Ik zie kunst en schoonheid als onuitputtelijke bron van emotie

Page 1

ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

Circulation: 10000

1e69e0

Page: 20

5682

ISEL 33 1 JO VANDEBERGH

TEKST I TEXTE INES MINTEN FOTO

PHOTO

ERWIN MAES

Jo STADSONTWIKKELAAR

DÉVELOPPEUR URBAIN

Vandebergh

Ik zie kunst en schoonheid

als onuitputtelijke bronnen van emotie

Je considère l art et la beauté comme des sources inépuisables d émotion Stadsontwikkeiaar Jo Vandebergh noemt zichzelf een échte estheet Hij vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde dosis esthetica in zijn woonomgeving Maar niet alleen dat Wie nu bouwt bou wt voor de toekomst En de toekomst kan

véritable esthète Il estime que tout le monde a droit à une juste dose d esthétique dans son environnement Mais ce n est pas tout car ceux qui construisent aujourd hui le font pour l avenir et on

onmogelijk om het belang van duurzaamheid heen Idealiter verhoogt een stedenbouwkundig project ook het leefcomfort en verlaagt het de gezinslasten Met al die punten in het achterhoofd tekende Vandebergh zijn droomscenario Op dit moment worden de laatste obstakels uit de weg geruimd om de droom twee voeten te geven die stevig op de grond staan Ook letterlijk de afbraakwerken zijn in voile gang De wijk Tweewaters in Leuven is de grootste en meest ambitieuze centrumstedelijke ontwikkeling in ons land zegt hij

ne peut ignorer l importance de la durabilité dans cette perspective Idéalement un projet urbanistique devrait augmenter

De Vaartkom Als oud Leuvenaar ken ik die grauwe behoorlijk

Le Vaartkom En tant qu ancien Louvaniste je ne connais que trop bien ce quartier gris et assez délabré dont l unique charme vient de l eau qui abonde En effet en plus du Vaart la Dyle coule également ici avant de se diviser pour donner naissance au Leibeek Le bureau de développement urbain Ertzberg dont Vandebergh est CEO a fait de ces pauvres charmes les atouts du quartier qui s appellera désormais u ewaters C est ici que se trouvent les racines du passé brassicole de Louvain Le nouveau projet conserve quelques piliers de ce passé industriel Les moulins protégés d Orshoven datant du XVIIIe siècle hébergent déjà des organisations culturelles De même le projet intègre les imposants silos à grain L architecte Xaveer De Geyter transformera

verloederde buurt maar al te best De enige charme ontleent het

gebied aan zijn vêle waters Naast de Vaart zelf ligt immers ook de Dijle in de buurr die wat verderop splitst in de Leibeek Stadsontwikkeiaar Ertzberg het bedrijf waar Vandebergh CEO ©AuxiPress s.a./n.v.

Le développeur urbain Jo Vandebergh se définit comme un

Chief Enahling Officer van is maakt van de schamele troeven van de wijk die voortaan Tweewaters zal heten De roots van het Leuvense brouwersverleden liggen aan de Vaartkom Enkele pijlers van die industriële geschiedenis blijven in het nieuwe project behouden De beschermde 18de eeuwse molens van Orshoven zijn nu al een thuishaven voor culturele organisaties Ook de imposante graansilo s blijven bestaan Architect Xaveer De Geyter vormt

le confort de vie et permettre de réduire les charges domestiques Vandebergh a donc élaboré son scénario de rêve en tenant compte de tous ces points Pour l instant les derniers obstacles sont balayés pour assurer une assise solide à ce rêve Littéralement aussi en effet les travaux de démolition sont en cours Le quartier Tweewaters à Louvain constitue le projet de développement urbain le plus grand et le plus ambitieux du pays dit il

ces réservoirs de 54 mètres de haut en habitations Nous voulons perforer

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 1 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine

©AuxiPress s.a./n.v.

