Page 1

Travel in France


France  นับ เป็น เมือ งน่า เที่ย วทีส ่ ุด เมือ งหนึ่ง สำา หรับ กรุง "ปารีส " ทีห ่ ากใครได้ไ ปเยือ นแล้ว ก็ ต้อ งตกหลุม รัก ในบรรยากาศอัน สุด แสนจะโรแมนติก ของเมือ ง ๆ นี้ จนอยากจะ กลายเป็น คนเมือ งนีข ้ ึ้น มาเลยทีเ ดีย ว ...             แต่ถ ึง จะเป็น อย่า งนั้น นัก ท่อ งเที่ย วที่ม าเยือ นกรุง ปารีส ส่ว นใหญ่ต ่า งก็ม ีเ วลา ทีจ ่ ำา กัด ขณะทีเ่ มือ ง ๆ นี้ มีส ถานที่ท น ี่ ่า สนใจนับ ไม่ถ ้ว น จนทำา ให้ก ารเทีย ่ วชม สถานทีท ่ ่อ งเทีย ่ วทุก ทีใ ่ นปารีส กลายเป็น สิง่ ทีท ่ ำา ได้ย าก หากมีเ วลาเที่ย วเพีย งไม่ก ี่ วัน  แต่ไ ม่ว า่ จะมีเ วลาเที่ย วปารีส มากน้อ ยแค่ไ หน สิง่ ที่ค ณ ุ ไม่ค วรพลาดเลยก็ค อ ื การ ไปเยือ น 10 สถานทีต ่ ่อ ไปนี้ ที่ท ำา ให้ค ณ ุ ได้ส ม ั ผัส กับ ความเป็น "ปารีส " อย่า งแท้จ ริง


1.การนั่ง รถทัว ร์ช มกรุง (Double Decker Bus Tour)  การนั่ง รถทัว ร์ช มกรุง เป็น สิ่ง ที่ค ุณ ควรทำา อย่า งยิ่ง โดยเฉพาะกับ นัก ท่อ งเที่ย วที่ม าปารีส เป็น ครั้ง แรก เพราะที่น ี่จ ะมีร ถทัว ร์ท ี่เ รีย กกัน ว่า L'Open ทัว ร์ ซึ่ง เป็น รถทัว ร์ท ี่ม ีด าดฟ้า อยู่ข ้า งบน เพื่อ ให้ค ุณ ได้ช มเมือ งปารีส อย่า งไม่ม ีอ ะไรบดบัง สายตาเลย นัก ท่อ งเที่ย วสามารถซื้อ ตั๋ว วัน เดีย วหรือ สองวัน ก็ไ ด้ สำา หรับ การนั่ง รถชมเมือ งใน 4 เส้น ทาง โดยทัน ทีท ี่ค ุณ ซื้อ ตั๋ว แล้ว ทางรถทัว ร์จ ะมีช ด ุ หูฟ ัง ให้ค ุณ เพื่อ ใช้ใ นการเสีย บต่อ กับ แจ็ค ที่อ ยูบ ่ ริเ วณด้า นข้า งของเบาะที่น ั่ง ซึ่ง นัก ท่อ งเที่ย วสามารถฟัง บรรยายไปตลอดการเดิน ทาง โดยเลือ กฟัง ได้ถ ึง 8 ภาษา คือ ภาษาฝรั่ง เศส ภาษาอัง กฤษ ภาษาญี่ป ุ่น ภาษาอิต าลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัว เซีย และภาษาจีน  สำา หรับ เคล็ด ลับ ในการนั่ง รถทัว ร์ช มกรุง ปารีส นั้น แนะนำา ให้ค ุณ ลองใช้บ ริก ารในวัน ธรรมดา หรือ เช้า วัน หยุด สุด สัป ดาห์จ ะดีท ี่ส ุด เพราะหากใช้บ ริก ารในช่ว งเวลาอื่น คนจะแน่น มาก และ คุณ อาจจะได้ย น ื ในห้อ งยืน ที่จ ด ั ไว้ร องรับ เวลาที่ม ีน ัก ท่อ งเทีย ่ วจำา นวนมาก นอกจากนี้ หากคุณ ใช้บ ริก ารช่ว งคนน้อ ย คุณ สามารถที่จ ะเปลี่ย นแจ็ก หูฟ ัง ของคุณ ได้ใ นกรณีท ี่ใ ช้ห ูฟ ัง ต่อ กับ แจ็ กบางตัว ไม่ไ ด้อ ีก ด้ว ย


