Page 1

Totaalverbod op spam per 1 oktober 2009 Pagina 3

Eurofiber wordt glasvezelpartner van InterConnect >

Pagina 5

Netwerk geüpgraded naar 30 Gbit/s >

Pagina 5

>

InterCourant een uitgave van InterConnect

Oplage 25.000 exemplaren • 12 pagina’s •

Technieknieuws

Eerste ISP met Shared Webhosting Cluster op Windows 2008

Nr. 4 | 2009

In de kantlijn

Datacenter op TV

gelijkmatig wordt verdeeld over de

Tijdens het TV programma

beschikbare processor capaciteit.

Brabant Business bracht de

Omdat deze processor capaciteit

gastheer van het programma

schaalbaar is kan InterConnect

een bezoek aan het datacenter

eenvoudig de capaciteit van het

van InterConnect. Onderwerp

platform verhogen door extra

was het veilig onderbrengen

webservers toe te voegen. U kunt

van bedrijfkritische data in het

dit vergelijken met een supermarkt

datacenter van InterConnect.

waar het aantal kassa’s onbeperkt is. Er zal nooit een rij voor een kassa

U kunt het filmpje van dit

Als we de zoekresultaten van Google als uitgangspositie nemen, dan blijkt

ontstaan omdat er telkens een

bezoek bekijken op de

InterConnect de eerste ISP in Nederland te zijn die High Availability Webhosting

nieuwe kassa geopend kan worden

website van InterConnect:

als het te druk wordt (schaalbaar

interconnect-datacenter.nl.

aanbiedt dat gebaseerd is op Windows 2008 en IIS7. High Availability wil zeggen dat de hosting-omgeving zover geoptimaliseerd is dat de kans op uitval tot een

cluster). Bij traditionele webhosting is er slechts 1 kassa beschikbaar,

minimum beperkt wordt. Het gebruik van meerdere gekoppelde servers voor een

waardoor er bij drukte een lange

zelfde taak (clustering) en een achterliggend SAN vormen de basis van het nieuwe

rij ontstaat (hosting op een enkele

hostingplatform.

server).

Noodstroomgenerator datacenter vervangen

Het cluster zal alle gangbare scriptingHieronder vindt u een aantal

4 De fileservers draaien eveneens

Het grote verschil tussen traditio-

talen ondersteunen en voorzien zijn

belangrijke specificaties van het

op Windows 2008. Dit cluster

nele webhosting en High Availability

van een aantal al bekende en ook

platform:

bestaat uit 2 Sun servers met

Hosting is dat een website bij High

nieuwe componenten zoals:

1

Het platform wordt beschermd

ieder 2 dualcore processors,

Availability Hosting niet meer op

• Classic ASP

door een Checkpoint firewall

2 GB intern geheugen en een

één enkele server wordt onderge-

• ASP.NET 1.1

cluster.

lokale RAID-1 setup voor Windows.

bracht. Op een enkele server moet

• ASP.NET 2

2 Een cluster van Load balancers

5 De websites cq. files zelf staan

de capaciteit gedeeld worden met

• ASP.NET 3.5 SP1

(Foundry ServerIron) verdeelt de

op een uiterst betrouwbare SAN,

de andere gebruikers van deze

• PHP 5

bezoekers over de webservers.

gebaseerd op RAID-6.

server. Dit kan tot gevolg hebben dat

De nieuwe noodstroomge-

de beschikbare capaciteit niet

nerator kan met 1600 kVa

3 De webservers zelf draaien op

6 De firewalls, switches, Load Ba-

Windows 2008 met Internet

lancers en alle servers maken

voldoende is tijdens de piek-

de toenemende vraag naar

Information Server 7 (IIS7). Het

gebruik van de redundante

belasting van deze server. Bij High

stroom van het datacenter

cluster bestaat uit Sun servers

stroomaansluitingen in het

Availability Hosting wordt gebruik

van InterConnect moeiteloos

met ieder 2 quadcore processors,

InterConnect datacenter.

gemaakt van een schaalbaar

8 GB intern geheugen en een lokale

7 Het cluster is aangesloten op het

RAID-1 setup voor Windows en IIS7.

redundant switching platform.

cluster waarin de belasting van het platform door load balancing

opvangen tijdens een mogelijke Meer informatie www.interconnect-webhosting.nl

stroomstoring op het netwerk van de stroomleverancier.


2 InterCourant

Nr. 4 | 2009

Gemiddeld een

Colofon

7,5

InterCourant is een uitgave van InterConnect Services BV. InterConnect Services BV De Steenbok 1, 5215 MG ’s-Hertogenbosch Postbus 271, 5201 AG ’s-Hertogenbosch T 073 88 000 00 F 073 88 000 99

In het tweede kwartaal van dit jaar hield InterCon-

I www.interconnect.nl

nect een tevredenheidonderzoek onder haar klanten.

Redactie

Ruim 2600 relaties werden uitgenodigd om via een

Igor Swinkels, PR & Communicatie InterConnect

online enquête hun oordeel te geven over de kwaliteit en dienstverlening van InterConnect.

Concept en ontwerp De Ridder Communicatie, ’s-Hertogenbosch Bijna 500 klanten reageerden en

Verbeterpunten

gebieden kwamen verbeterpunten

Oplage

op basis van die resultaten mag

Uiteraard komen er bij een tevre-

naar voren en de komende tijd

25.000 exemplaren

InterConnect de conclusie trek-

denheidonderzoek ook altijd verbe-

onderzoekt InterConnect hoe deze

ken dat haar klanten erg tevreden

terpunten aan het licht. Zo bleken

punten aangepakt kunnen worden.

zijn. Klanten waarderen InterCon-

veel respondenten het hinderlijk te

nect gemiddeld namelijk met een

vinden om Technews - de nieuws-

Als u op de hoogte wilt blijven van

7,45. Ten opzichte van een landelijk

brief met updates, onderhoud en

deze ontwikkelingen, dan kunt u

gemiddelde van 6,8 (*) is dat zelfs

storingen - ook te ontvangen over

zich via de website abonneren op de

een rapportcijfer om trots op te

diensten, die ze niet afnemen. Het

nieuwsbrief van InterConnect.

zijn. Klanten van InterConnect zijn

gerichter sturen van deze berichten

vooral goed te spreken over de

stond al op de agenda van InterCon-

bereikbaarheid (7,99) en de behulp-

nect, maar krijgt nu een hogere

zaamheid (7,78) van helpdeskmede-

prioriteit. De oplossing komt er bin-

werkers.

nenkort aan. Ook op enkele andere

InterCourant #4 is verspreid als bijlage van TechNet Magazine.

