Page 1

regio

Vlaams­Brabant

32

ST­JANS­ MOLENBEEK

Dealer dag na vrijlating weer opgepakt De politiezone Brussel­ West pakte dinsdag een 28­ jarige drugsdealer voor de tweede dag op rij op. Maandag was hij opgemerkt bij het dealen van heroïne aan voorbijgangers. Toen de politie wilde tussenbeide komen, slikte hij de drugs in. Hij werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Hij bleek bekend voor zeven gelijkaardige feiten. (rdb)

Warm Welkom Weekend op 15, 16 en 17 maart

O.L. Vrouwestraat 101, Mechelen Tel. 015 41 58 80

DE STANDAARD DONDERDAG 7 MAART 2013

AFFLIGEM

SINT­JOOST­TEN­NODE

Pater overvallen in abdij

Bus rijdt man dodelijk aan

Pater dom Idesbald (88) van de abdij Affligem is za­ terdag overvallen. Een man volgde de pater met een list naar zijn kamer, greep hem bij de keel en ging aan de haal met 2.500 euro. Dom Idesbald, geboren als Gabriël Verkest, is een van de bekendste paters van de abdij, mede door zijn jarenlange inzet voor het cultureel cen­ trum van de abdij. Hij is nog altijd onder de indruk van de overval. ‘Het echte trauma kwam pas twee dagen la­ ter. Ik ontvang voortaan geen vreemden meer die me geld vragen.’ De pater omschrijft de dader als een fors Dom Idesbald verzet gebouwde kerel met zwarte kleding en zwart haar. Hij zijn zinnen in zijn tuin sprak Nederlands en leek de abdij goed te kennen. (rds) na de overval van zaterdag. © rds

Een 33­jarige man van Roemeense origine is dinsdag­ avond om het leven gekomen na een aanrijding met een bus van vervoermaatschappij De Lijn. De man was vol­ gens de politie op de rand van het voetpad aan het wan­ delen of zelfs in de goot, ter hoogte van de Sterrekunde­ laan en het Madouplein. Daar passeerde rond 21.30 uur een bus van lijn 318. Het slachtoffer werd aangereden en kwam onder de wielen terecht. De hulpdiensten pro­ beerden nog de man te reanimeren, maar die overleed ter plaatse. In de bus zaten twee passagiers. Zij konden overstappen op een andere bus om hun reis verder te zetten. De chauffeur van de bus was in zware shock. (rdb)

LES VOLGEN EN OP KOT GAAN IN ZELFDE GEBOUW

TERNAT

HUB bouwt kamers op nieuwe campus

Danscafé verhit gemoederen

De plannen voor de campus Meyboom van de Hogeschool­ Universiteit Brussel (HUB) krijgen vorm. Behalve les– lokalen, een turnzaal, een aula en een studentenfoyer komen er ook 78 studenten– kamers. VAN ONZE REDACTEUR

CHRISTOPH SCHILLEBEECKX BRUSSEL | De Hogeschool­

Universiteit Brussel (HUB) heeft concrete plannen om het tekort aan studentenkamers in Brussel aan te pakken. Op haar nieuwe campus Meyboom, op de hoek van de Broekstraat en de Zand­ straat, realiseert de onderwijsin­ stelling 78 studentenkamers. ‘Er is een hoge nood aan studenten­ huisvesting in Brussel’, zegt Wou­ ter Ommeslag, hoofd facilitair be­ heer van de HUB. ‘Daarom zijn we blij met deze 78 kamers ons steentje te kunnen bijdragen.’ In het nieuwe gebouw komen er ook leslokalen en kantoren, maar belangrijker is dat er ook een turnzaal en een grote aula wor­

De HUB wil campus Meyboom in september 2015 in gebruik nemen. © if

‘We zijn tevreden dat we onze campus kunnen uitbouwen in het centrum van onze hoofdstad’ WOUTER OMMESLAG, hoofd facilitair beheer HUB

den gepland. ‘Voor het vak Bewe­ gingsopvoeding in de richtingen kleuter­ en lager onderwijs heb­ ben we een turnzaal nodig. Op dit moment huren we die in de Celle­ broedersstraat, maar we willen er absoluut een op onze campus’, zegt Ommeslag. ‘Ook een grote aula is een must. Het wordt een hellende aula met zo’n vierhon­

