9"*# %%*# 9"# C"B+*"0)# /%*# O, !>J1.7>)D#A+9%,#A>J#*+2#B%,#&%*2"0#17**"*#2"*>"= ,"*#/%*#9"A"#(0%-.,>2"#$%&'(%)"*),+1;

E*#9#*/'2/*'%).*/(' !"#$%&'(%)"*+(,+-.,#B+09,#>"9"0#J%%0#2"+02%*>= )""09# 9++0# 9"# :,>-.,>*2# R+&1&+0"20+"(# F+0*"# "* 9"# :-+7,>*220+"(# :,;# :,"(.%*7)# @%0,>*%;# P*# 9"# B""1#/++0#$%&'A+*9%2#B+09,#9++0#&"9"*#/%*#9"# R+&1&+0"20+"(#C7E7)#2")*+">9#"*#*%%0#%&&"#F+0*= )"#)-.+&"*#2"C0%-.,D#)%'"*#'",#""*#)-.0>J/"*#"*# ""*# /++0C""&9# B%%0>*# 7>,2"&"29# B+09,# .+"# ""* +0>2>*"&"#$%&'(%)"*#"0#7>,#.++0,#,"#A>"*;#!"A"#7>,= &"2#"*#""*#),71J"#.>),+0>"#>)#++1#,"072#,"#/>*9"*#+(# 9"#B"C)>,"#BBB;8+&1&+0"20+"(C+0*";*&

F*(,'/+)G=4(2'/:&*(2H/4+'/&)#48') IJKLM)4()-'+)N;#+;/-;&).*/(' B)8A3%3C$-A;'")$*"$ D-)3-.-4"1$3/$E8*$5&)/"

.*/(') 0) O") 7') &;,,'&8*##') =4(2'/:&*(2H/4+'/&) #48') 4() IJKP@) 9"() **9) 4() IJKL) H''/)H*/7'()2'(*+'()8"()''()"8*(7)8*#)&4(2'/:&*(2H/4+'/$;34'9<)Q*H'#),*8'/&) "#&)'42'()2'&,-/'8'(),*$%*&4+4'&)@)"##'$""#)$'+)RR()2'$''(&,-"%%'#4?9)+-'$"D) STUV=< K0#B+09"*#.>,)#"*#1&%))>"1"0)#2"C0%-.,#/%*#,+(%0= ,>"),"*# %&)# K9# :.""0%*D# $%))"*2"0D# F&S8D# Q9T&"D# :%0%.# @-U%-.&%*D# V>*%# !>-+D# :-07'D# U%70%# "*# <"*>-";#W+1#G"9"0&%*9)#,%&>2X#!%%0*%%),#)("&"*# 0"2>+*%&"#)>*2"0=)+*2B0>,"0)#.7*#">2"*#*7''"0)D# B%%0+*9"0# @%0J+*# Y"/",=Z""0>*1# 9>"# ++1# 9"# %/+*9#(0")"*,""0,;

FG77-1&/$*"$@-),&/3"$3/$*"$H)&'"7')--'

C3--#&-0&2"3"4,&"<&$''#D&#%)'B3+%E)%0%%/1'$."#$%6$(&6&A+>& /+>/%$&)'$&"2&5%&*%,B8+/3&5+>$&1""#&<(''3,+$*6&7%&2"3"4,&9"%3%$& 3%$9+$,3%&F@!&*#""3&5+>$6

."(7);4+)W8'/4?&&'# !"# A%*2"0)# "*# 9"# A"/"*1+((>2"# C%*9# 1+'"*# 7>,#.""&#W/"0>J))"&;#I>J#A>J*#)("->%%&#/++0#9>,#(0+= J"-,#C>J#"&1%%0#2"C0%-.,#9++0#2>,%0>),#"*#90>J/"*9"# 10%-.,#H"*1#H+2"C0724#[P1#."C#""*#+*2"&++8&>J1"# C"B+*9"0>*2#/++0#'"*)"*#9>"#.7*#">2"*#'7A>"1# )("&"*;#I"&8#)(""&#>1#%&&""*#'7A>"1#9>"#9++0#%*= 9"0"*#>)#C"9%-.,;\#<++0#9"A"#%/+*9#."CC"*#B"# ."&"#'++>"#&>"9J")#2")"&"-,""09#9>"#%&&"'%%&#""*# &>*1# ."CC"*# '",# N,.7>)O;H",# -+*-"0,# >)# +(# A%,"0= 9%2%/+*9#3]#%(0>&D#+'#^?4??#770D#>*#.",#L7&,70= .7)#F+0*";#!"#"*,0""#C"90%%2,#_D6?#"70+;#L%%0,= /"01++(#/>%#.",#L7&,70.7)#F+0*";


!! !

