KlareTaal 150

Page 1

Nr. Nr.

150 147

Jaargang 37 - mei 2021 Jaargang 36 - juli 2020 Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

VOORWOORD Vanaf 1 juli worden de regels weer verder verruimd. Het wordt dan mogelijk om wat meer over de inhoud te praten met de klant en dat zal zeker gewaardeerd worden. Uiteraard moeten we zoveel mogelijk volgens de Beste slijters, dit is de laatste richtlijnen blijven werken want op keer dat ik me tot jullie richt als een tweede uitbraak zit niemand voorzitter van De Koninklijke te wachten. SlijtersUnie. Het is inmiddels Waar ook niemand op zat te alweer 12 jaar geleden dat ik wachten is het initiatiefvoorstel deze uitdaging heb opgepakt, van VVD-kamerlid Ziengs tot maar op 17 mei 2021 loopt mijn wijziging van de Drank- en bestuurstermijn af. De fakkel Horecawet. Hoewel we hoopten ga ik overdragen aan Petra de dat deze allang in de prullenbak Boevere, een bevlogen slijter die mij de afgelopen jaren vaak heeft bijgestaan in de strijd voor het behoud van de slijtersbranche. Ik ben erg blij met de keuze van het bestuur om Petra als mijn opvolgster voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering, want zij heeft een enorme kennis van de branche en een uitzonderlijk netwerk in de Haagse kringen. Graag wil ik jullie allen danken voor het vertrouwen dat ik afgelopen jaren van jullie heb gehad en hoop dat jullie Petra ook dat zelfde vertrouwen geven. Voor mij komen er andere tijden aan, waarbij ik me volledig kan gaan richten op mijn corebusiness als makelaar-taxateur in wijn & gedistilleerd. Deze werkzaamheden heb ik altijd strikt gescheiden gehouden omdat ik graag mijn rol als voorzitter zo

VOORWOORD

was verdwenen, blijkt Ziengs zijn voorstel vlak voor het zomerreces aan de Tweede kamer te hebben aangeboden. Zoals ik eerder berichtte, blijf ik het onbegrijpelijk vinden, omdat dit voorstel bijna haaks zuiver mogelijk wilde houden, staat op het onlangs gesloten maar nu wil ik er best iets meer preventieakkoord en de daaruit over kwijt. voortkomende regelgeving die Vaak word ik benaderd om als in september behandeld gaat trendwatcher van dranken de worden. ontwikkelingen binnen de branche Zeker in deze tijden van crisis en en binnen de productgroep toe het lange staartje dat dit nog gaat te lichten. Deze kennis haal ik krijgen, moeten we zorgdragen voornamelijk uit mijn activiteiten dat we zorgvuldig omgaan met buiten de SlijtersUnie. Als Magister Vini en RegisterMakelaar met ruim 25 jaar ervaring in wijnselectie zet ik me in om bij slijterij-wijnspeciaalzaken en horeca onderscheidend mooie wijnen verkrijgbaar te maken. Ik ben er trots op dat ik al heel veel pareltjes heb gevonden, die bij de consumenten een WOWreactie veroorzaakten. Door de Coronacrisis zijn consumenten bereid wat meer te betalen voor zo’n fles waar je echt blij van wordt en dat zal waarschijnlijk wel zo blijven, maar dan moeten de wijnen de verwachtingen wel waarmaken. Het is nu de tijd voor de slijtersbranche om zich echt te onderscheiden met unieke producten van kleine producenten. Zo zal ik als Flying Wine Buyer toch nog met velen van jullie op een andere manier in contact blijven.

alcoholverstrekking. In plaats van de huidige wettelijk erkende verkoopadressen nog beter te