2.ชมทิว ทัศ น์จ ากด้า นบนของหอไอเฟล (Eiffel Tower)  หอไอเฟลไม่เ พีย งแต่เ ป็น สัญ ลัก ษณ์ข องเมือ งปารีส เท่า นั้น หากแต่ย ัง เป็น สัญ ลัก ษณ์ข องประเทศฝรั่ง เศสด้ว ย ดัง นั้น หากนัก ท่อ งเที่ย วคนใดไม่ไ ด้ไ ป เยือ นหอไอเฟล ถือ ว่า ไปไม่ถ ึง ฝรั่ง เศสเลยทีเ ดีย ว ทำา ให้ใ นแต่ล ะปีม ีน ัก ท่อ ง เที่ย วกว่า 60 ล้า นคน ไปเยือ นหอไอเฟล โดยนัก ท่อ งเที่ย วสามารถขึ้น ชม ทัศ นีย ภาพรอบกรุง ปารีส ได้ เพีย งแค่ซ ื้อ บัต รที่บ ูธ ซึ่ง อยู่บ ริเ วณฐานของหอ ไอเฟล แล้ว ขึ้น ลิฟ ท์ไ ปยัง ชั้น ต่า ง ๆ ของหอไอเฟล  และด้ว ยความที่ห อไอเฟลมีน ัก ท่อ งเที่ย วมาเยี่ย มชมในแต่ล ะวัน เป็น จำา นวน มาก (โดยเฉพาะในช่ว งฤดูร ้อ น ) แนะนำา ให้ค ุณ ไปเที่ย วชมช่ว งเช้า หรือ หลัง 6 โมงเย็น หรือ ในวัน ธรรมดา เพื่อ ที่จ ะได้ไ ม่ต ้อ งรอคิว เป็น เวลานาน


3.ล่อ งเรือ ในแม่น ำ้า เซน ชมพระอาทิต ย์ต กดิน (Sunset River Cruise on theSeine)

 การล่อ งเรือ ในยามใกล้ค ำ่า เป็น ทางเลือ กที่ด ีม าก หากคุณ อยาก จะชมทิว ทัศ น์ย ามราตรีข องกรุง ปารีส โดยเรือ จะล่อ งจากหอไอ เฟล ผ่า นสถานที่ท ี่น า่ สนใจสองฝัง่ แม่น ำ้า เซน รวมถึง ผ่า นโบสถ์ นอทเทอร์ด ัม ด้ว ย  สำา หรับ เคล็ด ลับ ของการนัง่ เรือ ชมพระอาทิต ย์ต กดิน นั้น แนะนำา ให้ค ุณ ไปก่อ นเวลาขายตั๋ว เพื่อ ที่จ ะได้เ ลือ กที่น งั่ หลัง ก่อ นนัก ท่อ งเที่ย วคนอื่น ซึง่ ที่น งั่ ด้า นหลัง สุด นีจ ้ ะเป็น บริเ วณที่ไ ม่ม ี หลัง คา ไม่ล ้อ มด้ว ยกระจก และบริเ วณนี้ค ือ จุด ที่ด ีท ี่ส ด ุ สำา หรับ การถ่า ยภาพสวย ๆ ของเมือ งปารีส ยามพระอาทิต ย์ต ก


