Page 1

Schoolgids

Christelijke basisschool voor Daltononderwijs ‘t Twiespan

2012 2013

Vredenveld 78 7824 CJ Emmen tel.: 0591 622409 www.twiespan.nl twiespan@viviani.nl

1


Inhoudsopgave Schoolgids Twiespan: Even Voorstellen

pagina

4

1. Het Daltononderwijs op ’t Twiespan Missie en visie, Uitgangspunten en doelstellingen Vormgeven aan onze christelijke identiteit Leren op onze school Een veilige school Thema’s / projecten Kunst en cultuur Engels Bewegingsonderwijs Actief Burgerschap en Sociale Integratie Bibliotheekbus ICT

pagina

5

2. De zorg voor onze leerlingen Inleiding en leerlingvolgsysteem Extra maatregelen Kinderen met een rugzak Samenwerking met externe instanties Logopedie / schoolarts / schoolmaatschappelijk werk

pagina

12

3. School en thuis Informatieavonden en ouderavond Rapportage en overleg Huisbezoek Twiespan Nieuws Website Activiteitencommissie Ouderbijdrage Medezeggenschapsraad Bestuur en vereniging / klankbordgroep Vanuit Stichting Viviani

pagina

17

4. Praktische zaken Buitenschoolse opvang Continurooster en schooltijden Fluoride / schoolgruiten / hoofdluis / pleinwacht

pagina

20


5. Beleid en procedures Aanmelding en toelating Klachtenregeling Twiespan als opleidingsschool Schoolverzuim / schorsing en verwijdering Verzekering

pagina

22

6. Naar een andere school Naar het voortgezet onderwijs

pagina

27

7. De kwaliteit van de school Kwaliteitszorg Opbrengsten van ons onderwijs – uitstroomgegevens Evaluatie jaarplanning 2011 – 2012 Jaarplanning 2012 – 2013 Urenberekening Toetskalender 2012 -2013

pagina

28

3


Even voorstellen

In deze schoolgids van ‘t Twiespan vindt u informatie over de gang van zaken bij ons op school. We beschrijven waar we als christelijke daltonschool voor staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Deze schoolgids omvat 3 onderdelen waarin de organisatie, de beleidspunten en overige informatie is beschreven. U ontvangt van ons - de informatiekalender - de officiële Schoolgids en - per groep een groepslijst (start schooljaar) Deze Schoolgids verschijnt met instemming van de medezeggenschapsraad en wordt bij inschrijving aan de ouders / verzorgers uitgereikt. Vooral voor nieuwe ouders, die wij natuurlijk van harte welkom heten op onze school, kan deze schoolgids nuttig zijn. Over zowel actuele - en overige inhoudelijke zaken wordt u via het twee wekelijkse Twiespan Nieuws (data zie Informatiekalender) op de hoogte gehouden. Als u na het lezen van alle informatie een rondleiding wenst, behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met de school. De directie en de leerkrachten zijn graag bereid u verder te helpen. Met vriendelijke groeten namens het team van ’t Twiespan Gelske Reitsma, directie

Christelijke basisschool voor Daltononderwijs ’t Twiespan Vredenveld 78 7824 CJ Emmen  0591 622409  www.twiespan.nl twiespan@viviani.nl


1. Het Daltononderwijs op ‘t Twiespan Wij willen de kinderen vanuit het Daltononderwijs een goede basis geven, waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs zodat ze later in staat zullen zijn om in de maatschappij zelfstandig te functioneren. Wij willen met behulp van dit Daltononderwijs de kinderen ook een fijne schooltijd geven, waarin ze met plezier met hun werk en met elkaar bezig zijn en hun belangstelling kunnen ontwikkelen. En even belangrijk, stellen wij prijs op een goed contact met de ouders! Missie en visie Ons Daltononderwijs geeft ons de volgende visie: Samen spelen, samen delen en samen werken moet geleerd worden. Door middel van moderne leermethoden en hulpmiddelen die in relatie staan met het Daltononderwijs, wordt aan dit leerproces gestalte gegeven. Onze missie en de visie daarop is dan ook: ‘t Twiespan wil als Christelijke basisschool voor Daltononderwijs in de wijk Angelslo in Emmen adaptief onderwijs verzorgen, waardoor de leerlingen in staat worden gesteld uit te stromen op het niveau waarop zij zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen. Dalton “the way of life” is hierbij onze basis. In de hierbij horende visie is ons uitgangspunt onderwijs en zorg is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Hierbij staan de uitgangspunten van Dalton centraal t.w. de ontwikkeling van de zelf verantwoordelijkheid van de leerling om keuzes te kunnen maken; het ontwikkelen tot een zelfstandig individu en het kunnen samenwerken. Binnen de jaargroepen organiseren wij het onderwijs zo, dat er een soepele overgang is naar de volgende jaargroep. Wij houden de ontwikkeling van de kinderen in het oog waarbij wij gebruik maken van het CITO leerling- volgsysteem. Dit houdt in dat een kind waar nodig en mogelijk extra begeleiding

krijgt. Soms zal een kind een individuele leerlijn volgen. Ook kan voor een kind gezocht worden naar verbreding of verdieping van de leerstof omdat het meer aankan.

Uitgangspunten en doelstellingen van de school U als ouders merkt dat de tijd waarin wij leven in beweging is. Denkt u maar eens terug aan uw eigen schooltijd en kijkt u dan naar het onderwijs wat uw kind nu volgt. Verschil is er zonder meer. Vandaar dat er vragen ontstaan zoals o moet de school zich alleen beperken tot de schoolvakken of hoort er ook opvoeding bij? o moet je kinderen leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid geven? o moeten kinderen iets weten van wat er in de wereld aan de hand is? Onze school wil een Daltonschool zijn waar kinderen niet alleen iets leren maar waar ze zich ook kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag waarbij we samenwerken met de ouders. In dit hoofdstuk willen wij hier wat dieper op ingaan. Wij gaan dit doen door 2 visies te nemen, de christelijke visie en de pedagogischdidactische visie.

Vormgeven aan onze Christelijke identiteit Met betrekking tot de identiteit willen wij een christelijke basisschool zijn, van waaruit normen en waarden aangegeven worden. In de

5


praktijk is hier de omgang van de leerkrachten met de ouders en hun kinderen belangrijk. Wij vinden een ieder waardevol en verlangen daarom dat er respectvol met elkaar om wordt gegaan. Dit geldt voor alle partijen die bij de school betrokken zijn zoals het personeel, de kinderen, de ouders. Naast het gebruik van de methode Trefwoord, waarin Bijbelverhalen en de vertaling hiervan naar de hedendaagse tijd, aan de orde komen, vinden wij dat er ook meer is, namelijk: o het bereid zijn om samen te werken en verdraagzaam en open te zijn naar elkaar, o het leren gebruiken van de eigen kennis en vaardigheden als inzet voor het helpen van elkaar o het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid, zodat kinderen zich thuis voelen op school o het elkaar serieus nemen en de ander in zijn / haar waarde laten

Van positieve zaken en heuglijke feiten worden we natuurlijk ook graag op de hoogte gesteld.

Om dit binnen school vorm te geven werken wij met de methode TREFWOORD. Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s 2 werkelijkheden bij elkaar: De belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de bijbel. In dit treffen van 2 werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarbij kinderen vooral ook van elkaar leren. Trefwoord biedt hierbij ook materiaal voor elke dag dat voor een deel zichtbaar is in de klas of via het digibord zichtbaar is. Denkt u hierbij aan de dagkalender, een kleurenposter met het thema. Het is niet alleen de kwaliteit van het leren die voorop staat, maar ook het accepteren dat iemand anders is of anders denkt. Het omgaan met verschillen, het samenwerken en belangstelling tonen voor de ander is ook iets wat hierbij past. Hier valt ook onder het niet tolereren van pestgedrag.

Door de klassentaken te verdelen houden de kinderen samen met de leerkracht hun werkomgeving netjes en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Uitgaand van het leerstofjaarklassensysteem geven wij gestalte aan verantwoordelijkheid door het met de kinderen te comuniceren over het maken van de taak. Leerlingen weten waarvoor zij verantwoordelijk / medeverantwoordelijk zijn. Hierdoor leren de kinderen ook om systematisch en planmatig te werken. Het zelf ontdekkend leren wordt begeleid door de leerkrachten. Zij bieden een uitdagende leeromgeving die de kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen. Creativiteit vinden wij belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen

Van u als ouders verwachten wij, dat u achter ons staat; bijvoorbeeld door het ons te melden dat uw kind of andere kinderen gepest worden.