Sterke drank Daarnaast ben ikgewoon Register Taxateur straks van wijn en gedistilleerd. Het in de decennium supermarkt afgelopen heb ik een enorme verschuiving kunnen verkrijgbaar? waarnemen bij verzamelaars van exclusieve wijn naar gedistilleerd, met name naar Malt Whisky en laten functioneren, wil men de Rum Agricole. Op zich is dat niet regels versoepelen, om meer zo vreemd, want wie wijn wil leven in onze 1,5meter-economie bewaren, dient te beschikken te krijgen… Ja, onder de noemer over een geconditioneerde dat hiermee onze horeca die nu opslagruimte, hetgeen bij al zo vreselijk zwaar getroffen is, gedistilleerd niet nodig is. De er snel bovenop kan komen. Alsof waarde van deze collecties kan het hun redding zou zijn als ze ook flink oplopen en bij schades of een flesje wijn voor thuisgebruik diefstal ontstaan soms vervelende zouden mogen verkopen. Maar discussies met verzekeraars als tegelijkertijd wordt het een grote blijkt dat er geen vooraf opgesteld groep branchevreemde winkeliers taxatierapport gemaakt is. toegestaan om kleine horeca Bovendien mag dit alleen worden te bedrijven alsof onze horeca opgesteld door een register niet iedere cent die ze kunnen expert. Voor een officiële taxatie verdienen, nodig hebben. of een contra-expertise voor Wijn Ook wordt geopperd om de & Gedistilleerd kan ik de slijter sluis bij de borrelshop te laten of zijn klanten bijstaan als enige verdwijnen. Met andere woorden, gecertificeerde Register Expert sterke drank is straks gewoon in de Wijn & Gedistilleerd in Nederland. supermarkt verkrijgbaar. Hopelijke Nogmaals dank voor het realiseren de Kamerleden zich op vertrouwen dat ik 12 jaar jullie tijd welke gevolgen dit zal gaan voorzitter mocht zijn en hopelijk krijgen voor de horeca, de slijters tot ziens. en de volksgezondheid. Ondertussen is het aan de Ron Andes MV Slijter zich van zijn beste kant te laten zien. Zorg dat je je vak goed bijhoudt en dat alle

medewerkers de regels rondom alcoholverstrekking kennen. De onlangs ontwikkelde online training draait en er is nu ook een e-learning voor Sociale Hygiëne speciaal voor slijters ontwikkeld, waarbij je aansluitend examen kunt doen. Zo behoudt een ieder zijn specialisme. Als nu ook de restaurateur, kapper of schoenmaker blijven doen waar ze goed in zijn, kunnen we ons land weer langzaam uit deze misère halen. n Succes Ron Andes MV


2

WETGEVING

Klare Taal

VOORWOORD GEBORGDE WERKWIJZE Vanwege de risico's van alcoholhoudende drank voor jongeren dienen alle betrokken ketenpartners ervan op de hoogte zijn dat er een leeftijdsgebonden product wordt verhandeld en dat bij aflevering de leeftijd van de koper gecontroleerd moet worden. Om die reden eist de wijzigingswet van iedere verkoper op afstand van alcoholhoudende drank een geborgde werkwijze (document), die borgt dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie alcohol wordt afgeleverd, wordt vastgesteld aan de hand van een geldig identificatiebewijs. De verkoper is verantwoordelijk voor vaststelling van de leeftijd, ook als een derde - een bezorgdienst - de drank aflevert. Het is aan de verkoper om hierover met zijn ketenpartijen, waaronder bezorgdiensten, afspraken te maken en deze vast te leggen in zijn geborgde werkwijze. Indien de afspraken tussen verkopers en hun ketenpartijen onvoldoende effectief blijken, dan kan in het Alcoholbesluit een verbod voor ketenpartijen worden opgenomen om in strijd met de geborgde werkwijze van de verkoper te handelen bij het vervoeren en afleveren van de alcoholhoudende drank. De geborgde werkwijze zal het volgende moeten beschrijven: • hoe de verkoper op afstand de leeftijdsgrens bewaakt bij iedere over-dracht van de alcoholhoudende drank tussen verschillende ketenpartijen van verzending tot en met aflevering, • op welke manier de verkoper op afstand ervoor zorgt dat de alcoholhou-dende drank alleen wordt afgeleverd aan meerderjarigen en op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt, • hoe de verkoper op afstand ervoor zorgt dat de actuele geborgde werkwij-ze bekend en inzichtelijk is voor diegenen die werkzaam zijn onder ver-antwoordelijkheid van de verkoper op afstand, en • op welke wijze de verkoper op afstand ten minste eens per jaar een on-derzoek uitvoert naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de voor hem geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen corrigeert. Verder dient de verkoper op afstand ervoor te zorgen dat de geborgde werkwijze op elk moment actueel en opvraagbaar is voor controle. De NVWA zal er onder meer op toezien dat een verkoper op afstand geen alcoholhoudende drank aanbiedt of verstrekt, indien hij geen leeftijdsverificatiesysteem hanteert dat aan de eisen voldoet of indien hij niet beschikt over een geborgde werkwijze of deze niet toepast. De NVWA zal optreden als er sprake is van een overtreding. Uiterlijk 1 juni zal de NVWA het interventiebeleid publiceren en plaatsen op haar website. Het is aan de verkoper om de geborgde werkwijze op te stellen. Hij is vrij om een eigen geborgde werkwijze op te stellen. De SlijtersUnie heeft het voortouw genomen in het maken van het onderstaande modeldocument 'geborgde werkwijze' dat verkopers kan helpen bij het opstellen van hun geborgde werkwijze. Hierdoor kan de regeldruk voor het opstellen van een geborgde werkwijze voor verkopers beperkt blijven.