" # $ %"&'("

!"#$%&!'()(*&+""#&+*#)#*,,*$-*&./#0*1**%)*#&2".& 3*4)*$

""6( ?'&( W"-( >'3&'+( '+( 0'( $.33'+( '36**#( $'6'# -3%=)'+( &#'GG'+4( 0*+&( G%'&1'+( ,"'&( 2%=( '#/( /#**/H4 *3,.1(Q#%'@"(U.--'#&1()*+(M#%"1<(F#(0'#,'+(0'%+%/ @*,'*.1( ")'#2*+,%/,4( >'3&'+( 2*,( "E/'#"'E'+ ''+(-%=,#*/'(&'(,"'+()""#(,'(KFDO1(%+(7"#+'<

D""-&D"9$ :*(*G3""E(0*1(,'(1@2'%,'+,(-.#/'?''1&'#("+,'#( ,'(%+,#.6<(CF#($%=+($")''3(0*#?'(#'*@&%'1(/'0''1&<( S6()"+,(2'&(''+(''#("?(2%'#(AB(=**#(-.#/'?''1&'# &'( $%=+<( S6( )'#3**&( 7"#+'( 0'3( ?**#( )'#/'&'+( $*3( %6( ,%&( +""%&H( *3,.1( >'3&'+<( Y%=+( &"'1E#**6( -%=( ,' #**,1)'#/*,'#%+/(-'13""&(2%=(,*+(""6(?'&(CQ"", Q"*+H<(8>K;<

%)&*'

"#$(+'*,(-%)&*'!./0-!1213%.456-.7-2.819/-:6;19<=986>..?@8.:AB1213>.456-.=15239049:@8.:AB1213>.456 CDE26E:F66?->1G-DE26E:%E226:9?64HE12 !"#$%&'()(*+,(-.#%&'(/0(&12"3(4"5(67$87,(97$: $8,&;82<7"$ CI92216276/65-,6-J341G; =2"5%&'(/>(8#(-&*82%&'(/?(&12"3(.,(>@A/B(772( 8#(-.#%&'(/0(&12"3(.,(/0A/B(772("#(C18#37D<*: *<8&*82(E82*,8 CK6L150<-)53;6?-G.EF-B64H99/ F&*82%&'(/?(&12"3(.,(/0A@@(772("#(%8(G*8H&#$: <.H("#(9.2#8 CJ15064MJ.50F41364-K1B6 F&*82%&'( /?( &12"3( .,( >@A@@( 772( "#( I73*72<7$( 9.2#8 CI9/:79265.73.8H3 F.#%&'(/0(&12"3J(K82*28;(.,(//A0B(772(4"5(G*L( G*81<&#7$;82;("#(9.2#8 CN..7L.5;90-%.456 F.#%&'(/0(&12"3(K&#(/>A@@(*.*(/MA@@(772("#(<8*( D8#*27,(K&#(9.2#8 C%.456-.7-LO5-%623 F.#%&'( /0( &12"3( K&#( />A@@( *.*( /MA@@( 772( "#( 9.2#8( CP1/:HE12-%.456<-,94?623-Q.E4 N.8#$%&'(/M(&12"3(.,(>@A/B(772("#(I73*72<7$( 9.2#8 C$653..5236//150-R..;2-%.456 F.#%&'( /0( &12"3( 8#( >/( &12"3( K&#( /0A@@( *.*( /MA@@(772("#(%8(9.2#$8(GO#&'.'8 C$653..5236//150-S'65-K6B65-K950T6B65O />( H8427&2"( *+,( />( ,8"( "#( 67$87,( 97$$8,&: ;82<7"$ CDE269< 67$87,(97$$8,&;82<7"$J(%"(*+,(-.(K&#(/?A?@( 772(*.*(/MA@@(772 CT.4?2H.72< 9.82%82"5(I&,14.82(G&&$K83% I73*72<7$(9.2#8 C%616465-15-;6-)E;6-N64?U83;8(-&*82%&'(K&#&H(/PAB@(772 C!))&"#$%K#N<Q&&$K772(,8*(R&;;83.1*.D<*(.1(>/(&12"3(&&#(%8( C.#;$S8'("#(9.2#8

TTT@"#$#*%)&*'@*K !..4-:664-15=.4:9316-?E53-E-36468H3->1G<!!!-"13>E469E-%.456<:9-3A:-B41G-B95-V@WWMXY@WW-EE4UL9364;90-B95-XW@WWMXZ@[W-EE4@$<-WY\-Z]-^Y-ZWW--_-'<-15=.`BBB>.456@5/