Leren op onze school Allereerst willen wij een optimale basis voor motivatie creëren in de school en in de groepen. Voorwaarden hiervoor zijn dat het kind zich veilig voelt, erbij hoort en zich gewaardeerd en geliefd voelt. Hierdoor is er bij een kind een competent gevoel waardoor de kans groter wordt dat het met plezier naar school gaat en gemotiveerd is om anderen te willen ontmoeten, zich wil ontwikkelen en daarvoor verantwoordelijkheid wil dragen. Onze pedagogisch didactische visie is opgebouwd vanuit de uitgangspunten van het daltononderwijs. Deze 3 uitgangspunten zijn de volgende: o verantwoordelijkheid o samenwerken o zelfstandigheid

Door samen te werken aan een taak, met daarbij elk een eigen aandeel, leren wij de kinderen verantwoordelijkheid voor het werk en hun taak. Hiervoor is er een opbouw gemaakt in een doorgaande lijn. Alle kinderen weten hierdoor wat samenwerken is, waarom je ervoor kiest en welke regels er gehanteerd worden. Naast dit samenwerken is er ook aandacht voor de coöperatieve werkvormen. In elke groep worden er coöperatieve werkvormen aangeleerd en ingeoefend. Deze


werkvormen worden uiteraard ingezet tijdens de lessen. De groepsleerkrachten werken ook regelmatig samen om bepaalde Daltonzaken, maar uiteraard ook algemene zaken, op te stellen. Binnen school is er een daltonwerkgroep die de doorgaande lijn duidelijk bewaakt, deze up to date houdt en dit terugkoppelt aan het team. In de parallelgroepen is het samenwerken vooral handig. Naar de ouders toe is er ook sprake van samenwerking: Er zijn verschillende zaken binnen school waarbij ouders samenwerken om het team te ondersteunen. In de praktijk wordt dit als volgt zichtbaar: De ontwikkeling van zelfstandigheid is een uitgangspunt waaraan wij veel aandacht schenken. Het aanleren van de dagkleuren geeft het kind structuur bij de planning. De planning is belangrijk in relatie met de te maken taak. In de taak zitten onderdelen van alle vakken die de kinderen zelfstandig kunnen en mogen maken. Net als in de thuissituatie leren we het kind steeds meer zelfstandig de taak uit te voeren. Hierbij leren wij de kinderen onderling elkaar te helpen. In de taak is er de mogelijkheid om te differentiÍren: Kinderen die iets meer kunnen zien in hun taak verdiepings – en verrijkingsstof. Voor de kinderen die de taak niet helemaal aankunnen, bestaat de mogelijkheid om terug te schakelen naar een minimum programma of om verlengde instructie te krijgen.

Om de 3 uitgangspunten goed te laten stroomlijnen binnen onze school en dus in de praktijk is er een driedeling gemaakt met de vraag:

Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie, de leerkracht en de leerling? Gevolgen voor de organisatie: Voor de dagelijkse praktijk heeft het betekenis voor de totale schoolorganisatie en voor het klassenmanagement. Samen, te weten de kinderen, ouders en leerkrachten, dragen wij de verantwoordelijkheid voor onze school. In de klassen zijn er afspraken over allerlei zaken zoals o het werken in het algemeen o de inrichting van de klassen en de school o het omgaan met de materialen o het omgaan met elkaar, kinderen / leerkrachten / ouders o respectvol zijn t.o.v. elkaar, bijvoorbeeld in de gang en bij de gym o het spelen op het plein o openstaan voor de inbreng van kinderen via de klassenraad maar ook o concreet aan kinderen vragen om mee te denken waardoor ze medeverantwoordelijk zijn Met de ouders samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor een goede ontwikkeling van hun kinderen. Aandachtspunten hierin zijn o de structuur van de spreekavond o de structuur van de rapportenbespreking o mogelijkheid om zorgvragen te bespreken met de leerkrachten en de interne begeleider o door een goede en respectvolle samenwerking zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind op velerlei terrein Gevolgen voor de leerkracht: Elke leerkracht zal kennis moeten hebben van de inhoud van de ontwikkelingslijnen van de verschillende methoden die wij op school gebruiken met name de methoden voor rekenen, taal en lezen, de basisvaardigheden. Daarnaast is het van het grootste belang dat de leerkracht in staat is deze kennis over te dragen. Daarbij zal de methode zowel qua inhoud als methodiek flexibel ingezet moeten worden.

7


Het is soms best lastig om de balans te bewaken tussen enerzijds de nodige kennisoverdracht en anderzijds de diverse sociaal pedagogische problematiek die wij in onze groepen tegenkomen. De leerkracht zal een evenwicht moeten vinden tussen het begrenzen van de vrijheid van de kinderen en het loslaten. Het ene kind zal meer vrijheid aankunnen dan een ander kind. De basis bij deze ontwikkeling is het geven van vertrouwen en het werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen. De sfeer en de harmonie in de klas bepalen voor een groot deel het “genieten� van de omgang met elkaar en de productiviteit. Bij het waarderen van elkaar en wat een ieder doet is de authenticiteit van de leerkracht van groot belang. In het bovenstaande is de rol van de ouders net zo belangrijk. Ouders en school moeten er samen van doordrongen zijn dat wij de ontwikkeling van het kind mogelijk willen maken en stimuleren. Hierbij is het uiteraard van groot belang om op een gezamenlijke gelijke lijn te functioneren. Gevolgen voor de leerling: Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken. De leerlingen in de groepen 1 en 2 leren al omgaan met maatjes. Maatjes zijn leerlingen die elkaar helpen bij verschillende activiteiten. Bij de kleuters hoort b.v. het helpen met opruimen, aankleden na gym e.d. Maatjeswerk loopt als een doorgaande lijn door de gehele school in alle groepen. In de hogere groepen worden 2 leerlingen aan elkaar gekoppeld ( de maatjes) gedurende een aantal weken. Van de taken die leerlingen maken in een week is er minimaal 1 samenwerk taak. Leerlingen krijgen iedere week en / of iedere dag een aantal taken die ze moeten maken. Deze taken leren ze te plannen. Ze maken zelf de keuze op welke dag en in welke volgorde zij de taken maken. Dit gebeurt al vanaf de groepen 1 en 2 met behulp van een takenbord. Later komt hier het takenboekje bij. Op het takenbord en het takenboekje houden de leerlingen de gemaakte taken bij en leren ze te plannen en overzicht te hebben.

Bij de keuze van de taken houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen leerlingen. Er wordt gelet op het niveau van een leerling en ook het tempo waarin een leerling werkt. Tevens wordt er gekeken naar leerlingen die meer leerstof nodig hebben en leerlingen die minder leerstof aankunnen. Het aanbod gebeurt door verkorte en verlengde instructie, verrijkingsstof of een verkorte taak. Naast het maken van de taken is er voor de leerlingen ook keuze werk. De leerlingen kunnen een taak kiezen uit de keuzekast. In deze kast is een aanbod te vinden gebaseerd op meervoudige intelligentie. Er zijn 8 intelligentie gebieden t.w.: Reken knap Beweegknap Woord knap Beeld Ruimte knap Natuur knap Mensen knap Muziek knap Zelf knap Ongeacht het niveau en het tempo van een leerling kiezen zij wekelijks een taak uit deze kast. Doordat de leerlingen hun werk op maat krijgen zullen zij gemakkelijker een trots gevoel krijgen. Er wordt op school veel aandacht besteed aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Vanaf de onderbouwgroepen worden zij zelf verantwoordelijk gemaakt voor de materialen. Leerlingen kunnen alle materialen zelf pakken en opruimen. Er is ook een bewustwording van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun eigen gedrag en de omgang met elkaar. Om deze vaardigheden te leren maken wij gebruik van de methode Leefstijl. Een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. In dit geheel zoeken wij altijd naar de doorgaande lijn; het start in groep 1 en loopt als een vloeiende lijn door naar groep 8. Als u dit doorleest zult u begrijpen dat sommige zaken beter passen bij de bovenbouw, zoals de weektaak inplannen, en andere zaken meer bij de onderbouw. Als school: o informeren wij u regelmatig via berichtgeving in het Twiespan Nieuws


o bezoekt het team de Daltonregiodag en de Daltonconferentie o staat ons bestuur achter onze Daltonwerkwijze en denkt hierin mee o staan wij open voor opmerkingen, suggesties e.d. van ouders over Dalton o doen wij mee aan de Nationale Daltondag en stellen de school open via de hierbij de horende Open dag. Dit is de 3 woensdag in maart. Een veilige school Als Viviani scholen vinden wij het heel belangrijk dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Hiertoe bieden we een vriendelijk en veilig klimaat van orde en regelmaat aan. Dit is voor ons de basis van alles. Immers alleen wanneer een kind zich veilig / prettig voelt, zal het tot een evenwichtige ontwikkeling kunnen komen. We hebben veel zorg voor onze leerlingen maar uiteraard behouden de ouders de verantwoordelijkheid.