ZAKELIJK ADSL

vanaf € 29,- p/m

(*) Bron: Computable ICT Services Guide 2009

www.interconnect.nl

Branchenieuws Gemakkelijke Online Backup software

Veiligheid voor alles Regelmatig een backup maken van belangrijke bestanden, hoe vaak schiet dat er niet bij in? Je denkt er vaak pas aan als het te laat is. De schijf gecrasht, de gegevens verloren. En wie het al wel regelmatig doet, vindt het een heel gedoe. Aparte opslagruimte, bestanden selecteren, op vaste tijden de juiste knoppen indrukken. InterConnect biedt daar een uitste-

Gebruiksvriendelijk

Wereldwijd

daar BackupAgent-software

Perfect

kende oplossing voor: Online Back-

“Online Backup wordt volledig door

De gebruiker dient eenmaal aan

geïnstalleerd hoeft te worden.

De samenwerking tussen Inter-

up. De software hiervoor wordt ge-

InterConnect verzorgd, wij leveren

te geven met welke frequentie

leverd door het bedrijf BackupAgent

alleen de software”, vertelt Sars.

van welke bestanden een backup

Veilig

Sars goed. “We werken al twee jaar

BV uit Delft. Director Marketing

Eenmaal aan de praat raakt hij

gemaakt moet worden. Daarna

Herstel van data is net zo eenvou-

samen, het is door InterConnect

and Business Development Roland

steeds enthousiaster over die soft-

gebeurt dat op de gewenste tijden

dig als het maken van een backup.

goed opgepakt. De hele onder-

Sars van BackupAgent vertelt:

ware. “Het meest geweldige is dat

vanzelf. Je hebt er dus geen omkijken

Gebruikers kunnen eenvoudig door

neming is erbij betrokken en het

“BackupAgent levert software aan

het ‘makkelijke’ software is, door

meer naar. “Je kunt één keer per

op de Backup Server opgeslagen

product ‘leeft’ binnen de organisatie.

verschillende bedrijven, zoals inter-

iedereen te gebruiken in zowel een

week of zelfs één keer per uur een

bestanden bladeren en de gewenste

” Op de vraag of de samenwerking

net providers, hosting bedrijven en

particuliere als zakelijke omgeving.

backup laten maken”, vertelt Sars.

data herstellen. De data op de Back-

nog ergens voor verbetering vatbaar

andere IT-dienstverleners, die een

Veel backup software is te moei-

Is de backup eenmaal gemaakt, dan

up Server houdt altijd de originele

is, blijft het stil. “Nee”, zegt Sars dan.

voor ons product interessante

lijk waardoor er fouten gemaakt

kan een bestand overal ter wereld

mapstructuur. De veiligheid wordt

“De samenwerking verloopt hele-

klantengroep hebben. InterConnect

worden of het helemaal niet meer

op elke machine met een internet-

gewaarborgd door encryptie-

maal perfect.”

is er daar één van.” BackupAgent

gebruikt wordt na een tijdje. Onze

verbinding benaderd worden via een

technologie. Daardoor heeft

wordt al in twintig landen gebruikt

software is uitermate gebruiks-

webbrowser. Dit stelt de gebruiker

niemand toegang tot de data, zelfs

Meer informatie kunt u vinden op:

als dé manier om veilig en

vriendelijk.”

in staat om op meerdere locaties

de medewerkers van InterConnect

www.interconnect.nl/online-backup

aan de data te werken, zonder dat

of BackupAgent niet.

gemakkelijk backups te maken.

Connect en BackupAgent bevalt


Nr. 4 | 2009

InterCourant

Branchenieuws

Breedband - ADSL, SDSL en ADSL 2+ - Glasvezelverbindingen - VPN's - Straalverbindingen www.interconnect.nl

Productnieuws

Bescherm uw servers met een Shared Firewall

Totaalverbod op spam per 1 oktober 2009 De wet betreffende het ongevraagd versturen van commerciële informatie via e-mail vanuit Nederland wordt per 1 oktober 2009 aangescherpt. Hieronder vindt u informatie over het wettelijk verbod omschreven door de OPTA. Spam versturen is verboden

Ten eerste: de berichten die u ontvangt, moeten

Op grond van de Telecommunicatiewet is het

betrekking hebben op gelijksoortige producten

versturen van ongevraagde elektronische bood-

of diensten. Ten tweede: bij de verkrijging van uw

Shared Firewall

schappen in of vanuit Nederland niet toegestaan,

e-mailadres moet u in staat worden gesteld om op

Klanten van het datacenter van InterConnect kunnen binnenkort de

tenzij u daar zelf als ontvanger toestemming voor

een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken

bescherming van hun hostingomgeving uitbreiden met een Shared

hebt gegeven. Het gaat hierbij om ongevraagde

tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor

Firewall. Een Shared Firewall voert dezelfde beschermende taken uit

berichten via bijvoorbeeld e-mail of mobiele

ieder bericht dat u na de verkoop van de desbetref-

als een normale firewall. Dit wil zeggen: u beschermt uw servernet-

telefoon (SMS of MMS). Het verbod richt zich op

fende verzender ontvangt.

werk tegen DoS attacks, scant het verkeer op vreemde packets in

de materiële verzender. Niet alleen degene die

verschillende protocollen en op virussen en nog veel meer. De Shared

op de verzendknop drukt maar ook degene die

Europa hanteert het opt-in beginsel

Firewall van InterConnect is opgebouwd als een schaalbaar cluster

opdracht geeft tot de verzending kan als verzender

In alle Europese landen geldt net als in Nederland

zodat er altijd voldoende capaciteit is en de up-time gewaarborgd

worden aangemerkt. OPTA, de toezichthouder op

het opt-in beginsel: zonder voorafgaande toe-

kan worden. Binnen de Shared Firewall heeft u als klant uw eigen be-

de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt

stemming van de ontvanger is de verzending van

veiligingsinstellingen, die niet gedeeld worden met andere klanten.