X.3,'#(1E'3,&(7"#+1'(7%=&='("E4( !52678&2".&3*4)*$&$91&'$&:*)&;/4)/#:/%&9<%=:*'-&94%&./#0*1**%)*#>&7*#%)&'$&**$& .'(?"$-*#*&#99-%+*#09-*#'$0@&49)*#&1*)&**$&-#/,&.*?"=:)*&#*=*A)'*>&B""#&-'*&)'(-& :9-&:'(&94&9<%=:*'-&0*$"1*$&+9$&?'($&1*-*C*#,*#%&'$&:*)&0*1**$)*:/'%> !""#$%&&'#()*+(,'(-.%&'+/'0"+'(#**,1)'#/*,'#%+/( 0*1( 2'&( 3*+/1&$%&&'+,'( #**,13%,4( 5'+6( )*+( ,'+( 7'#/(87"#+'9:.;<(5%=("+&)%+/()*+(>'3&'+(,'()""#9 $%&&'#12*?'#<( !*+( ,'+( 7'#/( 2'#%++'#,'( $%@2( +"/( *31(,'(,*/()*+(/%1&'#'+(,*&(2%=(AB(=**#(/'3','+( >'3&'+(-'3,'("?(2'?(?','(&'(,'3'+(,*&(2%=(,'( +%'.0'(-.#/'?''1&'#()*+(7"#+'(0*1(/'0"#,'+<( CD**#( 2'--'+( 0'( +""%&( 1E%=&( )*+( /'2*,<( F#( %1( -'1&..#3%=6()'#+%'.0,('+(''+(1&')%/(G.+,*?'+&(/'9 3'/,()""#(,'(&"'6"?1&<(F#(0*1(''+(/#""&(0'+1'+9 E*66'&('+(?'&(='(&"?'3"$'(%+$'&(%1('#()''3(-'#'%6&<( 5**61-'#/'+(2''G&(''+(E#%?*(6'.$'(/'?**6&H< D""-&D"9$&*$&C**#,"1E$ I"??%11*#%1( )*+( ,'( J"+%+/( K+,#%'1( 5'%,'?*( E#''1( ,'( -'1&..#3%=6'( 60*3%&'%&'+( )*+( >'3&'+( '+( /%+/( %+( "E( $%=+( ")'#1&*E( +**#( 5**61-'#/'+<( CL'( ,"'&(/''+(1&*E("?2""/4(?**#("E$%=('+(,**#(2'-( %6( -'0"+,'#%+/( )""#<( L'( -3%=G&( %+( M0'+&'( '+( ,**#( -'+( %6( -3%=( ?''<( 5'&( 0"#,&( /''+( N>'3&'+#.1&'+O4( ?**#( **+( ,'( -*6H4( $"( /#*E&'( 5'%,'?*<( P++"( )*+(!'3,2.%$'+(1E#*6(+*?'+1(,'(M0'+&1'(-.#/'9 ?''1&'#1<( C5'&( %1( +'&( *31( 2'&( &)9E#"/#*??*( 5'33"( Q"",-R'<( S6( $0**%( ='( .%&( -%=( D'E*#&.#'14( %6( /*( +**#(-")'+4('+()'#0'36"?(='(0''#(-%=(K##%)*31<(F#( $%=+(?''#(-'1&..#,'#1(,%'($%@2(2'@2&'+(**+(M0'+&'( '+(%6($".($'//'+(/"",(/"*+('+(0''#6"?O+H< !"#$%&!'()(* 7.#/'?''1&'#( T'&'#( UV&&?*++( )*+( E*#&+'#1&*,(

W2'%+'( -'/"+( $%=+( &"'1E#**6( %+( 2'&( :','#3*+,1( '+( )"+,( 2'&( 2''3( -%=$"+,'#( ,*&( 2%=4( 1*?'+( ?'&( 7"#+'4( /'?''+1@2*EE'3%=6( *@&%)%&'%&'+( ?*/( )%'9 #'+('+(/','+6'+<(5%=(-',*+6&'(>'3&'+()""#(2'&( )'#&#".0'+<( F#%6( X*#6)""#&( 1E#*6( +*?'+1( 2'&( ?**&1@2*EE'3%=6(?%,,'+)'3,('+()"+,(>'3&'+(''+( )'#-%+,'#4(''+(?'+1'+(?'+1<(U**&1&'(1E#'6'#(0*1( 3"@"(-.#/'?''1&'#(5'#?*+(X.3,'#<(CW"-(='(2'-&( ?'&(='(/',#')'+2'%,('+(,R+*?%1@2'(0'#63.1&()''3( -'#'%6&(%+(7"#+'<(Y"(60*?(7"#+'(ZB[B(&"&(1&*+,4( ='(0*1(''+()'#-%+,'#('+(+'&0'#6'#(,%'(*3&%=,(/"',( )""#-'#'%,( 0*1<( L'( 6''6( +%'&( *33''+( +**#( -'%,'( $%=,'+()*+(,'(?',*%33'4(?**#(""6(+**#(,'($%=6*+9 &'+4(,%'()"+,(='(""6(-'3*+/#%=6<(5'&(,"'&(?'()''3( E3'$%'#(='()""#(='()'#,%'+1&'+(''+(7"#+1(7%=&='(.%&(&'( ?"/'+(#'%6'+H<(\%&'%+,'3%=6(")'#2*+,%/,'(>'3&'+( $%=+(*?-&16'&'+(**+(5'#?*+(X.3,'#<