01.12.2009

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 2 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009 de 54 meter hoge kokers om toc wooneenheden We wiUen de silo s perforeren en bovenop komt een overkragend nieuwbouwvolume legt Jo Vandebergh uit Afgelopen zomer zijn de afbraakploegen begonnen mec ruimce ce maken voor de eersce fase van het project een 180 mecer lang gebouw van de hand van Scéphane Beel Hec scaac nu al genoegzaam bekend als de balk van Beel en zal 101 wooneenheden bevatcen waarvan er geen cwee dezelfde zijn April 2010 scart de bouw In de loop van 2011 zouden de eersce bewoners erin moecen kunnen Uiteindelijk zullen 5000 mensen wonen en werken in de eersce CO2 negacieve wijk van ons land

les silos ec conscruire un nouveau volume qui dominera l ensemble

Van sociaal en bescheiden coc exclusief

Du social eC du modeste à l exclusif

Terwijl ik over de Brusselsescraac naar hec kancoor van Ertzberg

En parcoaranc la rue de Bruxelles vers le bureau d Ertzberg je pense

cecce wandel denk ik aan hec magazine dac ik twee jaar geleden in mijn iegde coen nog — Leuvense brievenbus heb gekregen Daarin stadsoncwikkelaar haarfijn uit wat de plannen mec Tweewacers waren

en verlekkerde hij de lezer met de in hec oog springende projeccfoco s Ik weec nog heel goed dac mijn eersce gedachce coen was Daar wil ik wonen Ik had zo n lofe in de oude silo s op het oog ruim en licht en mec die originele ronde ramen Mijn cweede gedachte was

Dac zal ik wel nooit kunnen betalen Eenmaal aangekomen leg ik mijn bedenkingen aan Jo Vandebergh voor Hij knikt

explique Jo Vandebergh L été passé les démolisseurs ont commencé à faire de la place pour la première phase du projet un bâcimenc de 180 mètres de long signé par Stéphane Beel Déjà bien connu sous le nom De balk van Beel il comprendra 101 habitations toutes différences

La construction commencera en avril 2010 et les premiers habicancs

devraient pouvoir s installer dans le courant de 2011 Finalement 5000 personnes habiteront et travailleront dans ce quarcier qui sera le premier du pays à êcre négacif en cermes de CO2

au magazine reçu il y a deux ans dans ma boîce à Louvain

—à

époque j habicais encore là Le développeur urbain y expliquait le projet Tweewaters en détail ec régalaic les lecceurs avec des photos saisissances Je me rappelle parfaitement m être dit immédiacemenc Je veux habicer là Je voulais un lofe dans les anciens silos spacieux ec lumineux avec les fenêcres rondes d origine Ma deuxième pensée fuc celle ci Mais je ne pourrai jamais le payer Une fois arrivé je parcage ces pensées avec Jo Vandebergh Il approuve de la tête Ces réaccions

sont surcoût inspirées par le caractère remarquable du magazine dit il

fase

»nd 9«rn«noâ ncd

©AuxiPress s.a./n.v.

B« J

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 3 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

©AuxiPress s.a./n.v.

HijiTi NBi i rj

halk

Die reacties zijn vooral geïnspireerd door het in het oog sprmgende magazine zcgt hij Omdat het om zo n grootschalig project gaat

Comme ii s agit d un projet de grande envergure nous avons pensé que nous devions informer rous les habitants de Louvain et des environs

vonclen we dat we aile bewoners m en rond Leuven ruim vooraf

suffisamment à l avance car il est essentiel de chercher et de trouver

moesten informeren Een maatschappeiiji draagviak zoeken en vinden is nameiijk essentieei De informatiebrociuire moest de lioogstaande ambities van Tireeirafers toeiiciiten waardoor een aantai personen de îndruk kreeg dat de woningen voor iien te hoog gegtepen zouden zijn We wilien echter zoveei mogeiijk mensen bij het project betrekken precies omdat we ook echt een wijk voor iedereen wilien creëren Er komen sociaie en lOÇf bescheiden woningen Aiie woongeiegenheden in de wijk krijgen eenzelfde standaarduittusting en worden in een uniforme architecturaie kwahteit gebouwd