(OPTA) handhaaft het verbod.

elektronische berichten niet toegestaan.

Softwarematige firewall vs Shared Firewall

landen, het opt-out beginsel. Dit houdt in dat het

Het is uiteraard mogelijk om de firewall functie softwarematig uit

Spam versturen aan bedrijven is per 1 oktober 2009 verboden

te laten voeren door uw server(s). Dit kost echter veel processor

De regel dat voorafgaande toestemming van de

berichten te versturen zonder voorafgaande

capaciteit en de bezoeker is al fysiek op uw server. Een Managed of

ontvanger is vereist, geldt op dit moment alleen

toestemming, mits de ontvanger een mogelijkheid

Shared Firewall bestaat uit externe / dedicated hardware. Hierdoor

voor abonnees die natuurlijke personen zijn,

wordt geboden om de verzending te beëindigen.

wordt uw server niet belast met firewall taken en wordt “ongewenst

oftewel particulieren. Rechtspersonen vallen nog

bezoek” geweerd zodat de belasting afneemt. De reeds bestaande

niet onder het verbod op spam. Spam aan bedrij-

Managed Firewall oplossing van InterConnect gaat nog een stukje

ven wordt per 1 oktober 2009 verboden, dan is het

Geen verplichting tot weren spam voor internetaanbieders

verder dan een Shared Firewall, hier zitten bijvoorbeeld ook VPN

niet meer toegestaan om naar e-mailadressen

In het Nederlandse recht wordt een internetaan-

mogelijkheden in (site-to-site, client-to-site).

of faxnummers van ondernemingen met rechts-

bieder beschouwd als transporteur. Er is daarom

persoonlijkheid zoals een BV of NV ongevraagd

geen wettelijke plicht voor internetaanbieders om

berichten te verzenden.

spam te weren. (Bron Spamklacht.nl)

service. Dit betekent dat een werknemer van InterConnect met u de

Er zijn uitzonderingen

Gratis Anti spam-filter InterConnect

wensen van uw persoonlijke Shared Firewall instellingen doorneemt

Een bedrijf dat uw e-mailadres van u heeft gekre-

Ondanks het intreden van de nieuwe wet zal

en voor u uitvoert. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden

gen bij de verkoop van een product of een dienst,

InterConnect standaard alle e-maildiensten gratis

van een Shared of Managed Firewall, dan kunt u contact opnemen

mag berichten naar uw e-mailadres verzenden,

blijven filteren op spam, middels het geavanceerde

met de medewerkers van InterConnect via tel: 073-8800000 of

zelfs indien u daar destijds (tijdens de verkoop)

IronPort Systeem.

e-mail sales@interconnect.nl.

niet expliciet toestemming voor heeft gegeven. De

De Verenigde Staten hanteren, net als veel andere

In de praktijk

3

in beginsel is toegestaan om elektronische

Een Shared Firewall is geen klik en klaar dienst maar een managed

wet stelt overigens wel voorwaarden.


4 InterCourant

Nr. 4 | 2009

Nieuwe gezichten bij InterConnect Dave

Neal

Daphne

Neal Bongers is… Een goed-

Dave van de Ven is…

Daphne van der Sterren-

lachse vrolijke jongen die wel

Een vrolijke, soms cynische

Kuster is… Een vrolijke, van

van een grapje houdt, maar

man en op eigenwijze manier

oorsprong Bossche, mama

ook met een serieuze kant

een levensgenieter

van Sam en Fay

En bij InterConnect… Al

En bij InterConnect…

En bij InterConnect… On-

sinds 9 februari 2009, begonnen als stagiair op de

Ontwikkelaar op de afdeling E&D sinds 2 juni 2009

dersteuner Account Management sinds 12 januari 2009

afdeling Engineering en Development waar ik vanaf 1 juli

Wilde vroeger worden… Scheikundige / Biochemist

Wilde vroeger worden… Politieagente en zangeres,

officieel in dienst ben als Tech-sales medewerker

Grootste zakelijke prestatie? Het ontwikkelen van het

zingen is nog altijd een hobby en aangezien ik de limiet

Wilde vroeger worden… Motoragent, dat is het niet

lichtmastbeheersysteem MOON

van de shuttle run niet heb kunnen halen heb ik de

geworden, maar ik rijd wel graag motor

Kocht laatst op internet… De nieuwe CD van Metallica

ambitie voor politie agente opgegeven

Kocht laatst op internet… Gisterenavond twee

Over 10 jaar is internet… Zakelijk: Meer hosted ser-

Grootste zakelijke prestatie? Ik heb wel een aantal

vliegtickets naar Londen

vers, minder traditionele LAN-netwerken. Consumen-

leuke zakelijke prestaties bereikt maar ik ben toch wel

Over 10 jaar is internet… Ik voorzie een internet crisis

ten: 1 (internet)aansluiting voor tv/radio/internet etc…

heel erg trots op het halen van NIMA B door zelfstudie

waarbij vele (zolder/zeer goedkope) ISP’s om zullen

dus meer transparantie en crossmedia-toepassingen

Over 10 jaar is internet… Geen idee

vallen omdat er meer vraag komt naar meer expertise. Verder overal draadloos internet op de snelheid die we

davevandeven.interconnect.nl

daphnevandersterren.interconnect.nl

nu op DSL halen nealbongers.interconnect.nl

Martijn

Sylvia

Carlos

Martijn Verhoeven is… Een

Sylvia Curiël is…

Carlos Doedee is… Bekijk

rustige jongen die sociaal is

Een levensgenieter

carlosdoedee.interconnect.nl

ingesteld en volop geniet van

En bij InterConnect…

En bij InterConnect…

zijn vrije tijd

Medewerkster Backoffice

Customer Support Team

En bij InterConnect… Sinds

sinds 01-06-2009

medewerker 1e lijn sinds

14 april 2009 werk ik op de afdeling Sales Back Office

Wilde vroeger worden…Stewardess en daarna dieren-

februari 2009

Wilde vroeger worden... Timmerman en profvoetballer

arts

Wilde vroeger worden… Tennisser op het hoogste

Kocht laatst op internet… Een vakantie naar Mallorca.