>'3&'+(")'#2*+,%/&(*?-&16'&'+(

M#%","1(3','+ 2*=*A)'* S+(,'$'3G,'(/#"&'($**3()*+(2'&(J.3&.#2.1(0'#,(,'( #'@'E&%'( /'2".,'+<( !'3'( 2"+,'#,'+( %+0"+'#1( ?**6&'()*+(,'(/'3'/'+2'%,(/'-#.%6("?(*G1@2'%,( &'( +'?'+( )*+( 2.+( -.#/'#)*,'#<( D'( -'$"'6'#1( ?"'1&'+(1"?1(0'3(]B(?%+.&'+(%+(,'(#%=(1&**+<(Y"( ""6( T*&'#( :%@"( 5"G1&','4( Y.1&'#( L"1'E2%'+( )*+( K?'#1G""#&('+(5'+6(>'1&'#%+6()*+(,'(5''?6.+,'( )'#'+%/%+/<(CS6()%+,(2'&(=*??'#(,*&(2%=(0'//**&4( 2%=( 6#%=/&( 2'&( +""%&( -'&'#( ,*+( 2%'#H( $"( /*G( $.1&'#( L"1'E2%'+( **+<( P"6( )'#&'/'+0""#,%/'#1( )*+( ,'( 1E"#&($"*31(M#%"1(1&"+,'+(%+(,'(#%=<(CL*4(0'(1E"#&'+(

)3+#(T*&'#(5"G1&','4(Y.1&'#(L"1'E2%'+(C2%=(6#%=/&(2'&( +""%&(-'&'#(,*+(2%'#H('+(5'+6(>'1&'#%+6(C

F91*$,"1%)&.'(& ,#/'%C*0%)9)'*%& "A&GH&9A#'4&"1& GI>JJ&//#>

K76L7276& 8& 5A& -*& -'$%-909+"$-& '$& -*& D"*-*& 3**,@& GH& 9A#'4& MJGI& "1& GI>JJ& //#@& "#09$'%**#)& -*& 299-& +9$& ;*#,*$& !"#$*NO*#)1*NK*$-*#*$& **$& .'(**$,"1%)& .'(& -*& ,#/'%C*0%)9)'*%& 99$&-*&,4""%)*#1//#&+9$&:*)&P9#1*4'N )*%%*$,4""%)*#&)*&K*$-*#*$>&

>'( )'#$*?'3'+( -.%&'+( -%=( ,'( %+/*+/( )*+( 2'&( 63""1&'#( '+( /**+( )'#)"3/'+1( ,'( )''#&%'+( 1&*&%'1( -%=(3*+/1<(F#(63%+6'+(6"#&'(&'61&'+('+('#(%1(1&%3&'('+( -%=(2'&(0*+,'3'+(+**#(''+()"3/'+,'(1&*&%'($%+/'+( 0'(1*?'+<( D'(-%=''+6"?1&(13.%&'+(0'(*G(%+(,'(63""1&'#6*E'3( ?'&( ''+( /'-',1?"?'+&<( X','0'#6%+/( 0"#,&( )'#3''+,(,""#(E*&'#(F,/*#(J"+%+/4($.1&'#(L"1'E2%9 +'( ,'( L"+/4( E*1&"#( K+%&*( P"1&'#%6( '+( ,"?%+''( L"2*+(X'%='#<(5'&(*,#'1(%1^(I*#?'3%&'11'+0'/(A4( Y'+,'#'+<


VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L VO L L E Y B A H O C K E Y S C H A K E N AT L E T I E K H O N K B A L K L O O T S C H I E T E N WAT E R P O L O U G B Y B O O G S C H I E T E N W I E L R E N N E N S U R F E N T U R N E N B A D M I N TO N VO E T B A L D A M M E N H A N D B A L T U R N E N D A M M E N B A S K E T B A L H O C K E

SPORT IN BORNE

!"#$%&'()%*+(%,-'.(.-/0 !0-(.%1%2.(%&.34)-'53%3'.%.-6.(4%07%6'(68%,-'.(.-/0%4)++)%9%:;().(%*00-%0:%3.% !/+;&&')).-4% .(% <.% =;((.(% >.'3.(% (06% 4)-'53.(% 07% ..(% :.-'03.8% ?.)% &..-% '4% :-+@A)'6%.(%0:('.;&%<'5(%.-%*../%)0.4@A0;&.-4%*+(;')%!0-(.%7..%6.-.'43%07%A;(% :/0.6%).%0(3.-4).;(.(8%"0%(;%.(%3+(%>/'5*.(%.-%6-0.:5.4%7.(4.(%.*.(%4)++(%='5B =.(C%073+)%A.)%0:.(%3+6%'4%0:%3.%;('*.-4').')%&++-%,-'.(.-/0%4:../)8