Uiteriijk zLii je het vetschii dus niet zien Dat vinden we beiangtijk

un soutien dans la société La brochure d information devait donc

éclairer les hautes ambitions de Tweewaters C est potirquoi certains ont

eu l im iression que les habitations seraient hors de leur portée Mais nous voulons inclure le plus de monde possible dans le projet précisément parce que nous voulons vraiment créer un quartier ouvert à tous Ainsi il y a aura 1 de logements sociaux et 10 d habitations modestes Toutes les habitations du quartier auront le même équipement standard et une qualité architecturale uniforme La différence sera donc invisible de l extérieur Nous estimons que c est important

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 4 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

Leuven is natuurlijk niet goedkoop Aan die realiteit van de markt kunnen wij niets veranderen Uiteraard zullen onze prijzen iets hoger liggen dan bij een doorsnee nieuwe woning Maar de zogenaamde ret rn on investment valt niet te onderschatten De permanent stijgende energieprijzen zullen het terugverdieneffect bovendien nog versnellen Als je een beduidend lager energieverbruik kunt garanderen dan je collega s op de markt dan mag daar al iets tegenover staan vind ik En er zijn nog troeven de wijk is volledig autovrij er komen veilige fiets en wandelpaden en veel open ruimte Elk gebouw wordt standaard uitgerust met fietsenbetgingen op de gelijkvloerse verdieping en je beschikt over faciliteiten zoals een thuisbezorgingskast waarin je boodschappen kunnen afgeleverd worden ook als je niet thuis bent Als je de som van al die delen bekijkt kom je uit bij een meet dan degelijke investering

Bien sûr Louvain n est pas bon marché Nous ne pouvons rien changer à cette réalité du marché Nos prix seront certes un peu plus élevés que ceux d une nouvelle maison ordinaire mais il ne faut pas sous estimer le retour sur investissement De plus l augmentation constante des prix de l énergie accélérera encore l amortissement Si vous pouvez garantir

une consommation d énergie significativement inférieure à ce que proposent vos collègues sur le marché je trouve qu il peut y avoir une compensation Et il y a encore d autres atouts le quartier sera totalement fermé anx voitures il y aura des pistes cyclables et des sentiers de même que beaucoup d espace ouvert L aménagement standard de chaque bâtiment comportera des abris pour vélos au rez de chaussée et les habitants profiteront de facilités diverses comme une armoire de livraison à domicile oij ils pourront se faire livrer leurs courses même s ils ne sont pas là Si l on additionne tout cela on obtient un investissement plus que convenable

©AuxiPress s.a./n.v.

Ambitieus futuristisch niet utopisch In de tuinkamer van het perfect gerenoveerde 17de eeuwse stadshotel waarin Ertzberg kantoor houdt staat de maquette van Tweeivaters

Jo Vandebergh vertelt zo enthousiast over zijn wijk dat mijn reserves al gauw naar de achtergrond verdwijnen Ik sta mezelf toe met

Ambitieux futuriste mais pas utopique On peut voir une maquette de Tweeivaters dans la véranda de l hôtel du X VIIe siècle parfaitement rénové ciui héberge le bureau Ertzberg Jo Vandebergh parle avec tellement d enthousiasme de son quartier

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 5 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

de stadsontwikkelaar mee te dromen Het geheel oogt fuCuristisch voor sommigen zelfs utopisch 2egt hij We onderzoeken elk onderdeel van het project stap voor stap op een bijna forensische manier Ik hou ervan om gangbare grenzen te verleggen maar blijkt iets onhaalbaar dan voeren het we af De meeste projecten die vandaag duurzaamheid prediken richten zich doorgaans op énergie alleen Maar énergie is slechts een fractie van wat duurzaamheid zou moeten zijn Met Tweewaters kiezen we voor een holistische aanpak Ailes wat een impact heeft op de ecologische voetafdruk komt aan bod énergie water afval mobiliteit ruimtegebruik consumptie Daardoor lijkt het geheel zo overweldigend Om tôt een dergelijk concept te komen moet je juist afstand nemen van wat je kent aile mogelijke creativiteit inzetten en durven te dromen