derd plaatsen en ze wordt uitge­ rust met alle moderne, didacti­ sche materiaal.’ De renovatie en uitbreiding van het gebouw kosten zo’n 16 mil­ joen euro. De HUB hoopt om de campus Meyboom in september 2015 in gebruik te kunnen ne­ men. ‘De HUB zet sterk in op Brussel als studentenstad, dus zijn we tevreden dat we onze campus voort kunnen uitbouwen in het centrum van de hoofdstad’, besluit Ommeslag. De naam van het gebouw werd vorig jaar door de studenten en het personeel van de HUB geko­ zen. De naam verwijst naar de meiboomplanting die elk jaar zo­ wel in Brussel als in Leuven plaatsvindt. Dat gebeurt precies op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat, waar de nieuwe HUB­campus zich bevindt.

VLAAMS­BRABANT 33

DE STANDAARD DONDERDAG 7 MAART 2013

HOLSBEEK

DILBEEK

Motorrijder rijdt zich dood tegen legervoertuig In Holsbeek is in de nacht van dinsdag op woensdag een 32­jarige man uit Leuven om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket. De man reed met zijn motor op de Rijksweg en botste daar rond 1.30 uur op een rij legervoertuigen. De vrachtwa­ gens draaiden een veldweg links in om daar manoeuvres uit te voeren en hadden hun richtingaanwijzer opstaan. Vermoedelijk merkte de motorrijder de vrachtwagens te laat op. De dertiger werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven, waar hij overleed. (belga)

BRUSSEL

Ontwerper voor sociale campus De gemeente Dilbeek stelt een ontwerper aan voor de bouw van een welzijnscampus aan de Bosstraat in Groot­Bijgaarden. De buurtbewoners zijn ongerust, maar de gemeente belooft dialoog. De sociale campus wordt gepland in het ruimtelijk uit­ voeringsplan Bosstraat dat momenteel in opmaak is. De kostprijs voor het project wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. De studieopdracht voor het ontwerp wordt ge­ raamd op 484.000 euro. ‘We gaan over de sociale cam­ pus zeker in dialoog met de buurt, maar om de Europese subsidies binnen te halen, moesten we het dossier wel nu al openen’, zegt OCMW­voorzitter Lies Vereecke. (idh)

Kantoorleegstand vermindert De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) heeft gisteren de jaarlijkse leegstandcijfers voor kantoren in het gewest bekend gemaakt. Daaruit bleek dat voor het derde jaar op rij de algemene leegstand van gecommercialiseerde kantoren daalde. Eind 2012 staan in elf van de vijftien Brusselse wijken minder kantoren leeg dan een jaar eer­ der. Toch is de blijvende leegstand nog steeds onrustwek­ kend. De GOMB waarschuwt dan ook dat bestaande leeg­ staande panden best eerst worden opgebruikt. ‘Toch zien we sinds twee tot drie jaar dat de Brusselse kantoren­ markt zichzelf in zekere mate aan het regelen is.’ (rdb)

WERKZOEKENDEN

12.500 Momenteel zijn ongeveer 12.500 inwoners in het arrondissement Leuven op zoek naar een baan. Meer dan zevenhonderd meer dan in dezelfde periode vorig jaar en goed voor bijna 5,5 procent van de Leuvense bevolking. Ook 2012 was geen schitterend jaar op de Leuvense arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden steeg vorig jaar met 3,6 procent ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). (ibo)

Het nieuwe danscafé Loca in de Statiestraat, dat vorig weekend opende in het vroegere café Set­Up, krijgt meteen tegenwind van het Ternatse gemeentebestuur. Loca is een nieuw initiatief van Francis Van Hove en Stepha­ ne Geens en bevindt zich in het vroegere pand van de cafés Set­ Up en Chupitos in de Statie­ straat in Ternat. Omdat de zaak werd aangekondigd als een dans­ café – met verwijzingen naar de destijds omstreden en door het gemeentebestuur gesloten disco­ theek Tri’eau – leidde dat op de gemeenteraad tot vragen van de oppositie. Volgens burgemeester Ronald Parys (LVB) heeft Loca geen vergunning voor een dans­ café. ‘En ze zullen die ook nooit krijgen. De locatie laat dat ge­ woon niet toe’, zegt Parys, die stelde dat hij zaterdag opdracht gaf om eventuele overtredingen te laten vaststellen. Volgens de exploitanten gaat het om een misverstand. ‘Loca is ab­ soluut geen discotheek, maar een trendy café. Dat hebben we vorige week heel duidelijk ge­ maakt aan de burgemeester, po­ litie en brandweer’, verzekert Van Hove. ‘We doen in feite het­ zelfde als Chupitos, dat hier voor ons zat, maar dan met meer klasse. Bij de opening zaterdag was er trouwens geen overlast. Geen lawaai en niemand op straat. Daar waken we nauwlet­ tend over. Dat hebben we aan de buren beloofd.’ ‘Een café is geen probleem, aan­ gezien daar altijd al een café was’, zegt Parys. ‘Waar we streng over zullen waken, is de over­ last.’ (rds)