2.-4).%A./D) !"# $"%&'()*%# +",)-'# "-# ,..'# )-# /"'# +",)-# ,"0)*1# 234#5678#-""9'#0.-,:..9#/"'#/";'#)-#/.-%"-#"-# &3""0'#""-#..-'.0#922)"#1.-&"-#<)'#%)"#2;#$2(%"-# ,"&'23'#2;#-..&'#/"'#%2"0#,..-4#!"#5678#1""3"(# =$.-# >?&&)-1# 1""3'# %"# /"0"# $"%&'()*%# ,2"%# "-# @"(()A/'# A(<A).0"# ("%%)-,"-4# B2"-# 7A/<11)-,# &3""0'#23-)"<$#""-#3<)1"#3.(')*4#C)*#&'2;:<),'#23# /"'#9)%%"-#@"0%4#D.99"(#%.'#/)*#%)'#-2,#-)"'#""-# /"0"# $"%&'()*%# 1.-# @20/2<%"-4# E.# ""-# 1$.(')"(# &3"0"-#+"022-%#5678#:)A/#%22(#%"#FGH#'"#&A2("-4# B"-'#129'#.00""-#@22(#%"#1""3"(I#-.%.'#/)*#,2"%# +"%)"-'# )&# %22(# /"'# 9)%%"-@"0%I# /)*# &');'# %"# +.0# 2@"(#%"#1""3"(4# J3#/"'#9)%%"-@"0%#&3""0'#7.9#@.-#%"#8",'"#""-# ,2"%"#3.(')*4#C)*#'22-'#@""0#)-:"'#"-#-""9'#()&)A2K&# 9"'#:)*-#&0)%)-,&4#!"#$"%&'()*%#2-'&3)-'#:)A/#.0&#""-# ..-'("11"0)*1"#$"%&'()*%#29%.'#"(#@""0#,"+"<('#23# /"'#@"0%4#729&#)&#/"'#(299"0),#@.-#'$""#1.-'"-# "-# %.-# $""(# :)"# *"# 922)# &3"0# "-# ,2"%# 32&)')"G &3"04#J9%.'#"(#,""-#1021#)-#/"'#&'.%)2-#/)-,#)&# /"'#,211"-#$"01"#9)-<<'#%"#,2.0&#,"9..1'#:)*-4# !"#FGL#%)"#"@"-""-&#%22(#B"-'#,"9..1'#$2(%'I# $"(%#-.#""-#/.0;#<<(#&3"0"-#,"9..1'4#J3-)"<$# ""-#922)"#..-@.0#%)"#@.-#.A/'"(<)'#23,":"'#)&#"-# %22(#""-#3(.A/'),"#3.&&#@.-#<)'#/"'#9)%%"-@"0%#

+)*#B"-'#'"("A/'#129'4#C)*#0223'#/"'#&'(.;&A/23#,"G +)"%#)-#"-#&A/)"'#3"(;"A'#%).,2-..0#)-#%"#<)'"(&'"# /2"14#>"-#,2"%#"-#@"(%)"-%"#@22(&3(2-,4#5678# +0)*;'#%"#+2@"-0),,"-%"#3.(')*4#=$.-#/2<%'#23#""-# 3(.A/'),"# $)*:"# ""-# /.(%# &A/2'# '","-4# M"'# FGN# ,..-# %"# 302","-# (<&'# )-I# -.%.'# 5.&# %"# %"(%"# ,"&A22(%#/.%4 E&..3.%A./D) !()"-"(02# /.%# )-# %"# (<&'# :)A/# @22(,"-29"-# 29# 9""(#@"(:"'#'"#30","-4#6"#-.9"-#/"'#)-)').')";#"-# $"(%"-#&'"(1"(I#:2-%"(#"A/'#,"@..(0)*1#'"#$2(%"-4# C"'#)&#5678#%)"#23-)"<$#&A22(%"#"-#%..(9""#%"# $"%&'()*%# "-# %"# 3<-'"-# @")0),# &'"0%"-4# 5.&# 1()*,'# %"# +.0# ..-,"&3""0%# "-# :"'# %"# ..-@.0# )-4# C)*# &A/)"'# 9"'# ""-# ,2"%# ,"()A/'# &A/2'# )-# %"# <)'"(&'"# /2"14#!()"-"(02#3(2+""('#/"'#-2,4#O-#%"#PF&'"#9)G -<<'#+",)-,#!()"-"(02#""-#..-@.04#!"#+.0#$2(%'# @.-#("A/'&#@22(,":"'#"-#/<-#&3)'&#&A22('#%<)1"-%# %"#HGQ4#!()"-"(02#,"022;'#"(#-2,#)-#"-#/"";'#-2,# 1.-&#23#%"#LGQ4# C"'# )&# 5678# %)"# %"# $"%&'()*%# -2,# 9""(# ,0.-&# ,"";'4# B"-'# $2(%'# 23# 0)-1&# ..-,"&3""0%# "-# +"G ,)-'# ""-# %()++"0# $..(+)*# /)*# '$""# @"(%"%),"(&# 3.&&""('4#8"(@20,"-&#&A22('#/)*#/.(%#"-#:<)@"(#)-# %"#@"(&'"#/2"14#5678#%2"'#,2"%"#:.1"-#"-#)&#23# 12"(&# @22(# %"# 3"()2%"4# >"-# @"(%)"-%"# 2@"($)-G -)-,#@22(#56784#820,"-%"#$""1#&3""0'#5678#'/<)&# '","-#RB78#<)'#R)*&&"-4#>@"-""-&#""-#+"0.-,()*1"# $"%&'()*%#@22(#%"#3"()2%"#"-#&'.-%4