Jo Vandebergh heeft altijd een eigenzinnig pad bewandeld Zijn vader doceerde in de richting industrieel ingénieur en in zijn vrije tijd bouwde hij autowrakken om tôt fonkelnieuw ogende wagens Toen ik heel jong was waren auto s ook mijn absolute passie vertelt Vandebergh Dus wou ik daar na mijn middelbaar onderwijs iets mee doen Hij zette de tuin van zijn ouders vol wrakken en begon er een handeltje in Vandebergh werd gebeten door het ondernemerschap en kocht snel zijn eerste gebouw schakelde over naar tweedehandswagens en introduceerde het begrip autoveiling in ons land Ik kende het concept van de autoveilingen uit Amerika Handelaars kunnen

er per opbod grote hoeveelheden wagens kopen en verkopen Toen ik met het nieuwe concept van start wou gaan kreeg ik vanuit

L ensemble a l air futuriste même utopique aux yeux de certains dit il Nous étudions chaque élément du projet étape par étape avec une minutie de détectives J aime repousser les frontières mais si quelque chose s avère irréalisable on l abandonne La majorité des projets axés sur la durabilité aujourd hui ne visent généralement que l énergie Mais l énergie n est qu une partie de ce que la durabilité devrait être Nous avons donc adopté une approche holistique pour le projet Tweewaters On aborde tout ce qui a un impact sur l empreinte

écologique énergie eau déchets mobilité utilisation de l espace consommation C est ce qui rend l ensemble si énorme Pour arriver à un tel concept il faut se distancier de ce qu on connaît exploiter toute la créativité possible et oser rêver Jo Vandebergh a toujours suivi sa propre voie Son père était professeur en ingénierie industrielle Pendant son temps libre il transformait des épaves en voitures à l apparence révolutionnaire Quand j étais très jeune les voitures étaient aussi ma passion absolue raconte Vandebergh Après mes études secondaires j ai donc voulu en faire quelque chose Il a alors submergé le jardin de ses parents avec des épaves et a lancé un petit commerce Animé par l esprit d entreprise il a rapidement acheté son premier bâtiment Il est alors passé aux voitures d occasion et a introduit le concept de vente aux enchères de voitures en Belgique J avais découvert ce concept en Amérique Les marchands peuvent y acheter et vendre de grandes quantités de voitures par enchère Alors que j allais me lancer dans ce nouveau

BUITENBEELD BALK

©AuxiPress s.a./n.v.

©

que mes réserves ont vite été balayées Je me permets de rêver avec lui

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 6 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

de sector tegenkancing Het gaat goed zoah het gaat bespaar je toch al die moeitel Ik heb gevochten om duidelijk te maken dat het ook anders kan

Ik heb altijd mij passies gevolgd en ben nooit bang geweest voor complexiteit Integendeel Toen hij 27 was vond hij het tijd voor

iets nieuws en verkocht hij zijn bedrijf Vervolgens verschafte hij risicokapitaal aan bedrijven in moeilijkheden en stond hij ze bij met managementadvies Zo leerde ik te werken in extreem moeilijke omstandigheden Bij een bedrijf in problemen is het altijd een beetje recessie lacht hij Het was leerrijk en vooral spannend maar na 12 jaar was het genoeg geweest Een fascinatie voor historische

©AuxiPress s.a./n.v.

gebouwen bracht hem bij stadsontwikkeling Dan kan ik het ivat

concept le secteur m a opposé quelque résistance Ça fonctionne bien comme ça inutile de fane tou ces efforti Je me suis battu pour montrer qu on pouvait aussi faire autrement J ai toujours suivi mes passions et n ai jamais eu peur de la difficulté Au contraire A 27 ans il estime qu il est temps de passer à autre chose et vend son entreprise Ensuite il a investi dans le capital risque d entreprises en difficulté qu il conseillait en matière de gestion Cela m a appris à travailler dans des circonstances extrêmement difficiles Pour une entreprise en difficulté c est un peu la récession permanente dit il en riant C était très instructif et surtout passionnant mais après 12 ans c était assez Sa fascination pour les bâtiments historiques l a conduit au

