Page 1

วิธีการวัดไซค์รองเท้า �. ก่อนเริ�มวิธีวัดเบอร์รองเท้า ให้เตรียมอุปกรณ์ดังนี� กระดาษ A� ปากกา ไม้บรรทัด หรือ สายวัด �. วางกระดาษลงบนพื�นที�จะวัดขนาดรองเท้า และ ใช้เทปกาวติดไม่ให้กระดาษเคลื�อน �. ถ้าปกติสวมถุงเท้า ควรใส่ถุงเท้าขณะวัดไซด์รองเท้า �. วาดรูปเท้าลงบนกระดาษโดยเน้นที�ปลายนิ�วโป้ง และ ส้นเท้า (ดูรูปวิธีวัดเบอร์รองเท้าที�� ประกอบ) �. วัดความยาวของเท้าจากปลายนิ�วโป้ง ถึง ส้นเท้า และเผื�อออกอีกครึ�งเซนติเมตร (สมมุติค่าที�ได้คือ ��.� เซนติเมตร เบอร์รองเท้าที�ใส่ก็คือเบอร์ �� สำหรับวิธีวัดไซด์ รองเท้าแบบยุโรป หรือ เบอร์ � สำหรับวิธีวัดไซส์แบบอเมริกา หรือ เบอร์ �� สำหรับวิธีวัดไซส์แบบญี�ปุ่น) (ดูรูปตารางเบอร์รองเท้าจากอเมริกาเป็นยุโรป หรือ ญี�ปุ่น ได้ที�รูป ตาราง ) �. เวลาที�วัดเบอร์รองเท้าหรือลองรองเท้าควรเป็นช่วงเย็นเพราะเท้าเมื�อเดินนานๆจะ ขยายออก ดังนั�นเมื�อวัดไซส์รองเท้าตอนเย็นจะได้เบอร์รองเท้าที�ใกล้เคียงที�สุด

การวัดไซค์หน้า1