We vinden het belangrijk dat er een goed contact bestaat tussen de ouders en de school; ook als het eens wat minder gaat met uw kind. We hebben afspraken die de verantwoordelijkheid van de kinderen voor het eigen werk, de schoolspullen en het eigen gedrag, regelen. Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor leerkrachten en ouders. We moeten ons goed en veilig voelen op school en met respect met elkaar omgaan. Dit is dan ook de reden dat er binnen school een aantal gedragsverwachtingen zijn opgesteld namelijk: VEILIGHEID: Ik houd mijn handen en voeten bij me. Ik loop rustig en stil door de gangen. Wat op de grond ligt raap ik op. Ik zet mijn fiets in het fietsenrek. RESPECT: Ik houd rekening met anderen. Ik ben aardig tegen anderen. Ik laat andere kinderen meespelen. Ik ben zuinig op alle materialen. VERANTWOORDELIJKHEID: Ik was mijn handen na toiletgebruik. Ik gebruik de computer waarvoor deze bedoeld is.

Ik hang mijn jas en tas op. Ik kan om hulp vragen aan de pleinwacht. Veiligheid in en om de school: Iedere Vivianischool heeft voldoende BHV érs ( bedrijfshulpverleners), heeft een ontruimingsplan / calamiteitenplan, een bovenschoolse veiligheidscoördinator die tenminste 1 x per jaar alle scholen bezoekt en aan de hand van een logboek “Veiligheid op de basisschool van Consument en Veiligheid” de veiligheidsvoorzieningen controleert. In dit logboek wordt o.a. bijgehouden dat gebouw, apparatuur, gymzaal, speelzaal en speeltoestellen op het plein, jaarlijks worden gecontroleerd en hiermee voldoen aan de nieuwste eisen. Thema’s en projecten Trefwoord hanteert meer wekelijkse thema’s. Deze worden vermeld en beschreven in het Twiespan Nieuws. Hiernaast is er 1x in het schooljaar sprake van het organiseren van een groter project waaraan alle groepen meedoen. De afsluiting wordt “gevierd” met alle ouders, meestal door het houden van een inloopmoment aan het eind van de middag / begin van de avond zodat alle werkende ouders ook in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen komen. In de groepen 1 en 2 is het schooljaar ingedeeld in het werken aan de hand van thema’s. Regelmatig wordt hiervoor een inloopmoment georganiseerd waarbij de kinderen de ouders laten zien hoe het thema is verwerkt. Dit inloopmoment is meestal aan het eind van de schooltijd en wordt gecombineerd met het ophalen van de kinderen. Kunst- & cultuur Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang, zowel voor de ontwikkeling van ieder mens als voor de samenleving als geheel. Daarom doet onze school doet mee aan het “Kunstmenu”. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om actief en passief kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst. De Muzeval, de Openbare Bibliotheek, Stichting Muziekschool en het centrum Beeldende Kunstwerken doen hieraan mee.

9


Alle kinderen krijgen op deze manier een divers aanbod van toneel, muziek, literatuur, atelierbezoek, film e.d. Hiernaast maken we ook gebruik van het “ “Cultuurmenu”, hierin speelt de directe culturele omgeving van de school een grote rol. Vooral het eigen erfgoed krijgt de aandacht. Erfgoed is er volop, ook in de gemeente Emmen en directe omgeving. Denk hierbij aan molens, diverse musea, oudheidkamer, kerken, brinkdorpen e.d. Engels Kinderen komen veel in aanraking met Engels, bijvoorbeeld op tv, in de muziek en op de computer. Daarom krijgen ze vanaf groep 7 Engelse les. Wij gebruiken op school de methode Real English - Let‟s do it! Dit is een methode die de volgende onderdelen kent: o De uitspraak o Gespreksvaardigheid o Schrijfvaardigheid o Leesvaardigheid.

Gebruikte methoden: Godsdienst Rekenen Taal Schrijven Lezen

Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Engels Verkeer

Creatieve vorming Muziek Bewegingsonderwijs

Trefwoord Alles Telt Ik en Ko Taal Actief Pennenstreken Veilig leren lezen Estafette Nieuwsbegrip XL De blauwe planeet Speurtocht Natuniek Real Englisch -Let’s do it Verkeerskrant en de lesmaterialen van VVN Moet je doen! Moet je doen! Basislessen bewegingsonderwijs, de delen 1 en 2

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs voor kleuters bestaat uit kleutergym, bewegen op muziek, spellessen en natuurlijk buiten spelen.

Door te spelen en te oefenen, leert een kind zich steeds beter te bewegen. Bij kleutergym, bewegen op muziek en spellessen gaat de ontwikkeling onder begeleiding. Bij het buitenspelen zijn kleuters vrij in het kiezen van de bewegingen en kunnen ze het geleerde in de praktijk brengen. Door het spelend verkennen ervaren kleuters hoe de wereld in elkaar zit. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken voor de gymlessen gebruik van de Haka sporthal. De groepen hebben 2 x in de week gymles waarbij de nadruk ligt op spel als ook op de toestellen. Wij gebruiken de methode “Basislessen deel 1 en deel 2, voor bewegingsonderwijs”. In principe geven wij de gymlessen zelf maar er zijn regelmatig studenten van Sport en Bewegen die via een stage periode de lessen bewegingsonderwijs ondersteunen en verzorgen. Tijdens deze lessen is de eigen leerkracht altijd aanwezig alsmede een docent of andere begeleiding vanuit de instelling waar de student aan is verbonden. Actief Burgerschap en Sociale Integratie Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving. Sinds 2006 is het een wettelijke opdracht om aandacht te besteden aan Burgerschap en Sociale Integratie: Actief Burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve rol aan te leveren. Daarbij gaat het ons om het kunnen en willen participeren in de samenleving. Op onze school gaat het hierbij ook om het doeaspect: actief en betrokken omgaan met diversiteit, acceptatie en tolerantie. Sociale Integratie verwijst naar deelname van burgers, ondanks hun achtergrond, aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekend met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Actief Burgerschap en Sociale Integratie zijn geen aparte vakgebieden. Vele onderdelen


komen aan de orde in de verschillende methodes. Bibliotheekbus Iedere maandagmorgen staat de bibliobus bij school. De kinderen van de groepen 3 (onder begeleiding) t/m 8 maken gebruik van de bibliobus. De uitleen van boeken voor de groepen 1 en 2 gaat met behulp van vrijwilligers en vindt plaats op maandagmorgen in het speellokaal.

ICT Het doel van het computeronderwijs is de leerlingen te leren omgaan met de computer. Daarnaast zetten we de computer in als onderwijsondersteunend middel, aansluitend bij de methoden. We beschikken over software met oefeningen die ondersteunend zijn voor het leren lezen, rekenen of spellen. Tevens is de computer een belangrijk hulpmiddel bij de informatie-verwerving (projecten, gebruik mediatheek, wereldverkenning) en bij remediĂŤrende hulp (extra hulp en extra of ander werk). In alle lokalen zijn computers voor de kinderen beschikbaar en in groep 1/2 maken we gebruik van touch-screens. In groep 3 t/m 8 wordt door de leerkrachten gebruik gemaakt van digitale schoolborden.

11


2. De zorg voor onze leerlingen In dit hoofdstuk willen we graag duidelijk aangeven hoe de zorg op onze school in elkaar zit. We willen dat uw kind met plezier naar school gaat en daarom werken we aan een goede sfeer in de klas. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het individuele kind, zowel op het gebied van leren als op het gebied van gedrag, zodat het kind zich optimaal ontwikkelt. Hierbij geeft het Daltononderwijs ons goede mogelijkheden.. Inleiding Op onze school werken we zowel met combinatiegroepen als groepen apart. Dit heeft uiteraard te maken met het leerlingenaantal. Elk kind zit in een jaargroep bij leeftijdgenoten en elke groep heeft leerstof die bij die groep past. Na de zomervakantie gaan de leerlingen naar de volgende groep waarin zij die leerstof aangeboden krijgen die bij de ontwikkeling past. Wij gaan hierbij uit van die leerstof die bij / in een bepaalde groep hoort. Als een leerling voor één of meerdere vakken de leerstof nog niet voldoende beheerst, gaat hij of zij daarmee door in de volgende groep. Dit om de ontwikkeling van een leerling niet te onderbreken. Als het in het belang is van de ontwikkeling van een kind, kan een extra jaar worden doorlopen. Wij noemen dit een verlengingsjaar. De ouders denken hierin altijd mee. Daarnaast is er ook overleg met het Zorgteam van ons Samenwerkingsverband. De interne begeleider (IB-er) is degene die de zorgstructuur ( alles wat met de zorg van onze leerlingen te maken heeft ) coördineert en dit verder via overleg met de groepsleerkrachten en directie verzorgt.