LEUVEN/LINTER

‘Getuige’ veroordeeld voor dodelijk ongeval Helene Tuytschavers en Jean Van Der Meeren kregen een berg aarde in hun achtertuin gegoten.

©

ddl

ADVOCAAT BUIGT ZICH OVER ONTEIGENINGS­ EN OVERLASTDOSSIER

Buurtbewoners Brucargo West willen schadevergoeding De buurtbewoners in Diegem hebben een advocaat in de arm genomen. Die moet onderzoeken of ze een schadevergoeding kunnen eisen voor de overlast van de werkzaamheden op Brucargo West. Mogelijk komt daar later de uitbreiding van de Ring bij. DIEGEM | De bewoners van de de Blaironstraat en de Felix Timmer­ manslaan in Diegem zitten gevan­ gen tussen twee grootschalige pro­ jecten. De mogelijke uitbreiding van de Ring en de voorbereiding van de

werkzaamheden op Brucargo West enkele tientallen meters verder drij­ ven hen stilaan tot wanhoop. De aarden muur die enkele dagen gele­ den plots opdoemde in hun achter­ tuin, is opnieuw hoger geworden ‘We vrezen voor onze veiligheid’, zegt Helene Tuytschavers. ‘Als het stortregent, krijgen we een modder­ stroom.’ Ondertussen is voor 14 maart wel een informatievergadering ingelast om de bewoners in te lichten over de werkzaamheden in hun achtertuin. Maar het heeft er alles van weg dat dat moment te laat komt. ‘We heb­ ben ondertussen een advocaat ge­ contacteerd om een schadevergoe­ ding te vragen voor dit leed.’ Die advocaat krijgt meteen ook een tweede dossier voor de kiezen. Er

hangt de bewoners immers een ont­ eigening boven het hoofd met een minimale compensatie en dat zint hen niet. ‘Als de Ring wordt verbreed, ver­ dwijnen onze huizen. Alle huizen liggen in zonevreemd gebied. Maar toen we de huizen aankochten, was dit woongebied met landelijk karak­ ter. Men mag de inkleuring van dat gebied niet doorvoeren zonder de bewoners daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen en dat is nooit ge­ beurd. Ook daarvoor zullen we een schadevergoeding vragen.’ Dossierkosten

Of het daadwerkelijk zover zal ko­ men, valt nog af te wachten. ‘Voorlo­ pig is er nog maar een eerste contact geweest. Nu moeten we ons beraden

‘Als het stort– regent, krijgen we een modder­ stroom’ HELENE TUYTSCHAVERS

over het verdere verloop. Een van de mogelijke problemen is dat de kos­ ten in dergelijke dossiers hoog kun­ nen oplopen. Maar als iedereen een bijdrage wil leveren, moet dat luk­ ken. Ach, het is jammer dat het zo moet lopen. Want we zouden im­ mers niets liever willen dan dat we hier kunnen blijven. Het lawaai van de vliegtuigen en de Ring stoort ons niet. Maar nu loopt het toch wat uit de hand.’ (ddl, rdb)

LEUVEN

LINKEBEEK

ROOSDAAL

Ertzberg primus in duurzaamheidswedstrijd

Niet­benoeming naar Raad van State

Johan Linthout uit gemeenteraad

Het prestigieuze nieuwbouw­ project Balk van Beel, dat momen­ teel door projectontwikkelaar Ertzberg aan de Leuvense Vaart­ kom wordt opgetrokken, blijft in­ ternationaal lof binnenrijven. Het woonproject, uitgetekend door ar­ chitect Stéphane Beel, verkreeg in 2012 het Europese BREEAM­at­ test inzake duurzaamheid, met de vermelding ‘outstanding’. Het dankt dit attest aan een hollisti­

sche filosofie, die woonpraktisch aandacht besteedt aan het zuinig en verantwoord omspringen met onder meer energie, water en af­ val. In geheel Europa verkregen 15.000 projecten dit certificaat, waaruit vorige week in een verge­ lijkende wedstrijd duurzame win­ naars werden uitgekozen. In de categorie nieuwbouw werden de Balk van Beel en Ertzberg eerste. (fhw)