Kocht laatst op internet…Een stofzuiger

niveau om vervolgens Roland Garros te winnen. Ambi-

Daarvoor nog een harde schijf voor mijn laptop. Verder

Over 10 jaar is internet…Ik moet eerlijk zeggen dat

tieniveau is inmiddels al bijgesteld, tennis nog af en toe

koop ik nog niet heel erg veel via internet, al begint het

ik geen flauw idee heb. Bij InterConnect leer ik pas hoe

Kocht laatst op internet… Gisteren twee vliegtickets

wel steeds meer te worden

groot de impact van het internet eigenlijk is. Vraag het

naar Milaan

Over 10 jaar is internet… Voor jong en oud niet meer

me over een maandje of twee nog maar eens

Over 10 jaar is internet… Net zo belangrijk als gas,

weg te denken uit het dagelijkse leven

water en licht. Huishoudens en bedrijven kunnen dus sylviacuriel.interconnect.nl

over 10 jaar niet zonder

martijnverhoeven.interconnect.nl carlosdoedee.interconnect.nl

Productnieuws

Belangrijke data altijd beschikbaar via Managed SAN storage

data die gegenereerd wordt, wordt

4 primaire redenen om voor SAN

opgeslagen op de managed SAN.

storage te kiezen. InterConnect

Mocht de server of applicatie crashen,

maakt gebruik van Equallogic SAN’s

dan is de data nog gewoon aanwe-

binnen haar storage netwerk.

zig. Zodra de server of de applicatie

Managed SAN wordt optioneel

Bedrijven die de beschikbaarheid

raakt nooit beschadigd of verloren

enkele harde schijf van een

gerepareerd is kunnen de gebruikers

leverbaar bij Colocation diensten en

van belangrijke data willen optima-

ongeacht de status van het opera-

standaard server dit kan.

weer gewoon bij de opgeslagen data

het Dedicated Server portfolio van

liseren kunnen hiervoor binnenkort

ting systems en de server binnen

op het Managed SAN. Het bedrijf

InterConnect.

bij InterConnect een stukje van een

het netwerk van het bedrijf. Naast

Data altijd aanwezig

hoeft zelf niet te investeren in een

Storage Area Network SAN gaan

beschikbaarheid speelt ook snelheid

Als voorbeeld kan Managed SAN

SAN, maar maakt vanuit de eigen

Mocht u willen weten wanneer

huren. Het SAN van InterConnect

een belangrijke rol bij het gebruik

storage bijvoorbeeld interessant zijn

hosting omgeving alleen gebruik

managed SAN leverbaar wordt,

is een zeer krachtig opslagmedium

van een SAN. Omdat een SAN data

voor een bedrijf dat een online boek-

van de storage ruimte op de SAN.

dan kunt u zich abonneren op onze

waarop data middels RAID 6 array

op meerdere harde schijven tegelijk

houdprogramma aanbiedt waarin

opgeslagen wordt binnen een cluster

kan wegschrijven en uitlezen wordt

verschillende bezoekers tegelijk

Beschikbaarheid, snelheid, flexi-

op de hoogte kunnen houden van de

van harde schijven. Data op een SAN

data veel sneller verwerkt dan een

werken in een webapplicatie. De

biliteit en schaalbaarheid zijn de

ontwikkelingen op dit gebied.

nieuwsbrief zodat we u automatisch


Nr. 4 | 2009

In de kantlijn Grote bestanden versturen via het internet

InterCourant

5

Netwerk InterConnect geüpgraded naar 30 Gbit/s

Bedrijven die een ADSL, ADSL 2+ of SDSL verbinding via

Recentelijk heeft InterConnect al haar verbindingen

InterConnect afnemen, kunnen

geüpgraded naar 10 Gbit/s. Dit betekent dat het data-

rechtstreeks vanaf hun PC bestanden tot 512 MB versturen.

center van InterConnect met haar 3 afzonderlijke ver-

InterConnect ontwikkelde

bindingen een totale uplink heeft van 30 Gbit/s. Elke

WebTransfer als alternatief op

verbinding heeft fysiek connectiviteit met een andere

de beperking die veel andere

Point of Presence (PoP) in Amsterdam. Onderling zijn

internet providers hebben op

de locaties (PoP’s) in Amsterdam verbonden middels

het versturen en ontvangen van grote bestanden via e-mail.

een 10 Gbit/s ring. Een overzicht.

Met Webtransfer verstuurt u in drie simpele stappen foto’s,

Telecity I

muziek, filmpjes, advertenties,

• Connectiviteit via Ziggo 10 Gbit/s met datacenter ’s-Hertogenbosch

DTP-bestanden, software

• Datauitwisseling met AboveNet, Telia en BBned DSL

enzovoorts naar uw relaties. Erg handig en veilig.

Telecity II • Connectiviteit via Priority 10 Gbit/s met datacenter ’s-Hertogenbosch

Als u geen ADSL, SDSL of ADSL

• Datauitwisseling met AMS-IX

2+ via InterConnect afneemt, kunt u via Webtransfer toch

GlobalSwitch

bestanden tot 10 MB versturen.

• Connectiviteit via ReliNed 10 Gbit/s met datacenter ’s-Hertogenbosch • Datauitwisseling met AMS-IX,Tata, Eurofiber en KPN DSL De verbindingen bieden InterConnect ruim voldoende capaciteit om aan de

Probeer het maar eens! www.webtransfer.nl

Sara

dagelijkse wens te kunnen voldoen. In combinatie met de 10 Gbit/s glasring

• Datauitwisseling met AboveNet en NL-IX

in Amsterdam leveren de “Points of Presence” samen een uitermate betrouwbaar netwerk dat in de toekomst probleemloos de toenemende

Glasring Amsterdam 10 Gbit/s

vraag naar bandbreedte kan opvangen. InterConnect nodigt u graag uit een

• Connectiviteit tussen Points of Presence van InterConnect in Telecity I,

keer te komen kijken in het datacenter zodat de werknemers u alles over het

Telecity II, GlobalSwitch en Sara

netwerk kunnen vertellen en laten zien.

