Page 8

Op de u

Gemeenteraad stelt uitzonderingen vast op Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid bepaalt dat gemeenten bij de uitoefening van hun taken niet oneigenlijk mogen concurreren met het bedrijfsleven. De gemeente heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om haar producten onder de kostprijs aan te bieden door dit geheel of gedeeltelijk te bekostigen vanuit de belastingheffing. Deze mogelijkheid heeft een ondernemer niet. Met ingang van 1 juli 2014 mag de gemeente geen gebruik meer maken van oneigenlijke concurrentievoordelen. Voor enkele economische activiteiten van de gemeente (bijv. onderwijs) geldt dat deze uitgezonderd zijn.

u

exploitatie van een parkeergarage of van sporthallen en – velden. De gemeente verricht deze activiteiten om de mensen de gelegenheid te geven te zwemmen, te bewegen of om voldoende parkeergelegenheid te bieden. Dit zijn dan activiteiten voor het algemeen belang.

Haarle • Comité Houtdorp Haarle, p/a P.G.M. Calkhoven, Enkweg 18, voor het verbranden van onbehandeld hout afkomstig van het houtdorp Haarle, stookplaats nabij Poggenbeltweg 19, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie S, nr. 1134

Desbetreffende stukken kunt u van 6 juni t/m 17 juli 2014 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Zonder afspraak op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Voorstel gemeenteraad De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei de volgende 5 economische activiteiten aangewezen als uitzonderingen van algemeen belang; 1. Het Ravijn – zwem sport zorg -. (Op de commerciële activiteiten binnen het zwembad, zoals de verhuur van het restaurantgedeelte, zijn de gedragsregels van de Wet

2. 3. 4. 5.

markt en overheid integraal van toepassing.) De gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeentelijke parkeergarage. De gemeentelijke begraafplaatsen. Verhuur/in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed (incl. grond). Hierbij valt te denken aan molen De Hoop, de museumboerderij, dorpshuizen, wijkcentra)

Voor de integrale tekst van het raadsvoorstel kunt u terecht op http://raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raad/2014/27-mei/19:30

Wet milieubeheer

Ontheffing branden Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben ingevolge artikel 10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer besloten de volgende ontheffing van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, lid 1, Wet milieubeheer te verlenen aan:

u

Wet geldt alleen voor economische activiteiten De Wet markt en overheid geldt alleen voor economische activiteiten, niet op typische overheidstaken, zoals vergunningverlening, huwelijksvoltrekking, vaststellen bestemmingsplan etc. Dit zijn immers taken, die alleen de gemeente kan verrichten en waarbij zij dus niet in concurrentie treedt met ondernemers. Van oneigenlijke concurrentie kan bij typische overheidstaken daarom geen sprake zijn. Toch zijn er economische activiteiten waarbij de gemeente als ondernemer optreedt en waarvoor de gemeenteraad deze als uitzondering mag aanwijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de exploitatie van een zwembad, de

Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Donderdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur (tel. 0548 - 630214).

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact

opnemen. Telefoonnummer 0548-630214. De volgende openbare commissievergadering is op 5 juni 2014 van 9.00 uur tot 12.30 uur op het volgende adres: Hof van Twente, gemeentehuis, De Höfte 7, Goor, tel.nr. 0547-858585.

Verderop in Hellendoorn u

Vacatures voor vrijwilligers bij Vrijwilligersvacaturebank

De Vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van Stichting De Welle. Zoekt u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures voor uw organisatie aanmelden dan kunt u terecht aan de Dahliastraat 21 in Nijverdal.

senioren lekker te koken? In verschillende socioruimtes/wijkgebouwen zitten ze op u te wachten. Intakemedewerker tuintjesproject Voer jij makkelijk een gesprek? En ben jij geïnteresseerd in de ander?

Keukenprinses Vind je het fijn om voor een groepje

u Gemeente Hellendoorn u Gemeente Willem-Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal 0548-630000 Gemeentebestuur@hellendoorn.nl www.hellendoorn.nl

u De loketten u Openingstijden: Zonder afspraak (vrije inloop) elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op afspraak donderdag tussen 13.00 en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

u Digitaal loket U kunt voor informatie en een aantal diensten ook terecht bij ons digitale loket op www.hellendoorn. nl onder “diensten en producten” u Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte Tel: (0548)-630214 bmo@hellendoorn.nl Storingsdienst openbare werken buiten kantooruren: 06-54347295 Het loket Burgerzaken en belastingen Tel. (0548) 630216 bb@hellendoorn.nl u Het loket Welzijn, inkomen en zorg Tel. (0548) 630215 wiz@hellendoorn.nl

Maatje voor handwerken Heb jij de techniek van smyrna onder de knie? Help een mevrouw hiermee uit de knoop. Vrijwilliger voor palliatieve terminal zorg Wil jij mensen hun laatste levensfase zo draaglijk mogelijk maken? Afvalbrengpunt (ABP) Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en van 13.00 –16.30 uur zaterdag van 9.00 – 13.00 uur Wmo-raad P/a Stichting de Welle, Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal 0548-638810 info@wmoraadhellendoorn.nl www.wmoraadhellendoorn.nl u Spreekuur snippergroen Het spreekuur snippergroen is dit jaar op de volgende vrijdag: vrijdag 27 juni van 9 tot 12 uur

u www.hellendoorn.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Vacaturebank, tel. (0548) 63 88 29, e-mail: vacaturebank@stichtingdewelle.nl. Andere vacatures kunt u vinden op onze website: www.vcnijverdal.nl. U kunt ons ook via Facebook en Twitter volgen.

u Bestuur Burgemeester en wethouders Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 0548630301 / 630302 Spreekuur raadsfracties Op de volgende donderdagen houden de fracties spreekuur in het Huis voor Cultuur en Bestuur van 18.45 -19.15 uur: 12 juni De fracties stellen het op prijs als u zich van te voren meldt met het onderwerp waarover u hen wilt spreken.

6 juni 2014, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Hej 06 06 14  
Hej 06 06 14  
Advertisement