3

Klare Taal

WETGEVING

VOORBEELD GEBORGDE WERKWIJZE [Datum invullen] Het is voor [invullen naam slijterij] van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. [invullen naam slijterij] wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop [invullen naam slijterij] invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd. Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van: • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen; • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers; • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd. 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit) Omschrijf hier de geldende interne processen om te komen tot een goede naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcohol. Denk hierbij aan: • De instructies die gelden voor bezorgers (handboeken). • De markering van leeftijdgebonden producten, zodat de bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd. • Het gebruik van het NIX18-logo op de afleverbon, zodat de bezorgers weten dat er een leeftijdscontrole moet plaatsvinden. • Het eventuele gebruik van technische hulpmiddelen. • De communicatie richting de consument, bijvoorbeeld door gebruik van het NIX18-logo in de online omgeving. • De wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om bij iedere aankoop op afstand te melden dat, naast op het aankoopmoment, ook bij de aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit) Omschrijf hier op welke manier medewerkers worden getraind en op welke wijze medewerkers worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de afspraken. Denk hierbij aan: • Het volgen van de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’. Bezorgers dienen namelijk hetzelfde kennisniveau te hebben als kassamedewerkers. • Overige trainingen, bijvoorbeeld inwerktrajecten of teamavonden. • Eventuele aandacht voor NIX18 op intranet, in nieuwsberichten, etc.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit) Minimaal één keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. Het gaat hierbij zowel om de uitvoering door eigen personeel als eventuele externe partijen waarmee wordt samengewerkt. Omschrijf hier op welke wijze jullie controleren of medewerkers of externe partijen zich houden aan de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan: • De inzet van zelfcontroles. • De corrigerende maatregelen die worden genomen indien medewerkers (of externe partijen) zich niet houden aan de afspraken.


4

WETGEVING

Klare Taal

ALCOHOLVRIJ EN ALCOHOLARM BIER De consumptie van alcoholvrij en - arm bier stijgt al jaren. De verkoop is sinds 2010 vervijfvoudigd. 1 op de 20 bieren die verkocht worden in Nederland zijn inmiddels alcoholvrij. Naast alcoholvrije bieren stijgt ook het aanbod aan laagalcoholische (speciaal)bieren met 2 a 4% alcohol. Brouwers spelen hiermee in op de behoefte van de consument om verantwoord om te gaan met alcohol en af en toe ook te kiezen voor een mooi speciaalbier, maar dan met minder alcohol. Maar wat is nu precies het verschil tussen 0.0% bier en alcoholarm bier? Wat zijn de regels voor alcoholvrij bier? Voor de in Nederland gebrouwen alcoholvrije en alcoholarme bieren gelden de volgende regels: • Volgens de Nederlandse wetgeving mag je bier alcoholvrij of malt noemen als er maximaal 0,1% alcohol in zit. Dit is vergelijkbaar met een rijpe banaan. In vruchtensap mag zelfs nog 0,5% alcohol zitten. • Als er op het bieretiket 0.0% staat, betekent dat er afgerond 0.0%

alcohol in het bier zit. • Er wordt ook wel eens gesproken over alcoholarm bier. Volgens de wet moet een alcoholarm bier, dat in Nederland is geproduceerd meer dan 0,1% en ten hoogste 1,2% alcohol mag bevatten. Wat zijn de regels voor alcoholvrij bier in andere Europese landen? In andere Europese landen gelden andere normen. Zo mag alcoholvrij bier gebrouwen in Duitsland en België tot 0,5% alcohol bevatten en in Spanje zelfs 1,2%. Nederland heeft hiermee dus een vrij strenge wetgeving met een maximum van 0,1%. Deze bieren worden ook verkocht op de Nederlandse markt, waarbij op het etiket staat vermeld dat het 'alcoholvrij bier' is. Advies is om altijd het vermelde alcoholpercentage op het etiket te checken. Tekst afkomstig van de website van de Nederlandse Brouwers: https:// www.nederlandsebrouwers.nl/biersector/wet-en-regelgeving/ alcoholvrij-en-arm-bier/