rmtiger doen dacht ik Want ik had tenslotte enkele extreem

développement urbain Je me suis dit

arbeidsintensieve jaren achter de boeg Toegegeven van die rust îs niets in huis gekomen Ik was onmiddellijk weer vertrokken

calmement Finalement j avais déjà quelques années extrêmement intenses en termes de travail derrière le dos Mais je dois reconnaître que ce calme n est jamais arrivé Ça a repris immédiatement Eorsque Vandebergh a présenté en 2006 sa vision JJrban Convenience sur laquelle repose tout le quartier Tweewaters il a dû faire face à de nombreuses questions Sans doute s y attendait il Même mon

Toen Vandebergh in 2006 met zijn Urhan Conventence

iïe kwam

aandragen waar de stadswijk Tweewaten volledig op is gestoeld stuitte hij alweer op heel wat vragen Hij had waarschijnlijk niets anders verwacht Zelfs mijn eigen directetir vastgoedontwikkeling

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

e pourrai travailler un peu plus

Page 7 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine

©AuxiPress s.a./n.v.

01.12.2009

trok de zin van de extrême ambities in twijfel We verdienen goed onze kost en we zijn gepassioneerd bezig Waarom wil je het nu tveer zoveel moeilijker

directeur de développement immobilier s est mis à douter du sens des ambitions extrêmes On gagne bien notre vie et nous sommes passionnés

makm

Pourquoi veux tu rendre les choses tellement plus difficiles

Sinds het begin van de crisis vraagt hij me dat niet langer In een crisis klampen mensen zich vast aan duurzame producten Ze weten dat ze bij ons veiliger zitten dan bij de klassiekers op de markt Het belangrijkste uitgangspunt van de Urban Convenience yîsie is een drastische beperking van de ecologische voetafdruk van de wijk Daarom krijgt de wijk in de eerste plaats 70 open publieke ruimte die voUedig verkeersvrij zal zijn Auto s die toch in de wijk moeten zijn worden zoveel mogelijk ondergronds afgeleid Onder meer door compact en winddicht te bouwen sterke isolatie en balansventilatie zal de energievraag substantieel lager liggen dan in een traditionele wijk De énergie die de woning toch nog vraagt is 100 groen

le début de la crise il ne me pose plus la question En cas de crise les gens se cramponnent à des produits durables Ils savent que nous

De ecologische reflex zit in het systeem van Vandebergh ingebakken Ettzberg compenseert zijn CO2 uitstoot volledig van de eerste medewerker tôt de laatste aandeelhouder We hebben de emissies

Mais depuis

leur donnons plus de garantie que les classiques sur le marché La base principale de la vision Urban Convenience est une réduction drastique de l empreinte écologique du quartier Ainsi le quartier compte 70 d espace public ouvert qui sera totalement fermé à la circulation Les véhicules qui doivent entrer dans le quartier circuleront autant

que possible en sous sol Grâce à des constructions compactes et isolées contre le vent grâce à une bonne isolation et à une ventilation équilibrée entre autres les besoins énergétiques seront considérablement réduits par rapport à ceux d un quartier traditionnel L énergie nécessaire sera 100 verte

Le réflexe écologique fait partie intégrante du système de Vandebergh Ertzberg compense entièrement ses émissions de CO2 du premier

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 8 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

maximaal gereduceerd De resterende uitstoot compenseren we door

collaborateur au dernier actionnaire Nous avons réduit nos émissions

de investering in een biomassaproject in Zuidoosc Azië Zo zijn we sinds 2006 een CO2 neutraal bedrijf Een extreem groene jongen ben ik niet maar een stukje idéalisme is me natuurlijk niet vreemd Elke middag serveren we in ons bedrijf een biologisch groencen en fruitbuffet Dat loont er is bij ons nauwelijks ziekteverzuim Zelf heb ik onlangs een hybride wagen gekocht Die zal het verschil nie helemaal maken maar ik ben ervan overtuigd dat we als consument de markt een duwtje in de juiste richting kunnen