Leerlingvolgsysteem Op onze school proberen we alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en uit te dagen. We willen ervoor zorgen dat ze zich steeds verder blijven ontwikkelen. De uitgangspunten van het Daltononderwijs geven ons de mogelijkheden om goed om te gaan met verschillen. Hiernaast proberen wij door tijdig te signaleren, onderbrekingen of stagnaties te voorkomen. De groepsleerkrachten observeren

en bekijken daarom dagelijks het werk van de leerlingen. Alle leerlingen worden in een groepsbespreking met de IB-er en de directie besproken. Deze groepsbesprekingen vinden tenminste drie keer per jaar plaats. Er worden dan afspraken gemaakt voor eventuele begeleiding, extra hulp of nader onderzoek. Verder wordt er vanaf groep 1 al gekeken of er mogelijk sprake kan zijn van dyslexie. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het "Protocol dyslexie en leesproblemen" , bestemd voor de groepen 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Dit Protocol is afkomstig van het Expertisecentrum Nederlands die dit ontwikkeld heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Het volledige Protocol is een onderdeel van het schoolplan. Bent u hier benieuwd naar, het schoolplan is te verkrijgen op school.

O.V.M.(Ontwikkelings Volg Model) In groep 0, 1 en 2 worden twee keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van het O.V.M. In de bespreking die daarna wordt gehouden, worden er plannen en afspraken gemaakt over de activiteiten voor individuele leerlingen en groepjes. De leerkrachten maken hiervoor groepsplannen. Hierin wordt ook de inzet van de onderwijsassistente concreet gemaakt.

C.I.T.O Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 maken Cito toetsen om te kijken of ze vorderingen maken. Achterin deze Schoolgids vindt u de jaardeling met vermelding van de periodes wanneer de Cito toetsen worden afgenomen. Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden met daarin gegevens van toetsen,


eventuele speciale onderzoeken, afspraken (gesprekken) met u en eventuele handelingsplannen. Na iedere Cito-toets worden de resultaten verzameld, bekeken en besproken met de leerkrachten. Hierbij zijn de directie en de interne begeleider betrokken. Er wordt een plan opgesteld om vooral aandacht te geven aan kinderen met zwakke (of onvoldoende) resultaten of er wordt extra leerstof gezocht voor kinderen met goede tot zeer goede resultaten. Dit plan om leerlingen extra te begeleiden noemen wij een handelingsplan. Een handelingsplan beslaat een beperkte periode van ongeveer 8 weken. Het kan ook voorkomen dat er leerlingen zijn die gedurende langere tijd andere leerstof nodig hebben. Voor deze leerlingen wordt een aparte leerlijn opgezet. Dit geldt zowel voor leerlingen die laag scoren als uitgesproken hoog scorende leerlingen. Blijkt een leerling al veel verder te zijn met de leerstof dan wordt er gekeken met behulp van een screeningsprogramma of er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid en verbredingstof en/of verrijkingsstof ingezet. Soms komt het voor dat er naar aanleiding van de uitkomsten van de Cito-toets een groepsplan wordt opgesteld. Dit groepsplan kan leiden tot afspraken op schoolniveau over het gebruik en de frequentie van programma â€&#x;s en / of methoden. Extra maatregelen Wanneer een leerling problemen blijft houden, ook na het werken met handelingsplannen, kunnen we onze begeleidingsvraag neerleggen bij het Zorgteam van ons WSNS Samenwerkings-verband. Hierin zitten een orthopedagoog, een psycholoog en ambulante begeleiders van de speciale basisschool vanuit de verschillende Clusters ( zie informatie bij Rugzak).

De ouders spelen in de procedure van aanmelding een duidelijke rol. In de aanmeldingsformulieren is een gedeelte voor de school en een gedeelte voor de ouders. De ouders vullen uiteraard het oudergedeelte in van de aanvraag voor het onderzoek. De IB-er coĂśrdineert dit vanuit de basisschool o.a. door er voor te zorgen dat het schoolformulier wordt ingevuld en opgestuurd met het ouderformulier. Nadat de formulieren in het Zorgteam zijn besproken wordt er een afspraak gemaakt. In dit gesprek worden de problemen waar de leerkracht en/of ouders tegen aan lopen besproken. Er wordt een plan opgesteld om thuis en/of op school uit te voeren. Als blijkt dat verder onderzoek noodzakelijk is om meer duidelijkheid te krijgen over de problemen dan wordt dit weer besproken met de ouders. Na dit onderzoek volgt er weer overleg met de ouders om vast te stellen welke weg we gaan bewandelen om de betreffende leerling zo goed mogelijk te helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk: o Er kan een handelingsplan, een plan van aanpak of een individuele leerlijn opgesteld worden. o Er kan geadviseerd worden om een zogenaamde rugzak voor het kind aan te vragen. Zie hiervoor de informatie bij de opvang van leerlingen met een rugzak. o Het kan ook zijn dat het beter is dat een leerling naar een school gaat voor Speciaal Basisonderwijs. Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan de P.C.L., dit is de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Na een positieve beschikking kan een leerling aangemeld worden. De ouders vullen hiervoor het aanvraagformulier in.

13


De coördinatie en de begeleiding van dit alles is in handen van de IB-er. Kinderen met een rugzak Sommige kinderen hebben specialistische zorg nodig, dit kan via de leerling-gebonden financiering (de zogenaamde rugzak). Ouders kunnen aangeven op school als ze een rugzak willen aanvragen voor hun kind. Samen kunnen we bekijken wat hiervoor nodig is en wie wat gaat doen. Ook kan op onze school aan de ouders gevraagd worden, om een rugzak aan te vragen voor hun kind. Het aanvragen van een rugzak wordt ondersteund door de IB-er. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een aanvraag ingediend te worden bij een indicatiecommissie. Er zijn vier verschillende commissies die in bepaalde problemen gespecialiseerd zijn: o cluster 1 blinde en slechtziende kinderen o cluster 2 dove of slechthorende kinderen of kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden o cluster 3 kinderen met een lichamelijke handicap en / of langdurig ziek o cluster 4 kinderen met gedragsproblemen door bijv. adhd of pdd-nos De ouders, ondersteund door de IB-er, melden hun kind aan bij één van deze commissies met

Gebruikte toetsen: Groep 1 en 2: Rekenen Taal

Groep 3 t/m 8: Rekenen Taal

Ruimte en tijd Taal voor kleuters OVM Pestprotocol

Rekenen/wiskunde Taalschaal Begrijpend lezen Drie minuten leesvaardigheid Spelling Woordenschat PDO sociale emotionele ontwikkeling Pestprotocol

de vraag om te beoordelen of hun kind in aanmerking komt voor extra financiering. De commissieleden zullen een oordeel geven op grond van aangereikte gegevens, verzorgd door de school en de ouders. Als de commissie tot het oordeel komt dat extra financiering voor een leerling (uw kind ) terecht is, ontvangt de school voor uw kind financiering en formatie om extra hulp in te zetten. Dit wordt ook wel een rugzak genoemd. Hiermee kan de school een remedial teacher, een leerkracht voor enkele uren of een onderwijsassistent voor bepaalde uren, van betalen. Het geld is ook bedoeld om extra materiaal te kopen waarmee uw kind geholpen is of om aanpassingen van leermiddelen te betalen. In de praktijk betekent dit dat uw kind op de basisschool kan blijven waar met de extra middelen de nodige zorg kan worden gegeven. Blijft uw kind op onze basisschool dan zal er samen met de IB-er een jaarplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd wat u van de school mag verwachten en wat de verwachtingen van de school zijn. Elk schooljaar wordt dit gezamenlijk met de ouders geëvalueerd en eventueel bijgesteld. We hanteren een protocol van aanname waarin precies de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze school vermeld staan. Als ouders een leerling aanmelden met een handicap, handelen we volgens het genoemde protocol “ Aannamebeleid”. Ons uitgangspunt hierbij is dat elk kind onderwijs krijgt wat past bij zijn of haar mogelijkheden. Hierbij houden wij ook rekening met de zorgcapaciteit van de groepen en leerkrachten. Terugplaatsing naar de basisschool vanuit de S.B.O.- of S.O. Het kan voorkomen dat het wenselijk is een kind in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, terug te plaatsen naar het basisonderwijs. Om dit op een juiste manier te behandelen hanteren wij een schema, waarbij stap voor stap bekeken wordt of dit mogelijk is. Er is overleg met alle partijen van het samenwerkingsverband. Een hierbij horend protocol wordt komend schooljaar verder uitgewerkt in samenwerking met het samenwerkingsverband waartoe onze


school behoort. Het is belangrijk om duidelijkheid te geven wat men van onze school mag en kan verwachten. Dit protocol wordt in ons schoolplan opgenomen.

Samenwerking met externe organisaties Een school heeft natuurlijk contact met verschillende instanties in het kader van zorg. Dit kunnen uiteraard hulpverlenende instanties zijn maar ook instanties waar je deelgenoot van bent. Denkt u hierbij aan de overige scholen van onze vereniging Viviani. Wij hebben de volgende contacten: Inspectie van het onderwijs Onderwijsinspectie Onze basisschool maakt deel uit van de onderwijsinspectie Groningen. Via internet kunnen er allerlei werkgebieden van de inspectie worden geraadpleegd. Het adres is: www.onderwijsinspectie.nl telefonisch kunnen er ook vragen worden gesteld: 079 – 3232333 In Nederland is een vertrouwensinspecteur benoemd. Klachten inzake discriminatie, seksuele intimidatie, fundalisme, geweld enz. kunnen worden gemeld via tel.nr. 0900 1113111 Logopedie Een logopedische screening vindt plaats in de groep 1 of 2 door logopedisten die in een aantal gemeenten in dienst zijn van de GGD, en bij de overige dienst van de gemeente.