5

Klare Taal

NIEUWE VOORZITTER SLIJTERSUNIE: PETRA DE BOEVERE

NIEUWS

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden, beste collega’s, Het is een eer unaniem voorgedragen te zijn door het bestuur als nieuwe voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie. Ik kijk er naar uit de belangen van de branche te vertegenwoordigen want er is en blijft werk aan de winkel. We hebben het mooiste vak dat er bestaat. We verkopen gezelligheid en kwaliteit. En doen dat op een verantwoorde wijze. In tegenstelling tot onze buurlanden mag sterke drank in Nederland enkel vanuit een slijtlokaliteit met vergunning verkocht worden. Dit is de reden dat we in Nederland ook meer specialisten hebben dan in onze buurlanden. Met onze vakkennis onderscheiden we ons van het grootwinkelgeweld. Om die positie in de markt te behouden in de toekomst moeten we ook blijven bewijzen dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Dus handhaven op leeftijd en focussen op verantwoord alcoholgebruik. U wil natuurlijk wel weten wie ik ben. Velen van u zullen me kennen, velen ook niet. Mijn naam is Petra de Boevere, in 1993 begon ik na 10 jaar in de horeca werkzaam te zijn geweest mijn Slijterij in Breskens. In 2005 kwam ook mijn man in de zaak werken. We hebben samen twee zoons die inmiddels volwassen zijn. In 2012 verhuisden we onze winkel van Breskens naar Sluis, sinds 2019 hebben we een tweede winkel in Terneuzen waar onze jongste zoon de scepter zwaait. In 2003 was ik één van de eerste bloggers, ik deelde jarenlang als Meisje van de Slijterij mijn leven tussen flessen en verwierf daarmee wel wat bekendheid. In het verlengde daarvan schreef ik jarenlang columns in vakbladen, twee boeken over Social Media en ondernemen en gaf jarenlang ook lezingen in het land over dit onderwerp. Ik geloof in een netwerkeconomie. We moeten het samen doen. In de afgelopen 28 jaar zat ik in diverse besturen, was politiek actief en volgde alles wat met de branche te maken had op de voet. Ook pro-actief. Als slijter in een grensregio weet ik als geen ander hoeveel impact accijnsverschillen met buurlanden op onze omzetten en bedrijfsvoering kunnen hebben. Op dit moment zitten we in de Belgische grensstreek aan de goede kant van de accijnsverschillen, aan de Duitse grens zitten collega’s juist aan de verkeerde kant. We moeten als branche de vinger aan de pols houden, blijven streven naar een gelijk speelveld. Met de nieuwe alcoholwet, die naar verwachting in juli van kracht wordt, wordt ook het speelveld tussen on- en offline gelijker. Regels die in een fysieke winkel gelden gelden immers ook voor online winkels. De cowboytijd op internet lijkt voorbij. In het kader van het preventie-akkoord zullen we als alcoholverkopers de komende jaren regelmatig onder de loep komen te liggen van media en politiek. Er is werk aan de winkel. En ik heb er zin in. Als de ledenvergadering akkoord gaat ben ik vanaf 17 mei de opvolger van Ron Andes en ik weet zeker dat ik hem best nog eens mag bellen. Ik hoop u allen te ontmoeten op één van de beurzen die ongetwijfeld weer gaan plaatsvinden.