4. โบสถ์น อทเทอร์ด ัม (Notre Dame Cathedral)  โบสถ์น อทเทอร์ด ัม เป็น อีก หนึง่ สัญ ลัก ษณ์ข องกรุง ปารีส เพราะเป็น สถานที่ท ี่อ ยู่ค ู่ก ับ เมือ งปารีส มาช้า นาน และมีช ื่อ เสีย งด้า นความใหญ่ โตหรูห รา มีส ถาปัต ยกรรมที่ง ดงามมาก โดยการเที่ย วชมนั้น นัก ท่อ ง เทีย ่ วจะได้เ ห็น ความอลัง การของโบสถ์น อทเทอร์ด ัม อีก ทั้ง ยัง ต้อ งขึ้น บัน ได 387 ขั้น เพื่อ ไปถึง ยอดของโบสถ์  ส่ว นเคล็ด ลับ ในการชมโบสถ์น อทเทอร์ด ัม นั้น แนะนำา ให้ค ุณ ไปเยี่ย ม ชมช่ว งเช้า เพราะดวงอาทิต ย์จ ะส่อ งกระทบกับ ซุ้ม ประตูท างทิศ ตะวัน ตกของโบสถ์ มองดูแ ล้ว เหมือ นเป็น ประกายเพชรที่ร ะยิบ ระยับ จับ ตา เพิม ่ ความหรูห ราให้ก ับ โบสถ์ไ ด้เ ยอะเลยทีเ ดีย ว


5.โบสถ์แ ซงต์ ชาแปลล์ (Sainte Chapelle)  ถัด จากโบสถ์น อทเทอร์ด ัม มีโ บสถ์แ ซงต์ ชาแปลล์ ซึ่ง เป็น โบสถ์ศ ัก ดิ์ส ิท ธิ์ข องชาวปารีส สร้า งในสไตล์ก อธิค มีก ารประ ดัป ระดาด้ว ยกระจกสวยงามมากมาย จนนัก ท่อ งเที่ย วที่ไ ป เยีย ่ มชมต่า งยอมรับ ว่า กระจกที่ใ ช้ต กแต่ง โบสถ์ม ีค วามงดงาม ที่ส ุด ยิ่ง เมื่อ แสงจากภายนอกส่อ งเข้า มา ยิ่ง ทำา ให้ม องเห็น ลายกระจกชัด เจนและสวยงามมาก  สำา หรับ คำา แนะนำา ในการเยี่ย มชม ควรเยี่ย มชมช่ว งเช้า ดีท ี่ส ุด เพราะนัก ท่อ งเที่ย วไม่เ ยอะ หากไปช่ว งอื่น ต้อ งรอคิว เยี่ย มชม เพราะโบสถ์แ ซงต์ ชาแปลล์เ ป็น โบสถ์ข นาดเล็ก มาก


6.ถนนฌ็อ งเซลิเ ซ่ และประตูช ย ั นโปเลีย น (Champs Elysees & Arc de Triomphe)

 ถนนฌ็อ งเซลิเ ซ่ เป็น ถนนทีม ่ ค ี วามสวยงามและมีช ื่อ เสีย งทีส ่ ด ุ ในกรุง ปารีส นัก ท่อ งเทีย ่ วสามารถเดิน ตามถนนสายนีไ ้ ปสู่ป ระตูช ัย นโปเลีย น ซึ่ง เป็น อนุส รณ์ส ถานทีส ่ ำา คัญ ในกรุง ปารีส และทีน ่ น ี่ ัก ท่อ ง เทีย ่ วสามารถขึน ้ ไปชมชั้น บนของประตูช ัย ได้ โดย เดิน ขั้น บัน ได 284 ขั้น หรือ ใช้ล ิฟ ต์


7.เลแซงวาลิด

(Les Invalides (Napoleon'sTomb)  เลแซงวาลิด เป็น อาคารที่ฝ ัง พระศพ ของพระเจ้า นโปเลีย นที่ 1  ซึ่ง มีศ พนายพลพระสหายของพระเจ้า น โปเลีย นอีก หลายคนฝัง อยู่ด ้ว ย  ตัว อาคารมีโ ดมที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ว่า เป็น โดมที่ส วยงามที่ส ุด ในกรุง ปารีส  นอกจากนี้ ยัง มีศ ิล ปะมากมายจัด แสดง อยู่ใ นนั้น อีก ด้ว ย