Schoolarts De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuur op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. Ouders kunnen zelf ook een afspraak maken voor het spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunnen met de jeugdarts besproken worden. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Het spreekuur is

in principe op de eigen school of op een nabijgelegen locatie. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afd. Jeugdgezondheidszorg van de GGD in uw regio (tel. 0591 656573). Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met uw kind en u als ouder of verzorger. Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7, meestal in het eigen schoolgebouw. Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind in brede zin. Per groep kan de inhoud van de onderzoeken verschillen. Voor de duidelijkheid: tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven. Bij een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. Van te voren ontvangen de te onderzoeken leerlingen ( en hun ouders / verzorgers) bericht over de plaats en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing naar derden ( huisarts, oogarts, ..), een uitgebreider gesprek of een her controle wordt afgesproken. Her controles en screenings vinden in principe plaats zonder ouders, zoals met u is afgesproken. Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op school van belang zijn, met de leerkracht / interne begeleider, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

15


School Maatschappelijk Werk Sedna is een overkoepelende organisatie binnen de gemeente Emmen op het gebied van WELZIJNSWERK: o zij ondersteunt onze school bij zorgvragen( m.n. wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling) door inzet van schoolmaatschappelijk werk o zij houdt zich bezig met sociaal cultureel werk en ontplooit mede o zij is participant in het overleg met de sociaal verpleegkundige en de interne begeleider van onze basisschool


3. School en thuis Informatieavonden en ouderavond Aan het begin van het schooljaar, of op een ander geschikt geacht moment, organiseren wij groepsinformatie avonden. Vanuit elk lokaal wordt er een informatie avond georganiseerd. U hoort eerst algemene informatie via de leerkracht, waarna de zaken die relevant zijn voor die betreffende groep, aan de orde worden gesteld. Denkt u hierbij aan de werkwijze van betreffende methodes maar ook aan de regelgeving, het omgaan met elkaar, het thuisleren van een toets of andere manieren van huiswerk. Het laatste komt meer aan de orde in de bovenbouwgroepen. Naast deze groepsinformatie avonden is het ook mogelijk om een algemene informatie avond te organiseren. Dit kan thema gebonden zijn of er wordt iemand uitgenodigd die een bepaald onderwerp gaat presenteren. Rapportage en overleg Er wordt twee keer per schooljaar een rapport meegegeven. Dit rapport is gebaseerd op de ontwikkeling van uw kind en de leervorderingen in samenhang met de resultaten van de gemaakte Cito toetsen. Het rapport wordt met de ouders besproken gedurende 15 minuten. Is er vanuit uw kant behoefte aan een gesprek dan kunt u altijd een afspraak maken. Daarnaast zijn er nog twee gespreksavonden, de 10 minutengesprekken. Hierbij is het de mogelijkheid u op te geven voor dit gesprek. Ook kan de leerkracht aangeven een gesprek te wensen. De data worden opgenomen in de Informatie kalender en genoemd in het TwiespanNieuws. Hoe krijgt u informatie van ons over uw kind als u als ouders niet meer samenleeft? Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, verzorgers of voogden. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook

wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Het is natuurlijk van belang dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt, nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid worden bekend gemaakt. Uitgangspunt van ons met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de spreekavond / rapportbespreking komen. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de directie die de mogelijkheden met u gaat bespreken uitgaande van het “ Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders”. Huisbezoek Ook dit schooljaar nemen wij het afleggen van huisbezoeken op in de planning. Het zijn korte kennismakingsbezoeken waarmee vlot na de zomervakantie wordt gestart. Door te weten wie de leerkracht is willen wij de lijnen korter maken. Is er iets dan kan er over en weer contact gelegd worden met het doel om oplossingsgericht aan het knelpunt te werken. Twiespan Nieuws Het Twiespan Nieuws is het informatieblad die u 2 wekelijks op de donderdag verschijnt en via de mail wordt verstuurd. Is dit een probleem dan kan er een papieren versie meegegeven worden. Meldt u dit bij de directie, ieder gezin dient wel een Twiespan Nieuws te ontvangen. In onze nieuwsbrief vindt u allerlei informatie over zaken die van belang zijn om te delen. De data staan vermeld in de Informatie kalender de die u in de 3 week na de zomervakantie ontvangt. Er zijn een aantal vaste onderdelen zoals Trefwoord ( = de godsdienstige vorming, thema e.d.), activiteiten in en buiten school kunstmenu – cultuurmenu vanuit de activiteiten commissie,

17


andere voorkomende punten. Vergeet u in deze onze website niet www.viviani.nl kies scholen en klik dan op het logo van onze school of ga rechtstreeks naar www.twiespan.nl

leggen wij, vanuit onze traditie, verantwoording af voor de keuzes die wij maken. Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat past bij hun ontwikkelingen, hebben recht op zorg en een veilige omgeving.

Website Ook onze website bevat veel actuele informatie: Het Twiespan Nieuws, het laatste nieuws, de jaarkalender, foto’s van activiteiten e.d.

Viviani: voor elkaar; met elkaar,

Activiteitencommissie Binnen de schoolorganisatie zijn er altijd werkzaamheden die ingevuld kunnen worden door vrijwilligers. Na de zomervakantie ontvangt een ieder een lijst waarop ingevuld kan worden voor welke activiteiten wij een beroep op u kunnen en mogen doen. Wij zijn blij om te constateren dat er gelukkig steeds weer ouders zijn die ondersteuning willen geven. Ouderbijdrage Informatie hierover vindt u in de InformatieJaarkalender. U ontvangt deze in de de 3 week na de zomervakantie. Medezeggenschapsraad In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) is vastgelegd dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden dient te zijn. De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel gekozen worden en leden die uit en door de ouders gekozen worden, in gelijke aantallen. De leden van de MR kennen instemmings- en adviesbevoegdheden ten aanzien van beleid die door het bestuur van Viviani gevormd wordt. Dit zijn zaken die in de wet vastgelegd zijn. De MR heeft deze bevoegdheden voor zaken die het personeel, de school en de ouders aangaan. Stichting Viviani Viviani beheert 18 scholen in de gemeente Emmen en Borger Odoorn. Door gezamenlijk beleid te ontwikkelen worden de scholen ondersteund om dagelijks aan de kinderen die de scholen bezoeken kwaliteit, zorg en veiligheid te bieden. Als christelijke scholen

de komende jaren wordt er geïnvesteerd in taal en rekenonderwijs, het verbeteren van het klassenmanagement en een goed pedagogische klimaat. Ook activiteiten, anders dan onderwijs, die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen staan op onze agenda. Viviani zal zich blijvend inspannen voor alle dorpen en wijken om zorg te dragen voor goede voorzieningen. In 2011 is de vereniging omgezet in een stichting. Viviani werkt nu met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Op deze wijze is besturen en toezicht houden gescheiden en legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ieder jaar neemt de Raad van Toezicht besluiten over de begroting, de jaarrekening, het treasury beleid, de onderwijsresultaten van de scholen en de ontwikkelingen vanuit het strategisch beleidsplan. Eén lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen door de GMR. In het College van Bestuur: Voorzitter: mw. N. Braaksma – Wiegersma In de Raad van Toezicht: Dhr. B.D. Wilms voorzitter W. Melenberg penningmeester S. Oosterhuis secretaris S. Bartelds lid G. Bossenbroek lid L. Koopal lid Het bestuursbureau van Viviani is gehuisvest aan de Vasco Da Gamastraat 18 te Emmen. Hier werken de voorzitter van College van Bestuur,het secretariaat en drie beleidsmedewerkers ter ondersteuning van de scholen.