au maximum Nous compensons les émissions restantes par des investissements dans un projet de biomasse en Asie du Sud Est Ainsi nous sommes une entreprise neutre en termes de CO2 depuis 2006 Je ne suis pas un écologiste extrême mais un peu d idéalisme ne m est pas étranger Le midi nous servons un buffet de légumes et de fruits biologiques dans notre entreprise Ça vaut la peine il n y a pratiquement pas d absentéisme pour maladie J ai récemment acheté une voiture hybride Ça ne fera pas une différence radicale mais je suis convaincu que nous pouvons orienter le marché dans la bonne direction en tant que consommateurs

geven

Vat vol énergie

De Urban Convenience theorie wil bewijzen dat écologie en leefcomfort hand in hand kunnen gaan Duurzaamheid is niet synoniem met minder stelt Jo Vandebergh Het gaat niet zoals veel mensen vrezen— over minder goede architectuur minder esthetiek minder

comfort Wél over innovatie en intelligente oplossingen Vandaar toepassingen zoals de thuisbezorgingskasten voor elk appartement de plannen om een biocrèche en een strijkatelier aan te trekken die de gezinslasten kunnen verlagen en zo meer Vandeberghs eigen werk privécombinatie vergt behoorlijk wat organisatie dus ook in dat opzicht was de inspiratie niet veraf Ik heb een hardwerkende vrouw drie hyperactieve kinderen en ik werk zelf gemiddeld 82 uur per week Ik moet er niet flauw over doen ik

probeer de combinatie te maken door ailes zo efficient mogelijk in te richten In het begin van de week besteed ik meer gewicht aan mijn job Vanaf donderdag bouw ik langzaam af tôt het weekend Het is een evenwichtsoefening want uiteindelijk ben ik wel elke dag op de een of andere manier met mijn werk bezig Ik kan niet anders ik doe het al meer dan 20 jaar zo

Hij wijt zijn overschot aan énergie aan zijn onstuitbare passie voor zijn projecten Als ik me elke ochtend met tegenzin naar mijn werk moest slepen zou ik me waarschijnlijk nog drie keer omdraaien voor ik uit bed kwam Nu doe ik mijn ogen open en whaam ik draai op voile toeren Ik vraag me soms af of er iets misgelopen is bij mijn geboorte lacht hij Ik heb op zich weinig slaap nodig word niet snel moe en heb sowieso veel énergie Vroeger besefte ik dat niet nu meer en meer

Het is alsof er een stof vrijkomt in mijn lijf waardoor ik almaar voortgedreven word

Énergie sans fin La théorie JJrban Convenience veut montrer que l écologie et le confort peuvent aller de pair La durabilité n est pas synonyme de restriction dit Jo Vandebergh Il ne s agit pas comme beaucoup le craignent d une architecture de moindre qualité de moins d esthétique ou de confort mais de solutions novatrices et intelligentes D oii des applications comme les armoires de livraison à domicile pour chaque appartement les projets pour attirer une crèche bio et un atelier

de repassage qui réduiront les charges etc La combinaison travail vie privée de Vandebergh elle même une bonne organisation à cet égard l inspiration ne manque donc pas Ma femme travaille beaucoup j ai trois enfants hyper actifs et je travaille en moyenne 82 heures par semaine Je dois donc être organisé j essaie de maintenir l équilibre en arrangeant tout le plus efficacement possible Je me consacre davantage à mon travail

au début de la semaine À partir du jeudi je diminue lentement jusqu au week end C est un exercice d équilibre car je m occupe finalement de mon travail tous les jours d une manière ou d une autre Je ne peux pas faire autrement c est comme ça depuis plus de 20 ans Il attribue son excès d énergie à sa passion irrésistible pour ses projets Si je devais me traîner sans envie tous les matins au travail je me retournerais sans doute trois fois avant de me lever Maintenant j ouvre les yeux et c est parti je tourne à plein régime Je me demande

parfois si quelque chose s est mal passé à ma naissance dit il en riant J ai besoin de peu de sommeil je ne suis pas vite fatigué et j ai de toute manière beaucoup d énergie Autrefois je ne m en rendais pas compte maintenant de plus en plus C est comme s il y avait une substance dans mon corps qui me poussait