!0-A+*.%4).-=4).%'(%4)-..=3.->V% >'5%,#$,%GUBGW

!0-(.%1%!0-A+*.%A+3%'(%3')%3.-3.%3;./%*+(%3.%(+@07:.)')'.%'.)4%-.@A)%).%<.)).(C% 3+)%/;=).%3.%:/0.6%;')%!0-(.8%!0-A+*.%=0(%++(%3.%A+(3%*+(%3.%.-*+-.(%2/'(.%.(% E+-+%.(%0(3.-4).;(3%300-%3.%(+3-;==./'5=%++(&.<'6.%++(A+(6%..(%4).7:./%0: 3.%&.34)-'53%<.)).(8%,.%-.6;/'.-.%@07:.)')'.%A..D)%+/%3;'3./'5=%6.7++=)%3+)%,#$,% .(%!0-A+*.%++(%./=++-%6.&++63%<'5(%3+)%&+4%00=%*+(3++6%A.)%6.*+/8 $+(+D%A.)%..-4).%D/;')4'6(++/ !"# '$""%"# $"%&'()*%# )-# %"# -.A293"')')"# 2-'G +(.-%%"#)-#""-#+02"%&'200"-%#%<"0#9"'#$)&&"0"-G %"#3"(&3"A')"@"-4#52(/.@"#-.9#.0&#""(&'"#"-),"# .;&'.-%4#!78!#$)&'#%.'#$""(#'"#A2((),"("-4#52(/.G @"#,)-,#$""(#9..(#23-)"<$#1$.9#!78!#'"(<,4# 5)*# HFGHF# $.&# .00"&# $""(# ,"0)*14# O-# %"# &02';.&"# @.-#%"#""(&'"#/"0;'#1$.9"-#%"#,.&'"-#.0&-2,#23# @22(&3(2-,# $..(%22(# 52(/.@"# 9"'# ""-# HLGHN# @22(&3(2-,#%"#(<&'#)-#,)-,4 E&..3.%A./D) !"# '$""%"# /"0;'# @"(0)"3# @.-<)'# 52(-&# 3"(&3"A')";# )-#%"#..-@.-,#9)-%"(#@22(&32"%),4#!78!#-.9# /"'# )-)').')";# "-# 1$.9# 23# @22(&3(2-,4# 52(/.@"# 3.(""(%"#$""(4#T"%"(29#0)"3#%"#'/<)&302",#<)'# 9..(#)-#%"#&02';.&"#/.3"(%"#/"'#&A2("-#+)*#!78!I#

HKK%5+-'6.%L2MB-.N('.%3-;=%>.<0@A)

!""#$%#&'()*#'$+,$-#*$-++./0#"/

!0-(.%1%O0(6%.(%0;3%&+-.(%++(&.<'6%0:%3.%-.N('.%*+(%A.)%L2M%++(%3.%E&'@B =./.->/0=&.68%?.)%&+4%/+(6<++7%4@A;'D./.(%'(%A.)%@/;>A;'4%*+(%L2M8%PL.)%4:-+=% 7'5%'.7+(3%++(%7.)%QAR%F.-+-3SC%'=%&'4)%..-4)%('.)%..(4%&'.%A'5%&+4C%.*.(%/+).-% 6./;=='6%&./T%<0%A..)).%@.-.70('.%7..4).-%F.-+-3%#@A&.-'(6%3.%9UK%++(&.<'B 6.(%&./=078%M(3.-%3.%6.(03'63.(%*../%/.3.(C%/.3.(%*+(%*.-3'.(4).C%0;3B/.'3.-4C% 0;3B)-+'(.-4% .(% 0;3B*.-<0-6.-48% ?006).:;()% *+(% 3.<.% 3+6% &+4% 3.% :-.4.()+)'. *+(%A.)%5;>'/.;7>0.=8