Het bestuursbureau is een ontmoetingsplek, er worden regelmatig bijeenkomsten voor directies en medewerkers gehouden. De vergaderingen van de raad van toezicht en de GMR worden ook in dit bestuursbureau gehouden. Meer informatie kunt u vinden op de site: www.viviani.nl U kunt zich ook via deze site abonneren op de Nieuwsbrief van Viviani. Hierbij een overzicht van de scholen die samen met ’t Twiespan bij Viviani horen De Braakhekke, Emmercompascuum De Brug, Klazienaveen De Triangel, Emmercompascuum De Kap, Klazienaveen De Bron, Nieuw-Amsterdam De Regenboog, Emmen De Hille, Bargercompascuum Het Palet, Emmen Groen v. Prinster, Emmen De Kienstobbe, Weiteveen De Bentetop, Nieuw Weerdinge De Proam, Zwartemeer De Zwaluw, Zandpol De Bark, Valthe De Oliebron, Schoonebeek Het Anker, Emmen Willem Alexander, Erica

19


4. Praktische zaken Buitenschoolse opvang Er zijn contacten met de organisatie Allio. Kinderen worden gebracht en gehaald van en naar school. In het schooljaar 2012 2013 gaat er ook een samenwerking plaatsvinden met de organisatie Kinderwereld. De gesprekken zullen plaatsvinden in september. Continurooster en schooltijden Wij hanteren het continurooster met de schooltijd 8.45 uur – 14.45 uur De verdere organisatie is als volgt: Groep 0: Vrij om 12.00 uur op de ma.mi, wo.mi, do.mi en vr.mi. Groep 1: Vrij om 12.00 uur op de ma.mi / wo.mi en vr.mi Groep 2 t/m groep 4 Vrij om 12.00 uur op de wo.mi / vr.mi Groep 5 t/m 8 Vrij om 12.30 uur op de wo.mi Eten en drinken Bij het eten en drinken hanteren we de volgende regels: o De kinderen eten in het eigen lokaal met de eigen leerkracht of onderwijsassistent. De lunchpauze voor de groepen 1 t/m 4 is van 12.00 – 12.30 uur. De lunchpauze van de groepen 5 t/m 8 is van 12.15 – 12.45 uur. o Voor het eten is er gelegenheid om samen te beginnen. o Een kind mag naar buiten als het zijn / haar boterhammen heeft genuttigd. o Elk kind blijft ongeveer 15 minuten in het lokaal voor het nuttigen van de lunch. o Na de lunch is er tijd voor buitenspelen waarbij de pleinwacht aanwezig is. o Kinderen mogen het schoolplein niet verlaten. o Bij slecht weer blijven de kinderen binnen, er zijn voldoende spelletjes en ander materiaal aanwezig.

Fluoride - Schoolgruiten De fluoride deelname start in groep 3. Voordat wij overgaan tot het “echte” spoelen wordt er een aantal keren geoefend met water. De kosten van deelname aan het fluoride spoelen bedraagt 4 euro. Fluoride spoelen is een activiteit vanuit de GGD. De deelname is vrijwillig. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een inschrijfformulier. SchoolGruiten is ook een “onderdeel” van onze school: elke dinsdag – en donderdagochtend krijgen de kinderen SchoolGruiten verstrekt, dit is seizoenfruit. De kinderen hoeven deze ochtend alleen maar drinken mee te nemen. De kosten hiervoor zijn 16 euro per kind. Deze worden meegenomen in de ouderbijdrage. Hoofdluis Hoofdluis kan een hardnekkig probleem zijn. Vandaar dat wij hiervoor het L.O.T. hebben ingesteld. Dit is het Luizen Onderzoek Team; een aantal ouders onderzoeken alle kinderen om de 2 weken naar de aanwezigheid van neten / luizen. Het L.O.T. brengt de leerkracht op de hoogte die diezelfde dag contact opneemt met de ouders. Dit betekent dat u uw kind zo spoedig mogelijk, eigenlijk dezelfde dag, moet behandelen. 3 dagen na vaststelling van de aanwezigheid van neten / luizen vindt er een her controle plaats. Bij herhaalde constatering van neten / luizen in combinatie met niet behandelen kan de school noodzaken om contact op te nemen met de GGD. Toezicht op het plein Een kwartier voor schooltijd en in de pauzes is er pleinwacht. Door dit toezicht voorkomen we kleine ruzies en bewaken we de sfeer op school. De school is elke dag open vanaf 8.15 uur. Het team start op dit moment de dag door samen koffie te drinken en die zaken voor te bereiden die wenselijk zijn voor een juiste organisatie van de dag. Om 8.30 uur start de pleinwacht.


Is er een belangrijk punt wat de leerkracht moet weten dan kunt u naar binnen om dit te melden, bij voorkeur gaat u alleen naar binnen. De bel gaat om 8.40 uur, de leerlingen stellen zich op op de voor hen bekende plek, de leerkrachten halen de kinderen groepsgewijs naar binnen.

21


5. Beleid en procedures Aanmelding en toelating Een leerling kan ingeschreven worden na de 3de verjaardag. De ouders kunnen contact opnemen met de directie of leerkrachten van de school. Er wordt dan een afspraak gemaakt waarbij informatie en een rondleiding wordt gegeven door de school. De schoolgids wordt dan meegegeven. Mocht u deze van te voren willen lezen dan kan de schoolgids voor het gesprek thuis bezorgd worden. Is de keuze voor onze basisschool gemaakt dan wordt de leerling ingeschreven. Voordat uw kind de 4-jarige leeftijd bereikt, mag het 5 - 10 dagdelen komen kennismaken. Dit betekent een ochtend verdeeld over een aantal weken. De data worden in overleg met u afgesproken. Ook komt de nieuwe leerkracht voor het wennen op huisbezoek om kennis te maken. Er is sprake van een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal Pippeloentje; dit in het kader van het VVE-project. We gebruiken de gekregen informatie van de leidsters van Pippeloentje, om een goede start te maken zodat de ontwikkeling van uw kind verder gaat. Het kan zijn dat een leerling het in het begin erg vermoeiend vindt om volledig naar school te gaan. In overleg met de ouders, kan er gekeken worden hoe lang en hoe vaak het kind het wel lukt om naar school te gaan. De opvang van nieuwe leerlingen in groep 2 t/m groep 8 Ook in dit geval wordt het eerste gesprek en de informatie gegeven door de directie. Mochten er bijzonderheden zijn dan kan de nieuwe groepsleerkracht er bij betrokken worden en ook de IB-er. De nieuwe leerkracht komt op huisbezoek om kennis te maken. Er wordt gebruik gemaakt van de informatie van de vorige school. Op school krijgt de nieuwe leerling een maatje toegewezen die hem of haar wegwijs maakt in de dagelijkse gang van zaken. Klachtenregeling

Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit dat “gewone” klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon om klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft het meer school gebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Klagers kunnen – op elk gewenst moment – contact opnemen met een van de contactpersonen van de school. Elke school heeft een contactpersoon. Bij ons is dit Janny van Niejenhuis. Namen overige contactpersonen: Bestuurscontactpersoon: Dhr. G. van der Schaaf, 591 648207 Externe vertrouwenspersoon: Dhr. J. Wibbens, 06 53697150 Naam en adres landelijke klachtencommissie: Klachtencommissie christelijk onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel.: 070 386197 Mailadres: info@kringenrechtspraak.org Website: www.klachtencommissie.org Website: www.GCBO.nl Het is mogelijk dat adresgegevens in een schooljaar kunnen wijzigen. De actuele gegevens zijn altijd op deze website te vinden. Algemeen secretaris is mw. mr. A.C. MelisGrollers. De volledige tekst van de klachtenregeling en de toelichting liggen op school ter inzage aangezien niet alle informatie in dit korte bestek kan worden opgenomen. Taken contactpersoon: o Informatie geven over mogelijke vervolgstappen: schoolleiding, vertrouwenspersoon, klachtencommissie, justitie; o Klager begeleiden naar de schoolleiding of rechtstreeks naar de algemeen directeur.


o Klager begeleiden naar vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie; Indien de klacht – gelet op de aard – niet op schoolniveau kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de algemene directie / bevoegd gezag of een externe vertrouwenspersoon van Viviani. Taken van een externe vertrouwenspersoon: o Inschatten klacht en informatie geven over mogelijke vervolgstappen; o Bemiddeling organiseren; o Ondersteunen van de klager als deze een klacht indient bij klachtencommissie o Wijzen op de mogelijkheid voor ouders en wettelijke plicht die de school heeft aangifte te doen bij justitie bij vermoeden van strafbare feiten en/of seksuele intimidatie, daarbij kan de externe vertrouwenspersoon desgewenst bijstand verlenen; o Verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties gespecialiseerd in opvang en nazorg; o Jaarlijks schriftelijke verslaggeving van werkzaamheden. Zolang er geen formele klacht – schriftelijk - is ingediend bij de klachtencommissie, is het mogelijk, dat de klacht “onderling”, m.a.w. informeel wordt opgelost.

Taken en advies klachtencommissie: o Adviserende taak over de gegrondheid van een klacht, over de te nemen maatregelen en door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het bevoegd gezag mag zelf beslissen of het advies wordt overgenomen. o De klachtencommissie bestaat uit drie leden. o Uitspraak na vier weken (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken). o Tegen een uitspraak is geen beroep mogelijk. De volledige tekst en van de klachtenregeling en de toelichting liggen op school ter inzage, aangezien niet alle informatie in dit korte bestek kan worden opgenomen. Personeel op school heeft meldplicht op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 09001113111 (algemene nummer)

In deze schoolgids wordt de term “klager” gehanteerd. Daarbij dient ook gelezen te worden: klagers, klaagster(-s). Hetzelfde geldt voor de manlijke vorm “hij” (“zij”) en voor “ouders “ ouder”, verzorger(ster)s).