Algemeen esthetisch gevoel

Voor de globale architecturale visie van Tweeivaters doet Vandebergh een beroep op Xaveer De Geyter en Stéphane Beel Twee fantastische architecten met uitstekende stedenbouwkundige inzichten Ik vind dat er over het algemeen veel te weinig aandacht wordt besteed aan architecturale kwaliteit en esthetiek Daarom vond ik het zo cruciaal

om vakmensen zoals De Geyter en Beel bij het project te betrekken Ik zie soms erg prestigieuze gebouwen daar niet van Maar over het

algemeen is wat er vandaag op stedenbouwkundig vlak neergeplant

©AuxiPress s.a./n.v.

wordt gewoon om te huilen Ik ben een échte estheet en hecht er dus

veel belang aan Het gebeurt echter veel te weinig En dan kom je bij projecten waarvan je onmiddellijk ziet dat hun bouwstijl misplaatst is

Sentiment esthétique général Pour la vision architecturale globale de Tweewaters Vandebergh a fait appel à Xaveer De Geyter et Stéphane Beel Deux architectes

fantastiques avec une compréhension de l urbanisme exceptionnelle En général je trouve qu on accorde trop peu d attention à la qualité architecturale et à l esthétique C est pourquoi j estimais qu il était essentiel d inclure des spécialistes comme De Geyter et Beel dans le projet Je vois parfois des bâtiments très prestigieux mais en général les projets actuels en matière d urbanisme sont à pleurer

Je suis un véritable esthète et j attache donc beaucoup d importance l esthétique Cette préoccupation est trop rare On voit aussi

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 9 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

©AuxiPress s.a./n.v.

^ir^

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 10 / 11


ERTZBERG ERTZBERG ­ TWEEWATERS 23390

Isel magazine 01.12.2009

op die specifieke locatie Hoe is dat in godsyiaam mogdijk denk je dan Ik geloof nochtans dat îedereen in mindere of meerdere mate

feeling heefc voor de kunst van de schoonheid Hij wijsc om zich heen Misschien zie jij liever kraakwit hypermodern design maar je kunt onmogelijk zeggen dac het hier lelijk is vervoigt hij

des projets dont on constate immédiatement que le style est déplacé dans leiLt environnement On se demande alors iWan comment est ce possible t crois pourtant que tout le monde a une sensibilité plus ou moins développée pour Tart et la beauté 11 montre ce qui l entoure

On peut préférer un design

blinc Liant et hyper moderne mais on ne peut pas dire que cet endroit soit laid poursuit il D un point de vue esthétique c est cohérent Pour moi l art et la beauté sont une source d émotions inépuisable L urbanisme

Eschecisch gezien klopt dit verhaaL Voor mij is de kunst van de schoonheid een onuitputtelijke bron van emoties Stedenbouw en architectuur moeten vantiit zo n gevoel vertrekken

et l architectute doivent se baser sur ce sentiment

Jo Vandebergh

PROGRAMMA

©AuxiPress s.a./n.v.

25november2009

Na zijn middelbare sttidie dook Jo Vandebergh onmiddellijk

Lezing Het maatschappelijk dividend

in het ondetnemerschap Eerst vetkocht hij autowtakken daarna tweedehandse en nieuwe wagens Vervolgens besloot hij het over een andere boeg te gooien Een tijcl lang verstrekte

28november2009

hij risicokapitaal aan bedrijven in moeilijkheden en stond hij hen bi met managementadvies Uiteindelijk kwam hij in de stadsontwikkeling terecht Zijn bedrijf Ertzberg ontwikkelt momenteel de eerste CO2 negatieve wijk vaa ons land

Virtuele rondgang Balkvan Beel www tweewaters be 15januari2010 Lezing Jo Vandebergh Ondernemen is onbegane paden bewandelen

www tweewaters be

Interesse info@ertzberq

Lezing Jo Vandebergh Marketing

Personal branding JCI

15december2009

Economika

be

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 11 / 11