Een echte Windows jongen

Eurofiber wordt glasvezelpartner van InterConnect

Vanaf de oprichting in 1995 is de techniek van het Webhostingplatform van InterConnect gebaseerd geweest op

Op 21 juli is InterConnect officieel wholesale-partner van

Microsoft Windows. Hierdoor

Eurofiber geworden. Hierdoor kan InterConnect recht-

behoort InterConnect tot één

streeks glasvezelverbindingen leveren aan bedrijven

van de oudste Windows

binnen een groot deel van Nederland.

hostingproviders in Nederland. Inmiddels heeft InterConnect voor ruim 6000 klanten meer

All in one leverancier

Permanente bandbreedte

Een glasvezelverbinding is

dan 18.000 internetprojecten

InterConnect kan naast een

Met een glasvezelverbinding

interessant voor bedrijven die:

in beheer. InterConnect is

basisglasverbinding aanvullende

weet een bedrijf precies over hoe-

• Het internet intensief

zowel op hostingniveau als

diensten aanbieden zoals:

veel bandbreedte het permanent

op netwerkniveau Microsoft

• Een internet feed voor internet-

beschikt omdat de bandbreedte

Gold Certified Partner. Dit

verkeer

niet gedeeld hoeft te worden

gebruiken

• Willen besparen op telecommunicatiekosten • Graag alles regelen via één leverancier

• Meerdere vestigingen willen koppelen

Beschikbaarheid

met anderen, zoals dit bij ADSL

• Digitale applicaties gebruiken

Indien u wilt weten of InterCon-

andere voor dat de commu-

in het datacenter van InterCon-

of kabel doorgaans het geval is.

die veel bandbreedte vergen

nect ook een glasverbinding op

nicatiekanalen met Microsoft

nect

De glasvezelverbindingen van

of in de toekomst gaan vergen

uw bedrijfslocatie(s) kan leveren,

InterConnect zijn daarnaast

(bijvoorbeeld een eigen mail-

dan kunt u contact opnemen

server)

via tel: 073-8800000 of e-mail

partnership zorgt er onder

Nederland kort zijn en dat InterConnect de mogelijkheid krijgt om nieuwe techologieën en software uitvoerig te kunnen testen voordat deze op de markt verschijnen.

• Connectiviteit met rackspace

• Een VoIP oplossing voor voordelig telefoneren • VPN’s voor het koppelen van vestigingen • Een Backup oplossing voor bedrijfskritische data

ongelimiteerd in gebruik en eenvoudig te upgraden naar hogere snelheden.

• Zelf digitale applicaties aanbieden • Hun huidige verbinding willen gaan vervangen of verbeteren

sales@interconnect.nl


6 InterCourant

Nr. 4 | 2009

A RECENT INDEPENDENT STUDY SHOWS THAT JUNIPER CAN REDUCE NETWORK OPERATION COSTS BY UP TO 41%. A FACT THAT’S HARD TO IGNORE UNLESS YOU’RE TOO BUSY MANAGING YOUR NETWORK.

DEMAND MORE

AFL=DDA?=FLK=JNA;=K>JGEQGMJF=LOGJC

RETURN ON INNOVATION.

Find out more by downloading the complete commissioned study by Forrester Consulting at: www.juniper.net/save

© 2009 JUNIPER NETWORKS, INC.


Nr. 4 | 2009

InterCourant

Partnernieuws De hoge eisen van Kropman Installatietechniek

Zelfde servicegerichte mentaliteit

7

Productnieuws

Veilig onderling communiceren via een Virtual Private Network Met een Virtual Private Network (VPN) verbindt u op een veilige en betrouwbare manier uw hoofdkantoor, vestigingen en medewerkers met elkaar. Uw netwerk en digitale communicatie worden effectief beschermd tegen de gevaren van het internet, zonder dat u hoeft te investeren in dure oplossingen zoals een huurlijn.

Kropman Installatietechniek is het bedrijf dat voor het tweede datacenter de koeling plaatste. Zowel Kropman als InterConnect blijken dezelfde hoge eisen te stellen en ook over service denken beide bedrijven hetzelfde.

Kropman Installatietechniek heeft vestigingen in heel Nederland, het

Iedere dag communiceren uw medewerkers via internet met

hoofdkantoor staat in Nijmegen.

klanten, leveranciers en elkaar. Vaak moeten gegevens of appli-

Door de landelijke spreiding is een

caties zelfs vanaf thuis of onderweg bereikbaar zijn. Maar omdat

technicus of monteur nooit ver

het internet open staat voor iedereen, bestaat er het risico dat uw

“Het eerste contact kwam toevallig

“Koeling voor een datacenter is

weg om een eventuele storing te

data in verkeerde handen terecht komt. Om de continuïteit van uw

tot stand in de privésfeer tussen een

uitermate belangrijk, een primair

verhelpen. “Wij horen bij de top van

organisatie te waarborgen is het belangrijk om deze risico’s zo klein

monteur van ons en de heer Stevens

proces waarbij niets mis mag gaan”,

Nederlandse installatiebedrijven en

mogelijk te maken. Een VPN speelt daarin een belangrijke rol omdat

van InterConnect”, vertelt project-

zegt Theunissen. Kropman zorgt

zijn een integrale technische dienst-

u hiermee uw dataverkeer van de buitenwereld afsluit.

leider Eric Theunissen. Onderwerp

daar nu al jaren voor. “Na die eerste

verlener. Dat strekt zich uit van

van gesprek was de koeling van een

opdracht volgde ook onderhoud en

ontwerp en advies tot uitvoering en

InterConnect biedt verschillende types VPN aan, die desgewenst

datacenter en de problemen die

een extra koelmachine in het eerste

nazorg.

gecombineerd kunnen worden. Hierdoor is voor iedere bedrijfs-

InterConnect daarmee ondervond.

datacenter. Momenteel zijn we in

De monteur merkte op dat Krop-

gesprek om de meet- en regeltech-

Als systeemintegrator bestrijkt

• Site-to-Site VPN

man Installatietechniek dit prima

niek van de klimaatinstallatie in de

Kropman de werkterreinen werk-

• Client VPN

zou kunnen regelen. Er volgde een

kantoren te verbeteren.

tuigbouw, elektrotechniek, meet-

• ATM-VPN

zakelijk gesprek tussen Stevens en

Onze bedrijven hebben dezelfde

en regeltechniek, contamination

Kropman, dat uitmondde in een

gedachten over service, er is een

control en prefabricage.”