2.(%:-'7.;-%*00-%!+-)%$.((.=.-8 !0-(.%1%2.(%:-'7.;-%>'5%3.%!0-(4.%,+7%$.-.('6'(68%!+-)%$.((.=.-%4:../3.%..(% ;')4).=.(3.% :+-)'5% ).6.(% F.--')% !04@A8% ?'5% =&+7% <./D4% ..(% 4@A'5D% *00-% 7++-% A.)% &.-3%;').'(3./'5=%-.7'4.%.(%&./%..(%A../%>'5<0(3.-.8%!+-)%A+3%+/%GH%:+-)'5.(%+@AB ).-..(%6.&0((.(%0D%*.-/0-.(%*00-3+)%A'5%(;%<'5(%..-4).%-.7'4.%=0(%>'54@A-'5*.(8% S"'"(#@.-#>&A/#021'"#&0)9#""-#%<++"0"#(<)0#<)'#"-# 12-# %..(-.# $)--"-%# -..(# %.9# A29+)-"("-# "-# ""-#0)A/'"0)*1#2-'/<'&'"#T)00"9#5<&A/"(&#("&''"#-)"'&# .-%"(&#%.-#23,"@"-I#"-#%"#.@2-%#$.&#-2,#:2# 3()04#O-#/22,#'"932#+(.A/'#!"U'"(#J<%"#>,+"()-1# :)*-#:"''"-#23#/"'#+2(%#9..(#/)*#@2-%#.0#&-"0#:)*-# T.'"(022#'","-#M.()-<&#V("()1&4#!"#3.(')*#'<&&"-# W2"&# X(22'"(&# "-# 5"--)"# 8"'1"'"0# ,)-,# ,"0)*1# 23# '2'%.'#5"--)"#.0&#""-#%2-%"(&0.,#+)*#/"0%"("#/"G 9"0#""-#"-2(9"#9)&,(""3#+",)-,#"-#9"'""-#12-# 23,"@"-4# X"(.(%# 7.-'"-# &3""0%"# ""-# ,2"%"# 3.(')*# '","-# E)A2#R2&)-1#9..(#)-#""-#929"-'#@.-#2@"(:)A/'&G @"(0)"&#0)"3#/)*#)-#""-#-)"'#.0#'"#92")0)*1"#%.9A29G +)-.')"4#M)A/)"0#C.,(")&#"-#D.-#52&A/#:)*-#.00"+")# %22(,"$)-'"(%"# 2<%"# (2''"-# "-# 221# %":"# 1""(# 12-%"-#:"#9"1..(#,""-#3)*-#%2"-4#>(#$.&#221# -2,#""-#+"1"($"%&'()*%#"-#$"0#'","-#!.9R.#"-#

%..(#$..(#=.(.#X(.&/2;#"-#>0)-"#W",'"-+"(,#/<-# *2-,"# 9"%"&3"0"(&# 23# &0""3'2<$# -.9"-# "-# ,"G &'..,# +0"@"-# &A2("-4# 52(/.@"# 9..1'"# ,"0)*1# "-# 1$.9# 9"'# -2,# ""-# 9)-<<'# '"# &3"0"-# 23# @22(G &3(2-,4#!78!#$)&'#%"#,"0)*19.1"(#-)"'#'"#3(2%<G A"("-# "-# E)-.# W.-&)-1# R2',"()-1# 9..1'"# @.-.;# %"#A)(1"0#%"#0..'&'"#'(";;"(4#52(/.@"#$2-#"-#-.9# %..(9""#23-)"<$#%"#0")%)-,#)-#%"#-.A293"')')"I ,"@20,%#%22(#!78!#"-#7>T#23#("&3"A')"@"0)*1#H# "-#L#3<-'"-4#!"#@22(&3(2-,#@.-#52(/.@"#23#%"# -<99"(# 0..'&'# _V2("/20'"`# )&# )-9)%%"0&# P# 3<-'"-4 M"'# -2,# N# $"%&'()*%"-# '"# ,..-# )&# ("A/'&'(""1&"# %",(.%.')"# @22(# 52(/.@"# %..(9""# <)',"&02'"-I "-#@22(#!78!#:""(#2-$..(&A/)*-0)*14#!"#&'()*%#29# %"#@")0),"#+2@"-&'"#'$""#30..'&"-#)&#-2,#23"-4 B29"-%"#:.'"(%.,#HN#.3()0#29#H^4NF#<<(#&3""0' 52(/.@"#'/<)&#'","-#V2("/20'"4