In het nieuwbouwproject Balk van Beel zijn geen toegevingen gedaan inzake duurzaamheid. © fhw

De gemeenteraad van Linke­ beek steunt meerderheid tegen minderheid de niet­benoemde burgemeester Damien Thiéry FDF) en stapt hiervoor naar de Raad van State. Ook werd beslist een raadsman aan te stellen om de ‘belangen van de gemeente’ in deze zaak te ver­ dedigen. Het punt kwam aan de orde na af­ loop van de gewone agenda. Bij de behandeling van het punt had Da­ mien Thiéry de zitting wel verla­

ten. Oppositieraadslid Eric De Bruycker (Prolink) verzette zich tegen de gang van zaken. Hij stel­ de dat een bijkomend punt vooraf moet worden ingediend of dat de voorzitter bij het begin van de ge­ meenteraad de toelating moet vragen om een bijkomend punt op de agenda te plaatsen. Maar de meerderheid had er geen oren naar en er werd toch gestemd over de beslissing om de niet­benoe­ ming voor de Raad van State te brengen. (ssj)

Nadat de Raad voor verkiezingsbe­ twistingen zijn mandaat als OCMW­raadslid al had geschrapt, is Johan Linthout (CD&V) ook ge­ schrapt als gemeenteraadslid. Dat gebeurde na een klacht van de ne­ gen N­VA­raadsleden. ‘We dienden die klacht in omdat we van mening waren dat de heer Lint­ hout op het moment van de verkie­ zingen en ook daarna niet in de ge­ meente woonde’, zegt Kristof Coo­ reman (N­VA). ‘Dus voldeed hij niet aan de verkiezingsvoorwaarden.’

Linthout voelt zich oneerlijk be­ handeld. ‘Ik heb geen eerlijke kans gekregen’, zegt hij. ‘De Raad bestaat uit drie leden, waarvan de voorzit­ ter adviseur is voor de N­VA.’ Zijn partijgenote en burgemeester Christine Hemerijckx zal de proce­ dure volgen. ‘Dat betekent dat we na de betekening naar de gemeen­ teraad zullen stappen met de mel­ ding dat Johan Linthout geen lid meer is. Ik kan en wil de wettelijke bepalingen niet naast me neerleggen.’ (lsg)

De Leuvense politierechtbank heeft gisteren een 33­jarige man uit Tielt­Winge veroordeeld tot een jaar cel en 18 maanden rijverbod. De helft van de celstraf is met uitstel. De rechter oordeelde dat de autobestuurder verantwoordelijk was voor de dood van een 39­jarige motorrijder uit Drieslinter op 22 april 2010 nadat hij op de Grote Steenweg in Neerlinter (Linter) tegen een verlichtingspaal was gebotst. Eerst leek het erop dat de motorrijder zonder aanleiding de controle over het stuur was kwijtgeraakt, maar na het ongeval dook ‘getuige’ S.B. (33) op. ‘Hij gaf tijdens het onderzoek toe dat het ongeval gebeurde als gevolg van een fractie van onoplettendheid, waarin hij de afstand tussen zichzelf en de motorrijder verkeerd had ingeschat’, zegt de rechter. Er is sprake van onopzettelijke doding, waarbij onvoorzichtigheid aan de oorzaak lag. Het vluchtmisdrijf was eveneens bewezen. (belga)

LEUVEN

Buurtcomités in beroep tegen studenten– complexen Na het Vaartcomité tekent nu ook het buurtcomité van de Burgemeesterstraat in Leuven bij de deputatie beroep aan tegen de vergunning die het schepencollege van Leuven begin dit jaar afleverde voor twee grootschalige studenten– complexen. Op het Engels Plein aan de Vaartkom komen 461 koten. In de Burgemeester– straat zijn 249 koten gepland. (belga)

Ertzberg primus in duurzaamheidswedstrijd  

De Standaard

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you