8. พิพ ิธ ภัณ ฑ์อ อร์เ ซย์ (Musee d'Orsay)  พิพ ิธ ภัณ ฑ์อ อร์เ ซย์เ ป็น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ท ี่ร วบรวมศิล ปะหลาย อย่า งเข้า ด้ว ยกัน อัน ได้แ ก่ ศิล ปะด้า นการออกแบบสิ่ง ทอ ศิล ปะทางประวัต ิศ าสตร์ ภาพถ่า ย ประติม ากรรม ซึ่ง สะท้อ น เอกลัก ษณ์ข องปารีส ออกมาได้เ ด่น ชัด เลยทีเ ดีย ว  สำา หรับ เคล็ด ลับ ในการเยี่ย มชมพิพ ิธ ภัณ ฑ์อ อร์เ ซย์ ควรใช้ เวลามากหน่อ ยเพื่อ ศึก ษาศิล ปะต่า ง ๆ ที่จ ัด แสดงอยู่ท ั้ง 3 ชั้น ของพิพ ิธ ภัณ ฑ์ และที่ไ ม่ค วรพลาดคือ ร้า นอาหารที่ม ีห น้า ต่า งกระจกบานใหญ่ ให้น ัก ท่อ งเที่ย วสามารถมองเห็น วิว ทิว ทัศ น์ข องแม่น ำ้า เซนได้อ ย่า งเต็ม ๆ ตา


9.พิพ ิธ ภัณ ฑ์ล ูฟ ร์ (The Louvre)  เป็น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ท างศิล ปะที่ม ีช ื่อ เสีย งที่ส ุด เก่า แก่ท ี่ส ุด และ ใหญ่ท ี่ส ุด แห่ง หนึ่ง ของโลก พิพ ิธ ภัณ ฑ์แ ห่ง นี้เ คยเป็น พระราชวัง หลวงมาก่อ น จัด แสดงศิล ปะที่ม ีค ุณ ค่า ระดับ โลก มากมาย เช่น ภาพเขีย นโมนาลิซ ่า ผลงานของต่า ง ๆ ของ เลโอนาร์โ ด ดาวิน ซีแ ลอเล็ก ซานดรอส นอกจากนี้ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ท ี่น ี่ย ัง เป็น สถานที่ท ี่ม ีน ัก ท่อ งเที่ย วมาเที่ย วชมมาก ที่ส ุด ในกรุง ปารีส ดัง นั้น คุณ จึง ไม่ค วรพลาดในการเยี่ย มชม พิพ ิธ ภัณ ฑ์ล ูฟ ร์แ ห่ง นี้


10.มงต์ม าร์ท ร์ (Montmarte & Sacre Couer Basilica) มงต์ม าร์ท ร์เ ป็น หุบ เขาสูง 130 เมตร ทางเหนือ ของปารีส และเป็น จุด ที่ส ูง ที่ส ุด ของเมือ ง .

 บนเขาเป็น ที่ต ั้ง ของโบสถ์ซ าเครเกอร์ สร้า งขึ้น เพื่อ เป็น อนุส รณ์ส ถานที่อ ุท ิศ แด่ช าวฝรั่ง เศส  ที่เ สีย ชีว ิต จากสงครามกับ ปรัส เซีย ออกแบบตามแบบศิล ปะ สไตล์โ รมัน - ไบเซนไทน์  ซึ่ง มีค วามอลัง การและงดงามมาก


และนี่ก ็ค ือ 10 สถานที่ท ่อ ง เที่ย ว ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง เอกลัก ษณ์ท างศิล ปวัฒ นธรรม อัน เป็น มรดกของชาวปารีส หากคุณ เป็น อีก คนที่ม ีเ วลา จำา กัด ในการท่อ งเที่ย ว ลอง วางแผนการเดิน ทางไปสถาน ทีท ่ ่อ งเที่ย วเหล่า นี้ด ู เชื่อ เถอะ

Travel in France  

นางสาวกนิษฐา แก้วทรัพย์ รหัสนิสิต 55010366

Travel in France  

นางสาวกนิษฐา แก้วทรัพย์ รหัสนิสิต 55010366

Advertisement