opdracht voor het plaatsen van de

bepaalde klik waardoor het prettig

koeling voor het tweede datacenter.

samenwerken is.”

situatie de juiste oplossing voorhanden:

Een Site-to-Site VPN is een verbinding die tussen twee vaste locaties wordt opgezet, bijvoorbeeld tussen het hoofdkantoor en een

Meer informatie: www.kropman.nl

filiaal. Door de beveiliging die op het VPN actief is kan de data, die er overheen verstuurd wordt, niet meer worden onderschept door derden. Het VPN kan ook op basis van IPsec worden versleuteld. Zo voorkomt u dat bedrijfsgegevens in verkeerde handen vallen. Omdat naast het VPN, uw verbinding ook nog gebruikt kan worden voor regulier internetverkeer, is dit type VPN een kosteneffectieve manier om uw communicatie te beveiligen. Ook een Client VPN biedt deze vorm van bescherming, maar is niet locatiegebonden. Daardoor is een Client VPN ideaal om individuele medewerkers, zoals thuiswerkers of mobiele werkers, veilig toegang te geven tot uw netwerk. Een ATM-VPN gaat wat betreft veiligheid nog een stap verder dat de meeste VPN’s. In een ATM-VPN wordt data namelijk niet langer getransporteerd via het publieke internet. In plaats daarvan richt InterConnect een afgesloten privénetwerk in dat alleen tussen de diverse filialen dataverkeer uitwisselt. Hierdoor worden invloeden van buitenaf volledig uitgesloten. Voor meer informatie over VPN’s kunt u contact opnemen met InterConnect via tel: 073-800000 of e-mail sales@interconnect.nl

Productnieuws

Virtual Private Server:

een compleet afgeschermd ge-

van een VPS wordt opgeslagen op

InterConnect verwacht deze dienst

the missing link

deelte gereserveerd met een eigen

het SAN. Hierdoor is de kans op

in het 4e kwartaal van 2009 op

operating systeem (OS) dat door

gegevensverlies minimaal.

grote schaal aan te kunnen bieden.

InterConnect beheerd kan worden.

Als gecertificeerd VMware Solution

Wilt u niet zo lang wachten, meldt

The missing link tussen shared

de mogelijkheden van een eigen

Deze VPS wordt bij een hardware

Provider gebruikt InterConnect

u dan aan voor onze nieuwsbrief. U

webhosting en een eigen webserver

server zonder investering in hard-

storing automatisch verplaatst

VMware vSphere 4 als virtuele

blijft dan automatisch op de hoogte

is de virtual private server (VPS).

ware. In feite wordt er binnen het

naar een andere fysieke server in

software.

van de laatste ontwikkelingen over

Hiermee beschikt u namelijk over

cluster van InterConnect virtueel

het cluster. De virtuele disk-ruimte

dit onderwerp.


8 InterCourant

Nr. 4 | 2009


Nr. 4 | 2009

InterCourant

9

Klantnieuws

‘Your Space’ ontzorgt!

“De belangrijkste reden is dat onze bedrijven dezelfde samenwerkingsgedachte hebben en dat klanttevredenheid heel belangrijk is. Ten tweede is de locatie belangrijk.

InterConnect werkt samen met veel andere bedrijven. Eén daarvan is Qurius die haar klanten doelgerichte IT-oplossingen biedt. Oplossingen die gemak opleveren voor alle gebruikers. Qurius biedt de klanten één aanspreekpunt voor alle Microsoft-gerelateerde vraagstukken. Of het nu gaat om geïntegreerde, bewezen bedrijfsoplossingen, klantspecifieke oplossingen en infrastructuren, hardware of beheer.

Stienen vertelt dat er contracten

staan in hun gebouw, ze leveren de

Vanuit Zaltbommel is het niet zo ver

mogelijk zijn van 1, 3 en 5 jaar en dat

datacenterfaciliteiten (redundante

naar ’s-Hertogenbosch, dus voor

Your Space geschikt is voor zowel

stroom en internet) en zorgen er-

het incidentele geval dat we in het

grote als kleine bedrijven. Your Space

voor dat alles goed beveiligd is.”

datacenter moeten zijn, zijn we er

is geschikt voor alle ondernemingen

zo. Een derde belangrijke reden is de

met meer dan 20 werknemers.

Johan Stienen kan met gemak drie

ruimte, in het Noorden van het land

Waar komt InterConnect in dit

redenen opnoemen waarom Qurius

was er geen expansieruimte voor

verhaal voor? “InterConnect is onze

graag samenwerkt met InterConnect.

ons. InterConnect biedt dat wel. De

basisbouwsteen. Onze servers

samenwerking is prettig; als er zich iets voordoet dan wordt het in goed

Eén van de diensten die Qurius aan-

Your Space wordt gevormd door:

biedt is ‘Your Space’: te vergelijken

>Hosted Desktop

met een virtueel kantoor waar me-

>Hosted Microsoft Applicaties

Qurius N.V.

dewerkers altijd en overal toegang

>Hosted klantspecifieke Applicaties

Qurius verzorgt ontwerp, realisatie

overleg opgelost.”

en beheer van op Microsoft-

hebben tot de Microsoft software, aangevuld met de gewenste appli-

Qurius heeft op dit moment ruim

technologie gebaseerde bedrijfs-

caties. Productmanager Managed

honderd programma’s en applica-

oplossingen en IT-infrastructuren,

Hosting Johan Stienen vertelt hoe

ties beschikbaar. De klant kiest

welke indien gewenst via hun

het werkt: “We zien Your Space als

samen met Qurius die applicaties

hosting solution aangeboden kun-

een ‘dienst uit de muur’. Je neemt

die voor haar organisatie noodzake-

nen worden. Qurius concentreert

af wat je nodig hebt en wij zorgen

lijk zijn of voegt haar eigen applica-

zich op specifieke marktsegmenten,

ervoor dat het altijd beschikbaar is.

ties toe. “Het is ontzorging voor de

zoals afvalmanagement, chemie,

Dat geldt voor de standaard pro-

klant omdat die zelf geen omkijken

fashion, ICT, industriële appara-

gramma’s en voor de aanvullende

meer heeft naar de hardware, soft-

tuur, logistiek, sierteelt, zakelijke

applicaties die wij branchegericht

ware, updates, beveiliging

dienstverlening en zorg. Qurius

kunnen leveren.” Stienen noemt

enzovoorts.” Your Space is een flexi-

telt ruim 1.000 medewerkers; het

de programma’s en de applicaties

bele oplossing, werkt goed en snel

hoofdkantoor is gevestigd in Zalt-

‘bouwstenen’, waarmee dus precies

en door de gedeelde bronnen is de

bommel. Qurius is marktleider in

samengesteld wordt wat er nodig

prijs ook nog eens zeer interessant.