De algemene ledenvergadering van de SlijtersUnie (toegankelijk voor leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs) zal op maandag 17 mei aanstaande gehouden worden. In verband met COVID-19 vindt geen fysieke vergadering plaats , maar is deze enkel langs elektronische weg te volgen. Wilt u aan de vergadering deelnemen? Dat kan door een e-mail te zenden aan info@slijtersunie.nl met de mededeling: “Ik neem deel aan de vergadering.” Om er zeker van te zijn dat u aan de vergadering kunt deelnemen vragen we u tevens om uw e-mailadres door te geven en het telefoonnummer waarop u tijdens de vergadering bereikbaar bent. Wanneer het u op 17 mei aanstaande niet lukt om aan de vergadering deel te nemen, kunt u bellen met het secretariaat 040 – 245 37 85 of een mail sturen naar info@ slijtersunie.nl. De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams op maandagochtend 17 mei a.s. vanaf 10.00 uur. Tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering heeft u de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die in deze oproeping zijn vermeld. Uw eventuele vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de SlijtersUnie geplaatst of via e-mail aan u toegezonden. De agenda luidt als volgt: 1. opening 2. vaststelling agenda 3. goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2020 te Eindhoven (gepubliceerd op www. slijtersunie.nl) 4. ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen 5. jaarverslag van de secretaris 6. rekening en verantwoording 2020 door de penningmeester 7. verslag kascontrole commissie 2020 8. decharge bestuur 9. benoeming kascontrole commissie 2021 10. begroting 2022 11. het hoofdbestuur stelt voor om Petra de Boevere van Slijterij-Wijnhandel de Vuurtoren te Sluis te benoemen tot voorzitter van de SlijtersUnie 12. afscheid Ron Andes 13. wat verder ter tafel komt 14. sluiting De bijeenkomst heeft, zoals altijd, een vertrouwelijk karakter. Ook willen wij overbelasting van het systeem voorkomen. U wordt dan ook gevraagd om deze uitnodiging niet door te sturen aan derden.


6

NIEUWE LEDEN

Klare Taal

NIEUWE LEDEN, SLIJTERSUNIE Slijterij Proef Beleef & Geniet Inge ten Dolle is eigenaresse van Slijterij Proef Beleef & Geniet in Winterswijk, een drankenspeciaalzaak met een ruim assortiment en gespecialiseerd in single malt whisky. Er is ook een ruime keuze in wijnen, diverse portsoorten en gedistilleerde dranken. Proef Beleef & Geniet verkoopt ook likeuren van Het Laatste Woord, een kleine ambachtelijke distilleerderij uit Corle, een buurtschap bij Winterswijk. Zoals de naam van de zaak al doet vermoeden (Proef Beleef & Geniet), houdt de slijterij regelmatig proeverijen. Slijterij Proef Beleef & Geniet laat klanten graag kennis maken met de producten en geeft desgewenst advies.

Proef Beleef & Geniet Meddosestraat 23 7101 CT Winterswijk info@pbeng.nl www.proefbeleefgeniet.nl

Inge vindt het tijdens de corona crisis niet altijd even duidelijk wat de invloed van de maatregelen op haar slijterij was. Het is daarom tijdens de huidige crisis belangrijk om je te verenigen, volgens Inge. Ze heeft dan ook besloten zich aan te sluiten bij de Slijtersunie. Op deze manier hoopt ze meer informatie over de branche te verkrijgen. “Het is goed om weer aangesloten te zijn na opheffing van het Bedrijfschap Slijters", stelt Inge.

Bierboetiek de Zythotheek Bierboetiek de Zythotheek in Valkenburg aan de Geul, is een winkel met ruim 2000 bieren uit binnen en buitenland. Zythotheek voert een brede range speciaalbieren waarin alle bierstijlen aan bod komen. Je kunt bij hen terecht voor mooie klassiekers en de nieuwste craft bieren. Jorge Boosten, eigenaar van de bierboetiek heeft na contact met bevriende slijters ook besloten zich aan te sluiten bij de Slijtersunie. Jorge hoopt door zijn aansluiting meer informatie te krijgen over de branche. Dat is belangrijk, onder andere door de corona crisis maar ook omdat hij bezig is met het opzetten van een webshop en hier graag meer over wil weten.

Bierboetiek de Zythotheek Muntstraat 15 6301 BW Valkenburg zythotheek@gringel.nl www.zythotheek.nl


7

Klare Taal

DONATEURS De volgende bedrijven maken het werk van de SlijtersUnie mede mogelijk door hun jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging: Bacardi Nederland Verbunt Verlinden Fourcroy Nederland BV Goessens Wijnimport BV Kwast Wijnkopers BV Moët Hennessy Nederland BV (hoofdsponsor) Nolet Distillery (hoofdsponsor) Lucas Bols BV Pernod Ricard Nederland A Brand New Day Bouvigne Wijnimport BV van Berkum Wijnen De Monnik Dranken (hoofdsponsor) Distilleerderij Hooghoudt INSPIRITS, Premium Drinks B.V Koninklijke De Kuyper B.V. Bierboetike de Zythotheek

NIEUWS