23


Beknopte procedure klachtenregeling Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding en beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Voor een uitgebreide klachtenprocedure kunt u terecht op school of op de website. Informele klacht ↓ Gesprek met leerkracht Oplossing? Nee ↓ Gesprek met directeur Oplossing? Nee ↓ Gesprek met algemene directie / bevoegd gezag Oplossing? Nee ↓ Formele klacht ↓ Contactpersoon van de school De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de klager. ↓ Vertrouwenspersoon Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. Kan de klager de overweging geven om:  geen klacht in te dienen.  klacht in te dienen bij de klachtencommissie  aangifte te doen bij politie/justitie.

  

 

↓ Klachtencommissie Klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie. Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld. ↓ De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht. ↓ De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Kan externe deskundigen inroepen. ↓ De klachtencommissie heeft vier weken de tijd voor het opstellen van een advies (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓ Het bevoegd gezag heeft vier weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel. (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) ↓ Uitspraak en afronding

 De meeste klachten verlopen langs de informele weg.

 Klachten kunnen uiteraard ook direct het formele traject aflopen.

Klacht kan nog steeds informeel worden opgelost.


‘t Twiespan als opleidingsschool Toekomstige leraren basisonderwijs worden vanuit de PABO op onze school in de praktijk opgeleid. Ook kan het voorkomen dat er studenten van het Drenthe College een MBO stage lopen op de SPW en SAW (klassenen onderwijsassistenten). Steeds vaker maken studenten filmopnames van hun eigen functioneren. De afspraak is dat studenten deze beelden alleen voor hun eigen ontwikkeling gebruiken. Schoolverzuim Leerplicht Een kind mag in Nederland al naar de basisschool als het vier jaar is. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag is het leerplichtig en moet het naar school.

(Voorbeeld: Uw kind wordt vijf jaar op maandag 13 november; het is dan leerplichtig op vrijdag 1 december.)

Uw kind moet, wanneer het leerplichtig is, elke dag naar school. Leerplicht en verzuim Als uw kind om onduidelijke redenen verzuimt dan zullen wij dit als school moeten onderzoeken en zo nodig in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen nagaan of er een oplossing te vinden is. Natuurlijk kan het zo zijn dat uw kind gewoon ziek is. Dit valt dan onder het geoorloofd verzuim. Voor vijfjarige kinderen bestaat er een bijzondere regeling. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het met toestemming van de directeur vijf lesgebonden uren per week thuis blijven. Luxeverzuim Binnen de leerplicht- en verzuimregeling wordt ook wel gesproken over ‘luxeverzuim’, het thuis houden van kinderen buiten de reguliere vakanties om. Het gaat dan om bijv. het vrij vragen voor een korte vakantie (lang weekend) of de laatste dag voor een vakantie i.v.m. het eerder willen vertrekken naar de vakantiebestemming. Het vrij geven voor „luxeverzuim‟ is niet toegestaan. Om te controleren of alle scholen en ouders hier op de juiste manier mee omgaan, heeft de

gemeente Emmen prikacties van/door leerplichtambtenaren in het leven geroepen. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt er gelijk een proces-verbaal opgemaakt. Geoorloofd verlof Natuurlijk blijft het verlenen van extra verlof wel mogelijk in verband met bijv. verhuizingen, huwelijken, (huwelijks)jubilea, ziekte en begrafenissen. Tenslotte: in bepaalde situaties mag/moet en wil de school, i.v.m. het beroep van de ouder(s), extra vakantie toestaan. Het gaat dan om zelfstandigen en bijv. sommige beroepen in de horeca. Verlofaanvraag i.v.m. extra vakantie moet altijd 8 weken van tevoren bij de directeur schriftelijk worden aangevraagd d.m.v. een standaard aanvraagformulier. Een werkgevers/zelfstandige verklaring dient te worden bijgevoegd. Het verlof mag alleen worden verleend als duidelijk is dat de ouder

het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in de normale vakantieperiode kan verdienen. Het betekent dat vrijwel alleen ondernemers in de horeca/toerisme voor dit verlof in aanmerking komen. Wilt u zich bij het aanvragen van extra verlof altijd wenden tot Gelske Reitsma U ontvangt dan het in te vullen formulier „Aanvraag verlof buiten de schooltijden”. Vanaf dit schooljaar is het gemeentebeleid bij jubilea van grootouders, dat er alleen op de dag van het jubileum wordt vrijgegeven. Schorsing en verwijdering Als uiterste middel kan het bevoegd gezag een kind de toegang tot de school ontzeggen. Dat zal alleen gebeuren wanneer het kind of de ouders zich onaangepast blijft gedragen en / of gevaar oplevert voor anderen in en rondom school. Uiteraard gebeurt dit na waarschuwingen en in overleg met de ouders / verzorgers. De leerplichtambtenaar zal in een dergelijke situatie altijd worden geïnformeerd. De schorsing kan voor een of meerdere dagen zijn; de schorsing / verwijdering met in acht neming van de wettelijke regels daarvoor. Het protocol schorsing / verwijdering ligt ter inzage op school. Verzekering

25


De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten ( leerlingen – personeel – vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (b.v. door eigen risico). Materiele schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de schoolactief zijn ( bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maat is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. De schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf ( of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang

dat ouders / verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.


6. Naar een andere school Voor elk van onze leerlingen breekt, vroeger of later, de laatste schooldag op de Twiespan aan. De aanleiding kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt van de vorderingen van het betreffende kind, zorgen wij ervoor dat deze school het onderwijskundig rapport hiervan krijgt. In dit rapport geven wij de leervorderingen van de leerling gedurende de gehele schoolperiode op ‘t Twiespan weer. Naar het voortgezet onderwijs De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs. Op een speciale ouderavond voor de groepen 7 en 8 wordt er voorlichting gegeven over de scholen van het voortgezet onderwijs. De leerkracht van de bovenbouw en de IB-er bepalen, in samenspraak met het team, welk niveau zij geschikt vinden voor een kind met betrekking tot de keuze van voortgezet onderwijs. Hiervoor worden de toets gegevens, inclusief sociale emotionele ontwikkelingsgegevens vanaf groep 6 op een rijtje gezet en aspecten als werkhouding, doorzettingsvermogen en interesse er naast gelegd. Dit samen vormt de basis voor ons advies. De leerkracht van de schoolverlaters bezoekt elke leerling en zijn of haar ouders voor een individueel schoolkeuzegesprek. In dit gesprek geven ouders, hun kind en de leerkracht aan wat ze in gedachten hebben.

Voor de zorgleerlingen is er een onderzoek in samenwerking met het O.P.D.C. (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) om te kijken welk niveau en schooltype voor hen het meest geschikt is. De resultaten van dit onderzoek worden op het O.P.D.C. met de ouders besproken. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de open dagen om de verschillende scholen te bezoeken. Deze dagen zijn vermeld in de InformatieJaarkalender. De inschrijfformulieren worden door de ouders ingevuld. Dit kan, op verzoek, samen met de leerkracht worden ingevuld. De leerkracht verzorgt samen met de IB-er tevens het onderwijskundig rapport voor alle kinderen. Ouders bepalen samen met hun kind, de school en in overleg met de leerkracht, het niveau van hun keuze. De school verzorgt de definitieve aanmelding.

27


7. De kwaliteit van de school Kwaliteitszorg De kwaliteit van een basisschool heeft te maken met een cyclisch proces. Dit betekent dat je als school met een bepaalde regelmaat bespreekt wat werkt goed / wat werkt niet goed / wat moet anders en dan start het proces weer opnieuw nadat de verandering is ingesteld. Dit proces herhaalt zich waardoor er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Dit dient uiteraard goed beschreven te worden. De kwaliteitskaarten van 2011 – 2012 zijn bekend. Aangezien dit een proces is hebben wij voor dit schooljaar de kwaliteitskaarten Taal ( al ver gevorderd), Contacten met ouders ( via het verbeterplan) en Toetsing op de agenda te staan. Deze kaarten worden geëvalueerd + de opname van de nieuwe Kwaliteitskaart 2012-2013. Dit is de kaart Management en Organisatie. De interne begeleider is ingaande 2012 2013 lid van de PCL = Permanente Commissie Leerlingenzorg en maakt onderdeel uit van het WSNS gebeuren, relatie het wel / niet toelaten van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. De directie volgt in 2012-2013 de cursus Daltondirecteur en neemt zitting in het daltonregiobestuur Drenthe. Een overzicht van de 5 domeinen waarin de kwaliteit is onderverdeeld en aan de orde komen: o Domein 1 = Zorg voor de kwaliteit o Domein 2 = Onderwijs & Leren o Domein 3 = Zorg & Begeleiding o Domein 4 = Management en Organisatie: Het schrijven van het Schoolplan voor de periode van 2011 – 2015. o Domein 5 = Teamontwikkeling Aan het eind van dit hoofdstuk ziet u een jaarevaluatie 2011 – 2012 en de nieuwe planning voor het schooljaar 2012 -2013.