Nederland en Spanje. Qurius is sinds

is. “Dat kan per medewerker ver-

“Bedrijven sparen uit op eigen ICT

1998 beursgenoteerd aan Euronext

schillen.”

medewerkers en vooral op hard-

Amsterdam en is onderdeel van de

ware”, zegt Stienen.

AScX-index.

Productnieuws

Beschikbaarheid van applicaties en websites optimaliseren met Load Balancing Load Balancing is een techniek waarmee de belasting van

voorrang te geven. De Load Balancers kunnen ook health checks

applicaties en websites over meerdere servers verdeeld kan

uitvoeren, zodat u kunt zien of uw servers nog bereikbaar zijn. Om

worden. Dit betekent dat bedrijven die ruimte of servers huren

te bepalen wat voor uw organisatie de optimale configuratie van

in het datacenter van InterConnect deze nieuwe dienst kunnen

Load Balancing is, worden de verschillende mogelijkheden altijd

afnemen en de beschikbaarheid en snelheid van hun applicaties

vooraf besproken met u of uw technici. Om van de voordelen van

en websites kunnen verhogen. Load Balancing is optioneel lever-

Load Balancing te kunnen profiteren hoeft u zelf niet te investeren

baar bij Colocation diensten en het Dedicated Server portfolio.

in een eigen Load Balancer met bijbehorend onderhoud en kennis.

Hoe werkt Load Balancing van InterConnect

Enkele voordelen van Load Balancing

InterConnect zet voor deze dienst een schaalbaar cluster van

• Door applicaties of websites onder te brengen in een cluster van

Load Balancers in. Klanten die Load Balancing afnemen krijgen

meerdere servers kunnen deze samen grote hoeveelheden

op de Load Balancers een zogenaamd Virtueel IP adres (VIP). Dit

bezoekers tegelijk verwerken.

is het IP-adres dat door de buitenwereld benaderd wordt om de

• Applicaties en websites blijven gewoon bereikbaar als een deel

dienst te raadplegen. De Load Balancers kunnen op verschillende manieren de belasting (Load) binnen een cluster verdelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om elk request op volgorde van binnenkomst over de servers te verdelen (Round Robin). Het is ook mogelijk om de server die op dat moment de meeste capaciteit heeft

van het cluster uitvalt. • U kunt zonder downtime onderhoud plegen op een server binnen het cluster. • Mocht u in de toekomst meer capaciteit nodig hebben, dan kunt u eenvoudig een server aan het cluster toevoegen.


10 InterCourant

YOU HAVE A RIGHT TO AN

Nr. 4 | 2009

EXTRAORDINARY NETWORK

EXTRAORDINARY NETWORKS REDUCE COSTS, DELIVER FREEDOM OF CHOICE, AND PROVIDE INTELLIGENT INNOVATION. These are extraordinary times. You have the right to ask for more from your technology partners. You have the right to data center-class reliability at the network edge. You have the right to lower technology lifecycle costs. As your business continues to grow, you have the right to innovative solutions from an ecosystem of world-class technology partners. You have the right to networks that reduce energy consumption while increasing your operational efficiency. You have a right to an Extraordinary Network. Go to brocade.com Š 2009 Brocade Communications Systems, Inc. All Rights Reserved. Brocade and the B-wing symbol are registered trademarks of Brocade Communications Systems, Inc. All other brands, products, or service names are or may be trademarks of, and are used to identify, products or services of their respective owners.


Nr. 4 | 2009

InterCourant

Partnernieuws

Brocade bouwt state of the art network Eind 2007 besloot InterConnect om een compleet nieuw datacenter te bouwen in ‘s-Hertogenbosch. Brocade, aanbieder van end-to-end datacenteroplossingen, werd aangesteld als partner. Samen met InterConnect heeft Brocade de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de bestaande Extreme apparatuur te vervangen door een compleet nieuwe omgeving. Hierin leverde Brocade niet alleen de apparatuur, maar begeleidde zij tevens het implementatieproces in de vorm van support en training van InterConnect engineers. Hans Wekking, Regional Sales

ten goede, wat mooi meegenomen

manager bij Brocade, was nauw

is."

betrokken bij dit project. Hij vertelt kort over het proces en wat deze

24/7 beschikbaar

veranderingen betekenen voor

“Door de implementatie van een

InterConnect en haar gebruikers.

Brocade ServerIron in het datacenter van InterConnect zijn de klanten

11

Dealers

CCO Automatisering

KC Business Solutions

CCO Automatisering is een sterke automatiserings-

KC ICT Concepts is uw partner voor onderhoud, sup-

partner voor het regionale bedrijfsleven, de zorg- en

port, advisering en implementatie van uw ICT infra-

onderwijsinstellingen met haar kernactiviteit op het

structuur. Wij onderscheiden ons door breder te kijken

gebied van netwerkbeheer. Door te kiezen voor CCO

dan alleen vanuit een technisch oogpunt. Door functio-

Automatisering als ICT Partner kiest u er voor samen te

naliteit voorop te stellen, ontwikkelen we technisch zeer

werken met gedreven servicegerichte mensen die ervoor

relevante oplossingen die uitblinken binnen uw organi-

zorgen dat uw medewerkers zich ongestoord op het

satie. Dat is onze kracht en daar profiteert u van. Want

werk kunnen richten.