%.'# :)*-# %"# %.99"(&# <)'# R..0'"4# =".90")%"(# D2&# M22(9.-#&0..,%"#"(#-)"'#)-#29#/"'#,2"%"#@22(G +""0%# '"# ,"@"-# $.-'# -.# :)*-# '$""%"# ;2<'# ("&''"# /"9# -)"'&# .-%"(&# %.-# ""-# @200"%),"# A.3)'<0.')"4# C"-1#%"#W.-,"#,)-,#@02'*"&#-..(#""-#3<-'"-%"G 0)-,I# "-# '2"-# C.-&# @.-# %"(# 62-# ""-# ")-%&3"0# $)-&'#$)&'#'"#(".0)&"("-#$"(%#/"'#-2,#&3.--"-%4# C"0%#@.-#%"#.@2-%#$"(%#=2--)"#B")*:"(4#M"'#:)*-# /"1&'"00)-,&'(.'",)"# 30..'&'"# /)*# :)*-# '","-&'.-%"(# @22(#2-2302&+.("#3(2+0"9"-4 I')4/+6.(%0(3.-/'(6.J X452&A/G#548"--"1"(#HGH 548"'1"'"0G#W4X(22'"(&#FGL M4C.,(")&G#D452&A/#HGH Y4C.-",(..;G#V4#'"-#5(2"1"#FGL S4@.-#>&A/G#T45<&A/"(&#LGF M4V("()1&G#!4J<%"#>,+"()-1#LGF E4R2&)-1G#X47.-'"-#LGF

1#*$234("#354+#6

1"-4# 8""0# @.-# %)"# 3("-'*"&# :)*-# '"# @)-%"-# )-# /"'# *<+)0"<9+2"14# !)'# +2"1# )&# )-# ""-# 230.,"# @.HFFF# "U"930.("-4# >(# :)*-# -<# .0I# +)*# @22()-'"1"G -)-,I#\FF#"U"930.("-#@"(12A/'4#C"'#E>JG*<+)0"G <9+2"1#)&#(<)9#NFF#3.,)-.K&#,(22'#"-#+"@.'#@""0 ;2'2K&4# !..(-..&'# &'..-# .00"# '".9# %)"# -<# &3"0"-# )-#/"'#+2"14#!"#/"0"#/)&'2()"#)&#"(#)-#@.&',"0",%4# 8""(')"-#@2"'+.00"(&#"-#1""3"(&#@.-#E>J#$"(%"-# 3(2;#$..(@.-#T2<'#T",/2(&'I#M.(1#73"-1"0)-1# "-#M.'&#T)";;"(#%"#0..'&'"-#:)*-4#C"'#+2"1#)&#'"# @"(1()*,"-#@22(#]#H^I^F##/"'#:"0;%"#,"'.0#.0&#/"'# 23()A/')-,&*..(#@.-#%"#@"("-),)-,4#_TY`

>(# $.&# -)"'# @20%2"-%"# 30"1# )-# /"'# A0<+/<)&# @22(# .00"#,"-2%),%"-4#5<)'"-#$.&#""-#;""&''"-'#"-#""-# 2@"(1.33)-,#23,":"'4#J-%"(#%":"#2@"(1.33)-,# 12-%"-# %"# ,.&'"-# ""-# +(22%*"# /.9# /.0"-4# >(# $"(%"-# @"0"# 2<%"# /"()--"()-,"-# <)',"$)&&"0%4# C"'#""(&'"#"U"930..(#@.-#/"'#*<+)0"<9+2"1#$"(%# 23#LF4FF#<<(#2@"(/.-%),%#..-#%"#@22(:)''"(#C.(G ()"#5"&&"0)-14#C"'#+2"1#/"";'#%"#')'"0#ZE>J#HFF# *..(#*2-,I#""-#""<$#10"<(()*1#:$.('G$)'[4#5"&&"0)-1# +0.%"(%"#/"'#+2"1#%22(#"-#$.&#2-%"(#%"#)-%(<1# @.-#/"'#(<)9#NFF#3.,)-.K&#'"00"-%"#+2"14 L2M%<0-6)%*00-%*..-)'.(%:-0D%*0.)>+/B /.-4 O-#%"#+"&'<<(&1.9"(#$.&# ""-# "U32&)')"# )-,"()A/'# $..(# @"0"# 2<%"# 3("-'*"&# 12-%"-# $2(%"-# +"1"G

17')$ 8,#'6#"('6$ 9%#:-*);$ 07'$ /#$ %#/7:*(#$

+0#%-7'/(</$0++%=(**#%$17%%(#$>#))#"('6$-#*$##%)*#$ 234("#35


Profile for Drukkerij van Barneveld

De Week van Borne WK 15  

De Week van Borne WK 15  

Profile for twinsense