Opbrengsten van ons onderwijs uitstroomgegevens Behalve wijzelf beoordelen zowel de onderwijsinspectie als Viviani zelf de resultaten van onze school regelmatig. U kunt de resultaten van deze inspectiebezoeken lezen op het internet via de site www.minocw.nl. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de school ook op basis van de uitstroomgegevens. Dit heeft te maken met de doorstroom van onze leerlingen naar de verschillende niveaus in het Voortgezet Onderwijs. Voor ons is ook van belang te weten in hoeverre kinderen hun plek vinden in het voortgezet onderwijs. Hierover krijgen we informatie van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. In de periode 2008 - 2012 gingen de leerlingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:


Uitstroom 2008 - 2012

VWO

HAVO t/m VWO

2%

6% 10% 16%

21%

6% 2% 2% 3%

12%

10% 10%

HAVO  VMBO TL t/m HAVO VMBO KL t/m VMBO TL VMBO TL

VMBO BL

De evaluatie van de jaarplanning betreffende het schooljaar 2011 -2012: Dit schooljaar was ook een bijzonder jaar, evenals het verbouwingsjaar. Je merkt dat alles weer gevormd dient te worden naar de nieuwe situatie, alles moet gewoon wennen en hier is tijd voor nodig. De actiepunten / ontwikkelingspunten die in de planning stonden zijn uiteraard opgepakt en wij kunnen de volgende evaluatie hiervan opmaken: 

De 1 Zorgroute: dit 3 jarig proces is afgerond en de opzet zoals deze nu in de praktijk werkt is vastgeloeg in een zogenaamd Borgingsdocument. Dit betekent dat de afspraken van de werkwijze zijn vastgelegd en dat ieder teamlid deze hanteert in zijn / haar groep. Hiernaast zijn ook de overleg momenten en andere organisatie punten beschreven die natuurlijk in de planning van het schooljaar 2012 2013 worden vastgelegd. Er vindt dan steeds weer een

bespreking plaats zodat de afgesproken zaken worden gevolgd. De Zo Zijn Onze Manieren map: afspraken en manieren die passen bij onze organisatie worden verzameld en in elk lokaal gehanteerd. Het is een handige manier om afgesproken zaken paraat te hebben. De kwaliteitskaarten Taal, Toetsing en Contacten met ouders, zijn opgenomen in de organisatie. Dit betekent dat de afspraken zijn genoteerd en besproken en dat deze in de praktijk worden ingezet. De daltonvisitatie in februari heeft ons veel energie gegeven voor de verdere ontwikkeling. We zijn blij met de aanbevelingen die er zijn gegeven. Deze worden vermeld op de website.

Een aantal opgenomen zaken zijn nog niet afgerond en in ontwikkeling:  Het Zorgdocument zal in fases herschreven worden en ook vastgelegd: wat werkt goed / wat werkt minder goed en hoe kan het dan beter. We zijn vergevorderd en willen dit teambreed voor de herfstvakantie afronden. Hierin is ook een duidelijke link naar het toekomstige proces Passend Onderwijs.  De ouderenquête hernieuwen. Dit gaat samen met de ouderenquêtes van Viviani en wordt opgenomen in het schooljaar 2013 – 2014.  In elk lokaal is een zogenaamde datamuur opgenomen. Hierop worden diverse zaken met de kinderen genoteerd relatie dalton en klassenorganisatie. Het uiteindelijke doel om dit bord als resultaatgericht bord met te halen doelen in te zetten blijft een ontwikkelings – en aandachtspunt voor het schooljaar 2012 2013 en de verdere schooljaren.  Klassenbezoeken en collegiale consultatie ( het bij elkaar in de klas kijken en van elkaar leren) zijn items die ook nu weer op de agenda staan. Van en met elkaar leren zoals ook Viviani dit noemt in het gezamenlijke beleid.

29


De planning van het schooljaar 2012 2013: Ook dit schooljaar zijn er weer voldoende ontwikkelingspunten, kijkend, besprekend en nadenkend over hoe het misschien toch weer beter kan. Urenberekening voor de groepen 1 t/m 8 met een verdeling in: Groep 0/1: Deze groep maakt per week 20,75 uur, dit is op jaarbasis 1079 uur. Het aantal vrije uren is: 5 september 5,50 Herfstvakantie 20,75 Studiedag 14.11 5,50 Kerstvakantie 41,50 Voorjaarsvakantie 20,75 6 en 9 april 8,75 28 april t/m 6 mei 20,75 28 mei 5,50 Weekend 22/25 juni 8,75 Zomervakantie 124,50 Totaal 262,25 uur Totaal aantal onderwijsuren schooljaar 2011 2012 = 816,75 uur. Groepen 2,3 en 4: Deze groepen maken per week 23 uur, dit is op jaarbasis 1196 uur. Het aantal vrije uren is: 5 september 5,50 Herfstvakantie 23 Studiedag 14.11 5,50 Kerstvakantie 46 Voorjaarsvakantie 23 6 en 9 april 8,75 28 april t/m 6 mei 23 28 mei 5,50 Weekend 22/25 juni 8,75 Zomervakantie 138 Totaal 287 Totaal aantal onderwijsuren schooljaar 2011 2012 = 909 uur. Het wettelijk verplichte aantal schooluren voor de groepen 1 t/m 4 = 3520 onderwijsuren. Onze groepen 1 t/m 4 maken 3543,75 onderwijsuren. Dit is dus ruim boven het verplichte aantal uren.

Groepen 5 t/m 8: Deze groepen maken per week 25,75 uur, dit is op jaarbasis 1339 uur. Het aantal vrije uren is: 5 september 5,50 Herfstvakantie 25,75 Studiedag 14.11 5,50 Kerstvakantie 51,50 Voorjaarsvakantie 25,75 6 en 9 april 11 28 april t/m 6 mei 25,75 28 mei 5,50 Weekend 22/25 juni 11 Zomervakantie 154,50 Totaal 321,75 uur Totaal aantal onderwijsuren schooljaar 2011 2012 = 1017,25 uur


Toetskalender voor groep 1 tot en met 8 In de onderstaande toetskalender ziet u welke LVS-toets u wanneer voor welke groep kunt afnemen. Meer informatie over de toetsen vindt u op de betreffende productpagina's. sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

maart

april

mei

juni

Ruimte en Tijd

M1-M2

E1-E2

Rekenen voor kleuters

M1-M2

E1-E2

Taal voor kleuters

M1-M2

E1-E2

Screeningsinstrument Beginnende

B2-B3

M3**

M2

E3**

geletterdheid B1-B2

OVM 4-7jarigen Screeningsinstrument Dyslexie

M1-M2 ***

Rekenen-Wiskunde

***

B8

M3-M8

E3-E7

Rekenen-Wiskunde 2002

M8

E7

DMT en AVI

M3-M8

E3-E7

Leestechniek & Leestempo

M4-M8

E4-E7

Technisch lezen

M3-M5

E3-E5

M4-M7

E3-E4

Begrijpend lezen Toetsen Begrijpend Lezen

M7-M8

Luisteren

M4-M8 M3

Spelling

E3-E4

M3-M7

E3-E7

SVS Niet-werkwoorden

M7-M8

E7

SVS Werkwoorden

M8

E7

Leeswoordenschat

M6-M8

E5-E7

Woordenschat

M3-M5

E3-E5

Studievaardigheden

E5-E7 B1-B8

Pestprotocol

M1-M8

tweemaal per jaar in november en april sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

maart

april

mei

juni

Opmerking in relatie met de *** vanuit bovenstaand overzicht: * Er zijn vijf meetmomenten in de tijd, waarbij de kinderen gemiddeld de volgende leeftijden hadden (jaar; maand): begin groep 1 (gemiddelde leeftijd van 4;7); begin groep 2 (gemiddelde leeftijd van 5;6); eind groep 2 (gemiddelde leeftijd van 6;3); eind groep 3 (gemiddelde leeftijd van 7;3); eind groep 4 (gemiddelde leeftijd van 8;3). ** Alleen bij zwakke leerlingen *** De toetsen uit het Screeningsinstrument Dyslexie worden twee keer per schooljaar afgenomen bij de zwakke tot zeer zwakke leerlingen. Het aantal maanden leesonderwijs is bepalend voor het precieze afnamemoment. De eerste afname vindt plaats na 13 maanden leesonderwijs, dus voor de meeste leerlingen rond eind november groep 4. Elke volgende afname vindt 5 maanden later plaats. De tweede afname vindt dus plaats na 18 maanden leesonderwijs (meestal rond eind april groep 4), de derde afname na 23 maanden leesonderwijs (over het algemeen rond eind november groep 5) en zo kan dat worden voortgezet tot en met het einde van de schoolloopbaan.

31


Schoolgids Twiespan 2012 2013  

Schoolgids