in onze ogen is ICT het fundament voor een optimaal

www.cco-automatisering.nl

renderende onderneming! www.kcbs.nl

W easy

IT Adviezen & Oplossingen www.weasy.nl

Viatec Consultancy BV

Weasy IT

ICT bedrijf Viatec bestaat tien jaar en richt zich vooral op

Bent u ook op zoek naar een allround IT aanbieder met

het MKB. Onze core-business is het opzetten, installeren

alles onder één dak? Dan bent u bij Weasy aan het juiste

en beheren van computernetwerken. Door gedegen

adres. Wij staan met ons team van betrouwbare profes-

beheer en onderhoud voorkomen we ICT-problemen.

sionals klaar om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren

Mocht zich toch iets voordoen, dan lossen we dat snel

en blijvend te ondersteunen. Neem contact met ons op

op zodat gebruikers cq personeel weer snel operationeel

voor een vrijblijvende afspraak en bekijk onze website

zijn. Ons motto is ‘service-gerichtheid’ en

voor meer informatie. www.weasy.nl

"In eerste instantie was het de be-

niet langer afhankelijk van één

doeling dat wij enkel en alleen een

server, maar wordt hun data mid-

Brocade ServerIron zouden leveren

dels Load Balancing verdeeld over

‘communiceren in de taal van de klant’.

voor Applicatie Load balancing”,

verschillende servers. Hierdoor zijn

www.viatecbv.nl

zegt Hans Wekking. " Maar na de

kritische klanten- applicaties 24/7

succesvolle implementatie hiervan

beschikbaar, in een veilige omge-

en een goede prijs/performance

ving.”

werd er door InterConnect besloten om de vervanging van de overige

Internetverbindingen

delen van het datacenter ook aan

Als laatste in het veranderingspro-

ons over te laten.”

ces koos InterConnect ervoor om

Janssen.nl reclamebureau

MHA Automation bv

op strategische locaties binnen

Janssen.nl is een creatief reclamebureau in Drunen. Wij

MHA Automation in Uden is een jong en dynamisch

werken graag voor bedrijven die het lef hebben zich te

automatiseringsbedrijf waar, naast gedegen kennis van

onderscheiden. Met een prikkelende mailing, opvallende

de huidige technieken, flexibiliteit en snelle service op de

huisstijl of een succesvolle website die optimaal vind-

eerste plaats komen. MHA Automation richt zich voor-

baar is in Google. Kijk op onze website www.janssen.nl

namelijk op de complete automatisering van kantoren

voor meer informatie, of bel voor een nadere kennisma-

in het MKB. Uiteraard kunt u ook voor alle internetdien-

king 0416 355 229.

sten van InterConnect bij MHA Automation terecht.

www.janssen.nl

www.mha-automation.nl

Kostenbesparingen, kostenbesparingen

het datacenter krachtigere routers

Wekking: "Dankzij de oplossing van

Iron MLX. “Deze routers zorgen voor

Brocade kon InterConnect aanzien-

de routering van het verkeer tussen

lijke kosten besparen. Er is onder

het datacenter van InterConnect en

andere gekozen voor een oplossing

de diverse PoP locaties in Amster-

op basis van Brocade BigIron RX.

dam. “Voor InterConnect is bij een

Hiermee wordt een lagere poortprijs

dergelijk knooppunt met name de

mogelijk, terwijl het platform de

schaalbaarheid, beschikbaarheid,

schaalbaarheid en betrouwbaarheid

toekomstvastheid, functionaliteit

levert die een modern datacenter

alsmede de performance van belang

nodig heeft.

om al het verkeer veilig en compleet

Daarnaast maakt de Brocade

bij de eindbestemming af te leve-

Tibocom B.V.

Drie-O Automatisering B.V.

BigIron RX het mogelijk om op een

ren.”

Tibocom B V is een technisch installatiebedrijf dat zijn

Onze klanten beoordelen Drie-O Automatisering uit

nieuwe manier te bekabelen. Deze

klanten voorziet van de benodigde technische (ICT)

Sint-Oedenrode als klantvriendelijk, persoonlijk en

bekabeling maakt het aansluiten

Het datacenter is reeds operatio-

infrastructuur. Van het aanleggen van een datanetwerk,

no-nonsense. Als professionele automatiseringsdienst-

van klanten overzichtelijker en een-

neel. Kom zelf een kijkje nemen, u

het bouwen van een complete serverruimte met daarin

verlener is Drie-O Automatisering breed georiënteerd en

voudiger, waardoor verdere kosten-

bent van harte welkom. We vragen

alle voorzieningen tot het aanvragen van netlijnen en

biedt u complete ICT diensten. Voor uw vraagstukken

besparingen gerealiseerd kunnen

u van te voren vriendelijk hiervoor

de juiste breedbandverbinding en het plaatsen van een

voor zowel systeembeheer, software ontwikkeling als

worden. De operationele kosten

een afspraak te maken met onze

(VoIP) telefoonsysteem (of Hosted Voice) is Tibocom u

standaard bedrijfssoftware uw ideale partner. Als basis

liggen daarnaast ook een stuk lager

medewerkers via tel: 073-8800000.

graag van dienst. Verder kunnen we uw netwerk verder

van het succes van Drie-O automatisering staat al meer

optimaliseren door de configuratie in het netwerk te

dan 12 jaar uw belang voorop.

verfijnen. Tibocom levert en installeert alle voorkomen

www.drieo.nl

plaatsen, te weten de Brocade Net-

omdat de Brocade BigIron RX een zeer laag stroomverbruik heeft in

Meer informatie over Brocade vindt

vergelijking tot alternatieve

u op www.brocade.com

producten. En de lagere CO2-uitstoot komt natuurlijk ook het milieu

ethernet hardware inclusief het daarbij benodigde systeembeheer. www.tibocom.nl


16602-196_CapturetheFlag_299x415.indd 1

Kwalitatief betere code leveren en binnen de planning blijven, vraagt om een systematische teamaanpak. Visual Studio速 Team System 2008 maakt het makkelijker taken stap voor stap te volgen, iedereen up-to-date te houden, code te analyseren en op tijd resultaat te leveren, van UX tot database. Download de gratis trial op microsoft.nl/visualstudio

OMSINGELD, BELAAGD, OP ACHTERSTAND ? TIJD VOOR EEN TEAMOPLOSSING !

12 InterCourant Nr. 4 | 2009

07-07-09 12:13

InterCourant 4  

InterCourant is een uitgave van InterConnect, een zakelijke Internet Service Provider uit 's-Hertogenbosch